Poslovni informacioni sistemi

2,942
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,942
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Poslovni informacioni sistemi

  1. 1. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Poslovni informacioni sistemi Informacije, vrste i značaj Informacija – novon saznanje koje davalac informacije upućuje primaocu u obliku obavesti, saopštenja, izveštaja, podataka i slično u cilju donošenja odgovarajuće odluke, izvršenja određene aktivnosti i dr. Klasifikacija informacija: 1. Prema funkcijama u preduzeću (za upravljanje, rukovođenje, kontrolisanje...); 2. Prema opsegu korišćenja (za preduzeće, za okruženje); 3. Prema stepenu obrade (izvorne, izvedene); 4. Prema načinu prikazivanja (usmene, pismene, slikovne, kombinovane); 5. Sa aspekta materijalnog oblikovanja (dokumenti, izveštaji, naučne analize...); 6. Prema vremenskom periodu za koji važe (jednokratne, periodične...); 7. Prema vrsti događaja o kome informišu (verovatni događaji, determinisani); 8. Prema stepenu složenosti (pojedniačne, zbirne); 9. Prema stepenu potpunosti podataka (potpune, nepotpune); 10. Prema vrsti odluka (iza strateške odluke, taktičke odluke, operativne odluke); 11. Prema nivou organizovanja (za organiacione jedinice, preduzeće, komoru...). Uloga informisanja u preduzeću: • Informisanje predstavlja primaran uslov upravljanja • Informisanje ima značajnu ulogu u rukovođenju, odnosno kompleksno informisanje obezbeđuje odgovarajući stepen koordinacije rada pojedinaca i organizacionih delova, kao i angažovanje kreativnih snaga za ostvarivanje poslova i zadataka; • Informisanje je faktor integracije pojedinaca i organizacije, odnosno usmeravanja i podsticanja inicijative i angažovanosti radnika u izvršavanju zadataka. Prema tome, informisanje radnika je važan faktor efikasnosti poslovanja, odnosno produktivnosti rada Informacije treba da budu: • Aktuelne • Razumljive • Blagovremene • Potpune • Tačne i istinite • JavneInformacioni sistem se definiše kao sistem koji koristi hardware resurse (mašine i medije), software(programi i procedure) i ljudske resurse (korisnike i specijaliste) radi sprovođenja aktivnosti ulaza,obrade, izlaza, memorisanja i kontrole, a koje treba da transformišu resurse podataka uinformacione proizvode.Zadatak informacionog sistema treba da obezbedi sve neophodne informacije potrebne zadonošenje odluka o uslovima rada, sredstvima i raspodeli rezultata rada. Informacioni sistem imaspecifična svojstva, koja su, pored ostalog i sledeća: • Dokumentovanost podataka i informacija • Racionalnost i ekonomičnost • Integralnost – kompleksnost • Unificiranost, standardizovanost, kruga veza i otvorenost prema okolini • Jedinstvenost 1/8
  2. 2. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMIPoslovni informacioni sistem čine sledeći podsistemi: • Menadžment informacioni sistem • Računovodstveni informacioni sistem • Marketinški informacioni sistem • Kadrovski informacioni sistem i dr.Menadžment informacioni sistem Skup postupaka za sakupljanje, memorisanje, obradu i diseminaciju informacija za potrebemenadžerskih funkcija.Zadatak ovog sistema je da u okviru celine preduzeća pruži adekvatnuinformacionu podršku menadžerima u obavljanju njihove uloge i vršenju funkcije menadžmenta.Računovodstveni informacioni sistem Računovodstveni informacioni sistem definiše se kao skup organizacionih postupaka zaskupljanje, memorisanje, obradu i diseminaciju finansijsko-računovodstvenih informacija. Ovajsistem treba da omogući dobijanje relevantih informacija o stanju imovine, prihodu i rashodupreduzeća, delova preduzeća po pojedinim relacijama (linijama), dobiti preduzeća i dr. Ovaj sistem treba da omogući dobijanje relevantinih informacija o stanju imovine, prihodu irashodu preduzeća, delova preduzeća po pojedinim relacijama (linijama), dobiti preduzeća i dr. Zahvaljujući korišćenju računara u ovom sistemu moguće je obezbediti i informacije koje sene vode knjigovodstveno, na primer produktivnost, rentabilnost i ekonomičnost po pojedinimpodručijima, odnosno linijama.Marketinški informacioni sistem Marketinški informacioni sistem de definiše kao skup komponenti koje su međusobno takopovezane da teže ostvarenju zajedničkog