ÍÕÌàÿãò ÌÕ 1                                                  Ñàíõ¿¿, ýä...
Ñàíõ¿¿,    ýäèéí çàñãèéí ñàéä,                                            ...
ÍÕÌàÿãò ÌÕ 3                                     Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä,     ...
ÍÕÌàÿãò ÌÕ-4                        Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãû...
ÍÕÌàÿãò ÌÕ 5                                                       ...
ñàéä, ¯íäýñíèéäàðãûí 2002 îíû 6-р сарынëûí õàâñðàëò       Íèéò        ä¿í       (òºã)
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-1                                                       ...
Õ¿ëýýí àâñàí  . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . ./                              . ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-2                                                   Ñàíõ¿¿, ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-3                                                       ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-4                                                    Ñàíõ¿¿,...
Áàðàà ìàòåðèàëûí íýð            ........................Çýðýã, äóãààð                . . . . . ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-6                                                       ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-7                                                       ...
II. Òîîëëîãûí ¿ð ä¿í áîëîí òîîöîî áîäîëòûí òàëààð                                    ý...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-8                 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí       ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-9                 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí       ...
ÍÕÌàÿãò ÁÌ-10                                                       ...
ÍÕÌàÿãò ÖÕ-1                                                       ...
Õàâñðàëò 1              ¿æëûÌ öàã àøèãëàëòûÌ á¿ð òãý ëèéÌ òîìú¸îëñîÌ òý ìäý ãëý ë              ...
Õ¿¿õýä  àñðàõ5  ÷ºëºº   àâñàí   Õ×  05   ýìýãòýé÷¿¿ä6  Ýýëæèéí àìðàëò    ÝÀ  06   Öàëèíòàé7  ñóðàëöà...
Öàãèéí á¿ðòãýë                                                      ...
Àæëûí öàã àøèãëàëòûí á¿ðòãýëèéí òîìú¸îëñîí òýìäýãëýë                               Шалтгаан1...
Õàâñðàëò 1ëñîí òýìäýãëýë           Øèôð     ¿ñãýýð    òîîãîîð      À       01     Ø   ...
ÍÕÌàÿãò ÖÕ- 2                                                       ...
Ìàñòåð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
ÍÕÌàÿãò ÖÕ-3à                                            Ñàíõ¿¿,  ýäèéí  çà...
ÍÕÌàÿãò ÖÕ-3á                                                       ...
ÍÕÌàÿãò ÖÕ - 4                                                      ...
ÍÕ Ìàÿãò ÖÕ- 5à              Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí        ...
ÍÕÌàÿãò ÖÕ 5á                           Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðû...
ÍÕÌàÿãò ¯Õ-1                                                       ...
.............................................................................................................................
