Bosiljčić igor projekat - vb softversko rešenje za izradu racio analize

798
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
798
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bosiljčić igor projekat - vb softversko rešenje za izradu racio analize

 1. 1. Projekat: Visual Basic: Softversko rešenje za izradu racio analizaProfesori: Student:Prof Branislav Jevtović Bosiljčić Igor,Prof Miroslav Maksimović 4022/09 Valjevo, mart 2011. god
 2. 2. Sadržaj Uvod 3 Opis problema 4 Kategorije korisnika 5 Opis sitema 6 Izgled forme 11 Izgled izveštaja 13 Izgled izveštaja – Primer: 20 Metalac ad, Gornji Milanovac Ograničenja i moguća unapre enja 28 programa Programski kod 29 2
 3. 3. Uvod U okviru predmeta Informacione tehnologije na specijalističkim strukovnim studijama uValjevu, studenti imaju zadatak da opišu uvo enje novog ili opis postojećeg informacionog sistemau nekom preduzeću ili ustanovi. Autor ovog rada se odlučio za opis uvo enja novog informacionogsistema u preduzeću Boss Company doo u Valjevu. Pored opisa hardvera, kod uvo enjainformacionog sistema neophodno je i odgovarajuće softversko rešenje. Zadatak koji su studenti imali jeste da samostalno urade softversko rešenje u programuVisual Basic, a koje će da predstavlja integralni deo ukupnog softverskog paketa, koji će da pokrećenovi informacioni sistem. Kokretno, tema ovog rada jeste opis funkcije, mogućnosti i ograničenjasoftverskog rešenja koje vrši racio analize. Kao što je navedeno kasnije u radu, svakodnevno vršenje racio analiza je neophodan uslovdetaljne procene kreditnog rejtinga potencijalnih kupaca. Procena kreditnog rejtinga kupaca jeredovna aktivnost u komercijalnom odeljenju u preduzeću Boss Company. Na osnovu ispravnoprocenjenog boniteta menadžeri prodaje će davati takve uslove prodaje roba, koje će dugoročnovoditi maksimizaciji profita. Program koji nudi ovaj rad, automatizuje analiziranje racio brojeva, isključuje samovolju iproizvoljnost iz procene boniteta i smanjuje ukupni rizik poslovanja. 3
 4. 4. Opis problema Preduzeće koje je fokus analize je Boss Company doo. Locirano u Popučkama, Valjevo.Preduzeće se bavi izradom grejnih tela (pre svega elektro-kvarcnih peći), ali i daski za peglanje, kaoi raznih komponata koje se koriste u drugim grejnim telima. Veliki deo poslovanja preduzeća seodnosi i na trgovinu uvezenom robom iz Kine (metalnih sigurnosnih vrata, uljnih radijatora,kaloriferskih grejalica, repromaterijala...). Osnovano je pre 18 godina i uspešno posluje saujednačenim uspehom već skoro 2 decenije.. Trenutno u preduzeću ne postoji sveobuhvatni informacioni sistem. Osnovniračunovodstveni program (ABSoft) olakšava knjiženje dokumenata, mada se pune mogućnostiprograma ne koriste jer je instaliran samo na jednom računaru. Veliki problemi nastaju kada nekoliko komercijalista, koji u isto vreme prodaju istu vrsturobe, pokušavaju da dobiju informaciju koje robe ima na stanju. Magacin se u potpunosti vodi nazastareli način, pomoću magacinskih robnih kartica. Razlog tome je što se preduzeće dominantnokoncentrisalo na proizvodnju jednog proizvoda, tako da broj stavki u magacinu je bio dostaskroman. Me utim, sa početkom uvoza robe iz Kine i uvećanja trgovačkih aktivnosti u magacinu sepojavio veliki broj roba. Tako da je dolaženje do infomacije koje je stanje, koje robe, veoma sporo.Ta situacija je često dovela da komercijalisti prodaju više robe nego što postoji. Kako komericjalistiposluju na osnovu izvršene prodaje veoma je teško voditi računa, koja faktura je rezultat kogkomercijaliste. Jedan računar koji ima jednostavan softver za izradu faktura je stalno zagušenrazličitim zahtevima. Svaki komercijalista pojedinačno izra uje svoje fakture, tako da često nastajegužva u kancelariji. Još jedna od posledica je i otežana mogućnost kontrole od strane direktora (kojije u ovom slučaju i vlasnik preduzeća). Često direktor mora da „lovi“ loše odluke svojihkomericjalista, ima veoma malo mogućnosti da prati naplatu po prodatoj robi. Tako e često nastajuproblemi po pitanju koliko je kog materijala izdato iz magacina u proizvodnju, jer se jedinicekoličine komponenata ne poklapaju sa jedinicama proizvodnje gotovih proizvoda. Čest problem u preduzećima koja imaju zaposlene na odgovornim mestima je tzv.agencijskiproblem. Kako obezbediti da će zaposleni raditi svoj posao u punom interesu preduzeća, a ne usvom. Ovakav problem posebno se ističe u komercijalnoj službi. Naravno postoje sistemi kojiobezbe uju vlasnike preduzeća od kra e, ali nijedan sistem nije savršen. Problem: Kom kupcuodobriti popust, koji rok plaćanja, kako proceniti bonitet kupca. Upravo mogućnostkomercijaliste da autonomno odredi da konkretnom preduzeću treba odobriti popust, da odredidužinu roka plaćanja kupljene robe otvara mogućnosti za korupcijske procese. Naravno, potpuno je nepraktično, ali i nemoguće da vlasnik preduzeća kontroliše svakutransakciju. Potrebno je implementirati sistem procene boniteta potencijalnog kupca, pa na osnovudobijenog rezulztata, odrediti koje beneficije kupac može uživati. 4
 5. 5. Kategorije korisnika Kao što je u opisu problema jasno naglašeno, preduzeću Boss Company očigledno jepotreban integrisani informacioni sistem. Problemi goreopisani posebno poga aju veomaprofitabilni segment poslovanja preduzeća, a to je trgovina uvoznom robom, dominantno poreklomiz Kine. Kako je u pitanju segment delatnosti sa velikim godišnjim obrtima i velikim potencijalnimmogućnostima za korupciju, neophodno je uvesti sistem koji će da poveća efikasnost i efektivnost, au isto vreme pružajući neophodni nivo zaštite vlasniku preduzeća. Iz navedenog se vidi i da magacioner ima pune ruke posla, zbog obimnog i raznovrsnoguvoza roba, ali se kao najpogo eniji ovim problemom moraju obhvatiti u prvom redu direktor i timkomericijalista (petoro ljudi). Posledično kao pogo eni se javljaju računovo e jer imaju veliki nivoproblema da li da izdati račun prihvate ili storniraju, jer se kao posledica neefikasnog sistema čestoproda više robe nego što je na raspolaganju. Kako se situacije gde se proda više robe nego štopostoji u magacinu redovno dešavaju u pogo ene ovim sistemom se mogu uvrstiti i kupci koji Dijagram direktrnih i posrednih korisnika Primarni korisnici softverskog rešenja za izradu racio analiza Direktor Komercijalista 1 Sekundarni korisnici Komercijalista 2 Komercijalista 3 Komercijalista 4 Komercijalista 5 Računovodstverni sektor Kupci Magacinnska Sektor Država služba Nabavkeneretko ne dobiju naručenu robu. Na osnovu kupljene i prodate robe obačunava se i PDV koji semora platiti poreskim vlastima, pa je i država zainteresovana da ne šalje česte kontrole u preduzeće.Česte kontrole su podrazumevale visoke kazne, što je još jedan dokaz prekoj potrebi uvo enjanovog sistema. 5
