Obóz koszykarski w Hiszpanii w Alicante 2013

655 views

Published on

Obóz koszykarski w Hiszpanii tworzony jest przez profesjonalną kadrę trenerów, oraz asystentów z Hiszpanii i USA, dla młodzieży w wieku 14 do 17 lat, w lipcu w Alicante.Treningi koszykarskie, prowadzone w języku hiszpańskim i angielskim, trwają po trzy godziny dziennie, codziennie, od poniedziałku do piątku.
Dodatkowo, po treningu, od pół godziny do godziny teorii techniki i strategii koszykarskiej z trenerem (podobna do tej, którą odbywają zawodowi koszykarze.
Przed południem odbywają się zajęcia z języka hiszpańskiego lub angielskiego (trzy godziny w ciągu dnia) oraz wycieczki, zwiedzanie, zajęcia na plaży, zajęcia dodatkowe i inne atrakcje, których w Alicante niewątpliwie nie brakuje!

http://www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Obóz koszykarski w Hiszpanii w Alicante 2013

 1. 1. Międzynarodowy obóz koszykarski z kursem języka hiszpańskiego Alicante 2013 Ucz się hiszpańskiego podczas obozu koszykarskiego, poznaj przyjaciół z całego świata, oraz ciesz się urokami pięknych plaż wybrzeża Costa Blanca w Hiszpanii!Międzynarodowy Obóz koszykarski A l i c a n t e Cercas Bajas, 15 VITORIA, Hiszpania +34 945 234 895 basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 2. 2. Międzynarodowy obóz koszykarsko-językowy A l i c a n t eMi ęd zy n arod o wy O b óz kos zy ka r ski In t ern ati on al Ba sk etb a ll C a mp Sp a intwo rzon y j e st p rz ez p r of e sjon aln ą kad rę tr en eró w , or az a sy s t en tó w, zHi szp an ii i U SA, d la mł o d zi eży w w ie ku 1 4 d o 1 7 lat .Tr en in g i ko szy kar sk i e, p ro wad z on e w j ę zy ku h i szp ań sk i m i an gi e l ski m,tr wają p o t rzy god z in y d zi en n i e, cod zi en n ie, od p on i ed z iałku d o p iątku .Dod a tko wo, p o t r en in g u , od p ół god z in y d o god zi n y te or ii t ech n ik i ist rat eg ii ko szy kar sk i ej z t re n e r em ( p od ob n a d o t ej , kt órą od b y w ajązaw od o wi ko szy kar ze .Prz ed p ołu d n ie m od b y waj ą s ię za ję ci a z j ęzyk a h i szp ań sk i eg o l u ban gi e l ski e go ( trzy god zin y w ci ągu d n ia ) or az wy ci e czk i, z wi ed za n ie,zaj ęc ia n a p laży , zaj ę ci a d od atk o we i in n e atr akcj e, k tóry ch w Ali can t en ie w ątp l i wi e n i e b ra ku j e! Popraw swojąTerminy Między nar odowego Obozu koszykarsko -j ęzykowego technikęAlicanteDw a tu r n u s y : 2 t ygo d n i e od 1 4 d o 2 7 L ip c a 2 01 3 koszykarską iPi er w sz y tu r n u s : 1 ty d z i eń od 1 4 d o 2 0 L ip c a 2 0 13Dr u g i tu r n u s: 1 t yd zi eń od 2 1 d o 2 7 d e L ip c a 2 0 1 3Ka te go r ia : O b óz k o szy ka rs ko -j ęzy k ow y d l a kad et ów i młod zikó w naucz sięW iek u cze stn ik ów : od 1 4 d o 17 la tKo ed u kac y jn y ob ó z ko sz yk ar sk i : Ob óz d la d zi e w czyn i c h łop c ó w hiszpańskiego!Charakterystyka Międzynarodowego Obozu koszykarsko -językowego Alicante 201 3Lo k al i zac ja : Al ic an t e: B oi ska d o k os zy kó wk i U n iw e r syt etu w Al i can t e izak wat er o wan i e w lu k s u so wy m akad e mi ku R e s i d en cia V il la Un i v er s ita ri a.Ku r s h is zp ań sk ie go l u b an g ie ls ki e go : 3 g od zin y d zi en n ie zaj ę ć zh i szp ań sk i mi o raz a n gi el s ki m i N ati v e S p eak e ra mi : p ro f e sj on aln in au czy ci e le , z d u ży m d oś w iad cz en i e m w n au cz an iu ob c okr ajo w có w, a wsz cz eg óln oś ci młod z ie ży .Tr en in g kos z ykar sk i: 4 god zin y tr en in g u d zi en n i e, p od ok