Nieuwsbrief eindejaarstips oktober 2012 buro360 accountants

187 views
139 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief eindejaarstips oktober 2012 buro360 accountants

  1. 1. 1Eindejaarstips2012EINDEJAARSTIPS2012Eindejaarstips 2012Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veelregelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar.Onze eindejaarstips helpen u daarbij.Tips voor particulieren■■ Schenkingsvrijstellingen 2012Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goe-de doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2012 zijn als volgt:• jaarlijkse schenking door ouders aan kinderen: maximaal € 5.030 perkind;• eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner, of hun ge-registreerde partner): maximaal € 24.144 per kind. Het kind moet tussende 18 en 35 jaar oud zijn en vóór 1 maart 2013 moet er een schenkings-aangifte worden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrij-stelling);• ‘overige verkrijgers’ (zoals kleinkinderen): maximaal € 2.012 per persoonof instantie per kalenderjaar.Bijzonderheden:• de eenmalige schenking aan kinderen kan met € 26.156 belastingvrijverhoogd worden van € 24.144 naar € 50.300 als het kind de schenkinggebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie. Inhet laatste geval moet de studie minstens € 20.000 kosten. De vrijstellingmag niet worden gebruikt voorhet aflossen van een bestaandestudieschuld. De vrijstelling magdaarentegen wel gebruikt wordenvoor het aflossen van een eigen-woningschuld;• als een kind vóór 2012 ook al deverhoogde vrijstelling heeft toege-past, heeft hij of zij recht op nógeen eenmalige vrijstelling van€ 26.156 als die gebruikt wordtvoor de aankoop van een huis ofvoor het aflossen van een eigen-woningschuld;• schenkingen aan goede doelen(zoals kerkelijke en charitatieveinstellingen) zijn vrijgesteld vanschenkbelasting. Hoe hoog het be-drag ook is. Het goede doel dientechter wel officieel erkend te zijn,door middel van een zogenaamde‘Anbi-verklaring’. Anbi staat voor:‘algemeen nut beogende instel-ling’. De lijst met erkende instel-lingen vindt u op www.anbi.nl.InhoudTips voor particulierenOptimaal beleggen in box 3AftrekpostenAandachtspuntenTips voor OndernemersAardige beloningen voor werknemersBelastingplan 2013HypotheekrenteaftrekForensentaks / assurantiebelastingBTWSchenkingsvrijstellingen 2012B360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04
  2. 2. Eindejaarstips20122EINDEJAARSTIPS 2012■■ Belasting terugvragenmet T-biljet of P-formulierTot en met 31 december 2012 kunt unog belasting terugvragen voor hetbelastingjaar 2007 (of voor latere ja-ren natuurlijk). Dat is niet alleen zin-vol voor mensen die gedurende eenkorte periode inkomen hebben ge-noten, zoals vakantiewerkers, maarook als u achteraf recht blijkt te heb-ben op een hogere heffingskorting.Deze faciliteiten kunnen van toepas-sing zijn als u alleenverdiener of al-leenstaande ouder bent geworden.Alleen bedragen boven € 13 (t/m2008) of € 14 (2009 en daarna) ko-men in aanmerking voor teruggave.Voor belastingjaren tot en met2009 kunt u het oude T-biljet gebrui-ken. Voor 2010 en daarna gebruikt uhet nieuwe P-formulier.Waarschuwing: houd er rekeningmee dat u bij onnadenkend indienenvan een T-biljet of P-formulier juisteen aanslag kunt krijgen, in plaatsvan een teruggave. Laat dus tijdigeen proefberekening door ons ma-ken, om te kijken of het zinvol is ombelasting terug te vragen.Optimaal beleggen in box 3Er zijn verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag tekrijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.