บทที่ 8 งานวงรอบและการคำนวณ

74,980 views

Published on

8 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
74,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
1,150
Comments
8
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 8 งานวงรอบและการคำนวณ

 1. 1. อ . ดร . ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทที่ 8 งานวงรอบและการคำนวณ (Traversing and Its Computations)
 2. 2. งานวงรอบ (TRAVERSING) <ul><li>Part 1 </li></ul>
 3. 3. วัตถุประสงค์งานวงรอบ <ul><li>เพื่อสร้างหมุดหลักฐานทางราบในบริเวณพื้นที่โครงการ </li></ul><ul><li>เพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงทางตำแหน่งพิกัด </li></ul><ul><ul><li>ในการสำรวจเก็บรายละเอียด </li></ul></ul><ul><ul><li>(Horizontal Detail Surveys) </li></ul></ul><ul><ul><li>ในการรังวัดเพื่อการก่อสร้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>(Construction Surveys) </li></ul></ul><ul><ul><li>ในการตรวจสอบความถูกต้องทางตำแหน่งของสิ่งก่อสร้าง </li></ul></ul>
 4. 4. นิยามงานวงรอบ <ul><li>วงรอบ คือ อนุกรมของเส้นที่ต่อเนื่องเป็นลำดับกัน ที่ทราบทั้งทิศทางและระยะ โดยวิธีการวัดในสนามด้วยเครื่องมือ ทำให้สามารถคำนวณหาค่าพิกัดตำแหน่งของจุดปลายเส้นวงรอบ หรือสถานีวงรอบได้ </li></ul>
 5. 5. เงื่อนไขการคำนวณทางมุม <ul><li>เงื่อนไขทางมุมของรูปปิด </li></ul><ul><li>กรณีวัดมุมภายใน </li></ul><ul><ul><li>ผลรวมมุมภายในต้องเท่ากับ ( n-2)180 o </li></ul></ul><ul><li>กรณีวัดมุมภายนอก </li></ul><ul><ul><li>ผลรวมมุมภายในต้องเท่ากับ ( n+2)180 o </li></ul></ul><ul><li>เงื่อนไขทางมุมของเส้นเปิดต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ทิศแอซิมุทที่ได้จากการรังวัดของเส้นบรรจบต้องเท่ากับทิศแอซิมุทที่ทราบค่าของเส้นบรรจบนั้น </li></ul>
 6. 6. เงื่อนไขการคำนวณทางระยะ <ul><li>เงื่อนไขทางมุมของรูปปิด </li></ul><ul><li>เงื่อนไขทางมุมของเส้นเปิดต่อเนื่อง </li></ul>
 7. 7. ประเภทของวงรอบ <ul><li>วงรอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของความสามารถในการตรวจสอบและปรับแก้ทางมุมและระยะได้ คือ </li></ul><ul><li>วงรอบปิด ( Closed Traverses) </li></ul><ul><li>วงรอบเปิด ( Opened Traverses) </li></ul>
 8. 8. วงรอบปิด ( Closed Traverses) <ul><li>วงรอบปิด ( Closed Traverses) </li></ul><ul><li>ลักษณะของงานวงรอบชนิดนี้ ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทั้งมุมและระยะ วงรอบปิดมี 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><ul><li>วงรอบรูปปิด ( Closed-loop Traverse) </li></ul></ul><ul><ul><li>วงรอบบรรจบ ( Closed-Connecting Traverse) </li></ul></ul>
 9. 9. วงรอบรูปปิด ( Closed-loop Traverses) <ul><li>คือ วงรอบที่เดินเส้นวงรอบกลับมาบรรจบที่จุดเริ่มต้น และเกิดเป็นรูปหลายเหลี่ยม </li></ul>
 10. 10. วงรอบบรรจบ ( Closed-Connecting Traverse) <ul><li>คือ วงรอบที่เดินเส้นวงรอบออกจากสถานีวงรอบที่ทราบค่าพิกัด 2 จุด ( หมุดคู่ ) ซึ่งมีความถูกต้องสูง แล้วไปบรรจบกับหมุดคู่อีกคู่หนึ่ง </li></ul>
 11. 11. วงรอบเปิด ( Opened Traverses) <ul><li>วงรอบเปิด ( Opened Traverse) </li></ul><ul><li>ลักษณะของงานวงรอบชนิดนี้ จะไม่มาบรรจบเข้าที่จุดเริ่มต้น หรือบรรจบกับหมุดคู่ </li></ul><ul><li>ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ </li></ul><ul><li>ถ้าจำเป็นต้องทำ ให้ดำเนินการวัดซ้ำ เป็นการตรวจสอบการทำงานและขจัดความผิดพลาดออกไป </li></ul>
 12. 12. การวัดมุมงานวงรอบ <ul><li>วัดแบบ Compass Bearings ( ใช้กล้องเข็มทิศวัด ) </li></ul><ul><li>วัดแบบ Interior Angles </li></ul><ul><li>วัดแบบ Angles to the Right </li></ul><ul><li>วัดแบบ Deflection Angles </li></ul><ul><li>วัดแบบ Azimuths </li></ul><ul><li>หมายเหตุ ดูเรื่องการวัดมุมประกอบ </li></ul>
