Aprovació del #fracking: prospeccions a alta profunditat de gas per trencament a subsòl i municipis afectats. DOGC Núm. 6221 – 27.9.2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Aprovació del #fracking: prospeccions a alta profunditat de gas per trencament a subsòl i municipis afectats. DOGC Núm. 6221 – 27.9.2012

on

 • 1,148 views

Aprovació del #fracking: prospeccions a alta profunditat de gas per trencament a subsòl i municipis afectats: Avinyó, Borredà, Calldetenes, Folgueroles, Gaià, Gurb, la Quar, la Vall d’en Bas, ...

Aprovació del #fracking: prospeccions a alta profunditat de gas per trencament a subsòl i municipis afectats: Avinyó, Borredà, Calldetenes, Folgueroles, Gaià, Gurb, la Quar, la Vall d’en Bas, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Olost, Olvan, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Roda de Ter, Sagàs, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Corcó, Santa Maria de Merlès, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Vic i Vilanova de Sau. DOGC Núm. 6221 – 27.9.2012.

Statistics

Views

Total Views
1,148
Views on SlideShare
1,147
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Aprovació del #fracking: prospeccions a alta profunditat de gas per trencament a subsòl i municipis afectats. DOGC Núm. 6221 – 27.9.2012 Aprovació del #fracking: prospeccions a alta profunditat de gas per trencament a subsòl i municipis afectats. DOGC Núm. 6221 – 27.9.2012 Document Transcript

 • DOGC Av. de Josep Tarradellas, 20 Tel. 93 292 54 00 Fax 93 292 54 35 08029 Barcelona ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 Diari Oficial de la Generalitat de CatalunyaAny 36 / 2a època Dijous, 27 de setembre de 2012 Núm. 6221 Sumari CVE-DOGC-A-6221-S DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques ca- talanes............................................................................................................................ 44891 DECRET 101/2012, de 25 de setembre, pel qual es modi- fica el Decret 160/2010, de 9 de novembre, de regulació del premi Ramon Margalef d’Ecologia........................................ 44895 ACORD GOV/92/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el Programa Catalunya Emprèn.............................................. 44897 DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DECRET 102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en preven- ció, extinció d’incendis i salvaments, i se n’estableix el currículum........................................................................................................... 44902 ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament..................................................................................................... 449572012Generalitat de Catalunya Anuncis Tel. 93 292 54 14. Fax 93 292 54 33 anuncis@gencat.cat Av. de Josep Tarradellas, 20 08029 Barcelona Internet http://www.gencat.cat/dogc
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44888 CVE-DOGC-A-6221-SCORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de 18 de juliol CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució EMO/1099/2012,de 2012, per la qual s’autoritza la modificació de la de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladoresdenominació específica del centre d’educació infantil de les línies d’ajut a projectes d’innovació agrupada iprivat Astèrix, de Badalona (DOGC núm. 6183, pàg. projectes de canvi estratègic d’alt impacte i s’obren les38729, d’1.8.2012).. ......................................................................................... 44960 convocatòries per a l’any 2012 (DOGC núm. 6147, pàg. 30021, de 12.6.2012)...................................................................................... 44993DEPARTAMENTDE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ALTRES ensRESOLUCIÓ TES/1911/2012, de 9 d’agost, per la qual Consorci d’Educació de Barcelona........................................................ 44994es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambientaldel projecte d’un parc d’emmagatzematge i expedició deproductes petrolífers al terme municipal de Barcelona CÀRRECS I PERSONAL(exp. BA20100133)......................................................................................... 44961 DEPARTAMENTEDICTE de 13 de setembre de 2012, sobre un acord de la DE LA PRESIDÈNCIAComissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referental municipi de Bellvei.................................................................................... 44969 RESOLUCIÓ PRE/1916/2012, de 18 de setembre, de convocatòria de provisió, pel sistema de lliure desig-EDICTE de 14 de setembre de 2012, sobre un acord de la nació, d’un lloc de treball de l’Oficina del Govern delComissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent Departament de la Presidència (convocatòria de provisióal municipi de la Nou de Gaià............................................................... 44972 núm. PR 18/2012).............................................................................................. 44995EDICTE de 17 de setembre de 2012, sobre un acord de la RESOLUCIÓ PRE/1917/2012, de 18 de setembre, deComissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent convocatòria de provisió, pel sistema de lliure desig-al municipi de Barberà de la Conca................................................. 44976 nació, d’un lloc de treball de l’Oficina del Govern del Departament de la Presidència (convocatòria de provisióCORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre TES/150/2012, de 31 núm. PR 19/2012).............................................................................................. 45001de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació detaxes vigents que gestiona el Departament de Territo- DEPARTAMENTri i Sostenibilitat (DOGC núm. 6149, pàg. 30990, de de governació14.6.2012).................................................................................................................. 44980 I RELACIONS INSTITUCIONALS CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució GRI/1244/2012,DEPARTAMENT de 31 de maig, per la qual es fan públiques resoluci-D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ons en matèria de personal funcionari amb habilitacióALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL de caràcter estatal (DOGC núm. 6158, pàg. 33573, deCORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre AAM/195/2012, de 21 27.6.2012).................................................................................................................. 45007de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores delsajuts per a l’execució de programes de sanitat animal, DEPARTAMENTes modifiquen les bases reguladores dels ajuts per a la D’ECONOMIA I CONEIXEMENTmillora de la capacitat tècnica de gestió de subproduc- AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYAtes animals no destinats a consum humà (SANDACH),aprovades per l’Ordre AAM/297/2011, de 27 d’octubre, RESOLUCIÓ ECO/1903/2012, de 3 de setembre, per lai es convoquen ambdues línies d’ajuts per a l’any 2012 qual es dóna compliment a la sentència recaiguda en el(DOGC núm. 6162, pàg. 34266, de 3.7.2012)...................... 44981 recurs contenciós administratiu número 414/2008........... 45008DEPARTAMENT DEPARTAMENTDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA D’ENSENYAMENTDECRET 103/2012, de 25 de setembre, pel qual s’aprova CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/1411/2012,el Reglament del Consell Rector del Pla nacional de de 22 de juny, de modificació de la Resoluciójoventut de Catalunya.................................................................................... 44982 EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista únicaDEPARTAMENT d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntua-D’empresa i ocupació ció total del barem (DOGC núm. 6171, pàg. 36442, de 16.7.2012).................................................................................................................. 45010AGÈNCIA DE SUPORTA L’EMPRESA CATALANARESOLUCIÓ EMO/1902/2012, de 24 d’agost, per la quals’aproven les bases reguladores del Programa d’incor-poració de talent per a filials d’empreses catalanes al’estranger i s’obre la convocatòria per a l’any 2012..... 44986 http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44889 CVE-DOGC-A-6221-SDEPARTAMENT R ESOLUCIÓ TES/1907/2012, de 13 d’agost, per laDE SALUT qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’au- torització ambiental per a una activitat de centre deACORD GOV/91/2012, de 25 de setembre, de nomena- vehicles fora d’ús al terme municipal d’Òdena (exp.ment del senyor Josep Maria Argimon i Pallàs com a BA20100025)........................................................................................................ 45021conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluaciói Qualitat en Salut.. ............................................................................................ 45011 RESOLUCIÓ TES/1908/2012, de 13 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució per incorporar un canvi noRESOLUCIÓ SLT/1912/2012, de 12 de setembre, de ces- substancial a l’autorització ambiental per a una activitatsament i nomenament de vocals del Consell Català de de descontaminació i desballestament de vehicles forala Salut.. ........................................................................................................................ 45012 d’ús al terme municipal de Montcada i Reixac (exp. B1CNS120033).. ................................................................................................. 45023RESOLUCIÓ SLT/1913/2012, de 12 de setembre, de ces-sament i nomenament de membres de consells de salut RESOLUCIÓ TES/1909/2012, de 14 d’agost, per la qualde regions sanitàries del Servei Català de la Salut i del es fa pública la Resolució per incorporar un canvi noConsorci Sanitari de Catalunya............................................................ 45013 substancial a l’autorització ambiental per a una activitat de descontaminació i desballestament de vehicles foraRESOLUCIÓ SLT/1914/2012, de 12 de setembre, de no- d’ús al terme municipal de Castellar del Vallès (exp.menament d’un vocal del Consell de Direcció del Servei B1CNS110036).................................................................................................... 45024Català de la Salut................................................................................................ 45014 RESOLUCIÓ TES/1910/2012, de 7 d’agost, per la qualDEPARTAMENT es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autoritza-DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ció ambiental per a una activitat d’un parc d’emmagat-RESOLUCIÓ BSF/1915/2012, de 13 de setembre, per zematge i expedició de productes petrolífers al termela qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de municipal de Barcelona (exp. BA20100133).. ...................... 45025persones aspirants admeses i excloses a la convocatòriadel procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa EDICTE de 19 de setembre de 2012, de notificació ade treball de personal laboral de categories finalistes del diverses empreses de la citació per a vistes convocadesDepartament de Benestar Social i Família................................ 45015 per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya................ 45027 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA ANUNCIS de la Generalitat de Catalunya ANUNCI d’informació pública (ref. AA2012000969).. . 45028 DEPARTAMENTDEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,D’INTERIOR ALIMENTACIÓ I MEDI NATURALEDICTE de 13 de setembre de 2012, de notificació de la EDICTE de 18 de setembre de 2012, pel qual es dónaresolució d’un expedient sancionador incoat per infracció publicitat a la Resolució de 7 de setembre de 2012 quea la normativa de protecció de la seguretat ciutadana... 45017 acorda la pròrroga de l’expedient de classificació del camí ramader del monestir de Poblet a Prades, als ter-DEPARTAMENT mes municipals de Vimbodí i Poblet i de Prades, a lesDE TERRITORI I SOSTENIBILITAT comarques de la Conca de Barberà i el Baix Camp, i deRESOLUCIÓ TES/1904/2012, de 8 d’agost, per la qual es nomenament de l’instructor de l’expedient.. ........................... 45029fa pública la Resolució de rectificació de la Resolucióde 26 de maig de 2011 que va atorgar l’autorització EDICTE de 18 de setembre de 2012, de notificació de laambiental per a una activitat de fabricació de baietes de resolució de baixa en el Registre de nuclis zoològics decel·lulosa al terme municipal de Malgrat de Mar (exp. Catalunya (núm. G23/00002)................................................................ 45030BA20100196)........................................................................................................ 45018 EDICTE de 19 de setembre de 2012, pel qual es notificaRESOLUCIÓ TES/1905/2012, de 9 d’agost, per la qual es l’inici d’expedients sancionadors i plecs de càrrecs.. ..... 45031fa pública la Resolució de rectificació de la Resolucióde 19 de maig de 2005 que va atorgar l’autorització EDICTE de 19 de setembre de 2012, pel qual es notificaambiental per a una activitat d’emmagatzematge i mòlta una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp.d’escòries d’alumini al terme municipal de Vilanova i SAR-G-4-2012)................................................................................................... 45033la Geltrú (exp. BA20030011).. .............................................................. 45019 EDICTE de 19 de setembre de 2012, pel qual es notificaRESOLUCIÓ TES/1906/2012, de 9 d’agost, per la qual es l’inici d’expedients sancionadors i propostes de reso-fa pública la Resolució de rectificació de la Resolució lució................................................................................................................................. 45034de 13 de gener de 2005 que va atorgar una autoritza-ció ambiental al terme municipal de Montmeló (exp. EDICTE de 20 de setembre de 2012, pel qual es notifiquenBA20030084)........................................................................................................ 45020 resolucions d’expedients sancionadors........................................ 45035 http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44890 CVE-DOGC-A-6221-SDEPARTAMENT ANUNCIS de l’Administració de justíciaDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIAEDICTE de 12 de setembre de 2012, pel qual es notifica JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAel plec de càrrecs formulat en la instrucció de l’expedient I INSTRUCCIÓdisciplinari incoat al senyor Enric Martí Salamó............... 45037 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 960/2011).. ............. 45073DEPARTAMENTD’empresa i ocupació EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 13 deANUNCI pel qual es publica la sol·licitud dels permi- Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinarisos d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i (exp. 519/2011).................................................................................................... 45074Leonardo..................................................................................................................... 45038 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona,DEPARTAMENT sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1259/2010)........... 45076DE JUSTÍCIA E DICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 2 deEDICTE de 17 de setembre de 2012, pel qual es fa pública Vilafranca del Penedès, sobre actuacions de judici ver-una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del bal (exp. 970/2008).......................................................................................... 45078Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada enel recurs d’apel·lació núm. 170/2010............................................. 45039 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinariALTRES ens (exp. 757/2010).................................................................................................... 45079Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell................................ 45040 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 35 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 314/2012-A1)........ 45080 ANUNCIS de l’Administració local EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Barcelona,AJUNTAMENTS sobre actuacions de judici verbal (exp. 1379/2011)............ 45081Alpicat.................................................................................................................................. 45041 E DICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 7 deGirona................................................................................................................................... 45042 l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judiciGisclareny......................................................................................................................... 45045 verbal (exp. 306/2012).................................................................................. 45083Manresa............................................................................................................................... 45046Montcada i Reixac................................................................................................... 45047 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona,Montornès del Vallès............................................................................................. 45049 sobre actuacions de judici verbal (exp. 1478/2010-C2)..... 45085Móra d’Ebre................................................................................................................... 45051Olot.......................................................................................................................................... 45059 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 42 deReus. ....................................................................................................................................... 45060 Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinariSarral...................................................................................................................................... 45062 (exp. 386/2010).................................................................................................... 45087Vidreres............................................................................................................................... 45064Viladrau............................................................................................................................... 45065 EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona,Vilanova de l’Aguda.............................................................................................. 45066 sobre actuacions de judici verbal (exp. 216/2012)............... 45089CONSELLS EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Igualada,COMARCALS sobre procediment ordinari (exp. 851/2010).. ........................ 45091Pallars Jussà.................................................................................................................... 45067 E DICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinariDIPUTACIONS (exp. 1209/2011)................................................................................................. 45092Barcelona. ......................................................................................................................... 45070ALTRES ANUNCIS diversosORGANISMESMancomunitat de Municipis per la Música a les Garrigues 45072 Agència de Salut Pública de Barcelona............................................. 45093 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya........................ 45095 Cooperativa Pintura Esplugues, Sccl.............................................. 45097 Institut Ramon Llull............................................................................................... 45098 * http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • DOGC 6221 – 27.9.2012   44891DISPOSICIONS CVE-DOGC-A-12265051-2012DEPARTAMENTDE LA PRESIDÈNCIADECRET LLEI2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitattemporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sectorpúblic i de les universitats públiques catalanes.El presidentde la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, id’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,promulgo el següentDECRET LLEIPreàmbul Els complements de les prestacions econòmiques de la incapacitat temporalen l’àmbit de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiquescatalanes, van ser objecte de regulació en la disposició addicional sisena de la Llei5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creacióde l’impost sobre les estades en establiments turístics, de conformitat amb la qualquedaven suspesos els acords i pactes per al personal funcionari i estatutari, i esdeclaraven inaplicables les clàusules dels convenis col·lectius sobre reconeixementde millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapa-citat temporal per contingències comunes del règim de previsió social d’aplicació.No obstant l’anterior, i d’acord amb la mateixa Llei, quedava vigent per al personalfuncionari al servei de l’Administració de la Generalitat i de les universitats públi-ques catalanes, allò que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009,de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, la qual,amb caràcter de disposició bàsica, establia que el personal funcionari integrat enel règim general de la Seguretat Social en situació d’incapacitat temporal dispo-sava de la mateixa protecció, durant els tres primers mesos, que la prevista per alsfuncionaris civils de l’Estat en l’article 21.1.a) del Reial decret legislatiu 4/2000,de 23 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre Seguretat Social delsfuncionaris civils de l’Administració de l’Estat. En aquest article 21.1.a) s’establiaque, durant els tres primers mesos, la prestació econòmica en situació d’incapacitattemporal consistia en la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucionscomplementàries del lloc de treball que s’ocupa. Pel que fa al personal laboral i al’efecte d’homogeneïtzar les situacions, s’habilitava perquè, mitjançant la negoci-ació col·lectiva, es pogués acordar com a màxim, i en concepte de millora directade les prestacions de la Seguretat Social, la percepció de la totalitat de retribucionsdurant els tres primers mesos. Posteriorment, el Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per ga-rantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, inclou una sèriede mesures de reordenació i racionalització de les administracions públiques i,concretament, l’article 9 estableix els límits al règim aplicable als complementsretributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Socialper incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques,organismes i entitats que en són dependents. La nova regulació estatal, que és d’aplicació a totes les administracions públiquesi al seu sector públic, implica un canvi d’orientació en aquesta matèria, de tal maneraque permet abordar-la des de la perspectiva dels primers dies d’incapacitat laborali aixeca, alhora, les limitacions vigents fins al moment, i deroga expressament ladisposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44892 CVE-DOGC-A-12265051-2012generals de l’Estat per a l’any 2010, i l’article 21.1.a) del Reial decret legislatiu 4/2000,de 23 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre Seguretat Social delsfuncionaris civils de l’Administració de l’Estat. Així doncs, i vist que han quedat alterades substancialment les bases sobreles quals s’articulà el règim autonòmic sobre millores directes a les prestacionseconòmiques d’incapacitat temporal, l’aprovació d’aquest Decret llei es justificaen la necessitat d’adaptar urgentment la normativa aplicable pel que fa al sistemade millores directes a la prestació econòmica d’incapacitat temporal al personalal servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com deles universitats públiques catalanes, atès que la disposició transitòria quinzena delReial decret llei 20/2012 disposa que cada Administració pública ha de desenvo-lupar les previsions que conté l’esmentat article 9 en el termini de tres mesos desde la publicació del Reial decret llei, termini a partir del qual aquest article tindràefectes en qualsevol cas. A banda de la necessitat urgent d’adaptar la legislació vigent dins el terminiperemptori establert en la normativa bàsica, s’ha considerat necessari equiparar elrègim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal al previst per al personalal servei de l’Administració general de l’Estat, a l’efecte de no generar desigualtatsretributives poc raonables entre els empleats públics d’acord amb l’Administracióper a la qual presten els seus serveis. Atesa la situació plantejada, i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, davant la necessitatextraordinària i urgent que suscita la propera finalització del termini concedit pertal de desenvolupar les previsions de l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 dejuliol, és necessari emprar la forma de decret llei en els termes que preveu l’article64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així, aquest Decret llei es presenta en un únic article que recull les modificaci-ons de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesuresfiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades enestabliments turístics, disposició addicional que regula conjuntament les milloresdirectes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i els sistemes de premisper vinculació o antiguitat, amb la novetat que la modificació estableix un àmbitd’aplicació diferent per a cadascuna d’aquestes mesures.Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, i d’acord amb el Govern,Decreto:Article únic Modificar la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, demesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre lesestades en establiments turístics. 1.  Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012,de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació del’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manerasegüent: “1.  Al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de laGeneralitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Ins-titut Català d’Assistència i Serveis Socials, de les entitats autònomes de caràcteradministratiu, comercial o financer, de les entitats de dret públic, de les societatsmercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, dels consorcis ambparticipació majoritària de la Generalitat, de les fundacions amb participació totalo majoritària de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, inclosesles seves entitats dependents amb participació majoritària, integrat dins el règimgeneral de la Seguretat Social, només se li reconeixerà, mentre es trobi en la situació Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44893 CVE-DOGC-A-12265051-2012d’incapacitat temporal, els complements de la prestació econòmica d’incapacitattemporal següents: ”a)  En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes: delprimer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucionsfixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc laincapacitat; des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que,sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalental setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien elmes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; a partir del dia vint-i-unè,inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que espercebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. ”Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere ensituació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, un complement de laprestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les retribucionsfixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc laincapacitat. ”b)  En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professio-nals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant totel període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucionsfixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc laincapacitat. ”Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies natu-rals.” 2.  Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012,del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació del’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manerasegüent: “3.  El que estableix l’apartat 2 és aplicable al personal funcionari, estatutari ilaboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut,de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials,de les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, de lesentitats de dret públic, dels consorcis amb participació majoritària de la Genera-litat, de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i deles universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents ambparticipació majoritària.”Disposició addicionalRègims especials de Seguretat Social del mutualisme administratiu Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de laGeneralitat adscrit als règims especials de Seguretat Social del mutualisme admi-nistratiu li és d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 20/2012,del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment dela competitivitat. En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingènciesprofessionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà,durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de lesretribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què vatenir lloc la incapacitat.Disposició transitòria El que disposa aquest Decret llei és d’aplicació a les situacions d’incapacitattemporal que s’iniciïn a partir de la data de la seva entrada en vigor. No obstantaixò, al personal en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres me-sos afectat per la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març,de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44894 CVE-DOGC-A-12265051-2012estades en establiments turístics, en la seva redacció anterior, li serà d’aplicació elque estableix aquest Decret llei.Disposició final Aquest Decret llei entra en vigor el 15 d’octubre de 2012. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret lleicooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoquiel facin complir.Barcelona, 25 de setembre de 2012Artur Mas i GavarróPresident de la Generalitat de CatalunyaJoana Ortega i AlemanyVicepresidenta del Govern(12.265.051) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44895 CVE-DOGC-A-12264051-2012DECRET101/2012, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 160/2010, de 9 de no-vembre, de regulació del premi Ramon Margalef d’Ecologia. El Decret 464/2004, de 28 de desembre, va crear el premi Ramon Margalef d’Eco-logia i Ciències Ambientals, amb l’objectiu de retre homenatge a un dels màximsexponents mundials de la ciència ecològica moderna i, en consonància amb aquestafinalitat, reconèixer una trajectòria científica o un descobriment rellevant que hagicontribuït al progrés del pensament científic o al desenvolupament d’instrumentsteòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar. Mitjançant el Decret 160/2010, de 9 de novembre, es va recollir en una únicadisposició la totalitat de les normes reguladores del premi. També es va flexibilitzarel sistema de determinació de la dotació econòmica del premi i se’n va reorganitzarl’estructura organitzativa responsable de la gestió administrativa. Ara, davant la propera publicació de la convocatòria corresponent a la novenaedició del premi, i, a proposta del Consell de Direcció del Premi, es constata laconveniència de modificar dos articles: el que afecta la presentació de candidatures,amb l’objectiu d’ampliar el perfil dels proponents i poder així acceptar i rebre méspropostes; i el que es refereix a la composició del Consell de Direcció del Premi:d’una banda, s’incorpora un nou membre, el/la director/a del Departament deBiologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB, de manera que quedinrepresentades al Consell les universitats catalanes que tenen departament d’ecologiapròpiament dit; i de l’altra, es regula el nomenament de dos dels membres del Consell(la persona membre de la comunitat universitària i la persona membre de la societatcivil amb mèrit reconegut en ecologia), per un període de dos anys, prorrogablesper períodes de la mateixa durada, per facilitar-ne la renovació. De conformitat amb els articles 26.e), 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; Per tot això, a proposta conjunta dels titulars dels departaments de la Presi-dència, d’Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat, i d’acord amb elGovern,Decreto:Article 1 Es modifica l’apartat 3 de l’article 2 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, deregulació del premi Ramon Margalef d’Ecologia, que queda redactat de la manerasegüent: “3. Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors,centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, i altresinstitucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb aquest premi en convo-catòries anteriors i persones que hagin estat membres del jurat. Excepcionalment, espoden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegutprestigi en l’àmbit de l’ecologia.”Article 2 S’afegeix un apartat, el cinc, a l’article 2 del Decret 160/2010, de 9 de novembre,de regulació del premi Ramon Margalef d’Ecologia, amb la redacció següent: “5. Un cop presentades, les candidatures han de ser considerades en dues con-vocatòries més (tres en total), excepte si el/la proponent manifesta explícitamentque la seva proposta no torni a ser considerada.”Article 3 Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, de Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44896 CVE-DOGC-A-12264051-2012regulació del premi Ramon Margalef d’Ecologia, que queda redactat de la manerasegüent: “3. El Consell de Direcció està integrat per les persones següents: ”a) President o presidenta de la Generalitat, que n’exerceix la presidència. ”b) Titular del departament que té competències en recerca, que n’exerceix lavicepresidència primera. ”c) Titular del departament que té competències en medi ambient, que n’exerceixla vicepresidència segona. ”d) President/a de l’Institut d’Estudis Catalans, que n’exerceix la vicepresidènciatercera. ”e) Director/a de l’Institut de Ciències del Mar. ”f) Director/a del Departament d’Ecologia de la Facultat de Biologia de la Uni-versitat de Barcelona. ”g) Director/a del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Eco-logia de la Universitat Autònoma de Barcelona. ”h) Director/a del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals. ”i) Una persona membre de la comunitat universitària o acadèmica catalana. ”j) Una persona membre de la societat civil catalana amb mèrit reconegut en elcamp de l’ecologia. ”k) Una persona designada per la família de Ramon Margalef. ”Les persones indicades en els epígrafs i) i j) són nomenades pel president o perla presidenta del Consell de Direcció. El seu nomenament és per a un període dedos anys, prorrogable per períodes de la mateixa durada.”Barcelona, 25 de setembre de 2012Artur Mas i GavarróPresident de la Generalitat de CatalunyaAndreu Mas-ColellConseller d’Economia i ConeixementLluís Recoder i MirallesConseller de Territori i Sostenibilitat(12.264.051) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44897 CVE-DOGC-A-12265017-2012ACORDGOV/92/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el Programa Catalunya Emprèn. La creació d’empreses com a element per revitalitzar l’activitat econòmica anivell local, nacional, estatal i internacional ha constituït en l’època recent un delsprincipals eixos d’actuació de qualsevol Administració pública que tingui com aobjectiu millorar la situació econòmica del seu entorn. L’augment de les xifres denoves empreses creades s’ha revelat com un factor clau per a l’augment de l’ofertad’ocupació, de les oportunitats d’inserció professional i de la generació de riquesai benestar nacional. La conjuntura econòmica mundial no només no ajuda a aconseguir l’objectiu de totgovernant, que és la plena ocupació, sinó que també està fent més difícil la pervivènciade les empreses existents, alhora que retreu l’aparició de noves vocacions emprene-dores i provoca un increment important i preocupant de l’atur, tot generant una graninquietud social davant de la qual han de respondre les administracions públiques. Davant d’aquesta nova situació el Govern té el deure de reaccionar, i només éspossible fer-ho des de l’actuació decidida de tota la societat, liderada i coordinadapels poders públics, en accions concretes que han de tenir tres eixos:—1  No renunciar a l’estat del benestar social, ni als valors socials, ni a la integració,ni a la solidaritat, ni tampoc a aspectes culturals.—2  Posar en marxa actuacions pal·liatives directes per atendre els més necessitatsi afectats per la crisi amb la pèrdua d’ocupació, les dificultats de subsistència i lapèrdua de capacitat de liquiditat de les empreses.—3  Posar en marxa els mecanismes que propicien la creació dels valors emprene-dors en la societat (esforç, sacrifici, lideratge, estil de vida, etc.) i aportar el marc, lesnormes, el suport i l’acompanyament necessaris per canviar la cultura conformistai subvencionadora per una nova cultura emprenedora. Només les societats emprenedores i creatives són les que poden garantir el progréssocial i econòmic dels seus ciutadans. Una societat altament emprenedora garanteixel retorn de la riquesa al territori, i això és la garantia del progrés social i econòmic.Així mateix, permet un major creixement en èpoques de bonança i, com dèiem,una major resistència en èpoques de crisi. La Generalitat de Catalunya, per la seva proximitat, per les seves competènciesi per la seva responsabilitat, ha de respondre a la crisi actual amb missatges i actu-acions decidides, sense ambigüitats de futur, missatges d’esperança, de confiançaen la capacitat dels seus ciutadans, posant a la seva disposició tots els mitjans,integrant a tots els actors i coordinant totes les accions. Aquest és el gran repte queha d’afrontar i que esperen els seus ciutadans. Aquest canvi, que s’emmarca en una nova revolució cultural, vol i ha d’integrartots els actors econòmics, socials, educatius i culturals de la societat. Per a aixòés imprescindible crear i desenvolupar el Programa Emprèn, que impulsi el canvicultural en la societat i que lideri l’impuls i la creació de noves empreses, com agarantia d’ocupació, creixement econòmic, cohesió social i territorial i, en definitiva,com a la garantia de qualitat de vida de tots els ciutadans. Les persones són, sens dubte, l’element primordial, el motor de qualsevol activitatvital i, òbviament, de qualsevol activitat emprenedora. Les persones emprenedoreshan de trobar en el seu entorn les millors i més àmplies mesures de suport que lesentitats públiques i privades, que participin d’aquest objectiu, han d’afavorir i disposar.Però al mateix temps s’han de preveure mesures motivadores que, en un futur a migo llarg termini, garanteixin cada vegada un major nombre d’emprenedors potencials.Els emprenedors han de considerar que posar en marxa una empresa és una activitatmolt creativa i els ens públics i privats han d’afavorir aquesta creativitat. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44898 CVE-DOGC-A-12265017-2012 Amb la plena confiança en la capacitat emprenedora de les ciutadanes i els ciu-tadans catalans, el programa Emprèn pretén estimular, difondre, detectar, recolzari acompanyar qualsevol iniciativa per crear empresa a Catalunya, de manera que espugui portar a terme de forma senzilla, ràpida i segura perquè culmini en èxit. Per això, la Generalitat de Catalunya crearà els espais, les actuacions i els equipsnecessaris per aconseguir els objectius fixats, integrant tots els actors necessarisper garantir l’èxit del Programa Emprèn. Aquesta és una operació indubtablementnecessària per convertir Catalunya en un espai líder en el progrés social i econòmic,garantir la cohesió social i territorial i garantir la qualitat de vida que es mereixen elsseus ciutadans, generant una dinàmica que no només afecta les generacions actuals,sinó que garanteixi la viabilitat de continuar progressant a les generacions futures.Al capdavant d’aquest Programa ha d’haver un director o directora amb funcionsexecutives, nomenat pel titular del departament d’Empresa i Ocupació. Vist que el Pla de Govern 2011-2014 estableix l’objectiu de promoure el desenvo-lupament empresarial facilitant l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora; Vist el que s’ha exposat, a proposta conjunta de les persones titulars dels depar-taments de la Presidència i d’Empresa i Ocupació, el GovernAcorda:—1  Crear el Programa Catalunya Emprèn, adscrit al Departament d’Empresa iOcupació, amb la finalitat d’impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacionsque preveu el Programa, amb el que es pretén fomentar l’esperit emprenedor i pro-moure la cultura d’empresa a Catalunya, i que figura a l’annex a aquest Acord.—2  Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya.Barcelona, 25 de setembre de 2012Germà Gordó i AubarellSecretari del GovernAnnexPrograma Catalunya Emprèn—1  Missió i objectius 1.1  La missió del Programa és la de fomentar l’esperit emprenedor i promoure lacultura d’empresa a Catalunya tot activant totes les capacitats del país per crear novesempreses i generar ocupació. Es pretén crear i sostenir una xarxa público privada decol·laboració de tots els agents del país compromesos en la creació d’empreses. 1.2  El Programa Catalunya Emprèn té una vigència de tres anys (2012-2014)i queda supeditat a l’existència dels crèdits procedents del Fons de la ConferènciaSectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i el Fons Social Europeu. 1.3  D’acord amb la finalitat esmentada, el Programa Catalunya Emprèn té elsobjectius següents: a)  Aconseguir que Catalunya es converteixi en una regió líder a nivell europeuen la política de creació d’empreses i el foment de la creativitat empresarial. b)  Augmentar el percentatge d’èxit actual de les persones emprenedores. c)  Potenciar el creixement del teixit empresarial per mitjà de l’augment en lacreació d’empreses competitives i sostenibles, i de forma especial les que es basenen un ús intensiu de les TIC. d)  Promoure el sosteniment en el temps de les empreses creades. Treballar perreduir a la meitat el percentatge d’empreses que fracassen en els seus primers cincanys de vida. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44899 CVE-DOGC-A-12265017-2012 e)  Crear i consolidar la cultura positiva de foment i suport a les persones empre-nedores i a la creativitat empresarial en la societat catalana, i en particular en l’àmbitde l’ensenyament. Incrementar la valoració social de la creativitat empresarial i dela figura de l’emprenedor mitjançant la formació al llarg de la vida i en totes lesetapes educatives. f)  Promoure la coordinació amb les administracions públiques, les universitats,els agents socials i econòmics i les entitats per tal de dur a terme una actuació integralque permeti l’atenció completa a les persones emprenedores. g)  Promoure la creació d’empreses des de l’anàlisi dels sectors productius, demanera que ocupin els buits en la cadena de valor. h)  Incrementar el nombre d’empreses creades a partir de processos spin-off enles mateixes empreses, en les universitats i en els centres tecnològics. i)  Crear una xarxa d’agents de captació d’idees i projectes que cobreixi tots elspunts del territori. j)  Enfortir els instruments i les infraestructures existents a nivell nacional desuport a la creació d’empreses, així com promoure la creació d’altres de nous. 1.1  Totes les unitats del Departament d’Empresa i Ocupació que tinguin com-petències relacionades amb els objectius del Programa Catalunya Emprèn haurande col·laborar activament en la consecució dels seus objectius marcats i, així mateix,les funcions del Programa poden assignar-se al personal del Departament quepresta serveis en l’àmbit de l’emprenedoria. En cap cas l’assignació de personal alPrograma podrà suposar un increment de la despesa de personal i tampoc no podrànomenar-se nou personal temporal per a la seva adscripció al Programa. 1.2  Al capdavant del Programa Catalunya Emprèn hi haurà una personaresponsable que ocuparà un dels llocs de l’actual relació de llocs de treball del De-partament d’Empresa i Ocupació reservat a personal eventual d’assessorament oprogrames, amb retribucions assimilades a un lloc de subdirector/a general, nivellA30.2 (dedicació especial).—2  Comissió de Seguiment Interdepartamental 2.1  Encara que l’acció de Govern pel que fa al suport de l’activitat emprenedorase supervisa des del Departament competent en matèria d’emprenedoria i de treballautònom, també afecta àmbits d’altres departaments. Per aquest motiu, i amb l’ob-jectiu de què el Programa Catalunya Emprèn tingui la màxima eficàcia, es crea laComissió de Seguiment Interdepartamental del Programa Emprèn. 2.2  La Comissió de Seguiment Interdepartamental es reunirà sempre que laconvoqui la presidència i, com a mínim, dues vegades l’any. La presidirà el consellerd’Empresa i Ocupació, i tindrà com a vicepresident el secretari general del Depar-tament d’Empresa i Ocupació, qui la presidirà en absència del conseller. 2.3  La Comissió de Seguiment Interdepartamental del Programa CatalunyaEmprèn estarà formada per: El/la conseller/a d’Empresa i Ocupació. El/la secretari/a general del Departament d’Empresa i Ocupació El/la director/a general de Coordinació Interdepartamental del Departament dela Presidència. El/la director/a general d’Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agri-cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El/la director/a de l’Institut Català de les Empreses Culturals del Departamentde Cultura. Un representant designat pel Departament d’Economia i Coneixement, amb rangmínim de subdirector general. El/la conseller/a delegat/da de l’Institut Català de Finances. El/la conseller/a delegat/da de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (AC-C1Ó). El/la president/a del Consell Català de Formació Professional. Un representant designat pel Departament de Governació i Relacions Instituci-onals, amb rang mínim de subdirector general. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44900 CVE-DOGC-A-12265017-2012 Un representant designat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb rangmínim de subdirector general. Un representant designat pel Departament de Salut, amb rang mínim de subdi-rector general. Un representat designat pel Departament d’Ensenyament, amb rang mínim desubdirector general. Un representant designat pel Departament competent en matèria d’universitats,amb rang mínim de subdirector general. Un representant designat pel Departament competent en matèria de joventut,amb rang mínim de subdirector general. El/la director/a del Programa Emprèn. Un/a secretari/secretària executiu/va designat pel secretari/ària general del De-partament d’Empresa i Ocupació, que serà personal del Departament d’Empresa iOcupació o, en tot cas, un membre de la Comissió. 2.1  Les funcions d’aquesta Comissió seran: El seguiment de les actuacions del Programa Catalunya Emprèn. Establir els criteris de coordinació amb totes les actuacions que es realitzen enl’àmbit de l’emprenedoria en els diferents departaments. Establir els mecanismes de col·laboració, integració (si s’escau) i intercanvi d’in-formació entre el Programa Catalunya Emprèn i les altres actuacions. Eliminar duplicitats d’actuacions i promoure la unificació. 2.2  La Comissió de Seguiment Interdepartamental del Programa CatalunyaEmprèn es regirà, pel que fa al seu funcionament intern, per les normes sobre òrganscol·legiats incloses a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procedimentde les administracions públiques de Catalunya.—3  Agents Emprèn 3.1  Amb la finalitat de desenvolupar la iniciativa emprenedora en tot el territoride Catalunya i per poder garantir l’èxit del programa, es desplegarà una xarxa depersones en el territori que s’anomenaran Agents Emprèn i que seran els responsa-bles de contactar amb tots aquells ciutadans i ciutadanes que volen iniciar un nouprojecte d’activitat econòmica (autònoms o empreses). 3.2  Les tasques a realitzar pels Agents Emprèn seran: a)  Donar suport als nous emprenedors. b)  Ajudar al seu procés d’establiment de l’activitat. c)  Recerca de recursos formatius adaptats a les necessitats de les personesemprenedores. d)  Ajudar, validar i conformar el seu pla de negoci. e)  Realitzar les tasques de promoció del programa Catalunya Emprèn. f)  Seguir de forma periòdica les activitats del nou autònom i emprenedor mentreduri el finançament obtingut amb l’ajut del Govern o fins els cinc primers anys. g)  Ajudar a crear les xarxes de cooperació entre diferents emprenedors perafavorir el seu creixement i la seva competitivitat. h)  Impulsar l’ús de les noves tecnologies en tots els projectes. i)  Dur a terme la coordinació i l’àmbit relacional amb les altres institucions oels organismes privats que puguin participar o recolzar el Programa CatalunyaEmprèn, a l’espai d’actuació de cada Agent, en col·laboració i coordinació ambl’Oficina Emprèn. 3.3  Per cobrir plenament el territori nacional s’ha previst la necessitat de 600agents, organitzats en unitats de dues persones, és a dir, 300 unitats Emprèn. 3.4  En una primera fase, els criteris a aplicar per a la distribució territorial delsagents serà el nombre d’habitants, el nombre d’aturats, el potencial econòmic i ladistancia entre municipis; cobertura a tots els municipis majors de 12.000 habitantsi distància màxima entre unitats d’Agents Emprèn de 20 km. En una segona fase, el criteri és el d’assegurar la plena cobertura de tot el territori,amb un mínim de dos unitats d’Agents Emprèn per cada comarca. Per aquests motius hi hauran tres nivells de cobertura entre les diferents unitatsd’Agents Emprèn: Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44901 CVE-DOGC-A-12265017-2012 a)  Dedicats exclusivament al municipi. b)  Dedicats al municipi on estiguin ubicats i als municipis del seu entorn. c)  Dedicats al consell comarcal per garantir la cobertura de tots aquells municipisque no disposin d’unitats d’Agents Emprèn. 3.5  El Departament d’Empresa i Ocupació pot fer encàrrecs de gestió a totesaquelles entitats locals i/o organismes que en depenen, i a les entitats supramunicipalsi/o organismes que en depenen, per tal que puguin disposar d’una o diverses unitatsd’Agents Emprèn que passin a realitzar les tasques d’Agents Emprèn. 3.6  Aquests encàrrecs de gestió es concretaran en convenis específics de ca-ràcter anual amb cada entitat local, en els quals hi figurarà de forma detallada elfinançament del cost de les persones i les seves activitats, les tasques a realitzar,les competències professionals requerides, la dedicació, la responsabilitat de lasubstitució per part del municipi i/o consell comarcal i la dependència funcionalde l’Oficina Emprèn. Així mateix, en el conveni anual corresponent s’ha de ferconstar expressament la inexistència de cap vinculació laboral o contractual delsAgents Emprèn amb la Generalitat de Catalunya.(12.265.017) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44902 CVE-DOGC-A-12264002-2012DEPARTAMENTD’ENSENYAMENTDECRET102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnico tècnica en prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i se n’estableix el currí-culum. L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.1, que correspon a laGeneralitat de Catalunya, en matèria d’ensenyament no universitari, la competènciaexclusiva sobre ensenyaments postobligatoris que no condueixin a l’obtenció d’untítol o d’una certificació acadèmica amb validesa a tot l’Estat i sobre els centresdocents en què s’imparteixin aquests ensenyaments. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu, a l’article 53.4, que corres-pon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris quecondueixin a l’obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant el Decret 284/2011, d’1 de març, s’ha establert l’ordenació generalde la formació professional inicial; l’article 9 desplega els títols propis i l’article 10preveu l’establiment del currículum. Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’ha regulat el Catàleg de quali-ficacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formacióprofessional. La Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunyaestableix, a l’article 3.3, que el seu àmbit d’actuació comprèn els membres delscossos, les escales, les classes i les categories que integren el personal de preven-ció i extinció d’incendis i de salvaments, i, a l’article 5.3.b, preveu que l’Institut deSeguretat Pública de Catalunya ha de promoure, amb caràcter preferent, davant lesautoritats educatives i universitàries, el reconeixement i la convalidació acadèmicade la formació impartida als cossos de policia i de bombers de les institucions pú-bliques de Catalunya, a l’efecte d’impulsar-ne la carrera professional. La creació d’aquest títol propi i la definició del seu currículum és fruit de lacol·laboració entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Departamentd’Ensenyament. La viabilitat de la creació d’aquest títol propi deriva de la inexistència d’un títolestablert pel Govern de l’Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació. Aquest títol s’ha elaborat tenint present les necessitats de qualificació professionaldetectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions iformació professional, i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiquesde l’àmbit socioeconòmic dels centres. El títol creat per aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elabora-des per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat il’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en elperfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració delscontinguts del cicle formatiu. Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de laLlei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment i de les administra-cions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar deCatalunya. En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dic-tamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern, Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44903 CVE-DOGC-A-12264002-2012Decreto:Article 1Objecte Es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’in-cendis i salvaments, i se n’estableix el currículum.Article 2Identificació del títol i perfil professional 1.  Els elements d’identificació del títol són els que s’estableixen a l’apartat 1 del’annex. 2.  El perfil professional del títol és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex. 3.  La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qua-lificacions professionals de Catalunya, que són el referent del perfil professionald’aquest títol, són les que s’indiquen a l’apartat 3 de l’annex. 4.  El camp professional del títol és el que s’indica a l’apartat 4 de l’annex.Article 3Currículum 1.  Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat5.1 de l’annex. 2.  Aquest cicle formatiu s’estructura en els mòduls professionals i les unitatsformatives que s’estableixen a l’apartat 5.2 de l’annex. 3.  La descripció de les unitats formatives de cada mòdul s’estableix a l’apartat5.3. Aquests elements de descripció són: els resultats de l’aprenentatge, els criterisd’avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds. En aquest apartat s’estableix també la durada de cada mòdul professional i de lesunitats formatives corresponents. 4.  Els elements de referència per a l’avaluació de cada unitat formativa són elsresultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.Article 4Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacionsprofessionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, en aquest cicleformatiu s’han de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporinla utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls. A l’apartat 6 de l’annex es determinen els resultats d’aprenentatge, els criterisd’avaluació i la relació de mòduls susceptibles d’incorporar la llengua anglesa.Article 5Espais Els espais i equipaments requerits per al desenvolupament d’aquest cicle formatiusón els que s’estableixen a l’apartat 7 de l’annex.Article 6Professorat Els requisits de professorat es regulen a l’apartat 8 de l’annex.Article 7Efectes professionals del títol Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.Article 8Efectes acadèmics del títol Aquest títol no té efectes acadèmics, sens perjudici que, d’acord amb la normativavigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44904 CVE-DOGC-A-12264002-2012Article 9Convalidacions Les convalidacions de mòduls professionals d’aquest títol s’estableixen a l’apartat9 de l’annex.Article 10Correspondències 1.  La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professio-nals que integren el currículum d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidacióo exempció es regula a l’apartat 10.1 de l’annex. 2.  La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículumd’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació esfixa a l’apartat 10.2 de l’annex.Disposicions addicionalsPrimera La consellera d’Ensenyament ha de promoure, amb caràcter preferent, davantles autoritats educatives, el reconeixement i la convalidació acadèmica del títol dela Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis i salvaments, al’efecte d’impulsar-ne la carrera professional.Segona El Departament competent en matèria d’educació pot implantar el currículumdel títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis isalvaments en els centres que en depenguin. Per impartir aquest currículum, els centres privats autoritzats es regeixen pelprocediment de comunicació i en el cas dels centres de titularitat municipal s’ha depreveure en el corresponent conveni de creació o en addenda posterior. Així mateix, d’acord amb l’article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-cació, tindran la consideració de centre educatiu, a l’efecte de la impartició delcurrículum, els centres públics de la Generalitat, la titularitat dels quals no s’exer-ceix per l’administració educativa, que sol·licitin impartir aquests ensenyamentsi compleixin els requisits. A aquest efecte, el Departament els ha d’inscriure en elregistre de centres que gestiona.Disposicions finals 1.  La consellera d’Ensenyament pot desplegar el currículum que aprova aquest De-cret, tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància. 2.  La consellera d’Ensenyament pot adequar el currículum a les característiquesdels alumnes amb necessitats educatives especials. 3.  La consellera d’Ensenyament pot autoritzar la reorganització de les unitatsformatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.Barcelona, 25 de setembre de 2012Artur Mas i GavarróPresident de la Generalitat de CatalunyaIrene Rigau i OliverConsellera d’Ensenyament Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44905 CVE-DOGC-A-12264002-2012Annex—1  Identificació del títol 1.1  Denominació: prevenció, extinció d’incendis i salvaments. 1.2  Nivell: formació professional de grau mitjà. 1.3  Durada: 2.000 hores. 1.4  Família professional: seguretat i medi ambient. 1.5  Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada del’educació).—2  Perfil professional El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incen-dis i salvaments queda determinat per la competència general, les competènciesprofessionals, personals i socials, les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per larelació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunyaincloses en el títol. 2.1  Competència general La competència general d’aquest títol consisteix a auxiliar i protegir les personesi béns; controlar i extingir els incendis utilitzant els mitjans adequats per interveniren qualsevol lloc on es produeixi una emergència, accident o catàstrofe; traslladarpacients al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entornprehospitalari. 