■■ FiscaalvriendelijkebeleggingenMaatschappelijke beleggingen enhet verstrekken van venture capital(durfkapitaal) kunnen gebruikt wor-den om het heffingvrije vermogen teverhogen met maximaal € 56.420.Voor beide soorten beleggingen kande verhoging apart verkregen wor-den en bij ‘fiscale partners’ – zoalsechtgenoten – mag het bedrag nogeens verdubbeld worden. De maxi-male verhoging van het heffingvrijevermogen komt daarmee op maxi-maal viermaal € 56.420 is € 225.680.Let op: naast de verhoging van hetheffingvrije vermogen geldt voor ditsoort beleggingen (met uitzonde-ring van de indirecte beleggingen indurfkapitaal) nog een extra heffings-korting van 0,7% over het vrijgestel-de bedrag. De heffingskorting magworden afgetrokken van de te beta-len belasting. Vorig jaar bedroeg hijnog 1%. De komende jaren wordt ditverder afgebouwd naar nul, behalvevoor groene beleggingen. Daarvoorblijft de korting 0,7%. Ook de aftrek-baarheid van het verlies op leningendie na 31 december 2010 verstrektzijn, is per 1 januari 2011 verval-len. Tante Agaath is dus op stervenna dood.■■ Algemene vrijstellingvoor iedereenVan het totale vermogen van debelastingplichtige is € 21.139 perpersoon vrijgesteld. Voor fiscalepartners wordt dit bedrag verdub-beld. Dit wordt het ‘heffingvrije ver-mogen’ genoemd.■■ Algemene vrijstellingvoor kinderenHet heffingvrije vermogen voor min-derjarige kinderen is met ingangvan 1 januari 2012 vervallen.■■ Algemene vrijstellingvoor ouderenBelastingplichtigen die eind 2012 –of bij het eind van de belastingplicht– 65 jaar of ouder zijn, kunnen on-der bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de zogenaamde ouderen-toeslag (de onderstaande inkomens-grenzen gelden vóór inachtnemingvan de persoonsgebonden aftrek):• bij een inkomen van maximaal€ 14.302 bedraagt de ouderentoe-slag maximaal € 27.984;• bij een inkomen boven € 14.302en maximaal € 19.895 bedraagtde ouderentoeslag maximaal€ 13.992;• bij een inkomen boven € 19.895komt men niet meer in aanmer-king voor ouderentoeslag;• het vermogen mag (na aftrek vanhet heffingvrije vermogen) niethoger zijn dan € 279.708 per per-soon (dus € 559.416 voor fiscalepartners).■■ Bijzondere vrijstellingenVoor sommige bezittingen geldenbijzondere vrijstellingen:• bossen, natuurterreinen en onbe-bouwde gedeelten van aangewe-zen landgoederen;• voorwerpen van kunst en weten-schap, voor zover niet bedoeld alsbelegging (bijvoorbeeld: schilde-rijen die in de kamer hangen);• voorwerpen die niet van u zijn,maar die u krachtens erfrechtwel mag gebruiken (zoals de oudeJaguar die uw kinderen geërfdhebben maar waar u zelf in magblijven rijden); ook in dit gevalmogen de voorwerpen niet be-doeld zijn als belegging;• rechten op kapitaalsuitkeringenbij overlijden van uzelf, uw part-ner of bloed- en aanverwanten, ofop prestaties in natura voor eenbegrafenis (bijvoorbeeld: uitvaart-verzekeringen), voor zover hetverzekerde kapitaal of de waardevan de polis niet meer bedraagtdan € 6.859 per persoon;• rechten op kapitaalsuitkeringenbij invaliditeit, ziekte of ongeval;Bijzondere vrijstellingenBelasting terugvragen met T-biljet ofP-formulier
  3. 3. Eindejaarstips20123EINDEJAARSTIPS 2012• geld, chipkaarten, etc. bestemdvoor consumentenaankopen (zo-als cadeaubonnen, beltegoed, etc.)tot in totaal € 512.■■ Lijfrenteaftrek 2012Voor lijfrentepremies gelden tweesoorten aftrek:• aftrek in het kader van de jaar-ruimte is in principe mogelijk,mits de desbetreffende lijfren-te aantoonbaar bedoeld is tercompensatie van een eventueelpensioentekort. Per geval moetuitgerekend worden hoeveel er af-getrokken mag worden;• aftrek in het kader van de reser-veringsruimte wordt – net als bijde jaarruimte – getoetst en moeteveneens per geval berekendworden. Essentieel is hier dat erteruggekeken wordt naar de 7-ja-rige periode die voorafgaat aan1 januari 2012 (had u vanaf 2005een pensioentekort?).Voor beide opties geldt: om in aan-merking te komen voor aftrek in2012, dient u de premies ook daad-werkelijk in 2012 te betalen. De moge-lijkheid om dat later te doen (namelijkvoor 1 april van het volgende jaar) iskomen te vervallen. De terugwente-ling van 6 maanden bij staking van deonderneming en de omzetting van deoudedagsreserve, bestaat nog wél.