เฉลยอังกฤษ 50

1,844 views
1,788 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,844
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เฉลยอังกฤษ 50

 1. 1. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Part 1 : Conversation I 1. เฉลย ขอ b : Let’s eat out tonight, okay คําอธิบาย : ขอนี้วัดความเหมาะสมของประโยคที่ควรจะนํามาเติมในบทสนทนาใหสมบรูณ แบบ ดังนั้น ขอ b จึงเหมาะสมที่สุด ขอ a พวกเราควรจะพักผอนกันนะ ขอ b. คืนนี้ออกไปกินขางนอกกันดีกวา ตกลงไหม ขอ c. แลวคุณละ ขอ d. คืนนี้ตาใครละ 2. เฉลย ขอ a : Where would you like to go คําอธิบาย : ขอ a เปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะพอเราเลือกคําตอบขอนี้แลวไปดูยัง ประโยคตอไปที่ Pat พูดจะเห็นไดวาประโยคจะสามารถเชื่อมตอกันไดอยางเหมาะเจาะ ขอ a. คุณอยากจะไปที่ไหนละ ขอ b. เธอคิดวาพวกเราควรจะไปจริง ๆ เหรอ ขอ c. พวกเราจะมีเวลากันพอไหมละ ขอ d. ใครจะไปกับเราละ 3. เฉลย ขอ c : I’d rather go to the Thai restaurant instead. คําอธิบาย : ตอบขอ c เพราะ กอนหนาประโยคนี้มีประโยคพูดนํามากอนแลววาอาทิตยที่แลว พวกเคาพึ่งจะไปกินกันอาหารจีนกันมา และยิ่งไปกวานั้นประโยคถัดมาที่ Pat พูดเปนลักษณะ ประโยคคําถามที่แสดงความไมแนใจวาไปกินอาหารไทยดีหรือเปลา ดังนั้นคําตอบนี้ดู สอดคลองมากที่สุด ขอ a. เธออาจจะอยากลองอาหารไทยดูก็ไดนะ ขอ b. เธอสามารถเลือกไดวาจะไปที่ไหน ขอ c. ถาอยางนั้นฉันวาเรานาจะไปรานอาหารไทยกันแทน www.kengdee.com ขอ d. ฉันไดยินมาวามีรานอาหารไทยดี ๆ 1
 2. 2. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 4. เฉลย ขอ a : That’s right. คําอธิบาย : ขอ a เปนคําตอบที่ดีที่สุดเพราะลงตัวเหมาะสมที่สุด ลองสังเกตดูวาคําตอบใน ขออื่น ๆ จะมีความขัดแยงที่ไมสอดคลองกันกับประโยคกอน และหลังคําตอบขอนี้ ขอ a. ใชเลย ขอ b. ไมเอานา (จริง ๆ แลว Linda ตองพูดเห็นดวยไมใชขัดแยงกันเองแบบคําตอบนี้) ขอ c. จริง ๆ เหรอ (ลักษณะคําตอบคลายคําตอบที่ 2 ที่แสดงความไมแนใจ ซึ่งผิด เพราะ Linda เปนคนชวนเอง ดังนั้น เคาตองตอบในลักษณะที่เห็นดวย) ขอ d. นั่นเปนความคิดที่ดีนะ (เกือบจะถูก แตคําตอบในขอที่ 1 เหมาะสมกวา) 5. เฉลย ขอ b : I prefer Thai food to Chinese. คําอธิบาย : ขอ b เปนคําตอบที่สอดคลองกับบทสนทนาที่กําลังพูดกันอยูมากที่สุด ขอ a. แตฉันชอบบรรยากาศ (ขอนี้ฟงดูขัดแยงกับประโยคทั้งกอน และหลังคําตอบขอนี้) ขอ b. ฉันชอบอาหารไทยมากวาอาหารจีน ขอ c. และฉันไมอยากออกไปกินที่รานอาหารหรือ ที่บานคนอื่น (คําตอบนี้ไมถูกตอง เพราะจริงๆ จากบทสนทนาเพื่อนสองคนกําลังตกลงกันอยูวาจะไปกินรานไหนกันดี และยังไมสอดคลองกับประโยคใด ๆ ทั้งสิ้นอีกตางหาก) ขอ d. ฉันมีความสุขกับการกินอาหารทุกประเภท (ขอนี้ฟงดูโอเวอรเกินไป) 6. เฉลย ขอ d : How do you know คําอธิบาย : คําตอบขอ d เปนคําตอบที่ดีที่สุดแลวเพราะ ประโยคกอนหนานี้ Linda พูดวา อาหารไทย อรอยมาก ดังนั้น Pat ก็นาจะถามวา แลวเธอรูไดอยางไรละ ขอ a. เธอหิวหรือเปลา ขอ b. แลวเธอชอบอาหารไหมละ ขอ c. เธอชวยรีบหนอยไดไหม ขอ d. แลวเธอรูไดอยางไรละ www.kengdee.com 2
 3. 3. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Conversation II 7. เฉลย ขอ b : Can I help you? คําอธิบาย : เปนธรรมชาติของคนที่เปนพนักงานขายอยูแลววา หากเห็นลูกคาเดินเขามาใน รานกอนสิ่งที่ ตองทําเปนอันดับแรก คือ การถามวา “ใหผมชวยอะไรคุณไหมครับ” ดังนั้น คําตอบขอ b จึงดีที่สุด ขอ a. คุณไมตองการความชวยเหลืออะไรเหรอ ขอ b. ใหผมชวยอะไรคุณไหมครับ ขอ c. คุณกําลังหาใครบางคนอยูหรือเปลาครับ ขอ d. คุณจะคืนเสื้อเชิ้ตไหมครับ 8. เฉลย ขอ d : I’m afraid you can’t คําอธิบาย : ตองตอบขอ d เพราะ คนขายกําลังพยายามอธิบายอยูวาทําไม Andy ถึงไม สามารถคืน เสื้อได ขอ a. ผมหวังวาคุณคงจะไมรังเกียจ (คําตอบนี้คนซื้อนาจะเปนคนพูดมากกวา) ขอ b. รูปแบบนี้ขายหมดไปแลวครับ (ตอบแบบนี้ไมเกี่ยวอะไรกันเลย) ขอ c. ผมคิดวาคุณไมนาทําอยางนั้นจะดีกวา (คําตอบนี้อาจจะไมคอยสุภาพนักในสถาการณ นี้) ขอ d. ผมเกรงวาคุณจะไมสามารถทําเชนนั้นไดครับ 9. เฉลย ขอ a : what’s the problem คําอธิบาย : คําตอบชอ a ดีที่สุดเพราะ พนักงานขายตองถามลูกคาวามีปญหาอะไรหรือเปลา ขอ a. มีปญหาอะไรเหรอครับ ขอ b. คุณเปนอะไรหรือเปลา ขอ c. คุณมีเหตุผลอะไรไหม ขอ d. ขอฉันคืนเสื้อเชิ้ตคุณไดไหม www.kengdee.com 3
