Brainstorming

4,993 views

Published on

Studijní materiál předmětu KPI22. Autorka: Dagmar Chytková

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,993
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
382
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brainstorming

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 3BrainstormingPo nastudování byste měli:»» znát účel a smysl brainstormingu,»» umět aplikovat pravidla brainstormingu,»» dokázat vést brainstorming,»» umět používat varianty brainstormingu.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíBrainstorming je metoda, kterou můžeme použít v situaci, kdy potřebujemenajít různé nápady k řešení problému. Techniku je vhodné používatv počáteční fázi řešení problému, tj. ve fázi hledání řešení a postupů.Tuto techniku můžete využít jak pro školní povinnosti, tak v profesi čiv soukromém životě. Může vám pomoci při hledání tématu práce, při stanovení vhodnéhopostupu v projektech, při psaní práce, při hledání kreativních přístupů atd. V profesní oblastise technika používá také při řešení problémů, často na počátku fáze řešení.Klíčové pojmyBrainstorming technika hledání nápadů na určité téma, prováděnávětšinou ve skupině.Facilitátor osoba, která řídí proces brainstormingu, zapisuje akategorizuje nápady.Brainwriting metoda psaného brainstormingu.2
  3. 3. 3Jak znáte: „Víc hlav víc ví.“TeorieBrainstorming je skupinová nebo týmová technika zaměřená na hledání co největšíhomnožstvínápadůnastanovenétéma.Hlavnímyšlenkatechnikyjepostavenánapředpokladu,že při skupinové či týmové práci se rodí větší množství nápadů.Technika je velmi jednoduchá. Základním předpokladem je stanovit probléma vybrat skupinu, která bude brainstorming provádět. Následně se vestanoveném čase hledají všechny možné nápady, přičemž je vhodné inspirovatse ostatními a nebránit se asociacím. Po brainstormingu přichází vyhodnocení.Autorem metody je Alex Faickney Osborn a rozepsal ji v knize Applied Imagination (1953).Pravidla brainstorminguI když je technika relativně jednoduchá, je důležité dodržet určitá pravidla, neboť jejichporušení kazí celý kreativní proces. Podívejte se, jaká pravidla to jsou.»» Zákaz kritiky a hodnocení – je zakázáno verbální i neverbální hodnocení nápadů(mohli byste tak zablokovat myšlení sobě či ostatním).»» Kvantita stojí nad kvalitou – u brainstormingu nehledáme řešení, ale nápady. Mů-žeme si tedy dovolit upřednostnit kvantitu před kvalitou. Často se stává, že právějeden z nejšílenějších nápadů je nakonec podkladem pro řešení.»» Všichni jsou si rovni – každý má nárok na vyjádření a nikdo není odsuzován,neexistuje zde horší či lepší účastník. Kdokoliv může přinéstvhodnou myšlenku.»» Vzájemná inspirace – účastní-ci by se měli inspirovat nápa-dy druhých, používat asociace.Cokoli bylo řečeno, může sestát podkladem pro další ná-pad.»» Je potřeba určit osobu, která bude zapisovat nápady a říditdiskuzi (brainstorming), tzv. facilitátora. V některých přípa-dech se nedoporučuje, aby jím byl vedoucí či osoba s jinouautoritou, účastníci by nebyli dostatečně uvolnění. Je vhodnézapisovat na velký čistý papír, aby na něj všichni viděli, nejlépe použijte formát A3či A2 nebo flipchart. Facilitátor by měl brainstorming řídit, koordinovat nápady,kategorizovat je atd.Aplikace a příkladyBrainstorming nejlépe pochopíme na konkrétním příkladu. Jak tedy postupovat?Vyzkoušejte tento návod.1. Sežeňte účastníky brainstormingu – nejčastěji se jedná o pracovní kolegy či kolegy-stu-denty. Někdy se doporučuje různorodá skupina, ale jindy je vhodné oddělit např. šéfynebo experty. do jednotlivých menších skupinek. Dotyční budou cítit větší svobodu, kte-rá je pro kreativitu důležitá.2. Vysvětlete pravidla. Dohodněte se na nich a v průběhu si je hlídejte.3. Definujte problém a zadání – na tuto fázi se zaměřte. Čím konkrétněji stanovíte cíl a
