Huraian Sukatan Pelajaran KHB-Tingkatan 2

10,901 views

Published on

Huraian ini disediakan untuk membantu guru dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kematangan murid selaras dengan kehendak sukatan pelajaran

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
262
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huraian Sukatan Pelajaran KHB-Tingkatan 2

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRANHIDUP BERSEPADU TINGKATAN DUA 2002 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR
 2. 2. Kementerian Pendidikan MalaysiaHURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN DUA 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 3. 3. ISBN Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan MalaysiaHak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apajuga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izinbertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. i
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannyayang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebutberdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN ii
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii
 6. 6. KATA PENGANTARPara 1 (kosongHuraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengantahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakan peneranganbagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategiyang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.Para 3 (kosong)Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZINPengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia iv
 7. 7. KANDUNGAN PILIHANKata Pengantar .. .. .. .. .. iv PILIHAN 1 Bidang Kemahiran Teknikal .. .. .. .. 34Pendahuluan .. .. .. .. .. 1 PILIHAN 2Perubahan Dalam Edisi Penyemakan .. .. 1 Bidang Ekonomi Rumah Tangga .. .. .. 41Objektif Tingkatan Dua .. .. .. .. 3 PILIHAN 3 Bidang Pertanian .. .. .. .. .. .. 52Organisasi Kandungan Tingkatan Dua .. 4 PILIHAN 4Pendekatan Dan Penekanan ... .. .. 6 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 66Format Huraian .. .. .. .. .. 10 LAMPIRAN 1. Perubahan Dalam Mata PelajaranHuraian Tingkatan Dua Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .. .. 77TERAS 2. Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. 85Bidang Reka Bentuk dan Teknologi .. .. 12 v
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan DuaPENDAHULUAN warganegara yang berpengetahuan sertaKemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan berakhlak mulia demi menghadapi cabaranBersepadu satu mata pelajaran amali yang kehidupan masa kini dan masa akan datang. berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini, ke arah mempertingkatkan produktiviti Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu negara melalui penglibatan masyarakat tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan secara kreatif, inovatif dan produktif. kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan. Mata pelajaran ini digubal ke arah Matlamat Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup membekalkan tenaga kerja yang Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berpengetahuan dan mahir dalam berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi teknologi dan ekonomi serta sanggup serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kehidupan harian. kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Kemahiran Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam Perancangan dan pembangunan mata Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pelajaran ini adalah selaras dengan Mereka Cipta dan cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid 1
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua berdikari dan yakin diri serta mampu Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian menjalani kehidupan secara produktif Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu dalam dunia teknologi dan ekonomi yang ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan kompleks dan sentiasa berubah. “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk yang positif dan budaya kerja yang baik “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras diterapkan semasa murid menjalankan Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka aktiviti amali demi meneruskan konsep Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran kesepaduan dalam mata pelajaran. Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”.Perubahan Perubahan dari segi kandungan Walaupun tajuk Perdagangan danKandungan memperlihatkan beberapa tajuk Keusahawanan digugurkan daripada bahagian Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semula, digugurkan atau ditambah, semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dengan hasrat untuk mengukuhkan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya kesinambungan dan mengelakkan bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1, pertindihan serta mengemaskinikan 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru kandungannya. diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada. 2