 4. 4. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 10. เฉลย ขอ d : In that case, we can get you a new one. คําอธิบาย : คําตอบชอ d เหมาะสมที่สุดเพราะ พนักงานขายควรตองอธิบายให Andy ฟงวา ทางรานจะทําอะไรใหไดบาง ขอ a. มันไมใชความรับผิดชอบของเราครับ ขอ b. ผมรูสึกเสียใจที่เจอคุณ ขอ c. คุณไมสามารถตําหนิหรือโทษเราได ขอ d. ในกรณีนั้น ทางเราสามารถเอาเสื้อตัวไหมใหคุณไดครับ 11. เฉลย ขอ a : I don’t think that’s possible. คําอธิบาย : ขอ a เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพราะ เปนการตอบลูกคาอยางสุภาพ ขอ a. ผมไมคิดวาความคิดนั้นจะเปนไปไดครับ ขอ b. ผมไมสามารถตัดสินใจไดตอนนี้ (คําตอบนี้เปนการตอบไปงั้น ๆ จึงไมถูกตอง) ขอ c. ผมเปนเพียงแคลูกจางของที่นี่ (คําตอบแบบนี้เปนการตอบแบบขอไปที ปดความ รับผิดชอบ) ขอ d. ผมไมตองการโตแยงกับคุณ (คําตอบขอนี้ไมถูกตองเพราะ พนักงานตองสุภาพเสมอ) www.kengdee.com 4
 5. 5. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Conversation III 12. เฉลย ขอ c : What do you looking for? คําอธิบาย : คําตอบที่ถูกตอง คือ ขอ c เพราะ Kate ถาม Jinda วา ตองการเหรียญไปทําอะไร ขอ a. คุณกําลังมองหาอะไรอยูเหรอ ขอ b. คุณกําลังคอยใครอยูเหรอ ขอ c. คุณตองการมันไปทําอะไรละ ขอ d. คุณตองการเหรียญอะไรละ (จริง ๆ แลวในสถาการณนี้นาจะใช Which coin have you ask for ? หรือ Which coin did you ask for? มากกวา เพราะมีเหตุการณ ที่เกิดขึ้นมากอน แลว do เปน present simple ไมนาจะ เหมาะสมในสถาการณนี้ ) 13. เฉลย ขอ a : Can you show me how it works? คําอธิบาย : ตอบขอ a เพราะ ประโยคถัดมาอีกหนึ่งถึงสองประโยคเปนการพูดถึงวา Jinda ตองการ กินน้ําอะไร ดังนั้นคําตอบขอนี้จึงดูสอดคลองกับบทสนทนานี้ที่สุด ขอ a. คุณชวยแสดงใหฉันดูหนอยไดไหมวามันทํางานอยางไร ขอ b. คุณชวยอะไรชั้นหนอยไดไหม ขอ c. คุณมีอะไรซา ๆ ดื่มหนอยไหม ขอ d. ฉนจะใชเหรียญปอนดไดหรือเปลา www.kengdee.com 5
 6. 6. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 14. เฉลย ขอ d : press this button คําอธิบาย : ขอ d เปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุด ขอ a. คอยสักแปบนึง (แลวตองคอยนานถึงเมื่อไหรละ) ขอ b. หยิบกระปองสิ (แคหยอดเงินไปมันไมทําใหเครื่องขายน้ําปลอยกระปองน้ําออกมาเอง หรอก ตองทําอีกขั้นตอนกอน) ขอ c. หยิบถวยที่อยูใกลกับชองใสเงินสิ (หยิบถวยอะไร? ในบทสนทนาก็พูดตั้งแตแรกแลววา Jinda ตองการกินน้ําสมกระปองจริงไหม และอยางที่พูดไปกอนหนานี้แลววาแคหยอดเงิน ไป อยางเดียวเครื่องมันไมปลอยอะไรออกมาใหกินหรอก ตองกดปุมกอนนะ) ขอ d. กดปุมสิ 15. เฉลย ขอ b : Not at all. คําอธิบาย : ตอบขอ 2 เพราะ เปนการตอบรับคําขอบคุณที่เหมาะที่สุดในสถานการณนี้ ขอ a. ไมตองกังวลหรอก ขอ b. ไมเปนไร ขอ c. คุณก็เชนกัน ขอ d. โชคดี www.kengdee.com 6
 7. 7. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Situational Dialogue 16. เฉลยขอ d You’ll wake everybody up. คําอธิบาย : ในสถานการณนี้ คุณและนองสาวกลับมาบานชา คนอื่นๆในบานนอนกันแลว นองสาวคุณทําเสยงดังขึ้นมา คุณจะพูดวาอยางไร ขอ a. มันเงียบมาก ขอ b. ไปปลุกพวกเขากันเถอะ ขอ c. ทุกคนนอนหลับกันหมดแลว ขอd.เธอจะปลุกทุกคนตื่นกันหมด 17. เฉลยขอ b Can you suggest some interesting tourist spots in Japan? คําอธิบาย: ในบทสนทนาถามวา คุณตองการไปพักผอนวันหยุดในประเทศญี่ปุนในฤดูรอน ดังนั้นคุณจึงถามทัวรเพื่อขอคําแนะนํา คุณจะพูดวาอยางไร ขอ a คุณกระตือรือลนที่จะจัดทัวรไปยังตางประเทศไหม ขอ b คุณสามารถแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในญี่ปุนใหไดไหม ขอ c วันหยุดแบบไหนที่คุณชอบ ขอ d จะตองจายเทาไหรเพื่อที่จะไดไปญี่ปุน 18. เฉลยขอ c Can I give you a hand? คําอธิบาย: ในสถานการณนี้บอกวา คุณเห็นเพื่อนกําลังยกกลองหนักอยู และ คุณตองการ ชวย คุณจะพูดวาอะไร ขอ a ยกนั้นไปเถอะ ขอ b บางทีฉันสามารถใชกลองนั้นได ขอ c ฉันสามารถชวยอะไรคุณไดบาง ขอ d คุณไมตองการที่จะทําดวยตัวเองใชไหม www.kengdee.com 7
