• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. JAARgANg 15 juli 2010 NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 3 CROP 45 jaaR Werkkosten­ Geld lenen aan Mogelijkheden om  regeling: aanpassen en van de BV, herinvesterings­ bestaande arbeids­ wat is verstandig? termijn te voorwaarden verlengen Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 • 2. gEaChtE 9 COlUmN ONdERNEmER, Bent u klaar voor de zomer en al in vakantie­ stemming? Weg van de dagelijkse beslom­ meringen en genieten van de welverdiende rust. De zomervakantie biedt ook de gelegen­ heid de gedachten weer eens de vrije loop te laten. Nieuwe ideeën komen op en herin­ neringen passeren de revue. Zo ook voor CROP. Op 1 juli bestonden wij 45 jaar. Destijds in Amersfoort klein gestart, uit­ gegroeid tot het kantoor wat we nu zijn. In de loop van de jaren is er veel veranderd en ontwikkeld. Ook in de toekomst zal dat zo zijn. Hierbij richten wij ons op de toe­ gevoegde waarde die wij voor u kunnen hebben. In deze nieuwsbrief weer volop informa­ tie waarmee u uw voordeel kunt doen. 6 Uiteraard staan onze adviseurs klaar om u van dienst te zijn. Namens het hele CROP­team wens ik u 00 een mooie zomer! Dries Snetselaar 8 Voorzitter dagelijks bestuur CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs INhOUd 3 Ex-EChtgENOtEN NIEt aaNSPRakElIjk vOOR 5 ElkaaRS bElaStINgSChUldEN 4 hOE gaat dE fISCUS Om mEt dE afkOOP WERkkOStENREgElINg: aaNPaSSEN vaN vaN EEN lIjfRENtE? bEStaaNdE aRbEIdSvOORWaaRdEN 6 gEld lENEN aaN EN vaN dE bv: Wat IS vERStaNdIg? 8 bElaStINgbESPaRINg mEt OUdERlIjkE WONINg vOORbIj 9 tERUgkEERdERS NaaR dE EENmaNSzaak, OPgElEt! 10 mOgElIjkhEdEN Om dE hERINvEStERINgStERmIjN tE vERlENgEN 12 btW-vRIjStEllINg vOOR (PaRa)mEdISChE bEROEPEN 13 12 tIPS 2
 • 3. allE bElaStINgPlIChtIgEN Ex-EChtgENOtEN NIEt aaNSPRakElIjk VOOR ELkAARs BELAstINgsCHULDEN ‘SChEIdEN dOEt lIjdEN’. hEt WORdt EChtER hElEmaal WRaNg alS U Na EEN EChtSChEI- dINg gECONfRONtEERd WORdt mEt SChUldEN vaN UW Ex-EChtgENO(O)t(E). dat OvER- kWam EEN vROUW dIE dOOR dE bElaStINgdIENSt vOOR dE hElft aaNSPRakElIjk WERd gEStEld vOOR dE NOg ONbEtaaldE bElaStINg- EN PREmIESChUldEN vaN haaR Ex-maN. dE vROUW lIEt hEt hIER EChtER NIEt bIj zIttEN EN bEgON EEN PROCES tEgEN dE aaNSPRa- kElIjkStEllINg. UItEINdElIjk bESlIStE dE hOgE Raad dat dE vROUW NIEt aaNSPRakElIjk gEStEld kON WORdEN. Wat VoorafGinG BW is bepaald dat echtgenoten aan­ Klein addertje onder De vrouw was tot april 2004 in sprakelijk zijn voor verbintenissen die het Gras algehele gemeenschap van goederen zijn aangegaan ‘ten behoeve van de Niet duidelijk is of deze uitspraak gehuwd met een rijschoolhouder. gewone gang van de huishouding’. ook ziet op andere belastingsoor­ In juni 2004 doet de vrouw afstand Volgens de staatssecretaris behoren ten, omdat de Hoge Raad in zijn van de huwelijksgoederengemeen­ aanslagen inkomstenbelasting tot uitspraak alleen verwijst naar schap. Haar ex­man heeft, over de deze kosten. belastingen die worden geheven jaren 1996 tot en met 2002, een over het inkomen. belasting­ en premieschuld opge­ de hoGe raad bouwd van in totaal € 68.475. Als in De Hoge Raad besliste echter Wat BeteKent dit Voor de 2006 blijkt dat de schuld niet meer anders: belastingen die worden praKtijK? bij de man te verhalen is, wordt de geheven naar het inkomen (zoals Is de huwelijksgoederengemeen­ vrouw door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting/premie schap beëindigd en wordt u in de de helft van de belastingschulden volksverzekeringen en de premie toekomst door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld. Zowel de ziekenfondswet) behoren niet aansprakelijk gesteld voor de rechtbank als het hof in ’s­graven­ tot uitgaven ‘ten behoeve van de inkomstenbelastingschuld van hage beslissen dat de vrouw niet gewone gang van de huishouding’. uw ex­man of ­vrouw, dan kunt u aansprakelijk gesteld kan worden. Betaling van deze belastingschulden zich beroepen op dit arrest. Wilt u De staatssecretaris van Financiën strekt namelijk tot voldoening aan het arrest nog eens op uw gemak laat het er niet bij zitten en stelt wettelijke verplichtingen tegenover nalezen, dan kan dit op www.recht­ beroep in cassatie in. de overheid. Hierna resteert vrij spraak.nl (Hoge Raad, 21­5­2010, besteedbaar inkomen dat kan wor­ nr. 09/01929). In het Burgerlijk Wetboek is de aan­ den aangewend voor uiteenlopende sprakelijkheid geregeld voor huis­ doeleinden, al dan niet voor de houdelijke schulden. In artikel 1:85 gewone gang van de huishouding. NIEUWs 3 3
