แบ่งปันธรรมทานแด่ญาติธรรม15 มีนาคม 2555     ิ    ิ  ิโดย ณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์
แนะนาว ัดมเหยงค์•  วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็ นพระอารามหลวง และกลายเป็ นวัดร ้างไปภายหลังกรุงศรี  อยุธยาแตกเมือ พ.ศ. ๒๓๑๐ วัด...
ึ่รอบเขตวัดมเหยงคณ์เป็ นโบราณสถาน ซงเป็ นโบราณสถานแห่งชาติ      ่ ้                 ่เป็ นสถานทีใชปฏ...
รีวววัดมเหยงคณ์  ิhttp://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/09/Y8313557/Y8313557.htmlhttp://topicstock.panti...
มีการบวชเนกขัมมะทุกวัน วันละ 3 รอบhttp://www.mahaeyong.org/Site/Welcome.html
ี    ีสูญเสยแต่ไม่เสยสูญ
ประมวลภาพน้ าท่วมปี 2554 ทีวดมเหยงคณ์              ่ ั
ี    ีสูญเสยแต่ไม่เสยสูญแม ้จะเกิดภัยพิบตขน หลวงพ่อ ก็ยังเป็ นทีพงแก่พระภิกษุ         ั ิ ึ้        ่...
หากเลือกได้ท่านอยากทาบุญก ับ“พระพุทธเจ้า”หรือไม่
ั   ัองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ ้า                     ์ทรงตรัสไว ้ว่าการถวายวิหารทานมีอา...
ั“และแม ้การถวายสงฆทาน ๑๐๐ ครัง้        ์  ยังมีอานิสงสไม่เท่าการถวาย "วิหารทาน" ครังเดียว“        ้
“โอกาสสาหรับพุทธศาสนิกชนในการทาบุญทีเปรียบเสมือนกับการ      ่    ทาทานโดยตรงกับ     ั  ั   พระสมมาสมพุท...
วิหารทาน คือการทาบุญถวายหรือร่วม สร ้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว ้เป็ น            ่ สมบัตพระศาสนา เชน การสร ้างพ...
ข ้าพเจ ้าและญาติธรรมทังหลาย               ้  ผู ้ได ้มีดวงตาเห็นธรรมจากการ     ี้ คาชแนะจากพระครูเกษ...
รายละเอียดของวิหารทาน
ี ่ท่านผู ้สนใจสามารถร่วมทาบุญได ้ ดังบัญชตอไปนี้น.ส. จุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ (ประธานสายธรรมยาตราอินเดีย 2012)3300005656 กร...
ขอร่วมอนุโมทนาแก่ญาติธรรมทังหลาย ขอให ้ผลบุญนีจงดลบันดาลให ้เกิดความความสุข              ้         ้...
ิอนุโมทนาบุญและขออโหสกรรมขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทาใดๆ            ...
อธิษฐานจิต                              ั  ั"ข ้าพเจ ้าทังหลาย ขอน ้อมจิตระลึกถึงบารมีแห่ง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รวบรวมศรัทธาผ้าป่าสู้น้ำท่วม 15 เม.ย. 2555

629 views

Published on

ผ้าป่า ร่วมสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม 2555

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รวบรวมศรัทธาผ้าป่าสู้น้ำท่วม 15 เม.ย. 2555

 1. 1. แบ่งปันธรรมทานแด่ญาติธรรม15 มีนาคม 2555 ิ ิ ิโดย ณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์
