Nieuwsbrief Fiscaal Maart 2011 Buro360 Accountants

232 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Fiscaal Maart 2011 Buro360 Accountants

  1. 1. FISCAALNummer1-Maart20111WOZ-taxaties:Fierens-marge niet meer toegestaanGemeenten moeten de WOZ-waarde van woningen voortaan nauwkeurigerbepalen. Ze mogen niet langer de zogenaamde ‘Fierens-marge’ gebruiken, ver-noemd naar het voormalige PvdA-kamerlid Thea Fierens, die het aantalbezwaar- en beroepsprocedures over relatief kleine waardeverschillen wildebeperken.De Fierens-marge is een wettelijke regeling waarbij bezwaarschriften tegende WOZ-beschikking automatisch ongegrond worden verklaard bij kleine ver-schillen (5% of minder bij een WOZ-waarde van twee ton, aflopend tot 2% ofminder bij een WOZ-waarde boven een miljoen). Volgens de Hoge Raad is dezeregeling in strijd met Europees recht.Dus: exit Fierens-marge. Onze buurlanden doen het anders (en waarschijnlijk handi-ger). Daar hanteert men categorieën, in plaats van exacte bedragen. Dat scheelt.■ Handelsregister niet volledig bepalend voorbestuurdersaansprakelijkheidAls een bestuurder als zodanig staat ingeschreven in het Handelsregister, danleidt dat niet automatisch tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat blijkt uit eenarrest van de Hoge Raad over een directeur die per brief zijn functie had opge-zegd, maar nog wel in het Handelsregister stond ingeschreven toen zijn bvniet meer kon voldoen aan haar belastingverplichtingen.Het ging om een makelaar/taxateur die op verzoek tijdelijk directeur wasgeworden van een bv om de daadwerkelijke beheerder van de bv uit de windte houden. Na een conflict met dezebeheerder over de oprichting vaneen dochteronderneming had hijzijn functie schriftelijk opgezegd,maar zijn compagnon had geengehoor gegeven aan zijn verzoek omhem uit te schrijven uit het Handels-register. Toen de dochter verzuimdebtw af te dragen, werd de makelaaraansprakelijk gesteld omdat hij vol-gens het Handelsregister nog altijddirecteur was. Ten onrechte, volgensde Hoge Raad, want uit zijn opzeg-gingsbrief bleek duidelijk dat hij metonmiddellijke ingang ontslag hadgenomen en dus niet meer aanspra-kelijk was voor de verzuimde btw-afdracht.Volgens de Hoge Raad is de werke-lijke uitoefening van het bestuurder-schap niet beslissend. Met de briefvan de makelaar waarin stond dat hij‘per heden’ niet meer als bestuurderin het Handelsregister geregistreerdwilde staan, gaf hij te kennen dat hijInhoudFiscaalGeen heffingsrente na intoetsfoutOngevallenuitkering soms belastVrijwillig doorbetaalde pensioen-premie drie jaar aftrekbaarSpeerpunt van dit jaar: te laatingediende aangiftenOverig nieuwsAbonnementen niet meer automatischverlengdMinder bescherming bij verlengdhuurcontractWOZ-taxaties: Fierens-marge niet meer toegestaanvervolg pagina 2B360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04
  2. 2. Slimme bijtellingstruc afgekeurdFISCAALNummer1-Maart20112zijn inschrijving als bestuurder vande bv ongedaan wilde maken.Een bestuurder kan dus eenzijdig enintern ontslag nemen als statutairbestuurder, volgens de Hoge Raad.