Pat6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Pat6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

 • 756 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
756
On Slideshare
628
From Embeds
128
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 128

http://cchompoo.blogspot.com 127
http://cchompoo.blogspot.co.uk 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)สอบวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553เวลา 08.30 - 11.30 น.กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบคาอธิบาย1. ข้อสอบทั้งหมดมี 2 ตอน จานวน 100 ข้อ (52 หน้า) รวม 300 คะแนนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 90 ข้อ รวม 270 คะแนนตอนที่ 2 แบบระบายคาตอบที่สัมพันธ์กัน จานวน 10 ข้อ รวม 30 คะแนน2. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคาตอบว่าตรงกับตัวผู้สอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อขอกระดาษคาตอบสารองกรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดา แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคาตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบเอกสารนี้ สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและกระดาษคาตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
 • 2. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 2วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจํานวน 90 ขอ (ขอ 1 - 90) ขอละ 3 คะแนน1. ศิลปะยุคหลังสมัยใหม (POST MODERN ART) มีการพัฒนาเดนชัดทางดานใด1. การนําแกนเรื่องของวรรณคดียุคโบราณมาตีความใหม2. การหลอมรวม – เชื่อมโยงงานตางประเภทหรือสื่อหลากชนิดเขาดวยกัน3. การเนนขนาดที่ใหญโต โดยนํามาตั้งแสดงนอกหองแสดง (อาคาร)4. การมุงเชิดชูงานศิลปะชาวบานหรือกลุมพื้นที่ชายขอบ2. ขอใดไมใชบทบาทหนาที่สําคัญของนักวิจารณศิลปะ1. มุงเสนอความคิดเพื่อเปนสื่อกลางระหวาง ศิลปน ผลงานศิลปะกับคนดู2. สรางสรรคประดิษฐผลงานที่มีผลตอการวิจารณ และแสดงนวัตกรรมทางศิลปะ3. การแสดงความคิดเห็นการเสนอขอบกพรองหรือคุณคาของศิลปะ4. การวิพากษวิจารณผลงานทางศิลปะ
 • 3. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 3วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.3. ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบและสรางสรรคศิลปะมาก ซึ่งในชวงเริ่มตนการเกิดขึ้นครั้งแรกของคอมพิวเตอรถูกใชเปนเครื่องมือสําหรับทําอะไร1. ออกแบบยานยนต2. ออกแบบภาพกราฟฟก3. คิดคํานวณทางการทหาร4. ใชในวงการแพทย4. ในการสรางงานศิลปะมนุษยมักนําสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติมาจินตนาการเปรียบเปรยกับสิ่งอื่น หากมีกุหลาบสีแดงอยู1ดอกในลักษณะการตีความนาจะสัมพันธกับขอใดมากที่สุด1. ชายหนุม – ความรอนแรง2. หญิงสาว – ความรัก3. เด็กชาย – ความสุข4. เด็กหญิง – ความบริสุทธิ์5. บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันที่ใชในพิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองคเปนเพลงประเภทใด1. March 2. Jazz3. Blues 4. Symphony
 • 4. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 4วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.6. สัญลักษณที่ปรากฏบนดินสอขอใดแสดงคาน้ําหนักดําที่สุด1. 3B 2. EE3. F4 4. HB7. ขอใดเปนบทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช1. ลมหวน แสงดาว สายชล2. ชะตาชีวิต แสงเทียน แผนดินของเรา3. ใกลรุง วิหคเหินลม สายทิพย4. แสงเทียน ยามเย็น แผนดินทอง8. “การลักพาตัว” และ “การขืนใจ” เปนการกระทําที่เปนภัยตอสังคมปจจุบัน และเปนปญหาตอสตรีในสังคม ตัวละครใดมีพฤติกรรมดังกลาว1. ขุนชาง 2. ทศกัณฐ3. ไกรทอง 4. สังขทอง9. ประเด็นในขอใดคือการนําเรื่องราวในปจจุบันมาทําการสรางสรรคการแสดงรวมสมัย(Contemporary) ไดชัดเจนที่สุด1. ความหายนะหลังพายุนารกีส2. ยอนรําลึกสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต3. ภาวะโลกรอน4. 14 ตุลา ประชาธิปไตย
