As hmayagtuud

2,681 views
2,592 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

As hmayagtuud

 1. 1. ÍÕÌàÿãò ÌÕ 1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé îð ëîãûÌ áàð èìòÄóãààð . . . . . . . . îí . . . . . . ñàð . . . . . . ºäºðÁàéãóóëëàãûí íýð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . õ¿ëýýí àâñàí̺í㺠òóøààã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àæèëòàé ìºí㺠òóøààã÷èéí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îâîãòîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - íýýñÿéëãýýíèé óòãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................................................................................................................................Òóøààñàí ìºíãºíèé ä¿í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òºãðºã . . . . . . . . . . ìºíãº.......................................................................................................................................................... /¿ñãýýð/Õàâñàðãàñàí áàðèìò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. Äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Òýìäýã Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ̺í㺠òóøààã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 2. 2. Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé çàð ëàãûÌ áàð èìò 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé çàð ëàãûÌ áàð èìò Äóãààð . . . . . . . . . îí . . . . . . ñàð . . . . . . ºäºð Áàéãóóëëàãûí íýð . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . õ¿ëýýí àâàã÷èéí ̺í㺠õ¿ëýýí àâàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îâîãòîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯íýìëýõ (ïàñïîðò)-èéí äóãààð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÿéëãýýíèé óòãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. ........................................................... Îëãîñîí ìºíãºíèé ä¿í . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òºãðºã . . . . . . . . . . ìºí㺠..................................................................... ........................................................... / ¿ñãýýð/ Õàâñàðãàñàí áàðèìò . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . / Òýìäýã Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Õ¿ëýýëãýí ºãñºí . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . /. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . / Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 3. 3. ÍÕÌàÿãò ÌÕ 3 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠îëãîõûã õ¿ññý Ì ºð ãº äº ë Äóãààð . . . . . . . . . îí . . . . . . ñàð . . . . . . ºäºð Áàéãóóëëàãûí íýð _________________________________________________ (ºðãºäºë ãàðãàã÷èéí) Õýíýýñ ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Çîðèóëàëò ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ òºãðºã . . . . . . . . . . . ìºíãèéã __________________________________________________________________îëãîíî óó ªðãºäºë ãàðãàñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ëËÃëÕ Çª Âÿªª Ъ Ë
