Resumsostenibilitat catalunya

414 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resumsostenibilitat catalunya

 1. 1. RESUMEXECUTIU
 2. 2. Resum executiuAntecedentsL’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya s’ha elaborat en coherència i ambl’objectiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya doni resposta als compromisos adquiritsdes de l’escala internacional fins a l’escala local durant els darrers 20 anys pel que fa a lanecessitat de desplegar estratègies que facilitin la integració de la sostenibilitat en l’àmbit del país.Centrant-nos prioritàriament en el context europeu, el concepte de desenvolupament sostenibleforma part inherent del procés de construcció europea, cosa que reflecteix l’Estratègia dedesenvolupament sostenible de la Unió Europea (2001) i la renovada Estratègia Europa 2020(2010) que substituirà l’Estratègia de Lisboa (2000). En tots els casos, un dels principisfonamentals és la necessitat de garantir la integració del desenvolupament sostenible en elconjunt de polítiques europees com a oportunitat per fer front als reptes de futur.De manera alineada als mandats europeus, el desenvolupament sostenible és també un delsprincipis rectors en què es fonamenta l’Estatut de Catalunya de 2006. A més, el Parlament haplantejat diverses vegades la necessitat de dotar-se d’una estratègia de desenvolupamentsostenible, i així també ho estableix l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat del’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011 del Govern i dels agents socials.En la mateixa línia, els ens locals també han manifestat la necessitat d’impulsar una estratègia aescala nacional en la Declaració de Manresa promoguda l’any 1998 per la Xarxa de Ciutats iPobles per a la Sostenibilitat.L’Estratègia per al desenvolupament sostenible no arriba a un escenari verge de polítiques dedesenvolupament sostenible. Catalunya en els darrers 15 anys s’ha anat dotant de diferentsinstruments sectorials que han incorporat la sostenibilitat en la seva formulació i el seudesenvolupament, i han condicionat avenços significatius en aquest camp, tant a escalanacional com local, en què destaquen les múltiples agendes 21 locals implantades en el territori.Aquests avenços han revertit en una evolució favorable de diversos indicadors durant els darrersanys, que evidencia una millora de la capacitat de resposta de l’Administració, la ciutadania i elsactors socioeconòmics envers els reptes ambientals (per exemple, en la disminució del consumdomèstic d’aigua, l’augment dels percentatges de recollida selectiva o la reducció de la intensitatenergètica final). Ara és el moment de fer un salt endavant i impulsar una Estratègia que serveixid’instrument per integrar, coordinar i elevar a escala de país una política de desenvolupamentsostenible transversal i holística.Visió i missióL’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 és el full de rutaque fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a unaeconomia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consumde recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món, i que:
 3. 3. o Harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.o Internalitzi els costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la biodiversitat.o Asseguri la restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals i la recuperació del capital natural i la seva funcionalitat.o Assoleixi una veritable integració horitzontal i vertical entre les diferents polítiques sectorials i entre els diferents nivells de govern, respectivament, tot garantint la coherència entre els diversos objectius sectorials.o Garanteixi la participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions.o Assoleixi una societat culta, inclusiva, amb igualtat d’oportunitats i solidària.Oportunitats de l’EstratègiaUn dels elements innovadors de l’Estratègia és la concreció i quantificació dels objectiusestratègics de la Catalunya sostenible de 2026. A través de l’element referencial d’aquestsobjectius i de la definició d’un mecanisme de desplegament, seguiment i avaluació, l’Estratègiaesdevé un instrument eficaç de prospectiva i