2.2  Competències professionals, personals i socials Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es detallen acontinuació: a)  Actuar en les operacions de salvament, rescat i assistències tècniques, utilit-zant els materials necessaris en cada sinistre, aplicant els protocols de proteccióindividual, prevenció, seguretat i qualitat. b)  Actuar en les operacions de control i extinció d’incendis de diferent naturalesa,aplicant els protocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat. c)  Aplicar els protocols d’actuació en successos descontrolats amb amenaça pera persones, béns o medi ambient, i minimitzar-ne els efectes. d)  Aplicar les tècniques de conducció adients, establint una ruta ràpida i segurasegons els protocols d’intervenció. e)  Resoldre les operacions de manteniment del vehicle, petites reparacions ineteja, i mantenir-lo operatiu. f)  Valorar els comportaments i actituds d’acord amb la seva condició professionali garantir un servei de qualitat a la societat. g)  Evacuar el pacient o la víctima utilitzant les tècniques de mobilització i im-mobilització i adequar la conducció a les seves condicions, per realitzar un trasllatsegur al centre sanitari de referència. h)  Aplicar tècniques de suport vital bàsic, ventilació i circulatori en situació decompromís i d’atenció bàsica inicial en altres situacions d’emergència. i)  Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d’emergències icatàstrofes, sota supervisió i seguint indicacions del superior. j)  Ajudar el personal mèdic i d’infermeria en la prestació del suport vital avançatal pacient en situacions d’emergència sanitària. k)  Donar suport psicològic bàsic al pacient, als familiars i als afectats en situa-cions de crisi i emergències. l)  Netejar i desinfectar l’habitacle del vehicle sanitari i la seva dotació per con-servar-lo en condicions higièniques. m)  Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehi-cle sanitari, aplicant protocols de comprovació per assegurar-ne el funcionament. n)  Controlar i reposar les existències de material del vehicle d’acord amb elsprocediments normalitzats de treball per assegurar la seva operativitat. o)  Actuar en la prestació sanitària i el trasllat de pacients o víctimes, seguint elsprotocols de protecció individual, prevenció, seguretat i qualitat. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44906 CVE-DOGC-A-12264002-2012 p)  Aplicar els procediments logístics que assegurin el transport, la distribució il’abastament dels recursos al lloc del sinistre, d’acord amb les instruccions rebudespel comandament responsable de la intervenció. q)  Aportar dades per elaborar, executar i avaluar plans d’emergència, mapesde risc i dispositius de risc previsible i col·laborar amb els responsables del centrecoordinador. r)  Establir i mantenir la comunicació entre la zona d’intervenció i el centre co-ordinador, operant els equips de comunicacions. s)  Atendre les necessitats de mobilitat i transport dels pacients, víctimes i fami-liars, garantint-ne la privacitat i llibertat. t)  Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats percanvis tecnològics i organitzatius en la prestació dels serveis. u)  Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes iprocediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència. v)  Participar en el treball en equip, respectant la jerarquia en les instruccionsde treball. w)  Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacionslaborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent. x)  Gestionar la seva carrera professional, analitzant-ne les oportunitats d’ocu-pació, autoocupació i d’aprenentatge. y)  Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb unaactitud crítica i de responsabilitat. z)  Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacionsbàsiques en els circuits del seu àmbit professional. 2.3  Capacitats clau Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que sóntransferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen lesd’autonomia, d’innovació, d’organització de treball, de responsabilitat, de relacióinterpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes. 2.4  L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals,personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades perdesplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.—3  Relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de quali-ficacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títolQualificació completa: extinció d’incendis i salvamentUnitats de competència: UC_2-0401-11_2: executar les operacions necessàries per salvar vides en perill UC_2-0402-11_2: executar les operacions necessàries per al control i extinciód’incendis UC_2-0403-11_2: actuar en successos descontrolats amb amenaça per a lespersones, béns o medi ambient UC_2-0404-11_2: executar les operacions necessàries per al control d’emergènciesamb les ajudes tècniques necessàries UC_1-9961-11_2: executar les operacions necessàries per conduir vehiclesd’emergència fins al lloc del sinistre UC_1-9962-11_2: desenvolupar comportaments i actituds d’acord amb la sevacondició professional per prestar un servei de qualitat a la societat UC_1-9963-11_2: estimar inicialment la situació del/de la pacient i realitzar laprimera atenció amb suport vital bàsicQualificació completa: trasllat sanitariUnitats de competència: UC_2-0069-21_1: mantenir preventivament el vehicle sanitari UC_2-0069-22_1: controlar la dotació material del vehicle sanitari UC_2-0070-21_2: valorar inicialment el pacient i realitzar la primera atencióamb suport vital bàsic Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44907 CVE-DOGC-A-12264002-2012 UC_2-0070-22_2: atendre i donar suport en situacions especials i situacionsd’emergència UC_2-0071-11_2: traslladar el pacient al centre sanitari útil UC_2-0072-11_2: aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacionsde crisi—4  Camp professional 4.1  L’àmbit professional i de treball Aquest professional exercirà l’activitat en l’entorn professional de l’adminis-tració autonòmica i local. Instal·lacions aeroportuàries. Empreses dedicades a laproducció, distribució, fabricació i emmagatzematge de productes i substànciesperilloses. Entitats que presten accions de col·laboració internacional. Empresesde trasllat sanitari. 4.2  Les principals ocupacions i llocs de treball són: a)  Bombers de la Generalitat de Catalunya. b)  Bombers de Serveis Municipals. c)  Bombers d’aeroport. d)  Bombers d’empresa privada. e)  Personal tècnic de trasllat sanitari programat. f)  Personal tècnic de trasllat sanitari urgent.—5  Currículum 5.1  Objectius generals del cicle formatiu Els objectius generals d’aquest cicle formatiu són els següents: a)  Relacionar les possibles intervencions, analitzant els protocols establerts perminimitzar les conseqüències del sinistre. b)  Analitzar les tècniques d’intervenció, relacionant el protocols de proteccióindividual, col·lectiu, prevenció, seguretat i qualitat. c)  Reconèixer els signes de successos descontrolats i identificar-ne els proce-diments d’actuació. d)  Analitzar els comportaments i actituds, valorar la condició professional igarantir un servei de qualitat. e)  Relacionar les possibles intervencions, analitzar el focus i la naturalesa del’incendi i minimitzar les conseqüències del sinistre. f)  Relaciona les tipologies dels incendis amb les tècniques d’intervenció. g)  Aplicar tècniques de rescat, relacionant les tipologies d’intervenció i lescaracterístiques del succés. h)  Identificar les intervencions d’assistències tècniques i aplicar els procedimentsestablerts en els diferents sinistres. i)  Descriure el funcionament del vehicle d’emergències, especificant-ne el man-teniment per garantir-ne l’operativitat. j)  Identificar els espais d’intervenció i aplicar els protocols per crear un entornsegur i l’ordre d’intervenció. k)  Relacionar les patologies possibles, analitzant els procediments d’intervencióper evacuar les víctimes de forma segura. l)  Analitzar les tècniques de conducció en condicions adverses i amb pacientsque presentin patologies diferents i identificar les repercussions orgàniques que untrasllat inadequat pot tenir en la salut, en evacuar el pacient o la víctima. m)  Enumerar signes de gravetat, relacionant-los amb criteris i protocols d’actu-ació, per classificar les víctimes. n)  Reconèixer els signes de compromís vital, i relacionar les desviacions de signesexterns respecte dels paràmetres normals, per determinar l’estat del pacient. o)  Aplicar maniobres de reanimació cardiopulmonar i tècniques d’assistènciasanitària inicial, relacionant els símptomes amb les maniobres i tècniques perestabilitzar el pacient. p)  Identificar el material i la mediació de suport vital avançat, i posar-los enrelació amb els protocols necessaris d’actuació per ajudar el personal mèdic id’infermeria. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44908 CVE-DOGC-A-12264002-2012 q)  Aplicar les tècniques de suport psicològic i indicar-ne les més idònies ensituacions d’emergència i de crisi, analitzant els protocols d’actuació, per donarsuport a pacients, familiars i afectats. r)  Relacionar les necessitats de la intervenció amb els recursos a mobilitzar, ianalitzar diverses situacions per atendre la demanda. s)  Caracteritzar les intervencions de manteniment de primer nivell del vehicle idotació, descrivint-les i relacionant-les amb el possible error, per mantenir el vehicleen condicions operatives. t)  Descriure les operacions de neteja i desinfecció de material i equips, descri-vint-les i relacionant-les amb els problemes que es poden presentar, per manca denetedat i desinfecció en els vehicles i la seva dotació. u)  Identificar les comprovacions inicials en els equips i mitjans auxiliars, rela-cionant el seu estat amb les condicions d’operativitat indicades i verificar-ne el seufuncionament. v)  Analitzar els protocols d’actuació i la normativa, determinant els recursos perassegurar-ne el transport, la distribució i l’abastament. w)  Descriure els equips de comunicacions, determinant la seqüència d’opera-cions a realitzar per establir i mantenir la comunicació entre la zona d’intervenciói el centre coordinador. x)  Interpretar mapes, plànols, reconèixer-hi les característiques geogràfiques ielements d’obra civil, per aportar dades al centre coordinador. y)  Identificar els riscos associats a la seva activitat professional i relacionar-losamb les mesures de protecció per actuar en la prestació de diversos serveis. z)  Analitzar possibilitats d’intervenció, identificant i valorant riscos en sinistresi desastres per resoldre problemes i prendre decisions. aa)  Identificar les funcions dels membres de la cadena de comandament, ana-litzar-ne la jerarquia per intervenir-hi en conseqüència. ab)  Relacionar-se en l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte isinceritat per mantenir relacions adequades al treball en equip. ac)  Identificar responsabilitats ètiques i legals i interpretar la legislació vigentper garantir la privacitat i la llibertat del pacient o víctima. ad)  Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analit-zar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com aciutadà democràtic. ae)  Valorar les activitats de treball en la prestació del servei, identificant l’apor-tació al procés global per aconseguir els objectius. af)  Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions méshabituals en llegua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comu-nicar-se en situacions quotidianes del seu àmbit professional. 5.2  Relació dels mòduls professionals i unitats formativesMòdul professional 1: comportaments i actituds d’alt valor professionalDurada: 45 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: valors professionals i socials. 15 hores UF 2: organització del comandament operatiu. 15 hores UF 3: implementació de procediments normalitzats de treball. 15 horesMòdul professional 2: fenòmens naturals i antròpicsDurada: 80 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: protecció civil. 15 hores UF 2: prevenció i seguretat en cas d’incendis. 45 hores UF 3: cartografia i orientació. 20 horesMòdul professional 3: atenció sanitària inicial en situacions d’emergènciaDurada: 160 horesUnitats formatives que el componen: Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44909 CVE-DOGC-A-12264002-2012 UF 1: atenció sanitària immediata. 70 hores UF 2: atenció a múltiples víctimes. 35 hores UF 3: immobilització. 20 hores UF 4: mobilització. 20 hores UF 5: transferència. 15 horesMòdul professional 4: conducció i manteniment de vehicles d’emergènciaDurada: 110 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: funcionament electromecànic del vehicle. 25 hores UF 2: manteniment operatiu i reparacions simples de vehicles d’emergència. 25hores UF 3: itineraris, comunicacions i tècniques de conducció. 40 hores UF 4: condicionament d’espais d’intervenció. 20 horesMòdul professional 5: suport psicològic en situacions d’emergènciaDurada: 60 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: suport psicològic a les víctimes. 35 hores UF 2: suport psicològic a l’actuant. 25 horesMòdul professional 6: control i extinció d’incendisDurada: 378 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: ciències aplicades a l’àmbit de treball. 45 hores UF 2: equips, materials i sistemes pel control i extinció d’incendis. 80 hores UF 3: actuacions en incendis d’edificis urbans, industrials i instal·lacions. 85hores UF 4: actuacions en incendis amb riscos tecnològics. 53 hores UF 5: actuacions en incendis forestals. 85 hores UF 6: actuacions en incendis de característiques especials. 30 horesMòdul professional 7: operacions de salvament i rescatDurada: 110 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: equips, materials i sistemes de salvament i rescat. 25 hores UF 2: actuacions en rescat urbà. 25 hores UF 3: actuacions en sinistres amb mobilitat. 25 hores UF 4: actuacions en recerques. 20 hores UF 5: actuacions de rescat en medi aquàtic. 15 horesMòdul professional 8: operacions d’assistències tècniquesDurada: 85 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: equips, materials i sistemes per a les assistències tècniques. 15 hores UF 2: construccions i instal·lacions de subministrament de serveis. 45 hores UF 3: assistències tècniques en edificis, instal·lacions i espais oberts. 25 horesMòdul professional 9: atenció sanitària especial en situacions d’emergènciaDurada: 150 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: material i medicació. 20 hores UF 2: lesions per agents físics. 40 hores UF 3: lesions per agents químics i biològics. 20 hores UF 4: atenció a patologia orgànica d’urgència. 30 hores UF 5: atenció a patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència. 20 hores UF 6: atenció al part imminent. 20 horesMòdul professional 10: dotació sanitàriaDurada: 85 hores Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44910 CVE-DOGC-A-12264002-2012Unitats formatives que el componen: UF 1: manteniment de la dotació sanitària. 20 hores UF 2: condicionament de la dotació sanitària. 25 hores UF 3: control de material. 20 hores UF 4: control de la documentació. 20 horesMòdul professional 11: formació i orientació laboralDurada: 50 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: el marc normatiu del lloc de treball. 20 hores UF 2: prevenció de riscos laborals. 30 horesMòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedoraDurada: 35 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: equips de treball. 20 hores UF 2: cultura de l’organització i iniciativa emprenedora. 15 horesMòdul professional 13: anglès tècnicDurada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen: UF 1: anglès tècnic. 99 horesMòdul professional 14: formació en centres de treballDurada: 553 hores 5.3  Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formativesMòdul professional 1: comportaments i actituds d’alt valor professionalDurada: 45 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: valors professionals i socials. 15 hores UF 2: organització del comandament operatiu. 15 hores UF 3: implementació de procediments normalitzats de treball. 15 horesUF 1: valors professionals i socialsDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica els valors professionals i socials propis del cos relacionant-los amb lesfuncions i obligacions professionals.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu les fites fonamentals de la història dels cossos relacionats amb laresolució de les emergències. 1.2  Actua prestant una atenció ràpida als ciutadans que ho requereixen. 1.3  Pren decisions basades en l’anàlisi de la situació i els coneixements tècnicsactualitzats. 1.4  Reconeix els elements culturals i socials que envolten la seva professió. 1.5  Actua en els sinistres atenent els valors normatius universals de justícia,solidaritat i igualtat. 1.6  Afavoreix la percepció d’una imatge de qualitat per part dels ciutadans sentconscient de la pertinença al cos i respectant-ne la imatge corporativa. 1.7  Desenvolupa la seva professió amb vocació, dedicació i generositat al serveide les persones per tal de resoldre les situacions d’emergència de forma tècnicamentcompetent. 1.8  Comprèn i assumeix els valors, entre d’altres, de responsabilitat, correcció idisposició per al servei, que han se ser els eixos de la seva conducta professional. 1.9  Descriu els principis deontològics que orienten la seva activitat professionalenvers el ciutadà. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44911 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.10  Coneix i compleix les normes i procediments que han de regir les sevesintervencions i respecta els recursos assignats. 1.11  Identifica i respecta els principis generals de convivència en els diferentscontextos. Manté una actitud crítica constructiva i aporta opcions per al bon fun-cionament del cos de bombers. 2.  Actualitza la seva formació adequant-la a les exigències de l’entorn sociola-boral.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica els itineraris de la formació. 2.2  Reconeix la formació, les innovacions tecnològiques i organitzatives, il’adaptació de la pràctica professional a la realitat social, com a imprescindiblesper a una millora personal i professional. 2.3  Comprèn l’exigència de participar i aprofitar les activitats d’actualitzaciói perfeccionament que s’estableixin a l’ordenament intern. 2.4  Justifica el manteniment d’una bona forma física per minimitzar riscos delesions i complir satisfactòriament amb la seva professió.Continguts 1.  Valors professionals i socials propis del cos: 1.1  Història i evolució dels cossos de bombers. 1.2  Valors universals, valors socials i valors professionals. 1.3  Normes de comportament establertes pel servei. 1.3.1  Principis deontològics. 1.3.2  Normes d’intervenció. 1.3.3  Principis generals de convivència. 1.3.4  Atenció al ciutadà. 2.  Millora i actualització de la formació 2.1  Estructura i objectius de la formació. 2.2  Educació física i entorn laboral.UF 2: organització del comandament operatiuDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Caracteritza l’organització i l’estructura jeràrquica del comandament operatiu,relacionant-les amb les seves funcions i obligacions professionals.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu l’estructura de l’organigrama operatiu. 1.2  Situa en l’organigrama operatiu cadascuna de les figures dels càrrecs queel formen dins de l’estructura de comandament. 1.3  Reconeix l’estructura jeràrquica de la cadena de comandament. 1.4  Defineix les funcions principals dels membres del comandament operatiu. 1.5  Identifica els procediments de comunicació jeràrquica. 1.6  Reconeix els codis identificatius dels comandaments operatius. 1.7  Descriu l’estructura i el funcionament del comandament operatiu segonsla tipologia i la gravetat dels sinistres. 1.8  Descriu el funcionament dels centres de comunicacions i coordinacióoperativa. 1.9  Descriu la metodologia de gestió de l’emergència als centres de control debombers. 1.10  Actua en la seva relació amb els mitjans de comunicació, tenint en compteles ordres rebudes.Continguts 1.  Organització i estructura jeràrquica del comandament operatiu: 1.1  Organigrama: components, funcions i organització. 1.2  Cossos de bombers. 1.3  Centres de coordinació operativa. 1.4  Centres de comunicacions: controls centrals i de regió. 1.5  Bombers i mitjans de comunicació: oficina de premsa. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44912 CVE-DOGC-A-12264002-2012UF 3: implementació de procediments normalitzats de treballDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica procediments normalitzats de treball en les actuacions en sinistres, re-lacionant-ne els requeriments amb les seves funcions i obligacions professionals.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica els protocols d’actuació existents davant de riscos específics itipologies de sinistres. 1.2  Descriu el procés d’una sortida tipus, des de la recepció de l’alarma finsal retorn al parc. 1.3  Interpreta els codis d’identificació dels nivells de gravetat d’un sinistre. 1.4  Descriu la normativa específica del servei. 1.5  Identifica el funcionament general dels sistemes de comunicacions del cosde bombers i les seves eines de gestió. 1.6  Descriu les pautes i els codis existents en les comunicacions d’emergèn-cia. 1.7  Executa correctament les comunicacions rutinàries i urgents. 1.8  Construeix missatges correctes en qualsevol mitjà de comunicació. 1.9  Atén amb eficàcia les comunicacions i recull les dades imprescindiblesper al servei.Continguts 1.  Procediments normalitzats de treball: 1.1  Conceptes de protocol, procediment, instrucció i pla d’acció. 1.2  Protocols d’actuació. 1.3  Eines de gestió. 1.4  Normativa específica del servei. 1.5  Protocols de comunicació. 1.5.1  Equips de comunicació i transmissió. 1.5.2  Xarxes de comunicació.Mòdul professional 2: fenòmens naturals i antròpicsDurada: 80 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: protecció civil. 15 hores UF 2: prevenció i seguretat en cas d’incendis. 45 hores UF 3: cartografia i orientació. 20 horesUF 1: protecció civilDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Caracteritza les funcions i competències pròpies de la protecció civil analit-zant-les i relacionant-les amb les actuacions del cos de bombers.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu les tasques a desenvolupar per part de la protecció civil. 1.2  Identifica les situacions que indiquen la necessitat de realitzar un plad’emergència. 1.3  Relaciona els tipus i les característiques dels plans d’emergència amb elstipus d’activitats i els seus riscos potencials. 1.4  Descriu els mitjans humans i materials disponibles en situacions d’especialsinistralitat. 1.5  Detalla les accions a executar en conats d’emergència, emergències parcialsi emergències generals, segons la perillositat de la situació. 2.  Actua en successos descontrolats amb amenaça per a les persones, béns o el mediambient identificant les situacions de perill i els possibles riscos de sinistralitat.Criteris d’avaluació 2.1  Descriu les característiques dels fenòmens naturals i antròpics. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44913 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.2  Identifica les situacions perilloses amb factors determinants que requereixinaccions d’emergència. 2.3  Identifica funcions operatives dels actuants en diferents successos des-controlats. 2.4  Relaciona les condicions climatològiques pròpies del territori i els possiblesriscos de sinistralitat. 2.5  Defineix les característiques dels sinistres potencials relacionant-los ambles zones de risc i els plans de protecció. 2.6  Descriu la possible repercussió d’un sinistre sobre àrees forestals o indus-trials. 2.7  Aplica procediments normalitzats de treball per pal·liar les conseqüènciesdels riscos meteorològics i geològics. 2.8  Aplica procediments normalitzats de treball per pal·liar les conseqüènciesdels accidents antròpics.Continguts 1.  Funcionament i competències de la protecció civil: 1.1  Marc normatiu i organitzatiu de la protecció civil a Catalunya. 1.2  Funcions, responsabilitats i competències de la protecció civil. 1.3  Plans d’emergència de la protecció civil. 2.  Actuacions en successos descontrolats: 2.1  Classificació de riscos. Descripció de característiques. Origen i conse-qüències. 2.1.1  Meteorologia: riscos associats. 2.2  Procediments normalitzats de treball. 2.3  Mesures de protecció i seguretat.UF 2: prevenció d’incendisDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Reconeix els procediments d’intervenció relacionant-los amb els mitjans deprevenció d’incendis.Criteris d’avaluació 1.1  Coneix la normativa per limitar la propagació interior de l’incendi. 1.2  Reconeix les característiques dels mitjans de prevenció activa i passiva. 1.3  Identifica les instal·lacions de detecció, alarma i extinció contra incendisemprades en edificis, indústries i locals públics. 1.4  Descriu les vies de penetració prioritàries dels edificis. 1.5  Reconeix visualment una façana accessible i les seves obertures d’accés. 1.6  Identifica els diferents sectors existents en un edifici. 1.7  Reconeix les diferents parts que conformen el sistema d’abastament d’aiguaper combatre un incendi. 1.8  Coneix l’estructura i l’organització dels organismes i serveis responsablesde la prevenció d’incendis. 2.  Interpreta els procediments de prevenció operativa relacionant-los amb laprevenció i seguretat d’incendis.Criteris d’avaluació 2.1  Descriu les instal·lacions, edificis i infraestructures de risc. 2.2  Interpreta la simbologia de les fitxes dels elements de risc. 2.3  Relaciona la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis amb lesprotocols normalitzats de treball. 2.4  Interpreta plànols d’emergència contra incendis i d’evacuació d’edificis.Continguts 1.  La prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis: 1.1.  Introducció i conceptes bàsics: 1.1.1  Organismes i serveis de prevenció. 1.1.2  Marc normatiu i reglamentari. 1.2  La intervenció dels bombers. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44914 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.2.1  Condicions d’aproximació i entorn dels edificis. 1.2.2  Accessibilitat exterior als edificis. 1.2.3  Accessibilitat per l’interior. 1.3  Límits a l’extensió de l’incendi. 1.3.1  Reacció, resistència al foc sobre materials i elements constructius 1.3.2  Propagació interior. 1.3.3  Propagació exterior. 1.4  Recursos per a la lluita contra incendis. 1.4.1  Sistemes de control, extinció i evacuació. 2.  Prevenció operativa. 2.1  Instal·lacions, edificis i infraestructures de risc. 2.2  Catàleg d’elements de risc (CER). 2.3  Fitxes operatives d’elements de risc (FOER).UF 3: cartografia i orientacióDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’orientació utilitzant mapes, instruments electrònics d’ori-entació, identificant punts i rutes en diferents entorns.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu els elements interpretatius dels diferents tipus de mapes. 1.2  Localitza punts sobre el terreny a partir de mapes. 1.3  Estableix distàncies entre punts i en defineix els rumbs associats. 1.4  Utilitza instruments electrònics d’orientació. 1.5  Estableix les rutes més adients en entorns urbans, rurals i forestals. 1.6  Identifica els límits d’un sector del territori a partir de dades cartogràfi-ques. 1.7  Identifica els tipus de relleu i els possibles riscos de sinistralitat. 1.8  Coneix i aplica sistemes específics de localització del cos de bombers.Continguts 1.  Tècniques d’orientació: 1.1  Principis bàsics en cartografia. 1.1.1  Elements geogràfics. 1.1.2  L’escala del mapa. 1.1.3  El nord magnètic i geogràfic. 1.2  Sistemes de coordenades. 1.2.1  Les coordenades geogràfiques. 1.2.1  Les coordenades UTM. 1.3  El mapa topogràfic. 1.3.1  La planimetria. 1.3.2  L’altimetria. 1.3.3  La toponímia. 1.3.4  Informació del mapa topogràfic segons l’escala. 1.4  La imatge aèria. 1.4.1  Tipus d’ortofotomapes. 1.4.2  Informació visual de la imatge aèria. 1.5  Les formes del relleu. 1.5.1  Interpretació de les principals formes geomorfològiques del relleu. 1.5.2  Perfils topogràfics. 1.5.3  L’orientació, el pendent i el desnivell. 1.5.4  La conca hidrogràfica. 1.5.5  La conca visual. 1.6  La xarxa viària a Catalunya. 1.6.1  Criteris de classificació i nomenclatura de la xarxa viària catalana. 1.6.2  Elements de referència de la xarxa de comunicacions. 1.7  La cartografia navegable. 1.7.1  Navegació assistida. Tipus. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44915 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.8  Sistemes d’orientació. 1.8.1  Orientació amb brúixola. 1.8.2  Orientació amb elements de referència. 1.8.3  Orientació amb altres instruments. 1.9  Sistemes de localització específics del cos de bombers.Mòdul professional 3: atenció sanitària inicial en situacions d’emergènciaDurada: 160 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: atenció sanitària immediata. 70 hores UF 2: atenció a múltiples víctimes. 35 hores UF 3: immobilització. 20 hores UF 4: mobilització. 20 hores UF 5: transferència. 15 horesUF 1: atenció sanitària immediataDurada: 70 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques de reconeixement inicial, relacionant-les amb l’estat delpacient.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu els procediments per verificar la permeabilitat de les vies aèries. 1.2  Identifica les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació. 1.3  Descriu i executa els procediments d’actuació en cas d’hemorràgies externesamb compromís vital. 1.4  Reconeix els signes de compromís cardiocirculatori. 1.5  Descriu els procediments per avaluar el nivell de consciència del pacient. 1.6  Realitza la presa de les constants vitals. 1.7  Identifica la seqüència d’actuació segons el protocol establert per l’ILCOR(Comitè internacional de coordinació sobre ressuscitació). 1.8  Actua amb seguretat mostrant confiança en si mateix. 2.  Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les ambl’objectiu a aconseguir.Criteris d’avaluació 2.1  Descriu els fonaments de la ressuscitació cardiopulmonar bàsica i instru-mental. 2.2  Aplica tècniques d’obertura de la via aèria. 2.3  Aplica tècniques de suport ventilatori. 2.4  Aplica tècniques de suport circulatori. 2.5  Realitza la desfibril·lació externa semiautomàtica. 2.6  Executa mesures de post-reanimació. 2.7  Aplica normes i protocols de seguretat i d’autoprotecció personal. 2.8  Actua amb seguretat mostrant confiança en si mateix.Continguts 1.  Reconeixement dels signes de compromís vital: 1.1  Fisiopatologia del compromís vital en la persona adulta, infants i lactants:signes respiratoris, signes cardiocirculatoris i signes neurològics. 1.2  Procés de valoració ABC (arway, breathing, circulation). 1.2.1  Primària. 1.2.2  Secundària. 1.3  Presa de constants vitals: freqüència respiratòria, freqüència cardíaca, pols,temperatura, tensió arterial. 1.4  Procediments d’actuació en hemorràgies externes amb risc vital. 1.5  Valoració del nivell de consciència. 1.5.1  Escala AVDN. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44916 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.5.2  Valoració quantitativa. Escala de coma de Glasgow. 1.6  Protocols d’exploració. 2.  Aplicació de tècniques de suport vital bàsic 2.1  Aturada cardiorespiratòria. 2.2  Ressuscitació cardiopulmonar bàsica i instrumental. 2.3  Tècniques d’obertura de la via aèria. 2.3.1  Tècniques de neteja i desobstrucció de la via aèria. 2.3.2  Permeabilització de la via aèria amb dispositius orofaringis. 2.4  Tècniques de ventilació. 2.4.1  Restabliment de la ventilació: reanimació boca a boca, boca-nas; ventilacióamb mascareta de ressuscitació i baló autoinflable. 2.4.2  Indicacions del suport ventilatori. 2.5  Tècniques de suport cardiodirculatori. 2.5.1  Massatge cardíac extern. 2.5.2  Desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA): electrofisiologia cardíacabàsica. Trastorns del ritme. Indicacions, funcionament i recollida de dades d’undesfibril·lador extern semiautomàtic. Manteniment. 2.6  Mesures de post-reanimació. 2.6.1  Controls de la via aèria i la respiració. 2.6.2  Controls de la circulació. 2.6.3  Controls de la funció cerebral. 2.6.4  Controls de la temperatura. 2.7  Normes i protocols de seguretat i d’autoprotecció personal.UF 2: atenció a múltiples víctimes.Durada: 35 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica criteris de classificació de víctimes, relacionant els recursos existentsamb la gravetat i la probabilitat de supervivència.Criteris d’avaluació 1.1  Defineix el concepte de triatge. 1.2  Explica els objectius del primer i del segon triatge. 1.3  Explica els diferents mètodes de triatge inicial classificats segons el seufonament operatiu. 1.4  Aplica un mètode de triatge simple per fer la primera classificació de lesvíctimes. 1.5  Descriu la codificació i l’estructura de les targetes de triatge. 1.6  Descriu els mètodes d’identificació de les víctimes. 1.7  Prioritza l’evacuació de les víctimes seleccionant el mitjà de transportadequat. 1.8  Pren decisions amb rapidesa. 2.  Classifica les accions terapèutiques en l’atenció a múltiples víctimes, relaci-onant-les amb les principals lesions segons el tipus d’esdeveniment.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica l’àmbit d’intervenció. 2.2  Valora la informació per iniciar el procés assistencial. 2.3  Descriu els objectius terapèutics generals en la medicina de catàstrofe. 2.4  Explica les accions terapèutiques que s’executen a cada sector assistenci-al. 2.5  Relaciona la naturalesa de la catàstrofe amb els mecanismes que causenla lesió. 2.6  Descriu les principals lesions segons el tipus de catàstrofe. 2.7  Defineix la cadena de supervivència i descriu la utilitat de cadascuna deles anelles. 2.8  Relaciona la informació rebuda amb el procediment d’intervenció.Continguts 1.  Triatge: Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44917 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.1  Procediment general. 1.2  Valoració per criteris de gravetat. 1.2.1  Inspecció. 1.2.2  Avaluació. 1.2.3  Decisió terapèutica. 1.3  El primer i el segon triatge. 1.4  Punt de triatge. 1.5  Classificació de mètodes de triatge inicial segons operativitat. 1.5.1  Mètodes funcionals. 1.5.2  Mètodes lesionals. 1.5.3  Mètodes mixtes. 1.6  Categorització de les víctimes i procediment d’etiquetatge. 1.6.1  Primera categoria. 1.6.2  Segona categoria. 1.6.3  Tercera categoria. 1.6.4  Quarta categoria. 1.7  Targetes de triatge. 1.7.1  Dades. 1.7.2  Codis de colors. 2.  Classificació de les accions terapèutiques en l’atenció a múltiples víctimes: 2.1  Urgència i emergència. 2.2  La cadena de supervivència. 2.3  Sistema integral d’urgències i emergències. 2.3.1  Característiques i estructura del sistema integral d’urgències i emergències. 2.3.2  Centre coordinador d’urgències i emergències. 2.4  Decàleg prehospitalari. Fases. 2.5  Mecanismes lesionals segons la naturalesa de la catàstrofe. 2.5.1  Ferits per explosió. 2.5.2  Síndrome d’esclafament. 2.5.3  Síndrome compartimental. 2.5.4  Amputacions. 2.5.5  Inhalacions de gasos o partícules. 2.5.6  Asfíxia traumàtica. 2.6  Atenció sanitària en presència de múltiples víctimes. 2.7  Objectius terapèutics en àrees de rescat, socors i base.UF3: immobilitzacióDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica procediments d’immobilització de pacients, seleccionant els mitjansmaterials i les tècniques necessàries.Criteris d’avaluació 1.1  Explica els fonaments d’actuació en les fractures. 1.2  Descriu les característiques de les diferents tècniques d’immobilització. 1.3  Identifica els mitjans materials d’immobilització de les unitats assistencialsi n’explica el procediment d’ús. 1.4  Descriu els mètodes d’immobilització segons les potencials lesions del’accidentat i les circumstàncies de l’accident. 1.5  Aplica tècniques d’immobilització preventiva del pacient. 1.6  Aplica tècniques d’immobilització amb mitjans de fortuna.Continguts 1.  Procediments d’immobilització: 1.1  Fonaments d’actuació davant de les fractures. 1.2  Indicacions de tècniques d’immobilització. 1.3  Material d’immobilització. 1.4  Tècniques generals d’immobilització. 1.5  Tècniques d’immobilització amb mitjans de fortuna. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44918 CVE-DOGC-A-12264002-2012UF 4: mobilitzacióDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica procediments de mobilització de pacients, seleccionant els mitjansmaterials i les tècniques necessàries.Criteris d’avaluació 1.1  Explica els fonaments de l’ergonomia en l’exercici professional. 1.2  Identifica els mitjans materials de mobilització de les unitats assistencialsi n’explica el procediment d’ús. 1.3  Descriu els mètodes de mobilització segons les potencials lesions de l’ac-cidentat i les circumstàncies de l’accident. 1.4  Mobilitza el pacient mitjançant la tècnica ergonòmica d’aixecament decàrregues. 1.5  Realitza operacions de trasllat de pacients des del lloc de l’esdevenimental vehicle de transport. 1.6  Descriu les mesures posturals a aplicar al pacient sobre la llitera per opti-mitzar el trasllat. 1.7  Introdueix la llitera al vehicle mitjançant la postura correcta. 1.8  Descriu els procediments a seguir segons la patologia del pacient per asseguraruna major confortabilitat durant el trasllat a la llitera de la unitat assistencial. 1.9  Reconeix i fixa tots els elements susceptibles de desplaçar-se i produir undany durant el trasllat. 1.10  Descriu la informació que s’ha de proporcionar al pacient i als familiarssobre la possibilitat d’ús dels senyals acústics, el temps aproximat de trasllat il’hospital de destinació.Continguts 1.  Procediments de mobilització: 1.1  Ergonomia i mecànica corporal. 1.1.1  Fonament de l’ergonomia i mecànica corporal. 1.1.2  Estructures òssies i musculars implicades en l’aixecament de càrregues. 1.1.3  Biomecànica de la columna vertebral i els seus elements principals. 1.1.4  Tècniques d’aixecament i transport de càrregues. 1.1.5  Exercicis de flexibilització i potenciació muscular per a la prevenció delesions. 1.1.6  Principis d’ergonomia en l’exercici de l’activitat professional. 1.2  Mobilització de pacients. 1.2.1  Indicació de tècniques de mobilització urgent. 1.2.2  Material de mobilització (cadira, llitera de lona, llitera rígida, llitera decullera, llitera de buit, altres). 1.2.3  Tècniques de mobilització urgent sense material, en situació de risc. 1.2.4  Tècniques de mobilització amb material. 1.2.5  Transferència d’un pacient d’una llitera a una altra.UF 5: transferènciaDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Transfereix el pacient al centre sanitari, reconeixent les dades rellevants del seuestat, de les incidències observades i de les cures realitzades durant el trajecte.Criteris d’avaluació 1.1  Detalla l’estructura del sistema sanitari català i dels sistemes d’emergènciesmèdiques. 1.2  Enumera i descriu els possibles canvis en l’estat del pacient. 1.3  Identifica les possibles contingències que succeeixen durant el desplaçamental centre assistencial. 1.4  Identifica la figura responsable de la recepció del pacient. 1.5  Verifica i descriu les dades de filiació, així com les del resultat de la valo-ració inicial i continuada del pacient durant el trasllat. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44919 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.6  Identifica i aplica els procediments de comunicació amb el centre assis-tencial. 1.7  Emplena l’informe d’assistència inicial i de trasllat per al responsable deltriatge hospitalari. 1.8  Utilitza el sistema de codificació interna en l’emissió de l’informe delpacient. 1.9  Identifica i aplica els procediments de comunicació de la informació rela-cionada amb el trasllat. 1.10  Identifica les condicions idònies per al trasllat d’òrgans i mostres biolò-giques. 1.11  Explica quin tipus d’informació s’ha de donar al pacient i familiars en untrasllat. 1.12  Defineix els aspectes legals relacionats amb el secret professional. 1.13  Detalla els diferents tipus de responsabilitat legal.Continguts 1.  Transferència del pacient: 1.1  Estructura del sistema sanitari català. 1.2  Nivells d’assistència i tipus de prestacions. 1.3  Organització i funcions dels sistemes d’emergències mèdiques. 1.4  Recursos sanitaris hospitalaris ordinaris. 1.4.1  Hospitals públics i concertats. 1.4.2  Servei d’urgències. 1.4.3  Unitat de cures intensives. 1.4.4  Cambra hiperbàrica. 1.5  Xarxa d’atenció primària. 1.6  Recursos sanitaris extraordinaris: bombers. Protecció civil. Ajuntaments.Exèrcit. Hospitals privats. Ambulàncies d’altres entitats. 1.7  Concepte i objectiu de la transferència de pacients. 1.8  Transferència verbal i documentada. 1.9  Dades de l’actuació operativa i de filiació del pacient. 1.10  Tipus d’informes d’assistència de transport sanitari: d’assistència iniciali de trasllat. 1.11  Sistemes de codificació. 1.12  Àrea d’urgència. Triatge hospitalari. Criteris de classificació. 1.13  Transport d’òrgans i mostres biològiques: 1.13.1  Condicions idònies per al trasllat d’òrgans i mostres biològiques. 1.13.2  Protocol de transport. 1.14  Funcions del professional. 1.15  Responsabilitat legal. 1.16  Documentació assistencial i no assistencial amb rellevància legal.Mòdul professional 4: conducció i manteniment de vehicles d’emergència.Durada: 110 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: funcionament electromecànic del vehicle. 25 hores UF 2: manteniment operatiu i reparacions simples de vehicles d’emergència. 25hores UF 3: itineraris, comunicacions i tècniques de conducció. 40 hores UF 4: condicionament d’espais d’intervenció. 20 horesUF 1: funcionament electromecànic del vehicleDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Verifica els principis de funcionament del motor tèrmic i els seus sistemesauxiliars, relacionant-los amb els emprats en els vehicles d’emergències.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica les classes de motors i les seves parts. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44920 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.2  Descriu el funcionament i les característiques dels diferents motors queequipen els vehicles d’emergències. 1.3  Identifica els diversos sistemes d’alimentació dels motors de cicle dièsel. 1.4  Identifica els diversos sistemes d’alimentació dels motors autònoms. 1.5  Descriu el funcionament de la distribució. 1.6  Diferencia els diversos tipus d’olis. 1.7  Explica els components del sistema de refrigeració. 1.8  Descriu el funcionament dels sistemes d’alimentació, escapament i enge-gada. 1.9  Adequa el seu treball a les contingències de l’entorn. 2.  Verifica el funcionament dels sistemes de transmissió de força i trens derodatge, relacionant-los amb els diferents tipus de vehicles d’emergències.Criteris d’avaluació 2.1  Descriu les característiques i el funcionament del sistema d’embragatge. 2.2  Identifica i descriu les parts de la transmissió de força. 2.3  Enumera els elements de la suspensió i els tipus. 2.4  Descriu els sistemes de direcció i el seu funcionament. 2.5  Descriu les avaries mes freqüents relacionades amb els sistemes d’embra-gatge, transmissió i trens de rodatge. 2.6  Identifica i descriu els conjunts més significatius del sistema de frenada. 2.7  Descriu les avaries mes freqüents relacionades amb el sistema de frenada. 2.8  Identifica les preses de força del grup hidràulic de pressió. 2.9  Coneix els procediments de treball i pren les iniciatives establertes quansón necessàries. 3.  Verifica el funcionament bàsic dels circuits electrotècnics, sistemes de càr-rega i engegada i els circuits auxiliars, relacionant-los amb els diferents tipus devehicles d’emergència.Criteris d’avaluació 3.1  Descriu les principals magnituds elèctriques i les seves unitats de mesura. 3.2  Identifica el sistema de càrrega i abastament i d’engegada. 3.3  Enumera els diferents sistemes de senyals acústics, lluminosos i priorita-ris. 3.4  Descriu els sistemes elèctrics auxiliars del vehicle. 3.5  Identifica els sistemes d’alimentació elèctrics de l’habitacle assistencial12 V i 220 V. 3.6  Descriu la transformació del corrent elèctric de 12 V CC a 220 V CA. 3.7  Identifica els equips i elements que intervenen en el sistema de comunicaciódel vehicle. 3.8  Aplica els procediments de prevenció de riscos laborals. 3.9  Posa en pràctica els procediments normalitzats de treball i les possiblespropostes de millora.Continguts 1.  Funcionament bàsic del motor i dels seus sistemes auxiliars: 1.1  Tipus i components de motors. 1.2  Funcionament dels motors. Elements. Manteniment bàsic. 1.3  Sistema de lubricació. Tipus d’oli. Funcionament. Tècniques bàsiques demanteniment. 1.4  Sistemes d’alimentació. Funcionament. Tècniques bàsiques de manteni-ment. 1.5  Sistema de refrigeració. Funcionament. Tècniques bàsiques de manteni-ment. 1.6  Sistemes de sobrealimentació i contaminació. Funcionament. Tècniquesbàsiques de manteniment. 1.7  Sistemes d’engegada. Funcionament. Tècniques bàsiques de manteni-ment. 2.  Funcionament bàsic de sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge: 2.1  Embragatges. Tipus, funcionament i tècniques bàsiques de manteniment. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44921 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.2  Caixes de canvis. Tipus, funcionament i tècniques bàsiques de manteni-ment. 2.3  Diferencials. Tipus, funcionament i tècniques bàsiques de manteniment. 2.4  Arbres de transmissió. 2.5  Pneumàtics. Tipus, manteniment i muntatge de cadenes de neu. 2.6  Sistemes de control de tracció. 2.7  Sistemes de frens. Tipus, funcionament i tècniques bàsiques de manteni-ment. 2.8  Frens i ralentins. Utilització combinada. Límits d’utilització. Alentir. 2.9  Sistemes antiblocatge. 2.10  Accions a adoptar en cas d’error en la frenada. 2.11  Sistema de direcció. Tipus. Funcionament. Tècniques bàsiques de man-teniment. 2.12  Sistema de suspensió. Tipus. Funcionament. Tècniques bàsiques demanteniment. 3.  Funcionament bàsic del sistema elèctric i els seus circuits: 3.1  Corrent altern i continu. 3.2  Magnituds i unitats. 3.3  Aparells de mesura elèctrics. 3.4  Elements elèctrics del vehicle: fars, bombetes, fusibles, motors, eixugapa-rabrises i escombretes. 3.5  Control de paràmetres. 3.6  Elements elèctrics, electrònics i circuits associats als diferents sistemes. 3.7  Climatització dels habitacles d’assistència i de conducció.UF 2: manteniment operatiu i reparacions simples de vehicles d’emergènciaDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Reconeix els diferents tipus de vehicles d’emergència, relacionant-los ambles seves característiques i la dotació necessària per a les diferents situacions desortida.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu els tipus de mitjans i vehicles d’emergència. 1.2  Relaciona les característiques tècniques dels mitjans d’emergència amb eltipus de servei que presten. 1.3  Identifica la codificació dels mitjans i vehicles d’emergència. 1.4  Interpreta tota la documentació tècnica dels diferents tipus de vehiclesd’emergència. 1.5  Descriu les funcions dels mitjans i vehicles d’emergència. 1.6  Distingeix els accessoris i eines associats a cada mitjà o vehicle. 1.7  Compleix les normes de seguretat de cadascun dels mitjans i vehiclesd’emergència. 2.  Controla el manteniment del vehicle d’emergències i el seu equipament,garantint-ne l’operativitat.Criteris d’avaluació 2.1  Verifica segons els procediments establerts l’estat d’operativitat del vehicle: do-cumentació, sistemes de seguretat, material de recanvi, dotació de servei i neteja. 2.2  Planifica el manteniment del vehicle: preventiu, predictiu i correctiu. 2.3  Verifica les operacions de manteniment del vehicle segons el pla esta-blert. 2.4  Valora la importància del manteniment periòdic del vehicle per al seucorrecte funcionament. 2.5  Adopta els procediments d’actuació i/o resolució adequats en cas d’unaavaria del vehicle. 2.6  Respecta els mitjans disponibles i no els malmet en el seu ús. 2.7  Aplica la prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient enels processos de treball. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44922 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.8  Adopta els procediments d’actuació i/o resolució adequats per mantenirl’operativitat del vehicle en les condicions habituals de treball. 3.  Detecta avaries dels vehicles i del seu equipament, relacionant-les amb lestècniques de reparació associades.Criteris d’avaluació 3.1  Substitueix els elements bàsics del circuit de refrigeració i comprova l’ab-sència de fugues aplicant-ne els parells establerts. 3.2  Realitza les operacions de manteniment simple i bàsic del vehicle i el seuequipament segons el pla establert. 3.3  Determina l’estat dels pneumàtics, els seus tipus, els usos i els componentsde les rodes. 3.4  Comprova el nivell i estat dels diferents fluids del vehicle. 3.5  Aplica diferents procediments bàsics per detectar avaries del vehicle in’executa la reparació. 3.6  Verifica el funcionament dels senyals acústics, lluminosos i prioritaris. 3.7  Comprova el funcionament del sistema elèctric reparat. 3.8  Verifica el sistema de climatització dels habitacles. 3.9  Respecta les normes mediambientals durant la posada a punt i reparaciódel vehicle, i classifica els residus per al seu tractament. 3.10  Reconeix la importància de la prevenció d’avaries com a mesura de se-guretat 3.11  Actua de forma responsable davant d’una avaria. 3.12  Aplica les normes de protecció personal en la reparació d’avaries.Continguts 1.  Reconeixement dels diferents tipus de vehicles d’emergència: 1.1  Mitjans terrestres: descripció, característiques, funcionament i funcions. 1.2  Mitjans aeris: descripció, característiques, funcionament i funcions. 1.3  Altres mitjans (aquàtics...): descripció, característiques, funcionament ifuncions. 1.4  Codificació dels mitjans i vehicles d’emergència. 1.5  Normes bàsiques de seguretat. 2.  Manteniment del vehicle d’emergències i del seu equipament: 2.1  Control de la documentació obligatòria. 2.2  Plans de manteniment programats. 2.3  Verificació del pla de manteniment. 2.4  Protocols d’actuació en cas d’avaria del vehicle. 2.5  Neteja, classificació i eliminació de residus. 2.6  Normes de seguretat i protecció ambiental. 3.  Reparació de les avaries simples en el vehicle i el seu equipament: 3.1  Control de la documentació obligatòria i verificació del pla de manteni-ment. 3.2  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació d’avaries de motors. 3.3  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació de circuits de fluids. 3.4  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació de la suspensió. 3.5  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació de la direcció. 3.6  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació de la transmissió. 3.7  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació de frens. 3.8  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació de sistemes elèctrics i dels seuscircuits. 3.9  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació d’equips de comunicació: ràdio,telefonia i navegador. 3.10  Tècniques bàsiques de diagnosi i reparació d’equips de climatització delshabitacles. 3.11  Neteja, classificació i eliminació de residus. 3.12  Normes de seguretat i protecció ambiental. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44923 CVE-DOGC-A-12264002-2012UF 3: itineraris, comunicacions i tècniques de conduccióDurada: 40 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Realitza itineraris urbans, interurbans, rurals i forestals de curt i llarg recor-regut, seleccionant la ruta més idònia.Criteris d’avaluació 1.1  Interpreta diferents tipus de mapes. 1.2  Aplica tècniques d’orientació a la conducció. 1.3  Descriu el funcionament dels sistemes de navegació. 1.4  Defineix les rutes bàsiques d’acord amb els protocols establerts. 1.5  Aplica criteris de rapidesa i seguretat en el plantejament de la ruta idòniaatenent, entre d’altres, a la proximitat, l’estat de la via, les saturacions de trànsit,les condicions climàtiques o el tipus de sinistre. 1.6  Defineix els punts de reunió i possibles variacions de les rutes en funcióde les circumstàncies del sinistre. 1.7  Defineix els canals de comunicació bàsics i alternatius amb el centre decoordinació. 1.8  Interpreta adequadament els missatges rebuts. 1.9  Comunica la informació de l’actuació amb claredat, de forma entenedorai amb un llenguatge normalitzat. 1.10  Coneix la legislació sobre circulació de vehicles preferents, aplicació delssenyals acústics i lumínics i funcionament de l’equipament d’emergències. 1.11  Aplica les normes de seguretat. 2.  Aplica tècniques de conducció, relacionant-les amb la seguretat, la rapidesadel servei i els diferents entorns urbans, interurbans, rurals i forestals.Criteris d’avaluació 2.1  Aplica els procediments normalitzats de treball en la conducció d’emer-gència. 2.2  Descriu els factors que afecten la conducció d’emergència. 2.3  Explica les maniobres i tècniques a aplicar tenint en compte les condicionsclimàtiques, de proximitat, d’estat de la via i de saturació del trànsit. 2.4  Realitza en un circuit tancat les maniobres de conducció, acceleració, des-acceleració i gir, evitant els riscos i complint amb la normativa vigent. 2.5  Reconeix la maniobrabilitat dels vehicles lleugers i pesats. 2.6  Relaciona els moviments físics dels vehicles en circulació amb l’ampliacióde les mesures de seguretat en la conducció d’emergència. 2.7  Reconeix els procediments de conducció segura relacionats amb la prevencióde possibles situacions de risc. 2.8  Identifica les situacions on s’utilitzen els senyals acústics i lumínics. 2.9  Identifica les zones de risc per a la conducció i aplica les mesures preven-tives. 2.10  Compleix els consells de prevenció de riscos laborals en matèria de con-ducció. 2.11  Condueix de forma eficient en situacions sota pressió. 2.12  Manté l’autocontrol durant la conducció en situacions de risc.Continguts 1.  Realització d’itineraris urbans, interurbans, rurals i forestals: 1.1  Definició d’itineraris i rutes bàsiques. 1.2  Criteris que afecten la selecció d’itineraris i rutes. 1.3  Canals de comunicació, sistemes i organismes de coordinació. 1.4  Instruments de navegació i cartografia aplicats a la conducció. 1.5  Normativa de seguretat. 2.  Tècniques de conducció: 2.1  Normativa reguladora en matèria de conducció. 2.2  Reglamentació i documentació de vehicles. 2.3  Reglamentació i documentació del conductor. 2.4  Normativa reguladora: vies, marques, velocitat i maniobres. Senyals. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44924 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.5  Normativa específica per a vehicles prioritaris: senyals d’advertència òpticsi acústics, prioritat de pas. 2.6  Factors condicionants de la conducció d’emergència. 2.7  Concepte de conducció segura: tècniques bàsiques. 2.8  Tècniques de conducció de vehicles prioritaris. 2.9  Tècniques bàsiques de conducció amb vehicles lleugers i pesats. 2.10  Tècniques de conducció urbana i sobre asfalt amb vehicles d’emergèn-cia. 2.11  Tècniques de conducció de vehicles tot terreny. 2.12  Tècniques de conducció en situacions climatològiques adverses. 2.13  Tècniques de conducció davant de problemes mecànics. 2.14  Utilització dels senyals acústics i lluminosos. 2.15  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 4: condicionament d’espais d’intervencióDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Condiciona espais d’intervenció, analitzant les característiques d’entornstípics d’actuació.Criteris d’avaluació 1.1  Classifica les situacions d’emergència avaluant els riscos per a víctimes iequips d’actuació. 1.2  Explica els diferents mètodes i materials de seguretat i abalisament ques’apliquen a la via pública i en situacions de risc específic. 1.3  Identifica els mecanismes del vehicle que poden generar un entorn inse-gur. 1.4  Realitza l’abalisament de la zona de l’incident. 1.5  Identifica la situació de risc previ a l’inici de l’actuació. 1.6  Aplica els protocols de seguretat personal per a cada emergència. 1.7  Descriu i selecciona els mètodes que permeten l’accés segur al lloc. 1.8  Informa el centre de coordinació o el superior jeràrquic que el vehicle i ladotació es troben en disposició d’operativitat. 1.9  Reconeix l’emplaçament segur i el maneig dels diferents vehicles d’emer-gència implicats en un sinistre. 2.  Emplaça el vehicle o vehicles, aplicant els protocols per crear un entornsegur.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica l’emplaçament idoni de manera que el/s propi/s vehicle/s creenuna zona de seguretat per protegir actuants i possibles víctimes. 2.2  Aplica el protocol d’emplaçament dels vehicles. 2.3  Reconeix la possible evolució del sinistre i la relaciona amb l’emplaçamentdel/s vehicle/s. 2.4  Utilitza elements de seguretat per estabilitzar els vehicles emplaçats. 2.5  Instal·la els sistemes de senyalització i d’abalisament. 2.6  Identifica les situacions de risc i mostra conductes prudents.Continguts 1.  Condicionament d’espais d’intervenció: 1.1  Situacions d’emergència i zona d’actuació. 1.2  Material per generar un entorn segur en l’emergència. 1.3  Tècniques de situació, senyalització i abalisament. 1.3.1  Estacionament dels vehicles. 1.3.2  Procediments de senyalització i abalisament: cintes, cons i cartells. 1.3.3  Perímetres interns, d’assistència i de seguretat. 1.3.4  Tècniques de situació, senyalització i abalisament en situacions especials:incendis, accidents de mercaderies perilloses, accidents elèctrics i altres. 1.4  Identificació dels riscos de l’activitat professional. 1.5  Mesures i equips de protecció individual. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44925 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.6  Actuació conjunta amb altres serveis de seguretat. 2.  Emplaçament de vehicles: 2.1  Tècniques de protecció de la zona amb els vehicles d’intervenció. 2.2  Tècniques de situació, senyalització i abalisament. 2.2.1  Estacionament dels vehicles. 2.2.2  Procediments de senyalització i abalisament: cintes, cons i cartells. 2.3  Procediments normalitzats de treball i protocols d’actuació.Mòdul professional 5: suport psicològic en situacions d’emergènciaDurada: 60 horesUnitats formatives que el componen UF 1: suport psicològic a les víctimes. 35 hores UF 2: suport psicològic a l’actuant. 25 horesUF 1: suport psicològic a les víctimesDurada: 35 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Identifica els comportaments i les reaccions psicològiques dels afectats peruna situació crítica, reconeixent els principis bàsics de psicologia general.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu els principis i actuacions en una situació de crisi. 1.2  Identifica les organitzacions actuants en una situació d’emergència. 1.3  Estableix els nivells de valoració de les persones afectades. 1.4  Identifica els comportaments individuals i col·lectius esperats en unasituació crítica. 1.5  Analitza les circumstàncies psicològiques que poden provocar disfuncionsde comportament en persones sotmeses a condicions especials. 1.6  Descriu alteracions del comportament davant de situacions psicològiquesespecials. 2.  Aplica els primers ajuts psicològics a afectats per una emergència, identificanti relacionant la tècnica apropiada amb cada situació de crisi.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica els comportaments més comuns en els pacients afectats per unaemergència. 2.2  Aplica els primers auxilis psicològics en una situació d’emergència simulada,utilitzant tècniques específiques. 2.3  Identifica les respostes emocionals segons els factors que actuen. 2.4  Analitza les diferents estratègies de control emocional. 2.5  Descriu i analitza les funcions d’un equip d’ajuda psicosocial. 2.6  Utilitza les habilitats bàsiques per a controlar situacions de dol, d’agressivitat,d’ansietat, d’angoixa o d’emocions no desitjades. 2.7  Identifica situacions d’emergència psiquiàtrica que comporten problemesd’agressivitat. 3.  Aplica tècniques de comunicació emprant els tipus de llenguatge i escoltaadients.Criteris d’avaluació 3.1  Identifica elements d’intervenció en la teoria de la comunicació. 3.2  Estableix les diferències entre els canals comunicatius i els tipus de co-municació. 3.3  Selecciona i reprodueix les tècniques d’escolta i de resposta en l’assistènciaa una persona en diferents escenaris. 3.4  Defineix els principis bàsics de la comunicació entre actuant i víctima. 3.5  Aplica les mesures de control que es necessiten on hi ha dificultats decomunicació. 3.6  Detecta possibles víctimes de maltractaments després d’una comunicacióverbal i no verbal amb els implicats. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44926 CVE-DOGC-A-12264002-2012 3.7  Elabora un protocol de comunicació per informar sobre ajuda psicosocial.Continguts 1.  Psicologia en emergències. Control de situacions en crisi: 1.1  Conceptes bàsics de la situació d’emergència. 1.2  Principis de la intervenció en crisis. 1.3  El comportament humà en situacions d’emergència. 2.  Aplicació dels primers ajuts psicològics a les víctimes: 2.1  Definició de suport psicològic. 2.2  Classificació de víctimes. Intervenció en situació crítica. 2.3  Autòlisi. 2.4  Poblacions específiques. 3.  Aplicació de tècniques de comunicació: 3.1  Bases de la relació interpersonal. Fases. 3.2  L’escolta activa. L’escolta passiva. 3.3  Dificultats de la comunicació. 3.4  Habilitats bàsiques de comunicació interpersonal.UF 2: suport psicològic a l’actuantDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques de suport psicològic als equips d’intervenció, relacionant-lesamb les reaccions psicològiques dels actuants.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu i classifica els factors d’un quadre d’estrès que pot patir l’equipd’intervenció. 1.2  Descriu la síndrome del cremat (burnout). 1.3  Descriu el concepte de traumatització vicària. 