 4. 4. ÍÕÌàÿãò ÌÕ-4 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé ã¿éëãýý Ìèé òàéëàÌ Äóãààð …..îí….ñàð…ºäºð Áàéãóóëëàãûí íýð ____________________________________________________ ̺íãºíèé íÿðàâ _______________ îâîãòîé _________________¹ Áàðèìòûí ¯ëäýãäëèéí äóãààð ñàð ÿéëãýýíèé óòãà Îðëîãî Çàðëàãà ä¿í ºäºð Îðëîãûí__________çàðëàãûí _______øèðõýã áàðèìòûã øàëãàæ õ¿ëýýí àâñàí áîëíî. Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ ̺íãºíèé íÿðàâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./
 5. 5. ÍÕÌàÿãò ÌÕ 5 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé òîîëëîãûÌ áàòàëãàà 18-ний171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëòÄóãààð . . . . . . . .îí . . . . . . . ñàð . . . . . . . ºäºðÁàéãóóëëàãûí íýð _______________________________________________________________̺íãºíèé íÿðàâ _______________îâîãòîé ________________-íû õàðèóöëàãàíäáàéãàà áýëýí ìºíãèéã òîîëæ . . . . . . . . . . . îíû . . . . . . . . ñàðûí . . . . . . . . . .ºäðèéí¿ëäýãäëèéã òîäîðõîéëîâ.¯¿íä: Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð Á¿ãä ̺íãºíèé ä¿í Õàíøòºðºë øèðõýã ¥ ä¿í ̺íãºíèé Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð òºðºë øèðõýã Ä¿í ̺íãºíèé Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð òºðºë øèðõýã Ä¿í ̺íãºíèé Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð òºðºë øèðõýã Ä¿í Òîîëîãäñîí á¿ãä ä¿í _____________ òºãðºã _________ìºí㺠________________________________________________________ ________________________________________________________ /¿ñãýýð/ Òîîëëîãûí êîìèññûí: Äàðãà: .............................. /......................../ Ãèø¿¿ä: .............................. /......................../ .............................. /......................../ .............................. /......................../
 6. 6. ñàéä, ¯íäýñíèéäàðãûí 2002 îíû 6-р сарынëûí õàâñðàëò Íèéò ä¿í (òºã)
 7. 7. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀË Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀËÒÛÍ ÁÀÐÈÌÒ.......................... 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð(Õ¿ëýýí àâàã÷ áàéãóóëëàãûí íýð)Øàëãàñàí êîìèññ .......................... Òýýâýðëýã÷ áàéãóóëëàãûí íýð .......................... Òýýâýðëýã÷ ¯íäýñëýñýí áàðèìòûí Äóãààð Îí, ñàð, ºäºð(Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí íýð) Áàðèìò ¸ñîîð Õ¿ëýýí àâñàí Äóòóó Èë¿¿ Ãîëîãäîë, ãýìòýë Õýìæèõ íýãæ Áàðàà, ìàòåðèàëûí ¿íýò Íýã á¿ðèéí Êîä ¹ ç¿éëèéí íýð, çýðýã ¿íý Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 9 Ä¿í Èë¿¿, äóòóó, ãîëîãäîë, ãýìòëèéí òàëààðõè êîìèññûí øèéäâýðÊîìèññûí ãèø¿¿ä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . / . Ǻâøººðñºí òýýâýðëýã÷ . . . . . . . /. . . . . . . . . . . ./ .................... /. . . . . . . . . . . . . /
 8. 8. Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . ./ . /Áàéëöñàí……………………../………………./
