Information Technology for Business

1,905 views
1,720 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 4
 • โลจิสติกส์ คือ กระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด การ เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม กระจายของสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ กิจกรรมหลัก การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง กระบวนการสั่งซื้อ การบริหารข้อมูล การบริหารการเงิน กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น กิจกรรมเสริม การบริหารคลังสินค้า การขนย้ายวัสดุ การจัดซื้อจัดหา การบรรจุหีบห่อ การบริหารอุปสงค์
 • Information Technology for Business

  1. 1. แนะนำอาจารย์ <ul><li>ดร . ชัยรัตน์ จุสปาโล </li></ul><ul><li> อดีต ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ </li></ul><ul><li> คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ </li></ul><ul><li> มือถือ 086-5989056 , chairat.jus@hotmail.com </li></ul><ul><li>การศึกษา </li></ul><ul><li>B.B.A (Major: Business Computer , Minor: Marketing) </li></ul><ul><li>Prince of Songkla University </li></ul><ul><li>M.B.A. (Business Administration) </li></ul><ul><li>Ramkamheang University </li></ul><ul><li>D.B.A. (Information Technology Management) </li></ul><ul><li>First Class Honors, G.P.A 3.96/4.00 : Durakijpundit University </li></ul>
  2. 2. เมนูกลยุทธ์ เพื่อการเรียนรู้ <ul><li>ฝึกอ่านความคิด ลิขิตในจิตใจ คิดตลอดเวลาว่าผู้พูดตั้งเจตนาว่าอย่างไร </li></ul><ul><li>สร้างบ่อความรู้ สู่การซึมซับ แยกหมวดการจัดเก็บความรู้ให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>สร้างภาพในสิ่งที่ฟัง จำในสิ่งที่คิด ลิขิตในสิ่งที่ใช้ </li></ul><ul><ul><li>รวมข้อมูลข่าวสาร >> สู่การวิเคราะห์ >> เพื่อแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><li>เรียนในสิ่งที่เราอยากรู้ ไม่ใช่ที่คุณครูอยากสอน </li></ul><ul><ul><li>ฝึกตั้งคำถาม สร้างโจทย์เพื่อการเรียน </li></ul></ul><ul><li>เรียนรู้ภายใต้สังคมที่ใฝ่เรียนรู้ (Learning Society) </li></ul>
  3. 3. Suppliers Customers Organization TQM : Value Chain Model Total Quality Management Concept
  4. 4. Supplier Customer Customer’ s Customer Suppliers’ Supplier Make Deliver Make Source Deliver Source ( internal or external ) ( internal or external ) Your Company โซ่อุปทานระบบธุรกิจ การวางแผน ( Plan) การจัดซื้อ จัดหา ( Source) การผลิต ( Make) การจัดส่ง (Deliver) โซ่อุปทานภายในองค์กร โซ่อุปทานภายนอกองค์กร โซ่อุปทานภายนอกองค์กร Plan Deliver Source Make Source Deliver
  5. 5. องค์ประกอบและกิจกรรมของธุรกิจ จัดซื้อ ผลิต จัดส่ง ข้อมูลและการเงิน วางแผน Goods and Services Finance Information Suppliers Customers
  6. 6. ภาพกว้างการใช้ IT กับองค์การ
  7. 7. Are We Doing The Right Things? (What?) Are We Doing Things Right? ( How ?) Output Process Outcome Total Quality Management Concept SIPOC Model Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Input
  8. 8. Input: Resources, including cost and workforce Process: Activities, efforts, workflow Output: Products and services produced Outcome: Results, accomplishments, impacts Performance Measures Total Quality Management Concept SIPOC Model Are We Doing The Right Things? (What?) Are We Doing Things Right? ( How ?) Output Input Process Outcome
  9. 9. เทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) </li></ul><ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ฐานข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>การสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>อินเทอร์เน็ต </li></ul></ul>
  10. 10. © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 1- Slide
  11. 11. Computer Hardware
  12. 12. Outline <ul><li>ชนิดของคอมพิวเตอร์ (Types of computer) </li></ul><ul><li>ส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์ (Basic Component of Computer Systems) </li></ul><ul><li>อุปกรณ์การนำเข้าข้อมูล (Input Unit) </li></ul><ul><li>ซีพียู และหน่วยความจำหลัก (CPU & Main Memory) </li></ul>
  13. 13. Outline <ul><li>หน่วย ความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) </li></ul><ul><li>หน่วยแสดงผล (Output Unit) </li></ul><ul><li>อุปกรณ์อื่น ๆ </li></ul>
  14. 14. ความหมายของคอมพิวเตอร์ <ul><li>Computer หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคส์ ที่สามารถ รับโปรแกรมและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เครื่องสามารถรับ ได้ แล้วทำการคำนวณโปรแกรมและข้อมูลตามคำสั่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ทำการเปรียบเทียบจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ </li></ul>
  15. 15. ความหมายของคอมพิวเตอร์ <ul><li>คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้นตอนคือ </li></ul><ul><li>รับโปรแกรมและข้อมูล </li></ul><ul><li>ประมวลผล </li></ul><ul><li>แสดงผลลัพธ์ </li></ul>
  16. 16. ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ <ul><li>ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>มีความเร็วสูงในการประมวลผล </li></ul><ul><li>มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ </li></ul><ul><li>มีหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ </li></ul>
  17. 17. ระบบคอมพิวเตอร์ <ul><li>ระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญ 6 ส่วนคือ </li></ul><ul><li>ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ ( Software ) </li></ul><ul><li>ข้อมูล ( Data ) </li></ul><ul><li>บุคลากร ( Peopleware ) </li></ul><ul><li>ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐาน ( Procedure ) </li></ul><ul><li>ระบบสื่อสารข้อมูล ( Data Communication ) </li></ul>
