20101222 Ambitiedocument Bijlagen 1 en 3

923 views
835 views

Published on

Bijlage 1 Ruimtelijk Ambitiedocument nieuwe huisvesting Hoge Raad

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20101222 Ambitiedocument Bijlagen 1 en 3

 1. 1. Atelier RijksbouwmeesterRuimtelijk Ambitiedocumentnieuwe huisvesting Hoge RaadSELECTIE FASE01 - 11 - 2010
 2. 2. Inhoudsopgave1. Inleiding 31.1 Doel ruimtelijk ambitiedocument 42. Hoge Raad der Nederlanden 53. Directe omgeving 64. Verschijningsvorm gebouw 94.1 Identiteit / icoon 104.2 Monumentaliteit / representatie 115. Transparantie 126. Interne routing en oriëntatie 137. Materialisering/afwerking 148. Publiek deel 158.1 Entree / ontvangst 168.2 Zittingzaal 179. Besloten deel 189.1 Bibliotheek 199.2 Raadkamers 209.3 Vergaderruimten 219.4 Werkgebied 229.4.1 Werkgebied Raad & Parket 239.4.2 Werkgebied Wetenschappelijk Bureau 249.4.3 Werkgebied Ondersteuning 259.5 Ontmoeten / facilitair 269.6 Restaurant 27Colofon
 3. 3. 1. InleidingDe Hoge Raad der Nederlanden is sinds 1988gehuisvest in het monumentale pand huis Huguetan,aan het Lange Voorhout 34 te Den Haag. Om het pandgeschikt te maken voor huisvesting van de Hoge Raadis aan de achterzijde in 1988 een nieuwbouwdeeltoegevoegd, naar het ontwerp van architect Pennink.De hoofdingang voor het publiek bevindt zich in dezenieuwbouw aan de Kazernestraat 52.Deze situatie wordt als niet representatief ervaren. Degroei van het aantal inkomende zaken en wijzigingen inwetgeving en in structuur van beheer en bedrijfsvoeringhebben tot uitbreiding van de taken en daarmee van hetaantal medewerkers geleid. Om het hierdoor ontstaneruimtetekort op te vangen is in 2002 aanvullende ruimtegehuurd in het pand Lange Voorhout 7. Deze dislocatiewordt als belemmerend en inefficiënt ervaren.Bij het ontwerp van het nieuwe gebouw zal derepresentatieve functie leidend zijn, maar flexibiliteitis een belangrijke randvoorwaarde voor het verkrijgenvan een hoog adaptief vermogen van het gebouw,van de ondersteunende installaties en van deprocesondersteunende infrastructuur.Met het nieuwe gebouw moet de Hoge Raad decenniavooruit kunnen. Het gebouw moet over vijf jaarinspireren en functioneren, maar ook over vijftig jaar. 3
 4. 4. 1.1 Doel ruimtelijk ambitiedocumentHet doel van het ruimtelijk ambitiedocument is om eenwensbeeld te formuleren voor de architectuur van denieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden ende inrichting van de buitenruimte. Het document isgeen totaalbeeld, maar geeft de bouwstenen waarinkwaliteiten voor onderdelen van de nieuwe huisvestingvan de Hoge Raad worden benoemd. Het bevataanbevelingen en richtlijnen voor de inzenders van deaanbesteding, waarin het ambitieniveau aan de handvan referentiebeelden en kernbegrippen is bepaald.Het document dient mede als toetsingscriteriumvoor de uiteindelijke ontwerpen. De versie ‘selectiefase’ geeft de ruimtelijke ambitie zoals die op ditmoment is vastgesteld en als referentie dient voor deselectiefase. Dit document zal tevens gebruikt wordenvoor de dialoogfase, waarbij mogelijkerwijs nog kleinemutaties zullen worden toegevoegd. Bij toetsing vande inschrijvingen zal dit document als basisreferentiefungeren. 4
 5. 5. 2. Hoge Raad der NederlandenDe Hoge Raad functioneert in zijn huidige vorm en in civiele zaken, strafzaken en uitleveringszaken van de en belastingzaken de wederpartij in de gelegenheid isbenaming vanaf 1838, maar de contouren van een Nederlandse Antillen en Aruba. De belangrijkste taak gesteld zich te verweren, wordt de zaak naar het Parkethoogste rechtscollege in de Nederlanden tekenen zich van de Procureur-Generaal en de leden van het Parket gezonden voor het nemen van conclusie. De uitsprakenreeds af in de vijftiende en zestiende eeuw tijdens de is het nemen