∞bGƒªdG IQGOEG øa (í«ë°üdG QGô≤∏d ΩÉ¡dEG)     OGóYEGh ™ªLíjôØdG óªfi øH ˆGóÑY øH óªfi
`g1430 ,¿Éµ«Ñ©dG áÑàµe ì                  ô°ûædG AÉæKCG á«æWƒdG ó¡a ∂∏ŸG áÑàµe á°Sô¡a          ...
5  IOÉe óYCG ´ô°TCG ÉfCGh ,»ægP ≈∏Y GC ô£j hCG ,…ó∏îH Qó`` j ⁄     q                      r ...
Gk OƒæL ô`` µ°ûdGh ô`` còdÉH ¢`` üNCG ¿CG ¢`n ` ùfCG Ó`` a ¢`n ` ùfCG ¿EGhGòg ‘ ¢`` ù«d ,RQÉ`` H QhOh ô`` gÉX ΩÉ`` ¡°SEG º...
7               ∫Ó¡à°SG  ±ô°TCG ≈∏Y ΩÓ`` °ùdGh IÓ°üdGh ,ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ ó`` ª◊G  ,Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ó...
,äGƒæ°S »°ùØæd √OOQCG â`` ∏∏X ób ¬fhOOôjh ¢SÉædG ¬`` ¶Øëj Gk Qƒ`` KÉC e   ?Égóéj ≈fqn CG øµdh ,º©f .øeDƒŸG ádÉ°V ᪵◊G :...
9  Ék °†jCG √OÉ`` ÑY ≈`` ∏Y      ˆG ¿É`` æàeG ¢`` Vô©e ‘ Ék ` `°†jCGh  5 4 3 2 1 0 / .} : ¬`` dƒ°SôH  ? > =<;:9...
H G F E D C BA @ ? > = <:äƒdÉLh äƒdÉW á°üb øY ájɵM ¬`` dƒb ‘h .|K J Iy x w v u t s r}ˆG »Ñf øY á`` jɵMh ,|~ } | { z.|B A...
11   ,á≤HÉ°ùdG ·C’G AÉ`` ÑfCG øe ≈≤à°ùJ á`` ªµ◊G ¿EÉa ,∂`` dòch   ´ ³} : óªfi Ωƒb øY ájɵM AÉL ɪ«a ∂dPh   À ¿ ¾½ ¼ »...
13                        »°VɨàdG ≥∏N           ¢VQCG Gk ó°UÉb ,¬`` æWh πLCG øe √O’hCGh...
14         ᪵ëdGøªY Éææ«YCG ¢``†ª¨f ¿CG IÒãc ¿É``«MCG ‘ êÉ``àëf¬d óLƒj ’ ™``°Vh ‘ ≈àMh ,¬J’Rh ¬JGƒØg ‘ Öëfø‡ ¿ƒµ...
15                       í`«ë°üdG QGô`≤dG           øe Üô≤dÉH ¿ƒ`` Ñ©∏j ∫ÉØWC’G ø`` e ¿Éà...
16Ò«¨J ∫ó©dG øe ¢ù«d ¬fCG í`` «ë°üdG QGô≤dG ¿EG :∫ƒ≤f É`` æg            :á«JB’G ÜÉÑ°SCÓd ∂dPh ,QÉ£≤dG QÉ°ùeπeÉ...
17                        Ò¨°U ±ô°üJ           ,¿óæd áæjóe ¤EG ó`` LÉ°ùŸG óMCG ΩÉeEG π≤...
18∂°ùªàa !∞bƒŸG áÑgQ ø`` e Ék °VQCG ™≤j OÉch ,¬«bÉ°S ‘ ∞`` ©°†HÉj :Ék «cÉH ÉYOh Aɪ°ùdG ¤EG ô`` ¶fh ,¬«∏Y óæà°ù«d ;OƒªY Üô...
19                        ÜGƒcC’G ´GƒfCG           É¡«éjôN ¿CG á«ÑæLC’G äÉ©eÉ÷G ‘ á©FÉ°û...
20ÜGƒcC’G ºàÑæŒ º`` µfCGh ,ºcQÉ«àNG É`` ¡«∏Y ™bh »àdG »`` g §≤aƒg Ée ¤EG º`` µæe óMGƒdG ™`` ∏£àj ¿CG »`` ©«Ñ£dG ø`` ªa ?á`...
21                      ?ÜOC’G ¬ª∏YCG πg           á«– ¬«∏Y »`` ≤∏«d ;Ò¨°üdG ¬µ°ûc ó`` æY ...
22∫ƒ¡d πLôdG âµ°ùa ?ÜOC’G ¬ª∏YCG ΩCG ,ÜOC’G á∏b ¬æe º∏©JCG ¿CG                        .áeó°üdG  ...
23                      IOófi ájhGR øe           ‘ Ék ©FGQ Ék ` `°SQO º¡ª∏©j ¿CG OGQCG AÉ`...
24          ᪵ëdGÚ©e º``°Sƒe ‘ ∂``d çó``ëj iò``dG ⁄C’G ´ó``J ’ºµ– ’h ,º``°SGƒŸG á``«≤H ‘ ìôØdG ô``°ùîJ ∂``∏©éj¿C...
