Your SlideShare is downloading. ×
Product Discovery and Delivery by Odd-e (Thailand). Build the right thing at the right time, fast and effective
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Product Discovery and Delivery by Odd-e (Thailand). Build the right thing at the right time, fast and effective

259
views

Published on

on 22 Mar 2014 at The Geeky Base

on 22 Mar 2014 at The Geeky Base

Published in: Engineering

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
259
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BUILD THE RIGHT THINGS AT THE RIGHT TIME FAST + EFFECTIVE PRODUCT DISCOVERY & DELIVERY
 • 2. ROLES • Product director and his/her team • Makers (delivery team) • Stakeholders/ endusers/ users • Buyers
 • 3. PRODUCT DIRECTOR AND HIS/HER TEAM Business Values Business Values Max ROImarketingAnalyst
 • 4. PRODUCT MAKERS
 • 5. DELIVERY TEAM MAKERS AS A TEAM
 • 6. PRODUCT TEAM EVERYONE INVOLVES
 • 7. STAKEHOLDERS BUYERS
 • 8. March 22, 2014 AIR - CHANITA A BEAM - ATTHAPHONG L ROOF - TWIN P PRODUCT DISCOVERY & DELIVERY
 • 9. • แนวคิดและเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ • ขั้นตอนในการคิดค้นโปรดักซ์ และการปรับแผน • การทำงานร่วมกันระหว่าง business team กับ delivery team AGENDA แนวคิดความหลักเป็นเรื่อง Inspect & Adapt ! โดยอาศัยแนวคิดของ Lean Startup เรื่อง Build - Measure - Learn เข้ามาร่วมด้วย
 • 10. ADAPTIVE PLANNING ITERATIVE DELIVERY &
 • 11. RISK MANAGEMENT
 • 12. INFLUENCE PEOPLE
 • 13. PRODUCT DEVELOPMENT WORKFLOW
 • 14. ศาสตร์ และ ศิลป์
 • 15. A VIEW FROM LEAN STARTUP
 • 16. BUILD MEASURE LEARN
 • 17. ! START > PROBLEM/SOLUTION FIT > PRODUCT LAUNCH FIT > PRODUCT/MARKET FIT > SCALE
 • 18. CONTEXT
 • 19. TOOLS
 • 20. IMPACT MAPPING links between your solution and the business goal LEAN STARTUP Learn its concept to direct your development. Lean Canvas captures your adaptive business plans. PRODUCT DESIGN WORKSHOP - Idea - Chartering - Persona - Story Mapping - Journey - Measure / Test

 • 21. NOW VIEW, PRE VIEW, BIG VIEW
 • 22. BIG VIEW Business Goal - Business Activity IR - Increase Revenue AC - Avoid Cost IS - Increase Service ! IRACIS
 • 23. CHARTERING
