Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

CROP Nieuwsbrief prinsjesdag 2010

on

 • 715 views

Ieder moet zijn

Ieder moet zijn
deel betalen
Zolang u maar m­ilieuvriendelijk
rijdt
Constructie­
bestrijding
en ­ verlaging
winstbelasting

Statistics

Views

Total Views
715
Views on SlideShare
715
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

CROP Nieuwsbrief prinsjesdag 2010 Document Transcript

 • 1. JAARgANg 15 september/oktober 2010 NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 4 MIljoENEN Nota 2011 Ieder moet zijn Constructie­ Zolang u maar deel betalen bestrijding milieuvriendelijk en verlaging rijdt winstbelasting Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 • 2. PRiNsJEsDAg 2010 oNdERNEMERS MoEtEN 8 NEdERlaNd uit DE CRisis HELPEN op dINSdag 21 SEptEMbER 2010 hEEft hEt kabINEt dE WEtSvooRStEllEN bElaStINgplaN 2011 EN ovERIgE fIScalE MaatREgElEN 2011 aaNgEbodEN aaN dE tWEEdE kaMER. hEt kabINEt hoopt MEt dE vooRtzEttINg vaN ENkElE fIScalE StIMUlERINgSMaatREgElEN NEdERlaNd WEER UIt hEt Slop tE halEN. dE hoop IS gEvEStIgd op dE INNovatIEvE kRacht vaN oNdERNEMERS. De hoofdzaken uit deze voorstellen zijn: • Extra maatregelen om ondernemerschap • en innovatie te bevorderen. Nieuwe regels in de strijd tegen fraude en belastingontwijking. 10 • Zeer zuinige auto’s blijven fiscaal aantrekkelijk. De aangekondigde fiscale maatregelen zijn nog niet definitief en kunnen daarom veranderen. bij de parlementaire behandeling in de komende weken krijgen de meeste voorstellen definitief beslag. De meeste voorgestelde maatregelen gaan in op 1 januari 2011. 5 Door de demissionaire status van dit kabinet, is het hele fiscale pakket dit jaar ‘beleidsarm’. toch weet minister De Jager van Financiën enkele belangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen voor de ondernemer te handhaven voor de komende jaren. INhoUd 3 DE wONiNgEigENAAR DE DgA coNStRUctIEbEStRIjdINg EN vERlagINg WINStbElaStINg 6 vERboUWEN EN vERhUIzEN MakkElIjkER 4 DE ONDERNEmER vERbEtERINg vaN lIqUIdItEIt EN fINaNcIERINg 5 DE AutOmObiList zolaNg U MaaR MIlIEUvRIENdElIjk RIjdt 8 DE wERkgEvER dE WERkkoStENREgElINg koMt ERaaN! 10 DE PARtiCuLiER IEdER MoEt zIjN dEEl bEtalEN Deze nieuwsbrief bevat de belangrijkste aandachtspunten uit de miljoenennota voor u als ondernemer. wanneer het regeerakkoord verschijnt zullen wij u opnieuw informeren over de belangrijkste nieuwe aan- dachtspunten voor 2011. Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorg besteed, maar voor een eventuele onjuistheid zijn wij niet aansprakelijk. Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen! 2
 • 3. WoNINgEIgENaaR vERboUWEN Huizenkopers betalen dan eenmalig een percentage van 0,55% over het hypotheekbedrag, maar zijn er daarna van verzekerd dat een eventuele restschuld bij een gedwongen verkoop van de woning wordt betaald. EN vERhUIzEN DubbeLe hypotheekLasten De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklas- mAkkELiJkER ten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet ver- kocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012. Per 1 januari 2013 gaat de huidige termijn weer Lager btw­tarIef bIj renovatIe en gelden. met deze maatregel komt het kabinet tege- onDerhouD wonIng moet aan de woningeigenaren die door de situatie op voor renovatie en herstel van een woning die mini- de woningmarkt ook buiten de normaliter geldende maal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en tweejaarsperiode nog worden geconfronteerd met dub- 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats bele woonlasten. van 19%). Dit lage btw-tarief is alleen van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. hypotheekrenteaftrek na verhuur Let op de volgende regels: De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode • Het moet gaan om verbouwingsactiviteiten aan weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt een woning. Daar horen ook bij: garage, serre, met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012. schuren of aan- en uitbouw. • buiten de regeling vallen onder meer bedrijfsge- Lagere overDraChtsbeLastIng bouwen en -ruimtes, vakantiewoningen waarvan Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis permanente bewoning niet is toegestaan, woon- binnen 12 maanden wordt doorverkocht, dan is bij de boten en woonwagens. tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd • Als de werkzaamheden worden afgerond op of na over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaag- termijn. Op dit moment geldt de vrijstelling als een de btw-tarief van toepassing op de gehele verbou- woning binnen zes maanden