alerta de gran interès per a la presa de decisions acurt i mitjà termini, a fi de mantenir, aprofundir o reorientar, si cal, polítiques, estratègies iinstruments. Alhora, el caràcter integrador dels objectius aporta un valor afegit remarcable quecontribueix a interrelacionar els objectius entre diferents sectors socioeconòmics.El càlcul de les externalitats socioambientals dels processos productius que inclou l’Estratègiatambé constitueix un aspecte fortament innovador. Tenint en compte que aquesta és només unaprimera aproximació al càlcul de les externalitats, es pot concloure que la consecució delsobjectius sostenibilistes que estableix l’Estratègia representaria reduir les externalitats negativescom a mínim en uns 6.300 M€ l’any 2026; aquesta xifra suposa una disminució de pràcticament el50% respecte de l’escenari tendencial o, el que és el mateix, un 2,3% sobre el PIB de l’any 2026.En un context de crisi socioeconòmica com l’actual, l’Estratègia constitueix una oportunitatcabdal, d’una banda, per reduir costos mitjançant la internalització de les externalitats i contribuira millorar la productivitat de l’economia catalana, i, d’altra banda, a partir del model productiuque planteja, obrir nous nínxols d’ocupació en àmbits com per exemple els serveis ambientals, larehabilitació, les energies renovables o les xarxes intel·ligents amb capacitat de millorarl’ocupació i crear riquesa.L’Estratègia ofereix per tant un horitzó viable de progrés envers la sostenibilitat com a factor pera la competitivitat de l’economia catalana i la millora de la qualitat de vida que haurà d’integrar-se en les polítiques sectorials i en els instruments vigents i futurs tant legislatius com deplanificació, gestió i administració a partir d’un consens amb els actors socieconòmics i laciutadania en el seu conjunt.Procediment d’elaboració de l’EstratègiaEl punt de partida per a l’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible deCatalunya ha estat una sèrie de treballs tècnics de diagnosi que han estudiat, d’acord amb unaanàlisi aprofundida de l’evolució en els darrers anys i de la planificació vigent, els reptessocioambientals i la prospectiva a mitjà i llarg termini dels principals sectors econòmics deCatalunya per avançar cap a escenaris de major sostenibilitat.
 4. 4. L’elaboració de l’Estratègia també ha comptat amb un procés participatiu dissenyat i desenvolupatconjuntament pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d’Interior, RelacionsInstitucionals i Participació durant l’any 2009. Aquest procés, anomenat www.2026.cat, s’hadesenvolupat tant en espais presencials de debat distribuïts arreu del territori català commitjançant canals de participació virtuals (fòrum a l’e-Catalunya i xarxa social Facebook).Paral·lelament, s’han creat ad hoc el Consell Consultiu i la Mesa Local de l’Estratègia, i s’haestablert un grup de treball interdepartamental (amb la participació del CADS) que ha estatfonamental per facilitar el consens en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya.Eixos, línies i objectius estratègicsL’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya s’estructura en 7 eixos perpresentar el model sostenible de la Catalunya de l’any 2026. Els 7 eixos es despleguen en líniesestratègiques (LE) que s’identifiquen com a pautes essencials per garantir la transició eficaç desde la situació actual al model sostenible plantejat. La concreció de cada LE queda garantidamitjançant els objectius estratègics (OE) que defineixen amb precisió uns escenaris desostenibilitat caracteritzats per un elevat grau d’ambició i amb garanties de viabilitat.