 8. 8. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 19. เฉลยขอ b Is it possible for you to write a recommendation letter for me ? คําอธิบาย: ในสถานการณนี้ คุณกําลังจะสมัครเพื่อขอทุน และ คุณตองการขอใหครูชวย เขียนจดหมายรับรองให คุณจะพูดวาอยางไร ขอ a ฉันปรารถนาใหคุณเขียนจดหมายรับรองให ขอ b มันเปนไปไดไหมที่คุณจะชวยเขียนจดหมายรับรองใหฉัน ขอ c คุณควรจะเขียนจดหมายรับรอง ขอ d คุณสามารถชวยฉันเพราะวาฉันตองการจดหมายรับรอง 20. เฉลยขอ a Welcome to our neighborhood. คําอธิบาย: ในสถานการณนี้บอกวา ครอบครัวตระกูล Petersons ไดยายบานมาอยูถัดกัน คุณเลยไดไปแวะเยี่ยมพวกเขาและพูดวาอยางไร ขอ a ยินดีตอนรับเปนเพื่อนบานของเรานะ ขอ b อยูอยางมีความสุขนะ ขอ c หวังวาพวกเราจะอยูดวยกันตอไป ขอ d ปรารถนาใหคุณอยูที่นี่ 21. เฉลยขอ d Please keep in touch คําอธิบาย: ในสถานการณ คุณกับลังจะเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ เพื่อนคุณก็มาสงที่ สนามบิน กอนออกเดินทาง คุณจะพูดวาอยางไร ขอ a อยาลืมฉันนะ ขอ b ขอใหเที่ยวใหสนุกนะ ขอ c แลวเจอกันใหม ขอ d ไดโปรดติดตอกันตลอดนะ www.kengdee.com 8
 9. 9. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 22. เฉลยขอ b Could you tell me how to get to the Science Museum? คําอธิบาย: ในสถานการณนี้ นักเรียนไทยตองการที่จะไปพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรในลอนดอน แต เขาไมรูทาง ดังนั้นเขาเลยถามตํารวจ เขาควรจะพูดวาอะไร ขอ a ฉันตองไปพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเดี๋ยวนี้ ขอ b คุณสามารถบอกฉันไดไหมวาจะไปพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไดอยางไร ขอ c ฉันขอโทษละ ฉันตองการที่นะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ขอ d ไดโปรดพาฉันไปพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไดไหม 23. เฉลยขอ a Um…some of them are quite challenging. คําอธิบาย: ในสถานการณนี้ ครูภาษาอังกฤษไดเถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการเกมโชวทาง โทรทัศนในปจจุบันนี้ คุณจะพูดวาอยางไร ขอ a อืม…บางรายการก็คอนขางที่จะทาทาย ขอ b. ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ มีรายการเกมโชวจํานวน ขอ c. ไมมีขอสงสัยเลยวารายการเหลานี้มีผูสนับสนุนเยอะ ขอ d. แนนอน ฉันปรารถนาจะเขารวมเกมโชวสักเกมมาก 24. เฉลยขอ c I’m afraid I have to go. คําอธิบาย: ในสถานการณนี้ คุณไดถูกเชิญไปทานอาหารค่ําที่บานเพื่อน และ คุณตองกลับ กอน คุณจะพูดวา อยางไร ขอ a ขอบคุณที่มา ไวแลวเจอกัน ขอ b มันดึกมากแลว ราตรีสวัสดิ์ ขอ c. ฉันเกรงวาฉันตองไปแลวละ ขอ d ฉันเสียใจ ฉันสามารถออกจากนี้เดี๋ยวนี้ www.kengdee.com 9
 10. 10. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 25. เฉลยขอ d So Sorry. How clumsy I am! คําอธิบาย: ในสถานการณนี้ คุณไดทําแวนตาบนโตะเพื่อนหัก คุณจะพูดกับเพื่อนวาอยางไร ขอ a คุณไมสามารถไดแวนตาใหมใชไหม ขอ b ฉันควรจะจายคุณเทาไหร ขอ c ขอโทษนะ ฉันหวังวาคุณไมรังเกียจ ขอ d เสียใจนะ ฉันชางซุมซามเสียจริง Error Identification 26. เฉลยขอ c walking คําอธิบาย: ตอบขอ c ผิด เพราะวาหนา และ หลัง connector “and” เปนคําประเภท เดียวกัน เพราะฉะนั้น walking ควรเปลี่ยนเปน walk เพื่อใหรูปตรงกับกริยาคําวา “ turn” ซึ่ง อยูหนา and 27. เฉลยขอ b คําอธิบาย: แกเปน twelve year old 28. เฉลยขอ c will transfer คําอธิบาย: แกเปน will be transferred เพราะวาเปนรูป passive voice ประธานเปน ผูถูกกระทํา ในที่นี้ Kanda เปนพนักงาน office จะถูกสงไปอยูที่ office ใหมที่ประเทศฮองกง ทั้งนี้เพราะ Kanda เปนแคพนักงาน office จะสงตัวเองไปไมได จะตองถูกสงไป ดังนั้น ประโยคนี้จึงตองอยูในรูป passive voice www.kengdee.com 10
 11. 11. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 29. เฉลยขอ a more hardly คําอธิบาย: แกเปน the harder เพราะในขอนี้ตรงกับกฎไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นกวา (Comparative) The…the ในประโยคจึงเปน the harder….the lazier คือ ยิ่งพอเขา พยายามบังคับใหเขาขยันเรียนเทาไร เขาก็ยิ่งขี้เกียจเทานั้น 30. เฉลยขอ b attending คําอธิบาย: แกเปน to attend เพราะตามหลัง be supposed to + infinitive 31. เฉลยขอ c which คําอธิบาย: แกเปน where we went หากจะใช which ตองเปน which we went to. คําแปล ผูชายคนที่นําอาหารมาเสิรฟเราในรานอาหารที่เราไปเมื่อวาน เปนคนที่ชาที่สุดเทาที่ ฉันเคยเห็นมา 32 เฉลยขอ a either คําอธิบาย: แกเปน whether เพราะ either หมายถึงไมวา เปนการใหเลือกอยางใดอยาง หนึ่ง หากใช either ตองเปนการใชเชื่อมคํานามหรือวลี สองอยาง ดังนั้น ขอนี้ควรใช whether มากกวา ถาใช either จะแปลวา เรากําลังวางแผนจะใชเวลาวันหยุดของเรา ไมวา ที่ระยองหรือหัวหิน ถาใช whether แปลวา เรากําลังวางแผนวาใชวันหยุดของเราที่ระยองหรือไมก็หัวหิน www.kengdee.com 11