 9. 9. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-2 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÎÐËÎÃÛÍ ÁÀÐÈÌÒ ¹______ (áàéãóóëëàãûí íýð) 20. . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð(áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí íýð) Äàãàëäàõ áàðèìò ¹__________ Õ¿ëýýí àâñàí Õýìæèõ Ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí ¹ Íýã á¿ðèéí ¿íý íýãæ íýð, çýðýã, äóãààð Òîî ¯íý Êîä Ä¿í Ï Ï Ï Ï Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Òýìäýã Õ¿ëýýëãýí ºãñºí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 10. 10. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-3 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÇÀÐËÀÃÛÍ ÁÀÐÈÌÒ ¹_____ (áàéãóóëëàãûí íýð) (õóäàëäàí àâàã÷èéí íýð)Ðåãèñòðèéí ¹ Ðåãèñòðèéí ¹20. . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð (òýýâýðëýã÷èéí õàÿã, àëáàí òóøààë, íýð) Õóäàëäàõ Õýìæèõ Ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð, ¹ íýãæ çýðýã, äóãààð Êîä Òîî Íýãæèéí ¿íý Íèéò ä¿í Ä¿í Õ¿ëýýëãýí ºãñºí ýä õàðèóöàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Òýìäýã Õ¿ëýýí àâàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 11. 11. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-4 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛà ÃÀÐÃÀÕ ÇªÂتªÐªË 20. . .îí . . . . ñàð . . . . ºäºð Ǻâøººðºë àâàã÷èéí îâîã . . . . . . . . . . . . . . .íýð . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... ....................................................... çîðèëãîîð äàðààõ ç¿éëèéã ãàðãàõûã çºâøººðºâ.N Áàðàà ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð Êîä Õýìæèõ íýãæ Òîî øèðõýã Ǻâøººðñºí: . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . ./ Øàëãàñàí: . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . ./
 12. 12. Áàðàà ìàòåðèàëûí íýð ........................Çýðýã, äóãààð . . . . . . . . . êîäͺºöèéí íîðì ........................ õóãàöàà ........................ òîî, õýìæýý ........................ Áàðèìòûí Тоо, (хэмжих ) ¯ëäýãäëèéã õÿíàí áàòàëñàí нэгж ) Ñàð, ºäºð äóãààð Үлдэгдэл ¹ ÿéëãýýíèé óòãà Ñàð, ºäºð Çàðëàãà Ãàðûí ¿ñýã Îðëîãî Ï Ï Ï Ýõíèé ¿ëäýãäýë Ï Ï
 13. 13. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-6 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ØÀÀÐÄÀÕ ÕÓÓÄÀÑ ¹ (áàéãóóëëàãûí íýð) 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºðÕýíýýñ (îâîã, íýð, àëáàí òóøààë)Õààíà (öåõ, òàñàã, õýëòñèéí íýð)Çîðèóëàëò Òîî õýìæýý Õýìæèõ ¹ Ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð Õ¿ññýí Ǻâøººðñºí Îëãîñîí íýãæ Êîä Ǻâøººðñºí: Äàðãà ........... /. . . . . . . . . / Îëãîñîí íÿðàâ ........... /. . . . . . . . . / Íÿãòëàí áîäîã÷ ........... /. . . . . . . . . / Õ¿ëýýí àâñàí ........... /. . . . . . . . . / Øààðäàõ õóóäàñ áè÷ñýí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . /
 14. 14. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-7 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний (Áàéãóóëëàãûí íýð) 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÒÎÎÖÎÎ ÁÎÄÑÎÍ ÁÀÐÈÌÒ ¹ Òîîöîî áîäîëòîíä õàìðàãäñàí õóãàöàà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (æèë, óëèðàë, ñàð) Ýä õàðèóöàã÷èéí îâîã, íýð ........................... Ýðõýëñýí àæèë Îðøèí ñóóæ áàéãàà ãàçðûí õàÿã ........................... Èðãýíèé ¿íýìëýõ ¹ I. Òîîöîî áîäîëò¹ Îðëîãî ¹ Çàðëàãà Ä¿í Ä¿í 1 Ýõíèé ¿ëäýãäýë 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 Ìàòåðèàëûí òºðºë, 8 9 äàíñ òóñ á¿ðýýð 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 16 Ä¿í Ä¿í ¯ëäýãäýë Áàéâàë çîõèõ Ǻ𿿠Èë¿¿äýë Òîîëëîãîîð áýëýí áàéãàà Äóòàãäàë Òîîöîî áîäñîí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . ./ Òîîëëîãûí êîìèññûí äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .Ǻâøººðñºí ýä õàðèóöàã÷ . . ./ . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . ./ ãèø¿¿ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . ./