■ Geen heffingsrente naintoetsfoutDe fiscus mag geen heffingsrenterekenen als u door hún schuld teweinig belasting heeft betaald. Datbesliste de Hoge Raad in een situatiewaarbij de Belastingdienst in eersteinstantie een zogenaamde ‘intoets-fout’ had gemaakt (vergelijkbaar meteen verschrijving), waarna men laterde fout herstelde met een nahef-fingsaanslag plús heffingsrente.Het slachtoffer ging in beroepomdat hij vond dat er sprake wasvan een niet navorderbaar ambtelijkverzuim. Het Hof handhaafde de aan-slag, maar nam geen beslissing overde heffingsrente omdat daartegengeen bezwaar was gemaakt. Waaropde belastingbetaler in cassatie ging.Volgens de Hoge Raad was de nahef-fing wel terecht (omdat er in eersteinstantie gewoon te weinig belastingwas betaald) maar de rente niet.Volgens de Hoge Raad is het instrijd met het zorgvuldigheidsbegin-sel om in dit soort omstandighedenheffingsrente te eisen. Bovendienwas het niet nodig om explicietbezwaar te maken tegen de heffings-rente, als er al bezwaar is gemaakttegen de navorderingsaanslag zelf.■ Slimme bijtellingstrucafgekeurdDe Rechtbank Breda heeft een streeponrechtvaardig was, omdat de FIODhun administratie in beslag hadgenomen voor een strafrechtelijkonderzoek. De Rechtbank was echterniet te vermurwen en wees eenberoep op overmacht van de hand,onder verwijzing naar een arrest vanhet Hof Amsterdam over een verge-lijkbare situatie. Om voor btw-aftrekin aanmerking te komen moet je nueenmaal met bewijzen komen, en alsdie er niet zijn houdt het op.■ Ook buitenlandseverzekeringspremiesaftrekbaarPremies voor een aanvullendearbeidsongeschiktheidsverzekeringbij een Duitse verzekeraar zijn aftrek-baar, ook als deze verzekeraar nietvermeld staat als toegelaten aanbie-der in de Wet inkomstenbelasting2001. Dat heeft de Hoge Raad onlangsbepaald in een zaak van een medicusdie de weigering van de inspecteurom deze aftrek te accepteren in strijdachtte met de vrijheid van dienstver-lening van het Europese verdrag. DeHoge Raad vond dat ook.Tot 2003 moesten buitenlandseverzekeraars zich garant stellenvoor de eventuele belastingschulddie voortkwam uit de verzekeringom te worden toegelaten als aange-wezen aanbieder. Deze eis is in 2004vervallen.■ Ongevallenuitkeringsoms belastEen ongevallenuitkering is nietaltijd onbelast. Het Hof Arnhemboog zich onlangs over de fiscale sta-tus van een kapitaalsuitkering vooreen lid van de vrijwillige brandweer,die ernstig schouderletsel had opge-lopen bij een voetbaltoernooi vanzijn brandweerteam. Daarvoor ont-ving hij van de gemeente een kapi-taalsuitkering van € 125.000 waaropbijna € 65.000 belasting was inge-houden. Het Hof Arnhem vond dieinhouding terecht omdat de manzijn werk in een publiekrechtelijkedienstbetrekking verrichtte, waar-voor de arbeidsvoorwaarden goldenzoals opgenomen in de Rechtsposi-tieregeling vrijwilligers bij de brand-weer van deze gemeente. Het Hofstelde dat de uitkering door deze bij-zondere omstandigheid (zoalsgehaald door een creatieve construc-tie om de bijtelling voor privége-bruik van een zakelijke auto te ver-mijden. Het werkte als volgt. Een dgahad twee bv’s; laten we ze X en Ynoemen. Bv X had een auto aange-schaft die doordeweeks werd ver-huurd aan bv Y. De auto werd danzakelijk gebruikt door de dga, diedaarvoor een kilometeradministratiezou bijhouden. In het weekendhuurde de dga zijn auto als privéper-soon van bv X. Bv Y dacht geen loon-heffing voor het privégebruik ver-schuldigd te zijn omdat er opwerkdagen geen sprake was van pri-végebruik, en de auto in het week-end niet beschikbaar was voor deberijder. Die huurde de auto danimmers privé van bv X.De Rechtbank Breda vond hetoverduidelijk dat deze constructiealleen maar bedacht was om de dgameer dan 500 km privé te laten rij-den zonder bijtelling, en keurde deregeling af. Bij het vaststellen van dealsnog verschuldigde loonheffingmocht echter wel rekening wordengehouden met de huur die de dgabetaalde voor het weekendgebruik.■ Navorderingsaanslagondanks overmachtVoor het terugvragen van de btwmoet je bonnen en facturen kunnenoverleggen. Maar wat nu als dat nietkan, omdat de FIOD je hele admini-stratie in beslag heeft genomen? Danheb je dubbel pech. Jammer maarhelaas...Een bedrijf protesteerde bij deRechtbank Arnhem dat een navorde-ringsaanslag omzetbelasting