25                        ÖbGƒ©dG áaô©e           ¿ƒJCÉj øjòdG QÉéàdG ¬«a ™`` ªéàj ¢ù∏› ...
26‘ ICGôŸG √ò`` g »æà©bhCG ó`` ≤d :¬°ùØf çóëj ,π`` LôdG ∫É`` b           k∫ƒ°UƒdG ™«£à°SCG ’h ,’ƒ`` ¨°ûe âæc :»...
27                        ôëÑdG ᪂           u»∏eôdG Å`` WÉ°ûdG ≈∏Y ¿É`` «°ûÁ É¡«HCG ™...
28               ÉæJÉ«M oå«M ,™bGƒŸG øe ™bƒe ¤EG äGAÉ°ûfE’G …ôjóe óMCG ÖgP          p m      ...
29                           k                           É≤Ñd øc   ...
30            π◊Ghá∏µ°ûŸG‘ CGóÑJ á«FÉ°†ØdG É`` °SÉf ádÉch âfÉc É`` ªæ«H :∫hC’G ∫É`` ãŸG√òg ,IÒÑc á∏µ°ûe º¡à¡LG...
31           á©°TC’ÉH πª©j RÉ¡L áYÉæ°üH ¿ƒ«fÉHÉ«dG ΩÉ`` b :á∏µ°ûŸG π◊           ,≥jOÉæ°üdG π`` NGóH ...
32           QGô≤dÉH ∫Ó≤à°S’G¬æe ádhÉfi ‘ Ék ÑjôZ Ék ` `Ñ∏W ájô≤dG πgCG øe ‹GƒdG Ö`` ∏WºgÈNCGh ,ájô≤dG ¬H ô“ …ò`...
33                     ᪵ëdG                       k           äÉaô...
34                r n            ⪰üdÉH ò∏o J’,ôëÑdG ¢VôY ‘ áæ«Ø°S ‘ ¢SÉædG øe áYƒª› ∑Éæg ¿Éc√ƒ...
35                      ᪵ëdG           ɪ¡e ÅWÉÿG ∑ƒ∏``°ùdG á¡LGƒe ‘ âª``°üdÉH ò∏J ’  ...
36           ∞bGƒŸG Ö©°UCGá¨∏dG º`` ∏©e ¿Éc É`` ªæ«H ,á`` «FGóàH’G ¢`` SQGóŸG ió`` MEG ‘,¿Éëàe’G äÉHÉLEG ¥GQhCG...
37                     ᪵ëdG                             k       ...
38               ôuµa               r   Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y ∫GDƒ°S åH ” äÉYGPE’G ióMEG ‘ ...
39                     ᪵ëdG           á``≤jô£H ô``µØf ¿CG IÒ``ãc ¿É``«MCG ‘ É``æeõ∏j   ...
40             A»°ûdG ᪫b,∫ÉjQ áÄe ¢`` ùªN äGô°VÉëŸG ió`` MEG ‘ ô`` °VÉëŸG ™`` aQ∫É≤a ,º¡jójCG ø`` jOƒLƒŸG º...
41                   ᪵ëdG           ∂°ùØæd ÎNÉa ,âfCG √Oó– Ée »g A»°ûdG ᪫b       ...
42           á≤Ñ°ùŸG AGQB’G;É«dÉ£jEG ¤EG ôØ°ùdG ¢UÉî°TC’G óMCG Qôb ΩGƒYCG á©°†H πÑbCGôb á∏MQ πc πÑb ¬JOÉ©ch ,á«b...
43                        πaɨàdG ≥∏o N                              o...
44,â–QG âµ°Sh â«°VɨJ ¿EGh ,êGõŸG …ôµ©àe ∫õæŸG ¤EG ™Lôf .π©ØdÉH áLhõdG ¬JQÉàNG Ée Gògh ,ÒN ≈∏Y Éæàæ«Ø°S â°†eh       ...
45                        á∏µ°ûŸG OóM           Ωƒj äGPh ,OÉ`` à©ŸG ÉgQÉ°ùe ‘ á`` ∏aÉ◊G ...
46         ᪵ëdGÉgOƒLh øe ócCÉJ á∏µ°ûe …CG πM ‘ ´hô°ûdG πÑb                      k    ...
47                           áÑ©∏dG           ¥Ó◊G ¢`` ùª¡a ,á`` bÓ◊G π`` fi ¤EG Ò`` ¨...
48          »°üî°ûdG ´ÉÑ£f’GIóëàŸG äÉj’ƒdÉH É`` Jƒ°ùæe á©eÉL ‘ Ék eÉY ø`` jô°ûY πÑb‘ »eƒj πµ`` °ûH ¬eÉ©W ∫hÉ`` æ...
49                        ø¶dG ¢†©H           ô“Dƒe Qƒ°†◊ IƒYO Ú«µjôeC’G Ú«°SÉeƒ∏HódG ó...