ÍÕÌàÿãò ¯Õ-2                             Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí  ...
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
As hmayagtuud
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

As hmayagtuud

2,142

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,142
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "As hmayagtuud"

 1. 1. ÍÕÌàÿãò ÌÕ 1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé îð ëîãûÌ áàð èìòÄóãààð . . . . . . . . îí . . . . . . ñàð . . . . . . ºäºðÁàéãóóëëàãûí íýð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . õ¿ëýýí àâñàí̺í㺠òóøààã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àæèëòàé ìºí㺠òóøààã÷èéí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îâîãòîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - íýýñÿéëãýýíèé óòãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................................................................................................................................Òóøààñàí ìºíãºíèé ä¿í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òºãðºã . . . . . . . . . . ìºíãº.......................................................................................................................................................... /¿ñãýýð/Õàâñàðãàñàí áàðèìò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. Äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Òýìäýã Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ̺í㺠òóøààã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 2. 2. Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé çàð ëàãûÌ áàð èìò 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé çàð ëàãûÌ áàð èìò Äóãààð . . . . . . . . . îí . . . . . . ñàð . . . . . . ºäºð Áàéãóóëëàãûí íýð . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . õ¿ëýýí àâàã÷èéí ̺í㺠õ¿ëýýí àâàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îâîãòîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯íýìëýõ (ïàñïîðò)-èéí äóãààð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÿéëãýýíèé óòãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. ........................................................... Îëãîñîí ìºíãºíèé ä¿í . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òºãðºã . . . . . . . . . . ìºí㺠..................................................................... ........................................................... / ¿ñãýýð/ Õàâñàðãàñàí áàðèìò . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . / Òýìäýã Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Õ¿ëýýëãýí ºãñºí . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . /. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . / Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 3. 3. ÍÕÌàÿãò ÌÕ 3 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠îëãîõûã õ¿ññý Ì ºð ãº äº ë Äóãààð . . . . . . . . . îí . . . . . . ñàð . . . . . . ºäºð Áàéãóóëëàãûí íýð _________________________________________________ (ºðãºäºë ãàðãàã÷èéí) Õýíýýñ ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Çîðèóëàëò ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ òºãðºã . . . . . . . . . . . ìºíãèéã __________________________________________________________________îëãîíî óó ªðãºäºë ãàðãàñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ëËÃëÕ Çª Âÿªª Ъ Ë
