1
9 ขอคิดพิชิตความสําเร็จในการนําเสนองาน โดย ศิริรัตน ศิริวรรณ
ผานไปดวยดีสําหรับการสัมมนาในโปรแกรม Professional Presen...
2
3
4
5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9 ข้อคิดพิชิตความสำเร็จในการนำเสนองาน (Presentation) โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

572 views
443 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9 ข้อคิดพิชิตความสำเร็จในการนำเสนองาน (Presentation) โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. 1 9 ขอคิดพิชิตความสําเร็จในการนําเสนองาน โดย ศิริรัตน ศิริวรรณ ผานไปดวยดีสําหรับการสัมมนาในโปรแกรม Professional Presentation Skill ใหแกผูบริหาร ขององคกรชั้นนําแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคมที่ผานมา พรอมไดรับ Feedback ที่ดีเยี่ยมจากผูเขา อบรมทุกทาน บรรยากาศการฝกอบรมเต็มไปดวยความสนุกสนานและนาประทับใจ วันนี้ ผูเขียนขอนํา ขอคิดดีๆเกี่ยวกับการนําเสนองานพรอมภาพการสัมมนามาฝากคะ 1. จงใชเวลาสวนใหญมากกวา 70% ในการวางแผนการนําเสนองาน 2. ใหความสําคัญระดับสูงสุดกับ 'การวิเคราะหผูฟง' ในแงความตองการ ความสนใจ ความกังวลใจ รวมถึง Background ของผูฟง เชน ประสบการณ การศึกษา คานิยม 3. กําหนด 'วัตถุประสงค' การนําเสนอใหชัดเจนวาตนตองการบรรลุผลลัพธอะไร อะไรคือสิ่งที่เราตองการ ใหผูฟงทําอันเปนผลจากการนําเสนอ 4. การสื่อสารใหเรียบงาย ชัดเจน กระชับ สอดคลองกับผูฟง 5. สรางสีสันใหภาษา เชน ใชตัวเลข สุภาษิต อุปมาอุปไมย เรื่องเลา ยกตัวอยาง พูดถึงผลลัพธ ตั้งคําถาม ใหคิด เปนตน 6. สไลดควรเนนหลักความเรียบงาย อยาอัดตัวหนังสือหรือขอมูลลงในสไลด พยายามใชภาพแทน เพราะ ภาพ 1 ภาพ แทนถอยคําเปน 1,000 คํา 7. เตรียมตัวใหแนน 1000% มั่นใจ 100% แตอัตตาตอง 0% 8. หากทานรูสึกดีกับตนเอง ผูฟง และสิ่งที่พูด ทานเชื่อในสิ่งที่พูด การนําเสนอของทานจะสามารถสราง ความมั่นใจ และเปนธรรมชาติ เรื่องเทคนิคหรือลีลาไมใชเรื่องยากที่จะฝก สิ่งสําคัญอยูที่ความรูสึกภายใน จิตใจของทาน และการเตรียมตัว 9. ในการนําเสนอ จงทําจิตวาง ปลอยวางความกังวลทุกสิ่ง และอยูกับผูฟง 100% หวังวาขอคิดเหลานี้จะเปนประโยชนกับทุกทานคะ
  2. 2. 2
  3. 3. 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5

×