การสมัคร Gmail พร้อมกับblogger.com
สมาชิกในกลุ่ม  นางสาวนารินทร์ ศิริเวช 53010211238 (BG) นำาเสนอ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีพรมมา 53010211034 (BG) หา  ข้อมูลเ...
ทีมาของ Gmail ่Gmail เป็นเว็บไซต์ของบริษัท Google(www.google.com)ที่ให้บริการลงทะเบียนสร้างตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mai...
ขันตอนการสมัคร Gmail ้1. เปิดเว็บไซต์ Gmail2.  กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบีย3. ลงทะเบียนและสร้าง e-mail4. การใช้ตู้จ...
ขันตอนการสมัคร Gmail ้1. เปิดเว็บไซต์ Gmail2.  กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบีย3. ลงทะเบียนและสร้าง e-mail4. การใช้ตู้จ...
1. เปิดเว็บไซต์ Gmail   โดยการกรอก URL คือwww.gmail.com หรือgmail.google.com หรือ gmai.com ที่ address bar แล้ว Enter จะ...
กรอกชื่อเว็บไซต์   www.gmail.com หรือ gmail.com เพื่อเปิด     เว็บไซต์ Click เพื่อลงทะเบียนสร้าง e-mail กับ Gmail
2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบียน  เมื่อคลิกเลือก ลงทะเบียนใช้Gmail จากขันตอนที่ 1 แล้ว จะแสดง       ้แบบฟอร์ม...
กรอกชื่อการเข้าสู่ระบบทีต้องการเป็น             ่ภาษาอังกฤษ ต้องไม่ซำ้ากับคนอื่นที่ลงทะเบียนก่อนเรา สามารถตรวจ...
เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม ฉันยอมรับโปรดสร้างบัญชีของฉันเพื่อให้ระบบทำาการสร้าง e-mail โดยจะต้องจำาชือผู้ใช...
3. ลงทะเบียนและสร้าง e-mail   เมื่อลงทะเบียนถูกต้องและสร้าง e-mail ได้ ระบบจะแสดงข้อความยินดีต้อนรับและแนะนำาคุณสมบัตเด...
คลิกเลือกปุ่มเพื่อเปิดตู้จดหมายของเรา
4. การใช้ตจดหมายของ Gmail     ู้   เมื่อเปิดตู้จดหมายของ Gmail ได้แล้ว จะแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทย ดังรูป (ขณะนี้ม...
คลิกเพื่อเขียนจดหมายใหม่ ส่งให้ผรับ  ู้         คลิกเพื่ออ่าน         จดหมายที่ส่ง         มา
4. การใช้ตจดหมายของ Gmail     ู้   กรณีทต้องการส่งจดหมายหรือ      ี่เขียนจดหมายให้เลือกคำาสัง เขียน     ...
e-mail ผูรับคือ                 ้            sirichai.nbr@gmail.com              ...
ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วคลิกปุ่มส่ง เพื่อส่ง e-mail
5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไป  ให้เปิดโปรแกรม InternetExplorer และเปิดเว็บไซต์ของGmail โดยการกรอกชือเว็บไซต์ g     ...
กรอกชื่อ    เว็บไซต์    gmail.comกรอกรหัสผูใช้ เช่น      ้chidchanok.nbr (กรณีตัวอย่างที่ลงทะเบียนไว้) จากภา...
5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไป   ถ้ากรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงรายละเอียดของตู้จดหมาย และ ชือ e-mail ขอ...
e-mail ของผูใช้          ้    (เจ้าของ    ตู้จดหมาย)             คลิกเลือกหัวเรื่อง      ...
5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไปเมื่อเปิดจดหมายแต่ละฉบับ จะแสดงรายละเอียดและไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย ดังรูป
ถ้าต้องการตอบจดหมาย กลับไปหาผูส่งให้เลือกปุ่มคำา  ้สั่ง ตอบ
หมายเหตุทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ควรเลือกคำาสัง                  ่ออกจากระบบ ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อปิดตู้...
ความหมายของ Blogger     Blogger คือ สมาชิกเจ้าของ Blog ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ Blog ของตนเอง ตามความประสงค์ของตนเอง จะเข...