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Keseluruhan perubahan kandungan 4. Mengenal pasti prinsip mudah asas diringkaskan dalam Lampiran 1. elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. OBJEKTIF TINGKATAN II 5. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan II adalah untuk membolehkan murid: 6. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. 1. Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka 7. Membuat kompos dan menanam sayuran bentuk dan menghasilkan produk jenis buah. daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit 8. Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik 2. Mengamalkan sikap peka yang betul. terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka 9. Mengenal pasti kepentingan perniagaan, bentuk dan menghasilkan produk. perkembangannya pada masa depan yang bercirikan k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan 3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, antarabangsa. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. 3
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua 10. Mengumpul, memproses dan Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan mendokumentasikan maklumat proses pembuatan yang melibatkan bahan secara sistematik dan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan menggunakannya dengan bijak komposit. dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan 11. Mengamalkan peraturan dan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang budaya kerja yang baik dan juga untuk menghias kawasan persekitarannya selamat. dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain daripada itu, murid juga melakukan kerja penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip ORGANISASI KANDUNGAN yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga TINGKATAN II pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan perangkap.Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang adalah penerangan mengenai organisasi pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan kandungan khusus untuk Tingkatan II. murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III.Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam murid. elektrik dan asas elektromekanikal.Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan TeknologiTeknologi menyediakan murid Tingkatan II dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. 4
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Dalam pembelajaran elektrik, murid Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis mengkaji litar siri dan litar selari untuk fabrik dan memperoleh kemahiran memilih mengetahui kaitan antara voltan, arus dan pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt rintangan. Murid akan menggunakan berkasing untuk kerja jahitan. meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid Di samping pengiraan kuasa elektrik, mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam murid juga diberikan rumusan untuk pembinaan kompos dan penanaman sayur- mengira rintangan dalam litar siri dan litar sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur- selari. sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti kesesuaian tanah dan baja serta merancang Pendedahan kepada konsep pergerakan projek penanaman sayur-sayuran. elektromekanikal bertujuan untuk membolehkan murid mengetahui dan Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan memahami bagaimana komponen memerhati kesan daripada penggunaan kompos elektronik boleh mengawal dan mem- dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran pertingkatkan pergerakan mekanikal. dan penghasilan sayur-sayuran.Pilihan 2: Ekonomi Bidang Ekonomi Rumah Tangga Pilihan 4: Bidang Perdagangan dan Ke-usahawananRumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan Perdagangan dan menyediakan murid dengan pengetahuan serta dan kemahiran tentang makanan dan Keusahawanan amalan perniagaan yang merangkumi langkah- pengendalian makanan, masakan, pakaian langkah penubuhan dan pengendalian dan jahitan. Murid membuat kerja amali perniagaan serta pengenalan kepada bidang- dalam penyediaan sarapan dan minum bidang pengeluaran yang telah pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. 5