■■ Vermogensrendements-heffing drukkenMet ingang van 2011 geldt er nogmaar één peildatum voor uw ver-mogen in box 3, namelijk 1 januari.Dus als u van plan bent om vermo-gensbestanddelen uit box 1 of box2 te verkopen (zoals een eigen huis,een ter beschikking gesteld pand ofAB-aandelen), dan kunt u de verkoopdaarvan het beste uitstellen tot na 1januari van het komend jaar. Andersmoet u de verkoopopbrengst op 1 ja-nuari 2013 bij uw vermogen tellen,waardoor u in 2013 onnodig veel be-lasting zou moeten betalen over uwbox 3-vermogen. En omgekeerd: alsu van plan bent om dergelijke ver-mogensbestanddelen te gaan kopen(met eigen geld), dan kunt u dat hetbeste vóór de jaarwisseling doen.■■ Tip voor dga’sBij het uitkeren van dividend draagtde bv 15% dividendbelasting af,waarna de dga zelf nog 10% bijbe-taalt voor de inkomstenbelasting (to-taal: 25% belastingheffing). Het kandus handig zijn om tijdig een voor-lopige aanslag aan te vragen. Zo ver-mijdt u de belastingrente en verlaagtu de grondslag voor box 3.AftrekpostenDatgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft op volgendjaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering van vooruitbetaalderente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periode die eindigt na 30juni 2013). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.■■ ZiektekostenZiektekosten (in het belastingjargon‘zorgkosten’ genoemd) zijn nog maarin beperkte mate aftrekbaar. Ga na,voor wat betreft de zorgkosten dienog aftrekbaar zijn, of u door hetvooruitbetalen van rekeningen dedrempel voor dit jaar kunt slechten.Drempels per fiscale partner:• verzamelinkomen tot € 7.457 perjaar: drempel € 125;• verzamelinkomen € 7.457 tot€ 39.618 per jaar: drempel 1,65%van het verzamelinkomen;• verzamelinkomen € 39.618 perjaar of meer: drempel € 653 plus5,75% van het meerdere boven€ 39.618.De volgende zorgkosten zijn nog af-trekbaar: geneeskundige hulp (metuitzondering van ooglaseren ter ver-vanging van een bril), ziekenvervoer,medicijnen op doktersvoorschrift,overige hulpmiddelen die op voor-schrift verstrekt zijn (met uitzon-dering van bril en contactlenzen),extra gezinshulp (hiervoor geldt eenaparte drempel), medische dieet-kosten (hiervoor gelden forfaitairebedragen), extra kleding en bedden-goed (hiervoor gelden forfaitaire be-dragen), en reizen voor regelmatigziekenbezoek (volgens tabel).Al deze uitgaven hebben – fiscaal ge-zien – betrekking op:• uzelf, uw partner en uw kinderentot 27 jaar;ZiektekostenAandachtspunten• Rijdt u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé in een auto van dezaak, werk dan voor 31 december uw kilometeradministratie bij.• Alle woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers. (Maar danook echt álle woon-werkkilometers, hoe vaak u ook op en neer naarhuis rijdt. Dus ook de lunchkilometers.)• Heeft u een testament, controleer dan of dat nog aansluit op uw huidi-ge situatie.• Bent u getrouwd (of heeft u een geregistreerd partnerschap), controleerdan of uw huwelijksgoederenregime nog ‘bijgewerkt’ moet worden. Bij-voorbeeld wat de verdeling van inkomen, winst of vermogen betreft.• Ga na of de huwelijksvoorwaarden (respectievelijk de partnerschaps-voorwaarden) eventueel omgezet moeten worden naar een gemeen-schap van goederen of omgekeerd.