 6. 6. Opis sistema Analiza boniteta uzima u obzir istoriju matičnog preduzeća sa kupcem u pitanju, poštovanjeranijih rokova plaćanja, veličinu porudžbe, ali ni jedna analiza boniteta se ne može zamisliti bezodgovarajuće analize bilansa. Softversko rešenje koje je ponu eno upravo vrši analizu bilansastanja i uspeha bilo kog preduzeća. Primenjuje se Racio analiza, kao jedna od najsveobuhvatnijih inajpogodnijih analiza koje se mogu automatski izvršavati putem računara. Racio analiza se sastoji iz detaljnog analiziranja osnovnih finansijskih izveštaja bilansastanja i uspeha. Stavljajući u odnos odgovarajuće kategodije u navedenim izveštajima dobijaju senumeričke vrednosti visokog informativnog karaktera putem kojih je moguće detaljno proučitistanje preduzeća. Koliko je veliko preduzeće, da li je prezaduženo, da li su troškovi poslovanjapreveliki, da li je preduzeće dugoročno profitabilno, verovatnoća bankrota su samo neke od vrstainformacija koje se mogu dobiti racio analizom. Sama procedura analiziranja je maksimalno pojednostavljena. Potencijalni kupci morajudostaviti kopije overenih bilansa stanja i uspeha. Sledeći korak podrazumeva prenošenje podatakasa papira u odgovarajući MS Excel fajl. (na CD-u priloženom uz rad). Taj je posebno prilago entako da softversko rešenje ura eno u Visual Basic-u može da koristi te podatke i rezultat ura enihkalkulacija da u posebnom Word fajlu. Krajnje odre ivanje boniteta potencijalnog kupca se dobijabodovanjem rezultata racio analize, a po pravilniku koji mora da usvoji menadžment preduzećazajedno sa vlasnikom. U zavisnosti od osvojenih bodova kupac će imati pravo na odgovarajući nivobeneficija. Na taj način mogući prostor za koruptivne procese se još više sužava. Bonitet graničnihslučajeva, kojih će biti veoma malo, može se oceniti u saradnji sa direktorom. Postoje brojne vrste racio analiza, mnogi autori se razlikuju u svom uključivanju iliisključivanju pojedinih stavki ili dimenzija analize. Racio anliza, koje viši ovo softversko rešenjeobuhvata vršenje: horizontalne analize, vertikalne analize; računanje pokazatelja likvidnosti,finansijske strukture, rentabilnosti, aktivnosti, kao i tzv. dinamičku analizu. Detaljniji prikaz stavkikoje računa ovaj program, kao i način na koji to radi su nevedeni na sledećim stranama. 6
 7. 7. Osnovne vrste finsnsijskih izveštaja bilans stanja i uspeha,koji su fokus racio analize 7
 8. 8. Prikazane bilanse stanja i uspeha je potrebno uneti u posebnonajpravljeni formular u programu Excel. Ova datoteka je takonapravljena da program koji vrši analizu može da „pročita“odgovarajuća polja. Stoga je veoma važno da korisnik paljživo prensesirove podatke sa bilasa stanja i uspeha. Jednom uneti podaci su spremniza analizu. Kao što je već pomenuto, racio anliza je nezaobilazni alat svakogmenadžera. Imajući to u vidu trenutno se u svetu pod racio analizompodrazumevaju različite analize, primenjuju različite metodologije. Kojikonkretno će se racio brojevi računati i na koji način je objašnjeno nasledećim stranama rada. 8
 9. 9. Horizontalna Analiza Neto Dugoročni Stalna Neto Obrtna Kratkoročne Obrtni = Kapital - Imovina Obrtna = Imovina - Obaveze Fond (101+112+113) (001) Sredstva (012) (116) Vertikalna Analiza Stalna Ukupna Obrtna Ukupna U Bilansu Stanja Imovina Aktiva Imovina Aktiva (001) (024) (012) (024) Ukupna Dugoročni Ukupna Kratkoročni Ukupna Kapital Pasiva Krediti Pasiva Pasiva Krediti (101) (124) (117) (124) (124) (114) Poslovni Ukupni Poslovni Ukupni Rashodi Rashodi Prihodi Prihodi (207) (207+216+218) (201) (201+215+217) Finansijski Ukupni Finansijski Ukupni U Bilansu Uspeha Rashodi Rashodi Prihodi Prihodi (216) (207+216+218) (215) (201+215+217) Ostali Ukupni Ostali Ukupni Rashodi Rashodi Prihodi Prihodi (218) (207+216+218) (217) (201+215+217) Poslovni Ukupni Dobitak Prihodi (223) (201+215+217) Ako ga imaPokazatelji Rentabilnosti Stopa Poslovni Prihodi od Stopa Neto Prihodi od Poslovnog = Dobitak Prodaje Neto = Dobitak Prodaje Dobitka (213) (202) Dobitka (229) (202) Donja Fiksni Troškovi Granica =Rentabilnosti Varijabilni Troškovi 1 - Prihodi od Prodaje (202) Donja Troškovi Zarada (210) + Troškovi Amortizacije (211) Granica =Rentabilnosti Nabavna Troškovi Ostali Vrednost Prodate + Materijala + Poslovni Robe (208) (209) Rashodi(212) 1 - Prihodi od Prodaje (202)Stopa Prinosa na Poslovni Ukupna Stopa Prinosa na Neto SopstveniUkupna Poslovna = Dobitak Aktiva Sopstvena Poslovna = Dobitak Kapital Sredstva (213) (024) Sredstva (229) (101) 9
 10. 10. Pokazatelji Likvidnosti Pokazatelji Fin. Strukture Opšti Obrtna Kratkoročne Odnos Pozajmljenih Pozajmljena Ukupna Racio = Imovina Obaveze Prema Ukupnim = Sredstva Sredstva Likvidnosti (012) (116) Izvorima Finasiranja (111) (124) Posebni Obrtna Kratkoročne Odnos Pozajmljenih Pozajmljena Sopstvena Zalihe Racio = Imovina - (013) Obaveze Prema Sopstvenim = Sredstva Sredstva Likvidnosti (012) (116) Izvorima Finasiranja (111) (101) Racio Gotovinski Kratkoročne Koeficijent Pokrića Poslovni Finansijski Gotovinske = Ekvivalenti i Obaveze Fiksnih Rashoda na = Dobitak Rashodi Likvidnosti Gotovina(019) (116) Ime Kamate (213) (216) Pokazatelji AktivnostiKoeficijent Prihod od Prosečni Prosečni Koeficijent 360 Obrta = Prodaje Saldo Kupaca Period = dana Obrta Kupaca (202) (016) Naplate KupacaKoeficijent Nabavna Vrednost Troškovi Prosečni Prosečna Koeficijent Obrta = Prodate Robe + Materijala Saldo Zaliha 360 Zaliha (208) (209) (013) Starost = dana Obrta Zaliha Zaliha Nabavna Vrednost Troškovi Zalihe Zalihe Prodate Robe + Materijala + Tekuće - Prošle Prosečni Koeficijent (208) (209) Godine(013) Godine(013) 360Gotovinski Period Isplate = dana Obrta Ciklus = Dobavljača Dobavljača Prosečni Saldo Dobavljača (119) Prosečni Prosečna Prosečni KoeficijentGotovinski 360 Gotovinski Period Isplate Ciklus = Period + Starost - Obrta = dana Ciklus Naplate Zaliha Dobavljača Gotovine Dinamička analiza Potencijal Sadašnja Vrednost Obrtna Kapital Sopstvenog = (101) - Stalne Imovine Imovina Investiranja (001) (012) NOPAT - Neto Poslovni Finansijski Finansijski Stopa Poreza Operativni Profit = Dobitak + Prihodi - Rashodi x 1- Na Dobit Nakon Oporezivanja (213) (215) (216) (obično 10%) Finansijski Prosečna Rashodi (216) Kamatna = Stopa Dugoročni Kratkoročni Krediti + Krediti (114) (117) Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Prosečna Kapital x 0.12 + Krediti + Krediti x Kamatna WACC (101) (114) (117) Stopa Ponderisana = Prosečna Cena Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Kapitala Kapital + Krediti + Krediti (101) (114) (117) Trošak Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Angažovanog = Kapital + Krediti + Krediti x WACC Kapitala (101) (114) (117) EVA Trošak Ekonomska = NOPAT - Angažovanog Dodata Vrednost Kapitala 10
