Ollos de aula. nº 5 (versión para imprimir en A4 a dobre cara)

5,221 views

Published on

Nº 5 de "Ollos de Aula" a "revista para as familias do alumnado". Edita: CGENDL. Marzo 2013.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,788
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ollos de aula. nº 5 (versión para imprimir en A4 a dobre cara)

  1. 1. Da lingua Canto galego saben as nosas fillas e fillos? Un dos temas clave do ensino actual é a crecente preocu- pación das familias en torno á capacidade dos nenos e ne- nas para se comunicaren en varios linguas, nun contorno OllOs deaula Revista para as familias do alumnado ANO I - Nº 5 - Marzo 2013 social e laboral que valora cada vez máis “saber idiomas”. Como nais e pais debemos preocuparnos polo nivel de competencia lingüística que van adquirindo as nosas fi- llas e fillos durante o ensino obrigatorio, especialmente nas linguas oficiais que define o Estatuto de Autonomía de Galicia, é dicir, galego e castelán. E cando falamos de competencia lingüística estamos falando da capacidade que ten unha persoa para se comunicar sen difi- cultade nas diversas situacións da vida cotiá, inte- ractuando con outras persoas de modo natural e fluído. Porque comunicarse a través dun idioma implica un conxunto de habilidades sociais que podemos sintetizar na capacidade para entender, ler, escribir e, sobre todo, falar. En contra do que moitos poderían pensar, no noso contexto, e dada a maioritaria presenza do castelán nos medios de co- municación e nas actividades de consumo e de ocio, debemos Como reaccionar preocuparnos, sobre todo, de que as nosas fillas e fillos adqui- ran a necesaria competencia lingüística en galego. É unha res- ante os suspensos ponsabilidade nosa como pais e nais axudarlles a que adquiran esa competencia, pero tamén é unha responsabilidade nosa dos nosos fillos/as? esixirlle a Administración, aos centros de ensino (e ao seu pro- fesorado) que os rapaces e rapazas rematen a etapa do ensino 5 claves para obrigatorio sabendo expresarse correctamente na lingua propia de Galicia. entender o plurilingüismo Aprobar ou aprender8
  2. 2. Queres poñer un A Galipedia (a Wikipedia en CADENCIAS Gracia Santorum enderezo web galego) cumpre 10 Para escoitar nalgún lugar e é anos. Botou a andar o longo de máis? A nena e o grilo nun barquiño de Magin Blanco 8 de marzo de 2003 [Fol Música]. Música pop moi pegadiza acompa- Podes acurtalo e ten agora preto de empregando ñada de fermosas ilustracións de Leandro Lamas 100000 artigos. xunto con pequenas historias orixinais que nos le- www.ir.gl varán a unha viaxe apaixoante, ao mesmo tempo que estimula a curiosidade e a creatividade posto que nos ofrece actividades interactivas para pintar, escribir e debuxar. Ata o 21 de marzo está Para ler aberto o prazo para a O carballo con botas de Anxo Moure [Sotelo solicitude de praza nas Blanco]. Un libro para que os máis pequenos e pe- escolas infantís da rede Galiña Azul. Pódese ver quenas  entendan a importancia de coidar o medio toda a información en ambiente, a fascinación da natureza e o perigo dos www.escolasinfantis.net incendios, que destrúen todo canto é de noso. Pero Visita www.botons.eu, unha un libro que tamén afonda na crueza da guerra e da magnífica web dirixida a toda soidade. E sobre todo, no medio da destrución, do a comunidade educativa e, lixo, do vello... sempre xorde a esperanza, a vida, o dun xeito moi especial, a nais futuro. E se os bosques teñen árbores, nós teremos e pais. contos. Que sería do ser humano sen os contos? Para visitarAtención! Este ano A fervenza do Ézaro e o monte Pindo.cambian os criterios Din que é o Xallas o único río de Europade puntuación para que desemboca en forma de fervenza sobrea admisión de novos o mar. Sexa ou non sexa así, ningún galegoalumnos/as nos centros nin galega debería deixar de visitar esta ma-de ensino. O prazo de rabilla da natureza, un desnivel de 155 me-solicitude parece que se tros e unha altura de 40 metros para vermosvai retrasar á primeira Xa podes poñer o o inmenso mar sentindo que o ser humano,quincena de abril. Toda Twitter en galego. aínda que é quen de destruír a natureza, segue sendo moi pequeno aoa información en http:// Vai a axustes ou seu carón. Á esquerda, unha mole granítica de formas encristadas eir.gl/6f900e configuracións e caprichosas con profundos vales de difícil acceso, 627 metros sobre o selecciona a nosa nivel do mar, o inmenso monte Pindo. lingua entre as 35 Revista editada pola CGENDL2 dispoñibles. www.coordinadoraendl.org ollosdeaula@gmail.com 7
  3. 3. Palabras do ensino A preguntaComo reaccionar ante os suspensos ?Lines Salgado dos nosos fillos/as? {APROBAR ou APRENDER? [2]} Falabamos no número anterior Responde: Felicidad Barreiro Fernández [Profesora da Facultade de Ciencias da Educación da que aprobar e Universidade de Santiago] aprender non son a mesma cousa. Se lembrades, diciamos que aprobar era obter unha cualificación de aprobado nunha materia ou nun exame e que aprender, aínda que puidese parecer o mesmo, era unha cousa ben diferen- te. A forma na que as nais e os pais reaccionamos ante as baixas cualificacións dos nosos fillos ten importancia. Debemos escoitalos e apoialos cando fraca- san, especialmente cando sabemos que houbo esforzo pola súa parte, animé- molos a seguir traballando. A investigación demostrou a importancia que teñen as atribucións que os estudantes realizan dos seus éxi- tos e fracasos, xa que o alumnado que habitualmente acada bos resultados