  4. 4. Eindejaarstips20124EINDEJAARSTIPS 2012• inwonende broers, zussen en ou-ders die ‘zorgafhankelijk’ zijn;• ernstig gehandicapte personenvan 27 jaar of ouder, die tot hethuishouden behoren.■■ ScholingsuitgavenUitgaven voor het volgen van eenopleiding of een studie zijn aftrek-baar als ze betrekking hebben op hetverwerven van (meer) inkomen uitwerk en als ze hoger zijn dan € 500.Het maximaal aftrekbare bedrag is€ 15.000 (of meer, als u voldoet aaneen aantal specifieke voorwaarden).Ook de uitgaven voor een ‘proce-dure erkenning verworven compe-tenties’ (EVC-procedure) vallen onderde scholingskosten. Het gaat daar-bij om de kosten die je maakt ompraktijkervaring om te laten zettenin een getuigschrift (officieel: ‘erva-ringscertificaat’).■■ GiftenHet kan zinvol zijn om dit jaar nogeen aantal giften te doen. Voor niet-periodieke giften geldt namelijkeen drempel van 1% van het (geza-menlijk) verzamelinkomen vóórpersoonsgebonden aftrek, met eenminimum van € 60 en een maxi-mum van 10% van het (gezamenlijk)verzamelinkomen vóór persoonsge-bonden aftrek.Houd verder rekening met de volgen-de zaken:• maakt u autokosten voor eengoed doel, dan is maximaal 19cent per kilometer aftrekbaar alsgift;• giften vanuit een bv kunnen heelgunstig zijn!■■ UrenadministratiebijwerkenWilt u in aanmerking komen voorzelfstandigenaftrek, startersaftrek,etc., werk dan voor 31 december uwurenadministratie bij. In principemoet u uitkomen op minstens 1225uur per jaar. Zwangere (of inmid-dels bevallen) onderneemsters enarbeidsongeschikte starters hoevenminder uren te maken.■■ Investeringen vervroegenof uitstellenOm optimaal te profiteren van de fis-cale voordelen, is het raadzaam omgoed na te denken over het tijdstipen de hoogte van uw investeringen.Misschien moet u bepaalde investe-ringen vervroegen of juist uitstellentot volgend jaar.Aandachtspunten:• alleen bedrijfsmiddelen vanaf€ 450 komen in aanmerking voorinvesteringsaftrek;• hoe hoger het investeringsbedrag,des te lager het aftrekbare per-centage. Bij investeringen boven€ 306.931 per jaar (bedrag 2012),is geen aftrek meer mogelijk;• als er sprake is van een samen-werkingsverband, dan is het nietmogelijk om een grote investe-ring te verdelen over de afzonder-lijke vennoten, om zo een hogeraftrekpercentage te behalen.■■ Willekeurig afschrijvenAls 2012 het laatste jaar is waarin urecht heeft op startersaftrek, dan isdit tevens het laatste jaar waarin uTips voor ondernemersAardige beloningen voor werknemersMaakt u nog geen gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1januari 2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog één jaar mag wordenuitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaalvriendelijk belonen.kan het gunstig zijn om de verkoopuit te stellen tot volgend jaar. Want:bij verkoop binnen 5 jaar na aan-vang van het kalenderjaar waarinde investering heeft plaatsgevonden,moet de aftrek weer geheel of ge-deeltelijk worden bijgeteld. Daarnaniet meer.■■ HerinvesteringsreservebenuttenGa na of u nog dit jaar bedrijfs-middelen moet aanschaffen, omte voorkomen dat u uw herinveste-ringsreserve verspeelt.investeringen kunt doen waarop uwillekeurig mag afschrijven.Was u al van plan om nog te in-vesteren, dan is het dus gunstig omdat dit jaar nog te doen (met eenmaximum van € 306.931). Het moetdaarbij gaan om investeringen dieook in aanmerking zouden komenvoor kleinschaligheidsaftrek.