  3. 3. FISCAALNummer1-Maart20113leverancier een nieuwe tuinbouw-verklaring moet sturen (binnen zesweken na de overstap). Anderskomt u niet meer in aanmerkingvoor de teruggave van energiebe-lasting. In de tuinbouwverklaringstaat dat u de energie gebruikt‘voor verwarming ter bevorderingvan het groeiproces van tuinbouw-producten’. Zodra er iets wijzigt inuw eigen gegevens of die van deenergieleverancier, moet u eennieuwe verklaring afgeven.Een tuinder die met terugwerkendekracht zijn energiebelasting terug-vroeg (€ 12.000 over één kwartaal)kreeg onlangs van de RechtbankDen Haag nul op het rekest. De wetbevat geen mogelijkheid voor terug-gaaf in dit geval.■ Eenduidige loonaangiftegaat niet doorDe invoering van de ‘eenduidigeloonaangifte’ is van de baan. Dezeregeling was onder meer bedoeldom de administratieve lasten vanwerkgevers bij het verwerken vanloongegevens te verminderen, doorhet samenvoegen van belasting ensociale premies.Het UWV en de Belastingdienstzien het allemaal niet zitten. Deloonadministratiepraktijk is name-lijk veel gevarieerder dan verwacht,zo blijkt uit onderzoek. Bovendien isde kwaliteit van de aangeleverdeloonaangiftes tegenwoordig al sterkverbeterd ten opzichte van vroeger.Het aantal correcties is al aanzien-lijk gedaald.bedoeld in een eerder arrest van deHoge Raad over deze situatie) bijhet loon moest worden gerekend.Als een werkgever een vergoedingbetaalt voor immateriële schade en ver-lies aan arbeidskracht is die vergoedinggeen loon uit dienstbetrekking.■ Vrijwillig doorbetaaldepensioenpremie drie jaaraftrekbaarPensioenpremies die na een ontslagvrijwillig worden doorbetaald, zijnmaximaal drie jaar aftrekbaar. Datheeft de Hoge Raad onlangs bepaaldin een zaak van een ontslagen werk-nemer die gebruik maakte van zijnrecht om te blijven deelnemen aanhet pensioenfonds van zijn oudebedrijf.De werknemer had de vrijwilligbetaalde premies bijna vier jaarafgetrokken als lijfrentepremie (vanaugustus 2000 tot mei 2004). Maarvolgens de Hoge Raad mogen alleende premiebetalingen van de eerstedrie jaar na het ontslag worden aan-gemerkt als negatief loon. Daarna iser geen verband meer met de vroe-gere dienstbetrekking, en dus geensprake meer van (negatief) loon,vindt de Hoge Raad.■ Niet insturentuinbouwverklaringkostbare zaakOndernemers in de tuinbouw opge-let! Overweegt u een andere ener-gieleverancier te nemen, houd erdan rekening dat u aan de nieuwe■ Fiscaal nummer wordtRSINZoals het SOFI-nummer vervangenis door het Burgerservicenummer,zo zal het huidige fiscale nummervan bedrijven etc. vervangen wor-den door een ‘Rechtspersonen enSamenwerkingsverbanden Informa-tie Nummer’, kortweg RSIN. Datnummer is overigens wel identiekaan het fiscale nummer.Nieuw aan het RSIN is dat u metdit nummer ook bij de Kamer vanKoophandel terecht kunt. Sterkernog: de KvK geeft het RSIN uit, enneemt het op in het Handelsregister(samen met het KvK-nummer). Eenonderneming hoeft zelf niets tedoen met het RSIN; het hoeft bij-voorbeeld niet op het briefpapiervermeld te worden.Nieuwe ondernemingen hoevendoor de invoering van het RSINalleen nog maar langs te gaan bij deKamer van Koophandel en niet meerapart bij de Belastingdienst. De fis-cus stelt vervolgens op basis van hetRSIN het btw-nummer en eventueelhet loonheffingen- of vennoot-schapsbelastingnummer van denieuwe onderneming vast.De Belastingdienst geeft alleen nogfiscale nummers uit voor ondernemingendie niet in het Handelsregister ingeschre-ven hoeven te worden, zoals buitenlandseondernemingen zonder vestiging inNederland.