Coop Norden 2004
En kort verksamhetsbeskrivning samt årsredovisning
Innehåll                  Detta är Coop Norden
2004 i korthet             1
         ...
2004 i korthet

  Den första gemensamma          Coop Nordens verksamhet      I Danmark öppnades 26 nya
 ...
Vd-ord
Vi investerar i framtiden

2004 var ett tufft år för dagligvaruhandeln,           Men det är alltså ...
Vision
En bättre och tryggare vardag genom
lönsamma, medlemsägda butiker
Affärsidé
Vi ska med motiverade och engagerad...
Verksamhet och organisation
Coop är störst i Norden
Coop i Norden är Nordens största detaljhandels-          ...
Lågprisbutikerna finns i Danmark, där Fakta-kedjan          Coop Extra med 24 butiker är ett nytt koncept, där
h...
Butikskedjor
Butikskedjor

Närbutiker            Supermarknader         Stormarknader/       ...
Varuförsörjning
Gemensamma inköp
Gemensamma inköp – stor utvecklingskraft             brand och lågprismä...
Marknaden
Marknaden präglas
av en stark prispress
Utvecklingen på dagligvarumarknaden fortsätter         Egna...
Danmark                    Norge                        Sverige

Konsolideringe...
Etik och ekologi i korthet
Etik och ekologi i korthet
Trots att lönsamheten satts i fokus under året         ...
Socialt i korthet
Socialt i korthet
Coop Nordens verksamhet integreras allt mer.                   ...
ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR COOP NORDEN AB
Org. nr. 556585-8585
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktö...
Resultatet för år 2004 är belastat med kostnader av struktur-   Koncernens eget kapital uppgick till 4 215 (3 818) MSEK...
Från och med 1 januari 2005 kommer Coop Norden-        investering i dotterbolag i moderbolagets balansräkning.
kon...
Resultaträkning
                                    Koncernen            Mo...
Balansräkning
                                 Koncernen        Moderbolaget
MSEK...
Balansräkning
                                    Koncernen            Moder...
Kassaflödesanalys
                                              Koncernen  ...
Förändringar i eget kapital
Koncernen                              Aktie-    Bundna   ...
Redovisnings-
och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen,      Med intresse...
Om däremot nettotillgång i annan valuta än svenska kronor      Intäkter redovisas normalt när inkomsten kan beräknas...
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004

1,188 views

Published on

Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2004

 1. 1. Coop Norden 2004 En kort verksamhetsbeskrivning samt årsredovisning
 2. 2. Innehåll Detta är Coop Norden 2004 i korthet 1 Coop Norden bedriver detaljhandel Vd ord 2 Affärside och vision 3 i Danmark, Norge och Sverige. Verksamhet och organisation 4 Detaljhandeln drivs i 16 olika kedjor. Butikskedjor 6 Varuförsörjning 7 Tillsammans med de brugsföreningar/ Marknadsbeskrivning 8 Etik och ekologi i korthet 10 samvirkelag/konsumentföreningar Socialt i korthet 11 som också driver detaljhandel har vi Årsredovisning över 5,5 miljoner medlemmar och Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 15 11 miljoner kunder. Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Coop Norden bygger på kooperativa Förändringar i eget kapital 19 värden och principer. Tillsammans Redovisnings- och ska de nordiska konsumentkoopera- värderingsprinciper 20 Noter 24 tionerna skapa värden för medlemmar, Revisionsberättelse 40 Definitioner 41 andra kunder och medarbetare. Coop Norden är ett svenskt aktiebolag med Styrelseordföranden har ordet 42 Så här styrs vi 43 huvudsäte i Stockholm. Att Coop Styrelse 44 Ledning 45 Norden är ett aktiebolag betyder inte att det kooperativa inflytandet åsido- sätts i det gemensamägda bolaget. Per den 31 december 2004 motsvarade 1 SEK 1,212 DKK och 1,093 NOK.
 3. 3. 2004 i korthet Den första gemensamma Coop Nordens verksamhet I Danmark öppnades 26 nya marknadsaktiviteten för alla integreras allt mer. Under Fakta butiker under 2004. kedjor genomfördes under året tog vi ytterligare ett I Norge öppnade flera nya hösten. I ”Mitt Nya Coop” steg i samordningen när butiker, däribland Coop Obs! berättade vi om den styrka verksamheten i dotterbola- Två nya koncept startade det är att göra inköp för 11 gen Coop Danmark och i Sverige. Coop Extra och miljoner kunder och hur det Coop Sverige integrerades Coop Nära. Dessutom slöts ger lägre priser i butik. i Coop Norden. ett avtal med de detaljhan- Personalens aktiva medver- Organisationen blev plat- delsdrivande föreningarna kan var mycket viktig för att tare och kompetens och som innebär att Sverige har lyckas med kampanjen. kraft samlades i kedjorna. fått 14 nya Coop Forum. Satsningen på egna varu- Det ekonomiska utfallet av verksamhetsåret 2004 präglas av märken (EVM) fortsatte blandade resultat inom butiksdriften. och under 2004 kom det Rörelsens intäkter ökade med 0,5 (2,5)% jämfört med 2003 cirka 770 nya produkter. till 86 525 (86 054) MSEK. Starkast var ökningen i försäljning Och satsningen fortsätter. till samvirkelagen i Norge. Tack vare en god försäljning ökade Under 2005 ska ett antal den kooperativa detaljhandeln i Norge sina marknadsandelar. EVM inom nonfoood lan- Koncernens resultat efter finansiella poster var –224 (22) seras. MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 179 (457) MSEK. Resultatet för år 2004 är belastat med kostnader av struktur- och engångskaraktär om 76 (553) MSEK samt tillfört intäkter av positiv engångskaraktär med totalt 46 (296) MSEK. Ekonomiska nyckeltal 2004 2003 2002 Rörelsens intäkter, MSEK 86 525 86 054 83 976 Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 209 713 615 Rörelseresultat, MSEK 179 457 109 Resultat efter finansiella poster, MSEK – 224 22 – 353 Resultat efter skatt, MSEK – 415 29 – 205 Eget kapital, MSEK 4 215 3 818 4 093 Riskbärande kapital, MSEK 4 227 4 718 5 193 Operativt kapital, MSEK 8 830 8 168 11 273 Nettoskuld, MSEK 4 615 3 451 6 079 Rörelsekapital, MSEK – 1 458 – 2 636 – 789 Nettoinvesteringar inkl förvärv, MSEK 597 475 1 493 Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 2,11 4,71 1,08 Soliditet, % 20,0 20,4 22,1 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,09 0,73 1,17 Räntetäckningsgrad, ggr 3,69 3,61 2,46 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK – 376 2 905 – 809 Antal butiker Coop Norden 1 081 1 074 1 073 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004 1
 4. 4. Vd-ord Vi investerar i framtiden 2004 var ett tufft år för dagligvaruhandeln, Men det är alltså vår övertygelse att det är nödvändigt inte minst för oss i Coop. Vår marknad blir allt hår- att investera i lägre priser, nyetableringar och affärsutveck- dare. Det råder knivskarp tävlan när det gäller pris, kvali- ling för att klara långsiktig överlevnad. Det är viktigare än tet och köpupplevelse. Det är bra för kunderna och krä- kortsiktig lönsamhet. vande för oss. Vi möter nya aktörer i alla de länder där vi Under 2004 har vi också ytterligare ökat och snabbat verkar: Danmark, Norge och Sverige. Det är både lokala upp integrationen i företaget. Nu kan vi dra ännu mer och internationella kedjor. Och den ökade konkurrensen nytta av samordningsfördelarna som finns i gemensam finns i allt från traditionella koncept till lågprishandel. varuförsörjning, serviceorganisation och att lära av varan- Det är utmanande men naturligtvis också spännande att dra. Sedan hösten 2004 har vi en organisation som åter- tvingas till ständig förbättring när det gäller effektivise- speglar vår huvuduppgift. Kedjorna är i fokus. Vi har ringar, prisförhandlingar, konceptutveckling och sist men tagit bort ett mellanled och kan därför snabbare fatta inte minst det viktiga kundmötet. beslut, lösa problem och föra utvecklingen framåt. På sikt har Coop Norden mycket goda möjligheter att Det är i Sverige som Coop har tappat försäljning under klara kampen om kunderna. Vi är den största dagligvaru- 2004. I Danmark följde Coops utveckling marknaden verksamheten i Norden vilket ger fantastiska möjligheter: och i Norge har Coop haft en kraftig tillväxt. stora inköp, stor utvecklingskraft, mycket samlad kompe- I Norge visar vi vad ett starkt varumärke, konkurrens- tens. Vi är det konsumentägda alternativet som erbjuder kraftiga koncept och en kraftfull inköpsorganisation kan allt billigare varor samtidigt som vi slår vakt om kvalitet, leverera om genomförandet är gott. Nu ska vi ta hela etik, hälsa och de ekologiska alternativen. Men för att koncernen dit. I de kedjor som har lönsamhetsproblem vända en negativ utveckling krävs en tydlig strategi, arbetar vi för högtryck med både affärsutveckling och för- mycket arbete, långsiktiga investeringar. Och tid för att bättrat genomförande. de nya åtgärderna ska hinna verka. Det är ett långsiktigt arbete som utförs i en tuff miljö. Under 2004 har vår strategi vuxit fram och mejslats ut. Därför kommer det att ta längre tid än vi skulle önska. Med fortsatt utveckling av våra butiksformat, kostnads- Först 2006 vågar vi räkna med en vändning. Men vi är effektivitet och en offensiv etablering ska vi bygga verk- övertygade – med hjälp av konkurrenskraftiga priser, ett samheten. Parallellt med det strategiska arbetet har vi spännande sortiment, kedjekoncept som möter kundernas gjort omfattande investeringar i bland annat permanenta behov och inspirerande, välskötta butiker ska vi göra kon- prissänkningar, ökat kampanjtryck och konceptutveckling. sumentkooperationen lönsam. Dessa och andra investeringar i marknaden har kortsiktigt försämrat lönsamheten. Efter ett svagt plusresultat 2003 slutade 2004 med ett minus på 224 miljoner svenska kronor. Svante Nilsson, Vd och koncernchef 2 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004
