Gestió del servei de proveïment d’aigua en
alta Ter-Llobregat
 

Plec de clàusules administratives
 
 

 

 
ÍNDEX
Quadre resum de les característiques del contracte
Capítol primer. Disposicions generals
Clàusula 1. Objecte...
 

 

 

Capítol setè. De l’execució del contracte: obres
Clàusula 35. Obres incloses en l’objecte del contracte
Clàusula ...
 

 

 
Annex 10. Reglament del servei

 

 

3
 

 

 

QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Durada del contracte
La durada del contracte s’estableix en...
 

 

 

C APÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 En aquest plec es recullen les clàus...
 

 

 

D’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007,
pel qual es modifica el Reglame...
 

 

 

4.2. Es designa com a responsable del contracte l’Agència Catalana de l’Aigua, a qui correspon
supervisar l’execu...
 

 

 
necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació. En tot
cas han d’aportar...
 

 

 
de producció mínima de 20.000 m3/dia, de les quals almenys 1 tingui un tractament no
convencional. Es considera co...
 

 

 

compulsades. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació en català i/o en
castellà.

Els sobres s’h...
 

 

 
persones que estiguin interessades, per tal d’informar els assistents sobre les parts més
rellevants de la present...
 

 

 

Contractació. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin establertes aquestes empreses
exigeixi una autoritzac...
 

 

 
c) Solvència econòmica, financera i tècnica

Les entitats licitadores han d’acreditar la seva solvència econòmica,...
 

 

 
h) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
Si escau, declaració que l’entitat disposa d’un pla d...
 

 

 

b) Mitjançant aval presentat davant de l’òrgan de contractació, en la forma i les condicions
reglamentàries, i se...
 

 

 

n) Compromís de subscriure, i acreditar en el moment de la formalització del contracte,
les pòlisses d’asseguranc...
 

 

 
3. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els
requisits que estableix l...
 

 

 
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B comporta l’exclusió automàtica de l’oferta
presentada així com la ...
 

 

 

Sr. Jacint Boixasa Solagran
Director General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep Solà Font
Dire...
 

 

 
CLÀUSULA 12. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
12.1. Valoració
La mesa, una vegada qualificada la documentació general...
 

 

 
Organització de l’equip de treball: de 0 a 4 punts.
Valoració de l’oferta tècnica

La puntuació de les proposicion...
 

 

 

On cmin és l’oferta del licitador que tingués un cost financer més baix de totes les
presentades i admeses.
Baixa...
 

 

 
2. En cas que la mesa apreciés temeritat en alguna o algunes de les proposicions presentades,
s’aplica el que prev...
 

 

 

h) Persones desocupades de llarga durada més grans de 45 anys.
La creació d’oportunitats d’ocupació per als col·l...
 

 

 

- Si l’entitat proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit a l’apartat 1 de l’article 82
del text ref...
 

 

 
13.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic ...
 

 

 
Capítol tercer. Disposicions relatives a la formalització del contracte
CLÀUSULA 14. OBLIGACIONS PRÈVIES A LA FORM...
 

 

 
CLÀUSULA 17. CARÀCTER DEL SERVEI

El servei manté en tot moment el caràcter de servei públic d’interès de la Gener...
 

 

 
modificació de la participació accionarial en qüestió superior al 80 %, és necessària
l’autorització expressa i es...
 

 

 
CLÀUSULA 19. RETRIBUCIÓ DE LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA
19.1. Tarifes del servei
La retribució de la Societat Conces...
 

 

 
L’import de la minoració s’ha de liquidar dins dels 10 dies següents a l’últim dia del trimestre
objecte de minora...
 

 

 

Anualitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3...
 

 

 
46
47
48
49
50

80.088.983,61
81.690.763,28
83.324.578,55
84.991.070,12
86.690.891,52

L’import capitalitzat a una...
 

 

 

CLÀUSULA 22. REVISIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DE LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA
22.1. Revisió ordinària anual
En el projecte ...
 

 

 

contracte, és a dir, un cop satisfet el cànon fix d’utilització, pel total d’anys de durada del
contracte.

El cà...
 

 

 

L’índex d’eficiència (ε) resulta del grau de compliment de la gestió de la Societat
Concessionària en relació a l...
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives

390 views
223 views

Published on

Gestió del servei de proveïment d’aigua Ter-Llobregat. Plec de clàusules administratives

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gestió del servei de proveïment d’aigua ter llobregat. plec de clàusules administratives