 • 24. Chartering ªช×ืè่Íอâโ»ปÃรàเ¨จ¤ค / äไÍอàเ´ดÕีÂย (Project story) Elevator Pitch / Value Statement ÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒา âโ»ปÃรàเ¨จ¤ค Goal Success Measurement Project/ Product ¹นÕีé้·ท∙ÓำãใËหé้ãใ¤คÃรªชÕีÇวÔิµต§งè่ÒาÂย¢ขÖึé้¹น ËหÃร×ืÍอÊส¹นØุ¡ก¢ขÖึé้¹น
 • 25. µตÑัÇวÍอÂยè่Òา§ง ªช×ืè่Íอâโ»ปÃรàเ¨จ¤ค / äไÍอàเ´ดÕีÂย Elevator Pitch / Value Statement Mobile/Web App ¨จÍอ§งâโÃร§งáแÃรÁมÃรÇว´ดàเÃรç็ÇวÊสÒาÂย¿ฟ‡‡ÒาáแÅลºบ àเ¾พÕีÂย§ง forward email ·ท∙Õีè่¨จÍอ§งµตÑัë๋Çวàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งºบÔิ¹น äไ»ป·ท∙Õีè่ airport@get-room.com App ¨จÐะãใËหŒŒ¤คØุ³ณ confirm âโÃร§งáแÃรÁม·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร âโ´ดÂย¤คÑั´ดàเ©ฉ¾พÒาÐะ âโÃร§งáแÃรÁม·ท∙Õีè่ÍอÂยÙู‹‹ãใ¡กÅลŒŒ Êส¹นÒาÁมºบÔิ¹น àเ¾พÕีÂย§ง¤คÅลÔิ¡กàเ´ดÕีÂยÇว ¡กç็äไ´ดŒŒËหŒŒÍอ§ง¾พÑั¡ก
 • 26. µตÑัÇวÍอÂยè่Òา§ง Project/ Product ¹นÕีé้·ท∙ÓำãใËหé้ãใ¤คÃรªชÕีÇวÔิµต§งè่ÒาÂย¢ขÖึé้¹น ËหÃร×ืÍอÊส¹นØุ¡ก¢ขÖึé้¹น ÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒา âโ»ปÃรàเ¨จ¤ค ¹นÑั¡ก¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ ·ท∙Õีè่àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งºบ‹‹ÍอÂย äไÁม‹‹ÁมÕีàเÇวÅลÒา ÃรÕีÅลÕีÊส¤คÃรÑัé้§งáแÃร¡ก ÀภÒาÂยãใ¹น 2 àเ´ด×ืÍอ¹น
 • 27. Goal Success Measurement µตÑัÇวÍอÂยè่Òา§ง ÊสÃรŒŒÒา§ง Application ·ท∙Õีè่ªช‹‹ÇวÂย¨จÍอ§งâโÃร§งáแÃรÁมÍอÑัµตâโ¹นÁมÑัµตÔิ âโ´ดÂยÍอŒŒÒา§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ¨จÒา¡ก ÍอÕีàเÁมÅลÅลÂย×ื¹นÂยÑั¹น¡กÒาÃร¨จÍอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวºบÔิ¹น àเ¾พÕีÂย§งáแ¤ค‹‹ 2-3 ¤คÅลÔิ¡ก äไÁม‹‹µตŒŒÍอ§ง ¡กÃรÍอ¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÁมÒา¡กÁมÒาÂย ÍอÕี¡กµต‹‹Íอäไ»ป • àเÁม×ืè่Íอäไ´ดŒŒÃรÑัºบ ÍอÕีàเÁมÅลÅล¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวºบÔิ¹น àเ¾พÕีÂย§งáแ¤ค‹‹ 2-3 ¤คÅลÔิ¡ก ¼ผÙูŒŒãใªชŒŒµตŒŒÍอ§งäไ´ดŒŒ âโÃร§งáแÃรÁม·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร • ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก Release äไ´ดŒŒ 2 ÊสÑั»ป´ดÒาËห ÊสÓำÃรÇว¨จ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น¼ผÙูŒŒãใªชŒŒ äไ´ดŒŒ ¤คÐะáแ¹น¹น¤คÇวÒาÁม¾พÖึ§ง¾พÍอãใ¨จ¢ขÖึé้¹นäไ»ป ÍอÂย‹‹Òา§ง¹นŒŒÍอÂย 90%
 • 28. SMART MEASUREMENT SPECIFIC . MEASURABLE . ATTAINABLE . REALISTIC . TIMELY