ie mp ro fe s jon a ln yc h tr en er ó w i a sy st en t ów z H i szp a n ii i US A.Uc ze s tn i cy ob ozu , to mł od zi eż z c ał e go ś w ia ta, d l at eg o t eż ob óz j e stn ie p o wta rza ln ą o kazj ą d o wy mian y d o ś wi ad cz eń . Dod atko wa go d z in aszk ol en ia z e st rat e gi i i t ech n ik i ko s zy kar s ki e j (t aki ej, jak ą od b y w a jązaw od o wi ko szy kar ze ) oraz 3 god zin y t ren in g u ko sz ykar s ki eg o : Międzynarodowy- 1 god z 30 min . T ren in g u s kon ce n tro w an e go n a ks ztałt o wan iuu mi e ję tn o ś ci- 1 g od z 30 m in tr en in g u w gru p i e. in d y wi d u aln ych , ora z ObózZakw ater owan i e : Hot e l -R e s id en c ia * * * : l u k su so wy h ot el , kt óry w c ią guroku sp ełn i a fu n k cj ę akad e mik a, z e w p ełn i wy p o saż on y mi , m in i -ap art am en ta mi , z b a s en e m, sił ow n ią, s alą te l e w izyjn ą , sal a ko mp u t e ro w a, Koszykarski wd os tę p e m d o In t er n e tu , o razgod z in y /d ob ę. o p i eką wy ch o wa w có w p rz ez 2 4Zaj ęc ia d od a tkow e : U c ze stn icy ob o zu k os zy ka rs ko -j ęzyk ow e go , raz e m z Alicante,u cz e stn ika mi ob o zu t en i s o we go, w in d su rf in go w ego lu b go l fo w eg o,u cz e stn icz ą w wyc ie cz k ach z p rz e wod n ik ie m, n p .: wyc i ecz ki p o A li can t e,zaj ęc ia n a p la ży, k rę gl e et c. HiszpaniaW yc iec zk i w cz as i e w e ek en d ó w d la u c ze s tn ikó w z ap i s an ych n a o b atu rn u sy (2 tygo d n i e ) Pro f e sjon a ln eg o Ob ozu ko szyka r sko -j ęzy ko w e go:wy ci ec zka d o W al en cji , st ol icy r eg ion u , w yc i ec zka d o P arku Ro zry wk iT er ra M ít ic a lu b Aq u al a n d ia, wy ci e czka n a wy sp ę Tab ar ca i w i el e in n y ch !Pl an d n ia ob oz u ko sz yk ar s ko -ję z yko we go : Zaj ę cia c od zi en n i e, odp on i ed z iałku d o p iat k u , a d la u cz e stn ikó w 2 tu rn u só w (ty god n i e) –ró wn i eż w cz as i e w ee ke n d u .Ub e zp i ecz en ie: w c e n ie ob ozu zap e wn i am y u b ezp i e cz en i e p od róż n e,m ed y c zn e, N WW i O C d l a w s zy stki ch u cz e stn ikó w. Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 9 4 5 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 3. 3. Obiekty sportowe i rekraacyjne obozu Obóz koszykarsko-językowy odbywa się głównie w czterech miejscach:  Rezydencja La Villa Universitaria  Pawilon Sportowy Uniwersytetu w Alicante.  Centrum Alicante, gdzie będziemy chodzić na plażę, zwiedzać centrum miasta i piękny, monumentalny zamek z czasów panowania Maurów – el Castillo de Santa Bárbara..Obiekty Szkoła językowa Zador w Alicante znajduje się w centrum miasta przy ulicy Avenida de la Con stitución, 14sportowe na 03002 ALICANTE. Telefon: (+34) 965 14 23 71.wysokimpoziomie. Miejsce zbiórki i zakwaterowania uczestników obozu: Niedziela, 14 Lipca lub niedziela 21 lipca 2013 od godz. 16:00 w recepcji obiektu Rezydencia Villa Universitaria Adres: Calle de Vicent e Savall Pascual, 16 03690 San Vicente del Raspeig ALICANTE Miejsce odbioru uczestników obozu: Sobota 20 Lipca lub sobota 27 lipca 2013 między godz. 9:00 aMiędzynarodowy 12:00 w recepcji obiektu residencia Villa Universitaria.Obóz Adres: Calle de Vicente Savall Pascual, 16Koszykarski w 03690 San Vicente del Raspeig ALICANTEAlicante,Hiszpania Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 4. 