ประเภทของ Blog1.แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของ2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
1.แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผูเป็น             ้ เจ้าของ1.1 Personal Blog เป็น Blog ที่ใช้เพื่อสนองความต้องการส่ว...
2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน2.1 Diary เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่เขียนบันทึกประจำาวันของตนหรือของคนใกล้ชิด2.2 General Blog เป็...
ข้อดีของ Blog1. ต้นทุนการทำา Blog ฟรี เมื่อเปรียบเทียบกับการทำาเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งมีค่าใช้จ่าย จึงเหมาะมากกับองค์กรขนาดเ...
ข้อดีของ Blog    ปัจจุบัน Google มีการซื้อกิจการของเว็บไซต์ทั่วโลก จึงทำาให้ฝั่งขวามือนันมีเมนู            ...
วิธีการสมัคร Blogger จากGmail1. เปิดเว็บไซต์ Google2.  กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสูระบบ              ่3. เข้าส...
วิธีการสมัคร Blogger จากGmail1. เปิดเว็บไซต์ Google2.  กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสูระบบ              ่3. เข้าส...
1. เปิดเว็บไซต์ Google   โดยการกรอก URL คือwww.google.com หรือ google.comที่ address bar แล้ว Enter จะแสดงหน้าจอภาพเว็บ...
กรอกชื่อเว็บไซต์  www.google.comหรือ google.com เพื่อเปิด    เว็บไซต์
เลือกคลิกที่Gmail
2. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ระบบ   เมื่อคลิกเลือกที่ Gmail จากขัน                 ้ตอนที่ 1 แล้ว จะแสด...
กรอก e-mail ที่เราได้         สร้างไว้โดยเป็น e-mail         ของ gmail เพื่อเข้าสู่         ระบ...
3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger   จากนันให้ปิดหน้าจอทั้งๆ ที่ยังอยู่ใน      ้บัญชีอีเมล์ของ Gmail แล้วเข้าหน้าแรกของGoo...
คลิกที่ บัญชีe-mail ของ  ของฉันเราทีปรากฏ   ่
คลิกที่เมนู Bloggerเพื่อเข้าสู่หน้าบัญชีของBlogger
เลือก           เปลี่ยน           ภาษาใส่ e-mail และรหัสผ่าน     คลิกลงชื่อ     เข้าใช้งาน
3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger    การตังชือเว็บบล็อก และตังชื่อ URL      ้ ่          ้หรือคล้ายโดเมนตรงนีข...
ตั้งชื่อเว็บ        บล็อกตั้งชื่อ  คลิกลูกศร-URL    ดำาเนินการต่อ
3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger   หน้าเว็บเพจสุดท้าย หรือขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบล็อก คือ การเลือก "แม่แบบ" หรือ “theme” ...
คลิกเลือก "แม่แบบ" หรือ"theme"   คลิกลูกศร-   ดำาเนินการต่อ
4. เริมเขียนบล็อก   ่พบหน้าเว็บเพจ "บล็อกของคุณถูกสร้างเสร็จแล้ว" จากนั้นกดปุ่มลูกศร "เริ่มต้นการเขียนบล็อก" ได้เลย เพื...
คลิกลูกศร "เริ่มต้นการเขียนบล็อก"
4. เริมเขียนบล็อก   ่    คีย์เลข 1111111111 เข้าไปที่ "ชือ ่เรื่อง" ใน"พื้นที่ให้เขียนบทความ" และใน "ป้ายกำากับ" เ...
ตั้งชื่อ     เรื่อง           เขียน           ข้อความคลิก "เผยแพร่         เขียน "คำาบทค...
4. เริมเขียนบล็อก   ่    เมื่อกดเมนูสีส้มที่เขียนว่า "เผยแพร่บทความ" จะเห็นหน้าเว็บเพจ "เผยแพร่บทความบล็อกของคุณเสร...
คลิก"แก้ไขบทความ"         เพื่อไปสู่บทความทีเรา่         พึ่งจะเขียนก่อนหน้านี้         เพื่อเข...
นี่คือหน้าเว็บ บล็อกของ   เรา
อ้างอิง  http://203.172.182.19/userfiles/  gmail_register%281%29.pdf  http://bloggerbuild.blogspot.com/2008/04/5.htm...