 5. 5. Vision En bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker Affärsidé Vi ska med motiverade och engagerade medarbetare erbjuda medlemmar och kunder ett brett sortiment varor så att effektivitet, pris, kvalitet, service och omtanke gör vårt erbjudande konkurrenskraftigt
 6. 6. Verksamhet och organisation Coop är störst i Norden Coop i Norden är Nordens största detaljhandels- Det skapar också möjligheter för en kraftfull utveck- verksamhet med över 20 terminaler, 3 000 butiker och ling av våra egna varumärken, EVM. Kvaliteten hos våra 60 000 medarbetare som betjänar 11 miljoner kunder, EVM motsvarar de kända varumärkena, men priserna är varav fem miljoner är medlemmar. Coop Norden omsätter lägre och varusäkerheten hög. Varusäkringen sker utifrån SEK 86,5 miljarder om året i Danmark, Norge och Coop Nordens gemensamma policies för miljö, varusä- Sverige. kerhet/hälsa och etisk handel. Det betyder stränga krav på I Danmark och Sverige äger Coop Norden omkring producenterna. två tredjedelar av butikerna, medan resten drivs av konsu- De egna varumärkena ökar kraftigt. På livsmedelsom- mentföreningar (i Danmark kallade brugsföreningar och rådet finns X-tra, som är kundens billigaste alternativ, i Sverige kallade detaljhandelsdrivande föreningar, DDF). och Coop, som är Coop Nordens alternativ till etablerade I Norge äger Coop Norden butikskoncepten, medan alla märkesvarorna. På nonfood-området finns vaumärken butiker drivs av konsumentföreningarna, samvirkelagen. som INO, Hugin, id. – ideas daily, Tero och Kellen. Idén med Coop Norden är, enkelt uttryckt, att ha lättill- gängliga butiker som erbjuder kunderna ett bra utbud av Organisation dagligvaror av god kvalitet till låga priser, där hänsyn Coop Nordens organisation i Danmark och Sverige befin- samtidigt tas till miljö och etik. ner sig i en gemensam utvecklingsfas. Kedjorna har satts i Vi gör det på uppdrag av våra medlemmar, alla de fokus och rapporterar inte längre till en nationell ledning kunder som har valt att gå med i en konsumentförening utan direkt till koncernchefen. Coop Norge fortsätter och därigenom vara ägare till Coop. Våra medlemmar får utvecklingen inom sin nuvarande struktur. dessutom många fördelar i form av erbjudanden, rabatter Den nya strukturen betyder att avståndet från ord till och olika typer av återbäring. handling är kort. Det förstärker möjligheterna för kedjorna En av de stora styrkorna med det nordiska samarbetet att snabbt agera i förhållande till den mycket dynamiska är att Coop Norden, med en samlad nordisk marknad i dagligvarumarknaden. ryggen, har mycket större möjligheter att förhandla fram Kedjorna, med sina individuella koncept, delas in bra priser med leverantörer och producenter. Samarbetet i fem olika format: lågpris, närbutiker, supermarkets, med den finska konsumentkooperationen ger en nordisk storbutiker och stormarknader. marknad på hela 15 miljoner kunder. Ägare Coop Norden skapades den 1 januari På bolagsstämman röstar förbunden Brugsforeninger, samvirkelag, 2002 av de tre nordiska konsument- enligt svensk lag i förhållande till ägar- konsumentföreningar kooperationerna FDB i Danmark, som andel. äger 38 procent, Coop NKL i Norge, Sammanfattningsvis innebär detta Coop som äger 20 procent, och KF i Sverige, att det kooperativa demokratiska FDB KF som äger 42 procent. inflytandet även i fortsättningen ligger NKL Coop Nordens bolagsstämma är hos medlemsorganisationerna och de det högsta beslutande organet för valda företrädarna för FDB, Coop Coop Norden medlemsinflytande i den kooperativa NKL och KF. Samarbetet mellan för- koncernen, och samtidigt bolags- bunden förstärks av att de styrelse- stämma för Coop Norden AB. Till konferenser som de tre förbunden bolagsstämman skickar FDB, Coop har haft i många år har fortsatt, nu NKL och KF högst 60 delegater var. tillsammans med Coop Nordens sty- relse. 4 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004
 7. 7. Lågprisbutikerna finns i Danmark, där Fakta-kedjan Coop Extra med 24 butiker är ett nytt koncept, där har mer än 300 butiker över hela landet och expanderar kodorden är storköp till små priser. Här finns, förutom kraftigt. Konceptet vill ge kunden möjligheter att göra livsmedel, ett stort urval av nonfood-produkter. Många snabba inköp av billiga kvalitetsdagligvaror. I Norge finns Coop Extra-butiker var tidigare stora Coop Konsumbutiker, fler än 300 Coop Prix-butiker med låga priser på daglig- som har utvecklats till det nya konceptet. varor varje dag året om. I Sverige är Coop Nära med 101 butiker det nyaste kon- Supermarknaderna finns i tre format: närbutik, super- ceptet, där mindre Coop Konsum har ändrats till moderna marknad och storbutik. I Danmark finns fler än 400 när- närbutiker med många färdigrätter. butiker, DagliBrugsen och LokalBrugsen, över hela landet. Inom stormarknad/varuhus finns i Danmark Kvickly SuperBrugsen är med sina 273 butiker Danmarks största xtra (14 enheter) och Kvickly (72 enheter). xtra är stora supermarknadskedja. Irmas 68 butiker finns framför allt moderna varuhus, med ett stort urval av färskvaror och i Köpenhamnsområdet och riktar sig bland annat till nonfood, som ligger vid de största städerna. Kvickly finns konsumenter som är intresserade av trender, gastronomi både för dagligvaror och storköp och ligger i städerna. och ekologi. I Norge är Coop Obs! (23 enheter) den enda landsomfat- NETtorvet är Coop Norden Danmarks internetbutik. tande stormarknadskedjan. Här finns alltifrån dagligvaror På NETtorvet kan kunderna beställa varor och sedan till kläder och sportartiklar. Dessutom finns Coop Obs! hämta och betala dem i Coops butiker över hela Bygg (16 enheter), för hemmafixarna, som ligger i anslut- Danmark. NETtorvet har ett brett utbud av varor, från ning till varuhusen. I Sverige heter stormarknadskedjan trädgårdstraktorer, sängar och spisar till underkläder, vin Coop Forum och är landets största med det bredaste sor- och halva grisar. NETtorvet vann det danska e-handels- timentet. En del av varuhusen har också byggmarknader. priset 2005 för bästa försäljning på Internet. Vid sidan av kedjorna är Coop Norden organiserat I Norge är Coop Mega den största supermarknadskedjan inom områdena varuförsörjning, detaljhandelssupport, med 158 butiker, specialiserad på goda råd om kost och affärsstödsfunktioner och stabsfunktioner. recept. Coop Konsum är Sveriges största integrerade dagligvaru- kedjan med 209 butiker. Butikerna är särskilt kända för ”matmästeri” och ett av Europas största urval av ekologiska varor. Organisation Coop Norden Stormarknad/ Supermarket Stormarknad Supermarket Lågpris Coop Varuhus DK DK SE SE DK Norge Kvickly Extra Brugsen Coop Forum Coop Nära Fakta Coop Marked Kvickly Dagli'Brugsen Coop Konsum Coop Mega SuperBrugsen Coop Extra Coop Obs! Irma Coop Prix Coop Obs! Bygg Förutom ovanstående finns bakomliggande led, till exempel varuförsörjning, detaljhandelsupport, affärsstödsfunktioner och stabsfunktioner. Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004 5