cilja, tj. Pretvaranju marketinških podataka u marketinškeinformacije. Cilj ovog sistema je da obezbedi marketinške informacije o zahtevima za transpornim i PTTuslugama i konkurenciji na domaćem i međunarodnom transportnom i PTT tržištu.Kadrovski informacioni sistem Kadrovski informacioni sistem se može definisati kao skup postupaka za sakupljanje,memorisanje, obradu i diseminaciju informacija za planiranje i upravljanje kadrovima u preduzeću. Svaki informacioni sistem sastoji se od najmanje tri komponente: ljudi, procedura i podataka. Kompjuterski informacioni sistem, tj. informacioni sistem koji uključuje kompjuter sastoji seod najmanje pet komponenti: ljudi, procedura, podataka, kompjutera i programa. 2/8
  3. 3. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMIOsnovne faze informacionog sistema: • Prikupljanje podataka – definisati koje podatke treba sakupiti, na koji način i odakle • Sređivanje podataka – sređivanje i klasifikovanje prema određenim kriterijumima • Obrada podataka – formiranje sradržaj informacije obradom podataka (stručna, jezička ili grafička). Sadržaj informacije zavisi od njenog cilja i emitovanja • Selekcija informacija – Informacija prema korisnicima (obezbeđuje se upućivanje samo neophodnih informacija) • Raspodela informacija – vrši raspodela informacija korisnicima prema njihovoj potrebi (usmeno, pismeno, grafičko) • Korišćenje informacija – na bazi informacija donose se odgovarajuće odluke ili izvršavaju određeni poslovi i zadaci.ERP (Enterprise Resource Planing) sistem • ERP sistem predstavlja veoma kompleksne softverske pakete koji se sastoje od više desetina modula i pokrivaju sve segmente poslovanja preduzeća • Osnovni cilj ERP sistema je zamena disperzivnih i izolovanih informacionih sistema centralizovanim, integrisanim aplikacijama, čime informacije postaju dostupne svim delovima preduzeća • ERP programi su fleksibilni informacioni sistemi koji se lako prilagođavaju potrebama konkretnog klijenta i odgovaraju na zahteve kako proizvodnih i trgovačkih preduzeća najrazličitijih predmeta delatnosti tako i preduzeća u sferi pružanja usluga. • Za razliku od standardnih softverskih paketa koje nakon instaliranja je ne moguće menjati, ERP sistemi obezbeđuju dužu i pouzdaniju proceduru analize, implementacije, podešavanja, optimizovanja i obuke što garantuje, u slučaju dobro obavljenog posla, potpunu adaptaciju informaciononog sistema konktetnim osobinama i zahtevima poslovanja.Primena ERP sistema u optimizaciji finansijskih resursa ogleda se kroz olakšano upravljanjelikvidnošću organizacije. Ovo se ostvaruje putem: • Planiranja likvidnosti uz pomoć standardnih modela uvođenjem kalendarskog planiranja • Praćenja centralizovanih i decentralizovanih finansijskih podataka • Centralizovane obrade finansijskih podataka koji se odnose na srednjoročno i dugoročno planiranje likvindosti • Skupljanje podataka planiranja za celu organizaciju i pojedinačne filijale • Poređenje i prikupljanje podataka vezanih za ranije periode poslovanja 3/8
  4. 4. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMIU sklopu upravljanja likvidnošću, ERP sistem omogućava i jednostavno upravljanje tokovima novca,i to: • Kontrolisanjem prispelih obaveza, kako na teritorijalnom nivou, tako i na globalnom nivou • Snižavanjem troškova obrade operacija vezanih za potraživanje • Smanjenjem broja potrebnih bankarskih obračuna • Optimizacijom toka međunarodnih obračuna • Pružanjem podrške dinamičnoj organizacionoj strukturi i organizacijama tima holdingaRazlozi za uvođenje ERP sistema mogu se podeliti u tri osnovne grupe: • Objedinjavanje finansijskih podataka • Standardizacija proizvodnih procesa i • Standardizacija podataka o kadrovimaOsnovne funkcije koje ERP sistem obezbeđuje finansijskom menadžmentu su: • Brzo i efikasno reagovanje na promenljive tržišne zahteve • Kompletno obuhvatanje svih finansijskih operacija u kompaniji • Optimizacija finansijskih procesa od trenutaka sklapanja ugovora, preko analize, rizika, procesa proizvodnje (pružanja usluga) pa do računovodstvenih poslova • Korišćenje prednosti ekonomije obima • Primenom elektronskih finansija poboljšavaju se komercijalni rezultatiUpravljanje rizikom se prvenstveno ogleda kroz mogućnost analize