 • 5. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 5วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.10. เทพองคใดที่ไมนับรวมอยูใน “ตรีมูรติ”1. พระวิษณุ 2. พระอินทร3. พระศิวะ 4. พระพรหม11. วรรณกรรมไทยเรื่องใดที่มีแกนของเรื่อง (theme) ใหรูวา “อยามองคนที่รูปลักษณภายนอก”1. กากี 2. พระรถเสน3. ขุนชางขุนแผน 4. สังขทอง12. “เด็กชายแพทหก นั่งอานหนังสือเตรียมตัวสอบอยางตั้งใจเพื่อเขามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่เรียนมาดวยกันตางก็แซววาจะรีบอานไปทําไม ยังเหลือเวลาอีกตั้งนานสวนเพื่อนๆก็เที่ยววันแลววันเลาจนเวลาผานมาถึงวันสอบ เด็กชายแพทหก สอบติดคณะที่หวังไว สวนเพื่อนๆพลาดสิ่งที่หวัง”จากเนื้อหาดังกลาว การกระทําของ เด็กชายแพทหก ตรงกับคําพังเพยขอใด1. อดเปรี้ยวไวกินหวาน2. เข็นครกขึ้นภูเขา3. ชาๆไดพราเลมงาม4. เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
 • 6. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 6วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.13. การวางตําแหนงแสงไฟสองหนานักแสดงในทิศทางใดใหความรูสึกหมองเศรา1. สองตรงไปยังจมูกของนักแสดง2. สองตรงจากคางนักแสดงขึ้นดานบน3. สองเฉียงทํามุมกับหนานักแสดง 45 องศา4. สองลงจากหนาผากนักแสดงลงสูพื้น14. วัฒนธรรมใดที่มีอิทธิพลตอนาฏศิลปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต1. อินเดีย2. จีน3. ขอม4. ชวา15. Conductor มีความหมายตรงกับคําตอบในขอใด1. ผูอํานวยการสรางเพลง2. ผูอํานวยการเรียบเรียงเพลง3. ผูอํานวยเพลง4. ผูอํานวยการประพันธเพลง
 • 7. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 7วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.16. เทคโนโลยีดานวงจรอิเล็กทรอนิกส ในการสังเคราะหเสียง ระหวางเสียงของเครื่องดนตรีดั้งเดิม กับเสียงแปลกใหมตรงกับคําตอบในขอใด1. ซินธิไซเซอร (Synthesizer)2. คียบอรด (Keyboard)3. ออดิโอ (Audio)4. เวฟเทเบิล (Wavetable)17. อุปกรณแสงชนิดใดใชสองสวางชวยเนนตัวละครใหโดดเดนโดยใชไฟสองตามตัว1. Foot light 2. Follow light3. Stripe light 4. Black light18. การละเลนที่เรียกวา “ชักนาคดึกดําบรรพ” ในอดีต ปจจุบันไดพัฒนามาเปนการแสดงประเภทใด1. หนังใหญ 2. โขน3. หุนหลวง 4. ละครใน19. “เราบอกเลิกใครบางคนได แตเราไมสามารถเลิกรักใครได” คุณคิดวาเหมาะกับตัวละครในวรรณกรรมใด1. ศรีธนญชัย 2. ขุนชาง3. ขุนแผน 4. ไกรทอง
 • 8. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 8วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.20. ความงดงามของตัวภาพพระ นาง ในจิตรกรรมไทยไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะแขนงใด1. สถาปตยกรรม2. ดนตรี3. นาฏศิลป4. ประติมากรรม21. ตัวละครคูใดตอไปนี้ มีความขัดแยงกันในเรื่อง1. พระราม – พระลักษณ2. หนุมาน – มัจฉานุ3. พระเพื่อน – พระแพง4. รจนา – มณฑา22. ภาพยนตรเรื่อง “โหมโรง” สรางขึ้นจากชีวประวัติของผูใด1. พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร)2. หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยชีวิน)3. หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)4. พระยาประสานดุริยศัพท (แปลก ประสานศัพท)
 • 9. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 9วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.23. เจาฟาพระองคใดที่มีความสามารถเปนเลิศในดานจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรีนาฏศิลป และงานชาง1. สมเด็จฯ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ2. สมเด็จฯ เจาฟาธรรมาธิเบศร3. สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ4. สมเด็จฯ เจาฟายุคลฑิฆัมพร24. ทํานองเพลง / - - - ด / - ด ด ด/ - ด - ด / ระดับเสียงของทํานองเพลงขางตนสื่อถึงลายเสนทางศิลปะในขอใด1.2.3.4.
