Coop Årsredovisning 2002

942 views

Published on

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och Daglivs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coop Årsredovisning 2002

 1. 1. ÅRSREDOVISNING 2002 FÖR COOP NORDEN AB
 2. 2. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB, chef Jørgen Clausen koncernen samt Erik Olsson, som efter- organisationsnummer 556585-8585 och med säte i Göteborg, träddes av Andreas Falkenmark. Sverige, får härmed avge årsredovisning och koncernredovis- Den 17 december 2002 beslutade Coop Nordens styrelse att ning för verksamheten i moderbolaget och koncernen under till ny vd i Coop Norden AB och koncernchef utse Svante Nils- räkenskapsåret 2002-01-01 – 2002-12-31. son, med tillträdesdag den 1 februari 2003. Koncernens och moderbolagets huvudkontor är sedan bil- VERKSAMHETEN dandet beläget i centrala Göteborg. Coop Norden är en detaljhandelskoncern som agerar på den svenska, danska och norska marknaden och har drivits som en MARKNADEN gemensam koncern sedan 1 januari 2002. Den nordiska marknaden för dagligvaruhandel är en marknad Verksamheten består i Sverige och Danmark i huvudsak av med ökande konkurrens. Coop Nordens strategi är att vara det detaljhandelsdrivande butiker såsom Coop Forum, Coop Kon- ledande nordiska detaljhandelsföretaget. Med starka fotfästen i sum, Kvickly, Kvickly xtra, SuperBrugsen, DagliLokalBrugsen, vart och ett av de tre länderna Sverige, Danmark och Norge har Irma och Fakta med tillhörande distributions- och logistikverk- koncernen redan den nödvändiga storleken och marknadsnär- samhet. I Norge består verksamheten av ägandet av koncepten, varon. Detta är i sig en förutsättning för att kunna befästa ledar- distributions- och logistikverksamhet samt industriproduktion, positionen. Coop Norden har stora krav på synergivinster genom tillverkning av bland annat kaffe, bröd, juice, sylt och genom sammanslagningen av verksamheterna. margarin. KONCERNEN E TA B L E R I N G O C H F Ö R S TA V E R K S A M H E T S Å R Omsättning och resultat Konsumentkooperationerna i Danmark (FDB), Norge (Coop Rörelsens intäkter uppgick under år 2002 till 83 922 MSEK. För NKL) och Sverige (KF) bildade vid årsskiftet 1999/2000 Coop 2001, innan apportöverlåtelsen till Coop Norden, uppgick jäm- Norden AB för att öka takten i och omfattningen av det nor- förbar proforma omsättning till 80 391 MSEK, vilket motsvarar diska samarbetet. Bakgrunden var den ökande koncentrationen en ökning med 4,4%. inom detaljhandeln i Norden. De nordiska konsumentkoopera- Coop Norden-koncernens första verksamhetsår känneteck- tionerna ville långsiktigt stärka sin konkurrenskraft och utveck- nades av en framgång i driften för Coop Sverige, Coop Dan- lingsförmåga genom en kraftfull gemensam satsning i syfte att mark och Coop Norge. Samtidigt har kostnader för konverter- säkra de kooperativa medlemsvärdena. ingen av OBS! Danmark till Kvickly xtra och strukturkostnader Coop Nordens bolagsstämma beslutade den 20 juni 2002 att i samband med bildandet av koncernen utvecklats i negativ rikt- nyemittera 485 000 aktier och att de tre ägarna, svenska KF, ning. danska FDB och norska NKL ägde rätt att teckna aktier i ut- Koncernens totala rörelseresultat uppgick till 109 MSEK. Det byte mot att apportera merparten av sina verksamheter avseen- operativa rörelseresultatet d.v.s. resultat exkluderat för stora eng- de detaljhandel, logistik och industri till Coop Norden AB. Den ångseffekter och omläggning till koncerngemensamma redovis- så kallade skärningstidpunkten för verksamheterna avsåg 2002- ningsprinciper uppgår till 615 MSEK (proforma 341 MSEK). 01-01, vilket innebar att överlåtelserna skedde retroaktivt per Engångseffekter har under året varit konvertering av OBS! 2002-01-01. Vid tillfället tecknade svenska KF 42%, danska FDB Danmark och strukturkostnader för bildande av koncernen 38% samt norska Coop NKL 20% av aktierna i Coop Norden samt extra avsättning för pensioner i Coop Sverige. AB. De tre ägarna överlät även sin respektive tredjedel av ägan- Den operativa resultatökningen i de tre stora dotterbolagen det i OBS! Danmark, vilket omfattade 12 stormarknader. berodde i första hand på effektiviseringar av driften, en god voly- Coop Norden fick under sin uppbyggnadsfas en nationellt mutveckling och ökade marginaler i industriverksamheten. sammansatt ledningstrio som utgjordes av koncernchefen Coop Sveriges operativa rörelseresultat ökade med 178 MSEK Roland Svensson och de vice koncerncheferna Jørgen Clausen jämfört med föregående år (proforma). Det operativa rörelsere- och Svein E. Skorstad. De utgjorde koncernledningen tillsam- sultatet är rörelseresultat justerat för engångseffekter såsom mans med H. C. Madsen, vd Coop Danmark A/S, Svein Fane- extra avsättningar till pensioner 162 MSEK, strukturföränd- bust, vd Coop Norge AS och Erik Olsson, vd Coop Sverige AB. ringskostnader 43 MSEK och reavinsten från en större fastig- I augusti 2002 aviserade Roland Svensson att han hade för hetsförsäljning 54 MSEK. Dessutom exkluderas kostnads- avsikt att lämna sitt uppdrag då koncernen går in i nästa fas av effekten av införandet av koncerngemensamma redovisnings- etableringen där det krävs ett långsiktigt engagemang i strategi principer 50 MSEK. Extra avsättningar till pensioner har varit och strukturfrågor. Under augusti månad lämnade vice koncern- nödvändig då pensionsstiftelsens (KP) förmögenhet utvecklats negativt under året. 2 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 3. 