CPWF Lao Launch Workshop: MK2 presentation

974 views
691 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Here we value only water and we do not take in account cost. In addition, water value is limited to Use and non use value (no option value) Not sure we add the Human impact bubble, the one with coping strategies.
 • Not sure about “grazing land” and “spawning ground”, probably more for Ecosystem value We do not here use “Option values” I add values assessed to other aquatic resources in Cambodia and Lao because I think it is really important and they are often not valued
 • CPWF Lao Launch Workshop: MK2 presentation

  1. 1. CPWF Research on Water Resource Valuation - Case Study in Lao PDR Prepared by Mr. Bounthong Sengvilaykham Backstopping Support for Wetlands Alliance Program, Department of Livestock and Fisheries, Laos Address: Naxeng Campus – Savannakhet University P.O. Box: 14, Savannakhet Tel/Fax: +856 (0) 41 253286 Mobile +856 (0) 20 22226445 E-mail: [email_address] ການຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງ ການປະເມີນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໂຄງການ - CPWF - ກໍລະນີສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ນຳສະເໜີ ໂດຍ : ທ່ານ ບຸນທົງ ແສງວິໄລຄຳ , ຜູ້ປະສານງານພາກສະໜາມ ໂຄງການ Wetlands Alliance Program ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ . ທີ່ຢູ່ ວິທະຍາເຂດ ນາເຊັງ - ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ຕູ້ ປນ 14 ສະຫວັນນະເຂດ ໂທລ / ແຟັກ : +856 (0) 41 253286 ມືຖື +856 (0) 20 22226445, ອີແມວ [email_address] ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  2. 2. <ul><li>Overall Project Objective: </li></ul><ul><li>Assess the value of water in its various uses and estimate costs and benefits associated with different water management strategies </li></ul><ul><li>Research Questions : </li></ul><ul><ul><li>1) What is the value of multiple uses of water compared to a sector focus on hydropower or irrigation? </li></ul></ul><ul><ul><li>2) Can we balance the value of water being used for different purposes, and the value of water for hydropower? </li></ul></ul>ໂຄງການ ແມ່ຂອງ 2: ການປະເມີນຄ່າຂອງນ້ຳ Mekong Project 2: Water Valuation ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  3. 3. <ul><li>Project Team: The WorldFish Center; International Center for Environmental Management (ICEM); International Food Policy Research Institute (IFPRI); Culture and Environment Preservation Association (CEPA), Cambodia; Department of Livestock and Fisheries (DLF), Lao PDR; Central Institute for Economic Management (CIEM), Vietnam </li></ul><ul><li>Case Studies: Nam Theun Himboeun Expansion project, Lao PDR; Upper Sesan river basin in Vietnam; proposed Lower Sesan 2 site in Cambodia </li></ul>ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  4. 4. ພື້ນທີ່ການສຶກສາ ໃນ 3 ເຂດ Case Study Sites Lower Se San 2 Yali Falls Theun Himboeun Expansion