■ Gastouder moetgeregistreerd staan voortoeslagMaakt u gebruik van gastouderop-vang, en wilt u in aanmerkingkomen voor kinderopvangtoeslag,dan moet uw gastouder vanaf 1januari van dit jaar geregistreerdzijn in het Landelijk Register Kinder-opvang. Staat uw gastouder daarniet geregistreerd, dan moet u zelfNiet insturen tuinbouwverklaring kostbare zaakGastouder moet geregistreerd staan voortoeslag
  4. 4. liquidatie-uitkering had gekregenvan zijn bv, en die betaling niet hadopgegeven voor zijn inkomstenbe-lasting. Uit de aangifte vennoot-schapsbelasting was echter wel af teleiden dat de bv een forse betalinghad gedaan aan de dga. De fiscushad daarom op de hoogte kunnenzijn van de liquidatie-uitkering,waardoor er geen sprake was vaneen nieuw feit. Ook was er geenenkele aanwijzing dat de dga tekwader trouw gehandeld zou heb-ben. De navorderingsaanslag werddus vernietigd.■ Speur- enontwikkelingswerk nietoverdraagbaarVerklaringen voor de afdrachtver-mindering speur- en ontwikkelings-werk (S&O-verklaringen) kunnen naeen reorganisatie niet zomaar wor-den overgedragen naar andere werk-maatschappijen met een nieuweFISCAALNummer1-Maart20114den tot herziening van de etikette-ring daarvan. Na de verbouwing ver-anderde de status van de woningvan privévermogen in keuzevermo-gen (privé- of ondernemingsvermo-gen) en mocht de arts zijn woningdus bij zijn ondernemingsvermogenrekenen.In een vergelijkbaar geval, bij deRechtbank Haarlem, ging het omeen rechtszaak waarin een garageverbouwd was tot kantoorruimte.Ook daar mocht de woning tot hetondernemingsvermogen gerekendworden vanwege de omvang van degarage (ruim 14% van de totaleoppervlakte), zelfs toen achterafbleek dat die garage maar tijdelijkwerd gebruikt als kantoor, omdat deonderneming zo sterk groeide dathet bedrijf er al snel weer uitmoest.De snelle groei had namelijk nietvoorzien kunnen worden.■ Navordering alleen naécht nieuw feitDe fiscus mag alleen een navorde-ringsaanslag opleggen (na het vast-stellen van de definitieve aanslag) alser een nieuw feit geconstateerd is. Ofals de belastingbetaler de boel aan-toonbaar belazerd heeft natuurlijk.Maar wat is eigenlijk ‘een nieuwfeit’? In ieder geval niet een feit datde inspecteur pas later op het spoorkwam, na het bestuderen van andereaangiftes van dezelfde persoon ofinstantie. Zo is er dus geen sprakevan een nieuw feit voor de inkom-stenbelasting als de aangifte vennoot-schapsbelasting (van hetzelfde jaar)aanvullende informatie geeft. Dieinformatie had de inspecteur immerskunnen weten. Aldus oordeelde deRechtbank Den Haag onlangs.Het ging om een dga die eenuw toeslag stopzetten. U kunt detoeslag weer aanvragen vanaf hetmoment dat de gastouder wel gere-gistreerd is.Stopzetten en aanvragen kan met hetAanvraag- en wijzigingsprogrammakinderopvangtoeslag op de site van deBelastingdienst.