CPWF Lao Launch Workshop: MK3 presentation

1,037 views
603 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CPWF Lao Launch Workshop: MK3 presentation

 1. 1. MK3( ໂຄງການແມ່ຂອງ 3) ການຊອກຫາທາງດີເລີດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ນ້ຳໃນເຂື່ອນຕໍ່ກັນ ( CASCADES ) ຂອງພະລັງງານນ້ຳ BDC Lao PDR National Launch Workshop BDC Lao PDR Launch Workshop, Vientiane| 30 May 2011
 2. 2. ສາລະບານ <ul><li>ຜູ້ໃດ , ອັນໃດ ແລະ ດ້ວຍເຫດໃດ </li></ul><ul><li>ບ່ອນໃດ - ທີ່ເປັນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງຈຸດສຸມ </li></ul><ul><li>ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນ </li></ul><ul><li>ຂໍ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບວິທີການເຂົ້າຫາ </li></ul><ul><li>ຜົນຜະລິດທີ່ອອກມາ ແລະ ກໍານົດເວລາ </li></ul>
 3. 3. ຜູ້ໃດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພະຍາຍາມຫາວິທີແກ້ໄຂ ? <ul><li>ພົວພັນເຖິງລັດຖະບານປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ </li></ul><ul><li>ສໍາລັບການວາງນະໂຍບາຍ </li></ul><ul><ul><li>ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການຄຸ້ມຄຄອງພື້ນດິນ </li></ul></ul><ul><ul><li>ສະພາບແວດລ້ອມ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການພັດທະນາພະລັງງານນ້ຳ </li></ul></ul><ul><li>ຜູ້ວາງແຜນພະລັງງານນ້ຳ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນຈິດຈະການ </li></ul>
 4. 4. ອັນໃດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພະຍາຍາມນໍາມາສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ ? <ul><li>ຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຂື່ອນຕໍ່ກັນຂອງເຂື່ອນພະລັງງານນ້ຳໃນບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ </li></ul><ul><li>ໃນຄະນະການພົວພັນກ່ຽວກັບພື້ນດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະກິດຈະການການໃຊ້ນ້ຳ : </li></ul><ul><ul><li>ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນ້ຳ ແລະຄຸນລະພາບນ້ຳ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະກອນ ແລະ ການສະສົມ </li></ul></ul><ul><ul><li>ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການຜະລິດກະໄຟຟ້າ </li></ul></ul>
 5. 5. ດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາກໍາລັງພະຍາຍາມ ກໍ່ໃຫ້ເກີດນີ້ ? <ul><li>ການພັດທະນາກ່ຽວກັບຮູບແບບແຍກກັນທາງອຸທົກຄະສາດໃຫ້ ຈໍາລອງສະຖານະການຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນ້ຳໃນແຕ່ລະບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ . </li></ul><ul><li>ການພັດທະນາກ່ຽວກັບຮູບແບບຕະກອນໃຫ້ຈໍາລອງສະຖານະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະກອນໃນບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງ ທໍາມະຊາດ . </li></ul><ul><li>ການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບລະຫ່ວາງທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນ ແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ . </li></ul><ul><li>ການພັດທະນາກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການອົບຮົມແລະການສື່ສານເພື່ອ ສະແດງການພົວພັນການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ . </li></ul>
 6. 6. ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ - ສສ ຫວຽດນາມ ? <ul><li>ເທິງອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ Sesan ໃນ ສສ ຫວຽດນາມ – </li></ul><ul><li>ທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ 8 ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ </li></ul><ul><li>PJ – can you insert a map ?? </li></ul>ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ ເກັບຮັກ ສາເຕັມ ( ລ້ານລູກ ບາດແມັດ ) ສະເລ່ຍການຜະລິດຕໍ່ປີ (GWh) ເທິງນ້ຳ Kon Tum 122.7 1,056 Pleikrong 948 417 Yali 779 3,658 Sesan 3 3.8 1,225 Sesan 3a 4.0 475 Sesan 4 264.2 1,420 Sesan 4a 7.5 0 Sesan 1 3.4 480
