Coop Verksamhetsberättelse 2008

 • 2,450 views
Uploaded on

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och …

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och Daglivs

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,450
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för med- lemmarna att i sin konsumtion bidra till en håll- bar utveckling för människor och miljö. Kooperativa Förbundet Box 15200 104 65 Stockholm Telefon: 08-743 25 00 www.kf.se Organisationsnummer: 702001-1693 Beställning: trycksaker@kf.se
 • 2. Innehåll I KF Verksamhetsberättelse 2008 Vd har ordet 2 Förvaltningsberättelse 38 Strategisk inriktning 7 Resultaträkning för KF-koncernen 43 Koncernöversikt 8 Balansräkning för KF-koncernen 44 Dagligvarumarknaden 10 Förändringar i eget kapital Internationell utblick 13 för KF-koncernen 46 Kassaflödesanalys för KF-koncernen 46 Dagligvarugruppen 14 Resultaträkning för KF ekonomisk förening 47 Coop Sverige 14 Balansräkning för KF ekonomisk förening 48 Daglivs 20 Förändringar i eget kapital Mataffären.se 20 för KF ekonomisk förening 50 Kassaflödesanalys för Fastigheter och Finans 22 KF ekonomisk förening 50 MedMera Bank 22 Redovisningsprinciper 51 KF Fastigheter 24 Noter 54 KF Invest 26 Revisionsberättelse 70 KF Sparkassa 26 Nyckeltal och definitioner 71 Mediegruppen 28 Medlemsstyrning 72 Akademibokhandelsgruppen och Bokus 28 Konsumentföreningar 74 Norstedts Förlagsgrupp 30 Styrelsens arbete 76 PAN Vision 31 Ordföranden har ordet 77 Tidningen Vi 32 Styrelsen 78 Koncernledning 80 Övriga bolag 34 Läckeby Water Group 34 Hållbarhetsredovisning 81 Löplabbet 34 Vår Gård Saltsjöbaden 35 Kontakter 104 KF Gymnasiet 35 Innehåll och produktion: KF Kommunikation i samarbete med Solberg. Foto: Magnus Fond, Håkan Andersson, Wolfgang Kleinschmidt Tryck EO Grafiska ISO-14001-certifierade. Papper: Arctic Volume White, FSC-certifierat
 • 3. Året i korthet 2008 • Den viktigaste händelsen under året var att Coop Sverige, som tidigare ingått i Coop Norden, vid årsskiftet 2007/2008 • Internetbutiken Mataffären.se lanserades i april och KF förvärvade under året tre Vi-butiker. KF gick in som ägare återgick till KF som ett helägt dotterbolag. Coop Sverige i miljöteknikföretaget Läckeby Water Group (81 procent) redovisade under sitt första verksamhetsår i KF-koncernen och Löplabbetgruppen (70 procent). ett rörelseresultat på 153 mkr (–110), vilket är det bästa utfallet på tio år. Exklusive engångskostnader blev rörelse- • Ett samarbete inleddes med Green Cargo om gemensamma, resultatet 198 mkr. kostnadseffektiva och miljöanpassade logistiklösningar, som avsevärt kommer att minska koncernens utsläpp av koldioxid • KF-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 817 mkr från transporter. (26 208), en ökning med 37 procent, vilket främst beror på att Coop Sverige integrerats i KF samt att Daglivs och ytter- • Ett kraftfullt förbättringsprogram med både kostnadsned- ligare ett antal verksamheter förvärvats. Koncernens rörelse- dragningar och investeringar inleddes i Coop Sverige för att drivande verksamheter redovisar ett resultat på 755 mkr vända resultatet till långsiktig lönsamhet. Kravet på sänkta (594) justerat för jämförelsestörande poster. Rörelseresulta- kostnader ledde till att personal varslades om uppsägning tet för KF-koncernen totalt blev 380 mkr (357). Avmatt- motsvarande 1 000 heltidstjänster. ningen på finansmarknaderna har påverkat resultatet efter finansiella poster, som uppgick till 110 mkr (476). • Antalet medlemmar i konsumentföreningarna fortsatte att öka under året och uppgick till drygt 3 miljoner. Coop Med- • Konsumentkooperationens andel av dagligvarumarknaden Mera Premiecheckar till ett sammanlagt inlösenvärde av för de största aktörerna var oförändrad, 21,4 procent. 450 mkr i rabatter gick tillbaka till medlemmar som under året tagit del av Coop MedMera Premieprogram. Nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 KF-koncernen Nettoomsättning, exkl moms, mdr kronor 35,8 26,2 24,4 25,2 29,0 Balansomslutning, mdr kronor 19,3 20,5 14,8 14,1 13,3 Resultat efter finansiella poster, mkr 110 476 701 715 1 084 Antal försäljningsställen 440 61 58 56 54 Medelantal anställda 8 996 1 216 1 175 1 271 1 321 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,7 5,2 7,2 7,3 11,0 Avkastning på eget kapital, % 1,5 5,8 9,4 9,8 18,6 Soliditet, % 34,3 31,7 42,9 42,3 40,2 Nettoskuld, mkr* 1 184 11 –146 190 68 Detaljhandelsdrivande föreningar Försäljning, exkl moms, mdr kronor 16,9 16,2 15,9 15,7 16 Antal försäljningsställen 413 418 434 444 470 Medelantal anställda 6 150 6 500 7 200 7 700 8 317 Antal föreningar, totalt 48 51 54 58 60 Antal medlemmar (tusental) 3 130 3 085 3 038 3 000 2 940 * Ökningen beror främst på omfattande investeringar under året i såväl dagligvaruhandel som fastigheter.
 • 4. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Vd har ordet Att 2008 kommer att bli ett historiskt år råder det inget tvivel om. Få kunde förutse den snabbaste och bredaste nedgången i den globala ekonomin på många decennier, som gjort att stora delar av de ledande ekonomierna hamnade i en recession vid utgången av 2008. För svensk detaljhandel kom året som helhet dock att bli relativt positivt utifrån omständigheterna. Global recession och nytänkande anpassning ske till det nya efterfråge- Ett händelserikt 2008 De flesta bedömare är pessimistiska i sin läget, om konjunkturen skulle försämras KFs integration av Coop Sverige AB syn på den ekonomiska utvecklingen dramatiskt framöver. Samtliga koncern- som ett helägt dotterbolag har utvecklats under 2009. Det är svårare än på mycket bolag har beslutat om eller inlett större mycket väl. Coop har påtagligt förbättrat länge att bedöma djupet och kraften i eller mindre förändringsprogram. Fram- sitt rörelseresultat och redovisar för 2008 problemen inom finansmarknaderna och förallt har Coop ett förbättringsprogram sitt bästa operativa resultat på över tio dess direkta konsekvenser för realekono- år. Åtgärdsprogrammet för bättre lön- min. samhet inleddes under året med syftet Efter tolv år av god utveckling lär att vara fullt genomfört senast 2010. KFs integration av Coop Sverige trenden för svensk detaljhandel brytas Arbetet med att sänka kostnaderna med som ett helägt dotterbolag har under 2009, även om dagligvaruhandeln minst 1,5 miljard kronor samtidigt som utvecklats mycket väl. är mindre konjunkturkänslig än många investeringarna i butiksrörelsen ska för- andra branscher. Framförallt gäller detta dubblas löper enligt plan. försäljningen av mat. En förskjutning som är mer omfattande än på många år. Coop Norden fortsätter som ett renod- har dock redan kunnat märkas åt mer så Orsaken till åtgärderna är inte i första lat inköpsbolag, Coop Trading A/S, på kallade lågpriskoncept. Samtidigt är hand konjunkturavmattningen, utan nordisk nivå och är därtill utvecklings- utvecklingen av miljömässigt skonsamma syftet är att anpassa bolagets kostnads- center för egna varumärken, EVM. Den produkter positiv. Hög kvalitet på maten massa till den nivå som gäller för de finska konsumentkooperationen, SOK, är för övrigt alltjämt något som svenska allra bästa konkurrenterna i branschen. blev under året delägare. Coop Trading konsumenter uppskattar, men i sämre Målet är också att effektivisera och är ett av Nordens största inköpsbolag tider blir prisuppfattningen om olika utveckla ledningen och styrningen av inom detaljhandel, vilket över tiden bör koncept mer avgörande för hushållen. verksamheten. bidra till ytterligare förbättrade förut- Lågkonjunkturer har en tendens att KF-koncernen har ett bra utgångsläge sättningar för inköp och en snabbare förstärkas ytterligare av psykologiska inför framtiden även om de makroeko- utveckling av egna varumärken. effekter som förväntningar på ekonomin. nomiska förutsättningarna är svagare än Under året förvärvades ytterligare ett Hushåll och företag tenderar därmed av på många år. Förändrade förutsättningar antal Vi-butiker, som fungerar enligt naturliga skäl att bli mer kortsiktiga och bidrar till att det blir viktigare än någonsin affärsmodellen att kombinera koncernens återhållsamma. att utveckla ett nytänkande. Under alla skalfördelar och resurser med entrepre- KF-koncernen måste, liksom alla andra, omständigheter finns beredskap att nörskap. Livsmedelshandel på nätet anpassa sig till rådande omständigheter. genomföra extraordinära åtgärder, om genom Mataffären.se har utvecklats över Även om den finansiella situationen är den globala krisen skulle fördjupas ytter- förväntan och växer snabbt vidare. Coop god inom koncernen, måste en snabbare ligare under året. Sveriges supermarketsegment har haft ett 2
 • 5. KF-koncernen har ett bra utgångsläge inför framtiden även om de makroeko- nomiska förutsättningarna är svagare än på många år. Lars Idermark Vd och koncernchef av de bättre åren på mycket länge med utveckling än tidigare år. Hela branschen resultat och verksamheten som helhet. mycket god lönsamhet och har även tagit har för övrigt drabbats av en nedgång. Under året förvärvade KF 70 procent marknadsandelar. Även Coop Forum Det är enbart internetförsäljningen av av Löplabbetgruppen, som också utveck- har genomfört en radikal förändring och böcker som har fortsatt uppvisa en god las väl. satt in åtgärder mot kvarvarande förlust- tillväxt. Mediebolagen genomsyras nu av Koncernens kapitalförvaltning har fått källor. Samtliga stormarknader kommer ett radikalt nytänkande med ökad sam- känna av finansmarknadens mycket att vara moderniserade vid utgången av ordning mellan verksamheterna inom negativa utveckling. Trots att svenska första halvåret 2009. Genomgripande koncernen. KF är landets största bok- börsen fallit med mer än 40 procent har förändringar sker i Coop Bygg och en ny säljare och uppenbara synergier inom kapitalförvaltningen inte minskat med strategi är under implementering. Stora koncernen kommer att realiseras stegvis. mer än 4,9 procent, beroende på en förbättringar har uppnåtts också inom KF Fastigheter har haft ett av sina bästa försiktig placeringsfi losofi som varit inköps- och logistikverksamheten, vilket resultat på flera år med lyckosamma effektiv vid rådande marknadsläge. är särskilt betydelsefullt inom dagligvaru- försäljningar. Investeringstakten i nya Rörelseresultatet för KF-koncernen handeln. köpcentrum är alltjämt hög. 2008 är fullt acceptabelt med hänsyn till Mediebolagen har försäljnings- och Flera av koncernens övriga bolag att verksamheten påverkats både av den resultatmässigt inte utvecklats helt i linje såsom Läckeby Water Group, Vår Gård försämrade efterfrågesituationen och med förväntningarna. Det beror främst Saltsjöbaden, Tidningen Vi, MedMera börsfallet. Därtill är resultatet belastat av på större, nödvändiga förändringar internt Bank med flera har kunnat uppvisa en så kallade strukturkostnader för att och en betydligt sämre försäljnings- mycket god utveckling både vad gäller genomföra planerade förändringar, som 3
 • 6. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt ska ge god lönsamhet och tillväxt på hållbarhetsarbete införts. Ambitionen är för att stärka koncernens långsiktiga mål. några års sikt. En styrka är även att sam- att ha en hög nivå av ansvarstagande, såväl Viktiga steg för att förändra och förnya arbetet inom den samlade konsument- finansiellt som miljömässigt och socialt verksamheten har tagits under senare år kooperationen fördjupats under året. inom samtliga verksamheter. Samtidigt och ytterligare åtgärder genomförs under Därigenom ökar handlingskraften på ska koncernen vara ledande inom områ- 2009. Det finns därför skäl att vara posi- marknaden påtagligt framöver. Antalet det hållbar utveckling inom dagligvaru- tiv till konsumentkooperationens fram- medlemmar fortsatte att öka under året handel. Den övergripande strategin tida möjligheter som ett intressant alter- inom hållbarhetsarbetet fokuserar på nativ till andra affärsmodeller. insatser för minskad klimatpåverkan, Framtiden är något man skapar till- att vidareutveckla profilen inom det eko- sammans med goda medarbetare, tydliga Framtiden är något man skapar logiska området samt att förstärka sam- chefer, djupa kundrelationer och lång- tillsammans med goda medarbe- arbetet med Kooperation Utan Gränser siktiga ägare. Utvecklingen är inte ödes- tare, tydliga chefer, djupa kundre- och Vi-skogen. bunden utan avgörs huvudsakligen av lationer och långsiktiga ägare. vår egen förmåga, vilja och ambition. Vi Fortsatt förnyelse och högt tempo tror på vår valda strategi och känner oss under 2009 därför optimistiska. och uppgår till drygt 3 miljoner, vilket KF-koncernen genomgår en omfattande utgör en vital kraft i arbetet med att omvandling. Vissa åtgärder blir så radikalt utveckla våra särdrag som en medlems- annorlunda mot tidigare att både chefer ägd företagsgrupp. Genom Coop Med- och medarbetare ställs inför stora utma- Meras premiecheckar gick 450 miljoner ningar att med både hjärna och hjärta ta kronor tillbaka till medlemmarna i till sig dessa nödvändiga förändringar. Lars Idermark inlöst värde. Samtidigt som koncernen trimmar sina Vd och koncernchef kostnader, förändras affärsmodellen för Strategi för ökat värdeskapande flera av koncernens dotterbolag. Störst Styrelsen har under 2008 beslutat om en omdaning genomgår Coop Sverige. Be- ny koncernstrategi för ökat värdeskapande slutet att inleda ett fördjupat samarbete med tre hörnstenar, affärs-, medlems- med Green Cargo avseende tågtransporter och samhällsnytta. Nya finansiella mål och logistik kommer att följas av flera för koncernen har också fastställts. Mål- liknande initiativ framöver. Även företags- sättningen är 14 procents avkastning på kulturen kommer att förändras. Rakhet, eget kapital över en konjunkturcykel och tydlighet, professionalism, affärsmanna- en tillfredsställande soliditet. Koncernen skap och en utpräglad konsekvenskultur har idag en god finansiell ställning. Med blir tongivande. Till detta kommer de den nya koncernstrategin och tydliga värderingar som utgör basen för konsu- finansiella mål är vägen framåt tydlig- mentkooperationens verksamhet. gjord för de kommande åren. Investeringstakten kommer att fort- Under året har också nya former för sätta att vara hög. Förvärv, partnerskap styrning och uppföljning av koncernens och avyttring av verksamheter blir medel 4
 • 7. Organisationsschema MEDLEMMAR/ÄGARE (Drygt 3 miljoner medlemmar i 48 konsumentföreningar) STÄMMA OCH STYRELSE KOOPERATIVA FÖRBUNDET KF-KONCERNEN Dagligvarugruppen Fastigheter och Finans Mediegruppen Övriga bolag Coop Sverige KF Fastigheter Norstedts Förlagsgrupp Vår Gård Saltsjöbaden – Coop Konsum MedMera Bank Akademibokhandeln KF Gymnasiet – Coop Nära KF Invest Bokus Läckeby Water Group – Coop Extra KF Sparkassa PAN Vision Löplabbet – Coop Forum Tidningen Vi KF Shared Services – Coop Bygg KF Revision Daglivs Mataffären.se Cilab 1 ”Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.” 2 Värderingsgrund • Tilltro till vår särart som medlemsägt företag • Inflytande • Medlemsägande • Omtanke om människor och miljö • Ärlighet • Nytänkande 3 Affärsnytta, Medlemsnytta och Samhällsnytta är grunden i KFs strategiska arbete. Affärsnytta Lönsam och värderings- profilerad dagligvaruhandel. Medlemsnytta Prisvärda hållbara varor/ tjänster och ett gott samvete. Samhällsnytta Bidra till hållbar utveck- ling för både människor och miljö.
 • 8. KF Fastigheter bygger hållbara handelscentrum Under 2008 inleddes KF Fastig- Brommaområdet planeras vara färdigställt till 2012 och ska då ha vuxit till cirka 100 000 kvm. Projektet genomsyras av heters största projekt hittills, hållbarhet och miljötänkande. KF Fastigheter strävar efter i och med att ombyggnaden av att utveckla, projektera och producera byggnader inom livs- Hangar 3 inom handelsområdet medelshandeln med extremt låga uppvärmningskostnader. I Bromma Center installeras bland annat en värmepump Bromma Center ägde rum i juni. som tillvaratar värmeöverskottet från Coop. Det kommer också att finnas en bemannad godsmottagning på Bromma Center 2010. Detta gör att bilarna lossar varor snabbare, det blir mindre köbildning och därmed lägre koldioxidut- släpp. Dessutom gör bemanningen från tidig morgon att gods kan lossas innan butikerna öppnat, vilket gör att transporter kan göras då det är lägre trafikflöden.
 • 9. KFs strategiska inriktning KF är ett förbund och en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Medlemmar och kunder ska kunna handla prisvärda varor av önskad kvalitet över hela landet. Det förutsätter att den konsumentkooperativa detaljhandeln är konkurrenskraftig och lönsam. All verksamhet ska utgå från den kooperativa värdegrunden, som bygger på idén om ekonomisk nytta och hållbar utveckling. Grunden för att skapa en lönsam och värderingsprofilerad dagligvaruhandel har avsevärt stärkts genom att Coop Sverige från och med årsskiftet 2007/2008 konsoliderats i KF och drivs som ett hel- ägt dotterbolag. Koncernstrategi för ökad värdetillväxt • Samtliga affärsområden ska uppnå en • Medarbetarnas kompetens tillvaratas lönsamhet i nivå med marknaden och vidareutvecklas Förvärv och partnerskap kan öka möjligheterna att skapa ökad Förbättrat ledarskap och ökade yrkeskunskaper är nyckelord effektivitet, tillväxt och lönsamhet. Kärnverksamheten ska priori- i satsningen på vidareutveckling av chefer och medarbetare. teras och övrig verksamhet ska löpande prövas och utvärderas Genom en löpande översyn av ledning och styrning skapas en med hänsyn till finansiell avkastning och riskprofil. sammanhållen och effektiv koncern. • Fokus på kärnaffären – dagligvaruhandel • Värderingar och profil tydliggörs för Investeringar i kärnverksamheten, Coop Sverige, prioriteras att stärka koncernens varumärken under kommande år. Konsumentkooperationens verksamhet ska Varumärket Coop är ett ”masterbrand”, som ska stå för en fram- tillgodose de behov som medlemmarna/ägarna har i sin vardags- gångsrik, lönsam, nytänkande och välprofilerad detaljhandels- konsumtion. verksamhet. En effektiv och trovärdig kommunikation blir ett vik- tigt instrument för att bygga en ny företagskultur. • Nya affärsmöjligheter skapas, där affärs-, medlems- och samhällsnytta kan samverka • I täten för nytänkande Den kooperativa företagsformen, där ägarna är medlemmar och KF och konsumentkooperationen har av tradition varit ledande kunder, ska vidareutvecklas och moderniseras. Den kooperativa inom nytänkande och innovation. Nu ska tätplatsen återtas. särarten ska framhållas genom förbättrade kund- och medlems- erbjudanden, som i sin tur leder till ökad lönsamhet för hela verk- • Dialog och påverkan samheten. Genom aktiv dialog och nya påverkansformer ska konsumentkoo- perationen vidareutvecklas och moderniseras som medlemsägt • Ökad kostnadseffektivitet genom ständigt företag. Den unika ägarformen ska tas tillvara som konkurrens- förbättringsarbete fördel. Förbättringsprogrammet i Coop Sverige fullföljs för att nå effekti- vitet och kostnadsnivåer som kan mäta sig med de bästa konkur- • Ökad samverkan med den övriga renterna. Liknande åtgärder påbörjas även för andra verksamhe- konsumentkooperationen ter, med hög prioritet för mediebolagen. Förbättringsarbetet inom Coop Sverige får positiva effekter för hela den samlade konsumentkooperationen. Ytterligare synergi- • Ledande inom området hållbar utveckling möjligheter kan tillvaratas för att nå ökad effektivitet och god lön- – grön tillväxt samhet för hela konsumentkooperationen. Miljöstrategin ska integreras i affärsmodellen och konsumentkoo- perationen ska behålla och vidareutveckla sin ledande ställning på området hållbar utveckling på kommersiell grund. 7
 • 10. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Koncernöversikt KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. Företagen inom fastigheter och finans verkar också inom dagligvaruhandeln, men driver även verksamhet på andra marknader. I mediegruppen ingår en rad företag med starka egna varumärken. Koncernen inrymmer dessutom ett antal bolag med annan verksamhetsinriktning samt företag som erbjuder intern service. Dagligvarugruppen Verksamhet Coop Sverige driver dagligvaruhandel och svarar Daglivs ligger på Kungs- Mataffären.se är en tillsammans med de detaljhandelsdrivande fören- holmen i Stockholm och dagligvarubutik med ingarna för 21,4 procent av den svenska daglig- är en av Sveriges största internet som försälj- varumarknaden för de sex största aktörerna. och mest framgångsrika ningskanal som erbjuder Cilab (Coop Inköp och Logistik AB) ansvarar för matvarubutiker. När- ett fullständigt sorti- inköp till Coop Sverige och de detaljhandels- mare 13 000 kunder ment av dagligvaror för drivande föreningarna. Internationella inköp görs besöker butiken varje leverans i Stockholms- genom Coop Trading och Intercoop. dag. området. Nyckeltal Omsättning 31 004 mkr 478 mkr 27 mkr Medelantal anställda 7 318 109 26 Läs mer på s 14 s 20 s 21 Fastigheter och Finans KF Invest KF Sparkassa Verksamhet MedMera Bank adminis- KF Fastigheter förvaltar KF Invest är koncernens KF Sparkassa erbjuder trerar Coop MedMera en fastighetsportfölj om finansfunktion och för- medlemmarna i konsu- Premieprogram och ger drygt 6 miljarder kronor valtar KFs finansiella till- mentkooperationen spa- ut och hanterar koope- och arbetar med utveck- gångar samt hanterar rande till konkurrens- rationens cirka 3,5 ling och förnyelse av de finansiella expone- kraftig ränta. Omkring miljoner Coop MedMera- butiksnät åt i huvudsak ringar som koncernen 90 000 medlemmar har kort. Coop Sverige och de genom sin verksamhet konton i Sparkassan. detaljhandelsdrivande är utsatt för. föreningarna. Nyckeltal Omsättning 305 mkr 560 mkr Inlåning 3,8 miljarder kr Medelantal anställda 53 93 8 Läs mer på s 22 s 24 s 26 s 26 8
 • 11. Mediegruppen Akademibokhandels- Bokus säljer böcker Norstedts Förlagsgrupp PAN Vision är en av de Tidningen Vi är ett gruppen omfattar 61 och andra medier via ger ut cirka 500 nya tit- ledande nordiska distri- magasin om samhälle butiker runt om i Sverige internet. Sortimentet är lar per år inom skönlitte- butörerna av digital och kultur som utkom- och svarar för drygt 40 brett och omfattar cirka ratur, fackböcker, barn- hemunderhållning och mer tolv gånger om procent av bokhandels- 3,5 miljoner titlar och ungdomsböcker, verkar på huvudsakli- året. Bolaget ger också marknaden och knappt utgivna i bland annat ordböcker, ljudböcker gen tre marknader; ut tidningen Vi Läser 15 procent av den totala Sverige, Storbritannien, och spel. Verksamheten dataspel, film och tillbe- som är specialiserad på bokmarknaden i Sverige. USA och Tyskland. samlas under förlagen hör till dataspel och böcker och läsning. Norstedts respektive datorer. Rabén och Sjögren. 1 513 mkr Ingår i Akademibok- 500 mkr 1 406 mkr 25 mkr 573 handelsgruppen 174 214 13 s 28 s 29 s 30 s 31 s 32 Övriga bolag KF Revision KF Shared Services Läckeby Water Group Löplabbet (70%) är Vår Gård Saltsjöbaden KF Gymnasiet erbjuder KF Revision KF Shared Servi- (81%) är ett anläggnings- Skandinaviens ledande är en konferensanlägg- en bred ekonomisk arbetar främst ces är ett internt företag inom vatten- och butikskedja för löparskor ning som ska vara utbildning med betoning med internrevi- service- och avloppsrening samt pro- och löpningstillbehör mötesplatsen för före- på handel, ekonomi och sion inom hela kompetensbolag, duktion av biogas ur med 13 egna butiker, tag, myndigheter och ledarskap med en nära KF-koncernen. som ger service organiskt avfall. Företa- tre franchise-butiker organisationer. Anlägg- koppling mellan teori inom IT, HR och get levererar även pro- och en internetbutik. ningen är unik genom och praktik. ekonomi samt dukter, service och sitt attraktiva läge och interna tjänster driftstjänster inom sin konstsamling. till KF och KFs reningsteknik. dotterbolag. 537 mkr 12 mkr (fro m 2008-10-27) 54 mkr 18 mkr 177 62 37 20 6 76 s 34 s 34 s 35 s 35 9
 • 12. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Dagligvarumarknaden Den svenska dagligvarumarknaden u Dagligvarumarknadens omvandling 2008 och ökade med 3,3 procent i har under de senaste åren genom- har inneburit att antalet butiker under löpande priser till 587 miljarder kronor gått stora förändringar. En allt de senaste 15 åren minskat med 40 pro- totalt. Om hänsyn tas till prisföränd- större andel av försäljningen sker cent samtidigt som den genomsnittliga ringar och kalendereffekter stannar i stormarknader och lågprisbutiker. butiksytan ökat med 150 procent och utvecklingen på 1,3 procent. Starkast var Deras andel av dagligvaruförsälj- den genomsnittliga omsättningen per utvecklingen för dagligvaruhandeln som ningen har ökat från cirka 10 pro- butik mer än fördubblats. ökade med 5,7 procent i löpande priser, cent 1990 till över 25 procent Nya kanaler har tillkommit under de medan handeln med sällanköpsvaror 2008. Några nya internationella låg- senaste åren, till exempel internetbutiker steg med endast 1,5 procent. Under prisaktörer har tillkommit under och prenumeration på varor, men denna 2008 gav prisökningar i leverantörsledet 2000-talet. Deras marknadsandel utveckling är ännu i sin linda. En pågå- ökad omsättning inom dagligvaruhan- ökar men är ändå bara några pro- ende branschglidning mellan restaurang- deln men begränsad volymtillväxt. cent av den totala marknaden. Fort- verksamhet och dagligvaruförsäljning Lågkonjunkturen och den finansiella farande står de mindre och traditio- gör att allt mer färdigmat säljs i daglig- kris som drabbade världen och även nella allivsbutikerna för nästan varubutiker samtidigt som uteätande Sverige under senare delen av 2008 slog hälften av försäljningen och under och snabbmat ökar på bekostnad av att hårt mot försäljningen av sällanköpsvaror laga mat hemma. men hade mindre påverkan på daglig- de senaste åren har deras tillbaka- varor. Pris tenderar dock i en lågkon- gång bromsats. Storlek och tillväxt junktur att bli allt viktigare även vid I takt med att välståndet ökat i Sverige inköp av dagligvaror. går en allt mindre del av hushållens pengar till grundläggande behov som Svag prognos för 2009 boende och mat. Av den totala privata Handelns utredningsinstitut, HUI, konsumtionen utgör dagligvaror cirka gjorde i sin konjunkturprognos i decem- 17 procent. Utgifterna för livsmedel hör ber 2008 en kraftig nedrevidering av till de poster som procentuellt sett växt den tidigare prognosen för detaljhandeln allra minst under det senaste decenniet. 2009. Enligt HUI väntas detaljhandelns En stabil prisutveckling på livsmedel, ofta försäljning mätt i volym bli oförändrad under den generella inflationstakten, har jämfört med 2008. I löpande priser väntas bidragit till detta. Under slutet av 2007 dock en försäljningsökning om 0,5 pro- och under 2008 steg dock matpriserna cent på grund av prisökningar. HUI igen. Den svenska detaljhandelsmarkna- spår en något högre tillväxt för detalj- den visade en fortsatt tillväxt under handeln under 2010. 10
 • 13. Miljövänliga produkter med rättvis produktion Änglamark är Coops eget sortiment av ekologiska, Rättvisemärkta eller Enligt en undersökning bland miljö- och allergianpassade varor. Målet med Änglamark är att verka för svenska konsumenter uppfattas en hållbar konsumtion där den enskilda människans hälsa, miljön och det etiska perspektivet är centrala byggstenar. I sortimentet finns bland annat Coop Änglamark som det mest ekologiska produkter som odlas utan kemiska bekämpningsmedel och miljövänliga varumärket. konstgödsel och kött- och mejeriprodukter från djur som får vara utom- hus och får äta ekologiskt foder i en avstressad miljö. Varorna ska också tillverkas under rättvisa förhållanden, vilket till exempel innebär att människor som arbetar på plantager i tredje världen inte ska behöva utsättas för bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. Idag finns det cirka 200 produkter i Änglamarks sortiment.