4. Kurs języka hiszpańskiegoUczestnicy obozu koszykarskiego mają 4 lekcje językahiszpańskiego dziennie po 45 minut, czyli 3 godziny dziennie ,od poniedziałku do piatku, w sumie 15 godzin tygodniowo.Uczestnicy z Hiszpanii mają w tym czasie zajęcia językaangielskiego.Nauka komunikatywnego języka Zajęcia zZaró wn o za j ęc ia z h i s zp ań s ki eg o j ak i z aj ęc ia z an g i el sk ie go sku p iają s ięn a n au c e ko m u n i ka ty wn e go p o r o zu m ie wan i a si ę o raz ro zu mi en ia hiszpańskiegowy p o w i ed zi in n yc h , p isa n iu i r ozu mi en i u język a p i san e go, g d zi ep rio ry t et e m j e st ży wy , p ra wd zi wy j ęzy k u ży wan y w Hi szp an i i. skoncentrowaneTem a t y za jęć są b ard z o zr óżn ico w an e, d ob ra n e sp e cja ln i e d o wi ek u ip ozio mu ję zyko w e go u cz e stn ikó w. U cz e stn i c y oczy w iś ci e u czą si ę są na efektywnejró wn i eż sł ow n i ct wa z w i ązan eg o z k o szy kó w ką. komunikacjiZaj ęc ia sku p ia ją si ę p r zed e w szy st ki m n a p r a ktyc e w wyr ażan iu s ię irozu mi en iu wyp o w ie d zi . W szy stk i e zad an ia i ćw i cz en ia s ą p ołą czon e zp rakty czn ą n a u ką sł o wn i ct wa , st ru ktu r gr a maty czn y ch i kon s tru kcj iret ory czn y ch , któr ych u ży w a si ę n aj cz ę śc ie j w cod z i en n ej ko mu n i ka cji .Cał a w i ed za j e st ap li k owa n a w p rzy st ęp n ej f or mi e, n p . gry w p ar a ch ,od gry w an i e s ce n e k, p i o s en k i, p r ez en tac j e, z gad y wan ki itp .Małe grupyZaj ęc ia od b y wają si ę w m ał y ch gr u p a ch , m ak s ym a ln ie 7 o sób .Poziomy oraz rozkład zajęćPo z io m y za jęć z h i sz p ań sk i eg o w ed ł u g kl a syf ika cji p o zio m ów b i egło ś cijęzy ko wyc h R ad y E u r op y , tj: A1, A 2 – p oz io m p od sta wo wy B1, B 2 – p oz io m ś re d n io z aaw an so wan y (p ozi om s amo d zi e ln o śc i ) C1, C 2 - p ozi om zaa w an so wan y (p ozi o m b i e gło ś ci ) MiędzynarodowyPi er w sze go d n ia u c ze s tn icy ob oz u p rz e ch od zą te st sp ra wd z ają cy p oz i omu mi e ję tn o ś ci j ęzyk o wy c h . O sob y , k tór e n igd y n i e u c zyły s i ę h i szp ań ski e go, Obózsą au to ma tyc zn i e z ap i sy wan i n a p oz io m p od s ta wo wy .Uc ze s tn i cy ot rzy maj ą w szy st ki e mat er iał y p ot r zeb n e d o n a u ki . Po wi n n ijed n ak m i eć z e sob ą z e szy t b ąd ź n ota tn ik, o raz ki e sz on ko wy sło wn ik Koszykarski wp ol sko -h i szp ań s ki i h i s z p ań s ko -p o l ski . Alicante,Zaj ęc ia od b y waj ą si ę o d p on i ed ział ku d o p i ątk u w g od zin ach od 9 :1 5 d o12 . 1 5. HiszpaniaNauczycieleNau czy ci e le i wykład o wc y J ęzy ka h i s zp ań sk ie go, to rod o w ic i Hi sz p a n ie ,p ed a god zy z d u ży m d o ś wi ad c zen i e m w n au cza n i u mło d zi eży . Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 5. 5. Obóz koszykarski 4 godziny dziennie poświęcone koszykówce: 1 godzina teorii wykładanej przez trenera w formie wskazówek, 1,5 godz. Poświęcane jest na doskonalenie techniki indywidualnej, 20 minut to ćwiczenie rzutów, 1 godz. treningu w grupie. Szkolenie strategiczne z trenerem - teoria (1 godzina)  Psy ch o lo gia s to so wa n a w k o szykó w c e  10 p rzyk aza ń d la s i ed zą cych n a ła w c e  N au ka p op rz e z an a liz ę m ec zó w ko s zyka rs ki ch Trenerzy i  By ć ko szyk arz e m – d w i e st ron y m ed a lu . Pra ca i su k ce s .  