 8. 8. Butikskedjor Butikskedjor Närbutiker Supermarknader Stormarknader/ Storbutiker Varuhus Antal butiker: 111 Antal butiker: 129 Antal varuhus: 14 Antal varuhus: 58 (+228 DDF) (+144 DDF) Kvickly xtra erbjuder kunder- (+14 DDF) Dagli´Brugsen är en närbutik Danmarks största super- na frihet att välja i ett varierat Kvickly erbjuder kunderna för lokalområdet, med marknadskedja med fokus sortiment till attraktiva priser frihet att välja i ett varierat bredd, tradition, kvalitet, på färskvaror, god kundser- och kvalitet: sortiment till attraktiva pri- trygghet och alltid färska vice och ett aktuellt varu- • bassortiment inom daglig- ser och kvalitet: varor. Personlig service och utbud. varor och nonfood till fasta • bassortiment inom daglig- öppet alla veckans låga priser. varor och nonfood till fasta 7 dagar. • brett och säsongsaktuellt låga priser. sortiment av färskvaror • brett och säsongsaktuellt samt utvalda torrvaror. sortiment av färskvaror Antal butiker: 68 Utöver ovanstående erbjuder samt utvalda torrvaror. Supermarknader och mini- Kvickly xtra kompetens på Antal butiker: 24 marknader, främst i Stor- utvalda nonfoodkategorier. (+46 DDF) + 6 Brugsen köpenhamn. Kvalitets- LokalBrugsen är en närbutik produkter, god service och för lokalområdet, med attraktiva butiker. Har ett bredd, tradition, kvalitet, brett sortiment och en stor trygghet och alltid färska marknadsandel inom ekolo- Antal butiker: 24 (+3 DDF) varor. Personlig service och giska varor. Storbutiker som med kunni- Antal butiker: 23 öppet alla veckans 7 dagar. ga och engagerade medar- Coop Obs! är Norges enda betare ska särskilja sig genom landsomfattande priserna och kundbemötan- stormarknadskedja med det. Kedjan lanserades 2004 alltifrån dagligvaror till och ska växa kraftigt under kläder och sportartiklar. Antal butiker: 158 de närmaste åren. Antal butiker: 393 Norges största supermarknads- Norges största närbutiks- kedja, Coop Mega, är livs- kedja med fokus på medelsbutiken som har speci- personlig service och lokal aliserat sig på goda råd om anpassning. Sortimentet kost och recept. Lågprisbutiker täcker det dagliga behovet Antal butiker: 16 av dagligvaror och utvalda Coop Obs! Bygg är Norges produkter inom nonfood. första och hittills enda aktör på gör-det-själv-marknaden Antal butiker: 300 med ett renodlat konsument- Lågprisbutiker över hela Antal butiker: 209 Danmark. Sortimentet koncept, stora rationella Sveriges största integrerade består av färskvaror, charku- butiker och fasta låga priser. dagligvarukedja. Kedjan har terivaror m.m. Butiker för Antal butiker: 101 ett av Europas bredaste utbud billiga och snabba kvalitets- Lättillgängliga närbutiker av ekologiska produkter och inköp. som med kunnig och enga- ledstjärnan i företaget är gerad personal sparar tid åt matmästeri och ekologi. kunden. Konceptet lanserades Antal butiker: 43 (+7 DDF) under 2004. Coop Forum – Sveriges stör- sta stormarknadskedja erbjuder det bredaste sorti- Antal butiker: 315 mentet av dagligvaror, non- Lågprisbutiker över hela food samt bygg- och träd- Norge med alla tänkbara gårdsartiklar. dagligvaror till låga priser hela året. 6 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004
 9. 9. Varuförsörjning Gemensamma inköp Gemensamma inköp – stor utvecklingskraft brand och lågprismärket X-tra. Våren 2005 lanserades till 11 miljoner kunder handlar i Coop Nordens butiker i exempel en serie av frukostprodukter, som cornflakes, av Danmark, Norge och Sverige. Det ger stora fördelar för en mycket hög kvalitet. den enskilda kunden som får bra varor till allt lägre priser. Hösten 2004 genomförde Coop Norden den första Coop Norden Nonfood stora gemensamma nordiska kampanjen. Egna varumär- Begreppet nonfood täcker vitt skilda produkter som inte ken och lägre priser stod i fokus. passar in under livsmedel, som batterier, flatskärms-tv, I Coop Norden arbetar tre avdelningar med att utfor- servetter, glas, leksaker och mode. Coop Norden ma rätt sortiment, köpa in varor till butikerna och Nonfood har utvecklat fina serier som Hugin, INO, id. utveckla egna varumärken (EVM). De täcker områdena och Tero. Food, Nonfood och Bygg och Trädgård. Bygg och Trädgård Bygg och Trädgård förser Coop Nordens butiker med Coop Norden Food alltifrån skruvdragare och borrmaskiner till miljöcertifie- Coop Norden Food tar hand om alla inköpsuppgifter på rade trädgårdsmöbler. Under våren 2005 sätts det fart på livsmedelsområdet för Danmark och Sverige. Coop i lanseringen av Kellen, som är Coops kvalitetsserie inom Norge sköter själva en del av uppgifterna. Dessutom finns handverktyg. 180 olika produkter kommer ut samtidigt i det ett omfattande samarbete med kooperationen i butikerna. Tyngdpunkten för Bygg och Trädgård ligger i Finland, särskilt kring egna varumärken. Food-avdelningen Norge och Sverige i Coop Obs! Bygg och Coop Forum utvecklar kontinuerligt produkter till vårt Coop-master- Bygg, men man levererar varor till alla koncepten. Egna varumärken Egna varumärken – Bra varor till rätt pris Egna varumärken innebär inte ett bortval av märkesva- Coops egna varumärken har under året genomgått en ror. Det är kunderna som väljer och det är vår uppgift att kraftfull utveckling. Under 2004 lanserades cirka 770 nya erbjuda dem ett stort och allsidigt utbud både när det produkter under de gemensamma varumärkena och helt gäller sortiment och pris. nya varumärken introducerades. Exempel på gemensamma Gemensamma varumärken inom Food varumärken inom Nonfood Coop – vårt masterbrand med hög kvalitet Kellen – vår serie handverktyg X-tra – en renodlad lågprisserie Hugin – hemelektronik med modern design id – Ideas daily för hem och heminredning För mer information om egna varumärken besök www.coopnorden.com Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004 7
 10. 10. Marknaden Marknaden präglas av en stark prispress Utvecklingen på dagligvarumarknaden fortsätter Egna varumärken att präglas av en ökad internationalisering, stark konkurrens Utvecklingen av egna varumärken är ett högprioriterat och stark press på priserna. område. Under förra året lanserade Coop över 770 nya Det är inte bara i Coop som Norden betraktas som en produkter inom egna varumärken och utvecklingen fort- marknad. Många konkurrenter, som ICA, Lidl, Axfood, sätter. Fördelarna är uppenbara både för företaget och Netto och Rema, är etablerade i mer än ett nordiskt land. kunderna. Med 11 miljoner kunder bakom oss i Norden När konkurrensen ökar faller priserna. Coop är störst i står Coop Norden starkt vid direktförhandling med pro- Norden och har potential att stå sig starkt i konkurrensen ducenter av kvalitetsprodukter. Det betyder lägre priser om detaljhandelskunderna. Under året har omfattande med bättre marginaler. Därför kommer varor med namn investeringar gjorts i bland annat permanenta prissänk- som Kellen, Hugin, Id och inte minst Coop som master- ningar, ett ökat kampanjtryck och konceptutveckling. brand att synas mycket i butikerna framöver. Dessa investeringar i marknaden är nödvändiga och stärker företaget på längre sikt. Nationella marknader I Sverige arbetar man intensivt med att optimera formaten. Konceptutveckling allt viktigare Från supermarknadsformatet Coop Konsum har två format De etablerade supermarketskoncepten får allt hårdare utvecklats; storbutikerna Coop Extra och närbutikerna konkurrens av stormarknads- och lågpriskoncepten. Att Coop Nära. Det har skapat en större tydlighet på mark- utveckla gamla koncept och att bygga nya blir allt viktigare naden och ökat möjligheterna för butikerna att utveckla för att möta kundernas önskemål. Som Nordens största sig efter sina förutsättningar. detaljhandelsföretag äger Coop Norden nästan 1 100 I Danmark prioriteras arbetet med Kvickly-kedjorna. butiker och tillsammans med konsumentföreningarnas Kvickly xtra ska profileras tydligare som stormarknad och enheter rymmer Coop 3 000 butiker inom formaten låg- Kvickly ska repositioneras. På lågprisområdet är Coop pris, närbutiker, supermarknader, storbutiker och stor- med i täten. Fakta är Danmarks snabbast växande butiks- marknader. Eftersom Coop redan har en fullt integrerad kedja och nyetableringarna fortsätter. nordisk verksamhet är möjligheterna till omställning och Coop i Norge hade en kraftig tillväxt under 2004. Det utveckling av butiker och koncept goda. Genom optime- pågår nu ett strategiarbete som siktar på de kommande ring av butikskoncepten, kostnadseffektivitet i alla led och tre åren. Det handlar främst om hur kedjekoncepten ska offensiv etablering ska vi successivt utveckla våra kedjor. utvecklas för att fortsätta den goda utvecklingen i Norge. 8 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004