 • 14. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Den svagaste utvecklingen väntas för Konsumentkooperationens Trender sällanköpshandelns branscher, medan marknadsposition Både i Sverige och internationellt fram- dagligvaruhandeln beräknas utvecklas Konkurrensen var fortsatt intensiv i hålls ofta fyra långsiktiga trender, när det svagt, men stabilt, under de två kom- dagligvaruhandeln och marknadsandelen gäller dagligvaruhandel; bekvämlighet, mande åren. för konsumentkooperationen bland de hälsa, njutning och ansvarsfull/hållbar största aktörerna var oförändrad 21,4 utveckling. Bekvämlighetstrenden har Marknadens aktörer procent. KFs dagligvarugrupp står för ofta fokus på att spara tid, till exempel Under högkonjunkturen 2006–2007 cirka 55 procent av den konsumentkoo- genom internethandel, snabbmat och utvecklades de mindre allivsbutikerna perativa dagligvaruhandelns omsätt- färdiga måltidslösningar. Hälsotrenden positivt efter att tidigare varit utdömda ning. De detaljhandelsdrivande fören- har bland annat resulterat i ökad försälj- av analytiker. Som en följd av lågkon- ingarna svarar för 45 procent. ning av fullkornsprodukter och frukt junkturen har dock pris fått en ökad Coops marknadsandel har varit sjun- och grönt samtidigt som light-produkter betydelse, och lågpriskedjor och stor- kande under en lång rad av år. Inom fått en stark tillbakagång mot bakgrund butiker utvecklas därför starkare än KFs Dagligvarugrupp har därför ett av ändrade kostråd. Att mat och dryck övriga butikstyper. Förändringar sker omfattande arbete med förnyelse och har fått en ökad status som njutnings- också på de lokala marknaderna. Koope- effektivisering pågått under de två medel syns i försäljningsökningen för rationen är traditionellt stark i norra senaste åren för att öka lönsamheten och olika former av premiumprodukter, till Sverige, medan till exempel Bergendahls, kooperationens marknadsandelar. Arbe- exempel lyxig choklad, exklusiva olivoljor Netto och Lidl är starka i landets södra tet fortsatte under 2008, bland annat och handgjord glass. Trenden mot hållbar delar och Axfood i västra och östra med fokus på ökad försäljning och kost- utveckling visar sig både i kunders ökade Götaland. nadssänkningar. Dessutom fortsätter de intresse för klimatsmart mat och den Nu sker förflyttningar som innebär att strategiska investeringarna, både i form starka utvecklingen för till exempel kedjorna satsar inom geografiska områ- av nyetableringar och genom upprust- rättvisemärkta varor. den där man tidigare haft en svag posi- ning och modernisering av befintliga Den pågående lågkonjunkturen tion. Etableringstakten har varit hög butiker. Under året har Coop genomfört kommer med största sannolikhet att inom dagligvaruhandeln under hela stora investeringar i nya och uppgrade- åtminstone tillfälligt försvaga eller 2000-talet med cirka 60–70 nya butiker rade butiker motsvarande cirka 835 mil- modifiera dessa trender. Lågkonjunkturen varje år. Under 2008 etablerades ett fem- joner kronor. gynnar butiker och varor som upplevs tiotal nya butiker, där Netto och Coop som prisvärda, till exempel lågprisbutiker stod för merparten. och handelns egna varumärken. Samtidigt finns det flera analytiker som anser att dessa övergripande trender är så starka att det snarare handlar om att anpassa Dagligvaruhandel, de sex ledande aktörerna verksamheten så att den kan möta dessa 2008/(2007) trender på ett sätt som upplevs som pris- värt. En tolkning är att efterfrågan kan sägas bli alltmer timglasformad, med Ica Kooperationen 50% 21,4% (+/−0) fokus på både premiumprodukter och (−0,3) lågprisprodukter. Mellanprissegmentet Netto 1,9% (+0,4) är då det som minskar mest. Lidl 2,8% (+0,2) Axfood Bergendahl 16,1% (+0,2) inkl Vi-butikerna 7,8% (−0,5) Källa: Fri Köpenskap och KF 12
 • 15. Internationell utblick Dagligvaruhandeln skiljer sig fort farande i hög grad åt mellan västvärlden och utvecklingsländerna. Samtidigt blir dagligvaruhandeln allt mer världsomspännande, med ett begränsat antal allt större internationella koncerner. De 15 största dagligvaruaktörerna står för mer än 30 procent av den totala omsättningen inom branschen. Med stor- driftsfördelar, inte minst inom inköp, har de internationella aktörerna ofta kostnadsfördelar i förhållande till mindre lokala butiker eller kedjor. Den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln har av tradition en stark ställning i de nordiska länderna och utvecklingen har varit positiv även i andra delar av Västeuropa de senaste åren. u Fyra stora företagsgrupper dominerar dagligvaruhandel vuxit kraftigt och nu Kooperationen på frammarsch den internationella dagligvarumarknaden. uppgår till över 41 procent. Även i i Storbritannien Amerikanska Wal-Mart är världens största Danmark och Norge har konsument- Efter många år av stagnation tycks företag och dominerar i USA med en kooperationen utvecklats positivt med konsumentkooperationen i Storbritannien omsättning på 375 miljarder USD, varav marknadsandelar på 37 respektive vara på frammarsch. Med en stolt historia 24 procent i 13 länder utanför hemlandet. 24 procent. bakom sig som kooperationens hemland Franska Carrefour är etablerat i 30 länder I Schweiz dominerar två konkurrerande och starkaste fäste, skapade bristen på och omsätter 113 miljarder USD, varav kooperativa dagligvaruaktörer, Migros samverkan och förnyelse under 1960- 54 procent utanför Frankrike. Brittiska och Coop Schweiz, som tillsammans har och 1970-talet en långsamt nedåtgående Tesco omsätter 95 miljarder USD varav knappt hälften av den totala dagligvaru- trend. En extern kommission fick i bör- 27 procent i 13 länder utanför hemlandet, marknaden. På den italienska marknaden jan av år 2000 i uppdrag att föreslå och tyska Metro-gruppen omsätter 87 är Coop Italia en av fåtalet stora aktörer, åtgärder för att modernisera kooperatio- miljarder USD varav 60 procent utanför med en andel på 17 procent. I Storbri- nen. Några teman i förslagen var bättre Tyskland. (2007 års siff ror) tannien och Spanien har kooperationen intern samverkan, tydligare system för Holländska Royal Ahold, som är delä- en relativt liten del av marknaden, men styrning och uppföljning, ett enhetligt gare i Ica, är den åttonde största daglig- utvecklingen är stark. Förvärv och positiv varumärke och att kommersialisera den varukoncernen globalt. De stora aktö- försäljningsutveckling har i båda länderna kooperativa särarten. Samtidigt slogs de rerna har under de senaste åren framför lett till betydligt ökade marknadsandelar, två största föreningarna samman till the allt valt att expandera på de växande om 8 respektive 12 procent. Co-operative Group, som blev den marknaderna i Asien och Östeuropa. Det har sedan en längre tid tillbaka dominerande föreningen. Detta blev funnits vissa etablerade samarbeten kring startskottet på en stark omvandling av Konsumentkooperationen inköp över nationsgränserna. Intercoop, kooperationen som nu börjar bära frukt. internationellt som ägs av sex olika nationella konsument- Under 2007 slogs den största kvar- Konsumentkooperationen är framförallt kooperationer och som arbetar med inköp varande föreningen, United Co-operati- stark i Västeuropa, även om den har av nonfoodvaror i Asien är ett exempel ves, samman med gruppen och the Co- betydande omfattning även i enstaka på internationellt inköpssamarbete. operative Group blev världens största andra länder, till exempel i Japan och Coop Trading, där de nordiska länderna konsumentförening. Under 2008 köpte Kanada. Efter en stagnerande utveckling samarbetar om vissa internationella inköp gruppen upp en av sina konkurrenter i många länder under 1990-talet och samt utvecklingen av egna varumärken, – Somerfield – och deras marknadsandel början av 2000-talet har konsument- är ett annat. Inom några av de forna öst- ökade i ett slag från 5 till 8 procent. kooperativ dagligvaruhandel haft en europeiska länderna har konsument- Dagligvaruhandeln inom Co-opera- positiv utveckling under de senaste åren. kooperationen enligt nordisk modell tive Group har nu haft en positiv försälj- I Norden har konsumentkooperationen startat ett gemensamt inköpsbolag, för ningsutveckling 12 kvartal i rad och traditionellt haft en stark position. att kunna sänka sina inköpskostnader. trots avsaknaden av lågprisbutiker och Utvecklingen har varit särskilt stark i stormarknader i lågkonjunkturen ökar Finland, där marknadsandelarna inom försäljningen mer än för marknaden totalt. 13
 • 16. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Dagligvarugruppen Från och med årsskiftet 2007/2008 återgick den nationella detaljhandeln som ingått i Coop Norden till KF i Sverige. Det innebär att Coop nu är ett helägt dotterbolag till KF och kärnan i koncernens dagligvarugrupp. Övriga företag är butiken Daglivs och internetbaserade Mataffären.se, båda med Stockholmsregionen som marknad. Företaget Cilab svarar för inköp och logistik och Coop Trading ansvarar för inköp och utveckling av egna varumärken. Intercoop Ltd är inköpare av nonfood i asiatiska länder. Bolaget ägs tillsammans med den spanska och den italienska kooperationen via Coop Trading. Coop Sverige u Coop Sverige driver dagligvaruhandel Sverige. Coop Sverige var tidigare en del Genom neddragningar och en effektivare inom kedjorna Coop Konsum, Coop av Coop Norden, men är sedan årsskiftet organisation sparas 500 miljoner kronor. Extra, Coop Nära och Coop Forum samt 2007/2008 integrerat i KF-koncernen Under de kommande två åren ska lön- Coop Bygg. Coop ska med motiverade som ett helägt dotterbolag. samheten ökas främst genom fortsatta och engagerade medarbetare erbjuda anpassningar av kostnaderna till samma medlemmar och kunder ett brett sorti- Positiv utveckling nivå som hos de största konkurrenterna. ment av varor, så att effektivitet, pris, Coop Sverige har under den senaste tiden kvalitet, service och omtanke gör bolagets åstadkommit en kraftig resultatutveckling Utveckling av butiker erbjudande konkurrenskraftigt. och visar för 2008 ett positivt resultat, Samtidigt som besparingar och effektivi- Tillsammans med de detaljhandels- som dessutom är det bästa på tio år. seringar genomförs satsar Coop Sverige drivande konsumentföreningarna svarar Jämfört med 2007 har rörelseresultatet också framåt genom omfattande investe- Coop för 21,4 procent av dagligvaru- förbättrats med 263 miljoner kronor och ringar i nya butiker samt renoveringar marknaden för de största aktörerna i uppgick till 153 miljoner kronor. Exklusive och ombyggnader av befintliga enheter. engångskostnader nådde resultatet 198 Under 2008 öppnades fyra nya Coop miljoner kronor. Förbättringen har Forum, sex Coop Extra, en Coop Nära framför allt berott på minskade kostnader samt sju Coop Bygg. Coop Sverige för personal och inköp. Försäljningen Investeringarna i förändring och för- Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Håkan Ahlqvist, Eivor Andersson, steg från 29 322 miljoner kronor (pro nyelse av butiker uppgick under året till Johnny Capor, Knut Faremo, forma) till 31 004 miljoner kronor. cirka 835 miljoner kronor. Mats Lundquist, Jan Sundling, Omvandlingen till mer attraktiva och Elisabeth Andersson (facklig represen- Effektiviseringar i fokus rationella butiker och stormarknader tant), Frank Hjort (facklig represen- tant), Rose-Marie Borgström (facklig Efter en längre period av svag ekonomisk stärker också möjligheterna till ökad representant), Lennart Wallkulle utveckling med sviktande försäljning lönsamhet och konkurrenskraft. Stor (facklig representant) och negativa rörelseresultat inleddes vikt läggs även vid att fortsätta utveckla Vd: Karl Wistrand under andra halvåret av 2008 ett omfat- etablerade butikskoncept. Butikerna ska Försäljning exkl moms: 31 mdr kronor tande förbättringsprogram, som inklu- vara moderna och attraktiva samt ha en Rörelseresultat: 153 mkr derar samtliga delar av verksamheten ekologisk profil. Under året färdigställdes Medelantal anställda: 7 318 och innebär både kostnadsneddragningar ett flertal butiker med ny utformning, och offensiva satsningar. Kostnaderna bland annat Coop Avenyn i Göteborg, ska minska med 1 500 miljoner kronor som vann pris som "Årets butik" inom fram till 2010. Bland annat kommer ramen för Stora Dagligvarupriset, instiftat antalet medarbetare att reduceras och av tidningen Fri Köpenskap och Move- under året varslades personal om upp- ment. sägning motsvarande 1 000 heltidstjänster. 14
 • 17. ” Coop ska vara det självklara valet för miljömedvetna kunder som bryr sig om hur varor och tjänster produceras och för kunder som eftersträvar sunda vanor. Butiker och stormarknader Coop Konsum Prisvärda varor, färskvaror av högsta kvalitet och dessutom Sveriges bredaste sorti- ment av ekologiska alternativ är en del av allt det som gör Coop Konsum till en sund affär. Dessutom bjuder butikerna på matinspiration och recept som är nyckelhåls- märkta och näringsberäknade. 169 butiker. Coop Extra Coop Extra har som mål att vara ortens bästa matbutik. Här ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment till mycket bra priser. 36 butiker. Coop Nära Coop Nära innebär snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är närbutiker med generösa öppettider och ett bra utbud. 98 butiker. Coop Forum Hos Coop Forum ska allt finnas under ett och samma tak. Stormarknaderna som erbjuder ett brett sortiment med fokus på livsmedel återfinns ofta i anslutning till större handelsplatser. 42 stormarknader. En plats för idéer och smarta affärer Coop Bygg Coop Bygg erbjuder ett brett sortiment av varor för renovering i hemmet samt träd- gårdsskötsel. Butikerna är välsorterade och håller låga priser. 32 enheter. Daglivs Stockholmsbutiken Daglivs är en av Sveriges största och mest framgångsrika matva- rubutiker. Butiken har en sortimentsgaranti, vilket innebär att kunderna kan beställa och köpa i stort sett vilka varor de vill. Mataffären.se Mataffären.se är en internetbutik som erbjuder ett fullständigt sortiment av dagligvaror för hemleverans i Stockholmsområdet. Till detta kommer 413 butiker och stormarknader inom de detaljhandelsdrivande föreningarna. 15
 • 18. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Miljövänliga logistiklösningar Effektiva inköp Marknadskommunikationen I förbättringsarbetet ingår också en Hela konsumentkooperationen samarbetar Coop Sverige kommunicerar aktivt översyn av processerna för inköp och via det gemensamma inköpsbolaget Cilab, med kunder och medlemmar genom logistik. Under senare år har dessa Coop Inköp och Logistik, som ansvarar kampanjer och återkommande aktiviteter. ständigt förbättrats, och servicegrad för nationella inköp till Coop Sverige och Genom marknadskommunikationen och leveranssäkerhet till butik har ökat. de detaljhandelsdrivande föreningarna. stärker och förtydligar Coop profilen KF och Coop har skrivit under Coop Norden avvecklades vid årsskiftet som en modern och attraktiv dagligvaru- Näringslivets upprop för minskade 2007/2008. För att ta tillvara fördelarna handel med ett utbud som motsvarar koldioxidutsläpp, villket innebär ett med gemensamma nordiska inköp star- kundernas önskemål och behov samt löfte om att utsläppen ska minska med tades inköpsbolaget Coop Trading av ligger i framkant vad gäller utbud av 30 procent fram till år 2020. Ett stort ägarna till det tidigare Coop Norden ekologiska och miljöanpassade varor. steg mot målet togs i december 2008. – KF, danska FDB och norska Coop Coop förmedlar också sitt engagemang Då inleddes ett samarbete med Green NKL. Under förra året tillkom även den i frågor som rör konsumtion och hållbar Cargo, som till en början avser transporter finska kooperationen SOK. Coop Tra- utveckling. via tåg. Det innebär att Coop minskar ding är också delägare, tillsammans med Förutom traditionella kanaler som tid- sin klimatpåverkan med cirka 10 procent kooperationen i Spanien och Italien, av ningar och tv använder Coop även inter- och tar bort 120 lastbilar per arbets- Intercoop Ltd, som sköter inköp av varor net för att kommunicera med medlem- dygn på sträckan mellan Helsingborg i Asien. mar och kunder. Antalet aktiviteter och och Umeå. besökare på webbplatsen har ökat under Teknik för en enklare vardag året. Bland annat är tjänsten för sökning Den tekniska utvecklingen fortsätter av Coops egna recept mycket populär. och Coop Sverige arbetar ständigt med Recept finns även i foldrar och broschyrer, att ta fram nya produkter och tjänster, som ställs ut i butikerna. Tidningen Nyöppnade som förbättrar erbjudandet till kunderna. Mersmak ges ut 11 gånger per år och är butiker 2008: Kooperationen var först med att införa mycket uppskattad av läsarna. Tid- Coop Forum självscanning för kunder som storhandlar. ningen har en bred spridning och ges ut Häggvik, Sollentuna Liknande lösningar har under året lanse- i en upplaga på cirka en miljon exem- Kungsbacka rats även för kunder i city-butiker. Ett plar. Under 2008 genomfördes ett sam- Stora Bernstorp, Malmö Västberga, Stockholm självscanningkoncept har utvecklats arbete med Barnens Egen Matskola, där genom snabbkassor med självbetjäning, cirka 4 000 elever i årskurs 5 fick lära sig Coop Bygg framförallt i storstadskärnorna, där kun- laga nyttig och näringsrik mat. Enköping derna ofta handlar få varor per tillfälle Eskilstuna Katrineholm och har bråttom. Coops Medlemspanel Kungsbacka Coop MedMera-kortet och kunddata- Ett nytt och effektivt sätt att kommuni- Ludvika basen är viktiga verktyg för att förbättra cera med medlemmarna erbjuder Coop Mariestad Ulricehamn erbjudandet till medlemmarna och genom sin internetbaserade Medlems- kommer att vidareutvecklas. Via med- panel. Coop har under året genomfört Coop Extra lemskapet erbjuds de kunder som är ett flertal enkäter, där medlemmar får Bulltofta Falköping medlemmar i konsumentkooperationen lämna sina åsikter i olika frågor. Resul- Katrineholm en rad förmåner och rabatter. tatet av medlemspanelerna samlas i Ludvika Coop-rapporten, som presenteras vid Mariestad Nyköping Coop Nära Örebro 16
 • 19. den årliga Coop-dagen, då journalister största egna varumärkena Coop Ängla- Nya arbetssätt och andra opinionsbildare bjuds in. mark, Coop och X-tra. Coop Änglamark I samband med integreringen av Coop På Coop-dagen utdelas också Stora Äng- erbjuder ett brett sortiment av ekologiska, som ett helägt dotterbolag till KF har lamarkspriset. Priset instiftades 2002 för rättvisemärkta samt miljö- eller allergi- nya arbetssätt och omorganisationer att uppmuntra och lyfta fram goda initi- anpassade varor. Varumärket Coop står genomförts under året. ativ inom miljö och ekologi. Årets pris för produkter med hög kvalitet till bra Från och med den 1 januari 2009 hade inriktning mot mat och klimat. pris. X-tra är Coops eget lågprisvaru- hanterar servicebolaget KF Shared Coops satsningar på direktkommuni- märke, som ger kunderna möjlighet att Services ekonomi, IT, HR och personal- kation med kunderna kommer framöver handla bra produkter till riktigt lågt pris. frågor för hela koncernen. Den över- att vidareutvecklas, med medlemskortet Varumärkesbyrån Differ har gjort en gripande HR-funktionen är gemensam Coop MedMera som viktigt instrument. undersökning bland svenska konsumenter och kommunikationsfrågorna hanteras i Personligt anpassade erbjudanden blir en kring hur miljövänliga varumärkena på nära samarbete mellan koncernens verk- allt viktigare del i ansträngningarna att den svenska marknaden anses vara. samheter. tillgodose kundernas behov och önskemål. Spontant tyckte majoriteten av de med- Stordriftsfördelar och samarbetsmöjlig- Coop anpassar sin marknadskommuni- verkande i undersökningen att Coop heter finns inom en rad områden inom kation efter detta. Änglamark var det mest miljövänliga KF-koncernen. Till exempel arbetar Coop varumärket och Coop utsågs under Sverige tillsammans med KF Fastigheter Hållbarhet i butikerna 2008 till den mest miljövänliga kedjan kring nyetableringar av butiker och Ett hållbart företagande är en viktig del i branschen. exploatering av nya lägen. Marknads- av Coop Sveriges affärsidé. Konsument- funktionerna i Coop Sverige och Med- kooperationen har varit först i branschen Framgångsrik plattform Mera Bank arbetar integrerat. Därige- med att utveckla produkter och tjänster Coop Sverige har butiker i bra detalj- nom knyts medlemsfrågorna fastare till för en hållbar konsumtion. Coop har handelslägen. Genomförda förbättringar affärsverksamheten och butikerna. sedan länge en stor andel ekologiska i driften av butiker och stormarknader produkter i butikerna. Under 2008 blev liksom vässade erbjudanden och priser Medarbetare dessutom samtliga butiker KRAV-certi- genom Coop MedMera Premieprogram, Under året har ett omfattande program fierade, vilket innebär ett stort utbud av ökar konkurrensförmågan. Coop Sverige för att kartlägga behovet av utbildning bland annat KRAV-märkta produkter. står för ekologi och miljö, vilket ska och vidareutveckling av ledare genomförts genomsyra all verksamhet. Arbetet fort- inom hela koncernen. Från Coop Sverige Brett utbud av produkter sätter nu med att ytterligare förbättra deltog cirka 600 personer. Programmet är Coop vänder sig till en bred grupp av kundbemötandet, för att säkerställa att en viktig del i det pågående förändrings- kunder alla med sinsemellan skilda kunderna får den service de efterfrågar, och förbättringsarbetet inom hela kon- behov och varierande ekonomiska förut- att de hittar det de behöver i Coops buti- cernen. sättningar. Målet är att kunna tillgodose ker samt att de uppfattar Coop Sverige Samtliga medarbetare har under året samtliga kundgruppers önskemål och som en pålitlig leverantör av dagligvaror. bjudits in till informationsträffar kring behov. Butikerna erbjuder ett stort förbättringsprogrammet. Under hösten utbud av varor, i alla kategorier från låg- genomfördes projektet "Jättelyftet" på pris till premium. olika platser över hela landet. Ledningen Coop tillhandahåller produkter under i KF och Coop medverkade i totalt fyra en rad olika varumärken, däribland de tre träffar med information för cirka 8 000 medarbetare om läget och framtidsutsik- terna i koncernen. 17
 • 20. Handla maten på nätet Mataffären.se är svaret på Mataffären.se är en dagligvarubutik med internet som försäljningskanal. Kunderna erbjuds ett fullständigt sor- medlemmarnas önskemål att timent av dagligvaror för leverans i Stockholmsområdet. kunna handla bra varor Verksamheten bedrivs från ett nybyggt plocklager söder snabbt och bekvämt. om Stockholm, och varorna levereras på vardagar mel- lan klockan 10 och 22. Kunderna kan betala via internet, faktura, eller via kortterminal vid leverans. Genom att använda Coop MedMera-kortet kan kunderna också skänka pengar till Kooperation Utan Gränser. Mataffä- ren.se erbjuder ett brett sortiment av ekologiska och Rättvisemärkta varor och alla leveranser sker med bio- gasbilar. Verksamheten är KRAV-certfierad.
 • 21. KF I Verksamhetsberättelse 2008 De genomförda åtgärderna kommer att Cilab inledde under året en stor sats- Det gångna året innebar också en fortsätta ge effekt under kommande år. ning på Mat från Regionen i samarbete kvalitetshöjning av inköpsverksamheten. Fokus framöver kommer att ligga på att med bland andra LRF, för att tillgodose Cilab ingick ett nytt avtal med Everfresh i än högre grad arbeta med kundbemö- medlemmarnas önskan om att kunna avseende leveranser av frukt och grönsa- tandet. Coop har också i samarbete med köpa mer närproducerade varor i butiker ker för hela Coop Sverige och de konsumentföreningarna infört ett sys- och stormarknader. detaljhandelsdrivande föreningarna. tem för kvalitetsgranskning i butikerna Inom logistik arbetar bolaget med Genom samlade inköp uppnås bättre för att säkerställa standarden på utbud att minska kostnaderna för transporter inköpsvillkor och kvalitet. och servicegrad. och lagerhantering. Ett stort antal Från början av 2009 kommer Cilab projekt inom detta område har genom- att ansvara för och utföra all fryslogistik Effektiva inköp förts under året, och arbete med fördjup- i södra Sverige. Det nya upplägget Cilab, Coop Inköp och Logistik AB, ning, prioritering och resurssäkring innebär en kostnadsminskning tack vare ansvarar för inköp till Coop Sverige och pågår fortlöpande för genomförande av lägre plockkostnader, minskad kapital- de detaljhandelsdrivande konsument- nya projekt. bindning och inköpsfördelar jämfört föreningarna. Cilab övertog dessutom Samarbetet med Green Cargo gällande med nuvarande lösning. Leveranssäker- under 2008 leveranserna till OKQ8 tågtransporter av varor innebär såväl heten till butikerna väntas också öka inom sortimenten Bilist och Nonfood. ekonomiska som miljömässiga vinster. då alla varor finns samlade på ett enda lager. Under 2008 fortsatte bolaget att utveck- Miljösatsningar har genomförts även på las, bland annat genom förbättrad affärs- andra områden. Coops lastbilschaufförer kontroll, och -rapportering. Under året utbildas i sparsam körning, vilket ger har också servicegraden ökat väsentligt mindre bränsleförbrukning och reduce- genom förbättrade rutiner i varustyr- rade koldioxidutsläpp. Samtliga fordon ningen tillsammans med övrig logistik. har även fått en färddator installerad, som bland annat registrerar bränsle- förbrukning och tomgångskörning. 19
 • 22. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Daglivs u Daglivs ligger på Kungsholmen i Försäljningen för 2008 uppgår till totalt Daglivs Stockholm och är en av Sveriges största 478 miljoner kronor, exklusive moms, Styrelse: Ordförande Pär Jansson, och mest framgångsrika dagligvarubuti- en ökning med 1,2 procent jämfört med Johnny Capor, Magnus Ros, Jonny Olsson ker. Sedan årsskiftet 2007/2008 ingår 2007. Vd: Per Ekstrand Daglivs i KF-koncernen. Daglivs starta- Ett omfattande arbete har under året Omsättning: 478 mkr des 1982 och består idag av 4 200 kvm genomförts för att införa organisatoriska Medelantal anställda: 109 säljyta i två plan. förbättringar. Daglivs tillhandahåller drygt 30 000 Daglivs har under året blivit KRAV- artiklar, vilket är det största sortimentet certfierat och är sedan tidigare Svanen- bland landets samtliga dagligvarubutiker märkt. Stor vikt läggs vid energi- i supermarketformatet. Butiken har en besparingar i butiken och transporter ”sortimentsgaranti”, vilket innebär att som planeras för att åstadkomma minsta kunderna kan lämna önskemål och få möjliga energiförbrukning och koldioxid- i stort sett vilka varor de vill i sortimentet. utsläpp. Förutsatt att varorna finns tillgängliga Fokus kommer även i fortsättningen tas de in i butiken, i annat fall får kunden att ligga på förnyelse och förändringar 2 000 poäng insatta på sitt Coop Med- av butiken för att förstärka mervärdet Mera-konto. Daglivs har också flest kun- för kunderna. En ny kundtjänst ska der av alla butiker i landet. Närmare inrättas, vilket kommer att bidra till 13 000 personer besöker butiken varje dag. ökad service. 2008 blev ett mycket bra omsättnings- Kostnadsbesparingarna fortsätter och resultatår med hänsyn till den nya under 2009 samtidigt som satsningar konkurrenssituationen lokalt och engångs- genomförs, bland annat på att vidare- kostnader i samband med ägarbytet. utbilda butikspersonalen. Mataffären.se u Mataffären.se är en dagligvarubutik ment av ekologiska och Rättvisemärkta Mataffären.se med internet som försäljningskanal. varor. Alla leveranser sker med biogas- Styrelse: Ordförande Pär Jansson Kunderna erbjuds ett fullständigt bilar, och Mataffären är KRAV-certifierad. Johnny Capor, Martin Fridolf, Karl Wistrand sortiment av dagligvaror för leverans Kunderna kan betala via internet, Vd: Claes Hessel i Stockholmsområdet. Tjänsten startade faktura eller via kortterminal vid leverans. Omsättning: 27 mkr före sommaren 2008 och blev snabbt en Coop MedMera-kort kan användas för Medelantal anställda: 26 succé. Hemleveranser sker på vardagar att betala inköp eller för att samla poäng. mellan klockan 10 och 22. Verksamhe- Mataffären har som mål att bli den ten bedrivs från ett nybyggt plocklager dominerande aktören inom dagligvaru- söder om Stockholm. handel på internet, och att leda utveck- Mataffären.se har en utpräglad färsk- lingen inom detta område. varuprofil och erbjuder ett brett sorti- 20
 • 23. Vad innebär KRAV- och Rättvisemärkta varor? Coop är störst inom dagligvaru- Rättvisemärkning innebär bland annat att odlare och anställda i utvecklingsländer får för- handeln på både KRAV-och bättrade ekonomiska villkor, barnarbete och Rättvisemärkta varor. diskriminering motverkas, demokrati och orga- nisationsrätten utvecklas samt att miljöhänsyn KRAV-märket sitter på mat som har producerats och ekologisk produktion främjas. på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel, Utöver den högre betalningen får odlarna konstgödsel eller genmodifierade organismer också en extra premie. Den används till att (GMO) får inte användas. Inga syntetiska färg- utveckla lokalsamhället, till exempel i en ny eller smakämnen eller härdade fetter är tillåtna. skola eller hälsovård. Regler och kriterier Djurhållningen tar stor hänsyn till djurens hälsa utvecklas av Fairtrade Labelling Organizations och naturliga beteenden. Minst en gång per år International (FLO), tillsammans med represen- kommer en kontrollant och undersöker att pro- tanter för odlarna. Kontroll och certifiering duktionen sker enligt KRAVs regler. sköts av ett oberoende organ, FLO-Cert.
 • 24. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Fastigheter och Finans Till verksamheterna hör KF Fastigheter, ett av landets största fastighetsföretag med inriktning på detaljhandel, och MedMera Bank, som har en central funktion i relationen mellan medlemmar och affärsverksamhet i konsumentkooperationen, främst genom hanteringen av Coop MedMera-kortet. KF Invest utgör koncernens finansfunktion och KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmarna och erbjuder konkurrenskraftig ränta på sparkonton. MedMera Bank u MedMera Bank har som huvudsyfte Dessutom bistår MedMera Bank intresset fortsatt att öka för Coop Med- att administrera Coop MedMera Premie- detaljhandeln med informations- och Mera-kortet med VISA-koppling, som program, som ger medlemmarna i kon- reklamtjänster, till exempel månatliga lanserades med stor framgång under sumentkooperationen förmåner i form utskick av tidningen Coop Mersmak till- 2007. Partnerprogrammet har också av rabatter, checkar och erbjudanden, sammans med konto- och poängbesked utökats under året, vilket ger kunderna både hos kooperationen och ett antal samt premiecheckar och riktade erbju- ännu fler förmåner med MedMera-kortet. partnerföretag. MedMera Bank ger ut danden till medlemmarna. I genomsnitt Bland annat har Löplabbet och Familjens och hanterar kooperationens cirka 3,5 kommunicerar MedMera Bank med 1,1 Jurist tillkommit. Totalt har detta miljoner Coop MedMera-kort. Banken miljoner svenska hushåll varje månad. bidragit till en volymökning för premie- ansvarar vidare för all kortinlösen inom programmet. KFs förvärv av landets konsumentkooperationen. Den tekniska Positiv utveckling under 2008 största supermarketbutik, Daglivs, inne- infrastrukturen gör att banken ligger MedMera Bank vänder sig i första hand bar också att antalet nya medlemmar online med samtliga kassor i alla till ett stort antal privatpersoner med ökade. anslutna butiker. erbjudande om inlåning och konsum- En av de mest populära förmånerna Sedan 2007 driver MedMera Bank tions krediter, knutna till Coop Med- i Coop MedMera-programmet är Hotell- bankrörelse under Finansinspektionens Mera-kortet. MedMera Bank har en premien. Medlemmarna erbjuds förmån- tillsyn. Ett brett spektrum av finansiella totalt sett låg riskexponering på kredit- liga priser på ett stort antal hotell i Sverige tjänster erbjuds medlemmarna och området samtidigt som en policy med och övriga Norden samt ett flertal storstä- butikerna inom konsumentkooperationen låg riskprofil tillämpas för placeringarna. der i Europa. Sedan starten har över samt ett antal samarbetspartners. Huvuddelen av kunderna utgörs av 2 miljoner bäddnätter bokats, varav privatpersoner men banken vänder sig cirka 570 000 under 2008. även till statliga bolag, kommuner och MedMera Bank har flyttat fokus från landsting. Finanskrisen har under 2008 att huvudsakligen fungera som en service- MedMera Bank inte påverkat MedMera Bank nämnvärt. organisation för resten av konsument- Styrelse: Ordförande Lars Idermark, MedMera Bank har valt att följa Riks- kooperationen till att också alltmer aktivt Johnny Capor, Kent Ryberg, Thomas bankens räntesänkningar fullt ut. utveckla och sälja nya och befintliga Johansson, Laszlo Kriss, Håkan Smith, Utvecklingen under det gångna året produkter. Genom att etablera säljteam Karl Wistrand, Jeanette Franzén (fack- lig representant), Anne-Marie Ryder- var positiv, både vad gäller tillströmningen och säljcoacher kan banken ge butiker gren (facklig representant), ersatt av av nya medlemmar och efterfrågan på och konsumentföreningar mer stöd i att Susanne Hansson februari 2009) finansiella tjänster. Under 2008 har erbjuda produkterna till medlemmarna. Vd: Ivar Fransson Omsättning exkl moms: 305 mkr Resultat efter finansnetto: 19,6 mkr Medelantal anställda: 53 22
 • 25. I maj 2008 utsåg Dagens Nyheter Coop MedMera Visa till bästa ”matkortet”. Coop MedMera-kortet Coop MedMera-kortet är ett medlemskort och fungerar som bevis på medlemskap i den lokala konsumentföreningen. Kortet Under året lanserades möjligheten att Under den senaste perioden har lanse- är även en nyckel till Premieprogrammet bli medlem i konsumentkooperationen ring av nya produkter och samarbete samt andra tjänster och erbjudanden från konsumentföreningarna, KF och Coop via internet, vilket har haft stor framgång. med nya partners prioriterats. Ökad Sverige samt övriga deltagande företag; medlemsnytta är det viktigaste samtidigt Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl, Teknikutveckling i framkant som MedMera Bank och Coop Sverige Löplabbet, Familjens Jurist, Expert, OKQ8 och Apollo. Drygt 1 200 butiker och stor- Coop MedMera-kortet är också ett gemensamt strävar efter att även stärka marknader samt 800 OK-stationer är viktigt verktyg för att höja servicegraden affärsnyttan. Framförallt ska premie- anslutna till premieprogrammet. och utveckla tekniken i butikerna. programmet och kunddatabasen Det finns cirka 3,5 miljoner Coop Med- Mera-kort bland kooperationens drygt Utveckling av nya tjänster pågår ständigt. användas på ett sätt som innebär en 3 miljoner medlemmar. Med Coop Med- Sedan några år tillbaka finns möjligheten tydligare koppling mellan Coop Med- Mera-kortet kan medlemmarna registrera för kunder som har Coop MedMera- Mera-kortet och butikerna. Därigenom sina inköp och få poäng som sedan omsätts i premiecheckar. Utöver premie- kortet att själva scanna varorna i butiken, kan också den ekonomiska nyttan för checkar får medlemmarna förmåner och vilket underlättar utcheckning och medlemmarna öka. rabatterbjudanden på exempelvis hotell, betalning. Under året har dessutom ett Genom tilläggstjänster som till exem- resor och olika evenemang. antal butiker utrustats med snabbkassor pel Bistånd på köpet, kan medlemmarna Vid 5 000 poäng får kortinnehavaren en premiecheck som ger rabatt i 1 200 med självbetjäning, en tjänst som upp- enkelt skänka pengar för att bidra till att butiker eller vid köp av till exempel resor skattas av kunder i storstäder som handlar minska fattigdomen i världen. Därige- eller hotellnätter. få varor och har bråttom. nom tillför MedMera-programmet Tidningen Coop Mersmak skickas hem i brevlådan till drygt en miljon hushåll En stor del av teknikutvecklingen också samhällsnytta. Den rådande låg- som handlar för över 1 200 kronor per handlar också om säkerhet, vilket blir konjunkturen kommer att påverka resul- månad, eller gör 12 eller flera besök i allt viktigare. Hantering av kortnummer tatet under det kommande året och butik per månad. För organisationer och företag finns ett särskilt kort, KF Inköps- och personuppgifter regleras i lagstift- åtgärder för att möta denna kommer att kort. ningen och kräver avancerade tekniska ha ett starkt fokus under 2009. lösningar för att förhindra brott och Coop MedMera Visa bedrägerier. För att uppnå högsta möjliga Sedan 2007 finns ett betal- och kredit- säkerhet utvecklas avancerade data- kort, Coop MedMera Visa, som innebär lagringssystem liksom teknisk utveck- att kunderna kan betala med sitt Coop MedMera-kort och samla poäng över hela ling av korten. världen. Coop MedMera Visa är ett betal- och kreditkort med möjlighet till kredit upp till 100 000 kronor. Årsavgiften är 95 kronor per kort. Oavsett var inköpet sker erhålls en poäng för varje krona av köpesumman. 23
 • 26. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt KF Fastigheter u KF Fastigheter förvaltar en fastighets- Arbetet under 2008 Fastighetsmarknaden portfölj om drygt 6 miljarder kronor och Den nya organisationen med tre enheter Slutet på flera års högkonjunktur nåddes arbetar med utveckling och fönyelse i infördes under 2007, och under 2008 under 2008. Kollapsen på de globala butiksnät åt främst Coop Sverige och de fortsatte uppbyggnaden av dessa, fram- finansmarknaderna förstärkte den detaljhandelsdrivande föreningarna. förallt enheten Butik&Etablering. globala lågkonjunkturen. Fastighets- Verksamheten är organiserad i tre enheter. Organisationen har utvecklats, och marknaden kyldes av redan i slutet av Projekt & Teknik fokuserar på fastighets- personalstyrkan har ökat inom hela 2007. Marknaden hade helt enkelt blivit utveckling och särskilt teknikrelaterade KF Fastigheter. Bolaget uppnådde under för ”het” och direktavkastningskraven frågor i syfte att förädla fastighetsbe- året ett resultat om 542 miljoner kronor, var mycket låga. De internationella ståndet inom konsumentkooperationen. vilket till stor del beror på utfallet från investerarna började försvinna från den Handel & Centrum driver den kommer- genomförda fastighetsförsäljningar om svenska arenan. Detta i kombination med siella utvecklingen och sköter den dag- 432 miljoner kronor. stigande räntor gjorde att transaktions- liga driften av detaljhandelsfastigheterna. KF Fastigheter har under året arbetat takten blev betydligt lägre. Efter finans- Butik & Etablering identifierar och ini- med att utforma strategier för utveckling krisen blev det dessutom nästan omöjligt tierar utveckling av attraktiva handels- av Coops butiksnät, liksom för vissa av att låna kapital vilket ytterligare dämpade platser för den konsumentkooperativa de detaljhandelsdrivande föreningarna, fastighetsmarknaden. Fastighetsvärdena detaljhandeln. och har helt tagit över projektledning har sjunkit under året. Hyresmarknaden och planering av butiker från Coop. har också i viss mån påverkats men Även inom andra områden har samarbetet några stora återverkningar syntes inte med Coop Sverige intensifierats, bland under 2008. annat genom att KF Fastigheter tagit över hanteringen av Coops kylfrågor. Fastighetsportföljen En annan del av verksamheten omfattar Trots en vikande fastighetsmarknad har energieffektivisering. KF Fastigheter bistår KF Fastigheter under året gjort ett flertal verksamheterna inom KF-koncernen avyttringar, främst av lager- och distri- med åtgärder för att minska energi- butionsfastigheter. Sammanlagt har fastig- konsumtionen i byggnader. Genom heter för cirka 1 miljard kronor sålts uppföljningsprogrammet EnergiReda under 2008. Det innebär att fastighets- ges möjlighet att redovisa och följa upp strategin från 2003 nu har fullföljts och förbrukningen av vatten, el och upp- att KF Fastigheters innehav består av värmningsenergi. renodlade handelsfastigheter inom ett tydligt geografiskt område. Av fastighetsportföljen står Coop Sverige för cirka 50 procent av hyres- intäkterna. 24
 • 27. Utvecklingsprojekt Tillsammans med en annan part har KF Fastigheter Under 2008 intensifierades arbetet med KF Fastigheter bildat ett bolag i Nynäs- Styrelse: Ordförande Lars Idermark, hamn, med syfte att bygga ett handels- Johnny Capor, Hans Eklund, Nina KF Fastigheters största projekt hittills, i Hornewall, Ingrid Karlsson, Anders och med att ombyggnaden av Hangar 3 centrum. Nynäspark beräknas öppna Stake, Anders Palmquist (facklig repre- inom Bromma Center ägde rum i juni. i början av sommaren 2009, och inne- sentant), Harry Swartz (facklig repre- fattar bland annat en stor etablering sentant) Handelsområdet ska vara färdigställt för Coop. Vd: Bernt-Olof Gustavsson 2012 och då ha vuxit till cirka 100 000 Omsättning totalt: 560 mkr kvm. KF Fastigheter vann under året en Rörelseresultat: 542 mkr (inkl. reavinster) Förutom byggstart av Bromma Center tävling anordnad av Stockholms Stad Medelantal anställda: 93 har ett flertal utvecklingsprojekt hanterats avseende utveckling av handelsdelen vid under 2008. I Kungens kurva utanför nya Slussen. Tillsammans med fastig- Stockholm har avgörande steg tagits, hetsbolaget Gyllenforsen har KF Fastig- och planarbetet kommer att påbörjas heter bildat ett bolag för detta ändamål. under 2009. Även på Backaplan i Göte- En arkitekttävling pågår nu för att borg pågår ett omfattande utbyggnads- bestämma utförandet, och KF Fastighe- projekt, där detaljplan för en av etapperna ter är delaktiga i processen. Stockholms nu närmar sig. Stad förväntas fatta beslut om förslagen Nyckeltal KF Fastigheter har också genomfört under våren. Därefter påbörjas omgå- Hyresintäkter (brutto): 494,3 mkr (exkl. inhyrda) ett antal mindre affärer under året, ende arbetet med detaljplanen. Planen Tjänsteomsättning extern: 36 mkr bland annat har bolaget förvärvat mark beräknas ställas ut under 2010. Omsättning totalt: 560 mkr i Landskrona, samt förvärvat 60 procent Driftnetto: 318,2 mkr (exkl. inhyrda) i Gallerian i Varberg och 50 procent i Marknadsutsikterna Resultat fastighetsförsäljningar: 432 mkr Solberga Handelscenter i Strängnäs. Den allt kärvare fastighetsmarknaden Rörelseresultat: 542 mkr (inkl. reavinster) ställer högre krav på fastighetsbolag som Antal fastigheter: 50 hel- och delägda KF Fastigheter. Under 2009 kommer Fastigheternas bokförda värde: 4,3 mdr kronor, bolaget att fokusera på ökad konkur- varav delägda 300 mkr renskraft och lönsamhet samt åtgärder Marknadsvärde cirka: 6,1 mdr kronor inkl. delägda som minskar kapitalbindningstiderna. Uthyrbar yta: 450 000 kvm helägt Direktavkastning: 5,4 % på identiskt bestånd Totalavkastning: –3,2 på identiskt bestånd Medelantal anställda: 93 25
 • 28. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt KF Invest u KF Invest utgör koncernens finans- Resterande del av portföljen utgörs av KF Invest funktion till vilken all finansverksamhet alternativa investeringar såsom hedge- Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Tomas är centraliserad. Uppgiften är att förvalta fonder och private equity-fonder. För- Franzén, Nina Jarlbäck, Göran Lindblå valtningen präglas av ett antal riktlinjer Vd: Johnny G Capor KFs finansiella tillgångar, som uppgår som bland annat innebär att KF alltid Förvaltade finansiella tillgångar till cirka fyra miljarder kronor, samt marknadsvärde: 3,8 miljarder kr hantera de finansiella exponeringar som ska beakta etiska överväganden vid Förvaltade finansiella tillgångars koncernen genom sin verksamhet är investeringar i noterade aktier, att KF bokförda värde: 3,8 miljarder kr utsatt för. I KF Invest ingår även Läckeby inte ska investera i bolag som bryter mot Total avkastning: –4,9 % Water Group (81 procent) och Löplabbet FNs konventioner om mänskliga rättig- Resultat efter finansnetto: –245 mkr (136) (70 procent). Båda företagen förvärvades heter samt att KF vid upphandling av Medelantal anställda: 8 under 2008. diskretionära förvaltingsuppdrag ska Genom KF-koncernens förvärv av Coop eftersträva placeringsregler som följer Sverige och andra bolag har betydande KFs etiska regler. finansiella risker och exponeringar till- Förvaltningsresultatet är naturligtvis kommit. För att möta denna ökade krav- starkt präglat av finanskrisen och det bild har finansfunktionen uppgraderats dramatiska fallet i tillgångspriser och under året, både kompetensmässigt och resultatet är negativt både i absoluta tal numerärt. Särskilda befattningar inom och mätt mot relevanta jämförelseindex. centrala områden, som cash management Detta mot bakgrund av den mycket och risk management, har tillsatts. svaga utvecklingen för noterade aktier i såväl Sverige som internationellt, men Förvaltningen även som en konsekvens av att alternativa Portföljen förvaltas huvudsakligen i egen placeringar har genererat ett negativt regi och huvudinriktningen är ränte- resultat. Även om 2009 kommer att bärande värdepapper. KFs aktieplace- präglas av stor osäkerhet är bedömningen ringar utgörs av svenska och utländska att volatiliteten i de finansiella markna- noterade bolag med god riskspridning. derna avtar och att viss stabilitet etableras. KF Sparkassa u KF Sparkassa, som bildades 1908, möjlighet att spara på längre sikt genom KF Sparkassa hade den 21 augusti 2008 sitt 100-års- ett bundet 5-årslån med rörlig ränta. Chef: Manfred Krieger jubileum. Sparkasseärenden kan ombesörjas på Inlåning: 3,8 miljarder kronor Sparkassan utgör en del av moder- omkring 300 konsumentkooperativa bolaget KF ekonomisk förening. Genom butiker i hela landet. Transaktioner kan Sparkassan erbjuds medlemmarna i även ske via internetbank, autogiro, konsumentkooperationen sparande till plusgiro och via telefon. konkurrenskraftig ränta. Den uppgick KFs starka finansiella ställning i kom- till 2,10 procent per den 31 december bination med en konservativ placerings- 2008. Omkring 90 000 medlemmar har strategi i kapitalförvaltningen garanterar konton i Sparkassan. De flesta sparar på insättningarna i Sparkassan, som inte kapitalkonto där uttagen är obegränsade omfattas av den statliga insättnings- och avgiftsfria. Sparkassan erbjuder också garantin. 26
 • 29. Poäng och bistånd på köpet Med Coop MedMera-kortet får medlemmarna poäng på sina inköp, och kan också enkelt skänka pengar till biståndsarbete. Coop MedMera-kortet är ett medlemskort för premieprogrammet samt andra tjäns- ter och erbjudanden från konsumentfören- ingarna, KF och Coop Sverige samt övriga deltagande företag; Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl, Löplabbet, Expert och OKQ8 och Apollo. Drygt 1 200 butiker och stormarknader är anslutna till premiepro- grammet. Med Coop MedMera-kortet kan medlem- marna registrera sina inköp och få poäng som sedan omsätts i premiecheckar. Utö- ver premiecheckar får medlemmarna för- måner och rabatterbjudanden på exempel- vis hotell, resor och olika evenemang. Det finns cirka 3,5 miljoner Coop MedMera- kort bland kooperationens drygt 3 miljoner medlemmar. Genom tjänsten Bistånd på köpet kan medlemmarna också enkelt skänka pengar till Kooperation Utan Gränser via sitt Coop MedMera-kort.