  5. 5. <ul><li>Output 1. Total value of water multi-uses estimated in the 3 case study areas </li></ul><ul><li>Output 2 . Integrated water valuation framework developed and field-tested </li></ul><ul><li>Output 3 . Scientific and communication outputs produced </li></ul><ul><li>Output 4 . Capacity building in integrated water valuation techniques </li></ul>ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  6. 6. Water Services (Values) ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຮົາໃນ ການພັດທະນາ ເຄື່ອນໄຟຟ້າ , ອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ການປ່ຽນທິທາງການ ໄຫລຂອງນ້ຳ <ul><li>ຄຸນລັກສະນະການປ່ຽນແປງດ້ານພື້ນທີ່ເດີມຂອງນ້ຳ : </li></ul><ul><li>ແຫ່ລງນ້ຳ ? </li></ul><ul><li>ແມ່ນ້ຳ </li></ul><ul><li>ອ່ງເກັບນ້ຳ </li></ul><ul><li>ດິນບໍລິເວນນ້ຳ </li></ul><ul><li>ເວລາທີ່ມີນ້ຳ / ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນເມື່ອໃດ </li></ul><ul><li>ທິດທາງການໄຫລຂອງນ້ຳ </li></ul><ul><li>ລະດູການ ແລະ ພື້ນທີ່ຖືກຖ້ວມ </li></ul><ul><li>ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ : ຕະກອນຈາກການເຊາະໄຫລຂອງນ້ຳ </li></ul>ການວາງແຜນ ກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໃສ <ul><li>§ñ®²½¨¾¡º­ Áì½ °ö­¯½Â¹¨©ê†Ä©É¥¾¡ì½®ö®­òÀ¸©¢º¤Á´È­Õ Áì½ Îº¤®ô¤ </li></ul><ul><li>¡¾­£¸®£÷´­Õ«É¸´ </li></ul><ul><li>ການເກັບຮັກສາແຫ່ງອາຫານ </li></ul><ul><li>¯¾ Áì½ ²õ©Ã­­ÕÁì½ ¯½ìò´¾­ £¸¾´Í¾¹Í¾¨¢º¤¦ñ© ªÈ¾¤Å: </li></ul><ul><ul><li>´óµøÈæ Áì½ À¸ì¾Ã©: </li></ul></ul><ul><ul><li>¯½ìò´¾­ </li></ul></ul><ul><li>£÷­£È¾¡¾­­¿Ã§É </li></ul><ul><li>¡¾­­¿Ã§É©¨¡ö¤ </li></ul><ul><li>¡¾­­¿Ã§É꾤ºÉº´ </li></ul><ul><li>£÷­£È¾ê¾¤ºÉº´ </li></ul><ul><li>£÷­£È¾ºˆ­Å </li></ul><ul><li>ì½®ö®¡¾­©¿ìö¤§ó¸ò© </li></ul><ul><li>Á´È­Ã°Ä©É»ñ®°ö­¯½Â¹¨© ¥¾¡¡¾­§ö´Ã§É­Õ? </li></ul><ul><li>Á´È­Ã°Ä©É»ñ®°ö­¡½êö®À´ˆº ­Õ´ó¡¾­¯È¼­Á¯¤? </li></ul><ul><li>£¸¾´¦¿£ñ­¢º¤­ÕªÒ¡ñ®²¾¡¦È¸­ªÈ¾¤Åꆡȼ¸¢Éº¤ </li></ul><ul><li>§ó¸ò©¡¾­À¯ñ­µøú¢º¤¯½§¾§ö­ªÉº¤Àºˆº¨ºó¤Ã¦È­Õ;¨¯¾­ é? </li></ul><ul><li>¦ñ¤£ö´ Áì½ ¦½«¾®ñ­ªÈ¾¤Å í¦ñ¤£ö´ ແນວໃດ ໃນ ¡¾­ À¢í¾À«ò¤­Õ¢º¤¯½§¾§ö­£õ Á­¸Ã©? </li></ul>£÷­£È¾¢º¤­Õ Àº¡½¦¾­ºÉ¾¤ºó¤: Water and water services that contribute to local livelihood and its relation to the physical status of water. ©ñ©Á¯¤´¾¥¾¡ Àº¡½¦¾­¢º¤êȾ­ Springate-Baginski et al. 2009 £¤¡¾­Á´È­Õ¢º¤ 2: Á®®Á°­¡¾­£í­£É¸¾ ¥÷©À­˜­Îñ¡¢º¤¡¾­¯½À´ó­¢º¤Â£¤¡¾­­š <ul><li>ຜົນທີເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄົນເຮົາ </li></ul><ul><li>¸òêó¡¾­»ñ®´õ Áì½ ¡¾­¯ñ® ¯È¼­ª¾´¦½²¾®: ¡¾­§ö´Ã§É;¨À¡ó­Ä¯, ¡¾­¯È¼­Á¯¤Ã­¡¾­­¿Ã§Éꆩò­, ºˆ­Å </li></ul>