 • 4. allE bElaStINgPlIChtIgEN hEEft U EEN lIjfRENtE afgESlOtEN Om zO tE SPaREN vOOR UW OUdE dag, daN IS dE PREmIE Of dE StORtINg OP EEN lIjfRENtESPaaRREkENINg tOt OP zEkERE hOOgtE jaaRlIjkS fISCaal aftREkbaaR. dE hOOgtE haNgt ONdER aNdERE af vaN UW PENSIOENaaNgROEI. dE UItkERINgEN dIE U latER hIER- UIt ONtvaNgt, zIjN daN bElaSt. StEl NU dat U hEt gEld NOdIg hEEft EN U bESlUIt Om dE lIjfRENtE af tE kOPEN. hOE gaat dE fISCUS daN Om dEzE afkOOP? HOE gAAt DE FIsCUs Om mEt DE afkOOP vaN EEN lIjfRENtE? afKoop Van een lijfrente op de afkoopsom. Dit heet de saldo­ uitzonderinG op de Een van de voorwaarden die gesteld methode. Deze mogen dus aan u BeGrenzinG worden aan een lijfrente is dat de worden uitgekeerd zonder dat u Op de begrenzing van maximaal aanspraak niet mag worden afge­ daarover belasting en revisierente € 2.269 per jaar maakt de minis­ kocht. Doet u dit wel, dan is de hele betaalt. Wel geldt als voorwaarde ter nog één jaar een uitzondering. afkoopsom belast en bent u ook dat u aannemelijk maakt dat u de De uitzondering is voor pré­Brede nog eens 20% revisierente verschul­ betaalde premies of inlegbedragen Herwaarderingslijfrenten (lijfrenten digd. Uitgangspunt hierbij is meestal ook werkelijk niet heeft afgetrok­ afgesloten vóór 1 januari 1992) en de waarde van de polis. Dit klinkt ken. Op verzoek kan de inspecteur voor Brede Herwaarderingslijfrenten nogal onredelijk als u in het verle­ het aannemelijk gemaakte bedrag (lijfrenten afgesloten vanaf 1 januari ! lEt OP! den niet altijd de lijfrentepremies schriftelijk mededelen, zodat de ver­ 1992 tot en met 31 december AFkOOP kLEINE hebt afgetrokken. Daarom heeft zekeraar of de financiële instelling 2000). Voor deze lijfrenten geldt de LIJFRENtE minister De Jager van Financiën nu hiermee rekening kan houden. begrenzing pas vanaf 2010. Als u een lijfrente een aantal goedkeuringen afgege­ of ­spaarrekening in ven. Bovendien geldt een gunstige GoedKeurinG Voor afKoop Kleine lijfrente één keer laat uitbe­ talen en de waarde regeling voor de afkoop van kleine niet­afGetroKKen preMies Als u een lijfrente of ­spaarrekening in het economische lijfrentes. Vanaf 2009 in één keer laat uitbetalen en de verkeer hiervan is Ook als u in 2009 of in latere waarde in het economische verkeer € 4.146 (2010) of minder, dan bent GoedKeurinG Voor jaren niet alle door u betaalde hiervan is € 4.146 (2010) of min­ u geen revisie­ niet­afGetroKKen preMies lijfrentepremies of stortingen op der, dan bent u geen revisierente rente verschuldigd. tot en Met 2008 de lijfrentespaarrekening in aftrek verschuldigd. Bovendien mag u Bovendien mag u rekening houden Heeft u in 2008 of in de jaren hebt gebracht, komen deze in rekening houden met premies die met premies die daarvoor premies betaald, maar mindering op de afkoopsom. Wel u in het verleden niet in aftrek hebt u in het verleden deze niet in aftrek gebracht in de geldt hier een begrenzing van maxi­ gebracht. niet in aftrek hebt gebracht. aangifte inkomstenbelasting, dan maal € 2.269 per jaar. Dit heet de komen deze premies in mindering beperkte saldomethode. 4
 • 5. WERkgEvER IN dE vORIgE NIEUWSbRIEf hEEft U kUNNEN lEzEN dat dE WERkkOStENREgElINg hEt hUIdIgE SyStEEm vaN dE (vRIjE) vERgOEdINgEN EN vERStREkkINgEN IN dE lOONSfEER gaat vERvaNgEN. alS WERkgEvER hEEft U NOg dRIE jaaR dE tIjd Om tE kIEzEN vOOR dE WERkkOStENREgElINg Of vOOR haNdhavINg vaN hEt hUIdIgE SyStEEm. vOORdat U kIESt vOOR dE WERkkOStENREgElINg, zUlt U IN dE mEEStE gEvallEN OOk bEStaaNdE aRbEIdSvOORWaaRdEN mOEtEN aaNPaSSEN. maaR kaN dIt zOmaaR EN WaaR mOEt U REkENINg mEE hOUdEN? WERkkOstENREgELINg: aaNPaSSEN vaN bEStaaNdE aRbEIdSvOORWaaRdEN Arbeidsvoorwaarden zijn in de praktijk meestal opgeno­ bedrijfseconomische problemen. Het is maar de vraag men in een arbeidsovereenkomst, in een afzonderlijke of de werkkostenregeling zo’n reden is. regeling (zoals een arbeidsvoorwaardenhandboek) of in een cao. oVerleG Met de onderneMinGsraad Heeft u vijftig werknemers of meer, dan is een onder­ WijziGen Van Bestaande nemingsraad verplicht. De ondernemingsraad heeft het arBeidsVoorWaarden recht om over bepaalde besluiten van de werkgever U