Your SlideShare is downloading. ×

Breakfast@Bright | De factuur

599

Published on

Onze eerste Breakfast@Bright is inmiddels een feit. Zij die niet aanwezig konden zijn kunnen evenwel de slides raadplegen via onze Scribd.-account of via LinkedIn.

Onze eerste Breakfast@Bright is inmiddels een feit. Zij die niet aanwezig konden zijn kunnen evenwel de slides raadplegen via onze Scribd.-account of via LinkedIn.

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
599
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. de factuur:finesses en valkuilen
  Nele Schelstraete, Bright advocaten
  Breakfast@Bright - 13 oktober 2010
 • 2. overzicht
  het begrip ‘factuur’
  vermeldingen op de factuur
  taal van de factuur
  bewijskracht van de factuur
  5. algemene voorwaarden
 • 3. 1. het begrip ‘factuur’
 • 4. definitie
  geen wettelijke definitie
  Van Dale:
  Lijst van geleverde goederen, met opgave van de berekende prijzen, van plaats en datum van aflevering, de wijze van vervoer, enz., samen of tegelijk met de goederen aan de afnemer verzonden.
  juridisch (E. DIRIX en G.L. BALLON, Factuur, in A.P.R., 2, nr. 3):
  Een beschrijvende staat van de geleverde goederen en verstrekte diensten én een bevestiging van een schuld lastens de geadresseerde.
 • 5. functies van de factuur
  bevestiging van het bestaan van een verbintenis + uitnodiging om de schuld te betalen
  enkel schuldvorderingen die verband houden met de primaire uitvoering van overeenkomsten
  -> geen factuur ter bevestiging van schadevergoeding
  enkel ten aanzien van een handelaar
  niet voor schuldvorderingen die uit iets anders bestaan dan geld
 • 6. bewijsfunctie (zie verder)
  fiscale functie
  verplichting ingevolge BTW-reglementering
  verplicht factuur af te leveren door de BTW-belastingplichtige bij de levering van bepaalde goederen en diensten
  -> aan een rechtspersoon
  -> aan natuurlijke personen: in bepaalde gevallen
  levering = beschikkingrecht
 • 7. 2.vermeldingen op de factuur
 • 8. geen algemene wettelijke regeling
  verschillende bronnen:
  fiscaal recht (voornamelijk BTW-regelgeving)
  Wetboek van Vennootschappen
  overige
  gebruiken
  sancties: divers
 • 9. niet verplicht
  het woord ‘factuur’: al dan niet vermelding heeft geen juridische gevolgen
  juridische oorzaak van de schuld (koop, huur, aanneming, bewaargeving, …)
  ondertekening
 • 10. wél verplicht
  datum van uitreiking
  -> uiterlijk vijfde werkdag van de maand volgend op die van levering
  volgnummer (cf. boek van uitgaande facturen)
 • 11. identificatie van de uitgever van de factuur
  naam
  rechtsvorm
  ▫ vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap
  ▫ vermelding van de beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid voor de cv
  ▫ eventueel toevoeging van ‘sociaal oogmerk’
  ondernemingsnummer
  BTW-nummer
  RPR + zetel rechtbank
  eventueel: ‘in vereffening’
  niet: kapitaal van de vennootschap
  -> beperkte sanctie bij niet-naleving
 • 12. gegevens van de geadresseerde van de factuur
  naam
  adres
  indien van toepassing, BTW-nummer
  omschrijving van de geleverde goederen en diensten
  voorschriften inzake BTW
  voor elk tarief: maatstaf van heffing
  eenheidsprijs exclusief BTW
  bedrag van de verschuldigde BTW
  bepaling op grond waarvan er eventueel vrijstelling is van BTW
 • 13. nummer van de bankrekening
  specifieke vermeldingen bij:
  verkopen aan consumenten gesloten buiten de onderneming
  verkopen op afstand
  facturen voor vergunningsplichtige activiteiten
  facturen van sociale secretariaten
 • 14. 3.taal van de factuur
 • 15. principes