1.4  Identifica els objectius en el suport psicològic que rep l’equip d’interven-ció. 1.5  Explica els fonaments de les tècniques de suport psicològic als equipsd’intervenció. 1.6  Detalla i aplica tècniques d’ajut psicològic a l’equip d’intervenció.Continguts 1.  Principis psicològics dels equips d’emergència. 2.  Estrès i ansietat en salvaments, rescats i auxilis. 3.  Tècniques d’ajuda psicològica en situació d’estrès. 4.  Treball en professions de emergència: estrès, síndrome del cremat o burnout,traumatització vicària, estrès posttraumàtic. 5.  Tècniques d’ajuda psicològica per als equips d’intervenció.Mòdul professional 6: control i extinció d’incendisDurada: 378 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: ciències aplicades a l’àmbit de treball. 45 hores UF 2: equips, materials i sistemes per al control i extinció d’incendis. 80 hores UF 3: actuacions en incendis d’edificis urbans, industrials i instal·lacions. 85hores UF 4: actuacions en incendis amb riscos tecnològics. 53 hores UF 5: actuacions en incendis forestals. 85 hores UF 6: actuacions en incendis de característiques especials. 30 horesUF 1: ciències aplicades a l’àmbit de treballDurada: 45 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Coneix els principis bàsics de les ciències aplicades, relacionant-los amb elsfenòmens físics i químics de l’àmbit de treball. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44927 CVE-DOGC-A-12264002-2012Criteris d’avaluació 1.1  Identifica les característiques físiques i químiques dels materials i el seucomportament. 1.2  Resol operacions de càlcul. 1.3  Identifica les lleis físiques que intervenen en els processos de tracció,contrapès, elevació i descens. 1.4  Aplica els principis bàsics de la mecànica de fluids, el treball amb els equipsi sistemes relacionats. 1.5  Aplica els principis bàsics de l’electricitat en el treball amb els equips isistemes relacionats. 1.6  Reconeix les característiques de la naturalesa del foc. 1.7  Selecciona els agents extintors i n’analitza les propietats.Continguts 1.  Coneixement de principis bàsics de les ciències aplicades: 1.1  Principis de matemàtiques. 1.2  Principis de química. 1.2.1  Propietats fonamentals de la matèria. 1.2.2  Teoria del foc. 1.3.  Principis de física. 1.3.1  Hidràulica: hidrostàtica i hidrodinàmica. 1.3.2  Principis de l’electricitat. 1.4  Agents extintors i àmbit d’aplicació.UF 2: equips, materials i sistemes per al control i extinció d’incendisDurada: 80 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Utilitza equips, materials i sistemes de control i extinció d’incendis, identifi-cant-ne els útils i les eines relacionades.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu les característiques dels incendis. 1.2  Reconeix les característiques dels equips, materials i sistemes per al controli l’extinció. 1.3  Selecciona els agents extintors analitzant-ne propietats. 1.4  Classifica els recursos disponibles per al control i l’extinció segons latipologia d’intervenció. 1.5  Localitza els estris i eines per al control i l’extinció en els mitjans mòbilso instal·lacions. 1.6  Utilitza els equips, materials i sistemes per al control i l’extinció i en coneixles limitacions. 1.7  Interpreta la documentació tècnica facilitada pels fabricants. 1.8  Verifica l’estat dels equips, materials i sistemes per al control i l’extinció ivalora la importància del seu manteniment. 1.9  Descriu els recursos que cal utilitzar per solucionar problemes dels equipsi materials. 1.10  Compleix la normativa del servei referent a normes de seguretat. 1.11  Aplica les normes d’ergonomia durant el treball. 1.12  Identifica els nivells de protecció i utilitza els elements de protecció per-sonal segons el tipus d’intervenció. 2.  Aplica els procediments normalitzats de treball relacionant-los amb les tipo-logies d’intervenció.Criteris d’avaluació 2.1  Interpreta els procediments normalitzats de treball i la normativa delservei. 2.2  Identifica les funcions operatives dels actuants. 2.3  Descriu les necessitats de personal per operar a cada tipus d’intervenció. 2.4  Associa els procediments específics d’actuació amb les necessitats dedotació de material. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44928 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.5  Interacciona amb èxit en diferents entorns. 2.6  Relaciona els riscos de les diferents tipologies d’intervenció amb els pro-cediments de treball més segurs. 2.7  Executa el seu rol dins del binomi. 2.8  Analitza l’objectiu de la intervenció i en resol les qüestions lògiques itècniques. 2.9  Executa les ordres rebudes en el desenvolupament de la intervenció.Continguts 1.  Utilització d’equips, materials i sistemes per al control i l’extinció d’incen-dis: 1.1  Generalitats dels equips de protecció individual. Utilització i manteni-ment. 1.2  Generalitats dels equips de protecció respiratòria: normativa, classificaciói components. Utilització i manteniment. 1.3  Sistemes d’abastament d’aigua. 1.4  Equips d’aspiració i impulsió. 1.5  Equips generadors d’escuma. 1.6  Extintors. 1.7  Sistemes de ventilació i extracció de calor i fum. 1.8  Plegament i desplegament de mànegues. Muntatge de maneguets. 1.9  Bombes. Tipologies. Funcionament. 1.10  Llances. Tipologies. Funcionament. 1.11  Eines de tall i manteniment. 1.12  Instal·lacions d’extinció. 1.13  Normes de seguretat i funcionament. 2.  Procediments normalitzats de treball: 2.1  Cossos especials. 2.2  Funcions d’altres agents actuants. 2.3  Sistemàtica de la intervenció. 2.4  Fases i seqüències de les operacions. 2.5  Organització de l’entorn. 2.6  Normativa del servei.UF 3: actuacions en incendis d’edificis urbans, industrials i instal·lacionsDurada: 85 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en incendis d’edificis urbans, industrials iinstal·lacions realitzant maniobres de control i extinció per reduir o anul·lar lesconseqüències del succés.Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic relacionant-ne l’aplicació amb latipologia d’incendi. 1.2  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.3  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiade l’incendi. 1.4  Identifica l’agent extintor necessari i l’utilitza en cada tècnica d’interven-ció. 1.5  Adopta mesures de protecció per a les persones, els béns, el medi ambienti els actuants. 1.6  Aplica amb destresa les tècniques i les mesures d’autoprotecció adients. 1.7  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.8  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.9  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.10  Verifica l’eficàcia i el rendiment de les instal·lacions d’extinció. 1.11  S’equipa amb agilitat, rapidesa i segons les normes de seguretat establertes. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44929 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.12  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en incendis d’edificis urbans, industrials i instal·lacions: 1.1  Característiques dels mitjans de control i extinció d’incendis d’edificisurbans, industrials i instal·lacions. 1.1.1  Mitjans especials. 1.2  Logística i manteniment del material. 1.3  Criteris de selecció de material. 1.4  Maniobres i instal·lacions d’extinció. 1.4.1  Característiques del material i normes de manteniment. 1.5  Desenvolupament d’incendis en interiors. 1.6  Actuacions en edificis de característiques especials. 1.7  Actuacions en instal·lacions de característiques especials. 1.8  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 4: actuacions en incendis amb riscos tecnològicsDurada: 53 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en incendis amb riscos tecnològics i fa maniobresde control i extinció per reduir o anul·lar les conseqüències del succés.Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic relacionant-ne l’aplicació amb latipologia de sinistre. 1.2  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.3  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiadel sinistre. 1.4  Identifica l’agent extintor necessari i l’utilitza en cada tècnica d’interven-ció. 1.5  Adopta mesures de protecció per a les persones, els béns, el medi ambienti els actuants. 1.6  Executa mètodes de descontaminació de persones i materials. 1.7  Aplica amb destresa les tècniques i les mesures d’autoprotecció adients. 1.8  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.9  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.10  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.11  Identifica les mercaderies perilloses i els diferents mitjans de prevenciói seguretat. 1.12  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en incendis amb riscos tecnològics: 1.1  Característiques dels mitjans de control i extinció d’incendis amb riscostecnològics. 1.1.1  Mitjans especials. 1.2  Logística i manteniment del material. 1.3  Criteris de selecció de material. 1.4  Maniobres bàsiques d’intervenció i descontaminació. 1.4.1  Característiques del material i normes de manteniment. 1.5  Concepte de risc tecnològic. Tipologies i classificacions. 1.6  Concepte de mercaderia perillosa. Tipologies i classificacions. Riscosassociats. 1.7  Transport de mercaderies perilloses. Riscos associats. 1.8  Etiquetatge i senyalització dels perills. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44930 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.9  Extinció d’incendis en instal·lacions d’alta tensió. 1.9.1  Incendis en subestacions d’intempèrie. 1.9.2  Incendis en subestacions urbanes. 1.9.3  Incendis en centres de transformació. 1.10  Actuacions en serveis provocats per gas. 1.11  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 5: actuacions en incendis forestalsDurada: 85 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en incendis forestals i fa maniobres de controli extinció per reduir o anul·lar les conseqüències del succés.Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic relacionant-ne l’aplicació amb latipologia d’incendi forestal. 1.2  Identifica la tipologia de l’incendi i realitza les maniobres d’actuació ambels mitjans tècnics associats. 1.3  Coneix el comportament i les tendències d’un incendi forestal. 1.4  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiade l’incendi. 1.5  Adopta mesures de protecció per a les persones, els béns, el medi ambienti els actuants. 1.6  Aplica amb destresa les tècniques i les mesures d’autoprotecció adients. 1.7  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.8  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.9  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.10  Descriu els principis bàsics d’execució de les maniobres. 1.11  Identifica les fases d’extinció i realitza les maniobres d’actuació associades. 1.12  Verifica l’eficàcia i el rendiment de les instal·lacions d’extinció. 1.13  Executa les maniobres bàsiques d’embarcament, desembarcament i se-nyalització amb mitjans aeris. 1.14  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 1.15  Identifica els riscos de la intervenció associats a les característiques del’entorn.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en incendis forestals: 1.1  Característiques dels mitjans de control i extinció d’incendis forestals. 1.1.1  Mitjans especials. 1.2  Logística i manteniment del material. 1.3  Criteris de selecció de material. 1.4  Maniobres i metodologia de les instal·lacions d’extinció. 1.4.1  Funcions, tasques i principis bàsics d’execució de les maniobres. 1.4.2  Fases de l’extinció d’incendis forestals. 1.4.3  Característiques del material i normes de manteniment. 1.4.4  Muntatge de peces i elements en els equips. 1.5  Identificació de tipologies d’incendis forestals. Columnes. Lògica de camp(CPS). 1.6  Aplicabilitat del foc tècnic. 1.7  GIF i paradoxa de l’extinció. 1.8  Maniobres amb mitjans aeris. 1.9  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 6: actuacions en incendis de característiques especialsDurada: 30 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en incendis de característiques especials Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44931 CVE-DOGC-A-12264002-2012realitzant maniobres de control i extinció per reduir o anul·lar les conseqüènciesdel succés.Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic relacionant-ne l’aplicació amb latipologia d’incendi. 1.2  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.3  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiade l’incendi. 1.4  Identifica l’agent extintor necessari i l’utilitza en cada tècnica d’interven-ció. 1.5  Adopta mesures de protecció per a les persones, els béns, el medi ambienti els actuants. 1.6  Aplica amb destresa les tècniques i les mesures d’autoprotecció adients. 1.7  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.8  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.9  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.10  Verifica l’eficàcia i el rendiment de les instal·lacions d’extinció. 1.11  S’equipa amb agilitat, rapidesa i segons les normes de seguretat establer-tes. 1.12  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en incendis de característiques especials: 1.1  Característiques dels mitjans de control i extinció d’incendis de caracte-rístiques especials. 1.2  Logística i manteniment del material. 1.3  Criteris de selecció de material. 1.4  Protocols d’actuació en emergències amb mitjans aeris. 1.4.1  Tipologies de sinistres amb mitjans aeris. 1.4.2  Elements constructius dels mitjans aeris. 1.4.3  Maniobres i instal·lacions d’extinció amb mitjans aeris. 1.5  Protocols d’actuació en emergències amb transport no terrestre. 1.5.1  Tipologies de sinistres amb transport no terrestre. 1.5.2  Elements constructius del transport no terrestre. 1.5.3  Maniobres i instal·lacions d’extinció amb transport no terrestre. 1.6  Normes de seguretat i directrius operatives.Mòdul professional 7: operacions de salvament i rescatDurada: 110 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: equips, materials i sistemes de salvament i rescat. 25 hores UF 2: actuacions en rescat urbà. 25 hores UF 3: actuacions en sinistres amb mobilitat. 25 hores UF 4: actuacions en recerques. 20 hores UF 5: actuacions de rescat en medi aquàtic. 15 horesUF 1: equips, materials i sistemes de salvament i rescatDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Utilitza equips, materials i sistemes de salvament i rescat i identificant-ne elsútils i eines relacionades.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu les característiques dels rescats: 1.2  Analitza les propietats dels materials de salvament. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44932 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3  Classifica els recursos disponibles per al salvament segons la tipologiad’intervenció. 1.4  Localitza els estris i eines de salvament en els mitjans mòbils o instal·lacions. 1.5  Utilitza les eines de rescat i en coneix les limitacions. 1.6  Interpreta la documentació tècnica facilitada pels fabricants. 1.7  Verifica l’estat dels equips i materials de salvament i rescat i valora la im-portància del seu manteniment. 1.8  Descriu els recursos que cal utilitzar per solucionar problemes. 1.9  Compleix la normativa del servei referent a normes de seguretat. 1.10  Aplica les normes d’ergonomia durant el treball. 2.  Aplica els procediments normalitzats de treball relacionant-los amb lestipologies d’intervenció.Criteris d’avaluació 2.1  Coneix els procediments normalitzats de treball i la normativa del servei. 2.2  Identifica les funcions operatives dels actuants. 2.3  Descriu les necessitats de personal per operar a cada tipus d’intervenció. 2.4  Associa els procediments específics d’actuació amb les necessitats dedotació de material. 2.5  Interacciona amb èxit en diferents entorns. 2.6  Relaciona els riscos de les diferents tipologies d’intervenció amb els pro-cediments de treball més segurs. 2.7  Executa el seu rol dins del binomi. 2.8  Analitza l’objectiu de la intervenció i en resol les qüestions lògiques itècniques. 2.9  Executa les ordres rebudes en el desenvolupament de la intervenció.Continguts 1.  Utilització d’equips, materials i sistemes de salvament i rescat: 1.1  Equips i sistemes de tracció. 1.2  Equips de progressió vertical. 1.3  Equips de tall. 1.4  Equips hidràulics. 1.5  Equips hidropneumàtics. 1.6  Equips elèctrics. 1.7  Normes de seguretat i funcionament. 2.  Procediments normalitzats de treball: 2.1  Cossos especials de salvament. 2.2  Funcions d’altres agents actuants. 2.3  Sistemàtica de la intervenció. 2.4  Fases i seqüències de les operacions. 2.5  Organització de l’entorn. 2.6  Normativa del servei.UF 2: actuacions en rescat urbàDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en el rescat urbà i fa maniobres de salvamentper reduir o anul·lar les conseqüències del succés.Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic i en relaciona l’aplicació amb latipologia de rescat urbà. 1.2  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.3  Descriu la tipologia del sinistre relacionant-la amb l’actuació en el rescaturbà. 1.4  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiadel sinistre. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44933 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.5  Coneix les característiques de les diferents escales i les maniobres d’uti-lització. 1.6  Aplica amb destresa les tècniques de l’escalada urbana i les mesures d’au-toprotecció adients. 1.7  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.8  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.9  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.10  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 1.11  Identifica els riscos de la intervenció associats a les característiques del’entorn.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en el rescat urbà on es fan maniobres de salvamenti rescat: 1.1  Característiques dels mitjans de rescat urbà. 1.1.1  Mitjans especials. 1.2  Logística i manteniment del material. 1.3  Criteris de selecció de material. 1.4  Tècniques d’escalada urbana. 1.5  Característiques del material i normes de manteniment. 1.6  Nusos bàsics. Execució. Aplicacions. 1.7  Ancoratges. Tipus. Aplicacions. 1.8  Ascens i descens. Execució. Aplicacions. 1.9  Tipologies i característiques d’escales i autoescales. 1.10  Maniobres amb escales i autoescales. 1.11  Maniobres d’actuació en cas de persones atrapades. 1.12  Tècniques d’intervenció en espais confinats. 1.13  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 3: actuacions en sinistres amb mobilitatDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en sinistres amb mobilitat realitzant maniobresde salvament per reduir o anul·lar les conseqüències del succésCriteris d’avaluació 1.1  Classifica les tipologies de sinistres en mobilitat i les relaciona amb elsprocediments d’actuació. 1.2  Estableix la dotació de material específic i en relaciona l’aplicació amb latipologia de sinistre. 1.3  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.4  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiadel sinistre. 1.5  Aplica amb destresa les tècniques d’excarceració i les mesures d’autopro-tecció adients. 1.6  Descriu els mitjans de prevenció de possibles incendis o explosions. 1.7  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.8  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.9  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.10  Centra la seva acció en la resolució de la intervenció i obvia els elementsdistorsionadors. 1.11  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en sinistres amb mobilitat: Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44934 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.1  Generalitats constructives dels mitjans mòbils terrestres. 1.1.1  Relació amb les causes d’accidentalitat. 1.2  Tipologies de sinistres amb mitjans mòbils terrestres. 1.2.1  Actuacions en incendis o explosions. 1.3  Seguretat viària. 1.3.1  Causes d’accidentalitat. 1.4  Elements constructius dels mitjans mòbils terrestres. 1.4.1  Seguretat activa. 1.4.2  Seguretat passiva. 1.5  Autoprotecció i factors de risc. 1.6  Tècniques d’excarceració: estabilització, accés ràpid, ampliació d’habitacle,evacuació de víctimes i mitjans de fortuna. 1.7  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 4: actuacions en recerquesDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en recerques i fa maniobres de salvament perreduir o anul·lar les conseqüències del succés.Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic i en relaciona l’aplicació amb latipologia de recerca. 1.2  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.3  Detalla els tipus de mitjans que s’han d’utilitzar segons la tipologia de larecerca. 1.4  Selecciona els instruments cartogràfics i d’orientació que faciliten el des-envolupament de la intervenció. 1.5  Descriu l’actuació en recerques relacionant-la amb la tipologia del suc-cés. 1.6  Delimita amb destresa el territori i pren mesures de protecció en la zonade recerca. 1.7  Rastreja un sector de territori amb sentit de l’orientació. 1.8  Determina la vulnerabilitat de les víctimes segons el seu perfil, les condi-cions orogràfiques i meteorològiques de la zona de recerca. 1.9  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.10  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.11  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 1.12  Identifica els riscos de la intervenció associats a les característiques del’entorn.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en recerques: 1.1  Característiques dels mitjans de recerques. Tipologies. 1.1.1  Mitjans especials. 1.2  Recerques de persones amb gossos. 1.3  Logística i manteniment del material. 1.4  Criteris de selecció de material. 1.4.1  Característiques del material i normes de manteniment. 1.5  Normes de seguretat i directrius operatives.UF 5: actuacions de rescat en medi aquàticDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica tècniques d’intervenció en rescat en medi aquàtic i fa maniobres desalvament per reduir o anul·lar les conseqüències del succés. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44935 CVE-DOGC-A-12264002-2012Criteris d’avaluació 1.1  Estableix la dotació de material específic i en relaciona l’aplicació amb latipologia de sinistre. 1.2  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.3  Descriu la tipologia del sinistre relacionant-la amb l’actuació en el rescaten medi aquàtic. 1.4  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiadel sinistre. 1.5  Coneix les característiques dels mitjans de salvament en rescat aquàtic iles maniobres d’utilització. 1.6  Aplica amb destresa les tècniques de rescat de víctimes i les mesures d’au-toprotecció i autorescat. 1.7  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.8  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.9  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 1.10  Identifica els riscos de la intervenció associats a les característiques del’entorn i les fases de l’ofegament. 1.11  Verifica que el material reuneix les condicions de seguretat.Continguts 1.  Tècniques d’intervenció en rescat aquàtic: 1.1  Característiques dels mitjans de rescat aquàtic. 1.1.1  Mitjans especials. 1.2  Logística i manteniment del material. 1.3  Criteris de selecció de material. 1.4  Hidrologia. 1.4.1  Característiques i tipus de medi aquàtic. 1.4.2  Riscos associats als fenòmens hidrometeorològics. 1.5  Característiques del rescat aquàtic. 1.5.1  Tipologies de sinistres. 1.6  Tècniques de salvament aquàtic. 1.6.1  Concepte de salvament aquàtic. 1.6.2  Flotació. 1.6.3  Maniobres bàsiques de natació en situacions conflictives. 1.6.4  Ofegament: fases i mecanismes. 1.7  Autorescat. 1.8  Normes de seguretat i directrius operatives.Mòdul professional 8: operacions d’assistències tècniquesDurada: 85 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: equips, materials i sistemes per a les assistències tècniques. 15 hores UF 2: construccions i instal·lacions de subministrament de serveis. 45 hores UF 3: assistències tècniques en edificis, instal·lacions i espais oberts. 25 horesUF 1: equips, materials i sistemes per a les assistències tècniquesDurada: 15 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Utilitza equips, materials i sistemes per a les assistències tècniques i n’identificaels estris i eines relacionades.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu les característiques de les assistències tècniques. 1.2  Analitza les propietats dels materials d’assistències tècniques. 1.3  Classifica els recursos disponibles per a les assistències tècniques segonsla tipologia d’intervenció. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44936 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.4  Localitza els estris i eines per a les assistències tècniques en els mitjansmòbils o instal·lacions. 1.5  Utilitza les eines per a les assistències tècniques i en coneix les limitaci-ons. 1.6  Interpreta la documentació tècnica facilitada pels fabricants. 1.7  Verifica l’estat dels equips i materials per a les assistències tècniques i valorala importància del seu manteniment. 1.8  Compleix la normativa del servei referent a normes de seguretat. 1.9  Aplica les normes d’ergonomia durant el treball. 1.10  Analitza l’objectiu de la intervenció i en resol les qüestions lògiques itècniques. 1.11  Actua adaptant-se a la situació real de la intervenció.Continguts 1.  Utilització d’equips, materials i sistemes d’assistències tècniques: 1.1  Equips i sistemes de tracció. 1.2  Equips de tall. 1.3  Equips hidràulics i hidropneumàtics. 1.4  Equips elèctrics. 1.4.1  Eines elèctriques de seguretat i rescat. 1.5  Motoserres. 1.6  Absorbents. 1.7  Equips de protecció individual. 1.8  Normes de seguretat i funcionament.UF 2: construccions i instal·lacions de subministrament de serveisDurada: 45 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Intervé en construccions sinistrades utilitzant estris, materials i tècniquesadients per reduir o anul·lar les conseqüències del succés.Criteris d’avaluació 1.1  Interpreta les representacions gràfiques de les diferents tipologies cons-tructives. 1.2  Especifica les característiques d’estructures, elements i materials cons-tructius. 1.3  Identifica patologies constructives i les relaciona amb les intervencions arealitzar. 1.4  Estableix la dotació de material específic per a la intervenció segons latipologia constructiva. 1.5  Analitza les situacions i pren decisions tenint en compte els recursos dis-ponibles. 1.6  Aplica els protocols de seguretat per protegir les persones afectades pelsinistre i els actuants. 1.7  Executa les maniobres adequades i utilitza els elements de suport adientsper a cada tipus de sinistre. 1.8  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 2.  Intervé en instal·lacions de subministrament de serveis aplicant els procedi-ments establerts.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica les parts i elements constituents de les instal·lacions de serveis. 2.2  Descriu les característiques dels components de seguretat que conformenuna instal·lació de subministrament. 2.3  Executa les actuacions bàsiques de desconnexió elèctrica i les mesures deprotecció necessàries. 2.4  Executa les actuacions bàsiques de control de fuites d’aigua i gas. 2.5  Adopta mesures de protecció per a les persones, els béns, el medi ambienti els actuants. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44937 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.6  Coneix la reglamentació que regula les instal·lacions de serveis. 2.7  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 2.8  Actua observant els indicis i atenent els detalls que es produeixen en laintervenció.Continguts 1.  Intervencions en construccions sinistrades: 1.1  Tipologies de construcció. 1.2  Parts i elements d’una edificació. 1.3  Representació gràfica d’edificacions. 1.4  Elements i materials constructius. 1.5  Vocabulari de l’edificació. 1.6  Reglamentació i normativa. 1.7  Patologies constructives. 1.8  Tècniques d’intervenció en estructures col·lapsades, ensorraments i eslla-vissades. 1.9  Procediments normalitzats de treball i normativa del servei. 1.10  Normes de seguretat i directrius operatives. 2.  Intervencions en instal·lacions de subministrament de serveis: 2.1  Instal·lacions monofàsiques/trifàsiques. 2.2  Xarxes elèctriques d’alta i baixa tensió. Línies aèries i subterrànies. 2.3  Xarxes de distribució i transport d’aigua i gas. Línies ferroviàries. 2.4  Rescats en accidents elèctrics. 2.5  Extinció d’incendis en instal·lacions de baixa tensió. 2.6  Intervencions en fuites de gas. 2.7  Intervencions en fuites d’aigua. 2.8  Reglamentació d’instal·lacions elèctriques i normativa de companyiessubministradores. 2.9  Procediments normalitzats de treball i normativa del servei.UF 3: assistències tècniques en edificis, instal·lacions i espais obertsDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Realitza intervencions d’assistències tècniques en edificis, instal·lacions iespais oberts aplicant els procediments establerts.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica la tipologia d’assistència tècnica i realitza les maniobres d’actuacióamb els mitjans tècnics associats. 1.2  Estableix la dotació de material específic relacionant-ne l’aplicació amb latipologia d’assistència tècnica. 1.3  Detalla els tipus de mitjans mòbils que s’han d’utilitzar segons la tipologiad’assistència tècnica. 1.4  Adopta mesures de protecció per a les persones, els béns, el medi ambienti els actuants. 1.5  Aplica amb destresa les tècniques i les mesures d’autoprotecció adients. 1.6  Immobilitza i assegura els accidentats amb els mitjans disponibles per ala seva evacuació. 1.7  Coopera amb els companys i participa en el treball en equip. 1.8  Manté la serenitat en situacions de tensió. 1.9  Executa les ordres rebudes i aplica els procediments normalitzats de treballen el desenvolupament de la intervenció. 1.10  Identifica els riscos de la intervenció associats a les característiques del’entorn.Continguts 1.  Intervencions d’assistències tècniques: 1.1  Característiques de les assistències tècniques. 1.2  Mitjans especials. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44938 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3  Logística i manteniment del material. 1.4  Criteris de selecció de material. 1.5  Maniobres d’obertura de portes. 1.6  Maniobres de desconnexió d’alarmes. 1.7  Maniobres d’actuació en sinistres amb ascensors. 1.8  Maniobres d’actuació amb presència d’animals. 1.9  Maniobres d’abatiment i especejament d’arbres. 1.10  Maniobres de neteja de la calçada. 1.11  Procediments normalitzats de treball i normativa del servei. 1.12  Normes de seguretat i directrius operatives.Mòdul professional 9: atenció sanitària especial en situacions d’emergènciaDurada: 150 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: material i medicació. 20 hores UF 2: lesions per agents físics. 40 hores UF 3: lesions per agents químics i biològics. 20 hores UF 4: atenció a patologia orgànica d’urgència. 30 hores UF 5: atenció a patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència. 20 hores UF 6: atenció al part imminent. 20 horesUF 1: material i medicacióDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Realitza operacions de suport a l’equip de salut en el suport vital avançatrelacionant-les amb les patologies d’emergència.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica el material necessari per a l’aplicació de tècniques de suport vitalavançat. 1.2  Descriu la utilitat, el funcionament i el maneig dels equips electromèdics. 1.3  Classifica els equips i el material segons les diferents situacions d’emer-gència. 1.4  Col·labora en l’aïllament de la via aèria. 1.5  Selecciona el material necessari per a la ventilació mecànica. 1.6  Col·labora en la canalització de la via venosa. 1.7  Selecciona i prepara el material i els equips de monitorizació. 1.8  Selecciona i prepara el material per a la realització del registre electrocar-diogràfic. 1.9  Determina la saturació d’oxigen del pacient per pulsioximetria. 2.  Realitza operacions de preparació i administració de la medicació d’emergènciasegons ordre mèdica interpretant les especificacions farmacèutiques.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica la medicació d’emergència d’ús més freqüent. 2.2  Analitza les indicacions de la medicació en les situacions d’emergènciasanitària. 2.3  Enumera els efectes adversos de la medicació d’ús més freqüent. 2.4.  Enumera les diferents vies d’administració. 2.5  Realitza la preparació de la medicació i el material segons la via d’admi-nistració. 2.6  Realitza operacions d’administració de la medicació sobre maniquinsd’entrenament. 2.7  Aplica els protocols de seguretat i higiene adequats.Continguts 1.  Aplicació de tècniques de suport vital avançat: 1.1  Concepte de suport bàsic avançat. 1.2  Reconeixement i ús de material i equips electromèdics. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44939 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3  Protocols de manteniment d’equips electromèdics. 1.4  Tècniques de suport vital avançat en la persona adulta: tècniques d’hemos-tàsia i tècniques de canalització venosa. 1.5  Tècniques de suport vital avançat en pediatria. 2.  Administració d’oxigen i medicaments d’emergència: 2.1  Oxigen medicinal. 2.1.1  Indicacions per a l’administració d’oxigen medicinal. 2.1.2  Dispositius d’administració d’oxigen medicinal. 2.1.3  Càlcul de consum d’oxigen segons patologia. 2.1.4  Saturació d’oxigen: dispositius de mesura. 2.1.5  Concentracions d’oxigen generades pels diferents dispositius. 2.1.6  Mesures de seguretat en el maneig d’oxigen. 2.1.7  Complicacions. 2.2  Vies d’administració: oral, sublingual, tòpica, parenteral, rectal i respiratòria. 2.3  Material de farmacoteràpia. 2.4  Preparació de la medicació: tècnica, dosi i mesures d’higiene. 2.5  Reconeixement i ús de material. 2.6  Precaucions. 2.7  Fàrmacs utilitzats en les emergències de l’aparell cardiovascular, de l’apa-rell respiratori, del sistema nerviós, de l’aparell digestiu, de l’aparell excretor, delsistema endocrí. Fàrmacs utilitzats en la sedació i analgèsia. 2.8  Eliminació de residus.UF 2: lesions per agents físicsDurada: 40 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Efectua procediments per donar atenció als pacients amb lesions per trauma-tismes i altres agents físics, i analitza els protocols d’actuació.Criteris d’avaluació 1.1  Explica els pics de mortalitat després d’un accident. 1.2  Descriu els procediments per a la valoració primària i secundària de l’ac-cidentat. 1.3  Identifica les lesions atenent la biomecànica dels accidents. 1.4  Descriu els diferents tipus d’embenat relacionant-los amb la seva funció. 1.5  Realitza diferents embenats segons la localització de la lesió. 1.6  Aplica els protocols de neteja i desinfecció de les ferides. 1.7  Realitza les cures inicials davant d’un pacient amb lesions per altres agentsfísics (radiacions, electricitat, congelacions). 1.8  Classifica les cremades atenent-ne la profunditat i l’extensió.Continguts 1.  Atenció sanitària en lesions per traumatismes i per agents físics: 1.1  Atenció sanitària en traumatismes. 1.1.1  Biomecànica del trauma. 1.1.2  Estimació inicial i secundària. 1.1.3  Politraumatismes: avaluació. Atenció sanitària dels politraumatismes.Dispositius utilitzats en els politraumatismes. 1.1.4  Avaluació i atenció sanitària dels traumatismes: cranioencefàlic, toràcic,abdominal, raquimedul·lar i d’extremitats. 1.1.5  Traumatismes per ona expansiva. 1.1.6  Atenció sanitària en amputacions. 1.1.7  Embenats: indicacions i tipus. Tècniques de realització d’embenats. 1.1.8  Lesions cutànies: cura i maneig de lesions cutànies. Neteja i desinfeccióde ferides. 1.1.9  Control d’hemorràgies: avaluació. Atenció sanitària en el control d’hemor-ràgies. Tamponament hemostàtic agut. 1.2  Atenció sanitària en víctimes per immersió, ofegament, aixafament i em-palament. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44940 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3  Atenció sanitària a lesions per calor. 1.3.1  Cremades: avaluació d’extensió i profunditat. 1.3.2  Cop de calor. 1.3.3  Hipertèrmia. 1.3.4  Protocols d’actuació. 1.4  Atenció sanitària a lesions per fred. 1.4.1  Hipotèrmia. 1.4.2  Congelació: avaluació de les lesions. 1.4.3  Protocols d’actuació. 1.5  Atenció sanitària a lesions per electricitat. 1.5  Factors determinants de la lesió elèctrica. 1.5.2  Mecanismes de lesió. 1.5.3  Alteracions patològiques segons localització. 1.5.4  Protocols d’actuació en electrocució. 1.6  Atenció sanitària a lesions per radiacions ionitzants. 1.6.1  Tipus i efectes de les radiacions ionitzants. 1.6.2  Mesures de radiació ionitzant. 1.6.3  Contaminació radioactiva. 1.6.4  Incorporació. 1.6.5  Irradiació. 1.6.6  Mesures de radioprotecció. 1.6.7  Tècniques de descontaminació. 1.7  Atenció mèdica en explosions. 1.7.1  Mesures d’autoprotecció i avaluació de riscos. 1.7.2  Protocols d’actuació.UF 3: lesions per agents químics i biològicsDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica els procediments per prestar atenció als pacients amb lesions per agentsquímics i biològics, analitzant els protocols d’actuació.Criteris d’avaluació 1.1  Classifica els diferents agents tòxics. 1.2  Relaciona els agents tòxics amb els seus efectes nocius. 1.3  Descriu les mesures inicials davant d’un pacient intoxicat, depenent de lanaturalesa, quantitat i via d’entrada de l’agent tòxic. 1.4  Classifica els diferents agents biològics. 1.5  Relaciona les vies d’exposició i les lesions que produeixen. 1.6  Especifica la utilitat dels diferents materials de bioseguretat. 1.7  Descriu la tècnica de descontaminació. 1.8  Identifica els signes i símptomes de les picades i mossegades d’animals.Continguts 1.  Atenció sanitària en lesions per agents químics i biològics: 1.1  Atenció sanitària per agents químics. 1.1.1  Tipus d’agents químics. 1.1.2  Vies d’entrada i lesions. 1.1.3  Avaluació del pacient intoxicat. 1.1.4  Actuacions segons el tòxic i la via d’entrada. 1.2  Atenció sanitària a intoxicacions per alcohol i drogues. 1.2.1  Signes i símptomes de la intoxicació per alcohol i drogues. 1.2.2  Actuacions d’urgència davant d’una sobredosi per alcohol i drogues. 1.3  Atenció sanitària en lesions per agents biològics. 1.3.1  Tipus d’agents biològics. 1.3.2  Vies de transmissió i lesions. 1.3.3  Signes i símptomes produïts per agents biològics. 1.3.4  Primeres actuacions en persones exposades a agents biològics. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44941 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3.5  Tècniques de descontaminació i equips de desinfecció. 1.3.6  Mossegades i picades.UF 4: atenció a patologia orgànica d’urgènciaDurada: 30 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica els procediments per prestar atenció als pacients amb patologia orgànicad’urgència, analitzant els protocols d’actuació.Criteris d’avaluació 1.1  Descriu la patologia cardiovascular d’urgència. 1.2  Analitza el protocol d’actuació en les emergències cardiovasculars. 1.3  Descriu la patologia respiratòria d’urgència. 1.4  Especifica els protocols d’actuació en les emergències respiratòries. 1.5  Aplica les mesures posturals que milloren l’estat del pacient amb insufi-ciència respiratòria. 1.6  Descriu la patologia digestiva i endocrina d’urgència. 1.7  Analitza els protocols d’actuació en emergències digestives i endocrines. 1.8  Selecciona i prepara equips i material adequats a cada patologia.Continguts 1.  Atenció sanitària en patologia orgànica d’urgència: 1.1  Trastorns cardiovasculars d’urgència. 1.1.1  Signes i símptomes de les patologies: cardiopatia isquèmica, insuficiènciacardíaca, arítmies, síncope, edema agut de pulmó, urgència hipertensiva. 1.1.2  Protocols d’actuació en patologia cardiovascular d’urgència. 1.2  Patologia respiratòria d’urgència. 1.2.1  Signes i símptomes de les patologies: MPOC (malaltia pulmonar obstructivacrònica), asma bronquial, hemoptisi massiva. 1.2.2  Protocols d’actuació en patologia respiratòria d’urgència. 1.2.3  Mesures posturals en patologia respiratòria. 1.3  Patologia digestiva d’urgència: hemorràgia digestiva alta, abdomen agut. 1.4  Patologia endocrina d’urgència: trastorns de la glucèmia.UF 5: atenció a patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgènciaDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Aplica procediments per prestar atenció als pacients amb patologia neurològicai psiquiàtrica d’urgència.Criteris d’avaluació 1.1  Analitza els protocols d’actuació en emergències neurològiques. 1.2  Especifica el protocol d’actuació en una crisi convulsiva. 1.3  Descriu la patologia psiquiàtrica d’urgència. 1.4  Identifica els protocols d’actuació en emergències psiquiàtriques. 1.5  Relaciona les diferents drogues amb els seus efectes nocius. 1.6  Descriu les diferents actuacions davant les intoxicacions per alcohol i altresdrogues. 1.7  Tracta adequadament el pacient segons cada patologia.Continguts 1.  Atenció sanitària a patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència: 1.1  Alteracions neurològiques d’urgència. 1.1.1  AVC (accident vascular cerebral), convulsions, coma. 1.1.2  Protocols d’actuació en alteracions neurològiques d’urgència. 1.2  Patologia psiquiàtrica d’urgència: crisis maniacodepressives, temptativesde suïcidi, esquizofrènia, toxicomanies. 1.3  Protocols d’actuació en urgències psiquiàtriques.UF 6: atenció al part imminentDurada: 20 hores Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44942 CVE-DOGC-A-12264002-2012Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Intervé en situacions de part imminent, analitzant els símptomes que presental’embarassada i descrivint els procediments d’actuació.Criteris d’avaluació 1.1  Enumera les fases del part. 1.2  Descriu els signes de part imminent. 1.3  Identifica i aplica les maniobres de suport al part, en les fases d’expulsió ideslliurament. 1.4  Identifica les cures inicials al nounat i la mare. 1.5  Identifica els principis d’higiene per evitar l’aparició d’infeccions. 1.6  Reconeix complicacions en l’evolució del part.Continguts 1.  Actuació inicial en el part imminent: 1.1  Fases del part. 1.2  Complicacions. 1.3  Signes i símptomes de part imminent. 1.4  Maniobres de suport al part. 1.5  Atenció al nounat i a la mare. 1.5.1  Protocols de ressuscitació del nounat. 1.5.2  Control d’hemorràgies de la mare. 1.6  Normes d’higiene i prevenció d’infeccions. 1.7  Actuació en altres patologies ginecològiques i obstètriques d’urgència.Mòdul professional 10: dotació sanitàriaDurada: 85 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: manteniment de la dotació sanitària. 20 hores UF 2: condicionament de la dotació sanitària. 25 hores UF 3: control de material. 20 hores UF 4: control de la documentació. 20 horesUF 1: manteniment de la dotació sanitàriaDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Realitza el manteniment bàsic de la dotació sanitària del vehicle interpretanti executant les recomanacions dels fabricants dels equips.Criteris d’avaluació 1.1  Interpreta les instruccions dels fabricants. 1.2  Explica, avalua i classifica la dotació material del vehicle, segons el nivellassistencial, el pla de manteniment i el seu estat operatiu. 1.3  Verifica la funcionalitat dels equips sanitaris i d’autoprotecció. 1.4  Verifica la funcionalitat dels sistemes de comunicacions. 1.5  Aplica les instruccions dels fabricants relatives al manteniment bàsic dela dotació. 1.6  Demostra autonomia en la resolució de contingències relacionades amb elfuncionament dels equips. 1.7  Classifica els mitjans i procediments de prevenció i protecció en funció delsfactors i situacions de risc laboral en el seu àmbit de treball. 1.8  Interpreta els senyals de protecció i les normes de seguretat i higiene. 1.9  Identifica els factors i els criteris de qualitat que determinen la qualitat deprestació del servei.Continguts 1.  Manteniment bàsic de la dotació sanitària: 1.1  Transport sanitari. Tipus: terrestres, aeri i marítim. 1.2  Normativa estatal i autonòmica relativa a la dotació sanitària del transportsanitari i altres. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44943 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3  Característiques tècniques del transport sanitari per carretera. Equipamentsanitari i dotació de personal i de material dels vehicles. 1.4  Característiques de l’habitacle sanitari en funció del tipus d’ambulància. 1.5  Característiques diferencials bàsiques de la dotació del transport sanitariterrestre. 1.5.1  Unitats no assistencials. 1.5.2  Unitats de suport vital bàsic (USVB). 1.5.3  Unitats de suport intermedi o mitjà. 1.5.4  Unitats de suport vital avançat. Unitat de cures intensives mòbil (UCImòbil). 1.5.5  Vehicles d’intervenció ràpida (VIR). 1.5.6  Unitats mòbils d’emergència terrestre (UME s). 1.5.7  Unitats de transport sanitari col·lectiu. 1.5.8  Unitats d’emergència psiquiàtrica. 1.5.9  Altres vehicles de transport sanitari. 1.6  Característiques tècniques del transport sanitari aeri. Equipament sanitarii dotació de personal i de material dels vehicles. 1.7  Característiques tècniques del transport sanitari marítim. Equipamentsanitari i dotació de personal i de material dels vehicles. 1.8  Classificació dels mitjans materials sanitaris: material fungible, medica-ments, oxigen medicinal, aparells i equips electromèdics. 1.9  Verificació de la funcionalitat dels equips. 1.10  Material sanitari d’assistència a una catàstrofe. 1.11  Prevenció de riscos laborals en les operacions de manteniment de les condi-cions sanitàries de l’entorn del pacient i del material i equips sanitaris del vehicle. 1.12  Sistemes de seguretat aplicats als equips electromèdics. 1.13  Equips de protecció individual i seguretat. 1.14  Criteris de qualitat en la prestació del servei: factors determinants de laqualitat. Garantia de qualitat.UF 2: condicionament de la dotació sanitàriaDurada: 25 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Realitza els procediments de neteja, de desinfecció i d’esterilització del ma-terial, relacionant els procediments amb la seguretat de la seva aplicació i el tipusde material.Criteris d’avaluació 1.1  Classifica els procediments de neteja, desinfecció i esterilització. 1.2  Relaciona els procediments de neteja, desinfecció i esterilització amb laseva aplicació sobre els diferents tipus de material. 1.3  Prepara les solucions per a la neteja i desinfecció del material, segons eltipus i les característiques. 1.4  Realitza la neteja, desinfecció i esterilització del material sanitari i del’habitacle assistencial després d’una actuació. 1.5  Explica el procediment de manipulació i gestió dels residus biocontami-nats. 1.6  Elimina els residus orgànics i inorgànics derivats de l’activitat sanitària. 1.7  Utilitza contenidors corresponents als diferents tipus de residus. 1.8  Organitza i col·loca el material del vehicle en acabar-ne la neteja i desin-fecció. 1.9  Identifica els perills de la manipulació de productes de neteja, esterilitzaciói desinfecció.Continguts 1.  Neteja, desinfecció i esterilització del material sanitari del vehicle: 1.1  Material rebutjable i material reutilitzable. 1.2  Principis bàsics de neteja, desinfecció i esterilització. 1.3  Condicionament del material sanitari i de l’habitacle del vehicle. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44944 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.3.1  Procediment de neteja i conservació d’instrumental, màquines i equips. 1.3.2  Desinfecció: protocols. Procediment de desinfecció per mètodes físics iquímics. 1.3.3  Esterilització del material. Procediment d’esterilització per mètodes físicsi químics. 1.4  Criteris de verificació i condicionament. 1.5  Fumigació. 1.6  Identificació dels riscos derivats de la manipulació dels diferents productesde neteja, desinfecció i esterilització. 1.7  Recollida selectiva dels residus generats específics de l’activitat, biosanitarisi perillosos. 1.8  Compliment de la normativa de protecció ambiental.UF 3: control de materialDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Controla les existències i materials del vehicle sanitari, identificant les sevescaracterístiques i necessitats d’emmagatzematge.Criteris d’avaluació 1.1  Defineix les diferents situacions d’emergència que requereixen materialsanitari en la preparació logística. 1.2  Identifica els documents de control de les existències del magatzem. 1.3  Associa cada tipus de document a l’organització del control del magat-zem. 1.4  Comprova la caducitat dels fàrmacs, material fungible i material de cura,i en retira el caducat. 1.5  Identifica les necessitats de reposició. 1.6  Emplena les ordres de comanda, precisant el tipus de material, l’agent i launitat o empresa subministradora. 1.7  Efectua la reposició d’acord amb les condicions de conservació del material,segons les seves característiques i necessitats d’emmagatzematge. 1.8  Utilitza l’aplicació informàtica per a la gestió de magatzem. 1.9  Comprova la quantitat d’oxigen de les bales del vehicle i n’efectua la repo-sició si el nivell no és l’adequat. 1.10  Justifica l’optimització de recursos materials.Continguts 1.  Control d’existències de la dotació del material sanitari del vehicle: 1.1  Dotació de material sanitari en les diferents unitats assistencials. 1.2  Material sanitari en situacions d’emergència. 1.3  Sistemes d’emmagatzematge i conservació. 1.4  Gestió d’estocs. Identificació i traçabilitat. 1.5  Elaboració de fitxes de magatzem i inventari. 1.6  Aplicacions informàtiques de gestió i control de magatzem. 1.7  Normativa de seguretat i higiene aplicada en magatzems d’institucions iempreses sanitàries.UF 4: control de la documentacióDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Emplena la documentació clínica i no clínica de la seva competència, relacio-nant-la amb la seva utilitat i analitzant la informació tipus que hi ha de constar.Criteris d’avaluació 1.1  Reconeix els tipus de documents clínics. 1.2  Identifica la funció i el curs de tramitació dels documents clínics. 1.3  Identifica la informació que ha d’incloure l’informe d’assistència de lesmaniobres de suport vital bàsic. 1.4  Emplena el document de desig de no trasllat i transmet la informació. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44945 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.5  Identifica la documentació preceptiva del vehicle. 1.6  Valora la importància de la documentació com a element clau de la traça-bilitat del procés d’assistència.Continguts 1.  Emplenar la documentació sanitària i administrativa: 1.1  Legislació vigent en protecció de dades i de l’autonomia del pacient i dedrets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 1.2  Documents clínics: intrahospitalaris, prehospitalaris i intercentres. Tra-mitació. 1.3  Documents no clínics, formularis d’activitat, revisió i incidències. 1.4  Documentació legal del vehicle. 1.5  Documents d’objectes personals, full de reclamacions i negació al tras-llat. 1.6  Relació de la documentació amb el control de qualitat i amb la traçabilitat. 1.7  Secret professional.Mòdul professional 11: formació i orientació laboralDurada: 50 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: el marc normatiu del lloc de treball. 20 hores UF 2: prevenció de riscos laborals. 30 horesUF 1: el marc normatiu del lloc de treballDurada: 20 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Reconeix les conductes que l’ordenament jurídic exigeix als serveis desti-nats a la resolució de les emergències relacionant-les amb les diferents actuacionsprofessionals.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica els drets dels ciutadans garantits per l’ordenament jurídic i elsòrgans i procediments que els garanteixen. 1.2  Relaciona els drets dels ciutadans amb els límits i actituds de servei a lacomunitat establerts per a l’acompliment de la seva activitat professional. 1.3  Contextualitza en el marc de les administracions les competències del’administració autonòmica i els seus organismes. 1.4  Coneix els àmbits d’actuació en matèria d’emergències de l’administracióautonòmica. 1.5  Defineix les funcions del cos de bombers en relació amb l’ordenamentjurídic. 1.6  Identifica la cultura de l’organització i en valora la importància per a laconsecució d’un servei de qualitat. 2.  Exerceix els drets i compleix les obligacions que deriven de les relacionslaborals, reconeixent-les en les diferents situacions laborals de l’administració iels contractes de treball.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica les característiques definitòries dels nous entorns d’organitzaciódel treball. 2.2  Determina els drets i deures derivats del treball per compte aliè. 2.3  Analitza les relacions contractuals i les modalitats aplicables al sector deles emergències. 2.4  Identifica el temps de treball i les mesures per a la conciliació de la vidalaboral i familiar. 2.5  Analitza el rebut de salaris i n’identifica els principals elements que l’in-tegren. 2.6  Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de larelació laboral. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44946 CVE-DOGC-A-12264002-2012 2.7  Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicablesal sector de les emergències.Continguts 1.  Ordenament jurídic i serveis d’emergències: 1.1  Marc legislatiu general del cos de bombers. 1.2  Aspectes jurídics de les intervencions dels bombers. 2.  Relacions laborals: 2.1  Regim estatutari del cos de bombers. 2.2  Responsabilitats dels funcionaris de l’administració pública. 2.3  Règim de compatibilitats dels funcionaris de l’administració pública. 2.4  Règim disciplinari dels funcionaris de l’administració pública. 2.5  Estructura del sistema de la Seguretat Social: règim general.UF 2: prevenció de riscos laboralsDurada: 30 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Reconeix els elements de la prevenció de riscos a l’empresa, analitzant elsfactors de risc i els danys professionals.Criteris d’avaluació 1.1  Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitatsde l’empresa. 1.2  Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballa-dora. 1.3  Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys que se’n deriven. 2.  Aplica el marc normatiu en prevenció de riscos, identificant els organismespúblics, els drets, els deures i les responsabilitats en relació amb la prevenció deriscos.Criteris d’avaluació 2.1  Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscoslaborals. 2.2  Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscoslaborals. 2.3  Determina els requisits i condicions per a la vigilància de la salut del tre-ballador i la seva importància com a mesura de prevenció. 2.4  Determina les formes de representació dels treballadors en l’empresa enmatèria de prevenció de riscos. 3.  Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicionsde treball i els factors de risc presents en l’entorn laboral.Criteris d’avaluació 3.1  Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball deltècnic en treballs d’extinció i salvaments. 3.2  Determina l’avaluació de riscos en l’empresa. 3.3  Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció enels entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic en treballsd’extinció i salvaments. 3.4  Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referènciaa accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professionaldel tècnic en treballs d’extinció i salvaments. 4.  Participa en la planificació i la gestió de la prevenció, identificant els diferentssistemes de gestió del sector.Criteris d’avaluació 4.1  Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l’empresa, enfunció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscoslaborals. 4.2  Identifica el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionatamb l’atenció d’emergències. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44947 CVE-DOGC-A-12264002-2012 4.3  Analitza el significat i l’abast dels diferents tipus de senyalització de se-guretat. 4.4  Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectivaque s’han d’aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conse-qüències en cas que siguin inevitables.Continguts 1.  La prevenció de riscos a l’empresa: 1.1  Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat pre-ventiva. 1.2  Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L’accident de treball, lamalaltia professional i les malalties inespecífiques. 1.3  El concepte de risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc. 1.4  Identificació de riscos lligats a les condicions de seguretat. 1.5  Identificació de riscos lligats a les condicions ambientals. 1.6  Identificació de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicoso-cials. 1.7  Danys per a la salut ocasionats pels riscos. 2.  Marc normatiu: 2.1  Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals. 2.2  Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. 2.3  Vigilància de la salut dels treballadors. 2.4  Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. 2.5  Representació dels treballadors en matèria preventiva. 3.  Avaluació de riscos professionals: 3.1  L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’activitat pre-ventiva. 3.2  Riscos genèrics en el sector de les emergències. 3.3  Determinació dels possibles danys a la salut del treballador, especialmentels relacionats amb la fatiga, l’estrès, els accidents i els sobreesforços, que podenderivar de les situacions de risc detectades en el sector de les emergències. 4.  Planificació i gestió de la prevenció en l’empresa: 4.1  Sistemes de gestió de la prevenció en l’empresa. 4.2  Senyalització de seguretat. 4.3  Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedoraDurada: 35 horesUnitats formatives que el componen: UF 1: equips de treball. 20 hores UF 2: cultura de l’organització i iniciativa emprenedora: 15 horesUF 1: equips de treballDurada: 20 horesResultat d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Utilitza, tant amb usuaris del servei com en els processos interns, les habilitatscomunicatives, atenent els graus de jerarquia establerts.Criteris d’avaluació 1.1  Determina els elements bàsics de la comunicació eficaç segons els protocolsestablerts en cada cas. 1.2  Reconeix les barreres a la comunicació més habituals en les diferentsactivitats del cos. 1.3  Valora la importància d’augmentar els nivells d’escolta. 1.4  Identifica els diferents sistemes de representació per millorar la comuni-cació. 1.5  Analitza el valor del llenguatge i la comunicació no verbals. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44948 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.6  Relaciona les comunicacions informatives i persuasives amb les situacionsprofessionals més habituals. 1.7  Analitza el valor de la negociació en algunes situacions, en complimentdels protocols d’actuació establerts. 1.8  Diferencia les diferents formes d’actuació i estils en la comunicació i lanegociació. 2.  Aplica les estratègies del treball en equip, valorant l‘eficàcia i eficiència pera la consecució dels objectius de l’organització.Criteris d’avaluació 2.1  Coneix les dinàmiques del treball en equip en situacions d’emergència i deconvivència en el parc de bombers. 2.2  Identifica els equips de treball que poden constituir-se en una situació realde treball. 2.3  Determina les característiques de l’equip de treball eficaç. 2.4  Valora positivament l’existència necessària de diversitat de rols i opinionsassumits pels membres d’un equip. 2.5  Prepara l’ordre del dia i els recursos materials necessaris per al desenvolupamentd’una reunió de treball en funció dels objectius fixats i els temes que cal tractar. 2.6  Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d’un grupcom un aspecte característic de les organitzacions. 2.7  Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts. 2.8  Determina procediments per a la resolució del conflicte i identifica lesdiferents mesures de conflicte col·lectiu a l’empresa. 2.9  Determina els elements de la negociació a l’àmbit laboral.Continguts 1.  La comunicació en l’àmbit professional: 1.1  El procés de comunicació. Elements. 1.2  La comunicació eficaç. L’emissor, el receptor i el medi. 1.3  La comunicació en el marc laboral. Tipus i continguts. 1.4  La comunicació verbal: el diàleg, l’entrevista, l’informe, la reunió i eltelèfon. 1.5  La comunicació escrita: tipus de documents i contingut. 1.6  Barreres, interferències i distorsions en la comunicació. 1.7  El llenguatge específic de la professió. Terminologia i formes pròpies. 1.8  Els registres lingüístics: formal, informal i especialitzat. 2.  El grup de treball: 2.1  Grups humans en el treball; equips de treball; reunions de treball. 2.2  Coordinació dels grups de treball. 2.3  Resolució de conflictes en l’àmbit de treball. 2.4  La iniciativa, el treball en equip i la comunicació com a competènciesbàsiques del tècnic en treballs d’extinció i salvaments.UF 2: cultura de l’organització i iniciativa emprenedoraDurada: 15 horesResultat d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Mostra iniciativa emprenedora i d’innovació en el lloc de treball identificantels factors i les actituds clau en la professió.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica la cultura de l’organització i en valora la importància per a laconsecució d’un servei de qualitat 1.2  Reconeix les escales de desenvolupament en les tasques. 