Integrativna medicina ’06, Beograd, 5-7. maj 2006.  KVANTNE I KLASIČNE NEURONSKE MREŽE I INTEGRATIVNA MEDICINA:  PSIHOS...
MAKROSKOPSKI KVANTNI EFEKTI U BIOFIZICI I KVANTNE OSNOVE SVESTI:LOKALNE I GLOBALNE (KVANTNO)HOLISTIČKE PSIHOSOMATSKE IMPLI...
neuronske mreže [18,24,25], i koje me usobno interaguju kvantno-gravitaciono u prelaznim stanjimaindividualnih svesti [18]...
Relikt pomenutih mikroskopskih procesa ostao je izgleda i na makroplanu u prelaznimstanjima individualne svesti (kao visok...
psihosomatike i privremene efekte na nivou individualne svesti [18,25], pošto nereprogramiranime uljudski konflikti u drug...
na nivou kolektivne svesti; (2) istočnjačka tradicionalana holistička medicina i dubinskapsihoterapija, koja privremeno uk...
kulturno/naučne tradicije i obrazovanja pripadnika jedne društvene zajednice (karakteristično zaklasično-redukovana normal...
ERTAS-sistemom (sa pratećim neuronsko-oscilatornim [61] moždanotalasnim "frekventnimpodizanjem" misli od nižefrekventne UN...
kontekstualnog učenja koje dozvoljava nesvesno procesiranje konteksta - ukazujući na razlike uučenju jezika kod odraslih i...
fundamentalno pitanje i mentalne higijene i gra anske pristojnosti, odnosno i duhovnog igra anskog morala [67]. To ukazuje...
DODATAK. KVANTNA DEKOHERENCIJA I KVANTNA NEURONSKA HOLOGRAFIJAKAO INFORMACIONA OSNOVA KVANTNE MEDICINE I KVANTNE INFORMATI...
izlaznom transformacijom φ (k)out (r2,t2) =     G(k) (r2,t2,r1,t1) φ (k)in (r1,t1) dr1dt1. S druge strane,      ...
(k )Slika 2. (Kvazi)klasični problem molekularne više-elektronske energetske hiperpovrši Ee( φ   ) kaopotencijalne energ...
)(vremenska evolucija ρ Kke) (t ) klasično-redukovanog stohastičkog stanja svih biomolekularnihprotein/supstrat ključ-brav...
nivou biološke ćelije - verovatno kroz eksterno aktiviranu (kompoziciono/hemijski, kroz usrednjenozbližavanje biomolekula ...
)  )     )     ) e−   Pk −1       Pk −1 3 N − 6         ) e−Hamiltonijanom: H = H e( 0) + H v(...
predstavljenim promenama oblika više-elektronske hiperpovrši u prostoru energija-stanje E sk φe(k )            ...
kvantnom akupunkturnom sistemu/svesti). Dakle, psihosomatsko zdravlje je stanje minimalneentropije, dok je psihosomatska b...
dekoherencijom mogla biti veoma značajan element povratno-spregnute bioinformatike, od nivoaćelije do nivoa organizma [49]...
LITERATURA1.  K. R. Popper, J. C. Eccles, The Self and Its Brain, Springer, Berlin, 1977, Chs. E2,3.2.  B. J. Baars, A...
Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina
Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina
Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina
Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina
Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina
Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina

1,083 views
1,006 views

Published on

Razmotrene su kvantne osnove svesti sa psihosomatskim implikacijama tri linije fronta integrativne
medicine (isihasticka duhovnost, sa molitvom-posredovanim trajnim brisanjem kvantnih memorijskih
atraktora na nivou kolektivne svesti; holisticka istocnjacka medicina, sa akupunkturno/psihoterapeutskiposredovanim
privremenim brisanjem kvantnih memorijskih atraktora na nivou individualne svesti; i
simptomatska zapadnjacka medicina sa imunološko/farmakološko/hirurški-posredovanim ublažavanjem
somatizovanih posledica nemara na prve dve linije fronta), kao i kognitivnim implikacijama dva spoznajna
modusa svesti (direktan religijsko-kretivni, karakteristican za kvantno-koherentna prelazna i izmenjena stanja
individualne svesti, i indirektan culno/racionalno posredovani, karakteristican za klasicno-redukovana
normalna stanja individualne svesti) zajedno sa uslovima transformacije jednog modusa u drugi -
korišcenjem klasicno-elektrohemijskih hijerarhijskih moždanih neuronskih mreža i kvantno-holografskih
mikrotalasnih Hopfildovih akupunkturnih neuronskih mreža modulisanih ultraniskofrekventnim
elektromagnetnim poljima moždanih talasa, kombinovanih sa kvantnom teorijom dekoherencije. Istaknute su i
religijsko/društvene implikacije da nužne aktivnosti na drugoj i trecoj liniji fronta, uz zanemarivanje prve
linije fronta integrativne medicine, ima za posledicu dalji transfer kvantnih memorijskih atraktora na nivou
individualne i kolektivne svesti u ovoj i narednim generacijama, samo nagomilavajuci kvantno-holografska
opterecenja koja prouzrokuju potom ne samo bolesti, vec i meuljudske sukobe, ratove i druga stradanja. Ovo
implicira neophodnost redefinisanja edukativnih/informacionih/politickih ciljeva naše civilizacije, sa
preorijentisanjem prema holitickim blagim akcijama za globalna rešenja svetskog društva rizika.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvantne i klasicne neuronske mreze i integrativna medicina

 1. 1. Integrativna medicina ’06, Beograd, 5-7. maj 2006. KVANTNE I KLASIČNE NEURONSKE MREŽE I INTEGRATIVNA MEDICINA: PSIHOSOMATSKO/KOGNITIVNE I RELIGIJSKO/DRUŠTVENE IMPLIKACIJE Dejan Raković Elektrotehnički fakultet, Beograd; Internacionalni anti-stres centar (IASC), Beograd rakovicd@etf.bg.ac.yu; www.iasc-bg.org.yuRezime. Razmotrene su kvantne osnove svesti sa psihosomatskim implikacijama tri linije fronta integrativnemedicine (isihastička duhovnost, sa molitvom-posredovanim trajnim brisanjem kvantnih memorijskihatraktora na nivou kolektivne svesti; holistička istočnjačka medicina, sa akupunkturno/psihoterapeutski-posredovanim privremenim brisanjem kvantnih memorijskih atraktora na nivou individualne svesti; isimptomatska zapadnjačka medicina sa imunološko/farmakološko/hirurški-posredovanim ublažavanjemsomatizovanih posledica nemara na prve dve linije fronta), kao i kognitivnim implikacijama dva spoznajnamodusa svesti (direktan religijsko-kretivni, karakterističan za kvantno-koherentna prelazna i izmenjena stanjaindividualne svesti, i indirektan čulno/racionalno posredovani, karakterističan za klasično-redukovananormalna stanja individualne svesti) zajedno sa uslovima transformacije jednog modusa u drugi -korišćenjem klasično-elektrohemijskih hijerarhijskih moždanih neuronskih mreža i kvantno-holografskihmikrotalasnih Hopfildovih akupunkturnih neuronskih mreža modulisanih ultraniskofrekventnimelektromagnetnim poljima moždanih talasa, kombinovanih sa kvantnom teorijom dekoherencije. Istaknute su ireligijsko/društvene implikacije da nužne aktivnosti na drugoj i trećoj liniji fronta, uz zanemarivanje prvelinije fronta integrativne medicine, ima za posledicu dalji transfer kvantnih memorijskih atraktora na nivouindividualne i kolektivne svesti u ovoj i narednim generacijama, samo nagomilavajući kvantno-holografskaopterećenja koja prouzrokuju potom ne samo bolesti, već i me uljudske sukobe, ratove i druga stradanja. Ovoimplicira neophodnost redefinisanja edukativnih/informacionih/političkih ciljeva naše civilizacije, sapreorijentisanjem prema holitičkim blagim akcijama za globalna rešenja svetskog društva rizika.Ključne reči: Kvantne i klasične Hopfildove asocijativne neuronske mreže; Kvantna holografija i kvantnadekoherencija; Psihosomatske implikacije tri linije fronta psihosomatske medicine; Kognitivne implikacijedva spoznajna modusa individualne svesti; Religijsko/društvene implikacije posledica zanemarivanja linijefronta kolektivne svesti; Blage akcije za globalana rešenja svetskog društva rizika. Danas preovla ujuća naučna paradigma je da se procesiranje informacija na nivou centralnognervnog sistema odigrava posredstvom hijerarhijski organizovanih i povezanih neuronskih mreža[1-11]. Pored razvoja eksperimentalnih tehnika koje su omogućile fiziološko ispitivanje interakcijahijerarhijski povezanih susednih nivoa bioloških neuronskih mreža, značajan doprinos ustoličenjuparadigme neuronskih mreža predstavljali su teorijski prodori u ovoj oblasti u poslednjih dvadesetakgodina [6-8]. Izgleda da se ova hijerarhija bioloških neuronskih mreža spušta sve do subćelijskogcitoskeletalnog nivoa, za kojeg neki istraživači veruju da predstavlja interfejs izme u neuralnog ikvantnog nivoa [12,13], za koji se nedavno ispostavilo da u Fejnmanovoj propagatorskoj verzijiŠredingerove jednačine ima matematički formalizam analogan Hopfildovoj asocijativnoj neuronskojmreži [14]. Pomenuta analogija otvara i dodatno fundamentalno pitanje kako sa kvantnog paralelnoprocesirajućeg nivoa nastaje klasični paralelno procesirajući nivo, što je inače i generalni problemveze kvantnog i klasičnog nivoa u tzv. kvantnoj teoriji dekoherencije [15]; naravno, isto pitanje jeblisko povezano i sa fundamentalnom prirodom svesti, čija indeterministička svojstva slobodne volje[16-18] i druge holističke manifestacije poput izmenjenih stanja svesti [18,19] i prelaznih stanjasvesti [18], prelaza svesno/nesvesno i prožimanja tela svešću [20] - nužno ukazuju na njene kvantneosnove - sa značajnim psihosomatskom/kognitivnim i religijsko/društvenim implikacijama, o čemu ćebiti reči u nastavku rada.