 5. 5. EIXOSEIXOS LÍNIES ESTRATÈGIQUES LÍNIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS OBJECTIUS ESTRATÈGICS LE1.1 Consolidar un model territorial que reforci els nodes urbans, amb criteris de compacitat i complexitat i que minimitzi el consum de sòl. 11 OEEIX 1: Catalunya, unEIX 1: Catalunya, un LE1.2 Regenerar els sòls urbans residencials i industrials i rehabilitar el parc d’habitatges amb criteris de sostenibilitat ambiental i territori biodivers social com a opció preferent envers nous creixements. 5 5 OE OE amb ciutats i LE 1.3 Coordinar i integrar efectivament la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural amb les diferents polítiques pobles pobles sectorials, a fi de revertir la tendència a la pèrdua de biodiversitat, hàbitats i serveis socioambientals que presten els 4 OE ecosistemes. LE 1.4 Valoritzar la funció dels sòls agraris, dels espais forestals i de les masses d’aigua marines per a la producció d’aliments i LE 1.4 Valoritzar la funció dels sòls agraris, dels espais forestals i de les masses d’aigua marines per a la producció d’aliments i productes de qualitat i de proximitat, tot establint un nou model socioeconòmic en què es comptabilitzin els serveis productes de qualitat i de proximitat, tot establint un nou model socioeconòmic en què es comptabilitzin els serveis 3 3 OE OE socioambientals. socioambientals. LE 2.1 Reorientar el model de producció i consum energètic prioritzant la baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni iEIX 2: Catalunya, maximitzant lestalvi i l’eficiència energètica, a fi de fer front al canvi climàtic, dins un futur model energètic sostenible que 6 OE eficient en l’ús de eficient en l’ús de garanteixi alhora un subministrament energètic segur, fiable i de qualitat. l’energia i en l’energia i en LE 2.2 Incrementar substancialment la generació d’energia renovable, reduir la dependència envers els combustibles fòssils i LE 2.2 Incrementar substancialment la generació d’energia renovable, reduir la dependència envers els combustibles fòssils i 5 5 OE OE l’acció climàtica l’emissió de GEH i preparar la xarxa de distribució d’energia elèctrica per a la generació distribuïda. l’emissió de GEH i preparar la xarxa de distribució d’energia elèctrica per a la generació distribuïda. LE 3.1 Incrementar de manera efectiva la quota modal del transport sostenible de mercaderies i persones per minimitzar-ne elsEIX 3: Catalunya es impactes socioambientals i econòmics, a fi d’incrementar la sostenibilitat en el transport. 8 OE mou amb LE 3.2 Establir les condicions tècniques i logístiques adequades per garantir un increment determinant de l’electrificació del LE 3.2 Establir les condicions tècniques i logístiques adequades per garantir un increment determinant de l’electrificació del intel.ligència intel.ligència transport: vehicles elèctrics, transport sobre rails i optimització de les infraestructures existents. transport: vehicles elèctrics, transport sobre rails i optimització de les infraestructures existents. 3 3 OE OEEIX 4: Catalunya LE 4.1 Internalitzar de manera efectiva les externalitats en els balanços econòmics dels sectors d’activitat. 4 OE ecoeficient, ecoeficient, LE 4.2 Optimitzar els processos productius i promoure el desenvolupament de nous serveis que minimitzin el consum de recursos i LE 4.2 Optimitzar els processos productius i promoure el desenvolupament de nous serveis que minimitzin el consum de recursos i competitiva i competitiva i matèries primeres a partir d’estratègies integrades de producte i de l’ecoinnovació, tot garantint la competitivitat de matèries primeres a partir d’estratègies integrades de producte i de l’ecoinnovació, tot garantint la competitivitat de 13 OE 13 OE innovadora l’economia catalana. l’economia catalana. LE 5.1 Facilitar canvis culturals a tots els nivells de la societat per transformar els actuals patrons de consum d’acord amb la premissa que cal dissociar el concepte de qualitat de vida del consum de béns i recursos materials i de la generació de 9 OEEIX 5: Catalunya residus. consumeix amb LE 5.2 Incrementar significativament les quotes de mercat dels béns i serveis dissenyats i elaborats amb criteris d’ecoeficiència, LE 5.2 Incrementar significativament les quotes de mercat dels béns i serveis dissenyats i elaborats amb criteris d’ecoeficiència, criteri durabilitat, qualitat, reciclabilitat i de gestió excel·lent, i també els mecanismes de compra sostenible i els sistemes per durabilitat, qualitat, reciclabilitat i de gestió excel·lent, i també els mecanismes de compra sostenible i els sistemes per 6 6 OE OE desmaterialitzar el consum. desmaterialitzar el consum. LE 6.1 Establir estratègies d’inclusió i cohesió social sota els principis d’equitat, igualtat de dones i homes, accés als serveis bàsics 6 OE i solidaritat intra/intergeneracional per incrementar la qualitat de vida de les persones i del conjunt de la societat. i solidaritat intra/intergeneracional per incrementar la qualitat de vida de les persones i del conjunt de la societat.EIX 6: Catalunya cívica, inclusiva, solidària, inclusiva, solidària, LE 6.2 Garantir un estàndard alt de qualitat ambiental per minimitzar els riscos i efectes potencials sobre la salut de les persones i LE 6.2 Garantir un estàndard alt de qualitat ambiental per minimitzar els riscos i efectes potencials sobre la salut de les persones i els ecosistemes. els ecosistemes. 7 7 OE OE sana i segura sana i segura LE 6.3 Promoure una societat responsable i culta i garantir, mitjançant les eines educatives i comunicatives, que tingui una visió global i transdisciplinària de la sostenibilitat a fi d’assegurar la corresponsabilitat i orientar l’acció. 7 OEEIX 7: CatalunyaEIX 7: Catalunya participativa i amb LE 7.1 Avançar en el marc d’una governança per a la sostenibilitat que estigui basada en la transparència de la informació, la comunicació efectiva i la participació dels actors socials, econòmics i de la ciutadania en general, en la presa de decisions i 4 4 4 OE OE OE una administració en la gestió. propera propera Total 16 LE Total 16 LE Total 101 OE
 6. 6. Els 101 objectius estratègics es descriuen mitjançant indicadors dels quals s’hanrepresentat tres escenaris prospectius: un de tendencial, un de referència basat en elmarc normatiu i l’escenari de l’Estratègia que en fixa un valor per a l’any 2026. Un totalde 49 objectius estratègics s’han pogut quantificar i se n’ha estimat el valor per a l’any2026.Desplegament, seguiment i avaluacióInstruments de desplegament i implantació de l’Estratègia per al desenvolupamentsostenible de Catalunya: a. Plans d’acció departamentals de desplegament de l’Estratègia que identifiquin els instruments i les mesures prioritàries per assolir els objectius i el model de país sostenible que estableix l’Estratègia per a l’any 2026. b. Pla marc de seguiment i coordinació de l’Estratègia, que integrarà els diferents plans departamentals. El DMAH impulsarà i coordinarà la definició, l’elaboració i el desenvolupament d’aquest Pla. c. Plans d’acció sobre temàtiques específiques que concretin les actuacions prioritàries. d. Desenvolupament de criteris per a la integració dels objectius i les línies estratègiques de l’Estratègia en els plans, programes i textos legislatius que elaborin el Govern i els diferents departaments de la Generalitat.Sistema de seguiment i revisió de l’Estratègia: e. Sistema d’indicadors elaborat en el marc de l’Estratègia que permet avaluar els progressos efectius realitzats i l’assoliment i l’actualització dels objectius estratègics. f. Balanç de la idoneïtat de les actuacions que es duguin a terme en els plans d’acció departamentals i reorientació de l’aplicació de determinats tipus d’instruments o mesures.Sistema d’Avaluació de l’Estratègia: g. Informe biennal de balanç dels progressos assolits en la consecució dels objectius estratègics. h. Anàlisi prospectiva de noves necessitats i detecció de prioritats emergents.
 7. 7. RELACIÓ D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS QUANTIFICATS
 8. 8. Valor actual Valor actual Descripció indicador Objectiu Estratègic Unitat Descripció indicador Objectiu Estratègic Unitat (any) (any)Taxa mitjana dhabitatges principals respecte el total Percentatge sobre el consum total denergia primària que 76 (2007) 82 % 2,8 (2007) 15,8 %dhabitatges prové de fonts renovables Percentatge sobre el consum brut denergia final que prové deDensitat dhabitants per superfície de sòl urbà 63 (2007) -- habitants/ha 3,6 (2007) 20-30 % fonts renovables Consum denergia primària procedent de biomassa forestal,Superfície de sòl agrari respecte sòl urbà 6,9 (2002) 6,4 sòl agrari/sòl urbà 89 (2007) 520 ktep agrícola i animalPes de la rehabilitació i el manteniment dedificis respecte del Quota modal de mobilitat sostenible de la mobilitat quotidiana 34(2002) 47 % 49 (2006) 64 % de desplaçamentstotal de ledificació