 11. 11. Izgled forme Za samu analzu je neopodan još jedan uslov, da se u istom direktorijumu nalaze tri bitnafajla. Fajl Bilans.xls, Racio.exe i Analiza.doc. Logično, fajl Racio.exe je sam program u Visual Basic-u. Kao što je već objašnjeno Excelfajl Bilans sadrži unete podatke sa bilansa stanja i uspeha u za to namenjenom formularu. FajlAnaliza.doc je Word dokument koji u sebi sadrži šablon rezultata racio analze. Program Racio.exeće dobijene rezultate anlize ubaciti u odgovarajuća polja u fajlu Analiza.doc i taj Word fajl sačuvatikao (Save as) Word fajl Rezultat.doc. Nakon izvršene analize sadržaj direktorijuma u pitanju ćeizgledati: Samo pokretanje programa je krajnje jednostavno. Dvoklik na fajl Racio.exe korisnika vodido forme za upit. Gde se od korisnika traži da klikom na kontrolno dugme preuzme podatke iz fajlaBilans.xcl u program Racio. Sledeći korak traži od korisnika da izabere koje vrste racio analiza želida vrši. Unapred postavljene vrednosti podrazumevaju da se vrša kompletna racio analiza. 11
 12. 12. Nakon izabranih opcija, klikom na dugme Naravti izveštaj program Racio kreira izveštajpopunjavajući šablon Analiza.doc (videti naredne strane) i čuvajući ga kao fajl Rezultat.doc. 12
 13. 13. Izgled izveštaja Fajl Analza je šablon sa namerno ostavljenim mestima u koja će program Racio da ubacidobijene racio brojeve nakon analize. Koristeći obelživače (Bookmarks) ubacivanje dobijenihrezultata može da se odvije na planirani način. Izgled šablona Analiza, i posebno označeniobeleživači se nalaze na sledećim stranicama rada. Bilans Stanja Preduzeće I Na dan I godine Pozicija AOP Tekuća Godina Aktiva A. Stalna imovina (002+003+004+005+009) 001 I I. Neuplaćeni Upisani Kapital 002 I II. Goodwill 003 I III. Nematerijalna ulaganja 004 I IV. Nekretnine, Postrojenja, Oprema i Biološka 005 I Sredstva (006+007+008) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 I 2. Investicione nekretnine 007 I 3. Biološka sredstva 008 I V. Dugoročni Finansijski Plasmani (010+011) 009 I 1. Učešća u kapitalu 010 I 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 I B. Obrtna imovina (013+014+015) 012 I I. Zalihe 013 I II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva 014 I poslovanja koja se obustavlja III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i 015 I gotovina (016+017+018+019+020) 1. Potraživanja 016 I 2. Potraživanja za više plaćen porez na 017 I dobitak 3. Kratkoročni finansijski plasmani 018 I 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019 I 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna 020 I vremenska razgraničenja V. Odložena poreska sredstva 021 I G. Poslovna imovina (001+012+021) 022 I D. Gubitak iznad visine kapitala 023 I . Ukupna Aktiva (022+023) 024 I E. Vanbilansna aktiva 025 I 13
 14. 14. Bilans stanja Pozicija AOP Tekuća Godina Pasiva A. Kapital 101 I(102+103+104+105+106+107+108+109+110) I. Osnovni kapital 102 I II. Neuplaćeni upisani kapital 103 I III. Rezerve 104 I IV. Revalorizacione rezerve 105 I V. Nerealizovani dobici po osnovu HoV 106 I VI. Nerealizovani gubici po osnovu HoV 107 I VII. Neraspore eni dobitak 108 I VIII. Gubitak 109 I IX. Otkupljene sopstvene akcije 110 I B. Dugoročna rezervisanja i obaveze 111 I (112+113+116) I. Dugoročna rezervisanja 112 I II. Dugoročne obaveze (114+115) 113 I 1. Dugoročni krediti 114 I 2. Ostale dugoročne obaveze 115 I III. Kratkoročne obaveze 116 I (117+118+119+120+121+122) 1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 I 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih 118 I prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 3. Obaveze iz poslovanja 119 I 4. Ostale kratkoročne obaveze 120 I 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 121 I razgraničenja 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 I V. Odložene poreske obaveze 123 I G. Ukupna pasiva (101+111+123) 124 I D. Vanbilansna pasiva 125 I 14
 15. 15. Bilans Uspeha Preduzeće I U periodu I godine Pozicija AOP Tekuća Godina A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja I. Poslovni prihodi (202+203+204+205+206) 201 I 1. Prihodi od prodaje 202 I 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 I 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 I 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 I 5. Ostali poslovni prihodi 206 III. Poslovni rashodi (208+209+210+211+212) 207 I 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 I 2. Troškovi materijala 209 I 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični 210 I rashodi 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 I 5. Ostali poslovni prihodi 212 I III. Poslovni dobitak (201-207) 213 I IV. Poslovni gubitak (207-201) 214 I V. Finansijski prihodi 215 I VI. Finansijski rashodi 216 I VII. Ostal prihodi 217 I VIII. Ostali rashodi 218 I IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre 219 I oporezivanja (213-214+215-216+217-218) X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre 220 I oporezivanja (214-213-215+216-217+218)XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 221 IXII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 222 I 15
 16. 16. Bilans Uspeha Pozicija AOP Tekuća GodinaB. Dobitak pre oporezivanja (219-220+221-222) 223 IV. Gubitak pre oporezivanja (220-210+222-221) 224 I G. Porez na dobitak 1. Poreski prihod perioda 225 I 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 I 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 I D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 228 I . Neto dobitak (223-224-225-226+227-228) 229 I E. Neto gubitak (224-223+225+226-227+228) 230 I Ž. Neto dobitak koji pripada manjinskim 231 I ulaganjimaZ. Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog 232 I pravnog lica I. Zarada po akciji 1. Osnovna zarada po akciji 233 I 2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234 I 16
 17. 17. Racio Analiza Horizontalna analiza Neto Obrtna Kratkoročne Obrtna Sredstva = Imovina - (012) Obaveze (116) =I Vertikalna analiza Stalna Ukupna Finansijski Ukupni Imovina (001) Aktiva (024) =I Rashodi (216) Rashodi (207+216+218) =I Obrtna Ukupna Ostali Ukupni Imovina (012) Aktiva (024) =I Rashodi (218) Rashodi (207+216+218) =I Ukupna Poslovni Ukupni Kapital (101) Pasiva (124) =I Prihodi (201) Prihodi (201+215+217) =IDugoročni Ukupna Finansijski Ukupni Krediti Pasiva =I Prihodi (215) Prihodi (201+215+217) =I (114) (124)Kratkoročni Ukupna Ostali Ukupni Krediti (117) Pasiva =I Prihodi (217) Prihodi (201+215+217) =I (124)Poslovni Ukupni Poslovni Ukupni Rashodi (207) Rashodi (207+216+218) =I Dobitak (223) Prihodi (201+215+217) =I Pokazatelji Rentabilnosti Stopa Poslovni Prihodi od Poslovnog = Dobitak Prodaje =I Dobitka (213) (202) Stopa Neto Prihodi od Neto = Dobitak Prodaje =I Dobitka (229) (202) Stopa Prinosa na Poslovni Ukupna Ukupna Poslovna = Dobitak Aktiva =I Sredstva (213) (024) Stopa Prinosa na Neto Sopstveni Sopstvena Poslovna = Sredstva Dobitak (229) Kapital (101) =I Troškovi Troškovi Finansijski Donja Zarada (210) + Amortizacije (211) + Rashodi (216) Granica =Rentabilnosti Nabavna Troškovi Ostali =I Vrednost Prodate + Materijala + Poslovni Robe (208) (209) Rashodi(212) 1 - Prihodi od Prodaje (202) 17