 1. 1. Gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat   Plec de clàusules administratives  
 2. 2.       ÍNDEX Quadre resum de les característiques del contracte Capítol primer. Disposicions generals Clàusula 1. Objecte del contracte Clàusula 2. Necessitats administratives a satisfer Clàusula 3. Documentació contractual Clàusula 4. Òrgan de contractació i responsable del contracte Clàusula 5. Durada del contracte i data d’inici Clàusula 6. Contraprestació al titular de la concessió Capítol segon. Clàusules especials de licitació i adjudicació Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació Clàusula 8. Capacitat per contractar Clàusula 9. Solvència del contractista Clàusula 10. Presentació de proposicions Clàusula 11. Mesa de contractació Clàusula 12. Valoració de les proposicions Clàusula 13. Garantia definitiva Capítol tercer. Disposicions relatives a la formalització del contracte Clàusula 14. Obligacions prèvies a la formalització del contracte Clàusula 15. Document de formalització i publicació en el perfil del contractant Capítol quart. Forma de gestió i règim econòmic Clàusula 16. Forma de gestió Clàusula 17. Caràcter del servei Clàusula 18. Forma jurídica de l’adjudicatari Clàusula 19. Retribució de la Societat Concessionària Clàusula 20. Cànon a satisfer a la Generalitat de Catalunya Clàusula 21. Equilibri econòmic de la concessió Clàusula 22. Revisió de la retribució de la Societat Concessionària Clàusula 23. Modificacions del contracte Clàusula 24. Inversions extraordinàries Capítol cinquè. Drets, obligacions i règim de penalitats de la Societat Concessionària Clàusula 25. Obligacions de la Societat Concessionària Clàusula 26. Responsabilitat davant de tercers Clàusula 27. Drets de la Societat Concessionària Clàusula 28. Drets i obligacions del responsable del contracte Clàusula 29. Penalitats Capítol sisè. De l’execució del contracte: explotació Clàusula 30. Instal·lacions del servei Clàusula 31. Ús de les instal·lacions del servei Clàusula 32. Procedència del recurs: qualitat i quantitat Clàusula 33. Explotació del servei Clàusula 34. Continuïtat del servei     1
 3. 3.       Capítol setè. De l’execució del contracte: obres Clàusula 35. Obres incloses en l’objecte del contracte Clàusula 36. Obres d’ampliació de proveïment Clàusula 37. Projecte executiu Clàusula 38. Sondeigs i prospeccions Clàusula 39. Inici d’obres Clàusula 40. Pla d’obres i responsabilitats Clàusula 41. Termini màxim d’execució de les obres Clàusula 42. Garantia de prestació de serveis públics Clàusula 43. Direcció facultativa i direcció d’obres Clàusula 44. Relació valorada Clàusula 45. Abandonament de l’obra Clàusula 46. Recepció d’obres i adscripció d’aquestes al servei Clàusula 47. Reversió de les obres executades Clàusula 48. Contractació d’obres, serveis i subministraments per a la concessionària i subcontractacions Clàusula 49. Cessió de la concessió Capítol vuitè. Extinció del contracte Clàusula 50. Extinció Clàusula 51. Compliment de termini de la concessió Clàusula 52. Revisió d’instal·lacions i mitjans complementaris Clàusula 53. Resolució del contracte Clàusula 54. Procediment per acordar la resolució Clàusula 55. Efectes de la resolució Clàusula 56. Continuïtat del servei Clàusula 57. Supressió del servei Clàusula 58. Rescat de la concessió Clàusula 59. Intervenció del servei Capítol novè. Disposicions finals Clàusula 60. Interpretació del contracte Clàusula 61. Normes supletòries Clàusula 62. Protecció de dades Clàusula 63. Confidencialitat Clàusula 64. Naturalesa jurídica i règim jurídic Clàusula 65. Règim de recursos Annex 1. Model de proposició econòmica Annex 2. Personal a subrogar per l’adjudicatari Annex 3. Contractes de manteniment a assumir per l’adjudicatari Annex 4. Estipulacions del contracte de concessió de la ITAM de la Tordera referents a la direcció d’explotacions que assumeix la Societat Concessionària fins a la finalització de l’esmentat contracte Annex 5. Assegurances Annex 6. Preus unitaris de les determinacions analítiques del Laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua Annex 7. Previsió d’ingressos de la Societat Concessionària derivats de la gestió de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica fotovoltaica Annex 8. Perímetre del contracte Annex 9. Projecte d’explotació   2  
 4. 4.       Annex 10. Reglament del servei     3
 5. 5.       QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE A. Durada del contracte La durada del contracte s’estableix en 50 anys. NO hi ha possibilitat de pròrrogues. B. Garantia provisional NOU MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SEIXANTA-UN EUROS (9.955.061,00 €). 1 % DEL CÀNON C. Garantia definitiva VINT-I-NOU MILIONS VUIT-CENTS (29.865.183,00 €). 3 % DEL CANON SEIXANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS D. Revisió de tarifes La revisió de tarifes s’efectua d’acord amb els criteris i les condicions que s’estableixen a la clàusula 22 d’aquest plec de clàusules administratives. E. Admissibilitat de variants i millores No s’admeten. F. Preu tipus de licitació El preu de licitació, millorable a la baixa pels licitadors, el constitueix la tarifa mitjana del Servei expressada en €/m3 registrat, s’estableix un tipus de licitació de 0,85 €/m3 registrat, IVA no inclòs     4
 6. 6.       C APÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE 1.1 En aquest plec es recullen les clàusules administratives particulars que regeixen el contracte administratiu de gestió i prestació de serveis públics, en règim de concessió, per a la construcció, millora, gestió i explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua. Per mitjà de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat es produeix i se subministra aigua potable per al proveïment de poblacions. 1.2 La producció i el proveïment d’aigua potable és un servei públic d’interès de Generalitat, d’acord amb el que preveu l’article 34 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües Catalunya, i d’acord amb el que preveu la Llei 10/2011, de 29 de desembre, simplificació i millora de la regulació normativa. la de de de 1.3 En concret, la concessió comprèn: - L’explotació, el manteniment i la reposició de les plantes de producció i de la xarxa d’adducció, instal·lacions que figuren detallades en el plec de prescripcions tècniques, i que conformen el perímetre del contracte segons l’annex 8. - L’execució de les obres i els subministraments a què fa referència la clàusula “obres incloses en l’objecte del contracte” (clàusula 35) i que s’indiquen en el plec de prescripcions tècniques. - La redacció dels projectes constructius de les obres i la direcció facultativa a què fa referència el punt anterior. - Les obres o activitats que puguin correspondre al concessionari com a conseqüència de les modificacions del contracte, si escau. - Totes les obres de millora, renovació i reposició que estableix la clàusula 33 (explotació del servei). 1.4 Les instal·lacions que conformen el perímetre del contracte són les que es relacionen a l’annex 8. 1.5 Dins del perímetre de la concessió s’inclouen ―en tot cas― les instal·lacions fotovoltaiques de producció d’energia elèctrica existents a les instal·lacions actuals, i s’exclouen les instal·lacions del laboratori. 1.6 D’acord amb el Reglament núm. 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, de 29 d’octubre de 1993, relatiu a la classificació estadística de productes per activitats (CPA2002) a la Comunitat Europea, l’activitat objecte d’aquest contracte es correspon amb el codi 42.21.22, 36.00.11.     5
 7. 7.       D’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics, CPV, l’activitat del contracte es correspon amb els codis 45232150-8, 41110000-3, 44162500-8. CLÀUSULA 2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER D’acord amb l’article 117 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol), correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries. També li correspon la competència compartida en matèria de medi ambient, a l’empara de l’article 144.1 del mateix Estatut. En exercici d’aquesta competència (que també estava recollida a l’Estatut de 1979 tant en matèria d’aigües, com d’obres hidràuliques i de protecció del medi ambient), es va aprovar el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. Aquest Decret legislatiu ―a l’article 37― estableix que l’explotació i la gestió de la funció d’explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat es pot fer de manera directa o indirecta per mitjà del contracte administratiu corresponent. No obstant aquesta regulació, la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa, a través de la disposició addicional primera, ha previst la prestació indirecta del servei de proveïment mitjançant la xarxa de proveïment Ter-Llobregat indicant que correspon al departament a què està adscrit l’ens de proveïment d’aigua la licitació i adjudicació dels contractes administratius corresponents. CLÀUSULA 3. DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 3.1. A més del document de formalització del contracte, la documentació següent té caràcter contractual: - Aquest PCA i PT amb els seus annexos (excepte l’annex 9 del PCA que és indicatiu) - L’oferta presentada per l’adjudicatari amb tots els documents que incorpora 3.2. En cas que hi hagués contradicció entre els termes dels documents que integren el contracte, s’interpreten tenint en consideració l’ordre de prelació següent: Primer.- El PCA i PT amb els seus annexos (excepte l’annex 9 del PCA que és indicatiu) Segon.- L’oferta presentada per l’adjudicatari amb tots els documents que incorpora 3.3. El desconeixement del contracte, dels plecs, dels documents annexos que en formen part, de la resta de documents contractuals que s’indiquen en aquest apartat o de les instruccions o de les normes de tota mena dictades o promulgades d’acord amb aquest plec, no eximeix el titular de la concessió de l’obligació del seu compliment. CLÀUSULA 4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 4.1. L’òrgan de contractació és el TITULAR del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’aigües.     6
 8. 8.       4.2. Es designa com a responsable del contracte l’Agència Catalana de l’Aigua, a qui correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions que facin al cas i dictar les instruccions necessàries amb vista a assegurar la prestació correcta del servei, dins l’àmbit de les facultats que se li atribueixen. CLÀUSULA 5. DURADA DEL CONTRACTE I DATA D’INICI El contracte s’inicia en la data de la seva formalització. La durada del contracte s’estableix en 50 anys, comptats a partir de la data d’inici. NO HI HA POSSIBILITAT DE PRÒRROGA. CLÀUSULA 6. CONTRAPRESTACIÓ AL TITULAR DE LA CONCESSIÓ El titular de la concessió és retribuït per l’execució d’aquest contracte en els termes del règim economico-financer del contracte. En tot cas, el titular de la concessió assumeix el risc dels costos d’explotació, de cobrament de la tarifa, de disponibilitat i de demanda de les instal·lacions de proveïment d’aigua potable en alta Ter-Llobregat objecte del contracte. CAPÍTOL SEGON - CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ CLÀUSULA 7. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ La tramitació de l’expedient és l’ordinària. L’adjudicació d’aquest contracte es realitza per procediment obert d’acord amb el que preveuen els articles 138 i 157 a 161 del TRLCSP. CLÀUSULA 8. CAPACITAT PER CONTRACTAR Poden prendre part en el procediment d’adjudicació i, si escau, ser adjudicataris del contracte, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 60 del TRLCSP, cosa que es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 73 del TRLCSP, que acreditin la solvència que es requereixi a la clàusula 9 i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. Així mateix, la finalitat o l’activitat de les empreses han de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, segons que resulti dels seus estatuts o les regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb prou elements personals i materials per executar correctament el contracte. No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores. També poden prendre part en el procediment d’adjudicació i, si escau, ser adjudicatàries del contracte les agrupacions d’empreses, constituïdes amb aquesta finalitat, sense que en sigui     7