 7. 7. ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດ ວຽກຢູ່ - ຂະເມນ ? <ul><li>ຕອນລຸ່ມອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ Sesan ໃນ ຂະເມນ – </li></ul><ul><li>ສະເໜີຈະສ້າງ 4 ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງ ງານນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ </li></ul><ul><li>PJ – can you insert a map ?? </li></ul>ໂຄງການພະ ລັງງານນ້ຳ ເກັບຮັກ ສາເຕັມ ( ລ້ານລູກ ບາດແມັດ ) ສະເລ່ຍການຜະລິດຕໍ່ປີ (GWh) Prek Liang 1 134.6 258.5 Prek Liang 2 54.7 260.5 ລຸ່ມນ້ຳ Sesan 3 323.1 953.1 ລຸ່ມນ້ຳ Sesan 2/Srepok 2 279.1 2,219.6
 8. 8. ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ - ສສປ ລາວ ? <ul><li>ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ / ນ້ຳກະດິງ ໃນ ສສປ ລາວ – </li></ul><ul><li>2 ເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ , </li></ul><ul><li>1 ເຂື່ອນທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ </li></ul><ul><li>1 ເຂື່ອນແມ່ນກໍາລັງວາງແຜນຈະກໍ່ສ້າງ </li></ul><ul><li>ມີ 2 ຈຸດແບ່ງເອົານ້ຳເຂົ້າທາງອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ </li></ul><ul><li>PJ – can you insert a map ?? </li></ul>ໂຄງການ ພະລັງງານນ້ຳ ເກັບຮັກ ສາເຕັມ ( ລ້ານລູກ ບາດແມັດ ) ສະເລ່ຍການຜະລິດຕໍ່ປີ (GWh) ນ້ຳ ຫີນບູນ 15 1,327 ນ້ຳ ຫີນບູນ ຕໍ່ເຕີມ ນ້ຳ ຍວງ 15 2,262 1,395 294 ນ້ຳ ຫີນເທີນ 2 3,378 5,936 ນ້ຳ ຫີນເທີນ 1 2,549 1,840
 9. 9. MK3: ເປົ້າໝາຍຄວາມແຕກຕ່າງກັນບໍລິ ເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ <ul><li>ເທິງນ້ຳ Sesan ໃນ ສສ ຫວຽດນາມ , </li></ul><ul><ul><li>ການຊັບຊ້ອນນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການໃຊ້ນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລາຍລະອຽດການຄວບຄຸມທາງທໍາມະຊາດກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ . </li></ul></ul><ul><ul><li>ຂະແໜງການຊົນລະປະທານສໍາຄັນ , ການປູກຝັງ ( ກະເສດ ), ສັດນ້ຳ , ການຈັບປາຂອງຊາວປະມົງ , ແລະ ການສະໜອງນ້ຳ . </li></ul></ul><ul><li>ລຸ່ມນ້ຳ Sesan ໃນ ຂະເມນ </li></ul><ul><ul><li>ຂອບເຂດການພັດທະນາຂອງບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ ( ເລີ້ມຕົ້ນແນ່ໃສ່ໃນເນື້ອທີ່ພື້ນດິນລະດັບຕໍ່າ ). </li></ul></ul><ul><ul><li>ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວງກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຄະເນການປູກຝັງ , ປ່າໄມ້ , ພະລັງ ງານນ້ຳ ແລະຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕໍ່ກ່ານຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະ ຊາກອນ . </li></ul></ul><ul><li>ນ້ຳ ເທີນ / ນ້ຳ ກະດິງ ໃນ ສສປ ລາວ </li></ul><ul><ul><li>ການຖ່າຍເທນ້ຳຢ່າງຊັບຊ້ອນ ແລະ ລະບົບການປ່ຽນແປງທາງອຸທົກຄະສາດ </li></ul></ul><ul><ul><li>ມີປະຊາກອນຈໍານວນນ້ອຍ ແຕ່ວ່າມີຊັບສິນອັນສໍາຄັນທາງລະບົບນິແວດວິທະຍາ </li></ul></ul><ul><li>ຈໍາເປັນຕ້ອງສຶກສາພາຍໃຕ້ - ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃວ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ນ້ຳໃນອານາຄົດ ແລະ ປັບປຸງຕໍ່ສະພາບແວດດ້ອມເລົ່ານັ້ນ . </li></ul>
