Sindicatura de Compte. Nota de resum subvencions sindicats a Catalunya

383
-1

Published on

Sindicatura de Compte. Nota de resum subvencions sindicats a Catalunya

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
383
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sindicatura de Compte. Nota de resum subvencions sindicats a Catalunya

  1. 1. Av. Litoral, 12 – 14, 08005 Barcelona Tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.catNOTA DE PREMSANota informativa sobre l’informe 12/2012, relatiu a les Subvencionsrebudes per les organitzacions sindicals de Catalunya, exercici 2009BARCELONA, 4 de maig de 2012.- La Sindicatura de Comptes, seguint el Programaanual d’activitats de l’any 2011, ha emès l’informe de fiscalització de les subvencionsrebudes per les organitzacions sindicals de Catalunya, relatiu a l’exercici 2009.L’informe 12/2012 va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura el 13 de març del 2012, iva actuar-hi com a ponent el síndic major, Jaume Amat.L’objecte del treball és la fiscalització de les subvencions rebudes per lesorganitzacions sindicals de Catalunya durant l’exercici 2009, i l’abast material itemporal s’ha centrat en les subvencions pagades pels ens integrants del sectorpúblic de Catalunya a les esmentades organitzacions sindicals durant aquellexercici.La fiscalització s’ha centrat en les subvencions rebudes per les quaranta-sisorganitzacions sindicals amb deu o més representants elegits a Catalunya durantl’exercici 2009, d’acord amb la informació facilitada pel Departament de Treball,Indústria, Comerç i Turisme (actualment, Departament d’Empresa i Ocupació).S’ha demanat informació a la Generalitat de Catalunya i a les corporacions localssobre les subvencions atorgades o pagades per les pròpies entitats i pels seus ensdependents (societats, consorcis, fundacions, etc.) a aquestes organitzacionssindicals durant l’exercici 2009. També s’ha demanat informació a les organitzacionssindicals sobre les subvencions que han rebut, ja sigui directament o a través dequalsevol de les seves divisions territorials, sectorials, juvenils, durant l’exercicifiscalitzat. El total de sol·licituds d’informació trameses ha estat de 1.457, de les qualss’havien rebut 1.073 respostes fins el 25 de maig de 2011, data de tancament delprocediment.Dacord amb les respostes rebudes de les administracions i de les organitzacionssindicals, les subvencions rebudes durant l’exercici 2009 per les vint-i-duesorganitzacions sindicals més representatives de Catalunya han estat de 53,3 M€,segons la distribució que figura en els quadres de l’apartat 2.1 de l’informe.Entre els ens concedents destaquen el Servei d’Ocupació de Catalunya amb 42,7 M€gestionats conjuntament amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya;el Departament de Treball, amb 4,3 M€, i l’Ajuntament de Barcelona, amb 1,1 M€. 1
  2. 2. Av. Litoral, 12 – 14, 08005 Barcelona Tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.catPer a la fiscalització s’ha seleccionat una mostra de trenta-sis expedients, querepresenten un total de 36,3 M€ pagats durant l’exercici 2009.ConclusionsDel total de les conclusions derivades del treball de fiscalització sobre totes lesentitats objecte de fiscalització, en destaquen com a més significatives les següents:• En alguns casos, la determinació de l’import de la subvenció es fa, entre d’altres, en funció de la representativitat de l’organització sindical. Aquest criteri no està recollit en les bases reguladores d’aquestes subvencions, tot i que la seva aplicació a la pràctica és pública perquè sí que ho està en el document de Metodologia de finançament que es penja a la web.• S’ha posat de manifest en alguns casos que l’atorgament de subvencions pel procediment de concessió directa amb caràcter excepcional pot atemptar contra el principi d’igualtat i contra el dret a la llibertat sindical, atès que no es dóna concurrència a la resta d’organitzacions sindicals.• L’atorgament de les subvencions no es va fer públic un cop finalitzat el procediment, tal com estableix l’article 18 de la Llei general de subvencions.• S’ha constatat que la justificació documental de les accions subvencionades només abasta l’import de la subvenció atorgada. Els beneficiaris de subvencions públiques no només han de justificar l’aplicació dels fons rebuts sinó també la realització de l’obligació principal que va motivar l’atorgament de la subvenció.• S’han detectat dos casos en què la intervenció de la resolució de l’atorgament no ha estat prèvia a la pròpia resolució, sinó posterior. L’article 68 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix l’obligació de la intervenció prèvia o crítica de tots els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors.• S’ha de destacar que, en algun cas, les incidències detectades han estat resoltes amb posterioritat pels ens encarregats de la gestió d’aquests subvencions. 2

×