tržišnih rizika i to: • Podrška analizi tržišnih cena • Upravljanje novčanim rizikom • Analiza novčanih tokova • Procena potcenjenih gubitakaUpravljane rizikom uključuje i analizu kreditnih rizika, koja omogućuje: • Upravljanje kreditnim rizicima u realnom vremenu • Kontrolu kreditinih rizika • Definisanje kreditnih limita • Laku prilagodljivost raznim proračunima kreditnih rizika Kada je reč o proizvodnim resursima u kompanijama, pogotovu onim kod kojih su pojediniproizvodni procesi i geografski razdvojeni, obezbeđuje jedinstva proizvodnje, nabavkerepromaterijala i kontrole je od izuzetne važnosti. Proizvodnja preduzeća često otkrivaju da niz poslovnih jedinica ponavlja iste operacije koristećirazličite metode i kompjuterske sisteme. ERP sistemi nude standardne metode za automatizovanjefaza proizvodnog procesa Standardizujući te procese i koristeći jedinstveni, integrisani kompjuterski sistem ERPomogućava uštedu vremena, porast proizvodnje i smanjenje suvišnog personala. Standardizacija informacije o kadrovima je posebno važna za preduzeća sa velikim brojemsektora i poslovnica pri čemu sektor ljudski resursi nailazi na poteškoće pri praćenju angažovanostislužbenika i komunikacije sa njima. ERP rešava ovaj problem putem jedinstvenog metoda praćenja i automatizacije aktivnosti. 4/8
  5. 5. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMIImplementacija ERP sistemaTipičan projakat implementacije ERP sistema sastoji se od šest faza: 1. priprema projekta 2. prikupljanje poslovnih zahteva i dokumentovanje poslovnih procesa 3. konfigurisanje sistema 4. testiranje i validacija sistema 5. konačne pripreme 6. početak rada1 – Priprema priojekta U fazi pripreme projekta odlučuje se koji će resursi biti potrebni da bi se procesimplementacije ERP sistema završio do određenog vremena i u okviru planiranog budžeta. Formirase projektni tim i razmatra potreba angažovanja konsultanata,2 – Prikupljanje poslovnih zahteva i dokumentovanje poslovnih procesa Tokom ove faze ERP tim određuje način na koji će se odvijati poslovanje nakon početkakorišćenja ERP sistema, kao i način funkcionisanja samog ERP sistema. Modelovanje poslovnih procesa je prva i jedna od najvažnijih aktivnosti ove faze. Osnovnirezultat aktivnosti rewba da bude lista i opisi svih procesa u organizaciji, pri čemu se pod poslovnimprocesima podrazumevaju grupe logički povezanih poslovnih aktivnosti i odlučivanja neophodnih zaupravljanje nekim resursom poslovnog sistema.Poslove bi prvo trebalo podeliti u tri grupe, pa identifikovati pojedinačne procese: • poslove planiranje i upravljanja • poslove proizvodnje ili pružanja usluga • pomoćne posloveImplementacija ERP: Procesi – Organizaciona celina – Nosioci - Učesnici Organizaciona Telekomunikacione Poštanske usluge Strategija i razvoj Celina Radne jedinice Pravni poslovi Beznednost Održavanje Marketing Investicije Transport Finansije Logistika Kontrola Kadrovi Procesi Istraživanje tržišta ■ ■ Analiza prodaje ■ ■ Cene i prodaja ■ □ □ ■ Propaganda ■ □ ■ Analiza poslovanja ■ ■ □ □ □ □ Planiranje poslovanja ■ □ □ □ □ Razvoj novih usluga ■ □ □ ■ ■ Pružanje usluga □ □ □ □ □ □ ■ Planiranje investicija ■ ■ ■ □ □ □ □ Knjigovodstvo ■ ■ Planiranje kadrova ■ □ □ □ Obuka kadrova ■ Planiranje i nabavka ■ □ Održavanje opreme ■ □ Održavanje vozila ■ ■ □ PROCESI / ORGANIZACIONE CELINE ■ – Nosilac □ - Učestvuje 5/8
  6. 6. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI3 – Konfigurisanje sistema Konfigurisanje sistema je faza koja se nakon modelovanja poslovnih procesa i prikupljanjaposlovnih zahteva konfiguriše infrastruktura ERP sistema, kako bi pojedini delovi funkcionisali uskladu sa načinom odvijanja poslovnih procesa i njihovim zahtevima u organiizaciji. Prva aktivnost koja je vezana za konfigurisanje ERP sistema je analiza svih postojećihinformacionih sistema u organizaciji. Analizom postojećih informacionih sistema utvrđuje se pokrivenost pojedinih organizacionihcelina postojećim aplikacijama, kao i koje klase podataka su obuhvaćene postojećim bazamapodataka.Implementacija ERP sistema: Procesi – Klase podataka – Korisnici – Generatori Klase Tehnološka dokume. Organizac. struktura Analiza poslovanja podataka Osnovna sredstva Marketing analiza Poštanska mreža Planovi (sr. god) Evidencija Rada Plan nabavke Plan prodaje Dobavljači Standardi ... Procesi Istraživanje tržišta K G K K Analiza prodaje K K K G K K Cene i prodaja K K G K Propaganda K K K K K K Analiza poslovanja G G K K K K K Planiranje poslovanja K G G K K K K Razvoj novih usluga K K K K K K K K Pružanje usluga K G G K K G Planiranje investicija K K K K K K Knjigovodstvo K K K K K K K K K Planiranje kadrova K K G K Obuka kadrova K K Planiranje i nabavka K K G G G Održavanje opreme G K K G Održavanje vozila G K K G PROCESI / KLASE PODATAKA: G – generiše K - koristi 6/8