 9. 9.       necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació. En tot cas han d’aportar: 1) Un compromís subscrit per les persones físiques o jurídiques que constitueixin l’agrupació, de constituir la Societat Concessionària en cas de resultar adjudicatàries. 2) El nom i les circumstàncies de les empreses que constitueixen la Societat Concessionària. 3) El percentatge en què cada una participa en la Societat Concessionària. Aquestes empreses resten obligades solidàriament davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya i han de nomenar un representant o apoderat de la societat amb facultats suficients per exercir els drets i complir les obligacions que derivin del contracte fins a la seva extinció. Cada un dels components de l’agrupació acredita la seva capacitat de conformitat amb el que exigeix aquest plec. Les ofertes presentades en agrupació han de ser signades pels representants de totes les empreses que la formen. De la mateixa manera, totes les declaracions, respecte a les quals se n’exigeix la inclusió en el sobre A, han d’estar signades pels representants de cadascuna de les empreses o entitats que figuren a l’agrupació. Per tant, en aquests casos de proposició conjunta no cal que hi hagi entre els seus membres, fins que no es produeixi l’adjudicació, cap tipus de modalitat jurídica d’associació. El concepte d’agrupació és ampli i s’entén en aquestes mateixes condicions tant per a persones físiques com jurídiques. CLÀUSULA 9. SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA Poden ser licitadors, d’acord amb l’article 54 del TRLCSP, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que a part de tenir plena capacitat d’obrar, acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb els mitjans i criteris establerts en els articles 74-79 del TRLCSP i d’acord amb els mitjans que es descriuen a continuació: D’acord amb l’article 63 del TRLCSP, els licitadors es poden basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que acreditin que tenen, efectivament, la lliure i plena disponibilitat d’aquests mitjans, per a l’execució del contracte. Solvència econòmica i financera Pel que fa a la solvència econòmica i financera, s’acredita per alguns dels mitjans especificats per l’article 75 del TRLCSP. En concret, pels mitjans següents, amb caràcter acumulatiu: a) Declaració responsable relativa a la xifra de negocis global del licitador o agrupació de licitadors (en aquest cas sumant les xifres de negocis dels membres de l’agrupació) durant els tres últims exercicis que sigui superior a cent milions d’euros (100.000.000 €) anuals. b) Declaració responsable relativa a la xifra de negocis del licitador en l’àmbit del cicle de l’aigua del licitador o agrupació de licitadors (en aquest cas sumant les xifres de negocis dels membres de l’agrupació) durant els tres últims exercicis que sigui superior a vuitanta milions d’euros (80.000.00€) anuals. Solvència tècnica a) Per acreditar la solvència tècnica, s’ha de presentar una relació de les principals instal·lacions de proveïment en alta gestionades en els tres últims anys. S’estableix el requisit mínim que s’hagi gestionat almenys 2 plantes de tractament d’aigua potable amb una capacitat     8
 10. 10.       de producció mínima de 20.000 m3/dia, de les quals almenys 1 tingui un tractament no convencional. Es considera convencional aquella planta amb un tractament de clarificació i filtratge mecànic. Pel que fa als licitadors que concorrin amb una agrupació d’empreses, s’entén que es compleix aquest requisit si s’acredita que almenys una de les que conformen l’agrupació té l’experiència exigida, sempre que aquesta hi tingui una participació mínima d’un 25 %. De conformitat amb el que estableix l’article 63 del TRLCSP, l’empresari es pot basar en l’experiència d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica del vincle que hi tingui, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquells mitjans. b) Els licitadors han d’acreditar també haver actuat de projectistes i executors per a ells o a través de tercers i per tant haver projectat i construït, durant els darrers 5 anys, obres hidràuliques del tipus de les que refereix aquest plec i el plec de prescripcions tècniques per un import superior a deu milions d’euros (10.000.000,00 €). Pel que fa als licitadors que concorrin amb una agrupació d’empreses, s’entén que es compleix aquest requisit si s’acredita que almenys una de les que conformen l’agrupació té l’experiència exigida, sempre que aquesta hi tingui una participació mínima d’un 25 %. De conformitat amb el que estableix l’article 63 del TRLCSP, l’empresari es pot basar en l’experiència d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica del vincle que hi tingui, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquells mitjans. Solvència mediambiental Els licitadors han de demostrar també la seva solvència tècnica mediambiental; amb aquesta finalitat, han d’acreditar que disposen del registre EMAS, de la certificació ISO 14001 o altres certificacions equivalents o bé altres proves o mesures de gestió ambiental que incloguin com a mínim la política ambiental aprovada per la direcció de l’empresa, l’assignació de responsabilitats, els procediments relatius a la identificació d’aspectes ambientals significatius i d’identificació dels requisits legals i les accions previstes de seguiment i control ambiental que aplica en la prestació dels serveis objecte de licitació. D’acord amb l’article 63 del TRLCSP, es pot acreditar la solvència basant-se en la solvència i els mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans. CLÀUSULA 10. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 10.1. Els licitadors han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats, corresponents a la documentació administrativa (sobre A), la proposta tècnica (sobre B) i l’oferta econòmica (sobre C) respectivament, d’acord amb el que estableix la clàusula 10.4 d’aquest plec. Cada un d’ells està signat pel licitador o la persona que representi l’empresa amb indicació del nom i cognoms o raó social i NIF de l’empresa, identificant títol i número d’expedient al qual concorren. En tot cas, a l’interior de cada sobre es fa constar, en full independent, el seu contingut, enunciat numèricament. Tots els documents que es presentin han de ser originals, o bé han de ser autèntics de conformitat amb la legislació vigent, o bé cal presentar fotocòpies degudament     9
 11. 11.       compulsades. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació en català i/o en castellà. Els sobres s’han de presentar al Servei de Contractació i Subministraments de la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior de la Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat abans de les tretze hores de la data límit assenyalada a l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Unió Europea, així com el perfil del contractant http://contractaciopublica.gencat.cat si escau. També es poden presentar les proposicions per correu, sempre dins el termini establert, en què l’entitat licitadora ha de justificar la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic a contractacio.tes@gencat.cat en el mateix dia, i sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació de les ofertes. L’enviament de l’anunci per correu electrònic és vàlid si hi ha constància de la transmissió i recepció, de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions i se n’identifica de manera fefaent el remitent i el destinatari. En tot cas, si transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no ha arribat la proposició enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no és admesa en cap cas. En cas que es produeixi l’ampliació del termini de recepció de proposicions per retard en la publicació de l’anunci o perquè l’òrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels 10 dies naturals següents al termini de presentació de proposicions, es comunica oportunament als licitadors la data d’obertura de proposicions per mitjà del perfil del contractant. Les proposicions presentades fora de termini no són admeses sota cap concepte. Les persones interessades poden examinar les condicions en els serveis competents esmentats als anuncis de licitació inserits en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Unió Europea i, també, el perfil del contractant http://contractaciopublica.gencat.cat. Els interessats poden efectuar qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la documentació posada a la seva disposició dins del termini de 30 dies naturals a comptar de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant http://contractaciopublica.gencat.cat. Acabat aquest termini, l’Administració ha de respondre totes les qüestions formulades en una única nota informativa que es publica al perfil de contractant http://contractaciopublica.gencat.cat com a mínim 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció de propostes. Aquestes respostes, que tenen caràcter vinculant, s’han de fer públiques de manera que es garanteixi la igualtat i la concurrència en el procés de licitació, ajustant la seva actuació al principi de transparència. Addicionalment i amb caràcter previ a la presentació de les ofertes, es pot convocar una reunió informativa per a totes aquelles     10
 12. 12.       persones que estiguin interessades, per tal d’informar els assistents sobre les parts més rellevants de la present licitació. La convocatòria de la reunió es fa pública, si escau, al perfil. 10.2. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut d’aquest plec, així com del plec de prescripcions tècniques particulars, i la declaració conforme reuneix tots i cada un dels requisits per contractar. La documentació, un cop lliurada, només es pot retirar per motius justificats. Els licitadors només poden presentar una única proposició. Tampoc poden subscriure cap proposta en agrupació amb altres entitats si ho han fet individualment o figurar en més d’una agrupació. La contravenció d’aquest precepte produeix la no-admissió de totes les proposicions presentades. 10.3. Per obtenir informació sobre les obligacions relatives a les disposicions sobre protecció i condicions de treball vigent, els licitadors es poden adreçar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 10.4 Contingut de les proposicions CONTINGUT DEL SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL 10.4.1. Entitats no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses de la Generalitat de Catalunya a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles i persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil. Quan no ho sigui, l’acreditació s’efectua mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què constin les normes mitjançant les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de la persona jurídica. Els licitadors espanyols individuals han de presentar còpia legitimada notarialment del document nacional d’identitat o passaport o fotocòpies compulsades. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita mitjançant l’aportació de la documentació que garanteixi que consten inscrites en els registres professionals o comercials adients o la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex 1 del Reglament de     11