1.3  Determina els factors clau d’èxit de l’activitat. 1.4  Identifica els conceptes d’eficàcia/competència en cada ocupació. 1.5  Valora la importància de l’aptitud, l’actitud i l’acció i la relació amb lainiciativa en l’ocupació/tasca. 1.6  Relaciona les actituds necessàries per al desenvolupament de la iniciativai la innovació. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44949 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.7  Analitza els factors positius de les situacions de canvi i/o de crisi. 1.8  Determina les característiques d’emprenedoria en els diferents llocs detreball. 2.  Aplica en cada situació les capacitats de la intel·ligència emocional i judicicrític seguint els protocols establerts en l’organització.Criteris d’avaluació 2.1  Relaciona les capacitats transversals/emocionals necessàries per al desen-volupament de les diferents tasques. 2.2  Determina el procediment per fer una lectura/comprensió correcta i com-pleta de cada situació. 2.3  Determina les habilitats personals necessàries per fer front a situacionsnoves i/o canviants. 2.4  Relaciona les competències més útils per fer front a les dificultats. 2.5  Identifica els processos de pensament que faciliten les decisions en larealització de la tasca. 2.6  Identifica les emocions i impulsos habituals en situacions professionalshabituals i com generar processos d’autogestió. 2.7  Identifica mecanismes d’afrontament i autogestió d’emocions.Continguts 1.  Iniciativa emprenedora: 1.1  Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat i lideratge. 1.2  L’actuació dels emprenedors com a personal d’un servei d’atenció a lesemergències. 1.3  Objectius personals versus objectius del lloc de treball. 1.4  Les bones pràctiques professionals. 2.  Educació emocional i judici crític 2.1  Educació emocional. 2.2  Processos de pensament. El raonament, la lògica, el pensament abstracte. 2.3  Pensament en situacions complexes i d’estrès. 2.4  El procés de presa de decisions.Mòdul professional 13: anglès tècnicDurada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen: UF 1: anglès tècnic. 99 horesUF 1: anglès tècnicDurada: 99 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació. 1.  Reconeix informació professional i quotidiana continguda en discursos oralsemesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacio-nant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.Criteris d’avaluació 1.1  Situa el missatge en el seu context. 1.2  Identifica la idea principal del missatge. 1.3  Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d’un altre mitjà au-ditiu. 1.4  Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usualsde la vida professional i quotidiana. 1.5  Fa la seqüència dels elements constituents del missatge. 1.6  Identifica les idees principals d’un discurs sobre temes coneguts, trans-mesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats ambclaredat. 1.7  Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44950 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.8  Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge,sense entendre’n tots els elements. 2.  Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills ana-litzant de forma comprensiva els seus continguts.Criteris d’avaluació 2.1  Llegeix de forma comprensiva textos clars en llengua estàndard. 2.2  Interpreta el contingut global del missatge. 2.3  Relaciona el text amb l’àmbit del sector a què es refereix. 2.4  Identifica la terminologia utilitzada. 2.5  Interpreta manuals tècnics. 2.6  Tradueix textos en llengua estàndard i usa material de suport quan cal. 2.7  Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correuelectrònic, entre d’altres. 2.8  Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports detraducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos. 3.  Emet missatges orals clars i ben estructurats participant com a agent actiuen converses professionals.Criteris d’avaluació 3.1  Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats enl’emissió del missatge. 3.2  Comunica utilitzant fórmules, nexes d’unió i estratègies d’interacció. 3.3  Utilitza normes de protocol en presentacions. 3.4  Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb la seva professió. 3.5  Fa servir correctament la terminologia de la professió. 3.6  Expressa sentiments, idees o opinions. 3.7  Enumera les activitats de la tasca professional. 3.8  Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüènciacorresponent. 3.9  Justifica l’acceptació o la no-acceptació de propostes realitzades. 3.10  Argumenta l’elecció d’una determinada opció o procediment de treballtriat. 3.11  Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal. 3.12  Aplica fórmules d’interacció adients en situacions professionals varia-des. 4.  Elabora textos senzills en llengua estàndard utilitzant els registres adequatsa cada situació.Criteris d’avaluació 4.1  Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/ o professio-nals. 4.2  Organitza la informació de manera coherent i cohesionada. 4.3  Redacta resums de textos relacionats amb el sector professional. 4.4  Emplena documentació específica de l’àmbit professional. 4.5  Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en emplenar do-cuments. 4.6  Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d’in-formacions donades. 4.7  Aplica les fórmules de cortesia pròpies del document que s’ha d’elaborar. 5.  Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicacióseguint les convencions internacionals.Criteris d’avaluació 5.1  Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professionalen l’ús de la llengua estrangera. 5.2  Descriu els protocols i normes de relació social propis del país. 5.3  Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on es parla lallengua estrangera. 5.4  Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevoltipus de text i/o conversa. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44951 CVE-DOGC-A-12264002-2012 5.5  Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on es parlala llengua estrangera.Continguts 1.  Comprensió de missatges orals: 1.1  Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatgesdirectes, telefònics, enregistrats. 1.2  Terminologia específica de l’àmbit professional de bombers. 1.3  Idees principal i secundàries. 1.4  Diferents accents de llengua oral. 2.  Interpretació de missatges escrits: 2.1  Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics profes-sionals i quotidians. 2.2  Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d’altres, i suportstelemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, emissores, agenda electrònica, etc. 2.3  Terminologia específica de l’àmbit professional de bombers. 2.4  Idea principal i idees secundàries. 3.  Producció de missatges orals: 3.1  Registres utilitzats en l’emissió de missatges orals. Terminologia específicadel sector de bombers. 3.2  Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la com-prensió, petició d’aclariments i altres. 3.3  Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions. 3.4  Entonació com a recurs de cohesió del text oral. 3.5  Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferènciesde registre. 4.  Emissió de textos escrits: 4.1  Compleció de documents professionals bàsics del sector. 4.2  Elaboració de textos senzills professionals del sector. 4.3  Adequació del text al context comunicatiu. 4.4  Registre. 4.5  Selecció lèxica, selecció d’estructures sintàctiques, selecció de contingutrellevant. 4.6  Ús dels signes de puntuació. 4.7  Coherència en el desenvolupament del text. 5.  Coneixement de l’entorn sociocultural i professional: 5.1  Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius delspaïsos de llengua anglesa. 5.2  Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacionsinternacionals. 5.3  Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen uncomportament socioprofessional amb la finalitat de projectar una bona imatgecorporativa. 5.4  Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements queresultin d’interès al llarg de la vida personal i professional.Mòdul professional 14: formació en centres de treballDurada: 553 horesResultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa,centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.Criteris d’avaluació 1.1  Identifica les característiques generals de l’empresa, centre o servei i l’or-ganigrama i les funcions de cada àrea. 1.2  Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat. 1.3  Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament del’activitat. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44952 CVE-DOGC-A-12264002-2012 1.4  Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d’usuaris i prove-ïdors. 1.5  Identifica les activitats de responsabilitat social de l’empresa, centre oservei envers l’entorn. 1.6  Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüentsen aquesta activitat. 1.7  Relaciona avantatges i inconvenients de l’estructura de l’empresa, centre oservei, davant d’altres tipus d’organitzacions relacionades. 1.8  Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al quals’acull l’empresa, centre o servei. 1.9  Identifica els incentius laborals, les activitats d’integració o de formació iles mesures de conciliació en relació amb l’activitat. 1.10  Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa, centreo servei. 1.11  Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia elsobjectius establerts en l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen. 2.  Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professionald’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establertspel centre de treball.Criteris d’avaluació 2.1  Compleix l’horari establert. 2.2  Mostra una presentació personal adequada. 2.3  És responsable en l’execució de les tasques assignades. 2.4  S’adapta als canvis de les tasques assignades. 2.5  Manifesta iniciativa en la resolució de problemes. 2.6  Valora la importància de la seva activitat professional. 2.7  Manté organitzada la seva àrea de treball. 2.8  Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat. 2.9  Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient. 2.10  Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa. 2.11  Es coordina amb els membres del seu equip de treball. 3.  Realitza les activitats formatives de referència relacionades amb l’auxili i laprotecció de les persones i béns, el control i l’extinció d’incendis, la intervenció encasos d’emergència, accident o catàstrofe, el trasllat de pacients a centres sanitaris, ila prestació d’atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, seguintprotocols establerts pel centre de treball.Criteris d’avaluació 3.1  Executa les tasques segons els procediments establerts. 3.2  Identifica les característiques particulars dels mitjans materials, equips ieines. 3.3  Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professio-nal. 3.4  Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l’activitatprofessional i les normes establertes pel centre de treball. 3.5  Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat. 3.6  Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assig-nada. 3.7  Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i elsmitjans propis de l’activitat. 3.8  Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’iden-tifica les causes i hi proposa possibles solucions.—6  Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1.  Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris,utilitzant-la en situacions professionals habituals. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44953 CVE-DOGC-A-12264002-2012 Criteris d’avaluació 1.1  Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió. 1.2  Utilitza amb agilitat la documentació i textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses. 1.3  Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habitu- als. 1.4  Utilitza normes de protocol en l’atenció al client o usuari. 1.5  Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa. 1.6  Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació profes- sional. 1.7  Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d’expressió en les comunicacions professionals. 1.8  Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos. Aquest resultat d’aprenentatge s’ha d’aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu, exceptuant el mòdul d’anglès tècnic. —7  Espais Espai formatiu Superfície m² Superfície m² (30 alumnes) (20 alumnes) Grau d’ús Aula polivalent   45   30 25% Laboratori d’assajos   60   60 10% Camp de maniobres 300 300 20% Zona exterior per a entrenament 300 300 20% Piscina 25x12 25x12   1% Taller d’electromecànica 150 130   4% Taller sanitari   60   60 20% —8  Professorat 8.1  Professorat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenya- ment L’atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d’aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació. Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de prevenció, extinció d’incendis i salvaments:Mòdul professional Especialitat dels professors CosComportaments i actituds d’altvalor professionalOperacions de salvament i rescatFenòmens naturals i antròpicsControl i extinció d’incendisOperacions d’assistència tècnica Professor o professora especialista Conducció i manteniment Manteniment de vehicles Professors tècnics de formacióde vehicles Professor o professora especialista professionalDotació sanitàriaAtenció sanitària inicial Procediments sanitaris Professors tècnics de formacióen situacions d’emergència i assistencials professional Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44954 CVE-DOGC-A-12264002-2012Mòdul professional Especialitat dels professors CosAtenció sanitària especiald’ensenyament en situacionsd’emergènciaSuport psicològic en situacions Catedràtics d’ensenyament secundarid’emergència Processos sanitaris Professors d’ensenyament secundariFormació i orientació laboral Formació i orientació laboral Catedràtics d’ensenyament secundari Professors d’ensenyament secundariEmpresa i iniciativa emprenedora Formació i orientació laboral Catedràtics d’ensenyament secundari. Professors d’ensenyament secundariAnglès tècnic Processos sanitaris* Procediments sanitaris i assistencials* Catedràtics d’ensenyament secundari Manteniment de vehicles* Professors d’ensenyament secundari Anglès Professors tècnics de formació professional*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència. 8.2  Titulacions equivalents a efectes de docènciaCos Especialitat dels professors TitulacióProfessors d’ensenyament secundari Formació i orientació laboral Diplomat o diplomada en ciències empresarials Diplomat o diplomada en relacions laborals Diplomat o diplomada en treball social Diplomat o diplomada en educació social Diplomat o diplomada en gestió i administració públicaProfessors d’ensenyament secundari Processos sanitaris Diplomat o diplomada en infermeria 8.3  Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d’EnsenyamentMòduls professionals TitulacióComportaments i actituds d’alt valor professional Llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecteOperacions de salvament i rescat o arquitecta o títol de grau corresponent o altres títols equivalentsFenòmens naturals i antròpics Diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnicaControl i extinció d’incendis o altres títols equivalentsOperacions d’assistència tècnica Professor o professora especialistaConducció i manteniment de vehicles Tècnic o tècnica superior en automociód’emergències Tècnic o tècnica especialista en mecànica i electricitat de l’automòbil Tècnic o tècnica especialista en manteniment de màquines i equips de construcció i obres Enginyer o enginyera, i tècnic o tècnica industrial Enginyer o enginyera, superior naval i oceànic Enginyer o enginyera, tècnic o tècnica naval Enginyer/a superior i tècnic o tècnica aeronàutic Enginyer o enginyera superior de mines Llicenciat o llicenciada i diplomat o diplomada en màquines navals Professor o professora especialistaDotació sanitària Llicenciat o llicenciada en farmàciaAtenció sanitària inicial en situacions d’emergència Llicenciat o llicenciada en medicinaAtenció sanitària especial en situacions d’emergència Diplomat o diplomada en infermeriaSuport psicològic en situacions d’emergència Llicenciat o llicenciada en psicologia Llicenciat o llicenciada en psicopedagogia Diplomat o diplomada en treball social Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44955 CVE-DOGC-A-12264002-2012Mòduls professionals TitulacióFormació i orientació laboral Llicenciat o llicenciada en dretEmpresa i iniciativa emprenedora Llicenciat o llicenciada en administració i direcció d’empreses Llicenciat o llicenciada en ciències actuarials i financeres Llicenciat o llicenciada en ciències polítiques i de l’administració Llicenciat o llicenciada en ciències del treball Llicenciat o llicenciada en economia Llicenciat o llicenciada en psicologia Llicenciat o llicenciada en sociologia Enginyer o enginyera en organització industrial Diplomat o diplomada en ciències empresarials Diplomat o diplomada en relacions laborals Diplomat o diplomada en educació social Diplomat o diplomada en treball social Diplomat o diplomada en gestió i administració públicaAnglès tècnic Llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta o títol de grau corresponent o altres títols equivalents Diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica o altres títols equivalents—9  Convalidacions El mòdul professional d’anglès tècnic d’aquest cicle formatiu es convalida per haver superat el mòdul professional d’anglèstècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.—10  Correspondències 10.1  Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d’aquestcicle formatiu per a la convalidacióUnitats de competència del Catàlegde qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionalsUC_2-0401-11_2: executar les operacionsnecessàries per salvar vides en perill Operacions de salvament i rescatUC_2-0402-11_2: executar les operacionsnecessàries per al control i extinció d’incendis Control i extinció d’incendisUC_2-0403-11_2: actuar en successos descontrolatsamb amenaça per a les persones, béns o el medi ambient Fenòmens naturals i antròpicsUC_2-0404-11_2: executar les operacions necessàriesper al control d’emergències, amb les ajudestècniques necessàries Operacions d’assistències tècniquesUC_1-9961-11_2: executar les operacions necessàriesper conduir vehicles d’emergències fins al lloc del sinistre Operacions d’assistències tècniquesUC_1-9962-11_2: desenvolupar comportamentsi actituds d’acord amb la seva condició professionalper prestar un servei de qualitat a la societat Comportaments i actituds d’alt valor professionalUC_1-9963-11_2: fer una estimació inicialde la situació del/de la pacient i realitzar la primeraatenció amb suport vital bàsic Atenció sanitària inicial en situació d’emergènciaUC_2-0069-21_1: mantenir preventivamentel vehicle sanitari Conducció i manteniment de vehicles d’emergènciaUC_2-0069-22_1: controlar la dotació materialdel vehicle sanitari Dotació sanitàriaUC_2-0070-21_2: valorar inicialment el pacienti realitzar la primera atenció amb suport vital bàsic Atenció sanitària especial en situacions d’emergència Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44956 CVE-DOGC-A-12264002-2012Unitats de competència del Catàlegde qualificacions professionals de Catalunya Mòduls professionalsUC_2-0070-22_2: atendre i donar suport en situacionsespecials i altres situacions d’emergència Atenció sanitària especial en situacions d’emergènciaUC_2-0071-11_2: traslladar el pacient al centre sanitari útil Atenció sanitària inicial en situacions d’emergènciaUC_2-0072-11_2: aplicar tècniques de suportpsicològic i social en situacions de crisi Suport psicològic en situacions d’emergència 10.2  Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitatsde competència per a l’acreditació Unitats de competència del Catàleg de qualificacionsMòduls professionals professionals de CatalunyaOperacions de salvament i rescat UC_2-0401-11_2: executar les operacions necessàries per salvar vides en perillControl i extinció d’incendis UC_2-0402-11: executar les operacions necessàries per al control i extinció d’incendisFenòmens naturals i antròpics UC_2-0403-11_2: actuar en successos descontrolats amb amenaça per a les persones, béns o el medi ambientOperacions d’assistències tècniques UC_2-0404-11_2: executar les operacions necessàries per al control d’emergències, amb les ajudes tècniques necessàriesConducció i manteniment de vehicles d’emergència UC_1-9961-11_2: executar les operacions necessàries per conduir vehicles d’emergències fins al lloc del sinistreComportaments i actituds d’alt valor professional UC_1-9962-11_2: desenvolupar comportaments i actituds d’acord amb la seva condició professional per prestar un servei de qualitat a la societatAtenció sanitària inicial en situacions d’emergència. UC_1-9963-11_2: estimar inicialment la situació del/de la pacient i realitzar la primera atenció amb suport vital bàsicConducció i manteniment de vehicles d’emergència UC_2-0069-21_1: mantenir preventivament el vehicle d’emergènciaDotació sanitària UC_2-0069-22_1: controlar la dotació material del vehicle sanitariAtenció sanitària inicial en situacions d’emergència UC_2-0070-21_2: valorar inicialment el pacient i realitzar la primera atenció amb suport vital bàsicAtenció sanitària especial en situacions d’emergència UC_2-0070-22_2: atendre i donar suport en situacions especials i altres situacions d’emergènciaAtenció sanitària inicial en situacions d’emergència UC_2-0071-11_2: traslladar el pacient al centre sanitari útilSuport psicològic en situacions d’emergència UC_2-0072-11_2: aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi(12.264.002) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44957 CVE-DOGC-A-12216008-2012ORDREENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveisrelacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es prestenals centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. L’article 8.2 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formacióprofessional inicial, preveu, entre d’altres continguts, els serveis d’assessoramentque permeten identificar i seguir l’itinerari formatiu adient a cada persona. D’altra banda, l’article 36 de la mateixa norma, preveu el procediment de reconei-xement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitatsd’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relacióamb els cicles formatius de grau mitjà o superior, i els seus efectes. Per últim, el Reglament (CE) núm. 2042/2003 de la Comissió, Part 66, de 20 denovembre, sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de las aeronaus i productesaeronàutics, components i equipaments i sobre l’aprovació de les organitzacions ipersonal que participa en les esmentades tasques, exigeix per a l’exercici profes-sional del manteniment d’avions de turbina, l’obtenció prèvia de la llicència demanteniment d’aeronaus, mitjançant la realització de les proves corresponents enels centres de formació reconeguts. Analitzats els costos d’aquests serveis per a l’Administració, es consideraconvenient establir una aportació econòmica a càrrec de les persones que elsutilitzen. Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós dela Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel DecretLegislatiu 3/2008, de 25 de juny; a proposta de la Direcció General de FormacióProfessional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informesfavorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departamentd’Economia i Coneixement,Ordeno:Article 1Creació 1.1  Es crea el preu públic pel servei d’assessorament en la formació profes-sional inicial, dut a terme en els centres educatius dependents del Departamentd’Ensenyament. 1.2  Es crea el preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixementacadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, enl’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius degrau mitjà o superior, impartits en els centres dependents del Departament d’En-senyament, derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE),o bé de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistemaeducatiu (LOGSE). 1.3  Es crea el preu públic per la inscripció a les proves teòriques d’exàmensbàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm.2042/2003, Part 66. 1.4  Es crea el preu públic per l’expedició del certificat de reconeixement delsmòduls aprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de man-teniment d’aeronaus segons el Reglament (CE) núm. 2042/2003, Part 66.Article 2Import 2.1  L’import del preu públic pel servei d’assessorament en la formació professi- Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44958 CVE-DOGC-A-12216008-2012onal inicial dut a terme en els centres dependents del Departament d’Ensenyament,és a partir del curs acadèmic 2012-2013, de 60,00 euros. 2.2  L’import del preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixe-ment acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat,en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatiusde grau mitjà o superior, impartits en els centres dependents del Departamentd’Ensenyament, és a partir del curs acadèmic 2012-2013 el següent: Per crèdit dels títols LOGSE: 40,00 euros Per unitat formativa dels títols LOE: 18,00 euros 2.3  L’import del preu públic per la inscripció a les proves teòriques d’exàmensbàsics per a la llicència de manteniment d’aeronaus, és a partir del curs acadèmic2012-2013 el següent, en funció del mòdul escollit: a)  Mòdul 1. Matemàtiques: 30,00 euros: b)  Mòdul 2. Física: 50,00 euros. c)  Mòdul 3. Fonaments d’Electricitat: 50,00 euros. d)  Mòdul 4. Fonaments d’Electrònica: 20,00 euros. e)  Mòdul 5. Tècniques digitals/sistemes d’instruments electrònics: 40,00 eu-ros. f)  Mòdul 6. Materials, equips i eines: 70,00 euros. g.1)  Mòdul 7. Pràctiques de manteniment. Preguntes test: 80,00 euros. g.2)  Mòdul 7. Pràctiques de manteniment. Preguntes extenses: 16,00 euros. h)  Mòdul 8. Aerodinàmica bàsica: 20,00 euros. i.1)  Mòdul 9. Factors humans, preguntes test: 20,00 euros. i.2)  Mòdul 9. Factors humans, preguntes extenses: 8,00 euros. j.1)  Mòdul 10. Legislació aeronàutica, preguntes test: 40,00 euros. j.2)  Mòdul 10. Legislació aeronàutica, preguntes extenses: 8,00 euros. k)  Mòdul 11.A. Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina: 130,00euros. l)  Mòdul 15. Motors de turbina de gas: 90,00 euros. m)  Mòdul 17. Hèlices: 30,00 euros. 2.4  El preu públic per l’expedició del certificat de reconeixement dels mòdulsaprovats a les proves teòriques d’exàmens bàsics per a la llicència de mantenimentd’aeronaus, és a partir del curs acadèmic 2012-2013, de 15,00 euros per convoca-tòria.Article 3Exigibilitat Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles abans d’iniciar-se laprestació del servei.Article 4Exempcions i bonificacions 4.1  Als preus públics creats als apartats 1 i 2 de l’article 1 se’ls apliquen lesexempcions i bonificacions que estableix aquest article. 4.2  Bonificacions Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoriageneral i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificaciódel 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguinacumulables. 4.3  Exempcions Estan exemptes dels preus públics: a)  Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoriaespecial. b)  Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grauigual o superior al 33%. c)  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44959 CVE-DOGC-A-12216008-2012 d)  Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 4.4  Els centres apliquen les bonificacions i exempcions previstes en aquestarticle prèvia justificació documental.Disposició addicional Les quantitats obtingudes en el marc d’aquesta Ordre s’han d’ingressar al comptecorrent del centre i han de ser gestionades pel centre en el marc del que preveuenels capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.Disposició final Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.Barcelona, 31 d’agost de 2012Irene Rigau i OliverConsellera d’Ensenyament(12.216.008) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44960 CVE-DOGC-A-12227009-2012CORRECCIÓ D’ERRADAa la Resolució de 18 de juliol de 2012, per la qual s’autoritza la modificació de ladenominació específica del centre d’educació infantil privat Astèrix, de Badalona(DOGC núm. 6183, pàg. 38729, d’1.8.2012). Havent observat una errada al títol de la Resolució esmentada, enviada al DOGCi publicada en el núm. 6183, pàg. 38729, d’1.8.2012, se’n detalla la correcció opor-tuna: En el títol de la Resolució, tant al sumari del Diari com a la pàgina 38729, ondiu: “RESOLUCIÓ ENS/1454/2012 [...]”,ha de dir: “RESOLUCIÓ ENS/1554/2012 [...].Barcelona, 27 d’agost de 2012Neus Abbad SortSubdirectora general de Seguiment de Disposicionsde l’Oficina del Govern(12.227.009) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44961 CVE-DOGC-A-12194014-2012DEPARTAMENTDE TERRITORI I SOSTENIBILITATRESOLUCIÓTES/1911/2012, de 9 d’agost, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impac-te ambiental del projecte d’un parc d’emmagatzematge i expedició de productespetrolífers al terme municipal de Barcelona (exp. BA20100133). Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió del 4 de maig de 2011, va adoptarl’Acord de declaració d’impacte ambiental del projecte d’un parc d’emmagatze-matge i expedició de productes petrolífers al terme municipal de Barcelona (exp.BA20100133), promogut i tramitat per l’empresa Meroil Tank, SL,Resolc: Donar publicitat a l’esmentat Acord de declaració d’impacte ambiental del pro-jecte d’un parc d’emmagatzematge i expedició de productes petrolífers de l’empresaMeroil Tank, SL al terme municipal de Barcelona.Barcelona, 9 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalACORDde 4 de maig de 2011, de declaració d’impacte ambiental del projecte d’un parc d’em-magatzematge i expedició de productes petrolífers al terme municipal de Barcelona(exp. BA20100133), promogut i tramitat per l’empresa Meroil Tank, SL.Descripció del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental L’objecte del projecte és el parc d’emmagatzematge de productes petrolífers deMeroil Tank, SL, el qual constarà de dues cubetes (C6 i C7). L’emmagatzematge de Meroil Tank, SL serà de 353.000 m³ de productes petro-lífers, distribuïts en dues cubetes (C6 i C7): La cubeta C6 tindrà tres tancs de 35.000 m³, un tanc de 21.500 m³, tres tancs de10.000 m³ i un tanc de 6.500 m³, que representa una capacitat total d’emmagatze-matge de 163.00 m³. La cubeta C7 la componen dos tancs de 35.000 m³ i tres tancs de 40.000 m³. Ambuna capacitat total d’emmagatzematge de 190.000 m³. L’estudi d’impacte ambiental descriu l’estat inicial del medi, analitza les alterna-tives, descriu el projecte, identifica, descriu i avalua l’impacte ambiental generatpel projecte, defineix mesures correctores i estableix un programa de vigilànciaambiental.—1  Abastament i producció d’aigües residuals a)  Dades d’abastament d’aigües. L’abastament del parc d’emmagatzematge de productes petrolífers es fa per mitjàde la xarxa de l’Autoritat Portuària de Barcelona. b)  Aigües residuals: producció d’aigües residuals, sistema de tractament i abo-cament. Les aigües residuals resultants de l’activitat provenen dels usos següents: aigüessanitàries, aigües hidrocarburades procedents de purgues als tancs o pèrdues oca-sionals, i aigües pluvials. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44962 CVE-DOGC-A-12194014-2012 Disposen d’una xarxa separativa de les aigües hidrocarburades i de les pluvials no contaminades. Les aigües hidrocarburades generades per l’activitat es dirigiran a les instal· lacions de depuració, que consisteixen en una planta depuradora amb tractament fisicoquímic amb una capacitat de tractament de 10 m³/h. La xarxa de pluvials s’evacuarà directament a la xarxa general de drenatges de l’Autoritat Portuària de Barcelona. S’estima un cabal total de 30.600 m³/any (amb pluviometria de 640 l/m²). Les aigües sanitàries es dirigeixen a una depuradora biològica compacta (reactor biològic i decantador secundari). S’estima un cabal de 0,8 m³/dia. c)  Descripció de cada punt d’abocament. Les aigües residuals s’aboquen per mitjà dels punts d’abocament següents: Sanitàries: UTM (X, Y), E 429.772,5, N 4.576.492,1. Pluvials: UTM (X, Y), E 429.970,8, N 4.576.435,8. Hidrocarburades: UTM (X, Y), E 429.772,5, N 4.576.492,1. Tots els punts d’abocament corresponen a la xarxa de sanejament del Port de Barcelona, que recull les aigües residuals de les diferents estacions ubicades al Port de Barcelona. Actualment aquestes aigües s’aboquen a mar, fins que es porti a terme la connexió d’aquesta xarxa amb la xarxa de sanejament metropolitana, que portarà les aigües a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del Prat de Llobregat. UTM Cabal abocat Focus Màxim Any Puntanúm. Descripció X Y Destinació abocament Nom m³/d m³/a horària Tractament m³/h1 Sanitàries 429.772,5 4.576.492,1 Mar per mitjà de la xarxa del Port Mediterrani 0,8 Biològic2 Hidrocarburades 429.772,5 4.576.492,1 Mar per mitjà Planta depuradora de la xarxa del Port Mediterrani 10 fisicoquímica3 Pluvials 429.970,8 4.576.435,8 Mar per mitjà de la xarxa del Port Mediterrani 30.600 Cap —2  Descripció de les millors tècniques disponibles (MTD) Basant-se en el projecte i en l’estudi d’impacte ambiental presentat, Meroil Tank, SL incorpora les MTD següents, recomanades pel BREF sobre les millors tècniques disponibles respecte a les emissions procedents de l’emmagatzematge de productes perillosos de gener de 2005, adoptat per la Comissió Europea el 25 de juliol de 2006. Per tal de minimitzar les emissions difuses: a)  Ús de tancs dotats de pantalles flotants amb doble plataforma d’estanqueïtat per a l’emmagatzematge d’hidrocarburs de tipus C. b)  Ús de tancaments mecànics en bombes i mínim nombre de brides en equips i accessoris. Per minimitzar la contaminació de l’aigua: a)  Disposar de cubetes de retenció de formigó armat. Dins de cada cubeta els diferents tancs estaran compartimentats mitjançant murets de formigó. b)  Disposar de sistema de detecció de fuites per trencament o perforació en cada un dels tancs d’emmagatzematge. c)  Disposar de separadors d’hidrocarburs. d)  Canalització de totes les aigües susceptibles de contenir substàncies hidro- carburades cap a la xarxa d’aigües hidrocarburades de l’empresa. e)  Disposar de sistema de defensa contra incendis. f)  Disposar d’informació relativa als productes emmagatzemats. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44963 CVE-DOGC-A-12194014-2012—3  Producció de residus Les quantitats màximes dels residus generats per l’activitat són:Descripció Classe Codi ProduccióPurgues i buidat de línies per canvi de producte P 160708 23,3 t/aProductes de recuperació de VOC P 160708 10 t/aAbsorbents de neteja d’abocament d’hidrocarburs P 160708 1,5 t/aNeteges de fons de tancs i/o additius P 160708 15,5 t/aLlots de fossa sèptica NP 200304 2,4 t/aResidus generals NP 200301 79,8 m³/aDissolvents i barreges de dissolvents P 140603 76,1 m³/ 3 anysEnvasos que contenen restes de substànciesperilloses P 150110 76 u/aAbsorbents i materials de filtració P 150202 2,24 t/aPaper i cartró NP 200101 16,1 t/aAltres residus generats en petites quantitats o esporàdicament(tòners, piles, fluorescents,...). Per a l’emmagatzematge dels diferents residus es disposa de contenidors específicsi per la gestió dels residus es preveuen transportistes i gestors autoritzats. L’establiment no està inscrit al Registre de productors de residus industrials.—4  Emissions generades a l’atmosfera a)  Descripció de les emissions difuses a l’atmosfera. a.1)  generades per l’emmagatzematge: Les emissions difuses es poden produir per ventejar els tancs a causa d’operacionsde treball (com ara la càrrega i descàrrega) o bé per respiració (degut a canvis detemperatura o pressió a l’atmosfera), però aquestes es minimitzen d’acord amb lescaracterístiques i els tipus de tancs emprats per a cada combustible. Els tancs de benzina no generen afluents gasosos, ja que tots ells disposen depantalla flotant que evita la acumulació de vapors en la zona lliure del tanc. En el cas del gasoil, emmagatzemat en tancs de sostre fix, l’àmbit d’afectació deles emissions serà l’espai delimitat per la pròpia instal·lació, atesa la seva menorvolatilitat. a.2)  Generades en la càrrega i descàrrega de productes: La càrrega de cisternes tampoc genera emissions ja que durant aquesta operacióes connecta la fase gas de la cisterna al sistema de tractament i recuperació devapors.Capacitat del medi receptor En relació amb l’abocament d’aigües sanitàries i hidrocarburades de MeroilTank, SL, aquestes van cap a la xarxa de sanejament del Port de Barcelona. Aques-ta xarxa de sanejament recull les aigües residuals de diverses empreses del Porti actualment són conduïdes a mar fins que estigui construïda la connexió amb laxarxa de sanejament metropolitana que abocarà a la EDAR del Prat de Llobregat,l’Administració actuant de la qual és l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulicsi Tractament de Residus (EMSHTR). Atès que aquesta connexió està actualment en fase d’obres, fins aquest momentcaldrà que les aigües residuals (sanitàries i hidrocarburades) compleixin els límitsd’abocament que fixarà aquest informe. Les aigües que no els compleixin caldràque es tractin per gestor autoritzat. En el moment que les infraestructures de sanejament del Parc de TerminalsPortuàries Delta 1 estiguin connectades a la xarxa de col·lectors que finalitzen a Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44964 CVE-DOGC-A-12194014-2012l’EDAR del Prat de Llobregat, Meroil Tank, SL haurà de sol·licitar la corresponentautorització a l’EMSHTR i haurà d’abocar les aigües sanitàries i hidrocarburadesa l’EDAR esmentada, amb la qual cosa deixaran d’estar vigents els límits fixatsen aquest informe. En cas que no es poguessin connectar les aigües residuals de Meroil Tank, SL al’EDAR del Prat de Llobregat, caldrà que aquests límits continuïn vigents. Els vectors ambientals de l’emplaçament del projecte presenten una capacitatambiental global suficient per poder compatibilitzar-la amb el medi i els recursosnaturals.Prescripcions tècniques i nivells d’emissió Fixar les condicions addicionals que s’assenyalen a continuació: 1.  Mesures relatives als residus a)  Meroil Tank, SL haurà de gestionar els residus generats per la seva activitatd’acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre procedimentsde gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les fitxes d’acceptació i fulls deseguiment. b)  Els residus perillosos s’hauran d’emmagatzemar sota cobert. c)  Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada amb unsistema de recollida dels possibles vessaments. d)  D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 10/1998, de residus, cadascun dels residusvaloritzables s’haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant totamescla que dificulti la gestió posterior. e)  Meroil Tank, SL haurà de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el ques’indica a l’article 5.2 del Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus. f)  D’acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona delReial decret 952/1997, Meroil Tank, SL haurà de presentar a l’Agència de Residusde Catalunya els estudis de minimització dels residus perillosos corresponents. 2.  Mesures relatives al vector aigua 2.1.  Condicions particulars. Emissió a les aigües. Els paràmetres i les condicions de control de l’abocament seran com a mínimels següents:Núm. focus: 1.Descripció: sanitàries.Destinació: indirecte a mar.Cabal màxim diari: 0,8 m³/dia UTM X 429.772,5; Y 4.567.492,1. Valor fixat Freqüència Paràmetre màxim Unitat autocontrol pH 6 - 9 upH Trimestral MES 150 mg/l Trimestral DQOnd 300 mg/l TrimestralNúm. focus: 2.Descripció: hidrocarburades i pluvials contaminades.Destinació: indirecte a mar UTM X 429.772,5; Y 4.576.492,1.Cabal màxim diari: 10 m³/hora. Valor fixat Freqüència Paràmetre màxim Unitat autocontrol pH 6 - 9 upH Diari MES 150 mg/l Diari Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44965 CVE-DOGC-A-12194014-2012 Valor fixat Freqüència Paràmetre màxim Unitat autocontrol DQOnd 300 mg/l Diari Olis i greixos 25 mg/l Diari Hidrocarburs totals 5 mg/l Diari Detergents totals 3 mg/l Diari L’autorització ambiental no empara l’abocament de substàncies atribuïbles aaltres usos de l’aigua que els relacionats amb l’activitat autoritzada, especialmentde les anomenades substàncies perilloses (disposició addicional tercera del Reialdecret 606/2003, de 23 de maig), llevat que estiguin presents a les aigües de maneranatural. La immissió de l’abocament en el medi receptor complirà els objectius de qualitatassenyalats al Pla hidrològic corresponent i al Reial decret 60/2011. Les aigües que no compleixin els límits fixats hauran de ser gestionades exter-nament. a)  Els resultats dels autocontrols es comunicaran trimestralment a l’AgènciaCatalana de l’Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a lesinstal·lacions de depuració, per mitjà del lloc web de l’Agència Catalana de l’Aigua(http://mediambient.gencat.net/aca/ca//serveis/tramitacions/autocontrols.jsp). El codi d’usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari. Cas que ja es disposi d’una autorització d’abocament anterior, el codi d’usuari ila paraula de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s’accedeixi a Gestiód’autocontrol es podrà escollir l’expedient del qual es vulgui realitzar l’informe. Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés quel’abocament no compleix els límits fixats, s’hauran d’adoptar les mesures comple-mentàries o les modificacions i les millores que es considerin necessàries. Les condicions d’abocament especificades per l’Agència Catalana de l’Aiguas’hauran de comprovar als controls inicials i periòdics preceptius. Únicament es podran abocar sense tractament les aigües pluvials que no haginentrat en contacte amb elements contaminants. En el moment que les infraestructures de sanejament del Parc de TerminalsPortuàries Delta 1 estiguin connectades a la xarxa de col·lectors que finalitzena l’EDAR del Prat de Llobregat, l’interessat haurà de sol·licitar la corresponentautorització a l’EMSHTR i haurà d’abocar les aigües sanitàries i hidrocarburadesa l’EDAR esmentada, amb la qual cosa deixaran d’estar vigents els límits fixatsen aquest informe. 2.2.  Condicions generals. a)  El beneficiari resta obligat a conservar les obres i les instal·lacions enperfecte estat d’utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris iextraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsablea qui donarà les instruccions i subministrarà els mitjans necessaris per a dur aterme aquesta tasca. b)  El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcilaccés que permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de nodisposar-ne, s’haurà de construir en el termini d’un mes a comptar des de l’atorga-ment de l’autorització ambiental. c)  Es portarà un Llibre de registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s’hi anotaran les incidències de l’explotació i els resultats analítics decontrol. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament deTerritori i Sostenibilitat. d)  L’atorgament de l’autorització ambiental no deixa exempt el seu titular desol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui. e)  L’autorització d’aquest abocament és sens perjudici d’altri i salvaguardant elsdrets dels particulars, amb l’obligació, a càrrec del titular de l’autorització, d’executarles obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44966 CVE-DOGC-A-12194014-2012 f)  Tan aviat com sigui possible s’ha de posar en coneixement de l’Agència Catalanade l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuacióde les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l’abocament i quepugui representar un risc per al medi receptor. g)  L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts enles condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que cregui convenientsper comprovar les característiques de l’abocament, verificar l’estat de conservacióde les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d’acord ambels articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix actede la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requerimentposterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures quecalgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s’estableixi.En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensióde l’abocament fins que s’hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo ales condicions autoritzades. h)  Les despeses que es puguin originar per la inspecció i la vigilància de lesobres, instal·lacions i abocaments seran a càrrec del beneficiari. i)  El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels au-toritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzadesper a l’abocament d’aigües residuals de naturalesa diferent a la que s’ha tingut encompte a l’hora d’atorgar l’autorització, ni d’aigües residuals procedents d’altresimmobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització. j)  Els fangs i els residus generats a les instal·lacions de depuració han de sergestionats d’acord amb el que regula la normativa sectorial. L’emmagatzematgetemporal de fangs i residus no ha d’afectar ni suposar riscos pel domini públichidràulic ni pels sistemes de sanejament. k)  El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l’explo-tació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial pera la conservació i protecció de les espècies aqüícoles, sent responsable de tots elsdanys que poguessin ocasionar-se amb aquest abocament a la riquesa piscícola, ala resta de fauna o a la flora. l)  L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes es-tablerts al Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, aprovat pelDecret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. m)  D’acord amb el que estableix l’article 98 del Reglament general de desplega-ment de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’Agència Catalana de l’Aigua procedirà ala tramitació d’expedient sancionador si es produeix una infracció que incompleixila normativa sectorial vigent. n)  L’abocament objecte d’aquesta autorització restarà inscrit al cens d’abocamentsde la conca en els termes i amb els efectes establerts a l’article 254 del Reglamentdel domini públic hidràulic. 3.  Mesures relatives a la seguretat industrial 3.1.  Abans d’iniciar l’activitat caldrà realitzar un estudi HAZOP o equivalent deles instal·lacions objecte de l’actuació (cubetes 6 i 7) de l’establiment. Aquest estudies presentarà a la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departamentd’Empresa i Ocupació (DEMO) de la Generalitat de Catalunya. 3.2.  Accidents greus. a)  Meroil Tank, SL ha de complir totes les obligacions en matèria d’accidentsgreus, com a establiment afectat en nivell alt, i en particular: Realitzarà i lliurarà periòdicament, cada any, el dictamen de seguretat i en elsterminis assignats els defectes que s’hi puguin detectar. Actualitzarà i posarà a disposició del DEMO el seu pla d’emergència interiorcada tres anys. Actualitzarà i lliurarà cada 5 anys l’actualització de l’informe de seguretat del’establiment. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44967 CVE-DOGC-A-12194014-2012 b)  Amb posterioritat al control inicial, i abans de què transcorrin 6 mesos desde la data de la posada en servei de l’ampliació de l’establiment, el titular hauràde presentar a la Subdirecció de Seguretat Industrial dues còpies del dictamen deseguretat de les actuacions a realitzar per un organisme de control autoritzat. 4.  Prescripcions municipals a)  Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que impedeixin la trans-missió de vibracions al terra o a les parets de l’edifici. Si cal, es muntaran sobrebancada de gran massa, aïllada del terra mitjançant material elàstic i absorbentamb la finalitat d’atenuar les vibracions, les quals no podran superar els límits quefixen el Títol III i els annexos de l’Ordenança general del medi ambient urbà deBarcelona. b)  Independentment d’altres normes que siguin d’aplicació, els abocamentsd’aigües residuals s’han d’ajustar al que estableix el Títol V de l’Ordenança generaldel medi ambient urbà de Barcelona. c)  En el control inicial caldrà presentar la legalització de les instal·lacions petro-líferes a les dependències de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya,segons el Reglament d’instal·lacions petrolíferes. d)  En el decurs de les actuacions de control inicial i periòdic previstes al TítolIII de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’Administracióambiental de Barcelona caldrà verificar que els nivells d’immissió sonora originatspel funcionament de l’activitat i de les seves instal·lacions compleixen les prescrip-cions establertes a la normativa d’aplicació. e)  Amb la documentació del control inicial cal aportar totes les certificacionsexigides per les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat industrial pera les diferents instal·lacions de l’activitat (baixa tensió, gas, aparells elevadors,climatització, calefacció i ACS, etc.). f)  Aquesta autorització ambiental resta condicionada a l’atorgament de l’auto-rització, per part de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament deResidus, dels abocaments al sistema públic de sanejament. 5.  Prescripcions singulars a)  L’atorgament de l’autorització ambiental no deixa exempt al seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment corresponguin. b)  El beneficiari resta obligat a conservar les obres i les instal·lacions en unperfecte estat d’utilització, realitzant, a càrrec seu, els arranjaments ordinaris i ex-traordinaris que calgui. Qualsevol modificació que es vulgui introduir al projectepresentat, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i ambdetall a la petició, es notificarà immediatament a l’Oficina de Gestió AmbientalUnificada. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projectecomplementari corresponent. c)  Les despeses que es puguin originar per la inspecció i la vigilància de lesobres, les instal·lacions i els abocaments seran a càrrec del beneficiari. 6.  Prescripcions de prevenció de la contaminació lluminosa L’activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3), segons el mapade protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, pertant s’haurà de complir el següent: Les làmpades seran, preferentment, de vapor de sodi, ja que destaquen perminimitzar la contaminació lluminosa emesa al medi i per la seva alta eficàcia, iemeten la mínima emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d’ona inferiora 440 nanòmetres. Els pàmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal,si ho fan, el flux de l’hemisferi superior ha de ser com a màxim del 15%, tant enhorari de vespre com en horari de nit. En la il·luminació de superfícies horitzontals amb pàmpols orientables l’angled’enfocament corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70º respecte a lavertical. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44968 CVE-DOGC-A-12194014-2012 La il·luminació mitjana màxima de l’activitat ha de complir, si n’hi ha, amb elsvalors de la normativa pròpia de l’activitat, i també ha de complir amb els valorsmàxims d’il·luminació intrusa de 10 lux en horari de vespre i de 5 lux en horaride nit. La il·luminació mitjana màxima de seguretat en les àrees d’activitats industrialsserà de 5 lux. Excepcionalment, els valors màxims d’il·luminació mitjana de segu-retat seran de 20 lux en àrees de risc elevat i de 50 lux en àrees d’alt risc. No s’admet el funcionament en horari de nit de rètols de caràcter comercial i/opublicitari. La luminància màxima del rètol ha de ser de 800 cd/m².Formulació de la declaració d’impacte ambiental Atesa la capacitat del medi receptor i l’existència d’efectes que l’activitat projectadapot transferir als vectors ambientals, el seu impacte global es considera moderatsobre la conservació i la protecció del medi afectat i dels recursos naturals, i pertant, la Ponència Ambiental, en la sessió de 4 de maig de 2011 i d’acord amb l’article33.3.i) del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament generalde desplegament de la Llei 3/1998, formula la declaració d’impacte ambiental delprojecte amb caràcter favorable.(12.194.014) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44969 CVE-DOGC-A-12257032-2012EDICTEde 13 de setembre de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanismede Tarragona referent al municipi de Bellvei. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 10 de maigde 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:Exp.: 2012 / 046566 / TModificació puntual del Pla parcial Sector 14 La Toueta, al terme municipal deBellvei Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanismede Tarragona acorda:—1  Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial Sector 14 LaToueta, de Bellvei, promoguda per Bellvei Gestion, SL i Can Estella, SA i tramesaper l’Ajuntament, tot incorporant d’ofici el redactat següent: 1.1  Es modifica el redactat de l’article 59 de la normativa del Pla parcial sector14 La Toueta, en el sentit següent: “El termini del Pla d’etapes es comptabilitza a partir de la publicació al DOGCde l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial. El Pla parcial estableix les següents 3 etapes per al desenvolupament en fases del’obra urbanitzadora del Pla parcial: Etapa 1-A. Des del límit nord del sector fins al Carrer Montserrat, amb la pavi-mentació de les voreres incloses. Etapa 1-B. Des del límit de l’Etapa 1-A fins l’eix del Carrer Perallada. Etapa 2. Des de l’eix del Carrer Perallada fins al límit sud del sector. Per la correcta execució de la urbanització i millora de la funcionalitat del sector,en el límit de les etapes 1-B i 2, el promotor de les obres haurà d’executar la fase1-B fins la totalitat del Carrer Perallada.”—2  Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC al’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refósde la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificatper la Llei 3/2012, de 22 de febrer.—3  Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats. Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de ca-ràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la SalaContenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya enel termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicacióal Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el quepreveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídicde les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i elsarticles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciócontenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposarqualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenenels ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requerimentprevi que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de lajurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos pera la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemàdel dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entenguirebutjat presumptament. L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 delText refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer AnselmClavé, 1 ‘Casa Gasset’. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44970 CVE-DOGC-A-12257032-2012 La documentació tècnica d’aquest expedient es pot consultar en el Registre deplanejament urbanístic de Catalunya, mitjançant l’enllaç següent: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/46566/T&set-locale=caTarragona, 13 de setembre de 2012Natàlia Hidalgo GarciaSecretària de la ComissióTerritorial d’Urbanisme de Tarragona Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44971 CVE-DOGC-A-12257032-2012AnnexNormes urbanístiques de Modificació puntual del Pla parcial Sector 14 La Toueta, al terme municipal de Bellvei NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 14 LA TOUETA, DE BELLVEI Nou redactat de l’Article 59 “Pla d’etapes” de la normativa del Pla parcial urbanístic residencial Sector 14 “La Toueta” El termini del Pla d’etapes es comptabilitza a partir de la publicació al DOGC de l’acord de l’aprovació definitiva del Pla parcial. El Pla parcial estableix les següents 3 etapes per al desenvolupament en fases de l’obra urbanitzadora del Pla parcial: - Etapa 1-A. Des del límit nord del sector fins al Carrer Montserrat, amb la pavimentació de les voreres incloses. - Etapa 1-B. Des del límit de l’Etapa 1-A fins l’eix del carrer Perallada. - Etapa 2. Des de l’eix del carrer Perallada fins al límit sud del sector. Per la correcta execució de la urbanització i millora de la funcionalitat del sector, en el límit de les etapes 1-B i 2, el promotor de les obres haurà d’executar la fase 1-B fins la totalitat del Carrer Perallada.(12.257.032) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44972 CVE-DOGC-A-12258070-2012EDICTEde 14 de setembre de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanismede Tarragona referent al municipi de la Nou de Gaià. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 10 de maigde 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:Exp.: 2012 / 047296 / TModificació puntual de les Normes subsidiàries article 99 sistema d’equipamentscomunitaris EQ (Clau 7), al terme municipal de La Nou de Gaià Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanismede Tarragona acorda:—1  Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries,article 99 sistema d’equipaments comunitaris EQ (Clau 7), de La Nou de Gaià,promoguda i tramesa per l’Ajuntament, tot incorporant d’ofici les prescripcionssegüents: 1.1  Es modifica el redactat de l’apartat 3 de l’article 99 del text normatiu de lesNS de planejament de la manera següent: “L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, alpaisatge, a l’organització general del teixit urbà en que es situen, i a les condicionsambientals del lloc. Si les edificacions veïnes són aïllades, cal complir les separacions a partions al’igual que aquelles. Si és entre mitgeres cal ocultar les vistes des del carrer.. Elnombre de plantes serà el que s’especifica en les NS per a la zona o per l’equipamentdeterminat. L’alçada reguladora de l’edificació i les instal·lacions dels equipaments estaràdeterminada per les pròpies necessitats funcionals, d’ús i/o tècniques. L’alçadareguladora màxima dels equipaments s’haurà d’integrar amb l’entorn construït,evitant alterar negativament les panoràmiques interior i exteriors del nucli urbà.L’alçada reguladora màxima no superarà els 15 metres. Correspondrà al permísd’obres la validació de l’alçada reguladora màxima resultant, en base a les justifi-cacions dels extrems anteriors.” 1.2  Es modifica el redactat de l’apartat 4 de l’article 99 del text normatiu de lesNS de planejament i queda redactat de la manera següent: “4.  Equipament comunitari a l’Avinguda de Catalunya: Com les edificacions veïnes són aïllades, cal complir les separacions a partionsa l’igual que aquelles. L’alçada màxima serà de 15 metres la corresponent a PB + 2PPis, l’ocupaciómàxima serà del 25% i l’edificabilitat màxima serà de 0,6 m2/m2 en la parcel·lad’equipament. La separació de la construcció a l’avinguda Catalunya serà de 10,00 metres, delmarge dret de la carretera T-202 serà de 16,00 metres i la separació a la variant dela carretera serà de 50,00 metres. En tot cas, tant per la singularitat de l’edifici com per l’ús comunitari i públicprevist, es tractarà d’integrar-lo en l’entorn construït on s’ubiqui evitant que alterinegativament les panoràmiques interiors i exteriors del nucli urbà”.—2  Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC al’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refósde la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificatper la Llei 3/2012, de 22 de febrer.—3  Comunicar-ho a l’Ajuntament. Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràctergeneral, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dosmesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44973 CVE-DOGC-A-12258070-2012Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiquesi del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudicique els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent,i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques deformular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos pera la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemàdel dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entenguirebutjat presumptament. L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 delText refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer AnselmClavé, 1 ‘Casa Gasset’. La documentació tècnica d’aquest expedient es pot consultar en el Registre deplanejament urbanístic de Catalunya, mitjançant l’enllaç següent: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/47296/T&set-locale=caTarragona, 14 de setembre de 2012Natàlia Hidalgo GarciaSecretària de la ComissióTerritorial d’ Urbanisme de Tarragona Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44974 CVE-DOGC-A-12258070-2012AnnexNormes urbanístiques de Modificació puntual de les Normes subsidiàries article 99 sistema d’equipamentscomunitaris EQ (Clau 7), al terme municipal de la Nou de Gaià NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES ARTICLE 99 SISTEMA DEQUIPAMENTS COMUNITARIS EQ (CLAU 7), DE LA NOU DE GAIÀ Article 99 Així, respecte a les determinacions sobre els criteris de mesura de l’alçada reguladora que s’inclou en l’article 99.3 del sistema d’equipaments comunitaris EQ (Clau 7) de les NS, es modifica en aquest cas en concret: “Art. 99. Sistema d’equipaments comunitaris EQ.