Bosiljčić igor product review - quicken

406 views
341 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bosiljčić igor product review - quicken

  1. 1. INVESTING CENTER QUICKEN ACCOUNT DATA QUICKEN BILL PAY QUICKEN CREDIT CARD QUICKEN CHECKS & SUPPLIES CREDIT CHECK DEBT REDUCTION PLANNER SAVINGS CALCULATOR LOAN CALCULATOR QUICKEN BILLS & BANKING CENTER QUICKEN STOCK WACHLIST QUICKEN PORTFOLIOBy Igor Bosiljčić 429/03 QUICKEN STOCK ALERT RETIREMENT PLANNER LIVE ONLINE INVESTMENT TIPS QUICKEN LEARNING CENTER QUICKEN SMALL BUSINESS CENTER . . .
  2. 2. Quicken je jedan od najpoznatijih Internet portala koji pruža bankarske i finansijskeusluge. Da bi kvalitetno i sigurno izvršavao sve navedene usluge Quicken koristiproslavljeni softwer Intuit. Quicken naravno poštuje sve federalne zakone o zaštitiprivatnosti podataka korinsnika i redovno obnavlja svoj certifikat kod nadležnih kontrolnih icertifikujućih organa. Spektar usluga koje Quicken nudi je zaista širok. Nabrojaću neke od usluga:Investing Centar Log, Quicken Account Data, Quicken Bill Pay, Quicken Credit Card,Quicken Checks & Supplies, Quicken Credit Check, Debt Reduction Planner, SavingsCalculator, Loan Calculator, Quicken Personal MasterCard, Quicken Stock Wachlist,Quicken Financial Reminder, Portfolio, Retirement Planner, Stock & Mutual FundEvaluator, u okviru Quicken Business Center: Quicken Learning Center, Manage yourFinances, Manage your Employees, Gain Customers, Run your Office, Quicken BusinessSolutions… Prvi deo rada biće posvećen detaljnijem objašnjavanju ponudjenih usluga. Drugideo rada biće posvećen ulasku Quicken softvera na područije poslovne inteligencije.Konkretno, Quicken toj oblasni nije poklanjao veliku pažnju. Međutim, zbog delimičnevlasničke transformacije i novih povoljnih kreditnih linija i poslovnih alijansi koje tavlasnička promena donosi Quicken će u budućnosti više napora ulagati u razvijanjesistema poslovne inteligencije. Detaljnije ću objasniti neke od Quicken usluga. Usluga Quicken Account Data jeprilično uobičajna i kod drugih Internet banking provajdera. Naravno konkretnoorganizovanje (layout) same usluge se razlikuje od jednog do drugog provajdera. QuickenVam omogućava da sami izaberete jednostavan prikaz ili unapređeni koji daje više opcija.Sam Quicken prepoznaje situaciju kada imate nekoliko računa i brojne transakcije izmeđutih računa i računa trećeg lica pa automatski prilagođava prikaz radi lakšeg razumevanjafinansijskih događaja. Naravno stanje na računima se automatski dobija ili od banke ili odkreditnog biroa, u zavisnosti o načina organizacije toka poverljivih podataka. Quicken Vamomogućava da izvršite laku kontrolu i uvid u Vaše račune, a što je još važnije da imate punpregled istorije priliva i odliva sredstava sa tih računa. Takođe preko Quickena možetevršiti kako realnu tako i virtuelnu integraciju računa. Kod realne integracije, vi prekoQuickena šaljete banci naredbu da integriše dva računa. U slučaju da su ta tva računa koddve banke morate odrediti kod koje banke će ostati integrisani račun. Virtuelna integracijaje više pomoćno sredstvo koje vam u jednoj brojci pokazuje ukupno stanje na dva ili višeračuna. Zanimljiva karakteristika koja se nudi prilikom virtuelne integracije je da kada vršiteplaćanje sa virtuelno integrisanog računa vaši računi se mogu ili ravnomerno smanjivati ilismanjivati po unapred određenom prioritetu ili raciju. Quicken Bill Pay je još jedan uobičajen alat. On vam omogućava da sagledatesvoje račune. Ovde se prevashodno misli na takozvane Utility račune tj.komunalne račune.Međutim, Quicken Bill Pay usluga omogućava sagledavanje svih računa. Glavna prednostove opcije je da se može unapred zadati pravilo klasifikacije računa na predodređenekategorije i ukupno stanje u tim kategorijama se može automatski upoređivati sapredviđenim sanjem u vašem nedeljnom, mesečnom ili godišnjem budžetu. Naravno,Quicken vam pruža informaciju koji računi nisu plaćeni, da kada je rok plaćanja računa,kolike su zatezne kamate. Kada imate veliki broj računa koji svakodnevno dolaze Quickenvam može odrediti optimalnu dinamiku plaćanja računa, a da rokovi plaćanja ne buduprekoračeni, kao i da se ne preopterete vaši tekući računi. Ako ste prekoračili rokove kodjednog ili više računa Quicken će vam sračunati kolika je zatezna kamata, a u slučaju daste u nedostatku sredstava Quicken će odrediti koje račune kad da plaćate da bi na 2
