Your SlideShare is downloading. ×
0
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Treinamento google marketing  curitiba - 18 e 19 jun - pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Treinamento google marketing curitiba - 18 e 19 jun - pdf

4,438

Published on

Treinamento Google Marketing sobre marketing digital voltado para profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas ministrado pelo palestrante Conrado Adolpho em Curitiba nos dias 17 e 18 de …

Treinamento Google Marketing sobre marketing digital voltado para profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas ministrado pelo palestrante Conrado Adolpho em Curitiba nos dias 17 e 18 de junho de 2010.

Published in: Business, Technology
0 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,438
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
503
Comments
0
Likes
12
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. www.conrado.com.br TREINAMENTO Curitiba – 18 e 19/jun GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 2. www.conrado.com.br Até onde você iria se não houvesse limites? GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 3. www.conrado.com.br “Todo o homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo” Schopenhauer (final do século XVIII) ou Theodore Levitt (meados do séc XX) ? Leitura: http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Miopia_em_Marketing.htm GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 4. www.conrado.com.br A ECONOMIA DIGITAL GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 5. www.conrado.com.br “Tudo que podia ser inventado já foi” Charles H. Duell Encarregado do escritório de patente dos EUA 1899 5 GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 6. www.conrado.com.br Economia dos átomos Economia dos bits O início da era a informação Em 1876, a economia dos objetos e a economia dos bits começam a operar em mundos distintos no tempo e no espaço com os famosos catálogos da Sears. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 7. www.conrado.com.br Alvin Toffler lança em 1980, “A Terceira Onda”, o livro que ia consolidar os fundamentos do que já era realidade: a sociedade do conhecimento. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 8. www.conrado.com.br O POVO DESCOBRE QUE PODE SE UNIR PARA MUDAR A SOCIEDADE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 9. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 10. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 11. O GRANDE SALTO: www.conrado.com.br O FIM DA LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA A prática do “Tuangou” ou “shopmobbing” é comum na China em que até 500 pessoas combinam de irem juntas a uma loja comprarem um determinado produto para conseguirem excelentes descontos. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 12. www.conrado.com.br ECONOMIA DA COMPETIÇÃO DÁ LUGAR À ECONOMIA DA COOPERAÇÃO 2003 2004 GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 13. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 14. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 15. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 16. www.conrado.com.br LIBERDADE ACIMA DE TUDO INFORMAÇÃO INDEPENDE DE UM MEIO FÍSICO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 17. Google Marketing: 194 www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 18. VENDER PARA PRODUZIR www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 19. www.conrado.com.br Negócio: COCRIAÇÃO NA VENDA DE CAMISETAS PELA INTERNET Criação do site: 2005 Faturamento: R$ 1,8 milhões/ano (2009) Cresceu 95% de 2008 para 2009 2010: faturamento deve subir mais 70% GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 20. VENDER INFORMAÇÃO www.conrado.com.br Negócio: SERVIÇOS Criação do site: 2002 Faturamento: US$ 2,9 milhões GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 21. www.conrado.com.br Cada $1 na loja virtual reverte $5,77 na loja física GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 21
 • 22. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 23. A MORTE DO “HORÁRIO NOBRE” www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 24. www.conrado.com.br Queda da circulação de jornais em 2009 - O Dia (-31,7%) - Meia Hora (-19,8%) - Diário de S. Paulo (declínio de 18,6%), - Jornal da Tarde (-17,6%), - Extra (-13,7%), - O Estado de S. Paulo (-13,5%), - Diário Gaúcho (-12%), - O Globo (-8,6%), - Folha de S. Paulo (-5%), - Super Notícia (-4,5%) - Estado de Minas (-2%). As informações são do jornal Meio & Mensagem. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 25. www.conrado.com.br ABORDAGEM ANALÓGICA Muito dinheiro é gasto em mídia para tentar atingir a maior quantidade possível de pessoas na esperança que dentre elas haja uma quantidade mínima que compre e faça valer o investimento. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 26. www.conrado.com.br “Metade de tudo o que eu gasto com propaganda é perdida. O problema é que eu nunca sei qual metade é” John Wanamaker - 1880 GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 27. Google Marketing: 371 www.conrado.com.br PREÇO X VALOR X VENDAS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 28. www.conrado.com.br O álbum “In Raibows” foi primeiro comercializado na internet pelo sistema "pague quanto quiser", e só depois em CD. CD: foram 1,75 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. O álbum quase superou as vendas conjuntas dos antecessores Amnesiac (2001) e Hail to Thief (2003), com 1,9 milhão no total. Vendeu cerca 1,2 milhões de cópias do disco pela internet apenas no 1º dia de lançamento. De todos os downloads, somente 38% foram pagos, porém, isso representa um volume de 400 mil a um valor de US$ 6 (cerca de R$ 11). A versão de luxo de In Rainbows, que vinha em uma caixa especial custando US$ 80, vendeu 100 mil unidades. O total de público da mais recente turnê da banda, que passou pelos Estados Unidos e Europa. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas assistiram Thom Yorke e seu grupo tocarem suas novas canções. Começaram pelas cidades que mais compraram as músicas do albúm. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 28