van conclusies. Een conclusie is een door de Hoge Raad worden door drie of vijf raadsherenregeringsperiode van de Bourgondische en Habsburgse schriftelijk, gemotiveerd advies in een aan de Hoge Raad gedaan. De beslissingen komen tot stand in raadkamer.vorsten. voorgelegde zaak. In de conclusie worden de relevante Het wisselen van de processtukken, het nemen van feitelijke gegevens van de zaak geschetst en juridische conclusies en het doen van uitspraken geschiedt opDe Hoge Raad in de ruimste zin vormt een complexe beschouwingen gegeven, onder vermelding van de wekelijkse rolzitting. De zaaksadministratie wordtorganisatie. De Raad zelf bestaat uit de President, rechtspraak en literatuur, die uitmonden in het eigenlijke uitgevoerd door de griffies.vice-Presidenten en raadsheren. Aan de Hoge Raad advies aan de Hoge Raad. Het Parket concludeert tenis verbonden het Parket dat bestaat uit de Procureur- behoeve van alle kamers van de Hoge Raad. De Hoge De positie van de Raad als hoogste rechter en daarmeeGeneraal, de plaatsvervangend Procureur-Generaal Raad en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zijn ook van het Parket brengt veelvuldig contacten open advocaten-generaal. Het Parket heeft een aparte, naast hun taken en bevoegdheden op het gebied van de nationaal en internationaal niveau mee. Wat betreftonafhankelijke positie. Er zijn evenwel sterke bindingen cassatierechtspraak door de wet belast met een aantal het nationale niveau moet onder meer worden gedachttussen de Hoge Raad en het Parket zowel wat betreft de bijzondere taken: adviserende taak, cassatie in het belang aan contacten met andere rechtscolleges en mettaakuitoefening als wat betreft bedrijfsvoering en beheer. der wet, klachtenregeling, schorsing en ontslag van universiteiten. Jaarlijks wenst een groot aantal groepenZo verleent het Wetenschappelijk Bureau ondersteuning rechters, vervolging en berechting van ambtsmisdrijven uit die instellingen, zoals faculteitsverenigingen of andereaan de Raad èn aan het Parket. Bedrijfsvoering en en ambtsovertredingen, herziening in strafzaken. rechtskundige genootschappen, een bezoek te brengenbeheer geschieden onder verantwoordelijkheid van één Bij de cassatierechtspraak staat voorop dat de toepassing om te worden voorgelicht over taak en werkwijze van deDirecteur Bedrijfsvoering zowel voor de Hoge Raad als en de uitleg van het recht in Nederland op gelijke wijze cassatierechtspraak.voor het Parket. De stafdiensten verlenen ondersteuning wordt ontwikkeld. Hierbij zijn rechtsontwikkeling enaan beide organisaties. Het huidige bestuursmodel rechtseenheid kernbegrippen. Daarnaast staat de Hoge Op internationaal niveau bestaan er contacten metvan de Hoge Raad geldt vanaf 1 september 2002 en is Raad ook borg voor de rechtsbescherming. buitenlandse rechtscolleges die wensen kennis tevastgelegd in het "statuut van de gemeenschappelijke maken met het Nederlandse rechtssysteem. Niet zeldenorganisatie van de Hoge Raad en het Parket van de De cassatierechtspraak onderscheidt zich in zoverre van gaat het hier om rechters uit de voormalige zogenaamdeProcureur-Generaal bij de Hoge Raad". Uitgangspunt de andere rechtspraak dat hierin slechts de toepassing Oostbloklanden, met wie gegevens worden uitgewisseldis dat President, Procureur-Generaal en Directeur van het recht centraal staat en niet het onderzoek naar over theorie en praktijk van rechterlijke organisatie enBedrijfsvoering elk hun eigen verantwoordelijkheid de feiten. Dit betekent dat het horen van procespartijen, rechtspraak. Vooral wanneer deze landen recentelijkhebben, maar deel uitmaken van een gezamenlijke verdachten, getuigen en dergelijke bij de Raad niet of zijn toegetreden of op het punt staan toe te treden totorganisatie. Aan het hoofd daarvan