  de vermeldingen van een factuur die voorgeschreven zijn bij wet of reglement (= verplichte vermeldingen) moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is.
  Vlaamse taalwetgeving: wettelijke bepalingen moeten in het Nederlands worden vermeld, behoudens vermelding van een officiële – bv. Engelse – benaming.
 • 16. sanctie
  factuur = nietig
  -> de vordering kan niet bewezen worden aan de hand van de factuur
  -> oplossing: opstellen van nieuwe, taalwetconforme facturen
  tast het bestaan van de vordering niet aan
 • 17. 4.bewijskracht van de factuur
 • 18. uitgangspunt bewijsregeling
  hij die beweert schuldeiser te zijn, moet het feit bewijzen waarop zijn vordering steunt
  diverse bewijsmiddelen
  fundamenteel verschillende regeling bij handelaars en consumenten
 • 19. ten aanzien van handelaars – factuur als bewijsmiddel
  bijzondere (vrije) bewijsregeling in handelszaken
  regelmatige boekhouding = bewijs tussen handelaars (niet ten aanzien van consumenten!)
  factuur = bewijs van koop-verkoop in geval van aanvaarding
  -> uitdrukkelijk
  -> stilzwijgend
 • 20. niet tijdig protesteren van een factuur = aanvaarding
  gevolgen
  -> bewijs tegenover de klant-handelaar van de overeenkomst, zoals op de factuur vermeld
  -> bekrachtiging van wat de lasthebber buiten de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gedaan
  in bepaalde gevallen: vatbaar voor tegenbewijs
 • 21. ten aanzien van handelaars – bewijs van verzending van de factuur
  verkoper die vordering steunt op de stilzwijgende aanvaarding van facturen, volgend uit gebrek aan protest, moet bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde aankwamen
  bewijs met alle middelen van recht
  -> uitgaand factuurboek
 • 22. ten aanzien van handelaars – protest van de factuur
  concreet: omschrijving van de bezwaren
  binnen korte termijn
  niet wettelijk bepaald
  termijn die redelijkerwijze nodig is, gelet op de aard van de overeenkomst en de complexiteit van de gegevens van de factuur
 • 23. niet als protest te beschouwen:
  gebrek aan betaling
  vraag om verantwoording
  algemeen/specifiek protest
 • 24. ten aanzien van handelaars – laattijdige factuur
  principe: uiterlijk vijfde werkdag van de maand volgend op die van de levering
  laattijdige factuur brengt bewijsfunctie in het gedrang, wanneer de laattijdigheid verdacht voorkomt
 • 25. ten aanzien van consumenten
  vrije bewijsvoering in handelszaken is niet van toepassing
  geen protestplicht
  -> stilzwijgen kan niet worden geïnterpreteerd als aanvaarding
 • 26. 5.algemene voorwaarden
 • 27. situering
  meer zekerheid omtrent de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden, zonder verregaande onderhandelingen
  mogelijkheid om af te wijken van wettelijke bepalingen
  nauwkeurig opstellen van voorwaarden is belangrijk!
  -> in functie van de bijzonderheden van de activiteit
  -> in functie van de bijzonderheden van de onderneming
 • 28. geldigheid
  leesbaar
  -> voldoende groot en duidelijk
  -> in een taal die de medecontractant voldoende beheerst
  indien op de achterzijde van handelsdocument -> verwijzing op de voorzijde
  specifieke bedingen van de overeenkomst hebben voorrang op de algemene voorwaarden
 • 29. aanvaarding
  twee elementen: kennisname + aanvaarding
  ten aanzien van handelaars: soepele interpretatie – uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding
  -> gebrek aan protest van de factuur strekt zich uit ten aanzien van de algemene voorwaarden
  ten aanzien van consumenten: geen stilzwijgende aanvaarding mogelijk
 • 30. typebedingen
  toepasselijkheid van algemene voorwaarden
  - kennismakingsbedingen
  - aanvaardingsbedingen
  - uitsluitingsbedingen
  toepassingsgebied van algemene voorwaarden
