”Att vara
 medlem”
Innehåll
      Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
I n ledn I ng
    Tillsammans gör vi skillnad
I .denna .skrift .sammanställs .kunskap .om .det .arbete .som .bedri...
”En högkvalitativ ekonomutbildning är en förutsättning för
 tillväxt och framgång för näringslivet samt för personlig ut-
...
påver ka
          Var med och påverka den
         svenska ekonomutbildningen
Sveriges .Ekonomföreni...
”Ibland är det ensamt att sitta som
 engagerad. Möjligheten att träffas
 och utbyta erfarenheter, tips och få
 chansen att...
ku nskap
               Tillgång till kunskap
Medlemskap .i .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisat...
d el av r I ks o rga n IsatI o n e n
         del av sveriges ekonomföreningars
              ri...
d el av r I ksorgan IsatIon en
                               ”Att vara del av en större...
”Sverige är ett litet land med
många ekonomutbildningar
  där S.E.R.O. tar tillvara och
utvecklar studenternas intressen”...
oM s. e.r.o.
          om sveriges ekonomföreningars
             riksorganisation
Sveriges .Ek...
oM s.e . r.o.     ba kg rU n d o C h h i sTor i k
     Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation bildades 19...
oM s. e.r.o.Vå r kä r n Ve r ksa m h e T
            ”Ett år med riksorganisationen”
         ...
oM s.e . r.o.                                         sveriges ekonomförening...
oM s.e.r.o.a r b e Tsmo d e l l , Fr ågor på naTion ellT pl an             Gemensamma frågor
    ...
partn e rs
                  Di logo
                  0/90/90/0
         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Att vara medlem

809 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Att vara medlem

 1. 1. ”Att vara medlem”
 2. 2. Innehåll Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Var .med .och .påverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tillgång .till .kunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Del .av .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation . . . . . . . . . . 6 Om .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation . . . . . . . . . . . . . 4 Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation .är .sedan .1975 .en .paraplyorganisation .för .ekonom­ föreningar .och .­kårer . .Vårt .mål .är .att .öka .de .svenska .ekonomstudenternas .konkurrenskraft .på . . arbetsmarknaden . .Vi .ska .vara .en .resurs .för .våra .medlemmar .samt .på .ett .nationellt .plan .driva .ut . bild­ ningspolitiska .frågor .gentemot .beslutsfattare . . 2
 3. 3. I n ledn I ng Tillsammans gör vi skillnad I .denna .skrift .sammanställs .kunskap .om .det .arbete .som .bedrivs . i .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation .(S .E .R .O .) .och . den .nytta .som .medlemsföreningar .har .av .ett .medlemskap, .ur . ett .nationellt, .lokalt .och .personligt .perspektiv . . Det är få studentgrupper som har en egen samlad röst, det är något som ger Sveriges ekonomstudenter en stor fördel. Utbildningskvalitet spelar en central roll både i individens och i samhällets utveckling. Att resurser till högskoleutbildningar och framförallt de inom samhälle/humaniora inte ökar i takt med andra länder, utan i realiteten minskar, gör S.E.R.O.s arbete som studentröst allt viktigare. Att vara medlem kostar. En mindre summa pengar och en större mängd tid. Det ställer även krav på dig och din förening. För att riksorganisationen ska fortsatta utvecklas och uppfylla de mål som medlemmarna definierar, krävs engagemang i organisationen. Förhoppningen är att denna skrift tydliggjort vad du och din för­ ening får ut av att vara en del av riksorganisationen och att du ser att värdet vida överväger insatsen. Det gör skillnad och är betydelsefullt att engagera sig. Vill du eller någon annan ha ett eget exemplar av denna skrift, kontakta oss på kansliet. Hälsningar Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 3
 4. 4. ”En högkvalitativ ekonomutbildning är en förutsättning för tillväxt och framgång för näringslivet samt för personlig ut- veckling av den enskilde studenten. Samtidigt är den en viktig del av kunskapsutvecklingen i samhället. Det är väsentligt att en hög kvalitet upprätthålls och att ekonom- utbildningen kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens krav och förväntningar. Det är därför som S.E.R.O. arbetar med utbildningsutveckling.”