 • 29. Google Marketing: 122 www.conrado.com.br Algumas características da economia da informação • Informação trafegando independente de um meio físico e em multicanal. • Concorrência agressiva • Digitalização do mundo • Desintermediação • Envolvimento do consumidor GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 30. www.conrado.com.br • Excesso de propagandas depreciando o valor da comunicação – crise de atenção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 31. www.conrado.com.br • Guerra de preços como estratégia de sobrevivência – crise de credibilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 32. www.conrado.com.br Tecnologia acessível a todos gera um excesso de produção e de escolhas – crise de tempo GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 33. Google Marketing: 109 www.conrado.com.br “CADA NOVA ABUNDÂNCIA GERA UMA NOVA ESCASSEZ” Herbert Simon GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 34. www.conrado.com.br ESCASSEZ DE TEMPO: Pessoas não querem perder tempo e procuram indicações de produtos relevantes entre seus contatos. ESCASSEZ DE ATENÇÃO: As pessoas só prestam atenção naquilo que elas querem, na hora que quiserem e onde estiverem. Relevância é fundamental. ESCASSEZ DE CREDIBILIDADE: Pessoas confiam cada vez mais em pessoas e cada vez menos em propagandas. O papel das redes sociais se consolida. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 34
 • 35. www.conrado.com.br Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=gpbbMyqXW7k GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 36. www.conrado.com.br “GOOGLE TEM EM MÉDIA 89% DE PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS BUSCAS FEITAS NO BRASIL” Credibilidade acima de toda prova A pesquisa realizada em outubro de 2009 pela consultoria Serasa Experian Hitwise mostra que o mecanismo de busca tem profunda relação com a expectativa com relação às intenções de compra no país. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 37. PRÁTICA www.conrado.com.br O QUANTO MEU NEGÓCIO ESTÁ INSERIDO NA ECONOMIA DIGITAL? 1. Qual a porcentagem de visitas que eu recebo pela busca natural do Google? 2. Eu vendo algo que é abundante ou algo que é escasso? 3. Sou um intermediador que gera valor? 4. Vendo diferenciação ou commodities? 5. Qual o meu ROI sobre publicidade? GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 38. www.conrado.com.br O CONSUMIDOR DIGITAL GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 39. Google Marketing: 138 www.conrado.com.br GRAU DE ATIVIDADE DO CONSUMIDOR GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 40. Site otimizado 3ºP www.conrado.com.br RT 6ºP 1ºP Blogs pessoais RT Blog corporativo 5ºP 6ºP Sites de referência 7ºP 4ºP A comunicação 2.0 Conrado Adolpho 5ºP 8ºP GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 40 40
 • 41. Relatório IBM “The end of www.conrado.com.br Mostre-me e eu me lembrarei. advertising as we know it” Envolva-me e eu aprenderei.” “Diga-me e eu esquecerei. me me GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 42. www.conrado.com.br ABORDAGEM DIGITAL Empresa se relaciona com o mercado, deixa que o consumidor participe e surge para vender somente no momento em que ele precisa. Se apóia no Grau de Atividade do consumidor. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 43. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 44. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 45. www.conrado.com.br “A melhor propaganda é a não propaganda” Zappos investe obsessivamente em encontrabilidade (SEO e Buzz marketing) e atendimento ao cliente. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 46. Google Marketing: 179 www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 47. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 48. www.conrado.com.br Pirâmide etária no Brasil -"Geração Maduros", de 62 a 75 anos -"Geração Baby Boom", de 43 aos 61 anos -"Geração X”, de 26 a 42 anos -"Líderes da Geração Y”, de 20 a 25 anos -"Seguidores da geração Y”, de 15 a 19 anos - “Geração Z”, até 14 anos http://promoview.com.br/canais/pesquisa-retrata-a-geracao-y-no-brasil/ http://br.hsmglobal.com/notas/53436-brasil-nem-x-nem-y-geração-xy GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 49. www.conrado.com.br Baby Boomers – “Não dá para confiar no que está na internet” Denominação para as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964, logo após o término da II Guerra Mundial. Foram a primeira geração que cresceu em frente à TV. Eles puderam compartilhar eventos culturais e marcos com todas as pessoas no seu grupo de idade, independentemente de onde elas estavam. Geração X – “Como mexe nessa coisa?” É chamado também de “Geração Coca-Cola”, cujo nome inspirou um dos maiores sucessos da Legião Urbana. Era a geração dos seriados enlatados, “made in USA”. Uma geração de pais separados em meio à Guerra Fria que perdeu o idealismo dos que a precederam, tornando-se cínica e desesperançosa. Geração Y – “Vou twittar essa promoção do Submarino” “É uma geração segura, com boa auto-estima, criada por pais atenciosos é a mais numerosa da história, a mais miscigenada e a primeira a ter quantidade igual de homens e mulheres formados na universidade. É a que mais tem contato com os amigos, a que mais compartilha informação e desenvolveu um sentimento coletivo sem precedentes. Vive no ambiente em que a internet muda as relações de poder na sociedade ao descentralizar a informação. Geração Z – “Mãe, vou criar um negócio e ficar bilionário” integração total com a tecnologia. Nasceu e vive em um mundo globalizado, por isso, tem uma visão ampla do seu trabalho. Pede mudanças. Esperam por um mundo semelhante ao seu, conectado, aberto ao diálogo, veloz e global. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 50. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 51. www.conrado.com.br A expressão “jornalismo online” é uma expressão “adulta”. Jovem não diz a palavra “online”, porque é óbvio que é online. A vida dele é online! Marcelo Tas GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 52. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 53. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Seleção O jovem não quer perder mais tempo procurando as coisas que deseja consumir. Ele necessita de referências que pré- selecionem as melhores opções. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 54. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Consumo Viral Jovem busca referências confiáveis entre amigos. O próprio jovem torna-se a maior mídia disseminadora dentro do seu universo. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 55. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Consumo de expectativa A expectativa da aquisição é mais intensamente vivida do que a própria posse do produto. A imagem do artigo é, muitas vezes, mais importante que o artigo em sim. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 56. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Comportamento indie O jovem desafia o sistema como forma de se opor à massa, mesmo que apenas no discurso. A contracultura ganha força como produto. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 57. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Design Nation O design é cada vez mais um fator de decisão entre os jovens. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 58. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Consumidor conteúdo Interação da internet revela uma a nova forma de conteúdo, principalmente para as novas gerações: os próprios usuários. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 59. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Psiconomadismo A aceleração da sociedade provoca no jovem uma ânsia e uma tentativa de experimentar tudo, no menor tempo possível, sem se prender a crenças ou estilos. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 60. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Mente Global Alma Local O jovem apóia discursos que colocam o Brasil no centro, mas continua antenado e curioso com o que vem de fora. conectado com o mundo, o jovem percebe os valores do nosso país. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 61. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Revolução natural As novas gerações manifestam o desejo de buscar o bem-estar, o equilíbrio entre o corpo e a mente, entre o indivíduo e o meio-ambiente. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 62. www.conrado.com.br 10 comportamentos da geração Y Consumo do vazio É bombardeado por informações caóticas, estímulos e identidades. Por conta disso, tem que consumir espaços vazios para lidar com o excesso de informações . GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 63. Google Marketing: 166 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização Propagação 8P Produção Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 63
 • 64. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho http://www.mundodomarketing.com.br/1,10029,internet-e-o-maior-canal-de-venda-da-lancome-no-brasil.htm
 • 65. Dos mais de 300 pontos-de-venda onde são vendidos os produtos, a internet representa o maior canal em faturamento. (8ºP) www.conrado.com.br Por mês, o site de comércio eletrônico de Lancôme recebe dezenas de milhares de clientes. 5 mil compradores regulares com ticket médio R$ 300,00 (8ºP). 3 anos de gestão do projeto (2ºP) desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Muitas pesquisas realizadas (1ºP) para o desenvolvimento do projeto. São enviados dois e-mails marketing por semana (7ºP) , investimento em link patrocinado (5ºP). As comunicações são segmentadas em três perfis de consumidores (7ºP) “Tivemos muito bons resultados em mídia social (6ºP), embora seja um pouco mais difícil de mensurar” (8ºP). O melhor retorno sobre o investimento do comércio eletrônico de Lancôme vem de sua própria base de clientes (7ºP), com 12% de taxa de conversão (8ºP). Bases externas e publicidade on- line trazem menos de 0,5% de conversão. My Lancôme (4ºP): um clube de relacionamento voltado para os compradores dos produtos pela internet que conta com mais de 50 mil associadas (7ºP e 4ºP). 94% de quem compra pelo site é mulher (8ºP), a maioria na faixa dos 20, 30 e 40 anos (8ºP). O lançamento da máscara de olhos Ôscillation foi um sucesso ao realizar uma pré-venda em 24 horas. “Nunca vendemos tanto produto em um só dia”. Depois do ano de estréia no comércio on-line, 2008 apresentou um crescimento significativo para a marca da L’Oréal. As vendas nas lojas físicas aumentaram. No site, o crescimento foi de 361% em vendas, 382% em pedido e 83% em taxa de conversão (8ºP). Bem acima da média do GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho mercado.