 2. 2. แนะนาว ัดมเหยงค์• วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็ นพระอารามหลวง และกลายเป็ นวัดร ้างไปภายหลังกรุงศรี อยุธยาแตกเมือ พ.ศ. ๒๓๑๐ วัดนีตงอยู่ ณ หมูท ี่ ๕ ตาบลหันตรา อาเภอ ่ ้ ั้ ่ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูนอกเขตเมืองมาทางทิศ ่ ี ่ ตะวันออก ถ ้าเดินมาจากถนนสายเอเชย แยกเข ้าสูถนนโรจนะเพือมุงเข ้าเกาะ ่ ่ เมือง พอมาถึงเจดียวดสามปลืมเลียวขวาอ ้อมวงเวียนมาตามถนนระยะทาง ์ ั ้ ้ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข ้าวัดมเหยงคณ์ ท่านจะมองเห็นผนัง ี อุโบสถก่อด ้วยอิฐสแดงตระหง่านแต่ไกล• ิ ่ ี้ ึ ประวัตความเป็ นมาของวัด มเหยงคณ์น่าสนใจ เพราะเป็ นเครืองชถงความ ่ เจริญด ้านจิตใจ ของผู ้มีสวนเกียวข ้องในการก่อสร ้าง ทะนุบารุงพระอารามแห่งนี้ ่ ื สบต่อกันมาเป็ นเวลาหลายร ้อยปี• ั ้ ิ ปั จจุบนนีกรมศลปากรได ้ขึนทะเบียนใดมเหยงคณ์เป็ นโบราณวัตถุ ้ โบราณสถานของชาติ ตังแต่วนที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ้ ั• http://www.youtube.com/watch?v=SsHE3GdTEJ0&feature=related
 3. 3. ึ่รอบเขตวัดมเหยงคณ์เป็ นโบราณสถาน ซงเป็ นโบราณสถานแห่งชาติ ่ ้ ่เป็ นสถานทีใชปฏิบตธรรมและพิธทางศาสนาในวันสาคัญเชนกัน ั ิ ี
 4. 4. รีวววัดมเหยงคณ์ ิhttp://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/09/Y8313557/Y8313557.htmlhttp://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2010/10/Y9866131/Y9866131.html
 5. 5. มีการบวชเนกขัมมะทุกวัน วันละ 3 รอบhttp://www.mahaeyong.org/Site/Welcome.html
 6. 6. ี ีสูญเสยแต่ไม่เสยสูญ
 7. 7. ประมวลภาพน้ าท่วมปี 2554 ทีวดมเหยงคณ์ ่ ั
 8. 8. ี ีสูญเสยแต่ไม่เสยสูญแม ้จะเกิดภัยพิบตขน หลวงพ่อ ก็ยังเป็ นทีพงแก่พระภิกษุ ั ิ ึ้ ่ ึ่และญาติโยมทังหลาย โดยดูแลปั ญหาด ้วยตัวท่านเอง ้ ี ี ่ ัการสูญเสยนี้ ไม่ได ้สูญเสยทีวตถุหรือทรัพย์แต่อย่างใด เหล่าสงฆ์สาวกของพระผู ้มีพระภาค ึ ีและญาติธรรมทังหลายนัน ก็ได ้แต่รู ้สกเสยดาย ้ ้ทีหมดโอกาสทีจะได ้ประพฤติปฏิบตธรรมเพือ ่ ่ ั ิ ่ ่ ่เป็ นเครืองออกจากทุกข์ ไปเพียงชวงระยะเวลาหนึง่ถึงแม ้ว่าการปฏิบตธรรมนันเกิดได ้ทุกที่ ทุกเวลา ั ิ ้ ็ ่ ี้ทุกลมหายใจ แต่กยังมีญาติธรรมทีต ้องการผู ้ชทางสว่าง ่ ่ ี้เปรียบเสมือนเด็กหัดเดินทีต ้องมีพอแม่คอยชแนวทางประว ัติพระครูเกษมธรรมท ัตhttp://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/prakroo-kasem-hist.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=4MXw7s6_6w0
 9. 9. หากเลือกได้ท่านอยากทาบุญก ับ“พระพุทธเจ้า”หรือไม่
 10. 10. ั ัองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ ้า ์ทรงตรัสไว ้ว่าการถวายวิหารทานมีอานิสงสมาก โดย มีพทธดารัสตรัสเอาไว ้ว่า ุ "แม ้ถวายทานแด่ ั ั องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครง ั้ ์ ัยังมีอานิสงสไม่เท่า ถวายสงฆทานครังเดียว“ ้
 11. 11. ั“และแม ้การถวายสงฆทาน ๑๐๐ ครัง้ ์ ยังมีอานิสงสไม่เท่าการถวาย "วิหารทาน" ครังเดียว“ ้
 12. 12. “โอกาสสาหรับพุทธศาสนิกชนในการทาบุญทีเปรียบเสมือนกับการ ่ ทาทานโดยตรงกับ ั ั พระสมมาสมพุทธเจ ้า ถึง 10,000 ครัง ้