 5. 5. påver ka Var med och påverka den svenska ekonomutbildningen Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation .är .den .enda .nationella .stu­ dentorganisation .som .arbetar .enbart .med .ekonomutbildningar .i .Sverige . . Det .ger .oss .hög .trovärdighet .när .vi .uttalar .oss . Riksorganisationen har som vision att påverka ekonomutbildningen i Sverige så att alla ekonomstu­ denter som examineras får ett relevant arbete inom ett år efter examen. En aktuell fråga är S.E.R.O.s arbete tillsammans med andra intressenter för skapandet av ett svenskt ackrediteringsinstitut. Sedan 2001 har arbetet pågått med att införa ett svenskt ackrediteringsinstitut. Ett ackrediteringsinstitut fungerar som en kvalitetsgranskning av den svenska ekonomutbildningen. Riksorganisationen satt vidare med i regeringens referensgrupp vid framtagande av den nya Civilekonomexamen. S.E.R.O. arbetar aktivt för att vara en resurs i det lokala utbildningsarbetet samtidigt som vi gemen­ samt driver medlemmarnas frågor på ett nationellt plan genom exempelvis debattartiklar, press­ meddelanden, rapporter och utredningar. Som medlem i riksorganisationen är det ni som styr arbetet. Steget från enskilda medlemmar till styrelsen är inte stort och heller inte möjligheten till att på allvar göra en skillnad och att aktivt påverka. UTb i l d n i n g s UTs koTTe T S.E.R.O.s utbildningsutskott är den länk mellan medlemsföreningarna och styrelse, som ger stöd, kunskap, styrka och gemenskap i det nationella utbildningsutvecklingsarbetet. Utskottet består av en ordförande från riksorganisationens styrelse samt en handfull ledamöter från medlemsfören­ ingararna. d e n F r a mTi da C i Vi l ekonomen Den Framtida Civilekonomen är Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och Civilekonomernas sedan 1996 årligen återkommande utbildningskonferens. Den syftar till att lyfta upp en specifik utbildningsfråga på den politiska dagordning och är ett forum för studenter, akademi, näringsliv, politi­ ker samt andra intressenter att träffas och utbyta åsikter utifrån vår gemensamma framtida yrkes­ roll. m e dVe r ka n i al m e dalen Alla politiska partier, lobbyorganisationer och lobbyister samt politiska beslutsfattare sammanstrålar under en intensiv vecka för att föra fram sina frågor. S.E.R.O. medverkar i Almedalen för att knyta viktiga kontakter, visa upp riksorganisationen, föra fram våra ställningstaganden, lyfta långsiktiga utbildningsfrågor samt för att skapa förutsättningar för kommande lobbyingarbete. lo b byi n g Lobbying och aktivt påverkansarbete är en betydelsefull del av S.E.R.O.s utbildningsutveckling. Riks­ organisation har den kunskap och de verktyg som behövs för både centralt och lokalt arbete. 5
 6. 6. ”Ibland är det ensamt att sitta som engagerad. Möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter, tips och få chansen att diskutera med personer som har samma uppdrag är ett värdefullt redskap.”
 7. 7. ku nskap Tillgång till kunskap Medlemskap .i .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation .ger .dig .som . medlem .inte .bara .tillgång .till .all .den .kunskap .som .finns .samlad .sedan . starten .1975 .utan .också .möjlighet .till .ett .omfattande .erfarenhetsutbyte . S.E.R.O. är sedan 2005 klassificerad som ungdomsorganisation, vilket skapat nya vägar för spännande samarbeten mellan andra organisationer med liknande verksamhet, både lokalt och nationellt. Som medlem i riksorganisationen får du även tillgång till hela Landsrådet för Sveriges Ungdoms­ organisationers (LSU) kurser och mötesplatser. Medlemskapet ger också tillgång till kunskap som är svår att mäta. Kunskap som de olika medlemsföreningarna besitter och kan förmedla vid de mötesplatser som riksorganisationen ger möjlighet till under året. F ö r e l äs n i n ga r på kon Fer enser För att skapa inspiration och kunskap till besökare på våra nationella konferenser, genomförs alltid externa föreläsningar. På dessa medverkar aktuella föreläsare från näringsliv, politik, akademi som talar kring frågor runt exempelvis ledarskap och personlig utveckling. r e sU rs daga r Under året genomförs skräddarsydda dagar för att stärka upp arbetet inom en