wordt doorverkocht. wing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd. aftrek uItgaven monumentenpanDen • maar pas op, wanneer de verbouwing niet vóór ook bIj verkoop en sCheIDIng 1 juli 2011 wordt afgerond, dan geldt het verlaagde De regeling Aftrek uitgaven monumentenpanden btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden wordt verruimd. voortaan kunnen ook uitgaven voor die vóór 1 juli 2011 zijn verricht. een eigen woning die de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat, onder bepaalde + tIp Een voorbeeld van een renovatie is de vervanging voorwaarden onder de regeling vallen. uw aannemer heeft van een keuken of een cv-installatie. Hiervoor geldt de verantwoor- dus een btw-tarief van 6% over het arbeidsloon. Het betreft onder andere de eigen woning die in de delijkheid om het juiste btw-tarief De materiaalkosten van de keuken en de cv-ketel verkoop staat en de woning die in het kader van een toe te passen. Zit u vallen onder het tarief van 19%. Hetzelfde geldt voor echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen op dit moment al het aanbrengen van dubbel glas. Zaken als glazenwassen, woning. Daarnaast gaat de verruiming ook gelden in midden in een ver- bouwing en heeft het aanleggen en onderhouden van tuinen en het werk situaties waarbij de eigen woning wordt aangehouden u bijvoorbeeld in van architecten die renovatie of herstel voorbereiden, tijdens een verblijf in een AwbZ-instelling en de eigen september al een vallen weer buiten deze regeling. woning wordt aangehouden gedurende een tijdelijk deelfactuur ontvan- gen, dan is op deze verblijf elders. De verruimde regeling treedt in werking factuur nog 19% natIonaLe hypotheekgarantIe (nhg) per 1 januari 2011. btw in rekening Ook in 2011 ligt de grens voor een hypotheek met gebracht. worden de werkzaamheden NHg-garantie op € 350.000. Dat betekent dat kopers afgerond vóór een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen 1 juli 2011, dan van de ruimere NHg-grens. moet de aan- nemer het tarief in de eindfactuur kopers die gebruikmaken corrigeren. van de NHg kunnen van hun bank een lager rentetarief krijgen, op voorwaarde dat ze een deel van hun hypo- theek zullen aflos- sen. Onder de NHg mag niet meer dan 50% van de lening aflossingsvrij zijn. NiEuws 4 3
 • 4. oNdERNEMER vERbEtERINg LiquiDitEit EN FiNANCiERiNg kwartaaLaangIfte btw DefInItIef kreDIetgarantIes In 2011 verLengD + tIp u kunt ook in 2011 en in de jaren daarna Het was een crisismaatregel, maar ook in De voorstellen uw btw-aangifte per kwartaal blijven doen. 2011 reserveert het kabinet € 2 mrd zodat van het demis- Al eerder dit jaar besloot minister De Jager, bedrijven nog een beroep kunnen doen op sionaire kabinet gelden zowel voor destijds staatssecretaris, om de regeling ook een overheidsgarantieregeling voor krediet. ondernemers in de voor 2011 te laten gelden. De verruimde Het gaat onder meer om de bmkb, de borg- inkomstenbelasting mogelijkheid tot kwartaalaangifte ontstond stelling voor mkb-bedrijven. De regeling als voor onderne- mers in de vennoot- in 2009. Eind 2010 zou de tijdelijke crisismaat- geeft kleine bedrijven een steun in de rug bij schapsbelasting. regel vervallen, maar vanwege het succes het verkrijgen van krediet bij de bank. wordt de regeling nu structureel ingevoerd. Daarnaast worden de garantie Ondernemings- + tIp uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat financiering (gO) en de groeifaciliteit met een u kunt een krediet steeds meer ondernemers hun btw-afdracht jaar verlengd tot eind 2011. De garantierege- onder de borg- stelling bmkb per kwartaal regelen. De afgelopen anderhalf lingen zorgen ervoor dat bedrijven die in de aanvragen bij uw jaar maakten ruim 100.000 ondernemers de kern gezond zijn, voldoende toegang hebben eigen bank. meer overstap naar de kwartaalaangifte. en houden tot de kapitaalmarkt. informatie staat op de websites www. senternovem.nl/ verLengIng regeLIng meer sneLgroeIenDe beDrIjven bmkb en www. versneLDe afsChrIjvIng Nederland kent weinig snelle groeiers en mkbkrediet.nl. De + tIp De tijdelijke regeling voor versnelde (wille- mkb-bedrijven die uitgroeien tot grote, volgende banken doen mee: AbN wie per kwartaal keurige) afschrijving op investeringen in internationale spelers. Juist deze bedrijven AmRO, Fortis bank, aangifte doet, heeft bedrijfsmiddelen wordt opnieuw met een jaar versterken de Nederlandse concurrentiekracht Friesland bank, iNg, gedurende het kbN, Rabobank, kwartaal meer geld verlengd. Dit betekent dat u ook de investe- en zorgen voor vernieuwing en dynamiek. triodos bank en in kas en is minder