Tr en in g rzu tó w i tr en in g w gru p i e.asystenci z Rozgrzewka (20 minut)Hiszpanii i Pocz ąt ek roz grz e wk i – w szy s cy r az e m, g ra d y n a mi czn a w for m ie zab a wy , d os to so wan a d o za sad i re gu ł k os zykó wk i.Stanów Gry roz ci ąg ają ce .Zjednoczonych. Roz cią gan i e w p od gru p a ch . T en e le m en t j e st n ie zb ęd n y ab y zac ząć in d y wid u aln y tr en i n g in d yw id u al n ych u mi ej ętn o ś ci te ch n icz n ych . Trening indywidalnych umiejętności technicznych  Zb i era n i e p iłki sp od ko s za  Tr en in g p ra cy n óg i k rok ów  Pod an ia, w ej ś ci e z p iłk ą , wy jś c ie z p ił ką  Gr a b ez p iłki  Ob ron a i atak Warsztat rzutów (20 minut)  Ć wi cz en i a rz u tó w w “ sy t u acja ch rz ec zy wi sty ch ”  Kor ek ta typ o wych b łę d ó w p o p ełn ian y ch p rzy rzu tach  Ws p óln a g ra w ko szyk ó wk ę (1 go d zin a)  Gr a d o wo ln a i od czy tyw an i e g ry  Stop n io wy roz wó j u mi ej ętn o ś ci g ry 3 x 3, 4 x 4 aż d o 5 x 5Międzynarodowy Trenerzy i asystenci trenerów na ObozieObóz Kon su ltan t sp o rto wy od p ow i ed zi aln y za p ro gr a m tr en in gó w u mi ej ętn o ś ci te ch n i czn y ch ko szyk ó wk i: Da v id G il, sta r szy tr e n er or az p o mo cn ik t re n eraKoszykarski w d ru ży n y Ca ja L ab or al Ba sko n ia .Alicante, Tr en er zy O b ozu :  Al ex N a var ro, p ro fe s j on aln y st ar szy tr en er kos zykó wk i d ru żyn y p ie r w szo li go w ej z Mu rcj i;Hiszpania  Sh ay Mi ll er W e st, za wo d owy gr ac z ko szy kó wk i z U SA .  Tr en er zy z in n y ch d r u żyn p i er w szo li go wy ch oraz p ro f e sjo n aln i tre n e rzy k ad etó w / mło d zikó w . As y s t en c i tr en er ó w to os ob y z d u ż ym d o ś w iad c ze n i e m tr en e rs ki m w d ru ż y n ie Caja L a b or al B ask on i a, j ed n e j z n aj l ep szy ch d ru żyn ko s zyka r sk ich w E u rop i e . M ają ró wn ie ż d o ś wi ad c ze n i e p ed ago gi czn e w t r en o wan iu mł o d zi eży , p on i ew aż o d ki lku la t b ior ą u d ział w ob oza ch d la młod z i eży orga n iz o wan y ch p r ze z f u n d acj ę Ba s kon i a. N a tr en in g ach za w sz e o b ec n y j e st f izjo te rap eu t a. Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 6. 6. Zakwaterowanie w Residencia Villa Universitaria Rezydencja Villa Universitaria , w której zakwaterowani są uczestnicy obozu koszykarsko -językowego, znajduj e się w pobliżu Uniwersytetu w Alicante, czyli miejscu, w którym znajdują się boiska koszykarskie. Villa Universitaria to obiekty nowoczesne o wysokim standardzie.Obiekty akademik a Residencia Villa Universitaria Zamieszkaj wUc ze s tn i cy zak wa te ro w an i s ą w ap a rta m en ta c h d l a 4 os ób , z 2 p oko j am i luksusowym2- o sob o wy m i . W każ d y m p o koju je s t ł az ie n ka. W ap a rta m en ci e zn ajd u jesi ę r ó wn i eż mały, w sp ó ln y s alon z a n e k se m ku ch e n n y m ( mi kro fa ló wk ą i akademiku omał ą lod ó wka ).W p ok oja ch moż n a zn al eź p o śc ie l i r ęc zn ik i. U cz e stn icy ob ozu mu sząp rzy wi eź ć s woj e wła s n e rę czn iki n a t re n in gi , ora z n a b a s en lu b p laż ę . wysokimWs zy stk ie p ok oj e są wy p o saż on e w kl im atyza cj ę o raz d o st ęp do standardzie, zIn t ern etu .W cią gu ro ku r ezyd en cj a p eł n i r ol ę lu k s u s o we go akad e m ika, z p ełn y m i wieloman ow ocz e sn y m wyp o saż e n ie m . N a te r en i e re zy d e n cji zn a j d u j e si ę : udogodnieniami  Ka wi arn i o -r e stau ra cja  Bib lio te ca  Sal a t el e wi zyjn a i k o mp u te ro wa (z In t ern et e m )  Ba s en  Boi s ko k os zyka r ski e n a ś wi eży m p o wi et rzuWs zy scy u cz e st n i cy mu s zą d ot rz eć d o mi e js ca zb iórk i w n ie d zi e lę p rz edrozp o cz ę ci e m ob ozu i o p u ś ci ć ap arta m en