 • 30. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Mediegruppen Mediegruppen I mediegruppen ingår Norstedts Förlagsgrupp, en av landets främsta utgivare av skönlit- teratur och faktaböcker samt marknadens största bokhandelskedja Akademibokhandeln med internetbokhandeln Bokus. Övriga bolag är PAN Vision, en av de största distributö- rerna av digital hemunderhållning, och kvalitetsmagasinet Tidningen Vi, som givits ut inom konsumentkooperationen sedan 1913. Akademibokhandeln och Bokus Akademibokhandeln ökande försäljningen via internet på sammanslagningen är att kunderna i allt u Akademibokhandelns uppdrag är att marknaden generellt. Lågkonjunkturen större utsträckning använder sig av flera bedriva en välsorterad, rikstäckande, och oron på finansmarknaderna har till kanaler i sina köp av böcker och andra integrerad och marknadsledande bok- viss del dämpat efterfrågan på böcker medier. Genom den utvidgade samverkan handel. Verksamheten omfattar 61 butiker under senare delen av året. har synergierna förstärkts och en gemen- runtom i Sverige och svarar för drygt Nya butiker har etablerats i attraktiva sam multikanalstrategi har etablerats för 40 procent av bokhandelsmarknaden lägen, bland annat på Kungsportsavenyn de båda bolagen. Arbetet med att utveckla och knappt 15 procent av den totala i Göteborg, och bokhandeln i Haninge ett nytt affärssystem har fortsatt under bokmarknaden i Sverige. Bokhandels- centrum utanför Stockholm har förvär- 2008 och lansering är planerad till början verksamheten har en lång tradition vats. Beslut har tagits om etableringar av sommaren 2009. inom kooperationen, där Akademi- vid fem nya handelsplatser; Ingelsta i bokhandeln ingår sedan 1987. Internet- Norrköping (2009) och Entré i Malmö Framtida utveckling bokhandeln Bokus har funnits inom KF (2009) samt i Stockholmsområdet, Sollen- Starkt kostnadsfokus och tillväxt genom sedan 1998, och ingår sedan 1 oktober tuna centrum (2009), Liljeholmstorget fortsatta förvärv och etableringar på en 2008 som ett dotterbolag till Akademi- (2009) och Bromma Center (2010). stagnerande bokhandelsmarknad kommer bokhandelsgruppen AB. Den svaga utvecklingen för kurslitte- att prägla verksamheten framöver. Sorti- Akademibokhandeln är ett av Sveriges ratur har lett till att en av kursbutikerna mentsstrukturen kommer att påverkas starkaste varumärken inom detaljhandeln i Lund samt kursbutiken i Västerås av den marknadsförskjutning som sker och den senaste utförda mätningen avvecklats. Kursbutikerna i Karlstad, mellan fysisk bokhandel och internet, genomförd av Gfk visar ett resultat som Örebro, Växjö och Handelshögskolan vilket ställer ökade krav på en multikanal- nummer nio vad gäller marknads- i Stockholm kommer att stängas under strategi. Central sortimentsstyrning har kännedom. 2009. påbörjats och kommer att genomföras Akademibokhandelns försäljning Samverkan mellan Bokus och Akademi- fullt ut under året. Det innebär dels en minskade med knappt en procent under bokhandelsgruppen förstärktes under året bättre kontroll över sortimentet, dels en 2008. Utvecklingen har framförallt och från och med den 1 oktober ingår kraftig nedskärning av artiklar som säljer påverkats av den fortsatta nedgången av Bokus som ett dotterbolag till Akademi- i mycket få exemplar. försäljningen av kurslitteratur samt den bokhandelsgruppen AB. Huvudskälet till 28
 • 31. Bokus Under perioden maj-april flyttades Akademibokhandelsgruppen u Bokus säljer böcker och andra media inköpsfunktionen från Malmö till Bro Styrelse: Ordförande Lars Idermark, till konkurrenskraftiga priser via internet. och samtidigt flyttade logistikfunktionen Johnny Capor, Ulf Ivarsson, Göran Lindblå, Lotta Lundén, Mats Lundquist, Sortimentet är brett och omfattar cirka från Morgongåva till Bro. För att skapa ett Brigitta Mauritz (facklig representant) 3,5 miljoner titlar utgivna i bland annat konkurrenskraftigt erbjudande infördes Vd: Ulf Lindstrand Sverige, Storbritannien, USA och Tysk- i juni ett alternativ för fri frakt. I mitten Medelantal anställda: 517 land. av september lämnade vd Anders Ringnér Antalet innehavare av Coop MedMera- företaget och ersattes av Erik Liedberg Akademibokhandelsgruppen inklusive kort som handlar på Bokus ökar konti- som tf vd. Samtidigt blev Bokus ett Bokus omsättning: 1 513 mkr nuerligt och av cirka 1,3 miljoner registre- dotterbolag till Akademibokhandeln. Rörelseresultat: –24 mkr rade kunder är det över 30 procent som använder sitt Coop MedMera-kort. Framtida utveckling Bokus har de senaste åren mottagit Arbetet med att integrera Bokus med flera utmärkelser, däribland priset som Akademibokhandeln och att utveckla en bästa e-handel under 2006 och 2005 multikanalstrategi kommer att fortsätta samt 2003 års Web Service Awards och under första halvåret 2009. Ytterligare är nominerade även för 2008. ökad kvalitet och produktivitet inom Marknaden för bokförsäljning över logistikfunktionen kommer även att få internet ökar fortfarande. Försäljningen hög prioritet i Bokus fortsatta utveckling. under 2008 var i nivå med föregående år. En viss förskjutning från segmentet företagskunder till privatkunder har skett. Fraktintäkterna minskade under året i och med införandet av ett alterna- tiv för fri frakt, medan försäljningsintäk- terna för böcker ökade något. Försälj- ningen av andra media än böcker såsom ljudböcker, film och spel ligger i nivå med föregående år. 29
 • 32. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Mediegruppen Norstedts Förlagsgrupp u Norstedts Förlagsgrupp har en bred året fortsatte också förskjutningen mellan 2008 har organisation och arbets- utgivning av skönlitteratur, fackböcker, de olika försäljningskanalerna. Internet- processer förändrats för att skapa förut- barn- och ungdomsböcker, ordböcker, bokhandeln är den enda kanal som sättningar för effektivare arbetssätt på en ljudböcker och spel. I förlagsgruppen vuxit medan bokklubbar, traditionell marknad i förändring, samt införande finns flera av de mest välkända svenska bokhandel och varuhus har minskat sin av ett nytt affärssystem. Verksamheten bokförlagen som Norstedts, Rabén & försäljning. är nu indelad i tre affärsenheter med Sjögren, Prisma, Tiden och Norstedts Bokhösten präglades av Norstedts- fokus på skönlitteratur, fakta samt barn Akademiska Förlag. Under 2008 besluta- författarens PO Enquist memoarbok Ett och ungdom. Nya varumärkesplattfor- des att samla all utgivning inom fakta annat liv som erhöll 2008 års Augustpris mar och grafiska program har tagits och skönlitteratur under företagsnamnet för Årets svenska skönlitterära bok och fram och förändringarna ska vara helt Norstedts medan Rabén & Sjögren såldes i över ett hundra tusen exemplar genomförda vid utgången av 2010. används för barn och ungdom. Förlags- i originalutgåva. gruppen, som sammantaget ger ut cirka Stieg Larssons Millenniumtrilogi har Framtida utveckling 500 nya titlar per år, har en genom- rönt stora internationella framgångar Förlagsgruppen kommer att fortsätta gående profil av hög kvalitet samt en under året. Män som hatar kvinnor var att satsa på en bred utgivning av kvalitets- stor andel svenska författare. förra årets mest sålda bok i EU och för- litteratur. Norstedts Förlagsgrupp har en mark- fattaren nådde andra plats på världs- 2009 förväntas marknaden bli utma- nadsandel om cirka tjugo procent på topplistan. Utgivningsrättigheterna har nande i det rådande osäkra konjunktur- allmänmarknaden och är den näst största sålts till över trettio länder. Hittills har läget. Att nå maximalt genomslag för aktören. Inom barnböcker är Norstedts 2,9 miljoner exemplar av de tre böckerna utgivningen kommer att ha högsta prio- Förlagsgrupp marknadsledande. Bokut- sålts i Sverige och ytterligare närmare ritet i marknadsförings- och försäljnings- givning har funnits inom Kooperativa 8 miljoner internationellt. arbetet. Detta kommer att stödjas av Förbundet sedan 1920-talet. I oktober månad förvärvades Lant- investeringarna i den nya varumärkes- Den svenska bokmarknaden har vuxit mäteriets kartverksamhet omfattande strategin, två nya webbplatser, en för med några procent per år sedan bok- Kartförlaget, Kartcentrum (uppdrags- Norstedts och en för Rabén & Sjögren, momsen sänktes i början på tjugohundra- verksamhet) och Kartbutiken. Verksam- samt ett nytt affärssystem. talet, men under hösten 2008 noterades heten, som inrymmer utgivning av en viss avmattning i efterfrågan. Under bland annat kartor och atlaser, uppdrags- Ekonomisk utveckling under året verksamhet, agentur och försäljning, Norstedts Förlagsgrupps försäljning utgör ett bra komplement till förlags- minskade jämfört med 2007 års höga Norstedts Förlagsgrupp gruppens befintliga faktautgivning. försäljning som präglades av några Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Omsättningen uppgår till cirka 65 mil- enskilda storsäljande verk. En försälj- Johnny Capor, Sune Dahlqvist, Maj- joner kronor. ningsminskning 2008 var förväntad. Britt Johansson-Lindfors, Lennart Foss, Annika Rost Under hösten lanserades norstedtsord.se, Fackliga representanter: Eva Josefs- en tjänst för kostnadsfri ordsökning på son, Pia Lindström internet med koppling till Norstedts Vd: Maria Hamrefors ordböcker. Avsikten är att etablera en ny Omsättning: 500 mkr annonsfinansierad affärsmodell. Rörelseresultat: 20 mkr Medelantal anställda: 174 30
 • 33. PAN Vision u PAN Vision är en av de ledande nord- PAN Vision har under det gångna PAN Vision iska distributörerna av digital hemunder- året påbörjat en digital distribution av Styrelse: Ordförande Lars Idermark, hållning. Företaget verkar på huvud- film. Digital distribution bedöms inom Gunnar Bergvall, Johnny Capor, Stefan Lambert, Jonas Mårtensson, Johan sakligen tre marknader; dataspel, film ett par år utgöra en allt större del av Åhlander (DVD) samt tillbehör till dataspel och marknaden och företaget avser att posi- Vd: Per Almgren datorer. Verksamheten bedrivs i samtliga tionera sig på marknaden som en kon- Omsättning: 1 406 mkr nordiska länder samt Baltikum. Cirka kurrenskraftig och effektiv distributör Rörelseresultat: 4 mkr två tredjedelar av omsättningen sker av digital media. Medelantal anställda: 214 utanför Sverige och den enskilt största Finanskrisen och lågkonjunkturen marknaden är Finland. bedöms komma att påverka även PAN Produktgruppen spel utvecklas positivt Visions verksamhet. Historiskt har dock med en tillväxt både i marknaden och i marknaden för hemunderhållning visat PAN Visions marknadsandel. Film och sig vara relativt stabil i lågkonjunkturer. hårdvara har utvecklats i linje med Mycket tyder på att det är produkt- marknaden, vilket inneburit en något gruppen hårdvara som kommer att minskad försäljning. påverkas mest av en eventuellt fortsatt Aktörerna på marknaden för distri- lågkonjunktur. bution av hemunderhållning består av lokala och internationella förläggare Framtida utveckling samt av fristående distributörer som VMI-verksamheten fortsätter att utvecklas PAN Vision. Flera av de internationella liksom arbetet med att utveckla och förlagen inom spel hanterar själva stärka sälj- och logistikfunktionerna. distributionen till de större kunderna Allt kortare produktlivscykler inom spel och låter lokala distributörer som PAN och film ställer ökade krav på system för Vision ombesörja distributionen till genomförsäljningsstatistik för att nå övriga kundgrupper. större effektivitet i inköpsprocessen. PAN Vision har framgångsrikt lyckats Den webbaserade försäljningen kommer knyta nya VMI-kontrakt (Vendor att växa och för att möta den framtida Management Inventory) i Sverige, Norge efterfrågan kring dessa tjänster kommer och Finland under 2008. VMI är en större fokus att läggas på att utveckla strategiskt viktigt modell som skapar PAN Visions webbplattform. mervärde för alla inblandade parter. PAN Vision stödjer PEGI-märkning av PAN Visions målsättning är att utöka samtliga spelprodukter. PEGI-märkning dessa samarbeten för att därmed ytterli- ger föräldrar en indikation kring huruvida gare stärka mervärdet för kunder och ett spel är lämpligt eller ej för deras barn. leverantörer. Insatser för att kontinuerligt förbättra och utveckla säljkårens verksam- het och kvalitet har också prioriterats under året. 31
 • 34. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Mediegruppen Tidningen Vi u Tidningen Vi (www.vi-tidningen.se) Respektfull dialog Tidningen Vi är ett magasin om samhälle och kultur AB Tidningen Vi har också startat Vi-sko- Styrelse: Ordförande Lars som startades av KF 1913 och ges ut tolv Idermark, Lena Björk, Ivar gen (www.viskogen.se) 1982 och stiftelsen Fransson, Jan Wifstrand gånger om året. Under 2008 lanserades Teskedsorden (www.teskedsorden.se) Vd och chefredaktör: Anneli det nya magasinet Vi läser (www.vilaser. 2006. Rogeman se), med inriktning på böcker och läs- Teskedsorden är en stiftelse som arbe- Upplaga: 37 900 (TS 2008) ning, som fick ett positivt mottagande tar för ökad tolerans människor emellan, Antal läsare: 150 000 av både kritiker och marknad. efter inspiration av författaren Amos Oz. (Orvesto 2008) En kringverksamhet – resor och post- Syftet är att uppmuntra och belöna dem Omsättning: 25 mkr orderförsäljning – stärker varumärket som med ord och handling bidrar till Medelantal anställda: 13 Vi och ger goda sidointäkter till bolaget. respektfull dialog mellan människor och Under 2009 kommer denna att förstärkas river murar av etnicitet, social ställning, ytterligare bland annat med en seminarie- ålder, kön, religion eller politik. I verksamhet. november 2008 fick Josef Fares och Verksamhetsåret 2008 har gått enligt Anita Dorazio ta emot varsitt stipen- plan. Upplagan är 37 900 (TS 2008) dium på vardera 50 000 kronor. och antalet läsare 150 000 (Orvesto I Teskedsordens styrelse sitter bland 2008) över hela Sverige. Den prenume- andra artisten Lill Lindfors, författaren rerade upplagan ökade under 2008 från Majgull Axelsson samt EU-kommissio- 37 100 till 37 900. när Margot Wallström. 32
 • 35. Akademibokhandeln Akademibokhandelsgruppen Etableringstakten fortsatte att vara hög under året och driver drygt 60 välsorterade beslut har tagits att öppna butiker vid fem nya handels- platser under de närmaste två åren. Konsumenterna före- butiker runt om i landet. drar alltmer att handla böcker via internet och sedan hösten 2008 ingår nätbokhandeln Bokus som ett dotter- bolag i Akademibokhandeln. Den nya multikanalstrategin medför att sortimentet i den fysiska bokhandeln blir min- dre och koncentreras till de böcker som efterfrågas mest. Andra produkter kan beställas via internet för avhämtning i butik eller leverans via post. Bokus har ett brett sorti- ment av böcker och andra medier och kan tillhandahålla cirka 3,5 miljoner titlar utgivna i Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland.
 • 36. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Mediegruppen Övriga bolag i KF-koncernen Till övriga bolag hör konferensanläggningen Vår Gård Saltsjöbaden och KF Gymnasiet, som erbjuder en bred ekonomisk utbildning med betoning på handel, ekonomi och ledarskap med möjlighet till praktik inom kooperationen. Läckeby Water Group är ett framstående miljöteknik- företag och Löplabbetgruppen driver butiker som är ledande inom löpningstillbehör. KF Revision och KF Shared Services erbjuder intern service inom områdena revision, ekonomi och IT. Läckeby Water Group u I början av 2008 förvärvade KF Invest Under 2008 omsatte miljöteknikkoncer- Läckeby Water Group 81 procent av aktierna i Läckeby Water nen 537 miljoner kronor (från och med Styrelse: Läckeby Intressenter AB: ordf. Group, ett ledande anläggningsföretag i 2008-01-31). Satsningen på biogas- Stefan Lambert, Kjell Axelsson, Christer Lindblad (facklig repr.), Hans Malm, Sverige inom vatten- och avloppsrening segmentet har fortsatt och bolaget har Lars-Erik Persson (facklig repr.), Anders samt produktion av biogas ur organiskt under året fått flera intressanta projekt. Wahrolén), Gösta Wiking avfall. Läckeby Water Group har byggt Företaget levererar även produkter, service Vd: T f Stefan Lambert anläggningar i ett 70-tal länder över hela och driftstjänster inom reningsteknik. Omsättning totalt: 537 mkr (fr o m 2008-01-31) världen med de viktigaste marknaderna Bolagets tillväxtmöjligheter bedöms Medelantal anställda: 177 i Asien och Skandinavien. Inom divisio- vara goda och Läckeby Water Group har nen Läckeby Products har bolaget dess- som målsättning att växa både organiskt utom egen konstruktion, utveckling och och via förvärv. tillverkning. Löplabbet u I oktober 2008 förvärvade KF Invest med ett aktieinnehav motsvarande 30 Löplabbet 70 procent av aktierna i Löplabbet, procent av bolaget och har fortsatt att Styrelse: Ordförande Stefan Skandinaviens ledande butikskedja för leda verksamheten. Löplabbet ska drivas Lambert, Mattias Ericsson, Håkan Hven löpningstillbehör med 13 egna butiker, vidare som en fristående verksamhet Vd: Erik Vitéz tre franchise-butiker och en internet- med fokus på expansion. Omsättning totalt: 12 mkr butik. Löplabbet befinner sig i en till- Under 2008 öppnades fem nya egna (fr o m 2008-10-27) växtfas. De ursprungliga ägarna kvarstår butiker. Medelantal anställda: 62 34
 • 37. Vår Gård Saltsjöbaden u Vår Gård Saltsjöbaden erbjuder Vår Gård har ökat sina intäkter med Vår Gård Saltsjöbaden mötesplats och konferenslösningar för närmare 20 miljoner kronor under två Styrelse: Ordförande Marie företag, myndigheter och organisationer. år. Resultatet under 2008 har också Wiksborg, Inger Holmström, Christina Möller, Jan Stenberg, Konferensanläggningen har 138 rum utvecklats positivt. Johan Gustavsson, Milada och möteskapacitet för 550 gäster. Anlägg- Inför 2009 förväntas den allmänna Jerabek (facklig representant) ningen är unik genom sitt vackra läge avmattningen i konjunkturen leda till en Vd: Katarina Romell vid Baggens ärden nära Stockholm och minskad efterfrågan och verksamhetens Omsättning totalt: 54 mkr sin konstsamling. KF driver Vår Gård kostnader och investeringar anpassas Rörelseresultat: 3 mkr sedan 1924. KF-koncernen står för cirka därefter. Arbetet med försäljning och Medelantal anställda: 37 17 procent av den totala omsättningen. marknadsföring fortsätter dock på en Intäktsutvecklingen har under de aktiv nivå, och stora satsningar görs på senaste två åren varit mycket god. internet under nästa år. KF Gymnasiet u KF Gymnasiet startade 1994 som ett en lärlingsutbildning i samarbete med KF Gymnasiet av de första frigymnasierna i Sverige. KF Coop. Under 2008 genomförde skolans Styrelse: Ordförande Marie förvärvade skolan år 2007 från Konsu- cirka 250 elever drygt 1 300 arbetsplats- Wiksborg, Johnny Capor, Annika Hellman (facklig mentföreningen Stockholm. Skolan förlagda veckor främst inom kooperatio- representant), Laszlo Kriss, erbjuder en bred ekonomisk utbildning nen i Sverige men även i England och Alice Kuhnke, Anne-Cathreine med betoning på handel, ekonomi och Zambia. Lignell-Zak, Gerd Sandberg, Elsa von Kantzow Brodin ledarskap samt en nära koppling mellan I en undersökning som genomfördes Vd och rektor: Anne-Catherine teori och praktik. Eleverna får tillgång av Sveriges Kommuner och Landsting Lignell-Zak (t o m 2009-03-13). till kvalificerade praktikplatser inom under 2008 hamnade KF Gymnasiet Ny vd och rektor Christel Andersson olika arbetsområden under hela utbild- bland de tio främsta, när eleverna själva Omsättning totalt: 18 mkr ningstiden. betygsatte sina skolor. Rörelseresultat: –2 mkr Förutom samhällsvetenskapsprogram, Medelantal anställda: 20 med inriktning ekonomi, och handels- program erbjuder skolan sedan förra året 35
 • 38. Medarbetarna i fokus Frågor kring medarbetarnas kompetens, engagemang och vidareutveckling har hög prioritet inom KF-koncernen. Utifrån återkommande undersökningar Resultatet ska ligga till grund för kon- säkerställs att medarbetarna känner cernens fortsatta arbete med rekryte- delaktighet och motivation samt arbe- ring och vidareutveckling av ledare. Alla tar utifrån de värderingar, som är grun- delar av koncernen har startat program den förs konsumentkooperationen. för kunskapsöverföring och kompetens- Under 2008 inleddes en omfattande utveckling, som fortsätter under året. genomgång och dialog (en så kallad KF-koncernen sysselsatte 8 996 Management Review) med koncernens personer (1 216) varav 34 personer 700 ledare (vd, medlemmar av led- (36) i moderföretaget, räknat på medel- ningsgrupper, chefer och nyckelperso- antalet anställda 2008 (5 075 kvinnor ner). Syftet var att tillsammans med och 3 921 män). Av dessa är 7 318 medarbetarna analysera ledaregenska- anställda i Coop Sverige. Cirka 98 per och definiera utvecklingsbehov. procent av alla inom koncernen är anställda i Sverige.
 • 39. KF I Årsredovisning 2008 I Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbun- Löplabbet, OKQ8, Expert Stormarknad, KappAhl samt hos det (KF), ekonomisk förening, med säte i Stockholm, får här- Familjens Jurist och ett antal andra samarbetspartners – totalt med avge följande årsredovisning och koncernredovisning för cirka 1 200 butiker och 800 bensinstationer. Coop MedMera- verksamhetsåret 2008. kortet med VISA-funktion kan användas för att samla poäng med över hela världen, där det går att betala med VISA. Verksamheten Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets 48 (31/12 Viktiga händelser under året 2008) konsumentföreningar med över tre miljoner medlemmar. – Från och med årsskiftet 2007/2008 återgick den nationella de- KFs verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och samti- taljhandeln samt inköp och logistikverksamheten (Cilab), som digt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bi- ingått i Coop Norden, tillbaka till KF i Sverige. Det innebär dra till en hållbar utveckling för människor och miljö. att Coop Sverige från och med verksamhetsåret 2008 är ett KF-koncernens främsta uppgift är att utveckla den konsument- helägt dotterbolag till KF. kooperativa dagligvaruhandeln (kärnverksamheten) och medver- ka till att medlemmarna i den svenska konsumentkooperationen – Coop Sverige redovisar för 2008 det starkaste rörelseresulta- kan handla bra varor till bra priser i attraktiva butiker. KFs mål tet på 10 år, 153 mkr (–110 mkr). Exklusive engångskostnader för de konsumentkooperativa dagligvarubutikerna är långsiktig uppgick rörelseresultatet till 198 mkr. lönsamhet, tillväxt och konkurrensförmåga i nivå med markna- – Ett omfattande förbättringsprogram, med både investering- den samt att erbjuda tydliga mervärden till medlemmarna. ar och kostnadsneddragningar, inleddes i Coop Sverige under Dagligvaruhandeln inom KF drivs genom dotterbolaget Coop året i syfte att vända de senaste årens förluster till långsiktig Sverige, butiken Daglivs samt nätbutiken Mataffären.se. Tillsam- lönsamhet. I slutet av året varslade Coop Sverige personal om mans med de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna sva- uppsägningar motsvarande 1 000 heltidstjänster. Personalned- rar den samlade konsumentkooperationen för 21,4 procent av dragningarna kommer att fortgå under 2009 och 2010. dagligvarumarknaden för de största aktörerna i Sverige. KF svarar – Ett antal större investeringar genomfördes i dagligvaruhandeln genom dagligvaruverksamheten för 55 procent av försäljningen och fastighetsverksamheten. Mataffären.se startade under 2008 inom den konsumentkooperativa detaljhandeln, medan de detalj- och tjänsten lanserades på marknaden i april. Mataffären.se handelsdrivande föreningarna står för 45 procent. KFs dagligva- är en dagligvarubutik med internet som försäljningskanal och ruverksamhet och de detaljhandelsdrivande föreningarnas butiker Stockholmsregionen som leveransområde. KF förvärvade även drivs under varumärkena Coop Forum, Coop Konsum, Coop Ex- tre Vi-butiker under 2008. tra, Coop Nära, Coop Bygg, Daglivs samt Mataffären.se. Därutö- – I början av året förvärvade KF Invest 81 procent av aktierna i ver drivs verksamhet inom inköp och logistik genom dotterbola- Läckeby Water Group, ett ledande anläggningsföretag i Sverige get Cilab samt det nordiskt samägda bolaget Coop Trading A/S. inom vatten- och avloppsrening samt produktion av biogas ur Övriga verksamheter bedrivs inom områdena fastigheter och organiskt avfall. finans (KF Fastigheter, MedMera Bank, KF Invest och KF Spar- – I oktober förvärvade KF Invest 70 procent av aktierna i Löp- kassa) samt medier (Norstedts Förlagsgrupp och Akademibok- labbetgruppen, Skandinaviens ledande butikskedja för lö- handeln inklusive Bokus, samt PAN Vision och Tidningen Vi). parskor och tillbehör. Övriga bolag i koncernen är Läckeby Water Group, Löplabbet- – Under hösten 2008 integrerades marknadsavdelningen för gruppen, Vår Gård Saltsjöbaden, KF Gymnasiet samt KF Shared MedMera Bank med marknadsfunktionen i Coop Sverige i syf- Services och KF Revision. te att öka och samordna marknadsbearbetningen. Medlemskapet i konsumentkooperationen – En integrering av etablerings- och marknadsutvecklingsfunk- tionerna inom Coop Sverige och KF Fastigheter genomfördes Antalet medlemmar i konsumentkooperationen ökade under för att effektivisera och öka etableringstakten av nya butiker. 2008 med knappt 46 000. Totalt sett hade den svenska konsu- – Under 2008 intensifierades arbetet med KF Fastigheters om- mentkooperationen vid årsskiftet 3 130 673 medlemmar över fattande projekt, Bromma Center. Byggstarten ägde rum i juni hela landet. och handelsområdet ska vara färdigställt 2011 och ha vuxit till Medlemmarna har under året gjort 140 miljoner premieregist- cirka 100 000 kvm. rerade inköp med Coop MedMera-kortet och för dessa erhållit premiepoäng som gett 7,4 miljoner premiecheckar. De utgivna – Norstedts Förlagsgrupp förvärvade under hösten Lantmäteri- checkarna motsvarade ett värde av 450 miljoner kronor. ets kartverksamhet omfattande Kartförlaget, Kartcentrum och Coop MedMera-kortet kan användas i Coop Sveriges samtliga Kartbutiken, vilka utgör ett bra komplement till förlagsgrup- butiker, i de detaljhandelsdrivande föreningarnas Coop-butiker pens befintliga faktautgivning. samt hos Daglivs, Mataffären.se samt några ytterligare butiker. – I september tillträdde en ny vd för Akademibokhandelsgrup- Dessutom kan kortet nyttjas i Akademibokhandeln och Bokus, pen och från och med oktober 2008 är Bokus ett helägt dotter- bolag till Akademibokhandelsgruppen. 38
 • 40. – I slutet av året ingick Coop ett samarbetsavtal med Green Car- go där avsikten är att Coop Sverige och de detaljhandelsdri- Dagligvarugruppen vande föreningarna ska flytta en stor del av varutransporterna Från och med årsskiftet 2007/2008 återgick den nationella de- inom Sverige från lastbil till järnväg. Parterna har tecknat en taljhandeln samt inköp och logistikverksamheten (Cilab), som avsiktsförklaring med syftet att skapa en gemensam logistiklös- ingått i Coop Norden, tillbaka till KF i Sverige. Det innebär att ning som ska bli ledande i Sverige med hög kostnadseffektivitet Coop Sverige AB från och med verksamhetsåret 2008 är ett hel- och miljöanpassning. ägt dotterbolag till KF. Coop Sveriges knappt 380 butiker drivs under varumärkena Coop Forum, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Bygg. KF-koncernens försäljning och resultat Efter en längre period av svag ekonomisk utveckling, med svik- Försäljning tande försäljning och negativa rörelseresultat, inleddes under KF-koncernens nettoomsättning ökade med 37 procent från andra halvåret av 2008 ett omfattande förbättringsprogram, som 26 208 mkr till 35 817 mkr 2008. Den starka ökningen förkla- omfattar samtliga delar av verksamheten och innebär både kost- ras till stora delar av att Coop Sverige återgått till KF från och nadsneddragningar och offensiva satsningar. Kostnaderna ska med årsskiftet 2007/2008. Dessutom ingår försäljningen från minska med 1 500 miljoner kronor fram till 2010. Bland annat Daglivs och Mataffären.se samt företagen Läckeby Water Group kommer antalet medarbetare att reduceras och under året varsla- och Löplabbetgruppen. En Pro-forma mot föregående år visar på des medarbetare om uppsägningar motsvarande 1 000 heltids- en tillväxt om cirka 5,6 procent. tjänster. KFs mediebolag ökade försäljningen under 2008 med totalt Samtidigt som besparingar och effektiviseringar genomförs sat- 2,4 procent. Utveckling följer den relativt svaga bokmarknaden sar Coop Sverige framåt genom omfattande investeringar i nya som för helåret 2008 ökade med totalt 0,2 procent. Utveckling- butiker samt förnyelse och ombyggnad av befintliga enheter. Un- en för den fysiska bokhandeln slutade på –2,7 procent mot fö- der 2008 öppnades fyra nya Coop Forum, sex Coop Extra, en regående år och den enda kanalen med positiv tillväxt, internet, Coop Nära samt sju Coop Bygg. ökade med 12,8 procent. Den svaga marknadsutvecklingen har I slutet av året ingicks ett samarbete med Green Cargo avseen- påverkat utfallen för både Akademibokhandelsgruppen och Nor- de transporter via tåg. Detta innebär att Coop minskar sin totala stedts Förlagsgrupp som båda visar en negativ tillväxt mot 2007. klimatpåverkan med cirka 10 procent. Samarbetet innebär att Försäljningsökningen inom mediegruppen drevs framförallt upp cirka 120 lastbilar per arbetsdygn kan tas bort på sträckan mel- av Pan Visions framgångar inom spelverksamheten, med en ök- lan Helsingborg och Umeå. ning om 33 procent och med en total tillväxt för bolaget om 13 Under hösten tillträdde en ny marknadsdirektör i Coop Sve- procent mot 2007 års försäljning. Övriga jämförbara bolag redo- rige, som även innehar posten som vd i MedMera Bank. Syftet visade en positiv försäljningsutveckling om totalt 5 procent. är att samordna och effektivisera marknadsfunktionerna inom de båda verksamheterna. Resultat Av totalt 972 mkr i investeringar under 2008 står butiksinves- Koncernens rörelsedrivande verksamheter redovisar ett rörelsere- teringarna för 835 mkr, övriga investeringar ligger inom Cilab sultat om 755 mkr (594) justerat för jämförelsestörande poster. (logistik/distribution) och IT. Rörelseresultatet blev 380 mkr (357). KFs resultat efter finan- Coop Sveriges fokus under de kommande åren fortsätter att siella poster uppgick till 110 mkr (476). Den finansiella avmatt- ligga på anpassningar av kostnadsläget till samma nivå som hos ningen har till stor del påverkat utfallet för KF-koncernen. KF de viktigaste konkurrenterna för att uppnå ökad lönsamhet i Invest, exklusive direktinvesteringar i onoterade bolag, redovisar verksamheten. Coop Sveriges rörelseresultat för 2008 uppgick ett resultat efter finansnetto om –245 mkr (136) vilket medför till 153 mkr (–110) mkr. Exklusive engångskostnader uppgick en portföljavkastning om –4,9 procent. KF-koncernens rörelse- rörelseresultatet till 198 mkr. resultat påverkades däremot positivt av framgångsrika fastighets- Från och med årsskiftet 2007/2008 ingår Daglivs i KF-kon- försäljningar under året, 432 mkr jämfört med 221 mkr 2007. cernen. Daglivs är en av Sveriges största och mest framgångsrika Investeringar dagligvarubutiker i supermarketformatet. Daglivs har flest kun- der av alla butiker i landet, då närmare 13 000 personer besöker Totala nettoinvesteringar, exklusive finansiella investeringar, upp- butiken varje dag. Verksamheten har utvecklats mycket väl under gick under perioden till 1 110 mkr (624, exklusive effekter av året. Under kommande år kommer fokus att fortsätta ligga på upplösningen av Coop Norden). Investeringarna avsåg framfö- förnyelse och förändring av butiken för att förstärka mervärdet rallt dagligvaruhandeln och fastighetsverksamheten. för kunderna. Mataffären.se startade under 2008, och tjänsten lanserades på KF ekonomisk förening marknaden i april. Mataffären.se är en dagligvarubutik med in- I moderföretaget KF ekonomisk förening (Corporate Center) ternet som försäljningskanal. Sedan lanseringen fortskrider verk- har under 2008 följande funktioner ingått: Vd, Förbunds- och samheten över förväntan. Under kommande år fortsätter arbetet föreningsstab, Detaljhandelsutveckling, Kommunikation, Eko- med att vidareutveckla verksamheten med fokus på fortsatt till- nomi och Finans, HR samt Sparkassan. växt. Mataffären, som har Stockholmsregionen som leveransom- råde, har som mål att bli den dominerande aktören inom daglig- varuhandel på internet. 39