■ Speerpunt van dit jaar:te laat ingediendeaangiftenDe fiscus kiest elk jaar een themawaarop de aangiften strenger wor-den gecontroleerd. In 2011 is dathet tijdig indienen van de aangifteninkomstenbelasting (IB), vennoot-schapsbelasting (Vpb), loonbelasting(LB) en omzetbelasting (OB). De fis-cus zal forse boetes gaan opleggen,variërend van € 226 bij te laat indie-nen IB en schenk- en erfbelasting,tot € 4.920 bij stelselmatig te laatindienen.Vanaf 2012 gaat een strafferregime gelden voor het toekennenvan de uitstelregeling voor de aan-giften IB en Vpb (waarvan veel belas-tingconsulenten gebruikmaken). Deaangiften over 2012 mogen nietworden uitgesteld als in 2009, 2010en 2011 minstens twee keer niet optijd aangifte is gedaan voor de IBen/of Vpb. Als er in 2011 tijdig aan-gifte is gedaan, kan er voor 2012 uit-stel worden verleend. Onder ‘tijdigindienen’ verstaat de fiscus de inle-verdatum die op de aangiftebrief ofop de bevestigingsbrief voor uitstelvermeld staat.Lever uw spullen dus tijdig bij ons in!■ Verbouwing enondernemingsvermogenHet is toegestaan om een woning naverbouwing tot het ondernemings-vermogen te rekenen als 10% ofmeer van het oppervlak als kantoor-of praktijkruimte wordt gebruikt.Dat heeft de Rechtbank Arnhembepaald in een zaak van een huis-arts die zijn praktijk liet vergroten.Na de verbouwing vormde de prak-tijkruimte 12% van de inhoud vande woning. Vervolgens kon dewoning tot het ondernemingsver-mogen gerekend worden.Volgens de Arnhemse rechterkunnen wijzigingen in het gebruikvan een vermogensbestanddeel lei-Speur- en ontwikkelingswerk nietoverdraagbaar■ Mkb-winstvrijstelling vermindert buitenlands inkomenWie zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten geniet, mag deNederlandse belasting over het ‘wereldinkomen’ (dat is: het totaal van bin-nenlands en buitenlands inkomen) verminderen, om dubbele belasting tevoorkomen. Deze vermindering wordt berekend volgens de formule:(buitenlands inkomen/wereldinkomen) x box-1-heffing over het wereldinkomenBelastingplichtigen die recht hebben op de mkb-vrijstelling moeten ditbedrag aftrekken van het buitenlandse inkomen en van het wereldinkomen.Dat heeft de Rechtbank Haarlem onlangs bepaald in een zaak van een belas-tingplichtige die vond dat de mkb-vrijstelling alleen in aftrek hoeft te wor-den gebracht op het wereldinkomen (wat financieel voordeliger is).
  5. 5. FISCAALNummer1-Maart20115naam, of naar de holding van de oor-spronkelijke werkmaatschappij.Het College van Beroep voor hetBedrijfsleven heeft onlangs bepaalddat de inspecteur terecht naheffings-aanslagen loonbelasting had opge-legd aan een holding die de afdracht-vermindering S&O had toegepast opbasis van de S&O-verklaring van devroegere werkmaatschappij, waar-van het personeel was overgegaannaar de holding.Het doet er niet toe of de holdingeen fiscale eenheid vormt met denieuwe werkmaatschappij (omdateen fiscale eenheid alleen betrekkingheeft op de afdracht van vennoot-schapsbelasting), en ook niet of desamenstelling van het personeel ende activiteiten van de ondernemingonveranderd zijn. Het enige waar hetom gaat, is dat de tenaamstelling vande S&O-verklaring (en daarmee deinhoudingsplichtige) niet gewijzigdkan worden, en dat de holding dieverklaring dus niet kan gebruiken.Het loonheffingsnummer mag niet wij-zigen. Een naamswijziging van de werk-maatschappij (met gelijkblijvend loonhef-fingsnummer) is dus geen probleem.RSI-schade verjaart na vijf jaarOVERIG NIEUWS■ Lidmaatschap golfclubonbelast voor dgaEen bv hoeft geen loonbelasting teheffen over de betaling van eenbedrijfslidmaatschap van een golf-club voor een directeur-grootaan-deelhouder (dga). Dat heeft het HofArnhem onlangs beslist.Volgens het Hof kwam het voor-deel van het speelrecht bij de golf-club niet voort uit zijn dienstbetrek-king bij de bv, maar uit zijnaandeelhouderschap. Het speelrechtwas daarom geen loon uit dienstbe-trekking, maar (waarschijnlijk) eenbestanddeel van het aanmerkelijk-belang-inkomen van box 2, dattegen een vast tarief van 25% wordtbelast. Het Hof vernietigde daaromde naheffingsaanslag loonheffingen.De lidmaatschapskosten mogen ookniet ten laste van de winst van de bvworden gebracht.