 15. 15. II. Òîîëëîãûí ¿ð ä¿í áîëîí òîîöîî áîäîëòûí òàëààð ýä õàðèóöàã÷ààñ ºãºõ òàéëáàð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ýä õàðèóöàã÷èéí ãàðûí ¿ñýã . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . ./ III. Ýä õàðèóöàã÷èéí àæèëëàãàà áà òîîöîî áîäîëòîîð ãàðñàí çºð¿¿ãèéí òàëààð áàéãóóëëàãûí ºãºõ ä¿ãíýëò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ÒÀÌÃÀ ÒÝÌÄÝÃ) Äàðãà . . . . . . . . . . .. . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ./ (áàéãóóëëàãûí íýð) Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . ./ 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð
 16. 16. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-8 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÝÄ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÒÎÎËËÎÃÛÍ Á¯ÐÒÃÝË Òîîëëîãî Ýõýëñýí . . . . îí . . . ñàð . . . ºäºð (Áàéãóóëëàãûí íýð) Äóóññàí . . . . îí . . . ñàð . . . ºäºð (Ýä õàðèóöàã÷èéí íýð) (öåõ, òàñàã, íýãæèéí íýð) Õýìæèõ íýãæN Êîä Ýä õºðºíãèéí íýð òºðºë Òîî õýìæýý ×àíàð À Á 1 2 3 4 Òîîëëîãûí êîìèññ: Ýä õàðèóöàã÷: . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . / ............./.... ....../ . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . /
 17. 17. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-9 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÒÀÉËÀÍ 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºðÄàíñíû äóãààð Ýä õàðèóöàã÷èéí êîäÄàíñíû íýð Àãóóëàõûí íýð, ¹ Òîî õýìæýý Õýìæèõ íýãæ ìàòåðèàëûí Áàðàà Áàðàà, ìàòåðèàëûí ¿íýò Ýõíèé Ýöñèéí êîä ¹ ç¿éëèéí íýð, çýðýã, äóãààð Îðëîãî Çàðëàãà ¿ëäýãäýë ¿ëäýãäýë Ýä õàðèóöàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Õàâñàðãàñàí áàðèìòûí òîî: îðëîãûí øèðõýã çàðëàãûí øèðõýã Õÿíàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 18. 18. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-10 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÀÆÈË×ÈÍ, ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÆ ÁÀÉÃÀÀ ÝÄ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÐÒÃÝË 20. . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð (Áàéãóóëëàãûí íýð) (öåõ, òàñàã, õýëòñèéí íýð) (ýçýìøèã÷èéí îâîã, íýð, àëáàí òóøààë) ¯íý Õ¿ëýýí àâñàí Áóöààæ òóøààñàí Áàðèìòûí Õýìæèõ íýãæ Òîî øèðõýã Õ¿ëýýí àâñàí Îí, ñàð, ºäºð ×àíàð Îí, ñàð, ºäºð ÊîäN Ýä õºðºíãèéí íýð Íýã Ýçýìøèã÷èéí ýä Òàéëáàð ×àíàð Á¿ãä Òîî á¿ðèéí ãàðûí ¿ñýã õàðèóöàã÷ ¹À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Òîîëëîãûí êîìèññ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . ./