 13. 13. ข้อกำหนดงานรังวัดวงรอบ ( FGCC Standard)
 14. 14. การหาที่ผิดในการรังวัดวงรอบ <ul><li>เมื่อวงรอบเข้าบรรจบจุด จะเกิดความคลาดเคลื่อนบรรจบขึ้น ในกรณีที่เกินข้อกำหนดที่ยอมรับได้ สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบทางมุม ให้ลากเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากเส้นคลาดเคลื่อนบรรจบเส้นดังกล่าวชี้ไปยังสถานีใด ให้ดำเนินการตรวจสอบการวัดมุมที่สถานีนั้น </li></ul><ul><li>ตรวจสอบทางระยะ ให้พิจารณาดูว่าเส้นคลาดเคลื่อนบรรจบขนานกับเส้นวงรอบใด ให้ดำเนินการตรวจสอบการวัดระยะเส้นนั้น </li></ul>
 15. 15. การหาที่ผิดในการรังวัดวงรอบเชิงมุม
 16. 16. การหาที่ผิดในการรังวัดวงรอบเชิงระยะ
 17. 17. Sources of Error in Traversing <ul><li>การเลือกสถานีไม่เหมาะสม ทำให้การวัดไม่สะดวก </li></ul><ul><li>ความคลาดเคลื่อนในการวัดมุมและระยะ </li></ul><ul><li>การวัดมุมชุดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของชั้นงาน </li></ul>
 18. 18. Mistakes in Traversing <ul><li>การตั้งกล้องหรือส่องผิดจุด </li></ul><ul><li>การตั้งกล้องไม่ดี </li></ul><ul><li>การวัดมุมไม่เป็นไปในระบบเดียว </li></ul><ul><li>การจดข้อมูลสนามผิด </li></ul>
 19. 19. การคำนวณงานวงรอบ (TRAVERSE COMPUTATIONS) <ul><li>Part 2 </li></ul>
 20. 20. ขั้นตอนในการคำนวณ <ul><li>ปรับแก้มุมหรือทิศทางเข้ากับเงื่อนไขทางเรขาคณิต </li></ul><ul><li>คำนวณค่า Azimuths เบื้องต้นให้กับเส้นวงรอบทุกเส้น </li></ul><ul><li>คำนวณค่า Departures และ Latitudes และปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนบรรจบ </li></ul><ul><li>คำนวณค่าพิกัดฉากของสถานีวงรอบ </li></ul><ul><li>คำนวณค่าระยะและ Azimuths ของเส้นวงรอบหลังการปรับแก้ </li></ul>
 21. 21. การปรับแก้ทางมุม <ul><li>สำหรับวงรอบปิด การปรับแก้ทางมุมทำได้ 2 วิธี คือ </li></ul><ul><li>เฉลี่ยค่าคลาดเคลื่อนทางมุม ปรับแก้ทุกสถานีเท่าๆ กัน </li></ul><ul><li>แก้ค่าคลาดเคลื่อนทางมุมไม่เท่ากัน โดยแก้ที่สถานีที่การวัดมุมไม่ดีมากกว่าสถานีอื่นๆ หรือ มีองค์ประกอบที่คาดว่า มี คลาดเคลื่อนทางมุมมาก </li></ul>
 22. 22. ปรับแก้ทางมุมวิธีที่ 1
 23. 23. ปรับแก้ทางมุมวิธีที่ 2
 24. 24. คำนวณค่า Azimuths เบื้องต้น
 25. 25. นิยามของ Departures และ Latitudes
 26. 26. เงื่อนไขในการบรรจบ Departures และ Latitudes <ul><li>ในทางทฤษฎีเมื่อไม่มีความคลาดเคลื่อนปรากฏ ( Ideal conditions) </li></ul><ul><li>เมื่อวงรอบบรรจบจุดเริ่มต้น </li></ul><ul><ul><li>ผลรวมของ Departures = 0 </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลรวมของ Latitudes = 0 </li></ul></ul><ul><li>เมื่อวงรอบออกจากหมุดคู่แล้วไปบรรจบอีกหมุดคู่หนึ่ง </li></ul><ul><ul><li>ผลรวมของ Departures = ค่าต่าง Departures ของหมุดออกและหมุดบรรจบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลรวมของ Latitudes = ค่าต่าง Latitudes ของหมุดออกและหมุดบรรจบ </li></ul></ul>
 27. 27. ความคลาดเคลื่อนบรรจบ และ Accuracy
 28. 28. การคำนวณปรับแก้วงรอบ <ul><li>โดยทั่วไปนิยมใช้การคำนวณตามกฎเข็มทิศ (Compass Rule) </li></ul>
 29. 29. ตัวอย่างการคำนวณปรับแก้วงรอบ
 30. 30. การปรับแก้มุมด้วยวิธีปรับแก้ Azimuths
 31. 31. การปรับแก้ Departures และ Latitudes ด้วยวิธีปรับแก้ค่าพิกัด ( Close-connecting Traverse)
 32. 32. การคำนวณระยะและ Azimuths จากค่า Departures และ Latitudes
 33. 33. การคำนวณระยะและ Azimuths จากค่าพิกัด
 34. 34. ตัวอย่างการคำนวณระยะและ Azimuths จากค่า Departures และ Latitudes
 35. 35. ตัวอย่างการคำนวณระยะและ Azimuths จากค่าพิกัด
 36. 36. การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด
 37. 37. สรุปการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด

×