 4. 4. ÍÕÌàÿãò ÌÕ-4 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé ã¿éëãýý Ìèé òàéëàÌ Äóãààð …..îí….ñàð…ºäºð Áàéãóóëëàãûí íýð ____________________________________________________ ̺íãºíèé íÿðàâ _______________ îâîãòîé _________________¹ Áàðèìòûí ¯ëäýãäëèéí äóãààð ñàð ÿéëãýýíèé óòãà Îðëîãî Çàðëàãà ä¿í ºäºð Îðëîãûí__________çàðëàãûí _______øèðõýã áàðèìòûã øàëãàæ õ¿ëýýí àâñàí áîëíî. Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ ̺íãºíèé íÿðàâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./
 5. 5. ÍÕÌàÿãò ÌÕ 5 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын Áý ëý Ì ìº Ì㺠Ìèé òîîëëîãûÌ áàòàëãàà 18-ний171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëòÄóãààð . . . . . . . .îí . . . . . . . ñàð . . . . . . . ºäºðÁàéãóóëëàãûí íýð _______________________________________________________________̺íãºíèé íÿðàâ _______________îâîãòîé ________________-íû õàðèóöëàãàíäáàéãàà áýëýí ìºíãèéã òîîëæ . . . . . . . . . . . îíû . . . . . . . . ñàðûí . . . . . . . . . .ºäðèéí¿ëäýãäëèéã òîäîðõîéëîâ.¯¿íä: Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð Á¿ãä ̺íãºíèé ä¿í Õàíøòºðºë øèðõýã ¥ ä¿í ̺íãºíèé Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð òºðºë øèðõýã Ä¿í ̺íãºíèé Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð òºðºë øèðõýã Ä¿í ̺íãºíèé Òýìäýãòèéí ÿëãàâàð òºðºë øèðõýã Ä¿í Òîîëîãäñîí á¿ãä ä¿í _____________ òºãðºã _________ìºí㺠________________________________________________________ ________________________________________________________ /¿ñãýýð/ Òîîëëîãûí êîìèññûí: Äàðãà: .............................. /......................../ Ãèø¿¿ä: .............................. /......................../ .............................. /......................../ .............................. /......................../
 6. 6. ñàéä, ¯íäýñíèéäàðãûí 2002 îíû 6-р сарынëûí õàâñðàëò Íèéò ä¿í (òºã)
 7. 7. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀË Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀËÒÛÍ ÁÀÐÈÌÒ.......................... 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð(Õ¿ëýýí àâàã÷ áàéãóóëëàãûí íýð)Øàëãàñàí êîìèññ .......................... Òýýâýðëýã÷ áàéãóóëëàãûí íýð .......................... Òýýâýðëýã÷ ¯íäýñëýñýí áàðèìòûí Äóãààð Îí, ñàð, ºäºð(Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí íýð) Áàðèìò ¸ñîîð Õ¿ëýýí àâñàí Äóòóó Èë¿¿ Ãîëîãäîë, ãýìòýë Õýìæèõ íýãæ Áàðàà, ìàòåðèàëûí ¿íýò Íýã á¿ðèéí Êîä ¹ ç¿éëèéí íýð, çýðýã ¿íý Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 9 Ä¿í Èë¿¿, äóòóó, ãîëîãäîë, ãýìòëèéí òàëààðõè êîìèññûí øèéäâýðÊîìèññûí ãèø¿¿ä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . / . Ǻâøººðñºí òýýâýðëýã÷ . . . . . . . /. . . . . . . . . . . ./ .................... /. . . . . . . . . . . . . /
 8. 8. Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . ./ . /Áàéëöñàí……………………../………………./