 • 41. KF I Årsredovisning 2008 I Förvaltningsberättelse Dagligvarugruppens samlade försäljning steg med 5,7 procent har påbörjat ett stort och omfattande säkerhetsprogram som be- från 29 794 mkr 2007 (pro-forma) till 31 495 mkr 2008. räknas vara klart till årsskiftet 2009/2010. MedMera Bank redovisar en försäljning under 2008 om 277 mkr (243) och ett resultat efter finansnetto på 20 mkr (5). Fastigheter och Finans KF Sparkassa KF Fastigheter KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmarna med konkur- KF Fastigheter förvaltar KFs fastighetsportfölj och erbjuder fast- renskraftig ränta på kapitalkonton och 5-årslån. Inlåningen är ighetsrelaterade tjänster till Coop Sverige och de detaljhandels- något lägre än föregående år och uppgår till 3,8 miljarder kronor drivande föreningarna. Fokus ligger på detaljhandelsfastigheter i (4 mdr). Merparten av inlåningen sker via Sparkassans kapital- storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälarda- konto som utan räntebindning ger en konkurrensmässig ränta len samt andra utvecklingsbara handelsorter. Coop Sverige och (2,1 procent vid årsskiftet) samt en mindre del, drygt 400 Mkr, den svenska konsumentkooperationen är en prioriterad hyres- via bunden inlåning på 5 år (2,5 procent vid årsskiftet). gäst. Fastighetsportföljen består av 50 fastigheter med ett bedömt KF Invest marknadsvärde om 6,1 miljarder kronor (6,7), inklusive företa- KF Invest utgör koncernens finansfunktion. Uppgiften är att för- gets andel av delägda fastigheter. Under året har totalt 703 mkr valta KFs finansiella tillgångar, som vid årsskiftet hade ett mark- (563 mkr) investerats i helägda fastigheter, samtidigt som företa- nadsvärde på 3,8 miljarder kronor (4,9), samt att hantera de fi- get avyttrat fastigheter och bolag för cirka 975 mkr (329 mkr). I nansiella exponeringar som koncernen genom sin verksamhet är fastighetsportföljen ingår cirka 35 utvecklingsprojekt varav fyra är utsatt för. i produktionsfas. Sju av dessa omfattar investeringar över 50 mkr. Portföljen förvaltas huvudsakligen i egen regi och huvudinrikt- Under 2009 kommer bolaget att fokusera på att öka konkur- ningen är räntebärande värdepapper. KFs aktieplaceringar utgörs renskraften och lönsamheten genom att se till att få ut mer ur av svenska och utländska noterade bolag med god riskspridning. fastighetsbeståndet, öka effektiviteten i affärerna och snabba upp Resterande del av portföljen utgörs av alternativa investeringar projekten för att undvika långa kapitalbindningstider. En ny såsom hedgefonder och private equity-fonder. Av kapitalet var funktion inrättades ihop med Coop Sverige för att öka etable- vid årsskiftet 71,1 procent placerade i räntebärande tillgångar, ringstakten och genomförandet av en offensiv etableringsstrategi. 7,9 procent i noterade aktier, 15,8 procent i alternativa investe- Bolaget uppnådde under året ett rörelseresultat inklusive rea- ringar och 5,2 procent i onoterade aktier och riskkapitalfonder. vinster om 542 Mkr (426), vilket till en stor del beror på ett rea- Förvaltningen präglas av riktlinjer som bland annat innebär lisationsresultat om 432 Mkr (221) från genomförda fastighets- att KF alltid ska beakta etiska överväganden vid investeringar i försäljningar. noterade aktier, att KF inte ska investera i bolag som bryter mot Driftsresultatet uppgick till 109 Mkr (205). Direktavkastning- FNs konventioner om mänskliga rättigheter samt att KF vid en för helägda fastigheter var 5,4 procent (7,7) och avser iden- upphandling av diskretionära förvaltningsuppdrag ska eftersträva tiskt bestånd. Den lägre direktavkastningen förklaras av försälj- placeringsregler som följer KFs etiska regler. ningar som genomförts av färdigutvecklade fastigheter. Förvaltningsresultatet om –245 mkr (136 Mkr) och en avkast- ning på – 4,9 procent är naturligtvis starkt präglat av finanskri- MedMera Bank sen och det dramatiska fallet i tillgångspriser och resultatet är ne- MedMera ger ut och hanterar konsumentkooperationens 3,5 gativt både i absoluta tal och mätt mot relevanta jämförelseindex. miljoner Coop MedMera-kort och ansvarar för Coop MedMeras Premieprogram, som syftar till att ge medlemmarna förmåner i Läckeby Water Group form av rabatter, checkar och erbjudanden. I början av 2008 förvärvade KF Invest 81 procent av aktierna i Inriktningen under 2008 har varit att stötta butikernas försälj- Läckeby Water Group, ett ledande anläggningsföretag i Sverige ning via Coop MedMera kortet och Premieprogrammet. Nya inom vatten- och avloppsrening samt produktion av biogas ur deltagare har tillkommit i programmet såsom Löplabbet och Fa- organiskt avfall. Läckeby Water Group har byggt anläggningar i miljens Jurist. KF har dessutom förvärvat nya butiker, bland an- ett 70-tal länder över hela världen med de viktigaste marknader- nat dagligvarubutiken Daglivs, samt startat Mataffären.se som na i Asien och Skandinavien. Inom divisionen Läckeby Products också har påverkat volymerna avseende egna produkter och lett har bolaget dessutom egen konstruktion, utveckling och tillverk- till ett bättre resultat. ning. MedMera har under året 2008 haft ett starkt inflöde av nya Under 2008 omsatte miljöteknikkoncernen 537 mkr (470 pro- medlemmar och betaltjänster. Under året har 82 000 nya med- forma). Satsningen på biogassegmentet har fortsatt och bolaget lemmar tillkommit och 56 000 nya betaltjänster (MedMera har under året fått flera intressanta projekt. Vidare har man vun- VISA, MedMera Faktura, MedMera Konto etc.) anslutits, vilket nit stora projektupphandlingar bland annat i Kina och på Sri är över förväntan. Lanka. Vd för MedMera Bank har även utsetts till marknadsdirektör i Bolagets tillväxtmöjligheter bedöms vara goda och Läckeby Coop Sverige då syftet är att stärka och samordna arbetet mellan Water Group har som målsättning att växa både organiskt och bolagen. via förvärv. Kraven på säker korthantering samt nya myndighetskrav och Läckeby Water Group redovisar ett rörelseresultat om 6,5 mkr internationella regler har medfört att MedMera Bank under året för 2008. 40
 • 42. Löplabbet omfattande Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken, vilket I oktober 2008 förvärvade KF Invest 70 procent av aktierna i utgör ett bra komplement till förlagsgruppens befintliga faktaut- Löplabbet, Skandinaviens ledande butikskedja för löpningstill- givning. behör med 13 egna butiker, tre franchise-butiker och en inter- Under hösten har www.norstedtsord.se lanserats. Detta är en netbutik. De ursprungliga ägarna kvarstår med ett aktieinnehav tjänst för ordsökning på nätet och översättning mellan svenska motsvarande 30 procent av bolaget och har fortsatt att leda verk- och engelska, tyska respektive franska. Avsikten är att etablera en samheten. Löplabbet skall drivas vidare som en fristående verk- ny annonsfinansierad modell. samhet med fokus på expansion. Norstedts försäljning minskade med cirka 11 procent under Under 2008 öppnades fem nya butiker, samtidigt som bolaget året från 564 Mkr till 500 Mkr. Föregående års höga försäljning har en fortsatt stark resultatutveckling. präglades av några enskilda stora verk och en försäljningsminsk- ning 2008 var förväntad. Rörelseresultatet uppgick till 20 mkr (36). Mediegruppen PAN Vision Akademibokhandelsgruppen och Bokus PAN Vision är en av de ledande nordiska distributörerna av Akademibokhandelns uppdrag är att bedriva en välsorterad, riks- hemunderhållning och verkar huvudsakligen på tre markna- täckande, integrerad och marknadsledande bokhandel. Verksam- der; dataspel, film (DVD) och tillbehör till dataspel och datorer. heten omfattar 61 butiker runtom i Sverige och svarar för drygt PAN är verksamt i samtliga nordiska länder samt Baltikum. Cir- 40 procent av bokhandelsmarknaden och knappt 15 procent av ka 72 procent av omsättningen sker utanför Sverige och den en- den totala bokmarknaden i Sverige. skilt största marknaden är Finland. Etableringen av nya butiker i attraktiva lägen har fortgått un- Under året har spel som produktgrupp utvecklats positivt. der året och beslut har tagits om etableringar vid sex nya han- Både marknaden totalt och PAN Visions marknadsandel har delsplatser under 2009-2010. Däremot är utvecklingen för kurs- vuxit. Film och hårdvara har utvecklats i linje med marknaden, litteratur svag och därför har Akademibokhandeln under 2008 vilket inneburit en något minskad försäljning. avvecklat två kursbutiker samt beslutat om att avveckla ytterliga- PAN Vision har under det gångna året påbörjat en digital dist- re fyra kursbutiker under 2009. ribution av film. Digital distribution bedöms inom ett par år En tidigare inledd samverkan mellan Bokus och Akademibok- utgöra en allt större del av marknaden vilket innebär en omställ- handeln förstärktes ytterligare under året och från och med den ning för marknadens aktörer. Bolaget har för avsikt att positione- 1 oktober ingår Bokus som ett helägt dotterbolag till Akademi- ra sig på marknaden som en konkurrenskraftig och effektiv dist- bokhandeln. Den marknadsförskjutning som sker mellan fysisk ributör av digital medier. bokhandel och internet innebär att en multikanalstrategi blir allt Rörelseresultatet blev 4 mkr mot 22 mkr 2007. Försäljningen viktigare och att den rådande sortimentsstrukturen kommer att steg med 13 procent från 1 249 mkr till 1 406 mkr, vilket i hu- påverkas. vudsak förklaras av en fortsatt stark försäljning inom produkt- Bokus säljer böcker och andra medier till konkurrenskrafti- gruppen Spel som ökade med 33 procent, medan Film tappade ga priser via internet. Sortimentet är brett och omfattar cirka 17 procent mot föregående år. 3,5 miljoner titlar utgivna i bland annat Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. Tidningen Vi Marknaden för bokförsäljning över internet ökar fortfarande Tidningen Vi är ett magasin om samhälle och kultur som ges stadigt. Bokus marknadsandel uppgår till drygt 15 procent och ut i tolv nummer per år. Verksamhetsåret 2008 har gått enligt målet är att bli marknadsledande inom de närmsta åren. plan. Den viktigaste händelsen är starten av ett nytt magasin, Akademibokhandelsgruppens totala försäljning, inklusive ”Vi Läser”, som mottagits varmt av både kritiker och marknad. Bokus, minskade till 1 513 mkr (1 526) under 2008 och rörelse- Prioriteringarna 2009 är att ytterligare förstärka bolagets kring- resultatet uppgick till –24 mkr (–10) Rörelseresultatet för 2008 verksamheter. Bland annat kommer en seminarieverksamhet att är påverkat av nedskrivningar av ett affärssystemprojekt. startas upp. Norstedts Förlagsgrupp Norstedts Förlagsgrupp är med 20 procents marknadsandel näst Övriga verksamheter/dotterbolag störst på marknaden för allmänlitteratur i Sverige. Inom barn- böcker är Norstedts förlagsgrupp marknadsledande. I förlags- Vår Gård Saltsjöbaden gruppen ingår några av Sveriges mest kända förlag, till exempel Vår Gårds Saltsjöbaden erbjuder konferenslösningar för företag, Norstedts, Rabén & Sjögren, Prisma, Tiden och Norstedts Aka- myndigheter och organisationer. Intäktsutvecklingen har under demiska Förlag. Under det gångna året har ett omfattande arbete de senaste två åren varit mycket god. Inför 2009 förväntas den gemomförts för att reducera antalet förlagsnamn och varumär- allmänna avmattningen i konjunkturen leda till en minskad ef- ken med syfte att få ett större genomslag på marknaden. Beslut terfrågan och verksamhetens kostnader och investeringar anpas- har fattats om att samla all utgivning inom fakta och skönlitte- sas därefter. KF-koncernen står för cirka 17 procent av den totala ratur under förlagsnamnet Norstedts, medan Rabén & Sjögren omsättningen. Rörelseresultatet för Vår Gård Saltsjöbaden upp- kommer att användas för barn och ungdom. gick till 3,4 mkr (–0,3 mkr) och omsättningen steg med 28 pro- I oktober månad förvärvades Lantmäteriets kartverksamhet cent från 42 mkr till 54 mkr 2008. 41
 • 43. KF I Årsredovisning 2008 I Förvaltningsberättelse KF Gymnasiet Sverige, både i termer av försäljningsvolym och vad gäller antal KF Gymnasiet förvärvades 2007 från Konsumentföreningen produkter. Under 2008 ökade försäljningen av ekologiska livs- Stockholm. Verksamhetsidén är gymnasieutbildning på koope- medel inom Coop Sverige med 37,1 procent, och den uppgår rativ grund. Skolan erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nu till 6,2 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Under betoning på handel, ekonomi och ledarskap samt en nära kopp- 2008 blev dessutom samtliga butiker KRAV-certifierade, vilket ling mellan teori och praktik. Eleverna får tillgång till kvalificera- bland annat ställer krav på utbud, utbildning om och marknads- de praktikplatser inom olika arbetsområden under hela utbild- föring av KRAV-märkta produkter. ningstiden. I slutet av året ingick Coop Sverige ett samarbetsavtal med Green Cargo där avsikten är att Coop Sverige ska flytta en stor del av varutransporterna inom Sverige från lastbil till järnväg. KF Revision AB Detta skulle innebära att Coop Sverige minskar sin klimatpåver- Verksamhetens inriktning har ändrats från extern revision till i kan med nästan 8 000 ton koldioxid, vilket är cirka 10 procent huvudsak internrevision. Internrevisionen kommer att omfatta av Coop Sveriges totala miljöpåverkan. hela KF-koncernen men har inledningsvis inriktats mot Coop Konsumentkooperationen har under lång tid arbetat med fat- Sveriges stormarknader och butiksverksamhet. tigdomsbekämpning och hjälp till självhjälp i utvecklingsländer genom Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Under 2008 KF Shared Services förmedlade konsumentkooperationen sammanlagt 21,3 miljoner KF Shared Services är ett internt service- och kompetensbo- kronor till dessa organisationer. lag, som tillhandahåller och utvecklar tjänster inom ekonomi, IT och internservice för KF och KFs dotterbolag. Genom dot- Medarbetare terbolaget Tranbodarna tillhandahålls tjänster inom ekonomi-, KF-koncernen sysselsatte 8 996 personer (1 216) varav 34 per- personal- och medlemsadministration för konsumentföreningar, soner (36) i moderföretaget, räknat på medeltalet anställda 2008 Coop Sverige och Konsumföretagare. Från och med 2009-01-01 (5 075 kvinnor och 3 921 män). Av dessa är 7 318 st anställda övertar företaget även Coops ekonomiservice. i Coop Sverige. Cirka 98 procent av alla inom koncernen är an- ställda i Sverige. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer KF-koncernen har genomfört en omfattande genomgång och KF är genom sin verksamhet utsatt för både rörelserelaterade dialog (en så kallad Management Review) med koncernens 700 samt finansiella risker, såsom valuta-, ränte- och likviditetsrisker. högsta ledare (vd:ar, medlemmar av ledningsgrupper, chefer och KF har, genom fastighetsbeståndet i KF Fastigheter, en betydan- nyckelpersoner). Syftet har varit att kartlägga ledaregenskaper de exponering mot den svenska kommersiella fastighetsmarkna- men också definiera styrkor, svagheter och utvecklingsbehov. Ge- den. nomgången kommer att ligga till grund för hur KF-koncernen Genom KF- koncernens förvärv av Coop Sverige och andra ska arbeta vidare med ledarskapsutveckling och ledarförsörjning bolag har nya finansiella risker och exponeringar tillkommit. För inom koncernen under de närmsta åren. Program för att utveck- att möta denna ökade kravbild har KF Invests finansfunktion la och höja kompetensen inom de områden där behov föreligger uppgraderats under året, både kompetensmässigt och numerärt. har startats inom alla delar av koncernen. Särskilda befattningar inom centrala områden, som cash mana- gement och risk management, har tillsatts. Förslag till disposition av fria medel Fritt eget kapital i koncernen uppgick vid årsskiftet till Hållbar utveckling 2 734 mkr. Enligt moderföreningens balansräkning står Utöver grundläggande finansiella krav på effektivitet och lön- 1 960 182 167,11 kr till föreningsstämmans förfogande. samhet, vägleds KFs verksamhet av en koncerngemensam policy för hållbar utveckling med ett antal styrande principer för miljö- Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel ansvar och socialt ansvar. En sammanfattande hållbarhetsredovis- disponeras på följande sätt: ning för 2008 återfinns i KFs verksamhetsberättelse. Av KFs verksamheter är det främst dagligvaruverksamheten Reservfonden 27 480 566,34 och KF Fastigheter som har en direkt miljöpåverkan. Varutrans- Ränta på insatskapital 94 676 821,89 porter, elförbrukning i butiker och läckage av köldmedia är de Ränta på förlagsinsatser 67 124 712,20 enskilda områden som bedöms ha störst direkt inverkan på mil- Balanseras i ny räkning 1 770 900 066,68 jön, främst i form av utsläpp av växthusgaser. Dagligvaruverk- 1 960 182 167,11 samheten har samtidigt en stor indirekt påverkan på miljön ge- nom valet av sortiment som säljs i butikerna och dessa varors totala miljöpåverkan. Verksamheten i övriga bolag bedöms ha mer begränsade effekter. Någon tillstånds- och anmälningsplik- tig verksamhet enligt miljöbalken bedrivs inte i KF. Inom Coop Sverige är försäljningen av ekologiska livsmedel en strategisk fråga för hållbarhetsarbetet, då företaget är ledande i 42
 • 44. Resultaträkning för KF-koncernen Mkr Not 2008 2007 Nettoomsättning 1 35 817 26 208 Kostnad för sålda varor –29 509 –24 590 Bruttoresultat 6 308 1 618 Försäljningskostnader –5 732 –1 000 Administrationskostnader –1 276 –628 Övriga rörelseintäkter 3 1 140 269 Övriga rörelsekostnader –102 –14 Andelar i intresseföretags resultat 4 7 8 Andelar i joint ventures resultat 5 35 103 Rörelseresultat 2, 25, 27 380 357 Finansiella intäkter och kostnader 6 –270 119 Resultat efter finansiella poster 110 476 Skatt 7 –10 –107 Avgår minoritetens andel 1 0 Årets resultat 8 101 369 43
 • 45. KF I Årsredovisning 2008 I Balansräkning Balansräkning för KF-koncernen Mkr Not 2008-12-31 2007-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 92 71 Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 79 76 Hyresrätter och liknande rättigheter 9 9 Goodwill 542 396 Förskott immateriella anläggningstillgångar 101 66 Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 3 Immateriella anläggningstillgångar 9 823 621 Byggnader och mark 3 582 3 682 Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar 71 46 Inventarier, verktyg och installationer 1 919 1 407 Pågående nyanläggningar 488 291 Finansiell leasing 11 22 Övriga materiella anläggningstillgångar 4 4 Materiella anläggningstillgångar 10 6 095 5 469 Andelar i intresseföretag 28 150 190 Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9 Andelar i joint ventures 28 94 66 Fordringar hos joint ventures, räntebärande 73 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 28 213 185 Uppskjutna skattefordringar 7 874 780 Andra långfristiga fordringar, räntebärande 18 318 236 Andra långfristiga fordringar, ej räntebärande 60 40 Finansiella anläggningstillgångar 11 1 792 1 513 Summa anläggningstillgångar 8 710 7 602 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Råvaror och förnödenheter 5 4 Varor under tillverkning 53 14 Färdiga varor och handelsvaror 2 898 2 640 Förskott till leverantörer 11 15 Varulager 2 968 2 673 Kundfordringar 1 441 1 333 Fordringar hos joint ventures, räntebärande 18 0 Fordringar hos joint ventures, ej räntebärande 3 50 Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 285 355 Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 796 683 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 700 509 Kortfristiga fordringar 12, 13 3 243 2 930 Kortfristiga placeringar 14 3 568 4 590 Kassa och bank 837 2 725 Summa omsättningstillgångar 10 616 12 918 Summa tillgångar 23 19 326 20 520 44
 • 46. Balansräkning för KF-koncernen Mkr Not 2008-12-31 2007-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Insatskapital 1 893 1 835 Förlagsinsatser 964 965 Bundna reserver 994 1 158 Bundet eget kapital 3 851 3 958 Fria reserver 2 633 2 143 Årets resultat 101 369 Fritt eget kapital 2 734 2 511 TOTALT EGET KAPITAL 15 6 585 6 469 Minoritetsintresse 33 25 Garantikapital 17 20 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, räntebärande 18 19 31 Övriga avsättningar, ej räntebärande 270 340 Avsättningar 19 289 371 Långfristiga skulder, räntebärande 289 245 Långfristiga skulder, ej räntebärande 2 – Långfristiga skulder 21 291 245 Skulder till kreditinstitut 110 14 Förskott från kunder 110 29 Leverantörsskulder 3 270 3 040 Skulder till joint ventures, ej räntebärande 2 0 Skatteskulder 15 6 Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 5 854 7 626 Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 804 881 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 944 1 794 Kortfristiga skulder 13, 22 12 109 13 390 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 19 326 20 520 Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 20 401 203 Ansvarsförbindelser 24 36 60 45
 • 47. KF I Årsredovisning 2008 I Eget kapital Förändringar i eget kapital för KF-koncernen Insats- Förlags- Bundna Fritt Mkr kapital insatser reserver eget kapital Summa Utgående balans 2006-12-31 1 779 1 051 1 045 2 465 6 340 Effekt byte av redovisningsprincip –11 –11 Justerad ingående balans år 2007 1 779 1 051 1 045 2 454 6 329 Effekt i samband med upplösning av Coop Norden –95 –95 Kursdifferens 1) 1 20 21 Summa förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 1 –74 –74 Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99 Fondering insatskapital 59 –59 0 Övrig disposition av föregående års resultat 0 0 0 Minskning av insatskapital –3 0 –3 Minskning av förlagsinsatser –86 0 –86 Uppskjuten skatt på ränta 33 33 Årets resultat 369 369 Förskjutning mellan fria och bundna reserver 112 –112 0 Utgående balans 2007-12-31 1 835 965 1 158 2 511 6 469 Effekt i samband med upplösning av Coop Norden 67 67 Kursdifferens 2 17 19 Summa förändring som inte redovisas i resultaträkning 0 0 2 84 86 Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99 Fondering insatskapital 61 –61 0 Övrig disposition av föregående års resultat 12 –12 0 Minskning av insatskapital –3 0 –3 Minskning av förlagsinsatser –2 0 –2 Uppskjuten skatt på ränta 33 33 Årets resultat 101 101 Förskjutning mellan fria och bundna reserver –177 177 0 Utgående balans 2008-12-31 1 893 964 994 2 734 6 585 1) Ingående ackumulerad kursdifferens per 1 januari 2007, som redovisats direkt mot eget kapital, uppgick till 4 Mkr. Kassaflödesanalys för KF-koncernen Mkr Not 2008 2007 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 26 110 476 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 388 –182 498 294 Betald skatt –10 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 488 294 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(–)/Minskning(+) av varulager –256 18 Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –91 318 Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 70 –555 Kassaflöde från den löpande verksamheten 210 75 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 26 –209 1 688 Försäljning av dotterföretag 26 467 27 Förvärv av rörelsegren 26 –22 –16 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –150 –76 Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 586 –620 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 232 440 Investeringar i finansiella tillgångar –67 –70 Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 335 1 373 Finansieringsverksamheten Minskning av insatskapital –3 –3 Minskning av förlagsinsatser –2 –86 Förändring inlåning Sparkassan/MedMera Bank 13 –275 220 Övrig förändring av lån –1 260 155 Utdelning till minoritet –1 – Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 640 187 Årets kassaflöde –2 765 1 635 Likvida medel vid årets början 6 279 4 642 Kursdifferens i likvida medel 5 2 Likvida medel vid årets slut 26 3 519 6 279 46
 • 48. Resultaträkning för KF ekonomisk förening Mkr Not 2008 2007 Nettoomsättning 1 33 22 166 Kostnad för sålda varor –43 –22 147 Bruttoresultat –10 20 Administrationskostnader –205 –224 Övriga rörelseintäkter 3 76 93 Övriga rörelsekostnader 0 –95 Rörelseresultat 2, 25, 27 –139 –206 Finansiella intäkter och kostnader 6 280 266 Resultat efter finansiella poster 141 60 Bokslutsdispositioner 16 4 3 Skatt 7 38 15 Årets resultat 183 78 47
 • 49. KF I Årsredovisning 2008 I Balansräkning Balansräkning för KF ekonomisk förening Mkr Not 2008-12-31 2007-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0 1 Förskott immateriella anläggningstillgångar 7 3 Immateriella anläggningstillgångar 9 7 4 Byggnader och mark – 68 Inventarier, verktyg och installationer 4 14 Pågående nyanläggningar – 1 Materiella anläggningstillgångar 10 4 83 Andelar i koncernföretag 28 6 184 12 379 Andelar i intresseföretag 28 3 3 Fordringar hos intresseföretag, räntebärande 9 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 28 17 17 Uppskjutna skattefordringar 7 153 112 Andra långfristiga fordringar, räntebärande 1 38 Finansiella anläggningstillgångar 11 6 367 12 558 Summa anläggningstillgångar 6 378 12 645 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förskott till leverantörer 4 4 Varulager 4 4 Kundfordringar 0 2 Fordringar hos koncernföretag, räntebärande 5 797 6 122 Fordringar hos koncernföretag, ej räntebärande 78 74 Övriga kortfristiga fordringar, räntebärande 5 111 Övriga kortfristiga fordringar, ej räntebärande 5 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 3 Kortfristiga fordringar 12 5 929 6 328 Kassa och bank 287 614 Summa omsättningstillgångar 6 220 6 946 Summa tillgångar 23 12 598 19 591 48
 • 50. Balansräkning för KF ekonomisk förening Mkr Not 2008-12-31 2007-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Insatskapital 1 893 1 835 Förlagsinsatser 964 965 Reservfond 959 947 Bundet eget kapital 3 816 3 747 Balanserad vinst 1 777 1 764 Årets resultat 183 78 Fritt eget kapital 1 960 1 842 TOTALT EGET KAPITAL 15 5 776 5 589 Obeskattade reserver 16 – 4 Garantikapital 17 20 20 Övriga avsättningar, ej räntebärande 11 12 Avsättningar 19 11 12 Långfristiga skulder, räntebärande 217 225 Långfristiga skulder 21 217 225 Förskott från kunder 0 2 Leverantörsskulder 11 22 Skulder till koncernföretag, räntebärande 2 015 2 143 Skulder till koncernföretag, ej räntebärande 41 48 Övriga kortfristiga skulder, räntebärande 4 363 11 327 Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 115 147 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 52 Kortfristiga skulder 22 6 574 13 741 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 12 598 19 591 Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 20 – – Ansvarsförbindelser 24 29 55 49
 • 51. KF I Årsredovisning 2008 I Eget kapital/Kassafödesanalys Förändringar i eget kapital för KF ekonomisk förening Insats- Förlags- Reserv- Balanserad Årets Mkr kapital insatser fond vinst resultat Summa Utgående balans 2006–12–31 1 779 1 051 947 1 799 –2 5 574 Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99 Fondering insatskapital 59 –59 0 Övrig disposition av föregående års resultat –2 2 0 Minskning av insatskapital –3 –3 Minskning av förlagsinsatser –86 –86 Koncernbidrag 128 128 Skatteeffekt på koncernbidrag –36 –36 Uppskjuten skatt på ränta 33 33 Årets resultat 78 78 Utgående balans 2007-12-31 1 835 965 947 1 764 78 5 589 Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99 Fondering insatskapital 61 –61 0 Övrig disposition av föregående års resultat 12 66 –78 0 Minskning av insatskapital –3 –3 Minskning av förlagsinsatser –2 –2 Koncernbidrag 104 104 Skatteeffekt på koncernbidrag –29 –29 Uppskjuten skatt på ränta 33 33 Årets resultat 183 183 Utgående balans 2008-12-31 1 893 964 959 1 777 183 5 776 Kassaflödesanalys för KF ekonomisk förening Mkr Not 2008 2007 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 26 141 59 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 75 –222 216 –163 Betald skatt – – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 216 –163 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 10 447 Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –75 –336 Kassaflöde från den löpande verksamheten 151 –52 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 26 0 –755 Försäljning av dotterföretag 26 85 – Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –3 –4 Förvärv av materiella anläggningstillgångar –4 –80 Försäljning av materiella anläggningstillgångar –2 223 Investeringar i finansiella tillgångar – –6 938 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 6 505 – Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 582 –7 554 Finansieringsverksamheten Minskning av insatskapital –3 –3 Minskning av förlagsinsatser –2 –86 Förändring inlåning Sparkassan/MedMera Bank 13 –275 220 Övrig förändring av lån –6 840 7 522 Ränta på insatskapital och förlagsinsatser –99 –99 Erhållna koncernbidrag 160 442 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –7 059 7 996 Årets kassaflöde –327 392 Likvida medel vid årets början 614 222 Likvida medel vid årets slut 26 287 614 50
 • 52. Redovisningsprinciper Årsredovisningen för KF ekonomisk förening och KF-koncer- ser redovisas inte över resultaträkningen utan har direkt påverkat nen är upprättade enligt Årsredovisningslagen med tillämpning koncernens bundna respektive fria reserver. Vid avyttring av dot- av Redovisningsrådets rekommendationer RR1 - RR29 inklusive terföretag förs de kursdifferenser som tidigare redovisats direkt tillhörande Akutgruppsuttalanden. mot eget kapital över resultaträkningen. Koncernredovisning Klassificeringar Koncernens bokslut omfattar moderföretaget och samtliga dot- Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar be- terföretag som ägs till mer än 50 procent i röstvärde eller där be- står i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas stämmande inflytande på annat sätt föreligger. eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt vä- Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket sentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas innebär att det egna kapitalet – inklusive beräknad andel eget inom tolv månader räknat från balansdagen. kapital i obeskattade reserver – som vid förvärvstillfället fanns i dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Det egna kapitalet i för- Allmänna principer för värdering värvade företag bestäms utifrån en marknadsvärdering av till- Tillgångar, skulder, avsättningar och derivat redovisas till anskaff- gångar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de fall marknads- ningsvärdet om inte annat framgår enligt nedan. värderingen av tillgångar och skulder ger andra värden än det förvärvade företagets bokförda värden, utgör dessa marknadsvär- den koncernens anskaffningsvärde. I de fall anskaffningsvärdet Fordringar och skulder i utländsk valuta för andelarna i dotterföretaget överstiger det vid förvärvstillfället I bokslutet värderas fordringar och skulder i utländsk valuta till beräknade värdet av nettotillgångarna redovisas mellanskillna- balansdagens kurs eller kurs enligt terminssäkring. Kursvinster den som koncernmässig goodwill i balansräkningen. Understiger och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redo- anskaffningsvärdet värdet av nettotillgångarna redovisas mellan- visas netto i rörelseresultatet, medan motsvarande kursvinster/- skillnaden som koncernmässig negativ goodwill. förluster redovisas bland finansiella poster. Motsvarande netto på Endast det resultat som uppkommit efter förvärvstidpunkten finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finan- ingår i koncernens egna kapital. siella poster. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade fö- retag med värden avseende tiden efter förvärvet. För under året Derivat avyttrade företag medtas dess resultat under innehavstiden. Koncernens valutaflöden är främst en effekt av varuinköp i ut- Koncerninterna transaktioner avseende intäkter, kostnader, ländska valutor. För att valutasäkra dessa flöden används ter- fordringar och skulder samt orealiserade resultat elimineras. minskontrakt, valutaswappar och optioner. För att förändra räntestrukturen i den underliggande finansiella nettoskulden an- Intresseföretag och joint venture vänds räntederivat, FRA-kontrakt och futures. Företag där KF har betydande inflytande klassificeras som intres- Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som an- seföretag. Vid förekomst av avtalsreglerat samarbete som innebär vänds för valutasäkring av kommersiella flöden respektive säk- att samägarna har ett gemensamt bestämmande inflytande sker ring av ränterisk omvärderas inte på balansdagen utan redovisas klassificering som joint venture. I koncernredovisningen redovi- till sitt anskaffningsvärde. Ränteintäkter och räntekostnader som sas intresseföretag och joint ventures enligt kapitalandelsmeto- resulterar från dessa derivat redovisas löpande under räntenettot. den. I koncernens resultaträkning utgörs resultatandelar i intres- seföretag och joint ventures av koncernens andel av redovisade Immateriella och materiella anläggningstillgångar resultat före skatt justerat för minoritetsintresse, i förekommande Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till fall påverkad med avskrivning på över- och undervärde. Andelar anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar enligt plan i företagens skatt redovisas i koncernens skattekostnad. och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska Omräkning av utländska dotter- och intresseföretag livslängd. Om det finns indikationer på värdenedgång görs en Utländska dotter- och intresseföretags balans- och resultaträk- bedömning av återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet un- ningar räknas om enligt dagskursmetoden. Enligt denna metod derstiger det bokförda värdet görs nedskrivning till detta belopp. skall samtliga poster i balansräkningen räknas om till balansdags- kurs, medan samtliga poster i resultaträkningen räknas om till genomsnittskurs för perioden. Härvid uppkomna kursdifferen- 51