  18. 18. <ul><li>หากแบ่งตามขนาด สามารถแบ่งได้ 4 ชนิดดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>Microcomputer </li></ul></ul><ul><ul><li>Minicomputer </li></ul></ul><ul><ul><li>Mainframe </li></ul></ul><ul><ul><li>Supercomputer </li></ul></ul>ชนิดของคอมพิวเตอร์ Types of computer เล็ก ใหญ่
  19. 19. Microcomputer <ul><li>มีขนาดเล็ก ราคาค่อนข้างถูก </li></ul><ul><li>มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ </li></ul><ul><li>ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้ </li></ul><ul><li>ไมโครคอมพิวเตอร์หมายความรวมถึง พีซี ( PC – Personal Computer ) และเวิร์คสเตชั่น ( Workstation ) </li></ul>
  20. 20. พีซี สามารถแบ่งแยกตามขนาดของเครื่องได้ดังนี้ <ul><li>Desktop Computer </li></ul><ul><li>Tower Case </li></ul>
  21. 21. พีซี สามารถแบ่งแยกตามขนาดของเครื่องได้ดังนี้ <ul><li>Laptop Computer </li></ul><ul><li>Notebook </li></ul>
  22. 22. พีซี สามารถแบ่งแยกตามขนาดของเครื่องได้ดังนี้ <ul><li>Palmtop Computer </li></ul>
  23. 23. Workstation <ul><li>คล้ายเครื่องเดสก์ทอป </li></ul><ul><li>มีขีดความสามารถทางกราฟิกและคำนวณเหนือกว่า PC </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่ใช้ Unix OS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สำเร็จได้แก่ โปรแกรมการจัดทำต้นฉบับหนังสือ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์งานจำลองและคำนวณทางวิทย์ งานออกแบบทางด้านวิศวกรรมและการควบคุมเครื่องจักร </li></ul>
  24. 24. Minicomputer <ul><li>ขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้หลายคน </li></ul><ul><li>ราคาสูงกว่า Workstation </li></ul><ul><li>ใช้สำหรับงานขององค์กรขนาดกลาง + ใหญ่ </li></ul><ul><li>ใช้เป็นเครื่องให้บริการ (server) </li></ul><ul><ul><li>เช่น ให้บริการแฟ้มข้อมูล ให้บริการข้อมูล ให้บริการช่วยในการคำนวณ และการสื่อสาร </li></ul></ul>
  25. 25. Mainframe <ul><li>เหตุที่เรียกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เพราะตัวเครื่องประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่ที่ภายในตู้มีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก </li></ul><ul><li>ปัจจุบันมีขนาดลดลงมาก </li></ul><ul><li>ราคาสูงมาก มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์การ </li></ul><ul><li>ต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี </li></ul>
  26. 26. Mainframe
  27. 27. Supercomputer <ul><li>เหมาะกับงานคำนวณตัวเลขจำนวนหลายล้านตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว </li></ul><ul><li>เช่น งานพยากรณ์อากาศ ที่ต้องนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศทั้งระดับภาคพื้นดิน และระดับชั้นบรรยากาศเพื่อดูการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ </li></ul><ul><li>งานควบคุมขีปนาวุธ </li></ul><ul><li>งานควบคุมทางอวกาศ </li></ul>
  28. 28. Supercomputer <ul><li>งานประมวลผลภาพทางการแพทย์ </li></ul><ul><li>งานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านเคมี เภสัชวิทยา </li></ul><ul><li>ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมาก เนื่องจากมีโครงสร้างการคำนวณแบบขนานเรียกว่า </li></ul><ul><li>เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP) คือการคำนวณที่กระทำกับข้อมูลหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน </li></ul>
  29. 29. รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ ตั้งโต๊ะ (pedestals) แร๊ค (Rack-Mount) เบลด (Blade)
  30. 30. โครสร้างเบลดเซิร์ฟเวอร์ <ul><li>องค์ประกอบหลัก </li></ul><ul><ul><li>ตัวถัง </li></ul></ul><ul><ul><li>แผงซีพียูเบลด </li></ul></ul><ul><ul><li>แต่ละแผงซีพียูเบลดจะใช้ทรัพยากรบนตัวถังร่วมกัน ตามแต่จะออกแบบ </li></ul></ul>
  31. 31. ประโยชน์การใช้เบลดเซิร์ฟเวอร์ <ul><li>ลดปริมาณการใช้กำลังไฟเนื่องจากแยกแหล่งจากไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ที่ตัวถังให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์ใช้ร่วมกัน </li></ul><ul><li>ลดจำนวนสายสัญญาณและสามารถใช้สายที่สั้นลง </li></ul><ul><li>อาจใช้ซีพียูต่างผลิตภัณฑ์ในตัวถังเดียวกันได้ </li></ul><ul><li>อาจประหยัดเนื้อที่โดยรวมมากกว่า </li></ul><ul><li>สร้างปริมาณความร้อนโดยรวมน้อยกว่า </li></ul>
  32. 32. ความจำเป็นต้องใช้เบลด <ul><li>ต้องการใช้ประโยชน์จากเบลดตามที่อธิบาย </li></ul><ul><li>มีจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการใช้งานรวมหลายตัว </li></ul>
  33. 33. ข้อพิจารณาการเลือกใช้เบลด <ul><li>สามารถทำงานร่วมกับระบบเก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>รูปแบบการขยายระบบเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร (SAN, NAS iSCSI) </li></ul><ul><li>ควรมีระบบปรับระดับการใช้กำลังไฟฟ้าให้ต่ำ กรณีที่ใช้งานน้อย </li></ul><ul><li>มีระบบระบายความร้อนประจำแต่ละเบลด </li></ul><ul><li>มีระบบ failover ภายในตัว ช่วยให้ย้ายงานจากเบลดหนึ่งไปอีกเบลดหนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นเพิ่มเติม </li></ul><ul><li>ความสามารถในการขยายหน่วยความจำ ( สำหรับใช้ในงาน Virtualization) </li></ul><ul><li>ตัวถังควรมองเห็นเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์เมื่อเข้าปรับตั้ง ไม่เป็นแบบสวิตช์ที่ปรับตั้งยุ่งยาก </li></ul>
  34. 34. เทคโนโลยี Virtualization <ul><li>เทคนิค Virtualization แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก </li></ul>Hard Partitions Virtual Machines OS Virtualization Calendar Server Database Web Server Mail Server Web Server File Server Identity Server App Server Database OS OS OS OS ที่มา : sun microsystems Server OS App
  35. 35. ส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์ Secondary Storage Output Unit Input Unit Control Unit Main Memory Arithmetic & Logical Unit CPU