 13. 13.       Contractació. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei de què es tracti, han d’acreditar que compleixen aquest requisit. Les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’acreditar la capacitat d’obrar mitjançant l’aportació d’un informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o de l’oficina consular d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti, amb l’acreditació prèvia de l’empresari, que figuren inscrites en el seu registre local professional, comercial o anàleg, o, si no, que actuen habitualment en el tràfic local, en l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. A més, han d’aportar un informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola o de la Secretaria General de Comerç Exterior, conforme l’estat de procedència de l’empresa admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació pública de manera substancialment anàloga. En cas que diverses entitats presentin oferta conjunta de licitació, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat indicant en document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la seva responsabilitat solidària davant l’òrgan de contractació fins a la formalització del contracte, així com el percentatge que correspongui a cada empresa dins de l’agrupació i dins de la futura Societat Concessionària, que és la titular de la concessió, i la persona o entitat que es designi perquè durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant l’Administració. Les entitats han de presentar els estatuts o les regles fundacionals per comprovar que les prestacions objecte del contracte estan compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de l’entitat. b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre es presenta poder suficient amb aquest efecte i fotocòpia compulsada o legitimada notarialment del document nacional d’identitat o passaport. Respecte a la forma del poder, que ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent, es pot acreditar mitjançant escriptura pública original, còpia autèntica o testimoni de còpia de l’escriptura d’apoderament, o bé fotocòpia compulsada. Quan dues persones físiques o jurídiques o més presentin conjuntament una proposició conjunta cadascuna d’elles ha d’acreditar la representació i la personalitat jurídica dels signants de les ofertes en la forma descrita anteriorment.     12
 14. 14.       c) Solvència econòmica, financera i tècnica Les entitats licitadores han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb els mitjans que s’especifiquen a la clàusula 9 d’aquest plec i a l’anunci de licitació. En cas que dues persones físiques o jurídiques o més presentin conjuntament una proposició, cadascuna d’elles ha d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica en la forma descrita anteriorment. Tal com estableix l’article 63 del TRLCSP, per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l’empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans. d) Declaració responsable conforme l’entitat no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració determinades a l’article 60 del TRLCSP i, especialment, d’estar al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i especialment tota la normativa de prevenció de riscos laborals. En el cas que l’entitat no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut o tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es fa constar mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre. e) Submissió als jutjats i tribunals espanyols Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, per part de les empreses estrangeres, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur. f) Grup empresarial Declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen les empreses, amb indicació de les empreses que el formen i denominació del grup (article 86.3 del RGLCAP), o si escau, declaració de no pertànyer a cap grup empresarial. g) Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids Si escau, declaració conforme la plantilla de l’entitat està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2 % o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.     13
 15. 15.       h) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes Si escau, declaració que l’entitat disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. i) Una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions j) Compromís en el cas que es presenti una proposició subscrita per grups d’empreses En el cas que es presenti una proposició subscrita per grups d’empreses (agrupació d’empreses), compromís on ha de constar expressament aquesta circumstància, la seva responsabilitat solidària davant de l’òrgan de contractació fins a la formalització del contracte, així com el percentatge que correspongui a cada empresa dins de l’agrupació i dins de la futura Societat Concessionària, que és la titular de la concessió. El percentatge de participació es pot modificar fins a la constitució de la Societat Concessionària en un màxim del 5 % del total. Així mateix, es nomena un representant o apoderat que representa els promotors de l’agrupació fins a la constitució de la societat. k) Successió en el procediment de licitació Si durant la tramitació d’aquest procediment i abans de l’adjudicació del contracte es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora, per fusió, escissió, o per la transmissió del seu patrimoni empresarial, el succeeix en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència en les condicions exigides en aquest plec per poder participar en el procediment d’adjudicació. Finalment es lliura una memòria en la qual s’indiquen els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a l’execució del contracte i les raons econòmiques, empresarials o d’especialització tècnica o tecnològica que justifiquen l’agrupació de les empreses. Tot això ha de ser signat pels representants de les diverses empreses promotores, així com per l’apoderat o representant esmentat. l) Garantia provisional Resguard acreditatiu d’haver constituït garantia provisional. Els licitadors han de constituir una garantia provisional per l’import que expressament es fixa a la lletra B del quadre de característiques i es pot constituir: a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP i els models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 639 de Barcelona) o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials de Girona, (Carretera de Barcelona, 54), Tarragona (Monestir de Poblet, 3) i Lleida (Lluís Companys, 1) i els certificats d’immobilització dels valors anotats davant l’òrgan de contractació.     14
 16. 16.       b) Mitjançant aval presentat davant de l’òrgan de contractació, en la forma i les condicions reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb compliment estricte del que disposen els articles 56, 58 i l’annex V del RGLCAP. c) Per contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i les condicions que estableixen els articles 57, 58 i annex VI del RGLCAP, subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució, havent de lliurar el certificat del contracte davant de l’òrgan de contractació. En cas que dues persones físiques o jurídiques o més presentin conjuntament una proposició (agrupació d’empreses), la garantia provisional es pot constituir per una o diverses de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida a la lletra B del quadre de característiques del contracte i sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants. La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de tornar als licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia és retinguda a l’adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. L’adjudicatari pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a constituir de nou aquesta última; en aquest cas la garantia provisional es cancel·la simultàniament a la constitució de la definitiva. m) Acreditació de contractar persones en situació d’exclusió social Si escau, l’acreditació mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans formatius i programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans, de la creació d’oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per integrar-se al mercat de treball ordinari, incloses en algun dels col·lectius que es relacionen a l’apartat “Altres consideracions” de la clàusula 11.2 d’aquest plec i que són: a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits que estableix l’article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. d) Joves més grans de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors. e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social. f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. h) Persones desocupades de llarga durada més grans de 45 anys.     15
 17. 17.       n) Compromís de subscriure, i acreditar en el moment de la formalització del contracte, les pòlisses d’assegurances exigides en aquest plec segons la descripció, els requisits, les cobertures i les quanties que estableix l’annex 5. Les pòlisses a contractar són en la modalitat de “Tot risc construcció”, “Tot risc obra acabada” i “Responsabilitat civil extracontractual” i consten com a beneficiaris, a més de la Societat Concessionària, la Generalitat de Catalunya. Les pòlisses han de ser aprovades per l’òrgan de contractació, i han de ser presentades per l’adjudicatari en el moment de la signatura del contracte. Tant la seva presentació en el moment aquí fixat com l’adequació als termes i les condicions establerts a l’annex 5 constitueixen obligacions contractuals essencials als efectes que preveu l’article 223 f) del TRLCSP, i el seu incompliment pot suposar la resolució del contracte. 10.4.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses de la Generalitat de Catalunya Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses de la Generalitat de Catalunya regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007 Barcelona, telèfons d’informació 935 528 126 i 935 528 098; http://www.gencat.cat/economia/jcca) només estan obligades a incorporar en el sobre A la documentació: - Documentació acreditativa conforme disposen d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, quan sigui procedent. - Documentació sobre el grup empresarial a què pertanyen les empreses, amb indicació de les empreses que el formen i denominació del grup o, si escau, declaració de no pertànyer a cap grup empresarial. - Declaració responsable del licitador en què manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat corresponent no han experimentat variació. - Declaració que compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social, i en particular que compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals. - Una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions. - Compromís en el cas que es presenti una proposició subscrita per grups d’empreses (agrupació d’empreses), en els termes que estableix la lletra j) de la clàusula 10.4.1 d’aquest plec. - Resguard acreditatiu d’haver constituït garantia provisional en els termes establerts a la lletra L) de la clàusula 10.4.1 d’aquest plec. - Si escau, l’acreditació mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans formatius i programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans, de la creació d’oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per integrar-se al mercat de treball ordinari, incloses en algun dels col·lectius que es relacionen a l’apartat “Altres consideracions” de la clàusula 11.2 d’aquest plec i que són: 1. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 2. Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 16    
 18. 18.       3. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits que estableix l’article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 4. Joves més grans de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors. 5. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social. 6. Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 7. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 8. Persones desocupades de llarga durada més grans de 45 anys. CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C: PROPOSICIÓ TÈCNICA I PROPOSICIÓ ECONÒMICA SOBRE B La documentació a incloure en el sobre B és la corresponent a les proposicions tècniques. La documentació s’ha de presentar degudament indexada segons els apartats següents: a) Memòria del pla d’explotació i manteniment de la instal·lació. b) Millores de gestió propostes sense repercussió en els costos del servei del cicle de l’aigua. c) Programa d’execució de les obres relacionades a la clàusula “obres incloses en l’objecte del contracte” a càrrec del titular de la concessió, de conformitat amb les disposicions d’aquest plec i del Plec de Prescripcions Tècniques. d) Organització de l’equip de treball. Han de figurar les diverses unitats participants en l’explotació del servei, definint amb claredat la distribució de funcions entre les unitats. El licitador o agrupació de licitadors ha d’incorporar en aquest organigrama el personal de l’empresa ATLL que actualment presta aquest servei i respecte del qual la Societat Concessionària ha de subrogar i assumir el compromís de mantenir durant un termini de 20 mesos des de la formalització del contracte. Les dades de la plantilla actual s’indiquen a l’annex núm. 2 del plec. e) Ubicació de la seu social del titular de la concessió: compromís de l’establiment de la seu social del titular de la concessió a Catalunya. La seu social del titular de la concessió es pot ubicar a les mateixes oficines del dipòsit de la Fontsanta. La proposició tècnica a presentar pels licitadors es desenvolupa en un màxim de 150 fulls DIN A-4, escrits per les dues cares, utilitzant la lletra tipus Arial o Times New Roman, de cos 11. Totes les pàgines dels fulls han d’estar signades pel licitador o el seu representant. En cas d’agrupació d’empreses, han d’estar signades per tots els seus components o, si escau, per tots els seus representants i també per l’apoderat o delegat nomenat en representació dels promotors del titular de la concessió.     17