mag als werkgever niet zomaar de arbeidsvoorwaar­ advies uit te brengen. Over bepaalde onderwerpen den wijzigen. samen met uw werknemer zult u tot een heeft de raad echter ook een instemmingsrecht. Deze akkoord moeten komen. Daarbij is het belangrijk dat onderwerpen zijn expliciet opgenomen in de Wet op uw werknemer vrijwillig en uitdrukkelijk instemt met de de Ondernemingsraden. Hieruit blijkt dat de raad geen aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden. Hij moet de instemmingsrecht heeft over bijvoorbeeld onkostenver­ tijd krijgen om over de wijziging na te denken en even­ goedingen en dus wellicht ook niet over uw keuze voor tueel juridisch advies in te winnen. Het is verstandig de werkkostenregeling. om een en ander schriftelijk vast te leggen en dit ook gezamenlijk te ondertekenen. toch luidt ook hier het advies: voer overleg met de ondernemingsraad om zo samen tot een eenzijdiG WijziGinGsBedinG akkoord te komen! Als de ondernemingsraad misschien heeft u in de arbeids­ instemt met de wijziging van de arbeids­ overeenkomst of in een afzon­ voorwaarden, creëert u meer draagvlak derlijke regeling een eenzijdig binnen het bedrijf en zal een rechter eer­ wijzigingsbeding opgenomen. der oordelen dat er inderdaad sprake is Zo’n beding is geen vrijbrief om van een ‘zwaarwichtig’ belang. de arbeidsvoorwaarden zonder overleg te wijzigen. Ook hier arBeidsVoorWaarden zult u eerst moeten proberen in een Cao om samen met uw werknemers geldt binnen uw bedrijf een bedrijfstak­ tot een akkoord te komen. cao, dan zijn u en uw werknemers hier U mag namelijk alleen de volledig aan gebonden. Dit betekent arbeidsvoorwaarden wijzigen met dat uw keuzeruimte beperkt is. soms is een beroep op het eenzijdig wijzi­ er sprake van een minimum­cao, waar­ gingsbeding als er sprake is van een door bepaalde arbeidsvoorwaarden mogen ‘zwaarwichtig’ belang. Het bedrijf afwijken. Afwijking is alleen toegestaan als heeft bijvoorbeeld te kampen met dit in het voordeel van de werknemer is. NIEUWs 3 5
 • 6. dga gELD LENEN AAN EN VAN DE BV: Wat IS vERStaNdIg? hEt kOmt REgElmatIg vOOR dat EEN dIRECtEUR-gROOtaaNdEElhOUdER (dga) gEld lEENt vaN zIjN bESlOtEN vENNOOtSChaP (bv). dE OmgEkEERdE SItUatIE kOmt EChtER OOk vOOR: EEN lENINg vaN dE dga aaN zIjN bv. IN bEIdE gEvallEN IS hEt ERg bElaNg- RIjk dat dE lENINg OP dE gaNgbaRE zakElIjkE vOORWaaRdEN IS afgESlOtEN. zaKelijKe VoorWaarden wordt in deze box progressief belast. Leent de dga geld Wanneer de lening keurig volgens de fiscale spelregels van de bv, dan zijn meestal de regels van box 3 van is opgesteld, is er een schriftelijke overeenkomst tussen toepassing. de dga en zijn bv. In deze overeenkomst zijn een aflos­ singsschema en een reëel rentepercentage opgenomen. afWaarderinG? CROP kan u helpen met het opstellen van een zakelijke Voldoet uw lening aan de bv niet aan de voorwaarden, overeenkomst. dan kan de belastinginspecteur zich op het standpunt stellen dat sprake is van een onzakelijke lening. Een inKoMensBoxen afwaardering van de lening zal in dat geval door de Een dga die als aandeelhouder geld leent aan zijn bv, inspecteur worden geweigerd. De inspecteur moet dan krijgt te maken met box 1. Bij geld lenen aan de bv is wel aantonen dat de geldlening onzakelijk is. slaagt hij namelijk de zogeheten terbeschikkingstellingsregeling hier niet in, dan is het verlies op een lening wel in box 1 van box 1 van toepassing. De rente op de geldlening (tegen maximaal 52%) aftrekbaar. 6
 • 7. VoorziChtiGheid GeBoden Bij renteConstruCtie Belast in Box 1 lenen Van de BV Volgens de rechter verrichtte de dga werkzaamheden maar ook als u onder zakelijke voorwaarden geld in het economisch verkeer door het inlenen en ver­ leent van uw bv, blijft het oppassen geblazen. volgens uitlenen van de gelden. Bovendien beoogde Zo werd een dga door de rechter teruggefloten hij hiermee voordeel (1,1%) en dat voordeel was ook omdat er sprake was van een renteconstructie. redelijkerwijs te verwachten. Het gevolg van deze De dga leende een bedrag van € 788.158 van zijn uitspraak is dat het rentevoordeel voor de dga alsnog bv tegen een rente van 2,5%. Hij zette dit bedrag tegen maximaal 52% belast is in box 1 als resultaat vervolgens op een privé­internetspaarrekening en uit overige werkzaamheden. Overigens is tegen deze ontving hierop een rente van 3,6%. Een rentevoordeel beslissing door de dga beroep in cassatie aangete­ dus van 1,1%. Het resultaat in box 3 was nihil, omdat kend. Het is dus afwachten of uiteindelijk inderdaad de schuld aan de bv wegviel tegen de bezitting het renteverschil bij de dga in box 1 wordt belast. (internetspaarrekening). NIEUWs 3 7