 • 66. PRÁTICA www.conrado.com.br DETERMINAR A MISSÃO CRÍTICA DO SEU SITE 1. Escrever quais os objetivos de marketing da empresa 2. Detectar quais páginas do site expressam cada um dos objetivos 3. Determinar a página de missão crítica para cada objetivo GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 67. Google Marketing: 179 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 1ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 67
 • 68. www.conrado.com.br DIGA-ME O QUE BUSCAS E EU TE DIREI QUEM ÉS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 68
 • 69. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 69
 • 70. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 70
 • 71. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 71
 • 72. www.conrado.com.br CICLO DE DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 72
 • 73. www.conrado.com.br PALAVRAS PALAVRAS X GENÉRICAS ESPECÍFICAS (AMPLAS) (EXATAS) GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 73
 • 74. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 74
 • 75. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 75
 • 76. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 76
 • 77. www.conrado.com.br CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DAS MELHORES PALAVRAS-CHAVE Concorrência Volume de buscas Relevância GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 78. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 79. www.conrado.com.br PALAVRAS-CHAVE E BUSCAS RELATIVAS AO TERMO “HOTEL FAZENDA” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 80. De 01/01/2006 a 01/02/2006 - palavra “hotel fazenda” www.conrado.com.br De 01/06/2007 a 01/07/2007 - palavra “hotel fazenda” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 80
 • 81. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 81
 • 82. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 82
 • 83. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 83
 • 84. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 84
 • 85. www.conrado.com.br Case: Qual prêmio oferecer? GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 85
 • 86. PRÁTICA www.conrado.com.br BUSCA DE PALAVRAS-CHAVE DO SEU NEGÓCIO 1. Acessar a “Ferramenta de palavras-chave” do Google. 2. Digitar 4 ou 5 palavras genéricas por vez que tenham relevância com o campo semântico do seu negócio 3. Fazer o download para uma planilha de Excel e analisar o resultado de buscas e a sazonalidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 87. Google Marketing: 215 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 2ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 87
 • 88. www.conrado.com.br • Encontrabilidade tráfego • Usabilidade • Credibilidade conversão • Vendabilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 88
 • 89. Google Marketing: 145 www.conrado.com.br Usabilidade + Credibilidade Vendabilidade Encontrabilidade Propagação CICLO DE DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 89
 • 90. Google Marketing: 166 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização Propagação 8P Produção Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 90
 • 91. www.conrado.com.br Problemas freqüentes devido à falta de planejamento • Não tenho acessos • Tenho acessos, mas não vendo • Preciso aumentar o ticket-médio • Gasto muito com Links Patrocinados • Minha taxa de rejeição é muito alta • Meu webdesigner sumiu • Não tenho fidelização GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 91
 • 92. www.conrado.com.br O que você vende? GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 92
 • 93. www.conrado.com.br VENDA O BENEFÍCIO (SONHO) TEXTO VENDEDOR GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 93
 • 94. www.conrado.com.br Modelos de negócio GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 94
 • 95. www.conrado.com.br O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as verdadeiras perguntas." (Claude Lévi-Strauss) GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 95
 • 96. Google Marketing: 246 O layout inspira credibilidade? Tenho www.conrado.com.br depoimentos de clientes no site? Quais as palavras- chave principais do meu negócio? Qual a posição do site para cada palavra-chave no Google? Os dados de e-mail, contatos e outros são guardados em um banco de dados? Qual o tráfego mensal do site? Qual o(s) público(s)-alvo do negócio? Qual a meta do site? Qual a(s) página(s) que expressa(m) tal meta? Qual a taxa de conversão média de venda por meio do site? Qual o tráfego ideal para o site? Qual a empresa líder do setor na Internet? Tenho política de privacidade? GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 96
 • 97. PRÁTICA www.conrado.com.br INICIAR O PLANEJAMENTO 1. Analisar qual o posicionamento no Google dos concorrentes em cada palavra-chave importante para o seu negócio (Rank tracking) - TRÁFEGO 2. Analisar quais os pontos fortes dos sites dos concorrentes – CONVERSÃO 3. Determinar qual o seu tráfego ideal para uma taxa de conversão média do seu mercado GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 98. Google Marketing: 250 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 3ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 98
 • 99. www.conrado.com.br • Encontrabilidade tráfego • Usabilidade • Credibilidade conversão Estratégia • Vendabilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 99
 • 100. www.conrado.com.br TRÁFEGO O tráfego vindo do Google representa de 50% a 90% do tráfego de um site para aqueles que estão bem posicionados nos resultados de busca para as palavras-chave relevantes para o negócio da empresa. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 100
 • 101. www.conrado.com.br CONVERSÃO Uma única mudança, como alterar o texto do botão de ação, pode aumentar a conversão de 2% a 5%, de um dia para outro. Alterações mais profundas podem dobrar ou triplicar a taxa de conversão de um site. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 101
 • 102. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 102
 • 103. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 103
 • 104. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 104
 • 105. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 105
 • 106. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 106
 • 107. www.conrado.com.br http://nuxabril.wordpress.com/2009/07/30/checklist-para-formularios-online/ GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 107