■ Geen boete bij uitblijvensuppletie-aangifteEen suppletie-aangifte voor te veelof te weinig afgedragen btw heeftgeen juridische status, zoals we eer-der al meldden. Daarom kan de fis-cus ook geen boete opleggen als eenondernemer geen suppletie-aangifteindient, zo blijkt uit een uitspraakvan het Hof Den Bosch.Een bv kreeg een naheffingsaanslagbtw plus boete, omdat men op de eind-balansen van 2003 en 2004 een bedragvan € 15.000 had opgenomen als ‘sup-pletie’ voor 2003. De inspecteur konechter niet bewijzen dat de bv de btwopzettelijk niet had betaald. Bovendienhad de bv correcte informatie over deverschuldigde btw verstrekt.Omdat het niet betalen van een btw-suppletie geen verzuim of vergrijp is,mocht de inspecteur geen boete opleggen,maar alleen de te weinig betaalde btwincasseren via een naheffingsaanslag.■ Heffingsrente eninvorderingsrente blijven2,50%De tarieven van de heffings- eninvorderingsrente voor het eerstekwartaal van 2011 zijn voor hetzesde achtereenvolgende kwartaalongewijzigd gebleven. Ze bedragennog steeds 2,50%.■ Abonnementen niet meerautomatisch verlengdDe Eerste Kamer heeft een wetsvoor-stel aangenomen dat de stilzwijgendeverlenging van abonnementen ver-biedt. Vanaf nu zit je dus niet meervoor een volgend jaar aan een abon-nement vast, als je dat niet wilt. Hoog-stens voor een maand. Of voor driemaanden, bij kranten en tijdschriften(omdat die anders problemen methun drukkers zouden krijgen).De anti-verlengingswet geldt nietvoor verzekeringen, en ook niet voorlidmaatschappen van verenigingen.Verzekeraars hebben vorig jaar afge-sproken om aflopende contracten temelden bij hun klanten. Reageert deklant niet, dan wordt het contractstilzwijgend verlengd, maar de klantkan wel per maand opzeggen. Abon-nementen op vakinformatie die uithoofde van beroep of bedrijf wordenaangeschaft vallen in beginsel óókbuiten deze nieuwe wetgeving.verdiensten uit overwerk niet onderhet loon voor de berekening van devakantietoeslag vallen.■ RSI-schade verjaart navijf jaarWerknemers kunnen hun werkge-ver aansprakelijk stellen voorschade door RSI-klachten die hetgevolg zijn van het werk. Dat moetechter wel binnen vijf jaar gebeu-ren, zo heeft de Hoge Raad■ ID-kaart is gratis!Gemeenten mogen geen leges reke-nen voor het verstrekken van identi-teitskaarten. Dat heeft het Hof DenBosch onlangs bepaald. Volgens hetHof gaat het bij identiteitskaartenvooral om een belang van de over-heid (identificatieplicht ter voorko-ming van fraude) en niet om eenprivébelang. Als de Hoge Raad dezebeslissing handhaaft, betekent diteen behoorlijke financiële strop voorgemeenten.De uitspraak heeft alleen betrekkingop identiteitskaarten, en niet op paspoor-ten en rijbewijzen, omdat daar wel eenprivébelang mee gemoeid is.■ Geen vakantiegeld vooroverurenWerkgevers hoeven geen vakantie-geld te betalen voor overuren, tenzijdit is afgesproken in de cao, aldus deHoge Raad. In dit geval betrof het decao van het Slagersbedrijf, waarin