 • 53. KF I Årsredovisning 2008 I Redovisningsprinciper För materiella och immateriella anläggningstillgångar tillämpas Pensioner följande avskrivningsprocent: Pensionsskulder beräknas i enlighet med Redovisningsrådets re- kommendation RR 29 Ersättningar till anställda. I enlighet här- Byggnader och markanläggningar 1–5 % med upprättas aktuariella beräkningar för förmånsbestämda pla- Fastighetsinventarier 10 % ner enligt den s.k. Projected unit credit method, vilket innebär Maskiner och inventarier 10–33 % att pensionskostnaden fördelas under den anställdes yrkesverk- Patent och övriga immateriella rättigheter 5–33 % samma liv. Nuvärdet av förpliktelser avseende oantastbara förmå- Goodwill 10–20 % ner för nuvarande och tidigare anställda beräknas årligen baserat på aktuariella antaganden som fastställs i anslutning till boksluts- Vid förvärv av strategisk karaktär, t.ex. för att få tillgång till nya tidpunkten. I koncernens balansräkning redovisas, för fonderade marknader, tillämpas för goodwill en avskrivningstid på upp till planer, pensionsåtagandet netto efter avdrag för planens förvalt- 10 år. ningstillgångar värderade till marknadsvärde. Fonderade planer med nettotillgångar, dvs. med tillgångar överstigande åtagandena, Finansiella anläggningstillgångar redovisas som finansiell anläggningstillgång, i annat fall som av- Aktier och andelar som är anläggningstillgångar värderas indivi- sättning. Aktuariella vinster och förluster fördelas över de anställ- duellt. Om det finns indikationer på värdenedgång görs en be- das genomsnittliga återstående beräknade anställningstid i den dömning av återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet under- mån de för respektive plan ligger utanför den 10-procentiga s.k. stiger det bokförda värdet görs nedskrivning till detta belopp. korridoren. Varulager Intäkter Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och netto- Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt försäljningsvärde. Inkuransrisker har därvid beaktats. sätt och när väsentliga risker och förmåner förknippade med va- ran/tjänsten överförts till motparten. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med Kundfordringar avdrag för lämnade rabatter. Kundfordringar tas upp till det belopp som efter en försiktig be- dömning beräknas bli betalt. Skatt Koncernens skatt utgörs av summan av aktuell skatt och uppskju- Kortfristiga placeringar ten skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som ska betalas eller erhål- Kortfristiga räntebärande placeringar och omsättningsaktier in- las avseende aktuellt år samt justeringar av tidigare års aktuella klusive fondandelar värderas kollektivt enligt den s.k. portfölj- skatt. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära metoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgång- ar och skulder enligt balansräkningsansatsen. Uppskjutna skatte- Avsättningar fordringar redovisas i den utsträckning det är sannolikt att de kan Legala och informella förpliktelser till följd av inträffade händel- utnyttjas inom en överskådlig framtid. Skatt redovisas i resultat- ser och som på balansdagen är sannolika till sin förekomst, men räkningen, utom i de fall den underliggande transaktionen redo- ovissa till belopp eller tidpunkt, har redovisats som avsättningar. visas i eget kapital. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa bedömningen av den utbetalning som krävs för att reglera åta- Leasing gandet. När utflödet av resurser bedöms ske långt fram i tiden Leasingavtal vari de ekonomiska riskerna och förmånerna som är diskonteras det förväntade framtida kassaflödet och avsättningen förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till lease- redovisas till nuvärde. Diskonteringsräntan motsvarar marknads- tagaren definieras som finansiellt leasingavtal. Om så ej är fallet räntan före skatt samt beaktar de risker som är förknippade med är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs en- skulden. Den successiva ökningen av det avsatta beloppet som ligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i nuvärdeberäkningen medför redovisas som räntekostnad i resul- koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens taträkningen. Avsättningarna omprövas vid varje bokslutstillfälle. början eller till nuvärdet av minimileaseavgifterna om detta är En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen lägre. Förpliktelserna att betala framtida leasingavgifter redovisas har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och som långa respektive kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna omstruktureringen antingen har påbörjats eller blivit offentligt skrivs av över tillgångarnas ekonomiska livslängd, medan leasing- tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostna- betalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulderna. der. En avsättning för framtida förlustkontrakt redovisas när de Räntekostnaderna redovisas i resultaträkningen. Leasingavgifter förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från kon- som erläggs under operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt traktet är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla över leasingperioden. förpliktelserna enligt kontraktet. 52
 • 54. Räntebärande respektive icke räntebärande Kassaflödesanalys Tillgångar och skulder uppdelas i räntebärande respektive icke Vid redovisning av kassaflöde från den löpande verksamheten räntebärande. Ränta likställes ej med utdelning och av denna har den indirekta metoden tillämpats. Likvida medel beräknas anledning redovisas ”anläggningsaktier” som icke räntebärande. som summan av kassa och bank samt kortfristiga placeringar. Omsättningsaktier redovisas som räntebärande eftersom avsikten Kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel med ut- med innehavet är kortsiktigt och placeringen är gjord för att få en gångspunkten att de har en obetydlig risk för värdefluktuationer förräntning som kan likställas med ränta. Skuld och fordran för och att de lätt kan omvandlas till kassamedel. lämnat koncernbidrag och utdelning redovisas som räntebärande. Operativt resultat Kontokurantfordringar respektive skulder Operativt resultat definieras som legalt rörelseresultat justerat KF-koncernen och konsumentföreningarna har ett gemensamt med jämförelsestörande poster som exempelvis reavinster av en- avräkningssystem – kontokurantsystemet. Systemet används för gångskaraktär och nedskrivningar. avräkning av varuleveranser och övrig fakturering. Fastställande av resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkningen kommer att fastställas på KFs or- dinarie föreningsstämma. 53
 • 55. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Noter Not 1 Nettoomsättning Not 3 Övriga rörelseintäkter Koncernen Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 Mkr 2008 2007 2008 2007 KF ekonomisk förening 1) 0 22 102 Reavinst vid avyttring av fastigheter 540 221 – 58 Dagligvarugruppen Provisionsintäkter spel, biljetter m.m. 116 – – – Coop Sverige 31 004 – Övrigt 484 48 76 35 Daglivs 478 – Summa övriga rörelseintäkter 1 140 269 76 93 Mataffären.se 3) 27 – Fastigheter och finans KF Fastigheter 2) 553 580 Not 4 Andelar i intresseföretags resultat MedMera Bank 277 243 Resultat före skatt Läckeby Water Group 537 – Mkr 2008 2007 Löplabbet 12 – Barnens Bokklubb AB 1 1 Mediagruppen Månadens Bok HB 2 5 Akademibokhandelsgruppen och Bokus 1 513 1 526 Coop Trading AS 1 – Norstedts Förlagsgrupp 500 564 Stenungs Torg Fastighets AB 1 – PAN Vision 1 406 1 249 Övriga intresseföretag 1 2 Tidningen Vi 25 23 Summa andelar i intresseföretags resultat 7 8 Övriga verksamheter/ dotterbolag Vår Gård Saltsjöbaden 54 42 KF Gymnasiet 4) 18 – Not 5 Andelar i joint ventures resultat KF Revision 9 6 Resultat före skatt KF Shared Services 81 80 Mkr 2008 2007 Elimineringar –677 –207 Coop Norden AB 1) – 100 Summa nettoomsättning KF-koncernen 35 817 26 208 Ljusta Projektutveckling AB 2) 35 0 1) Försäljning till medlemmar och detaljhandelsdrivande konsumentföreningar har tidigare ingått i moderföretagets nettoomsättning. Efter upplösningen av Coop Norden hanteras denna försäljning Övriga joint ventures 0 3 utav Coop Sverige. Summa andelar i joint ventures resultat 35 103 2) Avser främst hyror. I beloppet ingår 33 Mkr (64) som redovisas som försäljning i KF ekonomisk förenings resultaträkning och som avser hyror från de så kallade avtalsfastigheterna inom KF 1) Coop Norden upplöstes 2007-12-31, Coop Sverige ingår numera som dotterbolag i KF. ekonomisk förening. 2) Varav reavinst 35 Mkr (0). 3) Verksamheten bedrivs inom KF Näthandel AB. 4) Verksamheten bedrivs inom KF Utbildning AB. Försäljning till utländska köpare ingår med 1 076 (934) Mkr. Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anlägg- ningstillgångar ingår med följande värden: Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Kostnad för sålda varor –139 –102 –2 –5 Försäljningskostnader –419 –44 – – Administrationskostnader –128 –30 –2 –3 Övriga rörelsekostnader –9 –2 0 0 Summa –696 –178 –4 –8 Operationell leasing Hyreskostnaden för tillgångar, exklusive lokalhyra, som finansierats med- elst leasing uppgår under 2008 och de följande fyra åren till: Mkr 2008 2009 2010 2011 2012 KF-koncernen 84 41 38 30 25 54
 • 56. Not 6 Finansiella intäkter och kostnader Not 7 Skatt Koncernen Moderföretaget Skatt på årets resultat Mkr 2008 2007 2008 2007 Koncernen Moderföretaget Resultat från andelar i koncernföretag: Mkr 2008 2007 2008 2007 Utdelningar 339 220 Aktuell skatt 5 4 – – Realisationsresultat –19 0 Uppskjuten skatt –14 –60 37 15 Nedskrivningar –13 0 Skatt på andelar i intresseföretag/ Återföring av nedskrivningar avs. joint ventures –1 –52 – – finansiella anl.tillgångar 0 0 Summa –10 –107 37 15 Summa 307 220 Resultat från övriga finansiella Samband mellan periodens skatt och redovisat resultat före skatt anläggningstillgångar: Koncernen Moderföretaget Utdelningar 30 58 18 1 Mkr 2008 2007 2008 2007 Räntor 7 3 0 2 Redovisat resultat före skatt 110 476 145 60 Realisationsresultat –2 10 – – Skatt enligt aktuell skattesats, 28% 1) –31 –133 –41 –17 Nedskrivningar –21 –1 – – Summa 14 70 18 3 Skatteeffekt av ej avdragsgilla Övriga ränteintäkter och kostnader: liknande resultatposter: Av-/nedskrivning på Utdelningar 14 13 0 0 koncernmässig goodwill –20 –2 – – Räntor 320 188 388 309 Nedskrivning av aktier och Valutakursvinster 6 – – – fastigheter –10 – –4 – Rearesultat vid försäljning av Avsättning/reservering, finansiella oms.tillgångar –21 68 – – ej avdragsgill –8 –18 – –18 Nedskrivning av finansiella Övriga ej avdragsgilla kostnader –12 –33 –3 –3 oms.tillgångar –303 – – – Skatteeffekt av ej skattepliktiga Summa 17 269 388 309 intäkter: Räntekostnader och liknande Upplösning av avsättning/ resultatposter: reservering, ej avdragsgill – 16 20 8 Koncernföretag –150 –88 Utdelning på aktier och andelar 4 – 95 62 Övriga företag –300 –220 –283 –178 Övriga ej skattepliktiga intäkter 5 58 1 14 Summa –300 –220 –433 –266 Försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt: Summa finansiella intäkter Skatteeffekt försäljning av aktier 151 – –5 – och kostnader –270 119 280 266 Skatteeffekt försäljning av fastig- varav resultat från koncernföretag het och bostadsrätt –39 –16 –9 –17 ingår med följande: Övriga ränteintäkter och liknande Utnyttjade underskottsavdrag: resultatposter 357 295 Utnyttjande av tidigare ej aktive- Summa 357 295 rade underskottsavdrag – 78 – – Underskott för vilka underskottsav- drag omvärderats/ej redovisats 19 –15 – – Justering av aktuell skatt för tidigare perioder –10 –5 – – Justering av uppskjuten skatt för tidigare perioder –4 –12 –7 –14 Effekt av ändrad skattesats –56 – –10 – Justering för skatt i intresseföretag och joint ventures 0 –22 – – Övrigt, netto 0 –3 – – Summa redovisad skatt –10 –107 37 15 1) Aktuell skattesats har beräknats med utgångspunkt från gällande skattesats för moderföretaget. 55
 • 57. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 7, forts. Skatt Not 8 Transaktioner med närstående Avdragsgill temporär skillnad/underskottsavdrag Nettoomsättning till intresseföretag och joint ventures som ej föranlett redovisning av uppskjuten skattefordran Koncernen Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 Mkr 2008 2007 2008 2007 Intresseföretag 0 1 Underskottsavdrag 190 275 – – Joint ventures 1) 0 395 Summa 190 275 0 0 Summa nettoomsättning intresseföretag och joint ventures 0 396 Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar klassificerat per 1) KF-koncernen har tidigare haft transaktioner med joint ventures inom områden såsom fastighets- balansräkningskategori förvaltning, kortinlösen och marknadsföring. I och med upplösningen av Coop Norden tillhandahålls, från och med 2008, dessa tjänster till Koncernen Moderföretaget dotterbolag. Mkr 2008 2007 2008 2007 Uppskjuten skatteskuld 1) Finansiella anläggningstillgångar – 33 – – Övriga anläggningstillgångar (inkl. ev. obeskattade reserver) 145 133 – – Summa 145 166 0 0 Uppskjuten skattefordran Övriga anläggningstillgångar 4 – – – Avsättningar och långfristiga skulder 52 12 12 – Skattemässiga underskottsavdrag 962 934 141 112 Summa 1 018 946 153 112 Uppskjuten skattefordran, netto 873 780 153 112 1) I balansräkningen har uppskjuten skatteskuld kvittats mot uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatteskuld i moderföretaget ingår i obeskattade reserver. 56
 • 58. Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade Patent, licenser, Hyresrätter Förskott Övriga Summa KONCERNEN utg. för utv. varum. samt och liknande immateriella immateriella immateriella Mkr arbeten likn. rättigheter rättigheter Goodwill anläggn. tillg. anläggn. tillg. anläggn.tillg. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 333 214 25 580 67 8 1 226 Nyanskaffningar 38 34 1 – 73 – 146 Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar –65 –61 –5 –92 – –1 –225 Omklassificeringar/förvärvade företag 21 7 5 223 –9 –6 242 Kursdifferenser 1 – – – – – 1 Summa anskaffningsvärde 328 194 26 710 131 1 1 390 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början –218 –137 –16 –159 – –4 –533 Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 21 61 5 68 – 1 156 Omklassificeringar/förvärvade företag –9 –2 –2 – – 3 –9 Årets avskrivning enligt plan –26 –31 –3 –64 – 0 –125 Kursdifferenser –1 – – – – – –1 Summa avskrivningar enligt plan –233 –109 –17 –155 0 0 –512 Ackumulerade nedskrivningar: Vid årets början –44 –1 – –25 –1 –1 –72 Avyttringar, utrangeringar, nedläggningar 44 – – 22 – 1 67 Omklassificeringar/förvärvade företag – – – – 1 – 1 Årets nedskrivningar 1) –3 –5 – –12 –30 –1 –51 Summa nedskrivningar –3 –6 – –15 –30 –1 –55 Redovisat värde vid årets slut 92 79 9 542 101 0 823 Redovisat värde vid årets början 71 76 9 396 66 3 621 1) Av årets nedskrivningar redovisas –46 Mkr på raden administrationskostnader och –5 Mkr på raden kostnad sålda varor. Föregående år redovisades –4 Mkr på raden administration och –1 Mkr på raden kostnad sålda varor. Balanserade Patent, licenser, Förskott Summa MODERFÖRETAGET utg. för utv. varum. samt immateriella immateriella Mkr arbeten likn. rättigheter anläggn. tillg. anläggn.tillg. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 5 2 3 10 Nyanskaffningar – 0 4 4 Summa anskaffningsvärde 5 2 7 14 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början –5 –1 – –6 Årets avskrivning enligt plan – –1 – –1 Summa avskrivningar enligt plan –5 –2 – –7 Redovisat värde vid årets slut 0 0 7 7 Redovisat värde vid årets början 0 1 3 4 57
 • 59. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 10 Materiella anläggningstillgångar KONCERNEN Förbättrings- Maskiner o Inventarier, Övriga Summa Mark och mark- utgifter på annans andra tekn verktyg och Finansiell Pågående materiella materiella Mkr Byggnader anläggningar fastighet anläggn.tillg installationer leasing nyanläggn. anläggn.tillg. anläggn.tillg. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 3 374 710 32 111 4 259 82 291 7 8 866 Nyanskaffningar, aktiverade utgifter 237 80 –8 31 859 0 514 0 1 714 Avyttringar, utrangeringar –533 –85 – –9 –454 0 0 – –1 081 Omklassificeringar/förvärvade företag 135 52 11 39 150 –39 –301 – 48 Kursdifferenser – – – – 1 – –17 – –15 Summa anskaffningsvärde 3 213 757 35 172 4 816 43 488 7 9 532 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början –298 –42 –16 –65 –2 810 –60 – –3 –3 295 Avyttringar och utrangeringar 56 10 9 9 397 0 – – 481 Omklassificeringar/förvärvade företag –6 –1 –3 –35 –3 35 – – –14 Årets avskrivning enligt plan –37 –14 –5 –11 –452 –7 – – –526 Kursdifferenser – – – – –1 0 – – –1 Summa avskrivningar enligt plan –285 –48 –15 –101 –2 870 –32 – –3 –3 354 Ackumulerade nedskrivningar: Vid årets början –58 –3 – – –42 – – – –103 Avyttringar och utrangeringar 6 – – – 17 – – – 23 Omklassificeringar/förvärvade företag – – – – –8 – – – –8 Under året återförda nedskrivningar – – – – 8 – – – 8 Årets nedskrivningar – – – – –1 – – – –1 Summa nedskrivningar –52 –3 – – –27 – – – –81 Redovisat värde vid årets slut 2 876 706 20 71 1 919 11 488 4 6 095 Redovisat värde vid årets början 3 017 665 16 46 1 406 22 291 4 5 467 MODERFÖRETAGET Inventarier, Summa Mark och mark- verktyg och Pågående materiella Mkr Byggnader anläggningar installationer nyanläggn. anläggn.tillg. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 81 18 31 1 131 Nyanskaffningar, aktiverade utgifter 0 – 0 3 3 Avyttringar, utrangeringar –81 –18 –13 –4 –116 Summa anskaffningsvärde 0 0 18 0 18 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början –31 0 –17 – –48 Avyttringar och utrangeringar 32 0 6 – 38 Årets avskrivning enligt plan –1 0 –3 – –4 Summa avskrivningar enligt plan 0 0 –14 – –14 Redovisat värde vid årets slut 0 0 4 0 4 Redovisat värde vid årets början 50 18 14 1 83 Taxeringsvärden Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Byggnader 1 916 1 709 – 51 Mark och markanläggningar 748 802 – 36 Summa 2 664 2 511 – 87 58
 • 60. Not 10, forts. Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter – Verkligt värde och dess förändring Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Vid årets början 1 232 5 135 110 508 Omklassificering till rörelsefastigheter – –3 999 – –217 Nyanskaffningar 34 116 – – Investeringar i fastigheterna 246 86 – 0 Avyttringar –187 –276 –110 –178 Vid årets slut 1 255 1 232 0 110 Värdeförändring –71 171 0 –3 Verkligt värde har i huvudsak fastställts baserat på interna bedömningar. Ett mindre antal externa värderingar har genomförts för att kvalitetssäkra värderingsprocessen. Värdet har bedömts med hjälp av följande värderingsmetoder: – Avkastningsvärdering på 40% av förvaltningsfastigheterna, huvudsakligen genom kassaflödeskalkyler, där fastighetens framtida driftnetton och bedömda restvärden nuvärdeberäknats. – Cirka 30% av beståndet avser mark och exploateringsfastigheter, där värdet bedömts med ledning av genom- förda försäljningar av likvärdiga fastigheter/byggrätter på marknaden. – För resterande 30% som avser nyproduktion, har värdet bestämts med utgångspunkt från nedlagda kostnader minus avskrivningar. Antagen direktavkastning för beräkning av restvärde Kategori 2008 2007 Köpcentrum 6,5%–7% 6,0%–6,6% Volymhandel 6,5% 6,1%–6,6% Utvecklingsfastigheter/övriga 6,75%–8,25% 6,8%–9% Antagen kalkylränta för diskontering av kassaflöde Kategori 2008 2007 Köpcentrum 8,5%–9% 8%–8,6% Volymhandel 8,5% 8,1%–8,6% Utvecklingsfastigheter/övriga 8,75%–10,25% 8,8%–10% Förvaltningsfastigheters påverkan på periodens resultat Koncernens hyresintäkter avseende förvaltningsfastigheterna uppgår till 59 Mkr (67,4). Driftnettot är 26,8 Mkr (32,7). Direkta kostnader för outhyrda ytor i koncernen uppgår till 18,5 Mkr (8,8). Finansiell leasing Coop Sverige, som per 2007-12-31 är dotterbolag till KF, har finansiella leasingkontrakt avseende lastbilar och släpkärror samt till en mindre del butiks- inventarier. Leasingavgifterna och de variabla utgifterna för ränta och interimsavgifter för alla ovanstående avtal är beräknade vid ränteläget per angiven basdag och med ränteparameter ”Stibor 30 dagar”. Avtalen är uppsägningsbara, innehållande en återköpsklausul. Efter leasingperiodens slut förlängs kontraktet automatiskt med ett år i sänder om uppsägning ej skett inom nio–sex månader före leasingperiodens utgång. Coop Sverige äger rätt att vid leasingperiodens slut, om uppsägning skett och under försättningar att betalningar enligt kontraktet rätteligen fullgjorts, anvisa en köpare av leasingobjetet för en kontant köpeskilling (exkl. moms) som motsvarar restvärde för aktuella leasingobjekt som följer av leasingkon- traktet. Leasingkontrakten löper i huvudsak från 2004 med löptid på 3–5 år. Under 2008 har räntor om 0,8 Mkr betalats. Koncernen Moderföretaget Förfallotidpunkt för framtida leasingavgifter Minimileaseavgifter Nuvärde av minimileaseavgifter Minimileaseavgifter Nuvärde av minimileaseavgifter Mkr 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Förfallotidpunkt inom ett år 2 7 2 6 – – – – Förfallotidpunkt under andra till femte året – 2 – 2 – – – – 59
 • 61. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Andra lång- Uppskjutna Andra lång- Summa KONCERNEN Andelar i Fordringar hos Andelar i Fordringar hos fristiga värde- skatte- fristiga finansiella Mkr intresseföretag intresseföretag joint ventures joint ventures pappersinnehav fordringar fordringar anläggn.tillg. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 191 9 66 8 300 780 277 1 632 Tillkommande tillgångar/fordringar 32 – 12 65 50 71 143 372 Avgående tillgångar/reglerade fordringar –63 – – – –1 12 –39 –92 Omklassificeringar/förvärvade företag –8 – 16 – 1 11 –1 19 Summa anskaffningsvärde 151 9 94 73 350 874 380 1 932 Ackumulerade nedskrivningar: Vid årets början –1 – – – –115 – –2 –119 Omklassificeringar/förvärvade företag – – – – –1 – 1 0 Årets nedskrivningar – – – – –20 – 0 –20 Summa nedskrivningar –1 – – – –137 – –1 –140 Redovisat värde vid årets slut 150 9 94 73 213 874 379 1 792 Redovisat värde vid årets början 190 9 66 7 185 780 276 1 513 Andra lång- Uppskjutna Andra lång- Summa MODERFÖRETAGET Andelar i Andelar i Fordringar hos fristiga värde- skatte- fristiga finansiella Mkr koncernföretag intresseföretag intresseföretag pappersinnehav fordringar fordringar anläggn.tillg. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 13 373 6 9 17 112 38 13 555 Tillkommande tillgångar/fordringar 2 618 – – 0 42 – 2 659 Avgående tillgångar/reglerade fordringar –8 800 0 – – – –37 –8 837 Summa anskaffningsvärde 7 191 6 9 17 153 1 7 377 Ackumulerade nedskrivningar: Vid årets början –994 –3 – 0 – – –997 Årets nedskrivningar –13 – – – – – –13 Summa nedskrivningar –1 007 –3 – 0 – – –1 010 Redovisat värde vid årets slut 6 184 3 9 17 153 1 6 367 Redovisat värde vid årets början 12 379 3 9 17 112 38 12 558 60
 • 62. Not 12 Kortfristiga fordringar Not 15 Eget kapital Koncernen Moderföretaget Enligt KFs stadgar deltar varje medlem med minst en insats på 10 000 Mkr 2008 2007 2008 2007 kr. Konsumentförening ska varje år till sitt insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KFs ordinarie stämma, beslutad Kundfordringar 1 441 1 333 0 2 förräntning på insatskapitalet. Medlem som utträder eller utesluts ur KF Utlåning MedMera Bank 194 170 – – kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. Medlem får vidare Övriga fordringar 883 862 6 121 efter anmälan till KFs styrelse, överlåta sin insats helt eller delvis till annan Förutbetalda kostnader och medlem. upplupna intäkter 700 509 44 3 Kontokurantfordringar externt 4 6 4 6 Utöver medlemsinsatser har kapital tillförts i form av förlagsinsatser. Fordringar hos joint ventures 21 50 – 0 Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget kapital som Fordringar hos koncernföretag 2 543 3 455 vid förenings upplösning skall ha rätt efter föreningens fordringsägare men Kontokurantfordringar rätt framför medlemsinsatserna. Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år koncernföretag 3 332 2 741 från det att tillskottet gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsäg- Summa kortfristiga fordringar 3 243 2 929 5 929 6 328 ningstid av minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfärdade förlagsandelsbevis. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består av: Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte går Förutbetalda hyror 71 77 10 0 åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel utgörs av Poster relaterade till försäkrings- föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondsavsättning och verksamhet 137 135 – – efter att eventuell vinstutdelning lämnats. Bonus från leverantörer 137 – – – Kedjeavgifter detaljhandelsdrivande föreningar 42 – – – Not 16 Obeskattade reserver Övrigt 313 297 34 3 MODERFÖRETAGET Vid årets Boksluts Vid årets Summa 700 509 44 3 Mkr början dispositioner slut Ackumulerade avskrivningar utöver plan för fastigheter 4 –4 0 Not 13 In- och utlåning gentemot innehavare av MedMera-kort Innehavare av MedMera-kortet har möjlighet att på sitt konto sätta in pengar. Kontoinnehavare har även möjlighet att, efter kreditprövning, Not 17 Garantikapital erhålla en kortkredit. I samband med att KF den 1 februari 1987 övertog huvuddelen av OK- föreningarnas och andra intressenters insatser i OK-förbundet träffades överenskommelsen att de frigjorda medlen skulle placeras i KF ekonomisk förening som garantikapital. Lånet på 20 Mkr är bundet till den 1/1 2013 Not 14 Kortfristiga placeringar och är lämnat utan säkerhet. Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Obligationer och certifikat 2 681 3 553 – – Aktier och andelar 886 1 037 – – Summa kortfristiga placeringar 3 568 4 590 – – 61
 • 63. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 18 Avsättningar för förmånsbaserade pensioner och liknande förpliktelser KF har per årsskiftet förmånsbestämda pensionsplaner, vilka tryggats via stiftelsen KP Pension & Försäkring. Dessa planer tillhandahåller förmåner baserade på de ersättningar och den anställningstid de anställda har vid eller nära pensionering. Nedan lämnas upplysningar om de viktigaste förmånsbaserade pensionsplanerna. Kostnaden för pensioner ingår i sin helhet i rörelseresultatet. Belopp redovisade i resultaträkningen KONCERNEN Mkr 2008 2007 Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period –41 –18 Räntekostnad –141 –27 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 149 33 Reduceringar och regleringar –3 – Summa –37 –12 Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar har under året uppgått till 3,5 % (4,0). Avsättning för pensioner KONCERNEN Mkr 2008 2007 Fonderade pensionsplaner redovisade som långfristig fordran 236 151 Summa 236 151 Avstämning av balansräkning KONCERNEN Mkr 2008 2007 Nettoskuld vid årets början 151 94 Nettokostnad redovisad i resultaträkningen –37 –12 Inbetalda avgifter 122 16 Avyttringar/omklassificeringar – 53 Nettofordran vid årets slut 1) 236 151 1) På nettofordran vid årets slut har även särskild löneskatt bokats. Åtagande KONCERNEN Mkr 2008 2007 Nuvärde av helt eller delvis fonderade förpliktelser –3 573 –3 250 Verkligt värde av förvaltningstillgångar 2 995 3 187 Nettovärde –578 –63 Oredovisade aktuariella vinster och förpliktelser 814 214 Nettofordran vid årets slut 236 151 Viktigare aktuariella antaganden KONCERNEN Sverige Sverige % 2008 2007 Diskonteringsränta 2,7% 4,4% Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1) 3,6% 4,8% Förväntad löneökning 2,0% 3,0% Förväntad inflation 1,0% 2,0% 1) Återspeglar långfristig beräknad avkastning på förvaltningstillgångar vägd enligt stiftelsens investeringspolicy. Har beräknats efter avdrag för administrativa kostnader och tillämpliga skatter. 62
 • 64. Not 19 Avsättningar KONCERNEN Garanti- MedMera- Omstrukt. Övriga Summa Mkr Pensioner 1) åtaganden premie 2) kostnader 3 ) avsättningar avsättningar Vid årets början 31 8 71 225 36 371 Periodens avsättningar 1 – 4 14 42 60 Förvärvade företag 18 13 – – 2 33 Ianspråktagna avsättningar –24 –4 –1 –106 –2 –137 Avyttringar/omklassificeringar – – – –2 –15 –17 Återförda avsättningar –6 –3 0 0 –12 –21 Vid årets slut 19 14 74 131 51 289 MODERFÖRETAGET Garanti- MedMera- Omstrukt. Övriga Summa Mkr Pensioner åtaganden premie kostnader avsättningar avsättningar Vid årets början – – – – 12 12 Ianspråktagna avsättningar – – – – –1 –1 Vid årets slut – – – – 11 11 1) Se vidare not 18 avseende förmånsbestämda pensionsplaner. 2) Köp via medlemskortet Coop MedMera genererar poäng till dess innehavare. Avsättning har gjorts baserat på genererade ej inlösta poäng vid årsskiftet och med hänsyn till inlösenfrekvens och giltighetstid. 3) Avser framförallt i Coop Sverige-koncernen gjorda avsättningar avseende personalneddragningar samt omstruktureringar och nedläggningar av butiker. Not 20 Ställda säkerheter Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Till egen förmån: Ställda säkerheter för skulder: Fastighetsinteckningar 12 12 – – Summa ställda säkerheter för skulder 12 12 – – Ställda säkerheter för outnyttjad checkräkningskredit: Företagsinteckningar 16 16 – – Ställda säkerheter för annat än skulder: Företagsinteckningar 148 74 – – Värdepapper 225 101 – – Summa ställda säkerheter för annat än skulder 373 175 – – Summa ställda säkerheter 401 203 – – KF Invest Förvaltning AB har ställt en depå, innehållande räntebärande instrument till ett värde av 1 697 Mkr (1 738), som säkerhet för en garanti på 1 700 Mkr som Swedbank har ställt ut till förmån för MedMera Bank AB. Not 21 Långfristiga skulder Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Medlemsinlåning: 5-årslån 1) 217 225 217 225 Summa medlemsinlåning 217 225 217 225 Övriga långfristiga skulder: 2) Skulder till kreditinstitut 72 20 0 0 Övriga skulder 2 – – – Summa långfristiga skulder 291 245 217 225 1) Den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än ett år. Se vidare not 22 avseende medlemsinlåning. 2) Samtliga övriga långfristiga skulder förfaller mellan 1 och 5 år från balansdagen. 63
 • 65. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 22 Kortfristiga skulder Finansiella instrument redovisade i balansräkningen: Koncernen Moderföretaget Redovisat värde Verkligt värde 1) Mkr 2008 2007 2008 2007 Mkr 2008 2007 2008 2007 Tillgångar: Medlemsinlåning: 1) Onoterade aktier 28 30 28 30 Sparkassan 3 406 3 728 3 406 3 728 Innehav i riskkapitalbolag 211 179 211 179 5-årslån 199 212 199 212 239 209 239 209 Summa medlemsinlåning 3 605 3 940 3 605 3 940 Övriga kortfristiga skulder: Aktier och aktiefonder 333 474 Inlåning MedMera Bank 1 492 1 400 0 0 Obligationer 2 282 3 101 Skulder till kreditinstitut 110 14 0 – Finansiella tillgångar med absolut Förskott från kunder 110 29 – 2 avkastningsmål 553 563 Leverantörsskulder 3 270 3 040 11 22 Certifikat 399 452 Skulder till koncernföretag 149 333 Placeringar i bank o övr. kortfr. Skulder till joint ventures 2 0 – 0 ränteb. instrument 0 0 Kontokurantskulder externt 757 863 757 863 3 567 4 590 3 567 4 699 Skatteskulder 15 6 – – Övriga skulder 804 2 304 115 6 671 Utlåning MedMera Bank 194 170 194 170 Upplupna kostnader och förutbe- Kassa och bank 837 2 725 837 2 725 talda intäkter 1 944 1 794 29 52 Övriga räntebärande tillgångar 483 263 483 263 Kontokurantskulder koncernföretag 1 908 1 858 Tillgångar totalt 5 320 7 975 5 320 8 066 Summa övriga kortfristiga skulder 8 504 9 450 2 969 9 801 Skulder: Summa kortfristiga skulder 12 109 13 390 6 574 13 741 Sparkassan 3 822 4 165 3 822 4 165 Inlåning MedMera Bank 1 491 1 400 1 491 1 400 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av: Övriga räntebärande skulder 978 2 340 978 2 340 Personalrelaterade kostnader 842 843 6 5 Skulder totalt 6 291 7 905 6 291 7 905 Premiereserv i 1) Räntebärande finansiella instrument värderas genom en diskontering av framtida kassaflöden. försäkringsverksamhet 224 212 – – Marknadsnoterade tillgångar värderas till noterat pris. Onoterade innehav har värderats i enlighet med EVCAs värderingsprinciper. Levererade ännu ej fakturerade varor 159 152 1 3 Övrigt 718 587 21 44 Principer för finansiering och finansiell riskhantering Summa 1 944 1 794 29 52 KF är genom sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker. KF har en centraliserad finansverksamhet med internbank. Finansverksamheten 1) Medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsumentförening- arna men också av placeringar från vissa anslutna medlemsorganisationer. Sparmedel i KFs utförs av KF Invest. KF Invest ansvarar för koncernens agerande mot de Sparkassa fördelar sig på ett antal olika räkningar. Långivare avseende KFs 5-årslån har rätt att finansiella marknaderna, hantering av finansiella risker inom koncernen och efter utgången av första femårsperioden låta medlen kvarstå till något reducerad ränta med ett års uppsägningstid. Långivare kan också välja att låta medlen kvarstå i ny femårsperiod till oför- samtliga räntebärande poster i balansräkningen. Utöver koncernen omfattar ändrade villkor. Den del av KFs 5-årslån som förfaller senare än ett år redovisas som långfristig. internbanksverksamheten även konsumentföreningar. Genom den centra- liserade finansverksamheten uppnås en professionell hantering av risker, betalningsflöden och bankrelationer. Not 23 Finansiella instrument och finansiell riskhantering KF Invests avvikelsemandat bestäms av KFs styrelse och är tydligt begränsade. Finansiella instrument Inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet har KF en portfölj av Valutarisk finansiella instrument. Portföljen innehåller huvudsakligen räntebärande Valutarisk är risken för en negativ inverkan på koncernens resultat- och instrument, såsom företagscertificat och obligationer, med kort duration. balansräkning till följd av valutakursförändringar. Total valutaexponering i KF har även innehav i noterade och onoterade aktier samt andelar i risk- förvaltningsportföljen får maximalt uppgå till 10 % av tillgångsportföljens kapitalbolag och fonder med absolut avkastningsmål. Marknadsvärdet för värde, dvs. 378 Mkr. den totala förvaltningsportföljen uppgick vid årsskiftet till 3 778 Mkr (4 Valutarisk indelas vanligen i transationsexponering och omräkningsexpo- 878). nering. Transaktionsexponeringen är en följd av koncernens operativa och KF använder finansiella instrument, såsom ränteterminer, valutaswappar finansiella valutaflöden. Omräkningsexponeringen beror på tillgångar, skulder och valutaterminer, för att begränsa effekterna av fluktuationer i räntesat- och eget kapital i utlandet, exempelvis till följd av utländska verksamheter. ser och växelkurser. Dotterbolagens valutasäkringar görs via KF Invest med hjälp av koncerninter- Enligt följande framgår redovisade och verkliga värden per typ av ränte- na transaktioner som sedan KF Invest i sin tur säkrar mot externa motparter. bärande finansiellt instrument. För kapitalförvaltningsportföljen, exklusive innehaven i riskkapitalbolag och onoterade aktier, tillämpas portföljvärde- ring. Verkligt värde anges därför endast för hela portföljen. Med undantag för innehav i riskkapitalbolag och onoterade aktier samt fordringar på riskkapitalbolag inkluderar inte tabellen ej räntebärande instrument för vilka redovisat värde överensstämmer med verkligt värde, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder. 64