3. Den operativa förbättringen förklaras av att Tillväxtprogram- KF’s del av garantilånet. För att säkra en oberoende tolkning av met med bl a effektiviseringar av driften, har börjat ge effekt apportavtalets bestämmelser om resultatgaranti för 2002 har ett samt volymökningar i Coop Forum och en ökad försäljning till skiljeförfarande inletts vid Stockholms Handelskammare. Detta de detaljhandelsdrivande föreningarna (DDF). Konceptet Coop innebär att ingen resultattäckning finns redovisad i Coop Nor- Forum hade sitt första hela verksamhetsår och mot slutet av den-koncernen för år 2002. Övriga garantilån kommer att åter- 2002 inleddes omprofileringen av supermarkets till Coop Konsum. betalas under 2003. Coop Danmark förbättrade sitt rörelseresultat med 106 Coop Norden innehar även konvertibla skuldebrev om 900 MDKK, jämfört med föregående år proforma, som följd av fram- MSEK från KF och NKL. FDB har möjlighet att, i perioden gångar i volymer och effektivitet i samtliga kedjor. Mest positiv 2003-2006, byta ut en andel av dessa skuldebrev, en andel mot- utveckling visade Superbrugsen och Fakta. svarande ägarandelen i Coop Norden AB. Skuldebreven kan OBS! Danmark påbörjade under våren 2002 arbetet med att konverteras till aktier tidigast den 26 april 2007. konvertera de tolv varuhusen till Kvickly xtra. Den 31 december Koncernens nettoskuld, exklusive lån från ägarna, uppgick 2002 förvärvade Coop Danmark varuhusen från OBS! Dan- till 6 079 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden exklusive lån från mark. Kostnaderna i samband med konvertering, bl a försäljning ägarna uppgick till 1,17 gånger. av utgående sortiment, omställning av butiksinredning och ökad Koncernens eget kapital uppgick till 4 093 MSEK. Koncer- marknadsföring, har varit betydande. nens totala riskbärande kapital, inklusive lån som är konvertib- Coop Norge ökade under året sin samlade resultatgenerering la till aktiekapital från ägarna, uppgick till 5 193 MSEK. Vid i handelsverksamheten med 287 MNOK jämfört med föregåen- apportemissionen tillfördes 3 936 MSEK i eget kapital och 1 100 de år proforma, varav merparten tillfaller Coop NKL och de MSEK i lån från ägarna. norska samvirkelagen. Bakom förbättringen ligger främst effek- Soliditeten mätt såsom ägarnas riskbärande kapital i förhål- tiviseringsvinsterna från effektiviseringsprogrammet Coop lande till totalt kapital uppgick vid årets slut till 22%. 2003, som har gett en betydande sänkning av kostnadsnivån. I Koncernens operativa sysselsatta kapital uppgick till 11 273 tillägg har industriverksamheten haft ett mycket gott år med en MSEK och avkastningen på operativt sysselsatt kapital uppgick förbättring av rörelseresultatet om 31 MNOK jämfört med före- till 1,08%. gående år proforma, som följd av förmånliga råvaruinköp och effektiviseringar av driften. Investeringar Koncernens moderbolag, Coop Norden AB, ökade under Koncernens nettoinvesteringar uppgick under 2002 till 1 495 året sin bemanning från 4 till 22 personer och började på allvar MSEK. Investeringarna är hänförbara till ombyggnationer och arbetet med att realisera nordiska integrationseffekter. Under nyetableringar av butiker. året har koncernen och DDF fått positiva bidrag från integra- tionsarbetet inom områden som inköp, marknadsföring och IT. 2003 Resultatet har belastats med betydande etablerings- och struk- Under verksamhetsåret 2002 visade det operativa rörelseresulta- turkostnader. tet i de vidareförda verksamheterna i Coop Sverige, Coop Dan- Årets resultat för koncernen uppgick till –205 MSEK. mark och Coop Norge en mycket positiv utveckling. Bolagen har tagit eller bibehållit marknadsandelar. Prognosen för 2003 är en Personal fortsatt resultatframgång som följd av fortsatt arbete med kost- Medelantal anställda uppgick under året till 28 147 stycken per- nadseffektivitet, investeringar i butiksombyggnader och nyeta- soner. Antal anställda vid årets slut uppgick till 26 747 personer. bleringar samt synergieffekter inom främst sortiments- och inköpsfunktionen. Som följd av insatser också för kapitalfrigö- Likvida medel och finansiell ställning relse förutses en ökad soliditet och en lägre skuldsättningsgrad. Koncernens likvida medel uppgick till 892 MSEK. Av koncer- Coop Norden-koncernen har i januari 2003 startat egen nens totala checkräkningskredit om 3 540 MSEK, var 830 MSEK grossistverksamhet inom hemelektronik och i samband med utnyttjade den 31 december 2002. detta förvärvat Coop Elektros varulager samt erbjudit delar av Coop Norden innehar garantilån om 200 MSEK från de tre Coop Elektros personal en vidare anställning.Total köpeskilling ägarna som är förknippade med resultatgarantier i de respektive uppgick till 124 MSEK. apporterade verksamheterna för helåret 2002. Coop Sverige AB Coop Norden-koncernen har i februari 2003 ingått avtal om har på grund av stora engångskostnader för främst pensioner att sälja Margarinverksamheten i Norge (villkorat till godkän- inte uppnått det garanterade resultatet, vilket innebär att resul- nande av Konkurransetilsynet) vilket kommer att innebära en tattäckning kommer att ske bland annat genom kvittning av realisationsvinst om cirka 150 MSEK. COOP ÅRSREDOVISNING 2002 3
