• Like
L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona

 • 1,173 views
Published

L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona

L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.    de gener de 2L’1 d 2013 l’aigua potable, en n tot el seu ciicle serà priv vada a Catalunya. L’1 d de gener de 2 2013 es farà efectiva la p privatització  del tractamment d’aigües s no potable e a Barcelona a L’1 d de gener els/ /les ciutadan ns/nes de la p província de  Barcelona p pagarem més s del 80% d’a augment per l’aigua potaable.  Avui ja  es  tanqu uen més  de  200 submin nistraments  domiciliaris diàries nom s  més a l’Hosp pitalet i Baix  Llobregat.    Les emp preses públiq ques desapareixen i són  suplantades s per privade es per recaptar diners pe er a les segrrestades arques públ liques. Als no ostres barris comencem a observar c ciutadanxs qu ue omplen garrafes d’aig gua a les fonts públiques. La class política,  legalitza  la  privatització total  de  l se  ó  l’aigua  potable.  L’apare polític,  or ell  rganitzat  ja  fa  temps,  e ens  alitza i arrebata un servefisca ei vital i esse encial amb l’e excusa hipòc crita de la cr risi.   La política de pr rivatització rrespón a un pla estudiat t per expolia ar el que és ppúblic.  És unn pla polític qque ha utilitz zat, entrre d’altres, els prèstecs i productes t tòxics bancaaris per espe ecular amb o obres faraòn niques extern nalitzant feines pròppies per don nar beneficis s als amigan ntes. Obres f faraòniques  com la dess saladora del  Prat, que h ha costat als/ /les ciuta adans/es  de e Catalunya  més de 260  milions d’€  més els interessos a la banca, cons struïda amb una campanya  arma  social  centrada  en  sobredimd’ala mensionar  u una  sequer patida.    D’aquesta  manera,  la capacitat  de  ra  a potaabilització  de  60  Hm3/a d’aques dessalad any  sta  dora  ha  que edat  reduïda a  la  produ a  ucció  de  10 Hm3/any.  Les campanyes  d’es stalvi  d’aigua fetes  ja  de de  l’època socialista  han  estat  un falàcia  pe a  es  a  na  erquè  les  ta arifes  de  l’aig gua sempre  han  estat  plantejad amb  l’ob des  bjectiu  d’auggmentar  el  consum  prog c gressiu:  “+veenda  d’aigua  =  +benefici”. Amb b uns altres o objectius, elss d’un servei bàsic i comú ú, els/les ciutadanxs no h haguèssim p pagat més qu ue els augme ents de l’’IPC. La polít tica del busssines ha abo ocat a la ruïn na empreses s públiques s solvents, con ntribuïnt  conncientment a a la preccarització  de les  condicio ons de  treba all dels/les tr reballadorxs s, acomiadam ments dictats s per Decret ts i aplicats  per Acor rds de gover rn.  Simuultàniament, , no és meny yspreable, la suma de din ners de l’eraari públic emprat en publlicitat, imatg ge, dietes, vis ses, salarris i privilegis abusius de els directius ddel sector dee l’aigua: una dieta d’un/a membre  del Consell d d’Administra ació d’ATTLL té un imp port de mitja a de 600 € (1 12 sessions a nyals+extrao ordinàries) p per sessió, su umant el sala ari, cotxe i xòòfer dels altres càrrec cs que osten nta a l’administració.  Les eempreses im mmerses en a aquest pla só ón:  ATLL L, Aigües Ter Llobregat,  empresa pú ública, potab bilitza l’aigua a a Barcelona a província: mmitjançant l la Llei Omnib bus  desmantella  donant la sees d eva gestió a  la privada p per fer negoci. ATLL es v ven per 1.00 00 M d’€, proporcionant t un nego oci rodó dur rant 50 anys, , amb clients s obligats a cconsumir aig gua, i obsequ uiant la sevaa xarxa, pràc cticament no ova, paga ada amb els impostos de e totxs els/les ciutadanxs s. Els beneficcis previstos per a l’emp resa concess sionària durant els  50  anys  pod 5 dríen  ser  mé de  2.300  Millones  de €.  