viss verksamhetsdel för våra medlemmar. Exempel på detta är konferenser och erfarenhetsutbyte kring utbildnings­ relaterade frågor, marknadsföring och rollen som ungdomsorganisation. Under dagen bjuds externa föreläsare in som, tillsammans med deltagarna, bygger en­ till tvådagars workshops. e r Fa r e n h eTsUTbyTe Ibland är det ensamt att sitta som engagerad. Möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter, tips och få chansen att diskutera med personer som har samma uppdrag är ett värdefullt redskap. Det är effektivt, då någon säkert redan haft liknande funderingar och samtidigt socialt då det skapar kontakter som kommer att finnas kvar långt efter examen. sa m l a d kU n s ka p på kansli e T På kansliet finns all den kunskap som riksorganisationen samlat på sig genom åren. Efter den om­ fattande verksamhetsutveckling som genomförts finns tillgång till ett stort material kring lobby­ arbete, markandsföring, mallar samt projektdokumentation. Mycket av detta material och tillika kunskap finns samlat på organisationens webbplats samt det gemensamma intranätet. Kansliet är bemannat dagligen och finns tillgängligt för frågor och funderingar. S.E.R.O. har sedan 1990­talet ett nära samarbete med fackförbundet och intresseorganisationen Civilekonomerna. Genom våra samarbetspartners får riksorganisationen tillgång till en omfattande kunskapskälla och kompetens genom de personer som arbetar där. 7
 8. 8. d el av r I ks o rga n IsatI o n e n del av sveriges ekonomföreningars riksorganisation Att .vara .del .av .en .större .enhet .är .utvecklande .både .för .individ .och .organi­ sation . .Medlemskap .ger .din .medlemsförening .legitimitet .och .enskilda . personer .ges .möjligheten .att .växa .i .sitt .engagemang . . Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonom­ föreningar och ­kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett nationellt plan driva ut­ bildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare. S.E.R.O. är sedan december 2005 klassat som en statligt understödd ungdomsorganisation och är en aktiv medlem i Landsrådet för Ungdomsorganisationer (LSU). Tillsammans skapar vi en stark studentröst för Sveriges ekonomstudenter. Ett medlemskap kan se väldigt annorlunda ut från förening till förening, beroende på vilka delar av verksamheten som föreningen från tid till annan är i behov av. e ko n om i s kT sTö d För att skapa incitament till att fler medverkar på riksorganisationens konferenser och resursdagar samt för att säkerställa en aktiv medlemsstyrning, bistår S.E.R.O. med reseersättningar. Det finns vidare ekonomiska stöd för konferensarrangörer så att lokala arrangören står utan ekonomisk risk vid genomförandet av konferenser. Detta görs med konferensstöd och föreläsningsstöd, där det senare ska uppmuntra till aktiviteter för alla studenter på det aktuella lärosätet. Som en del i att vara ungdomsorganisation är det en självklarhet att ekonomiska resurser, från statsbidrag, går tillbaka till våra medlemsföreningar. Under benämningen projektstöd stödjer S.E.R.O. medlemsföreningars projekt som går under de, av Ungdomsstyrelsens ställda målen. TroVä r d i g h eT o C h mU skler Rollen som ungdomsorganisation har öppnat dörrarna för helt nya samarbetsvägar och tydliggjort S.E.R.O.s betydelse som språkrör för studenter. Riksorganisation ger den trovärdighet och tyngd i det nationella påverkansarbetet som de enskilda medlemsföreningarna saknar. Ensam är inte stark, utan tillsammans driver vi medlemsföreningarnas gemensamma frågor. g e m e n s ka p Inom Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation finns det en stark gemenskap med studenter från olika bakgrunder men med samma mål, att bli ekonom och tillgodogöra sig en så bra utbildning som möjligt. Möjligheterna att träffa personer från olika delar av landet och ha kul tillsammans är många. Det finns även en Alumniförening, S.E.R.O. Emeriti, som hjälper till att bibehålla gemen­ skapen även efter avslutade studier. 8