50          ᪵ëdG            kô``°üëj ¬fEG π``H ,§≤a É``ªKEG ¢``ù«d ø``¶dG ¢``†©H          ...
51                        πª©dG ¿É≤JEG           Ö∏Wh ,áKÓãdG √AGQRh ∂`` ∏ŸG ≈Yóà°SG ΩÉ...
52øé°S ‘ ô¡°TCG áKÓK Ióe ¬©e …òdG ¢ù«µdG ™e º¡æe óMGh πc,ÜGô°ûdGh πcC’G º¡æY ™æÁ ¿CGh ,óMCG ¬«a º¡«dEG π°üj ’ ó`` «©HÉ¡©ªL...
53                           ìÉéædG           á≤HÉ°ùe ‘ ∑QÉ°T ɪ∏c ,IõFÉL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ...
54            CGƒ°SC’Gh Å«°ùdG,ôjô°ùdG ≈∏Y á`` dÉ°SQ äóLƒa ,É¡àæHG á`` aôZ ΩC’G â`` ∏NO   :»JB’Éc ádÉ°SôdG ¿...
56           IÒ¨°üdG IÓ≤ŸG¿Éch ,I̵H ¬JQÉæ°üH ≥∏©j ∂ª°ùdG ¿Éc Gk OÉ«°U ¿CG ihô`` j¬æe GƒWÉ°ûà°SG Ωƒj äGPh ,øjOÉ«...
57                        á∏µ°ûŸG QÉ≤àMG           øe iƒµ°T RQƒ`` Jƒe ∫GÔL ácô°ûH ∑É`` «...
58áHôéàdG √òg QGôµJ Qô`` bh ,áfÉ«°üdG ¢Sóæ¡e Öé©J ,É`` ¡côfi,∞∏àfl Ëôc ¢`` ùjBG ´ƒf QÉàîj ¿Éc á`` ∏«d πc ‘h ,∫É`` «d çÓ`` K ...
59           ¢ùjB’G ´ƒ`` æH ¢ù«dh ,∑ôëŸG É`` ¡«a íjΰùj »`` àdG IóŸÉH ≥`` ∏©àe           ∑ôfi ¿CG »``...
60          √É«ŸG ôÄHh ¿É°ü◊GÉ¡æµdh ,á≤«ªY √É`` «e ôÄH ‘ ÚYQGõŸG ó`` MCG ¿É°üM ™`` bhôKCG øe ⁄C’G ø`` e ójó°ûdG ...
61           ™ØJôjh ,¢VQC’G ≈∏Y √QhóH É¡«eôj áHôJC’G ¬`` «∏Y â£≤°S ɪ∏µa                    ...
62              ¿É≤JE’GÜÉë°UCG ΩÉ≤a ,É¡côfi π`` £©J IÒÑc áæ«Ø°S ∑É`` æg ¿ÉcGk ÒÑN Ghô`` °†MCG ,Égƒë∏°üj »`` µ...
63           áÄe ™°ùJh ±’BG á©°ùJ) ¥ô£J øjCG áaô©e ,(¿GQ’hO) ábô£ŸÉH                      ...
64             áMQÉ°üŸG πµjÉe É¡LhR π°Uh ÉeóæY Gk OQÉH Ék °TO äòNCG ób GQÉ°S âfÉc  ∫ƒNO ó©Hh ,Ék °TO òNB’ πN...
65           Q’hO ∞dC’G ô°†MCG πgh :∫É≤a ,¢SÉeƒJ ÉfQÉL ¬fEG :âdÉ≤a           ,á°ûgódG øe É¡ªa GQÉ`` ...
66            π°SÓ°ùdG ó«b   køe Ó«a ¿CG ¿Gƒ`` «◊G ≥`` FGóM ió`` MEG QGhR ó`` MCG ß`` M’      q¬eób ∫ƒ...
67                     ᪵ëdG                      k           IÉ``«...