 2. 2. MAKROSKOPSKI KVANTNI EFEKTI U BIOFIZICI I KVANTNE OSNOVE SVESTI:LOKALNE I GLOBALNE (KVANTNO)HOLISTIČKE PSIHOSOMATSKE IMPLIKACIJE Kako pokazuju kvantno-koherentne karakteristike rusko-ukrajinske škole mikrotalasnerezonantne terapije (MRT) [21,22] (visoko rezonantni mikrotalasni senzorni odgovor obolelogorganizma, biološki efikasno netermalno mikrotalasno zračenje ekstremno niskog intenziteta ienergije, i zanemarljivi mikrotalasni energetski gubici duž akupunkturnih meridijana), akupunkturnisistem je jedini makroskopski kvantni sistem u našem telu (dok mozak izgleda ipak to nije [23]). Apošto nedavna teorijska istraživanja pokazuju da svaki kvantni sistem ima formalnu matematičkustrukturu kvantno-holografske asocijativne neuronske mreže [11,14] - to se memorijski atraktoriakupunkturne mreže mogu tretirati kao psihosomatski poremećaji koji predstavljaju elektromagnetni(EM) mikrotalasni (kvantno)holistički zapis (koji se otuda samo holistički može i izbrisati, na štaukazuje izuzetno visoka efikasnost MRT terapije, koja uklanja i samu informaciju o psihosomatskimporemećajima, v. Sl.1) - što može predstavljati biofizičku osnovu (akupunkturno privremenoreprogramabilne!) (kvantno)holističke lokalne psihosomatike [18,24,25] (naime, prema tibetanskojtradicionalnoj medicini [26] akupunkturna procedura mora se ponavljati svakih nekoliko meseci -verovatno kao posledica obnovljenih pacijentovih mentalnih opterećenja iz njegovog mentalnogtranspersonalnog okruženja blisko povezanih ro aka/neprijatelja/pokojnika, koji su ostali ne-reprogramirani na nivou kvantno-holografske kolektivne svesti, što podržava i tibetanska pulsdijagnostika bazirana na 20 pulseva, koja omogućava preciznu dijagnozu psihosomatskihporemećaja ne samo pacijenata već i njihovih članova familije i neprijatelja). Dodatnu potvrdu da jeakupunkturni sistem zaista povezan sa svešću i psihosomatikom, predstavljaju nove meridijanske(psihoenergetske) terapije (sa vrlo brzim uklanjanjem upornih fobija, alergija i drugihpsihosomatskih poremećaja [27]), kod kojih se simultani efekti vizualizacije i tapkanja/dodirivanjaakupunkturnih tačaka mogu teorijski interpretirati kao "rasplinjavanje" memorijskih atraktorapsihosomatskih poremećaja, kroz sukcesivno postavljanje novih graničnih uslova u prostoruenergija-stanje akupunkturnog sistema pri vizualizacijama psihosomatskih problema [25]. S druge strane, ako svest ima indeterminističke karakteristike (slobodne volje), ona mora ipakigrati suštinsku ulogu u tzv. kvantnom kolapsu talasne funkcije [16-18], jedinom indeterminističkomsvojstvu kvantne mehanike, koji još ima manifestno otvorene probleme fizičke prirode nelinearnogkolapsa i relativistički nekonzistentnog trenutnog delovanja na daljinu nelokalnog kolapsa talasnefunkcije [17,18]. Jedno od rešenja problema (nelinearnog) kolapsa predložio je Penrouz [28] ugravitaciono-indukovanoj objektivnoj redukciji talasnog paketa u kojem gravitaciono polje aparatureuključeno u superpoziciju korespodentnih mogućih probabilističkih stanja merne aparature implicirasuperpoziciju različitih prostorno-vremenskih geometrija, pa kada te geometrije postanu dovoljnorazličite (na Plank-Vilerovoj skali ~ 10-35 m) to implicira prestanak standardne probabilističkesuperpozicije stanja kvantni sistem/merna aparatura (kvantno nedefinisane u striktno razdvojenimprostorno-vremenskim geometrijama) pa Priroda mora izabrati jedno od njih čime izaziva objektivnuredukciju talasnog paketa. (A što se tiče nealgoritamskih kvantno-gravitacionih aspekata svesti [28],Penrouz je pokušao da potraži postojanje dovoljno izolovanih relevantnih makroskopskih kvantnihstepeni slobode u mikrotubularnim citoskeltalnim strukturama neurona, što je Tegmark u svom radupodvrgao žestokoj kritici [23].) Saglasno našem biofizičkom kvantno-holografskom/kvantno-relativističkom modelu svesti,slična objektivna redukcija talasnog paketa može imati kvantno-gravitaciono poreklo u minijaturnimprostorno-vremenskim "wormhole" tunelima visoko neinercijalnih mikročestičnih interakcija usituacijama sličnim kvantnom merenju (potpuno ekvivalentnim, prema Ajnštajnovom principuekvivalencije, snažnim gravitacionim poljima u kojima se otvaraju "wormhole" tuneli [29]) -implicirajući i da je fon Nojmanov ad hoc projekcioni postulat [16] baziran na kvantno-gravitacionim fenomenima [18], koji su na dubljem nivou od nerelativističkih kvantno-mehaničkih.Osim toga, nelokalnost kolektivne svesti [18], kao džinovske prostorno-vremenske asocijativneneuronske mreže sa raspodeljenim individualnim svestima (koje su, saglasno našem biofizičkomkvantno-holografskom/kvantno-relativističkom modelu svesti vezane kod čoveka za telesneakupunkturne EM/jonske mikrotalasne ultraniskofrekventno-modulisane kvantno-holografske
 3. 3. neuronske mreže [18,24,25], i koje me usobno interaguju kvantno-gravitaciono u prelaznim stanjimaindividualnih svesti [18]), može objasniti (prividno) trenutno delovanje na daljinu u (nelinearno)kvantno-gravitaciono indukovanom i (nelokalno) kanalisanom kolapsu posredstvom kolektivnesvesti [18].Slika 1. Šematska prezentacija memorijskih atraktora mikrotalasnog (MT/isprekidana linija)ultraniskofrekventno (UNF/puna linija) modulisanog EM/jonskog kvantno-holografskogakupunkturnog sistema/svesti k-tog organizma u prostoru energija-stanje E Sk (φ ki ) sistema Sk: k 0 Sk -oblast atrakcije osnovnog (zdravog) MT stanja φ ko ; k1 Sk i k 2 Sk - oblasti atrakcije dva pobu ena Sk(psihosomatski poremećena) MT stanja φ k1 i φ k2 (kakvih prema tibetanskoj tradicionalnoj Sk Skmedicini može biti i više stotina [26]), modulisanih mnoštvom niskoamplitudskih UNF stanjamoždanih hijerarhijskih neuronskih mreža. Treba istaći da se energetske površine postupno menjaju k ktokom kvantno-holografskog MRT tretmana, smanjujući potencijalne barijere ∆E S1k, 0 i ∆ESk2 , 0 (iodgovarajuće MRT senzorne odgovore) potencijalnih jama k1 Sk ili k 2 Sk , koje se moraju savladati priprelasku na oblast atrakcije k 0 Sk osnovnog (zdravog) stanja, kada se organizam postepeno oporavljadaljim produbljivanjem zdravog stanja φ ko (sa slabim MRT senzornim odgovorom, pošto se već Sknalazi u osnovnom stanju) - što je slika veoma bliska asocijativnim neuronskim mrežama u njihovimenergetsko-konfiguracionim prostorima, i Hebovom modifikovanju dubine minimuma energetskehiperpovrši, koji predstavljaju atraktore memorijskih oblika φ ko , φ k1 , φ k 2 u neuronskim Sk Sk Skmrežama, v. Dodatak. Gornji prikaz se može generalizovati i na kvantno-holografsku kolektivnusvest, sa religijsko/društvenim implikacijama o neophodnosti transpersonalnog spiritualnog kvantno-holografskog brisanja svih nepoželjnih bočnih memorijskih atraktora (koji će nereprogramiranimolitvom inače vremenom dovesti do razvoja psihosomatskih bolesti ili me uljudskih sukoba u ovoji/ili narednim generacijama kojima se transpersonalno i nesvesno prenose ova memorijskaopterećenja na nivou kolektivne svesti), v. Dodatak.
 4. 4. Relikt pomenutih mikroskopskih procesa ostao je izgleda i na makroplanu u prelaznimstanjima individualne svesti (kao visoko neinercijalnim procesima vantelesnog prostorno-vremenskog kvantno-gravitacionog mentalno-kanalisanog tuneliranja dela akupunkturne EM/jonskekvantno-holografske neuronske mreže [18]), što može predstavljati biofizičku osnovu [18,25] zamnoge transpersonalne komunikacije bez prostorno-vremenskih barijera (prekognicija i drugeezoterijske pojave i vantelesna iskustva [30], iskustva i eksperimenti sa molitvom [31] i drugimnelokalnim interakcijama [32-35] (v. kraj Dodatka!), i istovremeno objašnjava zašto su ti fenomenikratkotrajni i slabo reproduktivni, kao i zašto se najlakše mentalno kontrolišu neposredno predulazak u izmenjeno stanje svesti, poput spavanja [18]) - kod kojih neophodnost mentalnogadresiranja na metu implicira i jednoznačni ontološki ličnosni aspekt individualne ljudske svesti[18,25], što je široko rasprostranjena teza hrišćanske religijske tradicije sa dobro poznatim post-mortem implikacijama [36]. Ono što se zaista anticipira u prelaznim stanjima individulne svesti može biti vremenskievoluirano kvantno-holografsko stanje "polja" kosmičke kolektivne svesti (i njenogkomplementarnog "čestičnog" kosmičkog okruženja) kojem kvantno-holografska stanja individualnesvesti imaju pristup, kao konstitutivni deo kosmičke kolektivne svesti - što se kvantnomehaničkiopisuje njihovom determinističkom unitarnom evolucijom upravljanom Šredingerovom (iliFejnmanovom propagatorskom) jednačinom, bez kolapsa (usled odsustva komplementarnog van-kosmičkog okruženja, v. kraj Dodatka!). U tom pogledu, sasvim je moguće da postoje jakepreferencije za individualnu i kolektivnu budućnost, upravljane interpersonalnim mentalnimopterećenjima, kako se široko tvrdi u tradicijama Istoka [37], što verovatno podržava i savremenomatematičko otkriće skrivenog "Biblijskog koda" [38]. Me utim, anticipirano stanje može seredefinisati izmenom trenutnog stanja nekoliko kvantno-holografski mentalno/emocionalnome upovezanih individualnih svesti participirajućih u kolektivnoj svesti, tako menjajući anticipiranepreferencije za individualnu i kolektivnu budućnost [18]. Ovo ostavlja najveći prostor za slobodnuvolju, implicirajući da je najefikasnija mogućnost za uticaj na budućnost praktikovanje molitve zadruge sa kojima smo emocionalno povezani (rodbinu, neprijatelje, umrle), ne-Šredingerovskineunitarno kvantno-gravitaciono posredovane moćnim i pročišćenim EM/jonskim eksitiranimvakuumskim arhetipskim makrokvantnim spiritualnim strukturama iz religijskih tradicija(uklanjajući u tim interakcijama kao neto-efekat me usobne konflikte dve osobe interagujuće krozspiritualno posredovanu molitvu), u saglasnosti sa pravoslavnom tradicijom isihazma [36] ifilozofijom slobode Ber ajeva [39]. Čini se da zato hrišćanstvo toliko insistira na pokajanju ipraštanju, što predstavlja odraz spiritualne zrelosti osoba, sa obavezom da kroz molitvu za drugepomažu u rasterećenju konflikata i onda kada su one same žrtve sukoba ("A ja vam kažem: ljubiteneprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Boguza one koji vas gone", Mt.5,44); čak nije dopustivo ni da se vidi zlo u bližnjem i da se on osu uje(drevna biblijska zapovest dana čoveku u Raju, koja zabranjuje kušanje "s drveta od znanja dobra izla" - kod drugih - "jer u koji dan okusiš s njega umrijećeš" (Post.2,17), čije je kršenje dovelo doAdamovog grehopada i posejalo klicu budućeg "terora istorije"), insistirajući samo na ličnompokajanju i praštanju, što jedino vodi konačnom rasterećenju misaono/emocijalnih konflikata. S druge strane, spontane transpersonalne komunikacije sa informacionom nesvesnomrazmenom u prelaznim stanjima individualne svesti imaju evidentno negativne efekte; slično važi zasve lokalno-orijentisane metode integracije ličnosti, poput meditacije [19] (kao izmenjenog stanjasvesti, koje doprinosi ubrzanoj integraciji svesnih i nesvesnih nivoa ličnosti [18,25], sa značajnimanti-stres efektima [40]), autogenog treninga [41] (kao najsavremenije metode medicinskerelaksacije [42], koja pomaže kontekstualnim porukama da se asocijativno memorišu na podsvesnomnivou i da sa tog nivoa umekšavaju nepoželjne psihosomatske reakcije na svakodnevne stresogenesituacije [43]), dubinskih psihoterapeutskih tehnika [44] (usmerenim na prepoznavanje nesvesnogkonflikta i njegovo osvešćivanje, uklanjajući time njegovu ulogu u nesvesnom generisanjusubliminalnih misli [43]), ili meridijanskih (psihoenergetskih) terapija [27] (sa ubrzanimuklanjanjem fobija, alergija i drugih psihosomatskih poremećaja, kroz "rasplinjavanje" memorijskihatraktora psihosomatskih poremećaja pri sukcesivnom dodirivanju odabranih akupunkturnih tačaka iuz vizualizaciju psihosomatskih problema [25]) - koje imaju holistički karakter lokalne