 9. 9. d el av r I ksorgan IsatIon en ”Att vara del av en större enhet är utvecklande både för individ och organisation.” möj l i g h eT aT T a r r angera naTion ell a kon Fer enser Som medlem ges möjligheten att arrangera nationella konferenser i samarbete med riksorganisa­ tionen. Detta tillsammans med ekonomiska garantier, ger föreningen möjlighet att visa upp sitt lokala lärosäte, förbättra kontakten med näringslivet i regionen, samt genom ett gemensamt stort mål stärka hela föreningen. sa m a r b eTe n o C h konTakTer Din förening har möjlighet att genom riksorganisation få kontakt med våra samarbetspartners. Sedan lång tid tillbaka har vi ett brett kontaktnät. Genom dessa kan S.E.R.O. ge stöd, råd och kunskap, men även förmedling av direkta kontakter till det lokala föreningsarbetet. Va r a m e d o C h UT V e C kl a o C h sTyra Delaktighet i medlemsstyrning och en känsla av samhörighet är av stor betydelse i riksorganisationens verksamhet. S.E.R.O. äger och driver sedan länge bland annat Den Framtida Civilekonomen och Svenska Mästerskapen i Ekonomi. Man kan vara med och utveckla riksorganisationen på en rad olika vis. Alltifrån att sitta med i styrelsen, vara fullmäktigerepresentant, S.E.R.O. kontaktperson till att vara projektledare för ett av våra arrangemang. Om du eller din förening har idéer på utvecklingen av riksorganisationens verksamhet finns det stora möjligheter för engagemang i enskilda projekt. sa mo r d n a d m a r k n ads För i ng aV ekonomisTU di er Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation har genom sitt långsiktiga arbete med nationell marknadsföring av ekonomistudier, inte minst genom Svenska Mästerskapen i Ekonomi, skapat sig en tydlig roll som språkrör i ekonomstudentfrågor. Andra exempel är Den Framtida Civilekonomen, Nordiska Akademiska Utbildningskatalogen som sedan 1993 ges ut tillsammans med Civilekonom­ erna samt den omfattande marknadsföringskampanjen ”Sex Röster om din framtid”. I kampanjen uttalade sig Civilekonomer om sina personliga erfarenheter kring engagemang under studietiden. 9
 10. 10. ”Sverige är ett litet land med många ekonomutbildningar där S.E.R.O. tar tillvara och utvecklar studenternas intressen” C l aes- rob erT j U l an der, Fd. r ekTor han delshö gskol an
 11. 11. oM s. e.r.o. om sveriges ekonomföreningars riksorganisation Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation .är .sedan .1975 .en .paraply­ organisation .för .ekonomföreningar .och .­kårer . .Vårt .mål .är .att .öka .de .svens­ ka .ekonomstudenternas .konkurrenskraft .på .arbetsmarknaden . .Vi .ska .vara . en .resurs .för .våra .medlemmar .samt .på .ett .nationellt .plan .driva .utbild­ ningspolitiska .frågor .gentemot .beslutsfattare . Vision Påverka .ekonomutbildningen .i .Sverige .så .att .alla .ekonomstudenter .som . . examineras .får .ett .relevant .arbete .inom .ett .år .efter .examen . En högkvalitativ ekonomutbildning är en förutsättning för tillväxt och framgång för näringslivet samt för personlig utveckling av den enskilde studenten. Samtidigt är den en viktig del av kunskapsutvecklingen i samhället. Det är väsentligt att en hög kvalitet upprätthålls och att ekonomutbildningen kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens krav och förväntningar. Det är därför som S.E.R.O. arbetar med utbildningsutveckling. a F Fä rs i d é Genom .att .vara .en .resurs .för .sina .medlemmar .och .på .ett .nationellt .plan . . driva .gemensamma .frågor .trovärdigt .och .intressant, .ska .Sveriges .Ekonom­ föreningars .Riksorganisation .öka .ekonomstudenternas .konkurrenskraft . på .arbetsmarknaden . Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation ska vara en resurs för sina medlemmar, både ekonomisk och genom möjligheten till erfarenhetsutbyte. Detta genom exempelvis projektstöd, reseersättningar och nationella konferenser. kä r n Vä r d e n • . .Resurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .Trovärdighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .Intressant Våra kärnvärden är en sammanfattning av våra rötter, vår själ, och allt vi ska åstadkomma. Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations kärnvärden är resurs, trovärdighet och intressant – tre ord som fungerar som riktlinjer och avstämningspunkter för allt arbete som riksorganisationen gör. 11