 19. 19.       La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B comporta l’exclusió automàtica de l’oferta presentada així com la inclusió de qualsevol altra informació que permeti conèixer l’oferta econòmica. SOBRE C La documentació a incloure en el sobre C és la corresponent a la proposició econòmica i financera pel que fa a l’import del règim tarifari ofert i els altres elements a valorar, segons el model que s’adjunta com a annex 1 a aquest plec. La tarifa, millorable a la baixa pels licitadors, s’estableix en un tipus de licitació de 0,85 €/m3 (IVA no inclòs) registrada. Qualsevol oferta tarifària que superi aquesta quantitat suposa automàticament la seva exclusió del procediment d’adjudicació. El sobre també ha d’incloure el projecte d’explotació del servei que justifiqui la viabilitat de l’oferta formulada, amb indicació de les bases de càlcul de les previsions de les diferents partides de costos, projeccions econòmiques i financeres per als anys de durada del contracte, i comptes de resultats i balanços provisionals del titular de la concessió. Així mateix, en aquest projecte cal explicitar el percentatge de benefici industrial i despeses generals que s’aplica a les revisions tarifàries quinquennals. Per a l’elaboració del projecte d’explotació cal prendre els cabals de consum de comptadors en l’any base inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Aquest projecte d’explotació ha d’incloure tots els ingressos a percebre, amb desglossament dels seus conceptes i criteris d’actualització, la inversió i els costos d’explotació i obligacions de pagament i despeses financeres, directes o indirectes, estimades. Aquest projecte d’explotació s’ha d’ajustar al model de projecte d’explotació annexat a aquest plec com a annex 9. Les previsions incloses en aquest pla economicofinancer són orientatives i es faciliten a TÍTOL informatiu sense que, en cas de no complir-se, es pugui demanar el reequilibri o responsabilitats de l’Administració. També inclou la millora proposada en relació al compromís mínim de manteniment del personal actual. Les proposicions s’han de presentar escrites a màquina o ordinador, i no s’accepten les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament el que l’Administració consideri fonamental per valorar les ofertes. No s’admeten variants ni alternatives. Les proposicions presentades per una agrupació d’empreses han de ser signades pels representants de totes les empreses que la formen i, en el cas d’aquesta última, també per l’apoderat nomenat pels promotors del titular de la concessió. La discrepància entre l’import presentat en lletres i l’import presentat en xifres suposa l’exclusió de l’oferta presentada. CLÀUSULA 11. MESA DE CONTRACTACIÓ La mesa de contractació és la següent: • • President: Titular: Sr. Pau Villòria Sistach Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat Vocals: Sra. Georgina Arderiu Munill Secretària General del Departament d’Economia i Coneixement     18
 20. 20.       Sr. Jacint Boixasa Solagran Director General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya Sr. Josep Solà Font Director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat Sr. Josep Antoni Rosell i Polo Director General d’Infraestructures.cat Sr. Josep Enric Llebot Rabagliati Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat Un/a representant de la Intervenció General Sra. Carme Sardà i Vilardaga En representació de l’Assessoria Jurídica Sra. Montserrat Garcia Vidal Advocada de la Generalitat de Catalunya Assessoria Jurídica del Departament de Territori i Sostenibilitat • Secretari: Titular: Ramon Tormo Lasheras Cap del Servei de Contractació i Subministraments del Departament de Territori i Sostenibilitat Addicionalment, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 a 30 del RLCSP, es pot constituir una mesa tècnica constituïda per experts amb qualificació adequada que avalua les ofertes des d’un punt de vista tècnic d’acord amb els criteris indicats en el plec. La composició de la mesa de contractació es publica també en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació (http://contractaciopublica.gencat.cat) amb una antelació mínima de set dies respecte a la data fixada per l’acte d’obertura de la documentació administrativa a què fa referència l’article 146.1 del TRLCSP, inclosa en el sobre A. La mesa de contractació qualifica prèviament la documentació general (sobre A), presentada en el termini establert i en la forma, i exclou automàticament aquelles empreses o entitats licitadores que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la capacitat i/o solvència sol·licitades. No obstant això, en cas que la mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunica als licitadors afectats perquè ho corregeixin o esmenin, davant de la mateixa mesa de contractació, en el termini que s’estableixi, que en tot cas ha de ser inferior a 7 dies a comptar de la data d’obertura de la documentació administrativa, d’acord amb el que estableix l’article 27.1 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic.     19
 21. 21.       CLÀUSULA 12. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 12.1. Valoració La mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, si escau, els defectes o omissions de la documentació presentada, determina les entitats que s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del rebuig. En els dies, llocs i hores indicats en l’anunci de la licitació, així com el perfil del contractant de l’òrgan de contractació (http://contractaciopublica.gencat.cat) tenen lloc els respectius actes públics d’obertura dels sobres “B” i “C” presentats per les entitats, i la mesa de contractació procedeix a l’obertura dels sobres de les entitats admeses en cada cas. D’acord amb el que preveu l’article 27.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, el contingut dels sobres corresponents als criteris no quantificables automàticament, que corresponen a la proposició tècnica, es lliura a l’òrgan encarregat de la seva valoració, deixant constància documental de totes les actuacions. D’acord amb el que preveu l’article 30.3 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, en el moment d’inici de l’acte públic d’obertura del sobre “C”, es dóna a conèixer la puntuació assignada als criteris dependents d’un judici de valor inclosos en el sobre “B”. Són rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions incloses en el sobre “C” que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin dels imports de les tarifes establertes a la clàusula 10/04 (SOBRE C) d’aquest plec, les que modifiquin substancialment el model de proposició establert en aquest plec, així com aquelles que continguin un error manifest en relació amb l’import de la proposició. Igualment, són rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador en reconegui l’error o inconsistència que facin inviable també les que incorrin en baixa temerària i que no en quedi justificada la viabilitat. La mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. 12.2. Criteris de valoració de les ofertes Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es tenen en compte els criteris d’adjudicació següents: CRITERIS NO avaluables mitjançant fórmules I. – En les proposicions tècniques, la puntuació màxima és de 25 punts. Es valora el millor projecte de gestió, i s’avalua la qualitat tècnica i la idoneïtat dels plans i la documentació aportada en aquest projecte, amb el desglossament següent: Memòria del pla d’explotació i manteniment: de 0 a 10 punts. Millores de gestió proposades sense repercussió en els costos relacionats en el cicle de l’aigua: de 0 a 7 punts. Programa d’execució de les obres: de 0 a 4 punts.     20
 22. 22.       Organització de l’equip de treball: de 0 a 4 punts. Valoració de l’oferta tècnica La puntuació de les proposicions tècniques és la suma de les puntuacions obtingudes per cada un dels aspectes abans enumerats, d’acord amb els criteris descrits. La puntuació total s’arrodoneix en dos decimals. Criteris avaluables per mitjà de fórmules II. - La proposta econòmica: la puntuació màxima és de 75 punts. Baixa sobre el tipus de licitació en la tarifa mitjana del servei, fins a 50 punts, amb la fórmula de càlcul: On Pi és la puntuació obtinguda pel licitador i, t és el tipus de licitació (establert en el quadre de característiques d’aquest plec de condicions expressat en €/m3), li és l’oferta expressada en €/m3 del licitador i,i lmin és l’oferta del licitador que hagués fet la proposta de tarifa mitjana més baixa Nombre d’anualitats en les quals es proposa assolir la tarifa mitjana oferta, fins a 11,5 punts, de conformitat amb la taula següent: On li és el nombre d’anys ofert pel licitador i lmax és el que hagués fet l’oferta més alta en anys. Cost financer de l’actiu immobilitzat de la Societat Concessionària resultant d’inversions autoritzades pel Agència Catalana de l’Aigua, fins a 5 punts, amb la fórmula de càlcul: On ci és el cost financer expressat en valors percentuals ofert pel licitador i. Aquest cost es calcula de la manera següent: On αi és, expressada en tant per un, la proporció de recursos aliens necessaris per al finançament de les inversions de la Societat Concessionària, que figuri en l’oferta del licitador i. b és la retribució de les obligacions del Tresor espanyol a 10 anys resultant de l’última subhasta efectuada abans de la data de publicació de l’anunci de licitació del present contracte. di és el diferencial de la retribució financera sobre fons aliens addicional al cost de les obligacions que figuri a l’oferta del licitador i. ii és la retribució sobre fons propis que figuri a l’oferta del licitador i. Llavors la puntuació en aquest apartat resulta de l’aplicació de la funció següent:     21
 23. 23.       On cmin és l’oferta del licitador que tingués un cost financer més baix de totes les presentades i admeses. Baixa sobre els pressupostos de realització de les obres a executar per la Societat Concessionària, fins a 5 punts, amb la fórmula de càlcul: On bi és la baixa expressada en valors percentuals oferta pel licitador i, i bmax és l’oferta del licitador que hagués fet la proposta de baixa més gran d’entre totes les presentades i admeses Millora en relació al compromís mínim de manteniment del personal actual. Puntuació màxima: 3,5 punts Fórmula d’avaluació: P = 3,5 * (Ay / AMX) On: Ay = Mesos addicionals inclosos a l’oferta valorada sobre el compromís mínim AMX = Mesos addicionals màxims oferts sobre el compromís mínim Avaluació global de les ofertes El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa és la suma dels diferents punts assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats. La puntuació màxima a obtenir per uns i altres criteris és de 100 punts. 12.3. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 1. La mesa de contractació pot apreciar el caràcter desproporcionat o anormal de l’oferta presentada, en els supòsits següents: a) Que la baixa sobre el tipus de licitació en la retribució de l’operador estigui situada quinze punts percentuals per sota de la mitjana d’ofertes presentades. b) Que la baixa sobre els preus unitaris de les obres a executar per la Societat Concessionària estigui situada 15 punts percentuals per sota de la mitjana d’ofertes presentades. c) Quan el cost financer sigui inferior en més de 15 punts percentuals a la mitjana de les ofertes presentades.     22