 5. 5. psihosomatike i privremene efekte na nivou individualne svesti [18,25], pošto nereprogramiranime uljudski konflikti u drugim osobama uzrokuju njihovo (nesvesno) ponovno transpersonalnoindukovanje u prvu osobu (koja je tako uzaludno individualno radila na integraciji ličnosti!) uprelaznim stanjima svesti tih osoba, tako reindukujući prethodno opterećenje kolektivne svesti - i naduge staze dovodeći do neminovnog globalnog povećanja psihosomatskih opterećenja na nivoumakroskopske kvantno-holografske prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti - što i predstavlja"motor istorije". Treba posebno podvući realnu biofizičku prirodu religijskih i drugih transpersonalnih iskustavavezanih za prelazna stanja svesti - što je u skladu sa višemilenijumskim empirijskim iskustvimarazličitih religijsko/ezoterijskih tradicija Istoka i Zapada [36,37], ukazujući na istu biofizičku osnovuovih fenomena u svim religijsko/ezoterijskim tradicijama, jer je i kognitivni aparat ljudi svihtradicija isti [45]. Na istoj tradicionalnoj liniji, treba dodati da saglasno teorijskoj povezanostisvest/akupunkturna makroskopska kvantno-holografska EM/jonska asocijativna neuronska mreža[18,25], ezoterijski pojmovi kao što su astralno telo (manomaya, lingasarira, manovijnana, ka,psyche, finotvarno telo, psihičko telo, duša, ...) i mentalno telo (vijnanamaya, suksmasarira, manas,ba, thymos, noetičko telo, spiritualno telo, duh, ...) [36,37] mogu se biofizički povezati sa vantelesnodislociranim delom (povezanim sa telom minijaturnim "wormhole" tunelom) jonskog akupunkturnogsistema, i sa u njemu sadržanom EM komponentom jonskih MT UNF-modulisanih struja,respektivno; u istom konekstu, jonske kondenzacije u strukturiranom akupunkturnom sistemu, sa EMkomponentom jonskih struja u njima, ponašaju se kao distribuirani centri svesti (čakre); konačnotreba istaći i jonsku prirodu eterične vitalnosti (ći, prana, pneuma, mana, bioenergija, ...) i eteričnogtela (povezanog sa nediferenciranim jonima, sveprisutnim u organizmu i suštinski važnim zamnogobrojne biohemijske procese). Istovremeno, analogija matematičkih formalizama Hopfildove asocijativne neuronske mreže iFejnmanove propagatorske verzije Šredingerove jednačine [11,14] ukazuje na kolektivnu svest kaomoguće ontološko svojstvo samog fizičkog polja [18,25] sa različitim mikrokvantnim imakrokvantnim (i nebiološkim i biološkim, i realnim i virtuelnim) eksitacijama, što je i širokorasprostranjena teza istočnjačkih ezoterijsko/religijskih tradicija [46] - pa onda memorijski atraktorikvantno-holografske prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti mogu biti tretirani kaopsihosomatski kolektivni poremećaji koji predstavljaju generalizovane (kvantno)holističke povezane-sa-poljem zapise (uključujući molitvom-konačno-reprogramabilna interpersonalna opterećenja[18,35]!) - što može predstavljati biofizičku osnovu (kvantno)holističke globalne psihosomatike[18,25] (v. Sl. 1) - sa religijsko/društvenim implikacijama o neophodnosti transpersonalnogspiritualno-posredovanog kvantno-holografskog brisanja svih nepoželjnih kolektivnih memorijskihatraktora (koji će ne-reprogramirani molitvom inače vremenom dovesti do razvoja psihosomatskihbolesti ili me uljudskih sukoba u ovoj i/ili narednim generacijama kojima se transpersonalno inesvesno prenose). Tako se čini da je ustvari čitava psihosomatika kvantni hologram, i da se to odnosi i nakolektivnu i na individualnu svest, što asocira na hinduistički odnos Braman/Atman, kao celine i delau kome je sadržana informacija o celini [37] (v. i kraj Dodatka). Pomenuta kvantno-holografska slikaimplicira i da kvantno-holografski hijerarhijski delovi nose informaciju o celini, omogućavajućisuptilnu kvantno-informacionu fraktalnu spregu izme u različitih hijerarhijskih nivoa (na šta ukazujuakupunkturni sistem i njegove mnogobrojne projekcione zone [47]), što izgleda podržava i neobičnootkriće kvantno-holografskog uticaja jezičke komunikacije na ekspresiju ćelijskog genoma(govornom-modulacijom obasjavajućeg-laserskog-signala) [48]. Ona implicira i kvantno-holografskipovratni uticaj EM polja akupunkturnog sistema na ćelijske konformacione enzimske promene iekspresiju genoma [49] (tzv. makroskopski "downward causation" [50], v. i ref. [14] kao i krajDodatka), a ne samo obrnuto (mikroskopski "upward causation"), uz uzajamnu kvantno-informacionu kontrolu ontogeneze/embriogeneze i morfogeneze, i to počev od prve deobe oplo enejajne ćelije kojom započinje i diferenciranje akupunkturnog sistema (električno-sinaptičkih) "gap-junction" spojeva [51]. U tom kontekstu, moglo bi se reći da postoje tri linije fronta integrativne psihosomatskemedicine: (1) duhovnost, koja kroz molitvu za druge trajno uklanja uzajamne memorijske atraktore
 6. 6. na nivou kolektivne svesti; (2) istočnjačka tradicionalana holistička medicina i dubinskapsihoterapija, koja privremeno uklanja memorijske atraktore na nivou akupunkturnogsistema/individualne svesti i sprečava ili ublažava njihovu somatizaciju, kao posledicu nemara naprvom nivou; (3) zapadnjačka konvencionalna medicina, koja kroz imunologiju, farmakologiju,preventivnu dijagnostiku i hirurgiju sprečava ili ublažava somatizovane posledice nemara na prvadva nivoa. Posebno treba istaći, da nužne aktivnosti na drugom i trećem nivou, uz zanemarivanjeprvog, imaju za posledicu dalje prenošenje memorijskih atraktora na nivou individualne i kolektivnesvesti u ovoj i narednim generacijama, samo nagomilavajući kvantno-holografska nelokalnaopterećenja koja prouzrokuju potom ne samo bolesti, već i me uljudske sukobe, ratove i drugastradanja.KVANTNE I KLASIČNE NEURONSKE MREŽE ZA MODELIRANJE DVA MODUSASVESTI: KOGNITIVNE I EPISTEMOLOŠKE IMPLIKACIJE U duhu prethodno navedenog, može se govoriti o dva kognitivna modusa individualne svesti[18,25]: kvantno-koherentnom direktnom (religijsko/kreativnom, u izmenjenim i prelaznim stanjimasvesti) i klasično-redukovanom indirektnom (čulno/racionalno posredovanom, u normalnim stanjimasvesti) - na koja se mogu primeniti teorijske metode asocijativnih neuronskih mreža i kvantneneuronske holografije [11,14], kombinovane sa kvantnom teorijom dekoherencije [49,52,53] (v. iDodatak). Tako izgleda da nauka zatvara krug, ponovo otkrivajući dva različita modusa spoznaje iistovremeno postavljajući i sopstvena epistemološka ograničenja - kako je to sačuvano milenijumimau šamanističkim tribalnim tradicijama [54], ili kako je pre više od dva milenijuma jezgrovito opisaoPatan ali u Joga sutrama [55,56], ističući da je mistično iskustvo (samadhi) "ispunjeno istinom" i daje ono "iznad zaključivanja i svetih spisa", da bi početkom prošlog veka Ber ajev u Filosofijislobode [39] tu razliku vere i znanja formulisao kao razliku dva načina saznanja, molitvom-posredovanog "projavljivanja stvari nevidljivih" i racionalno-posredovanog "projavljivanja stvarividljivih"!? Direktni kognitivni modus individualne svesti mogao bi biti vezan za neposrednu i slabukomunikacionu spregu svest-okruženje kroz kvantno-holografsku spregu Hopfildove EM/jonskeakupunkturne mreže individualne svesti i kvantno-holografske/kvantno-gravitacione prostorno-vremenske mreže kosmičke kolektivne svesti (karakteristično za kvantno-koherentna prelazna iizmenjena stanja individualne svesti u religijsko/ezoterijskim mističnim transpersonalnimkomunikacijama, uključujući kvantno-holografsku anticipaciju u intuiciji, prekogniciji i dubokimkreativnim umetničkim i naučnim uvidima [18,25,57] - što se potom kvantnim kolapsiranjem uklasično/normalno stanje svesti, kroz ponovo uspostavljenu jaku spregu kvantno-holografskihsadržaja svesti sa telesnim okruženjem, dalje indirektno jezički/umetnički/naučno filtrira moždanimhijerarhijskim neuronskim proširenim retikularno-talamičkim aktivirajućim sistemom (ERTAS [2])redukujući tako direktno dobijeni kvantno-informacioni sadržaj - time objašnjavajući i principijelnoograničenu epistemološku racionalizaciju svakog direktnog kvantno-holografskogreligijsko/kreativnog iskustva, uključujući dogmatske, naučne ili umetničke ontološke pretenzije[58]). Neophodnost neposredne kvantno-holografske sprege individualne i kosmičke kolektivnesvesti zahteva slabu vantelesnu kvantno-komunikacionu spregu svest-okruženje, odnosno prethodnobrisanje svih psihosomatskih opterećenja (očišćenje od posesivne vezanosti [59] za druga bića iliobjekte, koje bi kao opterećujuće "mentalne adrese" dovele do kvantnog projektovanja mentalnokanalisane tunelirane svesti na odgovarajuće vantelesno okruženje, i time do klasično-redukovanogvantelesnog ekstrasenzornog opserviranja mentalno adresiranog okruženja) - pa je zato i razumljivnapor mistika svih tradicija da kroz spiritualnu praksu (molitvu, meditaciju, ...) prethodno očistesvest/dušu i tako dosegnu svoj eshatološki cilj (Carstvo Nebesko, nirvanu, ...), odnosno post-mortemspasenje (bezgrešne, nevezane) duše [36,37]. Indirektni kognitivni modus individualne svesti mogao bi biti vezan za jaku komunikacionuspregu svest-telo-okruženje posredstvom prostorno-vremenski ograničenih čulnih senzacijaobra ivanih klasično/elektrohemijskim moždanim neuronskim mrežama i racionalno filtriranih usvesni sadržaj aproksimativnim empirijsko/umetničko/naučnim konceptima zavisnim od