 12. 12. oM s.e . r.o. ba kg rU n d o C h h i sTor i k Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation bildades 1975 i Göteborg. Organisationen har utveck­ lats över tiden och har gått från att vara en renodlad studiesocial organisation till att idag vara en organisa­ tion med omfattande verksamhet. S.E.R.O. klassas som en ungdomsorganisation av Ungdomsstyrelsen och får därigenom statsbidrag. Riksorganisationen satt 2006 med i regeringens referensgrupp för ut­ formande av Civilekonomexamen. r i ksorgan isaTion ens h isTor ia i korTh e T 1975 S .E .R .O . .bildas .av .8 .föreningar . . 1987 SM .i .Ekonomi .startar . . 1975 .– .1995 S .E .R .O .s .verksamhet .består .främst .av .erfarenhetsutbyte .och .socialt .umgänge . 1993 Första .upplagan .av .Nordiska .Akademiska .Utbildningskatalogen .ges .ut .i .samarbete .med .Civilekonomerna 1995 Förste .heltidsarvoderade .ordföranden . .S .E .R .O . .får .ett .utbildningspolitiskt .program . 1996 Konferensen .Den .framtida .civilekonomen .startar . . 1998 Beslut .om .att .S .E .R .O . .skall .verka .som .en .lobbyingorganisation . 1999 Tydligare .fokus .på .utbildningsfrågor . 2000 .– .2001 Omorganisation .för .att .bättre .möta .framtiden . 2003 .– .2005 Turbulent .tid .med .många .starka .viljor . .Riksorganisationen .tappar .medlemmar . 2005 S .E .R .O . .klassificeras .som .ungdomsorganisation .och .blir .berättiga .till .statsbidrag . 2006 Sitter .med .i .regeringens .referensgrupp .för .civilekonomexamen . .Det .nya .S .E .R .O . .lanseras . 2007 SM .i .Ekonomi .firar .20 .år . 2010 S .E .R .O . .firar .35 .år . o rga n i saTi o n Årsmöte Extern rivisor Sakrevisor Fullmäktige (FUM) Valberedning Advisory board Styrelse Utbildningsutskott Årsmötet är riksorganisationens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång om året. Sakrevisorerna granskar den löpande verksamheten för att se att den följer stadgarna. De externa revisorerna granskar organisationens bokföring. När årsmötet inte är samlat är fullmäktige hösta beslutande organ. Valberedningen arbetar på uppdrag av fullmäktige. Beslut om vilka som ska få förtroendeuppdrag tas på Årsmötet. Styrelsen och Utbildningsutskottet är organisationens verk­ ställande organ och arbetar på uppdrag av Fullmäktige. S.E.R.O.s vice ordförande har huvudansvaret för Utbildningsutskottet. Advisory Board är rådgivande organ till styrelsen. 12
 13. 13. oM s. e.r.o. Vå r kä r n Ve r ksa m h e T ”Ett år med riksorganisationen” Megakonferensen Kontaktmanna Arbetsmarknadsdagar Arbetsmarknadsdagar Den Framtida Civilekonomen Resursdagar Rekrytering SM i Ekonomi Introduktionsturné Almedalen Arbetsmarknadsdag.com Föreningsstöd Utbildningsutveckling Vår kärnverksamhet består av: PR­tävlingen SM i Ekonomi med tillhörande konferens. Utbildnings­ konferensen Den Framtida Civilekonomen. Megakonferensen. Kontaktmannakonferensen. Resurs­ dagar. Medverkan i Almedalen, på arbetsmarknadsdagar och medlemsföreningarnas välkomst­ aktiviteter för nya studenter. Föreningsstöd i form av projektstöd, föreläsningsstöd och reseersättning. Samt under året ett löpande lobbyarbete. Utöver detta driver S.E.R.O. också webbplatsen arbetsmarknadsdag.com. g e o g r aF i s k s p r i d n i ng i h el a l an de T Riksorganisationen består idag av 18 medlemsföreningar utspridda över hela landet från Luleå i norr till Lund i söder. Kansliet ligger på Södermalm, mitt i centrala Stockholm. Våra nationella konferenser arrangeras lokalt av medlems­ föreningarna i samarbete med riksorganisation. Den geografiska spridningen och utbytet bland engagerade studenter gör Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation till en inspirerande och kreativ miljö att arbeta i. Vå r a Va r Um ä r k e n I dagens samhälle får snabb och tydlig kommunikation allt större betydelse. Framtiden tillhör de företag och organisationer som är tydliga och konse­ kventa i all sin kommunikation. Därmed blir även ett starkt varumärke allt viktigare. Utöver vårt namn med tillhörande grafisk profil driver riksorganisa­ tionen enskilda projekt under egna varumärken. Vi gör det för att kunna samarbeta med externa parter på lika villkor. Tydliga arrangemang är dessutom lättare att paketera, marknadsföra och sälja. 13