 24. 24.       2. En cas que la mesa apreciés temeritat en alguna o algunes de les proposicions presentades, s’aplica el que preveu l’article 152 del TRLCSP. En aquest sentit ha de notificar aquesta circumstància als interessats, atorgant-los un termini de 10 dies naturals per formular les al·legacions que estimin oportunes. A la vista dels informes tècnics oportuns i, si escau, de les al·legacions formulades pels interessats, la mesa pot optar per excloure la proposició o proposicions amb valors anormals o desproporcionats, o bé per valorar-les amb la reserva que, en cas de resultar adjudicatàries, han de dipositar la garantia complementària de conformitat amb l’article 95.2 del TRLCSP. 3. Als efectes de determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les baixes els licitadors han de presentar una declaració en la qual manifestin si pertanyen a algun grup de societats i en cas afirmatiu s’ha d’indicar les empreses que conformen aquest grup de societats. S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç. Altres consideracions Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles entitats públiques o privades que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de treballadors disminuïts no inferior al 2 %, o bé hagin adoptat les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a l’adjudicació. Si diverses entitats licitadores acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, en cas d’empat respecte a la proposició més avantatjosa, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. Tenen preferència també en l’adjudicació del contracte, sempre que igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació, les proposicions que presentin les empreses que acreditin haver creat en els darrers anys més oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari, i que estiguin incloses en alguns dels col·lectius següents: a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits que estableix l’article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. d) Joves més grans de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors. e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social. f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.     23
 25. 25.       h) Persones desocupades de llarga durada més grans de 45 anys. La creació d’oportunitats d’ocupació per als col·lectius esmentats es pot acreditar mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans formatius i programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans. Així mateix, tenen preferència en l’adjudicació del contracte les persones físiques i jurídiques que disposin d’un pla d’igualtats entre les dones i els homes, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixin de base per a l’adjudicació. Aquests criteris d’adjudicació addicional poden ser acumulatius de manera que, en cas d’empat des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació, té preferència si escau l’empresa que compleixi amb més criteris d’adjudicació addicional. 12.4. Renúncia o desistiment L’òrgan de contractació pot, per raons d’interès públic degudament justificades, i amb notificació prèvia als licitadors, renunciar a subscriure el contracte abans de l’adjudicació. També pot desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’article 155 del TRLCSP. 12.5. Adjudicació L’òrgan de contractació acorda dins del termini de dos mesos, a comptar de l’obertura de les proposicions, l’adjudicació al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requereix al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació que es relaciona a continuació: L’empresa proposada com a adjudicatària, si no està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses (RELI) o, si ho està, però les dades que hi figuren no són vigents ha de presentar la documentació següent: Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del Reglament de Contractes, així com el document d’alta en l’impost d’activitats econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma. Perquè l’entitat acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent, en aquells casos en què no hagi estat possible la seva obtenció a través d’aquells mitjans a què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP. 1. En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques: - Si l’entitat proposada com a adjudicatària és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.   24  
 26. 26.       - Si l’entitat proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit a l’apartat 1 de l’article 82 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aporta una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social: - Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària acreditant que l’entitat es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. - Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, d’estar al corrent en el compliment de les obligacions de l’entitat amb la Seguretat Social. - Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatives que l’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració de la Generalitat de Catalunya i amb l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest cas, el certificat esmentat s’expedeix d’ofici per les intervencions delegades amb sol·licitud prèvia del secretari de la mesa de contractació. No obstant això, quan l’entitat no estigui obligada a presentar les declaracions o documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acredita mitjançant una declaració responsable. A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del Reglament. Així mateix, l’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar la documentació següent: - Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix la clàusula 13 d’aquest plec de clàusules administratives particulars. - Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents. D’acord amb l’article 151.3 del TRLCSP l’adjudicació es produeix dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació esmentada. En cas d’agrupació d’empreses, cadascuna ha d’aportar la documentació acreditativa de les obligacions anteriors. Notificació als licitadors i publicitat de les adjudicacions. L’adjudicació del contracte ha de ser motivada i es notifica als licitadors tal com disposa l’article 151.4 del TRLCSP, i també s’ha de publicar, simultàniament, en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. CLÀUSULA 13. GARANTIA DEFINITIVA 13.1. L’empresa proposada com a adjudicatària ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà en què hagi rebut el requeriment una garantia definitiva per l’import que s’assenyala en l’apartat C del quadre de característiques.     25
 27. 27.       13.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament del TRLCSP. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats es dipositen a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 639 de Barcelona) o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials de Girona, (Carretera de Barcelona, 54), Tarragona (Monestir de Poblet, 3) i Lleida (Lluís Companys, 1). b) Mitjançant aval, prestat en la forma i les condicions establertes a les normes de desenvolupament del TRLCSP, per algun dels bancs, les caixes d’estalvi, les cooperatives de crèdit, els establiments financers de crèdit i les societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats a l’apartat a). c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les condicions establertes a les normes de desenvolupament del TRLCSP, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 13.3. La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del TRLCSP, exonera de constituir la garantia definitiva i només pot ser mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució. 13.4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l’article 100 del TRLCSP. 13.5. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària perquè l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició. 13.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s’ha d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el nou preu modificat del contracte, en el termini de quinze dies des la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes no es consideren les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el capítol II del títol III del llibre I del TRLCSP. 13.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució En el cas que l’adjudicatari no ajusti o reposi la garantia corresponent en els supòsits esmentats en aquest apartat i en els dos anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte. 13.8. En cas que no es constitueixi la garantia es deixa sense efecte l’adjudicació al seu favor. En aquest cas, l’Administració, abans de procedir a fer una nova convocatòria, pot efectuar una nova adjudicació al licitador o licitadors següents, per l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari hi presti la seva conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari té un termini de deu dies hàbils per constituir la garantia definitiva.     26
 28. 28.       Capítol tercer. Disposicions relatives a la formalització del contracte CLÀUSULA 14. OBLIGACIONS PRÈVIES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 14.1. L’adjudicatari del contracte ha de presentar, prèviament a la signatura del contracte, l’escriptura pública de constitució de la Societat Concessionària inscrita en el Registre Mercantil amb els requisits exigits a la clàusula 18 aquest plec i d’acord amb l’oferta realitzada pel licitador. 14.2. L’adjudicatari del contracte ha de presentar document acreditatiu de la representació de la persona que hagi de signar el contracte degudament validat. 14.3. L’adjudicatari, prèviament a la signatura del contracte, ha de presentar les pòlisses d’assegurances exigides en aquest plec segons la descripció, els requisits, les cobertures i les quanties que s’estableixen a l’annex 5. CLÀUSULA 15. DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ I PUBLICACIÓ EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT 15.1. El contracte es formalitza per la Societat Concessionària en document administratiu, que en cap cas no pot implicar alteració dels termes en què s’ha fet l’adjudicació. D’acord amb el que preveu l’article 156.3 del TRLCSP, el termini per a la formalització del contracte no pot superar el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la notificació de l’adjudicació per part dels licitadors. Per raons d’interès públic, aquest termini es pot prorrogar per resolució de l’òrgan de contractació. 15.2. El contingut del contracte ha de ser el que estableixen l’article 26 del TRLCSP i l’article 71 del Reglament (del RGLCAP). 15.3. En el supòsit que la manca de formalització del contracte sigui imputable a l’adjudicatari, es procedeix en la forma que preveu l’apartat 13.9. 15.4. En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’administració, s’indemnitza l’adjudicatari pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència que l’adjudicatari pugui sol·licitar la resolució del contracte. 15.5. La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució del contracte. 15.6. La formalització del contracte es publica en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació i al DOGC, BOE i DOUE. Els documents presentats han de ser originals, còpies degudament autenticades o fotocòpies compulsades. Capítol quart. Forma de gestió i règim econòmic CLÀUSULA 16. FORMA DE GESTIÓ La forma de gestió del servei és la gestió indirecta sota la modalitat de concessió, amb execució d’obra, de conformitat amb el que estableixen els articles 277 i 278 del TRLCSP.     27