  3. 3. ukupnom nivou platili minimalnu zateznu kamatu. Quicken pored navedenog nudi i čitavniz širih opcija koje nisu preterano zanimljive da bih ih sada objašnjavao. Takođe, Quickenredovno izdaje upgrejdove svih svojih softverskih usluga tako da je uvek u toku sanajnovijim finansijskih inovacijama. Jedan alat koji se meni posebno sviđa jeste Quicken Stock Wachlist. NaravnoQuicken nije jedina firma koja nudi ovu uslugu, ali smatram da je posebno treba pomenutizbog jedne važne karakteristike. Drugi provajderi usluga koje vam omogućavaju da pratitekretanje akcija na tržištu i njihov uticaj na vaš portfolio obično se prevare pa naprave samosoftwersko rešenje isuviše komplikovano ili sa softwersko-korisničke strane ili saekonomsko-finansijske strane. Moramo imati u vidu da od 100 miliona porodica u SAD ¼ima neka sredstva uložena ili u akacije, obveznice ili neki investicioni fond. Kako veomaveliki broj korisnika ima potrebu za ovakvim alatom, preduzeća provajderi ovih uslugaredovno nailaze na najrazličitije korisnike. Od od onih kojima je samo potrebna povremenainformacija o stanju njihovog portfolia, koji nisu vični u korišćenju kompjutera i koji nisuupućeni u sve ekonomske termine, pa do onih kojima su informacije o kretanju hartija odvrednosti potrebne svakog sata ili svakog minuta i koji imaju visoko znanje ekonomije ikorišćenja računara. Quicken će u budućem periodu imati komparativnu prednost jer jeiznašao pametan način kako da svi korisnici budu zadovoljni. Naime, Quicken automatskistudira kretanja na vašim računima, ima u vidu vaš nivo obrazovanja i zadaje vam napočetku mali test. Rezultat ovih akcija je da Quicken može da optimizuje okruženje u komeradite. Da vam pruži ni više ni manje informacija nego što vam treba i to tačno onda kadavam treba. Pored ove opcije koje nemaju njegovi konkurenti, Quicken nudi standardni nizopcija koje vam omnogućavaju menadžment vašeg portfolia hartija od vrednosti. Quicken, naravno, automatski download-uje sve bitne parametre oko kretanjaakcija, sam sračunava nihovu ukupnu vrednost u vašem portfoliu i može da vam dajeizveštaje o svim bitnim promenama. Ovaj softverski paket je opremljen i osnovnimstatističkim alatima kako bi vam omogućio analizu kretanja cena. Za korisnike koji želedublju analizu podaci se mogu automtski eksportovati u neki program koji je posebnospecijalizovan za statističke obrade, a i sam Quicken najavljuje da će u budućnostiobezbediti manje softverske pakete koji vam mogu pomoći u toj analizi. Za efektivan iefikasan menadžment portfolia hartija od vrednosti neophodno je kontinuelno informisanje.Quicken omogućava da neizlazeći iz radnog okruženja ovog programa dobijete željeneinformacije. Navođenjem željenih sajtova Quicken će sam osvežavati vesti. Posebnokorisna opcija je da Quicken sugeriše za koje knjige bi ste se mogli zainteresovati.Konkretno Quicken na osnovu procene koliko ste intenzivno uključeni u kupovanje iprodaju HOV kao i na osnovu vašeg nivoa obrazovanja vam savetuje da pogledate knjigekoje su nedavno izašle a koje imaju odlične kritike. To na prvi pogled izgleda kaonepotrebno trošenje vremena od strane Quickena. Međutim top menadžment u Quickenuzna da ako njihovi klijenti i komitenti ne generišu prihode neće ni oni. To je mali trošak upoređenju sa porastom nivoa satisfakcije korisnika. Korisnik nije ograničen na tržište hartija u