 11. 11. Danmark Norge Sverige Konsolideringen av dagligvarubutikerna Efter Lidls inträde på den norska marknaden Detaljhandeln utvecklar sig mot en tydligare fortsätter. Dagrofas supermarknadskedjor har konkurrenssituationen på dagligvaru- positionering av koncepten. Lågprisbutiker, ingår nu i SuperBest-konceptet, som också marknaden varit i förändring. Priset är i stormarknader och trafik-/närbutiker ökar omfattar den tidigare supermarknadskedjan fokus och flera kedjor har skärpt sina pris- relativt kraftigt sina andelar av dagligvaru- Prima. Dagrofa har övertagit grossisten profiler. Andelen egna varumärken är på marknaden. Det finns ett klart uttryckt fokus Chr. Kjærgaard, som främst var leverantör väg upp och ger konsumenterna tillgång till på pris, tillgänglighet och bredd i utbudet. till småbutiker. Butikerna ingår nu i Spar- billigare varor. Den nya konkurrenssituatio- Generellt är en tydlig profil en förutsätt- koncepten. Kedjor med ett mindre antal nen har lett till en branschglidning på ning för att kunna konkurrera framgångs- supermarknader köps upp av konkurrenter: marknaden, där fackhandelsvaror har fått rikt. Kunderna väljer inköpsställe utifrån Dagrofa har köpt ISO-kedjan av ICA, och mer plats i dagligvarubutikerna. Dessutom om behovet är många basvaror från stor- Dreisler-kedjan är satt till försäljning. har alla de stora aktörerna antingen blivit marknad eller storbutik, eller enstaka varor Discountbutikerna fortsätter att växa. I nordiska bolag eller ingått samarbetsavtal från närbutiken. slutet av 2004 fanns det 1 055 discount- med aktörer utanför Norges gränser. Både i medier och i butiksetableringen butiker i Danmark. Det är en nettotillväxt Det är fortfarande lågpriskoncepten som fokuseras på priser. Lågpriskedjorna Netto på 69 butiker. Efter att Reitan-gruppen dominerar i Norge. Andelen lågprisbutiker och Lidl har etablerat sig. Dessa kraftigt hade köpt 100 procent av Rema 1000 steg under 2004, från 51,3 procent till prisfokuserade butiker med starkt begränsat under 2003, ingick Reitan-gruppen under 51,7 procent. Trots detta har landet gene- sortiment har relativt snabbt fått en viktig 2004 ett samarbete med Edeka Danmark rellt sett en ökad prisnivå. Tillsammans roll på den svenska dagligvarumarknaden. om logistik och inköp. Discountbutikerna med lågpriskoncepten är det super- och Intresset för låga priser kommer även i står för cirka 27 procent av kolonialsek- stormarknadskedjorna som ökar. fortsättningen att vara stort, men efterfrågan torns omsättning. Under april-maj 2005 Dagligvarumarknaden hade en lägre till- på annat än ”bara” låga priser kommer att förväntas Lidl öppna sina första butiker i växt än förväntat under 2004. De första bestå. Det kan konstateras att Lidl och Danmark. fyra månaderna visade en god tillväxt, men Netto har de klart minst tillfredsställda Dagligvarupriserna föll med 1,8 procent från maj och under resten av året låg kunderna. Kunderna värdesätter mer stor- under 2004, dels till följd av hård priskon- utvecklingen i linje med tillväxten från hös- marknader och storbutiker. kurrens och dels på grund av avgiftsned- ten 2003. Coop hade däremot en lägre till- Våra kunder och medlemmar har inte sättningar på gränshandelskänsliga varor växt än marknaden fram till maj, för att markant större lojalitet jämfört med genom- som tobak och sprit i oktober 2003. därefter vinna marknadsandelar under snittshushållet. Över hälften av hushållen Under 2005 väntas en ny lag om butiker- resten av året. är medlemmar i en konsumentförening, nas öppettider, som kommer att tillåta fler men vi har knappt en femtedel av hushållens öppethållanden på söndagar Konsumentkooperationens inköp av dagligvaror. marknadsandel av dagligvaror Konsumentkooperationens Konsumentkooperationens marknadsandel av dagligvaror marknadsandel av dagligvaror 24,3% 37% 17,5% Position Konsumentkooperationen i Norge har för Position 2004 en beräknad marknadsandel på 24,3 Position Konsumentkooperationen har en mark- procent. Alla kedjeprofilerna, Coop Obs!, Konsumentkooperationen i Sverige har nadsandel på 37 procent i Danmark Coop Mega, Coop Prix och Coop Marked, 17,5 procent av dagligvarumarknaden genom kedjorna Fakta, Dagli-/Lokal- har starka positioner i Norge. Den största genom Coop Konsum och Coop Forum Brugsen, SuperBrugsen, Irma och konkurrenten är Norgesgruppen med 35 samt de två nya koncepten, storbutikerna Kvickly/Kvickly xtra. procent av marknaden. Coop Extra och närbutikerna Coop Nära, De tre största grupperingarna, Coop, och de andra butikerna i DDF. Största kon- Dansk Supermarked och SuperGros kurrenten är ICA med knappt 37 procent (Dagrofa), har nu cirka 86 procent av av marknaden. dagligvarusektorns omsättning. Marknadsandelarna är beräknade enligt praxis i respektive land. Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004 9
 12. 12. Etik och ekologi i korthet Etik och ekologi i korthet Trots att lönsamheten satts i fokus under året Policyn för produktsäkerhet och hälsa säger att arbetet har ekologi och kvalitet också varit mycket vik- med att säkra konsumenttryggheten är centralt. Coop tiga frågor. I oktober antog Coop Nordens styrelse en Norden ska främja konsumenternas tillång till hälsosam- gemensam policy för miljö, etik, produktsäkerhet och ma och säkra varor i butikerna och även ge ökad tillgång hälsa. Policyn bygger på kooperativa värderingar och ska till information om varorna. nu styra verksamheten i de tre länderna. För att den ska Etikpolicyn handlar om att respektera FNs och ILOs fungera som vägledning i det dagliga arbetet har styrande erkända och grundläggande mänskliga och fackliga rättig- principer och varukrav tagits fram utifrån policyn. heter som de definieras närmare i Coop Nordens ”Code På miljöområdet slår Coop Nordens policy fast att vi of Conduct”. Vi ska säkerställa att leverantörerna får våra ska ta ansvar för miljön och påverka samhällsutvecklingen etiska riktlinjer och följa upp att de följer dessa vid pro- i en mer hållbar riktning. Ambitionen är att tillhöra de duktion, distribution och försäljning av varor till Coop bästa på respektive marknad när det gäller miljö. Arbetet Norden. ska ske på marknadsmässiga villkor och i första hand vara För att följa upp att policyn efterlevs ska mätbara mål förebyggande. tas fram för Coop Nordens kedjor utifrån policy, styrande principer och varukrav. Målen ska följas upp så att de kan redovisas i kommande årsberättelser. Ekologiska livsmedels andel av totala livsmedelsförsäljningen i kronor Danmark Norge Sverige 3,6% 0,9% 3,5% Coop Nordens försäljning av ekologiska livsmedel minskade med 3,4 procent. Minskningen finns framförallt i Coop Konsum som har ett mycket stort ekologiskt sortiment. Den beror till viss del på brist på ekologisk frukt och grönt samt bröd. Försäljningen av eko- logiska ägg och mejerivaror ökar däremot. Coop Förändr Coop Förändr Coop Förändr Coop Förändr Ekologiskt Norden i% Danmark i% Norge i% Sverige i% Total försäljning av miljömärkta/ekologiska livsmedel i ton 90 606 – 3,4 53 300 +3 4 494 +16 32 812 – 13,7 Antal miljömärkta/ ekologiska livsmedelsprodukter 2 682 +16,7 1 289 +7 165 +9 1 228 +30 Försäljningsandel av miljömärkta kemtekniska produkter i % av total försäljning i kemtekniska produkter — 16 46,4 76 Antal miljömärkta kemtekniska produkter 413 31 56 326 Försäljningsandel av miljö- märkta hygienprodukter i % av total försäljning hygienprodukter — 16 21,7 19 Antal miljömärkta hygienprodukter 342 29 29 284 Antal miljömärkta (Svanen, EU-blomman), övriga varor 1 059 210 56 793 Antal FSC-märkta produkter 122 24 18 80 Återvunnen plast på terminal/lager i ton — 1) 650 889 Återvunnen well på terminal/lager i ton — 1) 4 528 13 122 Mängd koldioxidutsläpp från lager/ terminal till butik i ton 48 364 16 042 8 560 23 762 1) Uppgift saknas 10 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004