 • 29. ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹นäไÍอàเ´ดÕีÂย ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอãใ¤คÃร? ¹นÑั¡ก¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ ËหÃร×ืÍอ ¤ค¹น·ท∙Õีè่äไÁม‹‹ÁมÕีàเÇวÅลÒา ËหÃร×ืÍอ¡กÓำÅลÑั§งàเÃร‹‹§งÃรÕีºบ ÍอÐะäไÃร·ท∙ÓำãใËหŒŒâโ»ปÃรàเ¨จ¤คÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวäไ´ดŒŒºบŒŒÒา§ง? ÍอÕีàเÁมÅลÅลÂย×ื¹นÂยÑั¹น¡กÒาÃร¨จÍอ§งäไÁม‹‹ÃรÐะºบØุàเÁม×ืÍอ§ง/ ÇวÑั¹นàเÇวÅลÒา ¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂยµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÍอÐะäไÃร? ¨จÍอ§งËหŒŒÍอ§ง¾พÑั¡ก ¨จÒา¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¡กÒาÃร¨จÍอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวºบÔิ¹น ãใËหŒŒàเÃรç็Çว·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด
 • 30. BOOKS AT HOME
 • 31. IMPACT MAPPING
 • 32. STORY MAPPING
 • 33. PREVIEW VIEW OR NOW VIEW
 • 34. µตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร: áแÍอ§ง¨จÕีé้ µตÍอ¹น: ÇวÑั¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ÍอÒาËหÒาÃรàเªชŒŒÒา àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง àเªชç็¤ค¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร áแ»ปÃร§ง¿ฟ˜˜¹น ÅลŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÍอÒาºบ¹นé้Óำ ãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒา áแµต‹‹§งËห¹นŒŒÒา ¢ขŒŒÒาÇว¨จÑั´ดàเµตç็Áม áแÇวÐะ«ซ×ืé้Íอáแ«ซ¹นÇวÔิªช áแºบºบÃรÕีºบæๆ ¡กÒาáแ¿ฟ àเËหÒาÐะ ¢ขÑัºบÃร¶ถ¢ขÖึé้¹น ·ท∙Òา§ง´ด‹‹Çว¹น áแ·ท∙ç็¡ก«ซÕีè่ àเÃรÕีÂย¡ก Spider man ÁมÒาÃรÑัºบ Íอ‹‹Òา¹นàเÁมÅลÅล àเ¢ขŒŒÒาàเÇวºบ áแ¡กÐะ¨จ´ดËหÁมÒาÂย ¾พÙู´ด¤คØุÂย ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁม ÊสÐะÍอÒา´ด áแµต‹‹§งµตÑัÇว ¶ถÑั¡กàเ»ป‚‚Âย ¡กÔิ¹น ÍอÒาËหÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§งàเ¢ขÔิ¹นæๆ ´ด×ืè่Áม¹นé้Óำ Íอ´ดÍอÂยÒา¡ก ¹นé้ÓำÊสŒŒÁม ¹นé้ÓำàเµตŒŒÒาËหÙูŒŒ ºบŒŒÒา¹นäไ»ปµตÖึ¡ก ¢ขÖึé้¹นäไ»ป·ท∙Õีè่ËหŒŒÍอ§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น àเËหÒาÐะ ÅลÔิ¿ฟµต ºบÑั¹นäไ´ด ¢ข‹‹ÒาÇวÀภÒาÂยãใ¹น ºบ. ¢ข‹‹ÒาÇวÍอ×ืè่¹นæๆ TV Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ
 • 35. µตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร: µตÔิë๋ÁมÈศÃรÕี µตÍอ¹น: ÇวÑั¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ÍอÒาËหÒาÃรàเªชŒŒÒา àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง àเªชç็¤ค¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร áแ»ปÃร§ง¿ฟ˜˜¹น ÅลŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÍอÒาºบ¹นé้Óำ ãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒา áแµต‹‹§งËห¹นŒŒÒา ¢ขŒŒÒาÇว¨จÑั´ดàเµตç็Áม áแÇวÐะ«ซ×ืé้Íอáแ«ซ¹นÇวÔิªช áแºบºบÃรÕีºบæๆ ¡กÒาáแ¿ฟ àเËหÒาÐะ ¢ขÑัºบÃร¶ถ¢ขÖึé้¹น ·ท∙Òา§ง´ด‹‹Çว¹น áแ·ท∙ç็¡ก«ซÕีè่ àเÃรÕีÂย¡ก Spider man ÁมÒาÃรÑัºบ Íอ‹‹Òา¹นàเÁมÅลÅล àเ¢ขŒŒÒาàเÇวºบ áแ¡กÐะ¨จ´ดËหÁมÒาÂย ¾พÙู´ด¤คØุÂย ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁม ÊสÐะÍอÒา´ด áแµต‹‹§งµตÑัÇว ¶ถÑั¡กàเ»ป‚‚Âย ¡กÔิ¹น ÍอÒาËหÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§งàเ¢ขÔิ¹นæๆ ´ด×ืè่Áม¹นé้Óำ Íอ´ดÍอÂยÒา¡ก ¹นé้ÓำÊสŒŒÁม ¹นé้ÓำàเµตŒŒÒาËหÙูŒŒ ºบŒŒÒา¹นäไ»ป µตÖึ¡ก ¢ขÖึé้¹นäไ»ป·ท∙Õีè่ËหŒŒÍอ§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น àเËหÒาÐะ ÅลÔิ¿ฟµต ºบÑั¹นäไ´ด ¢ข‹‹ÒาÇวÀภÒาÂยãใ¹น ºบ. ¢ข‹‹ÒาÇวÍอ×ืè่¹นæๆ TV Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ ! àเÃรÕีÂย§งÅลÓำ´ดÑัºบãใËหÁม‹‹µตÒาÁม ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ àเ¿ฟÊสºบØุ¤ค
 • 36. µตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร: µตÔิë๋ÁมÈศÃรÕี µตÍอ¹น: ÇวÑั¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ÍอÒาËหÒาÃรàเªชŒŒÒา àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง àเªชç็¤ค¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร áแ»ปÃร§ง¿ฟ˜˜¹น ÅลŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÍอÒาºบ¹นé้Óำ ãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒา áแµต‹‹§งËห¹นŒŒÒา ¢ขŒŒÒาÇว¨จÑั´ดàเµตç็Áม áแÇวÐะ«ซ×ืé้Íอáแ«ซ¹นÇวÔิªช áแºบºบÃรÕีºบæๆ ¡กÒาáแ¿ฟ àเËหÒาÐะ ¢ขÑัºบÃร¶ถ¢ขÖึé้¹น ·ท∙Òา§ง´ด‹‹Çว¹น áแ·ท∙ç็¡ก«ซÕีè่ àเÃรÕีÂย¡ก Spider man ÁมÒาÃรÑัºบ Íอ‹‹Òา¹นàเÁมÅลÅล àเ¢ขŒŒÒาàเÇวºบ áแ¡กÐะ¨จ´ดËหÁมÒาÂย ¾พÙู´ด¤คØุÂย ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁม ÊสÐะÍอÒา´ด áแµต‹‹§งµตÑัÇว ¶ถÑั¡กàเ»ป‚‚Âย ¡กÔิ¹น ÍอÒาËหÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§งàเ¢ขÔิ¹นæๆ ´ด×ืè่Áม¹นé้Óำ Íอ´ดÍอÂยÒา¡ก ¹นé้ÓำÊสŒŒÁม ¹นé้ÓำàเµตŒŒÒาËหÙูŒŒ ºบŒŒÒา¹นäไ»ป µตÖึ¡ก ¢ขÖึé้¹นäไ»ป·ท∙Õีè่ËหŒŒÍอ§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น àเËหÒาÐะ ÅลÔิ¿ฟµต ºบÑั¹นäไ´ด ¢ข‹‹ÒาÇวÀภÒาÂยãใ¹น ºบ. ¢ข‹‹ÒาÇวÍอ×ืè่¹นæๆ TV Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ ! àเÃรÕีÂย§งÅลÓำ´ดÑัºบãใËหÁม‹‹µตÒาÁม ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ àเ¿ฟÊสºบØุ¤ค