SAD. Quicken se može koristiti i nadrugim tržištima van SAD. Međutim, mora se imati u vidu da SAD predstavlja najrazvijenijetržište hartija od vrednosti na svetu i da Quicken možda neće biti u stanju da tržišnakretanja proprati odgovarajućim sadržajem zbog nižeg nivoa razvoja drugih tržišta. To jenaročito važno kada je u pitanju beogradska berza. Za primenu u našim uslovima Quickenje praktično neupotrebljiv. Važno je takođe napomenuti da vi niste doživotno vezani zaQuicken i da možete raskinuti odnos sa istim. Tu se može javiti problem jer čestoprovajderi ovakvih usluga nebrinu o kompatabilnosti podataka koje je vremenom klijentunosio a koje očekuje da ima kada pređe na drugog provajedra. Quicken se pobrinuo i zato i posebnim nalogom možete dati naredbu da se svi vaši podaci konvertuju u format povašoj želji. Ovaj korak na prvi pogled nam se može čiiti da Quicken nepotrebno izlazi u 3
  4. 4. susret svojoj konkurenciji, ali suprotno se istina. Korisnici pre nego što se odluče kojegprovajdera će koristi vole da čuju da će lako transferisati sve svoje podatke, tako da ovajpotez ustvari omogućava da Quicken pridobije još više korisnika. U prvom delu ovog rada uglavnom sam se koncentrisao na usluge koje Quickenveć nudi i na to kako bi one mogle izgedati u bližoj bodućnosti. Međutim, samo to nijedovoljno da obezbedi budućnost Quickena. Finansijski sektor je sektor sa najvećomkonkurenciom, on se brzo razvija i tera vas da mislite unapred. To je radio Quicken ipostoje ozbiljne indikacije da će on svoju stratešku poziciju u budućnosti očuvati temeljnimulaskom u područije poslovne inteligencije. Kako sam već pomenuo, delimična vlasničkatransformacija Quickena je otvorila kompaniji mogućnost da povoljnije nego inače integrišeprocese poslovne inteligencije u svoje poslovanje. Kako ništa od planova koje ću izložiti unastavku rada nisu još u konkretnoj primeni, sve navedeno valja uzeti sa rezervom. Quicken svoj strateški razvoj u budućnosti namerava da osloni na tehnologijuposlovne inteligencije. Sama poslovna inteligencija biće primenjivana u dve dimenzije: zaupotrebu od samog Quickena za njegove potrebe i za potrebe korisnika Quickensoftwerskog paketa. Postoje razne ideje, čija realizacija stvarno zvuči uzbudljivo. Samaposlovna inteligencija zahteva veliku količinu posebno obrađenih podataka, kako bi semogli donositi zaključci i preporuke. Kako je cilj svakog preduzeća, koje je potpunostiinkorporiralo u svoje poslovanje marketing pristup, zadovoljavanje potreba korisnika ikomitenata, to da bi Quicken poslovna inteligencija pružila benefite svojim korisnicimamora se znati što više o samim korisnicima. Uz pomoć studenata i profesora saPensilvanijskog Univerziteta osmišljen je poseban psihološki test, napravljen tako da izodgovora upitnika izvlači korisne informacije, a u isto vreme je napravljen tako da se lakomože otkriti koji korisnik je neiskreno pristupio popunjavanju testa i čije odgovore trebazanemariti. Quicken softwer, po unapred određenom modelu, obrađuje, vrednuje, evaulirasve dobijene podatke i kreira se svojevrstan psihološki profit. Naravno, ovde se javljapitanje etike. Korisnici će biti podvrgnuti psihološkom testu samo ako na to daju eksplicitnusaglasnosti i svi odgovori su njihovo vlasništvo i smeju da se koriste samo kako i ako onito dozvole. Sjajna nova mogućnost se tu javila, a to je prodaja svog prihološkog profila, zakoga su praktično zainteresovane sve komapnije koje žele da smanje troškove svogmarketinga primenom consumer relationship pristupa. Prva korist od psihološkog testa jeste da se može utvrditi kakav je tip osobekonkretni korisnik. Ako te podatke ukrstimo sa aktivnošću tekućih računa, kreditnihkratica… dobijamo dosta dobar model potrošačkih navika. Odlična stvar je da se taj modelusavršava kako prolazi vreme jer se povećava količina podataka na osnovu kojih seapstrahuje model. Upoređivanjem