staat een algemeen nauwelijks voorkomt. De procedures worden in de de Raad van Europa en zich hebben gebonden of zichbestuur waaronder een dagelijks bestuur ressorteert, regel schriftelijk gevoerd. De Raad toetst de uitspraken zullen binden aan het Europese verdrag tot beschermingbestaande uit de genoemde drie functionarissen en de van andere, lagere rechters (die feitenrechters worden van de rechten van de mens, hecht de Hoge Raad eraanGriffier als secretaris. Deze laatsten maken ook deel genoemd). De feitenrechters - in hoogste feitelijke om aldus te kunnen bijdragen aan deze ontwikkelingen.uit van het algemeen bestuur dat evenals het dagelijks instantie doorgaans de gerechtshoven - stellen de feitenbestuur door de President wordt geleid. In het algemeen vast die in een civiele, straf- of belastingprocedure een rol Voorts wordt wat de internationale contacten betreftbestuur zitten ook de hoofden van de sectoren civiel, straf spelen en passen daarop de naar hun oordeel geldende gewezen op verdragsrechtelijke verplichtingen vanen fiscaal en de plaatsvervangend Procureur-Generaal. rechtsregels toe. De Hoge Raad beoordeelt of hierbij de Nederland. Zo participeert een aantal leden van de Raad procesregels in acht zijn genomen en de uitspraak is en het Parket in het Benelux-Gerechtshof dat, in zakenDe Hoge Raad is op de gebieden van het civiele recht, het gedaan in overeenstemming met het geldende recht. In die door een Nederlandse rechter zijn verwezen, in hetstrafrecht en het belastingrecht het hoogste rechtscollege cassatie wordt een zaak onderzocht aan de hand van de gebouw van de Hoge Raad rechtszittingen houdt envan ons land, met de cassatierechtspraak als de middelen tot cassatie die zijn ingediend door degene die raadkameroverleg pleegt.belangrijkste taak. De Hoge Raad is ook cassatierechter het beroep in cassatie heeft ingesteld. Nadat in civiele 5
 6. 6. 3. Directe omgevingDe locatie waarop nu het voormalige AXA-gebouw ende Franse ambassade gevestigd zijn, wordt, na sloopvan de huidige bebouwing, in zijn geheel bestemd voor koningskadenieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden. Huidige locatieHet gebouw voor de Hoge Raad aan het Korte Voorhout Hoge Raad prinsessegrachtheeft een onderscheidende typologie. Deze kan endient tot uitdrukking te komen in het ontwerp. Daarbij is lange voorhoutgevoeligheid voor de omgeving van belang, zonder dat Huidige locatie malieveld Smidswater Hoge Raadnaar analogie gezocht hoeft te worden. De typologiewordt bepaald door de functie en de voorname statusvan het college en door de maatschappelijke functievan de Hoge Raad. Het moet een gebouw zijn voor gietkom Amerikaanseeen college van hoog aanzien, maar is tegelijk het ambassade Smids- plein Nieuwe locatie Hoge Raaddomein van het publiek(recht). Het gebouw moetmonumentaliteit en tegelijk toegankelijkheid uitstralen. korte voorhoutHet gebouw moet rekenschap geven van zijn positie Ministerie van financiën prinsessegrachtin de stad en in het stedelijke leven. Gelijktijdigpositioneert het gebouw Den Haag op nationaal vlak. malieveldDe huisvesting voor de Hoge Raad onttrekt zich Smidswaterniet aan de omgeving, maar is een aanvulling op dedynamiek van dit deel van de stad. Gekozen moetworden voor een verzelfstandiging van het gebouwals tegenhanger van het ministerie van Financiën,waardoor op deze belangrijke entree van de stad tweeherkenbare gebouwen met eigen karakter ontstaan. Hetis van belang dat op deze entree van de binnenstad, gietkomwelke van grote afstanden herkenbaar is, voor de AmerikaanseHoge Raad een gebouw wordt neergezet, dat zowel ambassade Smids- Nieuwe locatie Horecht doet aan de betekenis van de Hoge Raad binnen plein ge Raadde Staat der Nederlanden als aan de betekenis vandeze plek in de binnenstad: een van de oudste envoornaamste entrees van de binnenstad. Deze entree korte voorhoutkrijgt in de binnenstad zelf een vervolg door het LangeVoorhout en de Lange Vijverberg met de Hofvijver enzicht op het Binnenhof. Ministerie van financiën prinsessegraHet principe voor het gebouw van de Hoge Raad is eenherkenbaar, stevig, langgerekt volume van 6 bouwlagenboven het maaiveld en een hoogte die overeenkomt 6 Locatie huidige gebouwen en nieuwbouw