ringen die u in 2011 gaat doen in twee jaar in 2011 moeten in totaal meer dan honderd van Lanschot tijd kwijt aan zijn kunt afschrijven. in het investeringsjaar mag bedrijven deelnemen aan het programma bankiers. administratie. maar onderaan de streep maximaal 50% worden afgeschreven en het groeiversneller. bedrijven met een jaaromzet betaalt u net zo restant in één of meer volgende jaren. van enkele miljoenen worden in vijf jaar tijd veel belasting als geholpen door te groeien naar een omzet van ondernemers die de aangifte per maand Deze stimuleringsmaatregel bestaat al enkele € 20 mln of meer. regelen. Als u per jaren. Om de liquiditeits- en financierings- saldo recht heeft positie van bedrijven die voor vervangings- of betere toegang mkb bIj aanbesteDen op een teruggave dan kan de kwar- uitbreidingsinvesteringen staan te verbeteren, Om mkb-bedrijven een eerlijker kans te geven taalaangifte u een heeft het kabinet voor 2009 een tijdelijke bij overheidsaanbestedingen is een voorstel liquiditeitsnadeel willekeurige afschrijving ingevoerd voor inves- ingediend voor een nieuwe aanbestedingswet. opleveren omdat u dan langer op de teringen in het belang van de bevordering van Naast eerlijke kansen voor mkb-bedrijven zorgt teruggave moet de economische ontwikkeling. vorig jaar is de nieuwe wet voor kostenbesparing voor de wachten. deze maatregel al met een jaar verlengd. overheid en daarmee de belastingbetaler. 2011 2009 Heeft u investeringen gedaan Heeft u in 2010 geïnvesteerd in 2011 blijft de regeling onder in 2009 dan kunt u deze in of gaat u dit nog doen, dan dezelfde voorwaarden bestaan. twee jaar of meer afschrijven kunt u afschrijven onder u moet wel het bedrijfsmiddel onder de voorwaarde dat u in dezelfde voorwaarden met het vóór 1 januari 2014 in gebruik het investeringsjaar niet meer verschil dat het bedrijfsmiddel nemen. dan 50% afschrijft en de jaren vóór 1 januari 2013 in gebruik erna de rest. Het bedrijfsmid- wordt genomen. del moet vóór 1 januari 2012 in gebruik zijn genomen. + tIp Door versneld af te schrijven, kunt u de grond-, weg- en waterbouwkundige wer- zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk belastbare winst in 2011 en 2012 verlagen ken, dieren, immateriële activa (waaronder bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan en hoeft u daardoor minder belasting te software), bromfietsen, motorrijwielen en derden. maar op bedrijfsmiddelen die regel- betalen. u kunt niet op alle bedrijfsmiddelen personenauto’s. Op taxi’s en zeer zuinige matig voor korte tijd worden verhuurd (zoals willekeurig of versneld afschrijven. De vol- personenauto’s mag wel willekeurig of ver- bijvoorbeeld gereedschappen), mag weer wel gende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd: sneld worden afgeschreven. uitgezonderd willekeurig worden afgeschreven. 4
 • 5. aUtoMobIlISt ZOLANg u mAAR MIlIEUvRIENdElIjk RiJDt tot 2013 geen beLastIng op ZuInIge auto’s! sChone DIeseLauto’s krIjgen voorDeeL in 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselper- auto’s (vrijstelling bPm, vrijstelling motorrijtuigen- sonenauto zijn voorzien van een ‘affabriekroet- belasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Omdat filter’ op grond van de dan geldende Euro 5-norm. deze vorm van fiscale stimulering bedoeld is als blij- Nederland maakt in het belastingplan 2011 gebruik vende prikkel tot vergroening, gaat het kabinet de van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2011 de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de strengere Euro 6-norm bij dieselpersonenauto’s voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken. fiscaal te stimuleren. wel vindt het kabinet dat mensen voor langere tijd + tIp zekerheid moeten krijgen over de fiscale voorde- Per 1 september De stimulering houdt in dat vanaf 1 januari 2011 voor len. wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert 2015 wordt de een Euro 6 dieselpersonenauto een korting op de bPm Euro 6-norm voor daarom in ieder geval tot 2013 van het nultarief in de dieselpersonen- geldt van € 1500. Deze korting wordt in de tijd ver- motorrijtuigenbelasting. auto’s verplicht. minderd naarmate het tijdstip nadert waarop de Euro 6-norm verplicht wordt. in 2012 geldt nog een korting ombouw en afbouw bpm van € 1.000 en in 2013 een korting van € 500. De in 2008 gestarte afbouw van de bPm en de daar- aan gekoppelde verhoging van de mRb wordt stilge- motorrIjDer Is De vervuILer en betaaLt zet in afwachting van een definitief besluit over de De motorrijder krijgt tot en met 2013 een forse kilometerheffing. De ombouw van de bPm van een belastingverhoging