 7. 7. kulturno/naučne tradicije i obrazovanja pripadnika jedne društvene zajednice (karakteristično zaklasično-redukovana normalna stanja individualne svesti u svakodnevnim komunikacijama, dodatnomoždano filtrirana ERTAS-sistemom - što se potom prepisuje u svesni sadržaj kvantno-informacioneakupunkturne mreže individualne svesti, posredstvom EM polja moždanih talasa na svakih ~ 0,1 s -generišući tako normalni "tok svesti" [18]). Ovi kognitivni modusi individualne svesti verovatno se smenjuju sa periodičnošću ~ 2-satnogultradijalnog ritma [60], i u budnom stanju i snu, što prema našem biofizičkom kvantno-holografskom/kvantno-relativističkom modelu svesti [18] može biti uzrok veoma značajnih promenau subjektivnom osećaju pri smeni normalnih i izmenjenih stanja svesti (sa dramatičnim ubrzavanjemkvantno-paralelnog procesiranja informacija, uz osećaj proširene subjektivne "vremenske baze" ihalucinantnog mešanja normalno svesnih i nesvesnih sadržaja). Prema ovom modelu, svest je suptilniunutrašnji displej u formi EM komponente akupunkturnog EM/jonskog sistema kaomikrotalasne/ultraniskofrekventno (MT/UNF) modulisane kvantno-holografske Hopfildoveneuronske mreže, u kojem se neprekidno kodiraju sve informacije (i normalno svesne i nesvesne) izmoždanih neuronskih mreža (u kojima je brzina sinaptičkog elektrohemijskog kodiranja i daljenepromenjena), posredstvom moždanih talasa kao interfejsa. Tada su izmenjena stanja svesti (REMfaza sna, hipnoza, meditacija, halucinantna stanja, neka psihopatološka stanja, klinička smrt, ...)posledica vantelesnog odvajanja dela jonskog akupunkturnog sistema (kada se u njemu "zarobljena"EM komponenta UNF jonskih struja kreće kroz niskodielektričnu slabo nehomogenu blagojonizovanu vantelesnu gasovitu sredinu) sa isključenim ERTAS-sistemom, dok su normalna stanjasvesti (budno stanje, non-REM faza sna, ...) ostvarena kada nema tog odvajanja (kada se moždanitalasi prostiru isključivo kroz visokodielektričnu jako nehomogenu telesnu moždanu sredinu) i kadaje uključen ERTAS-sistem koji poredi trenutno procesirane informacije sa onim već postojećim umemoriji moždane kore, dajući prioritet i pojačavajući jednu od procesirajućih informacija dosvesnog nivoa, ostavljajući nesvesnim sve nepojačane informacije u normalnim stanjima svesti (štoje u osnovi i mehanizam "emocionalnog bojenja" informacija, koje su pre toga u suštini bezlične).Treba posebno istaći da se u izmenjenim stanjima svesti EM komponenta jonskih struja prostire ikroz telo i kroz vantelesno dislocirani deo jonskog akupunkturnog sistema (povezane minijaturnim"wormhole" tunelom), ali je svesni doprinos prve komponente zanemarljiv zbog preklapanjanepojačanih sadržaja, dok druga komponenta dovodi do svesnog doprinosa zbog paralelnogkvantnog procesiranja i dobre vremenske rezolucije istih sadržaja - pa se čini da je zato uslov za jakumanifestaciju izmenjenih stanja svesti istovremeno isključeni ERTAS-sistem i generisanjevantelesnog dela akupunkturnog jonskog sistema [18]. Ovo je tipično ispunjeno u izmenjenimstanjima svesti, u kojima ovaj model predvi a i mešanje normalno svesnih i nesvesnih sadržaja, zbogrelativističkog doplerovskog preslikavanja "objektivnog" frekventnog spektra moždanih talasa (kaosuperpozicije γ, β, α, θ i δ moždanih talasa) na "subjektivni" pik nulte frekvencije - što bi mogloukazivati na ulogu REM-sanjanja (i meditacije) u integraciji (inače raslojenih moždanimfunkcionisanjem u budnom stanju) normalno svesnih i nesvesnih sadržaja oko jednog dominantnogasocijativnog jezgra ("ego stanja"), odnosno u krajnjoj liniji rastu ličnosti i ublažavanjuemocionalnih konflikata [18]. Gore pomenuta podela na dva kognitivna modusa individualne svesti, kvantno-koherentnidirektni (u religijsko/kreativnim izmenjenim i prelaznim stanjima svesti) i klasično-redukovaniindirektni (u čulno/racionalno posredovanim normalnim stanjima svesti) - ipak nije sasvim oštra. Naime, u religijsko/kreativnim izmenjenim i prelaznim stanjima svesti, kvantno-koherentnidirektni modus može se transformisati u klasično-redukovani indirektni modus, u slučaju jakevantelesne interakcije svest-okruženje, sa kvantno-redukovanim vantelesnim ekstrasenzornimopserviranjem mentalno adresiranog okruženja, koje prevodi vantelesno dislocirani deo individualnesvesti iz nestacionarnog kvantno-koherentnog stanja kvantno-holografske Hopfildove neuronskemreže u stacionarno klasično-redukovano stanje klasične Hopfildove neuronske mreže (v. Dodatak).Po prestanku ove interakcije, sa povratkom vantelesno dislociranog dela individualne svesti ukvantno-gravitacionom mentalno kanalisanom tuneliranju dislociranog dela individualne svesti nasopstveno telo, ova informacija se dalje prepisuje kroz (MT/UNF) EM interakciju akupunkturnisistem/nervni sistem i potom jezički/umetnički/naučno filtrira moždanim hijerarhijskim neuronskim
 8. 8. ERTAS-sistemom (sa pratećim neuronsko-oscilatornim [61] moždanotalasnim "frekventnimpodizanjem" misli od nižefrekventne UNF (δ,θ) nesvesne forme subliminalne misli dovišefrekventne UNF (α,β,γ) svesne forme, ukazujući na sam mehanizam mišljenja [43,62], bliskopovezan sa mehanizmom frontolimbičkog pojačanja pragmatičkog jezičkog procesiranja [63], koji sedominantno odigrava na nesvesnom nivou). Pri tome, treba istaći da pomenuta (MT/UNF) EMinterakcija akupunkturni sistem/nervni sistem ima svoj pragovni potencijal nervnih elektrohemijskihsinapsi (za razliku od bespragovnog potencijala akupunkturnih električnih “gap-junction” sinapsi[51], što čini telesni akupunkturni sistem ekstremno osetljivim kvantnim senzorom koji možerezonantno "detektovati" i ultraslaba EM polja [64] - sa radiestezijsko-dijagnostičkim,nekontrolisano-patogenim, ili kvantno-terapeutskim psihosomatskim efektima [65]) - i zato filtrirasve ovako ekstrasenzorno dobijene informacije ispod nervnog pragovnog potencijala, sprečavajući ihda se dodatno jezički/umetnički/naučno artikulišu moždanim hijerarhijskim neuronskim ERTASsistemom - omogućujući dalju obradu samo onim informacijama koje su dovoljno "emocionalnoobojene", odnosno imaju potrebnu kritičnu dubinu MT/UNF EM akupunkturnih memorijskihatraktora (v. Sl. 1), ili imaju snažniji opšti akupunkturni energetski potencijal (uro eno ili stečenokroz različite tradicionalne tehnike stimulacije, dubokog disanja, relaksacije, meditacije, molitve[24]). Za razliku od toga, obrnuta interakcija nervni sistem/akupunkturni sistem - kojom sejezički/umetnički/naučno artikulisana moždana informacija potom prepisuje u svesni sadržajakupunkturne mreže individualne svesti, posredstvom UNF EM polja moždanih neuronskihaktivnosti na svakih ~ 0,1 s generišući tako normalni "tok svesti" i UNF-modulišući akupunkturneMT-memorijske atraktore - odvija se bez pragovnog ograničenja. U istom kontekstu, učulno/racionalno posredovanim normalnim stanjima svesti, klasično-redukovani indirektni modusmože se transformisati u kvantno-koherentni direktni modus individualne svesti posle UNF EMprepisivanja moždano artikulisane informacije u svesni sadržaj tokom interakcije nervni sistem/akupunkturni sistem, u slučaju kratkotrajnih nestacionarnih pobu enja akupunkturnog sistema uinterakcijama sa jako promenjenim okruženjem - tipa MRT ili druge vrste akupunkturne stimulacije,inhalacije aerojona dubokim joga disanjem i njihovom preraspodelom po akupunkturnom sistemu,različitih meditativnih i drugih psiho-mišićnih tehnika relaksacije, stresogenih situacija, prelaznih iizmenjenih stanja svesti - koje prevode akupunkturni sistem iz stacionarnog klasično-redukovanogstanja klasične Hopfildove neuronske mreže u nestacionarno kvantno-koherentno stanje kvantno-holografske Hopfildove neuronske mreže, koje potom ponovo kolapsira u naredno stacionarnoklasično-redukovano stanje (v. Dodatak). Ovo može biti model i za čulno/racionalno indukovanejake intencionalne klasično/kvantno/klasične stacionarno/nestacionarno/stacionarne povratnehijerarhijske (inter)akcije nervni/akupunkturni/nervni sistem - odnosno model za slobodnu volju! Razmotrena komunikacija svest-telo-okruženje, slabo-spregnuta (posredstvom prostorno-vremenski-nelimitiranog kvantno-gravitaciono-tunelirajućeg vantelesno-dislociranog EM/jonskogdela akupunkturnog sistema u prelaznim i izmenjenim stanjima individualne svesti, potom kvantno-kolapsiranog u obnovljeno-jako-spregnuto klasično/normalno stanje svesti, i zatim podvrgnutopragovnom filtriranju akupunkturni sistem/nervni sistem i hijerarhijskim neuronskim ERTASfiltrirajuće-pojačavačkim interakcijama) i/ili jako-spregnuta (posredstvom prostorno-vremenski-limitiranih neuronskim-mrežama-proceriranih čulnih senzacija u normalnim stanjima svesti,podvrgnutih hijerarhijskim neuronskim ERTAS filtrirajuće-pojačavačkim interakcijama),kombinovana sa nesvesnom jezičkom modulacijom misli, može dati fundamentalnu informaciju ovezi svesti i mišljenja - što je od značaja i za razumevanje osvešćivanja transpersonalno dobijenihinformacija - istovremeno doprinoseći i poboljšanju i razvoju novih psiholingvističkih tehnikakontekstualnog učenja generalno, povezanog sa nesvesnim procesiranjem informacija imemorisanjem. Naime, R S-slični mehanizam pragmatičnog procesiranja, u kombinaciji saporastom dominantne EEG frekvencije od δ do β moždanih talasa tokom ontogeneze [66], implicirada se maternji jezik generalno memoriše na niže-frekventnim δ i θ nivoima (koji su kasnije nesvesnikod odraslih), nasuprot drugom i narednim jezicima kod bilingvala i multilingvala koji se memorišuna više-frekventnim α, β i γ nivoima (koji su kasnije svesni kod odraslih) - što onda implicira da sedrugi i naredni jezici teško inkorporiraju na nesvesnim (automatskim) nivoima, sa izuzetkom jedino
 9. 9. kontekstualnog učenja koje dozvoljava nesvesno procesiranje konteksta - ukazujući na razlike uučenju jezika kod odraslih i male dece, kao i u školi (svesno/gramatičko nekontekstualno) i usvakodnevnom okruženju (nesvesno/negramatičko kontekstualno) [43,62].NAUČNO RAZUMEVANJE PRIRODE SVESTI I TRANSPERSONALNIH FENOMENA:RELIGIJSKE I DRUŠTVENE IMPLIKACIJE Sa racionalno/empirijske tačke gledišta, postoje tri suštinska aspekta koja moraju biti u fokususvakog uporednog istraživanja religije i epistemologije (sa potencijalno izuzetno značajnimeshatološko/isceliteljskim društvenim implikacijama): fenomenologija transpersonalno-mističnih,bliskih smrti, vantelesnih i ekstrasenzornih stanja svesti [19,26,30-39,45,48,54-56,60];epistemologija dva modusa spoznaje, direktno-mističnog i indirektno-racionalnog [18,19,25,39,53-56,60]; utilitarnost i/ili ograničenja transpersonalnih šamanskih tribalnih rituala, meditacijskih praksiIstoka i molitvenih praksi Zapada, u iscelenju ili spasenju duše [18,25,31,36,37,40,44,45,54-56,67].Ovaj rad uključuje sva tri pomenuta aspekta, pa se iz svega prethodno izloženog može zaključiti dabi dublje razumevanje same prirode svesti i transpersonalnih fenomena moglo ubrzo dovesti i donaučnog razumevanja nekih fundamentalnih filozofsko-religijskih pitanja (poput tri ključna Kantovapitanja - postoji li Bog, ima li života posle smrti, postoji li slobodna volja - na koja će odgovori posvoj prilici biti pozitivni). Otuda verujem da će civilizacija kroz sintezu savremenih naučnih saznanja iz oblasti svesti ivišemilenijumskih religijskih iskustava različitih tradicija, u bliskoj budućnosti doživeti renesansumodela ponašanja baziranih na iskonskim duhovnim moralnim načelima milosr a, i da će novimilenijum biti obeležen mudrošću, kako bi istorija (u osnovi netolerantnog ponašanja, u