 • 10. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 10วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.25. จากภาพ ทานจินตนาการไปถึงอะไร1. เครื่องกรองอากาศ2. หลอดไฟ3. พัดลม4. แสง
 • 11. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 11วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.26. ความงดงามของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในเชิงสัญลักษณแสดงความเชื่อเรื่อง“คัมภีรมหาบุรุษลักษณะ” แนวคิดดังกลาวแสดงออกเชิงสุนทรียภาพตรงกับคําอธิบายขอใด1. มหาบุรุษดุจเทพประทานมาโปรดโลกมนุษย2. ชางปนไดพัฒนามาจากใบหนาที่สมบูรณที่สุดของมนุษย3. มีความงดงามเหนือกวาความจริง ออนชอยงดงาม เบาลอย แสดงถึงความหลุดพน4. มีความมุงมั่นศรัทธาพุทธศาสนาอยางแรงกลา
 • 12. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 12วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.27. จากภาพที่กําหนด การสรางสรรคผลงานผานมุมมองของศิลปนดานทัศนศิลปดนตรีนาฏศิลป สามารถจินตนาการไดตามขอใด1. ภาพความเศรา ดนตรีเบาสบาย ทวงทารํายั่วยวน2. ภาพความอิสระ ดนตรีเบาสบาย ทวงทารําพลิ้วไหว3. ภาพความอิสระ ดนตรีเรงเรา ทวงทารําสงบราบเรียบ4. ภาพความสนุก ดนตรีเศรา ทวงทารําพลิ้วไหว28. จากภาพ ตรงกับขอใด1. Motion Jazz Music 2. Them Jazz Music3. Sunshine Jazz Music 4. The Jazz Music Love
 • 13. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 13วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.29. ภาพใดแสดงรูปทรงอิสระ1. 2.3. 4.
 • 14. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 14วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.30. ขอใดเปนลักษณะการสรางสรรครูปแบบ (Form) เพลงประเภทเพลงเถา1. 2.3. 4.31. สัญลักษณจราจรใด ที่ผูขับขี่ยวดยานหามเขาโดยเด็ดขาด1. 2.3. 4.32. หากเปรียบเทียบศิลปะแบบ Abstract กับตัวอักษรตรงกับขอใดมากที่สุด1. การเขียนหวัดแกมบรรจง2. คัดลายมือ3. ลายมือชื่อ (ลายเซ็น)4. ตัวพิมพใหญ
 • 15. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 15วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.33. ภาพนี้สัมพันธกับขอใด1. 2.3. 4.34. ภาพใดที่แสดงความรูสึกไมมั่นคง1. 2.3. 4.
 • 16. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 16วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.35. ประติมากรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ ภาพนี้เปนรูปแบบศิลปะสมัยใด1. เมโสโปเตเมีย 2. กรีก3. โรมัน 4. ไบเซนไทน36. ภาพนี้แสดงความรูสึกขอใด1. สงบ 2. เคลื่อนไหว3. ขัดแยง 4. สับสนวุนวาย
 • 17. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 17วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.37. ในสาระการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุศิลปะ ในภาพนี้แสดงคุณคาซึ่งเกิดจากความเดนชัดดานใด1. รูปทรง – สี 2. สัดสวน – เสน3. รูปทรง – สัดสวน 4. สัดสวน – แสง – เงา
 • 18. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 18วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.38. จากภาพสามารถมองเห็นเลข 1 2 3 ลักษณะการวางภาพขอใดใหความรูสึกเคลื่อนไหวมากที่สุด1. 2. 3. 4.1. 1 2. 23. 3 4. 439. ภาพนี้ใหความรูสึกตามขอใด1. ความรูสึกสับสน 2. ความรูสึกขัดแยง3. ความรูสึกหมุนวน 4. ความรูสึกลึกลับ
 • 19. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 19วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.40. จากภาพขอใดคือชิ้นสวนที่ขาดหายไป1. 2.3. 4.41. จากภาพ แสดงถึงการจัดวางองคประกอบแบบใดมากที่สุด1. สมดุล (balance) 2. พื้นที่วาง (Space)3. สมมาตร (symmetry) 4. ตัดกัน (contrast)
 • 20. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 20วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.42. สัตวใดที่เปนพาหนะของพระนารายณ1. ครุฑ2. หงส3. กินรี4. นาค43. King of Pop ตรงกับคําตอบในขอใด1. Elvis Presley2. Michael Jackson3. Bob Marley4. John Denver44. ขอใดตอไปนี้ใหสีแดง1. ขมิ้น2. ครั่ง3. ดอกคําฝอย4. ใบแมงลัก