 • 8. allE bElaStINgPlIChtIgEN bElaStINgbESPaRINg mEt OUDERLIJkE WONINg VOORBIJ vaNaf dIt jaaR IS EEN mOOIE bElaStINgbESPaRINg vERlEdEN tIjd. dE vERNIEUWdE SUCCESSIEWEt hEEft mEt INgaNg vaN 1 jaNUaRI 2010 EEN EINdE gEmaakt aaN dE zOgEhEtEN vRUChtgEbRUIkCONStRUCtIE WaaRbIj OUdERS OP EEN vOORdElIgE maNIER hUN hUIS, bIj lEvEN, kONdEN OvERdRagEN aaN hUN kINdEREN. VruChtGeBruiKConstruCtie overdrachtsbelasting en de schenkbelasting die zij des­ De vruchtgebruikconstructie is een overeenkomst tus­ tijds bij de overdracht van het huis hebben betaald, in sen ouders en hun kind(eren) waarbij de ouders het huis mindering brengen op de verschuldigde erfbelasting. alvast overdragen aan hun kind(eren), maar er toch in blijven wonen. De ouders krijgen in deze overeenkomst Geen CoulanCe Van de Minister het ‘vruchtgebruik’ over het huis, de kinderen het ‘bloot Enkele particulieren die een vruchtgebruikconstructie eigendom’. Wanneer de ouders overlijden, krijgen de zijn aangegaan, hebben de minister verzocht om een kinderen het volle eigendom over het huis, dus inclusief tegemoetkoming. Helaas komt de minister niet met een het vruchtgebruik. De belastingbesparing zat hem in compensatie of overgangsregeling voor in het verleden het feit dat de fiscus tot en met 2009 successierecht aangegane vruchtgebruikconstructies met de ouderlijke berekende over de waarde van het huis op het moment woning. van overdracht, toen het huis lager in waarde was, in plaats van het moment van overlijden, waarbij het huis sChadeBeperKinG vaak flink in waarde is gestegen. met uw belastingadviseur kunt u diverse manieren bespreken om de toekomstige financiële schade binnen de nieuWe reGelinG Vanaf 2010 de perken te houden. Een daarvan is dat de ouders hun Voor de vernieuwde successiewet geldt nu de waarde vruchtgebruik aan de kinderen verkopen. De kinderen van de woning op het moment van overlijden. Het worden dan volledig eigenaar en de ouders huren de belastingvoordeel van de constructie, waarbij de kin­ woning tegen een zakelijke huurprijs. Er moet wel een deren niet hoeven af te rekenen over de waardestijging notariële akte worden opgemaakt en er is 6% over­ van het huis, vervalt dus. Wel kunnen de kinderen de drachtsbelasting verschuldigd. 8
 • 9. ONdERNEmER tERUgkEERdERS NAAR DE EENmANsZAAk, OPgElEt! dE hOgE Raad hEEft ONlaNgS EEN bElaNgRIjkE UItSPRaak gEdaaN OvER dE gERUIS- lOzE tERUgkEER UIt dE bv EN dE bEhaNdElINg vaN dE fISCalE OUdEdagSRESERvE. sparen Voor de bij een verzekeringsmaatschappij. boekwinsten buiten beschouwing oudedaGsVoorzieninG De oudedagsreserve neemt af met laat. Een reden voor geruisloos Ondernemers in de inkomstenbelas­ het bedrag dat is bedongen voor de terugkeren vanuit de bv naar de ting, zoals eenmanszaken, firmanten lijfrente. Het bedrag van de afname eenmanszaak kan bijvoorbeeld zijn van vof’s en maten in maatschap­ wordt in de winst opgenomen dat de winst van de bv te laag is pen, mogen van de fiscus sparen en is dus belast. tegenover deze geworden. voor hun oudedagsvoorziening met belastingheffing staat vanwege de de fiscale oudedagsreserve (for). omzetting in een lijfrente, een even extra toeVoeGinG Over dat bedrag hoeft u voorlopig grote aftrekbare lijfrentepremie. Bij teruGKeer geen belasting te betalen: u krijgt In de nieuwe eenmanszaak mag u daarvoor uitstel van betaling. lijfrente Bij de eiGen BV een extra toevoeging aan de for De voorwaarden zijn simpel: u moet Wanneer u het bedrijf beëindigt, doen. De Hoge Raad stond voor voldoen aan het urencriterium en u moet u alsnog met de fiscus afre­ de vraag of de toevoeging aan de bent aan het begin van het kalen­ kenen over de for. Deze heffing for beperkt moest blijven tot het derjaar nog geen 65 jaar. kunt u uitstellen door een lijfrente bedrag ten tijde van de inbreng te kopen, ook weer bij een verze­ in de bv, waarbij over de aangroei U mag over een kalenderjaar 12% keraar. Brengt u uw bedrijf in een van de lijfrente inkomstenbelasting van de winst, met een maximum eigen bv in, dan mag u de lijfrente zou moeten