 7. 7. met het ministerie van Financiën. Binnen dit blok zijn ermogelijkheden voor toevoegingen en uitsparingen.Het gebouw voor de Hoge Raad mag worden gebouwdop de kavel die is aangegeven rechts op de tekening.Deze kavel is circa 104 meter lang en 22 meter diep (1). 22Deze kavel moet volledig worden benut. Uitzondering isde strook langs het Smidsplein, waar, indien de kabels 104en leidingen niet worden verlegd, een overbouwing kanplaatsvinden (maximaal 8.7 m). De open ruimte onder 1. Afmetingen kaveldeze overbouwing mag maximaal 6 meter hoog zijn (2).Het totale bvo (meting conform NEN 2580) voor deHoge Raad bedraagt 15.000 m2 (exclusief ondergrondsparkeren).De afmetingen van het basisvolume zijn (lxdxh) 104 x 8.722 x maximaal 23 meter. Het gebouw mag ten opzichtevan het maaiveld hoogstens 0,5 meter worden opgetild,indien de gevel van deze plint geheel gesloten is. Debouwhoogte is bij voorkeur wat lager dan 23 meter om 2. Maximale overbouwingaan te sluiten bij de hoogte van 20.9 meter van hetMinisterie van Financiën (5).Het basisblok kan van een dakopbouw worden voorziendie minimaal 1,5 meter uit de gevel is gesitueerd (3).Binnen aangegeven gevelzones kan aan het Korte 1.5 1.5Voorhout maximaal 30%, aan de Gietkom 60% enaan het Smidswater 100% worden uitgebouwd met 1.5 1.5maximaal 3,5 meter (4). 3. Afmetingen dakopbouwDe rooilijn langs de Prinsessegracht loopt bij voorkeurin het verlengde van de naastliggende bebouwingvan de Prinsessegracht om een helder rechthoekiggebouw te krijgen. Het is voorstelbaar + 26,0 m + 26,4 m 100% 60%om deze rooilijn in het verlengde van de rooilijn van het + 21,0 m + 22,0 m 3.5ministerie van Financiën te leggen. 3.5 3.5Hierbij mag de helderheid van het basisblok niet wordenaangetast. + 1,20 m - 5,60 m 13.7 28,2 % 3.5 21.5 5. Dwarsdoorsnede 4. Maximale uitspringing 7
 8. 8. De openbare ruimte tussen de locatie van de HogeRaad en het Ministerie van Financiën is de eerstegroene "kamer" in een reeks groene ruimten richting debinnenstad van Den Haag.Aandachtspunt hierbij is hoe het gebouw van de HogeRaad zich presenteert en manifesteert ten opzichtevan het bladerdek en de inrichting van het maaiveld.De bestaande bomenrij aan de zijde van het gebouwvan de Hoge Raad wordt vervangen door een nieuwerij met 11 bomen op een afstand van ongeveer 7.40 Plangebiedmeter tot de gevel. Ten behoeve van architectonische 9.24 mexpressie zijn toevoegingen mogelijk waarbij de bomen bomenrij 1verschoven mogen worden (zie voorbeeld) en hetaantal bomen gereduceerd wordt tot 10. bomenrij 2De bestaande beelden dienen een prominente plek inde openbare ruimte of in het gebouw te krijgen. bomenrij 3 bomenrij 4 plangebied met 11 bomen beelden CMQRDQWY Z Plangebied 7.50 m bomenrij 1 bomenrij 2 bomenrij 3 bomenrij 4 8luchtfoto ‘groene kamer’ plangebied met 10 bomen (voorbeeld)
 9. 9. 4. Verschijningsvorm gebouwHet gebouw is hedendaags, tijdloos en representatief.Het straalt vakmanschap uit, aandacht voor detail,neemt stelling door aanwezigheid. De historie enaandacht voor duurzaamheid is afleesbaar. Hetgebouw doet recht aan de menselijke maat, maar hetbegeleidt de mensen ook in een groot gebaar. Hetgebouw toont aandacht voor mensen, materiaal enruimte. De hoofdindeling is eenvoudig en overzichtelijk.Het materiaalgebruik is van hoge kwaliteit en robuust,bestand tegen intensief gebruik. Slijtage maakt deuitstraling niet aftands, maar doorleefd. 9