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua sedia wujud. Murid juga diperkenalkan dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus kepada pelbagai jenis dokumen penting dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran bagi penubuhan dan pengendalian Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan perniagaan. keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta Antara tujuan bidang ini adalah untuk lain-lain bidang pilihan. memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif kaedah mencari dan menggunakan (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam peluang perniagaan dengan bijaksana. pengajaran dan pembelajaran yang mana daya imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan Pendedahan murid kepada konsep dalam diperkembangkan. proses pengeluaran membantu mereka membuat pengiraan kos sesuatu projek Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan secara sistematik dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan PENDEKATAN DAN PENEKANAN Teknologi” termasuk:Pembelajaran Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu - Merekabentuk dan membina projek baruMelalui tumpuan diberi terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatanPengalaman melalui pengalaman. Mata pelajaran ini penyelesaian masalah harus dikendalikan secara tidak langsung semasa mengendalikan aktiviti amali. - Menjana idea untuk mereka bentuk dan membina projek Dalam mengendalikan kelas amali, penggabungjalinan antara teori dan amali, - Membuat keputusan pemilihan idea dan aktiviti dalam dan luar bilik darjah reka bentuk, pembinaan projek, alatan tangan dan bahan yang sesuai 6
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua berupaya menghasilkan produk yang dapat - Menghasilkan lukisan projek dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah menentukan hala tuju masa depan. - Merancang dan melaksanakan kerja projek mengikut prosedur Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji pengurusan bengkel yang sesuai keadaan yang sedia ada, mencari alternatif, membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan - Menilai kualiti projek yang telah produk yang berkenaan. Di samping itu murid siap supaya bersesuaian dengan juga boleh menjangka dan meramalkan kesan hasil yang dihasratkan atau impak produk baru mereka dalam senario masa depan. - Mempersembahkan reka bentuk atau projek bagi tujuan Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja mendapatkan maklum balas yang relevan harus merentasi aktiviti yang daripada orang lain untuk dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap memperbaiki atau menambahbaik- positif seperti berusaha mencapai kannya. kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hatiKaedah Kajian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid menggunakan sumber dapat dipupuk supayaMasa Depan juga perlu mengembangkan daya berfikir menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara kritis dan kreatif ke arah urusan hidup murid. membentuk masa depan yang lebih sempurna. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus semua projek yang dihasilkan. diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek agar mereka 7
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Kemahiran interpersonal seperti Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh menghargai pendapat dan usaha orang diperkembangkan seperti melayari laman web, lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan menerima kritikan membina, memberi data serta berkomunikasi secara elektronik. dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan, menjalin Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi persahabatan, belajar secara koperatif dan Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”, bekerja secara kumpulan dan memupuk peraturan dan langkah keselamatan hendaklah semangat kerjasama dengan rakan sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali sebaya perlu juga diterapkan semasa menjalankan kerja amali. pengajaran dan pembelajaran. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir diKerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan kalangan murid bagi memberi mereka dengan amalan dalam kehidupan dan pengalaman tambahan serta menanamkan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan pembelajaran menjadi lebih bermakna, berdisiplin. menyeronokkan dan berguna kepada murid. Teknik ini boleh menarik minat KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. KANDUNGANTeknologi Murid perlu digalakkan menggunakan Kesinambungan Kesinambungan kandungan kurikulum KemahiranMaklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau Kandungan dari Hidup dari peringkat pendidikan rendah keKomunikasi information and communication technology Peringkat peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam (ICT) dalam pembelajaran mereka Pendidikan Lampiran 2. Dengan merujuk jadual terutamanya dalam pengumpulan, Rendah ke kesinambungan ini, guru yang mengajar pemilihan dan pemprosesan maklumat. Menengah Rendah Kemahiran Hidup pada tahun tertentu, 8