การสมัคร G mail.
การสมัคร G mail.
การสมัคร G mail.
การสมัคร G mail.
การสมัคร G mail.
การสมัคร G mail.
การสมัคร G mail.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสมัคร G mail.

1,716 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสมัคร G mail.

 1. 1. การสมัคร Gmail พร้อมกับblogger.com
 2. 2. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนารินทร์ ศิริเวช 53010211238 (BG) นำาเสนอ นางสาวจิราภรณ์ ศรีพรมมา 53010211034 (BG) หา ข้อมูลเรือง Gmail ่ นางสาวสุรย์รัตน์ ภาษี 53010211102 (BG) ทำา ppt. ี นางสาวพรพณา บูรณะกิติ 53010211198 (BG) ทำา ppt. นางสาวเพลินพิศ มีวงศ์ 53010211004 (BG) ทำา ppt. นางสาวจิราพร ไชยรัตน์ 53010916087 (GM) หา รูปภาพที่เกี่ยวกับ Gmail นางสาวนรินทร สอนกระโจม 53010914966 (GM) หา ข้อมูลเรือง blogger ่ นางสาวชนิดา ชาลีสมบัติ 53010913035 (FM) หา ข้อมูลเรือง blogger ่
 3. 3. ทีมาของ Gmail ่Gmail เป็นเว็บไซต์ของบริษัท Google(www.google.com)ที่ให้บริการลงทะเบียนสร้างตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูลมากถึง 2 GB. มีเครื่องมือในการจัดการ e-mail ที่มีประสิทธิภาพสูงการเข้าถึงตู้จดหมายทำาได้รวดเร็ว (คุณสมบัติหลักๆ ดูรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของ Gmail) ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สะดวกและง่าย เป็นภาษาไทย จึงมีผนิยมลงทะเบียนใช้ e-mail กับ Gmail ู้เป็นจำานวนมาก
 4. 4. ขันตอนการสมัคร Gmail ้1. เปิดเว็บไซต์ Gmail2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบีย3. ลงทะเบียนและสร้าง e-mail4. การใช้ตู้จดหมายของ Gmail5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไป
 5. 5. ขันตอนการสมัคร Gmail ้1. เปิดเว็บไซต์ Gmail2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบีย3. ลงทะเบียนและสร้าง e-mail4. การใช้ตู้จดหมายของ Gmail5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไป
 6. 6. 1. เปิดเว็บไซต์ Gmail โดยการกรอก URL คือwww.gmail.com หรือgmail.google.com หรือ gmai.com ที่ address bar แล้ว Enter จะแสดงหน้าจอภาพเว็บไซต์ Gmail ดังรูป จากนั้นให้เลือกลิงค์ ลงทะเบียนใช้ Gmail เพื่อลงทะเบียนสร้าง e-mail กับ Gmail
 7. 7. กรอกชื่อเว็บไซต์ www.gmail.com หรือ gmail.com เพื่อเปิด เว็บไซต์ Click เพื่อลงทะเบียนสร้าง e-mail กับ Gmail
 8. 8. 2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบียน เมื่อคลิกเลือก ลงทะเบียนใช้Gmail จากขันตอนที่ 1 แล้ว จะแสดง ้แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นภาษาไทย ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ดังรูปในหน้าถัดไป