ovim ilionim istorijskim kontekstima) postala istinska učiteljica života, bez potrebe da se svaka generacijauči na sopstvenim bolnim iskustvima. Odlučujuću ulogu u ovom procesu mogle bi da odigraju sveverske zajednice, kultivišući istinski duhovni moral i apsolutnu (ne deklarativnu, kao do sada krozistoriju) me uljudsku, me uetničku i me ureligijsku toleranciju, kao i meru ponašanja pojedinaca izperspektive smrti, odnosno količine generisanih i nereprogramiranih psihosomatskih konflikata dotrenutka smrti, koja odre uje spiritualnu evoluciju duše umrlog ali i preferencije za individualnu i/ilikolektivnu budućnost potomstva - koju je moguće značajno izmeniti jedino kroz kolektivnoupražnjavanje molitve za svoje bližnje i svoje neprijatelje, i sledstveno globalno reprogramiranjekolektivne svesti. Zato smatram, zbog istorijskih ponavljanja tragičnih balkanskih i drugih svetskih golgota, da uinteresu budućnosti našeg potomstva moramo kolektivno učiniti napor za stalno reprogramiranjemolitvom svoga individualnog misaono-emocionalnog okruženja, čime ćemo doprineti renesansiduhovnih moralnih načela milosr a i ostvarenju civilizacije bez besmislenih i bolnih me uljudskih,me uverskih i me uetničkih konflikata. Sve drugo, uključujući i krajnje dobronamerna racionalnaube ivanja i pozivanje na velike principe i "grešni ponos" (koji nas najpre bezazleno razdvajaju, apotom često spontano ra aju velike konflikte: "Put do Pakla popločan je dobrim namerama"!),pojačavaće postojeća misaono-emocionalna opterećenja ljudi i uvećavaće zlo u svetu - beznadežnoudaljavajući pojedince, narode i čitav ljudski rod od duha zajedništva i krajnjeg ideala bezgrešnog(isceljenog/zdravog) stanja individualne i kolektivne svesti! Čini se da je zato praktikovanje molitveza druge sudbinsko individualno i društveno pitanje, nezavisno od razlika religijskih tradicija idogmatskih sistema - jer bolji pojedinci znače i bolje društvo - koje je zbog svojih restriktivnihzakona nužno "starozavetno", ali pojedinci kroz dosledno "novozavetno" ponašanje i milosrdnumolitvu za druge stvaraju i bolje društvo sa smanjenim opterećenjima kolektivne svesti, sa manjemedjuljudskih sukoba i psihosomatskih bolesti, u kojem se u krajnjoj liniji i sami zakoni doživljavajumanje restriktivno. Važno je posebno istaći da realnost transpersonalnih religijskih fenomena implicira duhovnuobavezu svakoga da rastereti svoje mentalno okruženje i tako doprinese rasterećenju kolektivnesvesti i "kraju istorije" sukoba, čime se daje puni smisao životu svakog pojedinca bez obzira nanjegov socijalni status (i redefiniše njegov značaj i potencijalna istorijska odgovornost, krozoptimizaciju molitvom preferencija kvantno-holografske kolektivne svesti) - što postaje
 10. 10. fundamentalno pitanje i mentalne higijene i gra anske pristojnosti, odnosno i duhovnog igra anskog morala [67]. To ukazuje i na puni značaj religijskog isihastičkog ponašanja, i na suptilniputokaz za duhovnu obnovu našeg društva ali i čitave civilizacije, sa teško obremenjenomkolektivnom svešću - jasno demonstrirajući ultimativnu neophodnost redefinisanja globalnihedukativnih/informacionih/političkih ciljeva, sa preorijentacijom prema holističkim blagim akcijama[67-69] za globalna rešenja svetskog društva rizika [68]!ZAKLJUČAK U radu su razmotrene kvantne osnove svesti, bazirane na primeni teorijskih metodaasocijativnih neuronskih mreža i kvantne neuronske holografije, kombinovanih sa kvantnomteorijom dekoherencije, sa značajnim psihosomatsko/kognitivnim i religijsko/društvenimimplikacijama. Istaknuta su dva spoznajna modusa svesti: kvantno-koherentni direktni (religijsko/kreativni, uizmenjenim i prelaznim stanjima svesti) i klasično-redukovani indirektni (čulno/racionalnoposredovani, u normalnim stanjima svesti), zajedno sa uslovima transformacije jednog modusa udrugi - ukazujući da je svakodnevno iskustvo klasično-redukovane svesnosti principijelnoinformaciono siromašnije od pune kvantno-holografske svesnosti u spiritualno/religijskim mističnimiskustvima. Istaknute su i tri linije fronta integrativne medicine: isihastička duhovnost, holističkaistočnjačka medicina, simptomatska zapadnjačka medicina - sa potenciranjem religijsko/društvenihimplikacija da nužne aktivnosti na drugoj i trećoj liniji fronta, uz zanemarivanje prve linije, ima zaposledicu dalji transfer i nagomilavanje kvantno-holografskih nelokalnih opterećenja u ovoj inarednim generacijama, prouzrokujući dalje ne samo bolesti, već i me uljudske sukobe, ratove idruga stradanja - što ukazuje na puni značaj religijskog isihastičkog ponašanja i neophodnostredefinisanja globalnih edukativnih/informacionih/političkih ciljeva (sa preorijentacijom premaholističkim blagim akcijama za globalna rešenja svetskog društva rizika).Zahvalnosti. Ovaj rad posvećujem senima svoga brata or a Janjića sa trajnom zahvalnošću zaodlučujuće intelektualne i duhovne podsticaje u ranoj mladosti. Veliku zahvalnost za saradnju iukazivanje na značajne literaturne izvore dugujem i svojim kolegama i prijateljima M. Dugiću, M.Ćirkoviću, M. Perušu, L. A. Gribovu, M. Plavšiću, E. Jovanovu, I. Ćosić, A. Škokljevu, . Korugi,M. Rakočeviću, D. or eviću, D. Mandić, G. Stanojević-Vitaliano, P. Vujičinu, Ž. Mihajloviću-Slavinskom, M. Trajkoviću, D. akoviću, M. Goluboviću, V. Uskokoviću, S. Vlajiću, D.Kalu eroviću, R. Aničiću, M. Vučićević, D. Janjiću, G. Kekoviću, D. Radenoviću, M. Ostojiću, M.Tomaševiću, P. Šukoviću, L. Škariću, Z. Jovanović-Ignjatić, S. Milenković, M. Ćosović, O.Vulićević, N. Šobatu, V. Abramoviću, D. Kreculju, V. Desimiroviću, Č. Hadži-Nikoliću, N.Ilankoviću, P. Ognjenoviću, Lj. Klisić, . Koziću, M. Petroviću, T. Babić, T. Dimitrijević, S.Dimitrijeviću, Z. Domančiću, Z. Arsenijeviću, V. Jukiću, S. Pavloviću, S. Pavlović i M. Ninković.
 11. 11. DODATAK. KVANTNA DEKOHERENCIJA I KVANTNA NEURONSKA HOLOGRAFIJAKAO INFORMACIONA OSNOVA KVANTNE MEDICINE I KVANTNE INFORMATIKE Pojednostavljeno rečeno, pod procesom (efektom) dekoherencije podrazumeva se fizičkiproces "indukovan" okruženjem Ek k-tog kvantnomehaničkog sistema, koji kroz neizbežnuinterakciju okruženja i kvantnog sistema vodi efektivnom, približno klasično-fizičkom ponašanjukvantnog sistema Sk [15]; pri tome kompozitni sistem Sk + Ek, kao zatvoreni kvantni sistem,podvrgava se Šredingerovoj jednačini (ali to ne važi pojedinačno ni za Sk ni za Ek, koji se nazivaju ) ) ) )otvoreni kvantni sistemi), sa Hamiltonijanom H = H Sk + H Ek + H int koji figuriše u unitarnom ) ) )operatoru vremenske evolucije kompozitnog sistema: U (t ) = exp −2π iHt / h ≅ exp −2π iH int t / h ( ) ( ) )(pošto je obično interakcioni Hamiltonijan H int mnogo veći od me usobno neinteragujućih "samo- ) )Hamiltonijana" sistema H Sk i okruženja H Ek ). Pokazuje se, skoro nezavisno od modela okruženja ) ) )Ek, da interakcioni Hamiltonijan tipa H int = CK S k ⊗ DEk ispunjava postavljene zahteve za )dekoherenciju [70] (gde je C konstanta interakcije, K Sk = ∑ k i φ ( ki ) φ ( ki ) odgovarajuća S k Sk i )opservabla kvantnog sistema Sk, a DEk je proizvoljna opservabla okruženja Ek) - dovodeći za vremedekoherencije τD do prelaza iz kvantno-koherentne superpozicije stanja φ ( k ) (t) = ∑ c ki (t ) φ ( ki ) Sk Sk i )( 2u klasično-redukovano stohastičko stanje ρ Sk ) (t ) = ∑ c ki (t ) φ ( ki ) k φ (k ) i (sa verovatnoćama S k Sk i| c ki (t ) |2 realizacije jednog od klasično-redukovanih stanja φ ( ki ) u procesu sličnom kvantnom Skmerenju nad početnim kvantno-koherentnim stanjem φ ( k ) (t) ). Me utim, u slučaju nestacionarnih Sk )(kratkotrajnih spoljašnjih pobu enja, mogući su i obrnuti prelazi iz ρ Sk ) (t ) u neku novu kvantno- kkoherentnu superpoziciju φ ( k ) (t) = ∑ c ki (t ) φ ( ki ) (pošto se sistem više kratkotrajno ne nalazi ni Sk Sk iu jednom od klasično-redukovanih stanja φ ( ki ) , već u nestacionarnom stanju koje može biti Skopisano samo nekom novom njihovom superpozicijom) - koje potom u procesu dekoherencijeindukovanim okruženjem može preći u novo klasično-redukovano stohastičko stanje )( 2 ρ Sk ) (t ) = ∑ c k i (t ) φ ( ki ) k φ ( ki ) . S k Sk i Ovi procesi se pod nestacionarnim uticajem okruženja mogu dinamički neprekidno smenjivatidovodeći do intermedijarne adaptacije kvantno-koherentnih i klasično-redukovanih stanja otvorenogkvantnog sistema Sk. S jedne strane, vremenska evolucija (tokom intervala neperturbovanogokruženjem) kvantno-koherentnog stanja φ ( k ) (t) može se u Fejnmanovoj reprezentaciji opisati Skkvantno-holografskom Hopfildovom neuronskom mrežom [11,14,25,53], preko dinamičke jednačineza kvantno-holografsku memoriju/propagator kvantnog sistema, G(k)(r2,t2,r1,t1) = iPk −1 Pk −1 (α k ( r2 ,t2 )−α ki ( r1 ,t1 ))∑φi =0 ( ki ) (r2,t2) φ ( ki ) (r1,t1)* = ∑A i =0 ki (r2,t2) Aki (r1,t1) e h i (koja opisuje dvojakoprostorno-vremensko memorijsko kodiranje kvantnog sistema, kroz amplitudne korelacije sličnoHebovom pravilu kod klasičnih asocijativnih neuronskih mreža [6,7] i kroz fazne razlike sličnoholografiji [9]), sa dinamičkim asocijativnim memorijskim prepoznavanjem jednog od Pkmemorijskih atraktorskih stanja u Hopfildovoj kvantno-holografskoj neuronskoj mreži Sk ulazno-
 12. 12. izlaznom transformacijom φ (k)out (r2,t2) = G(k) (r2,t2,r1,t1) φ (k)in (r1,t1) dr1dt1. S druge strane, ∫∫ )(vremenska evolucija (perturbovanog okruženjem) klasično-redukovanog stohastičkog stanja ρ Sk ) (t ) k(kao posledica nestacionarne interakcije otvorenog kvantnog sistema Sk sa okruženjem Ek, kojeprevodi sistem Sk iz stacionarnog klasično-redukovanog stanja u nestacionarno kvantno-koherentnostanje i potom ponovo u stacionarno klasično-redukovano stanje) može se opisati klasičnomHopfildovom neuronskom mrežom [6,7,25,52] predstavljenim promenama oblika potencijalne ( )hiperpovrši u prostoru energija-stanje E sk φ ( k ) otvorenog kvantnog sistema Sk, šematski prikazanimna Sl. 1 za slučaj akupunkturnog sistema/svesti. Treba istaći da kvantna teorija dekoherencije i kvantna neuronska holografija mogu bitigeneralno primenjeni na bilo koji otvoreni kvantni sistem i njegova stacionarna stanja i eksitacije,kako smo pokazali na kvantnom modelu promene stanja makromolekularnih konformacija [48,52] iakupunkturnog sistema/svesti i kolektivne svesti [53] - što će biti prikazano u ovom dodatku.Kvantna dekoherencija i kvantno-holografski procesi prepoznavanja:Od biomolekula do ćelija Dva otvorena pitanja semi-klasično postavljenih problema u molekularnoj biofizici jesunerazumno dugo vreme potrebno za izmenu biomolekularnih konformacija i dugo-dometnausmerenost selektivnih procesa biomolekularnog prepoznavanja, čija rešenja otuda prirodno trebatražiti u okvirima kvantne mehanike [48,52]. Na kvantnu prirodu nestacionarnih procesa biomolekularnog prepoznavanja ukazuje i teorijaneradijativnih rezonantnih prelaza u mono-molekularnim i bi-molekularnim reakcijama [71],realizovanim kroz