 13. 13. Socialt i korthet Socialt i korthet Coop Nordens verksamhet integreras allt mer. toppledare inom Coop. Programmet har varit gräns- Under året tog vi ett naturligt nästa steg i sam- överskridande och skapats bland annat för att öka den ordningen när verksamheten i dotterbolagen Coop kulturella förståelsen mellan deltagare från de olika län- Danmark och Coop Sverige integrerades i Coop Norden. derna. Det har också syftat till att få fram fler kvinnliga Organisationen blev plattare och kompetens och kraft ledare. Under året fortsatte dessutom Coops nordiska samlades i kedjorna. traineeprogram som startade hösten 2003. Personalkostnaderna i Coop Norden minskade under 2004 framförallt på grund av effektiviseringar i butiker ”Mitt Nya Coop” aktiverade personalen och stormarknader. En annan orsak var neddragningar i Den första gemensamma marknadsaktiviteten för alla de bakomliggande leden. Arbetet med att samordna varu- kedjor inom Coop genomfördes under hösten. I ”Mitt försörjning, inköp och sortiment har fortsatt. Det har lett Nya Coop”-kampanjen berättade vi för kunderna om till omfattande personalförändringar. Den omorganisation den styrka Coop uppnått i kraft av sin storlek och hur som inleddes i den svenska verksamheten under 2003 fick den kommer kunderna tillgodo i form av lägre priser i nu också sitt genomslag. butikerna. Personalens aktiva medverkan var mycket vik- tig för att lyckas med kampanjen. Därför bjöds samtliga Utbildning av morgondagens ledare medarbetare i Sverige, Norge och Danmark in till en Under året har en grupp ledare inom Coop deltagit i ett dialog för att lära sig mer om det nordiska samarbetet nordiskt ledarutvecklingsprogram, High Potential. och hitta sin egen roll i ”Mitt Nya Coop”. Utbildningen har syftat till att ta fram morgondagens Fördelning kvinnor respektive män i ledningsgrupper Coop Norden Danmark1) Norge Sverige1) 13% 12% 29% 40% 1) Siffrorna från Danmark och Sverige gäller till respektive ledningsgrupp upphörde i november. Kvinnor Män Frånvaro, % Danmark Norge Sverige Sjukfrånvaro 3,3 7,7 8,5 Föräldraledighet 0,85 1,1 2,2 Vård av sjukt barn 0,06 0,3 0,5 Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år i både Norge och Sverige. Lagstiftningen i Danmark, Norge och Sverige skiljer sig åt när det gäller såväl sjukfrånvaro som föräldraledighet och vård av barn. Siffrorna kan därför inte direkt jämföras. Summa Coop Socialt Norden Danmark Norge Sverige Norden Antal brugsforeninger/samvirkelag/föreningar 647 393 194 60 — Antal medlemmar, miljoner 5,5 1,6 1 2,9 Medeltal anställda 24 300 12 587 1 690 9 866 157 Kvinnor 12 383 6 314 409 5 597 63 Män 11 917 6 273 1281 4 269 94 Coop Norden Verksamhetsbeskrivning 2004 11
 14. 14. ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR COOP NORDEN AB Org. nr. 556585-8585 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB, Den nordiska marknaden är tämligen likartad vad gäller organisationsnummer 556585-8585 och med säte i Stockholm, butiksformat i de tre länder där Coop Norden är verksamt. Sverige, får härmed avge årsredovisning och koncernredo- Butiker med primärt fokus på lågpris (hard discount) är ett visning för verksamheten i moderbolaget och koncernen dynamiskt segment framför allt i Danmark. I Norge står låg- under räkenskapsåret 2004. prisbutikerna (soft discount) för närmare hälften av hela detaljhandelsförsäljningen i landet, men trots detta är den Verksamheten genomsnittliga prisnivån högre än i övriga Norden. Lågpris- Coop Norden är en detaljhandelskoncern som agerar på den segmentet är växande också i Sverige. Under 2004 har det svenska, danska och norska marknaden och har drivits som skett en snabb etablering av konkurrerande lågprisbutiker i en gemensam koncern sedan 1 januari 2002. samtliga nordiska länder. Utvecklingen tyder på en fortsatt Verksamheten består i Sverige och Danmark i huvudsak av ökad konkurrens inom lågprissegmentet. detaljhandelsdrivande butiker under kedjenamnen Coop Coop Norden möter den ökade konkurrensen med en rad Forum, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära, Kvickly aktiviteter för att leverera ett allt bättre totalerbjudande till xtra, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’-/LokalBrugsen, Irma och kunder och medlemmar och därigenom öka försäljning, Fakta med tillhörande logistikverksamhet. Dessutom består marknadsandelar och lönsamhet. verksamheten av partihandel genom försäljning av varor till detaljhandelsdrivande föreningar. I Norge består verksamhe- Koncernen ten av ägandet av kedjekoncepten, distributions- och logis- Omsättning och resultat tikverksamhet samt industriproduktion genom tillverkning Verksamhetsåret 2004 var det tredje kalenderåret med av bland annat kaffe, bröd, juice och sylt. gemensam drift i Coop Norden-koncernen. Coop Norden skapades för att möta utvecklingen i daglig- Det ekonomiska utfallet av verksamhetsåret 2004 präglas varuhandeln i Europa med allt större aktörer bland såväl av blandade resultat inom butiksdriften, av betydande sats- leverantörer som detaljhandlare. Genom att slå samman dag- ningar på ett bättre värde-erbjudande till kunder och med- ligvaruhandeln i de tre skandinaviska kooperationerna skapa- lemmar samt en effektivare organisation för att dra fördel av des Nordens största dagligvaruföretag. Syftet med Coop de möjligheter som den nordiska samordningen ger. Utöver Norden är att förbättra kunderbjudandet och öka intjänings- koncerngemensamma struktursatsningar har stora effektivise- förmågan genom att utnyttja koncernens storlek och alla de ringar genomförts i både Sverige och Danmark. kunskaper som finns i koncernens bolag. Därför har Coop Kedjedriften i Danmark och Sverige genererade samlat sett Norden byggt upp gemensamma funktioner för bland annat inte förväntade resultat, medan däremot verksamheten i Varuförsörjning, Affärsutveckling, IT och Finans. Norge har överträffat förväntningarna. Den 8 november 2004 togs ytterligare ett steg mot en mer Rörelsens intäkter ökade med 0,5 (2,5)% jämfört med integrerad organisation, då ledningsgrupperna i Coop 2003 till 86 525 (86 054) MSEK. Starkast var ökningen i Norden Sverige AB och Coop Norden Danmark A/S avskaf- försäljning till samvirkelagen i Norge, speciellt till stormark- fades. Sedan denna dag rapporterar kedjorna direkt till kon- naderna Obs! och till lågpriskedjan Prix. Tack vare en hög cernchefen, liksom de största varuförsörjningsfunktionerna. försäljning ökade den kooperativa detaljhandeln i Norge sina Logistik, fastigheter och indirekta varor har samlats i funktio- marknadsandelar. nen Detaljhandelssupport, och de administrativa funktioner- Butiksförsäljningen i Coop Norden Danmark, exklusive na Ekonomi, HR och Information har gjorts koncerngemen- vecka 53, var oförändrad vid jämförelse med fjolåret och i samma. nivå med totalmarknaden. Bäst utveckling hade Fakta, Irma och Dagli’-/LokalBrugsen, medan Kvickly och SuperBrugsen Marknaden tappade i försäljning mot fjolåret, bland annat som följd av Kundernas krav på lägre priser och ägarnas avkastningskrav större prisjusteringar än marknaden i övrigt samt en nedgång har det senaste decenniet skapat ett hårt tryck på högre effek- i antalet butiker. tivitet i detaljhandeln. Detta har skett samtidigt med en ökad I Sverige var försäljningen oförändrad gentemot föregåen- globalisering, teknisk utveckling och en förskjutning i butiks- de år, vilket medförde en reducerad marknadsandel. format mot alltfler stormarknader och lågprisbutiker. Koncernens resultat efter finansiella poster var –224 (22) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 179 (457) MSEK. 12 Coop Norden Årsredovisning 2004
 15. 15. Resultatet för år 2004 är belastat med kostnader av struktur- Koncernens eget kapital uppgick till 4 215 (3 818) MSEK. och engångskaraktär om 76 (553) MSEK samt tillfört intäk- Vid apportemissionen 2002 tillfördes 3 936 MSEK i eget ter av positiv engångskaraktär med totalt 46 (296) MSEK. kapital och 1 100 MSEK i lån från ägarna. Tillförsel har, Coop Norden Danmark visade en resultatminskning jäm- som beskrivits ovan, skett per 2004-12-31 av 900 MSEK fört med 2003. Huvudorsaken till det lägre resultatet är lägre genom konvertering av skuldebrev. priser och en hög kampanjaktivitet. Rörelseresultatet före Soliditeten, mätt som ägarnas riskbärande kapital i förhål- strukturkostnader sjönk till 149 (275) MDKK, vilket till stor lande till total balansomslutning, uppgick vid årets slut till del förklaras av större permanenta prissänkningar i samtliga 20,0 (20,4)%. kedjor som de genomförda effektiviseringsprogrammen inte Koncernens operativa sysselsatta kapital uppgick till 8 830 har kompenserat för fullt ut. Kedjorna Kvickly, Kvickly xtra (8 168) MSEK och avkastningen på operativt sysselsatt kapi- och SuperBrugsen har inte genererat ett tillfredsställande tal uppgick till 2,11 (4,71)%. resultat 2004. En utökning av antalet butiker har skett i Dagli’Brugsen med 8 butiker, i Fakta med 26 och i Irma Investeringar med 4. En omstrukturering har skett inom SuperBrugsen, då Koncernens nettoinvesteringar uppgick under 2004 till 597 10 butiker har övergått till företagets övriga kedjor. (475) MSEK. Under året har försäljningar av fastigheter Coop Norges resultat utvecklades väl i både handels- och främst skett i Danmark, samt försäljning av verksamheten i industriverksamheten. Rörelseresultatet