 • 21. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 21วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.45. ดนตรีในขอใดที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม มีความสัมพันธกับธุรกิจและบันเทิง1. Popular music2. Classic Pop music3. Broadway music4. Music Business46. คําวา “อุษาคเนย” หมายถึงกลุมประเทศใด1. ไทย เขมร ลาว2. จีน ญี่ปุน เกาหลี3. อินเดีย ลังกา ปากีสถาน4. มองโกเลีย อัฟกานิสถาน รัสเซีย47. ภูมิปญญาไทยนิยมนําดอกไมเพื่อมาลอยในน้ําสะอาด ใหกลิ่นหอมและนํามาผสมทําขนม นิยมใชดอกไมกลุมใด1. ดอกมะลิ กุหลาบ2. ดอกชมนาด ดอกบานไมรูโรย3. ดอกกระดังงา ดอกผักตบชวา4. ดอกดาวเรือง ดอกกลวยไม
 • 22. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 22วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.48. ธรรมะขอใดที่ศิลปนควรปฏิบัติเปนพื้นฐานในการดํารงตน1. ศีล 52. อริยสัจ 43. พรหมวิหาร 44. อิทธิบาท 449. เชียงใหม : ดอยสุเทพบุรีรัมย : ปราสาทหินพนมรุงนครพนม : พระธาตุพนมลําพูน : ………………….1. วัดพระธาตุดอยกองมู2. พระธาตุลําปางหลวง3. วัดพระธาตุชอแฮ4. วัดพระธาตุหริภุญชัย50. “ยอมุมไมสิบสอง” เปนชื่อเรียกตรงตามขอใด1. บันได2. หลังคา3. เจดีย4. อุโบสถ
 • 23. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 23วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.51. รูปทรงของหนาบันใหความรูสึกใด1. เบาลอย2. สดใส3. สงบนิ่ง4. มั่นคง52. ละครทางโทรทัศนเรื่อง “เปนตอ” จัดเปนรูปแบบการแสดงประเภทใด1. Situation Comedy2. Dark Comedy3. Melodrama4. Tragicomedy53. ขอใดคือการอธิบายคําวา “การแสดงอยางเปนธรรมชาติ” ไดชัดเจนที่สุด1. สมศักดิ์สวมบทบาทเปนตนไมในละครเวทีเรื่อง ฟาจรดทราย2. ในขณะที่แสดงอยูบนเวที สมศรี “น้ําตาไหล” เมื่อผงเขาตา3. สมลักษณ โกรธ สมศักดิ์ จนรองไหเพราะผิดคิวการแสดง4. สมบัติอยูในบทบาทของตัวละครถึงแมวาจะไมมีบทพูด และมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ชัดเจน
 • 24. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 24วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.54. บัลเลต เกิดขึ้นที่ประเทศใด1. รัสเซีย 2. ฝรั่งเศส3. อเมริกา 4. อังกฤษ55. จากแผนภาพพื้นที่เวที ตอไปนี้ในบทบาทของผูแสดงที่ตองมีการแสดงฝมือดานการรายรําหรือเปนตัวเอก ควรออกมาแสดงที่พื้นที่สวนใด1. พื้นที่สวนหนา (1)2. พื้นที่สวนหนา (2)3. พื้นที่สวนหลัง (2)4. พื้นที่สวนหนา (3)(1)(1)พื้นที่สวนหลัง(2)พื้นที่สวนหนา(2) (3)(3)
 • 25. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 25วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.จากโจทยใชตอบคําถามขอ 56 - 60เพลงเขมรไทรโยคบรรยายความตามไทเสด็จยาตร ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑนองเอยเจาไมเคยเห็นไมไลหลายพันธุคละขึ้นปะปน ที่ชายชลเขาชะโงกเปนโตรกธารน้ําพุพุงซา ไหลฉาฉาดฉาน เห็นตระการ มันไหลจอกโครมมันดังจอกจอก จอกจอกโครมโครมน้ําใสไหลจนดูหมูมัศยา กี่เหลาหลายวายมาก็เห็นโฉมนองเอยเจาไมเคยเห็นยินปกษาซองเสียงเพียงประโคม เมื่อยามเย็นพยับโพยมรองเรียกรังเสียงนกยูงทอง มันรองโดงดัง หูเราฟง มันรองดังกระโตงหงมันดังกอกกอก กอกกอกกระโตงหง56. เพลงเขมรไทรโยค ทรงนิพนธโดยอาศัยทัศนียภาพ เมื่อครั้งเสด็จติดตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน ณ ที่ใด1. จังหวัดราชบุรี2. จังหวัดนครปฐม3. จังหวัดกาญจนบุรี4. จังหวัดจันทบุรี
 • 26. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 26วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.57. จากบทพระนิพนธเพลงเขมรไทรโยค ในดานวรรณศิลปสามารถสะทอนอารมณความรูสึกดานใด1. จินตนาการจากความทรงจํา2. ชื่นชมในความงามจากธรรมชาติ3. ความเศราโศก จากนางอันเปนที่รัก4. เปนกุศโลบาย เพื่อใหประชาชนอนุรักษธรรมชาติ58. จากคําวา “มัศยา ปกษา” ตรงกับขอใด1. ผีเสื้อ ผึ้ง2. ผูหญิง นางเงือก3. ปลา นก4. กวาง นกยูง59. จากบทพระนิพนธ ถาทานเปนนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ทานคิดวาภาพจะตองประกอบดวยอะไรบาง1. น้ําตก ไหลเย็นเปนสายน้ํา ในปาสวย มองเห็นฝูงปลาและนกยูง2. ปาใหญ มีลําธารใสฝูงสิงสาราสัตว เสียงรองอื้ออึง3. เสียงน้ําตก เสียงนกรอง ฝูงปลาตื่นวายแหวกหนี4. หมาปามองนกยูงอยางลําพอง กระโดดขามลําธารไลติดตาม