 • 108. www.conrado.com.br CADA CLIQUE É UMA DECISÃO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 108
 • 109. www.conrado.com.br Título da página claro e destacado Use imagens bem feitas e elucidativas Valorizar os 2 primeiros parágrafos – diga logo o Use listas para destacar pontos importantes que vai ser encontrado na página Use subtítulos para especializar o conteúdo Evite parágrafos introdutórios com “blá-blá-blá” Use efeitos de texto (negrito e itálico), mas não Escreva parágrafos curtos envoltos por espaço abuse vazio (espaço entre os parágrafos) Cite referências e faça outros links GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 109
 • 110. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 110
 • 111. Google Marketing: 295 www.conrado.com.br OTIMIZAÇÃO DE SITES GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 111
 • 112. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 112
 • 113. www.conrado.com.br Acho que ele já pode usar o computador...ele só diz “GOOGLE”! GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 113
 • 114. www.conrado.com.br ...90% das buscas terminam antes de chegar à quarta página e mais de 62% das solicitações nem sequer ultrapassam a primeira página... GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 114
 • 115. www.conrado.com.br ...36% dos internautas acreditam que as companhias que aparecem em primeiro lugar representam as principais marcas do mercado... GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 115
 • 116. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 116
 • 117. www.conrado.com.br Dos 64,5 milhões de internautas com mais de 16 anos identificados pela 3ª edição da pesquisa F/Radar, 51% citam a busca de informação como principal motivo da navegação e 48% levam em consideração a opinião de seus pares publicada na internet, antes de efetuar uma compra. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 117
 • 118. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 118
 • 119. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 119
 • 120. www.conrado.com.br “A melhor maneira de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 120
 • 121. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 122. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 123. www.conrado.com.br Enfermeira, por favor, acesse o Google e digite: “Problemas em cirurgia no rim”. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 124. Google Marketing: 303 www.conrado.com.br COMO FUNCIONA O “PAGE-RANK” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 125. www.conrado.com.br PAGE RANK GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 125
 • 126. Exemplo de Página para hotel otimizada Google Marketing: 312 para o Google e persuasiva para o turista www.conrado.com.br PALAVRAS-CHAVE: No domínio No título de cada página Nos links internos e externos para cada página Na Tag <H1> Na URL “amigável” Na Tag ALT e nome do arquivo da imagem OUTROS CRITÉRIOS Tempo de carregamento baixo Tamanho do website (número de páginas) Taxa de rejeição baixa Idade do domínio Page Rank E mais 200 critérios GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 126
 • 127. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 127
 • 128. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 128
 • 129. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 129
 • 130. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 130
 • 131. PRÁTICA www.conrado.com.br COMO MELHORAR O RANKING DO SEU SITE 1. Criar uma breve estratégia para a criação de back-links 2. Construir uma página otimizada para o Google 3. definir quais tipos de teste A/B você deve fazer no site para entender melhor o mercado e aumentar a conversão GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 132. Google Marketing: 324 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 4ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 132
 • 133. www.conrado.com.br • Encontrabilidade tráfego • Usabilidade • Credibilidade conversão • Vendabilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 133
 • 134. www.conrado.com.br Publicação Publicação IN SITE OFF SITE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 134
 • 135. www.conrado.com.br Publicação Publicação IN SITE OFF SITE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 135
 • 136. www.conrado.com.br CICLO DE DECISÃO DE COMPRA DO CONSUMIDOR GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 136
 • 137. www.conrado.com.br BUSCANDO POR SOLUÇÕES Busca genérica: forneça artigos sobre problemas e artigos encaminhando para uma solução sugerida. (palavras-chave genéricas) Busca específica: forneça descrições detalhadas de produtos, linguagem acessível, usabilidade, amostras. (palavras-chave específicas) GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 137
 • 138. www.conrado.com.br BUSCA ESPECÍFICA BUSCA GENÉRICA Guiando o consumidor GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 138
 • 139. www.conrado.com.br COMPARANDO OPÇÕES - Comparador de produtos - Sugestão de melhor solução - Impressão e envio por e-mail - Dúvidas frequentes - Atendimento online - Muitas fotos e textos com detalhes - Facilitar avaliação tangível e intangível - Amostra grátis GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 139
 • 140. www.conrado.com.br VÁRIAS FORMAS DE CONTATO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 140
 • 141. www.conrado.com.br REALIZANDO A COMPRA - Várias formas de contato - Compra em poucos cliques - Formulários enxutos - Carrinho de compras em todas as páginas - Sem distrações - Política de troca e devolução - Atendimento online GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 141
 • 142. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 142
 • 143. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 143
 • 144. www.conrado.com.br AVALIANDO A EXPERIÊNCIA DE COMPRA - Atendimento online - Pesquisa de satisfação via e-mail - Sugestão de produtos e serviços complementares - Programa de fidelização - Estimular o boca-a-boca positivo e monitorar opiniões em redes sociais GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 144
 • 145. www.conrado.com.br Depoimentos Clientes Assessoria de Credibilidade imprensa Terceiros mídia Funcionários mídia Empresa GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 145
 • 146. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 146