 4. 4. MODERBOLAGET se, styrelseordförande och vd, vilkens befogenheter förtydligats Omsättning och resultat i en särskild vd-instruktion. Omsättningen uppgick till 100 MSEK och bestod i sin helhet av intäkter i form av management fee från dotterbolagen. Resulta- VINSTDISPOSITION tet efter finansnetto uppgick till –81,8 MSEK. Resultatet efter Koncernens fria egna kapital uppgår till –91,3 MSEK. skatt uppgick till –52,7 MSEK (–11,2 MSEK). Likvida medel upp- Till bolagsstämman för behandling står följande ansamlade gick till 439 MSEK. förlust i moderbolaget (kr): Under året har aktier och andelar i koncernens dotterbolag apporterats in från de tre ägarföretagen. Moderbolaget har des- Balanserade vinstmedel –15 134 382 kr sutom tecknat nyemission i Coop Danmark A/S med 700 Årets resultat –52 676 104 kr MSEK samt genomfört ett aktieägartillskott till Coop Sverige Summa –67 810 486 kr AB med 900 MSEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten Personal behandlas på följande sätt (kr): Medelantal anställda uppgick till 14 stycken under år 2002. Antal anställda vid årets slut uppgick till 22 personer. I ny räkning överförs –67 810 486 kr Styrelsens arbete under 2002 Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställ- Coop Nordens styrelse består av 13 stycken styrelseledamöter ning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräk- valda av bolagsstämman samt 2 personalrepresentanter. Andra ningar samt kassaflödesanalyser jämte tillhörande redovis- tjänstemän deltar vid behov i styrelsens sammanträden i före- ningsprinciper och noter. dragande eller administrativa funktioner. Under året hade sty- relsen 10 protokollförda styrelsemöten varav 1 extra styrelsemö- te som hölls per capsulam. Den formella styrningen av styrelsens arbete utgår från Arbets- ordningen, vilken reglerar styrelsens tids- och ämnesmässiga inriktning. Vidare preciseras ansvarsfördelningen mellan styrel- 4 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 5. 5. Resultaträkning KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK Not 2002 2002 2001 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 77 360,5 – – Förändring varulager –4,1 – – Aktiverat arbete för egen räkning 5,4 – – Övriga rörelseintäkter 2 6 560,1 100,0 – Summa rörelsens intäkter 83 921,9 100,0 – Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter –448,8 – – Handelsvaror –64 727,1 – – Övriga externa kostnader 3 –7 818,0 –66,1 –8,8 Personalkostnader 4,5,6 –9 774,1 –97,4 –7,6 Avskrivningar 7,8 –1 099,8 –1,4 –0,1 Jämförelsestörande poster 9 54,8 – – Övriga rörelsekostnader – – – Summa rörelsens kostnader –83 813,0 –164,9 –16,5 Rörelseresultat 108,9 –64,9 –16,5 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper 10 0,2 – – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 47,6 174,1 1,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 12 –509,5 –191,0 – Summa finansiella intäkter och kostnader –461,7 –16,9 1,0 Resultat efter finansiella poster –352,8 –81,8 –15,5 Skatt på årets resultat 13 148,5 29,1 – Resultat efter skatt –204,3 –52,7 –15,5 Minoritetens andel av årets resultat –0,7 – – ÅRETS RESULTAT –205,0 –52,7 –15,5 COOP ÅRSREDOVISNING 2002 5
 6. 6. Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december not 2002 2002 2001 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 129,3 – 0,5 Patent och licenser samt liknande rättigheter 39,2 0,4 – Hyresrätter och liknande rättigheter 2,0 – – Goodwill 7,6 – – Immateriella anläggningstillgångar 7 178,1 0,4 0,5 Byggnader och mark 7 579,1 – – Maskiner och andra tekniska anläggningar 359,2 – – Inventarier, verktyg och installationer 3 290,7 4,2 3,4 Pågående nyanläggningar och förskott 230,1 – – Materiella anläggningstillgångar 8 11 459,1 4,2 3,4 Aktier och andelar i koncernföretag 14 – 4 893,9 – Fordringar hos koncernföretag – 2 565,0 – Andelar i intresseföretag 14 1,4 – – Andra långfristiga värdepappersinnehav 25,1 – – Andra långfristiga fordringar räntebärande 0,1 – – Andra långfristiga fordringar ej räntebärande 187,4 – – Uppskjuten skattefordran 13 572,0 29,1 – Finansiella anläggningstillgångar 786,0 7 488,0 0,0 Summa anläggningstillgångar 12 423,2 7 492,6 3,9 Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter 103,2 – – Färdiga varor och handelsvaror 6 175,0 – – Förskott till leverantörer 8,7 – – Varulager m.m. 6 286,9 – – Kundfordringar 2 449,8 1,6 – Kortfristiga fordringar hos koncernföretag – 2 134,9 – Övriga kortfristiga fordringar räntebärande 575,1 – – Övriga kortfristiga fordringar ej räntebärande 284,3 10,4 3,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 433,3 15,4 – Kortfristiga fordringar 3 742,5 2 162,3 3,8 Kortfristiga placeringar 6,6 – – Kassa och bank 891,6 438,5 17,0 Summa omsättningstillgångar 10 927,6 2 600,8 20,8 SUMMA TILLGÅNGAR 23 350,8 10 093,4 24,7 6 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 7. 7. Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december not 2002 2002 2001 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital (500 000 aktier à nom 1 000 kr) 500,0 500,0 15,0 Överkursfond 3 465,7 3 465,7 15,0 Bundna reserver 218,7 – – Bundet eget kapital 4 184,4 3 965,7 30,0 Fria reserver / Balanserat resultat 113,7 –15,1 0,4 Årets resultat –205,0 –52,7 –15,5 Fritt eget kapital –91,3 –67,8 –15,1 Summa eget kapital 16 4 093,1 3 897,9 14,9 Minoritetens andel 13,0 – – Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 98,1 – – Avsättning för uppskjuten skatt 13 1,8 – – Övriga avsättningar 17 90,3 – – Avsättningar 190,2 – – Långfristiga skulder räntebärande 7 549,2 4 975,0 – Långfristiga skulder ej räntebärande 44,6 – – Långfristiga skulder 18 7 593,8 4 975,0 – Kortfristiga skulder till koncernföretag – 86,1 – Kortfristiga skulder räntebärande 19 1 128,7 1 030,5 – Kortfristiga skulder ej räntebärande 1 223,0 3,5 0,6 Förskott från kunder 126,7 – – Leverantörsskulder 6 154,6 16,6 6,9 Skatteskulder 43,6 – – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 784,1 83,8 2,3 Kortfristiga skulder 11 460,7 1 220,5 9,8 Summa skulder och avsättningar 19 244,7 6 195,5 9,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 350,8 10 093,4 24,7 Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 21 Ställda säkerheter 2 653,0 Inga Inga Ansvarsförbindelser 6 816,0 6 640,0 Inga COOP ÅRSREDOVISNING 2002 7