 • 27. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 27วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.60. จากบทพระนิพนธ ในแงความงามดานนาฏศิลปสามารถจัดระบําอะไรประกอบ เพลงเขมรไทรโยคไดอยางเหมาะสม1. ระบําผีเสื้อ2. ระบําเงือก3. ระบํากวาง4. ระบํานกยูง61. เครื่องดนตรีไทย ประเภทใดที่สามารถเลียนแบบเสียงปกษาไดอยางเหมาะสม1. ดีด2. สี3. ตี4. เปา62. ภาพจิตรกรรมไทยมีการแสดงรูปดานของภาพคน สอดคลองกับศิลปะใด1. ศิลปะบาโรกและโรโกโก2. ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยา3. ศิลปะกรีก4. ศิลปะอียิปต
 • 28. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 28วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.63. ขอใดไมใชลักษณะของศิลปะแบบโฟวิสม (Fauvism)1. ใชสีสดใสและรุนแรง2. สรางสรรครูปทรงอยางงายๆ3. เปนจิตรกรรมแบบเหมือนจริง4. เปนจิตรกรรมที่ใชสีน้ํามันเปนสวนใหญ64. คุณสมบัติของเนื้อสีคูใดที่แตกตางกัน1. สีน้ํามัน และ สีเทียน2. สีน้ํา และ สีอะคริลิก3. สีฝุน และ สีน้ํา4. สีชอลก และ สีเทียน65. “จินตนาการ ความฝน จิตวิทยา ความทรงจําในอดีต ความฝนเฟองถึงดินแดนหรือโลกแหงความฝนที่ไมมีอยูจริง และสภาวะจิตใตสํานึก” เหลานี้จัดเปนลักษณะของศิลปะประเภทใด1. ลัทธิจินตนิยม (Romanticism)2. ลัทธิสัจนิยม (Realism)3. ลัทธิเหนือจริง (Surrealism)4. ลัทธิดาดา (Dadaism)
 • 29. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 29วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.66. ขอใด ไมได เปนองคประกอบสําคัญของอาคารประเภทโบสถ – วิหาร1. ซุมเรือนแกว – เรือนธาตุ2. สาหราย – รวงผึ้ง3. บัวเสาหลัก – ดาวเพดาน4. ชอฟา – ใบระกา – หางหงส67. สิ่งตอไปนี้ อะไรคือวัตถุสุนทรีย (Aesthetic object)1. จิตรกรรมของปกัสโซ2. ประติมากรรมพระพุทธชินราช3. ดอกทานตะวันที่ทุงทานตะวัน4. ภาพถายขาวดําพระอาทิตยตกดิน68. ผลงาน “ลงรักปดทอง” ไมเกี่ยวของกับศัพทใดตอไปนี้1. ภาพลายรดน้ํา2. หรดาล3. ตูพระธรรม วัดเซิงหวาย4. ยางสน
 • 30. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 30วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.69. ฟนเซนต ฟาน ก็อก สรางสรรคผลงานจิตรกรรมโดยไดรับอิทธิพลจากงานภาพพิมพแกะไมจากประเทศใด1. ญี่ปุน2. จีน3. เกาหลี4. อินเดีย70. จากภาพที่กําหนดใหไมมีความเชื่อมโยงกับขอใด1. รูปรางซอนกัน และ ทับกัน2. รูปรางซอนกัน และ กลมกลืนกัน3. รูปรางขนาดซ้ํากัน และ แตกตางกัน4. รูปรางเหมือนกัน และ กลมกลืนกัน
 • 31. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 31วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.71. ขอใดเปนโนตเดียวกันกับโจทย72. ขอใดตรงกับบันไดเสียง C# harmonic minor
 • 32. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 32วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.73. ทรัยแอด Em , G+ , G มีโนตตัวใดเหมือนกัน1. E และ G2. G3. G และ B4. E และ B74. จากโจทยที่กําหนดเมื่อพลิกกลับจะไดขั้นคูในขอใด1. คู 5 Perfect2. คู 6 Minor3. คู 5 Major4. คู 3 Major
 • 33. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 33วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.75. ขอใดมีคาของโนตไมตรงกับอัตราจังหวะที่กําหนด76. เสียงสายเปลาสายเอกของซออูสําหรับบรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดียวตรงกับขอใด1. เสียงต่ําสุดมือลาง ของขลุยเพียงออ2. เสียงต่ําสุดมือลาง ของขลุยหลิบ3. เสียงต่ําสุดมือบน ของขลุยอู4. เสียงต่ําสุดมือบน ของขลุยเพียงออ77. การบรรเลงเพลงชา – สองไม – เร็ว – ลา เปนลักษณะของเพลงประเภทใด1. เพลงเรื่อง2. เพลงหนาพาทย3. เพลงเถา4. เพลงตับ