 • 66. Not 23, forts. Finansiella instrument och finansiell utgörs av banktillgodohavanden samt låneramar som kan utnyttjas utan riskhantering framförhållning. Vid årsskiftet hade KF bankkrediter på 600 Mkr (150), som endast utnyttjats i begränsad omfattning under året. Transaktionsexponering KF har som målsättning att prissäkra operativ transaktionsexponering i Kredit- och motpartsrisk samband med att den underliggande varan prissätts. KF är exponerade mot kreditrisk genom sina placeringar i obligationer och Finansiella flöden prissäkras däremot för hela löptiden. Nedan redovisas aktier. Denna risk begränsas genom regler i KFs finanspolicy avseende valutapositionerna i nominella belopp omräknade till SEK. motparters rating. Vidare har KF exponering mot konsumentföreningar till följd av utlåning. Sådan utlåning får därför endast göras efter noggrann Internbankens utestående valutakontrakt per 31 december 2008: kreditbedömning. Dessutom har KF endast en begränsad kreditrisk i kund- Kontrakt mot Kontrakt mot fordringarna, vilket är en naturlig följd av verksamhetens karaktär. koncernbolag extern motpart Nettoexponering Nettoexponering i Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2008 Valuta (mn lokal valuta) (mn lokal valuta) (mn lokal valuta) Euro (mn EUR) var gentemot Statshypotek AB. Marknadsvärdet var totalt 830 Mkr. AUD –0,2 0,2 0,0 0,0 Härutöver har KF motpartsrisk genom finansiella instrument på valuta-, DKK –42,6 39,9 –2,6 –0,4 ränte-, aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är banker, EUR –28,5 27,3 –1,2 –1,2 fondkommissionärer, elhandelsbolag och detaljhandelsdrivande föreningar. GBP –2,9 2,9 0,0 0,0 KFs motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast HKD –0,6 0,8 0,3 0,0 görs med godkända motparter. KF strävar efter att fördela finansiella NOK 19,7 –19,3 0,5 0,0 transaktioner mellan flera motparter. Dessutom används främst standardi- serade kontrakt. KF strävar även efter att teckna ISDA-avtal med samtliga USD –28,1 27,8 – 0,3 –0,2 finansiella motparter för att därigenom möjliggöra kvittning av skulder och Total valutaexponering (miljoner EUR) –1,6 fordringar vid motpartens obestånd. KFs omräkningsexponering härstammar främst från utländska tillgångar i det helägda dotterbolaget Pan Vision Holding AB. Primärt avses då expo- nering i DKK, NOK och EUR. KF prissäkrar inte sin omräkningsexponering. Not 24 Ansvarsförbindelser Ränterisk Koncernen Moderföretaget Ränterisk definieras som risken för att förändringar i det allmänna ränte- Mkr 2008 2007 2008 2007 läget påverkar KFs resultat negativt. KF-koncernens finansieringskällor Till egen förmån: utgörs i huvudsak av insatskapital, förlagsinsatser, inlåning via Sparkassan och MedMera Bank, samt övrigt eget kapital. Räntebindningstiden (duratio- Borgensförbindelser 9 11 – – nen) i KFs skuldportfölj är relativt kort. Övriga – 22 – 20 Räntebindningstiden i KFs tillgångsportfölj är dimensionerad för att möta den korta durationen i skuldportföljen. Enligt koncernens Finanspolicy ska Till förmån för dotterföretag: durationen vara 0-3,6 år, med ett benchmark på 1,8 år. Vid årsskiftet var Övriga – – 2 8 durationen 1,81 år (1,99), vilket motsvarar en ränterisk relativt benchmark på 0,3 Mkr (6.3) (beräknat som ett 1 % skift i räntekurvan). Till förmån för intresseföretag: För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat mot en Övriga 27 27 27 27 eventuell ränteuppgång använder KF ränteswappar. Summa 36 60 29 55 Övrig marknadsrisk I vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag avseende Marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finansiella instrument leveranser, hyror och entreprenader. varierar på grund av förändrade marknadspriser. För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har Inom ramen för KFs kapitalförvaltningsverksamhet innehade KF vid kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån för pensions- årsskiftet noterade aktier och andelar i fonder med absolut avkastnings- tagarna. mål till ett marknadsvärde på 886 Mkr (1 037). Aktierna hanteras dels av Coop Sverige ABs dotterkoncern Coop Sverige Fastigheter AB, då en externa förvaltare, dels av KF Invest. Dessutom hade KF 239 Mkr (209) del av Coop Norden-koncernen, avyttrade under 2005 en del av sitt fastig- i riskkapitalbolag och onoterade aktier, varav 211 Mkr (179) hänförs till hetsbestånd. För detta fastighetsbestånd utfärdade Coop Norden AB en kapitalförvaltningsverksamheten. hyresgaranti, vilken under året övertagits av KF. Skatteverket har under Övrig marknadsrisk inom kapitalförvaltningsverksamheten begränsas 2007 granskat försäljningen samt genom omprövningsbeslut upptaxerat med regler för maximal allokering till riskexponerade tillgångsslag samt berörda bolag med 1,8 Mdr kr. Bolagen har sökt uppskov med betalning- begränsning avseende risknivå i alternativa investeringar. KF begränsar en, som beviljats, samt överklagat ärendet till Länsrätten. Vid ett eventuellt övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avseende diversi- negativt utslag i Länsrätten skulle det medföra en ytterligare skattebelast- fiering och förlustbegränsning (så kallade stop-loss limiter) i KFs operativa ning om 517 Mkr. KFs bedömning är att det föreligger en mycket hög san- placeringsreglemente. nolikhet att bolaget ej kommer bli upptaxerat, varför någon avsättning inte gjorts i räkenskaperna. I avtalet om uppdelning av Coop Norden-koncernen Likviditetsrisk i december 2007 avtalades att i det fall bolagen mot förmodan skulle bli KFs likviditet är god. Per den 31 december 2008 uppgick koncernens upptaxerade, skall den tillkommande skatten delas enligt tidigare ägaran- likvida medel till 3 519 Mkr (6 279). Likviditeten förvaltas inom ramen för delar, dvs Coop NKL skall stå för 20%, FDB för 38% och KF för 42%. kapitalförvaltningen. Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur Sparkassan, MedMera Bank och Kontokuranten samt genom felaktig likviditetsrapportering från helägda dotterbolag. För att undvika likviditets- brist följs likviditeten upp dagligen. KFs placeringar i certifikat, obligationer och noterade aktier skall huvudsakligen göras i värdepapper som kan likvideras inom tre arbetsdagar utan risk för ökade kostnader. Vidare skall KF säkerställa att 200 Mkr finns som likviditetsreserv. Likviditetsreserven 65
 • 67. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 25 Arvode- och kostnadsersättningar till revisorer Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter Koncernen Moderföretaget Koncernen Moderföretaget Mkr 2008 2007 2008 2007 Mkr 2008 2007 2008 2007 Revisionsuppdrag, KPMG 11 5 1 1 Avyttrade tillgångar och skulder: Andra uppdrag, KPMG 3 2 1 1 Materiella anläggningstillgångar 238 – – – Summa 14 7 2 2 Rörelsefordringar 7 – – – Likvida medel 2 1 – – Summa tillgångar 247 1 – – Not 26 Kassaflödesinformation Lån 184 – – – Betalda räntor och erhållen utdelning Koncernen Moderföretaget Rörelseskulder 9 – – – Summa skulder och Mkr 2008 2007 2008 2007 avsättningar 193 – – – Erhållen utdelning 47 73 357 221 Erhållen ränta 327 192 388 311 Försäljningspris 512 28 85 – Erlagd ränta –290 –223 –432 –261 Avgår: Säljarreverser –43 – – – Netto 84 41 313 271 Erhållen köpeskilling 470 28 85 – Avgår: Likvida medel i den Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avyttrade verksamheten –2 –1 – – Koncernen Moderföretaget Påverkan på likvida medel 467 27 85 – Mkr 2008 2007 2008 2007 Avgår resultatandel i intresseföretag/joint ventures Likvida medel –41 –111 – – Koncernen Moderföretaget Erhållen utdelning från intresseföretag/joint ventures 2 1 – – Mkr 2008 2007 2008 2007 Anteciperad utdelning från Följande delkomponenter dotterföretag – –220 ingår i likvida medel: Av- och nedskrivningar av tillgångar 909 179 18 8 Kassa och bank 837 2 725 287 614 Rearesultat försäljning av Kortfristiga placeringar, anläggningstillgångar 92 –204 57 –10 jämställda med likvida medel 1) 2 681 3 553 – – Rearesultat försäljning av Summa 3 519 6 279 287 614 rörelse/dotterföretag –459 –27 – – 1) Jämfört med Kortfristiga placeringar i koncernens balansräkning exkluderas aktier och andelar. Avsättningar till pensioner –30 0 – – Övriga avsättningar –85 –20 –1 0 Transaktioner som inte medför betalningar Summa 388 –182 75 –222 Koncernen Moderföretaget Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter Mkr 2008 2007 2008 2007 Koncernen Moderföretaget Utfärdad säljarrevers vid förvärv Mkr 2008 2007 2008 2007 av andelar i Coop Norden AB – 1 424 – – Förvärvade tillgångar och skulder: Utfärdad säljarrevers, Immateriella anläggningstillgångar 230 403 – – koncerninterna förvärv – – 15 0 Materiella anläggningstillgångar 250 1 355 – – Utfärdad säljarrevers, Finansiella tillgångar 12 152 – – övriga rörelseförvärv 11 – – – Varulager 32 2 195 – – Rörelsefordringar 125 1 356 – – Likvida medel 124 2 044 – – Summa tillgångar 773 7 505 – – Minoritet 8 25 – – Avsättningar 35 331 – – Lån 70 26 – – Rörelseskulder 295 3 942 – – Summa minoritet, skulder och avsättningar 407 4 323 – – Köpeskilling 366 1 795 15 755 Avgår: Säljarreverser –11 –1 424 –15 – Utbetald köpeskilling 355 372 0 755 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten –124 –2 044 – – Påverkan på likvida medel 231 –1 672 0 755 66
 • 68. Not 26, forts. Kassaflödesinformation Asien: Nettoskuldens förändring Gruppen styrelse och VD – – Övriga 3 – Koncernen Moderföretaget Summa Asien 3 – Mkr 2008 2007 2008 2007 Nettoskuld vid årets början 11 –146 6 816 –457 Totalt utlandet: Upptagande av nya Gruppen styrelse och VD 7 4 räntebärande skulder – 374 – 7 743 Övriga 59 39 Amortering av räntebärande skulder –1 534 – –7 096 – Summa utlandet 65 43 Övriga förändringar i räntebärande skulder –98 1 456 – 23 Sociala kostnader Koncernen Moderföretaget Förändringar i avsättningar Mkr 2008 2007 2008 2007 för pensioner –12 30 – – Sociala kostnader 1 292 221 21 24 Investeringar i nya räntebärande tillgångar – – 328 341 Varav pensionskostnader till: Avyttring/minskning av Gruppen styrelse och VD 11 9 2 3 räntebärande tillgångar –109 –195 – – Övriga 280 66 5 10 Övriga förändringar i räntebärande tillgångar 165 129 141 –442 Könsfördelning i företagsledningen Koncernen Moderföretaget Förändring av likvida medel 2 760 –1 637 327 –392 % 2008 2007 2008 2007 Nettoskuld vid årets slut 1 184 11 516 6 816 Andel kvinnor: Styrelsen 27% 29% 42% 55% Övriga ledande befattningshavare 37% 31% 20% 30% Not 27 Anställda och löner Medelantal anställda Koncernen Moderföretaget Sjukfrånvaro, moderföretaget 2008 2007 2008 2007 % 2008 2007 Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 2,5% 1,4% Kvinnor 5 075 717 16 18 Andel sjukfrånvaro, 60 dagar eller mer 1,7% 0,6% Män 3 921 499 18 18 Summa 8 996 1 216 34 36 Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Varav verksamhet i utlandet: Män 0,5% 0,5% Europa: Kvinnor 4,8% 2,3% Kvinnor 54 41 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: Män 117 87 29 år eller yngre 6,9% 3,7% Summa Europa 171 128 30– 49 år 0,7% 0,7% Asien: 50 år eller äldre 5,5% 2,2% Kvinnor 8 – Män 15 – Till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 1 512 Tkr Summa Asien 23 – (1 330), varav ordföranden enligt styrelsens beslut erhållit 400 Tkr ( 350). Därutöver erhöll ordförande fast ersättning enligt särskilt beslut om 516 Totalt utlandet: Tkr (409). Årlig pensionsavsättning görs, för ordföranden, med 35 % Kvinnor 62 41 beräknat på total ersättning. Män 132 87 Summa utlandet 194 128 Till verkställande direktör Lars Idermark utgick lön med 5 372 Tkr (4 287). Höjningen hänför sig till KFs övertagande av Coop Sverige. Pensionsål- Löner och ersättningar Koncernen Moderföretaget dern är 62 år. Årlig pensionsavsättning görs med 35% beräknat på lön. Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 6 månader och att Mkr 2008 2007 2008 2007 pensionsavgifterna fullbetalas. Härutöver utgår ett avgångsvederlag om Gruppen styrelse och VD 66 29 7 7 12 månader, som är avräkningsbart. Övriga 3 031 444 30 28 Summa 3 096 473 37 35 Varav verksamhet i utlandet: Europa: Gruppen styrelse och VD 7 4 Övriga 56 39 Summa Europa 62 43 67
 • 69. KF I Årsredovisning 2008 I Noter Not 28 Aktier och andelar 1) Företag Antal Organisations- Ägar- aktier/ Bokfört Tkr nummer Säte andel % andelar värde Aktier och andelar i dotterföretag/ dotterdotterföretag KF ekonomisk förening Coop Sverige AB 556030-5921 Stockholm 100 110 988 2 604 223 Coop Inköp & Logistik AB 556710-5480 Stockholm 95 KF Fastigheter AB 556033-2446 Stockholm 100 100 000 1 112 219 KF Invest AB 556027-5488 Stockholm 100 800 000 1 194 372 KF Invest Förvaltning AB 556174-7717 Stockholm 100 KFI Kapital AB 556706-3762 Stockholm 100 Läckeby Intressenter AB 556741-2480 Stockholm 81 Löplabbetgruppen AB 556760-2452 Stockholm 70 Pan Vision Intressenter AB 556741-2258 Stockholm 100 Stockholm Daglivs AB 556205-5227 Stockholm 100 5 000 338 271 MedMera Bank AB 556091-5018 Stockholm 100 3 000 000 312 240 Akademibokhandelsgruppen AB 556046-8448 Stockholm 100 15 000 178 068 Bokus AB 556538-6389 Malmö 100 Norstedts Förlagsgrupp AB 556045-7748 Stockholm 100 17 000 120 291 KF Shared Services AB 556118-5371 Stockholm 100 10 000 28 089 Tranbodarna AB 556005-2788 Borlänge 100 KF Försäkrings AB 516401-8417 Stockholm 100 10 000 20 000 Tidningen Vi AB 556041-3790 Stockholm 100 10 000 6 757 KF Näthandel AB 556011-2822 Stockholm 100 17 000 5 042 Vår Gård Saltsjöbaden AB 556035-2592 Saltsjöbaden 100 35 000 4 200 KF Utbildning AB 556067-4672 Stockholm 100 1 000 133 KF Revision AB 556198-2330 Stockholm 100 1 000 100 Övriga och vilande företag 260 223 Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 6 184 227 Företag Antal Organisations- Ägar- aktier/ Bokfört värde Kapitalandel Tkr nummer Säte andel % andelar Moderföretaget i koncern Intresseföretag KF ekonomisk förening Direkt ägande Kooperativa Institutet, ek förening 716421-4186 Stockholm 49 21 210 210 Nord Coop Invest Ltd Slovakien 50 108 108 Strykjärnet i Norrköping, HB 916694-5544 Norrköping 25 5 1 688 1 688 Nyholmenkvarnen 2 AB 556710-5860 Stockholm 25 25 249 0 Förvaltnings AB Kastanjeblomman 556261-6812 Stockholm 38 420 177 177 Summa direkt ägda 2 432 2 183 Indirekt ägande Coop Norden Trading A/S 20 406 194 25 54 351 Stenungs Torg Fastighets AB 556462-9854 Stenungsund 30 80 535 Böckernas Klubb med journalen AB 556317-0629 Stockholm 43 7 658 3 324 Barnens Bokklubb AB 556103-0445 Stockholm 50 1 525 3 570 Övriga intresseföretag 5 782 Summa indirekt ägda 147 562 Summa intresseföretag KF-koncernen 149 745 1) Fullständig bolagsförteckning bifogas årsredovisning till Bolagsverket. 68
 • 70. Not 28, forts. Aktier och andelar Företag Antal Organisations- Ägar- aktier/ Bokfört värde Kapitalandel Tkr nummer Säte andel % andelar Moderföretaget i koncern Joint ventures Indirekt ägande Kvarnholmen utveckling AB 556710-5514 50 79 743 Solberga Handelscenter AB 556764-6483 50 13 234 Övriga joint ventures 1 321 Summa indirekt ägda 94 298 Summa joint ventures KF-koncernen 94 298 Företag Antal Organisations- Ägar- aktier/ Bokfört Tkr nummer Säte andel % andelar värde Övriga företag Innehav i KF ekonomisk förening Riksbyggen ekonomisk förening 702001-7781 Stockholm 3 30 360 15 180 Bilda Förlag F&D, ekonomisk förening 702000-2601 Stockholm 11 5 250 1 028 Övriga innehav 1 236 Summa övriga företag i KF ekonomisk förening 17 444 Dotterföretagens innehav Baltic Rim Fund Jersey 24 20 000 152 Litorina kapital 1998 KB 969653-7555 Stockholm 22 2 375 Övriga innehav (ägarandel mindre än 20%) 193 468 Summa dotterföretagens innehav 1) 195 995 Summa övriga företag i KF-koncernen 213 439 1) Ytterligare investeringsåtaganden i riskkapitalfonder uppgår totalt till 163 Mkr (209). Stockholm den 6 mars 2009 Nina Jarlbäck Maj-Britt Johansson-Lindfors Glenn Ericsson Ordförande Hans Eklund Sune Dahlqvist Anders Stake Ingrid Karlsson Göran Lindblå Mats Lundquist Rose-Marie Borgström Jeanette Franzén Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Lars Idermark Verkställande direktör 69
 • 71. KF I Årsredovisning 2008 I Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Kooperativa Förbundet (KF), ekono- att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och misk förening verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen Org nr 702001-1693 och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade infor- mationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som un- Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok- derlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsent- föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning liga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening. för år 2008. bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktö- Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta ver- ren är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat sionen av detta dokument på sidorna 46–77. Det är styrelsen och om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling- sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, års- arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas redovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revi- vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovis- Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i ningen och förvaltningen på grundval av vår revision. enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sve- föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med rige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis- med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel- Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträk- aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underla- ningen och balansräkningen för föreningen och för koncer- gen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. nen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 6 mars 2009 Bertil Hammarstedt Birgitta Lönegård KPMG AB Per Bergman Auktoriserad revisor 70
 • 72. Nyckeltal Följande nyckeltal beräknas för koncernen □ soliditet □ skuldsättningsgrad □ avkastning på sysselsatt kapital □ räntetäckningsgrad □ avkastning på eget kapital efter skatt Definitioner: □ soliditet beräknas som summan av redovisat eget kapital, □ avkastning på sysselsatt kapital beräknas som resultat garantikapital, förlagslån samt minoritetskapital i procent av före kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella skulder balansomslutningen. i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. □ skuldsättningsgrad beräknas som nettoskuld dividerat □ räntetäckningsgrad definieras som resultat före kost- med eget kapital. Nettoskuld beräknas som summa ränte- nadsräntor och kursdifferenser på finansiella lån dividerat bärande skulder inklusive garantikapital och förlagslån, med summa kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella minus summa räntebärande tillgångar. lån. □ sysselsatt kapital beräknas som summa tillgångar med □ avkastning på eget kapital beräknas som resultat efter avdrag för icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt i procent av genomsnittligt redovisat eget kapital. skatteskuld. 2008 2007 2006 2005 2004 Soliditet % 34,3 31,7 42,9 42,3 40,2 Skuldsättningsgrad ggr 0,18 0,00 -0,02 0,03 0,01 Avkastning på sysselsatt kapital % 7,7 5,2 7,2 7,3 11,0 Räntetäckningsgrad ggr 1,1 3,2 4,9 6,0 8,9 Avkastning på eget kapital efter skatt % 1,5 5,8 9,4 9,8 18,6 Definitioner av nyckeltal som beräknas för KF Fastigheter: □ direktavkastning definieras som driftsnetto i relation till □ totalavkastning definieras som summan av driftsnetto marknadsvärde vid årets ingång. Driftsnetto beräknas som och marknadsvärdesförändring med avdrag för investeringar hyresintäkter med avdrag för kostnader avseende drift och dividerat med marknadsvärde. underhåll. 71
 • 73. KF I Verksamhetsberättelse 2008 KF – en medlemsägd organisation Drygt 3 miljoner personer i Sverige Flera sätt att påverka bland annat genom att erbjuda prisvärda är medlemmar i en konsumentför- Medlemmarna, som också är ägare och och hållbara varor och tjänster samt ge ening och därmed delägare i konsu- kunder, har olika sätt att påverka verk- en tydlig ekonomisk nytta. För att öka mentkooperationen. Coop MedMera- samheten. Det kan ske genom årliga medlemsnyttan fortsätter KF också att demokratiska val eller genom motioner utveckla fördelaktiga finansiella tjänster kortet fungerar som medlemsbevis. till en konsumentförening. Ett vanligt för medlemmarna. Genom medlemska- Konsumentföreningarna i sin tur är sätt att påverka är att framföra åsikter medlemmar i KF och det är med- pet erbjuds personlig information och eller ställa krav direkt i butiken, eller att lemmarna som tillsammans avgör anpassade erbjudanden via medlemskor- använda internet. Coops Medlemspanel verksamhetens inriktning. Konsu- är ett webbverktyg för löpande enkätun- tet Coop MedMera. mentkooperationen är politiskt och dersökningar och ett modernt komple- Under året har ett projekt påbörjats religiöst obunden och medlemska- ment till ägarinflytande via föreningarna. inom konsumentföreningarna, där för- pet är öppet för alla. Under året har 5 medlemspaneler, med troendevalda ska börja granska buti- svar från cirka 45 000 medlemmar, kerna ur kundens perspektiv. Program- genomförts på www.coop.se i syfte att ta met bygger på kvalitetsaspekter, och reda på medlemmarnas åsikter i speci- resultatet sammanställs och diskuteras fika frågor. med butikschefer och berörda inom Möjlighet att driva på i olika frågor Coop. Syftet är att öka medlemsnyttan finns också i skilda sammanslutningar och kundernas tillfredsställelse genom kring enskilda butiker som medlemsråd, att bidra till bättre butiker. referens- och fokusgrupper. I många butiker finns också en särskild plats kal- 48 konsumentföreningar över lad Medlemspunkten där medlemmar hela landet och kunder kan hämta information samt Den grundläggande principen för den lämna synpunkter och förslag på för- kooperativa styrningen är att varje med- bättringar. lem har en röst. Föreningsstämman är Mot bakgrund av debatten kring högsta beslutande organ i varje konsu- utrotningshotade fiskar kom det till mentförening. Enskilda medlemmar kan exempel under första halvåret 2008 in lämna motioner och skriftliga förslag många synpunkter och frågor kring om butiksrörelsen och verksamheten i Coops sortiment från medlemmar. Det övrigt till stämman. Under 2008 lämna- ledde till att Coop under sommaren des 114 motioner, varav nästan hälften inledde en översyn av sortimentet och kom till Konsumentföreningen Stock- därefter utvecklade en ny fiskpolicy. holm. Under 2008 deltog cirka 39 000 KFs mål är att fortsätta forma verk- medlemmar på föreningarnas butiks-, samheten i linje med verksamhetsidén, distrikts- och föreningsstämmor runt att skapa ekonomisk nytta och samtidigt om i Sverige. Sammanlagt valdes cirka underlätta för medlemmarna att i sin 3 500 förtroendevalda, av vilka 374 var konsumtion bidra till hållbar utveckling ledamöter i föreningsstyrelserna. för människor och miljö. Detta sker 72
 • 74. KFs årliga föreningsstämma Medlemspanelen KFs ordinarie föreningsstämma består Inflytande är en av Coops nyckelvärde- totalt av 101 ombud, varav 94 represen- ringar och att lyssna på kunder och terar konsumentföreningarna, fem medlemmar är centralt för vår verksam- representerar OK, ett Folksam och ett het. Medlemmarna har på olika sätt Fonus. möjlighet att påverka verksamheten via Konsumentföreningarna väljer ombud bland annat stämmor, butiksråd och som representerar dem vid stämman. motioner. Coops Medlemspanel är ett Antalet medlemmar i respektive för- modernt komplement till den ständigt ening ligger till grund för hur många pågående konsumentdialogen. Tyngd- ombud som representerar den enskilda punkten i frågorna som ställts till med- föreningen. lemmarna under året har legat på hälsa, KFs stämma hålls varje år senast den ekologi och matvanor. Medlemmarnas 15 maj. Stämman fastställer bland annat svar är ett underlag för den utveckling resultat- och balansräkning för KF samt av sortiment, butiker och koncept som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ständigt pågår inom Coop. ledamöter och vd. Stämman utser även styrelseledamöter samt fastställer arvo- Coop-rapporten den och andra ersättningar för KFs sty- Uppgifterna i Coop-rapporten bygger på relse på förslag från KFs valberedning. resultaten från ett antal webbaserade KFs stadgar fastställer ändamålet för medlemsundersökningar som genom- KFs verksamhet. Utöver den dagordning förts på www.coop.se mellan januari och som regleras i KFs stadgar behandlade juni 2008. Undersökningarna var öppna stämman 2008 en motion om kvalitets- för alla Coops medlemmar och totalt säkring av kylkedja. Stämman beslutade inkom 45 000 svar. Av de svarande var att KF aktivt ska verka för att i all sin 21 procent 39 år eller yngre; 32 procent upphandling och distribution ta mesta var mellan 40 och 54 år; 29 procent var möjliga hänsyn till miljökonsekvenser mellan 55 och 64 år och 18 procent var och kvalitetssäkring så att konsument- 65 år eller äldre. Nära 70 procent av de kooperationen blir ledande inom livs- svarande var kvinnor. Coop-rapporten medelsbranschen. grundas också på webbundersökningen I mars 2008 hölls en informations- Unga vuxna. Dessutom genomfördes en konferens inför föreningsstämman, där kvalitativ undersökning med fokusgrupper. aktuella frågor behandlades med syftet att öka öppenheten och fördjupa samver- kan inom konsumentkooperationen. Där- utöver förekommer ett stort antal infor- mella möten mellan föreningsföreträdare och KFs ledning i olika konstellationer. 73
 • 75. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Föreningar Konsumentföreningarna är ägare till De fem föreningarna representerar 60 KF. Det fanns vid årsskiftet 48 för- procent av konsumentkooperationens eningar i Sverige med sammanlagt medlemmar och driver genom olika drygt 3 miljoner medlemmar. Det samverkansråd medlemmarnas lokala 15 finns två olika typer av föreningar; inflytande i butiker och stormarknader. detaljhandelsdrivande och med- Rådens uppgift är att vara forum för lemsfrämjande. samråd mellan föreningarna, Coop Sverige och KF i frågor som rör affärs- verksamheten och att bland annat till- 10 Detaljhandelsdrivande föreningar Inom de detaljhandelsdrivande fören- föra kunskap om lokala förhållanden. ingarna finns det sammanla gt 390 buti- Antalet medlemmar uppgick vid ker och stormarknader under Coops årets slut till 1 949 755. kedjeprofiler samt 23 övriga försäljnings- enheter. Dessa föreningar var 43 vid års- 5 skiftet. Utöver butiksdrift sköter föreningarna kontakten med medlemmarna, opini- onsbildning och utbildning i detaljhan- 28 dels- och konsumtionsrelaterade frågor. Den sammanlagda försäljningen exklusive moms för de detaljhandelsdri- vande föreningarna uppgick till 16,9 miljarder kronor. Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 1 180 918. 21 47 44 38 27 Medlemsfrämjande föreningar 29 9 Verksamheten i de medlemsfrämjande föreningarna är huvudsakligen inriktad 2 på medlems- och konsumentfrågor. 12 Coop Sverige svarar för affärsverk sam- 7 1 heten inom de regioner där de fem kon- 22 39 sumentföreningarna Stockholm, Svea, 24 16 Solidar, Väst och Norrort verkar. 45 11 48 3 26 43 35 41 20 40 13 14 46 18 19 36 6 31 32 33 30 34 42 25 17 37 8 4 23 74
 • 76. Konsumentföreningar Antal Antal medlemmar medlemmar 1. Stockholm, Ktf STOCKHOLM 605 686 25. Mörrum, Ktf MÖRRUM 2 720 2. Svea, Ktf UPPSALA 596 518 26. Dalsjöfors Ktf DALSJÖFORS 2 347 3. Väst, Kooperativa Ktf GÖTEBORG 344 493 27. Bjursås, Ktf BJURSÅS 1 874 4. Solidar, Ktf MALMÖ 339 657 28. Långsele Kf LÅNGSELE 1 785 5. Nord, Konsum UMEÅ 262 128 29. Forsbacka, Kf FORSBACKA 1 524 6. Göta, Ktf VÄXJÖ 201 628 30. Lönsboda Kp hf LÖNSBODA 1 347 7. Värmland, Ktf KARLSTAD 133 457 31. Lenhovda Kf LENHOVDA 1 283 8. Kristianstad-Blekinge, Ktf KRISTIANSTAD 125 205 32. Orrefors m o, Kf ÄLGHULT 1 255 9. Gävleborg, Ktf GÄVLE 103 125 33. Knäred m o, Kf KNÄRED 1 207 10. Norrbotten, Konsum LULEÅ 90 263 34. Svängsta Ktf SVÄNGSTA 1 186 11. Bohuslän-Älvsborg, Ktf UDDEVALLA 87 345 35. Frillesås, Ktf FRILLESÅS 1 132 12. Norrort, Konsum UPPLANDS VÄSBY 63 401 36. Getinge Kp hf GETINGE 1 019 13. Oskarshamn, Ktf OSKARSHAMN 29 725 37. Kågeröds Hf KÅGERÖD 936 14. Gotland, Ktf VISBY 28 365 38. Sollerö Ktf SOLLERÖ 839 15. Malmfälten, Ktf GÄLLIVARE 28 228 39. Möja Kf MÖJA 686 16. Norra Östergötland, Kf FINSPÅNG 23 414 40. Morups Hf GLOMMEN 660 17. Karlshamns Ktf KARLSHAMN 11 552 41. Hajoms koop handelsförening Kphf HAJOM 486 18. Varbergs Ktf VARBERG 9 497 42. Fågelmara Ktf FÅGELMARA 479 19. Mellersta Nissadalens Ktf HYLTEBRUK 4 845 43. Styrsö Kf STYRSÖ 439 20. Tabergsdalens Ktf NORRAHAMMAR 4 669 44. Åmots Kp hf ÅMOTSBRUK 342 21. Norra Dalarna Ktf ÄLVDALEN 3 930 45. Klippan, Koop handelsförening Kphf BOHUS-MALMÖN 291 22. Färingsö, Ktf STENHAMRA 3 368 46. Garda-Lau, Hf LJUGARN 217 23. Veberöds Kf VEBERÖD 2 966 47. Sörsjöns koop handelsförening Kphf ÄLVDALEN 197 24. Mellersta Dals Kf MELLERUD 2 801 48. Centrum, Handelsföreningen Hf KÄLLÖ-KNIPPLA 156 48 föreningar 3 130 673 75
 • 77. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsens arbete Kooperativa Förbundet är en ekono- lorad arbetsförtjänst till styrelseledamö- Stockholm, Sune Grahn, Vilhelmina misk förening med säte i Stock- ter och fast ersättning enligt särskilt Kent Ryberg, Västerås. Valberedningen holm. Styrning och kontroll av verk- beslut till ordförande om 516 000 kro- ansvarar för att ta fram förslag på leda- nor (408 804). Årlig pensionsavsättning samheten i KF-koncernen baseras möter till KFs styrelse att föreläggas på görs därutöver till styrelsens ordförande på svensk lagstiftning, främst ”Lag föreningsstämman för beslut. De före- med 35 procent av den totala ersätt- om ekonomiska föreningar”. slår även arvoden och andra ersättningar ningen under året. för styrelsens arbete. Utvärderingen av KF följer utvecklingen på bolagsstyr- Styrelsens arbetsrutiner årets styrelsearbete och närvarolista har ningsområdet och anpassar fortlöpande KFs stadgar fastställer och reglerar prin- lämnats som underlag till valbered- sina principer för bolagsstyrning i syfte ciper för styrelsens uppgifter och beslut- ningen. Styrelsens arvode och andra att skapa värde för sina ägare och andra förhet. Styrelsen fastställer en årlig sam- ersättningar beslutas varje år av KFs för- intressenter genom god informations- manträdesplan och en arbetsordning. eningsstämma. Ersättningen till vd spridning samt effektivt lednings- och Styrelsen utser vd och fastställer varje år beslutas av styrelsen utifrån fastställd styrelsearbete. en instruktion för denne. Arbetsfördel- chefspolicy. Avseende övriga ledande ningen mellan vd och styrelse finns befattningshavare beslutar vd om lön Styrelsen angiven i KFs stadgar. Där framgår att och andra anställningsvillkor utifrån en KFs styrelse ska bestå av lägst sju och styrelsen beslutar om ärenden av princi- av styrelsen fastställd policy. Vd infor- högst elva ledamöter, valda vid KFs för- piell art eller av större ekonomisk bety- merar årligen styrelsen om villkoren. eningsstämma. Under 2008 bestod sty- delse för verksamheten. Styrelsen är även relsen av nio ledamöter som valdes av Revisorer ansvarig för tillsyn av vd:s förvaltning av stämman. Handelsanställdas Förbund KFs stadgar fastställer även principer för verksamheten. utsåg därutöver två ordinarie och en Vd ansvarar i sin tur för den löpande val av revisorer. Stämman utser ett suppleant som arbetstagarledamöter. förvaltningen i KF-koncernen och är registrerat revisionsbolag samt två för- initiativtagare till utveckling och ratio- troendevalda revisorer. Det är styrelsen Arbetet under 2008 nalisering av koncernverksamheten. Sty- som leder upphandlingen av revisions- Under året höll styrelsen tio protokoll- relsen ska årligen genomföra en utvärde- tjänster. Revisorerna utses för en tvåårs- förda sammanträden. Strategifrågor var ring av styrelsens och vd:s arbete, vilket period, men utvärderas årligen. Reviso- ett återkommande ämne. Bland andra har skett under året. Styrelsen inbjuder rerna ansvarar för den årliga viktiga frågor på agendan fanns till också årligen föreningarna till informa- revisionsgenomgången vid sammanträ- exempel åtgärder för ökad medlems- tion och diskussion i angelägna frågor. det om KFs bokslut. På stämman 2008 nytta, förbättringsprogrammet i Coop valdes KPMG, med Per Bergman som KFs valberedning Sverige och den breda satsningen på huvudansvarig, på två år som registrerat KFs föreningsstämma utser ledamöter ledarutveckling i hela organisationen revisionsbolag. till en valberedning på förslag från sty- under benämningen Management Förtroendevalda revisorer är Bertil relsen. Förslaget baseras på nomine- Hammarstedt, Konsum Nord och Bir- Review. ringar från föreningarnas valkretsmöten. gitta Lönegård, Konsumentföreningen Till styrelsen har under 2008 utgått arvoden på 1 580 000 kronor Vid stämman 2008 valdes följande per- Stockholm. Ersättare är Björn Johans- (1 329 900), varav 400 000 kronor soner till ledamöter i KFs valberedning: son, Konsumentföreningen Bohuslän- (350 000) till styrelsens ordförande. Ulla Hultén ordförande, Göteborg, Bo Älvsborg. Utöver arvoden utgår ersättning för för- Kärreskog, Gislaved, Lars Ericsson, 76