 9. 9. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-2 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÎÐËÎÃÛÍ ÁÀÐÈÌÒ ¹______ (áàéãóóëëàãûí íýð) 20. . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð(áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí íýð) Äàãàëäàõ áàðèìò ¹__________ Õ¿ëýýí àâñàí Õýìæèõ Ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí ¹ Íýã á¿ðèéí ¿íý íýãæ íýð, çýðýã, äóãààð Òîî ¯íý Êîä Ä¿í Ï Ï Ï Ï Õ¿ëýýí àâñàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Òýìäýã Õ¿ëýýëãýí ºãñºí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 10. 10. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-3 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÇÀÐËÀÃÛÍ ÁÀÐÈÌÒ ¹_____ (áàéãóóëëàãûí íýð) (õóäàëäàí àâàã÷èéí íýð)Ðåãèñòðèéí ¹ Ðåãèñòðèéí ¹20. . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð (òýýâýðëýã÷èéí õàÿã, àëáàí òóøààë, íýð) Õóäàëäàõ Õýìæèõ Ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð, ¹ íýãæ çýðýã, äóãààð Êîä Òîî Íýãæèéí ¿íý Íèéò ä¿í Ä¿í Õ¿ëýýëãýí ºãñºí ýä õàðèóöàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Òýìäýã Õ¿ëýýí àâàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 11. 11. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-4 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛà ÃÀÐÃÀÕ ÇªÂتªÐªË 20. . .îí . . . . ñàð . . . . ºäºð Ǻâøººðºë àâàã÷èéí îâîã . . . . . . . . . . . . . . .íýð . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... ....................................................... çîðèëãîîð äàðààõ ç¿éëèéã ãàðãàõûã çºâøººðºâ.N Áàðàà ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð Êîä Õýìæèõ íýãæ Òîî øèðõýã Ǻâøººðñºí: . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . ./ Øàëãàñàí: . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . ./
 12. 12. Áàðàà ìàòåðèàëûí íýð ........................Çýðýã, äóãààð . . . . . . . . . êîäͺºöèéí íîðì ........................ õóãàöàà ........................ òîî, õýìæýý ........................ Áàðèìòûí Тоо, (хэмжих ) ¯ëäýãäëèéã õÿíàí áàòàëñàí нэгж ) Ñàð, ºäºð äóãààð Үлдэгдэл ¹ ÿéëãýýíèé óòãà Ñàð, ºäºð Çàðëàãà Ãàðûí ¿ñýã Îðëîãî Ï Ï Ï Ýõíèé ¿ëäýãäýë Ï Ï
 13. 13. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-6 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ØÀÀÐÄÀÕ ÕÓÓÄÀÑ ¹ (áàéãóóëëàãûí íýð) 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºðÕýíýýñ (îâîã, íýð, àëáàí òóøààë)Õààíà (öåõ, òàñàã, õýëòñèéí íýð)Çîðèóëàëò Òîî õýìæýý Õýìæèõ ¹ Ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð Õ¿ññýí Ǻâøººðñºí Îëãîñîí íýãæ Êîä Ǻâøººðñºí: Äàðãà ........... /. . . . . . . . . / Îëãîñîí íÿðàâ ........... /. . . . . . . . . / Íÿãòëàí áîäîã÷ ........... /. . . . . . . . . / Õ¿ëýýí àâñàí ........... /. . . . . . . . . / Øààðäàõ õóóäàñ áè÷ñýí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . /
 14. 14. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-7 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний (Áàéãóóëëàãûí íýð) 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÒÎÎÖÎÎ ÁÎÄÑÎÍ ÁÀÐÈÌÒ ¹ Òîîöîî áîäîëòîíä õàìðàãäñàí õóãàöàà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (æèë, óëèðàë, ñàð) Ýä õàðèóöàã÷èéí îâîã, íýð ........................... Ýðõýëñýí àæèë Îðøèí ñóóæ áàéãàà ãàçðûí õàÿã ........................... Èðãýíèé ¿íýìëýõ ¹ I. Òîîöîî áîäîëò¹ Îðëîãî ¹ Çàðëàãà Ä¿í Ä¿í 1 Ýõíèé ¿ëäýãäýë 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 Ìàòåðèàëûí òºðºë, 8 9 äàíñ òóñ á¿ðýýð 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 16 Ä¿í Ä¿í ¯ëäýãäýë Áàéâàë çîõèõ Ǻ𿿠Èë¿¿äýë Òîîëëîãîîð áýëýí áàéãàà Äóòàãäàë Òîîöîî áîäñîí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . ./ Òîîëëîãûí êîìèññûí äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .Ǻâøººðñºí ýä õàðèóöàã÷ . . ./ . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . ./ ãèø¿¿ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . ./