  7. 7. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMIImplementacija ERP: Aplikacije – Organizaciona celina – Postojeće – Planirane – C/P Organizaciona Telekomunikacione Celina Poštanske usluge Strategija i razvoj Radne jedinice Pravni poslovi Beznednost Održavanje Marketing Investicije Transport Finansije Logistika Kontrola Kadrovi Aplikacije Finansijsko Računov C P Obračun zarada P C C PTT statistika P P C P C Kadrovska evidencija C C Rentabilnost pošta P P C P C Evid. radnog vremena P C C/P Evidencija računara P P C P Nabavka P P C P P P Magacinsko poslovanje C P POSTNET izveštaji C Delovodnik C C C C C C C C C C C C C C Oprema C C – Postojeće P – Planirane C/P – Postojeće i planiraneImplementacija ERP: Aplikacije – Procesi – Postojeće – Planirane – C/P Procesi Planiranje poslovanja Razvoji novih usluga Planiranje investicija Planiranje i nabavka Održavanje opreme Analiza poslovanja Planiranje kadrova Istraživanje tržišta Održavanje vozila Pružanje usluga Analiza prodaje Obuka kadrova Cene i prodaja Knjigovodstvo Propaganda Aplikacije Finansijsko Računov P C Obračun zarada C PTT statistika C/P C Kadrovska evidencija C C Rentabilnost pošta C P Evid. radnog vremena P Evidencija računara P Nabavka C Magacinsko poslovanje C POSTNET izveštaji P C Delovodnik C C C C C C C C C C C C C C C Oprema C C C – Postojeće P – Planirane C/P – Postojeće i planirane 7/8
  8. 8. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI4 – Testiranje i validacija sistema Pre nego što se sistem pusti u upotrebu neophodno je izvršiti njegovo testiranje i validaciju dabi se otklinili eventualni nedostaci i osigurala pouzdanost sistema u toku funkcionisanja. TestiranjeERP sistema uključuje nekoliko osnovnih aspekata: • Planiranje testova, postavljanje okruženja za testiranje (priprema test sistema). • Testiranje interfejsa između ERP softvera i ostalih sistema. • Testiranje mogućnosti i tehničkih performansi sistema, • Planiranje i sprovođenje testova prihvatljivosti za korisnike ili eksperimentalnih konferencijskih soba • Trening korisnika i kreiranje materijala za trening.5 – Konačne pripreme Svi eventualni problemi koji su nastali tokom testiranja se rešavaju i ponovo testiraju.Utvrđuje se validnost interfejsa između ERP sistema i drugih aplikacija. Svi podaci koji će se uneti u ERP sistem iz već postojećih aplikacija moraju biti uodgovarajućem obliku i spremni za upotrebu. Preostali zaposleni moraju biti obučeni da koristesistem. Do završetka realizacije ovog koraka organizacija i sistem moraju biti spremni da počnu saradom.6 – Početak rada (oživljavanje) Ovo je poslednja faza implementacije ERP sistema u kojoj se aktivira sistem i prelazi nastarih na nove aplikacije. Mnogi projektni timovi sprovode ove aktivnosti tokom vikenda, praznika ili u vremegodišnjih odmora, kad je prisutan manji broj zaposlenih. Ovakva strategija je korisna jer projektni tim ima nekoliko dana za praćenje rada sistema prismanjenom obimu poslovanja, pa samim tim je u mogućnosti da osigura pravilan rad sistemasledećeg radnog dana.Zablude i pogrešni pristupi • Informacioni sistem je obavezno kompjuterizovan. (POGREŠNO) • Informacioni sistem je sam sebi cilj. (POGREŠNO) • Loš je informacioni sistem, ali je zato dobar sistem upravaljanja i odlučivanja (APSOLUTNO POGREŠNO) • Informacioni sistem se razvija odjednom i za sva vremena (NEMOGUĆE) • Razvoj informacionog sistema se mora u potpunosti poveriti specijalizovanoj agenciji i firmi sa strane (Uglavnom firmama koje se bave prodajom računara) (POTPUNI PROMAŠAJ) • Pri razvoju informacionog sistema treba poći od proste kupovine računara i prateće opreme (SKUPA ZABLUDA). 8/8

×