 • 37. µตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร: µตÔิë๋ÁมÈศÃรÕี µตÍอ¹น: ÇวÑั¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ÍอÒาËหÒาÃรàเªชŒŒÒา àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง àเªชç็¤ค¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร áแ»ปÃร§ง¿ฟ˜˜¹น ÅลŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÍอÒาºบ¹นé้Óำ ãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒา áแµต‹‹§งËห¹นŒŒÒา ¢ขŒŒÒาÇว¨จÑั´ดàเµตç็Áม áแÇวÐะ«ซ×ืé้Íอáแ«ซ¹นÇวÔิªช áแºบºบÃรÕีºบæๆ ¡กÒาáแ¿ฟ àเËหÒาÐะ ¢ขÑัºบÃร¶ถ¢ขÖึé้¹น ·ท∙Òา§ง´ด‹‹Çว¹น áแ·ท∙ç็¡ก«ซÕีè่ àเÃรÕีÂย¡ก Spider man ÁมÒาÃรÑัºบ Íอ‹‹Òา¹นàเÁมÅลÅล àเ¢ขŒŒÒาàเÇวºบ áแ¡กÐะ¨จ´ดËหÁมÒาÂย ¾พÙู´ด¤คØุÂย ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁม ÊสÐะÍอÒา´ด áแµต‹‹§งµตÑัÇว ¶ถÑั¡กàเ»ป‚‚Âย ¡กÔิ¹น ÍอÒาËหÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§งàเ¢ขÔิ¹นæๆ ´ด×ืè่Áม¹นé้Óำ Íอ´ดÍอÂยÒา¡ก ¹นé้ÓำÊสŒŒÁม ¹นé้ÓำàเµตŒŒÒาËหÙูŒŒ ºบŒŒÒา¹นäไ»ป µตÖึ¡ก ¢ขÖึé้¹นäไ»ป·ท∙Õีè่ËหŒŒÍอ§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น àเËหÒาÐะ ÅลÔิ¿ฟµต ºบÑั¹นäไ´ด ¢ข‹‹ÒาÇวÀภÒาÂยãใ¹น ºบ. ¢ข‹‹ÒาÇวÍอ×ืè่¹นæๆ TV Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ ! àเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¨จÓำàเ»ปšš¹น ãใ¹นàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่¨จÓำ¡กÑั´ด àเ¿ฟÊสºบØุ¤ค ¹นÕีè่áแËหÅลÐะ ! ¢ขÒา´ดäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ
 • 38. สยุมพร บัตรเงินสดร้านกาแฟ เตรียมบัตรก่อนนำไปจำหน่าย การ จำหน่าย updating! balance ราคาเดียว 2 ราคา กำหนดเอง แต่มีขั้นต่ำ มี Barcode! มีจำนวนเงิน! แสดงหน้า บัตร มีลาย ราคาเท่าเงิน
 ในนัตร+ค่า บัตร บัตรเปล่า มี ค่าบัตร print / sticker คีย์รหัส เครื่องยิง บาร์โค้ด Smart card Reader คีย์รหัส เครื่องยิง บาร์โค้ด Smart card Reader กำหนด จำนวนเงิน เริ่มต้นใน บัตร ออกแบบ หน้าบัตร มีชิป ราคา จำหน่าย ฐาน ข้อมูล บัตรแจกฟรี! มีมูลค่า card reader/ writer POS ไม่สนใจ รหัส อ่านเลข บัตร อัพเดท ยอดเงิน คีย์จำนวน เงิน บาร์โค้ด จากเมนูที่ พิมพ์ไว้ Register บัตร ยืนยัน ข้อมูลบัตร! คีย์รหัส บัตร/! วันที่ผลิต หน้าเวบ ส่ง SMS กรอก ข้อมูล สมาชิก หน้าเวบ ส่ง SMS
 • 39. BIG VIEW OR PRE VIEW
 • 40. JOURNEY
