• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
วิธีสมัคร Facebook
 

วิธีสมัคร Facebook

on

 • 2,182 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,182
Views on SlideShare
2,181
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  วิธีสมัคร Facebook วิธีสมัคร Facebook Document Transcript

  • วิธีสมัคร Facebook **สิ่งทีต้องเตรียมก่อนการสมัครก็คอ อีเมล์ จะเป็ น Gmail, Hotmail, ่ ื Yahoo! หรื ออีเมล์ใดๆ ก็ได้และ ไม่ ควรนาอีเมล์สาคัญๆมาใช้ ในการเล่น facebook เป็ นต้นว่าอีเมล์ติดต่องานหรื ออีเมล์บริ ษท ั ทั้งนี้ ก็เพราะตลอดการเล่น Facebook เราจะต้ องใช้ อเี มล์นีรับข้ อมูลทีส่งมาจากบริการของ ้ ่Facebook อยู่บ่อยๆ ถ้าเราใช้บริ การfacebook แค่ไหน Inbox ของเราก็จะยิงรับข้อมูลมากขึ้นซึ่งจะทาให้ ่เราเกิดความราคาญได้ ทีน้ ีกถึงเวลาเริ่ มต้นสมัครเล่น Facebook กันเสี ยที ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ็ 1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com
  • 2. คลิกที่ ภาษาไทย (ขออนุญาตใช้งาน Facebook ในแบบภาษาไทย)3. กรอกรายละเอียดของเรา ให้ครบทุกช่อง ถ้าเป็ นไปได้ควรกรอกให้ตรงกับความเป็ นจริ งโดยเฉพาะ อีเมล์
  • 4. พิมพ์ตวอักษรที่เรามองเห็น จากนั้นให้คลิกปุ่ ม ลงทะเบียน ั5. คลิกที่ ข้าม
  • 6.คลิกที่ ข้ าม ขั้นตอนนี้7. คลิกที่ ข้ าม
  • 8.คลิกที่ ข้ าม9. คลิกที่ ข้ าม
  • 10.จะปรากฏแถบข้อความแจ้งกับเราว่า ได้ส่งคาขอการยืนยันการสมัครจากทีมงาน Facebook ไปยังอีเมล์ของเรา (อีเมล์ที่กรอกตอนสมัคร) ให้เรารี บไปเช็คอีเมล์ได้เลย11.เปิ ดเช็คอีเมล์ใน Inbox เราจะพบว่ามีอีเมล์มาใหม่อยู่ 2 ฉบับ ให้เราคลิกเปิ ดอ่านอีเมล์หวข้อ การยืนยัน ัชื่อเข้าใช้งาน Facebook ดังรู ป
  • 12. คลิกลิงค์ยนยันการสมัครได้เลย ื13.การสมัครได้รับการยืนยันแล้ว ให้คลิก ตกลง
  • 14.จะกลับเข้าสู่หน้าเว็บ Facebook อีกครั้ง ซึ่งหน้าตาอาจจะยังดูแปลกๆ นิดหน่อย เนื่องจากเรายังไม่มีเพื่อนเล่น Facebook กับเรา15.ขั้นตอนสมัคร Facebook ก็จบแต่เพียงเท่านี้ และทุกครั้งที่เล่น Facebook เสร็ จแล้วก็อย่าลืม ออกจากระบบ อย่างถูกวิธี ดังรู ป
  • อะไร ตรงไหน ที่เราต้ องใช้ บ่อยๆใน Facebook ผูเ้ ริ่ มต้นใช้ Facebook หลายท่านมักจะบ่นให้ฟังว่า ใช้งานยาก เพราะไม่รู้วาอะไรอยูตรงไหนบ้าง ่ ่จะคลิกหรื อจะพิมพ์อะไรก็กลัวจะผิดซึ่งก็ตองยอมรับครับว่าเมนูการใช้งานใน Facebook นั้นค่อนข้างเยอะ ้ ้ ัจริ งแต่ทุกเมนูลวนแล้วแต่นามาซึ่งประโยชน์กบตัวผูใช้งานแทบทั้งสิ้นครับ และจากประสบการณ์ เมนูที่เรา ้เข้าไปใช้บ่อยๆนั้นมีอยูไม่กี่จุดครับ มาดูกนว่ามีตรงไหนบ้าง ่ ั1.ก่อนอื่นให้คลิกเมนู หน้าแรก กลับไปหน้าหลัก2.และนี่คือส่ วนที่เราต้องใช้บ่อยๆ ใน Facebook
  • 1. Wall (วอลล์) เป็ นส่วนที่เราจะสามารถโพสต์ ข้อความ, วิดีโอ, กิจกรรมนัดหมาย และ รู ปภาพ 2. ส่ วนแสดงการโพสต์ ข้อมูล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวอลล์นนเองครับ ตรงนี้จะแสดงข้อมูลที่ ั่ เราได้โพสต์และข้อมูลของเพื่อนๆ ของเรา 3. Update Status เป็ นส่วนที่จะแสดงข้อมูลใหม่ๆ ได้แก่ ได้เพื่อนใหม่ , ได้ขอความ ้ ส่ วนตัวใหม่ และได้รับโพสต์ใหม่ 4. คาร้ องขอ ส่วนนี้จะคล้ายกับ Update Status ได้แก่ ได้รับเชิญให้เราไปร่ วมกิจกรรม, ได้รับเชิญให้เราไปร่ วมเล่นเกมส์ และได้เพื่อนใหม่ ่Facebook ก็ถือได้วาเป็ นเว็บบริ การทางอินเตอร์เน็ตเว็บหนึ่ง ที่ให้ความเพลิดเพลินแบบทั้งมีสาระและเป็ นการคลายเครี ยดให้เราได้อีกด้วย โดย facebook มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ ็ *ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร พูดคุยโต้ตอบแบบทันทีทนใด รึ ไม่ อาจจะฝากข้อความไว้กได้ ัในกรณี ที่ผติดต่อไม่ออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนเร็ วมาก โดยเฉพาะกระดานข่าว ที่จะอัพเดตความ ู้เคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆแบบทันทีทนใด ั *ใช้ในการดาเนินธุรกิจบางอย่าง โดยการโพสต์รูปภาพหรื อสิ นค้าของเราเอาไว้แล้วทา ัการแท็กให้กบคนที่จะสนใจสิ นค้าของเรา ั *ใช้สร้างความเพลิดเพลิน หรื อแก้เครี ยดให้กบตัวเอง โดยการเล่นเกมส์เพื่อฆ่าเวลาก็ได้ ่ *ใช้ในการสื บค้น บุคคลต่างๆที่ผานเข้ามาในชีวตเราหรื อบุคคลที่เราอยากรู ้จก แต่ไม่กล้า ิ ัพุดคุยตรงๆ เราสามารถเข้าไปดูขอมูลได้ ้