 18. 18. Pokazatelji Likvidnosti Opšti Obrtna Kratkoročne Racio Likvidnosti = Imovina (012) Obaveze (116) =I Posebni Obrtna Kratkoročne Zalihe Racio Likvidnosti = Imovina - (013) (012) Obaveze (116) =I Racio Gotovinski Kratkoročne Gotovinske = Ekvivalenti i Likvidnosti Gotovina(019) Obaveze (116) =I Pokazatelji Finansijske Strukture Odnos Pozajmljenih Pozajmljena Ukupna Prema Ukupnim Izvorima Finasiranja = Sredstva (111) Sredstva (124) =I Odnos Pozajmljenih Pozajmljena Sopstvena Prema Sopstvenim Izvorima Finasiranja = Sredstva (111) Sredstva (101) =I Koeficijent Pokrića Poslovni Finansijski Fiksnih Rashoda na = Dobitak Ime Kamate (213) Rashodi (216) =I Pokazatelji Aktivnosti Koeficijent Prihod od Prosečni Obrta Kupaca = Prodaje (202) Saldo Kupaca (016) =I Prosečni Koeficijent 360 Period Naplate = dana Obrta Kupaca = I dana Koeficijent Nabavna Vrednost Troškovi Prosečni Obrta Zaliha = Prodate Robe (208) + Materijala (209) Saldo Zaliha (013) =I Prosečna Koeficijent 360 Starost = dana Zaliha Obrta Zaliha = I dana Nabavna Vrednost Troškovi Zalihe Zalihe Prodate Robe + Materijala + Tekuće - ProšleKoeficijent Obrta = (208) (209) Godine(013) Godine(013) =I Prosečni Saldo Dobavljača (119)Dobavljača Prosečni Koeficijent 360 Period Isplate = dana Dobavljača Obrta Dobavljača = I dana Prosečni Prosečna Prosečni Gotovinski Ciklus = Period + Starost - Period Isplate Naplate Zaliha Dobavljača = I dana Koeficijent 360 Gotovinski Obrta Gotovine = dana Ciklus =I 18
 19. 19. Dinamička Analiza Potencijal Sadašnja Vrednost Obrtna Kapital Sopstvenog Investiranja = (101) - Stalne Imovine (001) Imovina (012) =I NOPAT - Neto Poslovni Finansijski Finansijski Stopa PorezaOperativni Profit = Dobitak + Prihodi - Rashodi x 1- Na Dobit = I dinNakon Oporezivanja (213) (215) (216) (obično 10%) Finansijski Prosečna Rashodi (216) Kamatna Stopa = Dugoročni Kratkoročni =I Krediti + Krediti (114) (117) Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Prosečna Kapital x 0.12 + Krediti + Krediti x Kamatna WACC (101) (114) (117) Stopa Ponderisana =Prosečna Cena Sopstveni Kapital Dugoročni Krediti Kratkoročni Krediti =I Kapitala + + (101) (114) (117) Trošak Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Angažovanog = Kapital + Krediti + Krediti x WACC = I din Kapitala (101) (114) (117) EVA Trošak Ekonomska = NOPAT - Angažovanog = I din Dodata Vrednost Kapitala 19
 20. 20. Izgled izveštaja - Primer: Metalac ad, Gornji Milanovac 20
 21. 21. Bilans Stanja Preduzeće Metalac AD, Gornji Milanovac Na dan 31.decembra 2019.godine godinePozicija AOP Tekuća Godina AktivaA. Stalna imovina (002+003+004+005+009) 001 2700195 I. Neuplaćeni Upisani Kapital 002 0 II. Goodwill 003 0 III. Nematerijalna ulaganja 004 2224 IV. Nekretnine, Postrojenja, Oprema i Biološka 005 1380206 Sredstva (006+007+008) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 761470 2. Investicione nekretnine 007 618736 3. Biološka sredstva 008 0 V. Dugoročni Finansijski Plasmani (010+011) 009 1317765 1. Učešća u kapitalu 010 577522 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 740243B. Obrtna imovina (013+014+015) 012 696748 I. Zalihe 013 3111 II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva 014 0 poslovanja koja se obustavlja III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i 015 693637 gotovina (016+017+018+019+020) 1. Potraživanja 016 404511 2. Potraživanja za više plaćen porez na 017 0 dobitak 3. Kratkoročni finansijski plasmani 018 279061 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019 6966 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna 020 3099 vremenska razgraničenjaV. Odložena poreska sredstva 021 0G. Poslovna imovina (001+012+021) 022 3396943D. Gubitak iznad visine kapitala 023 0 . Ukupna Aktiva (022+023) 024 3396943E. Vanbilansna aktiva 025 23870 21
 22. 22. Bilans stanjaPozicija AOP Tekuća Godina PasivaA. Kapital 101 2438791(102+103+104+105+106+107+108+109+110) I. Osnovni kapital 102 441899 II. Neuplaćeni upisani kapital 103 0 III. Rezerve 104 94467 IV. Revalorizacione rezerve 105 0 V. Nerealizovani dobici po osnovu HoV 106 31697 VI. Nerealizovani gubici po osnovu HoV 107 0 VII. Neraspore eni dobitak 108 1870728 VIII. Gubitak 109 0 IX. Otkupljene sopstvene akcije 110 0B. Dugoročna rezervisanja i obaveze 111 920282(112+113+116) I. Dugoročna rezervisanja 112 42381 II. Dugoročne obaveze (114+115) 113 595628 1. Dugoročni krediti 114 595628 2. Ostale dugoročne obaveze 115 0 III. Kratkoročne obaveze 116 282273 (117+118+119+120+121+122) 1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 229297 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se 118 0 obustavlja 3. Obaveze iz poslovanja 119 23030 4. Ostale kratkoročne obaveze 120 22382 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna 121 6665 vremenska razgraničenja 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 899V. Odložene poreske obaveze 123 37870G. Ukupna pasiva (101+111+123) 124 3396943D. Vanbilansna pasiva 125 23870 22
 23. 23. Bilans Uspeha Preduzeće Metalac AD, Gornji Milanovac U periodu godinePozicija AOP Tekuća GodinaA. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja I. Poslovni prihodi (202+203+204+205+206) 201 578003 1. Prihodi od prodaje 202 310397 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 1678 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 0 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 0 5. Ostali poslovni prihodi 206 265928 II. Poslovni rashodi (208+209+210+211+212) 207 505480 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 6109 2. Troškovi materijala 209 148772 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali 210 118207 lični rashodi 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 119639 5. Ostali poslovni prihodi 212 112753 III. Poslovni dobitak (201-207) 213 72523 IV. Poslovni gubitak (207-201) 214 0 V. Finansijski prihodi 215 286156 VI. Finansijski rashodi 216 108699 VII. Ostal prihodi 217 1461 VIII. Ostali rashodi 218 7995 IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre 219 243446 oporezivanja (213-214+215-216+217-218) X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre 220 0 oporezivanja (214-213-215+216-217+218) XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 221 0 XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 222 0 23
 24. 24. Bilans UspehaPozicija AOP Tekuća GodinaB. Dobitak pre oporezivanja (219-220+221-222) 223 243446V. Gubitak pre oporezivanja (220-210+222-221) 224 0G. Porez na dobitak 1. Poreski prihod perioda 225 7877 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 0 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 6277D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 228 0 . Neto dobitak (223-224-225-226+227-228) 229 241846E. Neto gubitak (224-223+225+226-227+228) 230 0Ž. Neto dobitak koji pripada manjinskim 231 0ulaganjimaZ. Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog 232 0pravnog licaI. Zarada po akciji 1. Osnovna zarada po akciji 233 0 2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234 0 24