 14. 14. oM s.e . r.o. sveriges ekonomföreningars riksorganisation Vår .visuella .kostym .utgör .tillsammans .med .våra .handlingar .den .bild . av .organisationen .som .vi .förmedlar . .Riksorganisationen .har .sedan . hösten .2006 .en .enhetlig .och .tydlig .grafisk .profil . .Den .bygger .fram­ förallt .på .färgerna .tulpan, .vitt .och .svart . .Men .även .på .tydliga .grafisk . element . .Profilen .finns .specificerad .i .en .profilmanual . . Utbildningskonferensen den Framtida Civilekonomen Den .Framtida .Civilekonomen .(DFC) .är .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation .och . Civilekonomernas .gemensamma .nationella .utbildningskonferens . .Det .primära .syftet .med . konferensen .är .föra .upp .en .specifik .utbildningsfråga .inom .ekonomi .på .den .politiska .dag­ ordningen . .Konferensen .ger .studenter, .akademi, .näringsliv, .politiker .samt .andra .intressenter . att .träffas .och .utbyta .åsikter . . . svenska mästerskapet i ekonomi SM .i .Ekonomi .är .en .lagtävling .i .ekonomi .och .en .konferens, .instiftad .av .Sveriges .Ekonom­ föreningars .Riksorganisation, .som .arrangeras .årligen .andra .helgen .i .maj . .Varje .högskola .och . universitet .som .undervisar .i .ekonomi .har .rätt .att .delta .med .ett .lag .bestående .av .tre .studenter . . I .samband .med .tävlingen .arrangeras .en .konferens, .om .karriär .och .framtid, .för .Sveriges .alla . ekonomstudenter . .Målet .med .SM .i .Ekonomi .är .att .sprida .intresse .och .motivera .till .studier . inom .national­ .och .företagsekonomi . . arbetsmarknadsdag.com Är .en .mötesplats .mellan .arrangörer .av .arbetsmarknadsdagar .och .företag . . Webbplatsens .uppgift .är .att .effektivisera .planering .och .genomförande .av . arbetsmarknadsdagar . .Sveriges .Ekonomföreningars .Riksorganisation . utvärderar .under .perioden .arbetsmarknadsdag .com .för .att .på .ett .bättre . sätt .stärka . . länken .mellan .akademi .och .näringsliv . . kontaktmannakonferensen Kontaktmanna Under .denna .konferens .ligger .fokus .på .att .ge .nya .engagerade .inblick .i . riksorganisationens .verksamhet .samt .att .skapa .kontakter .med .andra . medlemsföreningarna . .Under .helgen .påbörjas .även .årets .arbete .i .och . med .fastställande .av .budget .och .verksamhetsplan . megakonferensen Årets .sista .konferens, .men .på .samma .gång .den .första . .Konfe­ rensen .är .en .pampig .avslutning .av .året .men .även .avstamp .för . Megakonferensen nästa .års .verksamhet . .På .årsmötet .avtackas .den .innevarande . styrelsen .och .nästa .års .styrelse .utses . .Under .konferensen .upp­ dateras .måldokumentet .för .nationella .utbildningsfrågor, .riks­ organisationens .utbildningsutveckling .planeras .och .rapporteras . inför .nästkommande .års .verksamhet . .På .Megakonferensen . belönas .de .som .varit .synnerligt .engagerade .och .framträdande . under .året, .främst .genom .att .S .E .R .O .s .förtjänstmedaljer .delas .ut . 14
 15. 15. oM s.e.r.o. a r b e Tsmo d e l l , Fr ågor på naTion ellT pl an Gemensamma frågor på nationellt plan Sveriges Ekonomsföreningars Riksorganisation Riksorganisationen ska verka för sina medlemsföreningar och de­ Medlemsföreningarna ras medlemmar (ekonomstuden­ terna) genom att upprätta speci­ fika mål och försöka uppnå dessa. Återkoppling ska ske genom att ekonomföreningarna eller deras medlemmar gynnas av de olika Sveriges ekonomstudenter ca. 45 000 st. typer av beslut som fattas. ar b e Ts sTrU kTU r i påVer kansar b e TeT Beslut Beslutsfattare Påverkare Mål #1 Mål #2 Mål #3 Riksorganisationen ska arbeta för att vara en resurs för våra Sveriges medlemmar och underlätta deras verksamhet på respektive Ekonomsföreningars lärosäte. Riksorganisationen ska också kanalisera kraften Riksorganisation från medlemsföreningarna och driva medlemsföreningarnas gemensamma frågor på ett nationellt plan. Vår organisation Medlemsföreningar är en representativ demokrati, där ekonomstudenterna utser ledningen i respektive förening. Som i sin tur skickar repre­ Ekonomstudenter sentanter till riksorganisationen. 15
 16. 16. partn e rs Di logo 0/90/90/0 Rosa fyllning 0/9/27/0 Västgötagatan 5. Box 4246. 102 65 Stockholm. 08 ­ 783 27 99. www.sero.nu

×