 • 34. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 34วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.78. ขอใดเปนเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย1. บุหลัน2. บุหลันลอยเลื่อน3. ราตรีประดับดาว4. โสมสองแสง79. “กรอ” เปนวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดใด1. ซออู2. ขลุยอู3. กลองทัด4. ระนาดทุม80. เพลงหนาพาทยเพลงใดใชตอนสุครีพจัดทัพ1. กลม2. กราวใน3. ปฐม4. เชิดนอก
 • 35. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 35วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.81. ขอใด คือ ภาพยนตรที่ Hollywood สรางมาจากละครเพลงชื่อดังของบรอดเวย1. Chicago2. The Da Vinci Code3. Casino Royal4. Memories of a Geisha82. จากรูปเปนการปฏิบัติการเตนบัลเลตทาใด1. Saute 2. Plie3. Arabesques 4. Grand Plie
 • 36. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 36วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.83. นาฏศิลปภายในราชสํานักที่เกาแกซึ่งแตเดิมครูผูฝกไมสามารถจับตองตัวศิษยไดเปนนาฏศิลปแบบใด1. นาฏศิลปบาหลี2. นาฏศิลปยอกยาการตา3. นาฏศิลปสุมาตรา4. นาฏศิลปซุนดา84. นางสมพันธ โชตนา เปนศิลปนแหงชาติที่มีความเชี่ยวชาญดานใด1. นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ2. นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง3. นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน4. นาฏศิลปพื้นบานภาคใต85. นางศูรปนขา เปนตัวละครในเรื่องใด1. ไชยเชษฐ2. รามเกียรติ์3. มณีพิชัย4. รถเสน
 • 37. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 37วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.86. วงดนตรีที่เหมาะสมกับพิธีหลั่งน้ําสังขในงานมงคลสมรส คือขอใด1. วงปพาทยเสภา2. วงมโหรี3. วงปพาทยมอญ4. วงเครื่องสายชวา87. เพลงใดใชสําหรับการฝกพื้นฐานนาฏศิลป1. เพลงตนวรเชษฐ2. เพลงอธิษฐาน3. เพลงเชิญพระขวัญ4. เพลงชา เพลงเร็ว88. ละครเพลงบรอดเวยเรื่องใดที่ไดรับโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่มาจากประเทศไทย1. King and I2. Sound of Music3. Miss Saigon4. Chicago
 • 38. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 38วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.89. จากนิทานอีสปเรื่องเตากับกระตาย สอนใหรูวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” ขอความที่ขีดเสนใต หมายถึง หลักใดทางการละคร1. Need2. Theme3. Objective4. Plot90. แตเดิมเสภาไมมีการบรรเลงดนตรีประกอบ ตอมาไดมีการบรรเลงประกอบในสมัยรัชกาลใด1. รัชกาลที่ 12. รัชกาลที่ 23. รัชกาลที่ 34. รัชกาลที่ 4
 • 39. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 39วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตอนที่ 2 ศักยภาพดานความคิดสรางสรรค : แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกันจํานวน 10 ขอ (ขอ 91 - 100 ) ขอละ 3 คะแนนสวนที่ 1 ใชบทความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 91 - 95จงพิจารณาเลือกคําตอบจากขอมูล 6 หมวด ที่กําหนด(หมวด A B C D E และ F) หมวดละ 1 คําตอบ 2 คําตอบหรือ 3 คําตอบ ใหครบตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนนสังคมเมืองปจจุบันในหลายภูมิภาคของไทย มีการขยายตัวและเติบโตทางกายภาพของเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะบางแหงมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตพื้นที่ตอเนื่องมาโดยลําดับจนกอใหเกิดการคัดคานและการประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลจากมลภาวะ (pollution) ในหลายลักษณะ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีสุขลักษณะตอผูอยูอาศัย ทั้งในปจจุบันและอนาคตการจัดสรางพื้นที่สีเขียวหรือการจัดสรางสวนสาธารณะในเขตเมือง และหรือเขตอุตสาหกรรม เพื่อเปนเขตกันชน หรือเปนปอดของเมืองขนาดใหญ นับวันจึงทวีความสําคัญและถูกนํามาจัดทําเปนโครงการเพื่อใหเปนแหลงพักผอน สันทนาการ และชวยสรางออกซิเจนใหกับพื้นที่โดยรอบ พรอมไปกับการจัดใหมีการออกแบบตกแตงภายในสวนดวยพืชพันธุไมนานาชนิด และการติดตั้งผลงานศิลปะขนาดเล็กใหญตามความเหมาะสม เพื่อชวยสรางความสุขทางกาย ทางใจไปพรอมกันดวยความสําคัญขางตน ทางสวนงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาเห็นวาในป พ.ศ. 2555จะเปนปครบรอบ80ปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตองการใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมและทัศนศิลป จึงมี “โครงการประติมากรรมสวนสาธารณะเพื่อเฉลิม