■■ Investeringsaftrek veiligstellenWilt u bepaalde bedrijfsmiddelenwaarvoor u ooit investeringsaftrekheeft genoten weer verkopen, danTip vooraf: bent u van plan de nieu-we werkkostenregeling per 1 janu-ari van het komend jaar toe te gaanpassen, koop dan nog dit jaar nieuwefietsen en andere zaken die u nog be-lastingvrij kunt vergoeden voor uwwerknemers!■■ GeschenkenvrijstellingWerkgevers mogen hun werkne-mers één maal per jaar iets leuks oflekkers geven, zonder dat de werk-nemer daar belasting over hoeft tebetalen. Het maximaal vrijgestel-de bedrag is € 70 per persoon, netals vorig jaar. Hierbij dient u uit tegaan van de winkelwaarde van hetgeschenk, inclusief btw en inclusiefde kosten van verpakking en bezor-ging. De gift hoeft niet gekoppeldte zijn aan een algemeen erkendefeestdag.Als werkgever moet u wel rekeninghouden met een eindheffing van 20%! Datis loonbelasting die niet op de werknemerverhaald mag worden.■■ Werkkamer thuisU mag bijdragen in de inrichtings-kosten van een werkkamer, totmaximaal € 1.815 per werknemerper vijf jaar. Let overigens wel op deaanvullende eisen die de wet hier-bij stelt. En houd er tevens reke-
  5. 5. Eindejaarstips20125EINDEJAARSTIPS 2012ning mee dat de werkkamer geen‘gerichte vrijstelling’ in de nieuwewerkkostenregeling is. Dus als u dewerkkostenregeling vanaf 2011 altoepast, kunt u de inrichtingskostenniet meer belastingvrij vergoeden.■■ Loon in naturaSommige vormen van loon in natu-ra kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn.Bijvoorbeeld: een fiets, een ov-kaart,of producten van het eigen bedrijf.Voor producten van het eigen be-drijf geldt een aantal speciale ver-eisten, bijvoorbeeld dat per productmaximaal 20% korting gegeven magworden (ten opzichte van de winkel-waarde) en dat de korting per werk-nemer maximaal € 500 per jaar magbedragen.■■ KilometervergoedingOnafhankelijk van het gebruiktevervoermiddel geldt een belasting-vrije vergoeding van (nog steeds) 19cent per kilometer. Dus niet alleenvoor auto’s, maar ook voor fietsen enscooters.■■ PersoneelsverenigingContributies aan personeelsvereni-gingen kunnen onbelast worden ver-goed. De vereniging moet incidenteleactiviteiten en ‘ondergeschikte voor-zieningen’ organiseren (zoals het sin-terklaasfeest), en de deelname moetopenstaan voor minstens driekwartvan het personeel. Als alleen de dgaen/of zijn partner gebruik kunnenmaken van de voorzieningen, dan isde contributie belast.■■ Let op bij de laatstebtw-aangifteVerzorgt u zelf uw btw-aangifte,voorkom dan boetes en rente doorbij de laatste aangifte van dit jaargoed op de volgende punten te let-ten:• de tariefswijziging (van 19 naar21%) per 1 oktober jongstleden;• btw-correctie privégebruik per-sonenauto (zie ook het volgendeartikel);• correctie in het kader van de be-drijfskantineregeling;• overige correcties, zoals verstrek-kingen aan het personeel (denkaan het kerstpakket!), relatiege-schenken, etc.;• herziening voorbelasting investe-ringsgoederen.Belastingplan 2013Het Belastingplan 2013, zoals gepresenteerd