 25. 25. Racio AnalizaHorizontalna analiza Neto Obrtna Kratkoročne Obrtna Sredstva = Imovina - (012) Obaveze (116) = 414475Vertikalna analiza Stalna Ukupna Finansijski Ukupni Imovina (001) Aktiva (024) = 0,79 Rashodi (216) Rashodi (207+216+218) = 0,17 Obrtna Ukupna Ostali Ukupni Imovina (012) Aktiva (024) = 0,21 Rashodi (218) Rashodi (207+216+218) = 0,01 Ukupna Poslovni Ukupni Kapital (101) Pasiva (124) = 0,72 Prihodi (201) Prihodi (201+215+217) = 0,67Dugoročni Ukupna Finansijski Ukupni Krediti Pasiva = 0,18 Prihodi (215) Prihodi (201+215+217) = 0,33 (114) (124)Kratkoročni Ukupna Ostali Ukupni Krediti (117) Pasiva = 0,07 Prihodi (217) Prihodi (201+215+217) =0 (124)Poslovni Ukupni Poslovni Ukupni Rashodi (207) Rashodi (207+216+218) = 0,81 Dobitak (223) Prihodi (201+215+217) = 0,28Pokazatelji Rentabilnosti Stopa Poslovni Prihodi od Poslovnog = Dobitak Prodaje = 0,23 Dobitka (213) (202) Stopa Neto Prihodi od Neto = Dobitak Prodaje = 0,78 Dobitka (229) (202) Stopa Prinosa na Poslovni Ukupna Ukupna Poslovna = Dobitak Sredstva (213) Aktiva (024) = 0,02 Stopa Prinosa na Neto Sopstveni Sopstvena Poslovna = Sredstva Dobitak (229) Kapital (101) = 0,1 Troškovi Troškovi Finansijski Donja Zarada (210) + Amortizacije (211) + Rashodi (216) Granica = Nabavna Troškovi Ostali = 2515411,18Rentabilnosti Vrednost Prodate + Materijala + Poslovni Robe (208) (209) Rashodi(212) 1 - Prihodi od Prodaje (202) 25
 26. 26. Pokazatelji Likvidnosti Opšti Obrtna Kratkoročne Racio Likvidnosti = Imovina (012) Obaveze (116) = 2,47 Posebni Obrtna Kratkoročne Zalihe Racio Likvidnosti = Imovina - (013) (012) Obaveze (116) = 2,46 Racio Gotovinski Kratkoročne Gotovinske = Ekvivalenti i Likvidnosti Gotovina(019) Obaveze (116) = 0,02Pokazatelji Finansijske Strukture Odnos Pozajmljenih Pozajmljena Ukupna Prema Ukupnim Izvorima Finasiranja = Sredstva (111) Sredstva (124) = 0,27 Odnos Pozajmljenih Pozajmljena Sopstvena Prema Sopstvenim Izvorima Finasiranja = Sredstva (111) Sredstva (101) = 0,38 Koeficijent Pokrića Poslovni Finansijski Fiksnih Rashoda na = Dobitak Ime Kamate (213) Rashodi (216) = 0,67Pokazatelji Aktivnosti Koeficijent Prihod od Prosečni Obrta Kupaca = Prodaje (202) Saldo Kupaca (016) = 0,77 Prosečni Koeficijent 360 Period Naplate = dana Obrta Kupaca = 467,53 dana Koeficijent Nabavna Vrednost Troškovi Prosečni Obrta Zaliha = Prodate Robe (208) + Materijala (209) Saldo Zaliha (013) = 49,78 Prosečna Koeficijent 360 Starost = dana Zaliha Obrta Zaliha = 7,23 dana Nabavna Vrednost Troškovi Zalihe Zalihe Prodate Robe + Materijala + Tekuće - Prošle Koeficijent Obrta = (208) (209) Godine(013) Godine(013) = 6,86 Prosečni Saldo Dobavljača (119) Dobavljača Prosečni Koeficijent 360 Period Isplate = dana Dobavljača Obrta Dobavljača = 52,48 dana Prosečni Prosečna Prosečni Gotovinski Ciklus = Period + Starost - Period Isplate Naplate Zaliha Dobavljača = 422,28 dana Koeficijent 360 Gotovinski Obrta Gotovine = dana Ciklus = 0,85 26
 27. 27. Dinamička Analiza Potencijal Sadašnja Vrednost Obrtna Kapital Sopstvenog Investiranja = (101) - Stalne Imovine (001) Imovina (012) = -0,38 NOPAT - Neto Poslovni Finansijski Finansijski Stopa PorezaOperativni ProfitNakon Oporezivanja = Dobitak + (213) Prihodi (215) - Rashodi (216) x 1- Na Dobit (obično 10%) = 224982 din Finansijski Prosečna Rashodi (216) Kamatna Stopa = Dugoročni Kratkoročni = 0,13 Krediti + Krediti (114) (117) Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Prosečna Kapital x 0.12 + Krediti + Krediti x Kamatna WACC Ponderisana =Prosečna Cena (101) Sopstveni (114) Dugoročni (117) Kratkoročni Stopa = 0,12 Kapitala Kapital + Krediti + Krediti (101) (114) (117) Trošak Sopstveni Dugoročni Kratkoročni Angažovanog = Kapital + Krediti + Krediti x WACC = 401353,92 din Kapitala (101) (114) (117) EVA Trošak Ekonomska = NOPAT - Angažovanog = 224982 din Dodata Vrednost Kapitala 27
 28. 28. Ograničenja i moguća unapre enja programa Program Racio radi osnovnu funkciju kojoj je namenjen, automatizuje proces izrade racioanalize. Na taj način se štedi velika količina vremena u repetitivnim kalkulacijama i to vreme semože produktivnije iskoristiti. Me utim, u isto vreme program daje veliki broj ograničenja: • Svi falovi moraju da budu locirani u istom direktorijumu. • Imena fajlova Bilans.xls i Analiza.doc se ne smeju menjati. • Korisnik ne može da sačuva ura enu analizu kao Word fajl, pod imenom koji želi i na mestu gde želi. • Sama racio analza je ograničena u smislu da se može vršiti samo za po jednu godinu. • U situaciji gde korisnik ne želi punu racio analizu u izveštaju će se ipak pojaviti tabele sa formulama neizabranih vrsta racio analiza. • Racio analizi nedostaju grafički elementi (grafikoni, pita dijagrami). U situaciji gde se pripremaju izveštaji, veoma je korisno imati grafičku reprezenaciju informacija. • Programu nedostaje i fajl sa pomoćnim savetima. Mada, program ima male mogućnosti da pogrešno izvrši zadate komande. • Tako e program podrazumeva da korisnik zna šta je racio analiza. Veoma ja moguće da je korisnik potpuni laik, a da i dalje ima potrebu za ocenom boniteta. Postoji potreba za tutorijal fajlom, sa detaljnim objašnjenjima. • Bilo bi veoma korisno da umesto u Word fajl, program sačuva rezultate u PDF fajl, jer je takva vrsta fajlova, veoma pogodna za štampu. • Velki problemi mogu da nastanu prilikom prenošenja bilansa stanja i uspeha sa papira u excel fajl, greške u prekucavanju su neizbežne. Kao protiv mera, excel fajl mora da ima kontrolne forumle. Brojevi u bilansima nisu slučajni. • Pod racio analizom se ne podrazumevaju samo racio brojevi, već i komentar dobijenih rezultata. Postoje odre ena pravila koja mogu biti isprogramirana da automatski genrišu komentare. • Prilikom racio analize veoma je važno pore enje racio brojeva jedne firme sa racio rezultatima te iste fime u prošlosti, ali još važnije sa konkurentima u grani. Zbog tog a bi ovaj program morala da prati i baza podataka. Na taj način svaka ura ena racio analiza bi ulazila u bazu podataka i činila buduće analize toliko inforativnijim. • Agencija za privredne registre ima posebnu uslugu, koja se palaća, a koja pruža pristup bazama neobra enih podataka. Ovaj program nema nikakve mogućnosti takvog pristupa. • U svetu racio analize postoje mnoge različite metodologije, koje podrazumevaju da se jedni isti racio brojevi računaju na različite načine. U isto vreme, razlikuju se i računovodstveni standardi, pa ovaj program nije pilago en za bilanse stanja i uspeha iz anglosaksonskih zemalja. Navedena ograničenja u isto vreme predstavljaju i potencijalne puteve unapre enja. Nijednaod navedenih ograničenja nije suštinskog tipa, već pre svega odslikavaju ograničene programerskemogućnosti autora, limite u raspoloživom vremenu za izradu ovog programa. 28