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua sama ada di sekolah rendah atau Di Tingkatan I dan II, proses menengah, akan mendapat gambaran mereka bentuk dipelajari secara menyeluruh mengenai susunan sistematik. kandungan mata pelajaran ini. - Murid dikehendaki mengkaji secara lebih mendalam jenis Contoh maklumat yang boleh didapati bahan dan pengikat agar mereka daripada jadual kesinambungan adalah boleh menggunakan pengetahuan seperti berikut: ini dalam proses perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek. Semua pengalaman danContoh Contoh 1 kemahiran ini diaplikasikan dalam Tingkatan III di mana murid perlu Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta menghasilkan projek reka cipta. berkait rapat dengan kandungan Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk Lampiran 2). Contoh 2 - Di sekolah rendah, murid Tahun Empat dan Lima diberi latihan tentang kreativiti dan penyelesaian Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik masalah. Mereka dibimbing dalam dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di merekabentuk projek mengguna- sekolah menengah, untuk mempelajari kan kayu, logam dan bahan kitar kandungan ini secara mendalam, elektrik dan semula serta mengamalkan teknik elektronik diasingkan kepada dua unit penggunaan alatan tangan yang pembelajaran. sesuai. Murid mengaplikasikan kemahiran Pemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran dan pengalaman ini untuk mereka Kandungan Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan cipta projek di Tahun Enam. Tingkatan I-III I hingga Tingkatan III 9
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di aras. Pemeringkatan kemahiran dan Lampiran 3. pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan Peruntukan masa yang dinyatakan mengambil kira kadar pembelajaran dan merupakan cadangan untuk membantu keupayaan murid. guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai waktu seminggu dan setiap waktu meliputi oleh semua murid sebelum mereka meneruskan 40 minit. pembelajaran ke Aras 2. FORMAT HURAIAN Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1.Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid Cadangan Aktiviti Pembelajaran. yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2.Bidang, Unit dan Dalam lajur pertama, bidang Dengan ini pembangunan dan perkembanganHasil Pembelajaran pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur Aras 3. kedua dinyatakan hasil pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit. Hasil pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. 10
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan DuaCadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan AktivitiPembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah. 11
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.3. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) b. Faktor reka bentuk Mengenal pasti faktor utama Faktor utama reka bentuk reka bentuk - Fungsi - Rupa bentuk - Kesesuaian bahan - Kaedah pembinaan - Ketahanan - Kos - Kemasan - Keselamatan - Nilai komersial 12
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Jenis bahan dan pengikat Aras 1 Guru mengimbas kembali pengetahuan Mengenal pasti saiz, sifat dan murid tentang bahan dan pengikat yang penggunaan bahan serta telah dipelajari sebelumnya kesesuaiannya Bahan logam yang perlu dipelajari ialah alumunium dan keluli lembut manakala bahan plastik ialah perspek dan PVC. Mengetahui kekuatan dan kelemahan alumunium, keluli lembut, perspek dan PVC 13
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh saiz bahan di pasaran Bahan Saiz dipasaran Catatan ½ “ diameter Diperolehi PVC ¾ “ diameter dalam bentuk 1” diameter paip Boleh diperolehi 4’ x 8’ Perspek dalam pelbagai 2’ x 4’ warna dan ketebalan 3’ x 6’ Dengan Aluminium 4’ x 8’ pelbagai saiz tolok ( tebal ) Dalam 20 ‘ x ½ ‘ Keluli pelbagai hingga lembut bentuk dan 20’ x 3’ ketebalan 14