(Clau 7). 1. Formen el sistema d’equipaments comunitaris aquelles zones destinades als usos assenyalats en el punt posterior i que les Normes qualifiquen d’aquesta manera. 2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són: Administratiu (Ad), Sanitari assistencial (Sa), Cultural (Cu), Educatiu (Ed), Lleure (Ll) i Esportiu (Es), excloent la resta per estar cobertes de forma suficient les necessitats. 3. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en que es situen, i a les condicions ambientals del lloc. Si les edificacions veïnes son aïllades, cal complir les separacions a partions iguals que aquelles. Si és entre mitgeres cal ocultar les vistes des del carrer. El nombre de plantes serà el que s’especifica en les NS per a la zona o per l’equipament determinat. L’alçada reguladora de l’edificació i les instal·lacions dels equipaments estarà determinada per les pròpies necessitats funcionals, d’ús i/o tècniques. L’alçada reguladora màxima dels equipaments s’haurà d’integrar amb l’entorn construït, evitant alterar negativament les panoràmiques interior i exteriors del nucli urbà. L’alçada reguladora màxima no superarà els 15 metres. Correspondrà al permís d’obres la validació de l’alçada reguladora màxima resultant, en base a les justificacions dels extrems anteriors. 4. Equipament comunitari a l’Avinguda de Catalunya Com les edificacions veïnes són aïllades, cal complir les separacions a partions a l’igual que aquelles. L’alçada màxima serà de 15 metres, la corresponent a PB + 2PPis, l’ocupació màxima serà del 25% i l’edificabilitat màxima serà de 0,6 m2/m2 en la parcel·la d’equipament. La separació de la construcció a l’avinguda Catalunya serà de 10,00 metres, del marge dret de la carretera T-202 serà de 16,00 metres i la separació a la variant de la carretera serà de 50,00 metres. 1 Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44975 CVE-DOGC-A-12258070-2012 En tot cas, tant per la singularitat de l’edifici com per l’ús comunitari i públic previst, es tractarà d’integrar-lo en l’entorn construït on s’ubiqui evitant que alteri negativament les panoràmiques interiors i exteriors del nucli urbà. 2(12.258.070) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44976 CVE-DOGC-A-12261008-2012EDICTEde 17 de setembre de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanismede Tarragona referent al municipi de Barberà de la Conca. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 10 de maigde 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:Exp.: 2012 / 047263 / TModificació puntual núm. 5 de les Normes subsidiàries relatives a l’article 141Construccions Pecuàries, al terme municipal de Barberà de la Conca Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanismede Tarragona acorda:—1  Aprovar definitivament la Modificació puntual núm.5 de les Normes sub-sidiàries relatives a l’article 141 Construccions pecuàries, de Barberà de la Conca,promoguda i tramesa per l’Ajuntament, tot incorporant d’ofici la prescripció se-güent: 1.1  S’afegeix un nou apartat h) a l’article 141 Construccions pecuàries, amb elredactat següent: “h)  Els projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes,s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe deldepartament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisitsde distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La llicènciacorresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el cas queaquests projectes superin els llindars a què fa referència l’apartat g, aquest informei el projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de l’informecorresponent de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui. Tanmateix, elsprojectes relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense incrementar lacapacitat productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a adaptaraquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en ma-tèria de ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten subjectesúnicament a llicència municipal”.—2  Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC al’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refósde la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificatper la Llei 3/2012, de 22 de febrer.—3  Comunicar-ho a l’Ajuntament. Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràctergeneral, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dosmesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiquesi del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudicique els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent,i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques deformular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos pera la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemàdel dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entenguirebutjat presumptament. L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 delText refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44977 CVE-DOGC-A-12261008-2012als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer AnselmClavé, 1 ‘Casa Gasset’. La documentació tècnica d’aquest expedient es pot consultar en el Registre deplanejament urbanístic de Catalunya, mitjançant l’enllaç següent: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/47263/T&set-locale=caTarragona, 17 de setembre de 2012Natàlia Hidalgo GarciaSecretària de la ComissióTerritorial d’Urbanisme de Tarragona Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44978 CVE-DOGC-A-12261008-2012AnnexNormes urbanístiques de Modificació puntual núm. 5 de les Normes subsidiàries relatives a l’article 141Construccions Pecuàries, al terme municipal de Barberà de la Conca NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES RELATIVES A LARTICLE 141 CONSTRUCCIONS PECUÀRIES, DE BARBERÀ DE LA CONCA Article 141 – Construccions pecuàries Les construccions pecuàries en Sòl no urbanitzable, han de complir les següents condicions: a) Només es permeten quan siguin d’explotació familiar o dels propietaris dels terrenys. b) Per a la implantació d’explotacions ramaderes de nova planta cal acreditar una propietat mínima d’1,5 ha en una única extensió. La part de la finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible. c) En la tramitació de l’expedient d’activitat s’haurà d’especificar el sistema de tractament i de depuració de les aigües residuals i el seu destí final. d) No es permet la seva ubicació a menys de 1000 m del límit de sòl urbà, ni a menys de 200 m de l’eix de carreteres principals i dels habitatges legalment implantats en sòl no urbanitzable. Entre construccions de diferents explotacions pecuàries es respectarà la distància establerta a la legislació i normativa sectorial d’aplicació. e) El màxim sostre construït per explotació ramadera és de 1.000 m2. Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 5 m, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada. La longitud de la instal·lació no serà superior a 50 m. f) Els projectes d’explotacions ramaderes hauran de complir la normativa sectorial aplicable en el moment d’atorgar la llicència. g) De forma justificada en base a criteris de normativa sectorial i d’interès municipal, es podran autoritzar explotacions ramaderes que superin algun del llindars següents: 500 m2 d’ocupació en planta, 1000 m2 de sostre total, 5 m d’alçada reguladora màxima, 50 m de longitud de nau. Laprovació del projecte es farà dacord amb el procediment regulat en larticle 48 del text refós de la Llei dUrbanisme. h) Els projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La llicència corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el cas que aquests projectes superin els llindars a què fa referència l’apartat g, aquest informe i el projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanisme que 1 Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44979 CVE-DOGC-A-12261008-2012 pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten subjectes únicament a llicència municipal”. 2(12.261.008) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44980 CVE-DOGC-A-12194021-2012CORRECCIÓ D’ERRADAa l’Ordre TES/150/2012, de 31 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relacióde taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGCnúm. 6149, pàg. 30990, de 14.6.2012). Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i pu-blicat al núm. 6149, pàg. 30990, de 14.6.2012, se’n detalla la correcció oportuna: A la pàgina 30996, a l’apartat 28.1.a), on diu: “a)  La quota de 6.172,80 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1de l’annex I.1 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 3.850,85 euros enconcepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.391,95 euros en concepted’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.”,ha de dir: “a)  La quota de 6.172,75 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1de l’annex I.1 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 3.850,80 euros enconcepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.321,95 euros en concepted’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.”.Barcelona, 3 d’agost de 2012Pau Villòria i SistachSecretari general(12.194.021) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44981 CVE-DOGC-A-12193109-2012DEPARTAMENTD’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,ALIMENTACIÓ I MEDI NATURALCORRECCIÓ D’ERRADAa l’Ordre AAM/195/2012, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases regulado-res dels ajuts per a l’execució de programes de sanitat animal, es modifiquen lesbases reguladores dels ajuts per a la millora de la capacitat tècnica de gestió desubproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), aprovades perl’Ordre AAM/297/2011, de 27 d’octubre, i es convoquen ambdues línies d’ajuts pera l’any 2012 (DOGC núm. 6162, pàg. 34266, de 3.7.2012). Havent observat una errada al text de l’esmentada Ordre, tramès al DOGC ipublicat al núm. 6162, pàg. 34266, de 3.7.2012, se’n detalla la correcció oportuna: A la pàgina 34277, on diu: “9.1  Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajutsentre el 2 de setembre de l’any natural anterior al de la convocatòria i l’1 de setem-bre de l’any natural de la convocatòria, i justificar-les abans del 12 de setembre delmateix any.”,ha de dir: “9.1  Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajutsentre el 2 de setembre de l’any natural anterior al de la convocatòria i l’1 de setem-bre de l’any natural de la convocatòria, i justificar-les abans del 15 de setembre delmateix any.”.Barcelona, 2 d’agost de 2012Bibiana Domingo BarbenaSecretària general(12.193.109) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44982 CVE-DOGC-A-12263031-2012DEPARTAMENTDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIADECRET103/2012, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Consell Rector delPla nacional de joventut de Catalunya. L’article 142 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya lacompetència exclusiva en matèria de joventut. L’article 23 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, creael Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya com a òrgan col·legiatadscrit a la Direcció General de Joventut, que vetlla per l’aplicació del Pla nacionalde joventut de Catalunya i per l’assoliment dels seus objectius, i al qual corresponelaborar la proposta d’aquest Pla i assessorar el desplegament de la Llei 33/2010,de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquest Decret té per finalitat regular el Consell Rector del Pla nacional de joventutde Catalunya, pel que fa a la composició, funcions, organització i funcionament. La disposició transitòria quarta de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiquesde joventut habilita el Govern per regular per reglament el Consell Rector del Planacional de joventut de Catalunya. Per tot això, a proposta del conseller de Benestar Social i Família, d’acord ambel dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,Decreto:Article únic Aquest Decret té per objecte l’aprovació del Reglament del Consell Rector delPla nacional de joventut de Catalunya.Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficialde la Generalitat de Catalunya.Barcelona, 25 de setembre de 2012Artur Mas i GavarróPresident de la Generalitat de CatalunyaJosep Lluís Cleries i GonzàlezConseller de Benestar Social i FamíliaReglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de CatalunyaArticle 1El Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya 1.1  El Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya és un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Joventut, que vetlla pel disseny i l’aplicaciódel Pla nacional de joventut de Catalunya (en endavant, PNJCat) i per l’assolimentdels objectius d’aquest Pla. 1.2  Al Consell Rector del PNJCat, en compliment de l’article 23.2 de la Llei33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, hi són representats l’Admi-nistració de la Generalitat, les entitats municipalistes i el Consell Nacional de laJoventut de Catalunya. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44983 CVE-DOGC-A-12263031-2012Article 2Funcions 2.1  Són funcions del Consell Rector del PNJCat: a)  Elaborar una proposta de PNJCat, amb la consulta prèvia als agents implicatsi elevar-la al Departament competent en matèria de joventut mitjançant la DireccióGeneral de Joventut. b)  Liderar la definició i concreció de les línies principals, l’estructuració delstemps i la definició dels moments i accions cabdals per a la seva posada en marxa,implementació, seguiment i avaluació estratègica del PNJCat. c)  Fer el seguiment, control i avaluació del desplegament operatiu del PNJCat. d)  Vetllar per la coordinació i l’acompliment de les funcions de cada un delsagents en el desplegament estratègic i operatiu del PNJCat. e)  Impulsar la posada en marxa i vetllar pel correcte funcionament dels òrgans iinstruments previstos per al desplegament estratègic i operatiu del PNJCat. f)  Aprovar els plans d’actuació territorials i els plans d’actuació Jove que esdesprenen del PNJCat. g)  Assessorar sobre el desplegament reglamentari de la Llei 33/20210, de l’1d’octubre, de polítiques de joventut. h)  Proposar, excepcionalment, la modificació del PNJCat en els supòsits en quèes consideri necessari. i)  Proposar la modificació d’aquest Reglament. j)  Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d’actuació, li siguiatribuïda per disposició legal o reglamentària. 2.2  Totes les funcions del Consell Rector del PNJCat han de ser dutes a termeincorporant la perspectiva de gènere i de les dones.Article 3Composició 3.1  El Consell Rector del PNJCat és integrat per la presidència, una vicepresi-dència, 4 vocalies i per la secretaria: a)  Presidència: La persona titular de la Direcció General de Joventut. b)  Vicepresidència: El/la president/a del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. c)  Vocalies: Quatre vocalies, que han de ser una persona en representació del’Administració de la Generalitat, designada per la persona titular de la DireccióGeneral de Joventut, una persona en representació de la Federació de Municipisde Catalunya, una persona en representació de l’Associació Catalana de Municipisi Comarques, i una persona en representació del CNJC, designada per aquest ens. S’ha de preveure la designació d’una persona suplent per cadascuna d’aquestesvocalies per als supòsits d’absència, vacant o malaltia d’una persona vocal. S’ha de tendir a una composició equilibrada entre homes i dones. d)  Secretaria: Actua com a secretari/ària del Consell Rector del PNJCat unapersona adscrita a la Direcció General de Joventut o a l’Agència Catalana Joventut,nomenada per la persona titular de l’esmentada Direcció General. 3.2  A iniciativa dels seus membres, el Consell Rector pot convidar a lesseves reunions persones expertes, representants institucionals o socials d’àm-bits temàtics o territoris determinats, membres de l’Associació Catalana deProfessionals de la Joventut, o representants del conjunt del moviment juvenilorganitzat, en sentit ampli, en els casos i moments del desplegament del PNJ-Cat que siguin rellevants, especialment en els moments de disseny i avaluacióestratègica del PNJCat. 3.3  Les persones convidades no tenen dret a vot en les reunions del ConsellRector. 3.4  L’assistència a les sessions del Consell Rector del PNJCat no genera dret apercebre dietes ni indemnitzacions als seus membres. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44984 CVE-DOGC-A-12263031-2012Article 4Funcions de la presidència Correspon a la persona que exerceix la presidència del Consell Rector del PN-JCat: a)  Dirigir i exercir la representació del Consell Rector del PNJCat. b)  Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixarl’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions de la resta de membresformulades amb l’anticipació suficient. c)  Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats, suspendre’lsper causa justificada i dirimir amb el seu vot els empats per tal d’adoptar acords. d)  Executar els acords adoptats. e)  Nomenar una persona que exerceixi la secretaria interina del Ple en cas d’ab-sència, vacant o malaltia de la persona que n’és titular. f)  Visar les actes i certificacions dels acords del Consell Rector del PNJCat.Article 5Funcions de la vicepresidència Correspon a la persona que exerceix la vicepresidència del Consell Rector delPNJCat: a)  Substituir la persona que exerceix la presidència del Consell Rector del PNJCaten cas de vacant, absència o malaltia de la presidència. b)  Recolzar la persona que exerceix la presidència del Consell Rector del PNJCaten l’acompliment de les seves funcions.Article 6Atribucions de les vocalies Correspon a les persones vocals del Consell Rector del PNJCat: a)  Assistir a les sessions del Consell Rector. b)  Participar en els debats i deliberacions de les sessions, i exercir el seu dretde vot. c)  Formular precs i preguntes. d)  Obtenir de la persona que exerceix les funcions de la secretaria del ConsellRector la informació i assistència tècnica necessària per tal de complir les funcionsassignades.Article 7Atribucions de la secretaria Correspon a la persona que exerceix la secretaria del Consell Rector del PNJ-Cat: a)  Assistir a les sessions del Consell Rector del PNJCat, amb veu i sense vot. b)  Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre de la presidència i trametrela informació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, si escau. c)  Estendre l’acta de cada sessió del Consell Rector del PNJCat. d)  Rebre els actes de comunicació de les persones membres amb el Consell Rectordel PNJCat, així com notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevoltipus d’escrits que hagi de conèixer derivats de la seva condició. e)  Estendre certificacions dels acords adoptats pel Consell Rector del PNJCat ode qualsevol altra circumstància vinculada a les persones membres d’aquest òrgancol·legiat o a les seves competències. f)  Elaborar la memòria anual d’activitat del Consell Rector del PNJCat.Article 8Durada del mandat Les vocalies són nomenades per un període màxim de quatre anys, renovablesper quatre anys més, o pel mateix període pel qual han estat nomenades si aquestés inferior a quatre anys. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44985 CVE-DOGC-A-12263031-2012Article 9Convocatòria 9.1  El Consell Rector del PNJCat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim,4 cops l’any, i pot augmentar la freqüència de les convocatòries en els momentsen què es requereixi d’un treball més intensiu, i, concretament, en les situacionssegüents: a)  Durant la posada en marxa del PNJCat, per tal de posar en comú el dissenydel pla d’actuació de cada un dels projectes i dels òrgans i espais de treball corres-ponents. b)  Durant la revisió estratègica. c)  Durant l’avaluació dels plans d’actuació de cada un dels projectes d)  El darrer any de la vigència del PNJCat. 9.2  El Consell Rector també pot ampliar la seva actuació en els moments o situacionsen què, per raons conjunturals o situacions excepcionals que afectin la realitat juvenil, cal-gui una acció més intensa dels agents vinculats a les polítiques de joventut. Aquests podenser factors de caire econòmic o social que tinguin un impacte negatiu específic o de mésintensitat sobre el col·lectiu de persones joves. 9.3  El Consell Rector del PNJCat es convoca per la presidència a iniciativapròpia o a petició d’almenys dues vocalies que alhora representin la meitat de lesentitats que el componen. En tot cas, les convocatòries s’han de dur a terme teninten compte els calendaris de treball dels òrgans i de les eines de desplegament delPNJCat per tal de treballar amb els seus membres aquelles informacions que siguinrellevants per al desplegament del Pla. 9.4  Les reunions ordinàries serveixen com a espai d’intercanvi d’informació iper rendir comptes per part de cada una de les persones membres del Consell rector,en tant que responsables dels projectes establerts al Pla. 9.5  Les convocatòries de les sessions s’han de notificar a les persones membresamb una anticipació mínima de cinc dies hàbils, llevat dels casos d’urgència apre-ciats per la presidència, en els quals la convocatòria s’ha de fer amb una antelaciómínima de quaranta-vuit hores. 9.6  Les convocatòries es poden efectuar mitjançant correu electrònic.Article 10Règim de constitució i d’adopció d’acords 10.1  El Consell Rector del PNJCat s’entén vàlidament constituït quan hi con-corrin almenys la presidència o la vicepresidència, la secretaria i la meitat, com amínim, de les vocalies del Consell, en primera convocatòria. 10.2  No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no estiguiinclòs en l’ordre del dia, llevat que siguin presents a la sessió totes les personesmembres de l’òrgan i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable dela majoria absoluta. 10.3  Per a l’adopció dels acords és necessari el vot favorable de la majoria simplede les persones assistents. Per aprovar la proposta de modificació de les normes queregulen el seu funcionament, la proposta de PNJCat, els plans d’actuació territo-rials i jove, i la memòria anual d’activitat del Consell Rector del PNJCat, cal el votfavorable de la majoria absoluta de les persones que en són membres.Article 11Suport tècnic i administratiu 11.1  La Direcció General de Joventut ha de prestar el suport tècnic i adminis-tratiu que pugui necessitar el Consell Rector en el desenvolupament de les sevesactuacions. 11.2  La regulació del Consell Rector, com també l’exercici de les funcions desecretaria, no comporten la creació o ocupació de cap nou lloc de treball.(12.263.031) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44986 CVE-DOGC-A-12207034-2012DEPARTAMENTD’empresa i ocupacióAGÈNCIA DE SUPORTA L’EMPRESA CATALANARESOLUCIÓEMO/1902/2012, de 24 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores delPrograma d’incorporació de talent per a filials d’empreses catalanes a l’estrangeri s’obre la convocatòria per a l’any 2012. En un context de globalització creixent, Catalunya ha de reforçar el seu paperinternacional. Es preveu, doncs, la necessitat que les empreses se situïn en un espaieconòmic molt més ampli, més complex i altament competitiu. Que les empresescatalanes puguin assolir l’objectiu de la seva internacionalització depèn, entre altresfactors, dels esforços que s’esmercin en garantir l’òptima qualificació dels recursoshumans adreçats a aquesta vessant professional. Les empreses catalanes necessitendisposar del millor talent emprenedor i innovador com a eix central de futur de la sevaeconomia. Professionals preparats tècnicament, que coneguin els diferents mercats isectors econòmics, que les ajudin a aplanar el camí de la internacionalització. En aquest sentit, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (en endavant ACC1Ó),estableix un programa d’ajuts per a la contractació de tècnics per part de filials d’empresescatalanes a l’estranger que té com a objectius completar la formació dels joves mitjançantla realització de pràctiques a empreses a l’estranger i contribuir a la competitivitat de lesempreses catalanes posant a la seva disposició a professionals preparats. Atès aquest interès, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribu-cions que em són conferides,Resolc:Article 1Bases reguladores Aprovar les bases reguladores que hauran de regir aquestes convocatòries, lesquals figuren a l’annex d’aquesta disposició.Article 2Convocatòria Obrir la convocatòria per a l’any 2012 del Programa d’incorporació de talent pera filials d’empreses catalanes a l’estranger.Article 3Règim jurídic Són aplicables a aquestes bases reguladores el Decret legislatiu 3/2002, de 24de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques deCatalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i totes les seves modificacions; la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de 18.11.2003), el Reglamentque la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176,de 25.7.2006); la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i esfan públiques les bases generals que han de regir els ajuts convocats per l’Agènciade Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012); i la restade normativa aplicable.Article 4Aplicació pressupostària 4.1  La quantitat màxima destinada al Programa d’incorporació de talent per a Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44987 CVE-DOGC-A-12207034-2012filials d’empreses catalanes a l’estranger és de 400.000 euros, aplicats a la partidapressupostària 7025/7700001/662/D. 4.2  L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2012 restarà condicionat a les dis-ponibilitats pressupostàries.Article 5Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 5.1  El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicaciód’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el14 de desembre de 2012. 5.2  Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACC1Ó i s’hande formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’AC-C1Ó (www.acc10.cat). A l’imprès de sol·licitud s’hi ha d’adjuntar el currículum deltècnic a contractar en un document PDF. Una vegada emplenat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud iel document PDF amb el currículum s’enviaran telemàticament a ACC1Ó i, per l’altra,l’imprès de sol·licitud en paper i signat es presentarà, en els terminis que anualmentestableixin les convocatòries corresponents, i juntament amb la documentació quepreveu la base 6.1 de l’annex, a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona,a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveul’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment deles administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Així mateix, els tècnics objecte de contractació i l’empresa hauran de manteniruna entrevista amb els responsables del programa, en la qual hauran de presentar,a través del registre d’ACC1Ó, la documentació addicional que preveu la base 6.2de l’annex d’aquestes bases.Article 6Òrgan resolutori El conseller delegat d’ACC1Ó, o bé a qui per delegació correspongui, és l’òrgancompetent per emetre resolucions sobre les sol·licituds dels ajuts presentades. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnardavant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesosa comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament,es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’en-demà de la seva notificació, de conformitat amb l’article 77 de la Llei 26/2010, derègim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, iels articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciócontenciosa administrativa.Disposició addicional ACC1Ó durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les sub-vencions regulades en aquesta Resolució i d’acord amb els objectius previstos.Disposició finalEntrada en vigor Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficialde la Generalitat de Catalunya.Barcelona, 24 d’agost de 2012Josep Moragas i FreixaConseller delegat Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44988 CVE-DOGC-A-12207034-2012AnnexBases reguladores del Programa d’incorporació de talent per a filials d’empresescatalanes a l’estranger—1  Objecte L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’uns ajuts que tenen un dobleobjectiu: a)  Fomentar i afavorir el desenvolupament de talent per a la internacionalització, in-corporant tècnics en comerç exterior a filials d’empreses catalanes a l’estranger. b)  Ajudar les empreses amb el repte d’iniciar o consolidar la seva activitat in-ternacional.—2  Beneficiaris i requisits 2.1  Empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin unafilial a l’estranger. Les empreses poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests serveis esdesenvolupin a l’exterior i per a no residents a l’Estat espanyol. En el cas d’empreses de serveis que representin altres empreses, la sol·licitud s’hade formalitzar i s’ha de concedir en benefici de l’empresa representada. Les empreses comercials només podran ser beneficiàries en aquells casos en quèassumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis que formen partdel mateix grup empresarial. En aquests casos s’haurà de justificar una vinculació enel capital de les empreses industrials o de serveis del grup d’un mínim del 25%. A efectes d’aquestes bases s’entenen per filials d’empreses catalanes a l’estrangerles societats amb personalitat jurídica pròpia, participada parcialment amb un mínimdel 10% o totalment per l’empresa sol·licitant de l’ajut. Les oficines de representació si estan legalment constituïdes també es podenconsiderar filials d’empreses catalanes a l’estranger. 2.2  Atès que aquesta línia s’acull al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de laComissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractatals ajuts de minimis (DOUE L 379/5, de 28.12.2006), no poden ser beneficiàries lesempreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament(CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la producció primària delsproductes agrícoles que figuren a la llista de l’annex I del Tractat constitutiu de laComunitat Europea, així com les empreses actives en el sector del carbó ni tampocles ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carreteraatorgades a empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport demercaderies per carretera. 2.3  Addicionalment, s’hauran de complir els requisits establerts a la base 6 dela Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiquesles bases generals que han de regir als ajuts convocats per l’Agència de Suport al’Empresa Catalana, ACC1Ó.—3  Tipologia dels projectes subvencionables 3.1  El projecte consisteix en la incorporació a la filial de l’empresa catalana al’estranger d’un professional en l’àmbit del comerç internacional que haurà d’estaracreditat dins del Directori de professionals en comerç internacional d’ACC1Ó ihaurà de complir els requisits següents: a)  Tenir nacionalitat espanyola o qualsevol de les altres dels estats membres dela Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebratsper la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulacióde treballadors. b)  Estar empadronat a Catalunya amb una antiguitat superior a un any en elsdarrers cinc anys. c)  Tenir titulació universitària de grau superior obtinguda en una universitatde qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, i haver finalitzat de maneracompleta tots els cursos de què consta el pla d’estudis de la carrera escollida. En elcas de tenir una titulació d’universitats de països no membres de la Unió Europea,cal l’homologació oficial del Ministeri d’Educació. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44989 CVE-DOGC-A-12207034-2012 d)  Tenir coneixements de llengua catalana i de llengua castellana. e)  Tenir coneixements d’anglès avançats i acreditar un bon domini de la llengua(o llengües) de treball del país de destinació. f)  No haver complert els trenta anys en la data de presentació de la sol·licitud. g)  El tècnic no podrà, en cap cas, ser familiar d’algun dels socis de l’empresa odels directius, ni haver-hi treballat anteriorment. L’empresa podrà presentar candidats propis. En aquest cas, ACC1Ó avaluarà elseu perfil tècnic, per tal que reuneixi com a mínim els mateixos requisits que elscandidats acreditats en el Directori de professionals d’ACC1Ó. 3.2  No serà subvencionable la contractació de tècnics per a la realització delsperíodes de pràctiques a l’estranger que estiguin inclosos dins del seu pla d’estudisni tampoc de tècnics que hagin rebut una beca per a un projecte de característiquessimilars. 3.3  L’empresa i el tècnic a contractar han de mantenir una entrevista amb lespersones d’ACC1Ó responsables del programa abans de la seva contractació. 3.4  No es podrà incorporar més d’un tècnic a una mateixa empresa. Si en eldecurs de l’any de contractació el tècnic es dóna de baixa, es podrà contractar unaltre tècnic per al període restant de l’ajut. 3.5  La contractació del tècnic ha de ser posterior a la sol·licitud de l’ajut i s’hade produir dins de l’any 2012. L’actuació subvencionada tindrà una durada d’unany a partir de la data de contractació del tècnic. 3.6  Les empreses que contractin un tècnic hauran de fer-ho per un períodemínim d’un any, a temps complet i amb un sou anual brut mínim de 12.000 €.L’objectiu del contracte entre l’empresa i el tècnic haurà d’estar relacionat ambl’activitat exportadora de l’empresa i haurà d’estar especificat clarament en elcontracte. La categoria professional haurà d’estar en concordança amb la funcióa desenvolupar. El tècnic contractat haurà de desenvolupar la seva activitat professional a la filialde l’empresa catalana a l’estranger i residir a la ciutat on aquesta està ubicada. No pot haver-hi cap mena de relació laboral entre ACC1Ó i els beneficiaris i entreACC1Ó i els tècnics contractats.—4  Despeses subvencionables Cost salarial del tècnic contractat, que inclou el salari brut i les cotitzacions socialsobligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.—5  Intensitat dels ajuts Fins al 100% del cost del tècnic contractat per l’empresa amb un màxim de12.000 euros.—6  Documentació addicional 6.1  En el moment de presentar la sol·licitud, l’empresa haurà d’aportar la do-cumentació addicional següent: a)  Descripció del projecte, especificant les tasques detallades que realitzarà eltècnic a l’empresa. b)  Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitatsol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre mercantil. c)  Còpia de la constitució de la filial creada al mercat objectiu, on hi aparegui elpercentatge de participació de l’empresa sol·licitant. d)  Declaració conforme no s’ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a les mateixesdespeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitatspúbliques o privades, nacionals o internacionals. e)  Si n’hi ha, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals ante-riors i en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorgamenti l’ens atorgant. En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòriesanteriors d’ACC1Ó, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria, sempre que elsol·licitant aporti una declaració on s’hi especifiquin aquests documents, la data enla qual es van presentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen vigents. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44990 CVE-DOGC-A-12207034-2012 6.2  En el moment de l’entrevista entre ACC1Ó, l’empresa i el tècnic a contractar,aquest darrer haurà d’aportar la documentació següent: a)  Còpia signada del currículum. b)  Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport. c)  Certificat d’empadronament que acrediti la residència a Catalunya ambantiguitat d’un any en els darrers cinc anys abans de la data de finalització depresentació de la sol·licitud. d)  L’original i fotocòpia del títol universitari o similar o certificat d’abonamentdels drets corresponents a l’obtenció del títol, i fotocòpia de l’expedient acadèmiclliurats pel centre o la institució on el sol·licitant hagi efectuat els seus estudis, queespecifiqui la superació de totes les assignatures incloses en el pla d’estudis de lacarrera. En el cas de titulacions d’universitats de països no membres de la Unió Europea,cal presentar l’homologació oficial del Ministeri d’Educació. e)  Certificat acreditatiu del coneixement del català o declaració del centre edu-catiu on han realitzat la seva formació. f)  Certificats acreditatius del nivell de coneixement de les llengües estrange-res. g)  Declaració responsable per part del tècnic a contractar de no haver gauditd’una beca per a un projecte de característiques similars i conforme la tasca querealitzarà a l’empresa no es correspon a la realització de pràctiques a l’estrangerincloses dins del seu pla d’estudis. A banda d’aquesta documentació, ACC1Ó podrà demanar a la persona sol·licitantla informació i la documentació complementàries que consideri necessàries per ala resolució de l’expedient.—7  Procediment de concessió El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licitudses resoldran per ordre d’entrada al registre, sempre i quan estiguin completes, i finsa l’exhauriment del pressupost. Aquesta excepcionalitat es justifica ja que no éspossible, atenent l’especificitat de l’activitat subvencionada, establir uns criteris devaloració de les sol·licituds de manera objectiva.—8  Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds A la vista de l’expedient, i una vegada comprovat que la sol·licitud compleix elsrequisits per ser beneficiària d’aquests ajuts, les unitats de Gestió Interna i Recursosi d’Internacionalització Empresarial d’ACC1Ó elaboraran un informe en el qual esconcretin els resultats de les comprovacions efectuades.—9  Resolució dels ajuts i recursos 9.1  Vistos l’expedient i l’informe emès per les unitats de Gestió Interna i Re-cursos i d’Internacionalització Empresarial d’ACC1Ó, i a proposta d’aquestes, el/laconseller/a delegat/ada d’ACC1Ó, o bé a qui per delegació correspongui, emetrà laresolució que correspongui, amb el tràmit d’audiència previ, del qual se’n podràprescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets nialtres al·legacions i proves que les presentades pels interessats. 9.2  La resolució, amb indicació de la quantia de l’ajut atorgat i de les condici-ons i els terminis per a la realització de l’actuació objecte d’ajut, es notificarà alsbeneficiaris, amb el seu consentiment previ, mitjançant l’enviament d’un correuelectrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi donat, amb aquesta finalitat, dins l’imprèsde sol·licitud de l’ajut, i aquesta notificació s’entendrà practicada, a tots els efecteslegals, en el moment en què es produeixi l’accés del sol·licitant al seu contingut.Quan, havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l’adreçaelectrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut,s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que d’ofici o a instància del desti-natari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. Aquest mateixprocediment s’utilitzarà per a la notificació a l’interessat de possibles modificacionsde la resolució inicial. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44991 CVE-DOGC-A-12207034-2012 Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificatamb justificant de recepció. 9.3  El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesoscomptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada,s’entendrà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord ambel que estableix l’article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic ide procediment de les administracions públiques de Catalunya. 9.4  Contra la resolució que dicti el/la conseller/a delegat/ada d’ACC1Ó, o bé a quiper delegació correspongui, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposarrecurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dosmesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestati-vament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptarde l’endemà de la seva notificació. Amb la fermesa de la resolució de concessió dela subvenció s’entén que el beneficiari declara, tàcitament, trobar-se al corrent deles seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.—10  Revisió i modificació Es podran revisar les subvencions ja concedides i, en especial, hi ha la possibilitatde modificació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicionso de l’obtenció concurrent d’altres ajuts. Per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, hiha la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no restiafectada la seva essència, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevinguinal projecte subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abansdel termini d’execució del projecte.—11  Obligacions dels beneficiaris Els beneficiaris de les subvencions regulades en les presents bases resten sotmesosa les obligacions establertes a la base 7 de l’annex de la Resolució EMO/93/2012,de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que hande regir els ajuts convocats per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó,així com a les següents: a)  Presentar trimestralment un informe de les activitats realitzades i de les previs-tes per al trimestre següent. Aquest informe, elaborat pel tècnic, haurà de comptaramb l’aprovació i signatura del responsable de l’empresa beneficiària. b)  Presentar un informe final amb els objectius assolits, les conclusions, valora-ció del treball realitzat. Aquest informe, elaborat pel tècnic, haurà de comptar ambl’aprovació i signatura del responsable de l’empresa beneficiària.—12  Justificació 12.1  El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons d’acord ambel que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, generalde subvencions. 12.2  El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte enel termini i en la forma que s’estableixi en la resolució d’atorgament de l’ajut. Lesdates dels documents justificatius hauran d’estar dins del període d’execució del’actuació subvencionable que es defineixi a la resolució d’atorgament de l’ajut. 12.3  La justificació del projecte consistirà en l’aportació de la documentaciósegüent: a)  Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades,que contindrà: Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que estrobarà disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat), juntament amb ladocumentació següent: a.1)  Trimestralment, nòmines i TC2 dins del període d’execució de l’actuaciósubvencionable. b)  Declaració conforme no s’ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per a les mateixesdespeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitatspúbliques o privades, nacionals o internacionals. Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44992 CVE-DOGC-A-12207034-2012 c)  Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificadai la inicialment subvencionada. d)  Informe trimestral de les activitats realitzades i de les previstes per al trimestresegüent. Aquest informe, elaborat pel tècnic, haurà de comptar amb l’aprovació isignatura del responsable de l’empresa beneficiària. e)  Informe final amb els objectius assolits, les conclusions, valoració del treballrealitzat. Aquest informe, elaborat pel tècnic, haurà de comptar amb l’aprovació isignatura del responsable de l’empresa beneficiària. f)  Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb lesobligacions de publicitat que s’esmenten a la base 15 d’aquest annex 1. 12.4  Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o com-provació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir ACC1Ó. 12.5  La notificació de les mancances que hi pugui haver en la justificació pre-sentada es farà mitjançant el mateix sistema de correu electrònic que s’estableix labase 5 de la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fanpúbliques les bases generals que han de regir els ajuts convocats per l’Agència deSuport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó.—13  Pagament El pagament de l’ajut que es regula per aquesta Resolució es farà trimestralment,una vegada s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionatper part d’ACC1Ó i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació. Lacomprovació de la realització del projecte es farà en base als documents justificatius(nòmines i TC2) i a l’informe trimestral de les activitats realitzades.—14  Seguiment i control 14.1  ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. 14.2  ACC1Ó podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control neces-sàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts iper determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloca l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajutsresten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la IntervencióGeneral de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrganscompetents. 14.3  Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que correspon-guin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17de novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control desubvencions.—15  Publicitat de les subvencions Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l’actuació subvenci-onada s’ha realitzat “Amb el suport d’ACC1Ó” i es farà constar el logotip d’ACC1Ó entots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada,segons el que es detalla a l’adreça www.acc10.cat/identitat-corporativa.—16  Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament (CE)núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació delsarticles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).—17  Concurrència Aquests ajuts no es poden acumular amb cap altre ajut corresponent a les mateixesdespeses subvencionables.(12.207.034) Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44993 CVE-DOGC-A-12201060-2012AGÈNCIA DE SUPORTA L’EMPRESA CATALANACORRECCIÓ D’ERRADAa la Resolució EMO/1099/2012, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases regu-ladores de les línies d’ajut a projectes d’innovació agrupada i projectes de canviestratègic d’alt impacte i s’obren les convocatòries per a l’any 2012 (DOGC núm.6147, pàg. 30021, de 12.6.2012). Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC ipublicat al núm. 6147, pàg. 30021, de 12.6.2012, se’n detalla la correcció oportuna: A la pàgina 30028, base 1.1.1 de l’annex 2, paràgraf quart, on diu: “Per regla general, els projectes s’hauran d’iniciar a partir del primer dia de l’inicide la convocatòria i hauran de finalitzar en la data que s’indiqui en la resoluciód’atorgament de l’ajut. En ambdós casos existeix la possibilitat de sol·licitar unaampliació de termini en base al que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú”,ha de dir: “Per regla general, els projectes s’hauran d’iniciar a partir del primer dia de l’exer-cici de la convocatòria i hauran de finalitzar en la data que s’indiqui en la resoluciód’atorgament de l’ajut. En ambdós casos existeix la possibilitat de sol·licitar unaampliació de termini d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992,de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú”.Barcelona, 9 d’agost de 2012Josep Moragas i FreixaConseller delegat(12.201.060) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44994 CVE-DOGC-A-12265005-2012ALTRES ensCONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONARESOLUCIÓdel Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’autoritza el canvi de titularitatdel centre d’educació infantil privat Hamelin Vila Olímpica. Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Consorci d’Educació de Barcelonapel representant del nou titular, en petició de canvi de titularitat del centre d’educa-ció infantil privat Hamelin Vila Olímpica, de Barcelona, es va instruir l’expedientcorresponent. Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment per part del noutitular dels requisits exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei12/2009, de 10 de juliol, d’educació; Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladoradel dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Decret55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats. De conformitat amb l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aproval’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambduesadministracions, per part del Consorci d’Educació de Barcelona, i la ResolucióEDU/3877/2008, de 22 de desembre, de delegació de competències del directorgeneral de Recursos del Sistema Educatiu en la persona titular de la Gerència delConsorci d’Educació de Barcelona.Resolc:—1  Autoritzar el canvi de titular del centre d’educació infantil privat HamelinVila Olímpica, de Barcelona, codi 08068598. Les dades del nou titular són:Nom: Associació Educativa Vila Olímpica.CIF: G65715740.—2  Aquesta Resolució tindrà efectes a partir del dia 1 del mes següent al de laseva publicació al DOGC.—3  Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les personesinteressades poden interposar recurs d’alçada, davant del Consell de Direcció delConsorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemàde la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiquesi del procediment administratiu comú, l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.Barcelona, 19 de setembre de 2012p. d. (Resolució EDU/3877/2008, de 22.12.2008, DOGC de 30.12.2008)Manel Blasco i LegazGerentPG-319737  (12.265.005) * Disposicions http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • DOGC 6221 – 27.9.2012   44995CÀRRECS I PERSONAL CVE-DOGC-A-12262070-2012DEPARTAMENTDE LA PRESIDÈNCIARESOLUCIÓPRE/1916/2012, de 18 de setembre, de convocatòria de provisió, pel sistema delliure designació, d’un lloc de treball de l’Oficina del Govern del Departament dela Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 18/2012). D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pelqual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legalsvigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig,pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promocióprofessional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ialtres disposicions complementàries; Atès que és vacant un lloc de treball de l’Oficina del Govern del Departament de laPresidència, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu per a la seva provisió; Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Adminis-tració de la Generalitat i la descripció dels llocs de treball a proveir, inclosos en elsmanuals d’organització d’aquest Departament; Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el tràmitd’intervenció corresponent; De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat deCatalunya,Resolc:—1  Obrir convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, un lloc detreball de responsable d’anàlisi i seguiment de l’Oficina del Govern del Departamentde la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 18/2012), les característiquesdel qual es detallen a l’annex 2.—2  Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten al’annex 1 d’aquesta Resolució. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les personesinteressades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davantel secretari general del Departament de la Presidència en el termini d’un mes acomptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar directament recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelonao, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qualtinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la sevapublicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i elsarticles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciócontenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs queconsiderin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 18 de setembre de 2012p. d. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)Francesc Homs i MolistSecretari general http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44996 CVE-DOGC-A-12262070-2012Annex 1Bases—1  Lloc de treball S’obre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’unlloc de treball de responsable d’anàlisi i seguiment de l’Oficina del Govern delDepartament de la Presidència, les característiques del qual són les que consten al’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.—2  Contingut funcional El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el que consta a l’apartat 4de l’annex 1 d’aquesta Resolució.—3  Requisits de participació 3.1  Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de laGeneralitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixla normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball,d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, deconformitat amb el següent: 3.1.1  El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administracióde la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu lanormativa. 3.1.2  També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti ser-veis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grupde titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre quecompleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball. Així mateix, pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunyaque pertany a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificatel lloc convocat al qual no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del De-cret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisitindispensable d’acord amb la relació de llocs de treball. 3.1.3  En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estiguien suspensió d’ocupació, el traslladat de lloc de treball ni el destituït de càrrecsde comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari mentre durin elsefectes corresponents. 3.1.4  Tampoc podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de serveiactiu que no hagin passat el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 3.2  El personal funcionari amb discapacitats podrà participar en igualtat decondicions que la resta de participants, sempre que pugui dur a terme les funcionsdel lloc de treball a proveir. 3.3  Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir elsconeixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-tica, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2. En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acre-ditatiu corresponent, l’òrgan competent avaluarà mitjançant una prova aquestsconeixements en relació amb el lloc de treball a proveir prèviament a l’elaboracióde la proposta de persones admeses i excloses prevista en aquesta convocatòria. En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies a partir de la finalització del terminide presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncisdel Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria, eldia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessarisde llengua catalana. No obstant això, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llen-gua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació enconvocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliuredesignació o de selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en quèhi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit enla convocatòria. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44997 CVE-DOGC-A-12262070-2012 En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditaciódocumental corresponent. 3.4  En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estigui ensuspensió d’ocupació, el traslladat de llocs de treball ni el destituït de càrrecs decomandament com a conseqüència d’un expedient disciplinari mentre durin elsefectes corresponents, sens perjudici que el personal destituït de càrrecs de coman-dament pugui participar per a llocs singulars. Tampoc no podrà prendre-hi part elpersonal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi passat el tempsmínim exigit per reingressar al servei actiu. 3.5  Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitzi el ter-mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.—4  Sol·licituds 4.1  Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentaral Registre general del Departament de la Presidència, a les delegacions territorialsdel Govern de la Generalitat, segons les adreces que s’indiquen a continuació, oper qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el terminide 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquestaResolució de convocatòria al DOGC. Les sol·licituds es poden presentar a: Departament de la Presidència, c. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Via Laietana,14, 08007 Barcelona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, plaça Pompeu Fabra,1, 17002 Girona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís Companys,1, 25003 Lleida. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. Sant Francesc,3, 43003 Tarragona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, c.Montcada, 23, 43500 Tortosa. 4.2  Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants inomés s’admetran renúncies a la participació al concurs quan es presentin dins elsdeu dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds,llevat que l’òrgan competent decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut aquesttermini, per causes degudament justificades. 4.3  La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a an-nex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997);igualment es pot obtenir a l’adreça següent d’Internet: http://www.gencat.net/go-vernacio-ap/administracio/doc/espe.doc. Las persones aspirants hauran d’adjuntar a la sol·licitud de participació la decla-ració corresponent de dades professionals que tinguin relació amb el lloc de treballa proveir, degudament especificades. 4.4  Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar, aixímateix, un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’InstitutCatalà d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal que es pugui avaluar que elfuncionari pot exercir de manera suficient i autònoma les funcions i tasques dellloc de treball convocat. Així mateix, els/les candidats/candidates podran demanar en la sol·licitud departicipació l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposiuna modificació exorbitant en el context de l’organització i sigui compatible ambel contingut del lloc i el servei públic a prestar. 4.5  Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participacióla denominació i el codi d’identificació del lloc de treball a què s’opti i si es volconcursar per més d’un lloc d’aquesta convocatòria. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44998 CVE-DOGC-A-12262070-2012—5  Criteris professionals 5.1  Es tindran en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtatdels candidats i candidates per ocupar el lloc convocat, d’acord amb la descripciódel lloc de treball a proveir, que consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria. 5.2  Les dades professionals de les persones participants s’han de referir a ladata de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.—6  Sistemes d’acreditació Les persones participants han d’acreditar documentalment les dades professionalsque al·leguin dins el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 4.1d’aquesta convocatòria, sens perjudici que se’ls puguin demanar els aclariments oles justificacions necessaris per verificar-les. Aquesta declaració de dades professionals, excepte pel que fa al treball dut aterme, es podrà substituir per una còpia de les dades de l’expedient personal queconté el portal ATRI. Les persones concursants seran les responsables de comprovari verificar l’exactitud de les dades. En tot cas, s’hi haurà de fer constar el vistiplaude l’òrgan competent en matèria de personal.—7  Procediment 7.1  Aquesta convocatòria es resoldrà dins el termini màxim d’un mes a partirde l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que,per causes motivades, s’acordi prorrogar el termini esmentat. 7.2  En general, les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a lespersones aspirants es faran públiques als taulers d’anuncis del Departament, a lesadreces indicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.—8  Proposta de resolució La proposta de resolució recaurà, si escau, en la persona candidata que es con-sideri més adient, segons l’informe preceptiu i previ del titular del centre directiuo de l’organisme corresponent on estigui adscrit el lloc convocat, el qual haurà detenir en compte la idoneïtat del candidat o candidata per a les funcions i tasquesa exercir.—9  Resolució de la convocatòria 9.1  La resolució definitiva de nomenament es publicarà al DOGC. 9.2  Les persones aspirants que no obtinguin destinació en aquesta convoca-tòria romandran al lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa quecorrespongui. 