 15. 15. II. Òîîëëîãûí ¿ð ä¿í áîëîí òîîöîî áîäîëòûí òàëààð ýä õàðèóöàã÷ààñ ºãºõ òàéëáàð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ýä õàðèóöàã÷èéí ãàðûí ¿ñýã . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . ./ III. Ýä õàðèóöàã÷èéí àæèëëàãàà áà òîîöîî áîäîëòîîð ãàðñàí çºð¿¿ãèéí òàëààð áàéãóóëëàãûí ºãºõ ä¿ãíýëò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ÒÀÌÃÀ ÒÝÌÄÝÃ) Äàðãà . . . . . . . . . . .. . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ./ (áàéãóóëëàãûí íýð) Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . ./ 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð
 16. 16. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-8 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÝÄ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÒÎÎËËÎÃÛÍ Á¯ÐÒÃÝË Òîîëëîãî Ýõýëñýí . . . . îí . . . ñàð . . . ºäºð (Áàéãóóëëàãûí íýð) Äóóññàí . . . . îí . . . ñàð . . . ºäºð (Ýä õàðèóöàã÷èéí íýð) (öåõ, òàñàã, íýãæèéí íýð) Õýìæèõ íýãæN Êîä Ýä õºðºíãèéí íýð òºðºë Òîî õýìæýý ×àíàð À Á 1 2 3 4 Òîîëëîãûí êîìèññ: Ýä õàðèóöàã÷: . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . / ............./.... ....../ . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . /
 17. 17. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-9 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÒÀÉËÀÍ 20 . . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºðÄàíñíû äóãààð Ýä õàðèóöàã÷èéí êîäÄàíñíû íýð Àãóóëàõûí íýð, ¹ Òîî õýìæýý Õýìæèõ íýãæ ìàòåðèàëûí Áàðàà Áàðàà, ìàòåðèàëûí ¿íýò Ýõíèé Ýöñèéí êîä ¹ ç¿éëèéí íýð, çýðýã, äóãààð Îðëîãî Çàðëàãà ¿ëäýãäýë ¿ëäýãäýë Ýä õàðèóöàã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Õàâñàðãàñàí áàðèìòûí òîî: îðëîãûí øèðõýã çàðëàãûí øèðõýã Õÿíàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 18. 18. ÍÕÌàÿãò ÁÌ-10 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÀÆÈË×ÈÍ, ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÄÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÆ ÁÀÉÃÀÀ ÝÄ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ÀØÈÃËÀËÒÛÍ Á¯ÐÒÃÝË 20. . . . îí . . . . ñàð . . . . ºäºð (Áàéãóóëëàãûí íýð) (öåõ, òàñàã, õýëòñèéí íýð) (ýçýìøèã÷èéí îâîã, íýð, àëáàí òóøààë) ¯íý Õ¿ëýýí àâñàí Áóöààæ òóøààñàí Áàðèìòûí Õýìæèõ íýãæ Òîî øèðõýã Õ¿ëýýí àâñàí Îí, ñàð, ºäºð ×àíàð Îí, ñàð, ºäºð ÊîäN Ýä õºðºíãèéí íýð Íýã Ýçýìøèã÷èéí ýä Òàéëáàð ×àíàð Á¿ãä Òîî á¿ðèéí ãàðûí ¿ñýã õàðèóöàã÷ ¹À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Òîîëëîãûí êîìèññ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . ./