korisničkih navika i prihoda konkretnog klijenta može sesa velikom dozom sigurnosti predvideti buduće finansijsko stanje. Quicken može odmah uvidu saveta da pomogne korisniku da shvati zašto on ili ona imaju pogrešne potrošačkenavike i u kom smislu. Koja je korist Quickena od svega ovoga. Pa, Quicken ne možezarađivati profit od komitenata i klijenata koji su u dubokim dugovima ili koji su bankrotirali.S druge strane što više korisnik troši sredstava Quicken više zarađuje. Tako da je u pitanjusuptilna ravnoteža koja teba da osliklava optimalnu poziciju koja će dugoročno gledano daQuickenu donese maksimalan profit. Pomenuo sam savetodvnu funkciju. Ona ustvari predstavlja deo jednog drugogprojekta koji se naslanja na potrošački model i poslovnu inteligenciju. Tzv. Estate Planing– je novi alat Quickena zasnovan na inteligentnom softweru koji donosi zaključke ipredlaže konkretne poteze. Suština je u tome da velika većina stanovništva nije upućena usitne detalje privrede u kojoj živi i nije dovoljno ekonomski obrazovana. Takođe, sistemosnovnog i srednjeg obrazovanja ni sat vremena ne poklanja pametnom upravljanjusredstvima. Posledica svega toga jeste da imate mnogo ljudi koji se ne razumeju uekonomiju koji nisu u stanju da vode pametnu politiku unapređenja finansijske pozicije. Da 4
  5. 5. problemi sa novcem ne zaobilaze ni obrazovane dokazuje činjenica da su i neki dobitniciNobelovih nagrada završili u bankrotu. Tu se javlja i efekat »plastične magije« kako sezovu kreditne kartice na Zapadu. Kako je sav vid kartičarstva u potpunosti odomaćenkorisnici istih držeći parče plastike u ruci lako zaboravljaju da sve što kupe moraju jednomda plate. U SAD čak polovina studenata ima dug na kreditnoj kartici koji se kontinualnoodržava i pored prihoda. Studenti, buduća elita, više je skoncentrisana na pribavljanje robai usluga nego na eliminisanje duga. Quicken sve to zna i zato je program Estate planiranjaveć sada pokrenuo veliko interesovanje. Nakon što Quicken od dobije vaš potrošački profil, morate da odgovorite na spisakpitanja, šta želite da postignete u životu i kako vidite vašu finansijsku situaciju za 5, 10, 15,20 godina. Na taj način korisnici mogu u brojkama da vide šta moraju da rade i kolikomoraju da zarađuju da bi ostvarili ciljeve do kojih im je zaista stalo. Upotrebljivost ovogalata seže dotle, da Quicken program određuje i godišnji, mesečni i nedeljini budžet.Imajući u vidu vaša primanja, vaše realne potrebe i ciljeve koje želite da ostvarite Quickensračunava koliko smete da trošite, kada je zadnji rok da dobijete povišicu ili unapređenje ukompaniji. Quicken automatski apdejtuje cene akritkala i proračunava koliko će koštatiprosečna potrošačka korpa na nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou. Na ovaj načinQuicken garantovano će dati odgovor na pitanje: »Kako sam dospeo ovde sa svojimfinansijama?«. Ovo softversko rešenje je veoma fleksibilno. Ako recimo želite da idete nagodišnji odmor i da pritom odsedate u hotelu sa 4 zvezdice, nema problema, Quicken ćesračunati koliko je smanjenje godišnjih prihoda zbog neradnih dana i koliki su očekivanitroškovi godišnjeg odmora. Tako da i pre nego što krenete na godišnji odmor ćete znati dali ćete prenapregnuti svoje finansije i tako dovesti u pitanje vaš cilj da pošaljete svoje detena privatni koledž za deset godina. Za svoje potrebe Quicken koristi sisteme poslovne inteligencije da predviđa budućakretanja na tržištu hartija od vrednosti i na taj način u potpunosti eliminiše svakepropuštene šanse. Zaključke koje hartije će se bolje pokazati u budućnosti Quickennamerava da prodaje svojim korisnicima, a oni su spremni da kupe takvu informaciju jeročekuju veći povraćaj od ulaganja u hartije od vrednosti. Jedan veoma zanimljiv alat budućnosti koji Quicken planira da implementira jeQuicken Health. Kako jedna finansijska korporacija se može brinuti o zdravlju ljudi