 10. 10. 4.1 Identiteit / icoonDe architectuur van de Hoge Raad dient van dezetijd, maar ook tijdloos te zijn. De tijdloosheid is eenvoorwaarde om aan te tonen dat de Hoge Raad nietde waan van de dag volgt maar continuïteit en visie oplange termijn in de samenleving waarborgt.Het gebouw van de Hoge Raad doet recht aan zijnfunctie en plaats binnen de Nederlandse samenleving.De nieuwbouw moet het publieke belang van de HogeRaad representeren; het moet het icoon zijn voor deplaats en positie die de Hoge Raad in de samenlevingheeft.Deze nieuwbouw dient zich te voegen in de mentaliteitvan de bouwtraditie van de lage landen om zichzodoende te kunnen onderscheiden van hoofdkantoren Norman Foster, Carre dArt, Nimesvan grote banken of multinationals. Deze traditiekenmerkt zich door een ontspannen monumentaliteit eneen vanzelfsprekende invoeging van het gebouw in hetstedelijk weefsel. Yosho Taniguchi, National Museum, Tokyo 10 Yosho Taniguchi, MoMa, New York Steven Holl, Art Museum, Washington
 11. 11. 4.2 Monumentaliteit / representatieDe functie van het gebouw is niet alleen die van eenwerkomgeving. Het is niet slechts de huls waarin deprocessen worden uitgevoerd. Het is ook één van demanieren waarop de Hoge Raad zich presenteert aande Nederlandse en internationale samenleving.Het is een symbool voor het instituut dat de Hoge Raadis en de rol die hij in de Nederlandse samenlevingvervult. Het representeert het hoogste Nederlandserechtscollege, geworteld in de Nederlandserechtsgeschiedenis, maar ontegenzeggelijkfunctionerend in de 21ste eeuw. Le Corbusier, Gerechtsgebouw, Chandigarh Oscar Niemeyer, Federaal Hooggerechtshof, Brasilia David Chipperfield, pavilion Americas Cup, Valencia Rem Koolhaas, Nederlandse Ambassade, Berlijn 11
 12. 12. 5. TransparantieVoor grote delen van het gebouw is visueel contact vanbuiten naar binnen mogelijk. Hierdoor oogt het gebouwtransparant en toegankelijk. Dit geldt voor de publiekeen het deel van de semi-publieke ruimtes, maar nietvoor het gebied rond de werkplekken.Vrijwel in alle ruimten, passende bij de functies,is daglicht gewenst. Teveel inkijk, met name in dekantoren en de raadkamers, moet zowel van buitenafals vanuit de verkeerszones vermeden worden. Navarro Baldeweg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort 3XN Architects, Bimhuis, Amsterdam Paul de Ruijter, Rijkswaterstaat, Middelburg I.M. Pei, Historisch Museum, Berlin 12 Claus en Kaan, NFI, Ypenburg Claus en Kaan, Gemeentehuis, Tynaarlo
 13. 13. 6. Interne routing en oriëntatieDe interne routing moet vanzelfsprekend enoverzichtelijk zijn.Het gebouw is ontworpen op de menselijke maat. Eenruimtelijk spel met hoogteverschillen is, mits functioneel,mogelijk. De verschillende ruimtes dienen wel natuurlijkin elkaar over te lopen.Benauwde ruimtes en hokkerigheid moeten vermedenworden. Ook grote lege ruimtes zijn niet wenselijk. Dominique Perrault, EWHA University, Seoul Claus en Kaan, NFI, Ypenburg Bolles Wilson, Bibliotheek, Munster Stephane Beel, Rechtbank, Gent 13 Merkx Girod, Raad van State, Den Haag
 14. 14. 7. Materialisering / afwerkingHet materiaalgebruik is van hoge kwaliteit en robuust,bestand tegen intensief gebruik. Slijtage maakt deuitstraling niet aftands, maar doorleefd.Het is van belang dat het materiaal een gedetailleerdeafwerking mogelijk maakt. Het materiaal zal vooralgekozen worden op basis van de mogelijkheden omeen gladde afwerking te realiseren. In het interieurkan op specifieke plaatsen ook een natuurlijk / warmmateriaal worden gebruikt. Shinichi Okada, Supreme Court, Tokyo Moneo, Stadhuis, Murcia Claus en Kaan, NFI, Ypenburg 14 Oscar Niemeyer, Kantoorgebouw, Milaan David Chipperfield, private gallery, Berljn