 19. 19. ÍÕÌàÿãò ÖÕ-1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¿ÆËÛÍ Ö¿Ã ¿ÿÈÃË¿ËÒÛÍ Á¯ÐÒÃÝË 20 . . îíû . . . äóãààð ñàðÁàéãóóëëàãà ................................Õýñýã, áðèãàä ................................ Öàãèéí á¿ðòãýë Ñàðûí I õàãàñò àæèëëàñàí ä¿í Îâîã íýð ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 20. 20. Õàâñðàëò 1 ¿æëûÌ öàã àøèãëàëòûÌ á¿ð òãý ëèéÌ òîìú¸îëñîÌ òý ìäý ãëý ë Шалтгаан Øèôð ¿ñãýýð òîîãîîð Àæèëëàñàí öàã À1 (ºäðèéí) 01 Øºíº àæèëëàñàí Ø2 öàã 02 Èë¿¿ öàãààð ÈÖ3 àæèëëàñàí 034 Àëáàí òîìèëîëò ÀÒ 04
 21. 21. Õ¿¿õýä àñðàõ5 ÷ºëºº àâñàí Õ× 05 ýìýãòýé÷¿¿ä6 Ýýëæèéí àìðàëò ÝÀ 06 Öàëèíòàé7 ñóðàëöàæ áóé Ö× 07 ÷ºëººòýé õ¿ì¿¿ñ ªâ÷òºíã ñóâèëàõ, õºë õîðèãäîõ ªÑ8 çýðãýýð 08 àæèëëààã¿é Æèðýìñíèé áîëîí ÆÀ9 àìàðæñàíû àìðàëò 09 Àæëûí ÀÕ10 õºíãºëýëòòýé öàã 10 Áàéãàëèéí ãàìøèãèéí ÁÃ11 àæëààð 11 äàé÷ëàãäñàí ªâ÷íèé óëìààñ ª12 ýìèéí ÷ºëººòýé 12 Çàõèðãààíû ×13 ÷ºëººòýé 13 Õ¿íäýòãýõ áóñ14 øàëòãààíààð Ò 14 àæèë òàñàëñàí Àìðàëò áàÿð Àª15 ¸ñëîëûí ºäºð 15
 22. 22. Öàãèéí á¿ðòãýë Òóõàéí ñàðä àæèë- àæèëëàñàí-á¿ãä ëààã¿é ¿¿íýýñ, øàëòãààíààð Ñàðûí II õàãàñò àæèëëàñàí ä¿í 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 øèôð ºäºð ºäºð ºäºð öàã öàã öàã3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Öàã á¿ðòãýã÷…………………………../ / Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ ………………………./ / 30
 23. 23. Àæëûí öàã àøèãëàëòûí á¿ðòãýëèéí òîìú¸îëñîí òýìäýãëýë Шалтгаан1 Àæèëëàñàí öàã (ºäðèéí)2 Øºíº àæèëëàñàí öàã3 Èë¿¿ öàãààð àæèëëàñàí4 Àëáàí òîìèëîëò5 Õ¿¿õýä àñðàõ ÷ºëºº àâñàí ýìýãòýé÷¿¿ä6 Ýýëæèéí àìðàëò7 Öàëèíòàé ñóðàëöàæ áóé ÷ºëººòýé õ¿ì¿¿ñ8 ªâ÷òºíã ñóâèëàõ, õºë õîðèãäîõ çýðãýýð àæèëëààã¿é9 Æèðýìñíèé áîëîí àìàðæñàíû àìðàëò10 Àæëûí õºíãºëýëòòýé öàã11 Áàéãàëèéí ãàìøèãèéí àæëààð äàé÷ëàãäñàí12 ªâ÷íèé óëìààñ ýìèéí ÷ºëººòýé13 Çàõèðãààíû ÷ºëººòýé14 Õ¿íäýòãýõ áóñ øàëòãààíààð àæèë òàñàëñàí15 Àìðàëò áàÿð ¸ñëîëûí ºäºð 31
 24. 24. Õàâñðàëò 1ëñîí òýìäýãëýë Øèôð ¿ñãýýð òîîãîîð À 01 Ø 02 ÈÖ 03 ÀÒ 04 Õ× 05 ÝÀ 06 Ö× 07 ªÑ 08 ÆÀ 09 ÀÕ 10 Áà 11 ª 12 × 13 Ò 14 Àª 15
 25. 25. ÍÕÌàÿãò ÖÕ- 2 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¿ÆËÛÍ Ö¿ÃÈÉÍ ÒëëÖëë 20 . . îí . . ñàð ................................................ áàéãóóëëàãûí íýð Àæèëëà-âàë Àæèëëàñàí Àæèëëààã¿é Ýýëæèéí àìðàëòûí õ¿í ºäºð Àìðàëò áàÿð ¸ñëîëûí ºäºð çîõèõ Á¿ãä ¿¿íýýñ Èë¿¿ öàã ¿¿íýýñ: Õóàíëèéí õ¿í ºäºð õºíãºëºëòòýé öàã (10) òàñàëñàí (14) àìðàëò, áàÿð ¸ñëî-ëûí çºâøººðºãäñºí õèéñíýýð öàëèíæèõ Á¿ðòãýëèéí ¹ (06+07+13) öàãààð öàëèíæèõ æèðýìñíèé àìðàëòòàé (øèôð 09) õóóëèàð ÷ºëººòýé ¿åä àæèëëàñàí øºíº àæèëëàñàí Á¿ãä (08+12) ºâ÷òýé (11) Îâîã íýð Á¿ãä ºäºð ºäºð öàã öàã ºäºð ºäºð ºäºð ºäºð ºäºð ºäºð öàã öàã öàã öàã öàã öàã1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Öàã á¿ðòãýã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . / Õýñýã, áðèãàäûí äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 26. 26. Ìàñòåð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
 27. 27. ÍÕÌàÿãò ÖÕ-3à Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÀÆËÛÍ ÄÀÀËÃÀÂÀÐ ¹ .............................................. 20.....îíû .....ñàð.....ºäºð (áàéãóóëëàãà)Îâîã ..............................................Íýð ..............................................Ñàð 1 Á¿ðòãýëèéí¹ 5ªäºð 2 Àíãèëàë 6Áðèãàä, õýñýã 3 Ìýðãýæèë 7Ýýëæ 4 Àæèë÷íû çýðýã 8 Àæëûí Äààëãàâàð Õ¿ëýýí àâñàí õýìæèõ íýãæ Íîðìîîð íýãæèä Àæèëëàñàí öàã ¿¿íýýñ Öàëèí çàðöóóëàõ çýðýã íýð Òîî òîî öàëèí ¿íýëãýý íîð-ìîîð æèí-õýíý òýíöýõ îëãîõ öàã ãîëîãäîë 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Ìàñòåð ............./........../ Á¿ðòãýã÷ ............./......./Àæèë ã¿éöýòãýñýí ............./........../ Øàëãàñàí ............./......./