  36. 36. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ <ul><li>หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญคือ หน่วยประมวลผลกลาง , หน่วยความจำหลัก , หน่วยรับข้อมูล , หน่วยแสดงผล , หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง </li></ul>
  37. 37. องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ รูปแสดง องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้พีซีเป็นการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน
  38. 38. อุปกรณ์การนำเข้าข้อมูล (Input Device) <ul><li>รับข้อมูลที่ถูกป้อนโดยผู้ใช้ </li></ul><ul><li>นำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><ul><li>ตัวอย่างเช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องอ่านบาร์โค้ด สแกนเนอร์ </li></ul></ul>
  39. 39. อุปกรณ์การนำเข้าข้อมูล (Input Device) Touch Screen Keyboard Mouse
  40. 40. CPU : Central Processing Unit <ul><li>ลักษณะเป็น ชิปที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เรียกว่า &quot; ไมโครโปรเซสเซอร์ &quot; (Microprocessor) </li></ul><ul><li>ซีพียู เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล </li></ul>
  41. 41. CPU : Central Processing Unit <ul><li>หน่วยประมวลผลกลางมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ </li></ul><ul><li>หน่วยควบคุม ( Control Unit ) </li></ul><ul><li>หน่วยคำนวณและตรรกะ ( Arithmetic & Logical Unit : ALU ) </li></ul><ul><li>หน่วยความจำหลัก ( Main Memory ) </li></ul>
  42. 42. หน่วยความจำหลัก ( Main Memory) <ul><li>เป็นหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในระหว่างที่มีการเปิดเครื่องพีซี </li></ul><ul><li>มีการส่งข้อมูลให้กับซีพียูในการประมวลผล ผ่านเส้นทางที่เราเรียกว่า &quot; ซิสเต็มบัส &quot; (System Bus) </li></ul><ul><li>ส่งข้อมูลออกไปยังส่วน Output หรือ ส่งให้ส่วนความจำสำรอง Secondary Storage ผ่านเส้นทางที่เรียกว่า &quot; ไอโอบัส &quot; (Input/Out Busses: I/O Busses) </li></ul>
  43. 43. (1.) RAM (2.) ROM
  44. 45. หน่วยความจำถาวร ( Secondary Storage Unit) <ul><li>คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ถาวร เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ </li></ul><ul><li>ข้อมูลไม่หายไปเมื่อปิดเครื่อง </li></ul>
  45. 46. <ul><li>Hard Disk </li></ul><ul><li>Floppy Disk </li></ul><ul><li>CD ROM </li></ul><ul><li>Handy Drive </li></ul>( Secondary Storage Unit)
  46. 47. หน่วยแสดงผล (Output Unit) <ul><li>เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล </li></ul><ul><li>เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ </li></ul><ul><li>ลำโพง </li></ul>
  47. 48. Computer Software
  48. 49. Outline <ul><li>In this chapter, we will study: </li></ul><ul><ul><li>ซอฟท์แวร์ระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟท์แวร์ประยุกต์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิวัฒนาการและทิศทางของซอฟท์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร </li></ul></ul>
  49. 50. ความสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ Hardware ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software ) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )
  50. 51. ประเภทของซอฟท์แวร์ <ul><li>ซอฟท์แวร์ระบบ (Systems Software) </li></ul><ul><ul><li>ชุดคำสั่งที่ควบคุม บริหารและจัดการทรัพยากรของระบบ </li></ul></ul>Computer Software Systems Software Application Software Makes the computer function Does something interesting <ul><li>ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) </li></ul><ul><ul><li>ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ </li></ul></ul>1. 2.
  51. 52. 1. ซอฟท์แวร์ระบบ (System Software) <ul><li>คือซอฟท์แวร์ซึ่ง : </li></ul><ul><ul><li>ควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัดสินใจว่าจะนำโปรแกรมใดมา ประมวลผล </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนการทำงาน ของซอฟต์แวร์ประยุกต์ กำหนดว่าอนุญาตให้โปรแกรมใช้ทรัพยากรใดได้บ้าง และลำดับ การทำงานทั้งหมด </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นตัวกลางระหว่าง HW กับ Application SW </li></ul></ul>
  52. 53. Systems Software System Control Programs Systems Support Programs Systems Development Programs ซอฟต์แวร์ระบบจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ System Software (cont.)
  53. 54. <ul><li>System Support Programs </li></ul><ul><ul><li>อำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้ ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><li>System Control Programs </li></ul><ul><ul><li>ควบคุม จัดการและบริหารทรัพยากร ( ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และข้อมูล ) ตัวอย่างเช่ น ระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul>System Software (cont.)
  54. 55. <ul><li>System Development Programs </li></ul><ul><ul><li>ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลสารสนเทศและเตรียมการใช้งานต่างๆ ในลักษณะที่มุ่งผู้ใช้เป็นหลักหรือแปลง source code ให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานได้ </li></ul></ul>System Software (cont.)
  55. 56. <ul><li>Major Desktop Operating Systems </li></ul>MS-DOS Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows 2000 Microsoft Products: Windows XP Windows ME Macintosh Operating System UNIX Java Operating System (JavaOS) Other Products: Linux IBM O/S 2
  56. 57. <ul><li>Enterprise Operating Systems </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อมๆ กันของยูสเซอร์หลายร้อยคน และรองรับการทำรายการได้หลายล้านรายการพร้อมๆกันต่อวัน </li></ul></ul><ul><ul><li>IBM ’ s OS/390, IBM ’ s VM (Virtual Machine), IBM ’ s VSE (Virtual Storage Extended), and IBM ’ s OS/400 </li></ul></ul>Type of Operating System (cont.)