worden betaald, of van € 11.811 (2010), aftrekken bij de eigen bv bedingen. De bv dat het bedrag van de zogeheten van de winst en toevoegen aan de krijgt dan een lijfrenteverplichting opgerente lijfrenteverplichting mag reserve. U mag echter niet méér die elk jaar hoger wordt (oprenting). worden toegevoegd. De hoogste toevoegen dan het bedrag waarmee De jaarlijkse oprenting vormt een rechter heeft uiteindelijk beslist dat het ondernemingsvermogen bij het aftrekbare kostenpost bij de bv. de ondernemer de hele lijfrente­ einde van het jaar de stand van de verplichting bij terugkeer uit de bv oudedagsreserve bij het begin van Geruisloze teruGKeer extra mag toevoegen aan de for. het jaar te boven gaat. uit de BV U hoeft dus nog niet af te rekenen geruisloze terugkeer naar een een­ over de aangroei van de lijfrente oMzettinG for in lijfrente manszaak betekent dat alle activa tijdens de bv­periode! Voor het bedrag van de for mag en passiva van de bv voor de boek­ altijd een lijfrente bedongen worden waarde overgaan en dat de fiscus de 12% FOR€11.811 NIEUWs 3 9
 • 10. mOgELIJkHEDEN Om DE hERINvEStERINgStERmIjN tE vERlENgEN 10
 • 11. ONdERNEmER bv de herinVesterinGsterMijn Zoals gezegd moet de herinvestering binnen drie jaar plaats­ vinden. Wanneer na drie jaar de herinvesteringsreserve nog niet ‘gebruikt’ is, valt de herinvesteringsreserve vrij in de winst. Onder bepaalde voorwaarden kan deze termijn worden verlengd. De twee uitzonderingen zijn: De aard van het aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmid­ del vereist een langer tijdvak; of Binnen de driejaarstermijn is een begin van uitvoering gemaakt, maar door bijzondere omstandigheden is vertraging opgetreden. VerlenGinG Van de herinVesterinGsterMijn Wilt u de herinvesteringstermijn verlengen, dan is het verstandig hiervoor een verzoek in te dienen bij de belastinginspecteur. Hij beoordeelt of volgens bovenstaande regels een verlenging kan worden toegekend. In veel gevallen worden ondernemers en de Belastingdienst het niet met elkaar eens. De rechter heeft dan het laatste woord. Vaak gaat het dan om de vraag of er sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor de herinvesteringster­ mijn verlengd kan worden. Onlangs sprak de rechter in Breda zich uit over een geval van een bv die problemen ondervond bij de verkoop van een pand. De vraag was of hier sprake was van een bijzondere omstandigheid waardoor de herinvestering was vertraagd. De inspecteur was al akkoord gegaan met een verlenging van de herinvesteringster­ mEt dE hERINvEStERINgSRESERvE mijn van één jaar. Is een langere termijn mogelijk? kUNt U dE OPbRENgSt vaN dE vER- kOOP vaN EEN bEdRIjfSmIddEl VerKoop pand zorGt Voor proBleMen gEbRUIkEN vOOR dE hERINvEStE- De bv had een boekwinst behaald met de verkoop van een pand. RINg IN EEN aNdER bEdRIjfSmId- De boekwinst had zij opgenomen in een vervangingsreserve die dEl. dE bElaStINghEffINg OvER daarna is omgezet in een herinvesteringsreserve. gedurende dE bEhaaldE bOEkWINSt bIj dE lange tijd was er onduidelijkheid over de verkoop van het ver­ vERkOOP vaN hEt bEdRIjfSmIddEl kochte pand aan de koper. In de vaststellingsovereenkomst waren WORdt hIERdOOR UItgEStEld. namelijk voorwaarden opgenomen die moesten worden vervuld dE hERINvEStERINgStERmIjN voordat de levering van het verkochte pand kon doorgaan. Wel bEdRaagt maxImaal dRIE jaaR, had de bv al een begin van uitvoering gegeven aan de herinveste­ Na hEt jaaR WaaRIN U hEt ring. De rechter vond het heel redelijk dat de bv eerst de levering bEdRIjfSmIddEl hEbt vERkOCht. van het verkochte pand afwachtte, voordat zij over zou gaan tot U mag dEzE tERmIjN ONdER vervanging van het pand. Daarom besliste de rechter dat er geen bEPaaldE vOORWaaRdEN reden was tot opheffing van de herinvesteringstermijn door de vERlENgEN. inspecteur. Burn­out In een andere zaak besliste de rechter dat een burn­out van de directeur­grootaandeelhouder geen reden is om de termijn te verlengen! In zijn geval mag de inspecteur de herinvesterings­ reserve terecht aan de winst van een bv toevoegen. Bovendien stelt de wet bij een bijzondere omstandigheid de eis dat een begin moet zijn gemaakt met de aanschaffing of voortbrenging van een vervangend bedrijfsmiddel. De dga had dat verzuimd te doen. De vraag of de ziekte van de dga een bijzondere omstandigheid vormt, is daarom in het midden gebleven. Het is dus altijd van belang om de verlenging van de herinvesteringstermijn goed met ons door te spreken. NIEUWs 3 11