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti jenis-jenis pengikat Pengikat yang diperkenalkan ialah ribet, glu panas dan skru benam sendiri (self tapping screw) Menyatakan cara penggunaan Gunakan rivetter dan hot glue gun pengikat d. Alatan tangan dan mesin Aras 1 Nama dan fungsi alatan tangan yang perlu Mengenal pasti nama dan fungsi dipelajari ialah pisau pemotong perspek, alatan tangan gandin getah, penebuk pusat, rivetter, hot glue gun dan stapler gun Tunjukcara penggunaan alatan tangan Aspek keselamatan diri dan rakan perlu diutamakan Aras 1 Mengenal pasti nama dan fungsi Nama dan fungsi mesin mudah alih yang mesin mudah alih perlu dipelajari ialah mesin gergaji jig, cordless screw driver dan sander Mengguna dan menyenggara mesin Tunjukcara penggunaan dan penyenggaraan mesin 15
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sentiasa mengamalkan dan mengutamakan langkah keselamatan e. Proses semasa menggunakan mesin. i. Lukisan projek Aras 1 Membuat lakaran reka bentuk Melakar beberapa lakaran untuk memperkembangkan idea. Menilai dan memilih lakaran Memilih reka bentuk yang paling sesuai yang paling sesuai dibina. Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilihii. Pembinaan Aras 1 Mengukur, menanda dan memotong Tunjuk cara mengukur, menanda, memotong dan membina Mengenal pasti cara membentuk Proses mencantum adalah seperti dan mencantum membuat tanggam, mengglu, memaku, memasang skru, meribet dan merekat dengan stapler gun. 16
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membina dan mencantum Bahan pemasangan seperti engsel, braket bahagian projek dan penyangkut boleh digunakan. Guru membimbing murid tentang proses iii. Kemasan Aras 1 cantuman yang paling sesuai dengan Mengenal pasti alat dan bahan projek kemasan yang sesuai Gred dan cara penggunaan kertas las Cara penggunaan tepung penyumbat Membuat kemasan Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus syelek dan pengikis Jenis dan cara aplikasi kemasan Contoh bahan kemasan ialah seperti cat licau, cat sembur, syelek, varnis, tona kayu (timber tone ), semburan lekar jernih (clear lacquer spray) dan pelekat (sticker). Guru membuat tunjuk cara aplikasi kemasan 17
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN f. Reka bentuk projek Aras 1 Mengenal pasti masalah atau Guru memberikan tema sebagai panduan i. Pernyataan masalah keperluan yang hendak diselesaikan untuk membantu murid. atau keperluan Contoh tema : Menentukan aspek masalah yang - Peragaan hendak diselesaikan - Penyusunan Mengumpul maklumat dan data Cara mengumpulkan maklumat dan data adalah melalui pemerhatian, lawatan, sumbangsaran, pembacaan, melayari internet, penyelidikan dan bimbingan guru Gunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, penampilan, keselamatan dan kos produk sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea. Menyenaraikan pelbagai alternatif Murid menyelesaikan masalah penyelesaian masalah dalam menggunakan peta minda, lakaran bebas bentuk lakaran bebas sumbangsaran dan perbincangan kumpulan. 18
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Rumusan daripada aktyiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua dimensi (2D) atau tiga dimensi ( 3 D ) Aras 1 ii. Perancangan, Menentukan dan merancang Guru mengimbas kembali pengetahuan pembinaan dan pembinaan projek murid tentang bahan dan pengikat yang pengubahsuaian telah di pelajari projek Menyediakan jadual kerja Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap Menyenaraikan bahan, alatan tangan dan mesin yang Perbincangan mengenai kekuatan dan diperlukan kelemahan bahan yang akan digunakan serta memilih bahan yang paling sesuai Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih. Menguji dan menilai sendiri Murid menilai sendiri kefungsian projek dan projek menilai mengikut aspek rupa bentuk, fungsi, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai komersial dengan bimbingan guru 19
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengubahsuai projek untuk Mengubahsuai projek untuk menambah mendapat hasil yang lebih nilai berkualiti (value added) jika perlu iii. Pendokumentasian Aras 1 Mengumpul, merekodkan Tunjukkan cara mengurus fail dengan maklumat projek kemas dan teratur. Sistem maklumat disusun bermula dari penyataan maslah hingga membuat pengubahsuaian projek. Rekod ini ditulis atau ditaip dan perlu dibukukan. Mengira kos pengeluaran Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran (kos pengeluaran = kos bahan+kos upah+ kos overhed) Membuat persembahan projek 20