 12. 12. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 33. เฉลยขอ d immediate คําอธิบาย: แกเปน immediately ( adv ) เปนคําวิเศษณใชในกการขยายคํากริยาคือ answer แปลวา “ไมสามารถตอบไดอยางทันที” 34 เฉลยขอ b complicate คําอธิบาย: แกเปน complicated เพราะ become เปน linking verb ตัวหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ เหมือน V. to be ดังนั้นหลัง linking verb ตองตามดวย adjective เสมอ Linking verb อื่นๆก็มี เชน คําที่แสดงประสาทสมผัส sound , taste , feel , etc. 35. เฉลยขอ d too คําอธิบาย : แกเปน either เปนคําที่เหมาะสมมากกวา too เพราะ ประโยคหนาและประโยค หลังเปนประโยคที่มีเนื้อความ เปนไปในทางเดียว นิภา นอนไมหลับเพราะฟารอง และ นองชายของเธอก็เชนกัน หรือ ไมวานิภาหรือนองชาย ก็นอนไมหลับ เพราะฟารอง 36 เฉลยขอ c how คําอธิบาย: what someone looks like “look” เปนสิ่งที่มองเห็นเปนรูปธรรม ดังนั้น ใชกับwhat How จะใชกับอะไรที่จับตองไมได การใชคําสองคําจะทําใหความหมายตางกัน How – ธิดาเปนหนึ่งเดียวในสมาชิกคณะกรรมการที่ทราบวา ผูสมัครดูเปนอยางไร What - ธิดาเปนหนึ่งเดียวในสมาชิกคณะกรรมการที่ทราบวา ผูสมัครหนาตาอยางไร www.kengdee.com 12
 13. 13. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 37 เฉลยขอ c look คําอธิบาย : แกเปน looking เพราะตามหลัง start + V.ing ทําหนาที่เปน gerund 38 เฉลยขอ b nothing คําอธิบาย : แกเปน anything เพราะเปนประโยคปฎิเสธ ไมมีใครพูดอะไรซักอยางจนถึงตอนนี้ อยางไรก็ตาม ฉันเชื่อวา ความจริงจะปรากฏเองในไมชา 39 เฉลยขอ b are becoming คําอธิบาย : ตองเปลี่ยน are เปน is เพราะ ประธานที่แทจริงของมันคือ Cycling In addition to เปนคําเชื่อมใหทราบวา Cycling เหมือน hiking การปนจักรยาน นอกจากการเดินทางไกลแลว เปนกีฬาที่เปนที่นิยมในหมูวัยรุนไทย 40. เฉลยขอ d the less expensive คําอธิบาย : ตามกฎความคลอย ตาม และขั้นกวาขั้นสุด จะเห็นวา หนา and เปนขั้นสุด และ the ตองตามดวย คําเปรียบเทียบขั้นสุดเสมอ จอหนซื้อกลองที่เบาที่สุด, ผลิตลาสุด แพงนอย ที่สุด ใหตัวเองที่สิงคโปร. 41. เฉลยขอ a but also in people close to them คําอธิบาย : ในประโยคจะเห็นคําเชื่อม (connector) not only ซึ่งจะใชคูกับ but also (not only…but also) ในที่นี้จึงเลือกขอ a หมายถึงวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุใหเกิดโรครายแรงไม เพียงแตกับผูสูบเทานั้นแตยังรวมถึงคนที่อยูใกลๆ ดวย ขอ b. เชนเดียวกับคนที่อยูใกลๆ ขอ c. และคนที่อยูใกลขอ d. แมวาไมใชคนที่อยูใกล www.kengdee.com 13
 14. 14. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 42. เฉลยขอ c together with คําอธิบาย : ขอนี้วัด connector ประโยคนี้ หมายความวา ทั้ง Mary และ นองสาวของหลอน รวมถึง นองสาวฉัน กําลังเรียนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ a และ c แปลวา รวมถึง แตขอ a ไมสามารถใชในประโยคนี้ไดเพราะผิด grammar สวน ขอ b และ d แปลเหมือนกัน ยกเวน แตไมสามารถใชไดเพราะความหมายไมเหมาะสมที่จะใช ในประโยคนี้ ดังนั้นคําตอบที่ถูกตองจึงเปนขอ c 43. เฉลย ขอ a: for example, listen to music คําอธิบาย : ขอนี้วัด connector ใหดูความสอดคลองกันของความหมาย ดังนั้น ขอที่ a เหมาะสมที่สุดเมื่ออานเทียบความหมายกับขออื่นๆ ขอ a.เวลาคุณรูสึกเหนื่อยลา ทําอะไรที่สนุกๆ เชน ฟงเพลง ขอ b.เวลาคุณรูสึกเหนื่อยลา ทําอะไรที่สนุกๆ ดังนั้น จะทําใหหลับสบาย ขอ c. เวลาคุณรูสึกเหนื่อยลา ทําอะไรที่สนุกๆ หรือพูดอีกอยางวา อานจดหมายขยะ (junk mail) ขอ d. เวลาคุณรูสึกเหนื่อยลา ทําอะไรที่สนุกๆ อยางไรก็ตาม คุณจะไมหลับและรูสึก กระฉับกระเฉง www.kengdee.com 14
 15. 15. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 44. เฉลย ขอ c: unless the flight is fully booked คําอธิบาย: ขอนี้วัด connector ใหดูความสอดคลองกันของความหมาย ดังนั้น ขอที่ 3 เหมาะสมที่สุดเมื่ออานเทียบความหมายกับขออื่นๆ สังเกตความหมายของคําวา unless ที่ แปลงา ถาไม เวนแต ขอ a. เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม ถาไมมีตั๋วเครื่องบิน (ขายหมด) ขอ b. เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม ถาพนักงานตอนรับบนเครื่องบินยังประทวง หยุดงานอยู ขอ c. เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม ถาเที่ยวบินไมถูกจองจนหมด ขอ d. เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม ถาไมมีหองพักที่โรงแรม 45. เฉลย ขอ c: It was such nice weather คําอธิบาย: ขอนี้วัด connector ใหดูความสอดคลองกันของความหมาย ดังนั้น ขอที่ c เหมาะสมที่สุดเมื่ออานเทียบความหมายกับขออื่นๆ สังเกตคําวา so… that และ such…that ที่แปลวา มากจนกระทั่ง ขอ a. ฝนตกหนักมากจนเราตองไปปนเขาในปากันเมื่อเสารอาทิตยที่แลว ขอ b. เราออกกําลังกายมากเกินไปจนเราตองไปปนเขาในปากันเมื่อเสารอาทิตยที่แลว ขอ c. (ชวงนั้น) อากาศดีมากจนเราตองไปปนเขาในปากันเมื่อเสารอาทิตยที่แลว ขอ d. เรารีบมากจนเราตองไปปนเขาในปากันเมื่อเสารอาทิตยที่แลว www.kengdee.com 15