 8. 8. Kassaflödesanalys KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK not 2002 2002 2001 Resultat efter finansiella poster –352,8 –81,8 –15,5 Justering för ej kassaflödespåverkande poster 22 1 025,0 38,7 0,1 Betald inkomstskatt –6,8 –0,1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 665,4 –43,2 –15,4 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Varulager –531,1 – – Kundfordringar –1 414,2 –1,6 – Övriga kortfristiga fordringar 861,3 –7,5 –3,7 Leverantörsskulder –453,3 9,7 6,9 Kortfristiga icke räntebärande skulder 62,9 28,7 2,3 Förändringar i rörelsekapital –1 474,4 29,3 5,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten –809,0 –13,9 –9,9 Förvärv av materiella/immateriella tillgångar –1 494,6 –2,2 –4,0 Aktieägartillskott – –1 600,0 – Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 16,6 – – Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar –1,0 – – Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 479,0 –1 602,2 –4,0 Kortfristig räntebärande utlåning/koncernkonton och liknande – –4 642,4 – Amortering av räntebärande utlåning till föregående ägare av dotterbolag –4 173,0 – – Upptagande av lån 6 005,5 6 005,4 – Nyemission 674,6 674,6 – Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 507,1 2 037,6 – ÅRETS KASSAFLÖDE 219,1 421,5 –13,9 Avstämning av årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 17,0 17,0 30,9 Likvida medel tillskjutna vid apportemission 23 660,5 – – Likvida medel vid årets början justerade för medel tillskjutna vid apportemission 677,5 17,0 30,9 Omräkningsdifferenser i likvida medel 1,6 – – Likvida medel vid årets slut * 898,2 438,5 17,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 219,1 421,5 –13,9 * Likvida medel innehåller endast kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar. 8 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 9. 9. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen O M R Ä K N I N G AV U T L A N D S V E R K S A M H E T E R och Redovisningsrådets rekommendationer samt i tillämpliga De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder i balansräk- fall Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. ningen omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden, då samtliga dotterbolag klassificeras som självständiga. KONCERNREDOVISNING Dagskursmetoden innebär att tillgångar och skulder omräk- Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Coop Norden nas till valutakursen på balansdagen samt att intäkter och kost- AB med samtliga dotterbolag i Danmark, Norge och Sverige. nader räknas om till den genomsnittliga valutakursen under Med dotterbolag avses juridisk person i vilka moderbolaget räkenskapsåret. De omräkningsdifferenser som uppstår på direkt eller indirekt kontrollerar mer än hälften av röstetalet. grund av dagskursmetoden förs direkt till eget kapital i balans- Verksamheten i Coop Norden-koncernen har etablerats räkningen. genom att ägarna till Coop Norden AB (FDB i Danmark, NKL De utländska dotterbolagen finansieras till största del i Norge och KF i Sverige) slagit samman sina dagligvaruverk- genom Coop Nordens gemensamma finansavdelning. Lån och samheter till en gemensam nordisk enhet. Detta har skett checkräkningskrediter tas upp i respektive lands valuta. genom att respektive ägare till Coop Norden AB, apporterat sina dagligvaruverksamheter i utbyte mot aktier i Coop Norden FINANSIELLA INSTRUMENT AB. Samgåendet har redovisats som ett joint venture enligt Koncernen har väsentliga valutaflöden i utländsk valuta relate- carry-over principen varvid Coop Norden övertar de tidigare rade till inköp av varor i främmande valutor. För säkring av fluk- ägarnas bokförda värden på överförda tillgångar och skulder. tuationer i valutakurser avseende dessa flöden används termins- Övertagna nettotillgångarna i Coop Norden-koncernen har kontrakt, swapar och optioner. Kursdifferenser hänförliga till således redovisats till de tidigare ägarnas ursprungliga bokförda dessa reflekteras i samband med att transaktionerna sker. koncernmässiga värden och därefter har endast justeringar skett för anpassning till koncerngemensamma redovisningsprinciper. U T L Ä N D S K A VA L U T O R I övriga avseenden följer Coop Norden-koncernen Redovis- Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balans- ningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR1:00. dagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår Minoritetsandelen av nettovinst och eget kapital i delvis ägda i resultatet. dotterföretag redovisas separat vid beräkning av koncernens Kursvinster och kursförluster på rörelserelaterade fordringar nettovinst och eget kapital. och skulder redovisas som övriga rörelseintäkter och rörelse- Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimine- kostnader. Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och ras i koncernredovisningen. skulder redovisas under resultat från finansiella investeringar. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Den Moderbolaget har lämnat ett långfristigt lån till Coop ökning respektive minskning av intressebolagets värde som Norge, vilket betraktas som en utvidgning av moderbolagets uppkommer enligt kapitalandelsmetoden ökar respektive mins- investering i Coop Norge. Kursdifferenser som uppkommit kar koncernens fria reserver. avseende detta lån har redovisats direkt mot eget kapital i enlig- het med RR8. GEMENSAMMA REDOVISNINGSPRINCIPER I och med bildandet av Coop Norden-koncernen har gemen- INTÄKTER samma redovisningsprinciper införts. De nya gemensamma Koncernens försäljning i Danmark och Sverige utgörs huvud- redovisningsprinciperna har främst inneburit effekter på akti- sakligen av detaljhandel, vilket avser butiksförsäljning med kon- veringar av anläggningstillgångar, avskrivningstider, varulager- tant betalning. Intäkterna redovisas således normalt i samband värdering och skatter. med kontant betalning. En gränsdragning har gjorts av vad som anses vara ändring I Danmark och