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1.5 Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) a. Nama, simbol dan fungsi komponen Aras I elektronik Mengenal pasti nama, fungsi Guru menerangkan tentang nama, simbol dan simbol komponen elektronik dan fungsi komponen yang dipelajari iaitu diod memancar cahaya (LED), perintang, suis, kapasitor, transistor, buzer Mengenal pasti jenis perintang, Jenis perintang ialah suis, kapasitor dan transistor. - Perintang tetap - Perintang boleh laras (VR) Contoh suis ialah seperti - Suis togel - Suis tekan buka - Suis tekan tutup 21
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Jenis transistor ialah - NPN - PNP Jenis kapasitor ialah - kapasitor berkutub seperti kapasitor elektrolitik dan kapasistor tantalum - kapasitor tidak berkutub seperti kapasistor seramik dan kapasistor mika Menyatakan unit asas komponen Unit asas bagi komponen ialah Perintang – ohm ( ) Kapasitor – farad ( F ) Membaca nilai perintang tetap. Penerangan tentang kod warna perintang Membanding beza antara Komponen aktif diperbuat daripada semi - komponen aktif dengan konduktor ( bahan separa pengalir ) seperti komponen pasif silikon atau germanium. Komponen ini boleh membentuk, mengawal dan memproses isyarat elektrik Contoh komponen aktif ialah transistor. Komponen pasif ialah peranti sokongan yang dapat membantu operasi komponen aktif. Contoh komponen pasif ialah perintang dan kapasitor. 22
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penerangan tentang keselamatan penggunaan komponen elektronik dan caraa. Membaca dan menterjemah Aras 1 penyimpanannya. lukisan skematik Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan Lukisan skematik dan lukisan bergambar bergambar disediakan oleh guru bagi tujuan aktiviti latihan Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk Guru menyediakan lukisan skematik dan membuat projek lukisan bergambarb. Penghasilan projek Aras 1 i. Alatan tangan Mengenal pasti nama dan fungsi Alatan tangan yang dipelajari ialah : alatan tangan pelayar muncung tirus, pemotong sisi, penjalur wayar, alat pemateri elektrik, penyedut pateri ( desoldering tool ) set pemutar skru ( precision screwdriver ) 23
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenggara alatan tangan Aspek keselamatan yang perlu ditekankan: cara penggunaan, penyenggaraan cara penyimpanan alatan tangan. Sentiasa menggunakan pemegang alat pemateri ketika kerja pematerian dijalankan iii. Memateri Aras 1 Mengenal pasti kelengkapan dan Guru perlu menunjukkan cara bahan pematerian menggunakan Pemegang alat pemateri dan pemegang bod litar. Kelengkapan pematerian yang digunakan ialah pateri, fluks, kertas las dan span Mengenal pasti komposisi bahan Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah pateri 60 : 40 di mana 60 % timah dan 40 % plumbum Memateri dengan tepat, kemas, Tunjuk cara proses pematerian kukuh dan selamat Alat pateri yang dicadangkan berkuasa 15W – 30 W 24
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN iii. Membuat projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai salah satu daripada tema Memasang komponen seperti pada berikut iaitu ; lukisan skematik atau lukisan - bunyi bergambar - cahaya Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan litar Guru boleh memilih projek lain yang sesuai skematik atau lukisan bergambar dengan komponen yang dipelajari tetapi murid hanya perlu membuat satu projek sahaja Memateri kaki atau tamatan komponen Bit alat pemateri hendaklah sentiasa bersih dan cukup panas Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Sekiranya projek tidak berfungsi, kerja pembaikan perlu dilakukan. Menguji projek yang telah siap dan Pelajar digalakkan membuat membuat kerja pembaikan jika perlu pengubahsuaian pada projek tetapi mestilah mengambilkira aspek keselamatan, peruntukan masa dan kos yang terlibat. 25
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1.7 Lukisan Teknik Membersih dan menyimpan semua Cara penyimpanan alat pemateri yang betul alatan dan bahan hendaklah diamalkan. ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) a. Alatan lukisan teknik Aras 1 Mengenal pasti nama dan penggunaan Alatan lukisan teknik yang digunakan : alatan lukisan teknik pensel, pembaris pemadam papan lukisan sesiku T sesiku set jangka lukis jangka tolok Bahan lukisan yang boleh digunakan bersama dengan alatan lukisan : Kertas grid Kertas lukisan Gred pensel yang selalu digunakan ialah pensel 2H, H, HB dan 2B 26