 16. 16. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 46. เฉลย ขอ 4: has to earn a living คําอธิบาย: จาก passage “ผูหญิงทํางานนอกบานมากขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบัน ผูหญิงใน ครอบครัวที่มีแมเพียงคนเดียว …ทั้งตัวเธอเองและลูกของเธอ” ขอ a. อาจจะตองสนุกกับความอิสระ ขอ b. ตองหาทางใชเงิน ขอ c. นาจะอยูบาน ขอ d. ตองหาเงินเพื่อเลี้ยงดู ครอบครัวที่มีแมเพียงคนเดียว และแมตองออกไปทํางาน นาจะทําเพื่อหาเงินมาเลี้ยง ครอบครัว ดังนั้นขอ d เหมาะสมที่สุด 47. เฉลย ขอ c: in order to increase the family income คําอธิบาย: จาก passage “ภรรยาหลายคนทํางาน …” ขอ a. เพราะพวกเขาตองการพบพะเพื่อนฝูง ขอ b. เพราะกิจกรรมทางสังคมเปนเรื่อง ขอ c. เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ขอ d. เพื่อความสนุกสนานเหมือนคนอื่นนาสนใจ ตอเนื่องจากประโยคกอนหนาที่พูดถึงการออกไปทํางานนอกบานของผูหญิงเพื่อหาเลื้ยง ครอบครัว ดังนั้น ขอ c ผูหญิงหลายคนทํางานเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวเหมาะสมที่สุด 48. เฉลย ขอ a: find it dull คําอธิบาย: จาก passage “ผูหญิงคนอื่นทํางานเพราะพวกเขา … ที่จะอยูบานทั้งวัน” ขอ a. คิดวามันนาเบื่อ ขอ b. คิดวาไมสบายใจ/เปนกังวล ขอ c. เชื่อวามันนาสนุก ขอ d. คิดวามันนาสนใจ ทํางานเพราะคิดวาอยูบานทั้งวันมันนาเบื่อ ขอ a นาจะเปนเหตุผลที่เหมาะสมที่สุด www.kengdee.com 16
 17. 17. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 49. เฉลย ขอ d: have made up คําอธิบาย: จาก passage “ผูหญิง … อยางนอย 30% ของแรงงานชาวอังกฤษตั้งแตป 1960” ขอ a. ตองทํางาน ขอ b. เคยใช ขอ c. ไดรับแลว ขอ d. คิดเปนสัดสวน 50. เฉลย ขอ b: look after them คําอธิบาย: จาก passage “ผูหญิงอาจจะลาออกจากงานเวลาคลอดลูกแลวและไปอยูบาน เพื่อ … จนกระทั่งลูกๆ โตพอที่จะไปโรงเรียน” ขอ a. มองหาลูกๆ (look for) ขอ b. ดูแลลูกๆ (look after) ขอ c. มองดูลูกๆ (look at) ขอ d. ตรวจสอบลูกๆ (look into) 51. เฉลย ขอ c: will have to work again คําอธิบาย: จาก passage “แลวเธออาจจะตัดสินใจวาเธอ… แตเธออาจจะไมสามารถ กลับไปทํางานเกาที่เคยทํากอนที่จะคลอดลูก” ขอ a. ตองเจอเพื่อนของเธอ ขอ b. ตองการไปนอกบาน ขอ c. จะตองกลับไปทํางานอีกครั้ง ขอ d. ตองไปตางประเทศ www.kengdee.com 17
 18. 18. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 52. เฉลย ขอ a คําอธิบาย: จาก passage “งานเกาของเธอ … ชวงเวลาเรียนในโรงเรียนและวันหยุดของลูก ของเธอ” ขอ a. อาจจะไมเหมาะกับ ขอ b. ไมสามารถ ขอ c. ไมสามารถกําจัด/ลมเลิก ขอ d. อาจจะไมสามารถหาทางแก 53. เฉลย ขอ d: Different skills คําอธิบาย: จาก passage “… ปจจุบันอาจจะจําเปน” ขอ a. งานที่หลากหลาย ขอ b. โอกาสมากมาย ขอ c. หลายตําแหนง ขอ d. ทักษะที่แตกตาง (หลากหลาย) ถาไมสามารถทํางานที่เกาได นั่นหมายความวาจะตองหางานใหม ดังนั้นทักษะที่หลากหลาย จึงเปนสิ่งจําเปน ขอ d เหมาะสมที่สุด 54. เฉลย ขอ d: totally new kind of job คําอธิบาย: จาก passage “เธออาจจะตองการการฝกฝนใหมหรือ … มีโอกาสมากมาย สําหรับเธอ แตไมมากพอ” ขอ a. งานประเภทอื่น/ใหม (ที่ตางจากงานเกา) ขอ b. เจานายที่มีประสบการณเยอะ ขอ c. สวนหนึ่งของรายไดพิเศษ ขอ d. วิถีชีวิตใหม ในยอนี้กําลังพูดถึงเรื่องของการกลับมาทํางานหลังจากลูกเขาโรงเรียนแลว ซึ่งงานเกาอาจจะ ไมเหมาะกับชวงเวลาที่ตองดูแลลูก อาจจะตองหางานใหม และงานใหมอาจจะตองการ ทักษะที่แตกตางจากเดิม จึงตองการการฝกฝนใหมหรือเปลี่ยนชนิดของงานไปเลย ขอ d เหมาะสมที่สุด www.kengdee.com 18