Sverige sker även distribution av varor till av redovisningsprincip samt vad som anses vara förändring i självständiga konsumentföreningar. Försäljning i Norge består uppskattningar och bedömningar. Förändring av varulagervär- uteslutande av produktion och distribution av varor till Coop dering och redovisning av uppskjuten skatt har ansetts vara en NKL. ändring av redovisningsprincip och effekten har förts som en Intäkter redovisas normalt när inkomsten kan beräknas på korrigeringspost mot ingående eget kapital. Förändring av ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättig- avskrivningstider och regler för aktivering av IT-projekt har heter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vil- ansetts vara en förändring av uppskattningar och bedömningar ket normalt inträffar i samband med leverans. och har redovisats över resultaträkningen. Koncernens övriga intäkter består till stor del av bensinför- COOP ÅRSREDOVISNING 2002 9
 10. 10. säljning, samt fakturering till NKL för att täcka omkostnader i VA R U L A G E R enlighet med avtal. Varulager består i Coop Norden-koncernen av råvaror och för- nödenheter, färdiga varor, handelsvaror i distributionslager samt I M M AT E R I E L L A T I L L G Å N G A R handelsvaror i butikslager. De immateriella tillgångarna, bestående företrädesvis av aktive- Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt rade IT-projekt, licenser, patent, varumärken, hyresrättigheter först in – först ut principen (FIFU) respektive verkligt värde, där och förvärvad goodwill, redovisas till anskaffningskostnad med verkligt värde utgörs av återanskaffningsvärde eller nettoförsälj- avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. ningsvärde. M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R S K AT T E R Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär- Koncernens totala skatt utgörs av summan av aktuell skatt och de med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräk- AV S K R I V N I N G A R E N L I G T P L A N nas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redo- Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaff- visade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Upp- ningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Planenlig skjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det avskrivning sker med följande procentsatser: är sannolikt att den kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Byggnader 2–2,5% PENSIONER Markanläggningar 5% Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag Maskiner och andra tekniska anläggningar 6–20% eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part Inventarier, verktyg och installationer 10–33% skuldförs i balansräkningen. Goodwill 20% Andra immateriella tillgångar 10–20% FORDRINGAR Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas Införandet av gemensamma redovisningsprinciper har medfört inflyta. att avskrivningsprocenten för vissa typer av anläggningstill- gångar har förändrats jämfört med de principer dotterbolagen K A S S A F L Ö D E S A N A LY S hade innan de ingick i Coop Norden-koncernen. De nya Kassaflödesanalysen är upprättad enligt Redovisningsrådets avskrivningssatserna tillämpas på samtliga anläggningstillgång- rekommendation RR7. Den indirekta metoden har använts för ar baserat på historiska anskaffningsvärden från och med det att redovisa kassaflöden från den löpande verksamheten. I kon- första verksamhetsåret i Coop Norden-koncernen, d.v.s. år cernens kassaflödesanalys ingår apporterade fordringar och 2002. skulder i rörelsekapital, investeringsverksamhet och finansier- Anläggningstillgångar som fanns per 1 januari 2002, och in- ingsverksamhet. gick i de apporter som skedde per 1 januari 2002 har tagits in till bruttovärden, d.v.s. historiska anskaffningsvärden och ackumu- lerade avskrivningar. 10 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 11. 11. Definitioner R I S K B Ä R A N D E K A P I TA L RÄNTETÄCKNINGSGRAD Beräknas som summan av redovisat eget kapital, garantikapital, Beräknas som rörelseresultat plus avskrivningar plus finansiella förlagslån samt minoritetskapital. intäkter i procent av finansiella kostnader. SOLIDITET O P E R AT I V T S Y S S E L S AT T K A P I TA L Beräknas som summan av redovisat eget kapital, garantikapital, Beräknas som anläggningstillgångar plus ej räntebärande till- förlagslån samt minoritetskapital i procent av balansomslut- gångar minus ej räntebärande skuld. ningen. AV K A S T N I N G P Å O P E R AT I V T S Y S S E L S AT T K A P I TA L NETTOSKULD Beräknas som rörelseresultat i procent av genomsnittligt opera- Beräknas som summa räntebärande skulder exklusive garanti- tivt sysselsatt kapital. kapital och förlagslån, minus summa räntebärande tillgångar. PROFORMA NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD Justering av redovisningshandlingar i syfte att åstadkomma en Beräknas som nettoskuld dividerat med summan av eget kapi- historisk beskrivning av utvecklingen för den nuvarande kon- tal, garantikapital och förlagslån. cernstrukturen. Redovisade proformasiffror utgörs av sammanläggning av de fyra dotterbolagens omsättning och resultat, med justering för interna transaktioner. COOP ÅRSREDOVISNING 2002 11