före strukturkostna- Dansk Kaffekompagni A/S ägt rum, vilka har reducerat netto- der ökade till 214 (177) MNOK. Samtliga butikskedjor, som investeringarna. Investeringarna är hänförbara till utveckling drivs av samvirkelagen, visade försäljningsökningar jämfört av varuförsörjningssystem samt ombyggnationer och nyeta- med fjolåret, med undantag av Coop Marked där det sker en bleringar av butiker. reduktion av antalet butiker. Coop Norden Sverige har under året minskat sin mark- Övriga väsentliga händelser under året nadsandel motsvarande 0,6 procentenheter av dagligvaru- Inom Coop Norden-koncernen har omfattande effektivise- marknaden vilket innebär ett försäljningsbortfall på cirka 1 ringsprogram bedrivits under året, vilket inneburit kostnads- miljard kronor, jämfört med om man haft samma utveckling besparingar i storleksordningen 400 MSEK. som marknaden totalt. Rörelseresultatet före strukturkostna- En utdelning från Coop Norge AS till moderbolaget Coop der sjönk till –111 (225) MSEK, vilket jämfört med föregå- Norden AB har skett under hösten 2004 motsvarande ende år delvis förklaras av försäljning av fastigheter under 658,5 MSEK. 2003. Under hösten invigdes den enskilt största butiksinves- Den 8 november 2004 beslutade Coop Nordens styrelse teringen under året, Coop Forum i Gustavsberg utanför om en ny operativ struktur i koncernen. Den nya organisa- Stockholm. tionen innebär färre beslutsnivåer och en tydlig kraftsamling kring kedjorna. Fokus är att förbättra försäljningen samtidigt Personal som det framgångsrika effektiviseringsarbetet fortsätter. Medelantalet anställda uppgick under året till 24 300 På samma styrelsemöte beslutades att namnändra dotter- (27 086) personer. Antal anställda vid årets slut uppgick till bolagen Coop Sverige AB, Coop Danmark A/S och Coop 27 361 (26 888) personer. Trading A/S. De nya namnen är Coop Norden Sverige AB, Coop Norden Danmark A/S och Coop Norden Trading A/S. Likvida medel och finansiell ställning Syftet med namnändringarna är främst att betona samhörig- Koncernens kassaflöde försämrades jämfört med föregående heten inom koncernen. år. Det negativa kassaflödet jämfört med föregående år för- Coop Norden avvecklar vid utgången av 2004 sin produk- klaras främst av förändringar i korta skulder och ökade inves- tionsverksamhet i Danmark. Det handlar om produktionen teringar. Koncernens likvida medel vid årsskiftet uppgick till av kaffe och te som skett i bolaget Dansk Kaffekompagni A/S. 1 057 (2 159) MSEK. En betydande del av koncernens långfristiga finansiering Av koncernens totala checkräkningskredit om 3 840 MSEK, hos koncernens huvudsakliga relationsbanker har förfall per var 1 396 (36) MSEK utnyttjad den 31 december 2004. 2005-05-13. Coop Norden har fram till den 31 december 2004 inne- Hos samma banker hade Coop Norden checkkrediter, vars haft konvertibla skuldebrev om 900 MSEK från ägarna som förlängning i praktiken var knutna till den längre finansieringen. konverterades till eget kapital denna dag. Totalt utställdes Nya avtal, både checkkrediter och övriga kreditfaciliteter, har 112 500 aktier till kursen 8 000 SEK. under mars 2005 slutits med koncernens relationsbanker. Koncernens nettoskuld uppgick till 4 615 (3 451) MSEK. För vidare information se not 22. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,09 (0,73). Coop Norden Årsredovisning 2004 13
 16. 16. Från och med 1 januari 2005 kommer Coop Norden- investering i dotterbolag i moderbolagets balansräkning. koncernen att tillämpa redovisning enligt International Ingen likvidtransaktion har skett däremot har en ny utlåning Financial Reporting Standards, IFRS. Vid den första officiel- och en fordran mot dotterbolaget bokats upp. la tertialrapporteringen kommer jämförelsesiffror för 2004 vara omräknade i enlighet med IFRS 1, First time adoption. Personal I övrigt hänvisas till utförligare beskrivning i redovisnings- Medelantal anställda uppgick till 157 (25) under år 2004. principerna. Antal anställda vid årets slut uppgick till 160 (25) personer. Ökningen av antal anställda är hänförlig till avskaffandet av Ägarförhållanden ledningsgrupperna i Sverige och Danmark under 2004 och Coop Norden ägs sedan bildandet den 20 juni 2002 av sven- de gemensamma stabsfunktionerna som då etablerades. ska KF till 42%, danska FDB till 38% och norska Coop NKL till 20%. Bildandet skedde genom retroaktiv apport- Styrelsens arbete under 2004 överlåtelse per 2002-01-01. Coop Nordens styrelse består av 15 styrelseledamöter valda av bolagsstämman samt 2 personalrepresentanter. Andra tjän- Miljö stemän deltar vid behov i styrelsens sammanträden i föredra- Coop Norden-koncernen bedriver ingen tillståndsskyldig gande eller administrativa funktioner. Under året hade styrel- eller anmälningspliktig verksamhet. sen 13 (12) protokollförda styrelsemöten. Den formella styrningen av styrelsens arbete utgår från Forskning och utveckling Arbetsordningen, vilken reglerar styrelsearbetets tids- och Coop Norden-koncernen bedriver ingen egen forskning. ämnesmässiga inriktning. Vidare preciseras ansvarsfördel- Däremot har utveckling av egen programvara och en data ningen mellan styrelse, styrelseordförande och vd, vilkens warehouse-lösning skett under året, som är avsedd för varu- befogenheter förtydligats i en särskild vd-instruktion. Under försörjningshantering och ekonomistyrning. 2003 tillsattes en Revisionskommitté. Revisionskommittén består av fyra personer från styrelsen och vid behov deltar Framtida utveckling extern revisor och anställda i bolaget i kommitténs möten. Strategin att sänka priserna påverkar resultatet negativt på Kommittén har till uppgift att djupare sätta sig in i frågor kort sikt men är viktig för Coops konkurrenskraft på lång rörande redovisning, revision och finansiella risker och ge sikt. Koncernen har prioriterat långsiktig stabilitet och lön- rekommendationer och underlag till beslut för styrelsen. samhet framför kortsiktig resultatjakt. Arbetet med att införa Kommittén har haft 4 möten under 2004. lägre permanenta priser på stora delar av sortimentet i samtli- ga länder fortsätter under 2005. Tack vare samverkan inom Förslag till behandling av ansamlad förlust Coop Norden finns en bra möjlighet att få bättre inköps- Koncernens fria egna kapital uppgår till –650,4 MSEK. priser och villkor. Lanseringen av egna varumärken intensifieras. Det fram- Till bolagsstämman för behandling står följande ansamlade gångsrika X-tra som tagit upp kampen med lågprisaktörerna förlust i moderbolaget (kr): följs av flera produkter under Coops masterbrand. Balanserat resultat – 159 644 805 kr Moderbolaget Årets resultat – 125 658 724 kr Omsättning och resultat Summa – 285 303 529 kr Omsättningen uppgick till 496 (229) MSEK och bestod av utvecklingsbidrag från butiker, vidarefakturerade kostnader Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten samt management fees från dotterbolagen. Resultatet efter behandlas på följande sätt (kr): finansnetto uppgick till –61,1 (–127,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till –125,7 (–91,8) MSEK. Kassa och I ny räkning överförs – 285 303 529 kr bank uppgick till 1,2 (1 555,8) MSEK. Moderbolaget har under året gjort ett internt förvärv avse- Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställ- ende andelarna i NAF International A.m.b.a. Anskaffnings- ning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans- kostnaden skedde till bokfört värde. En utdelning från Coop räkningar samt kassaflödesanalyser jämte tillhörande redovis- Norge AS har erhållits under hösten på sammanlagt 658,5 ningsprinciper och noter. MSEK. Utdelningen har redovisats som en minskning av 14 Coop Norden Årsredovisning 2004
 17. 17. Resultaträkning Koncernen Moderbolaget MSEK Not 2004 2003 2004 2003 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 79 836,7 79 288,1 — — Förändring av varulager 4,9 – 1,2 — — Aktiverat arbete för egen räkning 12,8 14,4 — — Övriga rörelseintäkter 2 6 670,7 6 752,9 496,0 229,4 Summa rörelsens intäkter 1 86 525,1 86 054,2 496,0 229,4 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter – 376,6 – 391,1 — — Handelsvaror – 66 523,6 – 66 384,2 — — Övriga externa kostnader 3,4 –9 114,1 –7 910,9 – 213,3 – 97,9 Personalkostnader 5,6 –9 083,1 –9 702,2 – 172,7 – 152,7 Avskrivningar och nedskrivningar 8,9 –1 248,5 –1 209,1 – 4,9 – 5,4 Summa rörelsens kostnader – 86 345,9 – 85 597,5 – 390,9 – 256,0 Rörelseresultat 7 179,2 456,7 105,1 – 26,6 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 17,9 41,1 135,5 214,2 Räntekostnader och liknande resultatposter 11 – 421,0 – 475,6 – 301,7 – 314,9 Summa finansiella intäkter och kostnader – 403,1 – 434,5 – 166,2 – 100,7 Resultat efter finansiella poster – 223,9 22,2 – 61,1 – 127,3 Skatt på årets resultat 12 – 190,0 8,7 – 64,6 35,5 Minoritetens andel av årets resultat – 0,7 – 1,4 — — Årets resultat – 414,6 29,5 – 125,7 – 91,8 Coop Norden Årsredovisning 2004 15