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
فن ادارة المواقف كامل
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

فن ادارة المواقف كامل

602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

فن ادارة المواقف كامل

 1. 1. ∞bGƒªdG IQGOEG øa (í«ë°üdG QGô≤∏d ΩÉ¡dEG) OGóYEGh ™ªLíjôØdG óªfi øH ˆGóÑY øH óªfi
 2. 2. `g1430 ,¿Éµ«Ñ©dG áÑàµe ì ô°ûædG AÉæKCG á«æWƒdG ó¡a ∂∏ŸG áÑàµe á°Sô¡a ˆGóÑY óªfi ,íjôØdG -.íjôØdG ˆGóÑY óªfi /.(í«ë°üdG QGô≤∏d ΩÉ¡dEG) ∞bGƒŸG IQGOEG øa `g1430 ,¢VÉjôdG .º°S 21 * 14 ;¢U 320 978-9960-54-603-2 :∂eOQ ¿Gƒæ©dG .CG ∫ɪYC’G IQGOEG `1 1430 / 352 658 …ƒjO 1430 / 352 :´GójE’G ºbQ 978-9960-54-603-2 :∂eOQ ¤hC’G á©Ñ£dG Ω2010 / `g1431 ô°TÉæ∏d áXƒØfi áYÉÑ£dG ¥ƒ≤M áÑàµe :™jRƒàdG ô°ûæ∏d ô°TÉædGáHhô©dG ™e ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ™WÉ≤J - É«∏©dG - ¢VÉjôdG áµ∏ªŸG êôH ܃æL - ΩÉ©dG É«∏©dG ´QÉ°T - ¢VÉjôdG 4650129 ¢ùcÉa /4654424 - 4160018 ∞JÉg 2937588 ¢ùcÉa /2937581 - 2937574 ∞JÉg 11595 õeôdG 62807 Ü .¢U 11517 õeôdG 67622 Ü .¢U á«fhÎcEG âfÉcCG AGƒ°S ,á£`°SGh hCG πµ`` °T …CG ‘ ¬∏≤f hCG ÜÉàµdG Gòg QGó`` °UEG IOÉYEÉH íª`` °ùj ’ ,´ÉLΰS’Gh øjõîàdG hCG ,π«é°ùàdG hCG z»HƒcƒJƒa{ ï°ùædÉH ôjƒ°üàdG ∂dP ‘ Éà ,᫵«fɵ«e hCG .ô°TÉædG øe »£N ¿PEG ¿hO
 3. 3. 5 IOÉe óYCG ´ô°TCG ÉfCGh ,»ægP ≈∏Y GC ô£j hCG ,…ó∏îH Qó`` j ⁄ q r ôµ°ûdG Gò¡d Ée »æ∏gPCG øµdh ,óMC’ ôµ°ûdG ¬LhCG ¿CG ÜÉàµdG Gòg ‘ É¡YGójEGh IOÉ`` ©°ùdG Ö∏L ≈∏Y á∏FÉg IQóbh »`` HÉéjEG ôKCG ø`` e ɉEGh ,ˆG ôµ°ûj ’ ¢SÉædG ôµ°ûj ⁄ øe PEG ;¬d Ωó≤j øe ܃`` ∏b .√hhP ¬∏gC’ π°†ØdG ±ô©j øe ɪ¡d ÉŸ ;…GódGh ôµ°ûdG º¡d ΩóbCG øe á©«∏W ‘ »JCÉjh ‘ OÉjCG øe º¡d É`` Ÿ ;»FÉæHCGh »àLhRh ,»JÉ«M ‘ Ò`` KCÉJh π`` °†a m »NCG ¿Éaô©dGh ¿Éæàe’ÉH ¢`` üNCG ɪc ,QƒeC’G ‹É©e ¤EG »`` ©aO ÜÉàc ÖMÉ°U …ÒeC’G »`` bó°U ôªY øH AGÈdG ó`` ªMCG QƒàcódG øa{ ÜÉàc áÑMÉ°U GhQƒd ∂«æehO IQƒ`` àcódGh zâ°ùdG äÉbÉ«∏dG{ √ƒLh{ ÜÉ`` àc ∞dDƒe ¿Éª∏jh QGRƒ`` e â«fBG Qƒ`` àcódGh zá`` WÉ°ùÑdG Iƒb{ ÜÉàc á`` ØdDƒe ¿ÉjQ ¬«L ΩEG Ió`` «°ùdGh zá`` °ùªÿG á`` jô≤Ñ©dG ¬H äOÉL Éeh º¡eÓbCG ¬àéHq O ɪ«a »JGAGôb âfÉc PEG ;zÈ`` °üdG ,A’Dƒg πc ¤EÉa ,»JÉ«M ‘ º¡ŸGh ÒѵdG ÒKCÉàdG É`` ¡d º¡ëFGôb º`` YO hCG IQƒ`` °ûe hCG …CGQ hCG Iô`` µØH ÊOhR ø`` ‡ º`` gÒZ ¤EGh ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc ΩÉ¡dEG …CÉH Ée Éeƒj »æª¡dCG hCG ìGÎbG hCG …ƒæ©e k .ÜÉàµdG Gòg …ógCG »JÉ«M ‘