 • 12. ONdERNEmER bv btW-vRIjStEllINg VOOR (PARA) mEDIsCHE BEROEPEN 19% vOOR dIENStEN dOOR bEOEfENaREN vaN EEN aaNgEWEzEN (PaRa)mEdISCh bEROEP bEStaat EEN vRIj- StEllINg vaN OmzEtbElaStINg (btW). bEROEPSbEOEfENaREN dIE ONdER dE WEt-bIg (WEt OP dE bEROEPEN IN dE INdIvIdUElE gEzONdhEIdSzORg) vallEN, zIjN zONdER mEER vRIjgEStEld. EINd 2008 kONdIgdE dE REgERINg EChtER aaN dat zOU WORdEN gEzOCht NaaR mOgElIjkhEdEN Om OOk bEROEPSbEOEfENaREN zONdER afgERONdE bIg-OPlEIdINg ONdER dE btW-vRIjStEllINg tE latEN vallEN. dE aaNPaSSINg vaN dE vRIjStEllINg WORdt EChtER StEEdS OPNIEUW UItgEStEld. ONlaNgS IS bEkENd gEWORdEN dat 1 jUlI 2010 OOk NIEt gEhaald WORdt. In oktober 2009 hebben de minister van Volksgezondheid, GoedKeurinG Voor diVerse BeroepsGroepen Welzijn en sport en de staatssecretaris van Financiën al wel de Voorlopig blijft de btw­vrijstelling ook gelden voor CAm­artsen, voorwaarden voor een btw­vrijstelling aangegeven. osteopaten (mits NVAO erkend) en chiropractoren (met Nuffic­ verklaring). Hetzelfde geldt voor beroepsbeoefenaren die een GezondheidsKundiGe VerzorGinG Voorop BIg­beroep op antroposofische basis uitoefenen, zoals fysiothe­ De btw­vrijstelling kan alleen gelden voor de gezondheidskun­ rapeuten en diëtisten. Vrijstelling geldt ook voor ergotherapeuten dige verzorging van de mens door zorgverleners met de vereiste en gZ­psychologen, omdat deze beroepen in de Wet BIg gere­ beroepskwalificaties. Dat betekent dat ook de diensten van geld zijn. beroepsbeoefenaren zonder afgeronde BIg­opleiding vrijgesteld kunnen zijn van btw, maar dan moeten zij wel voldoen aan de afWijzinG Voor diVerse BeroepsBeoefenaren volgende voorwaarden: De (ortho)pedagogen en psychologen vallen straks buiten de boot. Volgens minister klink is de btw­vrijstelling niet van toepas­ vOORWaaRdE 1: opleidinGsKWalifiCaties sing, omdat een studie pedagogiek of psychologie niet voldoende Er moet minimaal sprake zijn van een relevante opleiding op gericht is op de gezondheid van de mens. De btw­vrijstelling geldt hbo­bachelor niveau. Bovendien moet de opleiding zijn erkend weer wel voor de kinder­ en jeugdpsycholoog, de psycholoog door het Nederlands­Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). arbeid en gezondheid en de orthopedagoog­generalist. Deze Hierdoor is de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd. Naast beroepsgroepen zijn wat betreft de opleidingsduur en het oplei­ kwaliteitsnormen is ook het opleidingscurriculum belangrijk. dingniveau gelijkwaardig aan die van de gZ­psycholoog. vOORWaaRdE 2: BeroepsKWalifiCaties alternatief reGister De beroepsbeoefenaar moet zijn aangesloten bij een beroeps­ Naast het BIg­register zal er in de uitvoeringsregeling van de groep. Bij deze beroepsgroep moet een systeem van registratie Wet op de omzetbelasting een bijlage worden toegevoegd. en herregistratie aanwezig zijn. Uit het register moet blijken welke In deze bijlage worden de beroepsgroepen aangegeven die beroepsbeoefenaren de beroepsopleiding met succes hebben aan de criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de afgerond. Daarnaast moet ook een systeem van klacht­ en tucht­ btw­vrijstelling. recht aanwezig zijn. 12
 • 13. 12 tIPS + ONdERNEmER bv 1 ONdERNEmER bv 2 zaKendoen in duitsland of franKrijK reGelinG tijdelijKe WilleKeuriGe afsChrijVinG MaKKelijKer VerruiMd Ondernemers met exportambities in Duitsland en De regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving (tWA) Frankrijk kunnen voortaan terecht op één website wordt zodanig verruimd dat investeringen uit 2009 en 2010 volle­ (www.internationaalondernemen.nl/startwijs). Op de dig versneld kunnen worden afgeschreven. In het investeringsjaar website staan niet alleen activiteiten en uitgebreide met een maximum van 50%, en het restant – anders dan tot nu informatie van NL EVD Internationaal, het exporta­ toe – in één of meer van de volgende jaren. Door deze aanpas­ gentschap van Economische Zaken, maar ook van singen wordt het voor ondernemers makkelijker om de regeling handelsbevorderende organisaties zoals Fenedex en beter te benutten. minister De Jager van Financiën hoopt dat de branche­ en andere (ondernemers)organisaties. verruiming resulteert