 19. 19. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Part 2 : Passages 55. เฉลยขอ D คําอธิบาย : เนื่องจากภาพยนตรไมสามารถกํากับตัวเองได ตองมีคนกํากับ ดังนั้น สวนขยาย ตองอยูในรูป passive voice ขอ a โดยซึ่ง Jean Jacques Annaud กําลังกํากับ ขอ b กําลังกํากับโดย Jean Jacques Annaud ขอ c ซึ่ง Jean Jacques Annaud เปนคนกํากับ ขอ d กํากับโดย Jean Jacques Annaud 56. เฉลย ขอ C คําอธิบาย : เพราะ ภาพยนตรใหขอมูลความรูแกผูชม ขอ a ซึ่งถามเรา ขอ b แตอธิบาย ขอ c และบอกเรา ขอ d ซึ่งอธิบาย 57. เฉลย ขอ A คําอธิบาย : It ในที่นี้แทน ลูกหมี คําที่เปนตัวชวยใหเราเดาคําตอบไดในขอนี้คือ …and is… เพราะเปนรูปแบบ ตามหลัก parallel structure (หนาหลัง คําเชื่อมตองมีรูปแบบเดียวกัน) ขอ a ซึ่งสูญเสียอยางกระทันหัน ขอ b สูญเสียอยางกระทันหัน ขอ c ซึ่งถูกทําใหสูญเสียกระทันหัน ขอ d กําลังสูญเสียกะทันหัน www.kengdee.com 19
 20. 20. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 58. เฉลย ขอ B คําอธิบาย : สวนขยายในรูป gerund จะแสดงถึงการกระทําดวยตัวเอง ขอ a ดิ้นรนเพื่อใหรอดชีวิต ขอ b ดิ้นรนเพื่อการรอดชีวิต ขอ c เพื่อดิ้นรนเพื่อรอดชีวิต ขอ d ถูกทําใหตองดิ้นรนเพื่อการรอดชีวิต 59. เฉลย ขอ D คําอธิบาย : สังเกตไดวาประโยคนี้ควรใช present simple tense และบริบทของเนื้อเรื่องกอน หนานี้ ที่กลาววามีนายพราน สองคนตามลาหมีอยางโหดเหี้ยม ขอ a ไดถูกเผชิญหนาโดยนายพราน ขอ b ที่กําลังเผชิญหนาเหยื่อของมัน ขอ c ที่ถูกเผชิญหนากับสัตวอื่นๆ ขอ d เผชิญหนาศัตรูที่เปนมนุษยของมัน 60. เฉลย ขอ C คําอธิบาย : he ในที่นี้แทน คําวา นายพราน เพราะเมื่อหมีเห็นวานายพรานกลัวจนรองไห หมี จึงหยุด ทําใหนายพรานรอดมาได ขอ a ในขณะหมีกําลังมีเมตตา ขอ b เพราะมนุษยมีเมตตา ขอ c เนื่องจากความกรุณาของหมี ขอ d ตองขอบคุณความเมตตาของหมี www.kengdee.com 20
 21. 21. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 Part 3 : Cloze Test 61. เฉลย ขอ A คําอธิบาย : “กษัตริย Henry ที่ 8 ไดกอตั้งการบริการเกี่ยวกับดานไปรษณียของรัฐขึ้นมา และไดถูกเสนอใหใชในนักปกครองสมัยตอไป” ขอ a ถูกเสนอ ขอ b. ถูกจัดเตรียม ขอ c. ถูกเลือก ขอ d. ถูกจัดตั้ง 62. เฉลย ขอ C คําอธิบาย : แปลวา ไมมีใครถูกอนุญาตใหถือจดหมายนี้ไดยกเวนเสียแต messengers. ขอ a. ยอมรับ ขอ b. ยอมรับ ขอ c. อนุญาต ขอ d. ไดรับ 63. เฉลย ขอ D คําอธิบาย : ไมมีใครถูกอนุญาตใหถือจดหมายนี้ไดยกเวนเสียแต messengers ที่ถูกมอบอํานาจ โดยรัฐบาล ขอ a. สง,ยาย ขอ b. ควบคุม,บังคับ ขอ c. มิอิทธิพล ขอ d. ใหอํานาจ 64. เฉลย ขอ C คําอธิบาย : เราสามารถใชคําวา “started” แทนคําวา “establish” เกี่ยวกับดานธุรกิจได แปลวา พอคาลอนดอนไดเริ่มตั้งธุรกิจนี้และไดขยายไปทั้งในเมืองและชนบท ขอ a. ผลิต ขอ b. ทํา ขอ c. เริ่มตน ขอ d. จัดการ,ชี้ทาง www.kengdee.com 21
 22. 22. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 65. เฉลย ขอ B คําอธิบาย : “…และธุรกิจนี้ก็ประสบความสําเร็จ” ควรใชคําวา “successful” มากกวา “powerful” เพราะธุรกิจไปรษณียไมนาจะมีอิทธิพล หรือมี อํานาจ และธุรกิจนี้เปนแบบใหมในสมัยนั้น จึงไมธรรมดา (common) และปกติธุรกิจก็เปน การคา (commercial) อยูแลวจึงไมจําเปนตองช้ํา ขอ a. มีอิทธิพล, มีอํานาจ ขอ b. ประสบผลสําเร็จ ขอ c. เกี่ยวกับดานการคา ขอ d. ธรรมดา 66. เฉลย ขอ A คําอธิบาย : “รัฐบาลเขาควบคุมการบริการไปรษณียและเปดใหบริการตอไปจนกระทั่งถึงป 1801” ในประโยคนี้ it หมายถึง บริการไปรษณียที่จัดตั้งโดยพอคาชาวอังกฤษ ดังนั้นสิ่งที่ทําตอ ควรจะเปนการบริการ (service) มากที่สุด ขอ a. การบริการ ขอ c. กระบวนการ ขอ b. วิธี ขอ d. หนาที่ 67. เฉลย ขอ D คําอธิบาย : “ทายที่สุด ระบบทั้งหมดก็ถูกเปลี่ยนแปลงในป 1804” เนื่องจากบริการนี้เริ่มตนมาตั้งแตป 1609 ดังนั้นคําวา provided (จัดเตรียม) และ invented (สรางขึ้น) จึงไมเหมาะสม และบริการนี้ไดถูกดูแลและควบคุม (charged) มากอนป 1804 ดังนั้น change (เปลี่ยนแปลง) จึงเหมาะสมที่สุด ขอ a. ดูแล ควบคุม ขอ b. จัดเตรียม ขอ c. สรางขึ้น ขอ d. เปลี่ยนแปลง www.kengdee.com 22
 23. 23. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 68. เฉลย ขอ B คําอธิบาย : “แสตมปเริ่มนํามาใช และราคาเทากันทั้งหมดทุกระยะทางภายในประเทศอังกฤษ” ในยอหนาแรกไมไดพูดถึงแสตมปและราคา ดังนั้นจึงเปนระบบไปรษณียแบบใหม ดังนั้น introduced (เริ่มนํามาใช) เหมาะสมที่สุด ขอ a. ไดรับ ขอ b. เริ่มนํา แนะนํา ขอ c. ตกแตง ขอ d. สํารวจ 69. เฉลย ขอ C คําอธิบาย : “ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามน้ําหนัก” โดยปกติคาบริการไปรษณียจะคิดตามระยะทางและน้ําหนัก กอนหนานี้ระบุวาราคาเทากันหมด ไมวาระยะทางใกลหรือไกล ดังนั้นตัวเลือกที่เหลือจึงเปน weight (น้ําหนัก) ขอ a. การออกแบบ ขอ b. รูปแบบ ขอ c. น้ําหนัก ขอ d. มูลคา คุณคา 70. เฉลย ขอ A คําอธิบาย : “ตอมาเกือบทุกประเทศถือระบบไปรษณียเปนแบบอยางของระบบไปรษณียใน สหราชอาณาจักร” ทั้ง passage พูดถึงระบบไปรณียทั้งระบบ ดังนั้นควรเปน postal system ที่ นํามาเปนแบบอยาง ขอ a. ไปรษณีย ขอ b. ปกติ ขอ c. ชางน้ําหนัก ขอ d. การสง www.kengdee.com 23