 29. 29.       CLÀUSULA 17. CARÀCTER DEL SERVEI El servei manté en tot moment el caràcter de servei públic d’interès de la Generalitat de Catalunya. Les tarifes són exigibles per la Societat Concessionària i, si escau, d’acord amb el que preveu la clàusula 19.2 d’aquest plec. La gestió del servei per part de la Societat Concessionària s’ajusta en tot moment al Reglament que s’adjunta a l’annex 10 d’aquest plec, sens perjudici de les possibles modificacions que en un futur pugui introduir el Consell de la Xarxa Ter-Llobregat. Si la Societat Concessionària considera que s’ha de fer alguna modificació o millora en el citat Reglament, el sotmet a la consideració de l’Agència Catalana de l’Aigua. CLÀUSULA 18. FORMA JURÍDICA DE L’ADJUDICATARI 18.1. L’adjudicatari s’ha de constituir sota la forma jurídica de societat anònima. La denominació social ha d’incloure la menció “concessionària de la Generalitat de Catalunya”. 18.2. Aquesta societat anònima ha de tenir un capital social mínim de TRENTA MILIONS D’EUROS (30.000.000,00 €), dividit en accions nominatives. En el moment de formalització del contracte d’adjudicació aquest capital social ha d’estar desemborsat en un mínim del 25 %. El 50 %, el 75 % i el 100 % han de quedar desemborsats en els períodes: el 50 % abans d’1 any des de la formalització del contracte; el 75 % abans de 2 anys des de la formalització del contracte, i el 100 % abans de 3 anys des de la formalització del contracte. 18.3. Tant si l’adjudicatari fos una empresa individual com una agrupació d’empreses, aquestes han de constituir la societat anònima concessionària un cop notificada l’adjudicació de la licitació. A aquests efectes les agrupacions d’empreses que presentin oferta a aquesta licitació han d’incloure un compromís de constitució de la societat anònima concessionària amb caràcter previ a la formalització del contracte d’adjudicació, indicant la participació en el capital social d’aquesta societat que assumeix cada una de les empreses que conformen l’agrupació, i el caràcter industrial o financer amb el qual intervenen. 18.4. Amb caràcter general, qualsevol modificació de la composició accionarial de la societat que, mitjançant una única o successives operacions, suposi una variació respecte a la participació inicial d’algun dels seus accionistes superior al 5 % s’ha de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’òrgan de contractació. Sens perjudici d’això, en relació amb la transmissió de les participacions dels accionistes de la Societat Concessionària que haguessin aportat la solvència tècnica o mediambiental en els termes establerts a la clàusula 9, és aplicable el següent: Qualsevol transmissió realitzada durant els primers 5 anys de contracte ha de ser prèviament autoritzada de manera expressa i escrita per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’òrgan de contractació. Un cop transcorreguts els primers 5 anys de contracte, qualsevol operació que, aïlladament o conjuntament amb operacions anteriors, suposi la modificació de la participació accionarial de l’accionista en qüestió en un percentatge no superior al 80 %, pot ser realitzada sense limitació, sens perjudici de la seva comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua i l’òrgan de contractació quan la participació transmesa superi el 5 %, tal com s’ha indicat anteriorment.  Per contra, si l’operació de què es tracti (aïlladament o conjuntament amb operacions anteriors) suposa una     28
 30. 30.       modificació de la participació accionarial en qüestió superior al 80 %, és necessària l’autorització expressa i escrita de l’òrgan de contractació, a proposta de l’ACA. En el supòsit en el qual diversos accionistes haguessin fet valer la solvència tècnica o mediambiental exigida a la clàusula 9, les limitacions anteriors únicament s’apliquen respecte d’un d’ells, i la resta pot transmetre la seva participació a la Societat Concessionària sense cap restricció, sens perjudici de l’obligació de comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua quan la participació transmesa superi el 5 %. Quan sigui necessària autorització prèvia, recau autorització expressa favorable sempre que l’adquirent proposat reuneixi, a judici previ de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’ACA, els mateixos, o superiors, requisits de solvència tècnica, econòmica o financera que la entitat transmissora. En cas d’incompliment de les obligacions indicades, l’òrgan de contractació, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, pot procedir a aplicar les penalitats previstes en aquest plec de clàusules administratives incloent-hi la resolució del contracte amb la Societat Concessionària. 18.5. La Societat Concessionària té com a únic objecte social la realització de l’objecte a què es refereix la clàusula 1 d’aquest plec, a excepció d’aquells de caràcter instrumental per al compliment del principal. 18.6. La Societat Concessionària pot encarregar l’execució de les obres, serveis i subministraments necessaris per a l’execució de l’objecte del contracte a una entitat en què participi l’entitat que hagués fet valer la solvència tècnica o mediambiental, sempre que ho faci en condicions de mercat i amb autorització prèvia de l’òrgan de contractació a proposta de l’ACA. 18.7. L’òrgan d’administració està constituït per un consell d’administració, integrat per un mínim de 3 membres. Els administradors exerceixen el seu càrrec per un termini de 4 anys. Es reconeix a la Generalitat de Catalunya el dret a designar un representant permanent que pot intervenir, amb veu però sense vot, en les reunions del consell d’administració. Aquesta representació correspon a la persona que designi l’òrgan de contractació, que serà comunicada a la societat. El representant de l’Administració és convocat a les reunions del consell en els mateixos termes que ho siguin els mateixos consellers i té dret que li sigui facilitada la mateixa informació que se’ls proporcioni. El representant de l’administració pot assistir a les sessions del consell acompanyat pels assessors que consideri oportuns. 18.8. La Societat Concessionària no es pot dissoldre fins que es produeixi la reversió, mitjançant el lliurament a la Generalitat de Catalunya de les infraestructures, les seves instal·lacions i els altres béns necessaris per a l’explotació, manteniment i conservació de l’obra en perfecte estat d’ús, i quan l’Administració concedent aixequi l’acta de recepció corresponent. Els adjudicataris són directament responsables en cas d’incompliment d’aquesta obligació. 18.9. L’exercici social coincideix amb l’any natural. 18.10. Els socis fundadors no es reserven cap avantatge o dret especial.     29
 31. 31.       CLÀUSULA 19. RETRIBUCIÓ DE LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA 19.1. Tarifes del servei La retribució de la Societat Concessionària està constituïda per les tarifes del servei que aquesta percep directament de les entitats subministradores en baixa i dels usuaris del servei en general. La tarifa mitjana inicial és aquella que resulti de l’oferta adjudicatària. L’estructura de les tarifes pot ser modificada i en qualsevol moment per l’òrgan de contractació, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, sempre que es mantingui la tarifa mitjana contractual. En el cas de diferències sobre els cabals a utilitzar per al càlcul de la tarifa mitjana preval en tot moment el criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua. En el cas que l’adjudicatari hagués ofert assolir la tarifa inicial en una o més anualitats, durant aquestes la diferència entre la tarifa inicial i la tarifa resultant de la licitació s’aplica progressivament i en quantitats iguals per a cada anualitat, de manera que a la finalització del període d’aplanament tarifari, la retribució de la Societat Concessionària sigui equivalent a la tarifa oferta més les revisions ordinàries corresponents a les anualitats de l’aplanament. Els ingressos tarifaris obtinguts per la Societat Concessionària poden quedar minorats, si aquesta no assoleix els objectius d’eficiència i qualitat en la gestió del servei. El factor d’ajustament de la gestió del servei, Find, es calcula segons el grau de compliment en relació a les variables d’eficiència hidràulica del sistema, qualitat de l’aigua distribuïda i minimització dels períodes d’interrupció del subministrament a causa de reparacions o altres incidències. El pes relatiu de cadascuna d’aquestes variables i la fórmula de càlcul és la següent: On Eficiència hidràulica del sistema Qualitat de l’aigua distribuïda Afectació subministrament Rendiment Hm No conformitats Cm Afectació 94 % 1,00 Entre 1 i 5 1,00 92 % 0,85 Entre 5 i 15 0,75 90 % 0,70 Entre 15 i 30 0,50 89 % 0,50 >30 0 ≤88 % 0,00 < 20.000 16 h < 20.000 16 h > 45.000 16 h > 45.000 16 h > 45.000 36 h al Sm hab/< 1,00 hab/> 0,90 hab/< 0,80 hab/> 0,50 hab/> 0 La Societat Concessionària emet mensualment un resum de la seva recaptació a validar per l’Agència Catalana de l’Aigua. Trimestralment, la Societat Concessionària presenta el càlcul de la minoració com a resultat d’aplicar del factor d’ajustament per consecució dels objectius d’eficiència i qualitat en la gestió del servei, sobre la recaptació íntegra per la tarifa de subministrament en alta Ter-Llobregat.     30
 32. 32.       L’import de la minoració s’ha de liquidar dins dels 10 dies següents a l’últim dia del trimestre objecte de minoració i s’ingressa en un termini màxim de 30 dies des d’aquesta última data a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. El producte d’aquests ajustaments, l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot optar per aplicar-lo a minoracions de les tarifes en les revisions quinquennals, o bé per finançar millores en la xarxa Ter-Llobregat que no constitueixin una obligació contractual de la Societat Concessionària. En cas que es modifiqui l’estructura tarifària, cal donar audiència a la Societat Concessionària amb caràcter previ a l’adopció de l’acord. 19.2. La Societat Concessionària gira als subministradors d’aigua en baixa i altres usuaris del servei la factura corresponent pels consums realitzats periòdicament. En cas que algun subministrador o usuari del servei no pagui les factures corresponents, amb els seus interessos de demora corresponents, si escau, en el termini de sis mesos, la Societat Concessionària notifica l’impagament a la Generalitat, perquè aquesta última gestioni el cobrament mitjançant la via de constrenyiment. La Societat Concessionària únicament percep de la Generalitat l’import de les quantitats recaptades per aquesta, en el termini de dos mesos des que hagin estat cobrades (principal i interessos de demora). 19.3. La Societat Concessionària assumeix al seu risc i ventura la gestió del cobrament de les tarifes als usuaris del servei, i no pot invocar eventuals problemes de morositat com a causa de reequilibri concessional. 19.4. Tarifes corresponents a les instal·lacions fotovoltaiques La Societat Concessionària actua com a gestor delegat de la facturació i el cobrament de la tarifa corresponent a les instal·lacions fotovoltaiques de producció d’energia elèctrica existents a la xarxa Ter-Llobregat. Els ingressos derivats d’aquesta gestió, així com les millores que en un futur es poguessin realitzar, formen part de la retribució de la Societat Concessionària, i per tant el resultat net de la gestió d’aquestes instal·lacions d’energia elèctrica s’ha de minorar en el càlcul de la tarifa per la gestió de les instal·lacions de proveïment d’aigua potable (tant en el càlcul de les retribucions ofertes inicialment com en els estudis de costos quinquennals). A l’annex 7 d’aquest plec de condicions es detallen les previsions d’ingressos corresponents a la producció d’energia elèctrica fotovoltaica. CLÀUSULA 20. CÀNON A SATISFER A LA GENERALITAT DE CATALUNYA La Societat Concessionària satisfà a l’Administració de la Generalitat de Catalunya un cànon, per a tot el període concessional, de NOU-CENTS NORANTA-CINC MIL MILIONS CINCCENTS SIS MIL CENT EUROS (995.506.100,00 €). Aquest cànon és equivalent al valor net comptable dels actius cedits en ús, deduïdes les subvencions i col·laboracions econòmiques d’altres administracions obtingudes en el seu moment per al seu finançament. L’import d’aquest cànon se satisfà: a) DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN VUIT-CENTS TRENTA EUROS (298.651.830,00 €) com a primer pagament en el moment de la signatura del contracte. b) La resta, en cinquanta anualitats, d’acord amb el desglossament següent:     31