intermediarne kvantno-koherentne superpozicije okruženjem pobu enihelektronsko-vibracionih stanja participirajućih biomolekula. U okviru standardnog kvantno-hemijskog Hamiltonijana (koji uključuje kinetičke energije i kulonovske interakcije svih elektrona ijezgara biomolekula) i Born-Openhajmerove adiabatske aproksimacije (razdvajanja elektronskih ivibracionih stepeni slobode biomolekula), (kvazi)klasični problem više-elektronske hiperpovršiEe( φ e(k ) ), adiabatski loše definisan pri prelazu izme u dva susedna lokalna minimuma, zamenjuje sebolje definisanim problemom dve (virtuelno presecajuće) izomerne više-elektronske hiperpovrši(hiperparaboloida) koji služe kao potencijalne hiperpovrši za dva vibraciona (izomerna) problema, v.Sl. 2. Prema ovakvom prilazu, spoljašnjom perturbacijom izomera, na samom preseku ovihhiperpovrši ispunjeni su uslovi za elektronsko-vibracione neradiativne rezonantne prelaze izme udva izomera (i, f): ova rezonantna elektronsko-vibraciona stanja dva izomera se transformišu ododgovarajućeg (neperturbovanog) proizvoda elektronskih i vibracionih talasnih funkcija ( φ (i ) φ (i ) , e vφ (f) e φ v) u (perturbovane) simetrizovane superpozicije ( φ (i ) φ (i ) ± φ (e f ) φ (v f ) )/√2, i njihove (f) e v(neperturbovane) energije od rezonirajućih (jednakih) superpozicija osnovnih elektronskih energijaodgovarajućih minimuma više-elektronske hiperpovrši i vibracionih energija viših eksitiranih stanja(E (i ) + E (i ) = E (e f ) + E (v f ) ) u (perturbovani) blago rascepljeni energetski dublet (E (i ) + E (i ) + ½∆E, e v e vE (e f ) + E (v f ) - ½∆E), sa ∆E = (E (i ) + E (i ) )S ev, f ) (gde su elektronsko-vibracioni integrali prekrivanja e v (iizme u dva rezonirajuća izomerna stanja (i, f) jednaki S ev, f ) = (i ∫∫ φ (f) e φ (f) v φ (i ) e *φ (i ) v * dVe dVv ≈S (vi , f ) S (ei , f ) , pri čemu su S vi , f ) i S ei , f ) odgovarajući integrali prekrivanja vibracionih i elektronskih ( (komponenti). U prvoj aproksimaciji, matrični element dipolnog prelaza iz i-tog u f-ti izomer jednakje µ (i , f ) ≈ ∫∫ φ (e f ) φ (v f ) (µe + µv) φ (i ) * φ (i ) * dVe dVv ≈ µ ei , f ) S vi , f ) + µ vi , f ) S ei , f ) , gde su µe i µv e v ( ( ( (odgovarajuće elektronske i nuklearne komponente operatora totalnog dipolnog momenta. Očito je daće prelaz izme u dva izomera biti dozvoljen kada komponente odgovarajućih dipolnih momenata,µ (ei , f ) and µ (vi , f ) , i integrala prekrivanja, S vi , f ) i S ei , f ) , ne iščezavaju! ( (
 13. 13. (k )Slika 2. (Kvazi)klasični problem molekularne više-elektronske energetske hiperpovrši Ee( φ ) kaopotencijalne energije za adijabatski dekuplovan kvazi-jedno-dimenzioni vibracioni i konformacionisistem (sa lokalnim minimumima kao semi-klasično stabilnim “pozicijama”, tj. više-atomskimizomernim konfiguracijama na više-elektronskoj hiperpovrši (isprekidana linija na slici)) - koji nijeadiabatski dobro-definisan pri prelazu izme u dva susedna minimuma - u okviru teorijeneradijativnih rezonantnih prelaza zamenjuje se bolje definisanim problemom dve (virtuelnopresecajuće) izomerne više-elektronske hiperpovrši (hiperparaboloida) koje služe kao potencijalnehiperpovrši za dva vibraciona (izomerna) problema (puna linija na slici). Iz gornjih razmatranja može se zaključiti da su dozvoljeni prelazi izme u izomernih stanja (i, f)mogući samo za bliska stanja sa neiščezavajućim integralima prekrivanja S vi , f ) i S ei , f ) , ili u ( (kaskadnim rezonantnim (vibronskim) prelazima izme u bliskih intermediarnih participirajućihizomernih stanja. Tako e, tokom ovih rezonantnih prelaza perturbovani biomolekularni sistem je kratkotrajnoopisan kvantno-koherentnom superpozicijom ( φ (i ) φ (i ) ± φ (e f ) φ (v f ) )/√2, pre njene kvantne e vdekoherencije u finalno elektronsko stanje φ (e f ) ili u inicijalno elektronsko stanje φ (i ) (sa potonjim edeeksitacijama u niža vibraciona stanja). Ova slika u potpunosti podržava naš pristup [48,52] primene kvantne teorije dekoherencije,kojim je moguće reprodukovati istovremeno i egzistenciju i stabilnost (stacionarnih) biomolekularnihprotein/supstrat ključ-brava uklapajućih i neuklapajućih konformacija, i kratke vremenske skale zakvantno-mehaničke procese koji efektivno rezultuju u odgovarajućim (nestacionarno) indukovanimkonformacionim ključ-brava uklapajućim prelazima biomolekularnog prepoznavanja podpromenljivim spoljašnjim uticajem (kompozicionim/hemijskim, toplotnim, optičkim ...) na ćelijskokomplementarno citoplazmatsko okruženje. Pošto ovi elektronsko-konformacioni spregnuti procesidovode do dinamičke modifikacije (više-elektronske) hiperpovrši energija-stanje, Ee( φ e(k ) ), ćelijskogkvantno-ansambalskog protein/supstrat biomolekularnog makroskopskog otvorenog kvantnogsistema, to ukazuje na mogućnost razmatranja ćelijskog biomolekularnog prepoznavanja (uFejnmanovoj reprezentaciji [11,14]) kao Hopfildove kvantno-holografske asocijativne neuronskemreže. Konkretnije, vremenska evolucija φ e( k ) (t) kvantno-koherentnog stanja svih biomolekularnih Keprotein/supstrat ključ-brava uklapajućih i neuklapajućih konformacija ( φ e(k ) ) može se opisati uFejnmanovoj reprezentaciji kvantno-holografskom Hopfildovom neuronskom mrežom, dok se
 14. 14. )(vremenska evolucija ρ Kke) (t ) klasično-redukovanog stohastičkog stanja svih biomolekularnihprotein/supstrat ključ-brava uklapajućih i neuklapajućih konformacija može opisati klasičnomHopfildovom neuronskom mrežom, predstavljenom promenom oblika više-elektronske hiperpovršiEe( φ e(k ) ) ćelijskog proteinsko/supstratnog biomolekularnog makroskopskog kvantnog sistema -ostvarenog pobu ivanjem ćelijskog proteinsko/supstratnog biomolekularnog makroskopskogkvantnog sistema iz inicijalnog stacionarnog klasično-redukovanog stohastičkog stanja ) (k 2ρ Ke) = ∑ c ki φ e( ki ) φ e( ki ) preko intermediarne eksterne nestacionarne eksitirajuće (tokom Text) K K e e i ) = ∑ c ki (t ) φ e( ki ) ρ Kk ) (t ) ), i ( kvantno-koherentne superpozicije φ e( k ) (t) (fluktuirajuće u e Ke Ke i nestacionarne relaksirajuće (tokom Trel) kvantno-koherentne superpozicije φ e( k ) (t) = Ke ) ( ∑c i ki Ke (fluktuirajuće u ρ Kke ) (t ) ), dovodi do dekoherencije usled ponovo uspostavljene (t ) φ e( ki ) )početne interakcije H int (ili, u opštem slučaju, sa njim komutirajuće novouspostavljene interakcije ) H int ) u potonje (tokom nestacionarnog dekoherentnog prelaza τD) finalno stacionarno klasično- ) 2redukovano stohastičko stanje ρ Ke = ∑ c ki (k ) φ e( k ) i φ e( k ) , sa različitim relativnim brojem i Ke K e i 2(koncentracijom) konformacija, | | ≠ | Cki |2. Kao efekat, ostvarena je neuklapajuće-uklapajuća Ckikonformaciona promena - što je upravo traženi efekat! Pošto je Text + Trel >> τ D , trajanjeneuklapajuće-uklapajuće konformacione nestacionarne promene u našem modelu je reda T ≈Text + Trel - što principijelno razrešava probleme vezane za nerealistične procene bazirane na(semi)klasičnoj analizi (tzv. Levintalov paradoks [72], koji ukazuje na nerazumno dugo vremepotrebno za semi-klasičnu realizaciju svih mogućih konformacija biopolimernog lanca, baziranu nasukcesijama elementarnih rotacija polimernih karika u lancu). Kvantnu prirodu biomolekularnog prepoznavanja podržava i visoka efikasnost modelarezonantnog prepoznavanja (Resonant Recognition Model, RRM), potvr enog na više od 1000proteina iz više od 30 funkcionalnih grupa [73] (sa brojnim potencijalnim praktičnim primenama umolekularnoj biologiji, medicini, biotehnologiji, poljoprivredi i nanotehnologiji) - baziranog naotkriću da postoji značajna korelacija izme u spektara numeričke reprezentacije linearnih sekvencikonstitutivnih elemenata (aminokiselina, nukleotida) i njihove biološke aktivnosti ili interakcije uodgovarajućim biomolekulima (proteini, DNK). RRM-model interpretira ovu linearnu informacijukorišćenjem elemenata digitalne analize signala i fizike čvrstog stanja [73], pridruživanjem vrednostielektron-jon interakcionog potencijala svakom konstitutivnom elementu primarne sekvence opisujućitako srednja energetska stanja njihovih valentnih elektrona [74], sa potonjim korišćenjem metodaanalize signala u brzoj Furije-transformaciji ove numeričke serije u jedno-elektronski domen RRM-talasni broj/frekvencija i odre ivanjem zajedničkih frekventnih komponenti kao frekventnih pikova uvišestrukoj kros-spektralnoj funkciji za grupu primarnih sekvenci [73]. Prisustvo pika sa značajnimodnosom signal-šum u višestrukoj kros-spektralnoj funkciji grupe sekvenci sa istom biološkomfunkcijom znači da sve analizirane sekvence unutar grupe imaju isti zajednički jedno-elektronski pikRRM-talasni broj/frekvencija, sa sledećim opštim zaključcima: (i) takav pik postoji samo za grupubiomolekula iste funkcije; (ii) ne postoji značajan pik za biološki nevezane biomolekula; (iii) pikfrekvencije su različite za različite biološke funkcije; (iv) proteini i njihovi biomolekularni supstratiimaju isti zajednički frekventni pik ali skoro suprotne faze - omogućujući tako e nove teorijskemogućnosti za proteinski de novo dizajn sa željenim funkcijama. U kontekstu RRM-modela, ista karakteristična jedno-elektronska RRM frekvencija, i skorosuprotna faza, verovatno karakteriše ne samo biomolekularnu enzimsku i supstratnu zajedničkufunkciju, već tako e njihovo makroskopsko kvantno biomolekularno prepoznavanje/interakciju na