 12. 12. Noter Not 1. Nettoomsättning per marknadssegment, geografiska marknader 2002 Andel i % Netto- av total MSEK omsättning omsättning Sverige 27 315 35 Norge 14 808 19 Danmark 35 237 46 Summa 77 360 100 Not 2. Övriga rörelseintäkter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december 2002 2002 2001 Bensinförsäljning 3 834,9 – – Fakturering av omkostnader till NKL 1 104,3 – – Leverantörsbonus 442,9 – – Kedjeavgifter 230,6 – – Externa hyresintäkter 125,2 – – Övriga rörelseintäkter 822,2 – – Management fee – 100,0 Summa 6 560,1 100,0 – Not 3. Arvode till revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Kostnad för revision genomförd av valda revisorer KPMG 2,7 0,4 0,1 Deloitte & Touche 3,7 – – NorAudit 1,6 – – Summa revision 8,0 0,4 0,1 Kostnad för konsultationer genomförda av valda revisorer KPMG 1,4 1,4 0,2 Deloitte & Touche 3,2 2,7 0,3 NorAudit 0,4 0,4 – Summa konsultation 5,0 4,5 0,5 Summa 13,0 4,9 0,6 12 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 13. 13. Not 4. Medelantal anställda 2002 Koncernen Antal anställda Varav kvinnor Varav män Sverige 12 322 7 273 5 049 Norge 1 827 457 1 370 Danmark 13 998 6 809 7 189 Koncern totalt 28 147 14 539 13 608 2002 2001 Antal Varav Varav Antal Varav Varav Varav moderbolaget anställda kvinnor män anställda kvinnor män Sverige 11 5 6 1 – 1 Norge 1 – 1 – – – Danmark 2 – 2 – – – Moderbolaget totalt 14 5 9 1 – 1 Not 5. Löner och andra ersättningar KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Moderbolag Styrelse och vd 24,5 24,5 1,7 Övriga 43,7 43,7 3,1 Summa 68,2 68,2 4,8 Dotterbolag i Sverige Styrelse och vd 19,2 Övriga 2 803,8 Summa 2 823,0 Dotterbolag i Norge Styrelse och vd 2,3 Övriga 741,6 Summa 743,9 Dotterbolag i Danmark Styrelse och vd 13,1 Övriga 4 058,3 Summa 4 071,4 KONCERNEN TOTALT 7 706,6 Sociala kostnader Sociala kostnader 1 971,6 23,0 1,8 Varav pensionskostnader: 574,4 4,3 – Summa 1 971,6 23,0 1,8 TOTALT 9 678,1 91,2 6,6 forts. nästa sida COOP ÅRSREDOVISNING 2002 13
 14. 14. forts. not 5 Inga tantiem eller resultatbaserade ersättningar har utgått till Coop Nordens nya koncernchef och verkställande direktör från verkställande direktören eller styrelse under räkenskapsåret. 1 februari 2003, har lön uppgående till 7 800 KSEK per år samt Enligt bolagsstämmans beslut utgår styrelsearvode intill nästa bonus baserat på Coop Nordens finansiella utveckling. ordinarie bolagsstämma med 1 650 KSEK, varav 250 KSEK till Till tjänstepension ska årligen inbetalas 35% av fast lön. Vid styrelsens ordförande Ebbe Lundgaard. De två vice ordföranden uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören har erhållit 150 KSEK vardera och övriga ledamöter 100 KSEK uppsägningslön i 12 månader samt avgångsvederlag motsvarande vardera. Totalt har 1 375 KSEK utbetalats under 2002. 12 månaders lön. Avräkning sker av uppsägningslön mot ersätt- Lön inklusive pensionsavsättningar har för verkställande ning från ny arbetsgivare. direktör och koncernchef Roland Svensson uppgått till 6 876 Övriga ledande befattningshavare har marknadsmässiga KSEK. Roland Svensson lämnade sin befattning den 31 januari anställningsvillkor. 2003 och står till styrelsens förfogande under resten av året. Han Coop Sverige har under året fått avsätta totalt 252 MSEK till har rätt till avgångsersättning motsvarande bibehållna förmåner pensionskassan KP på grund av underkonsolidering, vilket utgör under denna tid samt under 2004. Kostnaden för detta samt 162 MSEK mer än budgeterat. sociala kostnader har belastat resultatet 2002. Not 6 Upplysningar om närstående Coop Norden AB ägs av KF till 42%, FDB till 38% och Coop samt tillskjutande i form av garanti-och förlagslån. NKL till 20%. Följande transaktioner över Coop Norden-koncernens Under året har transaktioner skett mellan ägarbolagen och resultaträkning har skett med de tre ägarbolagen: Coop Norden AB i form av apporteringar av dotterbolagen, Intäkter MSEK Coop NKL 15 883,2 KF 8,0 FDB 2,8 Summa 15 894,0 Kostnader FDB –43,1 Summa –43,1 Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattnings- Apportavtalet mellan Coop Norden AB och NKL påverkar havare eller nyckelpersoner, utöver lön och andra ersättningar specifikt verksamheten i Coop Norge. Coop Norge ska enligt har inte förekommit (se not 5 löner och ersättningar). avtalet prissätta sina varor och tjänster så att viss procent av Några större köp och försäljningar mellan koncernföretagen omsättningen erhålls som rörelseresultat. har inte skett under år 2002. I de fall sådana transaktioner har Apportavtalet mellan Coop Norden AB och FDB reglerar skett tillämpas samma principer för prissättning som vid trans- att Coop Danmark ska täcka del av FDB's föreningsomkostna- aktioner med extern part. der under år 2002. 14 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 15. 15. Not 7. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade Patent, licenser Hyresrätter Koncernen utgifter för utvecklings- samt liknande och liknande MSEK arbeten etc rättigheter rättigheter Goodwill Totalt Ingående anskaffningsvärden – – – – – Inköp, genom apport av dotterbolag 51,1 14,0 4,6 14,2 83,9 Inköp 102,9 31,8 – 5,4 140,1 Omklassificeringar 21,2 3,9 – – 25,1 Omräkningsdifferenser –0,3 –0,1 – – –0,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 174,9 49,6 4,6 19,6 248,7 Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar genom apport av dotterbolag –19,4 –4,7 –1,4 –9,8 –35,3 Årets avskrivningar –14,9 –4,4 –1,2 –2,2 –22,7 Omklassificeringar –11,4 –1,3 – – –12,7 Omräkningsdifferenser 0,1 – – – 0,1 Utgående ackumulerade avskrivningar –45,6 –10,4 –2,6 –12,0 –70,6 Utgående planenligt restvärde 129,3 39,2 2,0 7,6 178,1 Balanserade Patent, licenser Hyresrätter Moderbolaget utgifter för utvecklings- samt liknande och liknande MSEK arbeten etc rättigheter rättigheter Goodwill Totalt Ingående anskaffningsvärden – – – – – Inköp – 0,1 – – 0,1 Omklassificeringar – 0,5 – – 0,5 Försäljningar/utrangeringar – – – – – Utgående ackumulerade anskaffningsvärden – 0,6 – – 0,6 Ingående avskrivningar – – – – – Omklassificeringar – – – – – Årets avskrivningar – –0,2 – – –0,2 Utgående ackumulerade avskrivningar – –0,2 – – –0,2 Utgående planenligt restvärde – 0,4 – – 0,4 COOP ÅRSREDOVISNING 2002 15