 29. 29. Programski kodOption Explicit Dim Poruka As Integer Dim Kontrola As Boolean Dim ImePreduzeca As String Dim Datum As String Dim Period As String Dim FilNam As String Dim AOP001 As Long Dim AOP002 As Long Dim AOP003 As Long Dim AOP004 As Long Dim AOP005 As Long Dim AOP006 As Long Dim AOP007 As Long Dim AOP008 As Long Dim AOP009 As Long Dim AOP010 As Long Dim AOP011 As Long Dim AOP012 As Long Dim AOP013 As Long Dim AOP014 As Long Dim AOP015 As Long Dim AOP016 As Long Dim AOP017 As Long Dim AOP018 As Long Dim AOP019 As Long Dim AOP020 As Long Dim AOP021 As Long Dim AOP022 As Long Dim AOP023 As Long Dim AOP024 As Long Dim AOP025 As Long Dim AOP101 As Long Dim AOP102 As Long Dim AOP103 As Long Dim AOP104 As Long Dim AOP105 As Long Dim AOP106 As Long Dim AOP107 As Long Dim AOP108 As Long Dim AOP109 As Long Dim AOP110 As Long Dim AOP111 As Long Dim AOP112 As Long Dim AOP113 As Long Dim AOP114 As Long Dim AOP115 As Long Dim AOP116 As Long Dim AOP117 As Long Dim AOP118 As Long Dim AOP119 As Long Dim AOP120 As Long Dim AOP121 As Long Dim AOP122 As Long Dim AOP123 As Long Dim AOP124 As Long Dim AOP125 As Long 29
 30. 30. Dim AOP201 As LongDim AOP202 As LongDim AOP203 As LongDim AOP204 As LongDim AOP205 As LongDim AOP206 As LongDim AOP207 As LongDim AOP208 As LongDim AOP209 As LongDim AOP210 As LongDim AOP211 As LongDim AOP212 As LongDim AOP213 As LongDim AOP214 As LongDim AOP215 As LongDim AOP216 As LongDim AOP217 As LongDim AOP218 As LongDim AOP219 As LongDim AOP220 As LongDim AOP221 As LongDim AOP222 As LongDim AOP223 As LongDim AOP224 As LongDim AOP225 As LongDim AOP226 As LongDim AOP227 As LongDim AOP228 As LongDim AOP229 As LongDim AOP230 As LongDim AOP231 As LongDim AOP232 As LongDim AOP233 As LongDim AOP234 As LongDim R01 As DoubleDim R02 As DoubleDim R03 As DoubleDim R04 As DoubleDim R05 As DoubleDim R06 As DoubleDim R07 As DoubleDim R08 As DoubleDim R09 As DoubleDim R10 As DoubleDim R11 As DoubleDim R12 As DoubleDim R13 As DoubleDim R14 As DoubleDim R15 As DoubleDim R16 As DoubleDim R17 As DoubleDim R18 As DoubleDim R19 As DoubleDim R20 As DoubleDim R21 As DoubleDim R22 As DoubleDim R23 As DoubleDim R24 As DoubleDim R25 As DoubleDim R26 As DoubleDim R27 As DoubleDim R28 As DoubleDim R29 As Double 30
 31. 31. Dim R30 As Double Dim R31 As Double Dim R32 As Double Dim R33 As Double Dim R34 As Double Dim R35 As Double Dim R36 As Double Dim R37 As Double Dim R38 As DoublePrivate Sub Form_Load()Kontrola = False chkOp1.Value = 1 chkOp2.Value = 1 chkOp3.Value = 1 chkOp4.Value = 1 chkOp5.Value = 1 chkOp6.Value = 1 chkOp7.Value = 1End SubPrivate Sub cmdUgasi_Click() Unload MeEnd SubPrivate Sub cmdPreuzmi_Click() Kontrola = True cmdPreuzmi.Visible = False lblPoruka1.Caption = "OO________" Dim xcl As Excel.Application Dim RadnaSveska As Workbook Dim RadniList As Worksheet Set xcl = New Excel.Application xcl.Visible = False Set RadnaSveska = xcl.Workbooks.Open(App.Path & "Bilans.xls") lblPoruka1.Caption = "OOOO______" Set RadniList = RadnaSveska.Worksheets("BilansStanja") ImePreduzeca = RadniList.Cells(2, 3) Datum = RadniList.Cells(3, 3) AOP001 = Int(RadniList.Cells(6, 5)) AOP002 = Int(RadniList.Cells(7, 5)) AOP003 = Int(RadniList.Cells(8, 5)) AOP004 = Int(RadniList.Cells(9, 5)) AOP005 = Int(RadniList.Cells(10, 5)) AOP006 = Int(RadniList.Cells(11, 5)) AOP007 = Int(RadniList.Cells(12, 5)) AOP008 = Int(RadniList.Cells(13, 5)) AOP009 = Int(RadniList.Cells(14, 5)) AOP010 = Int(RadniList.Cells(15, 5)) AOP011 = Int(RadniList.Cells(16, 5)) AOP012 = Int(RadniList.Cells(17, 5)) AOP013 = Int(RadniList.Cells(18, 5)) AOP014 = Int(RadniList.Cells(19, 5)) AOP015 = Int(RadniList.Cells(20, 5)) AOP016 = Int(RadniList.Cells(21, 5)) AOP017 = Int(RadniList.Cells(22, 5)) AOP018 = Int(RadniList.Cells(23, 5)) AOP019 = Int(RadniList.Cells(24, 5)) AOP020 = Int(RadniList.Cells(25, 5)) AOP021 = Int(RadniList.Cells(26, 5)) 31
 32. 32. AOP022 = Int(RadniList.Cells(27, 5))AOP023 = Int(RadniList.Cells(28, 5))AOP024 = Int(RadniList.Cells(29, 5))AOP025 = Int(RadniList.Cells(30, 5))AOP101 = Int(RadniList.Cells(32, 5))AOP102 = Int(RadniList.Cells(33, 5))AOP103 = Int(RadniList.Cells(34, 5))AOP104 = Int(RadniList.Cells(35, 5))AOP105 = Int(RadniList.Cells(36, 5))lblPoruka1.Caption = "OOOOOO____"AOP106 = Int(RadniList.Cells(37, 5))AOP107 = Int(RadniList.Cells(38, 5))AOP108 = Int(RadniList.Cells(39, 5))AOP109 = Int(RadniList.Cells(40, 5))AOP110 = Int(RadniList.Cells(41, 5))AOP111 = Int(RadniList.Cells(42, 5))AOP112 = Int(RadniList.Cells(43, 5))AOP113 = Int(RadniList.Cells(44, 5))AOP114 = Int(RadniList.Cells(45, 5))AOP115 = Int(RadniList.Cells(46, 5))AOP116 = Int(RadniList.Cells(47, 5))AOP117 = Int(RadniList.Cells(48, 5))AOP118 = Int(RadniList.Cells(49, 5))AOP119 = Int(RadniList.Cells(50, 5))AOP120 = Int(RadniList.Cells(51, 5))AOP121 = Int(RadniList.Cells(52, 5))AOP122 = Int(RadniList.Cells(53, 5))AOP123 = Int(RadniList.Cells(54, 5))AOP124 = Int(RadniList.Cells(55, 5))AOP125 = Int(RadniList.Cells(56, 5))lblPoruka1.Caption = "OOOOOOOO__"Set RadniList = RadnaSveska.Worksheets("BilansUspeha")AOP201 = Int(RadniList.Cells(6, 5))AOP202 = Int(RadniList.Cells(7, 5))AOP203 = Int(RadniList.Cells(8, 5))AOP204 = Int(RadniList.Cells(9, 5))AOP205 = Int(RadniList.Cells(10, 5))AOP206 = Int(RadniList.Cells(11, 5))AOP207 = Int(RadniList.Cells(12, 5))AOP208 = Int(RadniList.Cells(13, 5))AOP209 = Int(RadniList.Cells(14, 5))AOP210 = Int(RadniList.Cells(15, 5))AOP211 = Int(RadniList.Cells(16, 5))AOP212 = Int(RadniList.Cells(17, 5))AOP213 = Int(RadniList.Cells(18, 5))AOP214 = Int(RadniList.Cells(19, 5))AOP215 = Int(RadniList.Cells(20, 5))AOP216 = Int(RadniList.Cells(21, 5))AOP217 = Int(RadniList.Cells(22, 5))AOP218 = Int(RadniList.Cells(23, 5))AOP219 = Int(RadniList.Cells(24, 5))lblPoruka1.Caption = "OOOOOOOOOO"AOP220 = Int(RadniList.Cells(25, 5))AOP221 = Int(RadniList.Cells(26, 5))AOP222 = Int(RadniList.Cells(27, 5))AOP223 = Int(RadniList.Cells(28, 5))AOP224 = Int(RadniList.Cells(29, 5)) 32
 33. 33. AOP225 = Int(RadniList.Cells(31, 5)) AOP226 = Int(RadniList.Cells(32, 5)) AOP227 = Int(RadniList.Cells(33, 5)) AOP228 = Int(RadniList.Cells(34, 5)) AOP229 = Int(RadniList.Cells(35, 5)) AOP230 = Int(RadniList.Cells(36, 5)) AOP231 = Int(RadniList.Cells(37, 5)) AOP232 = Int(RadniList.Cells(38, 5)) AOP233 = Int(RadniList.Cells(40, 5)) AOP234 = Int(RadniList.Cells(41, 5)) lblPoruka1.Caption = "Podaci iz Bilansa stanja i uspeha su učitani :-)" Excel.Application.Quit Set RadniList = Nothing Set RadnaSveska = Nothing Set xcl = NothingEnd SubPrivate Sub cmdUbaci_Click()If Kontrola = True Then cmdUbaci.Visible = False chkOp1.Visible = False chkOp2.Visible = False chkOp3.Visible = False chkOp4.Visible = False chkOp5.Visible = False chkOp6.Visible = False chkOp7.Visible = False Frame1.Visible = False lblPoruka1.Visible = False lblPoruka2.Visible = True lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše " Dim Vord As Word.Application Dim Dokument As Word.Document Dim Polje As Word.Bookmark Set Vord = New Word.Application Vord.Visible = False Set Dokument = Vord.Documents.Open(App.Path & "Analiza.doc") Vord.ActiveDocument.Bookmarks("ImePreduzeca").Select Vord.Selection.TypeText ImePreduzeca Vord.ActiveDocument.Bookmarks("Datum").Select Vord.Selection.TypeText Datum lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte -_________" Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP001").Select Vord.Selection.TypeText AOP001 Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP002").Select Vord.Selection.TypeText AOP002 Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP003").Select Vord.Selection.TypeText AOP003 Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP004").Select Vord.Selection.TypeText AOP004 Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP005").Select Vord.Selection.TypeText AOP005 Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP006").Select lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte O_________" 33