 • 40. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 40วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย” ขึ้น โดยจัดใหมีการประกวดแบบโครงการฯ สําหรับเยาวชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป ซึ่งผูสงผลงานเขารวมประกวดตองกําหนดรูปแบบรูปทรง เรื่องราวใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง วัตถุดิบ ความมั่นคงแข็งแรง และการใชสอย แสดงถึงการออกแบบรูปทรงไดอยางมีนัยสัมพันธกับบริบทขางตนไดอยางเหมาะสมโดดเดนและสมบูรณลงตัวรหัส ตัวเลือกหมวด A1 Installation2 Base relief3 High relief4 Sculpture in the round5 Sculpture garden6 Land art7 Media art
 • 41. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 41วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด B1 เนินเขาและสวนดอกไม2 ที่ราบและทุงหญา3 ปาทึบเชิงเขา4 ริมน้ําชายเขา5 สนามหญา6 ริมหนาผา7 สวนสมุนไพรรหัส ตัวเลือกหมวด C1 อิฐมอญ2 ศิลาแลง3 ศิลา4 ดินเหนียว5 ทราย6 ไม7 สังกะสี
 • 42. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 42วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด D1 การตกแตง2 ความมั่นคง3 ปองกันลมฝน4 บอกเวลา5 ใชเปนที่นั่งพักผอน6 ใชเปนเครื่องทดสอบแรงลม7 การปนปายรหัส ตัวเลือกหมวด E1 Organic form2 Abstract form3 Semi abstract form4 Realistic form5 Nature form6 Free form7 Idealistic form
 • 43. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 43วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.รหัส ตัวเลือกหมวด F1 ชุมชน2 กลางเมือง3 จัตุรัสเมือง4 ชานเมือง5 เขตอุตสาหกรรม6 ชนบท7 ยานการคา91. ประติมากรรมตามโครงการตองเปนภูมิลักษณะของจุดศูนยกลาง (landmark)ผูชม ผูสัญจร สามารถมองเห็นประติมากรรมไดทุกตําแหนง รูปแบบลักษณะประติมากรรมควรมีลักษณะใด จงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด A ใหเลือกสองคําตอบ และการเลือกตําแหนงภูมิประเทศที่ตั้งที่ใดเหมาะสมที่สุดโดยเลือกจากหมวด F
 • 44. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 44วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.92. สิ่งแวดลอมสําหรับติดตั้งประติมากรรม ถาตองการใหสื่อความหมายถึงความเจริญกาวหนา ความมั่นคงถาวรของประชาธิปไตย พรอมไปกับเอกภาพในความหลากหลายของการดํารงอยูรวมกันของผูคนตางวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนหากคํานึงถึงแนวความคิดที่กลาวมาจงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด B           การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนองคประกอบเสริม เนนคุณคาโดยรวมควรเปนขอใดจากตัวเลือกหมวด C และการสรางแบบจําลองใหเหมาะสมตามกระบวนการสรางสรรค ควรใชวัสดุใดจาก ตัวเลือกหมวด C93. จากตัวเลือกหมวด D การออกแบบ ตองการใหรูปทรงประติมากรรมกอคุณประโยชนดานใด ใหเลือกสามคําตอบ94. โครงการประติมากรรมในวาระครบรอบ 80 ปของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตองการใหรูปทรง สื่อถึงอุดมการณ ความมุงมั่นของประชาชนในการรวมกันพิทักษรักษารัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย สําหรับเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอยางมั่นคง ถาศิลปนจะออกแบบเปนรูปหมูประชาชนรวมกันเชิดชูรัฐธรรมนูญ ความสมจริงของผลงานตนแบบควรมีรูปทรงแบบใด โดยเลือกจากหมวด E และถาตองการสื่อถึงแนวคิดเชิงอุดมคติ อุดมการณผานรูปทรงสัญลักษณตัวเลือกควรสอดคลองกับขอใด โดยเลือกจากหมวด E และกรณีการสรางสรรคเพื่อการนําเสนอผานสื่อการจัดวางติดตั้งดวยวัสดุและเทคโนโลยีอยางครอบคลุม รูปแบบผลงาน ควรเปนอยางไร โดยเลือกจากหมวด A