ty w s ob ot ę, n a kon ie c t u rn u s uob ozu , któ ry wyb ra li .Na 2 0 u cz e stn i kó w p r zy p ad a 1 wy ch o wa wc a .Obóz z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem MiędzynarodowyDla u cz e stn icy Ob ozu k o szy k ar sk o - ję zy ko w e go w szy st ki e p o s iłki p o d a wa n esą w r e stau rac ji r ezyd en cji V ill a Un i v er s ita ria : Obóz Śn ia d an i e, sp ecj aln ie op ra co wan e d la s p or t ow có w : o wo c e, p ł atk i zb ożo w e, j ogu rty, m l eko , sz y n ka lu b s er, b u ł ki . Ob iad w for m i e m en u : p ie r w sz e d an i e (d o wyb oru z trz e ch p i e rw s zych Koszykarski w d ań ), d ru g i e d an i e (d o wy b o ru z tr ze ch d r u g i ch d ań ) ora z d e s e r (d o wy b o ru z d wóch d e se ró w ). Kol acj a w for m i e me n u : p ie r w sz e d an i e (d o wyb oru z trz e ch p i e r ws zyc h Alicante, d ań ), d ru gi e d a n i e ( d o wy b o ru z trz e ch d ru g ich d a ń ) . HiszpaniaUc ze s tn i cy zap i san i n a 2 tu rn u s y z rz ęd u , w w e ek en d y śn iad an ia i kol a cj ejed z ą w r ezyd en cji , n at om ia st ob iad otrz y m u ją w for m ie “n a wyn o s ”, ab ymó c j e z ab ra ć n a wyc i ec zki. Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 7. 7. Zajęcia dodatkowe Oprócz zajęć z hiszpańskiego lub angielskiego , oraz treningów koszykówki po hiszpańsku i angielsku, uczestnicy obozu w Alicante mają również inne zajęcia po treningach. Osoby zapisane na 2 turnusy, tj. na dwa tygodnie obozu, mają również zajęcia w czasie weekendów: Wycieczki i zajęcia w Alicante w czasie obozu koszykarsko - językowego:  Ba s en , k ort te n i so wy , b oi sko d o ko s zykó wk i w r ezyd en cji .  Zw i ed zan i e c en t ru m Al ic an te .Poznaj  We jś c ie n a za m ek S an t a Bár b ara s kąd ro zc ią g a s ię n i e sa mo wi ty wid ok n a c ałe Al i can t e, są s ied n i e mi a sta, ora z c ałą zat ok ę.przyjaciół z  Wy j śc i e d o Mu z eu m Ar ch e ol og iczn e go, gd z i e u cz e stn i cy p ozn a ją sta roży tn ą h i sto ri ę Al ica n te .  Zw i ed zan i e Mu s eo Fa ll ero , czy li mu ze u m tra d ycyjn y ch i mp r ezcałego orga n iz o wan y ch w A li ca n te .  Zw i ed zan i e Mu s eo d e Be l en e s lu b Mu s eo T au rin o ( Mu se u m By kó w i ko rr id y) .świata!  Gry i z ab a wy zor gan iz owa n e p rz ez w ych ow a wc ó w n a p la ży w Ali can te .  Wy j śc ia n a zak u p y, k ol acja zło ż on a z tra d ycy j n ych h i szp ań sk ic h T APA S w r es tau r ac ji .  Kar aok e. Dla uczestników dwóch turnusów obozu (2 tygodnie)  Dzi eń sp ęd z on y n a p la ży w A li can t e, w V il laj oyo sa lu b t eż n a Wy s p i e Tab ar ca ;  Wy c ie czk a d o Pa rku Roz ryw ki T i err a Mit ic a, Te rra Natu ra l, Aq u a la n d i a lu b t eż d o Mia st a Nau k i i sztu k i w W al en cji w n ie d zi el ę . Od p on i ed zi ałku d o p i ą tku za ję ci a d od atko w e tr wają od 1,5 d o 2 g od zin (od 18 : 30 d o 20 :3 0 ) .Międzynarodowy Zaj ęc ia s ob otn i e t r waj ą od 8 d o 1 0 god z in , m i ęd zy 1 0 :0 0 -1 1: 00 r an o d oObóz 20 :0 0 p o p ołu d n iu . Pod c za s w y c ie cz ek i wy jś ć d o m ia st a, zar ó wn o tran sp or t p u b l icz n y ja k iKoszykarski w p ry w atn y , we j śc ió wk i, b il ety s ą wl i czon e w c en ę ob ozu . N ap oj e, lod y l u b in n e za ku p y, któ rych d okon u j ą u cz e stn i cy ob o zu n i e są w li czon e w c en ę ob ozu .Alicante, Zaj ęc ia s ą z ap la n o wan e n a cały mi e sią c li p i e c i z mi en i ają si ę każd e go ty god n ia. U cz e stn icy ob ozu ko szyk ar sko -j ęzyk o we go, raz e m zHiszpania u cz e stn ika mi ob ozu t e n i so w ego, s iatk ar sk i eg o, w in d su r f in g ow e go c zy gol fo w e go, u cz es tn i czą w zap lan o wan ych z aj ęc ia ch w ci ągu s woj e go p ob y tu . Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 8. 8. Plan zajęć – Obóz koszykarski w AlicantePoniżej zamieszczamy typowy plan dnia uczestnika Obozukoszykarsko-językowego. W trakcie trwania obozu mogą nastąpićniewielkie modyfikacje lub przesunięcia czasowe w trakcie trwaniaobozu.Rozkład zajęć dla uczestników od poniedziałku do piątku7: 30 — Pob u d ka, p oran n a toa l eta8: 15 — Śn iad an i e9: 15 — Zaj ę cia z h i sz p ań sk ie go12 :1 5 — P o wró t d o akad e mik a13 :0 0 — Ob ia d14 :3 0 — T eor ia u m i ej ęt n oś ci t ech n ic zn y c h ko sz yków ki – s zkol en i e ztre n e r em15 :0 0 — Tr en in g ko szy k ówk i :   10 m in . roz grz e wk a 20 m in . w ar sz taty z kon trata ku Każdy dzień,   4 stan ow i ska , tr en in g p o 1 2 min u t n a każd ą t ec h n i k ę in d y wid u aln ą , p r ze r wa 1 g od z. 3 0 min . Tr en in g w gru p ach ( gra 1x 1, 2x 2 , 3x 3, 4x 4, to nowe 5x 5, ko n ku r s rzu t ó w)18 :0 0 — Cza s n a p r ys zn i c i p rz eką s ki atrakcje!18 :3 0 — Wyj śc i e d o c en tru m A li can te (z w i ed zan ie c en t ru m mia s ta,zw ie d zan ie za mku Sa n ta Bar b ar , p la ża, z aku p y, k ol a cja złożon a z T AP AS,karao ke , Mu s eo d e Ho g u er as , g ry p lan szo w e p o an g ie l sku i h i s zp ań sku )20 :3 0 — P o wró t d o r ezy d en cji21 :0 0 — Kol ac ja22 :0 0 — Fi l my, g ry, z ab awy w p od g ru p a ch23 :0 0 — Ci sz a n o cn a Rozkład zajęć w czasie weekendów dla uczestników 2 turnusów (2 tygodnie)Sobota: Dzień na plaży9: 30 — Pob u d ka, toa le t a p ora n n a10 :0 0 — Śn i ad an i e11 :0 0 — P rz ej ś ci e n a p la żę E l P os ti gu et r az e m z wy ch o wa w ca mi, n a p laż ęSan Ju a n , lu b t eż wy ci e c zka n a Wy sp ę Tab ar ca: s iatkó w ka n a p la ży,zab a wy , k ąp i el w mor zu , itp . Międzynarodowy13 :3 0 — Ob ia d w for m ie p ikn iku , gry i z ab a wy16 :3 0 — P o wró t n a p laż ę i wi ęc ej g ie r19 :3 0 — P o wró t d o r ezy d en cji ObózNiedziela: Wycieczka Koszykarski9: 00 — Pob u d ka, toa le t a p ora n n a9: 30 — Śn iad an i e10 :0 0 — Wyjazd d o Wal en c ji ze z wi ed z an i e m m i ast a S ztu k i i Na u k i, d o Alicante,Parku Ro zry wk i Ti er ra M íti ca, A q u a lan d ia. Lu b T er ra Na tu ra l.Ob iad w f or m ie p ikn iku , op ró cz p arku roz ry wki T er ra M ít ic a, g d zi e o b ia dje my w re s tau r ac ji p ark u . Hiszpania20 :0 0 — P o wró t d o r ezy d en cji20 :3 0 — Kol ac ja, gry n a ter en i e r ezy d en cj i, cza s wo ln yP od c z a s w y c i e c z e k i w y j ś ć , t r a n s p or t p u b l i c z n y i p r y w a t n y , or a z b i l e t y w s t ę p u ,s ą w l i c z on e w c e n ę ob oz u . N a p oj e , l od y or a z i n n e z a k u p y u c z e s t n i k ów N I E s ąw l i c z on e w c e n ę ob oz u . Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 9. 