  57. 58. <ul><li>รองรับการบริหารและจัดการคำสั่ง และ สนับสนุนการใช้งานของ ผู้ใช้ </li></ul><ul><li>Examples: </li></ul><ul><ul><li>System Utilities </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำงานง่ายๆ ทั่วไปเช่น : เรียงลำดับระเบียน , การตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ , การสร้างไดเร็คทอรี และไดเร็คทอรีย่อย , การกู้แฟ้มข้อมูลที่ลบไป , การระบุที่อยู่แฟ้มข้อมูล , การจัดการการใช้งานหน่วยความจำ , และการส่งต่อผลลัพธ์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ </li></ul></ul></ul>System Support Programs
  58. 59. <ul><li>Types of Application Software </li></ul><ul><ul><li>ซอฟท์แวร์สำหรับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ (Proprietary application software) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เขียนขึ้นเพื่อความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป (Off-the-shelf application software) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นเพื่อขายให้กับบริษัทต่างๆ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อยู่ในรูปแบบสำเร็จ หรือ อาจเลือกติดตั้งเฉพาะที่เหมาะกับงานก็ได้ </li></ul></ul></ul>2. Application Software
  59. 60. Application Software (continued) <ul><li>Spreadsheets </li></ul><ul><li>Data management </li></ul><ul><li>Word processing </li></ul><ul><li>Desktop publishing </li></ul><ul><li>Graphics </li></ul><ul><ul><li>Presentation; Analysis; CAD </li></ul></ul><ul><li>Multimedia </li></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><li>Speech-recognition </li></ul><ul><li>Groupware </li></ul>ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่พบเห็นในปัจจุบัน ถูกออกแบบเพื่อให้ เหมาะกับงานทั่วๆ ไป ดังต่อไปนี้
  60. 61. ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป <ul><li>ซอฟท์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing) </li></ul><ul><li>ซอฟท์แวร์ตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet) </li></ul><ul><li>ซอฟท์แวร์ด้านฐานข้อมูล (Database Management) </li></ul><ul><li>ซอฟท์แวร์การแสดงกราฟฟิก (graphic presentation program) </li></ul><ul><li>โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร (Communications) </li></ul>
  61. 62. ตัวแปลภาษา ( Translator ) <ul><li>ใช้ในการแปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ไปเป็นภาษาเครื่อง ( Machine Language ) </li></ul><ul><li> โปรแกรมต้นฉบับ ( Source code ) </li></ul><ul><li> ออบเจคโค้ด ( Object code ) </li></ul><ul><li>ตัวแปลภาษาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จะต่างกันที่ขั้นตอนที่ใช้ในการแปลภาษาให้อยู่ในรูปที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น </li></ul><ul><li> แอสแซมเบลอ ( Assembler ) เป็นตัวแปลภาษาแอสแซมบลีซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง ( Machine Language ) </li></ul>
  62. 63. <ul><li> อินเทอพรีเตอร์ ( Interpreter ) เป็นตัวแปลภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ไปเป็นภาษาเครื่อง โดยใช้หลักการแปลพร้อมกับทำงานตามคำสั่งทีละบรรทัดตลอดไปทั้งโปรแกรม </li></ul><ul><li> คอมไพเลอร์ ( Compiler ) เป็นตัวแปลภาษาระดับสูงเช่นเดียวกับ อินเทอพรีเตอร์แต่จะใช้วิธีการแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมให้เป็น Object ก่อนที่จะนำไปทำงาน </li></ul>ตัวแปลภาษา ( Translator )
  63. 64. การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล
  64. 65. รหัสแทนข้อมูล <ul><li>ข้อมูล (data) หมายถึง ความจริง (fact) ซึ่งสามารถบันทึกไว้ได้ และมีความหมายอยู่ในตัว </li></ul><ul><li>ระบบคอมพิวเตอร์ อาศัยการทำงานของสัญญาณไฟฟ้า ทำให้สถานะมี 2 สถานะ คือ สถานะปิด (off) และสถานะเปิด (on) จึงต้องหาวิธีในการแทนที่สถานะสองสถานะนี้นั้นคือการใช้เลขฐานสอง (Binary Number System) ประกอบด้วยเลข 0 และเลข 1 การประกอบเลขฐานสองขึ้นหลาย ๆ หลักทำให้สามารถแทนความหมายข้อมูลต่าง ๆ ได้จำนวนมากมาย </li></ul>
  65. 66. นิยามของโครงสร้างข้อมูล <ul><li>โครงสร้างข้อมูล ( data organization ) ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. บิต ( bit ) </li></ul><ul><li>2. ไบต์ ( byte ) </li></ul><ul><li>3. เขตข้อมูล (Field) </li></ul><ul><li>4. ระเบียน (Record) </li></ul><ul><li>5. แฟ้มข้อมูล (File) </li></ul><ul><li>6. ฐานข้อมูล (Database) </li></ul>
  66. 67.