 16. 16. Not 8. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och Inventarier, Pågående Koncernen andra tekniska verktyg och nyanläggning MSEK Byggnader, mark anläggningar installationer och förskott Totalt Ingående anskaffningsvärden – – 4,0 – 4,0 Inköp, genom apport av dotterbolag 8 800,3 675,2 6 594,6 249,5 16 319,6 Inköp 222,0 37,5 1 216,2 170,3 1 646,0 Försäljningar/utrangeringar –186,9 –17,8 –752,2 –956,9 Omklassificering 59,1 217,1 –87,5 –188,7 0,0 Omräkningsdifferenser –36,1 –2,8 –27,0 –1,0 –66,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 858,4 909,2 6 948,1 230,1 16 945,8 Ingående avskrivningar – – –0,1 – –0,1 Ingående avskrivningar genom apport av dotterbolag –1 170,5 –440,1 –3 537,3 – –5 147,9 Försäljningar/utrangeringar 33,7 15,0 662,1 – 710,8 Årets avskrivningar –150,3 –49,6 –877,2 – –1 077,1 Omklassificering –1,1 –75,7 76,8 – 0,0 Omräkningsdifferenser 8,9 0,4 18,3 – 27,6 Utgående ackumulerade avskrivningar –1 279,3 –550,0 –3 657,4 0,0 –5 486,7 Utgående planenligt restvärde 7 579,1 359,2 3 290,7 230,1 11 459,1 Taxeringsvärden fastigheter i Sverige Byggnader 1 115,0 – – – 1 115,0 Mark 175,2 – – – 175,2 Summa 1 290,2 – – – 1 290,2 Maskiner och Inventarier, Pågående Moderbolaget Byggnader, andra tekniska verktyg och nyanläggning MSEK mark anläggningar installationer och förskott Totalt Ingående anskaffningsvärden – – 4,0 – 4,0 Inköp – – 2,6 – 2,6 Omklassificeringar – – –0,6 – –0,6 Försäljningar/utrangeringar – – –0,6 – –0,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden – – 5,4 – 5,4 Ingående avskrivningar – – –0,1 – –0,1 Försäljningar/utrangeringar – – 0,1 – 0,1 Årets avskrivningar – – –1,2 – –1,2 Utgående ackumulerade avskrivningar – – –1,2 – –1,2 Utgående planenligt restvärde – – 4,2 – 4,2 Under föregående räkenskapsår uppgick redovisade avskrivningar till 118 KSEK. Not 9. Jämförelsestörande poster KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Realisationsvinst vid avyttring av fastighet 54,8 – – Summa 54,8 – – 16 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 17. 17. Not 10. Resultat från övriga värdepapper KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Orealiserad vinst, obligationer och aktier 0,2 – – Summa 0,2 – – Not 11. Ränteintäkter och liknande resultatposter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Räntor, koncernföretag – 167,2 – Räntor, externa 45,8 6,9 1,0 Kursvinster 1,8 – – Summa 47,6 174,1 1,0 Not 12. Räntekostnader och liknande resultatposter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Räntor, koncernföretag – –13,8 – Räntor, externa inkl bankkostnader –497,3 –171,4 – Kursförluster –12,2 –5,8 – Summa –509,5 –191,0 – Not 13. Skattekostnader och skatteintäkter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Aktuell skattekostnad –42,7 29,1 – Justering av aktuell skatt från tidigare år –1,5 – – Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver –1,2 – – Uppskjuten skatt avseende övriga temporära skillnader 193,9 – – Summa 148,5 29,1 – Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat före skatt Redovisat resultat före skatt –352,8 –81,8 – Skatt enligt aktuell skattesats, 28% 98,8 22,9 – Justering av skattekostnad från tidigare år 0,3 – – Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –0,3 –0,1 – Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 5,1 – – Justering för olika skattesatser i olika utländska dotterföretag 6,7 – – Skatteeffekt av intäkter och kostnader som inte ingår i bokfört resultat 37,9 6,3 – Summa 148,5 29,1 – Den gällande skattesatsen har beräknats med utgångspunkt från den skattesats som gäller för moderbolaget och har uppgått till 28%. forts. nästa sida COOP ÅRSREDOVISNING 2002 17
 18. 18. forts. not 13 KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande Ackumulerade underskottsavdrag 141,0 29,1 – Temporära skillnader 454,4 – – Obeskattade reserver –23,4 – – Summa 572,0 29,1 – Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande Temporära skillnader –1,8 – – Summa –1,8 – – I OBS! Danmark förekommer ett outnyttjat underskottsavdrag för vilken ingen skattefordran redovisats då ingen verksamhet bedrivs i den juridiska enheten längre. Samtliga övriga underskottsavdrag, med undantag av ett mindre underskottsavdrag i Norge, har tagits upp till sitt fulla värde, då de beräknas kunna nyttjas mot framtida vinster. Not 14. Andelar i koncernbolag MSEK MODERBOLAGET 02-12-31 Ingående balans 0,0 Apport av dotterföretag 3 294,3 Lämnade aktieägartillskott 1 599,6 Utgående balans 4 893,9 Andelar i koncernföretag Moder- Antal bolagets Bokfört MSEK Organisationsnr. Säte andelar andel i % värde Coop Sverige AB 556030–5921 Stockholm 110 988 100 1 665,0 Coop Danmark A/S 26 25 94 95 Köpenhamn 101 000 100 1 788,8 Coop Norge AS 961 271 460 Oslo 100 000 100 1 197,2 OBS! Danmark A/S 20 40 61 94 Köpenhamn 15 100 242,9 Totalt 4 893,9 Andelar i intresseföretag Moder- Antal bolagets Bokfört MSEK Organisationsnr. Säte andelar andel i % värde Gränby Miljö och Retur 556222–2199 Uppsala 35 0,4 Aktieselskabet af 25. april 1963, Åbenrå 63 92 31 17 Åbenrå 19 30,48 1,0 Totalt 1,4 Not 15. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Upplupen fakturering 74,0 – – Förutbetalda hyror 179,0 1,0 – Upplupna ränteintäkter 2,7 14,3 – Övrigt 177,6 0,1 – Summa 433,3 15,4 – 18 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 19. 