JAARgANg 15                                                        ...
AllE bElAStINgplIchtIgEN1. EigEnwOningrEgEling En EchtSchEiding          na 28 februari 2011, dan is op deze pre...
omzEtbElAStINgtIpS10. btw-VErhOging VOOr (pOdiuM)kunSt(En),   VErzAMElVOOrwErpEn En AntiEkHet voorstel is om per 1 janua...
AmERSfooRturaniumweg 23          3812 RJ AmersfoortPostbus 468           3800 AL AmersfoortTel. (033) 4...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CROP Nieuwsbrief 6 (Extra) 2010

470 views

Published on

Extra editie van CROP nieuwsbrief met onder andere: Verhoging assurantiebelasting, Milieuinvesteringsaftrek, S&O-afdrachtvermindering

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CROP Nieuwsbrief 6 (Extra) 2010

 1. 1. JAARgANg 15 december 2010 Xtra NIEUWS e Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 6 e diti e AANvUllINg EINdEjAARStIpS X tra Verhoging Milieu- S&O-afdracht- assurantie- investerings- vermindering belasting aftrekAmersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 2. 2. AllE bElAStINgplIchtIgEN1. EigEnwOningrEgEling En EchtSchEiding na 28 februari 2011, dan is op deze premie het nieuweOp 1 januari 2011 wordt een nieuw partnerbegrip tarief van 9,7% van toepassing.ingevoerd. Tegelijkertijd wordt een onbedoelde uit-werking van dit begrip bij echtscheiding in het eigen-woningregime hersteld. in het oorspronkelijke voorstelzou de vertrokken partner in de periode voorafgaande 5. OpnAME in VErplEEghuiSaan het indienen van het echtscheidingsverzoek Als één van de ongehuwd samenwonenden is opge-(zijn deel van) de eigenwoningrente niet meer kunnen nomen in een verpleeg- of verzorgingshuis dan zijn zeaftrekken, omdat deze partner niet meer op hetzelfde geen fiscaal partner meer van elkaar, omdat ze nietwoonadres in de gemeentelijke basisadministratie langer gezamenlijk op hetzelfde adres staan ingeschre-persoonsgegevens staat ingeschreven. Dit gevolg acht ven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsge-de wetgever ongewenst. Daarom wordt de echtschei- gevens. Daarom past de wetgever het nieuwe partner-dingsregeling zo aangepast dat, net als vóór 2011, begrip zodanig aan dat zij toch fiscaal partner kunnende echtscheidingsregeling geldt vanaf het moment blijven, tenzij één van beiden de belastingdienst schrif-van duurzaam gescheiden leven. telijk informeert dat zij geen partners meer willen zijn.2. AfSchAffing AftrEk VErliEzEn Op dirEctE oNdERNEmER bElEggingEn in durfkApitAAlVanaf 1 januari 2011 zijn verliezen op directe beleg-gingen in durfkapitaal niet langer aftrekbaar. in 2010 6. EnErgiE-inVEStEringSAftrEkkunt u dus nog een verlies aan een beginnende onder- Het percentage van de energie-investeringsaftreknemer tot een maximumbedrag van € 46.984 aftrek- wordt verlaagd van 44% naar 41,5% per 1 januariken. Op grond van overgangsrecht blijven dergelijke 2011. in 2014 wordt weer teruggekeerd naar deverliezen aftrekbaar, mits de kwalificerende geldlening huidige regeling.is verstrekt vóór 1 januari 2011. De afschaffing vandeze persoonsgebonden aftrek kan niet meer wordenverwerkt in de voorlopige aangifte iB 2011 (VA 2011).Hierdoor zullen waarschijnlijk belastingplichtigen in de 7. MiliEu-inVEStEringSAftrEkvoorlopige aanslag of de voorlopige teruggaaf 2011 De percentages van de milieu-investeringsaftrekten onrechte een beroep doen op deze aftrekpost. van 40%, 30% en 15% worden verlaagd naar res-Het gevolg is dat zij een te hoge teruggaaf inkom- pectievelijk 36%, 27% en 13,5% per 1 januari 2011.stenbelasting krijgen of te weinig inkomstenbelasting Vanaf 1 januari 2014 wordt deze beperking weervooruitbetalen. Dit wordt uiteindelijk pas bij de aan- teruggedraaid.gifte of definitieve aanslag iB 2011 vanaf april 2012rechtgetrokken. 