 4. 4. Gk OƒæL ô`` µ°ûdGh ô`` còdÉH ¢`` üNCG ¿CG ¢`n ` ùfCG Ó`` a ¢`n ` ùfCG ¿EGhGòg ‘ ¢`` ù«d ,RQÉ`` H QhOh ô`` gÉX ΩÉ`` ¡°SEG º`` ¡d ¿Éc Ú`` dƒ¡›øe ¿Éµ«Ñ©dG ¬`` H Éæ©dÉ£J Ée ô`` FÉ°S ‘ ɉEGh ,Ö`` °ùëa ÜÉ`` àµdG :ºgh ,äÉØdDƒeh Öàc »Hƒ∏°SC’G ôjôëàdG .óªfi óªfi ∫ɪc ø°ùM .O ájƒ¨∏dG á©LGôŸG .Ò°üf »°Sôe ∞``°Sƒj º``«gGôHEG .CG .ídÉ`°üdG »Ñ`°üZ OƒÑY Oƒ``ªfi .CG .ÚgÉ`°T áeÓ`°S áeÓ°S …È``°U .CG »æØdG êGôNE’G .…Ò`ëÑdG ó`ªfi óªMCG ó``dÉN . CG ±Ó¨dG º«ª°üJ .¿GƒàNôdG ≈Ø£°üe ¢VÉ«a óªfi .CG á«æØdG á©LGôŸG .Ö«£ÿG ≈Ø£°üe ø°ùM ájQÉ°S .CG 6
 5. 5. 7 ∫Ó¡à°SG ±ô°TCG ≈∏Y ΩÓ`` °ùdGh IÓ°üdGh ,ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ ó`` ª◊G ,Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªfi Éæ«Ñf Ú∏°SôŸGh AÉ`` «ÑfC’G Gòg ∂jój ÚH ™°VCG ¿CG Êô°ùj ,ËôµdG ÇQÉ≤dG »NCG É«a ,ó`` ©Hh ä’É≤ŸGh πFÉ°SôdG ø`` e áYƒª› áHôŒ á°UÓN ƒgh ,ÜÉ`` àµdG AÓeõdG ¢`` †©H øe »`` æà∏°Uh ó`` b »`` àdG á`` «fhεdE’Gh á`` «bQƒdG ƒgh ,»°üî°ûdG º`` ««≤àdGh ,äGòdG ô`` jƒ£Jh ,IQGOE’G ∫É`` › ‘ Ωƒ∏©dGh äÉjGhôdGh Ö£dG ä’É› ‘ äGAGô≤dG ¢†©Ñd á`` °UÓN ¢ü°ü≤dG √òg êGôNE’ »æ©é°Th ÊÉYO Éeh ,á«fƒµdGh á«Yô°ûdG øjódG ìÓ`` °U QÉ°ûH PÉà°SC’G »`` ∏«eRh »`` NCG ƒg ´ƒ`` Ñ£e πµ`` °ûH »∏Y ìÎbG …òdG ¿ÉæÑ∏H Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG QGódG ΩÉY ôjóe hQÉ`` Ñ°T qn É¡æe ó«Øà°ù«d ;ÜÉ`` àc ‘ ™FGhôdGh ¢`` ü°ü≤dG √òg êGôNEG Iô`` µa ÜQÉéàd êÉ`` àf »g ¢ü°ü≤dG √ò`` g ¿CG ɪc ,™`` °ShCG πµ°ûH ¢`` SÉædG É¡æe œÉædGh ,ºî°V ™æ°üà »¡àæJh ,Ò¨°U ∫õæà CGóÑJ ,áYƒæàe í«ë°üJ hCG ,ájƒ«fO hCG ,á«æjO IóFÉa hCG ,IÈY hCG ,á¶Y hCG ,á`` ªµM .º«≤°S º¡a hCG ,ÅWÉN ∑ƒ∏°ùd ÉgóLh å«M øeDƒŸG ádÉ°V ᪵◊G{: ≈Ø£°üŸG ∫Éb ɪch ÉæFɪ∏Y IÒ`` N Éæd ¬LôNCG …ò`` dG åjó◊G Gò`` ¡a ,zÉ`` ¡H ≥`` MCG ƒ`` ¡a ’ƒbh Gk Ohô°T Óãe QÉ°U ≈àM QÉ°ùa ,AƒÑîŸG áæ°ùdG õæc øe ÚKóëŸG k k