  -> zo ruim mogelijk
 • 31. prijs en modaliteiten van betaling
  • prijsbepaling
  • 32. modaliteiten van betaling
  -> plaats van betaling
  -> termijn van betaling
  -> gespreide betaling
  -> wanbetaling
  ▫ toepasselijke rentevoet
  ▫ schadebeding
 • 33. leveringsmodaliteiten
  • leveringstermijnen
  • 34. plaats van levering
  • 35. wijze van levering
  eigendomsvoorbehoud
  • in geval van faillissement van de koper-handelaar
  • 36. specifieke voorwaarden
 • exoneratiebedingen
  • principe
  • 37. diverse vormen: algemeen tot zeer specifiek
  ->exoneratie volgens de aard van de fout
  -> exoneratie volgens de aard van de schade
  -> exoneratie volgens de hoogte van de schadevergoeding
  -> exoneratie volgens de toe te passen sanctie
  -> exoneratie door beperking van de termijnen voor verhaal
 • 38. exoneratiebedingen
  • voorwaarden voor de geldigheid
  -> geen afbreuk aan bepalingen van dwingend recht of van openbare orde
  -> geen uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzettelijke fout
  -> het voorwerp of nut van de overeenkomst mag niet worden aangetast of uitgehold
 • 39. ontbindingsbedingen
  overmacht en imprevisie
  • overmacht
  -> soort exoneratiebeding
  -> omschrijving van het begrip ‘overmacht’
  -> te nemen acties
  • imprevisie
  -> omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken
 • 40. bevoegdheidsbedingen
  -> enkel territoriale bevoegdheid
  • nationaal: geldig
  • 41. internationaal: loutere opname in de algemene voorwaarden is niet voldoende
  arbitragebedingen
  -> enkel geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding
 • 42. rechtskeuzebedingen
  - meer van belang bij internationale overeenkomst
  - in principe geldig
 • 43. specifieke ‘activiteitgebonden’ bedingen
  • aannemingssector: toepasselijk verklaren van algemene aannemingsvoorwaarden
  • 44. IT-sector/producten van software: toevoeging van bepalingen inzake de bescherming van auteursrecht (beperkingen inzake gebruik, kopiëren en overdracht aan derden)
  • 45. bedrijven actief in de sector van verhuur van goederen: specifieke bepalingen houdende afwijking/aanvulling van het gemeen huurrecht
  -> belang van nauwkeurig opgestelde algemene voorwaarden, in functie van de specifieke activiteit
 • 46. algemene voorwaarden en het consumentenrecht
  strikt gereglementeerd op grond van diverse wetgeving
  onrechtmatige bedingen
  • toetsing: kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen
  • 47. zwarte lijst (Wet Handelspraktijken)
  -> bedingen m.b.t. de totstandkoming van een contractuele verbintenis
  -> bedingen m.b.t. de wijziging van een contractuele verbintenis
  -> bedingen m.b.t. de (niet-)nakoming van een contractuele verbintenis (conformiteit en vrijwaring, exoneratiebedingen, schadebedingen, …)
  -> bedingen m.b.t. de beëindiging van contracten
  -> bedingen m.b.t. de duur van het contract
  -> bevoegdheidsbedingen
 • 48. algemene voorwaarden en het consumentenrecht
  bij consumentenkoop: wettelijke garantieregeling
  -> rechten ten behoeve van de consument
  ▫ recht op levering conform de overeenkomst
  ▫ recht op een garantietermijn
  ▫ recht op een meldingstermijn
  ▫ vermoeden dat gebrek bestond bij levering indien het zich 6 maanden na de levering manifesteert
  ▫ verhaalrechten tegen de verkoper
  -> geen afwijking van deze rechten in de algemene voorwaarden mogelijk
  sanctie
 • 49. Nele Schelstraeteadvocaat Bright advocatenAccent Business Park - Gebouw C1   |   Kwadestraat 149 / bus 22   |   8800 Roeselaretel.:  +32 (51) 20 28 76   |   fax:  +32 (51) 21 28 76   |   mob.:  +32 (496) 44 12 91 |  SkypeTM: bright_neleschelstraetewww.b-right.be

×