ขอดีและขอเสียของพาเลทแตละชนิดIPPC: เปนกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใชควบคุมและคุมครองปาไมและพืชไมใหไดรับผลกระทบจากการขนส...
1. Methyl Bromide (MB) Fumigation : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑไมจะตองผานการรมยาดวยสาร MethylBromide ซึ่ง APHIS ไดมอบหมายให ...
- สามารถซอมแซมและเก็บรักษาดูแลงายขอเสียพาเลทไม- ปญหาสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน- ปญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม แมลง ปลว...
พาเลทกระดาษ (Papar Pallets)ขอดีพาเลทกระดาษ- น้ําหนักเบา สะดวกตอการใชงาน และลดน้ําหนักในการขนสงสินคา เหมาะตอการขนสงท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อดีและข้อเสียของพาเลทแต่ละชนิด

1,773 views

Published on

Air Cargo Industry @ 2013

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อดีและข้อเสียของพาเลทแต่ละชนิด

  1. 1. ขอดีและขอเสียของพาเลทแตละชนิดIPPC: เปนกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใชควบคุมและคุมครองปาไมและพืชไมใหไดรับผลกระทบจากการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งอาจนําผลกระทบมาสูประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางISPM15: คือสวนหนึ่งของ IPPC ที่กําหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงคในการลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของแมลงที่ไมพึงประสงคที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑประเภทไมในการขนสงสินคาระหวางประเทศทั้งที่เปนไมเนื้อออน และไมชนิดอื่น ๆ แมลงดังกลาวโดยเฉพาะ pinewood nematode (พบในสหรัฐอเมริการ,แคนาดา เม็กซิโกและญี่ปุน ซึ่งในประเทศเหลานี้ไมมีผูลาตามระบบนิเวศน) และแมลง Asian long horned beetle(พบในประเทศจีนและในอีกหลายประเทศซึ่งแมลงชนิดนี้กําลังเปนภัยคุกคามปาไม ในประเทศสหรัฐอเมริกา)        ทําไมตองบังคับใช?จุดประสงคของการใช IPPC เพื่อคุมครองปาไมและพืชโดยไมใหมีการแพรกระจายของแมลงที่อาจติดมากับสินคานําเขาที่ใชบรรจุภัณฑประเภทไมที่ไมไดมาตรฐานใครเปนผูออกมาตรฐาน?มาตรฐาน ISPM15 เริ่มไดรับความเห็นชอบจากประเทศสหรัฐอเมริการและคูคารวม 118 ประเทศในปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ใหสัตยาบรรณแลวรวม 134 ประเทศแมแตประเทศจีนซึ่งไมอยูในกลุม ประเทศสมาชิกก็ไดแสดงความประสงคที่จะบังคับใชเชนกันเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อไร?มาตรฐาน ISPM15 ไดผานความเห็นชอบแลวตั้งแตเดือนมีนาคม 2002 แตไดถูกชะลอ ในเดือนมิถุนายน 2002เนื่องจากปญหาในเรื่องตราสัญญาลักษณ FAO จึงไดกําหนดตราสัญญาลักษณขึ้นใหมและไดมีหลายประเทศเริ่มทยอยใช แตมีเพียงบราซิล แคนาดา และนิวซีแลนด ที่สามารถบังคับใชไดอยางสมบูรณทําอยางไรใหผานมาตรฐาน?มาตรฐาน IPPC ไดกําหนดวิธีปฎิบัติสําหรับบรรจุภัณฑไมไว 2 วิธี คือ
  2. 2. 1. Methyl Bromide (MB) Fumigation : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑไมจะตองผานการรมยาดวยสาร MethylBromide ซึ่ง APHIS ไดมอบหมายให NWPCA เปนผูดูแล2. Heat Treatment (HT) : ในวิธีนี้บรรจุภัณฑไมจะตองผานการอบโดยใหอุณภูมิที่แกนกลางของไม ไมนอยกวา56 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที ซึ่ง APHIS ไดมอบหมายให American Lumber StandardsCommittee (ALSC) เปนผูดูแลหมายเหตุ : มาตรฐานตาม ISPM15 บังคับใชกับไมทุกชนิด ในขณะที่บางมาตรฐานจะบังคับใชกับไมเนื้อออน เทานั้นขอกําหนดระหวางประเทศคืออะไรสําหรับวัสดุบรรจุภัณฑที่ทําจากไม (เชน พาเลทไม ลังไมโปรง ลังไมทึบ ไมแปรรูป เปนตน)ในหลายๆประเทศทางทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลียไดออกกฎขอบังคับสําหรับวัสุดใดๆก็ตามที่ทําจากไมตองไดรับการผานกรรมวิธี การฆาเชื้อโรค หรือการรมยาดวยสารเคมีที่ชื่อเมทิลโบรไมด พรอมกับตองประทับตราสัญญลักษณ IPPC (International PlantProtection Convention) ลงบนเนื้อไมดวยกรรมวิธีการฆาเชื้อโรคนี้สามารถทําได 2 วิธี คือ- การฆาเชื้อโรคดวยความรอนที่อุณหภูมิไมนอยกวา 56 ?องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาที?หรือ- การรมยาโดยใชสารเคมี เมทิลโบรไมด เปนระยะเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมงตามแตขอกําหนดของแตละทาเรือปลายทาง ในกรณีวัสดุบรรจุภัณฑไมไดผานกรรมวิธีการฆาเชื้อและประทับตราสัญลักษณ IPPC?เจาหนาที่ตรวจสอบ ณทาเรือปลายทางอาจมีคําสั่งใหสงสินคาคืนทั้งตูกลับไปยังประเทศตนทางหรือถาวัสดุบรรจุภัณฑนั้นไมไดรับการประทับตราสัญญลักษณ IPPCสินคาเหลานั้นกออาจจะตองถูกสงกลับคืนเชนกัน?วัสดุบรรจุภัณฑจะตัองมี ตราสัญญลักษณ IPPC ประทับไว ซี่งอักษรสองตัวแรกจะเปนตัวยอของประเทศที่ไดผานกรรมวิธีการฆาเชื้อ เครื่องหมายจะประกอบไปดวยหมายเลขทะเบียนที่ไดรับการรับรองจากประเทศที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อที่ออกใหกับบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการฆาเชื้ออยางเหมาะสม สําหรับตัวยอ HTหมายถึงการผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน หรือ MB หมายถึงการผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยสารเคมีเมทิลโบรไมด ทั้งนี้ถาไดมีการประทับตราสัญญลักษณแลว สําหรับบางประเทศก็อาจจะไมตองใชใบประกาศนียบัตรรับรองก็ได กรุณาดูตัวอยางของตราสัญลักษณทางดานลางTH ? เปนตัวบอกถึงรหัสประเทศนั้นๆ0240 เปนตัวบอกเลขทะเบียนที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตรวจสอบMB-DB-DOA ? เปนตัวบอกวา ผานกรรมวิธีดวยความรอน HT หรือ ใชสารเคมี MTพาเลทไม (Wooden Pallets)ขอดีพาเลทไม- เปนสินคาที่หาใชไดงายระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว- ราคาไมแพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนํากลับมาใชใหมได- รับน้ําหนักสินคาไดมากถึง 2 ตัน
  3. 3. - สามารถซอมแซมและเก็บรักษาดูแลงายขอเสียพาเลทไม- ปญหาสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน- ปญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม ความชื้น- อาจแตกหรือหักไดเมื่อบรรจุสินคาที่มีน้ําหนักเกินไป- ไมอาจเกิดการบิด โกง หรือโคงงอพาเลทโฟม (Foam Pallets)ขอดีพาเลทโฟม- น้ําหนักเบา สามารถลดตนทุนในการขนสง เชน การขนสงทางอากาศ- หมดปญหาเรื่องปลวก มอด แมลง- ไมขึ้นรา แมจะเก็บในที่ชื้น- ทําความสะอาดไดงาย- ไมตองผานมาตรฐาน ISPM15ขอเสียพาเลทโฟม- ไมยอยสลาย ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม- ความแข็งแรงทนทานนอยพาเลทเหล็ก (Steel Pallets)ขอดีพาเลทเหล็ก- แข็งแรง ทนทาน- อายุการใชงานยาวนาน- หมดกังวลเรื่อง ปลวก มอด แมลงกินเนื้อไม- เปนวัสดุที่ไมเปนเชื้อไฟขอเสียพาเลทเหล็ก- น้ําหนักมาก ไมเหมาะกับการสงออก เหมาะกับการใชหมุนเวียนภายในโรงงาน- ราคาสูง (ราคาขึ้น-ลง ตามราคาเหล็ก)พาเลทพลาสติก (Plastic Pallets)ขอดีพาเลทพลาสติก- มีน้ําหนักเบา ราคาไมแพง- ไมมีปญหาเรื่องความชื้น เรื่องแมลง ปลวก มอด โกง บิด หรืองอ- เก็บรักษางาย ซอมแซมได- มีความคงทน ทนความรอน- สามารถนําไปขายเปนพาเลทมือสองหรือนํากลับมาใชใหมได- ลดปญหาเรื่องการตัดไมและวิ่งแวดลอมขอเสียพาเลทพลาสติก- สามารถใชงานไดประมาณ 3?5 ป- ราคาของพาเลทพลาสติก จะขึ้น?ลง ตามราคาของวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตเปนพาเลท- อาจจะชํารุดไดถามีการใชงานมากเกินไป
  4. 4. พาเลทกระดาษ (Papar Pallets)ขอดีพาเลทกระดาษ- น้ําหนักเบา สะดวกตอการใชงาน และลดน้ําหนักในการขนสงสินคา เหมาะตอการขนสงทางอากาศ- สามารถสงออกไปยังตางประเทศไดทั่วโลก ไมตองประทับตรา IPPCขอเสียพาเลทกระดาษ- หากถูกน้ํา จะทําใหเปอยยุยไดงาย- อาจขึ้นราได หากเก็บอยูในพื้นที่จัดเก็บที่มีความรอนชื้- ความแข็งแรง ทนทาน อาจนอยกวาพาเลทชนิดอื่นๆ

×