 • 78. Ordföranden har ordet För KFs styrelse var 2008 ett relse måste vi ställa krav på och ansvara arbete för en hållbar utveckling och i vår mycket aktivt år med ett nytt kon- för att vi har en organisation som inte strävan att stärka vår ekonomi och lön- cernansvar för Coop Sverige. För- bara har tillräcklig kompetens utan samhet. ändringsarbetet och lönsamhetsfrå- också drivs kostnadseffektivt för att Jag är övertygad om att när vi om gorna inom Coop Sverige, liksom klara hårdnande konkurrens och kon- några år blickar bakåt kan vi som svensk övriga dotterbolag, har prioriterats. junkturnedgångar. kooperation säga att 2008 var året då vi Ett företag som vill ha motiverade kraftsamlade inom konsumentkoopera- Lågkonjunkturen och den finansiella medarbetare måste kunna erbjuda tionen i Sverige, då vi lade grunden till kris som drabbade världen och även Sve- utvecklingsmöjligheter och kompetens- en ökad ekonomisk nytta för våra med- rige under andra delen av 2008 påverkar höjande insatser. Jag är övertygad om att lemmar och då vi fortsatte satsningarna naturligtvis även KF och styrelsens vi kommer att kunna göra det. Med de på hållbar utveckling, vilket därmed arbete. Ett av de områden som får ökad åtgärder som vidtas lägger vi en bra också ledde till att marknadsandelarna betydelse under en lågkonjunktur är grund för en stabil utveckling för kon- började öka. prisfrågorna. Hållbarhet och miljöan- cernen framöver. I år är det 110 år sedan Kooperativa passade lösningar är fortsatt prioriterade Även om vi befinner oss i en lågkon- Förbundet bildades. Styrkan då var områden, men i en lågkonjunktur är det junktur har vi kraft att investera i nya medlemmarnas initiativkraft och tilltro särskilt viktigt att vi också har pris i butiker och annan verksamhet. Det är till den kooperativa idén. Idag kan vi, fokus. Vår nya verksamhetsidé, som vi av stor betydelse för oss som kooperativt med drygt 3 miljoner medlemmar, visa antog 2007, med mål att ge medlem- företag att ha den styrkan, men det är att den kooperativa idén är fortsatt stark. marna en ökad ekonomisk nytta av också viktigt utifrån ett samhällsper- Vi ska stärka den ytterligare genom att medlemskapet, blir ännu viktigare. spektiv, att som företag bidra till att lägga tydligt fokus på den ekonomiska Genomlysning av all verksamhet bryta den nedåtgående trend som en låg- nyttan av att handla hos oss. måste ständigt göras för att organisatio- konjunktur innebär. De som i en låg- nen ska kunna vidareutvecklas. Att våga konjunktur vågar och kan investera i förändra skapar utveckling. Med syftet nya lösningar är vinnare i framtiden, det att uppfylla vår verksamhetsidé har vi, är min absoluta övertygelse. Den som Nina Jarlbäck som medlemsägt företag, ett särskilt satsar inför framtiden tar också ett sam- Ordförande ansvar för att se över våra kostnader. hällsansvar. För att ge medlemmarna den ekono- I det ligger också arbetet för hållbar miska nytta de har rätt att kräva, måste utveckling. Hållbarhetsperspektivet vi fokusera ännu mer på lönsamhet. omfattar inte bara produkter utan även Därför har framförallt Coop Sverige till exempel transporter och energiför- under året tagit många effektiviserings- brukning. beslut. De har inneburit både nysats- KFs beslut att gå i frontlinjen för kli- ningar och neddragningar. Personal- mat- och miljöanpassade transporter minskningar är alltid svåra, särskilt i inom dagligvaruhandeln har en stor lågkonjunktur. Jag beklagar att medar- betydelse. En fortsatt satsning på att betare lämnat företaget, men som sty- hitta nya lösningar stärker oss både i vårt 77
 • 79. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsen Nina Jarlbäck, 1946 Hans Eklund, 1954 Ordförande i KFs styrelse sedan Styrelseledamot sedan 1997. 2002, styrelseledamot sedan 1995. Vice styrelseordförande i Konsu- Styrelseordförande i Konsumentför- mentföreningen Svea. eningen Svea, styrelseordförande i Juris doktor. Universitetslektor och Folksam Liv, Vi-skogen och Koopera- studierektor vid Juridiska Institutio- tion Utan Gränser samt styrelseleda- nen, Uppsala universitet. Lekmanna- mot i Riksbyggen. revisor i Folksam och KP Pension & Tidigare kommunalråd och ledamot Försäkring. av statliga styrelser. Göran Lindblå, 1954 Ingrid Karlsson, 1959 Vice ordförande i KFs styrelse sedan Styrelseledamot sedan 2004. 2007, styrelseledamot sedan 1999. Styrelseledamot i Konsumentfören- Vd och koncernchef i OK ekonomisk ingen Väst. förening. Journalist. Städchef SU/Sahlgrenska Göteborg. Arbetande styrelseordförande i OKQ8 AB, styrelseordförande KFO och vice ordförande Folksam Sak. Maj-Britt Johansson Lindfors, 1950 Mats Lundquist, 1949 Vice ordförande sedan 2008. Styrelseledamot sedan 2001. Styrelseledamot sedan 2006. Vice styrelseordförande Styrelseordförande i Konsum Nord. i Konsumentföreningen Ekonomie doktor med fokus på strate- Stockholm. Civilekonom. gisk utveckling och förändring. Senior Consultant i Ipsos Chef för Ledarskapsakademin vid han- Sweden AB. delshögskolan i Umeå. Styrelseledamot i Nordiska Centret vid Fudan University, Shanghai. 78
 • 80. Anders Stake, 1956 Rose-Marie Borgström, 1959 Styrelseledamot sedan 2004. Styrelseledamot sedan hösten Vd i Konsumentföreningen 2008. Tidigare suppleant från och Gävleborg. Ekonom. med hösten 2005. Styrelseledamot i Kooperationens Arbetstagarrepresentant Förhandlingsorganisation KFO. Handelsanställdas förbund. Säljare Coop Konsum Nora. Sune Dahlqvist, 1948 Per Ribacke, 1972 Styrelseledamot sedan 2006. Suppleant sedan 2008 Styrelseordförande i Konsumentför- Arbetstagarrepresentant eningen Stockholm. Handelsanställdas förbund. Förhandlingskonsult Hyresgästfören- Styrelseledamot Cilab, ingen Region Stockholm (förhand- Lagerarbetare Coops terminal i lingschef 1996–2005). Styrelseleda- Växjö. mot Folksam Liv. Glenn Ericsson, 1952 Jeanette Franzén, 1972 Styrelseledamot sedan 2008. Styrelseledamot sedan 2007. Vd i Kristianstad-Blekinge Arbetstagarrepresentant Konsumentförening. Handelsanställdas förbund. Tidigare vd i Koop Sydöst, chef för Handläggare KF Sparkassa. Obs! i Hässleholm och marknadschef för Luma i Karlskrona. Utbildningar Vår Gård och IFL Företagarutbildning. 79
 • 81. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Koncernledning Lars Idermark, 1957 Vd och koncernchef. Anställd i KF sedan 2005. Agronomutbildning samt universitetsstudier i företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Tidigare vd och koncernchef LRF Holding AB, vice vd Föreningsbanken, ställföreträdande vd och koncernchef FöreningsSparbanken, vice vd Capio samt vd Andra AP-fonden. Karl Wistrand, 1957 Vd Coop Sverige AB. Anställd i Coop sedan 2007. Juridikstudier vid Göteborgs universitet. Tidigare anställd inom Ica sedan 1992, där han varit ekonomidirektör och vice vd. Leif Linde, 1955 Förbundsdirektör KF och t f kommunikationsdirektör (mars 2008-mars 2009) Anställd sedan 2006. Gymnasieutbildning. Tidigare förbundssekreterare i ABF, partisekreterare, generaldirektör i Ungdomsstyrelsen samt vd och föreningschef i Konsumentfören- ingen Svea. Johnny Capor, 1966 Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i KF sedan 2006. MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics. Tidigare Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London, vd Possio AB, chef Norden och Corporate finance Libertas Capital i London. Marie Wiksborg, 1965 Personal & HR-direktör. Anställd i KF sedan 2006. Civilekonom. Tidigare Training Manager och Director of Human Resources, Sheraton Hotel & Towers. Chef Affärsstöd KF Fastigheter. 80
 • 82. Den svenska konsumentkooperationens verksamhetsidé är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Våra grundläggande värderingar – inflytande, omtanke, ärlighet och nytänkande – ska vara styrande för all vår verksamhet. Hållbar utveckling, såväl finansiellt, socialt och miljömässigt, finns därmed med som centrala begrepp redan i verksamhetsidén. Våra grundläggande värderingar för- stärker dess betydelse för verksamheten ytterligare. Innehåll I KF Hållbarhetsredovisning 2008 Hållbar utveckling för KF 82 Energi 85 Transporter 87 Avfall 90 Sortiment 91 Leverantörer 94 Medarbetare 96 Medlemmar, ägare, kunder 98 Samhällsrelationer 101
 • 83. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Hållbar utveckling för KF Hållbar utveckling är en del av konsumentkooperationens arv och tradition, och en stra- tegisk del i framtidsvisionen för hela verksamheten. Hållbar utveckling definieras som ”Det långsiktiga finansiella, sociala och miljömässiga resultatet av hur vi omsätter vår verksamhetsidé och våra värderingar i affärsverksamhet.” Hållbar utveckling, med en hög nivå av sin verksamhet. Denna redovisning är KFs ansats till redovisning har inspi- ansvarstagande, ska vara en integrerad dock KFs första koncerngemensamma rerats av GRIs (Global Reporting Initia- del av den dagliga verksamheten inom hållbarhetsredovisning. Rapporten ska tive) riktlinjer för redovisning av hållbar samtliga affärsverksamheter, oavsett ses som ett första steg i ett långsiktigt utveckling. Det interna hållbarhetsarbe- affärsområde. Inom dagligvaruhandel är arbete för en samlad och strukturerad tet ska utvecklas ytterligare innan inves- KFs målsättning att, i en dialog med resultatredovisning av bolagens samlade teringar görs i en mer utvecklad GRI- koncernens intressenter, utvecklas till hållbarhetsarbete. Inom flera områden redovisning och extern revision av den aktör i Sverige som är ledande inom saknas därför historiska uppgifter och arbetet. Datainsamling har i första hand området hållbar utveckling. Arbetet inom vissa områden finns behov av att skett från de helägda dotterbolag som utgår från KFs koncernövergripande utveckla såväl datainsamling som åtgär- tillhörde KF-koncernen 1 januari 2008. policy för hållbar utveckling, internatio- der och mål. Ambitionen är att presen- För mer information se KFs hemsida: nella riktlinjer såsom FN-initiativet Glo- tera arbetet på ett öppet, kommunikativt www.kf.se/hallbarutveckling. bal Compact samt större samhällsenga- och transparent sätt för en bred mål- gemang såsom Näringslivets grupp och att presentera mål, åtgärder, Organisation av hållbarhetsarbetet klimatupprop, där deltagande företag prioriterade nyckeltal, samt framtida Hållbar utveckling är en del av uppdra- engagerat sig för att bli klimatneutrala. utmaningar. Redovisningen är även en get för samtliga KFs verksamheter. KFs möjlighet att öppna för och stimulera till styrelse och koncernledning beslutar om Redovisningsprinciper en ännu bredare diskussion med KFs och ansvarar för den övergripande håll- Delar av KFs verksamhet, bland annat intressenter i samhället och utveckla barhetspolicyn, processen och former för Coop Sverige, har tidigare genomfört ambitionen att vara en kraft i samhället redovisning. Inom koncernledningen är miljö- och hållbarhetsredovisningar för för positiv hållbar utveckling. förbundsdirektören ansvarig för det över- En hållbar historia KF Provkök lan- KF bildas för att KFs miljöarbete serar idén om hjälpa förening- Den första mar- KF Provkök KF först med Kooperationen Först med formaliseras basmat och mat- arna att sälja garinstriden – bildas för att varudeklaratio- startar bi- ”öppet köp”, genom att inrätta pyramiden, som KF inför ”öppen ”rena och oförfal- KF tar strid mot provlaga råvaror ner under mot- ståndsinsam- som införs ett miljöråd och förändrar kost- datummärkning” skade varor till livsmedelskar- från olika leve- tot ”Väg pris lingen ”Utan i alla Domus- ett miljövårdsla- rådgivningen på alla daglig- bra priser” teller rantörer mot kvalitet” Gränser” varuhusen boratium i landet varor 1899 1909 1943 1946 1958 1964 1970 1974 1978 82
 • 84. gripande hållbarhetsarbetet. Varje bolag Miljöansvar I KFs miljöansvar är klimatpåverkan inom koncernen är ansvarig för att för- KF har en lång tradition av engagemang och ekologi prioriterade frågor. KFs kli- verkliga KFs hållbarhetspolicy i sin verk- inom miljöfrågorna. Fokus i miljöarbe- matarbete är fokuserat på att reducera samhet och etablera nödvändiga tet har varierat, från 1970-talets kam- utsläppen av växthusgaser från transpor- ansvarsområden och rutiner. Koncer- panjer mot nedskräpning och engångs- ter och energianvändning i butik. Målet nens strategiska hållbarhetsarbete koor- förpackningar, 1980-talets begynnande är att i ett första steg minska verksam- dineras centralt i samarbete med en satsning på ett ekologiskt sortiment till hetens direkta utsläpp av växthusgaser i arbetsgrupp med representanter från de 2000-talets klimatengagemang. Redan förhållande till omsättningen med minst enskilda bolagen. Medlemmar och kun- 1970 inrättade KF ett miljöråd, bestå- 10 procent till 2010 och med 30 procent der kan påverka kooperationens hållbar- ende av forskare, samt ett miljövårdsla- till 2020 jämfört med 2008. KF har hetsarbete, dels genom konsumentföre- boratorium för att arbeta faktabaserat beräknat koncernens utsläpp av växthus- ningarna och deras årsstämmor, dels inom miljöområdet. gaser utifrån den direkta klimatpåver- genom olika kanaler för direkt påverkan. En utgångspunkt för koncernens mil- kan inom fem områden; godstranspor- jöarbete är att analysera och vidta åtgär- ter, tjänsteresor, elförbrukning som KFs prioriterade hållbarhetsområden der utifrån ett helhetsperspektiv på verk- hyresgäst, energikonsumtion som fastig- KF har valt ett antal målområden för sitt samheten i förhållande till omvärlden hetsägare samt utsläpp av köldmedia. hållbarhetsarbete utifrån en bedömning och ett livscykelperspektiv på de pro- Av KFs samlade utsläpp av växthusga- av var KF har en stor påverkan och kan dukter och tjänster som förmedlas. KF ser står dagligvaruhandeln för cirka 90 driva utvecklingen framåt. KFs priorite- har en påverkan på miljön direkt i den procent. Storleken på utsläppen från rade områden är baserade på koncernens egna verksamheten men också och kan- elförbrukning är dock i hög utsträck- policy om hållbar utveckling och kom- ske i än högre grad indirekt genom den ning beroende av val av metodik för pletterar den ekonomiska redovisningen påverkan som genereras av leverantörer omräkningsfaktorn till koldioxid. KF med en redovisning av hur koncernen och av kunderna själva. Analyser indike- har här valt att redovisa den högre arbetar med miljöansvar och socialt rar att så mycket som 80 procent av till utsläppssiffran, för att inte underskatta ansvar. De utvalda målområdena är: exempel energianvändningen ligger i klimatpåverkan. primärproduktionen när det gäller livs- Konsumentkooperationens bidrag till • Energi • Transporter medel, det vill säga jordbruket, växthus- Vi-skogen har en positiv klimatpåver- • Avfall näringen eller fisket. Sortimentsurval kande effekt, då denna form av skogs- • Sortiment och information till kunder blir därför plantering binder ansenliga mängder • Leverantörer • Medarbetare centrala delar av koncernens miljöarbete. koldioxid. Konsumentkooperationens • Medlemmar • Samhällsengagemang ”Lanthandeln” Medlemspanelen och ”Gröna skapas för en KF antar policy om Lågprisvaru- Konsum” skapas Änglamark Coop MedMera- Änglamarks- dialog med med- hållbar utveckling, märket Blåvitt, Vi-skogen bil- som eget varu- skapas som kortet introduce- Gröna Konsum priset, ett årligt lemmarna om med operativa mål ”varor till das genom ett märke respek- rikstäckande ras som elektro- gör en omfat- miljöstipendium, frågor kring om bland annat ständigt låg- upprop i tid- tive butik med varumärke niskt medlems- tande miljöanalys, instiftas av Coop miljö, ekologi minskad klimat- pris”, lanseras ningen Vi. eko-profil med miljöprofil kort ”Sila kamelerna” Sverige och hälsa påverkan 1979 1982 1986 1991 1993 1995 2002 2006 2007 83
 • 85. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 samlade bidrag motsvarar enligt prelimi- Socialt ansvar att prioriteras ytterligare under de kom- nära beräkningar en positiv klimatpåver- Med socialt ansvar avses ett ansvar för mande åren. Som medlemsägd konsu- kan på cirka 100 000 ton koldioxidekvi- den påverkan KF har på alla de männis- mentkooperation är ägarinflytandet där- valenter (CO2e). Av denna summa kor som möter koncernens verksamhet i till en särskiljande aspekt av det sociala motsvarar cirka 26 000 ton de bidrag olika sammanhang, från produktion till ansvaret, det vill säga att säkerställa ett som lämnas direkt av KF-koncernens slutkonsumtion. Medarbetarrelationer är reellt medlemsinflytande såväl genom bolag och ytterligare 60 000 ton bidrag formellt ägarinflytande i demokratiska från medlemmar som kanaliseras via former som genom en lyhördhet för KF-koncernens bolag, till exempel via medlemmarnas synpunkter och önske- KF har som mål att minska sina pantknappen och Bistånd på köpet. Om mål på den dagliga verksamheten. utsläpp av växthusgaser med man räknar in klimatpåverkan från KF- minst 10 procent till 2010 och koncernens direkta bidrag till Vi-skogen Allmänhetens bild av Coops med 30 procent till 2020. innebär det att koncernens samlade kli- samhällsansvar matpåverkan skulle uppgå till cirka Undersökningsföretaget GfK genom- 63 000 ton CO2e. en prioriterad fråga under de kommande förde i maj 2008 en undersökning i Frågor kring ekologi är direkt kopp- åren. Inte minst mot bakgrund av de form av en webbpanel om detaljhandels- lade till sortimentet i butikerna. Även besparingsåtgärder som initierades företagens samhällsansvar. Coop ranka- om försäljningen av ekologiska produk- under 2008 och som omfattar större des där som bäst på samhällsansvar ter ökat kraftigt under senare år, utgör personaluppsägningar är det väsentligt inom dagligvaruhandeln. Även i Nordic den ekologiska försäljningen endast att skapa en organisationsstruktur och Brand Academy’s så kallade Anseende- cirka 3 procent av den totala livsmedels- ledningskultur som tar tillvara på och barometer ingår samhällsansvar som ett försäljningen inom dagligvaruhandeln i vidareutvecklar medarbetarnas kompe- av de områden som mäts och jämförs stort. Konsumentkooperationen har tens. KF har också en lång historik av mellan ingående företag. Även där ham- under lång tid varit ledande inom för- aktivt samhällsarbete och att kanalisera nade Coop högst bland dagligvaruföre- säljningen av ekologiska produkter och kundernas engagemang för hjälp till tag och Coops index inom samhällsan- målsättningen är att behålla och ut- självhjälp och fattigdomsbekämpning svar ökade också jämfört med året veckla den positionen ytterligare, trots runt om i världen. Detta arbete kommer tidigare. ökande konkurrens. Bidrag till Vi-skogen Beräknad positiv klimatpåverkan Totalt bidrag (kr) CO2 (ton) Förmedlat genom konsumentkooperationen 7 100 000 101 429 Förmedlat genom KF-koncernen 6 017 013 85 957 Bidrag från KF-koncernens bolag 1 808 434 25 835 Utsläpp av växthusgaser Relativt Relativt Relativt Coop omsättning Övriga bolag omsättning Totalt omsättning CO2e (ton) Andel % CO2e kg/mkr CO2e (ton) Andel % CO2e kg/mkr CO2e (ton) Andel % CO2e kg/mkr Godstransporter 23 739 29,8% 766 4 072 44,5% 843 27 812 31,3% 776 Tjänsteresor 1 900 2,4% 61 591 6,5% 122 2 491 2,8% 70 Energiförbrukning fastighets- ägare 0 0,0% 0 3 873 42,3% 802 3 873 4,4% 108 Elförbrukning hyresgäst 35 500 44,6% 1 145 596 6,5% 123 36 097 40,6% 1 007 Köldmedia 18 532 23,3% 598 20 0,2% 4 18 552 20,9% 518 Totalt 79 671 100,0% 2 570 9 153 100,0% 1 895 88 824 100,0% 2 479 84
 • 86. Energi Den enskilt största direkta klimatpåver- från NordPool som grund för beräk- ska minska med minst 10 procent till kan från KFs verksamhet kommer från ningar av utsläppen av växthusgaser, i de och med 2010 och med minst 30 pro- energianvändning. Koncernen energian- fall bolagen inte köpt specificerade pro- cent till och med 2020 jämfört med vändning kommer från såväl butiker, dukter. KF bedömer att det långsiktigt 2008. Under slutet av 2008 fick Coop lager och kontorsfastigheter, och avser mest effektiva sättet att minska klimat- Sverige och KF Fastigheter i uppdrag att både elförbrukning och uppvärmning/ ta fram ett förslag till strategi för mins- kyla. Därtill redovisas utsläpp av växt- kad energianvändning och klimatpåver- husgaser från köldmedia för att fånga kan från Coops butiker. 81 procent av koncernens koncernens totala utsläpp av växthusga- ser inom området. KF har valt att redo- energianvändning kommer Byggnader med låg visa utifrån påverkansprincipen, det vill från elförbrukningen inom energiförbrukning säga att redovisa den energianvändning dagligvarubutiker. KF Fastigheter arbetar dels med att pro- bolagen själva direkt kan påverka. Det jektera, producera och förvalta detalj- innebär att bolagen som hyresgäster påverkan är att prioritera åtgärder som handelsfastigheter med låga uppvärm- redovisar elförbrukningen och som fast- effektiviserar och minskar koncernens ningskostnader, dels erbjuder man ighetsägare redovisar uppvärmning, kyla totala elförbrukning. Rationella och fastighetsrelaterade tjänster till koopera- och sådan elförbrukning som inte hän- moderna kyl- och frysanläggningar har tiva företag till exempel konsultstöd förs till hyresgäster. Hela 81 procent av en dubbel effekt då de både begränsar inom energiområdet. Under 2008 har koncernens redovisade energianvänd- elförbrukningen och minskar utsläppet KF Fastigheter påbörjat energideklara- ning kommer från elförbrukningen av växthusgaser via läckage av köldmedia. tioner av samtliga fastigheter. Möjlighe- inom dagligvarubutiker, där kyl- och Genom att fokusera på energieffektivi- terna till energieffektiviseringar inom frysanläggningar och belysning står för seringar i verksamheten finns möjlighe- dagligvaruhandeln blir tydliga vid huvuddelen av elförbrukningen. ter att reducera både kostnader och nybyggnationer där energifrågan är en Verksamhetens klimatpåverkan är utsläpp av klimatpåverkande växthusga- integrerad del av produktionen, till beroende dels av energiförbrukningens ser samt att påverka både medarbetare exempel genom att tillvarata överskotts- storlek, dels av valet av energikälla, till och kunder till ett mer miljömedvetet värme från kyl- och frysdiskar i upp- exempel om man köper certifierad för- beteende. värmningen. nyelsebar el. KF har valt att använda den KFs övergripande målsättning är att I KF Fastigheters byggnation i Marie- genomsnittliga så kallade restelmixen utsläppet av koldioxid per kvadratmeter berg i Örebro, där Coop Forum inryms, Energiförbrukning KF Fastigheters egna fastigheter kWh kWh/m2 CO2 (ton) Uppvärmning/kyla 20 205 827 48 2 491 Fastighetsel 13 818 281 33 1 382 Totalt 34 024 108 80 3 873 Köldmedia Coop Sveriges Butiker Antal kylaggregat Kylmedia (kg) Läckage % CO2e (kg) GWP-faktor* R134A 391 8 431 13,12 1 437 410 1 300 R404A 1937 38 526 13,36 16 783 295 3 260 R407C 253 1 926 7,23 222 720 1 600 R417A 36 412 9,35 74 690 1 940 Totalt 2695 50 111 12,83 18 518 115 * GWP-faktor = Global Warming Potential-faktor, en omräkningsfaktor som visar hur mycket gasen bidrar till växthuseffekten i förhållande till koldioxid. 85
 • 87. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 har taket försetts med ett specialdesignat dagsljusinsläpp som sparar 25 procent av belysningsenergin, samt minskar kylbe- hovet sommartid tack vare minskad internbelastning från belysningen. Coop Extra i Västerås är en av daglig- varuhandelns mest energieffektiva bygg- nader och är i princip helt självförsörjande ker som inte använder miljömärkt el är lokaliserade i köpcenter där man är bun- den till köpcentrets elavtal. Även Dag- livs, Bokus, KF Gymnasiet, Norstedts och Tidningen Vi köper helt förnybar el. Energijakten Projektet ”Energijakten” har genomförts Utmaning: Avveckling av fluorkolväten i kylanläggningar ! Ozonnedbrytande ämnen, så kallade freo- ner, har använts inom en rad olika områ- den på grund av deras fysikaliska egen- skaper och kemiska stabilitet, bland annat på värme. KF Fastigheter minskade för- inom flera av KFs verksamheter med för kyl- och frysanläggningar. Genom inter- brukningen vid butiken till 46 kWh/m 2 syfte att skapa engagemang kring energi- nationella överenskommelser arbetar alla länder nu för att fasa ut dessa ämnen i per år, eller mindre än två tredjedelar av effektiviseringar hos samtliga medarbe- olika produkter. Men de ämnen som oftast EUs norm för Green Building. tare. I butikerna har medarbetarna utbil- använts som ersättningsmedel, så kallade På Vår Gård i Saltsjöbaden har ny tek- dats i energibesparing gällande bland fluorkolväten (HFC), påverkar klimatet. nik använts i befintlig byggnation för att annat kyldiskar, frysrum och uppvärm- Utsläppen av dessa gaser är inte stora mätt i kg, men de är betydligt mer kraft- minska energiåtgången och miljöpåver- ning. Sammanlagt har över 3 600 med- fulla än koldioxid och påverkar därför växt- kan. Bland annat har bergvärmepumpar arbetare utbildats i energibesparings- huseffekten även i små mängder. Inom ersatt tidigare oljeuppvärmning och i aktiviteter inom Coop Sverige. Coop koncernens kyl- och frysanläggningar den mån olja fortfarande används har Sveriges huvudkontor deltog under används fortfarande fluorkolväten i äldre anläggningar. En avveckling av använd- man övergått till rapsolja. Det har inne- 2007/2008 i EU-tävlingen Energy Trophy ningen av fluorkolväten kräver att anlägg- burit en besparing på mer än 200 kubik- som handlar om att spara energi i kon- ningarna byts ut till helt nya som kan dri- meter olja, vilket motsvarar 550 ton kol- torsbyggnader genom att motivera per- vas med naturliga köldmedier. Coops ambition är att vid installation av nya kyl- dioxid. Vår Gård förbereder för att sonalen till att ändra beteende. Coop och frysanläggningar övergå till naturliga under 2009 certifieras som en Svanen- Sverige kom på andra plats i Sverige med köldmedier samt att minska såväl läckage märkt anläggning. en energibesparing på 12,1 procent jäm- som den totala mängden HFC-gaser i exis- terande kyl- och frysanläggningar. Akademibokhandeln har övergått från fört med året innan. konventionell till miljömärkt el i 35 av En liknande energijakt genomförs sina 61 butiker samt i sitt lager i Mor- under 2008/2009 vid huvudkontoren gongåva, vilket har minskat bolagets för nio av KF-koncernens bolag. Under totala utsläpp av koldioxid med 56 pro- hösten 2008 har detta arbete lett till en cent, eller med 428 ton per år. De buti- energibesparing på 13,3 procent. Elförbrukning Coop Sveriges butiker (kWh/m2 säljyta) 2008 2007 2006 Coop Supermarket 797 844 860 Coop Forum 307 338 318 Totalt 513 557 523 Coop Övrig verksamhet Totalt Elförbrukning kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh Dagligvarubutiker 321 728 339 357 5 940 000 950 327 668 339 Övriga butiker – – 5 969 470 209 5 969 470 Kontor 1 209 500 93 1 563 525 73 2 773 025 Lager 32 065 401 125 1 099 725 79 33 165 126 Övrigt – – 700 000 83 700 000 Totalt 355 003 240 302 15 272 720 195 370 275 960 86
 • 88. Transporter KFs verksamhet ger upphov till en stor En viktig fråga vid redovisning av Coops egna lastbilschaufförer utbildas mängd transporter, såväl indirekta som transporter är var man väljer att sätta i sparsamt körsätt, som handlar om att direkta. Koncernens miljöarbete inom systemgränserna, det vill säga vilka delar köra effektivare och minska förbruk- transporter omfattar godstransporter, av transportkedjan från leverantör till ningen av bränsle. En drivkraft är att tjänsteresor samt frågor kopplade till kund som ska inkluderas i företagets chaufförerna får del av den besparing lokalisering av butiker. Transportfrå- redovisning. KFs ambition är att så små- detta innebär. Nya lastbilar som köps in gorna är omfattande och komplicerade ningom kunna redovisa så stor del av har dessutom bättre miljömässiga kvali- eftersom de är kopplade till politik, transportflödet som möjligt, både teter än befintlig fordonspark. Under infrastrukturfrågor och samhällsbyg- intransporter till bolaget och uttranspor- 2008 investerade Coop i 14 nya lastbilar gande. KFs långsikta målsättning är att av senaste tekniken och 11 släp. Sam- utsläppet av koldioxid från transporter i lastning och effektivare transporter förhållande till ekonomisk omsättning minskar miljöpåverkan ytterligare. 120 lastbilstransporter ska ha minskat med minst 10 procent Utsläppen från Coops godstransporter färre per arbetsdag mellan 2010 och med minst 30 procent 2020 minskade under 2008 med cirka 2 700 Helsingborg och Umeå. jämfört med 2008. ton koldioxid eller drygt 10 procent. Utsläppen av koldioxid från lastbils- transporter har ökat med 43 procent ter till kund eller butik oavsett om det Partnerskap med Green Cargo under åren 1990–2007, samtidigt som sker genom egna bilar eller genom Coop inledde under slutet av 2008 ett koldioxidutsläppen totalt i Sverige mins- externa speditörer. Möjligheterna att för partnerskap med Green Cargo, vilket kat med 9 procent. Dagligvaruhandeln tillfället kunna redovisa båda aspekterna innebar en förflyttning av en stor del av svarar för en ansenlig del av koldioxidut- varierar från bolag till bolag och därför varutransporterna inom Sverige från släppen när det gäller godstrafik och sta- redovisas in- och uttransporter separat. lastbil till järnväg. Lösningen består av tistiken visar att vi måste hitta en bättre Godstransporter utförs huvudsakligen särskilda Coop-tåg som kör lastbilstrai- lösning på transporten av varor i ett så med lastbil. De transporter som köps in lers de långa sträckorna genom landet. utsträckt land som Sverige. Inom KF regleras av miljökrav. Exempelvis förbin- Förändringen av transportsätt gör att står godstransporter för drygt 30 pro- der sig Coops leverantörer att endast det blir motsvarande 120 lastbilstran- cent av de totala koldioxidutsläppen och använda diesel av miljöklass 1, samt att sporter färre per arbetsdag mellan Hel- lösningar som kan sänka den samlade inte använda däck som innehåller singborg och Umeå. Förändringen klimatpåverkan för hela kedjan kring HA(högaromatiska)-oljor. påverkar främst godstransporter in till godstransporter är därför prioriterade. Utsläpp från godstransporter 2008 CO2e (ton) Intransport Uttransport Total Andel KF totalt, % Coop 23 739 23 739 85,4% Daglivs 850 850 3,1% Akademibokhandeln* 1 255 4,5% Bokus 592 314 907 3,3% PAN Vision 724 724 2,6% MedMera Bank 336 336 1,2% Totalt 27 812 100,0% * Inkluderar såväl in- och uttransporter, men saknar uppgifter om fördelning från speditör. 87
 • 89. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Coops terminaler, transporter som tidi- gare främst hanterats av leverantörerna. Det innebär samtidigt att Coop nu får bättre kontroll på och kan styra hela transportkedjan, från leverantörer till butik. Den nya lösningen beräknas innebära att Coop minskar sin totala klimatpåverkan med drygt 10 procent, Under 2008 har en inventering gjorts av tjänsteresor och i vilken utsträckning de sker med bil, flyg eller tåg. Tjänstere- sorna står för knappt 3 procent av kon- cernens utsläpp av växthusgaser. Den mest miljöanpassade tjänsteresan är naturligtvis den som inte utförs. Inom Pan Vision och Bokus har man satsat på Utmaning: Kundernas hemtransporter av dagligvaror ! Flera livscykelanalyser visar att kundernas hemtransporter från butik står för en bety- dande del av de klimatutsläpp som daglig- varor genererar. Var butikerna är belägna vilket motsvarar 8 000 ton koldioxid. ett videokonferenssystem som används och vilka transportmedel som används är Mataffären.se som är KFs initiativ till för att reducera antal resor i tjänsten. två faktorer som avgör hemtransporter- mat via e-handel använder sig av biogas- Pan Vision uppskattar att systemet spa- nas utsläpp. I samverkan med en ökande bilism har antalet butiker och shopping- bilar för hemleverans. Biogas anses vara rat cirka 100 flygresor tur och retur centrum i externa lägen utanför stadskär- det mest miljövänliga av dagens drivme- under 2008, vilket förutom att minska norna ökat under flera decennier. del. Undersökningar tyder också på att bolagets miljöpåverkan även sparade tid KF kan påverka dessa utsläpp genom pla- samordnad hemleverans av livsmedel har och pengar och effektiviserade medarbe- ceringen av framtida butiker och genom betydligt mindre miljöpåverkan än att tarnas arbetstid. en aktiv medverkan i den fysiska samhälls- planeringen så att till exempel offentliga kunderna själva kör hem sina varor från kommunikationer planeras in i utveck- butiken. lingen av marknadsplatser. Ett positivt exempel är Bromma center, där särskilda busslinjer etablerats till marknadsplatsen. Coop Sverige Ett annat exempel är Mataffären.se där Använd lastbilsflotta enligt Euroklass*, % Egna Externa Totalt hemleveransen sker samordnat med bio- Euro 2 35,9 20,8 26,6 gasbilar. En avgörande fråga för hur Euro 3 45,0 38,6 41,0 butiksstrukturen ser ut i framtiden är dock utvecklingen av alternativa drivmedel för Euro 4 16,0 33,7 26,8 bilar. Euro 5 3,2 7,0 5,5 * Euroklassificering är ett system för miljöklassning av fordon i EU utifrån krav på avgasutsläppen. Högre klass innebär högre krav på låga utsläppsnivåer. Antal tjänstebilar och andel miljöbilar Tjänstebilar (antal) Andel miljöbilar, % Coop Sverige 116 47 Övriga bolag 129 56 Totalt 245 51 Andel Tjänsteresor 2008* Bil Tåg Flyg Totalt KF, % Coop Sverige km 4 986 439 930 010 5 157 576 11 074 025 72,7% CO2e (ton) 997 0 903 1 900 76,3% Övriga bolag km 1 640 760 717 270 1 803 723 4 161 753 27,3% CO2e (ton) 328 0 263 591 23,7% Totalt km 6 627 199 1 647 280 6 961 299 15 235 778 100,0% CO2e (ton) 1 325 0 1 166 2 491 100,0% * Tjänsteresor enligt statistik från centrala avtalspartners samt utbetalning av milersättning för bilresa i tjänsten. 88
 • 90. Återvunnen plast ger nya kundvagnar På Coop Forum i Häggvik kan Kundvagnar tillverkade av PET-flaskor har köpts in till fyra av Coops nyöppnade stormarknader under 2008. Vagnarna kunderna läggar sina varor i är tillverkade i Italien och Tjeckien och används idag i bland kundvagnar tillverkade av åter- annat Kanada och flera länder i södra Europa. vunna PET-flaskor. Kundvagnarna finns i två storlekar, en stor och en min- dre med två löstagbara korgar. Till en stor kundvagn går det åt 250 återanvända PET-flaskor och till den lilla vagnen går det åt 121 PET-flaskor för att tillverka stommen och de två korgarna. Kundvagnarna blir lättare än traditionella kundvagnar och beräknas ha samma livslängd, 10–12 år. Samtidigt sparas motsvarande mängd nytillverkad plast. Kundvagnarna kommer att prövas under 2009 och succes- sivt införas i samtliga butiker.
