งานคอม

256 views
232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานคอม

  1. 1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน ----------------------------------------------------------------------------โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิ จกรรมการเรียนที่นกเรียนมีอิสระัในการเลื อกศึกษาปั ญหาที่ ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดาเนิ นงานศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู ้ กระบวนการทางวิ ศวกรรมซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่องที่นกเรียนสนใจและคิ ดจะทาโครงงาน ซึ่งอาจมี ผูศึกษามาก่อน ั ้หรือเป็ นเรื่องที่นกพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว ันักเรียนสามารถทาโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ตองคิ ดดัดแปลงแนวทางในการศึ กษา ้การวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่ มเติมจากผลงานเดิ มที่มีผูรายงานไว้ ้ ้จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรียนได้รบประสบการณ์ตรง ั ัในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรูต่างๆ ้ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่ อการเรียนรูเ้ พื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึ กให้นกเรียนเป็ นบุคคลที่ใฝ่ เรียนใฝ่ รู ้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ัความมี คุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ ให้กบเพื่อนมนุ ษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ั เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปั จจุบนนี้ ัเทคโนโลยี ดานนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึ งเป็ นเรื่องยากที่ประชาชน ้จะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็ นสิ่ งที่ไม่เกิดประโยชน์คุมค่าอี กด้วย ้ดังนันการศึกษาเทคโนโลีของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้ อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ ้การศึ กษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็ นสิ่ งจาเป็ นเสมื อนกับการศึ กษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่- สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคมสารสนเทศ- การตัดสิ นใจในเรื่องต่าง ๆ มักขึ้ นอยู่กบข้อมูลซึ่ งได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ั- คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครื่องมือที่ สาคัญแทนเครื่องมื ออื่น ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคิดเลขเป็ นต้น- คอมพิวเตอร์ถกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปั ญหาที่ซบซ้อนต่าง ๆ ู ั- คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารของโลกปั จจุบน ั โครงงานคอมพิวเตอร์ท่ีจะทาในระดับมัธยมศึ กษาควรเป็ นประเด็นหรือปั ญหาที่นกเรียนสนใจใคร่รู ้ ัและสามารถใช้ความรู ้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียนเพื่อคิ ดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นนมีคุณค่ายิ่ ง ั้อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นกเรียนสนใจและคิดที่จะทาโครงงานอาจมี ผูสนใจทามาก่อน ั ้หรือเป็ นเรื่องที่นกพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว ั
  2. 2. แต่นกเรียนก็ยงสามารถทาโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลง ั ัแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึ กษาเพิ่มเติ มจากผลงานเดิ ม ้ที่มีผรายงานไว้ ู้กิจกรรมที่จดว่าเป็ นโครงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ ั - เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอต์ฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ - นักเรียนเป็ นผูริเริ่มและเลื อกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจ ้และระดับความรูความสามารถ ้ - นักเรียนเป็ นผูวางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ้ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้นรวมทังการสรุปผล และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ้โดยมีครูอาจารย์หรือผูทรงคุณวุฒิเป็ นผูให้คาปรึกษา ้ ้การทาโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตังแต่เรื่องที่ ง่าย ๆ ้ไปจนถึ งเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสันในการพัฒนา ้จนถึ งเรื่องที่ใช้เวลาเป็ นภาคเรียนหรือปี การศึ กษาโครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่ องเสี ยค่าใช้จ่ายเพียงเล็ กน้อยจนถึ งนับพันบาทนักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อนจึงค่อยเลื อกทาโครงงานที่เหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดยทัว ๆ ไป การทาโครงงานคอมพิวเตอร์จดเป็ นส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ่ ัทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทาเป็ นกลุ่มหรอทาเป็ นรายบุคคลทังนี้ ข้ ึนอยู่กบความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็ นสาคัญ ้ ัจุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลแต่เป็ นโอกาสที่นกเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ัประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรูต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นกเรียน ้ ัผูปกครองและผูที่สนใจในชุมชนเมื่อมี การจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ ้ ้ที่มา http://gnowahes.exteen.com/20110624/entry