8. willEkEurigE AfSchrijVing MiliEu-inVEStEringAftrEk3. AfSchAffing hEffingSkOrting VOOr idEëlE De aanschaffings- en voortbrengingskosten van bElEggingSfOndSEn in bOx 3 bedrijfsmiddelen die voor de VAMiL in aanmerkinggroene, sociaal-ethische, culturele fondsen en directe komen, kunnen in 2011 niet langer volledig, maar nogbeleggingen in durfkapitaal in box 3 blijven tot maxi- maar voor maximaal 75% vrij worden afgeschreven.maal € 55.145 vrijgesteld van de vermogensrende- in 2014 wordt weer teruggekeerd naar de huidigementsheffing van 1,2% (4% x 30%). Maar de extra regeling.heffingskorting voor deze fondsen, van 1,3% van hetin box 3 vrijgestelde (maximum)bedrag, wordt gelei-delijk in 2011 (1%), 2012 (0,7%), 2013 (0,4%) en 2014(0%) afgeschaft. WERkgEvER EN WERkNEmERS 9. S&O-AfdrAchtVErMindEring4. VErhOging ASSurAntiEbElASting in 2011 kunt u een s&O-afdrachtvermindering toepas-Het kabinet verhoogt de assurantiebelasting van 7,5% sen van 50% over de eerste € 220.000 aan loonkostennaar 9,7% per 1 maart 2011. Vanaf 1 januari 2015 en 18% over het resterende loon, met een maximumwordt het tarief weer met 0,2% verlaagd tot 9,5%. van € 14 miljoen per kalenderjaar.Volgens overgangsrecht geldt het 9,7%-tarief voorpremies die na 28 februari 2010 vervallen. De premieis verschuldigd op de premievervaldatum. De premie-vervaldatum is tevens de datum waarop de premieuiterlijk moet worden betaald. Als de premiebetalingvóór 1 maart 2011 ligt, maar de premievervaldatum NiEuws 6 2
 3. 3. omzEtbElAStINgtIpS10. btw-VErhOging VOOr (pOdiuM)kunSt(En), VErzAMElVOOrwErpEn En AntiEkHet voorstel is om per 1 januari 2011 het btw-tariefvoor muziek- en theatervoorstellingen, kunst- en ver-zamelvoorwerpen en antiek te verhogen van 6% naar19%. Maar voor onder meer circussen, bioscopen,musea, dierentuinen en sportwedstrijden blijft hetlage btw-tarief gelden. Volgens een overgangsregelingblijft het 6%-tarief gelden voor alle in 2010 verkochtekaarten voor voorstellingen die in 2011 plaatsvinden.Op grond van overgangsrecht behoudt een wederver-koper van kunst en antiek het recht om na 1 januari2011 – op verzoek – de margeregeling toe te passen opde doorlevering van kunst en antiek die vóór 1 januari2011 met het 6%-tarief is gekocht.Op het moment van opstellen van deze aanvulling opde eindejaarstips is echter nog onduidelijk of de btwverhoging op podiumkunsten daadwerkelijk zal ingaan.De Eerste Kamer heeft namelijk het kabinet gevraagdaf te zien van de geplande btw-verhoging. Een motiedaarover werd dinsdag 14 december jl. aangenomen.Het aannemen van de motie betekent echter nogniet dat de btw-verhoging van 6 naar 19 procent vande baan is. Het kabinet kan namelijk de uitspraaknegeren. 6% NiEuws 6 3
 4. 4. AmERSfooRturaniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL AmersfoortTel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl ARNhEmMr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV ArnhemPostbus 1210 6801 BE ArnhemT (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EdERubensstraat 215C 6717 VE EdeT (0318) 648 148 ede@crop.nl hoofddoRpOpaallaan 1208 2132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE HoofddorpT (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl lEUSdEN colofoN Nieuwsbrief is een uitgave vanstorkstraat 24 3833 LB Leusden CROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseursT (033) 495 25 00 leusden@crop.nl realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEgEIN CROP registeraccountants enMarconibaan 59 B 3439 MR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. NietteminT (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

×