  67. 68. ชนิดของรหัสแทนข้อมูล <ul><li>รหัส EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code) </li></ul><ul><li>พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ใช้แทนข้อมูลต่างกันได้ทั้งหมด 2 8 หรือ 256 ชนิด ( ใช้ 8 บิตเป็น 1 ไบต์ ) </li></ul><ul><li>รหัส ASCII (American Standard code for Information Interchange) </li></ul><ul><li>เป็นรหัสสากลที่นิยมใช้มาก ใช้ 8 บิต เป็น 1 ไบต์ เช่นเดียวกับ EBCDIC </li></ul><ul><li>รหัส UniCode </li></ul><ul><li>เป็นรหัสใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาแทนรหัสพิเศษต่าง ๆได้มากขึ้นเพราะใช้ 16 บิตต่อไบต์ ในการแทนข้อมูล ทำให้ครอบคลุมภาษาต่าง ๆ ได้หลายภาษาโดยไม่ต้องมีการแปลง </li></ul>
  68. 69. ระบบไฟล์ข้อมูล ( Data file) <ul><li>หน่วยเก็บข้อมูลสำรองของคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลในรูปของเลขฐานสอง ซึ่งประกอบกันเป็นแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ โดยที่ไม่ว่าจะใช้สื่อเก็บข้อมูลชนิดใดก็ตาม ทุกอย่างที่เก็บอยู่ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรองต้องอยู่ในรูปของไฟล์ ไฟล์ทุกไฟล์ต้องมีชื่อเรียก และไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ก็จะถูกจัดเก็บไว้ใน ไดเรคทอรี่ (Directory) หรือ โฟล์เดอร์เดียวกัน (Folder) โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของไฟล์ในโฟล์เดอร์ด้วย </li></ul>
  69. 70. <ul><li>โปรแกรมไฟล์ (Program File) </li></ul><ul><li>เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บโปรแกรมทุกชนิด ตั้งแต่โปรแกรมของระบบ (System Program) ตลอดจนถึงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ (Application Program) </li></ul><ul><li>ดาตาไฟล์ (Data File) </li></ul><ul><li>เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลทุกชนิด หรือกล่าวได้ว่าเก็บข้อมูลที่จะใช้ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จัดเก็บดาตาไฟล์ที่มีรูปแบบต่างกัน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลข้ามโปรแกรมกันไม่ได้ โดยดาตาไฟล์สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ตามประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ </li></ul>
  70. 71. ประเภทของดาต้าไฟล์ <ul><li>Configuration File เป็นไฟล์เก็บคุณสมบัติหรือตัวเลือกต่างๆ ในโปรแกรม ถ้าถูกลบอาจเสียหายต่อโปรแกรมนั้น ๆ </li></ul><ul><li>Text File เป็นไฟล์ข้อความซึ่งประกอบด้วยอักขระ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ </li></ul><ul><li>Graphics File เป็นไฟล์ข้อมูลรูปภาพทั้งสีและขาวดำ ข้อมูลที่เก็บเป็นรูปแบบเฉพาะ </li></ul><ul><li>Database File เป็นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบที่โปรแกรมฐานข้อมูลเรียกใช้ได้ </li></ul><ul><li>Sound File เป็นที่เก็บรหัสแทนเสียงในรูปแบบดิจิตอล </li></ul><ul><li>Backup File เป็นไฟล์ที่ใช้สำรองข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่อไฟล์ต้นฉบับเสีย </li></ul>
  71. 72. ปัญหาของการจัดการข้อมูลแบบไฟล์ <ul><li>ข้อมูลเกิดความซ้ำซ้อน (Data Redundancy) </li></ul><ul><li>ลำบากต่อการแก้ไข (Update Difficulties) </li></ul><ul><li>การผูกติดกับข้อมูล (Data Dependence) </li></ul><ul><li>การกระจัดกระจายของข้อมูล (Data Dispersion) </li></ul><ul><li>การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Underutilization of Data) </li></ul>
  72. 73. การประมวลผลด้วยระบบไฟล์ การประมวลผลด้วยระบบไฟล์ Application Program 2 Application Program 3 Personal Department USER 1 Personal Department USER 2 Personal Department USER 3 A B C D A B D E A B E F Application Program 1 A B C D
  73. 74. ระบบฐานข้อมูล <ul><li>ฐานข้อมูล หมายถึง การเก็บข้อมูลของผู้ใช้ และสามารถนำข้อมูลมาใช้งานร่วมกันได้ โดยไม่มีการซ้ำซ้อนของข้อมูล หรือความขัดแย้งของข้อมูล </li></ul>
  74. 75. ระบบฐานข้อมูล USER Application Program 1 Application Program 2 Application Program 3 Personal Department USER 1 Personal Department USER 2 Personal Department USER 3 Database Management System ( DBMS ) การประมวลผลด้วย Database A E F G B C D
  75. 76. แนวความคิดของฐานข้อมูล <ul><li>เป้าหมายสูงสุดของแนวความคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลคือการที่ข้อมูลแต่ละชุดถูกป้อนและจัดเก็บเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการที่ข้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรมประยุกต์เฉพาะกิจใด ๆ </li></ul><ul><li>โดยการบริหารฐานข้อมูลเราจะอาศัยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ( DBMS : Database Management System ) เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง โปรแกรมกับฐานข้อมูล </li></ul>
  76. 77. เป้าหมายของการใช้ฐานข้อมูล <ul><li>ลดความซ้ำซ้อน </li></ul><ul><li>ใช้ข้อมูลร่วมกัน </li></ul><ul><li>การใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสะดวก และถูกต้อง </li></ul><ul><li>ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและเรียกใช้ </li></ul><ul><li>ให้ความปลอดภัย </li></ul><ul><li>เกิดมาตรฐานในการใช้งาน </li></ul>
  77. 78. สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล <ul><li>ระดับภายนอก (External Level) หรือระดับวิว (View Level ) </li></ul><ul><li>เป็นมุมมองของผู้ใช้ฐานข้อมูลแต่ละคน จะสนใจเฉพาะส่วนการนำข้อมูลเข้า - ออกเท่านั้น จึงต้องการนำข้อมูลอะไรบ้างและข้อมูลที่จะนำออกมาแสดงเช่นรายงานต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ระดับแนวคิด (Conceptual Level) หรือระดับตรรกะ (Logical Level) </li></ul><ul><li>เป็นมุมมองโครงสร้างของฐานข้อมูลทั้งในระบบในลักษณะของแนวความคิด </li></ul><ul><li>ระดับกายภาพ (Physical Level) </li></ul><ul><li>เป็นมุมมองในระดับของการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูลที่จะเชื่อมการทำงานกับระบบปฏิบัติการ </li></ul>
  78. 79. Personal Department Marketing Department Finance Department DBMS EMPLOYEE SALESMAN CUSTOMER PAYROLL External Level ( individual user view ) Conceptual Level ( community user view ) Internal Level ( storage view ) Database
  79. 80. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล <ul><li>ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล หรือที่นิยมเรียกว่า ดีบีเอ็มเอส ( DBMS ) คือชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่สร้าง ดูแลรักษา และใช้งานส่วนต่างๆ ของฐานข้อมูล และเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ </li></ul><ul><li>โดยมี DBA ( Database Administator ) จะเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้งาน ตัวอย่างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ Ingres, Oracle, Informix, Sybase, Access, Dbase, FoxBase และ Btrive </li></ul>
  80. 81. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  81. 82. องค์ประกอบของระบบ Personal Information Systems Data Programs Procedures Workgroup Organization
  82. 83. องค์ประกอบของ ระบบ Workgroup Information Systems Local Area Network (LAN) Worker Worker Worker Manager Data Organization
  83. 84. องค์ประกอบของ ระบบ Enterprise Information Systems Computer and Programs องค์การธุรกิจ Department A Department B Users Users Department C Department D Data Data Users Users