  7. 7. ¡¾­¯½À´ó­£÷­£È¾¢º¤­ÕªÉº¤Ä©É¯½À´ó­Ã­ì½©ñ®ê†ÀϾ½¦ö´ À§„­ 콩ñ®êɺ¤«…­, ²¾¡²œ­Á´È­Õ, ¯½Àê©, ¦¾¡ö­ <ul><li>¡¾­¯½´ö¤ </li></ul><ul><li>§ñ®²½¨¾¡º­ê¾¤­Õºˆ­Å (²õ©Ã­­Õ, ¦ñ©ºˆ­Åí­Õ………, ºˆ­ </li></ul><ul><li>§ö­ì½¯½ê¾­, ¡½¦ò¡¿/¦¸­Á£´­Õ </li></ul><ul><li>çÉí£ö¸À»õº­ (©ˆ´, ìɾ¤, §ñ¡À£ˆº¤) </li></ul><ul><li>¦½Îº¤­Õùɪö¸À´õº¤ </li></ul><ul><li>²½ìñ¤¤¾­Ä³³É¾­Õªö¡ </li></ul><ul><li>ìɼ¤¦ñ©­Õ </li></ul><ul><li>­Õ¦¿ìñ®ìɼ¤¦ñ© </li></ul><ul><li>£ö´´½­¾£ö´ </li></ul><ul><li>²ñ©Àºö¾Á»È꾩ªÈ¾¤ÅÀ¢í¾´¾ Áì½ ²ñ©Àºö¾ª½¡º­ºº¡Ä¯ </li></ul><ul><li>®Èº­º¾Ã¦¢º¤¯¾ Áì½ À¦˜­ê¾¤À£ˆº­¨É¾¨¢º¤¯¾ </li></ul><ul><li>£÷­£È¾©É¾­¦¾¦½Î¾ Áì½ £¸¾´À§ˆº«õ </li></ul><ul><li>§ó¸½­¾­¾²ñ­ </li></ul><ul><li>°ö­¯½Â¹¨©©É¾­¡¾­êȺ¤êȼ¸ Áì½ ¡¾­²ñ¡°Èº­ </li></ul>£÷­£È¾ê¾¤©É¾­À¦©«½¡ò© °ö­¯½Â¹¨©¡¾­­¿Ã§É °ö­¯½Â¹¨©¥¾¡¡¾­­¿Ã§É©¨¡ö¤ °ö­¯½Â¹¨©ºˆ­Å ຄຸນຄ່ທາງອ້ອມ ຫລື ເປັນຄຸນຄ່າທີ່ກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດ Ä©Éê¿¡¾­¯½À´ó­£È¾Ã­¡¿¯øÀ¥¨ Ä©Éê¿¡¾­¯½À´ó­£È¾Ã ­ì¾¸ Ä©Éê¿¡¾­¯½À´ó­£È¾Ã­¹¸¼©­¾´ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  8. 8. ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  9. 9. ໂຄງການ ແມ່ຂອງ 2: ກິດຈະກຳໃນປີ 2011 ຢູ່ ສປປ ລາວ Mekong Project 2: Activities in Lao PDR <ul><li>¦É¾¤ Áì½ ²ñ©ê½­¾Á°­¤¾­¡¾­¸òÄ¥ (¡÷´²¾ 2011) Analytical framework developed (Feb 2011) </li></ul><ul><li>¡¾­¦¿Í¸©²œ­ê†À®œº¤ªí­ (´ó­¾ 2011) Preliminary site visit (Mar 2011) </li></ul>ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
  10. 10. ໂຄງການ ແມ່ຂອງ 2: ກິດຈະກຳໃນປີ 2011 ຢູ່ ສປປ ລາວ Mekong Project 2: Activities in Lao PDR <ul><li>»È¾¤Á®®³º´¦º®«¾´ Áì½ êö©¦º®Ã­²¾¡¦½Î¾´ (À´¦¾ 2011) Survey questionnaire drafted and field-tested (April 2011) </li></ul><ul><li>¦¿Àìñ©¡¾­¦¿Í¸©£ö¸À»õº­ Áì½ ¡¾­¦ö­ê½­¾¯ô¡¦¾¹¾ìõ íÏøȮɾ­ªº­Àêò¤¢º¤Á´È­Õ (À´¦¾ Œ ²ô©¦½²¾ 2011) Household survey and consultations in upstream villages completed (April – May 2011) </li></ul><ul><li>¸òÄ¥¢Ó´ø­Ã­À®œº¤ªí­ (²ô©¦½²¾ Œ ´ò«÷­¾ 2011) Preliminary data analysis (May – June 2011) </li></ul><ul><li>¦¿Í¸©£ö¸À»õº­ Áì½ ¦ö­ê½­¾¯ô¡¦¾¹¾ìõ íÏøȮɾ­ªº­ì÷È´¢º¤Á´È­Õ (¥½¡¿­ö©Àºö¾À¸ì¾Ã­êɾ¨¯ó 2011) Household survey and consultations in downstream villages (To be determined in late 2011) </li></ul>
  11. 11. ຂໍຂອບໃຈ Thank you ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

  ×