9. Ubezpieczenie i transfery Podczas treningów koszykówki zawsze obecny j est fizjoterapeuta oraz opiekunowie grup, odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników. Uczestnicy są przez cały czas pod opieką opiekunów, nauczycieli lub trenerów. Ubezpieczenie medyczne Wszyscy uczestnicy o bozu koszykarsko -językowego są ub ezpieczeniUbezpieczenie, w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Ko szty polisy pokrywają : koszty leczenia medycznego oraz w razie wypadku, koszty fizjoterapii lub chiro praktyki, nagłe koszty odontologii, dentystytransfer oraz etc., koszt zagubienia bagażu, opóźnienia lotów, ubezpiecze nie OC (odpowiedzialności cywilnej) itd.opieka Jeżeli uczestnicy posiadają dodatkowe, prywatne ubezpieczenie, powinni również przywieźć ze sobą kartę lub numer polisy, a jeszczemedyczna. przed rozpoczęciem obozu powinni nam przesłać nazwę firmy Ubezpieczeniowej, numer p olisy oraz numer kontaktowy do ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji Dodatkowo uczestnicy mogą wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z obo zu. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Ubezpieczenia na wypadek rezygnacji - NAPI SZ DO NAS: basket@zadorspain.com Usługa odbioru uczestników z lotniska, Dworca kolejowego, lub Dworca autobusowegoMiędzynarodowy Istnieje możliwość odbioru uczestnika z lotniska, Dworca Kolejowego lub Dworca Autobusowego przezObóz wychowawców/opiekunów/ pracowników fir my Zador. W tym wypadku należy wypełnić odpowiednią sekcję w formularzu zapisu.Koszykarski Koszt transferu zależy od miejsca , oraz czasu przylotu i wylotu, oraz od wieku uczestnika, ponieważ osoby niepełnoletnie m uszą zostaćAlicante, odebrane i odprowadzone przez naszego pra cownika z i na lotnisko.Hiszpania Zador oferuje dodatko wo płatną usługę 24 -godzinnego transferu, z odwiezieniem osoby bezpośrednio do miejsca zakwaterowania, tj. rezydencji Villa Universitaria. Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 10. 10. Miejsce zbiórki oraz odbioru uczestnikówInformacje użyteczne dla uczestników obozu:Miejsce zbiórki dla uczestników obozu: Niedziela 14 lipca lub niedziela 2 1 lipca od godz. 16:00 w recepcji obiektu Rezydencia Villa Universitaria Pamiętaj o Adres: godzinach Calle de Vicente Savall Pascual, 16 03690 San Vicente del Raspeig zbiórki i ALICANTE, Hiszpania odbioruW przypadku wcześniejszego przybycia, na miejscuzakwaterowania b ędzie czekał wychowawca, aby pomóc w uczestnikówzakwaterowaniu. Obiad tego dnia nie jest wliczony w cenęobozu. obozu.Miejsce odbioru uczestników obozu:Sobota, 20 lipca lub sobota 2 7 lipca między godz. 9:00 a 12:00 w halu obiektu Residencia Villa Universitaria. Adres: Calle de Vicente Savall Pascual, 16 03690 San Vicente del Raspeig ALICANTE, Hiszpania Międzynarodowy Obóz Koszykarski Alicante, Hiszpania Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 11. 11. Użyteczne informacje Lista rzeczy do spakowania, niezbędnych na 1 tydzień obozu  5 ko sz u l ek i 5 p a r kr ótk ich sp od en ek sp o rto wy c h n a tr en in gi  5 p a r skar p e te k;  2 p a ry b u t ów d o k o szyk ówk i (rad zi my n i e zab i er ać n o wy ch b u tó w! ) ;  1 b lu z ę lu b 1 d r e s;  Ty p o wy u b ió r co d z i en n y: u b r an i a sp or to w e, k r ótki e sp o d e n ki, d łu g i ePrzeczytaj  sp od n i e, t - sh irty ; Ku rt ka i 1 ci en ki p ł as zc z p rz ec i wd e szc zo wy,  Skar p e tki i b i eli zn a, Piż a ma ;uważnie  Rę czn ik n a p laż ę, 2 p a r y kąp i el ó we k lu b 2 str oje kąp i e lo w e, c ze p e k p ł y wa ck i (ob o w iąz ko wy n a b a s en ), cz ap ka z d a s zki e m lu b in n y r od zajpowyższe  n akry cia gło wy ch ron i ąc y p rz ed słoń c e m; San d ał y i k lap k i n a p la ż ę i b a s en o raz p od p ry sz n ic ;  Oku l ary p rz ec i w słon ec z n e ;informacje aby  To rb a p od r ę czn a, ab y u cz e stn i k mó gł w n i ej zab rać n a sa l ę t r en in go wą arty ku ł y p i er w sz ej p o t rze b y, tak i e jak ż e l p od p ry szn ic, sz a mp on ,niczego nie p as ta i szc zot e czka d o zęb ów , n ić d en t ysty czn a , d e zod o ran t an ty p er sp i ra cyjn y, gr z e b ie ń d o wło s ó w, r ę czn i k itp .  