 15. 15. nivou biološke ćelije - verovatno kroz eksterno aktiviranu (kompoziciono/hemijski, kroz usrednjenozbližavanje biomolekula proteina i supstrata neophodno za neiščezavanje integrala prekrivanjaodgovarajućih elektronskih i vibracionih talasnih funkcija, ili toplotno/optički ... kroz dovodjenjevibracione energije neophodne da se ostvare uslovi za elektronsko-vibracione neradiativnerezonantne prelaze izme u dva izomera (i, f), v. Sl. 2) protein-supstrat RRM kvantno-rezonantnuelektron-elektron interakciju praćenu sa φ (ei ) -anihilacijom i φ (e f ) -kreacijom konformonskih kvanatau dvo-konformacionim prelazima φ e( i ) → φ e( f ) (dovodeći na makroskopskom kvantnom nivou ćelije (f)do (energetski-favorizujućeg) energetskog produbljivanja finalnog stanja φ e i energetskog- (i )uplićavanja inicijalnog stanja φ e , tj. do dinamičke modifikacije više-elektronske hiperpovrši (k )Ee( φ ) ćelijskog protein/supstrat biomolekularnog makroskopskog kvantnog sistema [48,52], što je eu punoj analogiji sa situacijom obučavanja u Hopfildovom asocijativnim neuronskim mrežama[11,14] kako je već otkriveno u asocijativnom memorijskom proteinsko-konformacionomprepoznavanju [75]). Gore pomenuta dinamička modifikacija više-elektronske hiperpovrši Ee( φ e( k ) ) ćelijskogprotein/supstrat biomolekularnog makroskopskog kvantnog sistema Sk, fizički se najbolje možepredstaviti u formalizmu druge kvantizacije [76], koja sve biomolekule iste vrste u ćeliji tretira kaonerazličive čestice, i koja posmatra ćelijsko N-čestično kvantno stanje svih biomolekula iste vrste ukvantno-mehaničkom bazisu koji opisuje broj biomolekula koji zauzima svako stanje u kompletnomskupu jednočestičnih izomerno/konformacionih biomolekularnih stanja: n0 n1n2 ...n Pk −1 , uz uslov e ( 0) (1) ( 2) ( Pk −1) N = n0 + n1 + n 2 + ... + n Pk −1 , odnosno E Ske = n0 E + n1 E + n2 E + ... + n Pk −1 E e e e e , gde je E Skvišeelektronska energija ukupnog ćelijskog N-čestičnog-biomolekularnog kvantnog stanja, dok su E e( 0 ) , E e(1) , E e( 2 ) , ..., E e( Pk −1) višeelektronske energije odgovarajućih jednočestičnih-biomolekularnihkvantnih izomerno/konformacionih stanja 0, 1, 2, ..., Pk-1. Energetska hiperpovrš takvog N-čestičnogizomerno/konformacionog kvantnog stanja ima šematski prikaz sličan onom na Sl. 1, gde jeunutrašnja površina svakog minimuma srazmerna parcijalnoj energiji ( ni E e(i ) ) i-tog jednočestičnog-biomolekularnog izomerno/konformacionog stanja kojeg zauzimaju ni biomolekula iste konformacije(i = 0, 1, 2, ..., Pk-1), tako da je ukupna energija ( E Ske ) posmatranog ćelijskog N-čestičnog-biomolekularnog kvantnog stanja srazmerna sumi unutrašnjih površina svih minimuma naposmatranoj potencijalnoj hiperpovrši. Treba dodati da uključivanje u razmatranje i vibracionih stepeni slobode (fonona) svakog od Pkizomerno/konformacionog stanja, zahteva njihovo posmatranje u kvantno-mehaničkom bazisu kojiopisuje broj fonona koji zauzima svako stanje u kompletnom skupu jednočestičnih fononskih stanjasvih izomera: n1( 0) n20) ...n30)−6 n1(1) n21) ...n31N −6 n1( 2 ) n22 ) ...n32)−6 ......n1( Pk −1) n2Pk −1) ...n3 Pk −6) , gde svaki ( ( N ( ( ) ( ( N ( ( −1 N vizomerni biomolekul sastavljen od N atoma ima u opštem slučaju 3N-6 vibracionih stepeni slobode(tipova fonona), od kojih svako fononsko stanje može zauzimati neograničen broj fonona (što jekarakteristika svih bozona, odnosno čestica celobrojnog spina) [71]. Istaknimo da energetskahiperpovrš takvog Pk(3N-6)-dimenzionog fononskog kvantnog stanja ima tako e šematski prikazsličan onom na Sl. 1, sa potencijalno neograničenim brojem fonona u svakom od jednočestičnihfononskih stanja, i da pri gore posmatranim dvo-konformacionim prelazima φ e( i ) → φ e( f ) dolazitako e do dinamičke modifikacije EM više-fononske hiperpovrši Ev( φ v(k ) ) ćelijskog protein/supstratbiomolekularnog makroskopskog kvantnog sistema [49,52], što je tako e u punoj analogiji sasituacijom obučavanja u Hopfildovom asocijativnim neuronskim mrežama [11,14]. Dakle, na ćelijskom nivou praktično postoje dva (interagujuća) ćelijska protein/supstratbiomolekularna makroskopska kvantna sistema - jedan sa modifikacijom više-elektronskehiperpovrši Ee( φ e(k ) ) i drugi sa modifikacijom EM više-fononske hiperpovrši Ev( φ v(k ) ) - opisana
 16. 16. ) ) ) ) e− Pk −1 Pk −1 3 N − 6 ) e−Hamiltonijanom: H = H e( 0) + H v( 0) + H int v = ∑ E e(i ) ai+ ai + ∑ ∑ E v(i , j ) bi+ j bi , j + H int v , u kojem su , i =0 i =0 j =1a , a i operatori kreacije i anihilacije različitih izomerno/konformacionih stanja, bi+ j , bi , j operatori + i ,kreacije i anihilacije različitih fononskih stanja u različitim izomerno/konformacionim stanjima, a ) e−H int v je Hamiltonijan izomerno-fononskih interakcija koji se u reprezentaciji druge kvantizacijemože zapisati korišćenjem Frelihove forme elektron-fonon interakcije [77,78]).Kvantna dekoherencija i kvantno-holografski procesi regulacije:Od ćelija do akupunkturnog sistema/svesti i kolektivne svesti Gore razmatrana kvantno-koherentna nelokalnost može se dalje proširiti na makroskopskikvantni nivo organizma, što potvr uje makroskopska kvantna mikrotalasna rezonantna terapija(MRT) akupunkturnog sistema [21,22,24]. U kontekstu generalnih kvantno-hemijskih razmatranjagore primenjenih na nivou biomolekularnih prelaza, proširenjem više-elektronskog sistema sa nivoaćelije na nivo akupunkturnog sistema/svesti - može se zaključiti da su dozvoljeni prelazi izme uviše-elektronskih akupunkturnih stanja (i, f) tako e mogući za neiščezavajuće integrale prekrivanjaS (vi , f ) i S (ei , f ) , ili u kaskadnim rezonantnim prelazima izme u bliskih intermediarnih participirajućihakupunkturnih stanja - verovatno baziranim na niskoenergetskim dugodometnim koherentnimmikrotalasnim Frelihovim eksitacijama jako polarizovanih molekularnih subjedinica u ćelijskimmembranama i citoskeletalnim proteinima [77,78]. Tako e, tokom ovakvih rezonantnih prelaza perturbovani akupunkturni sistem/svest jekratkotrajno opisan kvantno-koherentnom superpozicijom, pre njegove kvantne dekoherencije ufinalno elektronsko stanje φ (e f ) ili u inicijalno elektronsko stanje φ (i ) (sa potonjom deeksitacijom u eniža mikrotalasna energetska stanja). Pošto ovakve elektronsko-mikrotalasne rezonantne interakcijeizme u različitih svojstvenih elektronskih stanja akupunkturnog sistema dovode do dinamičkemodifikacije više-elektronske hiperpovrši energija-stanje akupunkturnog makroskopskog kvantnogsistema (tako e u slici druge kvantizacije), to otvara mogućnost razmatranja akupunkturnogsistema/svesti kao makroskopske Hopfildove kvantno-holografske asocijativne neuronske mreže.Ovo tako e podržavaju potrebni uslovi za process dekoherencije, koji ističu da je definisanjeotvorenog kvantnog sistema i njegovog (komplementarnog) okruženja simultani proces - stvarajućitako e uslove za proces dekoherencije u kontekstu postojanja relativne granice [70]: |otvorenikvantni sistem 〉 S |(komplementarno) okruženje 〉 E . Tako, možemo re-definisati otvoreni kvantni sistem Sk (da uključi akupunkturni sistem/svest) injegovo (komplementarno) okruženje Ek. Otuda, primenom kvantne teorije dekoherencije kvantno-koherentno stanje akupunkturnog sistema/svesti Sk, φ e( k ) (t) = ∑ c ki (t ) φ e( ki ) , može se opisati S ke S ke isuperpozicijom svih njegovih mogućih stanja ( φ e( k i ) ), koja posle kvantnog kolapsiranja u klasično-redukovano stanje dovodi do stohastičkog stanja opisanog matricom gustine ) 2ρ Sk ) (t ) = ∑ c k (t ) ( ke φ e( k ) i φe( k ) , sa verovatnoćama | Ck |2 realizacije jednog od klasično- i i i S ke S ke iredukovanih stanja φe( ki ) - u procesu sličnom kvantnom merenju nad inicijalnim kvantno- S kekoherentnim stanjem φ e( k ) . Vremenska evolucija φ e( k ) (t) (neperturbovanog okruženjem) S ke S kekvantno-koherentnog stanja akupunkturnog sistema/svesti može se u Fejnmanovoj reprezentacijiopisati kvantno-holografskom Hopfildovom neuronskom mrežom preko dinamičke jednačine zakvantno-holografsku memoriju/propagator [11,14,25,53], dok se vremenska evolucija ) (k )(perturbovanog okruženjem) klasično-redukovanog stohastičkog stanja ρ Ske (t ) akupunkturnogsistema/svesti Sk može opisati klasičnom Hopfildovom neuronskom mrežom [6,7,25,53]
 17. 17. predstavljenim promenama oblika više-elektronske hiperpovrši u prostoru energija-stanje E sk φe(k ) ( )otvorenog akupunkturnog sistema/svesti Sk, šematski prikazanim na Sl. 1. Dodajmo, da slično gore opisanoj situaciji na ćelijskom nivou, i na akupunkturnom nivoupraktično postoje dva akupunkturna makroskopska kvantna sistema - jedan sa modifikacijom više-elektronske hiperpovrši Ee( φ e(k ) ) i drugi sa modifikacijom EM više-fononske hiperpovrši Ev( φ v(k ) ),koji se nalaze u stalnoj interakciji, pri čemu ovaj drugi uključuje i niskoenergetske dugodometnekoherentne mikrotalasne Frelihove eksitacije, nastale kao rezultat interakcija elektronskog ifononskog podsistema [77,78], koje su od posebnog značaja u mikrotalasnoj rezonantnoj terapiji(MRT). Tako, pri primeni specijalno odabrane EM MRT-terapije za uklanjanje nepoželjnogpsihosomatskog poremećaja φ v( ki ) , prevodi se poremećena EM više-fononska hiperpovrš Ev( φ v(k ) ) S kvakupunkturnog sistema Sk (koja pored zdravog stanja φ v( k 0 ) sadrži i mnoštvo drugih bočnih S kvporemećenih stanja) iz psihosomatski poremećenog inicijalnog stacionarnog klasično-redukovanog ) (k 2stanja ρ S kv) = ∑ c ki φ v( ki ) φv( ki ) (kao posledica njegove nestacionarne interakcije sa MRT S kv S kv iaparatom, koji dovodi spoljašnju mikrotalasnu energiju za savla ivanje potencijalne barijere kporemećenog stanja ( ∆E Skv, 0 ) i prevodi akupunkturni sistem iz stacionarnog klasično-redukovanog istanja u nestacionarno kvantno-koherentno stanje, a potonji relaksacioni proces uz odvo enje viška k0 )energije ( ∆E S kv,i ) i ponovo uspostavljena interakcija H int sa telesnim okruženjem prevodeakupunkturni sistem u novo zdravije stacionarno klasično-redukovano stanje ) ( 2ρ Sk ) = ∑ cki φ v( ki ) kv φv( ki ) , sa smanjenom verovatnoćom (dubinom) i-tog poremećenog stanja - S kv S kv i| Cki |2 2 < | Cki | - pa uz višestruko ponavljanje ovog procesa dovodi do potpunog brisanja nepoželjnogpsihosomatskog poremećaja φ v( ki ) uz produbljivanje zdravog stanja φ v( k 0 ) , odnosno do S kv S kvdinamičke modifikacije EM više-fononske hiperpovrši akupunkturnog makroskopskog kvantnogsistema, analogno situaciji obučavanja klasičnih Hopfildovih asocijativnih neuronskih mreža unjihovim prostorima energija-stanje, i Hebove modifikacije dubine minimuma energetskehiperpovrši kao atraktora memorijskih oblika φ v( k 0 ) , φ v( k1 ) , φ v( k 2 ) , … Hopfildove kvantno- S kv S kv S kvholografske neuronske mreže sa Sl. 1). Istaknimo da zbog stalno prisutne interakcije elektronskog ifononskog podsistema - pomenute dinamičke modifikacije EM više-fononske hiperpovrši povratno seodražavaju i na dinamičke modifikacije više-elektronske hiperpovrši akupunkturnog sistema! Treba istaći da se korišćenjem izraza za matricu gustine akupunkturnog sistema/svesti )( 2 ρ Sk ) = ∑ cki φ v( ki ) kv φv( ki ) ≡ ∑ p ki φ v( ki ) φv( ki ) , fon Nojmanova kvantnomehanička S kv S kv S kv S kv i i )( )(entropija se može izraziti u obliku [16] S = − kTr ( ρ Sk ) ln ρ Sk ) ) , koji se posle izračunavanja traga kv kvsvodi na poznatu Šenonovu entropiju S = − k ∑ p ki ln p ki (gde su p ki verovatnoće realizacije k i -tog istanja). Entropija čisto-zdravog stanja akupunkturnog sistema/svesti (opisanog jedinim članom u )(sumi: ρ Sk0 ) = φ v( k 0 ) φv( k0 ) , verovatnoće p k0 = 1 ), jednaka je S k0 = 0 (kao posledica činjenice da kv S kv S kv )(čisto kvantno stanje ρ Sk0 ) daje maksimalnu moguću informaciju o kvantnom akupunkturnom kvsistemu/svesti), dok je entropija mešano-poremećenog stanja akupunkturnog sistema/svesti )((opisanog sumom: ρ Sk ) = ∑ p ki φ v( ki ) kv φv( ki ) , sa sumom verovatnoća ∑ p ki = 1 ), jednaka S kv S kv i i ) (k )S ρ > 0 (kao posledica činjenice da mešano stohastičko stanje ρ S kv daje nepotpunu informaciju o )