 6. 6. ,äGƒæ°S »°ùØæd √OOQCG â`` ∏∏X ób ¬fhOOôjh ¢SÉædG ¬`` ¶Øëj Gk Qƒ`` KÉC e ?Égóéj ≈fqn CG øµdh ,º©f .øeDƒŸG ádÉ°V ᪵◊G :É¡∏FÉ°SCG ÉfCGhOOQCG Ióe â`` ∏∏X ∫GDƒ°ùdG Gò`` g øY áHÉLEÓd á`` dhÉfi ‘h»àdG Iõ`` LƒŸG äɪ∏µdG É`` ¡æY È©J ¿CG ø`` µÁ É`` ªc á`` ªµ◊G ¿CGzIQÉ°üY{ ¬`` d áÑ°ùædÉH πãªàa ,º`` «µM º∏b hCG ¿É`` °ùd É¡H ≥`` £æj‘ ¢ùªà∏J ¿CG øµÁ É¡fEÉa ,IÉ«◊G ‘ ¬JÓeCÉJh ¬aQÉ©eh ¬JGÈNÉ¡H ô“ hCG ¿É°ùfE’G É¡H ôÁ »àdG É¡HQÉŒh É¡JGP IÉ«◊G äGÈNóYGƒb á≤«bódG É`` ¡∏«°UÉØJ øe OôŒh ¢ü∏îà°ùàa ,äÉ`` ©ªàéŸG™bGhh ,É¡°ùª∏àf »àdG á`` ªµ◊G ∂∏J »g ¿ƒµJ ¿CG É¡æµÁ ,á`` eÉYOQh ób ᪵◊G ßØd ¿CG óéj ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ πeCÉàŸG ¿EG ôeC’GäÉjB’G ∂∏J ‘ πeCÉàŸGh ,IQƒ°S Iô°ûY »àæKG ‘ Iôe øjô°ûY ¬«a k :᪵◊G π«°üëàd IóY ÓÑ°S óéj øjô°û©dG kó‚ É¡æe äÉ`` jBG çÓ`` K »`` Øa ,º`` ∏qn ©àJ á`` ªµ◊G ¿EG -’hCG∂dPh ,᪵◊G º`` ∏qn ©j ¬fCÉH ¬dƒ°SQh ¬`` «Ñæd ˆG ∞`` °UhI H G F E D} º`` «gGôHEG AÉ`` YO ‘R Q PO N M L K Jøe ÚæeDƒŸG √OÉ`` ÑY ¤EG ˆG ÜÉ`` £N ‘h .|T Sª © ¨ §} :º¡«∏Y Éæà‡ ∫ƒ°SôdG ´ÉÑJCG k² ±° ¯® ¬ « .|¹ ¸ ¶ µ ´ ³ 8
 7. 7. 9 Ék °†jCG √OÉ`` ÑY ≈`` ∏Y ˆG ¿É`` æàeG ¢`` Vô©e ‘ Ék ` `°†jCGh 5 4 3 2 1 0 / .} : ¬`` dƒ°SôH ? > =<;:9876 ¬fÉëÑ°S øtàªj øjô°û©dG äÉjB’G øe ÚàjBG ‘h .|B A @ ,᪵◊G ¬ª∏qn Y ób ¬fÉëÑ°S ¬fCÉH ≈°ù«Y √óÑY ≈∏Y ¤É`` ©Jh ‘ ≈°ù«Y ˆG ∫ƒ°SQ É¡æHG ∫ƒM ËôŸ áµFÓŸG åjóM ‘ ∂dPh .|G F E D C } : ¬`` dƒb J I} :áeÉ«≤dG Ωƒj ¬«∏Y ¬fÉëÑ°S ˆG ¿ÉæàeG ¢`` Vô©e ‘h √OÉÑY ˆG ÒcòJ ‘h ,|N M L K D C B A @ ? >} º`` ¡«∏Y ¬àª©æH Ú`` æeDƒŸG ≈∏Y ¬fÉëÑ°S ¬∏°†ØJ ôcP ‘h ,|I H G F E É È Ç Æ Å} : óªfi ¬`` Ñ«ÑMh ¬«Ñf .|Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê AÉ«ÑfC’G ø`` Y ájɵM ∂`` dPh ,AÉàjEG ≈`` JƒJ á`` ªµ◊G ¿CG É`` ªc D OhGO ¬«Ñf øY ºK ,á°UÉN º`` «gGôHEG ∫BG øYh ,Ék ` `©«ªL ôcòj ¬≤∏N ô`` FÉ°S øY ºK ,¿É`` ª≤d √óÑY ø`` Y ºK ,¢üNCG ¬`` LƒH k} :ΩÓ°ùdG º`` ¡«∏Y ¬FÉ«ÑfCG ™`` e ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬`` bÉã«e É`` æd ut srq ponml .|} | { z y x w v ; : 9} :¬`` dƒb ‘ Ék °†jCG ≈`` JDƒJ ᪵◊G ¿CG ô`` ¡¶jh
 8. 8. H G F E D C BA @ ? > = <:äƒdÉLh äƒdÉW á°üb øY ájɵM ¬`` dƒb ‘h .|K J Iy x w v u t s r}ˆG »Ñf øY á`` jɵMh ,|~ } | { z.|B A @ ? > =} :Ék °†jCG OhGO¿Éª≤d √óÑY ˆG AÉàjEG øY ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S çó`` ëàjhÉæÄÑæj Ék ` `°†jCGh ,|& % $ # " !