 18. 18. Balansräkning Koncernen Moderbolaget MSEK per den 31 december Not 2004 2003 2004 2003 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 149,1 170,1 — — Patent och licenser samt liknande rättigheter 35,3 43,3 0,0 0,2 Hyresrätter och liknande rättigheter 0,0 0,9 — — Goodwill 23,5 25,0 11,4 15,2 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 10,5 65,5 — — Immateriella anläggningstillgångar 8 218,4 304,8 11,4 15,4 Byggnader och mark 6 863,5 7 101,5 — — Maskiner och andra tekniska anläggningar 160,6 188,0 — — Inventarier, verktyg och installationer 2 706,3 2 957,3 3,0 3,4 Leasingavtal 137,0 — — — Pågående nyanläggningar och förskott 97,8 87,9 — — Materiella anläggningstillgångar 9 9 965,2 10 334,7 3,0 3,4 Aktier och andelar i koncernföretag 13 — — 4 774,5 5 433,0 Fordringar hos koncernföretag — — 3 059,4 2 400,1 Andelar i intresseföretag 13 3,7 3,5 — — Andelar i joint ventures 14 — — 3,7 — Andra långfristiga fordringar 24,8 21,2 — — Andra långfristiga fordringar ej räntebärande 190,4 167,0 — — Uppskjuten skattefordran 12 509,1 622,9 — 64,6 Finansiella anläggningstillgångar 728,0 814,6 7 837,6 7 897,7 Summa anläggningstillgångar 10 911,6 11 454,1 7 852,0 7 916,5 Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter 35,6 75,9 — — Färdiga varor och handelsvaror 5 844,4 6 020,5 — — Förskott till leverantörer 5,9 7,6 — — Varulager m.m. 5 885,9 6 104,0 — — Kundfordringar 2 435,7 2 264,5 2,4 2,6 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag — — 1 452,7 123,4 Övriga kortfristiga fordringar räntebärande — 357,5 — — Övriga kortfristiga fordringar ej räntebärande 268,0 526,0 — 70,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 565,8 583,5 11,4 5,6 Kortfristiga fordringar 3 269,5 3 731,5 1 466,5 202,2 Kortfristiga placeringar 24,7 9,9 19,7 19,9 Kassa och bank 1 031,9 1 801,9 1,2 1 555,8 Summa omsättningstillgångar 10 212,0 11 647,3 1 487,4 1 777,9 SUMMA TILLGÅNGAR 21 123,6 23 101,4 9 339,4 9 694,4 16 Coop Norden Årsredovisning 2004
 19. 19. Balansräkning Koncernen Moderbolaget MSEK per den 31 december Not 2004 2003 2004 2003 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Akitekapital (500 000 akter à nom 1 000 kr) 500,0 500,0 500,0 500,0 Pågående ej registrerad nyemission genom konvertering av konvertibla förlagslån 900,0 — 900,0 — Överkursfond 3 465,7 3 465,7 3 465,7 3 465,7 Bundna reserver — – 55,1 — — Bundet eget kapital 4 865,7 3 910,6 4 865,7 3 965,7 Fria reserver/Balanserat resultat – 235,8 – 122,3 – 159,6 – 67,8 Årets resultat – 414,6 29,5 – 125,7 – 91,8 Fritt eget kapital – 650,4 – 92,8 – 285,3 – 159,6 Summa eget kapital 4 215,3 3 817,8 4 580,4 3 806,1 Minoritetens andel 12,0 13,4 — — Avsättning ersättningar till anställda 16 203,6 — — — Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 — 94,4 7,6 4,2 Avsättning för uppskjuten skatt 12 6,2 — — — Övriga avsättningar 17 212,3 373,0 29,0 23,0 Avsättningar 422,1 467,4 36,6 27,2 Långfristiga skulder räntebärande 2 731,0 6 417,1 605,8 4 010,1 Långfristiga skulder ej räntebärande 5,8 11,0 — — Långfristiga skulder 18, 22 2 736,8 6 428,1 605,8 4 010,1 Kortfristiga skulder till koncernföretag — — 1 088,6 1 607,4 Kortfristiga skulder räntebärande 18, 22 2 967,0 123,9 2 890,1 36,6 Kortfristiga skulder ej räntebärande 1 066,0 1 345,2 6,2 20,5 Förskott från kunder 204,6 151,8 — — Leverantörsskulder 7 030,1 7 882,2 7,8 52,1 Skatteskulder 76,7 49,2 — — Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 392,9 2 822,4 123,9 134,4 Kortfristiga skulder 13 737,3 12 374,7 4 116,6 1 851,0 Summa skulder och avsättningar 16 896,3 19 270,2 4 759,0 5 888,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 21 123,6 23 101,4 9 339,4 9 694,4 Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 21 Ställda säkerheter 2 384,0 2 532,0 Inga Inga Ansvarsförbindelser 6 949,0 6 949,0 6 944,0 6 940,0 Coop Norden Årsredovisning 2004 17
 20. 20. Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget MSEK Not 2004 2003 2004 2003 Resultat efter finansiella poster – 223,9 22,2 – 61,1 – 127,3 Justering för ej kassaflödespåverkande poster 19, 23 1 180,8 1 156,3 16,8 79,2 Betald inkomstskatt – 26,2 – 39,3 — – 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 930,7 1 139,2 – 44,3 – 48,2 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Varulager 218,0 28,0 — — Kundfordringar – 171,2 – 9,0 0,2 – 1,0 Övriga kortfristiga fordringar 262,4 – 421,3 – 45,6 – 60,2 Leverantörsskulder – 852,5 1 912,0 – 44,3 35,5 Kortfristiga icke räntebärande skulder – 763,7 255,9 – 16,9 30,8 Förändringar i rörelsekapital – 1 307,0 1 765,6 – 106,6 5,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten – 376,3 2 904,8 – 150,9 – 43,1 Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar – 832,6 – 1 015,9 – 2,9 – 19,5 Försäljning av materiella/immateriella anläggningstillgångar 238,5 705,8 — — Nyemission i dotterbolag / Aktieägartillskott — — — – 701,9 Resultatgaranti — 78,8 — 78,8 Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar — 8,0 — — Kassaflöde från investeringsverksamheten – 594,1 – 223,3 – 2,9 – 642,6 Kortfristig räntebärande in- och utlåning koncernkonton och liknande 1 972,3 203,3 874,0 3 677,8 Amortering av räntebärande utlåning till föregående ägare av dotterbolag — – 116,0 — – 116,0 Förändring av skuld till kreditinstitut – 2 709,1 – 1 843,9 – 2 275,0 – 1 758,8 Upptagande av lån 605,8 — — — Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 131,0 – 1 756,6 – 1 401,0 1 803,0 ÅRETS KASSAFLÖDE – 1 101,4 924,9 – 1 554,8 1 117,3 Avstämning av årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 2 159,3 898,2 1 575,7 438,5 Likvida medel omklassificering 2) — 347,5 — 19,9 Likvida medel vid årets början justerade för omklassificering 2 159,3 1 245,7 1 575,7 458,4 Omräkningsdifferenser i likvida medel – 1,3 – 11,3 — — Likvida medel vid årets slut 1) 1 056,6 2 159,3 20,9 1 575,7 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL – 1 101,4 924,9 – 1 554,8 1 117,3 1) Likvida medel innehåller endast kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar. 2) Likvida medel omklassificering avser kontokortsfordringar. 18 Coop Norden Årsredovisning 2004
 21. 21. Förändringar i eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget Summa MSEK kapital reserver kapital eget kapital Ingående balans 1 januari år 2003 500,0 3 684,4 – 91,3 4 093,1 Valutakursdifferenser — — – 304,7 – 304,7 Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital — – 273,8 273,7 – 0,1 Årets resultat — — 29,5 29,5 Utgående balans 31 december 2003 500,0 3 410,6 – 92,8 3 817,8 Byte av redovisningsprincip Implementering av Ersättning till anställda (RR 29) – 95,1 – 95,1 Justerad ingående balans 2004-01-01 500,0 3 410,6 – 187,9 3 722,7 Pågående ej registrerad nyemission genom konvertering av konvertibla förlagslån — 900,0 — 900,0 Valutakursdifferenser — — 7,2 7,2 Förskjutningar mellan fritt och bundet kapital — 55,1 – 55,1 0,0 Årets resultat — — – 414,6 – 414,6 Utgående balans 31 december år 2004 500,0 4 365,7 – 650,4 4 215,3 Moderbolag Aktie- Bundna Reserv Fritt eget Summa MSEK kapital reserver fond kapital eget kapital Ingående balans 1 januari år 2003 500,0 3 465,7 — – 67,8 3 897,9 Årets resultat — — — – 91,8 – 91,8 Utgående balans 31 december år 2003 500,0 3 465,7 — – 159,6 3 806,1 Pågående ej registrerad nyemission genom konvertering av konvertibla förlagslån — 900,0 — — 900,0 Årets resultat — — — – 125,7 – 125,7 Utgående balans 31 december år 2004 500,0 4 365,7 — – 285,3 4 580,4 Efter att samtliga ägare under december 2004 påkallat konvertering av utestående konvertibla förlagslån tillförs eget kapital 900 MSEK. Registrering av nyemission genom konvertering har av Bolagsverket skett den 17 januari 2005 varefter aktiekapitalet i bolaget utgörs av 612 500 st aktier a´nom 1 000 kr. Överskjutande belopp har tillförts överkursfonden. Coop Norden Årsredovisning 2004 19