 • 41. µตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร: µตÔิë๋ÁมÈศÃรÕี µตÍอ¹น: ÇวÑั¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ÍอÒาËหÒาÃรàเªชŒŒÒา àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง àเªชç็¤ค¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร áแ»ปÃร§ง¿ฟ˜˜¹น ÅลŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÍอÒาºบ¹นé้Óำ ãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒา áแµต‹‹§งËห¹นŒŒÒา ¢ขŒŒÒาÇว¨จÑั´ดàเµตç็Áม áแÇวÐะ«ซ×ืé้Íอáแ«ซ¹นÇวÔิªช áแºบºบÃรÕีºบæๆ ¡กÒาáแ¿ฟ àเËหÒาÐะ ¢ขÑัºบÃร¶ถ¢ขÖึé้¹น ·ท∙Òา§ง´ด‹‹Çว¹น áแ·ท∙ç็¡ก«ซÕีè่ àเÃรÕีÂย¡ก Spider man ÁมÒาÃรÑัºบ Íอ‹‹Òา¹นàเÁมÅลÅล àเ¢ขŒŒÒาàเÇวºบ áแ¡กÐะ¨จ´ดËหÁมÒาÂย ¾พÙู´ด¤คØุÂย ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁม ÊสÐะÍอÒา´ด áแµต‹‹§งµตÑัÇว ¶ถÑั¡กàเ»ป‚‚Âย ¡กÔิ¹น ÍอÒาËหÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§งàเ¢ขÔิ¹นæๆ ´ด×ืè่Áม¹นé้Óำ Íอ´ดÍอÂยÒา¡ก ¹นé้ÓำÊสŒŒÁม ¹นé้ÓำàเµตŒŒÒาËหÙูŒŒ ºบŒŒÒา¹นäไ»ป µตÖึ¡ก ¢ขÖึé้¹นäไ»ป·ท∙Õีè่ËหŒŒÍอ§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น àเËหÒาÐะ ÅลÔิ¿ฟµต ºบÑั¹นäไ´ด ¢ข‹‹ÒาÇวÀภÒาÂยãใ¹น ºบ. ¢ข‹‹ÒาÇวÍอ×ืè่¹นæๆ TV Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ ! àเÃรÕีÂย§งÅลÓำ´ดÑัºบãใËหÁม‹‹µตÒาÁม ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ àเ¿ฟÊสºบØุ¤ค
 • 42. µตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร: µตÔิë๋ÁมÈศÃรÕี µตÍอ¹น: ÇวÑั¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ÍอÒาËหÒาÃรàเªชŒŒÒา àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง àเªชç็¤ค¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร áแ»ปÃร§ง¿ฟ˜˜¹น ÅลŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÍอÒาºบ¹นé้Óำ ãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒา áแµต‹‹§งËห¹นŒŒÒา ¢ขŒŒÒาÇว¨จÑั´ดàเµตç็Áม áแÇวÐะ«ซ×ืé้Íอáแ«ซ¹นÇวÔิªช áแºบºบÃรÕีºบæๆ ¡กÒาáแ¿ฟ àเËหÒาÐะ ¢ขÑัºบÃร¶ถ¢ขÖึé้¹น ·ท∙Òา§ง´ด‹‹Çว¹น áแ·ท∙ç็¡ก«ซÕีè่ àเÃรÕีÂย¡ก Spider man ÁมÒาÃรÑัºบ Íอ‹‹Òา¹นàเÁมÅลÅล àเ¢ขŒŒÒาàเÇวºบ áแ¡กÐะ¨จ´ดËหÁมÒาÂย ¾พÙู´ด¤คØุÂย ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁม ÊสÐะÍอÒา´ด áแµต‹‹§งµตÑัÇว ¶ถÑั¡กàเ»ป‚‚Âย ¡กÔิ¹น ÍอÒาËหÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§งàเ¢ขÔิ¹นæๆ ´ด×ืè่Áม¹นé้Óำ Íอ´ดÍอÂยÒา¡ก ¹นé้ÓำÊสŒŒÁม ¹นé้ÓำàเµตŒŒÒาËหÙูŒŒ ºบŒŒÒา¹นäไ»ป µตÖึ¡ก ¢ขÖึé้¹นäไ»ป·ท∙Õีè่ËหŒŒÍอ§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น àเËหÒาÐะ ÅลÔิ¿ฟµต ºบÑั¹นäไ´ด ¢ข‹‹ÒาÇวÀภÒาÂยãใ¹น ºบ. ¢ข‹‹ÒาÇวÍอ×ืè่¹นæๆ TV Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ ! àเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¨จÓำàเ»ปšš¹น ãใ¹นàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่¨จÓำ¡กÑั´ด àเ¿ฟÊสºบØุ¤ค ¹นÕีè่áแËหÅลÐะ ! ¢ขÒา´ดäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ
 • 43. สยุมพร บัตรเงินสดร้านกาแฟ เตรียมบัตรก่อนนำไปจำหน่าย การ จำหน่าย updating! balance ราคาเดียว 2 ราคา กำหนดเอง แต่มีขั้นต่ำ มีBarcode! มีจำนวน เงิน! แสดงหน้า บัตร มีลาย ราคาเท่าเงิน
 ในนัตร+ค่า บัตร บัตรเปล่า มี ค่าบัตร print / sticker คีย์รหัส เครื่องยิง บาร์โค้ด Smart card Reader คีย์รหัส เครื่องยิง บาร์โค้ด Smart card Reader กำหนด จำนวนเงิน เริ่มต้นใน บัตร ออกแบบ หน้าบัตร มีชิป ราคา จำหน่าย ฐาน ข้อมูล บัตรแจกฟรี! มีมูลค่า card reader/ writer POS ไม่สนใจ รหัส อ่านเลข บัตร อัพเดท ยอดเงิน คีย์ จำนวน เงิน บาร์โค้ด จากเมนูที่ พิมพ์ไว้ Register บัตร ยืนยัน ข้อมูลบัตร! คีย์รหัส บัตร/! วันที่ผลิต หน้าเวบ ส่ง SMS กรอก ข้อมูล สมาชิก หน้าเวบ ส่ง SMS
 • 44. สยุมพร บัตรเงินสดร้านกาแฟ เตรียมบัตรก่อนนำไปจำหน่าย การ จำหน่าย updating! balance ราคาเดียว 2 ราคา กำหนดเอง แต่มีขั้นต่ำ มีBarcode! มีจำนวน เงิน! แสดงหน้า บัตร มีลาย ราคาเท่าเงิน
 ในนัตร+ค่า บัตร บัตรเปล่า มี ค่าบัตร print / sticker คีย์รหัส เครื่องยิง บาร์โค้ด Smart card Reader คีย์รหัส เครื่องยิง บาร์โค้ด Smart card Reader กำหนด จำนวนเงิน เริ่มต้นใน บัตร ออกแบบ หน้าบัตร มีชิป ราคา จำหน่าย ฐาน ข้อมูล บัตรแจกฟรี! มีมูลค่า card reader/ writer POS ไม่สนใจ รหัส อ่านเลข บัตร อัพเดท ยอดเงิน คีย์ จำนวน เงิน บาร์โค้ด จากเมนูที่ พิมพ์ไว้ Register บัตร ยืนยัน ข้อมูลบัตร! คีย์รหัส บัตร/! วันที่ผลิต หน้าเวบ ส่ง SMS กรอก ข้อมูล สมาชิก หน้าเวบ ส่ง SMS
 • 45. DISCOVERY AND DELIVERY
 • 46. IRRELEVANT FEEDBACK
 • 47. OVER-INVEST
 • 48. AD-HOC PRIORITISATION
 • 49. PRODUCT REVIEW
 • 50. REFERENCES http://www.odd-e.com/index.php?page=pageAboutDaniel http://www.linkedin.com/in/dteng
 • 51. REFERENCES http://www.linkedin.com/pub/david-hussman/0/44a/21
 • 52. REFERENCES http://www.amazon.com/Impact-Mapping-software- products-projects-ebook/dp/B009KWDKVA/ref=sr_1_1? ie=UTF8&qid=1396070655&sr=8-1&keywords=impact +mapping
 • 53. REFERENCES http://www.amazon.com/Discover-Deliver-Product- Planning-Analysis-ebook/dp/B00HQHZD8E/ref=sr_1_1? ie=UTF8&qid=1396070714&sr=8-1&keywords=discover +to+deliver
 • 54. REFERENCES http://www.agileproductdesign.com/presentations/user_story_mapping/
 • 55. REFERENCES http://www.infoq.com/presentations/user-story-map

×