  4. 4. účel, tím kvalitnějšího výsledku dosáhnete. Vyhněte se obecnému zadání. Máte-li veskupině laiky (nebojte se jich), vysvětlení problému věnujte ještě větší důraz.Příklad: Pokud potřebujete vytvořit novou vizitku, není vhodné účastníkůmpředložit jen téma „nová vizitka“, ale je vhodné jim vysvětlit, proč je potřebnépro vytvoření nové vizitky provést brainstorming a zdůvodnit to poukázáním nanedostatky stávající vizitky.4. Rozcvičte se – pro uvolnění atmosféry a zvýšení kreativního potenciálu se vyplatí pro-vést různé hry odbourávající rigidní postoj k řešení problému.5. Proveďte brainstorming – začněte s otázkou a čekejte na asociace. Nezapomeňte, žebrainstorming má několik vln. Jakmile dojdou nápady a účastníci mlčí, ještě chvíli po-čkejte, dostaví se druhá, kvalitnější vlna nápadů.6. Vyhodnoťte práci – hodnocení v průběhu brainstormingu je zakázáno (hodnocení vy-tváří bloky). Hodnocení nápadů proveďte na konci sezení, nejlépe s určitým časovýmodstupem, pokud vám to čas dovoluje. Někteří odborníci doporučují několikahodinovéaž jednodenní odložení, jiní jsou zase toho názoru, že je dobré si nad vyhodnocení sed-nout ihned. Zkuste obojí, uvidíte, co vyhovuje vám.Vyhodnocení brainstorminguHodnocení může probíhat formou obyčejné či řízené diskuze, nápady se mohoukategorizovat a klasifikovat a lze vytvářet resumé. Můžete si na papíru např. poznačitnápady různými barvami, přidávat obrázky, schémata, šipky, poznámky. Nebojte se zapojitpost-ity. Můžete použít i různé kreativní techniky. Zajímavá je např. technika myšlenkovýchklobouků nebo myšlenkových map – představíme je v následujícím modulu. Použít můžetei metodu SCAMPER, kterou jste se mohli naučit v materiálu věnovaném asociacím.Jak využít brainstorming během studia?Nejčastější možností je použití brainstormingu při hledání nápadu na témaurčitého projektu, který jako skupina máte řešit. Můžete hledat i různá řešeníči použít brainstorming v jakékoliv fázi projektu.Pokud pracujete sami (netvoříte skupiny), je možné brainstorming prováděti individuálně. V tomto případě budete mít důvod pro použití brainstormingu stejný, alepostupovat budete trochu odlišně.»» Definujete si téma/problém. Může se jednat jak o přesné zadání referátu/seminár-ní práce, tak o méně specifikovaný úkol, který si potřebujte ujasnit.»» Budete hledat co nejvíce možností/asociací – můžete si přizvat někoho na pomoc,ale můžete se inspirovat jen svými myšlenkami.»» Své nápady vyhodnotíte – opět můžete hodnotit s pomocníkem nebo sami.Pro inspiraci se podívejte na web Studuj kreativně, kde najdete také video individuálníhobrainstormingu: http://youtu.be/59kiB3HkNeU.4
  5. 5. 5Tipy a trikyKdo by se neměl zúčastnit brainstormingu?Některé osoby se pro brainstorming nehodí. Jsou to:»» osoby s napjatými vztahy mezi sebou,»» osoby věčně nespokojené a kritické,»» osoby s vysokou konzervativností, zaběhnutý-mi stereotypy či myšlenkovou fixací,»» osoby pasivní, konfliktní či skeptické.Ne vždy je možné se takovým osobám vyhnout (např. je to kolega v pracovním týmu).V tom případě mu problém důkladně vysvětlete a zkuste s ním např. nějakou variantubrainstormingu.Obecněmůžemedoporučit,abystedobrainstorminguzařadiliosobysopačnýmivlastnostmi,než uvádíme.Co dělá facilitátor?Facilitátor je vedoucí osobou brainstormingu. Správný facilitátor umí véstskupinu a hlídat pravidla brainstormingu. V případě nutnosti usměrňujebouřlivé překřikování, připomíná téma