• Like
Mat2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
  • Ì.Äýëãýðìàà
  VIII анги
 • 2. Äààëãàâàð-1 ÿäãýð áà ã¿äãýð áèø äºðâºí ºíöºãòèéã òîäîðõîéëíî óó. Ç
 • 3. Äààëãàâàð-2 äàðààõ äºðâºí ºíöºãòºä íýð ºãíº ¿¿? ïàðàëëåëîãðàìì Òýãø ºíöºãò êâàäðàò ðîìáî
 • 4.
  • Ñýäýâ:Ïàðàëëåëîãðàìì áà
  • õýëáýð¿¿ä
 • 5. çîðèëãî:
  • Ïàðàëëåëîãðàìì õýëáýð¿¿äèéã ìýäýæ, ò¿¿íèé ÷àíàð àøèãëàí áîäëîãî áîäíî
 • 6. ßìàð ä¿ðñèéã ïàðàëëåëîãðàìì ãýõ âý? Ýñðýã òàëóóä íü õîñ õîñîîðîî ïàðàëëåëü áàéõ 4 ºíöºãòèéã ïàðàëëåëîãðàìì ãýíý. Îðè ëò
 • 7. Ïàðàëëåëîãðàììûí øèíæ¿¿ä Ýñðýã òàëóóä íü òýíö¿¿ Ýñðýã òàëóóä íü // Ýñðýã ºíöã¿¿ä íü òýíö¿¿ Çýðãýëäýý ºíöã¿¿äèéí íèéëáýð 180o Äèîãíàëèóä íü îãòëîëöëûí öýãýýðýý õàãàñëàí õóâààãäàíà A B C D
 • 8. Ïàðàëåëîãðàììûí øèíæ¿¿äèéã ¿ãýýð, ãåîìåòð áè÷ëýãýýð ä¿ðñýë. o
  • AO=OC
  • BO=OD
  • A+ D=1800
  • A+ B=180o
  • AB // CD
  • DC // AD
  • A= C
  • B= D
  • AB=CD
  • BC=AD
  D A C B
 • 9. Ïàðàëëåëîãðàììûí õýëáýð¿¿ä ? ? ? Ýäãýýðèéí àëü íü ïàðàëëåëîãðàìì áý? ßàãààä?
 • 10.