Kr e m z wy s oki m f ilt re m, su sz ark ę d o wło só w, r ę czn i k p o p ry szn iczapomnieć! * N a p i ę c i e e l e k t r y c z n e w H i s z p a n i i t o 2 2 0 v ol t ów , 5 0 h e r c ów . Gniazdka e l e k t r y c z n e s p e ł n i a j ą n or m y e u r op e j s k i e . W r a z i e w ą t p l i w o ś c i n a l e ż y p r z y w i e ź ć a d a p t e r y e l e k t r y c z n o ś c i , d l a u p e w n i e n i , ż e k o m p u t e r , ł a d ow a r k i l u b i n n e urządzenia będą działać. * W a r t o r ów n i e ż n a n i e ś ć i m i ę i n a z w i s k o, l u b i n i c j a ł y n a w s z y s t k i e r z e c z y p r z y w i e z i on e z e s ob ą – u b r a n i a , k ą p i e l ów k i , r ę c z n i k i . N a j l e p i e j n a m e t k a c h ubrań. * P r os i m y r ów n i e ż o z a b r a n i e t or b y n a r z e c z y w i l g o t n e l u b b r u d n e - n a j l e p i e j z imieniem i nazwiskiem uczestnika. Dokumenty, lekarstwa Pa szp o rt i e w en tu al n i e d ow ód ( ory g in ał i 2 k op i e) + 2 fo tog ra fi e . N al eży zab r ać j ed yn i e n ajp o trz eb n ie j sz e lek i. Na le ży p rz ekaz a ć u cz e stn iko wi ob ozu op is ch or ob y, z al e c en ia l eka rza wra z z in s tru k c ją ap li ko wan ia le kó w, ab y oso b a o d p o wi ed z ia ln a z a zd r ow i e u cz e stn i kó w n ie mi ał a w ątp li wo ś ci ja k je sto so w ać . W szy stk i e p r zep i san e u cz e st n iko w i l eki n al eży op atr zyć we w sz el ki e d o st ęp n e in f or ma cj e , łą czn ie zMiędzynarodowy u za sad n ien i e m ich za s tos o wan i a, w c e lu e w en tu aln y ch kon su l ta cji z lek arz e m n a mi ej s cu . N ie zb ęd n a j e st ró wn i e ż p is em n a z g od a r od zi có w n a ap lik a cj ę l ek ów o r azObóz ZA Ś WI A DCZ E NI E p od p i san e p r z ez l ekar za w cią gu 1 2 mi e si ę cy p r ze d rozp o cz ę ci e m o b ozu , o ty m, ż e u cz e stn ik j es t w d ob r e j k on d ycji zd ro wot n e j i n ie ma ża d n ych p r ze ci w w sk azań d o u cz e stn ic t wa w ob o zi eKoszykarski kos zy ka r ski m. Alicante, J eż el i u cz e stn ik n o si ok u lary lu b so cz e wki kon t akto w e, z al e ca s ię p rzy wi ez i en i e z e sob ą 2 p ar o ku la ró w or az p łyn d o czy sz cz en ia so cz e w ek.Hiszpania  N al eży t eż zab rać w sz e lki e oc h ran ia cz e, u szty wn i ac ze n a k olan a lu b in n e z wyk le p otrz e b n e ar tyku ły ta ki e jak p la stry n a od c i ski (C o mp e ed it p ), kr e my lu b ma ś ć n a ro zg rza n ie mi ę śn i, j eż el i zach o d zi p ot rz eb a. Na zajęcia z hiszpańskiego Pod r ę czn y sło wn ik, ze s z yt, d łu g op i sy, ołó wk i i tp . Inne artykuły Pl eca k lu b torb a ab y n o si ć n a sa l ę tr en in g ow ą n ajp ot rz eb n i ej s ze artyk u ł y, lu b t eż w raz i e wyja zd u n a w yc ie c zk ę lu b wyj ś ci e d o m ia st a. Ap ar at f oto gra f ic zn y, tel e fon k o mór ko wy (z ład o wa rką ) lu b kart ę te le fon i czn ą . Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania  + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
 12. 12. Obóz koszykarsko - językowy w Hiszpanii ZadorSpain Zadorspain ALICANTE Międzynarodowy Obóz koszykarski A l i c a n t e Cercas Bajas 15 , VITORIA, HISZPANIA + 3 4 9 4 5 234 895 basket@zadorspain.com www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html

×