} á`` ªµ◊G¬≤∏N øe º`` ¡«∏Y π°†Øàj ø`` ‡ ¢†©H øY ΩÉ`` Y CÉ` `ÑæH ˆG½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ} :á`` eÉY¿CG É`` ªc ,|Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ˆG ôeGhCG øe OóY ≈∏Y Ék Ñ«≤©J »`` JCÉj É«a ∂dPh ,≈MƒJ á`` ªµ◊G& % $ # " ! } : óªfi ¬«Ñæd Gk ÒcòJh ,¬«gGƒfh .|: ≈°ù«Y ¿É°ùd ≈∏Y ájɵM AÉ`` L ɪc ,É¡H AÉéj ᪵◊G ¿CG É`` ªcA @ ? > = < ; : 9 8 7 6}d c b} :≈∏àJ É`` ¡fCG É`` ªc ,|G F E DC BÉ`` °†jCGh |p o n m l kj i h g f ekx w v} : ¬«Ñæd ˆG ¬`` «LƒJ QÉWEG ‘ ∂dPh ,IƒYó∏d á`` ∏«°Sh »`` g .|¢ ¡ ‫ { |} ~ ﮯ‬z y 10
 9. 9. 11 ,á≤HÉ°ùdG ·C’G AÉ`` ÑfCG øe ≈≤à°ùJ á`` ªµ◊G ¿EÉa ,∂`` dòch ´ ³} : óªfi Ωƒb øY ájɵM AÉL ɪ«a ∂dPh À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ÒcòàdG ‘ ∫É`` °SΰS’G ø`` Y á«æZ ô`` cP É`` ª«a π`` ©dh .|Á .É¡æ«©e øe π¡ædGh ᪵◊G º∏©J óFGƒØH ËôµdG ¬¡Lƒd Ék ` `°üdÉN πª©dG Gòg π`` ©éj ¿CG ∫CÉ` `°SCG ˆGh n á©Øæeh IóFÉa GP ¬∏©éj ¿CG ¬fÉëÑ°S ¬dCÉ°SCG ɪc ,¬JÉ°Vôe AɨàHGh .√óbÉfh ¬FQÉbh ¬ÑJɵd ∞dDƒŸG
 10. 10. 13 »°VɨàdG ≥∏N ¢VQCG Gk ó°UÉb ,¬`` æWh πLCG øe √O’hCGh ¬`` àLhR πLQ ∑ô`` J Üô◊G AÉ¡àfG ó©Hh ,OÓ`` ÑdG ±GôWCG ≈∏Y ÉgÉMQ Qhó`` J ácô©e ,¬p HÉ«Z ‘ …Qó÷ÉH â°Vôe ¬àLhR ¿CÉH ÈNCGo IOƒ©dG AÉ`` æKCG ‘h np ⪰üH ÈÿG π`` LôdG ≈≤∏J .∂dP AGô` `L Gk Òãc É¡¡Lh √ƒ`` °ûàa m n q ¬bÉaQ √ó`` gÉ°T ≥MÓdG Ωƒ`` «dG ‘h ,ø`` jójó°T Ú`` ≤«ªY ¿õ`` Mh p m‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ,ô°üÑj ó©j ⁄ ¬fCG É¡æ«M Gƒª∏Yh ,¬p dÉ◊ GƒKôa ,Úæ«©dG ¢†ª¨e √O’hCGh ¬àLhR ™e ¬JÉ«M ∂dP ó`` ©H πªcCGh ,¬p dõæe ¤EG √ƒ`` ≤aGôa .»©«ÑW πµ°ûH m É¡æ«Mh ,¬àLhR â«aƒJ Ék eÉY ô°ûY án °ùªN øe Üô≤j É`` eó©Hh n ¬fCG GƒcQOCGh ,»©«ÑW πµ°ûH Gk ô`` °üÑe OÉY ¬fCÉH ¬dƒM øe πc CÉ` `LÉØJ m n q n óæY ¬àp LhR ôYÉ°ûe ìô`` éj ’ »c ;IóŸG ∂∏J á∏«W ¬p ` `«æ«Y ¢`n` †ªZCG n Im Qƒ°U ≈∏Y ±ƒ`` bƒdG πLCG øe øµJ ⁄ á°VɪZE’G ∂`` ∏J ,É¡d ¬`` àjDhQ p ɪ∏c É¡«∏Y AɵJ’Gh Ip ô`` cGòdG ‘ É¡à«ÑãJ ºK øeh ,áLhõ∏d ám ` `∏«ªL .á«LhõdG ábÓ©dG áeÓ°S ≈∏Y áp ¶aÉëŸG ÜÉH øe É¡æµd ,ôeC’G Ωõd ¿É°ü≤f ó©H á°UÉN ,á∏jƒW Ik óe Éæfƒ«Y »ª©f ¿CG ∂dP ∞∏q c ƒd ≈àM n ÉÃQ ,»MhôdG ∫ɪ÷G ¤EG ¢VhôØŸG È©ŸG …OÉŸG ∫ɪ÷G ô°üæY p p n .∫É«ÿG ¢†fi røe ≈àM hCG ,QOGƒædG nøe á°ü≤dG ∂∏J o¿ƒµJ