voor zijn kiezen. De motorrijtuigen- heffing op basis van de catalogusprijs naar een hef- belasting (mRb) wordt voor deze groep weggebruikers fing op basis van CO2-uitstoot gaat in 2011 gewoon voor de jaren 2011 en 2012 elk jaar verhoogd met door. 6% en voor 2013 met maar liefst 12% (exclusief inflatiecorrectie!). De tarieven voor de bPm zien er volgend jaar als volgt uit: berekeningstabel bpm (voor personenauto’s) 2010 2011 basispercentage bPm (in % catalogusprijs) 27,4% 19,0% benzinekorting (in €) -1.288 -824 Dieseltoeslag (in €) 1.076 1.526 Co2­grenzen benzine 2010 2011 Eerste schijf (gr/km) 110 110 tweede schijf (gr/km) 180 180 Derde schijf (gr/km) 270 270 Co2­grenzen diesel (gelden ook voor aardgasauto’s) 2010 2011 Eerste schijf (gr/km) 95 95 tweede schijf (gr/km) 155 155 Derde schijf (gr/km) 232 232 tarief eerste schijf euro per gr/km (in €) 34 61 tarief tweede schijf euro per gr/km (in €) 126 202 tarief derde schijf euro per gr/km (in €) 288 471 NiEuws 4 SpEcIal EdItIoN mILjoenennota 2011 5
 • 6. dga MKB -0,5% tarief CONstRuCtiEbEstRiJDiNg EN vERlagINg WINStbElaStINg verLagIng tarIef vennootsChapsbeLastIng in mindering kunnen worden gebracht. in principe is + tIp Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting het hierdoor mogelijk om alle voordelen uit een octrooi- Heeft u op dit wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half activum in aanmerking voor de innovatiebox te laten moment een groep procent verlaagd tot 25%. voor het zogenoemde ‘mkb- komen. van vennootschap- pen in een fiscale tarief’ van 20% is de grens van € 200.000 aan winst eenheid, dan is het niet langer tijdelijk, maar definitief! De oude octrooibox is per 2010 omgezet naar een mogelijk voordelig innovatiebox waarbij het nieuwe tarief van 5% is om de bestaande fiscale eenheid op geïntroduceerd. met de innovatiebox wil de overheid tarief per 2011 te splitsen. in dat innovatie en het aantrekken van buitenlandse bedrijven geval profiteren alle winst tot € 200.000 20% sterker benadrukken. Een belangrijke verandering in vennootschappen afzonderlijk van 2010 was dat het belastingtarief verder is gereduceerd winst boven € 200.000 25% het mkb-tarief van tot 5%. Daarnaast is het gestelde maximum voor 20%. Dat kan een inkomsten uit de s&O-verklaring volledig geschrapt. belastingvoordeel opleveren. Een met deze maatregel hoopt minister De Jager van Ook is het plafond van viermaal de voortbrengings- beëindiging van een Financiën het mkb ook op langere termijn meer lucht kosten destijds vervallen. fiscale eenheid kan te geven. Het tarief van 20% over de eerste twee ton echter ook nadelige fiscale gevolgen winst geldt al als tijdelijke crisismaatregel in 2009 en toepassing innovatiebox hebben. Overleg 2010. De Jager wil dit tarief nu structureel invoeren. De box kan worden toegepast bij: daarom altijd eerst • immateriële activa, ontstaan uit met uw contactper- soon bij CROP. verLengIng verruImIng aChterwaartse een octrooi na 2006; verLIesverrekenIng • immateriële activa ontstaan uit s&O De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verlies- na 2007, indien meer dan 50% van + tIp verrekening (carry-back) in de vennootschapsbelasting de R&D-werkzaamheden in Nederland Heeft u vragen over gaat ook gelden voor het jaar 2011. in plaats van één heeft plaatsgevonden. het gebruik van jaar mogen ondernemers in de vennootschapsbelasting de innovatiebox, dan kunt u voort- hun verlies dus drie jaar terugwentelen. Een verlies uit voor inkomsten die hieraan toerekenbaar zijn, inclusief aan ook terecht bij 2011 mag u dus verrekenen met de winst behaald in vermogenswinsten, geldt van 2007 tot en met 2009 het de belastingdienst 2008, 2009 en 2010. maximaal € 10 mln verlies per oude regime van 10%. voor 2010 en 2011 geldt het zelf. Elke belastingdienstregio jaar mag worden teruggewenteld. nieuwe regime van 5%. heeft tegenwoordig een vaste contact- persoon die uw uItbreIDIng termIjn InnovatIebox + tIp vragen kan beant- met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatie- De verplichting om een dividendnota uit woorden. Ook kunt box (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) te reiken, blijft alleen bestaan als ook u vooraf zekerheid daadwerkelijk dividendbelasting ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten wordt ingehouden. De dividend- krijgen over de toepassing van de in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van nota verschaft de ontvanger innovatiebox. een octrooi. van een dividend inzicht in de ingehouden dividendbelas- ting en de hoogte van de Deze wijziging ziet op de situatie dat een ondernemer dividenduitkeringen. een octrooi in een later jaar krijgt dan het jaar waarin Deze gegevens zijn nodig om aangifte het octrooi is aangevraagd en om die reden pas met te doen. ingang van dat latere jaar kan kiezen voor de innova- tiebox. Dit is de periode waarin de ondernemer buiten zijn toedoen om, niet kan kiezen voor de innovatiebox. Omdat deze opbrengsten in die periode nog tegen het normale tarief zijn belast, maakt het voorstel het mogelijk dat ze voortaan op de voortbrengingskosten 6