 15. 15. 8. Publiek deelIn dit gebouw wordt een publieke functie ingevuld. Hetpubliek, in de vorm van betrokkenen, geïnteresseerdenen de journalistiek, is gebruiker van het gebouw.De ingang, hal, ontvangstruimte en rechtszalen zijnontworpen om deze functie te kunnen vervullen.Het is van belang dat de ruimten zodanig wordengepositioneerd en uitgevoerd dat de publieke functievolledig tot haar recht kan komen.De publieke functie van een ruimte maakt bijvoorbeelddat de omgeving voldoende robuust moet wordenuitgevoerd opdat het qua uitstraling en representativiteitde tand des tijds kan doorstaan. Daarnaast zullenop het gebied van beveiliging afscheiding entoegangscontrole in de architectuur zijn opgenomen. Ditgeldt bijvoorbeeld ook voor de beveiligingsmaatregelenten behoeve van de expeditie en de lokale detentie vanverdachten.Voor wat betreft de representativiteit zijn het vooralde publieke ruimten die, met de buitenkant van hetgebouw, invloed hebben op het imago van de HogeRaad. Het is hierom dat aan de uitvoering van dezeruimten extra aandacht besteed moet worden. Termenals transparantie, degelijkheid, 21ste eeuw en rustmoeten hier van toepassing zijn. 15
 16. 16. 8.1 Entree / ontvangstHet entreegebied speelt een belangrijke rol bij hetrealiseren van een hoge representativiteit van hetgebouw. Voor deze representativiteit zijn vooral demaatvoering of volume, transparantie en licht en deafwerking van belang.Om extra volume te creëren kunnen in het ontwerpvisuele relaties tussen verschillende ruimten gelegdworden. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld de ruimtevan de gangen te gebruiken om de hal visueel tevergroten. In het entreegebied en het ontvangstgebiedis visuele rust van belang. Er wordt gestreefd naar derealisatie van een ruimte met weinig obstakels. Paul de Ruijter, Rijkswaterstaat, Middelburg David Chipperfield, BBC Scotland, Glasgow Richard Rogers, Rechtbank, Bordeaux Meyer en van Schooten, Ministerie van Financien, Den Haag 16
 17. 17. 8.2 ZittingzaalIn de zittingzalen behoort het gebruik van natuurlijkematerialen tot de mogelijkheden. Wel is het van belangdat het een lichte ruimte blijft en zo mogelijk contactmet buiten. Dus het materiaal is licht, of het gebruik vandonkere materialen wordt gecompenseerd met lichtematerialen of een grote transparantie. Architekten Cie, Conservatorium, Amsterdam Josef Hohensinn, Justitie en detentiecentrum, Leoben, Oostenrijk SANAA, school voor Design en Management, Essen, Duitsland Richard Rogers, Rechtbank, Bordeaux Karmi, Hooggerechtshof, Jerusalem 17
 18. 18. 9. Besloten deelHet gebouw heeft naast haar representatieve publiekefunctie ook een besloten deel, waarin een prettigewerkomgeving, voor allen die bij de Hoge Raadwerkzaam zijn, gerealiseerd wordt. De verschillendefuncties, nodig voor de uitvoering van de processen,worden in het gebouw ingebed.De functie van de Hoge Raad en het plezier datmedewerkers hebben in hun werk en werkomgevingmoet in architectonische termen vertaald, zichtbaaren voelbaar zijn. Bovendien zullen in termen vanhet werkproces de medewerkers van morgen hogeeisen stellen aan de aan hun ter beschikking gesteldesystemen en faciliteiten.Als werkplek wordt het gebouw door sommigen ervarenals een huis om in te werken en door anderen als eenplaats om te ontmoeten of te ontvangen. 18
 19. 19. 9.1 BibliotheekDe bibliotheek en de historische collectie Hof vanHolland van de Hoge Raad vragen om bijzondereaandacht. De ruimte moet bij voorkeur eenvoudigbereikbaar zijn vanuit verschillende onderdelen van hetwerkgebied. Een ontwerp voor een bibliotheek die oververschillende verdiepingen gaat, behoort daarom tot demogelijkheden. Jo Coenen, Openbare bibliotheek, Amsterdam OTH, Advocatenkantoor, Amsterdam Mario Botta, Bibliotheek Oechslin, Einsiedeln, Zwitserland 19 Maarten van Severen, Van Abbe Museum, Eindhoven