Aquesta quantitat  en  última  in és  e  a  e nstància  la  pagarem  els/ p /les ciutaadans, via reebut de l’aigua o via imp postos.  EMS SSA,  empres pública,  p sa  pertany  a  l’Àrea  Metro politana  (ab bans  Entitat  Metropolita ana  de  Serv veis  Hidràulic i  cs Tracctament  de  R Residus):  gestió  de  l’aba astament  d’a aigua  potabl del  sanej le,  jament i  l’ev vacuació  d’aigües  residuals, tracttament  de residus  municipals  i  coo ordina  els  se erveis  munic cipals  corresponents  a  B Barcelona  pr rovíncia.  El  s seu finannçament,  el  pressupos la  interv st,  venció,  la  ggestió  tribut tària,  la  reccaptació  i la comptabilitat  de  l’À a  Àrea Met tropolitana  d Barcelona  es  regeixe per  la  leg de  en  gislació  de  l’Estat  i  de  la  Generalita que  regula  les  hisend at  des locals. Aquesta  empresa pú ública  es decapita amb  una operaci ió bancària mitjançant lla privada AGBAR. EMSS SA i AGBBAR recordem m han estat  condemnades solidàriam ment pel Jutj jat Contenciós administr ratiu núm.12 2 de Barcelo ona, 5 d’ooctubre de 2 2010, anul.laant el deute e què va con ntraure un ciutadà amb la company yia distribuïddora. En aqu uest proccès la compa anyia no va d demostrar que obrava e en el seu pod der el contracte de conce essió de disttribució d’aig gua en b baixa amb l’E Entitat Metropolitana ni amb l’Ajunt tament de B Barcelona.   SGAAB, Aigües de e Barcelona  (grup AGBA AR)distribuci ó en baixa ( (a casa nostr ra) d’aigua p potable a Barcelona ciut tat i mun nicipis  col.lindants.  Pertany  a  His susa  Holdin de  Infra ng  aestructuras  y  Servicio Urbanos,  SA  (on  Suez  os 
 • 2. Environnement  España,  SL,  participa  en  un  75,74%  i  Caixa  Holding,  SA  en  un  24,26%)  és  titular  del  99,49%  del capital social de Societat  General d’Aigües de Barcelona, SA. Els accionistes  minoritaris són titulars del 0,51% del capital de Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. El Sr.Miquel Roca Junyent (Convergència i Unió)  és membre del  consell  d’administració  i  també  del  Consell  d’Administració  de  Endesa).  L’acutal  conseller  de  Territori  i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís Recoder i Miralles va ser director d’aquesta societat tot just abans de les darreres eleccions autonòmiques. En aproximadament 5 anys han acomidiadat a la meitat dels/les treballadorxs  (de  1.200  a  700  aprox.)  tenint  un  benefici  net  al  2010  de 472,8  Milions  d’€uros.  El  grup  AGBAR opera  a  tota  Espanya  amb  altres  noms  de  companyies  privades  (Aqualogy,  Aguas  de  Marbella..Development Network, Factory Management) i el holding a Sudamèrica.  ATLL: LA TARIFA DE L’AIGUA A 2013  La  tarifa  de  l’aigua  és  l’expedient  que  calcula  els  valors  a  imputar  al  preu  de  l’aigua  en  alta  que  els  municipis connectats  a  la  xarxa  Ter‐Llobregat  han  de  pagar  per  proveir‐se  d’aigua  potable  i,  posteriorment,  distribuïr‐la als/les seus/ves contribuents. En data 25 de juliol de 2012 el Consell dAdministració dATLL aprovà la modificació del pressupost dingressos, és a dir, aprova la nova estructura tarifària a cobrar als Ajuntaments. Sembla ser que en aquesta sessió el consell va reconèixer la dificultat de fer una previsió en la venda d’aigua malgrat en els Plecs per a privatitzar,    redactats  pels  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  juntament  amb  ATLL,  la  previsió  de  venda  és calculada exactament per 50 anys. L’increment aprovat per la tarifa serà del 70% i es calcula de la següent manera:  PART FIXA:  a) Quota Fixa Regional, mensual i individualitzada per a cada municipi + un cálcul en relació al Valor Mig en  base  als  darrers  últims  4  anys.  