 • 147. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 147
 • 148. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 148
 • 149. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 149
 • 150. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 150
 • 151. Google Marketing: 160 www.conrado.com.br Prova Social Reciprocidade Autoridade Comprometimento Vendabilidade Números Escassez Afinidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 151
 • 152. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 152
 • 153. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 153
 • 154. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 154
 • 155. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 155
 • 156. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 156
 • 157. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 157
 • 158. RECIPROCIDADE www.conrado.com.br AFINIDADE ESCASSEZ RECIPROCIDADE RECIPROCIDADE COMPROMETIMENTO PROVA SOCIAL COMPROMETIMENTO AUTORIDADE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 158
 • 159. www.conrado.com.br AFINIDADE PROVA SOCIAL AUTORIDADE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 159
 • 160. www.conrado.com.br PROVA SOCIAL 5 mil pedidos por mês 28 mil clientes cadastrados RECIPROCIDADE VENDA A SOLUÇÃO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 160
 • 161. Google Marketing: 324 www.conrado.com.br Publicação Publicação IN SITE OFF SITE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 161
 • 162. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 163. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 164. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 165. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 165
 • 166. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 166
 • 167. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 168. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 169. PRÁTICA www.conrado.com.br PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO PERSUASIVO E OTIMIZADO 1. Identificar qual tipo de conteúdo que o seu mercado-alvo deseja ter 2. Analisar quais os contéudos off-site que você pode publicar (Wikipedia, Yahoo Respostas, Flickr, Artigos, YouTube, Vimeo, SlideShare etc.) 3. Identificar quais os pontos de persuasão que o seu conteúdo in-site pode ter GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 170. Google Marketing: 335 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 5ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 170
 • 171. www.conrado.com.br • Encontrabilidade tráfego • Usabilidade • Credibilidade conversão Estratégia • Vendabilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 171
 • 172. PROSPECÇÃO POR MEIO DAS REDES SOCIAIS www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 173. MAIS DE 300 PROSPECTS COM CARGOS DE www.conrado.com.br DIRETORIA OU SÓCIOS EM PMEs COM MAIS DE 30 COLABORADORES GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 174. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 175. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 176. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 177. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 178. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 179. QUASE 50 MIL PROSPECTS COMwww.conrado.com.br CARGOS DE “DIRETOR” OU “DIRECTOR” NO BRASIL GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 180. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 181. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 181
 • 182. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 182
 • 183. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 183
 • 184. www.conrado.com.br O seu anúncio poderia estar aqui GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 184
 • 185. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 185
 • 186. www.conrado.com.br LINKS PATROCINADOS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 187. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 187
 • 188. www.conrado.com.br MODELO DE NEGÓCIOS DOS LINKS PATROCINADOS Sites de Outros Consumidor Parceiros Sites Site do $ Anúncios Google Anúncios $ Adwords Google $ e anúncios Anunciante GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 188
 • 189. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 190. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 190
 • 191. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 192. www.conrado.com.br A IMPORTÂNCIA DA PÁGINA DE POUSO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 193. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 194. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 195. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 195
 • 196. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 196
 • 197. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 197
 • 198. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 198
 • 199. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 199
 • 200. www.conrado.com.br Campanha 1 = ROI 1 Localização dos anúncios Horário de veiculação Campanha 2 = ROI 2 Verba Campanha 3 = ROI 3 Rede de conteúdo Site do Google GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 200
 • 201. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 201
 • 202. www.conrado.com.br Maria está programando a viagem das férias Recebe tabela de preços Busca no Google por “Trancoso Bahia” Entra em contato com a pousada Acha um blog com um vídeo embedado Entra no site Vai até o YouTube para da pousada ver outros vídeos Vê um link patrocinado de uma pousada GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 202
 • 203. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 203
 • 204. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 204
 • 205. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 205
 • 206. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 206
 • 207. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 207
 • 208. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 208
 • 209. PRÁTICA www.conrado.com.br PROMOVENDO O SITE 1. Analisar quais as páginas de pouso o seu site deve ter 2. Analisar quais as campanhas você deve criar levando-se em conta as margens diferentes de cada produto GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 210. Google Marketing: 413 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 6ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 210