en dia feiner en els desplaçaments per treballResidus de la construcció i demolició generats per m2 2 Quota modal de mobilitat sostenible de la mobilitat quotidiana 480 (2006) 120 kg/m construït 59 (2006) 71 % de desplaçamentsconstruït en dia feiner en els desplaçaments quotidians ktones de CO2Taxa de valorització dels residus de la construcció i demolició 20 (2007) 80 % Emissions de CO2 equivalents derivades del transport 16.315 (2007) 10.650-11.250 equivalents Proporció de vehicles elèctrics (purs i híbrids endollables) iSuperfície despais naturals protegits amb alt nivell de gestió vehicles híbrids no endollables respecte el parc total de 0,01 (2009) 25-30 % 39 (2010) 50 %respecte el total de la superfície despais naturals protegits vehiclesSuperfície coberta dhàbitats naturals i seminaturals sobre la Quota de transport de mercaderies per carretera 97 (2008) 90-94 % 60,74 (2009) 60,74 %superfície total de CatalunyaIncrement de la superfície de les praderies de fanerògames Reducció de les externalitats socioambientals de leconomia -- 10 % -- >18 %marines catalana respecte de lany 2008 Quota docupació verda (sectors medi ambient, construccióSuperfície forestal gestionada respecte del total 30 (2007) 92 % sostenible, energies renovables i RDI en sostenibilitat 2,2 (2009) 5,4 % ambiental)Superfície en producció agrària ecològica respecte el total de 4 (2008) 12 % Despesa industrial en R+D 1.830 (2007) 5.000 M€la superfície agrària útil. tep/M€ constants anyIntensitat energètica final 81,6 (2007) 50-55 2008 del VAB de Empreses amb sistemes de gestió ambiental amb certificat 250 (2009) 600 nombre empreses Catalunya EMAS ktones de CO2 Instal·lacions dallotjament turístic amb algun sistema deEmissions de GEH dels sectors difusos 39.162 (2005) 27.800-29.200 4 (2008) 80 % equivalents certificació ambiental Residus del sector industrial generats per produir una unitat t/M€ constants del 2008Consum energia final 16.200 (2007) 13.770-15.000 ktep 124 (2007) 67 de VAB industrial de VAB industrial tep/M€ constants del Residus del sector industrial valoritzats respecte del total deIntensitat energètica del sector indústria 128 (2007) 79-85 73 (2007) 85 % 2008 de VAB industrial residus del sector industrial generatsConsum denergia final durant lús i construcció dels edificis 3 6.900 (2007) 4.550-5.400 ktep Consum total daigua en lagricultura -- 2.200-2.500 hm(inclou els edificis residencials i de serveis) 2Consum energètic màxim en edificis de nova construcció -- <50 kWh/m Consum energia del sector domèstic 2.260 (2007) 2.210-2.380 ktep
 9. 9. Valor actual Descripció indicador Objectiu Estratègic Unitat (any) 3Consum daigua del sector domèstic 348 (2007) 417 hmPercentatge de la fracció resta que rep tractament al final de -- 100 %la seva vida maximitzant-se la valoritzacióGeneració de residus municipals per càpita 1,59 (2008) 1,22 kg/habitant•diaValorització material total dels residus municipals 24 (2006) 60 %Taxa de recollida selectiva bruta dels residus municipals 34 (2008) 73 %Percentatge de reducció del consum de bosses comercials de -- 95 %plàstic dun sol úsCompra pública verda en els sectors proposats en la -- 100 %COM(2008) 400Facturació dels operadors ecològics catalans per habitant 9 (2009) 30 €/habitant·anyProductes locals dalimentació disponibles per al consum 78 (2006) 81 %Abandonament escolar prematur 32 (2007) <10 % estacions trànsit:Percentatge destacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de 71 (2008)la contaminació atmosfèrica que compleixen la normativa per 100 % estacions industrials:a les NO2 100 (2008) estacions trànsit:Percentatge destacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de 70 (2008)la contaminació atmosfèrica que compleixen la normativa per 100 % estacions industrials:a les PM10 70 (2008)Qualitat del medi atmosfèric a través de lÍndex Català de -- >50 --Qualitat de lAire (ICQA)Platges amb un sistema de certificació ambiental (EMAS i/o 44 (2009) 215 nombre platgesISO 14001)Càrrega orgànica dels abocaments daigües residuals 45.000 (2008) 36.000 t DQOdindustrialsPercentatge descoles adherides a la Xarxa dEscoles per a la 19 100 %Sostenibilitat de Catalunya

×