9.3  La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut unaaltra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateixperíode de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació di-ferent de la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciadesper l’òrgan convocant. 9.4  Abans de la presa de possessió, les persones interessades han d’acreditarque tenen reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestarfefaentment que no estan inclosos en cap dels motius d’incompatibilitats previstosen la normativa. No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els deu dies acomptar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’au-torització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es resolguila sol·licitud de compatibilitat.—10  Terminis de formalització de cessament i presa de possessió 10.1  La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en ellloc anterior. 10.2  El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dosdies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari o de 15 diessi comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar documen-talment. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 44999 CVE-DOGC-A-12262070-2012 10.3  Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el quals’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la reso-lució del concurs al DOGC. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés alservei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data depublicació de la resolució del concurs al DOGC. 10.4  A l’efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren lamateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sensesolució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveisde transports urbans col·lectius comuns. 10.5  Les diligències de cessament i presa de possessió del personal funcionarique accedeix a un lloc de treball s’haurà de comunicar al Registre general de perso-nal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemesinformàtics establerts.Annex 2Descripció del lloc de treball—1  Característiques del lloc de treball (d’acord amb la relació de llocs detreball) 1.1  Nom del lloc: responsable d’anàlisi i seguiment. 1.2  Departament: Presidència. 1.3  Unitat directiva: Oficina del Govern. 1.4  Localitat: Barcelona. 1.5  Nivell: 27.3. 1.6  Complement específic: 33.142,20 euros. 1.7  Jornada: superior a la normal. 1.8  Horari: dedicació especial incompatibilitat. 1.9  Tipus de lloc: singular. 1.10  Forma de provisió: lliure designació. 1.11  Titulació específica: dret.—2  Requisits de participació (d’acord amb la relació de llocs de treball) 2.1  Grup: A. 2.2  Subgrup: A1 2.3  Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya. 2.4  Col·lectiu de cossos: els cossos i les escales d’administració general delsubgrup corresponent. 2.5  Especificació de cossos: cos superior d’administració.—3  Requisit de coneixement de la llengua catalana Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria dePolítica Lingüística o equivalent.—4  Contingut funcional (d’acord amb el manual d’organització) 4.1  Missió: Efectuar l’anàlisi tècnica i jurídica de les iniciatives que s’hagin de sotmetre alConsell Tècnic i al Govern, així com donar suport al subdirector o la subdirectorageneral de Coordinació Tècnica en la coordinació del seguiment i control del com-pliment dels requisits documentals i de les normes i les directrius sobre la tramitaciód’aquestes iniciatives amb la finalitat de garantir, d’acord amb la normativa vigenti les directrius rebudes, la correcció i la qualitat tècnica dels expedients que sónelevats al Consell Tècnic i al Govern. 4.2  Finalitats/funcions: a)  Efectuar l’anàlisi tècnica i jurídica de les iniciatives que s’hagin de sotmetreal Consell Tècnic i al Govern. b)  Coordinar, seguint les instruccions del cap superior, l’anàlisi documental i elcontrol del compliment de les normes i les directrius de tramitació de les iniciativesque s’han de sotmetre al Consell Tècnic i al Govern. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45000 CVE-DOGC-A-12262070-2012 c)  Coordinar, seguint les indicacions del cap superior, la formulació d’observacionsals responsables corresponents dels departaments amb relació a la documentació ila tramitació dels assumptes que sotmeten al Consell Tècnic i al Govern. d)  Donar suport i assistència tècnica al subdirector o la subdirectora general deCoordinació Tècnica i al director o la directora general de l’Oficina del Govern. e)  Participar i formular propostes de millora al Sistema de Gestió i Tramitaciódels Documents de Govern (SIGOV). 4.3  Activitats: 1.  Elabora notes i informes jurídics sobre els assumptes que se sotmeten alConsell Tècnic i al Govern. 2.  Efectua el seguiment tècnic i l’anàlisi jurídica de les modificacions que esprodueixen en les iniciatives dels departaments al llarg dels diferents trams delprocediment de tramitació fins a l’aprovació del Govern. 3.  Proposa la formulació d’observacions, esmenes i modificacions a les inicia-tives que han de ser tractades al Consell Tècnic i al Govern fins al moment de lesreunions dels òrgans esmentats. 4.  Dóna suport a la determinació dels criteris aplicables en l’elaboració delsinformes i les notes d’anàlisi tècnica i jurídica i les propostes de modificació enrelació amb els assumptes que s’hagin de tractar al Consell Tècnic i al Govern. 5.  Fa l’anàlisi documental i el control del compliment de les normes i les directriusde tramitació de les iniciatives que s’han de sotmetre a la Comissió Tècnica de laFunció Pública, al Consell Tècnic i al Govern. 6.  Formula i dóna suport a la coordinació de la formulació de les peticions i lesobservacions de caràcter documental als expedients que es tramiten al SIGOV. 7.  Informa de l’estat de la tramitació i el compliment dels requisits documentalsdels assumptes que setmanalment són proposats per a ésser inclosos en l’ordre deldia del Consell Tècnic i del Govern. 8.  Participa en el disseny de circuits i en el desenvolupament del Sistema deGestió i Tramitació dels Documents de Govern. 9.  Assisteix el subdirector o la subdirectora general de Coordinació Tècnicaen l’elaboració d’estudis, notes i informes tècnics relacionats amb l’activitat del’Oficina del Govern. 10.  Fa propostes de millora en els procediments en coordinació amb la restad’unitats implicades.—5  Altres característiques Coneixements i/o experiència convenients: a)  Coneixements sobre la normativa de procediment administratiu, règim jurídic,funció pública i organització de l’Administració de la Generalitat. b)  Coneixements sobre l’acció del Govern. c)  Experiència en assessorament en dret. d)  Experiència en anàlisi jurídica de disposicions. e)  Experiència en elaboració de normativa. f)  Experiència en elaboració d’informes jurídics.(12.262.070) Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45001 CVE-DOGC-A-12262071-2012RESOLUCIÓPRE/1917/2012, de 18 de setembre, de convocatòria de provisió, pel sistema delliure designació, d’un lloc de treball de l’Oficina del Govern del Departament dela Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 19/2012). D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pelqual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legalsvigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig,pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promocióprofessional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ialtres disposicions complementàries; Atès que és vacant un lloc de treball de l’Oficina del Govern del Departamentde la Presidència, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu per a la sevaprovisió; Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Adminis-tració de la Generalitat i la descripció dels llocs de treball a proveir, inclosos en elsmanuals d’organització d’aquest Departament; Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el tràmitd’intervenció corresponent; De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat deCatalunya,Resolc:—1  Obrir convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, un lloc detreball de responsable d’anàlisi de projectes normatius de l’Oficina del Govern delDepartament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 19/2012), lescaracterístiques del qual es detallen a l’annex 2.—2  Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten al’annex 1 d’aquesta Resolució. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les personesinteressades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davantel secretari general del Departament de la Presidència en el termini d’un mes acomptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar directament recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelonao, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qualtinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la sevapublicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i elsarticles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciócontenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs queconsiderin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 18 de setembre de 2012p. d. (Resolució PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)Francesc Homs i MolistSecretari general Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45002 CVE-DOGC-A-12262071-2012Annex 1Bases—1  Lloc de treball S’obre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un llocde treball de responsable d’anàlisi de projectes normatius de l’Oficina del Governdel Departament de la Presidència, les característiques del qual són les que constena l’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.—2  Contingut funcional El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el que consta a l’apartat 4de l’annex 1 d’aquesta Resolució.—3  Requisits de participació 3.1  Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei dequalsevol Administració pública que compleixi els requisits i les condicions queestableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs detreball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria,de conformitat amb el següent: 3.1.1  El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administraciód’origen en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa. 3.1.2  També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveisa l’Administració pública i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació enquè estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que compleixi elsrequisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball. Així mateix, pot participar-hi el personal funcionari que pertany a cossos, escaleso places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat al qual no esva exigir la titulació que assenyala l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d’acord ambla relació de llocs de treball. 3.1.3  En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estiguien suspensió d’ocupació, el traslladat de lloc de treball ni el destituït de càrrecsde comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari mentre durin elsefectes corresponents. 3.1.4  Tampoc podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de serveiactiu que no hagin passat el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 3.2  El personal funcionari amb discapacitats podrà participar en igualtat decondicions que la resta de participants, sempre que pugui dur a terme les funcionsdel lloc de treball a proveir. 3.3  Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir elsconeixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-tica, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2. En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acre-ditatiu corresponent, l’òrgan competent avaluarà mitjançant una prova aquestsconeixements en relació amb el lloc de treball a proveir prèviament a l’elaboracióde la proposta de persones admeses i excloses prevista en aquesta convocatòria. En aquest darrer cas, transcorreguts deu dies a partir de la finalització del terminide presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncisdel Departament, a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria, eldia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessarisde llengua catalana. No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llenguacatalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convoca-tòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació o deselecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establertauna prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria. En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditaciódocumental corresponent. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45003 CVE-DOGC-A-12262071-2012 3.4  En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estigui ensuspensió d’ocupació, el traslladat de llocs de treball, ni el destituït de càrrecs decomandament com a conseqüència d’un expedient disciplinari mentre durin elsefectes corresponents, sens perjudici que el personal destituït de càrrecs de coman-dament pugui participar per a llocs singulars. Tampoc no podrà prendre-hi part elpersonal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagi passat el tempsmínim exigit per reingressar al servei actiu. 3.5  Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitzi eltermini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convoca-tòria.—4  Sol·licituds 4.1  Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentaral Registre general del Departament de la Presidència, a les delegacions territorialsdel Govern de la Generalitat, segons les adreces que s’indiquen a continuació, oper qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el terminide 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquestaResolució de convocatòria al DOGC. Les sol·licituds es poden presentar a: Departament de la Presidència, c. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Via Laietana,14, 08007 Barcelona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, plaça Pompeu Fabra,1, 17002 Girona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís Companys,1, 25003 Lleida. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. Sant Francesc,3, 43003 Tarragona. Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, c.Montcada, 23, 43500 Tortosa. 4.2  Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants inomés s’admetran renúncies a la participació al concurs quan es presentin dins elsdeu dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds,llevat que l’òrgan competent decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut aquesttermini, per causes degudament justificades. 4.3  La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a an-nex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997);igualment es pot obtenir a l’adreça següent d’Internet: http://www.gencat.net/go-vernacio-ap/administracio/doc/espe.doc. Las persones aspirants hauran d’adjuntar a la sol·licitud de participació la decla-ració corresponent de dades professionals que tinguin relació amb el lloc de treballa proveir, degudament especificades. 4.4  Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar, aixímateix, un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’InstitutCatalà d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal que es pugui avaluar que elfuncionari pot exercir de manera suficient i autònoma les funcions i tasques dellloc de treball convocat. Així mateix, els/les candidats/candidates podran demanar en la sol·licitud departicipació l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposiuna modificació exorbitant en el context de l’organització i sigui compatible ambel contingut del lloc i el servei públic a prestar. 4.5  Les persones aspirants han de consignar en la sol·licitud de participacióla denominació i el codi d’identificació del lloc de treball a què s’opti i si es volconcursar per més d’un lloc d’aquesta convocatòria. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45004 CVE-DOGC-A-12262071-2012—5  Criteris professionals 5.1  Es tindran en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtatdels candidats i candidates per ocupar el lloc convocat, d’acord amb la descripciódel lloc de treball a proveir, que consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria. 5.2  Les dades professionals de les persones participants s’han de referir a ladata de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.—6  Sistemes d’acreditació Les persones participants han d’acreditar documentalment les dades professionalsque al·leguin dins el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 4.1d’aquesta convocatòria, sens perjudici que se’ls puguin demanar els aclariments oles justificacions necessaris per verificar-les. Aquesta declaració de dades professionals, excepte pel que fa al treball dut aterme, es podrà substituir per una còpia de les dades de l’expedient personal queconté el portal ATRI. Les persones concursants seran les responsables de comprovari verificar l’exactitud de les dades. En tot cas, s’hi haurà de fer constar el vistiplaude l’òrgan competent en matèria de personal.—7  Procediment 7.1  Aquesta convocatòria es resoldrà dins el termini màxim d’un mes a partirde l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que,per causes motivades, s’acordi prorrogar el termini esmentat. 7.2  En general, les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a lespersones aspirants es faran públiques als taulers d’anuncis del Departament, a lesadreces indicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.—8  Proposta de resolució La proposta de resolució recaurà, si escau, en la persona candidata que es con-sideri més adient, segons l’informe preceptiu i previ del titular del centre directiuo de l’organisme corresponent on estigui adscrit el lloc convocat, el qual haurà detenir en compte la idoneïtat del candidat o candidata per a les funcions i tasquesa exercir.—9  Resolució de la convocatòria 9.1  La resolució definitiva de nomenament es publicarà al DOGC. 9.2  Les persones aspirants que no obtinguin destinació en aquesta convoca-tòria romandran al lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa quecorrespongui. 9.3  La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut unaaltra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateixperíode de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació di-ferent de la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciadesper l’òrgan convocant. 9.4  Abans de la presa de possessió, les persones interessades han d’acreditarque tenen reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestarfefaentment que no estan inclosos en cap dels motius d’incompatibilitats previstosen la normativa. No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els deu dies acomptar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’au-torització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es resolguila sol·licitud de compatibilitat.—10  Terminis de formalització de cessament i presa de possessió 10.1  La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en ellloc anterior. 10.2  El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dosdies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari o de 15 diessi comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar documen-talment. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45005 CVE-DOGC-A-12262071-2012 10.3  Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el quals’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la reso-lució del concurs al DOGC. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés alservei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data depublicació de la resolució del concurs al DOGC. 10.4  A l’efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren lamateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sensesolució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveisde transports urbans col·lectius comuns. 10.5  Les diligències de cessament i presa de possessió del personal funcionarique accedeix a un lloc de treball s’haurà de comunicar al Registre general de perso-nal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemesinformàtics establerts.Annex 2Descripció del lloc de treball—1  Característiques del lloc de treball (d’acord amb la relació de llocs detreball) 1.1  Nom del lloc: responsable d’anàlisi de projectes normatius. 1.2  Departament: Presidència. 1.3  Unitat directiva: Oficina del Govern. 1.4  Localitat: Barcelona. 1.5  Nivell: 27.3. 1.6  Complement específic: 33.142,20 euros. 1.7  Jornada: superior a la normal. 1.8  Horari: dedicació especial incompatibilitat. 1.9  Tipus de lloc: singular. 1.10  Forma de provisió: lliure designació. 1.11  Titulació específica: dret.—2  Requisits de participació (d’acord amb la relació de llocs de treball) 2.1  Grup: A. 2.2  Subgrup: A1 2.3  Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya. 2.4  Col·lectiu de cossos: tots els cossos i les escales d’administració general iespecial del subgrup corresponent. 2.5  Especificació de cossos: cos superior d’administració i tots els cossosespecials del grup A, subgrup A1.—3  Requisit de coneixement de la llengua catalana Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria dePolítica Lingüística o equivalent.—4  Contingut funcional (d’acord amb el manual d’organització) 4.1  Missió: Efectuar l’anàlisi i el seguiment de les avaluacions d’impacte dels projectesnormatius i de la normativa vigent que duen a terme els departaments, així comdonar suport al cap o la cap de l’Àrea de Millora de la Regulació en la coordinaciód’aquestes tasques per tal de contribuir, d’acord amb la normativa vigent i les di-rectrius rebudes, a la promoció de la qualitat normativa. 4.2  Finalitats/funcions: a)  Efectuar l’anàlisi i el seguiment de les avaluacions d’impacte dels projectesnormatius i de la normativa vigent que duen a terme els departaments, en especialen l’àmbit de la simplificació i la reducció de càrregues administratives. b)  Coordinar, seguint les indicacions del cap o la cap superior, les tasques d’anàliside l’impacte dels projectes de disposicions generals i de les normes vigents, per partdel personal adscrit a l’Àrea de Millora de la Regulació. Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45006 CVE-DOGC-A-12262071-2012 c)  Coordinar, seguint les indicacions del cap o la cap superior, la formulaciód’observacions als departaments en relació amb l’anàlisi de l’impacte dels projectesde disposicions generals que s’hagin de tractar al Consell Tècnic i al Govern. d)  Col·laborar en la funció d’impuls i difusió de la cultura de la qualitat normativai participar en les accions de formació i assessorament als departaments. e)  Donar suport al cap o la cap de l’Àrea de Millora de la Regulació i al directoro la directora de l’Oficina del Govern. 4.3  Activitats: 1.  Efectua l’anàlisi i el seguiment de les avaluacions d’impacte dels projectes dedisposicions generals i de la normativa vigent que duen a terme els departaments, enespecial en l’àmbit de la simplificació i la reducció de càrregues administratives. 2.  Elabora notes d’anàlisi en relació amb l’impacte dels projectes de disposici-ons i informes jurídics sobre els assumptes que se sotmeten al Consell Tècnic i alGovern. 3.  Coordina l’elaboració, per part del personal adscrit a l’Àrea de Millora dela Regulació, dels informes i les notes d’anàlisi i les propostes de modificació enrelació amb l’avaluació de l’impacte dels projectes normatius que s’hagin de tractaral Consell Tècnic i al Govern. 4.  Estableix, sota les indicacions del cap o la cap de l’Àrea de Millora de laRegulació, els contactes necessaris amb les unitats promotores dels projectesnormatius per tal de dur a terme el seguiment tècnic de les avaluacions d’impactenormatiu efectuades. 5.  Dóna suport en la determinació dels criteris d’actuació en les tasques de suporttècnic als departaments en l’avaluació de l’impacte de les normes. 6.  Identifica bones pràctiques per a l’elaboració de propostes de directrius, pro-tocols i guies metodològiques per a l’anàlisi de l’impacte de les normes i la reduccióde càrregues administratives. 7.  Col·labora en el disseny de les accions d’impuls i difusió de la cultura de laqualitat normativa i l’avaluació d’impacte de les normes, en particular d’aquellesdestinades a la formació i l’assessorament. 8.  Informa i fa el seguiment de la introducció de mesures de simplificació i lareducció de càrregues administratives en l’ordenament jurídic català. 9.  Assisteix el cap o la cap de Millora de la Regulació en l’elaboració d’estudis iinformes sobre l’execució de la política de la millora de la regulació. 10.  Col·labora en el seguiment de la implantació de la cultura de la qualitat nor-mativa als departaments, identifica bones pràctiques i fa propostes de millora.—5  Altres característiques Coneixements i/o experiència convenients: a)  Coneixements sobre el funcionament de l’Administració de la Generalitat ide la seva organització administrativa. b)  Coneixements sobre la normativa de procediment administratiu, règim jurídic,funció pública, organització i, en general, de tota la normativa general aplicable al’Administració de la Generalitat. c)  Coneixements de la relació entre fonts normatives. d)  Coneixements del dret de la Unió Europea. e)  Coneixements d’idiomes estrangers, especialment anglès. f)  Experiència en l’anàlisi econòmic de disposicions normatives. g)  Experiència en l’elaboració d’informes jurídics.(12.262.071) * Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45007 CVE-DOGC-A-12198079-2012DEPARTAMENTde governacióI RELACIONS INSTITUCIONALSCORRECCIÓ D’ERRADAa la Resolució GRI/1244/2012, de 31 de maig, per la qual es fan públiques resoluci-ons en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (DOGCnúm. 6158, pàg. 33573, de 27.6.2012). Havent observat una errada en el text de la Resolució GRI/1244/2012, de 31 demaig, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionariamb habilitació de caràcter estatal, tramès al DOGC i publicat en el núm. 6158,pàgina 33573, de 27.6.2012, se’n detalla l’oportuna correcció: A la pàgina 33576, on diu:“Tipus de resolució: nomenament provisional.Entitat local: Ajuntament de Pineda de Mar.Lloc de treball: secretaria.Funcionari: Juan Ignacio Soto Valle.Data de la resolució: 24 d’abril de 2012.Contingut de la resolució: ratificació.”ha de dir:“Tipus de resolució: acumulació.Entitat local: Ajuntament de Pineda de Mar.Lloc de treball: secretaria.Funcionari: Juan Ignacio Soto Valle.Data de la resolució: 24 d’abril de 2012.Contingut de la resolució: autorització.”Barcelona, 21 de juliol de 2012Joan Cañada i CamposDirector general d’Administració Local(12.198.079) * Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45008 CVE-DOGC-A-12249008-2012DEPARTAMENTD’ECONOMIA I CONEIXEMENTAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYARESOLUCIÓECO/1903/2012, de 3 de setembre, per la qual es dóna compliment a la sentènciarecaiguda en el recurs contenciós administratiu número 414/2008. En data 17.6.2008 van ser publicades al DOGC les resolucions ECF/1874/2008,de 6 de juny, per la qual es regula el curs selectiu específic de formació per a laintegració a l’escala tècnica tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributàriade la Generalitat de Catalunya i ECF/1875/2008, de 6 de juny, de convocatòria delcurs selectiu específic de formació per a la integració a l’escala tècnica tributàriadel cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de Catalunya. Contra les resolucions esmentades va ser interposat recurs contenciós adminis-tratiu per part del senyor Alejandro Fernando Madariaga Venegas que va ser resoltmitjançant sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelonade data 9 de febrer de 2010, la part dispositiva de la qual va establir: “He resolt estimar parcialment el recurs interposat pel senyor Alejandro FernandoMadariaga Venegas i anul·lar l’article 2 de la Resolució ECF/1874/2008 i la base 7.1aprovada per Resolució ECF/1875/2008, tot desestimant el recurs en les restantspretensions, sense pronunciament sobre la imposició de les costes processals.” Contra la sentència esmentada va ser interposat recurs d’apel·lació per part del’advocada de la Generalitat de Catalunya, que va ser desestimat mitjançant sentènciadel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 24 de gener de 2012. Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 103 i concordants de laLlei de la jurisdicció contenciosa administrativa, i en ús de les atribucions que tinclegalment conferides,Resolc:Article 1 Es modifica l’article 2 de la Resolució ECF/1874/2008, de 6 de juny, per la quales regula el curs selectiu específic de formació per a la integració a l’escala tècni-ca tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat deCatalunya, que queda redactat en els termes següents: “Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest curs selectiu, composta perun president o presidenta i quatre vocals, un dels quals serà proposat per l’Escolad’Administració Pública. Així mateix, hi haurà una persona titular i una personasuplent proposades per l’òrgan competent en matèria de normalització lingüísticaen qualitat d’assessor, amb veu però sense vot. ”Aquesta comissió té per funció resoldre totes les qüestions que es puguin derivarde la realització del curs selectiu”.Article 2 Es modifica la base 7.1 de la Resolució ECF/1875/2008, de 6 de juny, de convo-catòria del curs selectiu específic de formació per a la integració a l’escala tècnicatributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat deCatalunya, que queda redactada en els termes següents: “—7  Comissió de seguiment ”7.1  Es constituirà una Comissió de seguiment formada pels següents mem-bres: ”Presidenta: M. Assumpció Pont i Llorens Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45009 CVE-DOGC-A-12249008-2012 ”Vocal: Ricard Beltran i Bernabé ”Vocal: Sílvia Cano i Arteseros ”Vocal: Josep Bosque i Esteve ”Vocal: David Canada i Zapater, proposat per l’Escola d’Administració Pública. ”President suplent: Jaume Illa Mauri ”Vocal suplent: Laura Carrasco i Pera ”Vocal suplent : Jaume Remolà i Sans ”Vocal suplent: Miquel Masdeu i Toffoli ”Vocal suplent: Araceli Cuenda Macias, proposada per l’Escola d’AdministracióPública ”Així mateix, formaran part de la comissió de seguiment com a titular i suplent,respectivament, en qualitat d’assessors en matèria de normalització lingüística,amb veu però sense vot, les persones següents: ”Titular: Josep Raich i Alegre ”Suplent: Joana d’Arc Roch i Izard”.Article 3 Requerir a la Comissió de Seguiment per a que, en el termini màxim d’un mes acomptar des de la publicació de la present resolució, i d’acord amb el que estableixl’article 66 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es reuneixi per acordar l’anàlisi,valoració i, si s’escau, la ratificació de les actuacions practicades.Barcelona, 3 de setembre de 2012Georgina Arderiu i MunillPresidenta(12.249.008) * Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45010 CVE-DOGC-A-12199107-2012DEPARTAMENTD’ENSENYAMENTCORRECCIÓ D’ERRADESa la Resolució ENS/1411/2012, de 22 de juny, de modificació de la ResolucióEDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos decatedràtics la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuaciótotal del barem (DOGC núm. 6171, pàg. 36442, de 16.7.2012). Havent observat errades al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC ipublicat al núm. 6171, pàg. 36442, de 16.7.2012, se’n detalla l’oportuna correcció: A la pàgina 36442, al segon paràgraf de la part expositiva, on diu: “...modificada per la Resolució EDU/478/2010, de 17 de març, fa pública...”,ha de dir: “...modificada per la Resolució EDU/748/2010, de 17 de març, fa pública...”. I a la mateixa pàgina, al primer paràgraf de la part resolutòria, on diu: “Modificar l’annex 1 de la Resolució EDU/478/2010, de 17 de març, i inclou-re...”,ha de dir: “Modificar l’annex 1 de la Resolució EDU/748/2010, de 17 de març, i inclou-re...”.Barcelona, 3 d’agost de 2012Irene Rigau i OliverConsellera d’Ensenyament(12.199.107) * Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45011 CVE-DOGC-A-12265030-2012DEPARTAMENTDE SALUTACORDGOV/91/2012, de 25 de setembre, de nomenament del senyor Josep Maria Argimoni Pallàs com a conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitaten Salut. D’acord amb el que preveu l’article 5.3 del Text refós dels Estatuts de l’Agènciad’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, aprovat per l’Acord GOV/121/2010, de15 de juny, correspon al Govern el nomenament del càrrec de conseller delegat delConsell d’Administració de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut,a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut iuna vegada escoltat l’esmentat Consell d’Administració; Vist l’Acord del Govern de 6 de setembre de 2011, pel qual es fixen criteris iprocediments de control en relació amb el nomenament i la contractació de deter-minats càrrecs i personal laboral amb funcions directives del sector públic de laGeneralitat de Catalunya; A proposta del conseller de Salut, el GovernAcorda:—1  Nomenar conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitaten Salut el senyor Josep Maria Argimon i Pallàs.—2  El lloc de conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitaten Salut s’assimila, a efectes retributius, a un lloc de secretari/ària general, més unaretribució variable del 10% condicionada al compliment d’objectius.—3  Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya.Barcelona, 25 de setembre de 2012Germà Gordó i AubarellSecretari del Govern(12.265.030) Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45012 CVE-DOGC-A-12243004-2012RESOLUCIÓSLT/1912/2012, de 12 de setembre, de cessament i nomenament de vocals del ConsellCatalà de la Salut. En ús de les facultats que em confereix l’article 18.2 de la Llei 15/1990, de 9 dejuliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,Resolc:—1  Es nomena el senyor Esteve Picola i Coromina vocal del Consell Català dela Salut, en representació de les organitzacions empresarials més representativesen l’àmbit sanitari de Catalunya, en substitució del senyor Eduard Spagnolo de laTorre.—2  Es nomena el senyor Salvador Domínguez i Rodríguez vocal del ConsellCatalà de la Salut, en representació de les organitzacions de consumidors i usuarismés representatives de Catalunya, en substitució del senyor José Miguel SanzMartínez.Barcelona, 12 de setembre de 2012Boi Ruiz i GarcíaConseller de Salut(12.243.004) Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45013 CVE-DOGC-A-12243006-2012RESOLUCIÓSLT/1913/2012, de 12 de setembre, de cessament i nomenament de membres deconsells de salut de regions sanitàries del Servei Català de la Salut i del ConsorciSanitari de Catalunya. En ús de les facultats que em confereix l’article 30.2 de la Llei 15/1990, de 9 dejuliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,Resolc:—1  Es nomena la senyora Dolors Bascompte i Bonvehí vocal del Consell de Salutde la Regió Sanitària Barcelona, en representació de les associacions de consumidorsi usuaris més representatives en l’àmbit territorial de la Regió, en substitució de lasenyora Mercè Ruiz Terés.—2  Es nomena la senyora Mercè Laborda Gil vocal del Consell de Salut delConsorci Sanitari Barcelona, en representació de les associacions de consumidorsi usuaris més representatives en l’àmbit territorial de la Regió.—3  Es nomena la senyora Noemí Mascaraque i Achón vocal del Consell de Salutde la Regió Sanitària Catalunya Central, en representació de les associacions deconsumidors i usuaris més representatives en l’àmbit territorial de la Regió.—4  Es nomena la senyora M. Lluïsa Jambert i Boté vocal del Consell de Salutde la Regió Sanitària Girona, en representació de les associacions de consumidorsi usuaris més representatives en l’àmbit territorial de la Regió.Barcelona, 12 de setembre de 2012Boi Ruiz i GarcíaConseller de Salut(12.243.006) Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45014 CVE-DOGC-A-12243007-2012RESOLUCIÓSLT/1914/2012, de 12 de setembre, de nomenament d’un vocal del Consell de Di-recció del Servei Català de la Salut. En ús de les facultats que em confereix l’article 13.1 de la Llei 15/1990, de 9 dejuliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,Resolc: Es nomena la senyora Matilde Torralba Navío vocal del Consell de Direcciódel Servei Català de la Salut en representació de les associacions de consumidors,usuaris i malalts.Barcelona, 12 de setembre de 2012Boi Ruiz i GarcíaConseller de Salut(12.243.007) * Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45015 CVE-DOGC-A-12247001-2012DEPARTAMENTDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIARESOLUCIÓBSF/1915/2012, de 13 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llistaprovisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procésselectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral decategories finalistes del Departament de Benestar Social i Família. D’acord amb el que estableixen les bases 7.1 i 7.2 de la Resolució BSF/603/2012,de 19 de març, per la qual es convoca el procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departamentde Benestar Social i Família (DOGC núm. 6104, de 10.4.2012),Resolc:Article 1 Aprovar i fer pública la llista provisional de persones aspirants admeses i exclo-ses a la convocatòria del procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa detreball de personal laboral de categories finalistes del Departament de BenestarSocial i Família.Article 2 Les llistes de persones aspirants admeses i excloses s’exposen als taulers d’anun-cis dels centres de treball del Departament de Benestar Social i Família i a la sevapàgina web (http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia).Article 3 Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptat des del’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, per esmenar els defectesde la seva sol·licitud inicial, o per complementar la documentació que es requereixa la convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú. Aquesta documentació es podrà presentar al registre de lesunitats que consten a la base 5.2 de la convocatòria o trametre-la pels mitjans queestableixen l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de pro-cediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques idel procediment administratiu comú.Article 4 Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional queno esmenin en el termini indicat el defecte o els defectes que hagin motivat la sevaexclusió, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud, la qual s’arxivarà sensecap altre tràmit, de conformitat amb les normes de procediment administratiu.Article 5 La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquena l’article 2 substitueix la notificació a les persones interessades, de conformitat ambel que estableixen l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic ide procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 59.6 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiquesi del procediment administratiu comú.Article 6 Un cop finalitzat el termini que estableix l’article 3 d’aquesta Resolució es farà Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45016 CVE-DOGC-A-12247001-2012pública, pel mateix procediment, la llista definitiva de persones aspirants admesesi excloses tal i com estableix la base 7.4 de la convocatòria.Barcelona, 13 de setembre de 2012Dolors Rusinés i BonetSecretària general(12.247.001) * Càrrecs i personal http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • DOGC 6221 – 27.9.2012   45017ANUNCISde la Generalitat de Catalunya CVE-DOGC-A-12265006-2012DEPARTAMENTD’INTERIOREDICTEde 13 de setembre de 2012, de notificació de la resolució d’un expedient sancionadorincoat per infracció a la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. La Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interiorde la Generalitat de Catalunya ha dictat la resolució de l’expedient sancionadorles dades del qual consten a l’annex d’aquest edicte. Intentada la seva notificació,aquesta no s’ha pogut dur a terme. En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques idel procediment administratiu comú, es comunica a la persona interessada que,per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte administratiuesmentat, pot comparèixer a les dependències de la Direcció General d’Adminis-tració de Seguretat (c. Diputació, 355, 08009 Barcelona). Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, la persona interessadapot interposar un recurs d’alçada, d’acord amb el que disposa l’article 114 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques idel procediment administratiu comú, sens perjudici que pugui utilitzar qualsevolaltre recurs que consideri oportú.Barcelona, 13 de setembre de 2012Andreu Joan Martínez i HernándezDirector general d’Administració de SeguretatANNEXNúmero d’expedient: SGSI/SPSC/20711Procediment: ordinariPersona interessada: Enoc Clavell i SabatesActe administratiu que es notifica: resolucióData de l’acte administratiu: 7 de juny de 2012Infracció: article 23.c) de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre proteccióde la seguretat ciutadanaSanció: multa de 3.000 eurosTermini per presentar recurs d’alçada: un mes, a comptar des de l’endemà de lapublicació de l’edicte al DOGCÒrgans administratius davant dels quals es pot presentar el recurs: director generald’Administració de Seguretat o conseller d’Interior.PG-319744  (12.265.006) * http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45018 CVE-DOGC-A-12194120-2012DEPARTAMENTDE TERRITORI I SOSTENIBILITATRESOLUCIÓTES/1904/2012, de 8 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució de rectificacióde la Resolució de 26 de maig de 2011 que va atorgar l’autorització ambiental pera una activitat de fabricació de baietes de cel·lulosa al terme municipal de Malgratde Mar (exp. BA20100196). Vist que el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de 6 defebrer de 2012, de rectificació de la Resolució de 26 de maig de 2011 per la qual esva atorgar l’autorització ambiental a l’empresa Mapa Spontex Ibérica, SAU per al’activitat de fabricació de baietes de cel·lulosa al terme municipal Malgrat de Mar(exp. BA20100196),Resolc: Donar publicitat a la Resolució de 6 de febrer de 2012, de rectificació de laResolució de 26 de maig de 2011 per la qual es va atorgar l’autorització ambientalesmentada, l’annex de la qual es pot consultar al lloc web del Departament deTerritori i Sostenibilitat.Barcelona, 8 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 6 de febrer de 2012, de rectificació de la Resolució de 26 de maig de 2011 per laqual es va atorgar l’autorització ambiental a l’empresa Mapa Spontex Ibérica, SAUper a l’exercici d’una activitat de fabricació de baietes de cel·lulosa al municipi deMalgrat de Mar (exp. BA20100196). Atès que s’han constatat errades a l’apartat 4, Nivells d’emissió i prescripcionstècniques, de la Resolució esmentada; Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídicde les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificadaper la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix que les administracions públiques po-den rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errorsmaterials, de fet o aritmètics existents en els seus actes; Per això,Resolc: Rectificar el contingut de la Resolució esmentada.Barcelona, 6 de febrer de 2012Lluís Recoder i MirallesConseller de Territori i Sostenibilitat(12.194.120) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45019 CVE-DOGC-A-12198059-2012RESOLUCIÓTES/1905/2012, de 9 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució de rectificacióde la Resolució de 19 de maig de 2005 que va atorgar l’autorització ambiental pera una activitat d’emmagatzematge i mòlta d’escòries d’alumini al terme municipalde Vilanova i la Geltrú (exp. BA20030011). Vist que el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de 10 demarç de 2011, de rectificació de la Resolució de 19 de maig de 2005 per la qual esva atorgar l’autorització ambiental a l’empresa Aluminis Giralt, SL per a l’activitatd’emmagatzematge i mòlta d’escòries d’alumini al terme municipal de Vilanova ila Geltrú (exp. BA20030011),Resolc: Donar publicitat a la Resolució de 10 de març de 2011, de rectificació de laResolució de 19 de maig de 2005 per la qual es va atorgar l’autorització ambientalesmentada, l’annex de la qual es pot consultar al lloc web del Departament deTerritori i Sostenibilitat.Barcelona, 9 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 10 de març de 2011, de rectificació de la Resolució de 19 de maig de 2005 perla qual es va atorgar l’autorització ambiental de l’empresa Aluminis Giralt, SL,per a l’exercici d’una activitat d’emmagatzematge i mòlta d’escòries d’alumini almunicipi Vilanova i la Geltrú (exp. BA20030011). Havent-se constatat errades als apartats 2.3 Emissions a l’atmosfera, i 5.1 Emis-sions a l’atmosfera, de la Resolució esmentada; Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídicde les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificadaper la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix que les administracions públiques po-den rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errorsmaterials, de fet o aritmètics existents en els seus actes; Per tot això exposat,Resolc: Rectificar el contingut de la Resolució esmentada.Barcelona, 10 de març de 2011Lluís Recoder i MirallesConseller de Territori i Sostenibilitat(12.198.059) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45020 CVE-DOGC-A-12198076-2012RESOLUCIÓTES/1906/2012, de 9 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució de rectificacióde la Resolució de 13 de gener de 2005 que va atorgar una autorització ambientalal terme municipal de Montmeló (exp. BA20030084). Vist que el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de 2 defebrer de 2010, de rectificació de la Resolució de 13 de gener de 2005 per la quales va atorgar la autorització ambiental a l’empresa Purac Bioquímica, SA, al termemunicipal de Montmeló (exp. BA20030084),Resolc: Donar publicitat a la Resolució de 2 de febrer de 2010, de rectificació de la Re-solució de 13 de gener de 2005 per la qual es va atorgar l’autorització ambientalesmentada, l’annex de la qual es pot consultar al lloc web del Departament deTerritori i Sostenibilitat.Barcelona, 9 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 2 de febrer de 2010, de rectificació de la Resolució de 13 de gener de 2005 perla qual es va atorgar l’autorització ambiental de l’empresa Purac Bioquímica, SA,en el municipi de Montmeló (exp. BA20030084). Havent-se constatat errades a l’apartat de Prescripcions tècniques, de la Resolucióesmentada; Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídicde les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificadaper la Llei 4/1999, de 13 de gener, estableix que les administracions públiques po-den rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errorsmaterials, de fet o aritmètics existents en els seus actes; Per tot això exposat,Resolc: Rectificar el contingut de Resolució esmentada.Barcelona, 2 de febrer de 2010Lluís Recoder i MirallesConseller de Territori i Sostenibilitat(12.198.076) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45021 CVE-DOGC-A-12199106-2012RESOLUCIÓTES/1907/2012, de 13 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgamentde l’autorització ambiental per a una activitat de centre de vehicles fora d’ús alterme municipal d’Òdena (exp. BA20100025). Vist que el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de 20d’octubre de 2010, per la qual s’atorga l’autorització ambiental a l’empresa JJ MotorGo, SL per a l’activitat de centre de vehicles fora d’ús al terme municipal d’Òdena(exp. BA20100025),Resolc: Donar publicitat a la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental esmen-tada i informar que el seu annex es pot consultar al lloc web del Departament deTerritori i Sostenibilitat.Barcelona, 13 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 20 d’octubre de 2010, per la qual s’atorga l’autorització ambiental a l’empresaJJ Motor Go, SL per a l’activitat de centre de vehicles fora d’ús al terme municipald’Òdena (exp. BA20100025).Identificació de l’expedientOficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.Data registre OGAU: 23 de desembre de 2009.Núm. de sol·licitud: BA20100025.Tipus d’expedient: nova Instal·lació.Annex: I.Apartat: 10 .Subapartat: 1.Descripció de l’activitat: instal·lacions per a la gestió de residus perillosos, comes defineixen a la Llista europea de residus, amb excepció de les instal·lacionsd’emmagatzematge temporal de residus perillosos fins a una capacitat de 30 t, iamb excepció de les instal·lacions de valorització a l’origen de residus perillososfins a una capacitat de 10 t/d.Epígraf IPPC: 5.1.Fets L’empresa JJ Motor Go, SL, amb domicili a l’avinguda de Madrid, 50, nau 1,polígon industrial Les Gavarres, Òdena, NIF B-65186603, ha sol·licitat l’autorit-zació ambiental per a una activitat de centre de reciclatge de vehicles fora d’ús al’establiment situat al mateix domicili esmentat anteriorment.Fonaments de dret La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments esta-blerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general dedesenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral del’Administració ambiental. El projecte ha estat redactat per l’enginyer industrial Joan Castella Gener i es vavisar el dia 10 de desembre de 2009 amb número de visat 025132. Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45022 CVE-DOGC-A-12199106-2012 Les dades complementàries es van rebre a l’OGAU el 9 de juny de 2010 i estanvisades el dia 3 de juny de 2006 amb número de visat 026275. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 demaig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 3/1998,de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i s’adaptenels seus annexos. El Departament de Salut ha emès informe favorable sobre protecció de la salut. L’Ajuntament d’Òdena ha emès l’informe sobre les matèries que són de la sevacompetència. En el tràmit d’informació pública efectuat per l’OGAU dels Serveis Territorialsdel Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, no s’han presentatal·legacions. L’Ajuntament d’Òdena no ha tramès a l’OGAU el resultat del tràmit d’informacióveïnal, al qual no s’han presentat al·legacions. De la proposta de resolució favorable emesa per l’OGAU dels Serveis Territorialsdel Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona s’ha donat audiència alsinteressats i a l’Ajuntament d’Òdena, i no s’han presentat al·legacions. Vis el que s’ha exposat,Resolc:—1  Atorgar a l’empresa JJ Motor Go, SL, l’autorització ambiental per a una acti-vitat de centre de reciclatge de vehicles fora d’ús a l’establiment situat a l’avingudade Madrid, 50, nau 1, polígon industrial Les Gavarres, Òdena.—2  Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relacióamb el desenvolupament de l’activitat, haurà de fer-se efectiva una fiança per valorde vint-i-un mil set-cents cinquanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims (21.759,75euros) a favor de l’Agència de Residus de Catalunya. La fiança constituïda s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’índex de preus alconsum de l’Institut Nacional d’Estadística, amb el requeriment previ de l’Agènciade Residus de Catalunya La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular del’autorització conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de resi-dus; i segon, l’emissió del dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administracióon es certifiqui el sanejament de la instal·lació i la zona de treball.—3  Les dades de l’establiment, l’avaluació ambiental de l’activitat i dels aspectesno estrictament ambientals, les prescripcions tècniques i el règim de control sónels que s’assenyalen a l’annex d’aquesta Resolució visada per la directora generalde Qualitat Ambiental.—4  L’autorització ambiental es revisarà, en els aspectes medi ambientals, en eltermini de 8 anys, llevat que s’hi produeixin abans canvis substancials que obliguina la tramitació d’una nova autorització o que s’incorri en algun dels supòsits derevisió anticipada recollits a l’article 67 del Decret 136/1999.Barcelona, 20 d’octubre de 2010p. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC de 6.2.2012)Josep Enric Llebot i RabagliatiSecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat(12.199.106) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45023 CVE-DOGC-A-12205064-2012RESOLUCIÓTES/1908/2012, de 13 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució per incorporarun canvi no substancial a l’autorització ambiental per a una activitat de desconta-minació i desballestament de vehicles fora d’ús al terme municipal de Montcadai Reixac (exp. B1CNS120033). Vist que el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de29 de maig de 2012, per la qual s’atorga la incorporació d’un canvi no substanciala l’autorització ambiental a l’empresa Alfredo Bienvenido Crespo per a l’activitatde descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús al terme municipal deMontcada i Reixac (exp. B1CNS120033),Resolc: Donar publicitat a la Resolució d’incorporació d’un canvi no substancial a l’au-torització ambiental esmentada i informar que el seu annex es pot consultar al llocweb del Departament de Territori i Sostenibilitat.Barcelona, 13 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 29 de maig de 2012, per la qual s’atorga la incorporació d’un canvi no substanciala l’autorització ambiental a l’empresa Alfredo Bienvenido Crespo per a l’activitatde descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús, al terme municipalde Montcada i Reixac (exp. B1CNS120033).Identificació de l’expedientOficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.Data d’inici de l’expedient: 27 de febrer de 2012.Núm. de sol·licitud: B1CNS120033.Tipus d’expedient: canvi no substancial.Annex: I.1.Apartat: 10.1: instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa lagestió d’olis usats o per a la eliminació d’aquests residus en llocs que no siguin elsdipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.Epígraf IPPC: 5.1.Resolc: Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa Al-fredo Bienvenido Crespo, consistent en l’actualització de la tipologia i produccióde residus, i incorporar-la a l’autorització ambiental integrada atorgada a aquestaempresa per Resolució de data 8 de maig de 2007. L’avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i el règim de control són lesque assenyala la Proposta de resolució annexa.Barcelona, 29 de maig de 2012p. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC de 6.2.2012)Josep Enric Llebot i RabagliatiSecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat(12.205.064) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45024 CVE-DOGC-A-12205073-2012RESOLUCIÓTES/1909/2012, de 14 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució per incorporarun canvi no substancial a l’autorització ambiental per a una activitat de descon-taminació i desballestament de vehicles fora d’ús al terme municipal de Castellardel Vallès (exp. B1CNS110036). Vist que el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de12 de juny de 2012, per la qual s’atorga la incorporació d’un canvi no substanciala l’autorització ambiental a l’empresa Domingo García González per a l’activitatde descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús al terme municipal deCastellar del Vallès (exp.B1CNS110036),Resolc: Donar publicitat a la Resolució d’incorporació d’un canvi no substancial a l’au-torització ambiental esmentada i informar que el seu annex es pot consultar al llocweb del Departament de Territori i Sostenibilitat.Barcelona, 14 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 12 de juny de 2012, per la qual s’atorga la incorporació d’un canvi no substanciala l’autorització ambiental a l’empresa Domingo García González per a l’activitatde descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús al terme municipal deCastellar del Vallès (exp. B1CNS110036).Identificació de l’expedientOficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.Data d’inici de l’expedient: 13 de setembre de 2011.Núm. de sol·licitud: B1CNS110036.Tipus d’expedient: canvi no substancial.Annex: I.1.Apartat: 10.1: instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa lagestió d’olis usats, o per a la eliminació d’aquests residus en llocs que no siguin elsdipòsits controlats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.Epígraf IPPC: 5.1.Descripció de l’activitat: descontaminació i desballestament de vehicles forad’ús.Resolc: Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa DomingoGarcía González consistent en l’ampliació de l’activitat amb la transferència de residusde ferralla, paper i cartró, plàstic i vidre i incorporar-la a l’autorització ambiental de 26de juny de 2008 (exp. BA20070198). L’avaluació ambiental, les prescripcions tècniquesi el règim de control són els que detalla la Proposta de resolució annexa.Barcelona, 12 de juny de 2012p. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC de 6.2.2012)Josep Enric Llebot i RabagliatiSecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat(12.205.073) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45025 CVE-DOGC-A-12194056-2012RESOLUCIÓTES/1910/2012, de 7 d’agost, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament del’autorització ambiental per a una activitat d’un parc d’emmagatzematge i expedicióde productes petrolífers al terme municipal de Barcelona (exp. BA20100133). Vist que el conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de 17de maig de 2011, per la qual s’atorga l’autorització ambiental a l’empresa MeroilTank, SA, per a l’activitat d’un parc d’emmagatzematge i expedició de productespetrolífers al terme municipal de Barcelona (exp. BA20100133),Resolc: Donar publicitat a la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental esmen-tada i informar que el seu annex es pot consultar al lloc web del Departament deTerritori i Sostenibilitat.Barcelona, 7 d’agost de 2012Assumpta Farran i PocaDirectora general de Qualitat AmbientalRESOLUCIÓde 17 de maig de 2011, per la qual s’atorga l’autorització ambiental a l’empresaMeroil Tank, SA, per a l’activitat d’un parc d’emmagatzematge i expedició deproductes petrolífers al terme municipal de Barcelona (exp. BA20100133).Dades de l’expedientOficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.Núm. de sol·licitud: BA20100133.Tipus d’expedient: autorització ambiental.Annex: I.Apartat: 12.Subapartat: 1.Descripció de l’activitat: activitats i instal·Iacions afectades per la normativa sobreprevenció d’accidents greus.Fets L’empresa Meroil Tank, SL, ha sol·licitat l’autorització ambiental per a un parcd’emmagatzematge i expedició de productes petrolífers emplaçat al carrer Portd’Alexandria, delta 1, del port de Barcelona, del terme municipal de Barcelona.Fonaments de dret La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments esta-blerts en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament generalde desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral del’Administració ambiental. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 demaig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adaptenels annexos. En el tràmit d’informació pública efectuat per l’Oficina de Gestió AmbientalUnificada del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Medi Ambient iHabitatge no s’han presentat al·legacions. Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45026 CVE-DOGC-A-12194056-2012 En el tràmit d’informació veïnal efectuat per l’Ajuntament de Barcelona no s’hanpresentat al·legacions. En el tràmit d’audiència la proposta de resolució realitzada per la Ponència Am-biental s’ha tramès a l’interessat i a l’Ajuntament de Barcelona sense que s’haginpresentat al·legacions. Per tot això,Resolc:—1  Atorgar l’autorització ambiental per a un parc d’emmagatzematge i expedicióde productes petrolífers de Meroil Tank, SL, emplaçat al carrer Port d’Alexandria,delta 1, del port de Barcelona, del terme municipal de Barcelona.—2  Les característiques de l’activitat, els nivells d’emissió, les prescripcions tèc-niques i el règim de control, són els que s’assenyalen a l’annex d’aquesta Resolució,visada per la directora general de Qualitat Ambiental.Barcelona, 7 d’agost de 2012p. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC de 6.2.2012)Josep Enric Llebot i RabagliatiSecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat(12.194.056) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45027 CVE-DOGC-A-12265007-2012EDICTEde 19 de setembre de 2012, de notificació a diverses empreses de la citació per avistes convocades per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya. Per tal de donar compliment al que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999,de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), mitjançant aquest Edicte es notifica ales empreses reclamades, actualment amb domicili desconegut, la citació per a lesvistes que se celebraran a la seu de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya aLleida, Av. de Madrid, núm. 38, d’acord amb el que s’esmenta a l’annex.Lleida, 19 de setembre de 2012Josep Condal i GouCap del Servei Territorial de Transports de LleidaAnnexExpedient: 201200030.Reclamat: Bull Integral, SLU.Darrer domicili conegut: C/ Astronomía, 1, Torre 2, Pl 1, Mod 2, 41015-Sevilla.Reclamant: Agencia de Transportes Trota, SA.Data de la vista: 13 de desembre de 2012, a les 16.30 hores.Lloc: Lleida.PG-319745  (12.265.007) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45028 CVE-DOGC-A-12265002-2012AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUAANUNCId’informació pública (ref. AA2012000969). Pere Salomó Monsó ha sol·licitat autorització d’abocament a llera pública de lesaigües depurades procedents d’una piscifactoria, al terme municipal de Senterada(Pallars Jussà). Es fa públic per tal que tothom qui hagi de formular-hi reclamacions les adrecia l’Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, enel termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquestAnunci al DOGC. La documentació presentada es podrà examinar durant el termini i en l’adreçaesmentats, en hores d’oficina.Barcelona, 30 d’agost de 2012Eduard Martínez i HidalgoCap del Departament d’Autoritzacions d’AbocamentsPG-319094  (12.265.002) * Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45029 CVE-DOGC-A-12265008-2012DEPARTAMENTD’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,ALIMENTACIÓ I MEDI NATURALEDICTEde 18 de setembre de 2012, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 7 de setembrede 2012 que acorda la pròrroga de l’expedient de classificació del camí ramaderdel monestir de Poblet a Prades, als termes municipals de Vimbodí i Poblet i dePrades, a les comarques de la Conca de Barberà i el Baix Camp, i de nomenamentde l’instructor de l’expedient. Atès el que estableix l’article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries,el qual atorga a les comunitats autònomes les competències en matèria de classi-ficació de camins ramaders i d’acord amb l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, pel qual es potacordar l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació per un termini nosuperior a l’establert per la tramitació del procediment, i vist l’edicte pel qual esdóna publicitat a l’acord d’inici de l’expedient de classificació del camí ramaderdel monestir de Poblet a Prades, publicat al DOGC núm. 6170, de 13 de juliol de2012, he resolt, en data 7 de setembre de 2012, acordar la pròrroga de tres mesos deltermini de resolució de l’expedient de classificació del camí ramader del monestirde Poblet a Prades, als termes municipals de Vimbodí i Poblet i de Prades, a lescomarques de la Conca de Barberà i el Baix Camp.Barcelona, 18 de setembre de 2012Josep Escorihuela MestreDirector general del Medi Natural i BiodiversitatPG-319749  (12.265.008) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45030 CVE-DOGC-A-12265009-2012EDICTEde 18 de setembre de 2012, de notificació de la resolució de baixa en el Registre denuclis zoològics de Catalunya (núm. G23/00002). S’ha dictat la resolució de baixa del nucli zoològic les dades del qual figuren al’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut dur aterme. En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada perla Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999) i per la Llei 24/2001, de27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm.313, de 31.12.2001), es comunica a la persona interessada que, per tal que puguitenir coneixement del contingut íntegre de la resolució que s’esmenta, pot compa-rèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Habitatge a Girona (Pl. PompeuFabra,1, 17002 Girona), dins del termini que s’assenyala a comptar de l’endemà dela publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Contra aquesta resolució la persona interessada pot presentar al·legacions en eltermini que s’esmenta.Girona, 18 de setembre de 2012Jordi Aurich i TabernerDirector dels Serveis Territorials a GironaAnnexNúm. d’expedient: G23/00002Persona interessada: Lluís Fernández Vendrell (Sant Feliu de Guíxols)Acte administratiu que es notifica: Baixa al registre de Nuclis Zoològics deCatalunya.Recurs que s’hi pot interposar: Recurs d’alçada.Termini per interposar-lo: Un mes.PG-319751  (12.265.009) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45031 CVE-DOGC-A-12265010-2012EDICTEde 19 de setembre de 2012, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadorsi plecs de càrrecs. Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-mentació i Medi Natural a Gironan han iniciat els expedients sancionadors les dadesdels quals figuren a l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat notificar personalment,però no s’ha pogut dur a terme. En conseqüència, i d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de laLlei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-cions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), i l’article 10.3 delDecret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicacióals àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993), escomunica a les persones interessades que, per tal de poder tenir coneixement delcontingut íntegre dels actes que s’esmenten i per si hi volen presentar al·legacionsen defensa seva, poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorialsdel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturala Girona, (Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), dins el termini de deu dies hàbilscomptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.Girona, 19 de setembre de 2012Rita Ferré MargalefInstructora de l’expedientAnnexNúm. d’expedient: OSP-G-19-2012.Persona interessada: Driss Fares.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 20 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: OSP-G-20-2012.Persona interessada: Josep Maria Lloveras Rodríguez.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 28 d’agost de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: OSP-G-21-2012.Persona interessada: José Jiménez Uceda.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 28 d’agost de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: PMC-G-34-2012.Persona interessada: Alberto Condomines Fonoll.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 30 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: SAR-G-1-2012.Persona interessada: Jorge Pujol García Barzanallana. Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45032 CVE-DOGC-A-12265010-2012Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 17 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: SAR-G-3-2012.Persona interessada: Teresa Canal Vega.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 17 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: SAR-G-5-2012.Persona interessada: Agropecuària Mas Torrent, SL.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 17 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: SAR-G-6-2012.Persona interessada: Josep Oller Enseñat.Acte administratiu que es notifica: inici i plecs de càrrecs de l’expedient sancio-nador.Data d’inici: 17 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.PG-319752  (12.265.010) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45033 CVE-DOGC-A-12265011-2012EDICTEde 19 de setembre de 2012, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedientsancionador (exp. SAR-G-4-2012). Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-mentació i Medi Natural a Girona han iniciat l’expedient sancionador les dades delqual figuren a l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat notificar personalment, peròno s’ha pogut dur a terme. En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), i l’article 14.1 delDecret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicacióals àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993), escomunica a la persona interessada que, per tal de poder tenir coneixement del con-tingut íntegre de l’acte que s’esmenta i per si hi vol presentar al·legacions en defensaseva, pot comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departamentd’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona (PlaçaPompeu Fabra, 1, CP 17002 Girona), dins el termini de deu dies hàbils comptat desde l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.Girona, 19 de setembre de 2012Rita Ferré MargalefInstructora de l’expedientAnnexNúm. d’expedient: SAR-G-4-2012.Persona interessada: Guillem de Pallejà Ferrer-Cajigal.Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució de l’expedient sanciona-dor.Data de la proposta: 17 d’agost de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.PG-319753  (12.265.011) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45034 CVE-DOGC-A-12265020-2012EDICTEde 19 de setembre de 2012, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadorsi propostes de resolució. Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-mentació i Medi Natural a Girona han iniciat els expedients sancionadors les dadesdels quals figuren a l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat notificar personalment,però no s’ha pogut dur a terme. En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de laLlei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-cions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) i l’article 14.1 delDecret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicacióals àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993), escomunica a les persones interessades que, per tal de poder tenir coneixement delcontingut íntegre dels actes que s’esmenten i per si hi volen presentar al·legacionsen defensa seva, poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorialsdel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Naturala Girona (Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), dins el termini de deu dies hàbilscomptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.Girona, 19 de setembre de 2012Rita Ferré MargalefInstructora de l’expedientAnnexNúm. d’expedient: DEJ-G-43-2012.Persona interessada: Olga Serra Planella.Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l’expedientsancionador.Data d’inici: 11 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: DEJ-G-45-2012.Persona interessada: David Oliveras Morgado.Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l’expedientsancionador.Data d’inici: 18 de juliol de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: PMC-G-8-2012.Persona interessada: Alex Fernández Pujol.Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l’expedientsancionador.Data d’inici: 4 de maig de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.Núm. d’expedient: PMC-G-41-2012.Persona interessada: Lucinei José Da Silva.Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l’expedientsancionador.Data d’inici: 29 d’agost de 2012.Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.PG-319750  (12.265.020) Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45035 CVE-DOGC-A-12265012-2012EDICTEde 20 de setembre de 2012, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sanci-onadors. Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-mentació i Medi Natural a Girona han dictat resolució en els expedients sanciona-dors les dades dels quals figuren a l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat notificarpersonalment, però no s’ha pogut dur a terme. En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de laLlei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), es comunica a les per-sones interessades que per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre deles resolucions que s’esmenten poden comparèixer a les dependències dels ServeisTerritorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i MediNatural a Girona (Pl. Pompeu, 1, 17002 Girona), dins el termini d’un mes comptatdes de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. Contra aquestes resolucions, que no posen fi la via administrativa, les personesinteressades poden interposar el tipus de recurs que s’especifica a l’annex en cadacas.Girona, 20 de setembre de 2012Jordi Aurich TabernerDirector dels Serveis Territorials a GironaAnnexNúm. d’expedient: OSP-G-3-2012.Persona interessada: Jesús López Mallol.Acte administratiu que es notifica: Resolució.Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada davant la directora general de Pes-ca i Afers Marítims, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicaciód’aquest Edicte al DOGC.Núm. d’expedient: OSP-G-5-2012.Persona interessada: Mohamed El Amrani Alilou.Acte administratiu que es notifica: Resolució.Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada davant la directora general de Pes-ca i Afers Marítims, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicaciód’aquest Edicte al DOGC.Núm. d’expedient: PMC-G-14-2012.Persona interessada: Manuel Soler Cruañas.Acte administratiu que es notifica: Resolució.Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada davant la directora general de Pes-ca i Afers Marítims, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicaciód’aquest Edicte al DOGC.Núm. d’expedient: PMC-G-32-2012.Persona interessada: Marc Victor Baptiste Bondgrand.Acte administratiu que es notifica: Resolució d’advertiment.Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada davant la directora general de Pes-ca i Afers Marítims, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicaciód’aquest Edicte al DOGC.Núm. d’expedient: PMC-G-91-2011.Persona interessada: Antonio Núñez Toro. Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45036 CVE-DOGC-A-12265012-2012Acte administratiu que es notifica: Resolució de caducitat.Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada davant la directora general de Pes-ca i Afers Marítims, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicaciód’aquest Edicte al DOGC.PG-319754  (12.265.012) * Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45037 CVE-DOGC-A-12265003-2012DEPARTAMENTDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIAEDICTEde 12 de setembre de 2012, pel qual es notifica el plec de càrrecs formulat en lainstrucció de l’expedient disciplinari incoat al senyor Enric Martí Salamó. Atès que no ha estat possible practicar la notificació del plec de càrrecs formulatamb data 17 d’agost de 2012 en la tramitació de l’expedient disciplinari incoat perResolució de 12 de juny de 2012 al senyor Enric Martí Salamó, es notifica a la personainteressada que, en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procedimentadministratiu comú, el plec de càrrecs és a la seva disposició a l’edifici de Palau deMar, 2a. planta, sector C, de Barcelona, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. Així mateix es notifica que disposa d’un termini de 10 dies hàbils, comptats apartir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, per poder contestar elplec de càrrecs amb les al.legacions que consideri convenients per a la seva defensai aportar els documents que li sigui d’interès. També podrà sol.licitar la pràctica deles proves que, per a la seva defensa, estimi necessàries, i se li facilitarà còpia del’expedient si la sol·licita.Barcelona, 12 de setembre de 2012Rosa Sans MargenetInstructora de l’expedientPG-319520  (12.265.003) * Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45038 CVE-DOGC-A-12265004-2012DEPARTAMENTD’empresa i ocupacióANUNCIpel qual es publica la sol·licitud dels permisos d’investigació d’hidrocarbursanomenats Darwin i Leonardo. L’empresa MONTERO ENERGY CORPORATION, SL ha sol·licitat dos per-misos d’investigació d’hidrocarburs. El primer és anomenat Darwin, de 89.683 ha,en els termes municipals següents: Agramunt, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre,Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Biosca, Cabanabona, Calonge deSegarra, Camarasa, Castellfollit de Riubregós, Castellserà, Cubells, els Plans deSió, Foradada, Guissona, Ivorra, la Molsosa, la Sentiu de Sió, Llobera, Massoteres,Montgai, Oliola, Ossó de Sió, Penelles, Pinós, Pinell de Solsonès, Ponts, Preixens,Puigverd d’Agramunt, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Tornabous,Torà, Torrefeta i Florejacs i Vilanova de l’Aguda. Les seves coordenades, referidesal meridià de Greenwich, són les següents: Vèrtex Longitud (E) Latitud (N) 1 0º 55’ 00’’ 41º 55’ 00’’ 2 1º 30’ 00’’ 41º 55’ 00’’ 3 1º 30’ 00’’ 41º 45’ 00’’ 4 0º 55’ 00’’ 41º 45’ 00’’ El segon és anomenat Leonardo, de 76.641 ha, en els termes municipals següents:Avinyó, Borredà, Calldetenes, Folgueroles, Gaià, Gurb, la Quar, la Vall d’en Bas,les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Olost,Olvan, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Roda de Ter, Sagàs, SantAgustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant FeliuSasserra, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, SantPere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecíliade Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria deCorcó, Santa Maria de Merlès, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló,Vic i Vilanova de Sau. Les seves coordenades, referides al meridià de Greenwich,són les següents: Vèrtex Longitud (E) Latitud (N) 1 1º 55’ 00’’ 42º 05’ 00’’ 2 2º 25’ 00’’ 42º 05’ 00’’ 3 2º 25’ 00’’ 41º 55’ 00’’ 4 1º 55’ 00’’ 41º 55’ 00’’ Es fa públic als únics efectes del que assenyala l’article 17 de la Llei 34/1998, de 7d’octubre, del sector d’hidrocarburs, per tal que en el termini de dos mesos a partirde l’endemà de la publicació d’aquest Anunci es puguin presentar altres ofertes encompetència o formular oposicions les persones que es considerin perjudicadesen el seu dret.Barcelona, 7 de setembre de 2012Josep Canós i CiuranaDirector general d’Energia, Mines i Seguretat IndustrialPG-319620  (12.265.004) * Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45039 CVE-DOGC-A-12265014-2012DEPARTAMENTDE JUSTÍCIAEDICTEde 17 de setembre de 2012, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Conten-ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en elrecurs d’apel·lació núm. 170/2010. La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior deJustícia de Catalunya, en data 11 de gener de 2012, ha dictat Sentència en el recursd’apel·lació núm. 170/2010, interposat pel senyor José Manuel García García, contrala desestimació del recurs ordinari núm. 171/2008-F interposat al Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 11 de Barcelona contra la Ordre JUS/390/2007 de 23 d’octubrede la consellera de Justícia, per la que es dicten normes per l’execució del Reiadecret 172/2007, de 9 de gener, pel que es modifica la demarcació dels registres dela propietat, mercantils i de béns mobles. La part dispositiva de la Sentència esmentada, que figura a continuació traduïdaal català, estableix: “-Que, s’estima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor José Manuel GarcíaGarcía, contra la sentència de data 2.3.2010, dictada pel Jutjat Contenciós Adminis-tratiu núm. 11 de Barcelona, en les interlocutòries de recurs de tal classe del que elpresent rollo dimana, hem de revocar i revoquem l’esmentada sentència i s’estimaper tant el recurs d’apel·lació en relació a l’Ordre JUS/390/2007, i, havent d’estar,en el que es refereix al Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, i impugnació indirectadel mateix, al que en sentit negatiu, consta en el cos d’aquesta resolució, sense quees faci expressa imposició en costes de la primera instància ni d’aquesta alçada.” Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la juris-dicció contenciosa administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva dela Sentència esmentada per a un coneixement general.Barcelona, 17 de setembre de 2012p. d. (Resolució JUI/71/2003, de 15.1.2003, DOGC núm. 3807, de 24.1.2003)Jaume Erruz i SeallSecretari generalPG-319768  (12.265.014) * Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45040 CVE-DOGC-A-12265013-2012ALTRES ensCORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELLANUNCIde la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, de formalització d’un contracte deprocediment obert per a la contractació de subministraments (exp. 13SM0112P).—1  Entitat adjudicadora a)  Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí. b)  Òrgan de Contractació: Direcció d’Economia, Finances i Patrimoni. c)  Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell—2  Tramitació, procediment i forma d’adjudicació a)  Tramitació: anticipada plurianual (abasta els exercicis 2013 i 2014) b)  Procediment: obert harmonitzat. c)  Forma: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annexIV del plec de clàusules administratives i són els següents sobre una puntuació de100 punts: a) Criteris d’adjudicació no automàtics: - Prestacions tècniques i fun-cionals fins a 40 punts. - Altres elements fins a 10 punts. b) Criteris d’adjudicacióautomàtics: - Oferta econòmica fins a 50 punts.—3  Adjudicació 3.1.a)  Objecte: subministrament de Concentrats d’hemodiàlisis (13SM0112P) b)  Data de publicació dels anuncis de licitació: DOUE num. S/60-097532 de27/3/2012, BOE num. 74 de 27/3/2012 i DOGC núm. 6098 de 29/3/2012 c)  Pressupost base de licitació:187.122,00.-Euros (IVA exclòs). d)  Data d’adjudicació: 16 de julio de 2012 e)  Data de formalització de contracte: 6 de agosto de 2012 f)  Adjudicatari i import: B.BRAUN MEDICAL, SA. Lots adjudicats: CH03, CH04, CH06. Import adju-dicat: 156.160,98.-Euros (IVA exclòs). BAXTER, SL. Lot adjudicat: CH08. Import adjudicat: 12.352,48.-Euros (IVAexclòs). FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, SA. Lots adjudicats: CH05 i CH09.Import adjudicat: 14.063,18.-Euros (IVA exclòs).Sabadell, 20 de setembre de 2012Joan Ramon Marsal i YúferaDirector d’Economia, Finances i PatrimoniPG-319767  (12.265.013) * Anuncis de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • DOGC 6221 – 27.9.2012   45041ANUNCISde l’Administració local CVE-DOGC-A-12263061-2012AJUNTAMENTSALPICATEDICTEde l’Ajuntament d’Alpicat, sobre signatura d’un conveni interadministratiu. Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 109 de 7 d’agost de 2012 surtpublicat el conveni que aquest Ajuntament signà amb la Comunitat de Regants delCanal d’Aragó i Catalunya número 124 d’Alpicat el 30 de maig de 2012, donantcompliment a l’acord plenari de 25 de gener de 2012. Cosa que faig públca en compliment del que disposa l’article 110 de la Llei 26/2010de 26 de novembre, del Règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques de Catalunya.Alpicat, 20 d’agost de 2012Pau Cabré i RoureAlcaldePG-319675  (12.263.061) http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45042 CVE-DOGC-A-12269009-2012GIRONAEDICTEde l’Ajuntament de Girona, sobre informació pública d’un plec de clàusules admi-nistratives i econòmiques particulars. Per acord de Ple de data 11 de juny de 2012, es va aprovar el plec de clàusulesadministratives econòmiques particulars reguladora de la concessió de la gestiódel servei públic del mini tren turístic. De conformitat amb el previst a l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local deCatalunya, s’exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, que es computaran apartir del dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona, enel DOGC, en el Perfil del contractant i en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament,als efectes d’examen i si s’escau de presentació de reclamacions.Girona, 14 de juny de 2012Carles Puigdemont i CasamajóAlcaldePG-319827  (12.269.009) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45043 CVE-DOGC-A-12269010-2012GIRONAEDICTEde l’Ajuntament de Girona, sobre aprovació inicial de la modificació puntual deltext refós d’un pla urbanístic. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de setembre de 2012, vaadoptar l’acord d’assumir expressament per part de la Corporació, com a inicia-tiva pública, la modificació puntual del text refós del PGOU núm. 47 “Celler deCan Roca”, a l’empara del que disposa l’article 101.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost,modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i procedir a la seva aprovació inicial,d’acord amb el que disposa l’article 96 en relació amb l’article 85 del DL 1/2010,de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat perla Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les condicions fixades a l’informe del Cap deservei de planejament i llicències, de data 12 de setembre de 2012. Així mateix, es va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístic derivatsconcrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorga-ment de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitacióo enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos, id’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,pel termini de dos anys, dins l’àmbit afectat per la present modificació del PGOU,d’acord amb el que disposen els articles 73.1 i 2, i 74.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen ala regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament (plaça del Vi, núm.1, 2n pis), així com a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, per tal que puguinser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General,pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del presentEdicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitatde Catalunya i en la premsa local. Així mateix, també es pot consultar a través delweb municipal (http://www.girona.cat/urbanisme).Girona, 18 de setembre de 2012Carles Puigdemont i CasamajóAlcaldePG-319841  (12.269.010) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45044 CVE-DOGC-A-12269011-2012GIRONAEDICTEde l’Ajuntament de Girona, sobre aprovació inicial de la modificació puntual deltext refós d’un pla urbanístic. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de setembre de 2012, vaadoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del text refós delPGOU núm. 48 PA-104 Pont de la Barca, d’acord amb el que disposa l’article 96 enrelació amb l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refósde la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Així mateix,es va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístic derivats concrets i deprojectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicènciesde parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament deconstruccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres au-toritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel terminide dos anys, dins l’àmbit afectat per l’esmentada modificació puntual del PGOUnúm. 48, d’acord amb el que disposen els articles 73.1 i 2, i 74.1 del DL 1/2010, de3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen ala regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament (plaça del Vi, núm.1, 2n pis), així com a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, per tal que puguinser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General,pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del presentEdicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitatde Catalunya i en la premsa local. Així mateix, també es pot consultar a través delweb municipal (http://www.girona.cat/urbanisme).Girona, 18 de setembre de 2012Carles Puigdemont i CasamajóAlcaldePG-319842  (12.269.011) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45045 CVE-DOGC-A-12264050-2012GISCLARENYANUNCIde l’Ajuntament de Gisclareny, sobre aprovació inicial d’un projecte tècnic i unamemòria valorada. El Ple del Consell Obert de l’Ajuntament de Gisclareny, en sessió ordinària ce-lebrada el dia 15 de setembre de 2012, va acordar l’aprovació inicial del Projectetècnic de “Renovació d’un tram de la xarxa de distribució d’aigua del dipòsit delColl de la Bena a Gisclareny”, per import d’execució per contracte de 105.451,97 €,i la Memòria Valorada de “Millora d’un tram del camí de Cal Vitarella, Ca l’Estevei Ca l’Andal de Gisclareny”, per import d’execució per contracte de 63.807,95 €. De conformitat amb el que disposen els articles 31 i 37 del Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels enslocals, es sotmeten al tràmit d’informació pública i audiència als interessats perun període de 30 dies, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments,a comptar de l’última de les publicacions al DOGC, al BOPB, al diari Regió 7, altaulell d’anuncis municipal i la web municipal. En cas de no presentar-se’n cap, esconsideraran aprovats definitivament sense necessitat de nou acord. L’expedient podrà ser consultat en suport paper a les oficines municipals, elsdimecres de 9 a 14 hores.Gisclareny, 19 de setembre de 2012Joan Tor TomàsAlcaldePG-319730  (12.264.050) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45046 CVE-DOGC-A-12263057-2012MANRESAANUNCIde l’Ajuntament de Manresa, sobre aprovació definitiva de les bases reguladoresd’un concurs de fotografia. El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 21 de juny de 2012, va aprovar inicialmentles bases reguladores del Concurs de fotografia antiga digitalitzada “Els meus re-cords”, sotmetent-se a informació pública durant un termini de 20 dies al ButlletíOficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Anuncis de la Corporació. Nohavent-se rebut, durant el termini d’informació pública cap reclamació ni sugge-riment, s’aproven definitivament les bases reguladores del Concurs de fotografiaantiga digitalitzada “Els meus records”, el text íntegre de les quals es troba publicatal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 de juliol de 2012.Manresa, 17 d’agost de 2012Josep M. Sala i RoviraAlcalde accidentalPG-318787  (12.263.057) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45047 CVE-DOGC-A-12261060-2012MONTCADA I REIXACANUNCIde l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre convocatòria de licitació per a lacontractació de la prestació de diversos serveis per procediment harmonitzat. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 19 de juliol de 2012, va acordar con-vocar les licitacions següents de serveis a prestar: 1)  Entitat adjudicadora: Ajuntament de Montcada i Reixac, av. de la Unitat núm.6, 08110 Montcada i Reixac. 2)  Objecte. Tipus: Contractes de serveis. Descripció: Contracte 1: Serveis periodístics, assessorament en comunicació i disseny gràfic.Codi CPV 79822500 Contracte 2: Manteniment veu i dades. Codi CPV 50312600-1. Contracte 3: Servei d’obra civil dependències municipals. Codi CPV 45000000. Contracte 4: Servei de pintat dependències municipals i mobiliari urbà. CodiCPV 45440000 Contracte 5: Servei de manteniment de diversos programes àmbit comptable,padró gestió documental, territori, etc. Codi CPV 72212000-4 Contracte 6: Servei de transport, muntatge, desmuntatge i lloguer d’infraestruc-tures i serveis de transport de mercaderies i materials per a la celebració d’activitats.Codi CPV 60000000-8, 452230006. 3)  Tramitació ordinària, procediment obert, harmonitzat, amb diferents criterisde selecció. 4)  Pressupost base de licitació: Núm. 1: Serveis periodístics, assessorament en comunicació i disseny gràfic,màxim 70.000,00 €/any, sense l’IVA. Núm. 2: Manteniment veu i dades, màxim 58.000,00 €/any, sense l’IVA. Núm. 3: Servei d’obra civil dependències municipals, màxim 70.499,00 €/anysense l’IVA. Núm. 4: Servei de pintat dependències municipals i mobiliari urbà, màxim86.196,00 €/any, sense l’IVA. Núm. 5: Servei de manteniment de diversos programes informàtics àmbit compta-ble, padró gestió documental, territori, etc., màxim 83.283,75 €/any, sense l’IVA. Núm. 6: Servei de transport, muntatge, desmuntatge i lloguer d’infraestructuresi serveis de transport de mercaderies i materials màxim 115.000,00 €/any, sensel’IVA. 5)  Garantia definitiva: 5 per 100 del preu d’adjudicació sense IVA, en cadacontracte. 6)  Durada dels contractes: 4 anys. Prorrogables anualment per dues vegades,amb el límit màxim de 6 anys, pròrrogues incloses. 7)  Presentació de proposicions: Al Registre general de la Corporació, situat al’Oficina d’atenció ciutadana, de 9 a14 hores, (av. de la Unitat núm. 6), fins a les 14hores de l’últim dia, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemàde la publicació de l’últim anunci al BOP i al DOGC. 8)  Proposicions: Es presentaran, per a cada contracte, en tres sobres en la forma,amb els requisits i amb la documentació assenyalades a la clàusula setena del Plecde clàusules administratives per a la contractació de diferents serveis. 9)  Requisits dels contractistes: solvència econòmica i financera i solvència tècnicsi professional: l’exigida al plec de clàusules administratives particulars i als plecsde prescripcions tècniques dels diferents contractes. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45048 CVE-DOGC-A-12261060-2012 10)  Obertura de pliques: Obertura sobre núm. 2, de documentació tècnicarelativa a criteris no quantificables automàticament, en acte públic a l’Edifici dedependències municipals (av. de la Unitat, 6), a les 13 hores, del quart dia hàbil desde l’endemà del d’acabament del termini. El sobre núm. 3, de documentació tècnicarelativa a criteris avaluables automàticament, en acte públic en el dia i hora ques’especificarà amb caràcter previ al Perfil de Contractant. 11)  Criteris de valoració de les ofertes: Varis criteris, segons els establerts pera cada servei als plecs de prescripcions tècniques. 12)  Data de tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 31 dejuliol de 2012. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques aprovats, idemés documentació, es poden consultar al Perfil de Contractant (es pot accedir-hia través de la pàgina d’internet www.montcada.cat).Montcada i Reixac, 10 de setembre de 2012Maria Elena Pérez GarciaAlcaldessaPG-319526  (12.261.060) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45049 CVE-DOGC-A-12263062-2012MONTORNÈS DEL VALLÈSANUNCIde l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre el decret d’admesos i exclosos dela convocatòria de selecció d’un arquitecte. DECRET NÚM. D20120001001070. Finalitzat el termini de presentació desol·licituds, i de conformitat amb el que s’estableix a les bases de la convocatòriaaprovada per Decret de l’Alcaldia número D20120001000752, de 27 de juny, per ala selecció d’un funcionari interí en una plaça de tècnic de grau mitjà, lloc de treballd’arquitecte tècnic, vacant a la plantilla de personal funcionari de la corporació finsa la seva cobertura mitjançant els processos de provisió entre personal funcionarisegons determina el punt tercer c). 1. del Decret número D20120001000424, de 30de març de 2012. En ús de les atribucions que tinc conferides, RESOLC: Primer. Aprovar la següent llista d’aspirants admesos i exclosos a les esmentadesproves: ADMESOS Núm. Registre d’entrada   1 E2012006149   2 E2012006152   3 E2012006163   4 E2012006181   5 E2012006210   6 E2012006275   7 E2012006276   8 E2012006292   9 E2012006312 10 E2012006315 11 E2012006351 12 E2012006354 13 E2012006382 14 E2012006388 15 E2012006397 16 E2012006434 17 E2012006446 18 E2012006451 19 E2012006470 20 E2012006471 21 E2012006477 22 E2012006478 23 E2012006500 24 E2012006501 25 E2012006531 26 E2012006556 27 E2012006565 28 E2012006566 29 E2012006567 Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45050 CVE-DOGC-A-12263062-2012 Núm. Registre d’entrada 30 E2012006570 31 E2012006571 32 E2012006576 33 E2012006584 34 E2012006586 35 E2012006587 36 E2012006593 37 E2012006594 38 E2012006612 39 E2012006623 40 E2012006629 41 E2012006632 42 E2012006634 43 E2012006637EXCLOSOSCap Segon. Convocar els aspirants per a la celebració de les proves el dia 29 d’octubrede 2012, a les 9:00 hores, a l’edifici del Casal de Cultura, situat a l’avinguda Mogent,número 2, havent-se de presentar amb el Document Nacional d’Identitat. Tercer. L’òrgan de selecció estarà format pels membres següents:President Titular: Pere Pascual Mariné, cap de l’Àrea del Territori Suplent: Laura Porqueres Roma, arquitecta municipalVocals: Titular: Eva Querol Asensio, cap dels Serveis Jurídics i Administratius de l’Àreadel Territori Suplent: Josep Pérez Amatller, enginyer de Camins, Canals i Ports Titular: Jordi Prado Mur, designat per l’Escola d’Administració Pública deCatalunya Suplent:Clara Isabel López Fernández, designat per l’Escola d’AdministracióPública de CatalunyaSecretari Titular: M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental de la corporació Suplent: Estanislao Arman Sáez, TAG, adjunt a la Secretaria Quart. Publicar anunci del decret d’aspirants admesos i exclosos al Diari Oficialde la Generalitat de Catalunya, en el taules d’anuncis i en el web municipal.Montornès del Vallès, 14 de setembre de 2012José Antonio Montero DomínguezAlcaldeEn dono fe,M. Júlia Cid BarrioSecretària accidentalPG-319676  (12.263.062) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45051 CVE-DOGC-A-12263049-2012MÓRA D’EBREANUNCIde l’Ajuntament de Móra d’Ebre, sobre publicació d’unes bases per a la provisiód’una plaça. Anunci de publicació de bases per a la provisió d’una plaça d’agent de la policialocal mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal. L’alcalde ha aprovat per Decret núm. 20120049 de data 17 d’agost de 2012 lesbases del procediment selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de la policialocal mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’acord ambl’oferta d’ocupació publicada en el BOP de data 24/07/2012 i DOGC de data13/08/2012. Les sol·licituds es podran presentar al registre general de l’Ajuntament des del’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província deTarragona i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’ultimapublicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’extracte de l’anuncide la convocatòria. En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de se-tembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policieslocals, es publica el text íntegre de les bases aprovades.ANNEXBASESPRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la provisió, pelsistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’agent de la policia local,enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escalabàsica, grup de titulació C2, dotada amb les retribucions que corresponguin d’acordamb la relació de llocs de treball i la legislació vigent (bàsiques, CD 14 i CE). Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acordamb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals.SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS 2.1  Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir elsrequisits següents: a)  Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta demunicipis de Catalunya. També hi poden prendre part els funcionaris i funcionàriesde carrera del Cos de Mossos d’Esquadra i els de les forces i cossos de seguretat del’estat destinats a Catalunya. b)  Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària decarrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria, o si s’escau, en unacategoria equiparada a la que és objecte de convocatòria. c)  Haver complert 18 anys i no passar de 45 d)  No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici deles funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei decap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació,sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. e)  No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic queimpossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. f)  Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorit-zació per poder conduir vehicles prioritaris (BTP). h)  Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45052 CVE-DOGC-A-12263049-2012 i)  Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésserencomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, lesdisposicions que la despleguin i el reglament del cos de policia local. 2.2  Exclusions de participació No poden prendre part en els concursos de mobilitat horitzontal el personalfuncionari esmentat en l’apartat anterior que es trobi en alguna de les situacionssegüents: a)  Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions. b)  Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament coma conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció. c)  Els que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de perma-nència mínima. 2.3  Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds,llevat de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris que s’ha de presentarabans del nomenament com a funcionari.TERCERA.- SOL·LICITUDS Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar alRegistre General de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals,a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s’hand’adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol deles altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú. Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascundels requisits exigits en la base segona. Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, defotocòpies del DNI i de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin pera la fase de concurs. Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpiesdegudament compulsades. Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliuradaper l’òrgan competent de l’Administració pública de procedència, que acrediti lacondició de funcionari de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany,grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personalconsolidat, i d’una declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d’in-compatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de desembre. Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 12 euros que han de ser satisfetsprèviament pels aspirants en el moment de presentar la sol·licitud, a la qual hand’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament.QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de lacorporació, o autoritat delegada, dictarà resolució en el termini màxim d’un mes,aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos, i indicarà el lloc on es trobenexposades al públic les llistes completes certificades i concedirà un termini de deudies per a esmenes o reclamacions possibles. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies,transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendrandesestimades.CINQUENA.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ La comissió de valoració és l’òrgan competent per efectuar la valoració dels mèritsi les capacitats de les persones candidates que es presentin a les convocatòries deconcurs de mobilitat horitzontal. La comissió de valoració es constituirà de la manera següent: - President: El de la corporació, o regidor en qui delegui - Vocals: Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45053 CVE-DOGC-A-12263049-2012 El regidor delegat de seguretat ciutadana. Un tècnic de l’escola d’administració pública de Catalunya Un tècnic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya Un representant de la Direcció General de Policia. Un representant de l’Escola de Policia de Catalunya. - Secretari: El de la corporació o un altre funcionari de la corporació. En cas que el secretari no sigui membre de la comissió, actua amb veu peròsense vot. La comissió de valoració ha d’estar integrada, a més, pels membres suplentsrespectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars. La designació de la comissió s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament,com a mínim 15 dies abans de les proves. La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitatdels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president opresidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. La comissió pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniquesespecialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu peròsense vot per debatre, en les sessions de la comissió, les qüestions que se’ls sotmetinrelatives a les matèries de la seva competència. Als efectes previstos en el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacionsper raó del servei (BOE 30/05/2002), el tribunal qualificador és classifica en lacategoria tercera.SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ La selecció consisteix en la puntuació per part de la comissió de valoració, delsmèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord ambel barem establert en aquesta convocatòria, així com la superació de les proves queigualment s’estableixen com a forma d’acreditació d’aquells mèrits i capacitats o deles condicions i requisits exigits per a poder-hi participar.Mèrits i capacitats: La comissió de valoració puntuarà els mèrits al·legats i acreditats documentalmentpels aspirants, d’acord amb el barem següent : A)  Antiguitat: Com agent de policia local: 0.15 punts per any treballat o fracció superior a 6mesos, fins a un màxim de 2 punts Com a agent d’altres cossos policials: 0.15 punts per any treballat o fracció superiora 6 mesos, fins a un màxim de 2 punts Com caporal de policia local: 0.20 punts per any treballat o fracció superior a 6mesos, fins a un màxim d’1 punt Com a caporal d’altres cossos policials: 0.20 punts per any treballat o fracciósuperior a 6 mesos, fins a un màxim d’1 punt Com a sergent en qualsevol cos policial: 0,30 per any treballat o fracció superiora 6 mesos, fins un màxim de 1’5 punts B)  Experiència en treballs similars: B.1  Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, a que esrefereix l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: percada any complet: 0,5 punts, fins a un màxim de 2. C)  Titulacions acadèmiques: C.1  Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts C.2  Llicenciatura universitària: 1 punt. En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. D)  Formació professional: D.1  Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya,realitzats amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se els cursos d’accésa la categoria objecte de convocatòria: - Per cursos de durada inferior a 25 hores: per cada un: 0,15 punts. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45054 CVE-DOGC-A-12263049-2012 - Per cursos de 26 a 50 hores: per cada un: 0,25 punts - Per cursos de 51 a 100 hores: per cada un: 0’5 punts - Per cursos de durada superior a 100 hores: per cada un: 1 punts. D.2  Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats ambaprofitament, fins a un màxim d’1 punt Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores. E)  Nivell de coneixement de la llengua catalana: E.1  Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) dela Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altresequivalents, fins a un màxim d’1 punt. F)  Recompenses i distincions: F.1  Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de la policialocal, o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relacióamb les funcions de la categoria d’agent. Fins a un màxim de 2 punts. Els mèrits al·legats pels aspirants que tinguin relació amb funcions inherents allloc de treball que no s’hagin valorat en apartats anteriors, es valoraran fins a unmàxim d’1 punt. La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 7punts.Proves: El dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llistade membres de la comissió de valoració. L’ordre d’actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguinfer-se conjuntament s’establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d’anuncis del’ajuntament com a mínim amb 15 dies d’antelació. Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que nocompareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de forçamajor, seran definitivament exclosos del procés selectiu. Si la comissió de valoració té coneixement que algun dels aspirants no reuneixíntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol momentdel procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la sevaexclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats 1- Prova de coneixements professionals. Consistirà en resoldre per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, un supòsitpràctic que es proposarà en relació amb les funcions pròpies de la categoria d’agentde la policia local. La comissió de valoració pot disposar que cada aspirant llegeixiel seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns. 2.  Prova d’aptitud física: Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunalun certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicionsfísiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificatcomporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu. 3.  Prova psicotècnica. Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesai fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra depoblació que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves depersonalitat amb la finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència enel grup i d’altres factors considerats pertinents per al lloc de treball. A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevistapersonal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45055 CVE-DOGC-A-12263049-2012aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre deltribunal. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament depersones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 4.  Proves mèdiques. Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses col·legiats,per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de lesexclusions mèdiques establertes en l’annex 1 d’aquesta convocatòria. 5.  Coneixements de la llengua catalana: Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensióde la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una personaexperta que permeti valorar-ne els coneixements orals. Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documen-talment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat denivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística delDepartament de Cultura, o equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que,en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, haginsuperat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateixnivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació queacrediti aquesta circumstància. Per realitzar aquestes proves, la comissió de valoració ha de comptar amb l’asses-sorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 6.  Entrevista personal: L’entrevista versarà sobre els mèrits específics adequats a les característiques deles places convocades, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.SETENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS Totes les fases del concurs seran obligatòries i eliminatòries. La sisena provaserà obligatòria però no eliminatòria, i es puntuarà de 0 a 5. La qualificació per a lasegona, tercera, quarta i cinquena proves serà d’apte o no apte. La primera prova espuntuarà entre 0 i 10 punts, essent eliminats els que obtinguin menys de 5 punts.VUITENA.- LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Un cop finalitzada la qualificació dels i les aspirants, la comissió de valoraciópublicarà la llista d’aprovats por ordre de puntuació, tenint en compte que no podràdeclarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les placesconvocades, i l’elevarà al president de la corporació o regidor delegat, si s’escau,perquè formuli la proposta de nomenament i d’adscripció corresponent. Els aspirants proposats per a la seva adscripció, presentaran al Registre generalde l’Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a comptar del dia en què es facipública la llista d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitati dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria. Les persones que nopresentin la documentació dins del termini indicat, tret dels casos de força major,no podran ser nomenats i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici dela responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la seva instància. Un cop aprovada la proposta per part de l’alcalde o regidor delegat, els concursantsnomenats hauran de prendre possessió de la plaça en el termini d’un mes a comptarde la data de notificació del nomenament. La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà lapèrdua de tots els drets.NOVENA.- INCIDÈNCIES La comissió de valoració queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin iper prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procésselectiu. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45056 CVE-DOGC-A-12263049-2012DESENA.- RECURSOS Aquestes bases i la convocatòria de l’oposició poden ser impugnades pels qui esconsiderin interessats legítims mitjançant la interposició d’un recurs contenciósadministratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superiorde Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de lapublicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.ANNEX 1. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUESI.  ANTROPOMETRIA:—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions enla mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; iinferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant,pel que fa a les dones.—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en elshomes, i als 3 litres en les dones.II.  MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:—1  Aparell circulatori 1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, indepen-dentment de la seva causa. 1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 1.5  Insuficiència coronària. 1.6  Pericarditis activa o residual. 1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.—2  Aparell respiratori 2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funciórespiratòria. 2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima,pulmó, pleures o tòrax.—3  Aparell genitourinari 3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.—4  Aparell digestiu 4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les viesbiliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió ol’excreció. 4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 4.4  Úlcera gastroduodenal. 4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants.—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercicide la funció policial. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45057 CVE-DOGC-A-12263049-2012—6  Aparell locomotor 6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliuremoviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat deles extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal difi-culti l’exercici de les funcions policials.—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat queafecti un adequat comportament social i laboral. 7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mentalorgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substànciespsicotròpiques. 7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena(detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 7.9  Trastorns de la son.—8  Glàndules endocrines 8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 8.2  Diabetis mellitus.—9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòticao parasitària).—10  Òrgans dels sentits 10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàticao del funcionalisme neuromotor. 10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 10.3  Queratotomia radial. 10.4  Despreniment de retina. 10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 10.7  Discromatòpsies. 10.8  Glaucoma. 10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius querealitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dBo de 4.000 Hz a 45 dB. 10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que encomprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca,cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 10.13  Trastorns en la parla. Quequesa.—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguincomprometre la funció policial. 11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin compro-metre la funció policial o facilitar la identificació. 11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per ala funció policial. 11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin odificultin l’exercici de la funció policial. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45058 CVE-DOGC-A-12263049-2012—12  Altres 12.1  Processos neoplàsics. 12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgà-niques 12.3  Malalties autoimmunes. 12.4  Diàtesi al·lèrgica. 12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu puguicomprometre la funció policial.Móra d’Ebre, 3 de setembre de 2012Joan Piñol MoraAlcaldePG-319661  (12.263.049) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45059 CVE-DOGC-A-12269012-2012OLOTEDICTEde l’Ajuntament d’Olot, sobre exposició pública d’un plec de clàusules per a l’ad-judicació d’un contracte de subministrament. L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20/09/2012, va aprovar l’expedientde contractació, mitjançant procediment obert i subjecte a regularització harmo-nitzada, per a l’adjudicació del contracte del subministrament d’energia elèctricade l’Ajuntament d’Olot, així com el plec de clàusules economicoadministratives itècniques que han de regir l’esmentada contractació, el qual d’acord amb l’article277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’exposa al públic perquè en eltermini de vint (20) dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicteal BOP i al DOGC s’hi puguin presentar reclamacions. Simultàniament s’anuncia la convocatòria de procés de licitació al BOE i alDOUE. PLEC DE CLÀUSULES:.- Es pot consultar a les oficines de Secretaria de l’Ajun-tament d’Olot durant el termini de presentació de proposicions, en hores d’oficinai a la web municipal: www.olot.cat/perfil del contractant. RECURSOS.- Contra l’acord d’aprovació dels plecs de clàusules es pot interpo-sar recurs especial en matèria de contractació en el termini de quinze dies d’acordamb el que preveuen els articles 40 i següents del Real Decret Legislatiu 3/2011de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sectorpúblic, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptarde l’endemà de la publicació d’aquest anunci.Olot, 24 de setembre de 2012Josep Maria Corominas i BarnadasAlcaldePG-319843  (12.269.012) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45060 CVE-DOGC-A-12264052-2012REUSANUNCIde l’Ajuntament de Reus, sobre formalització d’un contracte. De conformitat amb el que disposa l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, de 14de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del SectorPúblic (en endavant, TRLCSP) es publica aquest anunci: 1.  Entitat adjudicadora. a)  Organisme: Ajuntament de Reus. b)  Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionaments, Contrac-tació i Patrimoni . c)  Número d’expedient: S-0012/2011 d)  Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.reus.cat 2.  Objecte del contracte: a)  Tipus: Servei b)  Descripció:Contractació de les pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament deReus. c)  Lots : si. LOT 1: Vida i accidents LOT 2: Danys materials LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil LOT 4: Flota de vehicles LOT 5: Defensa jurídica i reclamació LOT 6: Responsabilitat civil d’autoritats i personal al servei de l’Administra-ció. d)  CPV : 66510000-8 Serveis d’assegurances. e)  Acord Marc (si procedeix): - f)  Sistema dinàmic d’adquisicions (si procedeix): - g)  Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOUE núm. 2012/S 36-058282 BOE núm. 58 DOGC núm. 6078 BOPT núm. 52 h)  Data de publicació de l’anunci de licitació: DOUE de data 22 de febrer de 2012 BOE de data 08 de març de 2012 DOGC de data 01 de març de 2012 BOPT de data 02 de març de 2012 3.  Tramitació i procediment: a)  Tramitació: Ordinària b)  Procediment: Obert i caràcter harmonitzat 4.  Valor estimat del contracte: 1.386.000 euros, exempt d’IVA 5.  Pressupost base de licitació: La despesa estimada anual per aquest contracte és de 330.000 euros, (exemptsd’IVA), altres impostos i despeses incloses, segons el següent detall: LOT 1: Vida i accidents: 30.000 euros. LOT 2: Danys materials: 80.000 euros. LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil: 122.000 euros. LOT 4: Flota de vehicles: 55.000 euros. LOT 5: Defensa jurídica i reclamació: 26.000 euros. LOT 6: Responsabilitat civil d’autoritats i personal al servei de l’Administració:17.000 euros Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45061 CVE-DOGC-A-12264052-2012 6.  