 24. 24. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 71 ตอบขอ C separate house คําอธิบาย : เนื่องจากบานเดี่ยวมีจํานวน 80 % ของบานในออสเตรเลีย a. ทาวนเฮาส b. บานมีระเบียง c. บานเดี่ยว d. อพารทเมนต 72 ตอบขอ B คําอธิบาย : เนื่องจาก นิวเซาธเวลสมีสถิติอพารทเมนตที่มีผูอยูอาศัยมากที่สุด a. ออสเตรเลียตะวันตก b. นิวเซาธเวลส c. ออสเตรเลียใต d. วิคตอเรีย 73 ตอบขอ D คําอธิบาย : เนื่องจากวิคตอเรียเปนบริเวณที่มีจํานวนที่อยูอาศัยมากที่สุดในออสเตรเลีย a. ออสเตรเลียตะวันตก b. ควีนสแลนด c. ออสเตรเลียใต d. วิคตอเรีย 74 ตอบขอ C คําอธิบาย : คําตอบสามารถหาไดจากการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตของตึกแถว และ อพารทเมนต คําตอบจึงเปนออสเตรเลียใต a. ควีนสแลนด b. นิวเซาธเวลส c. ออสเตรเลียใต d.ออสเตรเลียตะวันตก www.kengdee.com 24
 25. 25. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 75 ตอบขอ D คําอธิบาย : สามารถหาคําตอบไดจากดูแถวออสเตรเลียตะวันตกเพื่อดูวาที่อยูอาศัยแบบไหน มีจํานวนการอยูอาศัยมากที่สุดในบริเวณนั้นๆของประเทศ a. ชอบอยูในอพารทเมนตมากกวา b.มีจํานวนบานนอยกวาในควีนสแลนด c. หลีกเลี่ยงการอยูในเมืองคนเดียว d. สวนใหญมีบานแยกกันเปนสวนตัว 76 ตอบขอ C คําอธิบาย : แมวาเปอรเซนตของบานเดี่ยวในทั้งสองรัฐจะมีจํานวนเทากันแตก็ตางกันตรงที่ จํานวนบานเดี่ยวใน ควีนสแลนดมากกวาในออสเตรเลียตะวันตก a. มีอพารทเมนตในวิคตอเรียมากกวาในควีนสแลนด b. มีทาวนเฮาสในออสเตรเลียใตนอยกวาในควีนสแลนด c. จํานวนบานเดี่ยวในควีนสแลนดนอยกวาในนิวเซาธเวลส d. จํานวนทาวนเฮาสในวิคตอเรียและอสเตรเลียใตมีจํานวนพอกัน 77 ตอบขอ A คําอธิบาย : เนื่องมาจากวา ออสเตรเลียใตมีจนวนผูอยูอาศัยนอยที่สุดซึ่งสามารถจะดูไดจาก คอลัมน ตัวเลขรวมทั้งหมด a. ออสเตรเลียใตมีจํานวนประชากรนอยที่สุด b. ชาวออสเตรเลียนสวนใหญมีครอบครัวใหญ c. ชาวออสเตรเลียนชอบอยูกับคนอื่น d. คนในออสเตรเลียไมมีปญหาเรื่องที่อยูอาศัย www.kengdee.com 25
 26. 26. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 78 ตอบขอ D คําอธิบาย : เนื่องมาจากวา เปนองคกรอาสาสมัครที่มีสนับสนุนที่อยูอาศัยใหแกคนโสดและ ไรที่อยูอาศัย a. สนับสนุนทางกาเงินแกองคกรอาสาสมัครที่ชวยเหลือสตรี b. รับผิดชอบการเตรียมที่พักสําหรับสตรีที่ไมมีที่อยู c. เปนองคกรที่หาเงินมาสนับสนุนสตรีที่มีบุตรแตไมไดแตงงาน d. เตรียมเงินทุนชวยเหลือคนที่ไมไดแตงงานและไมมีที่อยูอาศัย 79 ตอบขอ B คําอธิบาย : เนื่องจากวาขอจํากัดกําหนดไววาผูสมัครตองเปนเพศหญิง อายุ 18 ป เปนอยาง ต่ําและกําลังหางานประจําทํา เจเน็ตกําลังเรียนมหาวิทยาลัยอยูสองคอรส ดังนั้นเธอยังหางาน ทําไมได a. จอหนอายุ 19 สามารถทํางานเต็มเวลาได b. มาเรีย อายุ 21 วางทั้งวัน c. เจเน็ต อายุ 18 ยังเรียนที่มหาวิทยาลัยสองคอรส d. ปเตอร อายุ 22 ทํางานเต็มวันไดตลอดทุกวันทํางาน 80 ตอบขอ A คําอธิบาย : เนื่องจากมีการกําหนดไววา อยางต่ํา 10-12 เดือน a. จะตองทํางานตลอดหนึ่งป b. ตองใหความชวยเหลือแกสตรีไรที่อยูอาศัย c. จําเปนจะตองอยูบานเดียวกับคนไรที่อยู d.ตองมีที่พักอาศัยของตัวเอง www.kengdee.com 26
 27. 27. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 81 ตอบขอ D คําอธิบาย : กลาวไวในบรรทัดที่ 10-11 a. จะไดรับรางวัลหลังเสร็จงาน b. จะพัฒนาความเขาใจผูไรที่อยูอาศัย c. จะไดรับโอกาสการจางงานในระยะยาว d. สามารถเตรียมตัวเพื่ออาชีพในวิชาชีพการดูแลรักษา 82 ตอบขอ A คําอธิบาย : ในกรณีนี้ขอความที่เปนขอระบุสําหรับอาสาสมัครผูหญิงเปนขอความที่บอกให เราทราบคําตอบ โดยชี้วาเปนการหาลูกจางใหมสองสามคน a. การหาคนใหมมารวมบริษัท b. โนมนาวใหบางคนทํางานที่ยาก c. การกอตั้งกลุมคนใหมมาทํางานพิเศษ d. ขอใหบางคนทํางานชิ้นพิเศษ 83 ตอบขอ A คําอธิบาย : เงื่อนไขเปนบางสิ่งที่ตองทําเพื่อบางอยางใหเปนไปไดโดยเฉพาะเมื่อถูกระบุลงใน สัญญา a. เงื่อนไข b. การติดตอ c. สัญญา d. ระยะเวลา 84 ตอบขอ A คําอธิบาย : คําอธิบายหนาที่จะถูกจัดใหแกอาสาสมัครผูจะทํางานในระยะยาวกับสตรีผูไรที่ อยูอาศัย a. อาสาสมัคร b. คนโสด c. วิชาชีพดูแลรักษา d.สตรีไรที่อยูอาศัย www.kengdee.com 27