 28. 28. ÍÕÌàÿãò ÖÕ-3á Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ÀÆËÛÍ ÄÀÀËÃÀÂÀÐ ¹ 20.....îíû .....ñàð.....ºäºðÁàéãóóëëàãà ..............................Õýñýã, òàñàã ..............................Ýýëæ .............................. Àæèëëàñàí ºäºð, öàãààð Á¿õ öàã Öàëèíãèéí òºðºë Àëáàí òóøààëûí Àæèë÷íû çýðýã Á¿ðòãýëèéí ¹ ¿¿íýýñ Êîýôôèöèåíò Ìýðãýæèë á¿ãä öàëèí àíãèëàë öàëèíæèõ öàëèíæèõ õèéñíýýð öàëèí îëãîõ öàãààð èë¿¿ öàã Îâîã íýð çîãñîëò ñóë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ìàñòåð ............../.........../ Øàëãàñàí íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . / 34
 29. 29. ÍÕÌàÿãò ÖÕ - 4 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний Áàéãóóëëàãà ....................................... 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Îâîã ....................................... íýð …………………………………. Àæëûí áàéðíû ........................................ íýð Çýðýã ........................................ ÖÀËÈÍÃÈÉÍ ÒÎÎÖÎÎÍÛ КАРТ 20 . . . . îí Àæèëëàñàí àìðàëò, Íýìýãäýë Ñóóòãàë Îëãîâîë çîõèõ á¿ãä ä¿í Æèíõýíý îëãîâîë çîõèõ áàÿð Èë¿¿ Öàãèéí (ºäðèéí) Ñóóòãàëûí ä¿í öàãààð õèéñíýýð Íýìýãäëèéí ä¿í øºíº òàðèôò öàëèí Çýðãèéí íýìýãäýë Á¿ðòãýëèéí ¹ ¯íäñýí öàëèí Ãàðûí ¿ñýã ¸ñëîëûí öàãààð Ñàð, ºäºð îëãîõ îëãîõ àæèëëà Òýòãýìæ ºäºð àæèëëà ÕÀÎÀ Òàòâàð Øàãíàë ñàí óðüä÷èëãà๠àæèëëàñ ñàí àí öàã öàã öàã öàã öàã ä¿í ä¿í ä¿í ä¿í ä¿í ÍÄØ ºäºð öàã 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ä¿í Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . .. . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ./
 30. 30. ÍÕ Ìàÿãò ÖÕ- 5à Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò................................(áàéãóóëëàãûí íýð) 20 . . îíû . . . ñàð . . . ºäºð Öàëèíãèéí óðüä÷èëãàà îëãîõ õ¿ñíýãò Àæèëëàñàí Îëãîñîí Õ¿ëýýí àâñàí Ä/ä Îâîã, íýð Àëáàí òóøààë õîíîã óðüä÷èëãàà ãàðûí ¿ñýã 1 2 3 4 5 6 Áàéãóóëëàãûí äàðãà ..................... /............../Òýìäýã Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷ ..................... /............../ Íÿãòëàí áîäîã÷ ..................... /............../
 31. 31. ÍÕÌàÿãò ÖÕ 5á Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò Áàéãóóëëàãà ............................ Öåõ, òàñàã ............................ ÖÀËÈÍ ÎËÃÎÕ Õ¯ÑÍÝÃÒ 20 .. îí ... ñàð Ñóóòãàëóóä Æèíõýíý îëãîõ íü Á¿ðòãýëèéí ¹ Óðüä÷èëãà Õ¿ëýýí àâñàí ¹ Îâîã, нýð ÕÀÎÀÒ ÍÄØ õ¿íèé ãàðûí ¿ñýã à Ä¿í .................................................................................................. (¿ñãýýð) Áàéãóóëëàãûí äàðãà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . /Òýìäýã Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . / Íÿãòëàí áîäîã÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . /
 32. 32. ÍÕÌàÿãò ¯Õ-1 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¯ÍÄÑÝÍ ÕªÐªÍê Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀÕ, ØÈËƯ¯ËÝÕ ÁÀÐÈÌÒ ¹____________________________ (áàéãóóëëàãûí íýð) 20 . . . îíû . . . ñàð . . . ºäºð1. Öåõ, òàñàã, õýñãèéí íýð ..........................................................2. Õºðºíãèéí íýð, òºðºë, êîä ..........................................................3. Á¿ðòãýëèéí äóãààð ..........................................................4. Àíõíû ºðòºã (õóäàëäàí àâñàí ¿íý) ................................ ......................... òºãðºã5. 20... îíû ... ñàðûí ... íû ºäðèéí ....... Òîîò òóøààë (ãýðýý/øèéäâýð) -èéã ¿íäýñëýí ............... ààñ àøèãëàëòàíä õ¿ëýýí àâàõ (õ¿ëýýëãýí ºãºõ) ................................................................... (õºðºíãèéí íýð, òîî) ¿çëýã øàëãàëò õèéâ.6. Õ¿ëýýí àâàõ (õ¿ëýýëãýí ºãºõ) ¿åä ¿íäñýí õºðºí㺠............................................................... áàéâ. (÷àíàð áàéäàë, òîîã áè÷íý)7. Ýëýãäëèéí ä¿í .................................. òºãðºã, ¿ëäýãäýë ºðòºã ......................... òºãðºã áàéâ.¯éëäâýðëýñýí óëñ Àøèãëàëòàä îðñîí îí, Õºðºíãèéí õóâèéí Ýëýãäýë òîîöñîí ñ¿¿ë÷èéí (áàéãóóëëàãà) ñàð, ºäºð õýðãèéí äóãààð îí, ñàð, ºäºð8. Õºðºíãèéí øèíæ ÷àíàð, òåõíèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí òóõàé òîâ÷ òîäîðõîéëîëò: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................9. Êîìèññûí ýöñèéí ä¿ãíýëò, øèéäâýð:
 33. 33. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................10. Õàâñðàëò (õºðºíãèéí äàãàëäàõ áàðèìò áè÷èã) .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................Êîìèññûí ãèø¿¿ä: .............................. ................................ ............................... ...... (àëáàí òóøààë) (îâîã íýð) (ãàðûí ¿ñýã) .............................. ............................... ...................... .............................. ............................... ......................
 34. 34. ÍÕÌàÿãò ¯Õ-2 Ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ñàéä, ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãûí 2002 îíû 6-р сарын 18-ний 171/111 òîîò òóøààëûí õàâñðàëò ¯ÍÄÑÝÍ ÕªÐªÍÃÈÉÍ ªÐêÒêË, ÑÀÉÆÐÓÓËÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛà կËÝÝÍ ÀÂÀÕ ÁÀÐÈÌÒ ¹...................................................(áàéãóóëëàãûí íýð) 20 .... îíû ...ñàð ..... ºäºð1. Öåõ, òàñàã, íýãæèéí íýð2. Èõ çàñâàð õèéñýí õºðºíãèéí íýð3. Èõ çàñâàð õèéñýí õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí äóãààð4. Àíõíû ºðòºã òºãðºã.5. 20 ... îíû ....-ð ñàðûí .... íû ºäðººñ 20 ... îíû ..... ð ñàðûí ....íû ºäºð õ¿ðòýë ..........õîíîã òºëºâëºãººò(òºëºâëºãººò áóñ) èõ çàñâàð (ºðãºòãºë, ñàéæðóóëàëò)-ûã õèéâ.6. Ýíý àæëûã õèéñýí òóõàé òýìäýãëýë (õýðýâ á¿ðýí áèø õèéñýí áîë øàëòãààíûã òîäîðõîé áè÷íý) ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................7. ªðãºòãºë, ñàéæðóóëàëò, èõ çàñâàð õèéñíèé äàðàà 20 .... îíû .... ñàðûí .... íû ºäðººñ 20 ... îíû ....ñàðûí ...ºäºð õ¿ðòýë òóðøèëò õèéæ 20 .... îíû ....ñàðûí .... íû ºäºð àøèãëàëòàä õ¿ëýýëãýí ºãºâ. Êàïèòàë÷ëàãäàõ çàðäëûí ä¿í ºðãºòãºë ñàéæðóóëàëò èõ çàñâàð ÿéöýòãýñýí òºëºâëºãºº àæèë ã¿éöýòãýëÕ¿ëýýëãýí ºãñºí ____________ _____________ ________________ (àëáàí òóøààë) (îâîã íýð) (ãàðûí ¿ñýã)Õ¿ëýýí àâñàí ________________ ______________ ________________ 39

×