  84. 85. ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล <ul><li>การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยที่ใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง </li></ul><ul><li>การสื่อสารเพื่อส่งข่าวสาร ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ ไปรษณีย์ วิทยุ โทรทัศน์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ซึ่งในยุคคอมพิวเตอร์เกิดการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) </li></ul>
  85. 86. ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล <ul><li>การสื่อสารข้อมูล (Data communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนของข้อมูลในลักษณะของ “ 0 ” และ “ 1 ” ระหว่างอุปกรณ์สองอุปกรณ์ </li></ul><ul><li>ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพื่อให้ระบบสามารถทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้นั่นเอง </li></ul>
  86. 87. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล <ul><li>Source system คือ ระบบผู้ส่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข่าวสาร </li></ul><ul><li>Destination system คือ ระบบผู้รับเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข่าวสาร </li></ul><ul><li>Transmission system คือ ระบบที่เป็นสื่อกลางเชื่อมผู้และผู้รับ </li></ul>
  87. 88. รูปแสดงองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
  88. 89. ชนิดของสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>สัญญาณแบบ Analog </li></ul><ul><li>สัญญาณ Digital </li></ul>
  89. 90. ช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Data Transmission Channels) <ul><li>เครือข่ายคอมพิวเตอร์นอกจากจะประกอบขึ้นจากการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแล้ว ยังต้องมีช่องทางหรือ สื่อกลาง (Media) ของการสื่อสารข้อมูล ซึ่งมีหลายช่องทางดังนี้ </li></ul><ul><ul><ul><li>แบบมีสาย ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนำแสง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แบบไม่มีสาย ได้แก่ ไมโครเวฟ ดาวเทียม อินฟราเรด ระบบวิทยุ </li></ul></ul></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Rate) </li></ul></ul><ul><ul><li>ระยะทาง (Distance) </li></ul></ul><ul><ul><li>ค่าใช้จ่าย (Cost) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสะดวกในการติดตั้ง (Ease of Installation) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Resistance to Environmental) </li></ul></ul>
  90. 91. ชนิดของระบบเครือข่าย <ul><li>Local Area Network: LAN </li></ul><ul><li>Metropolitan Area Network: MAN </li></ul><ul><li>Wide Area Network: WAN </li></ul>
  91. 92. Local Area Network:LAN <ul><li>Local Area Network: LAN </li></ul><ul><li>เป็นเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เช่น อยู่ภายในแผนกเดียวกัน สำนักงานเดียวกัน หรือตึกเดียวกัน เป็นต้น เป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานในองค์กรต่าง ๆ มากที่สุด </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของ LAN </li></ul><ul><li>- Sharing of peripheral devices : แบ่งกันใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดีรอมไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง </li></ul><ul><li>- Sharing of programs and data : แบ่งกันใช้งานโปรแกรม และข้อมูล </li></ul><ul><li>- Better communication : เป็นการติดต่อสื่อสารที่ดีกว่า </li></ul><ul><li>- Access to database : สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้สะดวก </li></ul>
  92. 93. Metropolitan Area Network: MAN <ul><li>ระบบเครือข่ายบริเวณเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ MAN ที่เป็นระยะห่างไม่มากนัก เช่น เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงภายในเขตเมือง หรือย่านใจกลางธุรกิจ </li></ul>
  93. 94. Wide Area Network: WAN <ul><li>เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่าย LAN ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปต่อกันในระยะทางที่ไกลมาก เช่น ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วเครือข่ายแบบ WAN จะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายสาธารณะ เช่น สายโทรศัพท์ ไมโครเวฟหรือดาวเทียม </li></ul><ul><li>เครือข่ายแบบ WAN อื่น ๆ </li></ul><ul><ul><li>- Circuit-Switching Networks </li></ul></ul><ul><ul><li>- Packet-Switching Networks </li></ul></ul><ul><ul><li>- ISDN : Integrated Services Digital Network </li></ul></ul><ul><ul><li>- ATM : Asynchronous Transfer Mode </li></ul></ul>
  94. 95. Network Protocol <ul><li>โปรโตคอลของระบบเครือข่าย (Network Protocol) หรือนิยมเรียกว่า Protocol stack หรือ Protocol suit คือ ชุดของกฎหรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>โปรโตคอลของระบบเครือข่ายที่เป็นแบบจำลองสำหรับอ้างอิงที่สำคัญ คือ แบบจำลอง OSI (Open System Interconnection Reference Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่พัฒนาโดยองค์กร ISO (International Standard Organization) โดยเป็นการบรรยายถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเครือข่ายในอุดมคติ โดยแบบการทำงานของระบบเครือข่ายจะประกอบไปด้วย 7 ชั้น </li></ul><ul><li>ตัวอย่างโปรโตคอลแสตก NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP </li></ul>
  95. 96. การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <ul><li>Electronic mail: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>Electronic Bulletin Boards: บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>Electronic Teleconference, Videoconferencing: การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>Electronic Data Interchange – EDI: การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>Electronic Funds Transfer – EFT: การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>E-commerce, E-Banking, E-learning, E-government </li></ul><ul><li>Telnet </li></ul><ul><li>Ftp </li></ul><ul><li>World Wide Web </li></ul>
  96. 97. Media
  97. 98. องค์ประกอบของ ระบบ Enterprise Information Systems Computer and Programs องค์การธุรกิจ Department A Department B Users Users Department C Department D Data Data Users Users
  98. 100. E-Business Technologies
  99. 115. ระบบอินเทอร์เน็ต
  100. 116. <ul><li>The largest network of networks in the world. </li></ul><ul><li>Uses TCP/IP protocols and packet switching . </li></ul><ul><li>Runs on any communications substrate. </li></ul>What is the Internet? From Dr. Vinton Cerf, Co-Creator of TCP/IP
  101. 117. Brief History of the Internet <ul><li>1968 - DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) contracts with BBN (Bolt, Beranek & Newman) to create ARPAnet </li></ul><ul><li>1970 - First five nodes: </li></ul><ul><ul><li>UCLA </li></ul></ul><ul><ul><li>Stanford </li></ul></ul><ul><ul><li>UC Santa Barbara </li></ul></ul><ul><ul><li>U of Utah, and </li></ul></ul><ul><ul><li>BBN </li></ul></ul><ul><li>1974 - TCP specification by Vint Cerf </li></ul><ul><li>1984 – On January 1, the Internet with its 1000 hosts converts en masse to using TCP/IP for its messaging </li></ul>