 9. 9. กรอกชื่อการเข้าสู่ระบบทีต้องการเป็น ่ภาษาอังกฤษ ต้องไม่ซำ้ากับคนอื่นที่ลงทะเบียนก่อนเรา สามารถตรวจสอบชื่อทีกรอก โดยการคลิกปุ่ม ตรวจดูว่ามี ่หรือไม่ ถ้ามีผู้ใช้แล้ว ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเลือกชื่อที่ระบบแนะนำาให้ จากภาพจะได้ชอ e-mail ื่address คือchidchanok.nbr@gmail.com รหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือผสมกันก็ได้ ไม่ น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดย กรอกให้เหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน และผู้ลงทะเบียนต้องจำา รหัสผ่านนี้ไว้ (ควรจดใส่ กระดาษบันทึกไว้)
 10. 10. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม ฉันยอมรับโปรดสร้างบัญชีของฉันเพื่อให้ระบบทำาการสร้าง e-mail โดยจะต้องจำาชือผู้ใช้ ่ที่ใช้เข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านไว้ เพื่อใช้เปิด e-mailครั้งต่อไป
 11. 11. 3. ลงทะเบียนและสร้าง e-mail เมื่อลงทะเบียนถูกต้องและสร้าง e-mail ได้ ระบบจะแสดงข้อความยินดีต้อนรับและแนะนำาคุณสมบัตเด่นของ Gmail (ดัง ิรูป) ให้เลื่อนจอภาพไปด้านล่าง แล้วเลือกปุ่ม แจ๋วเลยไปที่กล่องจดหมาย เพือเปิด ่ตู้จดหมายหรือกล่องจดหมายของเราได้ทันที
 12. 12. คลิกเลือกปุ่มเพื่อเปิดตู้จดหมายของเรา
 13. 13. 4. การใช้ตจดหมายของ Gmail ู้ เมื่อเปิดตู้จดหมายของ Gmail ได้แล้ว จะแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทย ดังรูป (ขณะนี้มีจดหมาย 1 ฉบับจากผู้ส่งคือ ทีมงาน Gmail ชือหัวเรือง ่ ่จดหมายคือ Gmail ไม่เหมือนใคร, นี่คือสิ่งที่คณควรต้องรู้ ) ถ้าต้องการ ุเปิดจดหมายให้เลือกคลิกที่ชื่อหัวเรื่องจดหมายได้เลย
 14. 14. คลิกเพื่อเขียนจดหมายใหม่ ส่งให้ผรับ ู้ คลิกเพื่ออ่าน จดหมายที่ส่ง มา
 15. 15. 4. การใช้ตจดหมายของ Gmail ู้ กรณีทต้องการส่งจดหมายหรือ ี่เขียนจดหมายให้เลือกคำาสัง เขียน ่จดหมาย เพื่อกรอกรายละเอียดทีสำาคัญ ่คือ e-mail address ของผู้รบ, ชือหัว ั ่เรืองจดหมาย, เลือกชือไฟล์หรือ ่ ่แฟ้มข้อมูลทีต้องการแนบ และราย ่ละเอียดเนือหาจดหมาย ดังรูป ้
 16. 16. e-mail ผูรับคือ ้ sirichai.nbr@gmail.com เลือกไฟล์แล้วคลิก คำาสั่ง Open เพื่อ แนบไฟล์ไปกับ จดหมายคลิกเพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากแหล่งเก็บข้อมูล (Drive C)
 17. 17. ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วคลิกปุ่มส่ง เพื่อส่ง e-mail
 18. 18. 5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไป ให้เปิดโปรแกรม InternetExplorer และเปิดเว็บไซต์ของGmail โดยการกรอกชือเว็บไซต์ g ่mail.com หรือ www.gmail.com จากนั้นให้ กรอกรหัสผูใช้ และ ้รหัสผ่าน ดังรูป
 19. 19. กรอกชื่อ เว็บไซต์ gmail.comกรอกรหัสผูใช้ เช่น ้chidchanok.nbr (กรณีตัวอย่างที่ลงทะเบียนไว้) จากภาพใช้รหัสผูใช้ คือ ้sirichai.nbr เพื่อเปิดตู้จดหมายจากนั้นกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องแล้วเลือกปุ่ม ลงชือเข้า ่ใช้งาน
 20. 20. 5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไป ถ้ากรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงรายละเอียดของตู้จดหมาย และ ชือ e-mail ของ ่ผู้ใช้หรือเจ้าของตู้จดหมาย ดังรูป