 10. 10. ຜູ້ປະກອບທິມງານຂອງ MK3 <ul><li>ICEM – ສູນກາງສາກົນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມ (Hanoi) </li></ul><ul><li>Aalto University – ນ້ຳ ແລະ ກຸ່ມການພັດທະນາຄົ້ນຄ້ວາ ວິໄຈ (Helsinki) </li></ul><ul><li>WorldFish Centre ສູນກາງປາໂລກ (Phnom Penh) </li></ul><ul><li>ITC – ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີຂອງຂະເມນ (Phnom Penh ) </li></ul><ul><li>WASI – ການກະເສດດິນສູງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ວິທະຍາສາດຄົ້ນຄ້ວາ ວິໄຈ (Pleiku) </li></ul><ul><li>NuOL – ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (Vientiane capital) </li></ul>
 11. 11. ການເຂົ້າຫາ MK3 - ສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງ <ul><li>ສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງທາງອຸທົກຄະສາດ – ນ້ຳຝົນ , ນ້ຳນອງ , ການໄຫຼໃນລໍານ້ຳ </li></ul><ul><li>ສ້າງຮູບຈໍາລອງຈິດຈະການອ່າງເກັບນ້ຳ </li></ul><ul><li>ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳ ( ການຊົນລະປະທານ ແລະ ການສະໜອງນ້ຳ ) </li></ul><ul><li>ສ້າງຮູບແບບຈໍາລອງຂອງຕະກອນ ແລະ ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງສັນປັນນ້ຳ </li></ul>
 12. 12. ການເຂົ້າຫາ MK3: ເສັ້ນບັນທັດສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການວິເຄາະ <ul><li>ຄຸນລັກສະນະຂອງເປົ້າໝາຍບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ : ການແບ່ງເຂດທາງກະເສດ - ແບບນິແວດວິທະຍາ ແລະ ເສັ້ນບັນທັດຖານ </li></ul><ul><li>ການສຶກສາວິທີການໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນພະລັງ ງານນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ : ອັນໃດທີ່ມາສາມາດການໃຊ້ນ້ຳໃດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພື້ນທີ່ , ການໃຊ້ພື້ນດິນ ແລະກ່ຽວກັບສະຖິຕິຈໍານວນປະຊາກອນ </li></ul><ul><li>ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໃຊ້ນ້ຳເພີ້ມຂື້ນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບເຂື່ອນຕໍ່ກັນ : ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງເກີດມີການປ່ຽນແປງໄປໃດ້ການໃຊ້ນ້ຳໃນຫຼາຍຯຢ່າງ ໃນເມື່ອຂອງແຕ່ລະອ່າງເກັບນ້ຳໃດ້ສ້າງຂື້ນໃນເຂື່ອນຕໍ່ກັນ </li></ul><ul><li>ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການໃຊ້ນ້ຳສໍາລັບຢູ່ໃຕ້ - ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ : ອັນໃດທີ່ເປັນສັນປັນສ່ວນທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະຊະນິດພາຍໃຕ້ - ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນແລະອັນໃດທີ່ຈະເກີດຂື້ນເມື່ອພະລັງງານນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນເມື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດມີທາງທີ່ດີເລີດ </li></ul><ul><li>ການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍຯເງື່ອນໄຂສໍາລັບບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ ແລະອ່າງເກັບນ້ຳ : ເຫດຜົນອັນໃດທີ່ສາມາດຮຽນຈາກພາຍໃຕ້ - ບໍລີເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສັນປັນນ້ຳ </li></ul>
 13. 13. ການເຂົ້າຫາ MK3: ເສັ້ນບັນທັດສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການວິເຄາະ A. ການແບ່ງເຂດທາງກະເສດ - ແບບນິແວດວິທະຍາ ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ C. ການຄັດເລືອກການໃຊ້ນ້ຳຫຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເຂື່ອນຕໍ່ກັນ D . ທາງເລືອກການໃຊ້ນ້ຳຍາງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃຕ້ - ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນ ແລະພົວພັນສໍາລັບຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ ທ້າຍເຂື່ອນພະລັງງານນ້ຳ E. ທາງເລືອກການຄຸ້ມ ຄອງພື້ນດິນ ແລະ ນ້ຳ B. ການຄັດເລືອກການໃຊ້ນ້ຳາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອ່າງ ເກັບນ້ຳ ນ້ຳ ພື້ນດິນ ແລະນ້ຳ
 14. 14.