  102. 118. *** Internet History ***
  103. 119. Tim Berners-Lee <ul><li>The inventor of HTML . Graduate of Oxford University, England, Tim is now with the Laboratory for Computer Science ( LCS)at the Massachusetts Institute of Technology ( MIT). </li></ul><ul><li>He directs the W3 Consortium, an open forum of companies and organizations with the mission to realize the full potential of the Web. </li></ul><ul><li>With a background of system design in real-time communications and text processing software development, in 1989 he invented the World Wide Web, an internet-based hypermedia initiative for global information sharing. while working at CERN, the European Particle Physics Laboratory. </li></ul><ul><li>Before coming to CERN, Tim was a founding director of Image Computer Systems, and before that a principal engineer with Plessey Telecommunications, in Poole, England. </li></ul>Source: w3c.org
  104. 120. Internet Growth Trends
  105. 121. Internet Growth Trends <ul><li>1977: 111 hosts on Internet </li></ul><ul><li>1981: 213 hosts </li></ul><ul><li>1983: 562 hosts </li></ul><ul><li>1984: 1,000 hosts </li></ul><ul><li>1986: 5,000 hosts </li></ul><ul><li>1987: 10,000 hosts </li></ul><ul><li>1989: 100,000 hosts </li></ul><ul><li>1992: 1,000,000 hosts </li></ul><ul><li>2001: 150 – 175 million hosts </li></ul><ul><li>2002: over 200 million hosts </li></ul><ul><li>By 2010, about 80% of the planet will be on the Internet </li></ul>
  106. 122. ระบบอินเทอร์เน็ต <ul><li> เป็นระบบเครือข่ายที่มีผู้รู้จักมากที่สุดในโลก มีขนาดใหญ่มากที่สุด </li></ul><ul><li> มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนาดต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นจำนวนหลายพันเครือข่าย </li></ul><ul><li> องค์กรสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร </li></ul><ul><li> ใช้เป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่สนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
  107. 123. ระบบอินเทอร์เน็ต <ul><li> เริ่มนำมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงกลาโหมเพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยใช้โพรโตคอล TCP/IP </li></ul><ul><li> มีการเชื่อมต่อกับองค์กรตัวแทนเรียกว่า ISP : Internet Service Provider เช่น บริษัทเอเชียเน็ตฯ บริษัทสามารถฯ บริษัทเคเอสซีฯ เป็นต้น </li></ul>
  108. 124. บริการสำหรับการสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ต ชื่อบริการ งานที่ให้บริการ อีเมลล์ Usenet LISTSERVs Chatting telnet FTP (File Transfer Protocol) Gophers จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสนทนาแต่ละกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสนทนาและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกลุ่ม การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต การเข้าไปใช้บริการในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การถ่ายโอนหรือทำสำเนาแฟ้มข้อมูล การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  109. 125. WWW : World Wide Web <ul><li> เครือข่ายเว็บ </li></ul><ul><li> เป็นองค์ประกอบตัวที่สำคัญที่สุดที่ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในทางธุรกิจ </li></ul><ul><li> เป็นที่ยอมรับในการเก็บข้อมูล การกระจายและแสดงผลข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบ client/server </li></ul><ul><li> ใช้คำสั่งประเภท Hypertext Markup Language (HTML) </li></ul>
  110. 126. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ <ul><li> เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยสะดวก </li></ul><ul><li> โดยที่ผู้ใช้ต้องทราบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการในรูปแบบที่เรียกว่า URL : Uniform Resource Locator เช่น http://www.teenee.com </li></ul><ul><li> http ย่อมาจาก hypertext transport protocol เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลเว็บเพจ </li></ul>
  111. 127. Intranet <ul><li> ระบบเครือข่ายภายในองค์กร </li></ul><ul><li>เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเน็ตของธนาคารแต่ละแห่ง หรือระบบเครือข่ายมหาดไทย ที่เชื่อมศาลากลางทั่วประเทศ เป็นต้น </li></ul><ul><li>เป็นการจำกัดขอบเขตการใช้งาน ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตในองค์กร ก็คือ &quot; อินทราเน็ต &quot; นั่นเอง </li></ul><ul><li>ในช่วงที่ชื่อนี้ยังไม่เป็นที่นิยม ระบบอินทราเน็ต ถูกเรียกในหลายชื่อ เช่น Campus network, Local internet, Enterprise network เป็นต้น </li></ul>
  112. 128. ประโยชน์อินทราเน็ต <ul><ul><li>1. การสื่อสารเป็นแบบสากล ผู้ใช้ระบบอินทราเน็ตสามารถส่งข่าวสารในรูปของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานสากลระหว่างผู้ร่วมงานภายในหน่วยงานและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ภายนอกหน่วยงานได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>2. การลงทุนต่ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>3. ความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีที่ใช้นั้นได้ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุง จนกระทั่งอยู่ในสถานภาพที่มีความเชื่อถือได้สูง </li></ul></ul><ul><ul><li>4. สมรรถนะ สามารถสื่อสารข้อมูลรองรับการส่งข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพและเสียงได้ </li></ul></ul>
  113. 129. Extranet <ul><li> คือระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร (INTRANET) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร </li></ul><ul><li>จะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาชิกขององค์กรหรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น </li></ul><ul><li>เช่น การเปิดร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือการเปิดบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งบริการเหล่านี้จะต้องมีการเชื่อมต่อกับบุคคลและเครือข่ายภายนอกองค์กรจำนวนมาก จึงต้องมีระบบการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดี </li></ul>
  114. 130. ตัวอย่างระบบ Extranet
  115. 131. ระบบเว็บไร้สาย <ul><li> m-commerce </li></ul><ul><li> ใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ที่ต้องการ </li></ul><ul><li> สามารถใช้ข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องมีวิธีการเชื่อมต่อรวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างออกไป </li></ul>
  116. 132. ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ จากการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ <ul><li> การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโลก </li></ul><ul><li> ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร </li></ul><ul><li> ลดค่าใช้จ่ายในการทำรายการธุรกรรม </li></ul><ul><li> ลดค่าใช้จ่ายในการตั้งตัวแทนองค์กร </li></ul><ul><li> ระบบโต้ตอบผู้ใช้ ความอ่อนตัวในการใช้งาน การดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน </li></ul><ul><li> กระจายข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว </li></ul>