 21. 21. e-mail ของผูใช้ ้ (เจ้าของ ตู้จดหมาย) คลิกเลือกหัวเรื่อง จดหมายเพื่ออ่าน จะชื่อผูส่งจดหมาย ้ แสดงรายละเอียดมาถึงเรา จดหมายและไฟล์ที่ แนบมา
 22. 22. 5. การเปิดตู้จดหมายครั้งต่อไปเมื่อเปิดจดหมายแต่ละฉบับ จะแสดงรายละเอียดและไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย ดังรูป
 23. 23. ถ้าต้องการตอบจดหมาย กลับไปหาผูส่งให้เลือกปุ่มคำา ้สั่ง ตอบ
 24. 24. หมายเหตุทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ควรเลือกคำาสัง ่ออกจากระบบ ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อปิดตู้หรือกล่องจดหมายของเราให้เรียบร้อย
 25. 25. ความหมายของ Blogger Blogger คือ สมาชิกเจ้าของ Blog ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ Blog ของตนเอง ตามความประสงค์ของตนเอง จะเขียนเรื่องแนวใดก็ได้ จะสั้นจะยาว จะไม่ต่อเนื่องหรือจะต่อเนื่อง จะใส่ภาพ จะใส่เสียงหรือจะใส่ลิงค์อะไรก็ได้ จะตกแต่งหน้าโฮมเพจเป็นรูปแบบมาตรฐาน หรือจะปรับเปลียนทุกครั้งทีเขียน Blog เรื่องใหม่ ่ ่ก็ได้ข้อสำาคัญ จะอยู่ถาวร ไม่อาจมีใครลบได้ นอกจากจะผูทรู้ ้ ี่Password ...การเขียนกระทูในเว็บบอร์ด จะไม่สามารถ ้ปรับหน้าโฮมเพจได้ และหากกระทู้ใดไม่มีผเข้าเยี่ยมชม ู้กระทู้นนจะตกอันดับ และในทีสุดก็จะถูกลบทิ้งไป... แต่ ั้ ่Blog จะอยู่ได้นาน เขียนได้ตามใจชอบ ปกติ การเขียนBlog จะอนุญาตให้ผอื่น (สมาชิก หรือบุคคลทั่วไป) เข้าไป ู้อ่าน แต่ในบางเจ้าของ Blog หรือเจ้าของเดียวกันแต่ในบาง
 26. 26. ประเภทของ Blog1.แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของ2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
 27. 27. 1.แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผูเป็น ้ เจ้าของ1.1 Personal Blog เป็น Blog ที่ใช้เพื่อสนองความต้องการส่วนตัว1.2 Business Blog เป็น Blog ที่ใช้ในทางธุรกิจมีการให้ข้อมูลและอาจจะมีการซือขายด้วย ้ จากผลการสำารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชันนำาทางธุรกิจทั่วโลก โดย ้Sherpa Marketing เมื่อปลายปี 2006 พบว่าองค์กรใหญ่ๆในแถบประเทศเอเชียและแปซิฟิค มีแนวโน้มที่จะทำา Business Blog ในปี 2007มากขึ้น
 28. 28. 2.แบ่งตามลักษณะการใช้งาน2.1 Diary เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่เขียนบันทึกประจำาวันของตนหรือของคนใกล้ชิด2.2 General Blog เป็น Blog ที่นำาเสนอเรื่องหลายๆด้าน ตามข้อมูลที่ตนมี หรือตามกระแสนิยมหรือตามเทศกาล2.3 Professional Blog เป็น Blog ที่ผู้มีความรู้มีประสบการณ์ มีความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เขียนบล็อกเฉพาะกลุ่มเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงกลุมเรื่องเดียว ่เช่น เรื่องรถ เรื่องการซ่อมแซมบ้าน เรื่องการเลี้ยงดูลูก เรื่องการดูแลผู้สูงวัย