El  preu  base  a  aplicar  al  VM  de  cada  municipi  passa  de  0,054246  €/1m3  vigent des de l1 de gener del 2012 al 0,0922182 €/1m3 a partir de l1 de novembre de 2012.    b) El coeficient harmonitzador  sactualitzarà per garantir un increment homogeni individualitzat per a cada  municipi client del 70 % respecte a la previsió de venda aprovada l1 de gener del 2012.   PART VARIABLE a) la Tarifa de Subministrament (TS) passa de 0,07778 €/m3 vigent des de l1 de gener de 2012 al 0,120323 €/m3  a partir de l1 de novembre de 2012 i saplicarà mensualment als m3 subministrats a cada municipi.  La tarifa ha estat dissenyada per una concessió privada. Malgrat la dificultat anteriorment exposada s’aprova un augment de la tarifa de l’aigua de boca en un 70%.  A aquest increment les usuàries haurem d’afegir a més del 8% cànon de l’aigua apujat ja durant el 2012 (impost directament repercutit a les ciutadanes al nostre rebut de l’aigua), l’increment de preus que ens aplicarà l’empresa privada  què  guanyi  el  concurs  per  a  la  gestió  de  la  potabilització  de  l’aigua,  més  l’increment  de  la  companyia distribuïdora en baixa que ens porta l’aigua a casa.     TARIFA: “mentidesgencat.ja”  El Departament de Territori i Sostenibilitat de  la Generalitat  de Catalunya a la seva web anuncia l’augment  de la tarifa de l’aigua com a solució per reequilibrar les finances d’ATLL. L’opacitat de l’administració permet aplicar una llei per fer desaparèixer ATLL i, d’una altra, enganyar a la ciutadania afirmant que és per mantenir la seva viabilitat i sanejar els seus comptes. Si l’empresa pública ATLL ja no existirà l’1 de gener, a quina partida traspassaran aquests diners dels/les ciutadanxs? En lloc s’ha fet públic.  COM S’HAN FUSIONAT ELS COMPRADORS DE L’AIGUA POTABLE A BCN:  *Acciona, + BTG Pactual (el més gran banc d’inversions de Amèrica del Sud: operacions comercials internacionals, banca,  gestions  de  patrimoni,  assesoria  corporativa,  fons  d’inversions,  borsa,  fusions,  etc...Opera  amb  oficines  a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Nueva York, Londres i Hong Kong), Gopa Consulting SL, Acacia ISP SL, ‐Global Buridan SL, Global Lubbock SL i Gestió Catalana d’Aigües SA.  * H2B: Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, ACSA Obras e Infraestructuras SA, Disray Trade SL, NIRIR  2012 SL, Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i Companyia d’Aigües de Sabadell SA.  
 • 3. La proposta és recorregut amb el bus turístic per les empreses del sector i pel Dep. de TiS:  10:00 H. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Av. Josep Tarradellas, 2‐6. BARCELONA (Sants)  ATLL  c/Sant Martí de l’Erm, 30, SANT JOAN DESPÍ  Aigües de Barcelona Torre AGBAR Diagonal, BARCELONA (Clot)  EMSSA, Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. c/ Madrazo, 50‐52, 1er 2a BARCELONA (Sant Gervasi) AMB Area Metropolitana Barcelona Carrer 62, núm. 16‐18, Sector A, BARCELONA (Zona Franca)   
 • 4.