 • 211. www.conrado.com.br • Encontrabilidade tráfego • Usabilidade • Credibilidade conversão Estratégia • Vendabilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 211
 • 212. www.conrado.com.br A INTERNET NÃO É UMA REDE DE COMPUTADORES, É UMA REDE DE PESSOAS. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 212
 • 213. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 214. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 215. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 216. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 217. www.conrado.com.br A empresa é a líder mundial em venda direta. Só no Brasil são cerca de 1,3 milhão de mulheres (país com maior número de revendedoras e segundo país em receita de toda a organização). GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 218. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 219. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 220. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 221. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 222. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 223. www.conrado.com.br UM NOVO CONSUMIDOR EXIGE ADAPTAÇÕES NO MODELO DE NEGÓCIOS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 224. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 225. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 226. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 227. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 228. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 229. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 230. www.conrado.com.br E OS RESULTADOS? Barracuda Sushi Bar: aumento de 30% no número de clientes trabalhando somente sua comunidade no Orkut com 2 mil membros. Bar Bleecker St.: “investi em mídia impressa e o resultado não foi bom. O investimento em redes sociais me traz mais resultado. Não voltarei a fazer mídia impressa” Indicações de amigos e ações em redes sociais podem aumentar o resultado de uma empresa em até 18%* Pesquisa feita em 2010 pelo Altimer Group e Wetpaint com as 100 melhores empresas do mundo GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 230
 • 231. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 232. Google Marketing: 473 www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 233. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 234. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 234
 • 235. www.conrado.com.br EM PROJETEI ISSO PARA NAVEGAR NA HORIZONTAL MARKETING MAS NA VERTICAL TAMBÉM É BOM VIRAL, ESFORÇO NÃO É IGUAL A RESULTADO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 236. OU SER ALGO INUSITADO DEMAISwww.conrado.com.br PARA NÃO SER VIRALIZADO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 237. OU APROVEITAR UM EVENTO QUE www.conrado.com.br TODOS JÁ ESTEJAM COMENTANDO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 238. Google Marketing: 454 www.conrado.com.br comunidade comércio conteúdo COMÉRCIO SOCIAL GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 238
 • 239. www.conrado.com.br PARA CRIAR UM COMÉRCIO SOCIAL, PRIMEIRO É PRECISO GERAR DEMANDA... GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 239
 • 240. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 240
 • 241. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 241
 • 242. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 242
 • 243. www.conrado.com.br ...PARA ENTÃO CRIAR “COLAS SOCIAIS”, MOTIVOS PARA INTERAGIREM COM O SITE,... GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 243
 • 244. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 244
 • 245. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 245
 • 246. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 246
 • 247. www.conrado.com.br ...INTERAGIR COM TAL DEMANDA... GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 247
 • 248. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 248
 • 249. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 249
 • 250. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 250
 • 251. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 251
 • 252. www.conrado.com.br ...PARA SE TORNAR LÍDER EM “BUZZ”... GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 252
 • 253. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 253
 • 254. www.conrado.com.br ...E GERAR VALOR PARA O CONSUMIDOR, QUE SE TRADUZ EM VENDAS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 254
 • 255. A Camiseteria é uma companhia de moda que não tem um estilista sequer www.conrado.com.br entre os funcionários. "Nosso risco é próximo do zero", diz Fabio Seixas. "Em muitos casos, vendemos uma série inteira em dois dias." Os usuários, geralmente aficionados por camisetas, têm blogs pessoais, trocam mensagens entre si, viram amigos. A relação deles com a empresa é tão forte que a Camiseteria não precisa contratar modelos para mostrar fotos de sua coleção: os próprios clientes se oferecem para fazer a propaganda (Fábio Seixas – fundador da Camiseteria) Resultado: R$ 1,8 milhão de faturamento anual vendendo camisetas. GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 255
 • 256. Case Hello-Kitty www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 257. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 258. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 259. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 260. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 261. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 262. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 263. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 264. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 265. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 266. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 267. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 267
 • 268. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 268
 • 269. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 269
 • 270. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 270
 • 271. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 271
 • 272. PRÁTICA www.conrado.com.br PROPAGANDO O SITE POR MEIO DAS REDES SOCIAIS 1. Identificar quais as 5 principais redes sociais que o seu negócio pode utilizar 2. Pensar em uma estratégia para a utilização do Twitter GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 273. Google Marketing: 512 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 7ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 273