kojeverovatno nikada neće videti? Jednostavno. Analiziranjem potrošačkih navika Quickenmože da zna, koliko se troši na hranu, koliko se troši na članstvo u teretanama iliustanovama za rekreaciju, uvidom u potrošnju goriva može se sračunati koji deo vremenakorisnik provodi u saobraćaju a koji na svojim nogama. Sve nabrojano su sastavnielementi koji određuju zdravstveno stanje korisnika. Quicken namerava da od svojihkorisnika koji žele Quicken Health uslugu traži da nose poseban sat zvan Quicken gizmokoji meri broj napravljenih koraka, količinu potrošenih kalorija, prosečan puls, perspiraciju,itd. Svi ti faktori se ubacuju u poseban model zasnovan na poslovnoj inteligenciji iukrštanjem sa psihološkim profilom dobijamo zravstveni model našeg klijenta. Ovaj modelmože da predvidi koje su potencijalne bolesti koje mogu da zadese klijenta, može dasavetuje klijenta da ode i izvrši određene detaljne medicinske analize, koje Quicken možeposebno da kreditira. Zašto je zdravlje klijenta važno Quickenu? Pa, mrtav kljijent nedonosi profit. Mladi parovi koji nameravaju da uđu u brak mogu imati posebne koristi od sistemaposlovne inteligencije. Quicken po nižim tarifama može da vodi njihove podatke i na tajnačin da ih privuče. Popunjavanjem psihološkog testa i liste aspiracija Quicken možejednostavno da izradi kakav kurs mora imati njihova karijera da bi postigli svoje zajedničkefinansijske ciljeve. Može izgledati zlokobno, ali Quicken namerava da sastavi posebanpsihološki test koji ocenjuje da li mladi par treba da stupi u brak ili ne. Poredeći njihoveličnosti, potrošačke navike i aspiracije, Quicken može sa velikom verovatnoćom da odrediu kojim poljima životne aktivnosti će mladi par najverovatnije imati problema. Ako se ta 5
  6. 6. krizna polja javljaju isuviše često, brak se ne preporučuje. Postavlja se logično pitanje štobi bračno stanje interesovalo Quicken. Zbog specifičnog zakona o braku u SAD razvodi,koji se inače javljaju u 50% brakova, su veoma skupa avantura. Loš razvod, nadmetanjeadvokata supruge i supruga je veoma iscrpljujuće kako mentalno tako i finansijski. Što jekorisnik nezadovoljniji, lošije će poslovati i Quicken. Quicken ne može računati na isteprofite ako je njegov korisnik u razvodu igubio kuću, automobil, imao dodatne troškove okoadvokata. Sve se na kraju svodi na profit. Slična softwerska rešenja se planiraju i za tek rođenu decu. Ne samo to što ta decamogu od najranijeg uzrasta da imaju sređenu finansijsku situaciju (ma koliko to smešnozvučalo), Quicken namerava da prtati njihov razvoj i da ga potpomaže. Što je deteuspešnije u školi, ima više vanškolskih aktivnosti, to je veća verovatnoća da će se uspešnoboriti sa konkurenciom u svojoj profesiji i dalje napredovati, što znači veća primanja, što nakraju znači veći profit za Quicken. Sva ova rešenja Quicken će naravno primenjivati i na svojim zaposlenima, te takoobezbediti produktivnu i srećnu radnu snagu. Navedeni alati, iako sada trenutno nepostoje, postojaće u veoma bliskoj budućnosti. Naravno, neće se svi alati podjednakorazvijati i biti toliko uspešni. Veliko je pitanje troškova. Da bi obavio sve što nameravaQuicken mora minimalno da utrostruči svoje hardwerske kapacitete i da unajmi vodećestručnjake. Sve to nije zanemarljivo i troškovi koji se predviđaju za razvoj sistemaposlovne inteligencije su ogromni. Međutim, s druge strane sve veća konkurencija ufinansijskom sektoru, globalizacija bankarstva, liberalizacija regulative nalažu dapreduzeće iz kvartala u kvartal ima sve bolje rezultate. Prostora za inovaciju je na prvipogled malo. Sav taj slobodan prostor je ili već iskorišćen ili će biti popunjen u skorijojbudućnosti. To ponovo prebacuje teret na strateške menadžere da iznađu nove poslovnehorizonte. Trka za profitom je neprestana 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Što bi seposlovanje Quickena odvijalo na drugačiji način od tog. 6

×