 33. 33.       Anualitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45     Quota 10.704.374,99 11.774.812,49 12.952.293,74 14.247.523,11 15.672.275,42 17.239.502,97 18.963.453,26 20.859.798,59 22.945.778,45 25.240.356,29 40.046.703,33 40.847.637,40 41.664.590,14 42.497.881,95 43.347.839,59 44.214.796,38 45.099.092,31 46.001.074,15 46.921.095,63 47.859.517,55 48.816.707,90 49.793.042,06 50.788.902,90 51.804.680,96 52.840.774,57 53.897.590,07 54.975.541,87 56.075.052,70 57.196.553,76 58.340.484,83 59.507.294,53 60.697.440,42 61.911.389,23 63.149.617,01 64.412.609,35 65.700.861,54 67.014.878,77 68.355.176,35 69.722.279,87 71.116.725,47 72.539.059,98 73.989.841,18 75.469.638,01 76.979.030,77 78.518.611,38 32
 34. 34.       46 47 48 49 50 80.088.983,61 81.690.763,28 83.324.578,55 84.991.070,12 86.690.891,52 L’import capitalitzat a una taxa de descompte del 4,95 % anual de la sèrie de pagaments anuals és equivalent a cinc-cents noranta-set milions tres-cents sis mil cent euros (597.306.100,00 €). L’import d’aquestes quotes s’ha d’ingressar per part del concessionari a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya mitjançant pagaments anuals consecutius començant al cap de dotze mesos després de la signatura del contracte de concessió i acabant en la data de venciment final del contracte. CLÀUSULA 21. EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ La retribució de la Societat Concessionària durant el primer any de concessió resulta de l’aplicació de la tarifa mitjana del servei resultant de l’oferta adjudicatària, expressada en €/m3 registrat, i no es pot revisar fins transcorregut un any des de l’inici de la concessió. Els licitadors pel mateix acte de presentació de la proposició assumeixen explícitament que amb la tarifa mitjana oferta s’assoleix l’equilibri econòmic de la concessió, i no poden invocar amb posterioritat i durant la concessió altres causes de ruptura d’aquest equilibri econòmic que no siguin aquelles recollides en aquest plec de clàusules administratives particulars. L’òrgan de contractació, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, en compliment del que estableix l’article 282 del TRLCSP, ha de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que correspongui, en els supòsits següents: a) Quan l’Administració modifiqui, per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat. b) Quan actuacions de l’Administració determinin de manera directa la ruptura substancial de l’economia del contracte. c) Quan causes de força major determinin de manera directa la ruptura substancial de l’economia del contracte. A aquests efectes s’entén per causes de força major les definides a l’article 231 del TRLCSP i que es detallen a continuació: els incendis ocasionats per l’electricitat atmosfèrica, els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com ara sismes, terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments de terra, temporals marítims, inundacions i altres de similars; les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic. No és causa de força major ni de reequilibri les situacions de sequera atès que és un element recurrent, no excepcional. En aquests casos, l’òrgan de contractació pot optar entre fer una revisió de la retribució de la Societat Concessionària pel procediment descrit més endavant per a les revisions ordinàries quinquennals, o bé habilitar, amb aquesta finalitat, la corresponent partida de despeses en el pressupost de l’exercici següent. En cap cas no es pot prorrogar el termini de durada de la concessió.     33
 35. 35.       CLÀUSULA 22. REVISIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DE LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA 22.1. Revisió ordinària anual En el projecte d’explotació que el licitador ha d’incloure a la seva proposició econòmica cal detallar els costos d’operació previstos per a la primera anualitat en l’escenari de gestió en situació d’abundància o normalitat (o), incloent-hi les despeses generals i benefici industrial, les amortitzacions (a), la retribució financera de la inversió (r) i el component risc anualitzat per a atenció de les despeses d’operació de les ITAM per sobre del mínim de manteniment en anys corresponents a escenaris de gestió diferents de l’abundància (h) establert en aquest plec de clàusules. Tenint en compte aquests conceptes, el càlcul de la retribució del primer any de concessió s’efectua de la manera següent: On On R1 és la retribució total en termes anuals de la primera anualitat, Tm1 és la tarifa mitjana de la primera anualitat i Q1 és la previsió de volums registrats per al primer any de concessió, que s’estima d’acord amb les determinacions que estableix aquest plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques cp1 és la quota corresponent al cànon diferit a pagar pel concessionari de la primera anualitat. I, r1 = c1 · A0 + (c1 – 0,0495) · B0 On αi és, expressada en tant per un, la proporció de recursos aliens necessaris per al finançament de les inversions de la Societat Concessionària, que figuri en l’oferta adjudicatària. Té un valor fix al llarg de tot el període concessional amb independència dels canvis que en un futur experimenti l’estructura de capital de la Societat Concessionària.     b1 és la retribució de les obligacions del Tresor espanyol a 10 anys, la referència de la qual és, per al càlcul de les puntuacions establertes en els criteris de selecció, el resultat de l’última subhasta efectuada abans de la data de publicació de l’anunci de licitació d’aquest contracte, i, per al càlcul de la retribució dels primers 7 anys, la subhasta immediatament anterior a la data d’adjudicació del contracte. d és el diferencial de la retribució financera sobre fons aliens addicional al cost de les obligacions que figuri a l’oferta adjudicatària. i és la retribució sobre fons propis que figuri a l’oferta adjudicatària. A0 és el valor net de l’actiu immobilitzat de la Societat Concessionària en el moment de formalització del contracte, és a dir, un cop satisfet el cànon fix d’utilització. B0 és el cànon diferit pendent d’amortització. a1 és l’import de la primera anualitat de l’amortització que resulta de dividir el valor net de l’actiu immobilitzat de la Societat Concessionària en el moment de formalització del 34
 36. 36.       contracte, és a dir, un cop satisfet el cànon fix d’utilització, pel total d’anys de durada del contracte. El càlcul de la tarifa mitjana en els següents 5 anys del període concessional s’efectua de la manera següent: On I on Cpt = valor taula clàusula 20 Definim: εt com l’índex de compliment del nivell d’eficiència en l’anualitat immediatament anterior al moment de la revisió. L’índex d’eficiència es calcula en relació a les variables següents: eficiència hidràulica del sistema, qualitat de l’aigua distribuïda, minimització dels períodes d’interrupció del subministrament a causa de reparacions o altres incidències, i qualitat metrològica dels aparells de mesura de cabals a l’entrada i a la sortida del sistema. El plec de prescripcions tècniques estableix el pes relatiu de cadascuna d’aquestes variables i la fórmula de càlcul del coeficient. El grau de compliment el determina l’auditoria tècnica efectuada anualment per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’índex d’eficiència no pot superar el rang següent: 0,95 <ε<1.05 δt com a l’increment interanual de l’índex general de preus al consum en el període anual immediatament anterior al període de la revisió. A el valor net de l’actiu immobilitzat de la Societat Concessionària resultant d’inversions autoritzades per l’òrgan de contractació a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’inici del període objecte de la revisió, i t com la referència a l’anualitat per a la qual es calcula la retribució revisada. Les quotes d’amortització es calculen en el moment d’incorporació de l’actiu en funció de la durada que resti del període concessional. En cas que eventualment es produeixin inversions en un moment proper a la finalització del període contractual, les parts poden acordar períodes més llargs d’amortització, i el valor net comptable queda pendent d’amortitzar a la fi del període concessional com un dret de reversió a favor de la Societat Concessionària.     35
 37. 37.       L’índex d’eficiència (ε) resulta del grau de compliment de la gestió de la Societat Concessionària en relació a les variables següents: eficiència hidràulica del sistema, qualitat de l’aigua distribuïda, minimització dels períodes d’interrupció del subministrament a causa de reparacions o altres incidències, i qualitat metrològica dels aparells de mesura de cabals a l’entrada i a la sortida del sistema. El plec de prescripcions tècniques estableix el pes relatiu de cadascuna d’aquestes variables i la fórmula de càlcul del coeficient. El grau de compliment el determina l’auditoria tècnica efectuada anualment per expert independent designat per l’Agència Catalana de l’Aigua, a càrrec de la Societat Concessionària. El procediment d’aprovació de la revisió tarifària s’inicia amb la sol·licitud per part de la Societat Concessionària a l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme que té 30 dies per resoldre la petició. En el cas que aquesta Agència consideri que es necessiten aclariments o informacions addicionals sobre algun dels conceptes emprats en el càlcul de la revisió, ho ha de requerir a la Societat Concessionària. El termini de 30 dies que s’acaba d’esmentar es considera suspès mentre la Societat Concessionària no doni compliment al requeriment. Un cop resolt l’expedient, l’Agència Catalana de l’Aigua l’ha de remetre a la Comissió de Preus de Catalunya perquè aquest organisme autoritzi, si escau, la revisió tarifària. Les revisions de tarifes produeixen els seus efectes l’endemà de la publicació al DOGC de l’acord d’autorització per part de la Comissió de Preus de Catalunya. 22.2. Revisió ordinària quinquennal Cada 5 anys, la revisió tarifària s’efectua mitjançant un estudi de costos que coincideix amb una revisió dels objectius d’eficiència per al següent període quinquennal. Els objectius d’eficiència revisats en cap cas no poden ser inferiors a aquells que s’havien establert per al període anterior. Els nous objectius d’eficiència els determina l’Agència Catalana de l’Aigua, amb audiència prèvia de la Societat Concessionària. L’estudi de costos és redactat per la Societat Concessionària i sotmès a l’aprovació de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest estudi recull, si escau, el major cost derivat dels nous objectius d’eficiència. L’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’un període màxim de 30 dies per determinar la procedència de l’estudi, i pot requerir en qualsevol moment la Societat Concessionària perquè acrediti, documenti o aclareixi qualsevol dada o extrem en relació a aquest estudi. En cas que l’Agència Catalana de l’Aigua entengui que hi ha a l’estudi imports no prou justificats o previsions inconsistents, pot, amb audiència prèvia a la Societat Concessionària, esmenar els seus resultats. El requeriment formal de dades, documents o justificacions per part de l’Agència Catalana de l’Aigua interromp el termini per a la resolució fins que s’aportin per part de la Societat Concessionària. En particular, i en relació amb els costos energètics, l’Agència Catalana de l’Aigua pot revisar l’increment d’energia elèctrica i oferir a la Societat Concessionària la subscripció d’un contracte de subministrament d’energia elèctrica que en el conjunt suposi un cost elèctric menor. El càlcul dels costos elèctrics es fa sobre el cost d’aquesta alternativa, amb independència que la Societat Concessionària subscrigui o s’adhereixi a aquesta alternativa. L’estudi de costos estableix uns nous valors inicials per als costos d’operació previstos per a la primera anualitat del període quinquennal en escenaris de gestió d’abundància o normalitat (o), incloent-hi les despeses generals i el benefici industrial, les amortitzacions (a), la retribució financera (r) i el component risc anualitzat per a l’atenció de les despeses d’operació de les ITAM per sobre del mínim de manteniment en escenaris de gestió de normalitat, prealerta de sequera o alerta de sequera (h).     36

×