académicos adoita achacar o seu rendemento nos exames ao seu esforzo persoal, mentres que os peores estudantes consideran que o Aprender é adquirir o coñecemento de algo por medio do estudo. Para aprobar depende da boa sorte e aprender, temos que ter un dicionario ao noso carón cando estudamos e o suspenso da súa escasa capaci- consultar todas as palabras que non comprendemos. Temos que ler toda a dade. lección, non só os apartados máis importantes. Temos tamén que ir lendo Se un rapaz pensa que non ten capacidade para os es- os libros de lectura con calma, reflexionando sobre eles, tratando de com- tudos, non vai mostrar interese por estudar, posto que prender o argumento e as reaccións dos personaxes. E tampouco estaría considerará que as horas que dedica ao estudo non mal facer unha pequena ficha de cada libro. Así practicabamos os resumos. van ter moita influencia sobre o seu rendemento nos Para aprender debemos intentar relacionar as cousas das diferentes materias exames. Por iso, os pais debemos escoitar as razóns entre si, e non poñer muros infranqueables entre o que é de lingua, o que é que os nosos fillos e fillas dan acerca dos seus sus- de matemáticas ou o que é de inglés. Para aprender debemos pasar tempo pensos. intentando descubrir como se resolve un problema que se nos atravesou. É importante que o noso fillo considere que o fracaso Para aprender temos que revisar os erros e corrixilos. Temos que refacer as se debeu á falta de esforzo suficiente, xa que, desta for- láminas de plástica ata que saian ben, ou volver presentar os traballos que ma, a próxima vez procurará traballar con máis afán. Se lle quixemos facer “atalleiramente”. Para aprender, sobre todo, temos que ser quita importancia ao feito de suspender ou afirma que o fraca- curiosos e non conformarnos cos mínimos. so é debido ao profesor, é menos probable que aumente a E non esquezamos que todo isto é para algo, porque… que médicos, pesca- súa dedicación ao estudo. deiros, condutores, avogados, fontaneiros ou veterinarios queremos que nos En calquera caso, ademais de escoitar aos nosos fillos, atendan no futuro? Os que aprobaron ou os que aprenderon? deberiamos falar co seu titor para obter información sobre o baixo rendemento acadado.6 3
  4. 4. O tema 5 claves para entender 3.- O plurilingüe tende o plurilingüismo a ser un individuoUnha sociedade José Manuel Vez Jeremías con boas actitudes emultilingüe é un modelo Catedrático e profesor da Área de Didáctica da Lingua e da competencias intercul-de plurilingüismo? Non, Literatura da Universidade de Santiago Director do Observatorio Atrium Linguarum turais. Comprende mellorporque o multilingüismo e participa máis doutrosé un fenómeno social puntos de vista, alimenta unhae o plurilingüismo é 1.- Na definición incluída no Marco europeo común de referencia para as linguas [http://ir.gl/ perspectiva crítica sobre as pers-unha característica bf5bd2] márcase a énfase sobre: pectivas dos demais e mantén vivo oindividual. Non todas a) a persoa coma individuo/usuario nunha socie- desexo de actuar colaborativamenteas linguas dispoñen dotermo ‘plurilingüismo’ dade multilingüe que emprega un repertorio de xunto a outras persoas. O plurilingüepara marcar este linguas en función dun propósito; ten mellores opcións para ser un cida- b) a natureza psicolóxica deste repertorio, que dán intercultural, tolerante e flexible, global, unha nena sevillana/un nenofeito distintivo. non é unha ampliación de linguas almacenadas aberto ao diálogo entre culturas. zamorano incorpora á súa compe-Debemos falar, pois, de en colectores separados senón unha intrincada tencia existencial as dúas linguas coa‘persoas plurilingües’ rede de transferencias. 4.- A cuestión non é discutir pluri- máis alta ‘estima’ (inglés/español). Oe de ‘sociedades seu capital de conciencia lingüísticamultilingües’. lingüismo si/non, senón que tipo de 2.- A interpretación na Guía para o desenvol- é diferente ao dunha nena galega/ plurilingüismo queremos conseguir a vemento de políticas lingüísticas educativas en un neno vasco. Estes últimos han través do sistema educativo. Na rede Europa. Da diversidade lingüística á educación de incorporar as dúas linguas de galega dos centros plurilingües hai plurilingüe [http://ir.gl/5ab160] clarifica: prestixio a unha lingua propia, am- que ter en conta: a) o plurilingüismo é cambiante e dinámico. Un biental e oficial, que está en relación individuo pode ter competencias de diferente a) o obxectivo do plurilingüismo non asimétrica. A lingua vehicular franca nivel en varias linguas nun intre determinado e é ensinar contidos curriculares en in- non pode impoñerse como factor noutro as cousas poden cambiar; glés; é desenvolver unha competencia de integración global esquecendo as b) o plurilingüismo non é plurilingüe/intercultural como unha linguas vinculares da cidadanía. estraño; vivir xogando coa forma de vivir xuntos. Isto non capacidade de alter- é posible sen unha toma de 5- Familias e alumnos antepoñen nancia e mestura conciencia do concepto os resultados en inglés aos de linguas de ‘equidade’; doutras linguas. É preciso é o máis 2) o plurilingüismo reflexionar sobre a diversidade como normal no xamais é excluín- peza clave na construción dunha mundo. te: ou é inclusivo cidadanía plurilingüe e intercultural: ou non é plu- a lingua vehicular global pode non rilingüismo. respectar as linguas vinculares cotiás Coa achega debido ás relacións asimétricas entre do pluri- linguas con gran/menor estima. lingüismo 4 5

×