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN b. Jenis garisan Aras 1 Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan dengan menggunakan alatan lukisan. Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan alatan lukisan Contoh jenis garisan yang terdapat dalam yang sesuai lukisan teknik ialah : - garisan menegak - garisan mendatar - garisan bersudut 30º, 45º dan 60º - garisan binaan - garisan objek - garisan tersembunyi garisan penengah Melukis bulatan, segi empat dan Melukis bulatan, segi tiga dan segi empat segi tiga dengan menggunakan alatan dan bahan yang berkaitan. 27
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Unjuran ortografik Aras 1 Tunjuk cara melukis unjuran ortografik Melukis unjuran ortografik Guru boleh menggunakan beberapa contoh bongkah bagi membantu murid memahami topik ini. Mendimensi lukisan unjuran Guru menerangkan tujuan utama ortografik mendimensi lukisan unjuran ortografik. Tunjuk cara mendimensi. 1.9 Masakan (Cadangan peruntukan Aras 1 masa 3 minggu) Menyenaraikan faktor penting Sumbangsaran faktor penting yang perlu dalam merancang menu diambil kira dalam merancang menu. a. Perancangan Menu b. Penyediaan dan Aras 1 penyajian hidangan Menerangkan maksud hidangan Hidangan sepinggan lengkap ialah sepinggan lengkap hidangan seimbang yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap. 28
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ia boleh disediakan sebagai hidangan utama dan juga hidangan sampingan Mengenal pasti hidangan Guru menunjukkan alatan dan kelengkapan sepinggan lengkap dapur. Mengenal pasti alatan dan Kelengkapan dapur seperti alas meja, kain kelengkapan dapur dapur, gubahan bunga dan kad menu digunakan semasa memasak dan menyaji hidangan. Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap cara timur seperti Bihun Goreng, Nasi Goreng dan Kuetiau Menyedia, memasak, menghias, Goreng. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur Murid menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap seperti Bihun Goreng, Nasi Goreng dan Kuetiau Goreng. 29
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat Menyedia, memasak, menghias, Murid menyedia, memasak, menghias dan menyaji dan membuat membuat pengiraan kos minuman pengiraan kos minuman berkhasiat. berkhasiat Minuman berkhasiat adalah minuman bersusu atau bercoklat. Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap cara barat. Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias, menghias,menyaji dan membuat menyaji dan membuat pengiraan kos pengiraan kos hidangan hidangan sepinggan lengkap cara barat sepinggan lengkap cara barat seperti Burger, Pizza dan Hot Dog. Tunjuk cara penyediaan minuman menyegarkan. Menyedia, memasak, menghias, Murid menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan menghidang dan membuat pengiraan kos kos minuman menyegarkan minuman menyegarkan seperti jus buah- buahan dan sayur-sayuran. 30
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Membersih dan menyimpan alatan dan Menyedia, memasak, kelengkapan dapur. menghias,menyaji dan membuat pengiraan Tunjuk cara penyediaan hidangan kos hidangan sepinggan sepinggan lengkap mengikut budaya lengkap mengikut budaya setempat. setempat Murid menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat seperti Nasi Kerabu, Lontong, Bubur Nasi dan Roti Canai dengan Kuah Dal. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.c. Etika makan Aras 1 Sanitasi sebelum, semasa dan selepas Menerangkan pengertian menyedia dan memasak makanan perlu etika makan diberi penekanan. Mengenal pasti adab dan Etika makan adalah adab dan sopan sopan semasa makan semasa makan. Mengamalkan etika makan Guru dan murid mengamalkan etika makan yang sopan di meja makan. 31
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.11 Tanaman Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) d. Pemasuan semula i. Memasu semula Aras 1 Mengenal pasti tujuan memasu Sumbangsaran tujuan memasu semula semula tanaman hiasan. Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas yang Mengenal pasti ciri-ciri tanaman perlu pemasuan semula ialah : hiasan yang perlu pemasuan semula - medium padat - pasu retak - air bertakung dipermukaan medium - akar kelihatan keluar dari pasu Memilih pasu atau bekas yang Membincang ciri utama dalam pemilihan sesuai untuk pemasuan semula bekas pemasuan semula. 32
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyedia medium memasu Tunjuk cara menyedia medium memasu iaitu campuran tanah, bahan organik dan pasir dengan nisbah 7 : 3 : 2 atau 3 : 2 : 1. Memasu semula tanaman Tunjuk cara memasu semula tanaman hiasan. hiasan. Aras 1 ii. Penjagaan Menjaga tanaman hiasan selepas Murid menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula. pemasuan semula dilakukan. 33