 29. 29. ข้อดีของ Blog1. ต้นทุนการทำา Blog ฟรี เมื่อเปรียบเทียบกับการทำาเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งมีค่าใช้จ่าย จึงเหมาะมากกับองค์กรขนาดเล็ก และองค์กรการกุศล2. วิธีการทำาไม่ยุ่งยาก มี Template ให้ จึงไม่ต้องทำาโฮมเพจทั้งหมด3. ใช้เวลาในการ Update แต่ละครั้งไม่ยาก และไม่นาน4. ใช้เป็นช่องทางสื่อสารสองทางกับลูกค้าได้ดีพอสมควร ...ทั้งนี้ควรเลือกทำา Blog กับเว็บที่มีลูกค้าหรือคนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมต่อวันมากๆ ก็จะสามารถลิงค์มาที่ Blog ขององค์กรได้ง่าย...อย่างไรก็ดีสามารถลิงค์ ระหว่าง Blog คนละเว็บก็ได้
 30. 30. ข้อดีของ Blog ปัจจุบัน Google มีการซื้อกิจการของเว็บไซต์ทั่วโลก จึงทำาให้ฝั่งขวามือนันมีเมนู ้และสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ดังๆ หลายเว็บไซต์ เช่น Blogger หรือ PicassaWeb Album และ ฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกหลายตัวที่จะทำาให้เราใช้งานเว็บในเครือข่ายของGoogle ได้อย่างคุมค่า ้ เพื่อนๆที่สมัคร Gmail เรียบร้อยแล้วสามารถทำาตามวิธีดงต่อไปนี้ ในการสมัคร ัBlogger มาใช้งานกัน
 31. 31. วิธีการสมัคร Blogger จากGmail1. เปิดเว็บไซต์ Google2. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสูระบบ ่3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger4. เริมเขียนบล็อก ่
 32. 32. วิธีการสมัคร Blogger จากGmail1. เปิดเว็บไซต์ Google2. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสูระบบ ่3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger4. เริมเขียนบล็อก ่
 33. 33. 1. เปิดเว็บไซต์ Google โดยการกรอก URL คือwww.google.com หรือ google.comที่ address bar แล้ว Enter จะแสดงหน้าจอภาพเว็บไซต์ Google ดังรูป จากนั้นให้เลือกที่ Gmail เพื่อเข้าสู่ระบบ e-mail ของGmail จาก Google
 34. 34. กรอกชื่อเว็บไซต์ www.google.comหรือ google.com เพื่อเปิด เว็บไซต์
 35. 35. เลือกคลิกที่Gmail
 36. 36. 2. กรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อคลิกเลือกที่ Gmail จากขัน ้ตอนที่ 1 แล้ว จะแสดงแบบฟอร์มการเข้าสูระบบเป็นภาษาไทย ผู้ใช้ต้อง ่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ดังรูปในหน้าถัดไป
 37. 37. กรอก e-mail ที่เราได้ สร้างไว้โดยเป็น e-mail ของ gmail เพื่อเข้าสู่ ระบบกรณีที่เพื่อนๆ เข้ามาสมัครครั้งแรกก็จะเห็นประโยคที่ว่า"บันทึกการใช้ข้อมูลของ แล้วคลิกทีเข้า ่ฉัน" สู่ระบบ
 38. 38. 3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger จากนันให้ปิดหน้าจอทั้งๆ ที่ยังอยู่ใน ้บัญชีอีเมล์ของ Gmail แล้วเข้าหน้าแรกของGoogle ลองสังเกตดูขวามือบนจะพบว่ามีเมนูมากขึ้นอีก 1 เมนูคือ "บัญชีของฉัน"และจะเห็นอีเมล์preeda.limnontakul@gmail.comโดยเวลาจะเข้าสูการใช้งาน Blogger ก็จะ ่กดเมนู "บัญชีของฉัน"
 39. 39. คลิกที่ บัญชีe-mail ของ ของฉันเราทีปรากฏ ่
 40. 40. คลิกที่เมนู Bloggerเพื่อเข้าสู่หน้าบัญชีของBlogger
