Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya     Núm. 6263 – 28.11.2012             58902         ...
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya     Núm. 6263 – 28.11.2012             58903        ...
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya     Núm. 6263 – 28.11.2012             58904         ...
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 6263 – 28.11.2012             58905        ...
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya     Núm. 6263 – 28.11.2012           58906           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

resolució per la que mitjançant el 012, telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, es pot sol·licitar informació i realitzar tràmits en matèria de relac

654 views
614 views

Published on

resolució del Departament d’Empresa i Ocupació (EMO/2574/2012, de 29 d’octubre) per la que mitjançant el 012, telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, es pot sol·licitar informació i realitzar tràmits en matèria de relacions laborals i prevenció de riscos laborals que són competència de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

resolució per la que mitjançant el 012, telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, es pot sol·licitar informació i realitzar tràmits en matèria de relac

 1. 1. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6263 – 28.11.2012 58902 CVE-DOGC-A-12299005-2012DEPARTAMENTD’EMPRESA I OCUPACIóRESOLUCIÓEMO/2574/2012, de 29 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord per a l’encàrrec degestió del Departament d’Empresa i Ocupació al Departament de la Presidènciaper tal d’atendre les trucades relacionades amb relacions laborals i prevenció deriscos laborals a través de la plataforma telefònica 012. En data 4 d’octubre de 2012, es va signar l’Acord per a l’encàrrec de gestió delDepartament d’Empresa i Ocupació al Departament de la Presidència amb la fina-litat d’atendre i realitzar telefònicament la gestió de relacions laborals i prevencióde riscos laborals que és competència de la Direcció General de Relacions Labo-rals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació per facilitar lainformació als particulars. Atès, el que preveuen l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, il’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment deles administracions públiques de Catalunya;RESOLC: Donar publicitat a l’encàrrec de gestió del Departament d’Empresa i Ocupacióal Departament de la Presidència, que es transcriu com a annex a aquesta Reso-lució.Barcelona, 29 d’octubre de 2012RAmON BONASTRE BERTRANDirector general de Relacions Laborals i Qualitat en el TreballANNExAcord per a l’encàrrec de gestió del Departament d’Empresa i Ocupació alDepartament de la Presidència per tal d’atendre les trucades relacionadesamb relacions laborals i prevenció de riscos laborals a través de la plataformatelefònica 012.Barcelona, 4 d’octubre de 2012REUNITS El senyor Francesc Homs i molist, secretari general de la Presidència de la Ge-neralitat de Catalunya, en ús de les facultats previstes al punt 1.8 de la ResolucióPRE/2292/2011, de 27 de setembre, de delegació de competències de la personatitular del Departament de la Presidència en la persona titular de la SecretariaGeneral (DOGC núm. 5979, de 6.10.2011). El senyor Enric Colet i Petit, secretari general del Departament d’Empresa iOcupació de la Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats previstes a l’arti-cle 1.4 de l’Ordre EmO/26/2011, d’11 de febrer, de delegació de competències endiferents òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5823, de22.02.2011). Ambdós es reconeixen plena capacitat legal per a la signatura d’aquest Acord i Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007
 2. 2. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6263 – 28.11.2012 58903 CVE-DOGC-A-12299005-2012ExPOSEN I. Que d’acord amb l’article 68 del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestruc-turació del Departament d’Empresa i Ocupació, la Direcció General de RelacionsLaborals i Qualitat en el Treball té, entre d’altres funcions, executar la legislaciólaboral en l’àmbit de les relacions de treball individual i col·lectives i promocionarles polítiques i programes de seguretat i salut laboral. II. Que d’acord amb l’article 31 del Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructu-ració del Departament de la Presidència, la Direcció General d’Atenció Ciutadana iDifusió té, entre d’altres funcions, la creació i l’aplicació de sistemes d’informacióciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments així com tambél’elaboració dels criteris i el seguiment dels continguts que en matèria d’informaciói atenció ciutadana desenvolupen els departaments de la Generalitat amb vista alsseus àmbits propis competencials. III. Que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,dintre de la seva política de millora de l’atenció ciutadana multicanal, necessita lautilització de la plataforma telefònica del 012 per tal de millorar la seva funciona-litat i accessibilitat, vist el consolidat nivell de difusió que s’aconsegueix a travésd’aquest servei. IV. Que en la línia de millora de la prestació del servei i tenint en compte la limi-tació dels recursos, tant humans com materials disponibles, es fa necessari que elDepartament d’Empresa i Ocupació faciliti l’accés de la ciutadania a la informacióen matèria de relacions laborals i prevenció de riscos laborals i ambdues parts con-sideren que la utilització de la plataforma 012 agilitarà i facilitarà que els ciutadanspuguin obtenir aquesta informació telefònicament i sense demora. V. Que l’article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-diment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que la realitzaciód’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgansadministratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altresòrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altrade diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis pera dur-la a terme. Per tot això, és d’interès dels dos departaments formalitzar entre ambdós aquestencàrrec de gestió, que es concreta en els següentsPACTESPrimerObjecte L’objecte és regular els termes i les condicions en què s’encarrega al Departa-ment de la Presidència, a través de la plataforma telefònica 012, atendre i realitzartelefònicament la gestió de relacions laborals i prevenció de riscos laborals queés competència de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en elTreball del Departament d’Empresa i Ocupació per facilitar la informació alsparticulars.SegonObligacions dels departaments A. Departament d’Empresa i Ocupació Correspon al Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà de la Direcció Generalde Relacions Laborals i Qualitat en el Treball: a) Facilitar els continguts i determinar el tractament que els operadors han defer de cada trucada. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007
