de gener de 2L’1 d        2013 l’aigua potable, en  n tot el seu ciicle serà priv              ...
Environnement  España,  SL,  participa  en  un  75,74%  i  Caixa  Holding,  SA  en  un  24,26%)  és  titular  del  99,49% ...
La proposta és recorregut amb el bus turístic per les empreses del sector i pel Dep. de TiS:  10:00 H. DEPARTAMENT DE TERR...
 
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona

1,226

Published on

L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "L´1 de gener del 2013, l´aigua potable serà privada a Catalunya: Comunicat CGT Quimiques Barcelona"

 1. 1.    de gener de 2L’1 d 2013 l’aigua potable, en n tot el seu ciicle serà priv vada a Catalunya. L’1 d de gener de 2 2013 es farà efectiva la p privatització  del tractamment d’aigües s no potable e a Barcelona a L’1 d de gener els/ /les ciutadan ns/nes de la p província de  Barcelona p pagarem més s del 80% d’a augment per l’aigua potaable.  Avui ja  es  tanqu uen més  de  200 submin nistraments  domiciliaris diàries nom s  més a l’Hosp pitalet i Baix  Llobregat.    Les emp preses públiq ques desapareixen i són  suplantades s per privade es per recaptar diners pe er a les segrrestades arques públ liques. Als no ostres barris comencem a observar c ciutadanxs qu ue omplen garrafes d’aig gua a les fonts públiques. La class política,  legalitza  la  privatització total  de  l se  ó  l’aigua  potable.  L’apare polític,  or ell  rganitzat  ja  fa  temps,  e ens  alitza i arrebata un servefisca ei vital i esse encial amb l’e excusa hipòc crita de la cr risi.   La política de pr rivatització rrespón a un pla estudiat t per expolia ar el que és ppúblic.  És unn pla polític qque ha utilitz zat, entrre d’altres, els prèstecs i productes t tòxics bancaaris per espe ecular amb o obres faraòn niques extern nalitzant feines pròppies per don nar beneficis s als amigan ntes. Obres f faraòniques  com la dess saladora del  Prat, que h ha costat als/ /les ciuta adans/es  de e Catalunya  més de 260  milions d’€  més els interessos a la banca, cons struïda amb una campanya  arma  social  centrada  en  sobredimd’ala mensionar  u una  sequer patida.    D’aquesta  manera,  la capacitat  de  ra  a potaabilització  de  60  Hm3/a d’aques dessalad any  sta  dora  ha  que edat  reduïda a  la  produ a  ucció  de  10 Hm3/any.  Les campanyes  d’es stalvi  d’aigua fetes  ja  de de  l’època socialista  han  estat  un falàcia  pe a  es  a  na  erquè  les  ta arifes  de  l’aig gua sempre  han  estat  plantejad amb  l’ob des  bjectiu  d’auggmentar  el  consum  prog c gressiu:  “+veenda  d’aigua  =  +benefici”. Amb b uns altres o objectius, elss d’un servei bàsic i comú ú, els/les ciutadanxs no h haguèssim p pagat més qu ue els augme ents de l’’IPC. La polít tica del busssines ha abo ocat a la ruïn na empreses s públiques s solvents, con ntribuïnt  conncientment a a la preccarització  de les  condicio ons de  treba all dels/les tr reballadorxs s, acomiadam ments dictats s per Decret ts i aplicats  per Acor rds de gover rn.  Simuultàniament, , no és meny yspreable, la suma de din ners de l’eraari públic emprat en publlicitat, imatg ge, dietes, vis ses, salarris i privilegis abusius de els directius ddel sector dee l’aigua: una dieta d’un/a membre  del Consell d d’Administra ació d’ATTLL té un imp port de mitja a de 600 € (1 12 sessions a nyals+extrao ordinàries) p per sessió, su umant el sala ari, cotxe i xòòfer dels altres càrrec cs que osten nta a l’administració.  