 22. 22. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen, Med intresseföretag avses företag, som inte är dotterföretag Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppens där Coop Norden-koncernen har ett innehav på minst 20% uttalanden samt i tillämpliga fall Bokföringsnämndens av röstetalet av samtliga andelar. rekommendationer och uttalanden. Om inte annat framgår I koncernens bokslut redovisas Coop Norden-koncernens är principerna oförändrade gentemot föregående år. intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Enligt denna Från och med 1 januari 2005 kommer koncernen att metod redovisas det bokförda värdet i koncernen på andelar i redovisa i enlighet med International Financial Reporting intresseföretag till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället Standards (IFRS). Jämförelsesiffror för 2004 kommer också och därefter justeras värdet med koncernens andel av förän- att omräknas enligt IFRS. Tertialrapporten per 30 april 2005 dringen i intresseföretagets nettotillgångar. blir den första finansiella rapporten som redovisas enligt I koncernens resultaträkning redovisas som resultatandelar IFRS för Coop Norden. koncernens andel i intresseföretagets resultat före boksluts- dispositioner och skatt. Resultatandelar redovisas i koncernens Koncernredovisning rörelseresultat, eftersom innehaven uteslutande är rörelse- Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Coop Norden betingade. Koncernens andel av intresseföretagens redovisade AB med samtliga dotterbolag i Danmark, Norge och Sverige. skatter inklusive förändring av uppskjutna skatter ingår i Med dotterbolag avses juridisk person i vilken moderbolaget koncernens skattekostnader. direkt eller indirekt kontrollerar mer än hälften av röstetalet. Coop Norden-koncernen innehar ett så kallat joint venture Verksamheten i Coop Norden-koncernen etablerades år bolag, Intergroup A.m.b.a, vilket tas in i redovisningen enligt 2002 genom att ägarna till Coop Norden AB (FDB i klyvningsmetoden, det vill säga 50% av bolagets balans- och Danmark, Coop NKL i Norge och KF i Sverige) slog sam- resultaträkning. man sina dagligvaruverksamheter till en gemensam nordisk Försäljning och inköp samt uppkomna internvinster inom enhet. Detta skedde genom att respektive ägare till Coop koncernen elimineras i sin helhet med beaktande av uppskju- Norden AB, apporterade sina dagligvaruverksamheter i utby- ten skatt. Övriga koncerninterna mellanhavanden elimineras te mot aktier i Coop Norden AB. Samgåendet redovisas som i sin helhet. ett joint venture enligt carry-over principen varvid Coop Norden övertar de tidigare ägarnas bokförda värden på över- Omräkning av utlandsverksamheter förda tillgångar och skulder. Övertagna nettotillgångar i De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder i balans- Coop Norden-koncernen har således redovisats till de tidiga- räkningen omräknas till svenska kronor enligt dagskursmeto- re ägarnas ursprungliga bokförda koncernmässiga värden och den, då samtliga dotterbolag klassificeras som självständiga. därefter har endast justeringar skett för anpassning till kon- Dagskursmetoden innebär att tillgångar och skulder cerngemensamma redovisningsprinciper. omräknas till valutakursen på balansdagen samt att intäkter Koncernens egna kapital innehåller därmed endast eget och kostnader räknas om till den genomsnittliga valutakur- kapital från dotterbolagen till den del det kommer av förän- sen under räkenskapsåret. De omräkningsdifferenser som dringar som tillkommit efter samgåendet. uppstår på grund av dagskursmetoden förs direkt till eget I övriga avseenden följer Coop Norden-koncernen kapital i balansräkningen. Förändringar i valutakurser påver- Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovis- kar därmed både koncernens resultat- och balansräkning. ning, RR1:00. Resultat av bolag eller verksamheter som avyttrats eller till- Omräkningsexponering kommit under året ingår i koncernresultaträkningen endast De utländska dotterbolagen finansieras till största del genom för den del av året som bolaget eller verksamheten tillhört Coop Nordens gemensamma finansavdelning. Lån och koncernen respektive fram till tidpunkten för avyttringen. checkräkningskrediter tas upp i respektive lands valuta. Det Minoritetsandelen av årets resultat och eget kapital i delvis är koncernens policy att omräkningsexponering avseende ägda dotterföretag redovisas separat i koncernens resultat- nettotillgångar i främmande valutor inte skall säkras. och balansräkning. 20 Coop Norden Årsredovisning 2004
 23. 23. Om däremot nettotillgång i annan valuta än svenska kronor Intäkter redovisas normalt när inkomsten kan beräknas skall avyttras är den att betrakta som transaktionsexponering på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och och skall därmed omfattas av policyn för transaktionsexpone- rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till ring. köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Interna lån respektive placeringar skall säkras i dotterbolagets Koncernens övriga intäkter består till stor del av bensin- lokala valuta för att minska omräkningsexponeringen. försäljning, samt fakturering till Coop NKL för att täcka omkostnader i enlighet med avtal. Under året har realisa- Finansiella instrument tionsvinster uppstått vid försäljning av fastigheter och verk- Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaff- samheten i Danskt Kaffekompagni A/S i Danmark. Dessa ningsvärde och verkligt värde. realisationsvinster har redovisats som övriga intäkter i kon- cernredovisningen. Derivatinstrument Valutaderivat Immateriella anläggningstillgångar Koncernen har väsentliga valutaflöden i utländsk valuta rela- De immateriella tillgångarna, bestående företrädesvis av akti- terade till inköp av varor i främmande valutor. För säkring av verade IT-projekt, licenser, patent, varumärken, hyresrättig- fluktuationer i valutakurser avseende dessa flöden används heter och förvärvad goodwill, redovisas till anskaffningskost- terminskontrakt, swapar och optioner. Kursdifferenser hän- nad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan förliga till dessa reflekteras i samband med att transaktioner- och eventuella nedskrivningar. na sker. Utestående valutaderivat värderas till balansdagens Koncernen tillämpar RR 15 för redovisning av utveck- valutakurser och orealiserade valutaresultat redovisas över lingskostnader för egna IT-projekt. I det fall det är sannolikt resultatet. att utvecklingskostnader leder till framtida ekonomiska för- delar för koncernen och anskaffningsvärdet kan beräknas till- Räntederivat förlitligt, aktiveras utgifter för utveckling såsom immateriell Räntederivat (ränteswapavtal), FRA-kontrakt (Forward Rate anläggningstillgång i balansräkningen. I övrigt belastar Agreement) och futures ingås i syfte att förändra den under- utvecklingen rörelseresultatet löpande. liggande finansiella nettoskuldens räntestruktur. Räntederivatens resultateffekt (netto) av ränteintäkter och Materiella anläggningstillgångar räntekostnader redovisas löpande under räntenetto. För ute- Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- stående räntederivat redovisas upplupen ränta. värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker om till- Utländska valutor gångens bokförda värde överstiger återvinningsvärdet i enlig- Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till het med RR17. balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kurs- förluster ingår i resultatet. Avskrivningar enligt plan Kursvinster och kursförluster på operativa fordringar och Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaff- skulder redovisas som övriga rörelseintäkter och rörelsekost- ningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. nader. Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och Planenlig avskrivning sker med följande procentsatser: skulder redovisas under resultat från finansiella investeringar. Byggnader 2–2,5 Intäkter Markanläggningar 5 Koncernens försäljning i Danmark och Sverige utgörs Maskiner och andra tekniska anläggningar 6–20 huvudsakligen av detaljhandel, vilket avser butiksförsäljning Inventarier, verktyg och installationer 10–33 med kontant betalning. Intäkterna redovisas således normalt Finansiell leasing 10 i samband med kontant betalning. Intäkterna redovisas med Goodwill 20 avdrag för rabatter och moms. Andra immateriella tillgångar 10–20 I Danmark och Sverige sker även distribution av varor till självständiga konsumentföreningar så kallade Detaljhandels- Avskrivningar påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk. drivande föreningar (DDF). Försäljning i Norge består ute- slutande av produktion och distribution av varor till Coop NKL och DDF. Coop Norden Årsredovisning 2004 21

×