 15. 15. ການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ <ul><li>ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າການປູກຝັງ ( ກະເສດ ) </li></ul><ul><li>ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນການປູກຝັງ ( ກະເສດ ) </li></ul><ul><li>ການສະໜອງສໍາລັບການບໍລິໂພກບ້ານຄົວເຮືອນ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ </li></ul><ul><li>ຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມ </li></ul><ul><li>ການຈັບປາຂອງຊາວປະມົງ </li></ul><ul><li>ສັດນ້ຳ </li></ul><ul><li>ການເດີນເຮືອ ແລະ ການຂົນສົ່ງໃນອ່າງເກັບນ້ຳ </li></ul><ul><li>ທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ການພັກຜ່ອນ </li></ul><ul><li>ນ້ຳສໍາລັບການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ </li></ul><ul><li>ພະລັງງານນ້ຳ </li></ul>
 16. 16. ອັນໃດທີ່ພວກເຮົາຈະນໍາອອກມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຈົ້າ ? <ul><li>ກໍານົດເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະເມີນຜົນການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນ ອ່າງເກັບນ້ຳ . </li></ul><ul><li>ອອກແບບຮູບແບບຈໍາລອງກ່ຽວກັບການໃຊ້ນ້ຳສໍາລັບບໍລິເວນນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດຢູ່ Sesan. </li></ul><ul><li>ການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບຈໍາລອງທີ່ສາມາດສະແດງການໃຊ້ ນ້ຳແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພົວພັນສໍາລັບພະລັງງານນ້ຳ . </li></ul><ul><li>ການນັກພາບກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພວກມັນເພື່ອສະແດງເປົ້າ ໝາຍໃນການຕັດສິນໃຈ . </li></ul><ul><li>ການສົມທຽບປະສິດທິຜົນໃນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນແລະກິດ ຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງສັນປັນນ້ຳ . </li></ul><ul><li>ຝຶກອົບຮົມໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມື ຖ້າຕ້ອງການ . </li></ul>
 17. 17. MK3: ບົດລາຍງານ ແລະ ເຫດການ <ul><li>ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານພາກສະໜາມຢູ່ຂະເມນ – ມີນາ 2011 </li></ul><ul><ul><li>ສສຫວຽດນາມ – ມິຖຸນາ 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>ສສປ ລາວ – ກັນຍາ 2011 </li></ul></ul><ul><li>ການປະຊຸມສົນທະນາຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນ (2 ຄັ້ງໃນແຕ່ລະປະເທດ ) </li></ul><ul><ul><li>ການເຂົ້າຫາເລີ້ມຕົ້ນການຂຶ້ນບັນຍາຍ </li></ul></ul><ul><ul><li>ການຂຶ້ນບັນຍາຍເພື່ອຊອກຮູ້ສໍາລັບການໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເຂື່ອນຕໍ່ກັນ ແລະການຂະຫຍາຍທາງເລືອກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ - ບໍລິເວນບ່ອນເກັບນ້ຳຝົນທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ </li></ul></ul><ul><li>ການປະຊຸມທິມງານເຮັດວຽກ ( ກ່ອນການເດີນທາງໄປປະຕິ ບັດງານຢູ່ສະໜາມທຸກຯຄັ້ງແລະການປະຊຸມສົນທະນາຜູ້ຖື ຫຸ້ນສ່ວນ – i.e. 8-9) </li></ul><ul><li>ການປະຊຸມສົນທະນາການໄຕ່ຕອງ 2012, 2013 </li></ul>
 18. 18. MK3: ກໍານົດເວລາ M A M J J A S O N D J F M A
 19. 19. ຂອບໃຈ ! <ul><li>ສໍາລັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນໃໝ່ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນເວບໄຊ ລຸ່ມນີ້ : </li></ul><ul><ul><li>www.icem.com.au </li></ul></ul><ul><ul><li>k [email_address] </li></ul></ul>

×