in een groter liquiditeits­ en rentevoordeel voor ondernemers. De eis dat de ondernemer de investering (bijvoorbeeld een machine, auto of computersysteem) vóór 1 januari 2012 respec­ tievelijk 1 januari 2013 in gebruik neemt, blijft wel gehandhaafd. De nieuwe tWA­regeling werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer. 12 tIPS 3e kwartaal 2010 ONdERNEmER 3 WERkgEvER 4 alle rijopleidinGen KrijGen VoorliChtinG aan GrensarBeiders oVer nieuWe WetGeVinG hetzelfde BtW­tarief grensarbeiders die willen weten wat de nieuwe Europese sociale zeker­ De keuzemogelijkheid om over bus­ en heidswetgeving voor hun eigen situatie betekent, kunnen terecht op vrachtwagenopleidingen, C(E) en D(E), wel www.grensinfopunt.nl. Bezoekers uit Nederland, België en vanaf nu ook of geen btw te heffen, vervalt per 1 juli Duitsland, krijgen de meest actuele informatie over de gevolgen voor 2010. Over alle rijopleidingen moet per de sociale zekerheid of belastingen van een verhuizing, een baan of een deze datum hetzelfde btw­tarief van 19% studie in een grensland. betaald worden. Voor de consumentenrij­ opleidingen, motor­ en auto­opleidingen De sociale verzekeringen van de EU­lidstaten sluiten vanaf 1 mei 2010 beter (A en B), verandert er niets. De btw­plicht op elkaar aan. Op die dag werden twee nieuwe verordeningen van de EU was tot nu toe alleen van kracht op deze van kracht. De verordeningen sociale zekerheid voorkomen bijvoorbeeld dat rijopleidingen. Voor ondernemers in de bij vertrek naar een andere EU­lidstaat iemand zijn sociale zekerheidsrechten branche vormt het gelijktrekken van de kwijtraakt of onder geen enkel sociaal zekerheidsstelsel valt. Omgekeerd btw­plicht van 19% voor alle catego­ beschermt het mensen tegen dubbel verzekerd raken en dubbele premie rieën opleidingen, van A tot en met E, moeten betalen. De regels gelden voor werknemers, zelfstandigen en niet­ een verlichting van hun administratieve actieve personen die vallen onder de sociale zekerheidswetgeving van een organisatie. of meer lidstaten. NIEUWs 3 13
 • 14. + 12 tIPS WERkgEvER 5 dga 6 personeel dat steelt, KrijGt ontslaG MeldinG BetalinGsonMaCht op staande Voet Bestuurder alleen sChriftelijK Het wegnemen van betrekkelijk kleine dingen als een krat bier of Als een bv niet in staat is zijn belastingschuld een pakje shag, kan een dringende reden voor ontslag opleve­ te betalen, dan is het van groot belang dat een ren. De werkgevers die de betreffende werknemers op staande bestuurder deze betalingsonmacht tijdig bij voet hebben ontslagen, kregen gelijk van de kantonrechter. de Belastingdienst meldt. Als niet tijdig wordt Het Burgerlijk Wetboek onderscheidt twee aanleidingen voor gemeld, riskeert u hoofdelijke aansprakelijkheid. ontslag op staande voet. Een daarvan betreft omstandigheden Deze melding moet u schriftelijk doen bij de die een ‘dringende reden’ opleveren. Alhoewel het in beide Belastingdienst. Vanaf 4 juli 2010 kan dit ook zaken om het stelen van betrekkelijk kleine dingen ging, kan elektronisch: het webformulier voor de melding dit toch een dringende reden voor ontslag opleveren. In beide betalingsonmacht in het persoonlijk domein voor gevallen hadden de stelende werknemers geen recht op een bedrijven is dan gebruiksklaar. Als bestuurder ontslagvergoeding. kunt u dan dus ook een digitale melding doen. 12 tIPS 3e kwartaal 2010 allE bElaStINgPlIChtINgEN 7 ONdERNEmER 8 VrijstellinG Voor MKB­BeleGGinGen VertraaGd KVK helpt Bij BedrijVeninVesterinGszones mensen die met beleggingen startende of doorgroeiende Ondernemers kunnen via de regeling mkb­ondernemingen verder willen helpen, zullen nog even Bedrijveninvesteringszones (BIZ) gezamenlijk hun geduld moeten hebben. De vrijstelling in box 3 voor deze winkelgebied, toeristisch gebied of bedrijventerrein groep van financiers moet nog worden goedgekeurd door de verbeteren. Alle ondernemers in het BIZ­gebied betalen Europese Commissie. Pas daarna kan de vrijstelling worden hieraan mee. Het voorbereiden van deelname aan de ingevoerd. De Commissie zal de regeling toetsen aan het BIZ­regeling kost ongeveer een halfjaar. Daarvoor moet Europese staatssteunkader voor risicokapitaal. Verwacht wordt een flink aantal stappen worden gezet. De kamer van dat de Commissie binnen een redelijke termijn een besluit zal koophandel Rotterdam heeft sinds kort een stappen­ nemen. plan opgesteld om deelname aan de BIZ­regeling voor te bereiden. De BIZ­regeling loopt voorlopig tot 1 april 2011. Uitgebreide beschrijving van de stappen, voor­ beelddocumenten en tips voor de communicatie zijn te vinden op de website van de kamer van koophandel Rotterdam via de (verkorte) link http://bit.ly/90zRUe. 14