 • 274. AUMENTO DO www.conrado.com.br RELEVÂNCIA NÍVEL DE ATENÇÃO E RETENÇÃO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 275. www.conrado.com.br • Encontrabilidade tráfego • Usabilidade • Credibilidade conversão Estratégia • Vendabilidade GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 275
 • 276. www.conrado.com.br MARKETING DE RELACIONAMENTO SE FAZ TODO DIA GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 277. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 278. www.conrado.com.br E-MAIL MKT “MAMUTE” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 278
 • 279. www.conrado.com.br E-MAIL MKT “CREDIBILIDADE ZERO” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 279
 • 280. www.conrado.com.br E-MAIL MKT “CACHORRINHO” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 280
 • 281. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 281
 • 282. Google Marketing: 516 www.conrado.com.br PESCANDO E-MAILS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 282
 • 283. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 283
 • 284. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 284
 • 285. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 285
 • 286. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 286
 • 287. www.conrado.com.br E-mail marketing ou anúncio de revista? GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 287
 • 288. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 288
 • 289. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 289
 • 290. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 290
 • 291. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 291
 • 292. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 292
 • 293. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 293
 • 294. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 294
 • 295. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 295
 • 296. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 296
 • 297. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 297
 • 298. PRÁTICA www.conrado.com.br SEGMENTANDO E SE RELACIONANDO 1. Identificar quais os segmentos de público que seu negócio irá trabalhar 2. Analisar qual estratégia de e-mail marketing irá utilizar para cada um desses segmentos GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 299. Google Marketing: 523 www.conrado.com.br Pesquisa Projeto Precisão Personalização 8ºP Produção Propagação Publicação Promoção GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 299
 • 300. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 300
 • 301. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 301
 • 302. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 302
 • 303. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 303
 • 304. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 304
 • 305. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 305
 • 306. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 306
 • 307. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 307
 • 308. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 308
 • 309. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 309
 • 310. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 310
 • 311. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 311
 • 312. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 312
 • 313. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 313
 • 314. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 314
 • 315. PRÁTICA www.conrado.com.br MENSURANDO RESULTADOS 1. Identificar, levando-se em conta a missão crítica do seu site, quais os indicadores de resultado que seu site deveria ter GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 316. www.conrado.com.br BIBLIOTECA BÁSICA DE MARKETING DIGITAL GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 317. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 318. www.conrado.com.br A CABEÇA DE STEVE JOBS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 319. www.conrado.com.br O MUNDO É PLANO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 320. www.conrado.com.br O PODER DAS MULTIDÕES GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 321. www.conrado.com.br WIKINOMICS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 322. www.conrado.com.br A CAUDA LONGA GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 323. www.conrado.com.br NEOCONSUMIDOR GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 324. www.conrado.com.br VIDA PARA CONSUMO GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 325. www.conrado.com.br CLICK GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 326. www.conrado.com.br FREE GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 327. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho 327
 • 328. www.conrado.com.br OTIMIZAÇÃO DA PÁGINA DE ENTRADA GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 329. www.conrado.com.br COMO GANHAR US$ 1 MILHÃO DE DÓLARES NA INTERNET GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 330. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 331. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 332. www.conrado.com.br COMO CRIAR SITES PERSUASIVOS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 333. www.conrado.com.br AS NOVAS REGRAS DO MARKETING E DE RELAÇÕES PÚBLICAS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 334. www.conrado.com.br GOOGLE ADWORDS A ARTE DA GUERRA GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 335. www.conrado.com.br GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 336. www.conrado.com.br FENÔMENOS SOCIAIS NOS NEGÓCIOS GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 337. www.conrado.com.br ESTRATÉGIAS DE E-MAIL MARKETING GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 338. www.conrado.com.br WEB ANALYTICS UMA HORA POR DIA GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 339. www.conrado.com.br Arthur Schopenhauer (1788-1860) “Todo o homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo” GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho
 • 340. www.conrado.com.br Obrigado ;) conrado@publiweb.com.br www.conrado.com.br/blog Twitter.com/conradoadolpho GOOGLE MARKETING –18 e 19/jun – conrado@publiweb.com.br - Twitter: @conradoadolpho

×