door minister De Jager vanFinanciën, is gebaseerd op het zogenaamde Kunduz-akkoord – alias lente-akkoord – van VVD, CDA, D66, Groen Links en de ChristenUnie. De meeste vandeze partijen lieten echter al snel weten zich niet meer aan hun handtekeninggehouden te achten. Bovendien raakte de Kunduz-coalitie bij de verkiezingenhaar meerderheid kwijt. Inmiddels zijn de plannen van De Jager door Rutte enSamsom na een weekje onderhandelen aangepast. Verdere aanpassingen zijn ditjaar niet meer te verwachten, zo lieten de heren weten. Maar mochten VVD enPvdA er samen niet uitkomen, dan is alles weer mogelijk.bouwen waarvoor u destijds btw-af-trek heeft gekregen. Als u dat pandrond deze tijd wilt verkopen, waar-bij de verkoop is vrijgesteld van btw,dan kunt u de verkoop het besteuitstellen tot ná 31 december 2012(vooropgesteld dat het boekjaar ge-lijk is aan het kalenderjaar).Dat scheelt u een extra btw-af-dracht. Want gedurende negen boek-jaren volgend op het boekjaar waarinu het pand bent gaan gebruiken, geldtde zogenaamde herzieningstermijn.Die houdt in dat u voor elk boekjaarvan de resterende herzieningstermijn10% van de afgetrokken btw weer te-rug moet geven aan de fiscus.Hieronder leest u de stand van za-ken bij het ter perse gaan van dezenieuwsbrief.■■ Drie grote maatregelenDe plannen voor 2013 zijn heel di-vers. Variërend van de belasting opleidingwater die niet afgeschaft zalworden, tot de Eurovignet-belastingop vrachtauto’s die eveneens nietafgeschaft zal worden. Drie grotemaatregelen springen eruit, waarbijéén van die drie (de forensentaks) in-middels al weer gesneuveld is:• de inperking van de hypotheek-renteaftrek;• de invoering van de ‘forensen-taks’, inmiddels vervangen dooreen verhoging van de assurantie-belasting;• de btw-verhoging van 19% naar21% per 1 oktober 2012.Kilometervergoeding■■ Btw-correctie privé­gebruik personenautoDe bekende bijtelling voor een autovan de zaak geldt ook voor de btw.Maar aangezien je in de loop van hetjaar gewoon álle btw voor brandstofen reparaties etc. hebt afgetrokken,moet je daar aan het eind van het jaareen correctie (terugbetaling) voor toe-passen. Voor dit jaar (2012) geldt vooralle auto’s een correctie van 2,7% vande catalogusprijs (incl. btw).■■ Btw besparen bij verkoopbedrijfspandStel dat u in de afgelopen tien jaareen nieuw bedrijfspand heeft laten
  6. 6. Eindejaarstips20126EINDEJAARSTIPS 2012■■ Hypotheekrenteaftrek• Om in aanmerking te komen voorhypotheekrenteaftrek moetenvanaf 1 januari 2013 nieuwe hypo-theken annuïtair of lineair wor-den afgelost in maximaal 30 jaar.Aflossingsvrije hypotheken, spaar-hypotheken, etc. zullen hierdoorop termijn gaan verdwijnen.• Bij nieuwe hypotheken moet echtafgelost worden. Het is dus niet zodat u bij een ontbrekende aflos-sing alleen maar te maken hebtmet een teruglopende aftrek. Nietaflossen betekent gewoon: geenaftrek!• Aan de hypotheekrenteaftrekvoor bestaande hypotheken wordtniet getornd.■■ Forensentaks /assurantiebelasting• De eerder geplande ‘forensentaks’(lees: afschaffing van de onbelastereiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer) gaat hoogstwaar-schijnlijk niet door.