Formalització del contracte: a)  Data d’adjudicació: LOT 1: Vida i accidents: 27.06.2012 LOT 2: Danys materials: 28.06.2012 LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil: 28.06.2012 LOT 4: Flota de vehicles: 25.06.2012 LOT 5: Defensa jurídica i reclamació: 28.06.2012 b)  Data de formalització del contracte: LOT 1: Vida i accidents: 27.07.2012 LOT 2: Danys materials: 28.07.2012 LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil: 28.07.2012 LOT 4: Flota de vehicles: 07.08.2012 LOT 5: Defensa jurídica i reclamació: 27.07.2012 c)  Contractista: LOT 1: Vida i accidents: AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANÓ-NIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. LOT 2: Danys materials: ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES-PAÑA. LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil: ZURICH INSURANCE PLC SU-CURSAL EN ESPAÑA. LOT 4: Flota de vehicles: REALE SEGUROS GENERALES SA. LOT 5: Defensa jurídica i reclamació: ARAG COMPAÑIA INTERNACIONALDE SEGUROS Y REASEGURADOS SA. d)  Import o cànon d’adjudicació. LOT 1: Vida i accidents: prima anual de 26.451,69 euros. LOT 2: Danys materials: prima anual de 72.751,92 euros. LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil: prima anual de 85.529,30 euros. LOT 4: Flota de vehicles: prima anual de 46.470,00 euros. LOT 5: Defensa jurídica i reclamació: prima anual de 25.497,98 euros. e)  Avantatges de l’oferta adjudicatària.Reus, 30 d’agost de 2012 . del secretari generalp. d. sJosep Maria Sabaté VidalVicesecretariPG-319731  (12.264.052) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45062 CVE-DOGC-A-12264055-2012SARRALANUNCIde l’Ajuntament de Sarral, sobre licitació d’un projecte d’obres. Per acord del Ple de l’ajuntament de data 27 de juny de 2012 es va aprovar el plecde clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’execuciódel projecte “Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Font de Dalt”per un import de 197.984,02 € i 41.576,64 € d’IVA per procediment obert. D’acord amb el que estableix l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,i en els termes que preveuen els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de lesAdministracions Públiques de Catalunya, s’exposa al públic l’esmentat plec declàusules administratives particulars per un termini de vint dies hàbils, a comptarde l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPT i DOGC, perfilde contractant i taulell d’edictes perquè es puguin presentar reclamacions. Simultàniament s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitacióordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,diversos criteris de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb lesdades següents: 1.  Entitat adjudicadora. a)  Organisme: Ajuntament de Sarral. b)  Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 2.  Objecte del contracte. a)  Descripció de l’objecte: Execució del projecte “Construcció d’un habitatgeunifamiliar aïllat al carrer Font de Dalt” b)  Lloc d’execució: Sarral c)  Termini d’execució: 10 mesos. 3.  Tramitació i procediment. a)  Tramitació: ordinària b)  Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criterisd’adjudicació. 4.  Tipus de licitació: Valor estimat del contracte: 197.984,02 euros i 41.576,64IVA 5.  Garantia provisional: No s’exigeix 6.  Obtenció de documentació i informació. a)  Entitat: Ajuntament de Sarral b)  Domicili: Plaça de l’església, 1 c)  Localitat i codi postal: Sarral. 43424 d)  Telèfon: 977.89.00.10 e)  Telefax: 977.89.00.41 f)  Data límit d’obtenció de documents i informació: 25 dies naturals des de ladarrera publicació en el BOPT, DOGC i perfil de contractant 7.  Requisits específics del contractista. a)  Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La previstaa la clàusula novena. b)  Classificació: No s’exigeix. 8.  Criteris de valoració de les ofertes: a)  Millora de l’oferta econòmica. b)  Millora en el termini d’execució. Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45063 CVE-DOGC-A-12264055-2012 c)  Millores ofertades de lliure disposició per l’ajuntament. d)  Ampliació del termini de garantia. 9.  Presentació de les ofertes. a)  Data límit de presentació: 26 dies des de la publicació en el BOPT/DOGC iperfil de contractant b)  Documentació a presentar: La prevista a la clàusula novena. c)  Lloc de presentació: 1.  Entitat: Ajuntament de Sarral 2.  Domicili: Plaça Església, 1. 3.  Localitat i codi postal: Sarral. 43424. 10.  Obertura de les ofertes. a)  Entitat: Ajuntament de Sarral. b)  Domicili: Plaça església, 1 c)  Localitat: Sarral. 43424 d)  Data: Segon dimarts a comptar des de l’últim dia de presentació de les ofer-tes. e)  Hora: 12 hores 11.  Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administrativesparticulars. 12.  Despeses d’anuncis: L’import màxim de les despeses de publicitat de lalicitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 500,00 euros. 13.  Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòriai on es poden obtenir els Plecs: http://www.sarral.altanet.orgSarral, 18 de setembre de 2012Josep Amill CanelaAlcaldePG-319729  (12.264.055) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45064 CVE-DOGC-A-12269007-2012VIDRERESEDICTEde l’Ajuntament de Vidreres, sobre aprovació del plec de clàusules administrativesparticulars que han de regir un contracte d’obra. La Junta de Govern Local , en sessió ordinària de 18 de setembre de 2012, haaprovat el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracted’obra local ordinària titulada: “ Rehabilitació de l’antic escorxador i ordenacióde l’entorn” amb un pressupost d’execució per contracta de 266.920,12 euros, més56.053,22 euros d’IVA al tipus del 21%, a adjudicar mitjançant procediment obert,declarat de tramitació urgent. D’acord amb el que disposa l’article 277.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28d’abril, amb relació a l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’exposenal públic en els taulers municipals, web municipal , BOPG i DOGC pel termini de10 dies, a comptar de l’endemà de la última publicació. L’expedient es podrà consultar a la secretaria municipal, de 9.00 a 14.00 h., dedilluns a divendres.Vidreres, 20 de setembre de 2012Jordi Camps VicenteAlcalde presidentPG-319826  (12.269.007) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45065 CVE-DOGC-A-12264049-2012VILADRAUANUNCIde l’Ajuntament de Viladrau, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres. En el Ple de l’Ajuntament de Viladrau de data 3 de setembre de 2012, s’ha aprovatdefinitivament el Projecte d’obra municipal ordinària titulat “Remodelació de laPlaça Major”, redactat per l’arquitecte Sr. Claudi Martínez Borrell, amb un pres-supost de 389.213,87 € més IVA. La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 38.2 del Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels enslocals. Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeixinterposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiude Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la darrerapublicació d’aquest anunci al BOP I DOGC. Alternativament i de forma potestativa,es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en eltermini d’un mes a comptar des del dia següent d’aquella mateixa publicació.Viladrau, 17 de setembre de 2012Francesc X. Bellvehí BusquetsAlcaldePG-319712  (12.264.049) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45066 CVE-DOGC-A-12264059-2012VILANOVA DE L’AGUDAANUNCIde l’Ajuntament de Vilanova de l’Aguda, sobre aprovació definitiva de diversesordenances fiscals. Per acord del ple de data 21 de juny de 2012 es va aprovar inicialment: - La modificació de l’actual Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxade cementiri municipal. La seva aprovació definitiva i publicació íntegra, apareix en el número 128 delButlletí Oficial de la Província de Lleida, de 15 de setembre de 2012 Per acord del ple de data 30 de juny de 2012, es va aprovar l’establiment - L’ordenança reguladora de l’administració electrònica La seva aprovació definitiva i publicació íntegra, apareix en el número 120 delButlletí Oficial de la Província de Lleida, de 30 d’agost de 2012 La qual cosa es fa pública per a general coneixement.Vilanova de l’Aguda, 19 de setembre de 2012Montserrat Fornells SoléAlcaldessaPG-319735  (12.264.059) * Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45067 CVE-DOGC-A-12264054-2012CONSELLSCOMARCALSPALLARS JUSSÀEDICTEdel Consell Comarcal del Pallars Jussà, sobre aprovació inicial d’una memòria. Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà del dia7 d’agost de 2012, es va aprovar inicialment la memòria anomenada “ Honorarisde redacció del projecte per a l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici CITA “,amb un pressupost que ascendeix a un import total de 23.050 € amb l’IVA inclòs,redactada per l’enginyer industrial German Palacín Fornons. De conformitat amb el que disposen l’article 235.2 del Text Refòs de la Llei 8/87,de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.1 del Decret179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveisdels ens locals, s’exposa al públic perquè es pugui examinar i s’hi puguin presentarreclamacions, pel termini de 30 dies naturals, a comptar des de la data de publicacióen el BOP i en el DOGC. Si transcorre aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació en contra,aquest projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar capaltre acord.Tremp, 24 d’agost de 2012Joan Ubach IsantaPresidentPG-319732  (12.264.054) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45068 CVE-DOGC-A-12264057-2012PALLARS JUSSÀEDICTEdel Consell Comarcal del Pallars Jussà, sobre aprovació d’un conveni. Per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà del dia 7d’agost de 2012, es va acordar aprovar el text del conveni marc interadministratiude col.laboració en matèria informàtica entre el Consell Comarcal del Tarragonési els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, PallarsSobirà i Solsonès. De conformitat amb el que disposa l’article 185.3 de la Llei 10/2011, de 29 dedesembre de simplificació i millorament de la regulació normativa , s’exposa alpúblic.Tremp, 24 d’agost de 2012Joan Ubach IsantaPresidentPG-319733  (12.264.057) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45069 CVE-DOGC-A-12264058-2012PALLARS JUSSÀANUNCIdel Consell Comarcal del Pallars Jussà, sobre aprovació de les bases d’un con-curs. La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en l’exercici de lescompetències que li atribueix l’article 16, del Reglament òrganic i de funcionamentdels òrgans de govern del Consell, va acordar, aprovar les Bases del Concurs deCartells Festipallars, publicades en el BOP núm. 110 de 9 d’agost de 2012.Tremp, 18 de setembre de 2012Joan Ubach IsantaPresidentPG-319734  (12.264.058) * Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45070 CVE-DOGC-A-12264063-2012DIPUTACIONSBARCELONAANUNCIde la Diputació de Barcelona, sobre nomenament de personal eventual. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de data 27 d’agost de 2012s’ha resolt el nomenament de la Sra. Sílvia CALELLE LAGARES com a personaleventual d’assessorament especial, amb un codi retributiu N6 i establint-se com adata d’inici d’aquest nomenament el 27 d’agost de 2012. Aquest fet s’ha de procedira publicar en el DOGC d’acord amb la normativa vigent.Barcelona, 3 de setembre de 2012Eva Comellas BatetSecretària delegadaPG-319708  (12.264.063) Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45071 CVE-DOGC-A-12264061-2012BARCELONAANUNCIde la Diputació de Barcelona, sobre nomenament de personal eventual. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de data 3 de setembre de2012 s’ha resolt el nomenament del Sr. Francesc DE LA TORRE ESCOBAR com apersonal eventual d’assessorament especial, amb un codi retributiu N6 i establint-secom a data d’inici d’aquest nomenament l’1 de setembre de 2012. Aquest fet s’ha deprocedir a publicar en el BOPB d’acord amb la normativa vigent.Barcelona, 13 de setembre de 2012Eva Comellas BatetSecretària delegadaPG-319707  (12.264.061) * Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45072 CVE-DOGC-A-12264064-2012ALTRESORGANISMESMANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER LA MÚSICAA LES GARRIGUESANUNCIde la Mancomunitat de Municipis per la Música a les Garrigues, sobre aprovaciódefinitiva d’una ordenança. Es fa públic que l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis per laMúsica a les Garrigues, en la sessió realitzada el 17 de juliol de 2012, va aprovarinicialment l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis demúsica i d’activitats musicals de la Mancomunitat de Municipis per la Música ales Garrigues. Realitzat el tràmit d’informació pública s’ha procedit a la publicació del textíntegre de l’Ordenança, la qual ha esdevingut aprovada definitivament. D’acord amb el que disposa l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pelqual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, es fa públicque el text íntegre de l’Odenança fiscal ha estat publicat en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Lleida núm.119 de 28 d’agost de 2012.Les Borges Blanques, 14 de setembre de 2012Enric Mir i PifarréPresidentPG-319706  (12.264.064) * Anuncis de l’Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • DOGC 6221 – 27.9.2012   45073ANUNCISde l’Administració de justícia CVE-DOGC-A-12264041-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona, sobre actuacions de judiciverbal (exp. 960/2011). JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 5 BADALONA (ANT.CI-9) JUICIO 960/2011 Juicio verbal PARTE DEMANDANTE Jordi Molet Canal PARTE DEMANDADA ROLL-SPORT, S.L SOBRE Juicio Verbal: por cuantía En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la partedemandada, por providencia de fecha de hoy el señor Juez, de conformidad con lodispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia deNOTIFICACION SENTENCIA dictada en fecha 7 de marzo/2012 al demandadoROLL SPORT SL..SENTENCIA Nº 44/12En Badalona a 6 de marzo de 2012 MIREIA ALARCÓN UBIERNA, Magistrada-Juez del Juzgado de PrimeraInstancia número 5 de Badalona, habiendo visto los autos del Juicio Verbal nº 960/11seguidos a instancia de JORDI MOLET CANAL, representada por el ProcuradorMontserrat Salgado, asistido del Letrado Manuel Monllaó contra ROLL SPORTS.L., declarada en rebeldía, en el ejercicio de las Potestades que le atribuyen laConstitución y las Leyes de España dicta la presente resolución, que se basa enlos siguientes:FALLO ESTIMO la demanda deducida por JORDI MOLET CANAL contra ROLL SPORTS.L.y, en consecuencia, condeno a la demandada a pagar a la actora 1.306,64.- eurosmás los intereses moratorios conforme a la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por laque se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comer-ciales. Todo ello con imposición de costas a la demandada. Así, juzgando definitivamente en esta instancia y por esta mi Sentencia, de laque se unirá certificación a la causa, y contra la que no cabe recurso, lo pronuncio,mando y firmo.Badalona, 12 de marzo de 2012El secretario judicial, firma ilegiblePG-310215  (12.264.041) http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45074 CVE-DOGC-A-12264060-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona, sobre actuacions de proce-diment ordinari (exp. 519/2011).Procedimiento Procedimiento ordinario 519/2011 Sección 5AParte demandante AGENCIA DE L’HAGITATGE DE CATALUNYAProcurador EULALIA RIGOL TRULLOLSParte demandada CENTRO CULTURAL DE FUTBOL SANT ROC Angel Martinez Guinalíu, Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 13Barcelona, HACE SABER:HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 519/2011 actuaciones de Procedimi-ento ordinario a intancia de AGENCIA DE L’HAGITATGE DE CATALUNYArepresentada por la Procuradora EULALIA RIGOL TRULLOLS contra CENTROCULTURAL DE FUTBOL SANT ROC, en los que en resolución dictada en el díade la fecha se ha acordado notificar por edictos a la demandada declarada en rebeldíaCENTRO CULTURAL DE FUTBOL SANT ROC por ignorarse su paradero, lasentencia dictada en fecha 2 de marzo de 2012 cuyo encabezamiento y fallo es deltenor literal siguiente:SENTENCIA NÚM. 55/2012En Barcelona, a 2 de Marzo de dos mil doce. VISTOS por DOÑA MARTA MONTAÑES DELMAS, Magistrada Juez delJuzgado de Primera Instancia número trece de los de Barcelona, los presentes au-tos de JUICIO ORDINARIO, seguidos con el número 519/11, sobre resolución decontrato de arrendamiento por no uso a instancia de Doña Eulalia Rigol Trullols, ennombre y representación de L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYAdefendida por la Letrado Doña Marta Tarrida Planas, contra CENTRO CULTURALDE FUTBOL SANT ROC, procede dictar la presente resolución,FALLO Que estimando totalmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tri-bunales, Doña Eulalia Rigol Trullols, en nombre y representación de L’AGENCIADE L’HABITATGE DE CATALUNYA sobre resolución de contrato de arrendami-ento por no uso, contra CENTRO CULTURAL DE FUTBOL SANT ROC, debodeclarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento de local de negocio situadoen Badalona, calle de Jerez de la Frontera, 9, local 47 Grup Sant Roc de fecha 13 deFebrero de 2001, y en su virtud, debo condenar a la demandada a que, dentro delplazo previsto en la Ley, desaloje y deje libre, vacuo y expedito a libre disposiciónde la parte actora, el inmueble de autos, apercibiéndole de lanzamiento a su costacaso de no verificar dicha desocupación en el plazo legalmente determinado, asícomo al pago de las costas. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no esfirme, y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN del que co-nocerá la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso se interpondrá por mediode escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contadosdesde el día siguiente al de su notificación, exponiendo las alegaciones en que sebase tal impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de lospronunciamientos que impugna (Art. 458 LEC), previa constitución del depósitoque prevé la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ en la redacción dadapor la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre. Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45075 CVE-DOGC-A-12264060-2012 Y para que sirva de notificación en forma a la demandada CENTRO CULTURALDE FUTBOL SANT ROC en ignorado paradero, se extiende el presente, para supublicación en el DOGC.Barcelona, 19 de junio de 2012El secretario judicial, firma ilegiblePG-316560  (12.264.060) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45076 CVE-DOGC-A-12264040-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona, sobre actuacions de judiciordinari (exp. 1259/2010).Juzgado Primera Instancia 50 BarcelonaJuicio: Procedimiento ordinario / 1259/2010Sobre: Juicio Ordinario. Otros supuestosParte demandante/ejecutante: AGFA GEVAERT, S.A.U.Procurador: IVO RANERA CAHISAbogado:Parte demandada/ejecutada: ASSOCIATED MANAGERS FOR DESIGN, S.L.Procurador:Abogado: En el referido juicio se ha dictado en fecha 7 de junio de 2011 la sentencia con-denatoria siguiente:“JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIANÚMERO 50 DEBARCELONA  PO 1259/10-D1SENTENCIABarcelona, 7 de junio de 2011 Don Sergio Fernández Iglesias, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancianúmero 50 de Barcelona, habiendo visto estos autos concluidos ante el mismo ainstancia del procurador don Ivo Ranera Cahis, actuando en representación de lamercantil AGFA GEVAERT, S.A.U., con dirección de los letrados don RaimonTagliavini y doña Irache Agulló Pascual, contra ASSOCIATED MANAGERSFOR DESIGN, S.L., en rebeldía en este proceso declarativo ordinario, que versasobre resolución de contrato de arrendamiento de bienes muebles y reclamaciónpecuniaria, y en el que se dicta esta resolución, en nombre de S.M. el Rey de España,conforme a los siguientes antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos.FALLO Estimo parcialmente la demanda formulada por la representación procesal dela mercantil AGFA GEVAERT, S.A. contra ASSOCIATED MANAGERS FORDESIGN, S.L., y declaro resuelto el contrato de arrendamiento de equipos rela-cionados con las artes gráficas suscrito en fecha 1 de febrero de 2008 entre la de-mandante y ASSOCIATED MANAGERS FOR DESIGN, S. LIMITADA. Declarola obligación de ASSOCIATED MANAGERS FOR DESIGN, S.L., de restituira AGFA GEVAERT, S.A.U. los equipos arrendados, y la obligación, en su caso,de pagar 196 € por cada día de retraso en la devolución de los mismos, conformea lo expuesto anteriormente en esta resolución, y condeno a idéntica demandadaa cumplir dichas obligaciones de restitución y eventual de dinero por retraso endicha restitución. Absuelvo a la sociedad demandada del resto de pedimentosdeclarativo y de condena del suplico actor ya referidos, letra “c” de dicho suplico.Sin especial imposición de las costas procesales, abonando cada parte las causadasa su instancia, y las comunes por mitad. Contra esta resolución cabe interponerrecurso de apelación, que se preparará en el término preclusivo de cinco días legal,para interponerse luego conforme a la tramitación prevista en los arts. 457ss LEC,siendo resuelto por Para ello será necesario constituir el depósito judicial al que serefiere la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. Notifíquese esta sentencia a laspartes en forma legal, en atención a lo previsto en , en especial en su art. 497.2, encuanto a la demandada rebelde. Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45077 CVE-DOGC-A-12264040-2012 Así por esta mi sentencia, que se inscribirá en el sentenciario correspondiente,previo su testimonio fehaciente en autos, juzgando definitivamente en primerainstancia, lo pronuncio, mando y firmo.” De acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, heacordado notificar la citada resolución al demandado ASSOCIATED MANAGERSFOR DESIGN, S.L. publicando un extracto de la misma por medio de este edictoque se publicará en el DOGC.Barcelona, 22 de junio de 2012El secretario judicial, firma ilegiblePG-316742  (12.264.040) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45078 CVE-DOGC-A-12257058-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilafranca del Penedès, sobre actuacionsde judici verbal (exp. 970/2008). Juzgado de Primera Instancia 2 de Vilafranca del Penedès. Juicio 970/2008 Juicio Verbal Parte demandante: Fusteria Carpen S.L. Parte Demanda: Ibrahim Ben Yahia Sobre Juicio Verbal En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo particular debidamentetestimoniado es el siguiente: Doña Nuria Valladares Fernández-Juez del Juzgado de Primera Instancia nºdos de Vilafranca del Penedés y su partido, ha visto los presentes autos de PRO-CEDIMIENTO VERBAL nº 970/2008, seguido entre partes, de una como actoraFUSTERIA CARPEN S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Sra.Isabel Pallerola Font y de otra como demandada IBRAHIM BEN YAHIA, sobreRECLAMACION DE CANTIDAD.FALLO Que estimando la demanda presentada por la procuradora de los TribunalesIsabel Pallerola Font en nombre y representación de Fusteria Carpen S.L. contraIbrahim Ben Yahia en la persona de su legal representante o tutor, debo condenary condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de SETECIENTOSVEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMO (720,51 euros ), así comolos intereses y costas procesales. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Apelación ante la Ilma Audi-encia Provincial de Barcelona en el plazo de CINCO Dias desde su notificación,previa consignación de 50 Euros en la cuenta del expediente, de conformidad conlo ordenado en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009. En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parteejcutada por resolución de fecha de hoy, de conformidad con lo dispuesto en losartículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamjiento Civil, ha acordado lapublicación del presente e dicto para llevar a efecto la diligencia de notificación.Vilafranca del Penedès, 25 de junio de 2012La secretaria judicial, firma ilegiblePG-319286  (12.257.058) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45079 CVE-DOGC-A-12264032-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona, sobre actuacions de proce-diment ordinari (exp. 757/2010). Dña. Maria Luisa Casado Calonge Secretaria Judicial del Juzgado PrimeraInstancia 56 Barcelona.HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 757/2010-C actuaciones de Proce-dimiento Ordinario a instancia de VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN, E.F.C.,S.A. representado por el Procurador Sr. IVO RANERA CAHIS contra SERVICIOSCORSO 8000, S.L. sobre ordinarios en los que en resolución dictada en fecha dehoy se ha acordado notificar por edictos a SERVICIOS CORSO 8000, S.L. porignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literalsiguiente:SENTENCIA 141/12En Barcelona, a veinticinco de Junio de dos mil doce. Vistos por la IIma. Sra. DOÑA MATILDE VICENTE DOAZ, Magistrada-Juezdel Juzgado de Primera Instancia número 56 de Barcelona los presentes autos deprocedimiento ordinario seguido con el número 757/2010 entre partes, de una, comodemandante, la entidad mercantil VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN, E.F.C.,S.A, representada por el Procurador DON IVO RANERA CAHIS y defendidapor el letrado DON AMALIO MIRALLES GOMEZ y de otra, como demandada,SERVICIOS CORSO 8000, S.L., en situación de rebeldía procesal.FALLO Estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales DON IVORANERA CAHIS en nombre y representación de VFS FINANCIAL SERVICESSPAIN, E.F.C., S.A., condeno a SERVICIOS CORSO 8000, S.L a: a)  pagar a la actora la cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE EU-ROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (19.120,77€). El interés de demoradel 2% mensual de las cuotas que conforman la anterior cantidad con la siguientefórmula: cantidad impagada por tipo de interés pactado por tiempo transcurridoen días dividido entre 36.500 euros, desde la fecha de sus respectivos vencimientoshasta su pago. b)  Pagar a la actora la cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRESEUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (1853,69€). c)  Entregar a la actora el vehículo marca VOLVO, modelo CAMIÓN FM T4X2 440, con número de chasis o bastidor YV2JS02A37B461847 y con matrícula0849 FPX. d)  pagar las costas del procedimiento Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veintedías ante este Juzgado.” Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIO CORSO 8000, S.L.en ignorado paradero libro el presente.Barcelona, 29 de junio de 2012La secretaria judicial, firma ilegiblePG-319012  (12.264.032) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45080 CVE-DOGC-A-12264039-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 35 de Barcelona, sobre actuacions de judiciverbal (exp. 314/2012-A1). JAIME ILLA PUJALS Secretario del Juzgado de Primera Instancia nº 35 deBarcelona, HAGO SABER: Que en este Juzgado se siguen autos de JUICIO VERBAL314/2012A1, a instancia de GESTIÓN DE PARTICIPACIONES FORUM, S.P.C.contra Natalia Mariela Fernández, sobre reclamación de cantidad, en los que en fecha12 de julio de 2.012, se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:FALLO Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. IVO RANERACAHIS, en nombre y representación de GESTIÓN DE PARTICIPACIONES FO-RUM, S.P.C., debo condenar y condeno a que la demandada, NATALIA MARIELAFERNÁNDEZ, abone al actor la suma de 703,10 euros, con intereses legales desdela interpelación judicial (27/02/2.012), y costas. Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe la interposición de recursoalguno (Art. 455 LEC). Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principalesy llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado. Y para que sirva de notificación de sentencia a NATALIA MARIELA FER-NANDEZ, libro en presente.Barcelona, 13 de julio de 2012El secretario, firma ilegiblePG-317539  (12.264.039) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45081 CVE-DOGC-A-12264037-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judiciverbal (exp. 1379/2011).Procedimiento Juicio verbal 1379/2011 Sección BParte demandante GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.Procurador IVO RANERA CAHISParte demandada Emilio Antonio Jiménez Recio y José Cruz Cedeño Suárez D/ña. Silvia Cañete Carmona Secretaria en sustitución del Juzgado PrimeraInstancia 5 BarcelonaHAGO SABER: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1379/2011 actuaciones de Juicioverbal a instancia de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. representado porel Procurador Sr. IVO RANERA CAHIS contra Emilio Antonio Jiménez Recioy José Cruz Cedeño Suárez sobre Juicio Verbal en los que en resolución dictadael dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a Emilio Antonio JiménezRecio por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es deltenor literal siguiente:“SENTENCIA nº 147/2012Magistrado Juez José María Mata de AntonioBarcelona, cuatro de julio de dos mil doce. Vistos por mí, José María Mata de Antonio, Magistrado Juez titular del Juzgadode Primera Instancia Nº Cinco de los de la ciudad de Barcelona, los autos de JuicioVerbal seguidos con el nº 1.379/2011-B entre GAS NATURAL SERVICIOS, SDG,S.A., representada por el procurador D. Ivo Ranera Cahís y defendido por la letradaDª María Llorens Delgado, como parte actora y D. EMILIO ANTONIO JIMÉNEZRECIO y D. JOSÉ CRUZ CEDEÑO SUÁREZ, como demandados, dicto estaresolución con base en los siguientesFALLO Que estimo parcialmente la demanda formulada por procurador Sr. Ranera Cahís,en nombre y representación de la entidad Gas Natural Servicios SDG, S.A. contraD. Emilio Antonio Jiménez Recio y contra D. José Cruz Cedeño Suárez, declaroresuelto el contrato de suministro de gas suscrito para el consumo de la vivienda sitaen Barcelona, Avda. Meridiana, nº 342, 3º B con D. Emilio Antonio Jiménez Recioy condeno al demandado Sr. Jiménez Recio a pasar por tal declaración y a pagar a laactora la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTI-DÓS CÉNTIMOS (436,22 €) y al codemandado Sr. Cedeño Suárez a pagar a la actorala cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIÚNCÉNTIMOS (747,21 €), más los intereses legales correspondientes en cada caso desdela fecha de interposición de la demanda; y absolviendo a los demandados del resto delos pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Y todo ello, con condena encostas al demandado Sr. Jiménez Recio, que deberá asumir la mitad de las causadasen el pleito, siendo la otra mitad a cargo de la parte actora. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la mismaes firme al no caber contra ella recurso (artículo 455 de la LEC). Así lo acuerda y firma por esta sentencia, juzgando definitivamente en estainstancia, José María Mata de Antonio, Magistrado Juez titular del Juzgado dePrimera Instancia nº Cinco de Barcelona.” Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45082 CVE-DOGC-A-12264037-2012 Y para que sirva de notificación al demandado Emilio Antonio Jiménez Recioen ignorado paradero libro el presente.Barcelona, 18 de julio de 2012La secretaria en sustitución, firma ilegiblePG-317819  (12.264.037) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45083 CVE-DOGC-A-12264036-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actua-cions de judici verbal (exp. 306/2012).Procedimiento Juicio verbal 306/2012 Sección 3ªParte demandante GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.Procurador IVO RANERA CAHISParte demandada Maria Dolores Galindo Camacho En autos de juicio Juicio verbal Sección 3ª seguidos en este Juzgado con el núm.306/2012 a instancia de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. contra MariaDolores Galindo Camacho se ha dictado resolución de esta fecha que contiene elsiguiente particular:Nº 116/2012SENTENCIA En la ciudad de L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT, a diecisiete de mayo dedos mil doce. Vistos, por mí, Guadalupe Iglesias Rosado, juez sustituto del Juzgado de PrimeraInstancia núm. SIETE de los de este partido judicial, los presentes autos de juicioVERBAL reseñado al margen, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, RESO-LUCIÓN DE CONTRATO Y RETIRADA DE CONTADOR, seguidos a instanciade GAS NATURAL SERVICIOS, S.D.G, S.A., representado/a por el/ Ivo RaneraCahís y asistida por el Letrado d./dña. Carles Majó Casas; contra d./dña. MARÍADOLORES GALINDO CAMACHO, declarada en rebeldía Administrando justicia en nombre de S.M. el Rey, dicto la presente resoluciónsobre la base de lo siguiente:FALLO QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda promovidapor GAS NATURAL SERVICIOS, S.D.G, S.A., contra d./dña. MARÍA DOLO-RES GALINDO CAMACHO, declarado/a en situación procesal de rebeldía, y, enconsecuencia, 1.- DEBO DECLARAR Y DECLARO RESUELTO, POR INCUMPLIMIENTOIMPUTABLE A suscrito para la vivienda sita en la calle Avenida Severo Ochoanúm. 109, piso 1º, de L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT que vinculaba a loslitigantes, así mismo, 2.- DEBO DE CONDENAR Y CONDENO A d./dña. MARÍA DOLORESGALINDO CAMACHO a pagar la actora la cantidad de MIL SEISCIENTOSEUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.600,46 €), por elgas consumido y no abonado. 3.- DEBO DE CONDENAR Y CONDENO a d./dña. MARÍA DOLORESGALINDO CAMACHO a abonar a GAS NATURAL SERVICIOS, S.D.G, S.A.,previa toma de la lectura correspondiente, el importe del consumo de gas que sehaya producido y se produzca desde la última lectura facturada, y hasta el momentode proceder a desconectar el contador, y al precio correspondiente a la tarifa vi-gente, a la que habrá de sumar las tarifas fijas, alquiler del contador e impuestosestablecidos en dicho momento.. Para su cálculo la compañía actora en el momento de la desconexión deberáacompañar certificado de la lectura que se computa en la última factura acom-pañada a la demanda. Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45084 CVE-DOGC-A-12264036-2012 4.- CONDENO TAMBIÉN A devengados desde el 17 de diciembre de 2011 y hastala fecha de la presente resolución, y desde la fecha de la presente resolución y hastasu completo pago, se aplicará los intereses de la mora procesal con el devengo de uninterés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Los citados intereses legales no se aplicarán a la cantidad que resulte en la lecturaque se verifique en el momento de la desconexión, importe éste último al que se leaplicará sólo los intereses del art. 576 de la LEC. 5.- CONDENO, así mismo, a la parte demandada a que permita la entrada aldomicilio suministrado, sito en la Avenida Severo Ochoa núm. 109, piso 1º,, de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, y en caso de denegación del permiso AUTO-RIZO JUNTO CON LOS TÉCNICOS DE GAS NATURAL QUE LA ACTORADESIGNE, CON A tal efecto expídase el oportuno mandamiento judicial. 5.- Finalmente, condeno a la demandada al pago de las costas causadas en estainstancia. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firmey que contra la misma pueden interponerse RECURSO DE APELACIÓN ante esteJuzgado, dentro del PLAZO DE VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente ala notificación de esta resolución. En la interposición del recurso el apelante deberáexponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resoluciónapelada y los pronunciamientos que impugna, todo ello de conformidad con el art.458 y ss. de la LEC, según redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, demedidas de agilización procesal. Igualmente se advierte e informa que cualesquiera de las partes, en caso derecurrir, deberán tener en cuenta que es preceptivo realizar el depósito a que serefiere la Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley Orgánica 1/ 2009. de 3de noviembre. Inclúyase la presente en el Libro de Sentencias poniendo en las actuacionescertificación de la misma. Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autosquedando el original en el legajo, definitivamente juzgado en primera instancia, lapronuncio, mando y firmo. E./ Y para que sirva de notificación a la demandada Maria Dolores Galindo Camacho,expido la presente cédula.L’Hospitalet de Llobregat, 20 de julio de 2012La secretaria judicial, firma ilegiblePG-317817  (12.264.036) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45085 CVE-DOGC-A-12264033-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona, sobre actuacions de judiciverbal (exp. 1478/2010-C2).Juzgado Primera Instancia 50 BarcelonaJuicio: Juicio verbal / 1478/2010-C2Sobre: Juicio Verbal: por cuantíaParte demandante/ejecutante: MARFRANC SLProcurador: FCO. JAVIER RANERA CAHISParte demandada/ejecutada: Alejandro Asensio Acero En el referido juicio se ha dictado en fecha 8 de junio de 2012 la sentencia con-denatoria siguiente:“JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIANÚMERO 50 DE BARCELONAJV 1478/10-C2SENTENCIA nº 117/2012Barcelona, 8 de junio de 2012 Don Sergio Fernández Iglesias, magistrado titular del Juzgado de PrimeraInstancia número 50 de Barcelona, habiendo visto estos autos concluidos ante elmismo a instancia del procurador don Francisco Javier Ranera Cahis, actuandoen representación de MAR-FRANC, S.L., con dirección del letrado don ManuelFernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, contra don ALEJANDRO ASEN-SIO ACERO, en rebeldía procesal, que versa sobre reclamación de cantidad, en elque se dicta esta resolución, en nombre de S.M. el Rey, conforme a los siguientesantecedentes fácticos y fundamentos jurídicos.FALLO Estimo parcialmente la demanda formulada por la representación procesal deMAR-FRANC, S.L. contra don ALEJANDRO ASENSIO ACERO, y condenoal demandado al pago a la actora de la suma de 5.450,56 euros, conforme a lo yaexpuesto, más los intereses legales devengados por esa suma desde la interpelaciónjudicial de dicha deuda. Todo ello sin especial imposición de las costas procesalesa parte alguna. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, en el término preclu-sivo de veinte días legal, respetando las exigencias del art. 458 LEC, siendo resueltopor Para ello será necesario constituir el depósito de cincuenta euros exigido porla D.A. decimoquinta de la LOPJ, según su reforma por la Ley orgánica 1/2009,de 3 de noviembre, en la cuenta de este Juzgado designada a ese efecto, requisitosin el cual no será admitido a trámite. Notifíquese esta sentencia a las partes enforma legal, a la actora en su causídico, y a tenor de lo dispuesto en el art. 497.2 dela L.e.civil, en cuanto al demandado rebelde. Así por esta mi sentencia, que se inscribirá en el sentenciario correspondiente,previo su testimonio fehaciente en autos, juzgando definitivamente en primerainstancia, lo pronuncio, mando y firmo.” De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(LEC), he acordado notificar la citada resolución a D. Alejandro Asensio Aceropublicando un extracto de la misma por medio de este edicto que se publicará enel DOGC. Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45086 CVE-DOGC-A-12264033-2012Barcelona, 23 de julio de 2012El secretario judicial, firma ilegiblePG-318706  (12.264.033) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45087 CVE-DOGC-A-12264034-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, sobre actuacions de proce-diment ordinari (exp. 386/2010).Procedimiento Procedimiento ordinario 386/2010 Sección HParte demandante JOSE ANTONIO RUIZ AVILAProcurador ISIDRO MARIN NAVARROParte demandada TRONCOHOUSE S.L., Jose Olias Fernandez y Patricia GomezCastellanoProcurador SERGI BASTIDA BATLLE y SERGIO CARANDO VICENTE Modesto Casals Delgado, Secretario en sustitución del Juzgado Primera Instancia42 Barcelona, HACE SABER: Que en los autos de Procedimiento ordinario 386/2010 seguidos en este Juzgadoa instantcia de JOSE ANTONIO RUIZ AVILA contra TRONCOHOUSE S.L., JoseOlias Fernandez y Patricia Gomez Castellano, ha recaído la siguiente resolución:SENTENCIA Nº 157/2012En Barcelona, a 23 de julio de 2012. Anna María Ninot Martínez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancianum. 42 de Barcelona, ha visto los autos de Juicio Ordinario nº 386/2010, promo-vidos por JOSÉ ANTONIO RUIZ ÁVILA representado por el Procurador IsidroMarín Navarro y defendido por el Letrado Javier de Quintana Justafré, contraJOSÉ OLIAS FERNÁNDEZ representado por el Procurador Sergi Bastida Batlley defendido por el Letrado Javier Martínez Zorrilla, contra PATRICIA GÓMEZCASTELLANO representada por el Procurador Sergio Carando Castellano ydefendida por el Letrado Miquel Garriga Plana, y contra TRONCOHOUSE SL ensituación procesal de rebeldía.FALLO ESTIMANDO la demanda interpuesta por JOSÉ OLIAS FERNÁNDEZ contraTRONCOHOUSE SL, declaro resuelto el contrato suscrito por las partes en fecha13 de diciembre de 2007, declaro que la demandada sólo ha ejecutado el 20% dela obra contratada y condeno a TRONCOHOUSE SL a reintegrar al actor la can-tidad de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON CUATROCÉNTIMOS (108.903,04 €), más el interés correspondiente desde la fecha deinterposición de la demanda. ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por JOSÉ ANTONIORUIZ AVILA, condeno a TRONCOHOUSE SL a abonar al actor la cantidad deCUARENTA Y NUEVE MIL EUROS (49.000 €) más el interés legal correspon-diente desde la fecha de interposición de la demanda, y absuelvo a JOSÉ OLIASFERNÁNDEZ y PATRICIA GÓMEZ CASTELLANO de los pedimentos conte-nidos en la demanda. Se imponen las costas a TRONCHOUSE, salvo las causadasa instancia de los demandados absueltos respecto de las cuales no se hace pronun-ciamiento alguno. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término deveinte días a contar desde su notificación en la forma establecida en la Ley deEnjuiciamiento Civil. Se advierte a las partes de la necesidad de consignar la cantidad de 50 euros enla cuenta de consignaciones de este Juzgado para que se tenga por preparado elrecurso de apelación, sin cuyo requisito no se admitirá la impugnación. Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45088 CVE-DOGC-A-12264034-2012 Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a losautos, lo pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación al demandado TRONCOHOUSE S.L., en igno-rado paradero, expido y firmo la presente.Barcelona, 24 de julio de 2012El secretario en sustitución, firma ilegiblePG-317938  (12.264.034) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45089 CVE-DOGC-A-12264031-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona, sobre actuacions de judiciverbal (exp. 216/2012).Procedimiento Juicio verbal 216/2012 Sección DParte demandante GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.Procurador FCO. JAVIER RANERA CAHISParte demandada Eulalia Tristante García D/ña. Celso Gonzalez Voces Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia5 Badalona (ant.CI-9)HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 216/2012 actuaciones de Juicio verbala instancia de GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. representado por el Procu-rador/a Sr/a. FCO. JAVIER RANERA CAHIS en los que en resolución dictada eldia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a Dª EULALIA TRISTANTEGARCIA por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo esdel tenor literal siguiente:SENTENCIA 105/12En Badalona a 29 de mayo de 2012 MIREIA ALARCÓN UBIERNA, Magistrada-Juez del Juzgado de PrimeraInstancia número 5 de Badalona, habiendo visto los autos del Juicio Verbal nº 216/12seguidos a instancia de GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. , representadopor el Procurador Francesc Xavier Ranera, asistido del Letrado Felipe Pérez, enejercicio de acción de resolución contractual y reclamación de cantidad, contraEULALIA TRISTANTE GARCIA, declarada en rebeldía, en el ejercicio de lasPotestades que le atribuyen la Constitución y las Leyes de España dicta la presenteresolución, que se basa en los siguientes:.../...FALLO ESTIMO la demanda deducida por GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.ontra EULALIA TRISTANTE GARCIA y, en consecuencia, DECLARO RE-SUELTO el contrato de suministro de gas para consumo en la vivienda sita enC/Amadeu Vives nº28 bajos de Badalona, y CONDENO a dicha demandada aque pague a la actora la cantidad de 1.532,22.- euros, más los intereses legales dedicha cantidad desde la interpelación judicial, así como al pago de la suma que sefijará en ejecución de sentencia, resultante de la facturación comprendida entre laúltima lectura facturada de 1.589.- m3 de gas y la que se realizará en el momentode desconexión del contador al precio de la tarifa vigente. Asimismo condeno ala demandada a permitir la entrada en el domicilio sito en C/Amadeu Vives nº28bajos de Badalona por parte de los empleados de la entidad demandante, a fin deque realicen la lectura del contador de gas instalado en el interior de la vivienda yprocedan a la privación del suministro, mediante desconexión y retirada del apa-rato contador, con apercibimiento al demandado de que, en caso de no permitir laentrada de los operarios, se librará mandamiento de entrada para que, en el día yhora que al efecto se señale, se constituya la comisión judicial en el mismo, asistidade la parte actora a fin de que por personal técnico de la Compañía se proceda a laprivación de suministro, desmontando el contador. Todo ello con imposición de las costas causadas a la parte demandada. Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45090 CVE-DOGC-A-12264031-2012 Así, juzgando definitivamente en esta instancia y por esta mi Sentencia, de laque se unirá certificación a la causa, y contra la que no cabe recurso, lo pronuncio,mando y firmo. Y para que sirva de notificación al demandado Dª EULALIA TRISTANTEGARCIA en ignorado paradero libro el presente.Badalona, 27 de julio de 2012El secretario judicial, firma ilegiblePG-319353  (12.264.031) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45091 CVE-DOGC-A-12264029-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Igualada, sobre procediment ordinari(exp. 851/2010).Procedimiento Procedimiento ordinario 851/2010Parte demandante BANCO POPULAR ESPAÑOL DE CREDITO SAProcurador MªREMEI PUIGVERT ROMAGUERAParte demandada OBRAS Y SERVICIOS JUAN RAMON, S.L. D/Dª Carmen de Pedro Sanz Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Igualada HAGO SABER: Que en el proceso Procedimiento ordinario 851/2010 seguidoante este Juzgado a instancia de BANCO POPULAR ESPAÑOL DE CREDITOSA contra OBRAS Y SERVICIOS JUAN RAMON, S.L., se ha dictado la Sentenciade la que a continuación se transcribe la cabecera y parte dispositiva:“”SENTENCIA 157/12En Igualada, a 23 de julio de 2012 Vistos y examinados por Roberto Muelas Cañas, Titular del Juzgado de PrimeraInstancia e Instrucción núm. 1 de Igualada, los autos de Juicio Verbal seguidos conel número 851/2010, relativo a reclamación de cantidad, a instancia de la entidadBanco Español de Crédito, S.A, representada por la Procuradora de Tribunales DoñaRemei Puigvert Pomaguera, contra la Compañía Obras y Servicios Juan RamónS.L, se dicta la siguiente resolución.(...)FALLO Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de Tri-bunales Doña Remei Puigvert Pomaguera en nombre y representación de BancoEspañol de Crédito, S.A, debo condenar y condeno a la compañía Obras y ServiciosJuan Ramón S.L, al abono a la actora de siete mil setecientos sesenta y nueve euroscon cuarenta y cuatro céntimos (7.769,44 euros), así como a los intereses devengadosdesde la fecha de reclamación extrajudicial de aquella cantidad. Se condena a la demandada al pago de las costas procesales Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la mismano es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veintedías en este Juzgado para su resolución por la Audiencia Provincial de Barcelona. Así lo acuerda Don Roberto Muelas Cañas, Juez del Juzgado de 1ª Instancia eInstrucción nº 1 de Igualada.”” Y para que sirva como notificación a OBRAS Y SERVICIOS JUAN RAMON,S.L. libro este edicto.Igualada, 7 de septiembre de 2012El/la secretario/a judicial, firma ilegiblePG-319592  (12.264.029) Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45092 CVE-DOGC-A-12264030-2012JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIAI INSTRUCCIÓEDICTEdel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de proce-diment ordinari (exp. 1209/2011).Procedimiento Procedimiento ordinario 1209/2011 Sección 4MParte demandante Fernando Salguero LopezProcurador NURIA OLIVER ULLASTRESParte demandada Aich Iucha Rachid Dña. Raquel Molina Borras Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia4 BarcelonaHAGO SABER: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1209/2011 actuaciones de Proce-dimiento ordinario a instancia de Fernando Salguero Lopez representado por laProcuradora NURIA OLIVER ULLASTRES contra Aich Iucha Rachid en los queen resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a AichIucha Rachid por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y falloes del tenor literal siguiente:AUTOS NUMERO 1209/2011/4JDO 1ª INSTANCIA 4 BCN El Ilmo.Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia numero Cuatro de esta ciudad,DON FERNANDO CARLOS DE VALDIVIA GONZALEZ, ha visto los autos1209/2011, de juicio Ordinario, a instancia de DON FERNANDO SALGUEROLOPEZ, que esta defendido por el Letrado DOÑA LIDIA ROFES y representadopor el Procurador DOÑA NURIA OLIVER ULLASTRES, contra AICH IUCHARACHID , pronuncia la siguiente,SENTENCIA nº 159/2012En Barcelona a 27 de junio de 2012FALLO Estimo la demanda deducida por la postulación procesal de DON FERNANDOSALGUERO LOPEZ y condeno a AICH IUCHA RACHID a pasar por la siguienteresolución: declaro resuelto el contrato de compraventa de fecha 29 de julio de2009, a la devolución del objeto, el derecho del actor de hacerse suyas los importespagados como indemnización, costas. Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio a la causa y contra la quecabe recurso de apelación ante este juzgado en el termino de veinte días para suulterior resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, definitivamentejuzgando, la pronuncio mando y firmo. Hágase saber a las partes que como requisito de admisibilidad de dicho recursodebe proceder con carácter previo a depositar en la cuenta de depósitos y consig-naciones numero 0537 0000 00 1209 11 de este juzgado la cantidad de 50 Euros Y para que sirva de notificación al demandado Aich Iucha Rachid en ignoradoparadero libro el presente.Barcelona, 13 de septiembre de 2012La secretaria judicial, firma ilegiblePG-319532  (12.264.030) * Anuncis de l’Administració de justícia http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • DOGC 6221 – 27.9.2012   45093ANUNCISdiversos CVE-DOGC-A-12269006-2012AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONAANUNCIde l’Agència de Salut Pública de Barcelona, sobre licitació d’un contracte de serveisd’agents de salut comunitària per al Servei d’Epidemiologia. Per fer públic que a la pàgina web de l’Agència http://www.aspb.cat/quefem/no-vetats_proveidors.htm hi ha els plecs de clàusules administratives particulars iprescripcions tècniques que han de regir el procediment obert, per a l’adjudicaciódel contracte que seguidament s’especifica:Núm. d’expedient: CONT/2012/396Objecte: contracte de serveis d’Agents de Salut Comunitària pel Servei d’Epidemio-logia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).Tramitació: ordinàriaProcediment: obertForma d’adjudicació: varis criterisData prevista del seu inici: quan es formalitzi el contractePreu del contracte: 95.832,41€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 87.120,37€,pressupost net i 8.712,04€ corresponent a l’IVA al 10%.Valor estimat del contracte: 95.832,41€, IVA no inclòs, tenint en compte l’importde les eventuals modificacions del contracte. Es preveuen modificacions que es detallen a la clàusula 21 del plec de clàusulesadministratives particulars.Garanties a)  Provisional: d’acord amb l’article 103 del TRLSCP no es requereix la consti-tució de garantia provisional. b)  Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació, IVA no inclòsRequisits específics del contractista a)  Classificació: No es requereix per aquest expedient b)  Solvència econòmica, financera: Haver obtingut, durant els 2 últims anysanteriors, un fons de maniobra positiu. c)  Solvència tècnica i professional: Experiència mínima de 3 anys en contractesrelacionats amb l’objecte del contracte.Data límit d’obtenció de la documentació i informació: fins a la data límit depresentació d’ofertes.Presentació d’ofertes: a)  Data límit de presentació: a les 14:00 hores del dia 15 d’octubre de 2012. b)  Documentació que cal presentar: la requerida en el plec de clàusules ad-ministratives particulars, al quadre de característiques del contracte i al plec deprescripcions tècniques. c)  Lloc de presentació: en el Registre General de l’ASPB, Pl. Lesseps 1, 08023Barcelona. d)  Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2mesos. e)  Admissió de variants: Per aquest tipus de contracte no s’admetran variants.Obertura de les ofertes Lloc: Sala de reunions de la 2a. pl. (Pl. Lesseps, 1) Data i hora: 23 d’octubre de 2012 a les 12:30 hores http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45094 CVE-DOGC-A-12269006-2012Criteris d’adjudicació Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàu-sules administratives particulars. Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següentmanera: 1.  Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica:55 punts 2.  Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor:45 puntsDespeses dels anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.Barcelona, 21 de setembre de 2012Marta Salamero GarcíaSecretàriaPG-319825  (12.269.006) Anuncis diversos http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45095 CVE-DOGC-A-12264043-2012COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYAANUNCIdel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, sobre creació d’un fitxer ambdades personals. La Junta de Govern Permanent del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunyaen la sessió de 23 de novembre de 2011 va adoptar, entre d’altres, l’acord de crea-ció d’un fitxer amb dades personals. Per tal de donar publicitat a aquest acord, estranscriu a continuació el text aprovat:DISPOSICIÓ DE CREACIÓ D’UN FITXER QUE CONTÉDADES DE CARÀCTER PERSONAL La present disposició té com a finalitat donar compliment a allò previst pels fitxersde titularitat pública en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, enespecial, el disposat en el Capítol I del Títol IV de la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Capítol I del Títol Vdel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dedesenvolupament de la LOPD 15/1999. Mitjançant la present disposició es formalitza la creació del fitxer que conté dadesde caràcter personal que són titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE TREBALLSOCIAL DE CATALUNYA que serà inscrit posteriorment al Registre de l’AutoritatCatalana de Protecció de Dades. 1.- CREACIÓ DEL FITXER DE COL·LEGIATS 1.  Denominació del Fitxer. El fitxer al qual es refereix aquesta disposició es denomina “CoL·Legiats”. 2.  Finalitat i usos del Fitxer. La finalitat del fitxer és dur a terme les funcions pròpies descrites als articles39, 40 i 41 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades idels col·legis professionals, així com les establertes a l’article 5 dels propis Estatuts(Resolució JUS/2097/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèvi-ament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionalsde la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social deCatalunya, pàgines 46859 i següents del DOGC número 5956, de 5 de setembrede 2011), per exemple garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa,la deontologia, els principis, les competències i funcions propis de la disciplina detreball social, i les bones pràctiques, així com que es respectin els drets i interessosde les persones destinatàries de l’actuació professional. 3.  Persones afectades. El fitxer es refereix a qualsevol persona física que estigui col·legiada, en qualsevolde les diferents modalitats, al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DECATALUNYA. 4.  Procediment de recollida de dades. El sistema d’obtenció de les dades es realitza mitjançant el lliurament de dadesper part dels propis col·legiats a través d’entrevista personalitzada, de forma pre-sencial. 5.  Estructura bàsica del Fitxer. La informació automatitzada del fitxer es troba a la base de dades corporativa,que és el suport específic per a la gestió dels col·legiats. Les dades en suport paper es custodien dins de cadascun dels expedients, al’arxiu de l’entitat. 6.  Tipus de dades personals incloses en el Fitxer. Les dades de caràcter personal incloses en el fitxer són les següents: Anuncis diversos http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45096 CVE-DOGC-A-12264043-2012 -  Dades identificatives: DNI, número de SS, nom i cognoms, adreça postal oelectrònica, telèfon, signatura, imatge, número de registre personal. -  Dades personals: estat civil, dades familiars, data i lloc de naixement, edat,sexe, nacionalitat, llengua. -  Dades acadèmiques: formació i titulació, historial acadèmic, experiènciaprofessional, col·legis o associacions professionals. -  Dades d’ocupació: lloc de treball, historial laboral. -  Dades financeres: assegurances, historial, dades bancàries. -  Dades de transaccions: béns subministrats i/o rebuts, compensacions/indem-nitzacions. -  Dades penals: infraccions penals i/o administratives. 7.  Cessions i transferències de dades previstes. No es preveu cap sortida de dades ni cessió de les dades incloses en aquest fitxer,diferents de les que s’hagin d’efectuar en compliment d’allò establert per la normativavigent, o bé que es tracti d’un requeriment d’informació per via judicial. Les dades de caràcter personal recollides amb la finalitat prevista per aquest fitxer,no seran comunicades a altres Administracions Públiques amb competències sobrematèries diferents, tret que aquesta comunicació tingui per objecte el tractamentposterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques i/o científiques. Les dades podran ser comunicades a un tercer, per al compliment de finalitatsdirectament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari, quanaquest tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica,el desenvolupament, compliment i control de la qual impliqui necessàriament lacomunicació d’aquestes dades i s’utilitzin les dades únicament per a la finalitat quejustifiqui la comunicació. Així mateix, no es considerarà comunicació de les dades, l’accés a les mateixesper compte de tercers, quan aquest accés sigui necessari per a la prestació d’un serveial COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA, que hauràd’estar regulat en un contracte en el qual s’establirà expressament que l’encarregatdel tractament únicament tractarà les dades, d’acord a les instruccions rebudes delresponsable del fitxer. No es preveu cap transferència internacional de dades. 8.  Responsable del Fitxer. El responsable d’aquest fitxer és la Gerència del COL·LEGI OFICIAL DE TRE-BALL SOCIAL DE CATALUNYA. 9.  Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les persones afectades incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i circumstàncies previstos perla Llei Orgànica 15/99, davant de l’òrgan responsable del fitxer al domicili socialdel COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA, al carrerPortaferrissa 18, 1r. 1a. (08002) de Barcelona. 10.  Mesures de seguretat aplicables. Atenent a la naturalesa de les dades contingudes en el fitxer i d’acord a l’establerten el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, s’assigna a aquest fitxer un nivellde seguretat mitjà.Barcelona, 18 de setembre de 2012Núria Carrera i ComesDeganaPG-319688  (12.264.043) Anuncis diversos http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45097 CVE-DOGC-A-12264042-2012COOPERATIVA PINTURA ESPLUGUES, SCCLANUNCIde Cooperativa Pintura Esplugues, SCCL, sobre dissolució i liquidació de lacooperativa. En la Asamblea General celebrada el día 30 de Junio de 2.012 se acordó por una-nimidad y con 100% de los votos, la disolución y liquidación de la COOPERATIVAPINTURA ESPLUGUES, S.C.C.L. con CIF.F58752676 nombrando liquidador a: D. José ROMERO SOBRINO.Esplugues de Llobregat, 30 de junio de 2012José Romero SobrinoLiquidadorPG-319687  (12.264.042) Anuncis diversos http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6221 – 27.9.2012 45098 CVE-DOGC-A-12269005-2012INSTITUT RAMON LLULLRESOLUCIÓde l’Institut Ramon Llull, per la qual es modifica la resolució per la qual es con-voquen les proves per a l’any 2012 per a l’obtenció de certificats de coneixementsde llengua catalana.Antecedents de Fet En data 22 de febrer de 2012, el director de l’Institut Ramon Llull dicta la resolucióper la qual es convoquen les proves per l’any 2012 per a l’obtenció dels certificatsde coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull, publicada al DOGCnúm. 6083, de data 8 de març de 2012. En data 21 de setembre de 2012, el director de l’Àrea de Llengua i Universitatsemet informe en el qual justifica la necessitat de modificar l’esmentada resolució.Fonaments de dret 1.  L’article 4.3 c) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull atribueix a l’Institut lacompetència per a l’organització de les proves per a l’avaluació del coneixement delcatalà com a segona llengua per a l’obtenció dels certificats oficials. 2.  Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13 dels Estatutsde l’Institut Ramon Llull;Resolc Modificar la resolució per la qual es convoquen les proves per a l’any 2012 per al’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut RamonLlull en el sentit següent: A l’Annex 4, pàgina 12421, segona convocatòria, DOGC núm. 6083, de8.03.2012 On diu: Localitats d’examen: Asunción, Buenos Aires, Gainesville, La Plata, Madrid, Mendoza, Montevideo,Osaka, Paraná, Quito, Rosario, Santa Fe, Santiago de Xile i Sao Paulo.Ha de dir: Localitats d’examen: Asunción, Buenos Aires, Gainesville, La Plata, Madrid, Mendoza, Monte-video, Osaka, Paraná, Quito, Rosario, Santa Fe, Santiago de Xile, Sao Paulo iGuadalajara.Barcelona, 21 de setembre de 2012Vicenç Villatoro i LamollaDirectorPG-319824  (12.269.005) * Anuncis diversos http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007