 34. 34. Vord.Selection.TypeText AOP006Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP007").SelectVord.Selection.TypeText AOP007Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP008").SelectVord.Selection.TypeText AOP008Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP009").SelectVord.Selection.TypeText AOP009Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP010").SelectVord.Selection.TypeText AOP010Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP011").SelectVord.Selection.TypeText AOP011Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP012").SelectVord.Selection.TypeText AOP012Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP013").SelectVord.Selection.TypeText AOP013Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP014").SelectVord.Selection.TypeText AOP014Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP015").SelectVord.Selection.TypeText AOP015Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP016").SelectVord.Selection.TypeText AOP016Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP017").SelectVord.Selection.TypeText AOP017Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP018").SelectVord.Selection.TypeText AOP018Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP019").SelectVord.Selection.TypeText AOP019Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP020").SelectVord.Selection.TypeText AOP020Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP021").SelectVord.Selection.TypeText AOP021Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP022").SelectVord.Selection.TypeText AOP022Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP023").SelectVord.Selection.TypeText AOP023Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP024").SelectlblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OO________"Vord.Selection.TypeText AOP024Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP025").SelectVord.Selection.TypeText AOP025Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP101").SelectVord.Selection.TypeText AOP101Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP102").SelectVord.Selection.TypeText AOP102Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP103").SelectVord.Selection.TypeText AOP103Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP104").SelectVord.Selection.TypeText AOP104Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP105").SelectVord.Selection.TypeText AOP105Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP106").SelectVord.Selection.TypeText AOP106Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP107").SelectVord.Selection.TypeText AOP107Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP108").SelectVord.Selection.TypeText AOP108Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP109").SelectVord.Selection.TypeText AOP109Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP110").SelectVord.Selection.TypeText AOP110Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP111").Select 34
 35. 35. Vord.Selection.TypeText AOP111Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP112").SelectVord.Selection.TypeText AOP112Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP113").SelectVord.Selection.TypeText AOP113Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP114").SelectVord.Selection.TypeText AOP114Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP115").SelectVord.Selection.TypeText AOP115Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP116").SelectVord.Selection.TypeText AOP116Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP117").SelectVord.Selection.TypeText AOP117Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP118").SelectlblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOO______"Vord.Selection.TypeText AOP118Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP119").SelectVord.Selection.TypeText AOP119Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP120").SelectVord.Selection.TypeText AOP120Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP121").SelectVord.Selection.TypeText AOP121Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP122").SelectVord.Selection.TypeText AOP122Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP123").SelectVord.Selection.TypeText AOP123Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP124").SelectVord.Selection.TypeText AOP124Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP125").SelectVord.Selection.TypeText AOP125Vord.ActiveDocument.Bookmarks("ImePonovo").SelectVord.Selection.TypeText ImePreduzecaVord.ActiveDocument.Bookmarks("Period").SelectVord.Selection.TypeText PeriodVord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP201").SelectVord.Selection.TypeText AOP201Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP202").SelectVord.Selection.TypeText AOP202Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP203").SelectVord.Selection.TypeText AOP203Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP204").SelectVord.Selection.TypeText AOP204Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP205").SelectVord.Selection.TypeText AOP205Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP206").SelectVord.Selection.TypeText AOP206Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP207").SelectVord.Selection.TypeText AOP207Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP208").SelectVord.Selection.TypeText AOP208Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP209").SelectVord.Selection.TypeText AOP209Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP210").SelectVord.Selection.TypeText AOP210Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP211").SelectlblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOOO______"Vord.Selection.TypeText AOP211Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP212").SelectVord.Selection.TypeText AOP212Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP213").Select 35