 20. 20. 9.2 RaadkamersHet karakter van de beraadslagingen is zeervertrouwelijk, wat hoge eisen stelt aan de ruimte,akoestiek en isolatie.De Raadkamers behoren tot het representatievegedeelte van het besloten gedeelte. Tevens moeten deRaadkamers een prettige, comfortabele werkomgevingzijn, in verband met lange zittingen.De vergaderruimte van het Parket heeft eenvergelijkbaar karakter met de Raadkamer. Braaksma en Roos Fokkema, Vergaderruimte faculteit Meyer en Van Schooten, ING, Amsterdam Bouwkunde, Delft 20 Rem Koolhaas, Nederlandse Ambassade, Berlijn Toyo Ito, Mediatheek, Tokyo
 21. 21. 9.3 VergaderruimtenDe vergaderruimten komen in representativiteit overeenmet de naastliggende kantoren.De vergaderruimten kunnen onderling verschillen inmaat, beslotenheid en (directe) relatie met de kantoren. Paul de Ruijter, Rijkswaterstaat, Middelburg Sanaa, Schouwburg, Almere Studio Rotter Schmidt, Hammer, Lassen, Nykredit, Kopenhagen OMA, Nederlandse Ambassade, Berlijn, Duitsland 21
 22. 22. 9.4 WerkgebiedIn het gebouw is naast het normale en hetrepresentatieve kantoorgebied, een zeer representatiefkantoor gebied gepland. Voor de zeer representatieveruimten wordt een extra verdiepingshoogte en grotereruimten nagestreefd. De losse inrichting van de ruimtezal deze representativitieit verder ondersteunen.Het gebouw biedt een prettige en veilige werkomgevingvoor allen die bij de Hoge Raad werkzaam zijn. Voorde verschillende werkgebieden gelden begrippen alstransparant, translucent, helder, efficiënt en vooralinspirerend.Gebruikers moeten een grote mate van invloed kunnenuitoefenen op de persoonlijke beleving van hunwerkplekomgeving. Dit heeft betrekking op (zon)wering,belichting, beluchting en temperatuur. Een bescheidenmogelijkheid tot personalisering van de werkomgevingdient in het ontwerp meegenomen te worden.De Hoge raad zoekt naar een moderne en met oog voordetail afgewerkte werkomgeving, representatie en rust. 22
 23. 23. 9.4.1 Werkgebied Raad ParketHet werkgebied van de Raad en het Parket bevindt zichin het representatieve gedeelte. Dit gedeelte van hetgebouw vormt een serene en waardige werkomgevingwaarin geconcentreerd gewerkt kan worden aande totstandkoming van uitspraken en conclusies.Het werkplekconcept is traditioneel van aard. Hetwerkgebied vormt voor de Raadheren en AdvocatenGeneraal een huis om in te werken, een plaats om teontmoeten en te ontvangen en in wisselende settingsmet het wetenschappelijk bureau samen te werken. Een Cepezed, Nederlands Consulaat, Munchen, Duitslandduidelijke scheiding tussen Raad en Parket is hierbijaanwezig. Rob Hootsmans, Rijkswaterstaat, Den Haag OTH, Ministerie OCW, Den Haag OMA, Nederlandse Ambassade, Berlijn, Duitsland 23 Koen van Velsen, Kantoor, Het Gooi Staal Christensen, Stadhuis, Eindhoven
 24. 24. 9.4.2 Werkgebied Wetenschappelijk bureauHet werkgebied van het wetenschappelijk bureaubevindt zich in het normale kantoorgedeelte. Indit werkgebied komen geen grotere ruimtes metwerkplekdeling voor. Er wordt eerder gedacht aanéén- en tweepersoonswerkkamers. Ruimtes voor deadministratieve afdelingen worden op de processenafgestemd. Vitra Richard Meier, Stadhuis, Den Haag OTH, VOC, Amsterdam C4ID, TeekensKarstens 24
 25. 25. 9.4.3 Werkgebied OndersteuningDe werkomgeving van het ondersteunend personeelheeft dezelfde uitstraling als het wetenschappelijkbureau. De werkplekken zijn hier echter wel ingedeeldin grotere ruimten.Ondanks de grotere hoeveelheid werkplekken in deruimte is het van belang dat de ruimte niet vol oogt,maar juist helderderheid en rust uitstraalt. Richard Meier, Stadhuis, Den Haag Lensvelt Design studio Richard Meier, Stadhuis, Den Haag 25