19. Not 16. Förändring i eget kapital Koncernen Bundna Fria MSEK Aktiekapital Överkursfond reserver reserver Totalt Belopp vid årets ingång 15,0 15,0 – –15,1 14,9 Effekt av ändrade redovisningsprinciper 1) – – – 236,8 236,8 Nyemission 2) 485,0 3 450,7 – – 3 935,7 Omföring fritt eget kapital – – 113,4 –113,4 – Omräkningsdifferens – – 105,3 5,4 110,7 Årets resultat – – – –205,0 –205,0 Belopp vid årets utgång 500,0 3 465,7 218,7 –91,3 4 093,1 Moderbolaget Bundna Fria MSEK Aktiekapital Överkursfond reserver reserver Totalt Belopp vid årets ingång 15,0 15,0 – –15,1 14,9 Nyemission 485,0 3 450,7 – – 3 935,7 Årets resultat – – – –52,7 –52,7 Belopp vid årets utgång 500,0 3 465,7 – –67,8 3 897,9 1) Effekt av ändrade redovisningsprinciper avser anpassning av koncernens redovisningsprinciper till Redovisningsrådets rekommen- dationer och utgörs av ändrade principer i apporterade dotterbolag vilket påverkat koncernens öppningsbalans om 236,8 MSEK. 2) Tillskottet från nyemissionen har reducerats med 33,2 MSEK avseende emissionskostnader. Not 17. Avsättningar MSEK Avsättningar Koncernen Belopp vid årets ingång i apporterade verksamheter 199,3 Reduktion för avsättning avseende skattetvist, tilläggsköpeskilling etc –11,9 Avsättning pension 17,3 Överförda pensionsförpliktelser till tidigare ägare av dotterbolagen –20,0 Justering utgående MedMera-premier skuld 3,7 Belopp vid årets utgång 188,4 Åtagandet består i: Utgående skuld avs MedMera–premier 89,0 Pensionsförpliktelser 98,1 Övrigt 1,3 Totalt 188,4 Not 18. Långfristiga skulder KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Förfallotid mellan 1–5 år 514,9 – – Förfallotid senare än 5 år 7 078,9 4 975,0 – Summa 7 593,8 4 975,0 – Specifikation erhållna/betalda räntor Erhållna räntor 43,1 159,8 – Betalda räntor –449,4 –133,6 – Övriga finansiella poster –10,2 –5,8 – Summa –416,5 20,4 – COOP ÅRSREDOVISNING 2002 19
 20. 20. Not 19. Checkräkningskrediter Koncernen 2002 MSEK Utnyttjat belopp Beviljat belopp Checkräkningskrediter 829,8 3 540,0 Summa 829,8 3 540,0 Moderbolaget 2002 MSEK Utnyttjat belopp Beviljat belopp Checkräkningskrediter 829,8 3 540,0 Summa 829,8 3 540,0 Under år 2001 fanns ingen beviljad checkräkningskredit Not 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Upplupna räntor 47,9 51,6 – Upplupna löner 299,2 20,8 – Upplupen semesterlöneskuld 918,4 3,0 0,7 Upplupna sociala avgifter 324,6 1,8 0,9 Ej inkomna fakturor 254,1 4,6 0,5 Upplupna övriga poster 939,9 2,0 0,2 Summa 2 784,1 83,8 2,3 Not 21. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Företagsinteckningar – – – Bankgarantier 140 – – Fastighetsinteckningar 2 413 – – Övriga poster 100 – – Summa 2 653 – – Garantiförbindelser 176 – – Solidariskt ansvar för Coop Norden AB med dotterbolag att svara för skulden mot externa långivare 6 640 6 640 – Summa 6 816 6 640 – Not 22. Ej kassaflödespåverkade poster KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2002 2002 2001 Avskrivningar 1 099,8 1,4 0,1 Upplupna ej betalda räntor 45,3 37,3 – Realisationsvinst –23,2 – – Låneomkostnader –17,3 – – Nedskrivning varulager –33,1 – – Förändring avsättningar 8,8 – – Värdering finansiella instrument –16,7 – – Erhållen fastighetstomt –17,1 – – Övrigt –21,5 – – Summa 1 025,0 38,7 0,1 20 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 21. 21. Not 23. Effekt av apportemission Under året apporterade KF, FDB och Coop NKL sina dagligvaruverksamheter i utbyte motaktier i Coop Norden AB. Värdet av apporterade tillgångar och skulder var enligt följande: KONCERNEN MSEK 2002 Materiella/Immateriella anläggningstillgångar 11 220,6 Finansiella anläggningstillgångar 359,2 Varulager 5 782,6 Kundfordringar 821,1 Övriga kortfristiga fordringar 1 542,0 Leverantörsskulder –6 367,0 Övriga rörelseskulder –4 121,6 Avsättningar –235,8 Räntebärande skulder –6 346,3 Apporterade nettotillgångar exklusive likvida medel –3 315,3 Likvida medel i de apporterade verksamheterna 660,5 Påverkan på koncernens likvida medel 660,5 Göteborg den 20 mars 2003 Ebbe Lundgaard Styrelsens ordförande Bernt Aas Jan Andersson Björn Christensen Holger Damgaard Börje Fors Leo Frederiksen Nina Jarlbäck Tor-Björn Jonsson Laszlo Kris Henrik Larsen Paul Mollerup John Thunes Nils-Edvard Olsen Leif Olsson Revisionsberättelsen har avgivits den 20 mars 2003 KPMG Jan Malm Auktoriserad revisor COOP ÅRSREDOVISNING 2002 21
 22. 22. Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Coop Norden AB. Org nr 556585-8585 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för- för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl- valtning i Coop Norden AB för år 2002. Det är styrelsen och lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand- granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö- lingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års- ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års- redovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på redovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revi- grundval av vår revision. sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sve- Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats rige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rätt- i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncern- visande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefat- enlighet med god redovisningssed i Sverige. tar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstäl- behandlar ansamlad förlust i moderbolaget enligt förslaget i lande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den sam- förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och lade informationen i årsredovisningen och koncernredovisning- verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. en. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi Göteborg den 20 mars 2003 KPMG Jan Malm Auktoriserad revisor 22 COOP ÅRSREDOVISNING 2002
 23. 23. COOP ÅRSREDOVISNING 2002 23
 24. 24. Repro och tryck: Fagerblads 2003. M LJÖ ÄRKT MI TR YCKSAK 341 039 Coop Norden AB, Box 173, Kungsportsavenyn 1, SE-401 22 Göteborg Tel: +46 31 339 65 00. Fax. +46 31 339 65 10. E-post: info @ coopnorden.se www.coopnorden.com Organisationsnummer: 556585-8585 SE

×