Les eempreses im mmerses en a aquest pla só ón:  ATLL L, Aigües Ter Llobregat,  empresa pú ública, potab bilitza l’aigua a a Barcelona a província: mmitjançant l la Llei Omnib bus  desmantella  donant la sees d eva gestió a  la privada p per fer negoci. ATLL es v ven per 1.00 00 M d’€, proporcionant t un nego oci rodó dur rant 50 anys, , amb clients s obligats a cconsumir aig gua, i obsequ uiant la sevaa xarxa, pràc cticament no ova, paga ada amb els impostos de e totxs els/les ciutadanxs s. Els beneficcis previstos per a l’emp resa concess sionària durant els  50  anys  pod 5 dríen  ser  mé de  2.300  Millones  de €.  Aquesta quantitat  en  última  in és  e  a  e nstància  la  pagarem  els/ p /les ciutaadans, via reebut de l’aigua o via imp postos.  EMS SSA,  empres pública,  p sa  pertany  a  l’Àrea  Metro politana  (ab bans  Entitat  Metropolita ana  de  Serv veis  Hidràulic i  cs Tracctament  de  R Residus):  gestió  de  l’aba astament  d’a aigua  potabl del  sanej le,  jament i  l’ev vacuació  d’aigües  residuals, tracttament  de residus  municipals  i  coo ordina  els  se erveis  munic cipals  corresponents  a  B Barcelona  pr rovíncia.  El  s seu finannçament,  el  pressupos la  interv st,  venció,  la  ggestió  tribut tària,  la  reccaptació  i la comptabilitat  de  l’À a  Àrea Met tropolitana  d Barcelona  es  regeixe per  la  leg de  en  gislació  de  l’Estat  i  de  la  Generalita que  regula  les  hisend at  des locals. Aquesta  empresa pú ública  es decapita amb  una operaci ió bancària mitjançant lla privada AGBAR. EMSS SA i AGBBAR recordem m han estat  condemnades solidàriam ment pel Jutj jat Contenciós administr ratiu núm.12 2 de Barcelo ona, 5 d’ooctubre de 2 2010, anul.laant el deute e què va con ntraure un ciutadà amb la company yia distribuïddora. En aqu uest proccès la compa anyia no va d demostrar que obrava e en el seu pod der el contracte de conce essió de disttribució d’aig gua en b baixa amb l’E Entitat Metropolitana ni amb l’Ajunt tament de B Barcelona.   SGAAB, Aigües de e Barcelona  (grup AGBA AR)distribuci ó en baixa ( (a casa nostr ra) d’aigua p potable a Barcelona ciut tat i mun nicipis  col.lindants.  Pertany  a  His susa  Holdin de  Infra ng  aestructuras  y  Servicio Urbanos,  SA  (on  Suez  os 
 2. 2. Environnement  España,  SL,  participa  en  un  75,74%  i  Caixa  Holding,  SA  en  un  24,26%)  és  titular  del  99,49%  del capital social de Societat  General d’Aigües de Barcelona, SA. Els accionistes  minoritaris són titulars del 0,51% del capital de Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. El Sr.Miquel Roca Junyent (Convergència i Unió)  és membre del  consell  d’administració  i  també  del  Consell  d’Administració  de  Endesa).  L’acutal  conseller  de  Territori  i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís Recoder i Miralles va ser director d’aquesta societat tot just abans de les darreres eleccions autonòmiques. En aproximadament 5 anys han acomidiadat a la meitat dels/les treballadorxs  (de  1.200  a  700  aprox.)  tenint  un  benefici  net  al  2010  de 472,8  Milions  d’€uros.  El  grup  AGBAR opera  a  tota  Espanya  amb  altres  noms  de  companyies  privades  (Aqualogy,  Aguas  de  Marbella..Development Network, Factory Management) i el holding a Sudamèrica.  