 • 45. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 45วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.95. การจัดสรางพื้นที่สีเขียว หรือการจัดสรางสวนสาธารณะในกรณีอื่น พื้นที่บริเวณใดสมควรไดรับการพัฒนามากที่สุดโดยเลือกจากหมวด F และรองลงมาโดยเลือกจากหมวด F พื้นที่ตั้งสวนสาธารณะที่จะกอใหเกิดการสันทนาการ พักผอนหยอนใจแบบครบวงจรใหเลือกจากหมวด B
 • 46. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 46วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.สวนที่ 2 จากเรื่องยอ “เงาะปา” ใชตอบคําถามขอ 96 - 100จงพิจารณาเลือกคําตอบจากขอมูล 7 หมวด ที่กําหนด หมวดละ 1 คําตอบใหครบทั้ง 3 หมวด ตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนน
 • 47. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 47วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.
 • 48. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 48วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด G (ประเภทของบทเพลง)1. Opera2. Sonata3. Concerto4. Program music5. Grand ballet6. Emotional music7. Symphonyตัวเลือก ตัวเลือกหมวด H (เพลงประกอบ)1. คางคาวกินกลวย2. รองเง็ง3. กราวนอก4. เพลงเร็ว5. ลาวดวงเดือน6. เขมรไทรโยค7. เพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น
 • 49. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 49วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด I (ชุดรํา)1. ระบํานางก็อย2. ศรีวิชัย3. ตารีกีบัส4. ฉุยฉายฮเนา5. กราวเงาะ6. ฟอนมาลัย7. รําโนราหตัวเลือก ตัวเลือกหมวด J (ดนตรีไทย)1. ขลุยเพียงออ2. กลองแขก3. ฆองคู4. ระนาดเอก5. ซอสามสาย6. พิณน้ําเตา7. ปพาทยไมนวม
 • 50. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 50วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด K (การแสดง)1. ละครหุน2. ละครใน3. มีลักษณะนิสัยบุมบาม ไรสติ4. ละครรวมสมัย5. ละครโศกนาฏกรรม6. การอบอุนรางกาย7. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกขตัวเลือก ตัวเลือกหมวด L (การประพันธ)1. โคลงสี่สุภาพ2. กาพยยานี 113. ราย4. รอยแกว5. กลอนบทละคร6. กาพยฉบัง 167. ฉันท
 • 51. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 51วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.ตัวเลือก ตัวเลือกหมวด M (ชนเผา)1. กะเหรี่ยงโป2. มงเดอ3. มูเซอ4. ปกา-เกอะ-ญอ5. ซาไก6. โลเมอาขา7. ลาหูฌี96. จากเรื่องยอ “เงาะปา” ผูประพันธเพลงมีความประสงคจะใหบทประพันธเปนดนตรีบรรเลงบอกเลาเรื่องราวโดยคงไวซึ่งสําเนียงเพลงทางภาคใตของประเทศไทยและใชเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณพื้นบานของภาคใตรวมกับวงออรเคสตรา โดยเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดจากหมวด G หมวด H และหมวด J97. ในฉากที่สี่ของการแสดงละคร “เรื่องเงาะปา” ชาวบานเตรียมงานวิวาห เงาะทุกคนชวยกัน เตรียมงานที่จะประกอบงานวิวาห ลําหับเรงใหไมไผไปบอกซมพลาใหรีบพาเธอหนี เพื่อใหการแสดงครั้งนี้สมบูรณแบบใหเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด J
 • 52. รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร หนา 52วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.98. ขอใดแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงเรื่องราวในฉากที่ 8 เพื่อนําไปสรางสรรคการแสดงอยางเหมาะสมที่สุดในหมวด G หมวด H และหมวด K99. หากนํา เรื่องยอและโครงเรื่อง ที่กําหนดใหนําไปสรางสรรคละครในโรงเรียนระดับประถมศึกษา คําตอบใดเหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด K100. บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)เรื่องเงาะปามีลักษณะตรงกับขอใดที่สุดจากตัวเลือกหมวด K หมวด L หมวด M