brainstormingu, upřesňuje odpovědia klade takové otázky, které pomáhají v proudění dalších asociací. Jeho hlavním cílem jezapisovat nápady co nejpřesněji v klíčových slovech. Velikou výhodou je, pokud dokáženápady již při zápisu kategorizovat do podobných skupin.Varianty brainstorminguExistuje několik variant brainstormingu, z nichž každá se hodí pro jiné účely či jiné situace.Sami se podle tématu, skupiny a dalších kritérií pokuste určit, jaká varianta je pro vásvhodná. Každému vyhovuje něco jiného.RolebrainstormingMetodu vyvinul Rick Griggs v 80. letech 20. století. Metoda pracuje s vytvoření rolí, dokterých vstupujete. Hraní v rolích umožňuje lidem odbourat strach. Pravidla brainstormingujsou zachovaná, pouze dojde ke změně identity účastníků. Myšlenkou je fakt, že stylizacese do cizí identity pomáhá jednotlivcům distancovat se od svých nápadů. Metoda můžetaké pomoci ostýchavým lidem k tomu, aby si připadali a dokonce byli užiteční, neboť přiklasickém brainstormingu jim stud brání se zapijit.Při této metodě můžete své nápady uvádět větami jako: „Moje postava by…“. To, za kohobudou účastníci vystupovat, je nutné zvolit na začátku sezení. Lze volit slavné osoby,pohádkové postavy, smyšlené postavy, postavy určitého povolání…Negativní brainstormingJedná se o techniku, kterou užijete ve fázi příprav a plánování. Díky negativnímubrainstormingu se zvyšuje vnímavost vůči problému.Provedení je téměř totožné s provedením klasického brainstormingu. Změna nastáváv definování problému. Nehledá se zde řešení problému, ale hledají se překážky a nevýhody,které náš problém přináší a obsahuje.
  6. 6. Klademe si zde především tyto otázky:»» Co se stane, když problém nebudeme řešit?»» Jaká jsou negativa řešení?»» Čemu se musíme vyhnout?BrainwritingJedná se o psanou variantu brainstormingu, přičemž sám brainwriting má několik variant.Technika je vhodná mj. i pro osoby, které nechtějí mluvit nahlas nebo chtějí nechat svémyšlenky v anonymitě. Nejjednodušší variantou je sepsat nápady na lístečky a nechatkaždého, aby si lístek vzal k sobě a dopsal k němu svůj nápad. Další variantou je známátechnika 6-3-5.Tato technika vyžaduje důkladnější přípravu. Název techniky je odvozen z postupu, jakbrainwriting probíhá, tedy 6 osob napíše 3 nápady během 5 minut. Kartičku pak předádalšímu a sám dostane kartičku se třemi nápady jiného člověka. Připíší se další tři nápadyběhem 5 minut. Proces se opakuje až do doby, kdy je kartička vyplněna.Na konci pak máme shromážděno 108 nápadů během cca 30 minut. Takto lze postupovati s účastníky přes e-mail, je však nutné počítat s delší časovou odezvou.Zdroje a nástrojeLiteratura1. Creativity Tools: Develop Creative Solutions to Business Problems. MindTools.[online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_CT.htm#other.2. GRAY, Dave a Sunni Brown a James Macanufo. Gamstorming. A playbook for Innovators,Rulebreakers, and Changemakers. Sebastopol: O‘Reilly, 2010. ISBN 978-0-596-80417-6.3. ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004.Nástroje1. Pro zápis, zdarma 3 „mapy“ - http://www.spiderscribe.net.2. Pro vyhodnocení, pro grafy atp., zdarma 5 diagramů - http://www.gliffy.com.3. Pro vyhodnocení, pro mapy atp. - http://www.mapul.com.4. Pro zápis, vyhodnocení, mapy atp. - http://www.thebrain.com.5. Online brainstorming (brainstorming rooms) - http://www.brainreactions.net.Videonávod v češtině1. Výběr tématu práce - http://youtu.be/59kiB3HkNeUK zamyšlení»» Mluvíte rádi o svých nápadech nebo je raději píšete (anonymně)?»» Vyhovuje vám práce ve skupině nebo jste spíše individualisti?»» Už jste někdy zažili brainstorming? Jak probíhal?6

×