 19. 19. ÍÕÌàÿãò ÖÕ-1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¿ÆËÛÍ Ö¿Ã ¿ÿÈÃË¿ËÒÛÍ Á¯ÐÒÃÝË 20 . . îíû . . . äóãààð ñàðÁàéãóóëëàãà ................................Õýñýã, áðèãàä ................................ Öàãèéí á¿ðòãýë Ñàðûí I õàãàñò àæèëëàñàí ä¿í Îâîã íýð ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 20. 20. Õàâñðàëò 1 ¿æëûÌ öàã àøèãëàëòûÌ á¿ð òãý ëèéÌ òîìú¸îëñîÌ òý ìäý ãëý ë Шалтгаан Øèôð ¿ñãýýð òîîãîîð Àæèëëàñàí öàã À1 (ºäðèéí) 01 Øºíº àæèëëàñàí Ø2 öàã 02 Èë¿¿ öàãààð ÈÖ3 àæèëëàñàí 034 Àëáàí òîìèëîëò ÀÒ 04
 21. 21. Õ¿¿õýä àñðàõ5 ÷ºëºº àâñàí Õ× 05 ýìýãòýé÷¿¿ä6 Ýýëæèéí àìðàëò ÝÀ 06 Öàëèíòàé7 ñóðàëöàæ áóé Ö× 07 ÷ºëººòýé õ¿ì¿¿ñ ªâ÷òºíã ñóâèëàõ, õºë õîðèãäîõ ªÑ8 çýðãýýð 08 àæèëëààã¿é Æèðýìñíèé áîëîí ÆÀ9 àìàðæñàíû àìðàëò 09 Àæëûí ÀÕ10 õºíãºëýëòòýé öàã 10 Áàéãàëèéí ãàìøèãèéí ÁÃ11 àæëààð 11 äàé÷ëàãäñàí ªâ÷íèé óëìààñ ª12 ýìèéí ÷ºëººòýé 12 Çàõèðãààíû ×13 ÷ºëººòýé 13 Õ¿íäýòãýõ áóñ14 øàëòãààíààð Ò 14 àæèë òàñàëñàí Àìðàëò áàÿð Àª15 ¸ñëîëûí ºäºð 15
 22. 22. Öàãèéí á¿ðòãýë Òóõàéí ñàðä àæèë- àæèëëàñàí-á¿ãä ëààã¿é ¿¿íýýñ, øàëòãààíààð Ñàðûí II õàãàñò àæèëëàñàí ä¿í 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 øèôð ºäºð ºäºð ºäºð öàã öàã öàã3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Öàã á¿ðòãýã÷…………………………../ / Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ ………………………./ / 30
 23. 23. Àæëûí öàã àøèãëàëòûí á¿ðòãýëèéí òîìú¸îëñîí òýìäýãëýë Шалтгаан1 Àæèëëàñàí öàã (ºäðèéí)2 Øºíº àæèëëàñàí öàã3 Èë¿¿ öàãààð àæèëëàñàí4 Àëáàí òîìèëîëò5 Õ¿¿õýä àñðàõ ÷ºëºº àâñàí ýìýãòýé÷¿¿ä6 Ýýëæèéí àìðàëò7 Öàëèíòàé ñóðàëöàæ áóé ÷ºëººòýé õ¿ì¿¿ñ8 ªâ÷òºíã ñóâèëàõ, õºë õîðèãäîõ çýðãýýð àæèëëààã¿é9 Æèðýìñíèé áîëîí àìàðæñàíû àìðàëò10 Àæëûí õºíãºëýëòòýé öàã11 Áàéãàëèéí ãàìøèãèéí àæëààð äàé÷ëàãäñàí12 ªâ÷íèé óëìààñ ýìèéí ÷ºëººòýé13 Çàõèðãààíû ÷ºëººòýé14 Õ¿íäýòãýõ áóñ øàëòãààíààð àæèë òàñàëñàí15 Àìðàëò áàÿð ¸ñëîëûí ºäºð 31
 24. 24. Õàâñðàëò 1ëñîí òýìäýãëýë Øèôð ¿ñãýýð òîîãîîð À 01 Ø 02 ÈÖ 03 ÀÒ 04 Õ× 05 ÝÀ 06 Ö× 07 ªÑ 08 ÆÀ 09 ÀÕ 10 Áà 11 ª 12 × 13 Ò 14 Àª 15
 25. 25. ÍÕÌàÿãò ÖÕ- 2 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¿ÆËÛÍ Ö¿ÃÈÉÍ ÒëëÖëë 20 . . îí . . ñàð ................................................ áàéãóóëëàãûí íýð Àæèëëà-âàë Àæèëëàñàí Àæèëëààã¿é Ýýëæèéí àìðàëòûí õ¿í ºäºð Àìðàëò áàÿð ¸ñëîëûí ºäºð çîõèõ Á¿ãä ¿¿íýýñ Èë¿¿ öàã ¿¿íýýñ: Õóàíëèéí õ¿í ºäºð õºíãºëºëòòýé öàã (10) òàñàëñàí (14) àìðàëò, áàÿð ¸ñëî-ëûí çºâøººðºãäñºí õèéñíýýð öàëèíæèõ Á¿ðòãýëèéí ¹ (06+07+13) öàãààð öàëèíæèõ æèðýìñíèé àìðàëòòàé (øèôð 09) õóóëèàð ÷ºëººòýé ¿åä àæèëëàñàí øºíº àæèëëàñàí Á¿ãä (08+12) ºâ÷òýé (11) Îâîã íýð Á¿ãä ºäºð ºäºð öàã öàã ºäºð ºäºð ºäºð ºäºð ºäºð ºäºð öàã öàã öàã öàã öàã öàã1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Öàã á¿ðòãýã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . / Õýñýã, áðèãàäûí äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 26. 26. Ìàñòåð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 27. 27. ÍÕÌàÿãò ÖÕ-3à Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÀÆËÛÍ ÄÀÀËÃÀÂÀÐ ¹ .............................................. 20.....îíû .....ñàð.....ºäºð (áàéãóóëëàãà)Îâîã ..............................................Íýð ..............................................Ñàð 1 Á¿ðòãýëèéí¹ 5ªäºð 2 Àíãèëàë 6Áðèãàä, õýñýã 3 Ìýðãýæèë 7Ýýëæ 4 Àæèë÷íû çýðýã 8 Àæëûí Äààëãàâàð Õ¿ëýýí àâñàí õýìæèõ íýãæ Íîðìîîð íýãæèä Àæèëëàñàí öàã ¿¿íýýñ Öàëèí çàðöóóëàõ çýðýã íýð Òîî òîî öàëèí ¿íýëãýý íîð-ìîîð æèí-õýíý òýíöýõ îëãîõ öàã ãîëîãäîë 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Ìàñòåð ............./........../ Á¿ðòãýã÷ ............./......./Àæèë ã¿éöýòãýñýí ............./........../ Øàëãàñàí ............./......./