• In plaats daarvan wordt de assu-rantiebelasting fors verhoogd. In2011 werd dit tarief al verhoogdvan 7,5% naar 9,7%. Met ingangvan 1 maart 2013 zal het tariefmaar liefst 21% bedragen.De verhoging van de assurantie­belasting, plus het niet-invoerenvan het voor 2013 voorziene ‘vita­liteitssparen’, dekt tevens hetschrappen van de intens gehatelangstudeerboete. In 2012 betaaldelangstudeerboetes zullen wordenteruggegeven.■■ BTW• Het algemene (hoge) btw-tarief isper 1 oktober 2012 verhoogd van19% naar 21%. Het lage btw-tariefvan 6% blijft ongewijzigd.• Schrijft u facturen met btw? Danis niet de factuurdatum maar hetmoment van levering (voor of na1 oktober) bepalend voor het btw-percentage. Aangezien u bij deomschrijving van datgene wat ugeleverd heeft ook de leverings-datum moet vermelden, valt hierniet mee te sjoemelen. Anteda-teren van de leveringsdatum isfraude.• Heeft u vóór 1 oktober een voor-schotnota met 19% btw verzon-den, terwijl uw dienst of productpas ná 1 oktober geleverd wordt,dan moet u een aanvullende btw-factuur sturen om de resterende2% btw te laten bijbetalen (tenziju besluit om die extra btw vooreigen rekening te nemen, dat kannatuurlijk ook. U moet hem in ie-der geval wel afdragen).• Doorlopende prestaties (zoalsabonnementen en lidmaatschap-pen) moeten gesplitst worden ineen gedeelte vóór 1 oktober eneen gedeelte ná 1 oktober, ookal zijn ze ondeelbaar of moeilijksplitsbaar. Als u bijvoorbeeld op1 januari 2012 het abonnements-Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waaroponze berichtgeving tot stand komt, kan ernatuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, deuitgever en de verspreider sluiten bij dezeaansprakelijkheid uit ter zake van eventueleonjuiste berichtgeving. Voor toelichting kuntu altijd contact met ons opnemen.BTWgeld voor heel 2012 heeft gefac-tureerd (en ontvangen) op basisvan 19% btw, dan zult u een aan-vullende rekening van 2% btwmoeten sturen voor het laatstekwartaal van 2012, oftewel: overeen kwart van het (netto-) abon-nementsgeld. Het is toegestaanom die aanvulling op de rekeningvoor 2013 te zetten. Ook kunt ude extra btw natuurlijk voor ei-gen rekening nemen. Zolang u debtw maar afdraagt.• Er gelden verschillende over-gangsregelingen, waardoor ookna 30 september 2012 nog geheelof gedeeltelijk het 19%-tarief kangelden. Dit is onder andere het ge-val voor bouwwerken en sommi-ge verbouwingen.Als bij bouwwerken en verbouwingende hoofdregel zou zijn toegepast, washet tarief op het moment van (op)le-vering bepalend. Bij oplevering op ofna 1 oktober 2012 had dit voor parti-culieren (of vrijgestelde ondernemers)2% extra gekost, over de totale nota.Om dit te voorkomen worden de ter-mijnen van een bouwwerk of verbou-wing ‘zelfstandig’ behandeld. Is determijn vervallen vóór de tariefsver-hoging, dan hoeft er geen nabetalingmeer plaats te vinden.Let op:• Er mag niet vooruit gefactureerdzijn. Het werk en de termijnenmoeten ‘gelijk op lopen’.• Er is alleen sprake van een ver-bouwing – en dus van de bijbeho-rende overgangsregeling – als dewerkzaamheden gericht zijn op‘een verandering van de inrich-ting, aard of omvang van de zaak’.Een echte verbouwing dus.• Onderhoud – zoals nieuwe ko-zijnen, nieuwe dakgoten of eennieuw dak – valt niet onder deovergangsregeling.

×