 18. 18. kvantnom akupunkturnom sistemu/svesti). Dakle, psihosomatsko zdravlje je stanje minimalneentropije, dok je psihosomatska bolest stanje povećane entropije akupunkturnog sistema/svesti! Utom kontekstu, terapija prirodno dovodi do smanjenja entropije (degradacije) odnosno do povećanjainformacije (organizacije) akupunkturnog sistema/svesti. Gore pomenuti prikaz dinamičke promene EM više-fononske hiperpovrši akupunkturnogsistema/svesti može se generalizovati i na EM kvantno-holografsku kolektivnu svest, sareligijsko/društvenim implikacijama o neophodnosti transpersonalnog spiritualnog kvantno-holografskog brisanja svih nepoželjnih bočnih memorijskih atraktora (koji će nereprogramiranimolitvom inače vremenom dovesti do razvoja psihosomatskih bolesti ili me uljudskih sukoba u ovoji/ili narednim generacijama, kojima se transpersonalno i nesvesno prenose ova memorijskaopterećenja na nivou kolektivne svesti). Naime, u aproksimaciji skoro ne-interagujućih individualnihsvesti, stanje kolektivne svesti je Φ (t ) S ~ ∏ φ k (t ) , gde je kvantno-koherentno stanje k-te Sk kindividualne svesti opisano superpozicijom φ k (t) = ∑ c k i (t ) φ k i svih njenih mogućih stanja Sk Sk iφk i , koje potom pod uticajem bližeg ili daljeg okruženja kvantno kolapsira u klasično- Sk )k 2redukovano stohastičko stanje opisano matricom gustine ρ S k (t ) = ∑ c ki (t ) φ ki φk i . U ovom S k Sk ikontekstu, treba istaći da u opštem slučaju transpersonalnih interakcija k-tog akupunkturnogsistema/svesti Sk sa svojim okruženjem Ek, odgovarajuća kvantna opservabla sistema, ) Pk −1 K S k = ∑ k i φ ki φ ki (sa Pk svojstvenih stanja, odnosno memorijskih atraktorskih stanja sa Sl. Sk Sk i =0 )1), koja figuriše u početnom interakcionom Hamiltonijanu H int , posle novouspostavljene interakcije ) ) ) H int = CK Sk ⊗ DSk može imati izmenjeni broj Pk memorijskih atraktorskih stanja - kao posledicaprostorno-vremenski-nelimitiranih kvantno-gravitaciono-tunelirajućih interakcija sa drugimmentalno-povezanim akupunkturnim sistemima/svestima, odnosno kvantno-koherentnih/kvantno-holografskih hijerarhijskih projekcija sa nivoa kosmičke kolektivne svesti na nivo k-togakupunkturnog sistema/svesti - što se sve potom dalje kvantno-koherentno/kvantno-holografskiprojektuje na niži hijerarhijski nivo ćelijske citoplazme i genoma (kao suptilni biofizički "downwardcausation" mehanizam povratne kvantno-informacione fraktalne sprege akupunkturnog sistema ićelije), kako je opisano u ovom radu. Istaknimo da zbog stalno prisutne interakcije elektronskog ifononskog podsistema - pomenute dinamičke modifikacije EM više-fononske hiperpovrši se povratnoodražavaju i na dinamičke modifikacije više-elektronske hiperpovrši - od akupunkturnog do ćelijskognivoa! Posebno je zanimljivo ovde istaći da kvantna dekoherencija evidentno igra fundamentalnuulogu u procesiranju informacija kod svih pomenutih bioloških kvantno-holografskih neuronskihmreža, kroz adaptaciju oblika energetske hiperpovrši (Sl. 1), dok se kod veštačkih qubitnih kvantnihračunara ona mora po svaku cenu izbegavati do krajnjeg akta očitavanja kvantnog računanja (da nerazruši kvantnu koherenciju stanja koje omogućava kvantno-paralelno procesiranje informacijasvakim članom u superpoziciji, pa zahteva rad qubitnih procesora na ekstremno niskimtemperaturama [79]) - što ukazuje da je Priroda izabrala jedno vrlo elegantno i sobno-temperaturskorešenje za biološko kvantno-holografsko procesiranje informacija, stalno fluktuirajuće izme u )kkvantno-koherentnog φ k (t) i klasično redukovanog stanja ρ S k (t ) makroskopskog otvorenog Skkvantnog akupunkturnog sistema/svesti, kroz nestacionarne interakcije sa vantelesnim daljimokruženjem i kroz dekoherenciju telesnim bližim okruženjem; isto bi se moglo odnositi i na nižihijerarhijski kvantno-holografski makroskopski otvoreni kvantni ćelijski enzimsko-genomski nivo,koji tako e funkcioniše na nivou neprekidnog kvantno-konformacionog kvantno-holografski sličnogmolekularnog prepoznavanja - pa bi tako kvantna neuronska holografija kombinovana sa kvantnom
 19. 19. dekoherencijom mogla biti veoma značajan element povratno-spregnute bioinformatike, od nivoaćelije do nivoa organizma [49]. Dodajmo, na kraju, i da je u kontekstu potrebnih uslova za ostvarenje dekoherencije [70]definisanje otvorenog kvantnog sistema i njegovog okruženja - simultani proces - tako da je ukontekstu univerzalnog važenja kvantne mehanike svest relativan koncept, nelokalno odre en iudaljenim delovima postojećeg opserviranog svemira (i obrnuto!) [80], istovremeno stvarajućiuslove i za proces dekoherencije u kontekstu postojanja relativne granice: Φ S Ψ E ≡ |(parcijalna) individualna/kolektivna svest 〉 S |(komplementarno) okruženje 〉 E .Ovo je u punom skladu sa idejom o kolektivnoj svesti kao mogućem ontološkom svojstvu samogfizičkog polja, sa različitim mikrokvantnim i makrokvantnim (i nebiološkim i biološkim, i realnim ivirtuelnim) eksitacijama. U tom kontekstu, rezultati Prinstonskih transpersonalnih eksperimenata operator/mašina [32]mogu se interpretirati intencionalnim prelaznim transpersonalnim biološkim (ne-Šredingerovskineunitarno upravljanim) kvantno-gravitacionim tuneliranjem operatorove individualne svesti samentalnim adresiranjem na mašinski sadržaj kolektivne svesti u operatorovim prelaznim stanjimasvesti, tako intencionalno kanališući kompozitno stanje "polja" kolektivne svesti mašine-pod-uticajem-operatora ( Φ S → Φ j ), i automatski utičući na komplementarni "čestični" izlaz Smašine-pod-uticajem-operatora ( Ψ E → Ψj ) u ne-Šredingerovski kvantno-gravitacionom Eupravljanju kolapsirajućeg procesa ( Φ S Ψ E = ∑ ci Φ i S Ψi E → Φj Ψj ). Pri tome je S E iuloga daljeg komplementarnog okruženja mašine-pod-uticajem-operatora (kako "polja" tako i"čestica") implicitno uključena kroz interakciju sa njom, što obezbe uje uslove za procesdekoherencije (i spoljašnje opservacije klasično-redukovanog) stanja mašine-pod-uticajem-operatora. U sličnom kontekstu, pošto kosmička kolektivna svest Φ S (koincidentna sa "poljem" samogKosmosa) ima komplementarno "čestično" kosmičko okruženje Ψ E , to njihova jaka-interakciona-sprega dovodi do dekoherencije "polja" kosmičke kolektivne svesti u stacionarno klasično- )redukovano stohastičko stanje, ρ S = ∑ ci Φ i SS Φ i . Me utim, evolucija kosmičkog kompozitnog 2 ikvantnog stanja Φ S Ψ E opisana je determinističkom unitarnom evolucijom upravljanomŠredingerovom (ili Fejnmanovom propagatorskom) jednačinom, bez kolapsa (usled odsustvakomplementarnog van-kosmičkog okruženja!), što ukazuje da je u celini Kosmos kvantni hologrampodvrgnut determinističkoj Šredingerovoj evoluciji. Ipak, molitvom-indukovane spiritualnevakuumske eksitacije mogu (ne-Šredingerovski) modifikovati kvantno stanje kosmičke kolektivne svesti Φ ~ ∏ φk i time kosmičko kompozitno kvantno stanje Φ Ψ , odnosno klasično- S Sk S E k ) 2redukovano stohastičko stanje kosmičke kolektivne svesti ρ S = ∑ ci Φ i Φ i , ukazujući tako na SS imogućnost optimizacije-molitvom (najverovatnije i energetski najpovoljnije) preferencije kosmičkekolektivne svesti (i recipročno, na modifikaciju kosmičkom-svešću-opservabilnog klasično-redukovanog stohastičkog stanja komplementarnog "čestičnog" kosmičkog okruženja ) 2ρ E = ∑ ci Ψi Ψi , ukazujući na mogućnost optimizacije-molitvom (najverovatnije i energetski EE inajpovoljnije) preferencije budućih kosmičkih alternativa!).
 20. 20. LITERATURA1. K. R. Popper, J. C. Eccles, The Self and Its Brain, Springer, Berlin, 1977, Chs. E2,3.2. B. J. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge Univ. Press, Cambridge, MA, 1988.3. F. Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, Charles Scribners Sons, New York, 1994.4. D. Raković, Osnovi biofizike, Grosknjiga, Beograd, 1995, Gl. 5-6.5. D. Raković, Dj. Koruga (eds.), Svest: naučni izazov 21. veka, ECPD & Čigoja, Beograd, 1996.6. J. J. Hopfield, Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 79, pp. 2554-2558, 1982.7. D. Amit, Modeling Brain Functions: The World of Attractor Neural Nets, Cambridge Univ. Press, Cambridge, MA, 1989.8. H. Haken, Synergetic Computers and Cognition (A top-Down Approach to Neural Nets), Springer, Berlin, 1991.9. J. G. Sutherland, Holographic model of memory, learning and expression, Int. J. Neural Sys., Vol. 1, pp. 256-267, 1990.10. T. Kohonen, Self-Organization and Associative Memory, Springer, Berlin, 1984.11. M. Peruš, Multi-level synergetic computation in brain, Nonlinear Phenomena in Complex Systems, Vol. 4, pp. 157-193, 2001.12. S. R. Hameroff, Quantum coherence in microtubules: a neural basis for emergent consciousness?, J. Consciousn. Stud., Vol. 1, pp. 91-118, 1994.13. Dj. Koruga, Informaciona fizika: u potrazi za naučnim osnovama svesti, u knjizi D. Raković, Dj. Koruga (eds.), Svest: naučni izazov 21. veka, ECPD, Beograd, 1996.14. M. Peruš, Neuro-quantum parallelism in mind-brain and computers, Informatica, Vol. 20, pp. 173-183, 1996; M. Peruš, S.K. Dey, Quantum systems can realize content-addressable associative memory, Appl. Math. Lett., Vol. 13, pp. 31-36, 2000; M. Peruš, H. Bischof, Quantum-wave pattern recognition: From simulations towards implementation, in K. Chen et al. (eds.), Proc. 7th Joint Conf. Information Sciences, JCIS/Association for Intelligent Machinery, Durham, NC, 2003; M. Peruš, H. Bischof, L. C. Kiong, Quantum-implemented selective reconstruction of high-resolution images, http://www.arxiv.org/abs/quant- ph/0401016, 2004. Ovakve praktične i ubedljive demonstracije modelne primene kvantno- holografskih Hopfildovih neuronskih mreža za superiorno prepoznavanje oblika, ukazuju da se kvantno-holografski informacioni zakoni pojavljuju kao strukturno-invarijantne karakteristike svakog kvantnog sistema. Takva strukturna invarijantnost podseća na slične ideje opšte teorije sistema primenjene na biološke sisteme (L. Von Bertalanffy, General System Theory, Braziller, New York, 1968; M. D. Mesarović, D. Macko, Y. Takahara, Theory of Hierarchical Multilevel Systems, Academic Press, New York, 1970) - a može biti povezana i sa poznatim otvorenim problemom "emergentne kontrole" (poznate i kao "downward causation") viših hijerarhijskih nivoa nad nižim u kognitivnim naukama [50] (v. i dalji tekst rada, kao i ref. [18,25,38,48]).15. D. Giulini, E. Joos, C. Kiefer, J. Kupsch, I. -O. Stamatescu, H. D. Zeh, Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory, Springer, Berlin, 1996.16. J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1955.17. H. P. Stapp, Quantum theory and the role of mind in nature, Found. Phys., 2001, preprint; H. Stapp, Mind, Matter, and Quantum Mechanics, Springer, New York & Berlin, 1993.18. D. Raković, Moždani talasi, neuronske mreže, i jonske strukture: biofizički model izmenjenih stanja svesti, u knjizi D. Raković, Dj. Koruga (eds), Svest: naučni izazov 21. veka, ECPD & Čigoja, Beograd, 1996; D. Raković, Prospects for conscious brain-like computers: Biophysical arguments, Informatica (Special Issue on Consciousness as Informational Phenomenalism), Vol. 21, pp. 507-516, 1997; D. Raković, Transitional states of consciousness as a biophysical basis of transpersonal transcendental phenomena, Int. J. Appl. Sci. & Computat., Vol. 7, pp.

×