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1.1 Lukisan Teknik (cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) a. Lukisan isometrik Aras 1 Mengenal pasti paksi lukisan Lukisan isometrik merupakan lukisan isometrik piktorial Paksi lukisan isometrik bersudut 30º Melakar lukisan isometrik Menunjuk cara melakar lukisan isometri pada kertas isogrid . Aras 2 Melukis lukisan isometrik Menunjuk cara melukis lukisan isometrik Guru menyediakan bongkah mudah untuk latihan Mendimensi lukisan isometrik Menunjuk cara mendimensi lukisan isometrik 34
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 3 Menterjemah unjuran ortografik kepada Guru menyediakan beberapa lukisan lukisan isometrik ortografik untuk latihan ini. b. Lukisan Hamparan Aras 1 i. Lukisan Hamparan Menyatakan konsep hamparan Guru menyediakan contoh hamparan. Kaedah Garis Selari Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari Menunjuk cara melukis hamparan garis selari. Murid melukis hamparan kuboid dan silinder. Aras 1 ii. Lukisan Hamparan Melukis lukisan hamparan Menunjuk cara melukis hamparan garis Kaedah Garis Jejari kaedah garis jejari jejari Murid melukis hamparan kon dan piramid. Guru boleh menggunakan objek lain untuk latihan ini. Aras 1c. Lukisan Keratan Penuh Menyatakan konsep lukisan Guru menjelaskan konsep lukisan keratan keratan penuh penuh Menggunakan bongkah contoh untuk menerangkan konsep ini. 35
 43. 43. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakar lukisan keratan penuh Menunjuk cara melakar lukisan keratan penuh Murid melakar lukisan keratan pada kertas grid Guru menyediakan bongkah contoh untuk latihan ini Aras 2 Melukis lukisan keratan penuh Menunjuk cara melukis lukisan keratan penuh Murid melukis lukisan keratan penuh1.3 Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) a. Nama, simbol dan fungsi Aras 1 komponen Mengenal pasti nama, simbol Penerangan mengenai nama, simbol dan dan fungsi komponen elektronik fungsi komponen elektonik Komponen yang perlu dipelajari ialah - diod - perintang peka cahaya ( LDR ) 36
 44. 44. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN b. Membaca dan menterjemah lukisan Aras 1 skematik Membaca dan menterjemah Guru menyediakan beberapa latihan untuk lukisan skematik kepada lukisan murid menterjemah lukisan skematik bergambar kepada lukisan bergambar dan sebaliknya. c. Penghasilan projek Aras 1 Projek yang dihasilkan hendaklah Membentuk kaki komponen mempunyai sensor atau kombinasi Memasang komponen mengikut cahaya ,bunyi dan sensor lukisan skematik atau lukisan bergambar Guru boleh menggunakan komponen Menyemak semula kedudukan tambahan untuk menghasilkan projek. komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Sentiasa mengamalkan langkah Memateri semua kaki dan tamatan keselamatan semasa bekerja komponen Guru membimbing murid semasa kerja pematerian Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan Menguji kefungsian projek membuat pembaikan 37
 45. 45. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan semua Guru menerangkan cara pembuangan sisa alatan dan bahan dengan betul dan mengaitkan dengan pencemaran alam sekitar1.6 Perniagaan dan Keusahawanan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) b. Asas keusahawanan Aras 1 Menerangkan pengertian Perbincangan tentang perbezaan peniaga usahawan dan keusahawanan dengan usahawan Ciri utama usahawan seperti kreatif,ii. Ciri utama usahawan Aras 1 inovatif, sanggup menghadapi risiko, bijak Mengenal pasti ciri utama mengambil peluang, daya usaha usahawan berterusan Menerangkan faedah menjadi Sumbangsaran, temubual dengan usahawan berbanding makan gaji usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid Mengenal pasti bidang kegiatan Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan usahawan berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid. 38
 46. 46. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Menilai diri dan membuat Membanding diri dengan ciri usahawan perbandingan dengan ciri usahawan melalui borang penilaian diri Mengkaji biodata usahawan yang berjayaiii. Usahawan dalam negeri Aras 1 dalam negeri atau sekitar tempat tinggal Mengenal pasti usahawan dalam murid. Kajian boleh dibuat dari aspek latar negeri dan faktor kejayaanya belakang diri (seperti pendidikan dan latihan) dan cabaran serta cara mengatasinya NOTA: Contoh cabaran: Kekurangan modal, kekurangan pengetahuan, penipuan atau penyelewengan, masalah pemasaran, tiada bimbingan berterusan Contoh cara mengatasi cabaran: Khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan, mengkaji kes lain dan cara cabaran diatasi menggunakan kemudahan agensi yang disediakan, memperolehi pengetahuan melalui pembacaan dan latihan. 39

×