 13. 13. วิหารทาน คือการทาบุญถวายหรือร่วม สร ้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว ้เป็ น ่ สมบัตพระศาสนา เชน การสร ้างพระ ิ อุโบสถ (โบสถ์) กุฏ ิ ศาลา วิหาร หอ ฉั น หอระฆังเป็ นต ้นการสร้างวิหารทาน: ์ ่การปลูกต ้นไม ้ในวัด จะเป็ นไม ้ดอกหรือไม ้ผลก็ตาม กับปลูกนีสาธารณะมีอานิสงสตางกัน เพราะวัดเป็ นเขตของสงฆ์ เป็ น ่ ี ี ีพุทธเขต เป็ นทีอยูของผู ้ทรงศลทรงธรรม ฆราวาสสร ้างให ้เป็ นทีอยูของผู ้ทรงศลทรงธรรมแต่ผู ้อยูจะทรงศลทรงธรรมหรือไม่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่นั นเป็ นเรืองของสวนบุคคล แต่จริงๆแล ้วบรรดาพุทธบริษัทอุทศตรงเพือพระพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็ นของสงฆ์โดยตรง เป็ น ้ ิ ่ ่ของพระพุทธศาสนาโดยตรง การไปซอมแซมวัดก็ด ี บารุงวัดก็ด ี สร ้างวัดก็ด ี สร ้างสวนผลไม ้ในวัดก็ด ี สร ้างสวนดอกไม ้ในวัด ื่ ่ก็ด ี ก็ชอว่าเป็ นผู ้มีสวนบารุงวิหารทาน ร่วมในการสร ้างวิหารทาน คือร่วมกันสร ้างกุฏวหารเป็ นทีอยูมความสุข สวนผลไม ้ทา ิ ิ ่ ่ ี ่ ื่ ้ ่ให ้อิมหนาสาราญมีความสุข ดอกไม ้สร ้างความชนใจให ้เกิดขึนมีความสุข จึงจัดว่าเป็ นสวนหนึงของวิหารทาน ่http://www.dannipparn.com/thread-713-1-1.html
 14. 14. ข ้าพเจ ้าและญาติธรรมทังหลาย ้ ผู ้ได ้มีดวงตาเห็นธรรมจากการ ี้ คาชแนะจากพระครูเกษมธรรมทัต ิ จึงใคร่ขอเชญชวนให ้ท่านทังหลาย้ร่วมกันสร ้างมหากุศลในครังนีด ้วยกัน ้ ้
 15. 15. รายละเอียดของวิหารทาน
 16. 16. ี ่ท่านผู ้สนใจสามารถร่วมทาบุญได ้ ดังบัญชตอไปนี้น.ส. จุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ (ประธานสายธรรมยาตราอินเดีย 2012)3300005656 กระแสรายวัน ธ.กรุงศรีJUTHATIP@HOTMAIL.COM O81-835-83O3 ิ ิ ินาย ณั ฐศษฏ วาจาสทธิศลป์ (รองประธาน)032-4474-101 ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ติดต่อ iztyle@hotmail.com O82- หก ห้า ห้า –ส ี่ ห้า ส ี่ ห้าพญ. ปาริชาติ สวรรยาธิปัต ิ (รองประธาน) ิ ิ016-2-58790-6 ออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย สาขาศรราชparichatk@gmail.com O81-592-5112 ่ ่กรุณาโอนโดยมีเศษสตางค์ของเงินเชน 1 บาท 2 บาท หรือ 0.14 สตางค์เป็ นต ้น และสง ี ี่ ่สาเนา slip พร ้อมรายละเอียด มาให ้ที่ email มายังเจ ้าของบัญชททานโอนสาหร ับการออกใบอนุโมทนาบ ัตรคร ับ
 17. 17. ขอร่วมอนุโมทนาแก่ญาติธรรมทังหลาย ขอให ้ผลบุญนีจงดลบันดาลให ้เกิดความความสุข ้ ้ ความเจริญตามทีทานปรารถนา และ ่ ่ ่ เป็ นปั จจัยสูพระนิพพานในอนาคตกาลแด่ญาติธรรมทังหลายด ้วยเทอญ ้
 18. 18. ิอนุโมทนาบุญและขออโหสกรรมขออนุโมทนา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทกท่านทุกรูปทุกนาม หากการกระทาใดๆ ุของข ้าพเจ ้าล่วงเกินท่านทังหลายไม่วาจะเป็ นวจีกรรม, มโนกรรม หรือกายกรรมก็ด ี ข ้าพเจ ้า ้ ่ ิขออโหสกรรมมา ณ ทีนี้ ่ ั่ ี ข ้าพเจ ้าขอปฏิญาณตนเป็ นคนดี ละเว ้นการกระทาชว ถือศล มีธรรมะประจาใจ มีพระนิพพานเป็ นอารมณ์ จะขอมีสติทกลมหายใจเข ้า-ออก ระลึกถึงความตายไว ้เสมอ และละลึกไว ้เสมอว่าตัว ุ ้ ิ ่ ้ ิ ่เรานีมใชของเรา กายเรานีก็มใชของเรา จะขอยึดมั่นเคารพในครูบาอาจารย์ และหมั่นปฏิบตม ิั ิให ้ขาด ตังจิตตังใจเพือขอให ้ไม่เกิดใหม่อก ขอให ้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ ้ ้ ่ ี ิ ่ ่ ั้ข ้าพเจ ้าขออุทศสวนบุญสวนกุศลนีไปให ้ทุกรูปทุกนามทัง 20 ชนพรหมโลก 6 ชน ้ ้ ั้ ิ ั้ ัเทวะโลก มนุษย์โลก 1 อบายภูมทง 4 มี สตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก และในหมืน ่โลกธาตุกบอีกแสนจักรวาลพิภพ ทังทีเป็ นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณและ ั ้ ่ ั ัสรรพสตว์ทังหลาย ทังทีเป็ นมิตรและศตรู ตลอดจนเจ ้ากรรมนายเวรของข ้าพเจ ้า ้ ้ ่ ึ่.........ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได ้มีเวรซงกันและกันเลย ึ่อย่าได ้เบียดเบียนซงกันและกันเลย ขอให ้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในสวนกุศลนี้ ่ ่พึงได ้รับประโยชน์ความสุขเชนเดียวกัน ข ้าพเจ ้าจะพึงได ้รับ ณ กาลบัดนีด ้วยเทอญ ......... ้พร ้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด ้วยเทอญ
 19. 19. อธิษฐานจิต ั ั"ข ้าพเจ ้าทังหลาย ขอน ้อมจิตระลึกถึงบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมทรงเป็ น ้ ั้ ัประธาน พระปั จเจกพุทธเจ ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทงหลาย เทพพรหมเทวา สมมาทิฐทงหลายทัวทุกๆจักรวาล ได ้ ิ ั้ ่โปรดมาเป็ นพยานในการทางานถวายพระพุทธศาสนา รักษาชาติและค้าชูสถาบันพระมหากษั ตริย ์ ของเหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย้ขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลาย ได ้ระลึกรู ้จดจาคาอธิษฐานและหน ้าทีทได ้อธิษฐานมาก่อนลงมาเกิดในชาตินได ้อย่างกระจ่างแจ ้ง ้ ่ ี่ ี้ ่ ื่ ึ ่ ึ่หากเพือนพรรคทีลงมายังไม่ตน ยังไม่รู ้สกตัวถึงหน ้าที่ ขอทวยเทพเทวา มาดลจิตดลใจพวกเขาให ้ตืนรู ้ซงหน ้าทีด ้วยเถิด ่ ่ ั ั ั ัขอให ้ดวงจิตของข ้าพเจ ้าทังหลายตังมันอยูในสมมาทิฐ ิ สมมาสมาธิ สมมาปั ญญา สมมาปฏิบต ิ มีองค์พระพุทธองค์ทรงคุ ้มครอง ้ ้ ่ ่ ั ่ ัปกป้ องดวงจิตของข ้าพเจ ้าไว ้ไม่วายามหลับก็ด ี ยามตืนก็ด ี ยามมีสติก็ด ี คลาดจากสติก็ด ี ขอทวยเทพเทวาชวยชกนาจิตข ้าพเจ ้า ่ ่ ่ ุ ่ ักลับเข ้าสูกศลไว ้เสมอตลอด แม ้เพือนพรรคผู ้เป็ นมิจฉาทิฐ ิ ก็ขอให ้พลิกจิตฟื้ นกลับคืนสูความเป็ นสมมาทิฐด ้วยเถิด ทุกคนทุก ่ ิท่าน ่ ้ ิ ่ ้ขอให ้วาสนาบารมีเก่าทีได ้บาเพ็ญมา ทังสามสบทัศน์จงได ้กลับคืนเพือนามาใชในการสร ้างบุญบารมีในชาตินี้ ขอสายกุศลสมบัต ิทังปวงจงกลับมาเพือการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ขอกรรมฐานเก่า อภิญญาจงกลับมาเพือความก ้าวหน ้าแห่งการปฏิบต ิ ้ ่ ่ ัและขอให ้เหล่าข ้าพเจ ้าทังหลายจงมีกาลังใจ จงมีบารมีทเต็มเปี่ ยมในการทางานเพือการรักษาบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จ ้ ี่ ่ ั ั ีพระสมมาสมพุทธเจ ้าให ้รุงเรืองประดุจครังพระพุทธองค์ทรงดารงพระชนม์ชพอยูตราบจนห ้าพันวัสสากาลแห่งพุทธศาสนาด ้วย ่ ้ ่เทอญ.." ิ่ ั ์ ิ ์ ั ิ ั้ ่ ้ ้ ่"ขอให ้สงศกดิสทธิเทพพรหมเทวาสมมาทิฐทงหลาย ได ้โมทนาในบุญทีพวกเราทังหลายได ้ตังใจไว ้ดีแล ้ว ขอให ้ชวยเมตตาปก ้ ่ ่ปั กรักษาคุ ้มครอง กาย วาจา ใจ ของพวกเรานีรวมไว ้เป็ นหนึงเดียว สามัคคี มั่นคง เห็นประโยชน์ของสวนรวมเป็ นทีตง ด ้วย ่ ั้เทอญ" ่ ั ัขอให ้ทุกท่านจงสาเร็จในความปรารถนาทุกประการไม่วาเพือสมมาสมโพธิญาณก็ด ี หรือเพือพระนิพพานก็ด ี ขอให ้บารมีของทุก ่ ่ท่านจงสาเร็จสมหวังร ้อยเท่าพันทวีด ้วยเทอญ

×