  117. 133. เทคโนโลยีที่สนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>ซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เว็บเซิฟเวอร์และเซิฟเวอร์สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามลูกค้าและการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับลูกค้า </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บ ( web content management tool ) </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บ </li></ul>
  118. 134. กลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์การธุรกิจ
  119. 135. เป้าหมาย ในอนาคต องค์การ ปัจจุบัน กลยุทธ์ แนวคิดกลยุทธ์
  120. 136. กลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ กลยุทธ์ การตลาด กลยุทธ์ การผลิต กลยุทธ์ บุคคล Corporate level Business level Functional level
  121. 137. Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Marketing and Sales After Sale Service Procurement PRIMARY ACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORT ACTIVITIES MARGIN Value Chain : Michael E. Porter Total Quality Management Concept
  122. 138. Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Marketing and Sales After Sale Service Procurement PRIMARY ACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORT ACTIVITIES MARGIN Value Chain : Michael E. Porter Total Quality Management Concept
  123. 139. Management Frameworks Management 0f Quality Quality Systems & Standards Quality 0f Management Management & Improvement Tools Fusion Management 7S MBNQA TQA TQM 5S BM BSC KM SS TPM ISO HA HACCP HPH Total Quality Management Concept
  124. 140. Total Quality Management Concept TQM MODEL การจัดการ คุณภาพทั่วทั้งองค์กร
  125. 141. Total Quality Management Concept Six Sigma Design of Experiment (DOE) Statistical Quality Control (SQC) Productivity Improvement Tools & Standards Thailand Quality Award (TQM & TQA) Strategic Planning KPI & Balanced Scorecard Benchmarking Supply Chain Management Business Process Improvement (BPI) Cross-functional Management TPM PM/SM OEE JIT IE 7 Waste Activity-based Management (ABM) Activity-based Costing (ABC) Cost of Quality (COQ) Problem Solving Waste Assessment 5S / Suggestion Scheme / Visual Control ISO 9000 / ISO 16949 / HACCP / GMP / ISO 14000 / SA 8000 21 ระดับปฏิบัติการ ระดับจัดการ ระดับบริหาร
  126. 142. การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ลูกค้าและตลาด การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล การนำองค์การ ผลลัพธ์ ขององค์กร การวางแผน เชิงกลยุทธ์ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โครงร่างองค์การ : 1 6 5 2 3 4 7 P Total Quality Management Concept TQM model 2 MNBQA / TQA
  127. 143. 6 . การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3 . การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3.1. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 3.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 5 . การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3. ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 1 . การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 7 . ผลลัพธ์ขององค์กร 7.1 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7.2 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 7. 3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 7.4 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร 7. 6 ผลลัพธ์ด้านบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบทางสังคม 2 . การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1. การจัดทำกลยุทธ์ 2.2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4 . การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์การดำเนินการขององค์กร 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ P โครงร่างองค์การ P1 สภาพแวดล้อมองค์การ P2 ความท้าทายขององค์การ Total Quality Management Concept TQA framework
  128. 144. Input: Resources, including cost and workforce Process: Activities, efforts, workflow Output: Products and services produced Outcome: Results, accomplishments, impacts Performance Measures Total Quality Management Concept SIPOC Model Are We Doing The Right Things? (What?) Are We Doing Things Right? ( How ?) Output Input Process Outcome
  129. 145. Total Quality Management Concept <ul><li>5M </li></ul><ul><li>Man </li></ul><ul><li>Machine </li></ul><ul><li>Material </li></ul><ul><li>Method </li></ul><ul><li>Money </li></ul>Create value to customers Improvement <ul><li>Quality </li></ul><ul><li>Cost </li></ul><ul><li>Delivery </li></ul><ul><li>Safety </li></ul><ul><li>Morale </li></ul><ul><li>Environment </li></ul><ul><li>Ethics </li></ul><ul><li>New products </li></ul><ul><li>New services </li></ul><ul><li>New market </li></ul><ul><li>New business </li></ul><ul><li>New processes </li></ul><ul><li>New technology </li></ul>Inputs Process Outputs SIPOC Model
  130. 146. Model of Information Technology Strategy and Business Strategy Alignment
  131. 147. The Key Arguments in IT Management Matters <ul><li>IT Management </li></ul><ul><li>IT & business strategy alignment </li></ul><ul><li>IT governance </li></ul><ul><li>Ensuring technical ability </li></ul><ul><li>Managing IT outsourcing </li></ul><ul><li>Managing internal service delivery </li></ul><ul><li>Different IT maturity </li></ul>Organization’s Investment in its (rapidly evolving) IT portfolio <ul><li>IT infrastructure </li></ul><ul><li>IT applications </li></ul>Organization’s Benefits from its IT portfolio <ul><li>IT Performance Evaluation </li></ul>
  132. 148. Business Strategy 1 . Cost leadership 2 . Differentiation 3. Focus 4 . Innovation 5 . Growth 6 . Alliance ( Porter, 1985; Rackoff, Wiseman and Ullrich, 1985; Clarke, 1994)
  133. 149. IT Strategy <ul><li>IT Application </li></ul><ul><li>IT Infrastructure </li></ul><ul><li>System Competencies </li></ul>
  134. 150. Functional Integration Business Strategy IT Infrastructure & Processes Org. Infrastructure & Processes IT Strategy Business Scope Distinctive Competencies Business Governance IT Scope Systemic Competencies IT Governance Administrative Infrastructure Processes Skills IT Architecture Processes Skills Linkage Automation Strategic Fit Strategic Alignment Model
  135. 151. Model for IT strategy and business strategy alignment
  136. 152. ศึกษาเพิ่มจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของไทยจากการสำรวจสำนักงานสถิติ ความก้าวหน้ายุค Network Soc IT Thailand outlook

  ×