  3. 3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาที่ให้นกเรียนได้เรี ยนรูเ้ กี่ยวกับ ความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน ัลักษณะการเขี ยนและการดาเนิ นการจัดทาโครงงานประเภทต่าง ๆ ซึ่ งโครงงานที่นกเรียนจะต้องจัดทาคือ ัโครงงานสารวจและรวบรวมข้อมูลและโครงงานทดลองโดยนักเรียนใช้ความรูดานคอมพิ วเตอร์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาโครงงานครูเ ้ ้ป็ นเพียงผูที่ให้คาปรึกษา นักเรียนเขี ยนโครงร่างโครงงาน รวบรวมข้อมูล ้ดาเนิ นการและนาเสนอโครงงานโดยที่เน้นการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มตลอดจนติ ดตามข่าวสารต่าง ๆทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมการเรียนที่ นกเรียนมีอิสระในการเลื อกศึกษาปั ญหาที่ ตนสนใจโ ัดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดาเนิ นงานศึ กษาพัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความรูกระ ้บวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานอย่างไรก็ตามเรื่องที่นกเรียนสนใจและคิดจะทาโครงงานอาจมีผูศึกษามาก่อนหรือเป็ นเรื่องที่นกพั ั ้ ัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้วแต่นกเรียนก็ยงสามารถทาโครงงานเรื่องดังกล่าวได้เพียงแต่คิ ั ัดดัดแปลงแนวทางในการศึ กษาการวิเคราะห์ขอมูลการพัฒนาโปรแกรมหรือศึ กษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิม ้ที่มีผรายงานไว้จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกเรียนได้รบประสบการณ์ตร ู้ ั ังในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรูต่างๆตลอดจนการแสดงผลงา ้นของตนเองให้เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง ผูสนใจ และชุมชน ้ ้ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา โครงงานประเภทนี้ พฒนาขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ จุดสาคัญอยู่ที่เนื้ อหาน่ าสนใจ ัและความสวยงามของส่วนติดต่อผูใช้โดยนักเรียนอาจคัดเลื อกหัวข้อที่นกเรียนทัวาปทาความเข้าใจได้ยา ้ ั ่กมาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน 2. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชี วิตประจาวันโครงงานประเภทนี้ จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆซึ่ งอาจเป็ นการคิ ดสร้างสิ่ งของขึ้ นใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิ ทธภาพสูงขึ้ นก็ได้ 3. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้ เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรูหรือเพื่อความเพลิ ดเพลิ นเกมที่พ ั ้ฒนาน่ าจะเป็ นเกมที่ ไม่รุนแรงเน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิ ดอย่างมีหลักการโครงการประเภทนี้ จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่นเพื่ อให้น่าสนใจแก่ผเู้ ล่นพร้อมทังให้ความรูสอดแทรกไปด้วยผูพฒนาควร ้ ้ ้ ั
  4. 4. จะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทวไปและนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้ นใหม่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่และน่ าสนใจแก่ผูเ้ ล่นกลุ่ม ั่ต่างๆวิธีดาเนิ นการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การคัดเลื อกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทาโดยทัวไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ ่มักจะได้มาจากปั ญหา คาถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่ งต่างๆ รอบตัว ปั ญหาที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้จากแหล่งต่างๆ กัน ดังนี้ 1. การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสื อพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ 2. การไปเยี่ ยมชมสถานที่ต่างๆ 3. การฟังบรรยายทางวิชาการรายการวิทยุและโทรทัศน์รวมทังการสนทนาอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียนหรือกั ้บบุคคลอื่นๆ 4. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 5. งานอดิเรกของนักเรียน 6. การเข้าชมงานนิ ทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ การตัดสิ นใจเลื อกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงาน ในการตัดสิ นใจเลื อกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้ 1. ต้องมี ความรูและทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา ้ 2. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 3. มีแหล่งความรูเ้ พียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา 4. มีเวลาเพียงพอ 5. มีงบประมาณเพียงพอ 6. มีความปลอดภัย การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ซึ่งรวมถึ งการขอคาปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะช่วยให้นกเรียนได้แนวคิดที่ ใช้ในการกาหนดขอบเข ้ ัตของเรื่องที่จะศึ กษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่ งขึ้ นรวมทังได้ความรูเ้ พิ่มเติมในเรื่ องที่ จะศึ กษาจนสามารถใช้อ ้อกแบบและวางแผนดาเนิ นการทาโครงงานนันได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาจะต้องได้คาตอบว่า ้ 1. จะทาอะไร 2. ทาไมต้องทา 3. ต้องการให้เกิดอะไร 4. ทาอย่างไร