 36. 36. Vord.Selection.TypeText AOP213Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP214").SelectVord.Selection.TypeText AOP214Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP215").SelectVord.Selection.TypeText AOP215Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP216").SelectVord.Selection.TypeText AOP216Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP217").SelectVord.Selection.TypeText AOP217Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP218").SelectVord.Selection.TypeText AOP218Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP219").SelectVord.Selection.TypeText AOP219Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP220").SelectVord.Selection.TypeText AOP220Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP221").SelectVord.Selection.TypeText AOP221Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP222").SelectVord.Selection.TypeText AOP222Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP223").SelectVord.Selection.TypeText AOP223Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP224").SelectVord.Selection.TypeText AOP224Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP225").SelectVord.Selection.TypeText AOP225Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP226").SelectVord.Selection.TypeText AOP226Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP227").SelectVord.Selection.TypeText AOP227Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP228").SelectVord.Selection.TypeText AOP228Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP229").SelectVord.Selection.TypeText AOP229Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP230").SelectVord.Selection.TypeText AOP230Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP231").SelectVord.Selection.TypeText AOP231Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP232").SelectlblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOOOO_____"Vord.Selection.TypeText AOP232Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP233").SelectVord.Selection.TypeText AOP233Vord.ActiveDocument.Bookmarks("AOP234").SelectVord.Selection.TypeText AOP234R01 = Round((AOP012 - AOP116), 2)R02 = Round((AOP001 / AOP024), 2)R03 = Round((AOP012 / AOP024), 2)R04 = Round((AOP101 / AOP124), 2)R05 = Round((AOP114 / AOP124), 2)R06 = Round((AOP117 / AOP124), 2)R07 = Round((AOP207 / (AOP207 + AOP216 + AOP218)), 2)R08 = Round((AOP216 / (AOP207 + AOP216 + AOP218)), 2)R09 = Round((AOP218 / (AOP207 + AOP216 + AOP218)), 2)R10 = Round((AOP201 / (AOP201 + AOP215 + AOP217)), 2)R11 = Round((AOP215 / (AOP201 + AOP215 + AOP217)), 2)R12 = Round((AOP217 / (AOP201 + AOP215 + AOP217)), 2)R13 = Round((AOP223 / (AOP201 + AOP215 + AOP217)), 2) 36
 37. 37. If AOP202 > 0 Then R14 = Round((AOP213 / AOP202), 2) Else R14 = 0 End If If AOP202 > 0 Then R15 = Round((AOP229 / AOP202), 2) Else R15 = 0 End If If AOP202 > 0 Then R16 = Round(((AOP210 + AOP211 + AOP216) / (1 - ((AOP208 +AOP209 + AOP212) / AOP202))), 2) Else R16 = 0 End If R17 = Round((AOP213 / AOP024), 2) lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOOOOO____" R18 = Round((AOP229 / AOP101), 2) If AOP116 > 0 Then R19 = Round((AOP012 / AOP116), 2) Else R19 = 0 End If If AOP116 > 0 Then R20 = Round(((AOP012 - AOP013) / AOP116), 2) Else R20 = 0 End If If AOP116 > 0 Then R21 = Round((AOP019 / AOP116), 2) Else R21 = 0 End If R22 = Round((AOP111 / AOP124), 2) R23 = Round((AOP111 / AOP101), 2) If AOP216 > 0 Then R24 = Round((AOP213 / AOP216), 2) Else R24 = 0 End If If AOP016 > 0 Then R25 = Round((AOP202 / AOP016), 2) Else R25 = 0 End If If R25 > 0 Then R26 = Round((360 / R25), 2) Else R26 = 0 End If 37
 38. 38. lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOOOOOO___"If AOP013 > 0 Then R27 = Round(((AOP208 + AOP209) / AOP013), 2) Else R27 = 0 End IfIf R27 > 0 Then R28 = Round((360 / R27), 2) Else R28 = 0 End IfIf AOP119 > 0 Then R29 = Round(((AOP208 + AOP209 + AOP013) / AOP119), 2) Else R29 = 0 End IfIf R29 > 0 Then R30 = Round((360 / R29), 2) Else R30 = 0 End IfR31 = R26 + R28 - R30If R31 > 0 Then R32 = Round((360 / R31), 2) Else R32 = 0 End IfR33 = Round(((AOP101 - AOP001) / AOP012), 2)R34 = Round(((AOP213 + AOP215 - AOP216) * 0.9), 2)If ((AOP114 > 0) Or (AOP117 > 0)) Then R35 = Round((AOP216 / (AOP114 + AOP117)), 2) Else R35 = 0 End IfR36 = Round((((AOP101 * 0.12) + AOP216) / (AOP101 + AOP114 + AOP117)), 2)R37 = Round(((AOP101 * 0.12) + AOP216), 2)lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOOOOOOO__"R38 = R34 - R38If chkOp1.Value = 1 ThenVord.ActiveDocument.Bookmarks("R01").SelectVord.Selection.TypeText R01 End IfIf chkOp2.Value = 1 ThenVord.ActiveDocument.Bookmarks("R02").SelectVord.Selection.TypeText R02Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R03").SelectVord.Selection.TypeText R03Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R04").SelectVord.Selection.TypeText R04Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R05").SelectVord.Selection.TypeText R05 38
 39. 39. Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R06").SelectVord.Selection.TypeText R06Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R07").SelectVord.Selection.TypeText R07Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R08").SelectVord.Selection.TypeText R08Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R09").SelectVord.Selection.TypeText R09Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R10").SelectVord.Selection.TypeText R10Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R11").SelectVord.Selection.TypeText R11Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R12").SelectVord.Selection.TypeText R12Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R13").SelectVord.Selection.TypeText R13 End IfIf chkOp3.Value = 1 ThenVord.ActiveDocument.Bookmarks("R14").SelectVord.Selection.TypeText R14Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R15").SelectVord.Selection.TypeText R15Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R16").SelectVord.Selection.TypeText R16Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R17").SelectVord.Selection.TypeText R17lblPoruka2.Caption = "Izveštaj se generiše Molim sačekajte OOOOOOOOO_"Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R18").SelectVord.Selection.TypeText R18 End IfIf chkOp4.Value = 1 ThenVord.ActiveDocument.Bookmarks("R19").SelectVord.Selection.TypeText R19Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R20").SelectVord.Selection.TypeText R20Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R21").SelectVord.Selection.TypeText R21 End IfIf chkOp5.Value = 1 ThenVord.ActiveDocument.Bookmarks("R22").SelectVord.Selection.TypeText R22Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R23").SelectVord.Selection.TypeText R23Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R24").SelectVord.Selection.TypeText R24 End IfIf chkOp6.Value = 1 ThenVord.ActiveDocument.Bookmarks("R25").SelectVord.Selection.TypeText R25Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R26").SelectVord.Selection.TypeText R26Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R27").SelectVord.Selection.TypeText R27Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R28").SelectVord.Selection.TypeText R28Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R29").SelectVord.Selection.TypeText R29Vord.ActiveDocument.Bookmarks("R30").Select 39

×