 • 7. niet meer voorwaarts verrekend kunnen worden. De bepaling is ook gericht tegen de omgekeerde situatie: een lege vennootschap die voorheen winst heeft behaald wordt gekocht door een koper die daar verliesgevende activiteiten inbrengt. De bepaling werkte echter nog niet tegen de verre- kening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar. Een voorbeeld is een vennootschap die haar onderneming verkoopt en daarbij stille reserves en goodwill reali- seert. in hetzelfde jaar worden de aandelen verkocht aan een koper die in de vennootschap een aftrekpost creëert, bijvoorbeeld door versnelde afschrijving. Aan deze constructie komt nu dus een einde. ConstruCtIes met onroerenDeZaakLIChamen (oZL) versoepeLIng DIvIDenDnota bij de overdrachtsbelasting doen zich constructies + tIp De dividendnota kan achterwege blijven bij dividend- voor met rechtspersonen waarin onroerende zaken De verplichting om uitkeringen aan een directeur-grootaandeelhouder. zijn ondergebracht. Als het bezit van een lichaam een dividendnota Dga’s hoeven bij een dividenduitkering van de eigen voor 70% of meer bestaat uit in Nederland gelegen uit te reiken, blijft alleen bestaan als bv niet langer een dividendnota aan zichzelf te sturen. onroerende zaken, is er sprake van een zogeheten ook daadwerkelijk Een dividendnota is ook niet langer verplicht wanneer onroerendezaaklichaam. De verkrijging van de aan- dividendbelasting inhouding van dividendbelasting achterwege blijft in delen in een onroerendezaaklichaam is dan belast wordt ingehouden. De dividendnota het geval dat de deelnemingsvrijstelling van toepas- met overdrachtsbelasting. in veel situaties zijn er verschaft de ont- sing is of als sprake is van een fiscale eenheid. constructies opgezet waardoor het bezit wordt verwa- vanger van een terd om zo overdrachtsbelasting te ontwijken. in het dividend inzicht in de ingehouden De overige dividendnota´s mogen voortaan elektro- belastingplan 2011 zijn daarom maatregelen opgeno- dividendbelasting nisch worden verstrekt. Een papieren exemplaar is men om de belastingontwijking door deze construc- en de hoogte van niet  langer nodig. ties te voorkomen. Ook is sneller sprake van een OZL. de dividenduitkerin- gen. Deze gegevens volgens het belastingplan is vanaf 2011 al sprake van zijn nodig om aan- Lege bv: geen verrekenIng wInst en verLIes een OZL als: gifte te doen. meer mogeLIjk bInnen één jaar • meer dan 50% van de bezittingen van het Het kabinet heeft korte metten gemaakt met de han- lichaam uit onroerende zaken bestaat of op enig del in lege vennootschappen waarbij de winst en het tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar heeft verlies binnen hetzelfde jaar worden verrekend. Deze bestaan; constructie is door het belastingplan 2011 niet langer • tegelijkertijd ten minste 30% van de bezittingen mogelijk. van het lichaam bestaat of heeft bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken en De vennootschapsbelasting bevat een bepaling tegen • 70% of meer van de totale onroerende zaken handel in lege vennootschappen met een compensa- wordt aangewend in het kader van de doeleis. bel verlies. De koper van een dergelijke vennootschap De criteria voor de doeleis, op grond waarvan de zou daar winstgevende activiteiten kunnen inbrengen onroerende zaken geheel of voor tenminste 70% en daardoor jarenlang belastingvrijdom kunnen genie- dienstbaar moeten zijn aan het verkrijgen, vervreem- ten. Dit wordt voorkomen door de bepaling dat ver- den of exploiteren van die onroerende zaken, blijven liezen van jaren vóór het jaar van aandelenoverdracht onveranderd. NiEuws 4 SpEcIal EdItIoN mILjoenennota 2011 7