ATLL: LA TARIFA DE L’AIGUA A 2013  La  tarifa  de  l’aigua  és  l’expedient  que  calcula  els  valors  a  imputar  al  preu  de  l’aigua  en  alta  que  els  municipis connectats  a  la  xarxa  Ter‐Llobregat  han  de  pagar  per  proveir‐se  d’aigua  potable  i,  posteriorment,  distribuïr‐la als/les seus/ves contribuents. En data 25 de juliol de 2012 el Consell dAdministració dATLL aprovà la modificació del pressupost dingressos, és a dir, aprova la nova estructura tarifària a cobrar als Ajuntaments. Sembla ser que en aquesta sessió el consell va reconèixer la dificultat de fer una previsió en la venda d’aigua malgrat en els Plecs per a privatitzar,    redactats  pels  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  juntament  amb  ATLL,  la  previsió  de  venda  és calculada exactament per 50 anys. L’increment aprovat per la tarifa serà del 70% i es calcula de la següent manera:  PART FIXA:  a) Quota Fixa Regional, mensual i individualitzada per a cada municipi + un cálcul en relació al Valor Mig en  base  als  darrers  últims  4  anys.  El  preu  base  a  aplicar  al  VM  de  cada  municipi  passa  de  0,054246  €/1m3  vigent des de l1 de gener del 2012 al 0,0922182 €/1m3 a partir de l1 de novembre de 2012.    b) El coeficient harmonitzador  sactualitzarà per garantir un increment homogeni individualitzat per a cada  municipi client del 70 % respecte a la previsió de venda aprovada l1 de gener del 2012.   PART VARIABLE a) la Tarifa de Subministrament (TS) passa de 0,07778 €/m3 vigent des de l1 de gener de 2012 al 0,120323 €/m3  a partir de l1 de novembre de 2012 i saplicarà mensualment als m3 subministrats a cada municipi.  La tarifa ha estat dissenyada per una concessió privada. Malgrat la dificultat anteriorment exposada s’aprova un augment de la tarifa de l’aigua de boca en un 70%.  A aquest increment les usuàries haurem d’afegir a més del 8% cànon de l’aigua apujat ja durant el 2012 (impost directament repercutit a les ciutadanes al nostre rebut de l’aigua), l’increment de preus que ens aplicarà l’empresa privada  què  guanyi  el  concurs  per  a  la  gestió  de  la  potabilització  de  l’aigua,  més  l’increment  de  la  companyia distribuïdora en baixa que ens porta l’aigua a casa.     TARIFA: “mentidesgencat.ja”  El Departament de Territori i Sostenibilitat de  la Generalitat  de Catalunya a la seva web anuncia l’augment  de la tarifa de l’aigua com a solució per reequilibrar les finances d’ATLL. L’opacitat de l’administració permet aplicar una llei per fer desaparèixer ATLL i, d’una altra, enganyar a la ciutadania afirmant que és per mantenir la seva viabilitat i sanejar els seus comptes. Si l’empresa pública ATLL ja no existirà l’1 de gener, a quina partida traspassaran aquests diners dels/les ciutadanxs? En lloc s’ha fet públic.  COM S’HAN FUSIONAT ELS COMPRADORS DE L’AIGUA POTABLE A BCN:  *Acciona, + BTG Pactual (el més gran banc d’inversions de Amèrica del Sud: operacions comercials internacionals, banca,  gestions  de  patrimoni,  assesoria  corporativa,  fons  d’inversions,  borsa,  fusions,  etc...Opera  amb  oficines  a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Nueva York, Londres i Hong Kong), Gopa Consulting SL, Acacia ISP SL, ‐Global Buridan SL, Global Lubbock SL i Gestió Catalana d’Aigües SA.  * H2B: Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, ACSA Obras e Infraestructuras SA, Disray Trade SL, NIRIR  2012 SL, Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i Companyia d’Aigües de Sabadell SA.  
 3. 3. La proposta és recorregut amb el bus turístic per les empreses del sector i pel Dep. de TiS:  10:00 H. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Av. Josep Tarradellas, 2‐6. BARCELONA (Sants)  ATLL  c/Sant Martí de l’Erm, 30, SANT JOAN DESPÍ  Aigües de Barcelona Torre AGBAR Diagonal, BARCELONA (Clot)  EMSSA, Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. c/ Madrazo, 50‐52, 1er 2a BARCELONA (Sant Gervasi) AMB Area Metropolitana Barcelona Carrer 62, núm. 16‐18, Sector A, BARCELONA (Zona Franca)   
 4. 4.  

×