 41. 41. เลือก เปลี่ยน ภาษาใส่ e-mail และรหัสผ่าน คลิกลงชื่อ เข้าใช้งาน
 42. 42. 3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger การตังชือเว็บบล็อก และตังชื่อ URL ้ ่ ้หรือคล้ายโดเมนตรงนีขอแนะนำาว่า การตั้ง ้ชื่อเว็บบล็อก ไม่ต้องไปซีเรียส สามารถเปลี่ยนได้ แต่ที่ซีเรียสคือ การตั้งชื่อ URLหรือ sub domain name เพราะมันแก้ไขไม่ได้ ตั้งแล้วตั้งเลย (ยกเว้นแต่จะลบบล็อกทิ้งเลย)
 43. 43. ตั้งชื่อเว็บ บล็อกตั้งชื่อ คลิกลูกศร-URL ดำาเนินการต่อ
 44. 44. 3. เข้าสู่การใช้งาน Blogger หน้าเว็บเพจสุดท้าย หรือขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบล็อก คือ การเลือก "แม่แบบ" หรือ “theme” หรือ รูปแบบ-หน้าตาของเว็บบล็อกของเราเอง ซึ่งก็ขอแนะนำาว่าเลือกๆ ไปก่อนเ มันไม่ได้สำาคัญอะไร เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในบทความที่เกี่ยวข้องตอนแนะนำาเมนูต่างๆจากนันก็กด "ลูกศร-ดำาเนินการต่อ" ได้เลย ้
 45. 45. คลิกเลือก "แม่แบบ" หรือ"theme" คลิกลูกศร- ดำาเนินการต่อ
 46. 46. 4. เริมเขียนบล็อก ่พบหน้าเว็บเพจ "บล็อกของคุณถูกสร้างเสร็จแล้ว" จากนั้นกดปุ่มลูกศร "เริ่มต้นการเขียนบล็อก" ได้เลย เพื่อเริ่มเขียนบล็อก
 47. 47. คลิกลูกศร "เริ่มต้นการเขียนบล็อก"
 48. 48. 4. เริมเขียนบล็อก ่ คีย์เลข 1111111111 เข้าไปที่ "ชือ ่เรื่อง" ใน"พื้นที่ให้เขียนบทความ" และใน "ป้ายกำากับ" เพื่อเป็นการทดสอบ แต่ถ้าเพื่อนๆมีบทความเตรียมไว้อยู่แล้ว ก็ใส่ได้เลยพร้อมตั้งชื่อเรื่องด้วย ส่วนป้ายกำากับควรใส่ "คำาสำาคัญ" ให้สอดคล้องกับบทความที่เขียน และควรจะมีคำาสำาคัญหลักอยู่ด้วย คำาสำาคัญที่เพิ่มเติม ก็ขึ้นอยู่กับว่า เขียนบทความเรื่องอะไรถ้าเขียนเรื่อง แผลกดทับต้องดูแลอย่างไร ก็ควรใส่คำาว่า "แผลกดทับ" ไปด้วย เป็นต้น
 49. 49. ตั้งชื่อ เรื่อง เขียน ข้อความคลิก "เผยแพร่ เขียน "คำาบทความ" สำาคัญ"
 50. 50. 4. เริมเขียนบล็อก ่ เมื่อกดเมนูสีส้มที่เขียนว่า "เผยแพร่บทความ" จะเห็นหน้าเว็บเพจ "เผยแพร่บทความบล็อกของคุณเสร็จสมบูรณ์" ขอแนะนำาอีก 2 เมนู คือ เมนู "แก้ไขบทความ" ถ้าเรากดเมนูนี้ จะไปสู่บทความที่เราพึ่งจะเขียนบทความมาก่อนหน้านี้ เพื่อเข้าไปแก้ไขเนื้อหาในบทความได้ ส่วนเมนู "สร้างบทความใหม่" เพื่อจะไปที่หน้าการเขียนบทความใหม่ จากนันควร ้กดเมนู "ดูบล็อก" ก็จะเห็นหน้าเว็บบล็อกของเราซึ่งก็มีรปแบบหน้าตาที่เลือกๆ ไปก่อนหน้านี้ ูก่อนจะไปดูหน้าเว็บบล็อกที่เสร็จแล้ว
 51. 51. คลิก"แก้ไขบทความ" เพื่อไปสู่บทความทีเรา่ พึ่งจะเขียนก่อนหน้านี้ เพื่อเข้าไปแก้ไขเนือหา ้ ในบทความได้ คลิก"สร้าง บทความใหม่" เพื่อจะไปที่หน้า การเขียนบทความ ใหม่คลิก "ดูบล็อก"เพื่อดูหน้าเว็บบล็อกของเรา
 52. 52. นี่คือหน้าเว็บ บล็อกของ เรา
 53. 53. อ้างอิง http://203.172.182.19/userfiles/ gmail_register%281%29.pdf http://bloggerbuild.blogspot.com/2008/04/5.html itoeblog.blogspot.com/2009/05/blogger.html

×