 • 8. WERkgEvER dE WERkkoStENREgElINg kOmt ERAAN! versoepeLIng werkkostenregeLIng ! lEt op! De werkkostenregeling wordt op verzoek van in 2011 wordt de werkgevers op een aantal punten versoepeld: werkkostenrege- • werkkleding met een groot bedrijfslogo wordt ling ingevoerd. u mag echter in – anders dan oorspronkelijk de bedoeling was – de jaren 2011, op nihil gewaardeerd en komt daarmee niet ten 2012 en 2013 nog laste van het forfait. kiezen voor het huidige stelsel. • vakliteratuur en de inschrijfkosten van beroeps- registers worden toegevoegd aan de gerichte vrij- stellingen die niet ten koste gaan van het forfait. vanaf 1 januari 2011 gaat de werkkostenregeling gelden. werkgevers kunnen in de jaren 2011, 2012 en 2013 aangeven dat zij nog gebruik willen maken van de oude regels voor verstrekkingen en vergoedingen. stImuLeren speur­ en ontwIkkeLIngswerk Door de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,4% (wbso) van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden u kunt een afdrachtvermindering van loonbelasting krij- aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw gen voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte verrichten. in 2011 kunt u een afdrachtvermindering betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 46% toepassen op het totale s&O-loon tot een van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast loongrens van € 220.000. voor het meerdere geldt een blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken afdrachtvermindering van 16%. Het plafond (het maxi- van de gerichte vrijstellingen. Zo valt bijvoorbeeld de mumbedrag aan afdrachtvermindering) bedraagt voor ! lEt op! vergoeding van zakelijke reiskosten (inclusief woon- 2011 € 11 mln. kiest u ervoor werkverkeer) buiten het forfait van 1,4% en mag u deze om in 2011 nog reiskosten dus onbelast vergoeden. voor de jaren 2012 en verder komt er een structu- gebruik te maken van de huidige rele verhoging van de oorspronkelijke loongrens van regels, dan moet De nieuwe regeling heeft voor iedere werkgever gevol- € 110.000 naar € 150.000. verder zal het percentage u er rekening mee gen. Of u nu twee werknemers in dienst heeft of 250. in de eerste schijf worden verhoogd met 3%. Hierdoor houden dat u niet meer ongelimiteerd Dit betekent dat u de komende maanden aan de slag stijgt het verhoogde percentage van de eerste schijf van personeelsreizen zult moeten. u moet uitzoeken of het financieel aan- 42% (in 2008) naar 45% (structureel). in tabelvorm en feesten aan trekkelijk is om voorlopig vast te houden aan het oude hieronder zien de maatregelen er als volgt uit: uw werknemers kunt verstrekken. systeem of dat u beter de nieuwe regeling kunt toepas- voor incidentele sen. Dat verschilt per werkgever. kiest u voor de nieuwe + tIp personeelsvoorzie- regeling, dan betekent dit ook een andere inrichting De wbsO kan uw loonkosten aanzienlijk verlagen. Om in aanmerking ningen geldt vanaf te komen voor de s&O-afdrachtvermindering, moeten uw werknemers 2011 namelijk een van uw financiële administratie. De salarisadministratie speur- en ontwikkelingswerk verrichten. u mag de vermindering toe- maximale vrijstel- moet weten welke regels worden toegepast. maar ook passen als u in het bezit bent van een zogenoemde s&O-verklaring. ling van € 454 per personeelszaken krijgt ermee te maken. misschien moe- Deze wordt afgegeven door Agentschap NL (voorheen senternovem). werknemer per Alle informatie over de wbsO kunt u vinden op de site www.sen- jaar. ten de arbeidsvoorwaarden aangepast worden en is er ternovem.nl/wbso. overleg nodig met de werknemers. 2008 2009 2010 2011 2012 e.v. Loongrens € 110.000 € 150.000 € 220.000 € 220.000 € 150.000 Plafond 8 mln 14 mln 14 mln 11 mln 8,5 mln 1e schijf 42% 50% 50% 46% 45% 2e schijf 14% 18% 18% 16% 14% 8
 • 9. GO eenDuIDIge LoonaangIfte opnIeuw Loon over uItgesteLD De tweede regeling wordt nu nog een keer verlengd. Omdat het kabinet heeft besloten om de eendui- ‘Loon over’ moet eigenlijk verdwijnen vanwege het dige loonaangifte niet per 1 januari 2011 in te laten grote aantal correctieberichten dat op basis hier- gaan, mag u ‘loon over’ nog een jaar langer toepas- van wordt ingediend. Het is de bedoeling dat zo snel sen. Deze regeling geldt ook voor loonbetalingen in mogelijk een eenduidige aangiftesystematiek wordt 2011. De regeling, waarvan het kabinet al enkele jaren ingevoerd. geleden zei dat deze moest verdwijnen, houdt in dat + tIp u binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag blijven werkgevers Langer vast aan uItvraag u hoeft de jaar- toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop jaarLoongegevens loongegevens alleen op verzoek zij betrekking hebben, zo nodig door middel van het De tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens wordt van de inspecteur indienen van correctieberichten. met drie jaar verlengd tot 2015. Dit maakt het voor aan te leveren. de belastingdienst mogelijk tijdig de ontbrekende of minister De Jager van Financiën heeft bij ‘Loon in, loon over’ gaat het om twee regelingen, onjuiste, onvolledige of onbruikbare aangiften