 3. 3. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6263 – 28.11.2012 58904 CVE-DOGC-A-12299005-2012 b) Organitzar i proveir el sistema per gestionar la informació en matèria deprevenció de riscos laborals. c) Fer la formació i donar el suport de continguts als operadors. B. Departament de la Presidència Correspon al Departament de la Presidència, per mitjà de la Direcció Generald’Atenció Ciutadana i Difusió: a) Integrar l’atenció telefònica pel que fa a l’objecte de l’encàrrec dintre de laplataforma del 012. Els operadors prestaran els seus serveis d’acord amb els criterisgenerals de servei de la plataforma del 012. b) Aportar la metodologia, els coneixements i el suport necessaris per tal de fermés eficient el servei. c) Garantir la disponibilitat dels operadors especialistes necessaris per atendreel servei objecte de l’encàrrec des del 16 de juliol de 2012 fins el 31 de desembrede 2012.TercerObligacions econòmiques El Departament d’Empresa i Ocupació s’obliga a transferir a la partida PR1203D/227000700/1210/0000 del pressupost per a l’any 2012 del Departament de lacèntims (30.814,34€), IVA inclòs.Presidència, la quantitat de trenta mil vuit-cents catorze euros amb trenta-quatre Aquest import es satisfarà amb càrrec a la partida del Departament d’Empresai Ocupació IU0801/D/226000500/3330/000, dins del termini màxim de 30 dies dela signatura d’aquest encàrrec de gestió.QuartPublicitat legal En compliment del que preveu l’article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, derègim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, elDepartament d’Empresa i Ocupació assumeix l’obligació de publicar, mitjançantresolució, aquest encàrrec de gestió al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,i assumir-ne els costos.CinquèComissió de seguiment Es crea una Comissió de Seguiment paritària amb representats dels dos departa-ments signants, concretament de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitaten el Treball, per part del Departament d’Empresa i Ocupació i de la Direcció Generald’Atenció Ciutadana i Difusió, per part del Departament de la Presidència. Aquesta Comissió té caràcter tècnic i vetlla pel seguiment, avaluació i resolució deles qüestions tècniques que es puguin plantejar en l’execució d’aquest encàrrec. La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti a la seu de la DireccióGeneral d’Atenció Ciutadana i Difusió. Si s’escau, un funcionari d’aquesta unitatn’aixecarà acta. Integren aquesta Comissió de Seguiment: Per part de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departamentde la Presidència: a) Elisabet Samarra, subdirectora general d’Atenció Ciutadana. b) Antoni martín, cap de l’Àrea d’Atenció Telefònica. Responsable del 012. Per part del Departament d’Empresa i Ocupació: a) miquel Angel Catalinas, cap de l’Àrea de Suport Jurídic i Econòmic de laDirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. b) maria Dolors Triviño, responsable de qualitat i processos de l’Oficina deGestió Empresarial. Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personaltècnic de les seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin detractar. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007
 4. 4. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6263 – 28.11.2012 58905 CVE-DOGC-A-12299005-2012SisèAvaluació Per a l’avaluació de l’execució de l’encàrrec, la Direcció General d’Atenció Ciu-tadana i Difusió elaborarà i lliurarà a la Direcció General de Relacions Laborals iQualitat en el Treball els informes mensuals de seguiment, que inclouran el detalldels indicadors de resultat i dels estàndards del servei. Aquests informes recolliran, com a mínim, les dades següents: 1. Nombre de trucades ateses i distribució horària i diària 2. Temps mitjà d’operació (TmO) 3. Nombre d’incidències i tipologies 4. Estadístiques 5. Qualsevol altra informació que es consideri adient o útil per a la millora o lamodificació del servei a prestar. 6. Distribució de les trucades en relació de la temàtica amb una agrupació con-sensuada de les matèries.SetèConidencialitat i protecció de dades Ambdós departaments es comprometen a seguir els seus respectius protocols deprotecció de dades i a aplicar-los al servei de l’atenció telefònica objecte d’encàrrec.En tot cas, la plataforma telefònica preservarà la confidencialitat de la informacióproporcionada per la ciutadania i vetllarà per la custòdia i tractament dels fitxers deveu i dades que es puguin generar d’aquest servei. (Fitxer 211290002-L del Serveid’atenció de trucades 012). L’eventual tramesa de fitxers entre ambdós departaments s’ajustarà en tot casals protocols esmentats i al que preveu l’apartat 16 de la Recomanació 1/2010 del’Agència Catalana de Protecció de Dades.VuitèVigència La vigència del present encàrrec s’inicia el dia 16 de juliol de 2012 i fineix el 31 dedesembre de 2012. No obstant això, podrà ésser prorrogat previ acord de les parts,formalitzat per escrit i subordinat a les disponibilitats pressupostàries.NovèExtinció Anticipada A més del compliment del període de vigència, l’encàrrec també s’extingeix permutu acord d’ambdós departaments. L’extinció de l’encàrrec requerirà la liquidació prèvia i l’abonament o restitucióde les quantitats resultants.DesèJurisdicció aplicable Aquest conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i des-envolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu. Les discrepàncies quepuguin sorgir durant la seva vigència de la interpretació d’aquest conveni haurande ser resoltes de mutu acord per ambdues parts i en el seu cas per la JurisdiccióContenciosa Administrativa.OnzèNaturalesa de l’encàrrec de gestió Aquest encàrrec de gestió té naturalesa administrativa i queda exclòs de l’aplica-ció del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre. I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest encàrrec, es signa per duplicati a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007
 5. 5. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6263 – 28.11.2012 58906 CVE-DOGC-A-12299005-2012P. D. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)Francesc Homs i molistSecretari generalDepartament de la PresidènciaP. D. (Ordre EmO/26/2011, DOGC de 22.2.2011)Enric Colet i PetitSecretari generalDepartament d’Empresa i Ocupació(12.299.005) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007

×