  5. 5. 5. ใช้ทรัพยากรอะไร 6. ทากับใคร 7. เสนอผลอย่างไร การจัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะทา 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิ ง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผูทรงคุณวุฒิ ้ 2. วิเคราะห์ขอมูล เพื่อกาหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา ้ 3. ออกแบบการพัฒนา มี การกาหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และตัวแปลภาษา โปรแกรม และวัสดุต่างๆที่ตองใช้พร้อมทังกาหนดตารางการปฏิ บติงานของการจัดทาเค้าโครงของโครงงาน ลงมือทาโครงงาน ้ ้ ัและสรุปรายงานโครงงาน โดยกาหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ 4. ทาการพัฒนาโครงงานขันต้น ้เพื่อศึ กษาความเป็ นไปได้เบื้ องต้นโดยอาจจะทาการพัฒนาส่วนย่อย ๆบางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วนาผลจากการศึ กษาในช่วงนี้ ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ในครังแรกให้เหมาะสมมากยิ่ งขึ้ น ้ 5.เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไขทังนี้ เพรา ้ะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้านเนื่ องจากยังมีประสบการณ์นอย ้ ดังนันนักเรียนจึงควรถ่ายทอดความคิ ดของตนเองที่ ได้ศึกษาและ ้บันทึกไว้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทราบเพื่ออาจารย์จะได้แนะนาในส่วนที่ยงขาดตกบกพร่องอยู่ทงนี้ เพื่ อให้การว ั ั้างแผนและดาเนิ นการทาโครงงานเป็ นไปอย่างเหมาะสมเป็ นขันตอนตังแต่เริ่ มต้นจนโครงงานสาเร็จ ้ ้ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/35807
  6. 6. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึ กษา”ประเภทของโครงงานแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิ ตสื่ อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่ วยการเรียน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวนและคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอนซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผูเ้ รียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้โครงงานประเภทนี้ สามารถพัฒนาขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆโดยผูเ้ รียนอาจคัดเลื อกเนื้ อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึ กษา เช่นการเคลื่ อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาลหลักภาษาไทย และสถานที่ สาคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็ บไซต์วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิตโปรแกรมสานวนไทยพาสนุ ก โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรูคณิ ตศาสตร์ ้2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็ นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้นสาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิ มพ์งานนันสร้างขึ้ นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ้ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูปพัฒนาขึ้ นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้โดยง่ายสาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่นผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ้ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก เป็ นต้น3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่า
  7. 7. งๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้นและเป็ นโครงงานที่ ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ ู้อย่างลึ กซึ้ งในเรื่องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิ ด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร ้สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทังารจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ นภาพ ้ ้ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ ยนไปตามสูตรหรือสมการนัน ซึ่งจะทาให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้ น ้การทาโครงงานประเภทนี้ มีจุดสาคัญอยู่ที่ผูทาต้องมี ความรูในเรื่องนันๆ เป็ นอย่างดี ้ ้ ้ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลวการทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้น4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่ อประยุกต์ใช้งานในชี วิตประจาวันอาทิเช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสีและซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้ จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้ นใหม่หรือปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้ น โครงงานลักษณะนี้ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนันๆ ้ ้ต่อจากนันต้องมีการทดสอบการทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความส ้มบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ ผูเ้ รียนต้องใช้ความรูเ้ กี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมระบบงานการกีฬา โปรแกรมระบบแฟมฐานข้อมูลผูเ้ รียน 2001 ้5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู ้ ความเพลิ ดเพลิ น เช่น เกมหมารุก โปรแกรม ต่อให้เพิ่ ม เติ มให้เต็ม(Magic Puzzle) โปรแกรม เกมผูรอดชีวิต โปรแกรมเกมทศกัณฑ์ เกมทายคาศัพท์ ้และเกมการคานวณเลข เป็ นต้น ซึ่ งเกมที่พฒนาขึ้ นนี้ น่าจะเน้นให้เป็ นเกมที่ไม่รุนแรง ัเน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กความคิดอย่างมี หลักการโครงงานประเภทนี้ จะมี การออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผูเ้ ล่นพร้อมทังให้ความรูสอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ้ ้ ้ ัที่มีอยู่ทวไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้ นใหม่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ ั่และน่ าสนใจแก่ผเู้ ล่นกลุ่มต่างๆที่มา http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7

×