van aangegeven dat de waarvan de eerste regeling structureel wordt gemaakt. circa 10.000 (wisselende) werkgevers over een of inspecteur alleen Deze regeling houdt in dat een inhouding die in de meerdere tijdvakken tijdig te corrigeren. Dit is volgens in uitzonderings- gevallen gebruik maand januari van het nieuwe jaar wordt gedaan met het kabinet nodig voor de processen die gebruikma- zal maken van de betrekking tot loon uit tot het voorgaande jaar, opgeno- ken van fiscale jaarloongegevens zoals het vaststel- mogelijkheid tot uit- men mag worden in de laatste aangifte over het oude len van toeslagen, het teruggeven van de bijdrage vraag. De intentie is het aantal uitvragen jaar. Daarbij wordt de inhouding volgens de tarieven Zorgverzekeringswet en het vaststellen van de ver- tot een minimum te van het voorgaande jaar berekend. schuldigde inkomstenbelasting. beperken. NiEuws 4 SpEcIal EdItIoN mILjoenennota 2011 9
 • 10. paRtIcUlIER iEDER mOEt zIjN dEEl bEtalEN nIeuwe tarIeven en heffIngskortIngen Ondanks de forse bezuinigingen op onder andere de kinderopvangtoeslag en zorg, neemt het demissionaire kabinet ook maatregelen om de lasten van burgers te verlichten. ter compensatie van de hogere zorgpre- mies gaat het tarief van de eerste schijf in de inkom- stenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Hierdoor daalt de koopkracht – ondanks de crisis – volgend jaar slechts gemiddeld met een kwart procent. Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd: werken wordt daarmee lonender. verder pro- fiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting. nieuwe tarieven inkomstenbelasting box 1 bel. inkomen uit werk en tarief 2011 belasting/premie vv cumulatief woning 1e schijf € 18.628 33,0% (65+: 15,1%) € 6.146 (65+: € 2.812) € 6.146 (65+: € 2.812) 2e schijf € 14.808 41,95 % (65+: 24,05%) € 6.211 (65+: € 3.561) € 12.357 (65+: € 6.373) 3e schijf € 22.258 42% € 9.348 € 21.705 (65+: € 15.721) 4e schijf meerdere boven € 55.694 52% heffingskortingen • tandheelkundige hulp voor 18- tot 21-jarigen ver- • De algemene heffingskorting wordt € 1.987 dwijnt uit het basispakket en de anticonceptiepil (2010: € 1.987). voor 65+: € 912 (2010: € 925). blijft alleen voor jonge vrouwen tot 21 jaar nog in • De arbeidskorting wordt maximaal € 1.574 het basispakket. (2010: € 1.489). • Hulpmiddelen, waaronder de rollator, krukken en • De aanvullende combinatiekorting wordt € 780 looprekken, worden eveneens uit het basispakket (2010: € 775). gehaald. • De inkomensafhankelijke aanvullende combinatie- • voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg korting wordt € 1.091 (2010: € 1.084). wordt een eigen bijdrage ingevoerd. De eerste lijn • De alleenstaande ouderkorting wordt € 931 kent al een eigen bijdrage van € 10 per behande- (2010: € 945). ling. Aanvankelijk wilde demissionair minister Ab • De ouderenkorting wordt € 739 (2010: € 684). klink in de tweede lijn een eigen bijdrage van € 175 • De alleenstaande ouderenkorting wordt € 421 invoeren. Onder druk van de tweede kamer is de (2010: € 418). minister nu bereid de bijdrage te verlagen tot € 90. voor kortere en goedkopere behandelingen zou ZorgverZekerIng een eigen bijdrage van € 80 gelden. mogelijk dat Het eigen risico van de basisverzekering is nu € 165. in ook dit bedrag naar beneden wordt bijgesteld. 2011 wordt het € 170 en in 2012 stijgt het naar € 210. • wie in een instelling voor langdurige zorg verblijft, Ook de zorgpremies voor de basisverzekering stijgen in gaat per maand een minimale eigen bijdrage van 2011 met gemiddeld € 100 naar een gemiddelde jaar- € 400 betalen. premie van € 1211 (2010: gemiddeld € 1107). kInDertoesLagen De bezuinigingen op het basispakket zijn verder fors: Ouders met kinderen die naar de opvang gaan hebben • De eerste twaalf behandelingen bij de fysiothera- volgend jaar fors minder te besteden. Het verlagen van peut of oefentherapeut komen straks voor eigen de kinderopvangtoeslag treft hen hard in de portemon- rekening. Nu moeten de eerste negen behandelin- nee. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het gen al worden betaald. Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) 10