  6. 6. OVERIGNIEUWSNummer1-Maart20116zogenaamde toeristenbepaling – hunwinkeliers toestemming geven ommeer dan twaalf koopzondagen perjaar open te zijn.Volgens de toerismebepalingmoet er sprake zijn van substantieelen autonoom toerisme in degemeente. Bovendien moetengemeenten voortaan belangen alswerkgelegenheid, economischebedrijvigheid, leefbaarheid, zondags-rust, winkeliers met weinig perso-neel en het winkelpersoneel in hunafweging betrekken. Inwoners enondernemers die menen dat hungemeente onzorgvuldig is geweest,kunnen bezwaar maken.■ Gesubsidieerdetachograaf voor taxi’sEr is een subsidieregeling ingevoerdom taxichauffeurs (respectievelijkhun werkgevers) tegemoet te komenbij het kopen van een ‘boordcompu-ter’. Dat is een soort tachograaf, diewe al kenden van vrachtwagens enbussen. Taxi’s moeten nu verplichtzo’n apparaat aan boord hebben.Een taxi-boordcomputer regi-streert onder meer: rij- en rusttijden,de gereden afstand, het begin- eneindpunt van een rit, en het aantalgereden ritten. Met als doel het taxi-vervoer veiliger, efficiënter eninzichtelijker te maken.De subsidie bedraagt € 600 per boord-computer. Voorwaarde is wel dat de taxial minstens een jaar alleen voor taxiver-voer wordt gebruikt.■ PGB hervatVanaf 1 januari 2011 kent de over-heid weer nieuwe persoonsgebondenbudgetten (pgb’s) toe. De staatssecre-taris had eerder een pgb-stop afge-kondigd omdat het geld op was.Door de hervatting kunnen 10.000mensen die op de wachtlijst stondenalsnog geholpen worden. Voor 2011heeft het kabinet € 350 miljoenextra uitgetrokken, waarmee hettotale budget uitkomt op € 2.716miljoen.De staatssecretaris zal een wetsvoorstelindienen om het wettelijk recht op eenpersoonsgebonden budget te waarborgen.Winkeltijdenwet aangescherptOndanks de uiterst zorgvuldige wijze waaroponze berichtgeving tot stand komt, kan ernatuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, deuitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventueleonjuiste berichtgeving. Voor toelichting kuntu altijd contact met ons opnemen.onlangs bepaald.De verjaringstermijn gaat lopenvanaf het moment dat de werkne-mer op de hoogte is van de schade énvan de persoon of instantie die daar-voor aansprakelijk is. Bekendheidmet de schade begint op hetmoment dat met ‘voldoende zeker-heid’ (dus niet per se ‘absolute zeker-heid’) is vastgesteld waardoor deklachten zijn ontstaan. Onderneemtde werknemer te laat actie, dan ver-valt zijn recht op schadevergoeding.■ Minder bescherming bijverlengd huurcontractDe nieuwe eigenaar van een bedrijfs-pand kan eventuele huurders nietzomaar de huur opzeggen wanneerhij het pand nodig heeft voor eigengebruik. Daarvoor geldt een wacht-tijd van drie jaar. Deze termijn geldtechter alleen als de huurovereen-komst nog nooit is verlengd. Is datwel het geval, dan is de nieuweeigenaar alleen gebonden aan deopzegtermijn en wettelijke voor-waarden, zo heeft de Hoge Raadonlangs bepaald.Dit arrest vermindert de huurbescher-ming dus aanzienlijk.■ WinkeltijdenwetaangescherptPer 1 januari 2011 is de winkeltijden-wet aangescherpt. Gemeenten moe-ten nu duidelijker dan voorheen aan-geven waarom zij – op basis van de■ Ontslag vanwege pensioen is toegestaanBedrijven en organisaties mogen hun werknemers ontslaan vanwege het bereikenvan de pensioengerechtigde leeftijd. Dat heeft het Europese Hof van Justitieonlangs bepaald.Strikt genomen is er wel sprake van leeftijdsdiscriminatie, maar het EuropeseHof vindt het belangrijker dat jonge mensen aan werk worden geholpen.Bovendien zijn de rechten van oudere werknemers al voldoende beschermd,vindt het Hof, en de meeste werknemers willen toch al stoppen zodra ze metpensioen kunnen. Het Hof overwoog ook dat het pensioenontslag al een langetraditie heeft in het arbeidsrecht van veel lidstaten.Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd is niet verboden. Dus als beide par-tijen met elkaar doorwillen, dan mag dat.

×