 • 15. ONdERNEmER 9 ONdERNEmER 10 nieuW KVK­nuMMer Bij BedrijfsoVernaMe aanMelden nieuWe BedrijfsMiddelen Voor Voortaan zal iedere onderneming die in andere han­ enerGielijst 2011 den overgaat een nieuw nummer van de kamer van tot 3 september 2010 is het voor ondernemers mogelijk om koophandel (kvk) krijgen. Dit is het geval als een gehele nieuwe energietechnieken in te dienen voor de energielijst 2011 onderneming in handen komt van een andere natuur­ van de Energie­investeringsaftrek (EIA). De voorstellen zijn wel lijk persoon, een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. Een voorstel kan als de eenmanszaak wordt voortgezet in een vof) of via het Voorstelformulier Energielijst 2011 worden ingediend. een bv. De kvk zal in deze gevallen een nieuw kvk­ Het formulier is te downloaden op www.senternovem.nl/eie/ dossiernummer verstrekken. Na wijziging van het kvk­ energielijst. Via de EIA kan 44% van de investeringskosten wor­ nummer zijn bedrijven verplicht om onder meer hun den afgetrokken van de fiscale winst van een onderneming. briefpapier, orders, facturen en website aan te passen. EIA is aan te vragen voor de aanschaf­ en voortbrengingskosten In sommige gevallen wordt geen nieuw kvk­nummer van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energiepres­ uitgegeven. Dit is onder andere het geval bij een aande­ tatie­eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch nood­ lenoverdracht of bij omzettingen van een rechtspersoon zakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor in oprichting naar een rechtspersoon. gebruikt worden. Deze staan in de Energielijst. ONdERNEmER Ook in 2011 kiezen voor een kwartaal- aangifte btw WERkgEvER 11 ONdERNEmER 12 aoW­aKKoord tussen WerKGeVers ooK in 2011 Kiezen Voor een KWartaal­aanGifte BtW en VaKBonden Ondernemers kunnen ook in 2011 kiezen of ze hun btw­aangifte De AOW­leeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 naar per kwartaal of per maand doen. De verruimde mogelijkheid 67 jaar, en ook het aanvullende pensioen gaat navenant tot kwartaalaangifte ontstond in 2009. Eind 2010 zou de tijde­ later in. Dat staat in het principeakkoord tussen werk­ lijke crisismaatregel vervallen, maar vanwege het succes wordt gevers en vakbonden. Na 2025 zal de leeftijd worden de regeling met een jaar verlengd. Volgens de Belastingdienst gekoppeld aan de stijgende levensverwachting en elke groeit het aantal ondernemers dat de btw­afdracht per kwar­ vijf jaar worden getoetst. Het blijft mogelijk om eerder taal wil regelen. Het afgelopen anderhalf jaar maakten meer te stoppen met werken en de AOW op 65 jaar te laten dan 100.000 ondernemers de overstap naar de kwartaalaan­ ingaan. De uitkering is dan wel 6,5% lager. Bij langer gifte. Ondernemers die kiezen voor de kwartaalaangifte heb­ doorwerken is de uitkering juist 6,5% hoger. Uiteraard ben in die periode meer geld in kas en zijn minder tijd kwijt aan moet worden afgewacht of dit voorstel door de politiek administratie. wordt overgenomen. NIEUWs 3 15
 • 16. amERSfOORt Uraniumweg 23 3812 RJ Amersfoort Postbus 468 3800 AL Amersfoort tel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl aRNhEm mr. E.N. van kleffensstraat 4 6842 CV Arnhem Postbus 1210 6801 BE Arnhem t (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EdE Rubensstraat 215C 6717 VE Ede t (0318) 648 148 ede@crop.nl hOOfddORP Opaallaan 1208 2132 LN Hoofddorp Postbus 245 2130 AE Hoofddorp t (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl lEUSdEN COlOfON Nieuwsbrief is een uitgave van storkstraat 24 3833 LB Leusden CROP registeraccountants en Postbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseurs t (033) 495 25 00 leusden@crop.nl realisatie: BenedenBoven marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEgEIN CROP registeraccountants en marconibaan 59 B 3439 mR Nieuwegein CROP belastingadviseurs streven Postbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Niettemin t (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.