 • 11. dERdE dINSdag IN SEptEMbER fIsCaaL partnersChap veranDert Het is vanaf 2011 voor samenwonenden niet langer + tIp mogelijk om jaarlijks te kiezen voor behandeling als Partners die om fiscale partners. vanaf volgend jaar stelt de fiscus aan medische redenen of ouderdom niet de hand van de feitelijke situatie vast of iemand fiscaal meer op hetzelfde partner is. woonadres zijn ingeschreven, kunnen vanaf voor de volgende groepen ongehuwd samenwonen- 1 januari 2011 den geldt vanaf 1 januari 2011 automatisch het fiscaal onder voorwaarden partnerschap: – op gezamenlijk verzoek – toch als • samenwonenden die in de gemeentelijke partner worden basisadministratie staan ingeschreven op hetzelfde aangemerkt. Dit woonadres en een notarieel samenlevingscontract geldt zowel voor gehuwden als voor hebben of; ongehuwden. • samenwonenden die samen een kind hebben gekregen of waarbij de ene partner het kind van de naar aanleiding van de miljoenennota 2011. Aan ouders andere partner heeft erkend of; die gebruikmaken van de kinderopvang wordt in 2011 • samenwonenden die gezamenlijk eigenaar zijn van een extra bijdrage gevraagd. Een gezin met een mini- een eigen woning of; muminkomen is volgend jaar € 21 per maand meer • samenwonenden waarvan de partner is aangewe- kwijt aan de opvang. De hoogste inkomens betalen zen als begunstigde voor een partnerpensioen. straks € 54 per maand meer. Ook gehuwden en geregistreerde partners blijven De kinderbijslag blijft op het niveau van 2009. Ook het automatisch als fiscaal partner aangemerkt. wel wordt maximumbedrag van het kindgebonden budget wordt de wet aangescherpt. Ook gehuwden die duurzaam bevroren. wel wordt het bedrag voor het tweede en de gescheiden leven blijven vanaf 2011 fiscaal partner. daaropvolgende kinderen verhoogd. Alleen bij een civielrechtelijke scheiding van tafel en bed en bij een echte echtscheiding is niet langer sprake van fIsCus ZIt ZwartspaarDers op De hIeLen fiscaal partnerschap. De belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de Eu. De toerekenIng van Inkomens­ en voor Eu-landen wordt de bestaande regelgeving over vermogensbestanDDeLen automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi Om de vooringevulde aangifte (viA) voor de komende uitgebreid met andere bankgegevens zoals effecten- jaren mogelijk te maken, wil het kabinet in de toereke- bezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor ning van inkomens- en vermogensbestanddelen enkele zwartspaarders een vergroting van de pakkans. zaken wijzigen. Het gaat om de volgende wijzigingen: • De bij het minderjarige kind als voorheffing gehe- Nederland is een groot voorstander van automati- ven dividendbelasting wordt voortaan toegerekend sche uitwisseling van (bank)gegevens tussen landen. aan zijn ouder. Automatische gegevensuitwisseling is een effectiever • Partners kunnen bepaalde inkomsten en het ver- middel in de strijd tegen zwartsparen en andere vor- mogen naar eigen keuze onderling toerekenen. men van belastingfraude, zo vindt het kabinet, dan de voor de als voorheffing geheven dividendbelasting traditionele gegevensuitwisseling. bij de traditionele is nu al toerekening beperkt mogelijk (voor box 2 gegevensuitwisseling moet in individuele gevallen een en 3). voorgesteld wordt nu om de toerekening afzonderlijk verzoek worden gedaan. van dividendbelasting, die ziet op inkomsten in box 1, ook mogelijk te maken. aCCIjnZen • Ook de korting voor maatschappelijke beleggingen De accijns op sigaretten en rooktabak (shag) wordt per en de korting voor directe beleggingen in durfka- 1 maart 2011 verhoogd met respectievelijk pitaal en culturele beleggingen, die gelden als er € 11,68 per 1000 stuks sigaretten en € 4,93 per 1000 sprake is van box 3 vrijgestelde beleggingen, wor- gram shag. Ook de minimumaccijns wordt verhoogd. den voortaan tussen de fiscale partners verdeeld. Dat komt neer op een prijsverhoging van ongeveer voor de verdeling wordt aangesloten bij de keuze € 0,26 per pakje van 19 sigaretten. voor de verdeling van het box 3 vermogen. NiEuws 4 SpEcIal EdItIoN mILjoenennota 2011 11
 • 12. aMERSfooRt uraniumweg 23 3812 RJ Amersfoort Postbus 468 3800 AL Amersfoort tel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl aRNhEM mr. E.N. van kleffensstraat 4 6842 Cv Arnhem Postbus 1210 6801 bE Arnhem t (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EdE Rubensstraat 215C 6717 vE Ede t (0318) 648 148 ede@crop.nl hoofddoRp Opaallaan 1208 2132 LN Hoofddorp Postbus 245 2130 AE Hoofddorp t (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl lEUSdEN colofoN Nieuwsbrief 04/2010 is een uitgave storkstraat 24 3833 Lb Leusden van CROP registeraccountants en Postbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseurs t (033) 495 25 00 leusden@crop.nl realisatie: benedenboven marketing en Communicatie barneveld benedenboven.nl NIEUWEgEIN CROP registeraccountants en marconibaan 59 b 3439 mR Nieuwegein CROP belastingadviseurs streven Postbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Niettemin t (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.