 • 91. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Avfall KFs alla verksamheter ska sortera sitt underlätta för kunder och medlemmar att sopor genom användning av kärlpress avfall. Mängden avfall varierar dock återvinna olika material och produkter. för blötsopor införts. Detta sparar trans- stort med verksamheten. För de flesta I samarbete med Kretsloppskontoret i porter och minskar kostnaderna, samti- administrativa verksamheter handlar det Göteborg har besökare på Coop Forum i digt som soporna sorteras på ett mer om små mängder där möjligheten till Backa, Bäckebol och Sisjön samt Coop miljövänligt sätt. Sophantering enligt sortering och återvinning styrs av fastig- Konsum Avenyn erbjudits möjligheten denna modell kommer att införas vid hetsägarens system för avfallshantering. att lämna in så kallat farligt avfall direkt fler butiker runt om i Sverige. För dagligvaruhandelns butiker och i butik. I butikerna har en särskild KF Shared Services upphandlar och godsterminaler är avfallsmängderna insamlingsstation för bland annat elek- distribuerar sedan 2008 standardiserade stora och i många fall har återvinningen tronikavfall, batterier och glödlampor bärbara och stationära datorer till KFs gått från kostnad till intäkt genom att testats under 2008. Försöket har visat dotterbolag. Totalt handlar det om cirka man kan sälja tillbaka exempelvis well- mycket gott resultat och totalt samlades 1 200 datorer. Under 2008 har en extern papp. Avfall inkluderar både emballage, 4,5 ton farligt avfall in under första året. logistikhantering för datorer och kring- olika former av insatsvaror och potenti- Kretsloppskontoret kommer nu att utrustning inletts med ett testbolag. ella varor som inte längre kan säljas, till utöka denna typ av insamlingsstationer Denna inkluderar bland annat miljörik- exempel matavfall. En miljövänligare på fler ställen. tig emballagehantering och elektro- avfallshantering kan därmed innebära Vid butikerna källsorteras avfall nikåtervinning för utbytta datorer. både insatser för mindre eller resurs- såsom glas, wellpapp, brännbart/orga- effektivare emballage och förpackningar, niskt, kontorspapper, farligt avfall, ! insatser för minskad fysisk förstörelse av metallförpackningar, mjukplast och trä. varor och insatser för ökad återvinning Vid ett antal Coop Konsum-butiker i av olika material. En annan aspekt är att Stockholm har ett nytt sätt att hantera Avfallshantering Coop Sverige Utmaning: Mindre matavfall Avfall (ton) Terminaler Andel, % Butik** Andel,% Totalt Andel, % i butik Materialåtervunnet avfall 11 746 91 23 044 68 34 790 74 Avfall använt för uppvärmning 878 7 5 435 16 6 313 13 Avfall för biologisk behandling 193 1 5 435 16 5 628 12 En butik hanterar en stor mängd färska livsmedel i form av frukt och grönt, bröd, Farligt avfall 77 1 * * 77 0 kött och mejerivaror. Fysisk förstörelse är Deponerat avfall 70 1 * * 70 0 ett begrepp som omfattar allt livsmedel Totalt 12 964 100 33 914 100 46 878 100 som man tvingas slänga, till exempel på Varav återvunnet grund av utgående datum. (de tre första kategorierna) 12 817 99 * * * * Förutom att det är en stor ekonomisk kostnad utgör den också en stor miljö- kostnad, inte minst om man betänker Materialåtervunnet avfall miljöeffekterna av hela produktionskedjan utan att den motsvarar någon nytta för Materialspecificerat (ton) Terminaler Andel, % Butik** Andel, % Totalt Andel, % slutkonsumenten. Insatser pågår för att Trä 167 1 2 165 9 2 332 7 utveckla arbetsrutiner som minskar den Papper 91 1 * * 91 0 fysiska förstörelsen utan att för den skulle Wellpapp 10 571 90 17 424 76 27 995 80 försämra livsmedelssäkerheten. Plast 830 7 3 455 15 4 285 12 Metall 88 1 * * 88 0 Totalt 11 747 100 23 044 100 34 791 100 * Uppgifter saknas ** Schabloniserade uppgifter utifrån data i ett representativt urval av butiker 90
 • 92. Sortiment Det är sortimentet i dagligvarubutikerna Det ekologiska sortimentet Miljömärkta varor som enligt KFs bedömning har störst Försäljningen av ekologiska livsmedel Det finns flera olika miljömärkningar potential att bidra till en mer hållbar ökade kraftigt under 2008 inom hela för varor som inte är livsmedel. Det utveckling såväl vad gäller miljöansvar den svenska dagligvaruhandeln. Trots inkluderar bland annat märkningarna som socialt ansvar. detta är bara cirka 3 procent av den Svanen, Bra miljöval, ”EU-blomman”, Coop Sverige har tre egna varumärken Miljöanpassad vara, TCO-märkning – Änglamark, Coop och X-tra. Produk- och FSC (Forest Stewardship Council). ter med dessa varumärken utvecklas Inom specialvaror ökade Coop-buti- Utvecklingen av Coops egna inom Coop Trading gemensamt för koo- kerna sin försäljning av miljömärkta varumärken följer de regler som perationen inom de nordiska länderna. varor med 11 procent under 2008. De är tuffast bland de nordiska Det innebär att produkterna måste miljömärkta varornas andel av försälj- länderna. anpassas till de tuffaste miljö- och hälso- ningen av specialvaror uppgick till 4,1 krav som finns inom något av de en- procent. Antalet miljökodade produkter skilda nordiska länderna. Varumärkes- totala försäljningen av livsmedel inom bland specialvarorna uppgick under byrån Differ gjorde under hösten 2008 dagligvaruhandeln ekologiska produk- 2008 till 1 480. Mest miljömärkta varor en undersökning bland svenska konsu- ter. Inom Coop Sverige är motsvarande finns inom kemtekniska varor. menter kring hur miljövänliga olika andel 6,2 procent. Högst andel har varumärkena på den svenska marknaden Coop Konsum-kedjan där försäljningen ansågs vara. När konsumenterna själva av ekologiska livsmedel uppgår till hela spontant fick ange det grönaste varu- 8,6 procent. Under 2008 ökade Coop märket kom Änglamark på första plats Sverige sin försäljning av ekologiska pro- och Coop på tredje plats bland samtliga dukter med 37 procent jämfört med året varumärken. innan. Antalet ekologiska KRAV-märkta Coop Sverige antog under 2008 en produkter i det centrala sortimentet policy för en god affär som anger mål ökade under 2008 med 32 procent, från och riktlinjer för bland annat sorti- 1 317 till 1 736. Av de ekologiska mentsutveckling inom områdena miljö, varorna var 1 629 KRAV-märkta. Coop hälsa, leverantörsrelationer och sam- är därmed ledande inom ekologiska hällsutveckling. Ett uttalat mål är att varor, både i termer av försäljningsvolym Coops egna varumärken ska vara bäst och antal produkter. inom respektive varumärkesplattform i fråga om miljö- och hälsoegenskaper. Sortiment Produkter Försäljningsutveckling Andel av försäljning* Coop Antal Coop Sverige, % Coop totalt*, % Coop Sverige, % Coop totalt**, % Ekologiska varor 1736 37,1 44,7 6,2 4,9 Miljömärkta varor 1480 2,5 11,1 4,0 4,1 Rättvisemärkta varor 99 5,7 18,2 0,3 0,2 Nyckelhålsmärkta varor 3900 3,7 13,7 23,9 21,4 * Andel av total livsmedelsförsäljning för ekologiska, rättvise- och nyckehålsmärkta varor. Andel av total försäljning av specialvaror för miljömärkta varor. ** Coop totalt täcker de Coop-butiker Coop Sverige erhåller försäljningsdata från. För 2008 ökade andelen Coop-butiker utanför Coop Sverige som inkluderas från cirka 47 till 68 procent. 91
 • 93. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Rättvisemärkta varor Hälsosam och nyttigare mat Under året har debatten om tillsatser i Rättvisemärkning innebär bland annat KFs detaljhandelsföretag ska erbjuda maten varit livfull. Coop har under lång att odlare och anställda får förbättrade hälsosamma produkter och information tid verkat för att minska tillsatser i mat. ekonomiska villkor, barnarbete och dis- så att kunderna kan göra medvetna val Genom att utvecklingen av Coops egna kriminering motverkas, demokrati och för en god hälsa. Tydligare märkning varumärken följer de regler som är tuf- organisationsrätten utvecklas samt att samt hjälp att laga nyttigare mat har fast bland de nordiska länderna har miljöhänsyn och ekologisk produktion efterfrågats av bland annat Coops med- Coop var mycket tidiga på den svenska främjas. Försäljningen av Rättvisemärkta lemspanel. Nyckelhålsmärkta livsmedel marknaden med att minska och ta bort varor i Sverige är snabbt växande men är magrare och innehåller mindre socker fortfarande marginell sett till den totala och salt men mer fibrer än andra livs- försäljningen. I vissa andra länder som medel av samma typ. Försäljningen av Coop Konsum Avenyn blev Storbritannien har försäljningen av Rätt- nyckelhålsmärkta produkter inom Coop av dagligvarubranschen visemärkta produkter kommit mycket ökade under 2008 med 14 procent jäm- utsedd till årets butik 2008. längre. fört med föregående år och deras andel Coop har som ambition att erbjuda av den totala livsmedelsförsäljningen Rättvisemärkta produkter inom alla uppgick till 21 procent. Sortimentet av transfetter ur de egna produkterna. varugrupper där sådana produkter finns nyckelhålsmärkt ökade med 13 procent Coop arbetar också med att ta bort glu- tillgängliga. Under 2008 ökade Coop och består av cirka 3 900 produkter. En tamat både inom egna varumärken och Sveriges försäljning av Rättvisemärkta stor del av dessa är dock frukt och grönt. andra varor. Till julen var till exempel produkter med 5,7 procent. Antalet Coop arbetar för att lyfta fram de hälso- alla julskinkor som såldes på Coop fria Rättvisemärkta produkter ökade under samma varorna i butik och genom infor- från glutamat. På samma sätt arbetar året från 69 till 99 stycken. Coop mation. På www.coop.se finns till exem- Coop för att minska salthalten i produk- arrangerade också särskilda kampanj- pel 300 nyckelhålsmärkta recept att välja terna och har till exempel tagit fram en veckor för Rättvisemärkta varor, med mellan. japansk soja som innehåller 35 procent särskild exponering i butik, reklamkam- mindre salt. panjer och butiksaktiviteter. Ekologiska kassar Det bästa alternativet för miljön är ekologiska tygkas- sar, som kan användas gång på gång. Coop Ängla- marks tygkassar kompletterades under året med en ny tygkasse – ”Jag är snygg och gör skillnad” – som både är ekologisk och rättvisemärkt. 92
 • 94. Alla butiker KRAV-märkta Coop har valt att fokusera sin certifie- ring av butiker på KRAV-certifiering, eftersom deras största miljöpåverkan ligger i hur varorna produceras. För att godkännas krävs att butikerna har ett brett sortiment av KRAV-produkter och Coop Konsum Avenyn i Göteborg har öppnat en ekobutik med ekocafé. Sorti- mentet består av cirka 300 ekologiska artiklar, varav hälften är unika för denna butik. Maten som lagas i butiken och caféet är så långt det går tillagad av eko- logiska råvaror och all dryck är ekolo- Utmaning: Mer lokal- producerad mat ! Konsumtionstrender för en mer hållbar konsumtion tillsammans med en trend för äkta och autentisk mat har tillsammans skapat ett ökat konsumenttryck för mer att personalen har goda kunskaper om gisk, även vin och öl. Coop Konsum lokalproducerad mat. KRAV och ekologisk produktion. En Avenyn blev av dagligvarubranschen LRF och Coop inledde under 2008 ett långsiktigt samarbete för att öka andelen KRAV-certifierad butik får stycka, utsedd till årets butik 2008. Senare lokal mat i butik. En ny regional organisa- märka och hantera KRAV-godkända under hösten nyöppnades Coop Kon- tion har skapats med uppgift att hitta fler produkter, bland annat får man sälja sum Zinkensdamm i Stockholm med lokala odlare och producenter och se till att deras varor finns i alla Coop-butiker. dessa produkter i lösvikt. Certifieringen en ny butikslayout och en tydlig sorti- LRF och några av de detaljhandelsdri- följs upp årligen. Under 2007 var 262 mentsprofil mot hållbar utveckling, vande föreningarna har med framgång butiker KRAV-certifierade och under ekologi och hälsa. samarbetat regionalt i flera år för att öka 2008 gjordes en större insats då samtliga andelen lokalt och närproducerat i Coops butiker. Resultatet är bland annat Kaprifol- 730 Coop-butiker KRAV-certifierades. Gröna kassar kött i Västsverige liksom en gemensam Även näthandelsbutiken Mataffären.se Under 2008 introducerade Coop en mil- satsning i Värmland där Konsum Värmland och Daglivs är nu KRAV-certifierade jökasse i alla Coop Konsum-butiker. idag är marknadsledande på mat med Kassen tillverkas av bland annat majs- lokalt och regionalt ursprung. Målsätt- butiker. ningen är att konsumentkooperationens stärkelse och minskar därmed använd- butiker ska ha det största utbudet av Gröna pilotbutiker ningen av olja. Coop Sverige har beslutat lokalproducerad mat. Coop har under året öppnat ett antal att helt ersätta de konventionella plast- butiker med extra tydlig miljöprägel. kassarna med miljökassen så snart det är Coop Forum i Häggvik är den Forum- möjligt. Miljökassen innehåller 40 pro- butik som har starkast miljöprofil. Det cent förnyelsebara råvaror, med majsstär- ekologiska sortimentet har fått en domi- kelse som viktigaste ingrediens. För att nerande roll. Häggvik har också tre ut- få en hållbar bärkasse blandas stärkelsen bildade miljömästare och alla med- med nedbrytbar och komposterbar poly- arbetare har genomgått en grundkurs i ester. ekologi och miljöfrågor. Erfarenheter Det bästa alternativet för miljön är från miljöarbetet i Häggvik kommer att dock ekologiska tygkassar, som kan användas i hela butikskedjan. användas gång på gång. Coop Ängla- marks tygkassar kompletterades under året med en ny tygkasse – ”Jag är snygg och gör skillnad” – som både är ekolo- gisk och rättvisemärkt. Kravmärkta butiker Coop 2008 2007 Antal KRAV-märkta butiker 730 262 93
 • 95. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Leverantörer Leverantörsrelationer handlar både om miljöansvar och socialt ansvar som ett jömärkta produkter i form av Svanen- att ställa krav på miljöansvar och socialt underlag för det framtida samarbetet. och FSC-märkta produkter. ansvar och att samtidigt skapa långsik- Detta arbete kommer att vidareutvecklas Även för KFs förvaltning av finansiella tiga samarbeten som främjar en hållbar under 2009. Liknande utvecklingsarbe- tillgångar och för investeringar ställs utveckling. ten kring leverantörskrav sker under motsvarande krav som för leverantörer. Coop Sverige har en uppförandekod 2009 inom Coop MedMera, KF Shared Förvaltningen präglas av ett antal etiska som alla leverantörer måste skriva under. Services och Norstedts. Coop MedMera riktlinjer som innebär att KF alltid ska Uppförandekoden bygger på de riktlin- ställer krav på de partners som ska beakta etiska överväganden vid investe- jer som FN och ILO har tagit fram. Den anslutas till Premieprogrammet. Varje ringar i noterade aktier, att KF inte ska innehåller till exempel förbud mot barn- ny partner utvärderas innan avtal under- investera i bolag som bryter mot FNs arbete och kräver att fabrikerna följer tecknas, bland annat utifrån hur företa- konvention om mänskliga rättigheter lokala lagar om minimilöner, övertid get hanterar sitt sociala och miljömässiga samt att KF vid upphandling av så kal- samt att arbetarna får lön enligt överens- ansvar. lade diskretionära förvaltningsmandat kommelse. Coop ställer också krav på Tidningen Vi har aktivt arbetat med ska eftersträva placeringsregler som följer att leverantörerna ska gå igenom uppfö- miljökrav i förhållande till sina leveran- KFs etiska regler. De större förvärv som randekoden med sina leverantörer. törer. Deras tryckeri, Sörmlands Gra- genomfördes under 2008, Läckeby Inom ramen för de årliga leverantörs- fiska, är miljöcertifierade enligt ISO Water Group och Löplabbet, har en förhandlingarna 2008 ställde Coop Sve- 14001 och även kvalitetscertifierade verksamhet som ligger väl i linje med rige krav på samtliga nationella leveran- enligt ISO 9001. Tidningarna trycks KFs hållbarhetsprofil med betoning på törer att redovisa hur de arbetar med även på miljömärkt papper och med mil- miljö och hälsa. Utmaning: Granskning av arbetsförhållanden i Sverige och Europa ! Problemet med bristande respekt för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter har lett till att företag utvecklat uppfö- randekoder och granskningsrutiner för produkter från de länder som definieras som särskilda riskländer. Som stora exportörer är det ofta de asiatiska län- derna som är i fokus. Under de senaste åren har allt fler exem- Leverantörer pel visat på behoven av att göra motsva- Intercoops och BSCIs revisioner av leverantörer av varor till Coop Sverige 2008 rande granskning av produktionen i Väst- Villkorligt godkända med europa och Sverige. Inom jordbruks- och Kontor Godkända krav på förbättringar Antal revisioner trädgårdsnäringen är det vanligt före- kommande att delar av arbetskraften är Indien 7 5 12 säsongsarbetare, ofta med tillfälliga Indonesien 12 11 23 arbetstillstånd. Mot bakgrund av att en Kina 55* 40 95 majoritet av de livsmedel som erbjuds i Pakistan 1 0 1 butik har sitt ursprung i Sverige och Europa finns det goda skäl att vidareut- Vietnam 8 4 12 veckla granskningsrutinerna av leveran- Totalt 83 60 143 törer från närområdet. * 22 av dessa revisioner har gjorts av ICTI (International Council of Toy Industries). 94
 • 96. Intercoop granskar i Asien Intercoop arbetar med att kon- Intercoop är en inköpsverksamhet för specialvaror, lokali- trollera producenterna innan de serad i Fjärran Östern, men som ägs av konsumentkoope- rationen i de nordiska länderna samt Italien och Spanien. kan bli leverantörer till Coop. Intercoop är sedan 2007 medlem i BSCI (Business Social Compliance Initiative), som är en fristående tredjeparts- organisation som samordnar kontroller av verksamheter i Fjärran Östern. Under 2008 påbörjades en successiv övergång från Intercoops egna kontroller till att BSCI gör kontrollerna. Att anlita externa internationella revisorer ger Intercoop större kraft i kravet på leverantörerna. Det är också ett sätt att förenkla för leverantörerna som genom att bli godkända av BSCI får tillgång till en stor kundbas. Coop har som strategi att föra en dialog med de leve- rantörer som inte omedelbart kan leva upp till företagets krav. Har leverantören goda intentioner och kan visa på kontinuerliga förbättringar uppnås bättre resultat genom en långsiktig relation där Coop ställer krav på utveckling. Under 2008 genomförde Intercoop och BSCI 143 kon- troller av leverantörer som levererar varor till Coop Sverige. Av dessa har 83 godkänts medan 60 visat någon form av brist som måste åtgärdas för att bli helt godkända. De bris- ter som uppmärksammats är främst att mängden över- tidstimmar är för hög, kompensationen för övertidsarbete är för låg och att leverantörerna betalar ut en månadslön som är lägre än lagstadgad minimilön.
 • 97. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Medarbetare Medarbetarna är koncernens viktigaste Medarbetarindex Genomlysning av ledarskap resurs. KF-koncernen befinner sig i en En medarbetarundersökning, MI, har Under 2008 har en genomlysning gjorts förändringsfas och därför har ett antal genomförts för hela KF-koncernen 2007 av organisationen och närmare 700 che- områden för besparingar och synergier respektive 2008. Svarsfrekvensen, lik- fer och nyckelpersoner har analyserats i identifierats, bland annat inom personal- som värdena, var något lägre i butiks- en så kallad Management Review, varav styrkan. Medelantalet anställda inom verksamheten än i kontors- och tjänste- cirka 600 inom Coop Sverige. Ledar- koncernen under 2008 uppgick till mannaverksamheten. skap är en prioriterad fråga, och genom- 8 996, varav 81 procent återfinns inom KFs målsättning är att andelen med- lysningen ger en bra grund för 2009. Coop Sverige. arbetare som är nöjda med nuvarande Identifierade kompetensgap analyseras För att skapa en långsiktigt lönsamhet arbetssituation ska vara minst 70 pro- ytterligare, och åtgärder i form av såväl och konkurrenskraft samt ekonomiskt omplaceringar, kompetensutveckling hållbar utveckling har KF-koncernen och nyrekrytering genomförs nu för att inlett omfattande kostnadsneddrag- minimera gapen. Som jämförelse Tre områden kommer att priorite- ningar. Bland annat minskas antalet används den fastlagda kravprofilen för ras för 2009; kompetens, ledar- medarbetare och strukturella föränd- ledarskap i koncernen. skap och företagskultur. ringar genomförs inom verksamheten. Under hösten samlades samtliga Kompetensutveckling och anställda inom Coop Sverige i ”Jättelyf- cent. Utfallet för 2008 var 72,7 procent försörjning tet”, en informationssatsning om de för- för KF-koncernen exklusive Coop Sve- Varje medarbetare i KF-koncernen ska ändringsprocesser som pågår. I novem- rige, en ökning med 1,6 procentenheter ha en personlig utvecklingsplan, som ber lades ett varsel inom Coop Sverige jämfört med föregående år. För Coop följs upp regelbundet. Medarbetarsamtal motsvarande 1 000 heltidstjänster. Per- Sverige var motsvarande utfall 59 pro- genomförs också och dialogen mellan sonalnminskningar har under 2008 cent. Efter analys av det övergripande chef och medarbetare är något som stän- även skett inom andra verksamheter i resultatet för koncernen har beslut tagits digt ses över inom koncernen. Enligt KF-koncernen, bland annat Akademi- att prioritera tre områden för 2009; medarbetarundersökningen har andelen bokhandeln. Samtidigt görs särskilda kompetens, ledarskap och företagskul- utförda medarbetarsamtal ökat med 12 satsningar för att skapa en attraktiv tur. En gemensam handlingsplan för att procentenheter. miljö där kvarvarande medarbetare kan arbeta vidare med dessa områden har vidareutvecklas. implementerats i organisationen. Anställda och chefer 2008 Coop Övriga bolag Totalt antal och könsfördelning Antal Andel kvinnor Antal Andel kvinnor Antal Andel kvinnor Personal 7 318 57,1% 1 678 53,5% 8 996 56,4% Ledande befattningar 821 41,0% 282 42,6% 1 103 41,4% 96
 • 98. KF Akademin är koncernens företags- Jämställdhet och mångfald universitet och bokningsportal och nås KF ser olikheter mellan människor som via KFs intranät. I portalen erbjuds ett en tillgång och ambitionen är att KFs flertal kvalitetssäkrade utbildningar, personal ska spegla samhället i stort. både interna och externa. KF Akademin Genom en bra mix i arbetsgrupperna innehåller också ett kursbokningssys- inom koncernen skapas en bra arbets- tem, vilket är ett bra verktyg i chefernas dynamik. Under 2008 var 56 procent av arbete med kompetensutveckling av den medarbetarna kvinnor. Av personer med egna personalen. Koncerngemensamma ledande befattning var 41 procent kvin- introduktionsutbildningar om koncer- nor. I koncernledningen liksom i KF nens verksamhet och värderingar har styrelse var 33 procent kvinnor. Inom också utvecklats under året. Coop Sverige var andelen medarbetare KF Gymnasiet utgör en naturlig del i med utomnordisk bakgrund 11,4 pro- kompetensförsörjningen i koncernen, då cent under 2008, att jämföra med 14,7 utbildningarna på skolan är inriktade procent för andelen yrkesverksamma i mot detaljhandel och KF-koncernen Sverige totalt. Motsvarande uppgifter för erbjuder praktikplatser under utbild- övriga bolag saknas. KF-koncernen och ningstiden. dess företag arbetar dock aktivt för att bredda sin mångfald vid rekryteringar för att bli ett mer mångkulturellt företag ! och för att öka kunskapen i företaget. Till exempel är KF Fastigheter ett av partnerföretagen i ”Diversity Challenge” som verkar för ökad mångfald inom näringslivet. Utmaning: Lägre sjukfrånvaro inom Coop KF arbetar aktivt med att sänka sjukfrån- varon inom koncernen. Den totala sjukpro- centen, det vill säga andel sjuktimmar av totala antalet ordinarie arbetstimmar, var under 2008 5,7 procent. Många av bola- gen uppvisar låga siffror, men Coop och framför allt deras underbolag Cilab visar relativt hög sjukfrånvaro jämfört med dag- ligvarubranschen i stort. Sjukfrånvaron Sjukfrånvaro (mätt i sjukprocent) Kvinnor Män Alla har dock minskat jämfört med tidigare år inom såväl Coop som Cilab. KF har som Coop Sverige, exkl Cilab 6,5 3,5 5,5 ambition att sänka sjukfrånvaron med 25 Cilab 9,4 6,9 7,5 procent till utgången av 2010. För att Övriga 4,4 2,3 3,6 uppnå detta arbetar företagshälsovården Totalt 6,4 4,6 5,7 aktivt med exempelvis kvalificerad rådgiv- ning. Sjuk- och friskanmälan görs både till Med sjukprocent avses andel sjuktimmar av totala antalet ordinarie arbetstimmar. företagshälsovården och till den närmaste chefen. Cheferna får också kontinuerligt påminnelser när deras medarbetare är sjuka. Rehabiliteringsprocesser startar tidigt, för att undvika långtidssjukskriv- ningar. 97
 • 99. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Medlemmar, ägare och kunder Inom konsumentkooperationen utgör under 2007 och 2008. För att nå målet Enligt föreningarnas egen bedömning den enskilde individen en intressent till krävs sannolikt att medlemmarna upple- så anser de att representativiteten för de verksamheten både som medlem, ägare ver att både den ekonomiska nyttan med förtroendevalda är sämre vad gäller ålder och kund. Det är därför högst väsentligt medlemskapet ökar och att möjlighe- och etnisk bakgrund och relativt god att styra och följa upp hur KF svarar upp terna att påverka förbättras. mot förväntningarna inom respektive roll. Sveriges konsumentföreningar har Ägaraspekter drygt 3 miljoner medlemmar och till- Antalet medlemmar i konsumentfören- KFs mål är att andelen medlem- sammans äger konsumentföreningarna ingarna har ökat kontinuerligt ända mar som är nöjda med sitt KF. Det är medlemmarna som gemen- sedan KF bildades. Under 2008 ökade medlemskap i konsument- samt avgör verksamhetens inriktning, antalet medlemmar med 46 000, eller kooperationen ska vara minst både som ägare och kund. De styr dels 1,5 procent. Medlemmarnas deltagande 70 procent år 2010. genom årliga demokratiska val, men i den formella demokratiska processen också genom att påverka i de enskilda sker genom att medverka i val till repre- dagligvarubutikerna där de handlar, via sentativa organ på olika nivåer och vad gäller kön och social bakgrund. En konsumentföreningarna och via olika genom att lämna motioner till fören- utmaning är att få fler yngre medlem- medlemsundersökningar. ingsstämmorna. Under 2008 deltog mar att engagera sig i föreningarnas KFs mål är att andelen medlemmar cirka 39 000 medlemmar på föreningar- verksamhet. som är nöjda med sitt medlemskap i nas butiks-, distrikts- och förenings- Traditionellt har de flesta medlemmar konsumentkooperationen ska vara minst stämmor runt om i Sverige. Sammanlagt varit aktiva genom så kallade butiks- 70 procent år 2010. valdes cirka 3 500 förtroendevalda, av eller medlemsråd, där de förtroende- Inställningen till medlemskap i kon- vilka 375 var ledamöter i föreningssty- valda har fungerat som kontaktlänk sumentkooperationen mäts genom en relserna. 114 motioner lämnades, varav mellan medlemmar och butik. Flera för- löpande konsumentundersökning nästan hälften kom till Konsumentför- eningar prövar också att engagera med- (Market Monitor) genomförd av under- eningen Stockholm. lemmar på andra sätt än genom att vara sökningsföretaget AC Nielsen, som Bland de förtroendevalda var drygt 61 förtroendevalda. Så kallade eko- och redovisas kvartalsvis. Under ärde kvar- procent kvinnor och medelåldern cirka rättviseambassadörer är en ny funktion talet 2008 angav 47 procent av de till- 60 år. I föreningsstyrelserna är medelål- inom några medlemsföreningar, där frågade medlemmarna att de var positiva dern yngre, 56 år, samtidigt som ande- medlemmar erbjuds en utbildning för eller mycket positiva till sitt medlemskap. len kvinnor är lägre, cirka 45 procent. att lära sig mer om ekologisk livsmedels- Resultaten har legat relativt konstant Medlemsutveckling 2008 2007 2006 Antal Medlemmar (tusental) 3 131 3 085 3 038 Förändring, % 1,49 1,55 1,27 Andel Förtroendevalda: antal, kön, ålder Antal kvinnor Medelålder Förtroendevalda i föreningar 3 558 61,4% 60,3 Ledamöter föreningsstyrelser 374 45,4% 56,4 Ledamöter KF Styrelse* 9 33,3% 56 * Exklusive arbetstagarrepresentanter 98
 • 100. produktion respektive rättvisemärkta olika frågorna. För att de förtroende- miecheck. Premiecheckarna kan sedan produkter. Därefter sprider dessa ambas- valda ska kunna utföra sina styrelseupp- omvandlas till 50 kronor att handla för sadörer sin kunskap i butiker och i drag professionellt och styra verksamhe- eller en rabatt på 5 eller 10 procent på exempelvis skolor. Tanken är att de även ten effektivt krävs kunskap om upp- ett samlat inköp, beroende på typ av ska bidra till affärsnyttan genom att giften. Såväl KF som föreningarna själva butik. Medlemmarna får även särskilda koppla ihop information med försälj- erbjuder ledamöter i föreningsstyrelserna medlemspriser på utvalda varor och för- ning, framförallt via Coops temaaktivi- särskilda utbildningar om styrelsearbete måner och rabatterbjudanden på exem- teter. Under 2008 fanns cirka 340 aktiva och rollen som förtroendevald inom pelvis resor, hotell och olika evenemang. ekoambassadörer och 200 rättviseam- konsumentkooperationen. Under 2008 Antalet utskickade premiecheckar var bassadörer i föreningarna. deltog 70 ledamöter i föreningsstyrel- 7,4 miljoner, med ett inlösensvärde Ett annat sätt att fånga upp synpunk- serna i tre olika utbildningstillfällen i rabatter motsvarande 450 miljoner terna från medlemmar är via KFs och arrangerade centralt av KF. kronor. Antalet premiecheckar och deras Coops medlemspanel. Medlemspanelen inlösensvärde har legat relativt konstant är ett webbverktyg för enkätundersök- Kundaspekter under de senaste åren. ningar bland medlemmar. Under 2008 De flesta medlemmar tar främst del i ställde Coop och KF frågor vid 5 tillfäl- verksamheten i form av att vara kunder i Ärlig information len och fick sammanlagt cirka 45 000 koncernens butiker och genom att ta del Att inte bara arbeta med traditionell svar. Resultaten sammanställdes i Coop- av det premieprogram som erbjuds med- marknadsföring utan att också arbeta rapporten som ger en samlad indikation lemmar. Genom Coop MedMera-kortet med information, utbildning och upp- på konsumenternas inställning i bland kan medlemmarna registrera sina inköp lysning av medlemmar och kunder är en annat mat- och hälsofrågor och även en och få poäng som sedan omsätts i pre- integrerad del i konsumentkooperatio- återkoppling på hur Coop agerat i de miecheckar, där 5 000 poäng ger en pre- nens uppdrag. KF har under lång tid Medlemspanelen Genom att svara på frågor i medlemspanelen kan med- lemmar ge underlag för Coops arbete kring till exem- pel mat, miljö och hälsa. Under 2008 deltog samman- lagt 45 000 medlemmar i fem olika paneler. 99
 • 101. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 givit ut faktainformation i olika konsu- mentfrågor, under senare år i serien ”Bra att veta”. Syftet är att underlätta för medlemmar och kunder att göra med- vetna val som konsument. Broschyren ”mat & klimat” delades Tidningen Mersmak skickas hem gratis till cirka 1 miljon medlemmar varje månad och innehåller både konsument- information, recept och reportage med särskilt fokus på ekologi, matglädje och hälsa. Coop Sverige är också ensamma Utmaning: Nya former för medlemsinflytande ! Formerna för hur människor vill påverka samhället förändras i takt med hur sam- hällets förändras. Värderingsstudier visar att viljan att göra medvetna val och ta under hösten ut gratis i 70 000 exemplar med att alla inköp av ekologiska och ställning genom sin konsumtion blir allt i butiker och skolor. Samtidigt presente- miljömärkta varor markeras och summe- starkare – en utveckling som inte minst rades också boken ”Vad blir det för ras på kvittot, för att stimulera till en konsumentkooperationen arbetat för. mat?”, en bok om mat och barn för för- medveten konsumtion. Samma utvecklingstrend gör dock att tra- äldrar till barn i förskoleåldern. Tanken Under 2007/2008 testade Coop Sve- ditionella former för representativ med- lemsdemokrati, med styrelsemöten och är att boken ska utgöra underlag för stu- rige att kunder i utvalda butiker kunde årsstämmor, har allt svårare att attrahera diecirklar och föreläsningsserier under boka ”hälsocoacher” som medverkade medlemmar såväl i konsumentföreningar 2009 genom konsumentföreningarna vid köprundan i butik och gav individu- som i andra föreningar. Utmaningen blir därför att både utveckla formerna för den och ABF. I augusti 2008 utbildades den ella råd. Under hösten 2008 flyttades formella representativa medlemsdemokra- första gruppen handledare runt bokens erfarenheterna från projektet över på tin och att stärka alternativa former för tema. webben, där medlemmar och kunder nu medlemsdialog och medlemspåverkan. kan få information och hjälp kring en Flera olika initiativ har tagits i denna rikt- ning, men formerna behöver utvecklas mer hälsosam konsumtion samlat i en vidare. I en tid när kunddialog och kund- egen interaktiv webbavdelning. deltagande blir allt mer strategiskt för företagsutvecklingen så har konsumentko- operationen genom sin särart som med- lemsägt företag en unik position att skapa en genuin dialog med alla de kunder som också är ägare av verksamheten. Att utveckla medlemsinflytandet är därför en strategisk utmaning som också har kom- mersiell potential. Utmaning: Hållbar marknadsföring som ger mervärde för kunden Traditionellt har detaljhandel och inte minst dagligvaruhandel satsat stora resur- ser på marknadsföring via utskick av direktreklam i brevlådorna. Även olika for- mer av rabattkuponger har varit i pappers- form. Marknadsföringen har också i hög grad varit oberoende av den enskildes köpvanor. Den digitala utvecklingen och människors ökade vana att hantera dato- rer och mobiltelefoner ger nu möjligheter att successivt utveckla mer digital mark- nadsföring och information till kunder och medlemmar. Förutom möjligheten att ge smidigare och mer relevanta erbjudanden så kan en sådan utveckling också ge avse- värda miljömässiga fördelar, både vad gäl- ler pappersförbrukning och utsläpp från transporter. 100
 • 102. Samhällsrelationer I konsumentkooperationens uppdrag att lokala kooperativa initiativ runt om i Konsumentkooperationen har utvecklat underlätta en hållbar konsumtion för världen. Konsumentkooperationen sam- flera olika insamlingskanaler för att sina medlemmar ingår även rollen att lade 2008 in drygt 14,2 miljoner kronor medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna vara en aktiv samhällsdebattör i frågor till Utan Gränsers verksamhet för fattig- ge sitt bidrag till fattigdomsbekämpning om hållbar utveckling och en aktiv part- domsbekämpning. i världen. Av de olika kanalerna är pant- ner i utvecklingen av såväl de lokalsam- Konsumentkooperationen samlade knappen den som genererar störst bi- hällen där kooperationen verkar och 2008 in drygt 7,1 miljoner kronor till drag. MedMera har till sina betalkort finns som det globala samhälle KF är en Vi-skogen. Vi-skogen är ett bistånds- kopplat tjänsten Bistånd på köpet, vilket del av. program där småbrukande bönder runt innebär att samtliga kunder som valt att Konsumentkooperationen vill stimu- Victoriasjön i Afrika får hjälp att ansluta sig bidrar genom att avrunda lera en utveckling som innebär att män- bekämpa fattigdom och nöd genom varje betalkortsköp uppåt till närmaste niskor engagerar sig och tar aktiv del i trädplantering och så kallat agroforestry. hel krona. Bistånd på köpet är den in- samhällsutvecklingen. Hjälp till själv- Vi-skogen startades genom ett upprop i samlingskanal som ökar snabbast. I slu- hjälp är därför en naturlig utgångspunkt Tidningen Vi 1982 och drivs nu av stif- tet av 2008 var cirka 127 000 Med- för KFs samhällsengagemang. Totalt telsen ”Vi planterar träd”, där KF är stif- Mera-konton kopplade till Bistånd på kanaliserade konsumentkooperationen tare och utser styrelse. Förutom att köpet. Coop Sverige donerar bland 22,9 miljoner kronor till hjälp till själv- bekämpa fattigdom har Vi-skogens verk- annat 3 öre för varje såld bärkasse. hjälp i fattiga länder under 2008. samhet indirekt en betydande positiv KF ger även ett direkt årligt bidrag på klimatpåverkan, genom att plantering- 1 krona per medlem till dessa organisa- Utan Gränser och Vi-skogen arna binder koldioxid och förhindrar tioner. Därtill har konsumentkoopera- Kooperation Utan Gränser är en ideell erosion. Lågt räknat kan konsumentko- tionen aktivt medverkat i Radiohjälpens biståndsorganisation som KF grundade operationens bidrag till Vi-skogen insamling ”Världens barn”, där Utan redan 1958, innan statligt utvecklings- beräknas innebära en positiv klimatpå- Gränser och Vi-skogen varit några av de bistånd existerade. Organisationen arbe- verkan motsvarande 100 000 ton koldi- bidragsmottagande organisationerna. tar för att invånarna i utvecklingsländer oxid. Vi-skogens trädplantering kommer själva ska kunna arbeta sig ur fattigdom, under 2009 att bli certifierad som koldi- bland annat genom att stödja olika oxidsänka. Bidrag genom KF/konsumentkooperationen (kr) 2008 2007 2006 Kooperation Utan Gränser 14 217 455 14 139 808 14 525 150 Vi-skogen 7 114 878 6 443 402 5 763 906 Världens Barn – Radiohjälpen 1 560 000 2 400 000 0 Totalt 22 892 333 22 983 210 20 289 056 101
 • 103. KF I Hållbarhetsredovisning 2008 Sponsring Aktiv samhällsdebattör ner som gör förtjänstfulla insatser för Som en aktiv medlem i lokalsamhället Som ekonomisk förening är KF en del miljön. Årets tema var mat och klimat. bidrar KF och dess medlemsorganisatio- av det civila samhället. KF var under Coop arbetar även med att stimulera ner också med sponsring till utvalda för- 2008 aktiv i skapandet av Sektor3, en barnens intresse för mat, bland annat eningar och projekt. Samtliga spons- tankesmedja som granskar det civila genom Barnens Egen Matskola som är ringsaktiviteter inom koncernen ska följa samhället genom forskning, kommuni- Sveriges största matlagningstävling för riktlinjerna i KFs sponsringspolicy och kation och debatt. Utgångspunkten är barn. Över 160 skolklasser deltog i täv- stämma överens med konsumentkoope- att Sverige behöver mer av den kraft som lingen under 2008. rationens verksamhetsidé och nyckelvär- finns i allt från knattefotboll till koope- deringar. Huv-uddelen av sponsringen rativa företag och ideella organisationer. sker genom konsumentföreningarna som KF har under första året ordförandepos- har den naturliga kontakten med de ten i Sektor3. lokalsamhällen där butiksverksamheten KF har också varit aktiv i debatten om finns. Föreningarnas sponsring är van- klimatförändringar i Sverige, bland ligtvis koncentrerad till lokal barn- och annat genom en debattartikel i flera av ungdomsverksamhet, ofta inom idrotten. landets tidningar om att företagen måste Coop Sveriges sponsorverksamhet är våga gå i frontlinjen när det gäller att begränsad. Det största sponsorevene- utveckla miljövänliga transporter. manget är Vårruset, ett motionslopp KF är medlemmar i och aktiva i sty- med 150 000 kvinnliga deltagare, som relsen för EuroCoop och Cooperatives ! äger rum i 17 städer över hela landet. Europe, kooperationens europeiska sam- Vårruset är exempel på en aktivitet som arbetsorgan för konsumentkooperation når många människor i olika åldrar och respektive allkooperation. Genom dessa har fokus på hälsa och miljö. Ambitio- organ har KF agerat i olika samhällsfrå- Utmaning: nen är att utveckla Vårruset till ett av gor på europeisk nivå, bland annat i för- Att öka kommunika- världens mest miljövänliga och ekolo- hållande till EU-lagstiftning i frågan om tionen om Utan giskt medvetna motionslopp. Coop stöd- skatteneutralitet för kooperativt företa- Gränser och jer också utgivningen av de hemlösas gande. Vi-skogen i butik tidningar i Stockholm, Göteborg och Teskedsorden är en stiftelse som grun- Malmö, en verksamhet direkt i linje dades i augusti 2006 av Tidningen Vi. Konsumentkooperationen har under med kooperationens idé om hjälp till Orden arbetar för tolerans mot fanatism. många decennier varit en av de största bidragsgivarna till internationell fattig- självhjälp. Inspirationskälla är författaren Amos Oz domsbekämpning inom svenskt näringsliv. KF var en av huvudsponsorerna till och hans bok Hur man botar en fanatiker. Nya och innovativa former för hur kunder Tällberg Forum, ett årligt internationellt Under 2008 skickade Teskedsorden ut och medlemmar kan bidra har utvecklats. evenemang där över 400 beslutsfattare denna bok till alla elever i gymnasiets KF bedömer dock att det finns goda möj- ligheter att öka insamlingen av medel till inom näringsliv, politik, vetenskap och årskurs två i hela landet. Orden delar Utan Gränser och Vi-skogen genom ökade civilsamhället samlas för att diskutera årligen också ut stipendier till personer marknadsföringsinsatser, inte minst direkt globala utmaningar och ödesfrågor. som arbetar i Teskedsordens anda. i butik. Det finns också en potential att för- stärka kopplingen till dessa verksamheter Under 2008 var KF också huvudsponsor Sedan sju år tillbaka delar Coop Sverige genom att sälja produkter som utvecklats av ett ekologiskt gästabud vid Tällberg ut Änglamarkspriset i syfte att ge upp- i de projekt som Utan Gränser och Vi-sko- Forum. märksamhet och uppmuntran till perso- gen arbetar med. 102
 • 104. En knapptryckning som ger bistånd I Coops butiker kan kunderna På pantautomaterna i Coops butiker finns två knappar, en vanlig för att få ut ett pantkvitto och en ”biståndsknapp” enkelt skänka pengar till som kan användas till att skänka pengar till Kooperation biståndsarbete samtidigt som Utan Gränser och Vi-skogens arbete. Pengarna går till de blir av med sina pantflaskor. olika projekt och till katastrofhjälp i särskilda situationer. Biståndsknappen är den insamlingskanal som genererar störst bidrag till Kooperationens fattigdomsbekämpning i världen. Genom en knapptryckning kan Coops kunder hjälpa famil- jer i fattiga länder att själva bekämpa fattigdomen. 3 kronor räcker till papayafrön som ger tio fruktträd, 5 kronor ger en cirka trehundra meter lång rad med träd som i sin tur ger ved åt en familj vid Victoriasjön i Afrika, och för 15 kronor får en bonde i Honduras jordbruksutbildning under en dag.
 • 105. Kontakt Kooperativa Förbundet (KF) KF Revision AB KF Shared Services AB Box 15200 Box 15200 Box 15200 104 65 Stockholm 104 65 Stockholm 104 65 Stockholm Besöksadress: Stadsgården 10 Telefon 08-743 25 00 Telefon 08-769 80 00 Telefon 08-743 25 00 Fax 08-644 30 26 Vår Gård Saltsjöbaden AB Daglivs AB www.kf.se Ringvägen 6 S:t Eriksgatan 34-38 e-post: info@kf.se 133 80 Saltsjöbaden 112 34 Stockholm Organisationsnummer 702001-1693 Telefon 08-748 77 00 Telefon 08-692 56 70 Beställning e-post: trycksaker@kf.se www.vargard.se www.daglivs.se Coop Sverige AB Norstedts Förlagsgrupp AB KF Näthandel/Mataffären.se 171 88 Solna Box 2052 Box 15200 Besöksadress: Englundavägen 4, Solna 103 12 Stockholm 104 65 Stockholm Telefon 08-743 10 00 Besöksadress: Tryckerigatan 4, Telefon:08-120 323 00 www.coop.se Riddarholmen www.mataffaren.se Telefon 08-769 87 00 Coop Inköp och Logistik AB (Cilab) www.norstedts.se KF Gymnasiet (KF Utbildning AB) Se Coop Sverige AB Högbergsgatan 62 Akademibokhandelsgruppen AB 118 54 Stockholm MedMera Bank AB Box 15200 Telefon 08-714 39 80 Box 15200 104 65 Stockholm www.kfgymnasiet.se 104 65 Stockholm Telefon 08-769 81 00 Telefon 08-743 25 00 www.akademibokhandeln.se Läckeby Water Group AB www.coopmedmera.se Box 1146 Bokus AB 221 05 Lund Coop MedMera Kundtjänst Södergatan 28 Telefon 046-19 19 00 Öppettider: måndag-fredag 09.00-17.00 211 34 Malmö www.lackebywater.se Telefon 0771-63 36 00 Telefon 040-35 21 00 e-post: kundtjanst@coopmedmera.se www.bokus.com Löplabbet Sverige AB Karlbergvägen 32 A KF Sparkassa Kundtjänst Tidningen Vi AB Box 45056 Öppettider: måndag-fredag 09.00-16.00 Box 2052 104 30 Stockholm Telefon 020-53 77 27 103 12 Stockholm Telefon: 08-734 90 13 e-post: sparkassan@kf.se Telefon 08-769 86 00 www.loplabbet.se www.vi-tidningen.se KF Fastigheter AB Box 15200 PAN Vision Group 104 65 Stockholm Box 15200 Telefon 08-743 25 20 104 65 Stockholm www.kff.se Telefon 08-597 962 50 www.panvision.com KF Invest AB Box 15200 Tranbodarna AB 104 65 Stockholm Box 863 Telefon 08-743 25 00 781 28 Borlänge Telefon 0243-79 47 00 104