 26. 26. 9.5 Ontmoeten / facilitairPantrys, handbibliotheken, kopieerfaciliteiten enontmoetingsruimten dienen zorgvuldig gepositioneerdvormgegeven te worden. Deze ruimten moeteninformele contacten bevorderen en uitnodigen omlanger te verblijven.Een heldere positionering ten opzichte van de kantorenis van belang. Merkx Girod, Raad van State, Den Haag Groen Schild, RHIMA, Soest C4ID, TeekensKarstens Cepezed, Schiphol, Amsterdam Sanaa, Novartis kantoorgebouw, Basel, Zwitserland 26
 27. 27. 9.6 RestaurantHet restaurant is een belangrijke ontmoetings- enontspanningsruimte voor het personeel.Door de omvang van de ruimte is het mogelijk hetrestaurant tevens te kunnen gebruiken als ruimte voorgrote bijeenkomsten of evenementen. Hans van Heeswijk, Hermitage, Amsterdam 3XN Architects, Bimhuis, Amsterdam Cepezed, Rijkswaterstaat, Utrecht De Zwarte Hond, Hanzehogeschool. Groningen Henket, Interieur fac. Beeldende Kunst, Zwolle 27
 28. 28. Colofonopgesteld door Atelier Rijksbouwmeesterin samenwerking met:Hoge Raad der NederlandenMinisterie Justitie, DGRRRijksgebouwendienst01-11-2010
 29. 29. Ambitiedocument PPS aanbesteding nieuwbouw Hoge Raad der Nederlanden | 22 december 2010 Bijlage 3: Tabel met te leveren diensten en middelen opdrachtnemer scope PPS aanbesteding Hoge Raad der Nederlanden scope onderdeel in scope korte toelichting ja/neeHuisvestingGebouw parkeren ja O.a. casco en inbouwpakket incl mutatiesOnderhouden van: x Gebouw eigenaarsdeell ja Het basisprincipe is dat het consortium datgene dat zij leveren ook beheren en onderhouden. x Terrein ja Onderhoud aan verhard terrein en groenvoorziening Energie en water ja Betreft zowel gebruik als vastrecht (abonnementskosten),inkoop geschiedt via rijksbreed contractinkoop geschiedt via rijksbreed contractDiensten en middelenConsumptieve diensten ja Alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het verzorgen van voedsel en drankenvoorziening (van catering, restaurant, koffiecorner tot dranken- automaten)Risicobeheersen: bewaken en beveiligen: x Bewaking en beveiliging ja toegangscontrole, bewaking en beveiliging van gebouw, de mensen, de inventaris, de ICT etc. Functie van parketpolitie bij zaken is expliciet uitgesloten van de scopeReceptie telefoontaken ja Ontvangen, registreren en begeleiden van bezoekSchoonmaken jaVerhuizen ja intern en eenmalig naar nieuwbouwDocumentmanagen nee relatisch met primaire proces en vertrouwelijke karakter (betrefft repro, post- (verwerking), archiefReststoffenmanagen ja Alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het proces van verzamelen, opslaan en afvoeren van stoffen en zaken die geen (gebruiks)waarde meer hebben voor de organisatie.Ruimte : Losse inrichting en benodigdheden v.d. inrichting en instandh. x Kantoorwerkplek ja x Vergaderwerkplek ja x Bijzondere ruimten jaBenodigdheden en hulpmiddelen ja kantoormiddelen, kunst niet, groenvoorzieningen, bewegwijziging, kleding bodes, receptie en beveiliging, dienstautos en dienstfietsenICTExterne infrastructuur ja telefoon dataInterne infrastructuur ja Het transporteren van spraak en data in het complexPassieve componenten ja netwerkActieve componenten neeHardware neeTelecommunicatie apparatuur neeSoftware nee Beschikbaar stellen van de softwarematige middelenOndersteunen nee O.a. helpdesk, opleiden, beheer en onderhoud, calamiteitenFacility ManagementFacility Management: x Helpdesk/bewonersservice ja/nee Consortium is aanspreekpunt voor de diensten die zij leveren (bv. catering schoonmaak vergaderfaciliteiten), HR is aanspreekpunt voor de diensten die niet in de scope zitten bv ICT, post/repro etc. x Facilitair personeel organisatie nee x Arbo en risicomanagement ja/nee BHV organisatie kan worden voorzien door consortium, zal altijd (gedeeltelijke) bemensing vanuit eigen org nodig zijn. Pagina 26 van 26

×