 28. 28. ÍÕÌàÿãò ÖÕ-3á Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÀÆËÛÍ ÄÀÀËÃÀÂÀÐ ¹ 20.....îíû .....ñàð.....ºäºðÁàéãóóëëàãà ..............................Õýñýã, òàñàã ..............................Ýýëæ .............................. Àæèëëàñàí ºäºð, öàãààð Á¿õ öàã Öàëèíãèéí òºðºë Àëáàí òóøààëûí Àæèë÷íû çýðýã Á¿ðòãýëèéí ¹ ¿¿íýýñ Êîýôôèöèåíò Ìýðãýæèë á¿ãä öàëèí àíãèëàë öàëèíæèõ öàëèíæèõ õèéñíýýð öàëèí îëãîõ öàãààð èë¿¿ öàã Îâîã íýð çîãñîëò ñóë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ìàñòåð ............../.........../ Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . / 34
 29. 29. ÍÕÌàÿãò ÖÕ - 4 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний Áàéãóóëëàãà ....................................... 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Îâîã ....................................... íýð …………………………………. Àæëûí áàéðíû ........................................ íýð Çýðýã ........................................ ÖÀËÈÍÃÈÉÍ ÒÎÎÖÎÎÍÛ КАРТ 20 . . . . îí Àæèëëàñàí àìðàëò, Íýìýãäýë Ñóóòãàë Îëãîâîë çîõèõ á¿ãä ä¿í Æèíõýíý îëãîâîë çîõèõ áàÿð Èë¿¿ Öàãèéí (ºäðèéí) Ñóóòãàëûí ä¿í öàãààð õèéñíýýð Íýìýãäëèéí ä¿í øºíº òàðèôò öàëèí Çýðãèéí íýìýãäýë Á¿ðòãýëèéí ¹ ¯íäñýí öàëèí Ãàðûí ¿ñýã ¸ñëîëûí öàãààð Ñàð, ºäºð îëãîõ îëãîõ àæèëëà Òýòãýìæ ºäºð àæèëëà ÕÀÎÀ Òàòâàð Øàãíàë ñàí óðüä÷èëãà๠àæèëëàñ ñàí àí öàã öàã öàã öàã öàã ä¿í ä¿í ä¿í ä¿í ä¿í ÍÄØ ºäºð öàã 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ä¿í Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . .. . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ./
 30. 30. ÍÕ Ìàÿãò ÖÕ- 5à Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò................................(áàéãóóëëàãûí íýð) 20 . . îíû . . . ñàð . . . ºäºð Öàëèíãèéí óðüä÷èëãàà îëãîõ õ¿ñíýãò Àæèëëàñàí Îëãîñîí Õ¿ëýýí àâñàí Ä/ä Îâîã, íýð Àëáàí òóøààë õîíîã óðüä÷èëãàà ãàðûí ¿ñýã 1 2 3 4 5 6 Áàéãóóëëàãûí äàðãà ..................... /............../Òýìäýã Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷ ..................... /............../ Íÿãòëàí áîäîã÷ ..................... /............../
 31. 31. ÍÕÌàÿãò ÖÕ 5á Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áàéãóóëëàãà ............................ Öåõ, òàñàã ............................ ÖÀËÈÍ ÎËÃÎÕ Õ¯ÑÍÝÃÒ 20 .. îí ... ñàð Ñóóòãàëóóä Æèíõýíý îëãîõ íü Á¿ðòãýëèéí ¹ Óðüä÷èëãà Õ¿ëýýí àâñàí ¹ Îâîã, нýð ÕÀÎÀÒ ÍÄØ õ¿íèé ãàðûí ¿ñýã à Ä¿í .................................................................................................. (¿ñãýýð) Áàéãóóëëàãûí äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . /Òýìäýã Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . / Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . /
 32. 32. ÍÕÌàÿãò ¯Õ-1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¯ÍÄÑÝÍ ÕªÐªÍê Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀÕ, ØÈËƯ¯ËÝÕ ÁÀÐÈÌÒ ¹____________________________ (áàéãóóëëàãûí íýð) 20 . . . îíû . . . ñàð . . . ºäºð1. Öåõ, òàñàã, õýñãèéí íýð ..........................................................2. Õºðºíãèéí íýð, òºðºë, êîä ..........................................................3. Á¿ðòãýëèéí äóãààð ..........................................................4. Àíõíû ºðòºã (õóäàëäàí àâñàí ¿íý) ................................ ......................... òºãðºã5. 20... îíû ... ñàðûí ... íû ºäðèéí ....... Òîîò òóøààë (ãýðýý/øèéäâýð) -èéã ¿íäýñëýí ............... ààñ àøèãëàëòàíä õ¿ëýýí àâàõ (õ¿ëýýëãýí ºãºõ) ................................................................... (õºðºíãèéí íýð, òîî) ¿çëýã øàëãàëò õèéâ.6. Õ¿ëýýí àâàõ (õ¿ëýýëãýí ºãºõ) ¿åä ¿íäñýí õºðºí㺠............................................................... áàéâ. (÷àíàð áàéäàë, òîîã áè÷íý)7. Ýëýãäëèéí ä¿í .................................. òºãðºã, ¿ëäýãäýë ºðòºã ......................... òºãðºã áàéâ.¯éëäâýðëýñýí óëñ Àøèãëàëòàä îðñîí îí, Õºðºíãèéí õóâèéí Ýëýãäýë òîîöñîí ñ¿¿ë÷èéí (áàéãóóëëàãà) ñàð, ºäºð õýðãèéí äóãààð îí, ñàð, ºäºð8. Õºðºíãèéí øèíæ ÷àíàð, òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé òîâ÷ òîäîðõîéëîëò: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................9. Êîìèññûí ýöñèéí ä¿ãíýëò, øèéäâýð:
 33. 33. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................10. Õàâñðàëò (õºðºíãèéí äàãàëäàõ áàðèìò áè÷èã) .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................Êîìèññûí ãèø¿¿ä: .............................. ................................ ............................... ...... (àëáàí òóøààë) (îâîã íýð) (ãàðûí ¿ñýã) .............................. ............................... ...................... .............................. ............................... ......................
 34. 34. ÍÕÌàÿãò ¯Õ-2 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¯ÍÄÑÝÍ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ªÐêÒêË, ÑÀÉÆÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛà կËÝÝÍ ÀÂÀÕ ÁÀÐÈÌÒ ¹...................................................(áàéãóóëëàãûí íýð) 20 .... îíû ...ñàð ..... ºäºð1. Öåõ, òàñàã, íýãæèéí íýð2. Èõ çàñâàð õèéñýí õºðºíãèéí íýð3. Èõ çàñâàð õèéñýí õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí äóãààð4. Àíõíû ºðòºã òºãðºã.5. 20 ... îíû ....-ð ñàðûí .... íû ºäðººñ 20 ... îíû ..... ð ñàðûí ....íû ºäºð õ¿ðòýë ..........õîíîã òºëºâëºãººò(òºëºâëºãººò áóñ) èõ çàñâàð (ºðãºòãºë, ñàéæðóóëàëò)-ûã õèéâ.6. Ýíý àæëûã õèéñýí òóõàé òýìäýãëýë (õýðýâ á¿ðýí áèø õèéñýí áîë øàëòãààíûã òîäîðõîé áè÷íý) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................7. ªðãºòãºë, ñàéæðóóëàëò, èõ çàñâàð õèéñíèé äàðàà 20 .... îíû .... ñàðûí .... íû ºäðººñ 20 ... îíû ....ñàðûí ...ºäºð õ¿ðòýë òóðøèëò õèéæ 20 .... îíû ....ñàðûí .... íû ºäºð àøèãëàëòàä õ¿ëýýëãýí ºãºâ. Êàïèòàë÷ëàãäàõ çàðäëûí ä¿í ºðãºòãºë ñàéæðóóëàëò èõ çàñâàð ÿéöýòãýñýí òºëºâëºãºº àæèë ã¿éöýòãýëÕ¿ëýýëãýí ºãñºí ____________ _____________ ________________ (àëáàí òóøààë) (îâîã íýð) (ãàðûí ¿ñýã)Õ¿ëýýí àâñàí ________________ ______________ ________________ 39

×