 28. 28. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 85 ตอบขอ B คําอธิบาย : ความหมายของคํานี้คือการทิ้งหรือกําจัดออกหรือก็คือการลบออกนั่นเอง a. เวนไวไมทํา b. ลบออก c. ไมสนใจ d. ยกเลิก 86 ตอบขอ B คําอธิบาย : เนื่องจากขอA, C, D เปนการกลาวเกินจากที่มีในรายละเอียด a. เที่ยวบินจากศรีลังกาทั้งหมดจะถูกเลื่อน b. แอรลังกาไดลดเที่ยวบินไปยังญี่ปุน c. การบินกับแอรลังกาไมปลอดภัยอีกตอไปแลว d. ศรีลังกากําลังมีปญหากับญี่ปุน 87 ตอบขอ A คําอธิบาย : เนื่องจากบทความกลาววา ทหารทมิฬอยูในนั้นเพื่อการแยกดินแดน a. ความที่ประเทศไมสามารถควบคุมทหารทมิฬได b. การระเบิดที่เกิดภายในเครื่องบินโดยสาร c. ทหารทมิฬเริ่มถูกกลาวหาวาวางระเบิด d. ทหารทมิฬตองการฆาผูมาเยือนชาวญี่ปุน www.kengdee.com 28
 29. 29. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 88 ตอบขอ B คําอธิบาย : แอรศรีลังกาไดลบหนึ่งในสองเที่ยวบินไปยังญี่ปุนหมายถึงมีอีกหนึ่งเที่ยวบินที่ยัง บินญี่ปุน a. เที่ยวบินทั้งหมดระหวางศรีลังกาและญี่ปุนถูกยกเลิก b. รัฐบาลศรีลังกากําลังมีปญหากับทหารทมิฬ c. เปนการเสี่ยงที่จะบินจากศรีลังกามาญี่ปุน d. จะมีเที่ยวบินจากญี่ปุนมาศรีลังกามากขึ้น 89 ตอบขอ B คําอธิบาย : ขอหนึ่ง บทความไมเคยพูดถึงรัฐบาลญี่ปุน a. รัฐบาลญี่ปุนกําลังมีปญหากับศรีลังกา b. รัฐบาลศรีลังกากําลังมีปญหากับทหารทมิฬ c. นักทองเที่ยวญี่ปุนไดกลายเปนเปาหมายสําคัญของทหารทมิฬ d. ศรีลังกาเคยเปนจุดทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดสําหรับนักทองเที่ยวญี่ปุน 90 ตอบขอ A คําอธิบาย : เนื่องจากผูเขียนพยายามเขียนใหเปนกลาง สังเกตไดจากการเลือกใชคําและวิธี นําเสนอการเขียน a. แจง b. เตือน c. ชวนเชื่อ d. ประณามการกระทํา www.kengdee.com 29
 30. 30. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 91 ตอบขอ C คําอธิบาย : เนื่องจากบทความเสนอขอเท็จจริงและมุงหมายวาจะแจงผูอานเกี่ยวกับ สถานการณปจจุบัน a. บทบรรณาธิการ b. โฆษณา c. ขาว d. เรื่องสกูปพิเศษ 92. ตอบขอ D คําอธิบาย : เนื่องมาจากมีการกลาวในเนื้อความวา การแกปญหาจากตนเหตุ เปนวิธีการที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการแกปญหาเรื่องขยะ และอนุประโยคหลังจากคําวา since a. จํานวนของวัตถุตางๆ b. วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด c.เกี่ยวกับขยะ d. จัดการกับปญหาจากตนเหตุ 93. ตอบขอ B คําอธิบาย : คําวา vote หมายถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเอง a. เลือกตั้ง b. เลือก c. แตงตั้ง d. ตัดสินใจ 94. ตอบขอ C คําอธิบาย : บทความกลาววาใหซื้อสินคาที่มีขนาดใหญหากทําไดจะไดเปนการลดวัสดุที่ใช บรรจุภัณฑ a. ซื้อสินคาที่มีการใชบรรจุภัณฑนอยที่สุด b. หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่ใชพลาสติกหอ c. ใชเงินไปกับการหอผลิตภัณฑนอยลง d. ใชผลิตภัณฑที่บรรจุในหอเพื่อใหผลิตภัณฑยังสดใหมอยู www.kengdee.com 30
 31. 31. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 95. ตอบขอ B คําอธิบาย : เนื่องจากยอหนาแรกกลาววาเราสามารถลดการใชวัสดุในขณะชอปปงได a. คาเฟต b. ซุเปอรมารเก็ต c. บาน d. รานซักรีด 96. ตอบขอ D คําอธิบาย : ยอหนาที่สามอธิบายถึงความสําคัญของบรรจุภัณฑตไมไดกลาวถึงความสะอาด a. คุณภาพ b. ความสดใหม c. ความปลอดภัย d. ความสะอาด 97. ตอบขอ D คําอธิบาย : ทุกขอมีกลาวในบทความตสิ่งที่เปนขอแนะนําคือการหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑ ที่มีบรรจุภัณฑ a. การใชผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญที่สุด b. การใชผลิตภัณฑในรูปที่สกัดมาแลว c. การหาผลิตภัณฑที่มีฟงกชั่นแบบผสมผสาน d. การซื้อผลิตภัณฑที่มีการหอหลายชั้น 98. ตอบขอ A คําอธิบาย : ขออื่นๆถูกกลาวถึงเปนตัวอยางในบทความแลว a. ครีมนวดผม b. น้ํายาปรับผานุม c. สบูเหลว d. ความสะอาด www.kengdee.com 31
 32. 32. µiÇoo¹äŹ¿ÃÕ! ¡aºe¡‹§´Õ´o·¤oÁ เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา 50 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 สอบวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 99. ตอบขอ C คําอธิบาย : เนื่องจากจุดประสงคหลักคือเพื่อใหคําแนะนําแกผูอานวาจะลดขยะอยางไร a. วิธีการแยกขยะ b. การใชหอผลิตภัณฑอยางไมจําเปน c. วิธีการลดขยะ d. การเลือกวัสดุทําบรรจุภัณฑ 100. ตอบขอ A คําอธิบาย : นักเขียนเขียนเพื่อแนะนําวิธีที่จะลดขยะ a. การใหคําแนะนํา b. โฆษณาผลิตภัณฑ c. รายงานปจจัยตางๆ d. อธิบายกระบวนการหนึ่งๆ www.kengdee.com 32

×