 11. 11. 14 ᪵ëdGøªY Éææ«YCG ¢``†ª¨f ¿CG IÒãc ¿É``«MCG ‘ êÉ``àëf¬d óLƒj ’ ™``°Vh ‘ ≈àMh ,¬J’Rh ¬JGƒØg ‘ Öëfø‡ ¿ƒµfh ,Öëf øe IOÉ©°Sh ÉæJOÉ©``°S πLCG øe πM r k;º¡FÉ£NCG h øjôNB’G ܃«Y øY Ó«∏b ¬«æ«Y ¢†ªZCG n .ºgôYÉ°ûe ìôéj ’ »c ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬
 12. 12. 15 í`«ë°üdG QGô`≤dG øe Üô≤dÉH ¿ƒ`` Ñ©∏j ∫ÉØWC’G ø`` e ¿ÉàYƒª› ∑É`` æg â`` fÉc ∫GR Ée ôNB’Gh π£©e ɪgóMCG :ójó◊G á`` µ°ùd Ú∏°üØæe øjQÉ°ùe áYƒª›h ,π£©ŸG QÉ°ùŸG ≈∏Y Ö©∏j óMGh πØW ∑Éæg ¿Éch ,πª©j ∞≤J âfCG âæch ,π£©ŸG ÒZ QÉ°ùŸG ≈∏Y ¿ƒÑ©∏j ∫ÉØWC’G øe iôNCG Ék eOÉb QÉ£≤dG âjCGQh ,∫ÉØWC’G âjCGQh ,QÉ£≤dG √ÉŒG ∫ƒfi QGƒ`` éH ,QÉ£≤dG ¬LƒJ ¿CG ∂æµÁ QÉ°ùe …CG ‘ Qô≤àd ¿GƒK ’EG ∂eÉeCG ¢ù«dh m‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ,∫ÉØWC’G áYƒª› πà≤jh ¬d Qô≤e ƒg ɪc Ò°ùj QÉ£≤dG ∑ÎJ ÉeEÉa ɪ¡jCÉa ,Gk ó`` MGh ÓØW πà≤jh ,ô`` NB’G QÉ°ùŸG ¤EG ¬`` gÉŒG Ò`` ¨J hCG k ?QGô≤dG Gòg ≈∏Y ¢ùµ©æJ ±ƒ°S »àdG èFÉàædG »g Ée ?QÉàîJ á«ë°†àdG π°†aC’G ¿CG iôj É檶©e ,QGô≤dG Gòg π∏ëf ÉæYO ôjó≤J πbCG ≈`` ∏Y Gògh ,∫ÉØWCG áYƒª› ø`` e ÒN óMGh π`` Ø£H πg !?í«ë°U QGô`` ≤dG Gòg iôJ Éj π¡a ,á«ØWÉ©dG á`` «MÉædG øe óª©J ób π£©ŸG QÉ°ùŸG ≈∏Y Ö©∏j ¿Éc …òdG πØ£dG ¿CG ‘ Éfôµa q ¬«∏Y Öéj ∂dP ™eh ?QÉ£≤dG ôWÉfl Öæéàj ≈àM ;Éæg Ö`` ©∏dG ‘ øjòdG øjôNB’G ∫ÉØWC’G ¿EG π`` HÉ≤ŸG ‘h ,á«ë°†dG ¿ƒ`` µj ¿CG q QÉ°ùŸG ‘ Ö`` ©∏dG ≈∏Y Ghô°UCGh Ú`` dÉÑe ÒZh ¿hÎ`` ¡à°ùe ¬`` æ°S ÉæJÉ©ªà› ‘ Ωƒj πc ‘ É`` æ«∏Y Iô£«°ùe IôµØdG √òg ,π`` eÉ©dG á«WGôbƒÁódG á«°SÉ«°ùdG äGQGô`` ≤dG ‘ ≈àM ,πª©dG ø`` cÉeCG ‘ ô¶ædG ¢†¨H ,ájÌcC’G π`` HÉ≤e á«∏bC’G ídÉ°üà ≈ë°†jo ,Ék ` `°†jCG qn ÒZh á«ÑZ á`` «Ñ∏ZC’G √òg â`` fÉc ƒdh ≈àM ,á`` «Ñ∏ZC’G QGôb ø`` Y .áë«ë°üdG »g á«∏bC’Gh á◊É°U
 13. 13. 16Ò«¨J ∫ó©dG øe ¢ù«d ¬fCG í`` «ë°üdG QGô≤dG ¿EG :∫ƒ≤f É`` æg :á«JB’G ÜÉÑ°SCÓd ∂dPh ,QÉ£≤dG QÉ°ùeπeÉ©dG QÉ`` £≤dG QÉ°ùe ‘ ¿ƒ`` Ñ©∏j Gƒ`` fÉc øjòdG ∫É`` ØWC’G,QÉ£≤dG 䃰U º¡Yɪ°S Oôéà ¿ƒHô¡j ±ƒ°Sh ,∂dP ¿ƒ`` aô©j oQÉ°ùŸG ‘ Ö©∏j ¿Éc …òdG πØ£dG ¿EÉa ,QÉ£≤dG QÉ°ùe ôu«Z ¬fCG ƒ∏aÉeóæY ¬fɵe øe ∑ôëàj ød ¬fC’ ;ó«cCÉàdÉH äƒÁ ±ƒ°S π£©ŸG,π£©ŸG QÉ°ùŸG ‘ ôÁ ød ¬fCG ó`` ≤à©j ¬fC’ ;QÉ£≤dG 䃰U ™`` ª°ùj ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬¬fC’ ’EG ,Gòµg ∑Îj ⁄ π£©ŸG QÉ°ùŸG ¿CG πªàëŸG øe .IOÉ`` ©dÉcπØ£dG πà≤j ød √ÉŒ’G Gòg ¤EG QÉ£≤dG QÉ°ùe Ò«¨Jh øeBG Ò`` ZôWÉfl ¤EG ºgOƒ≤jh ,ÜÉcô`` dG IÉ«ëH …Oƒ`` j ±ƒ°S πH ,§`` ≤a kób ,∫ÉØWC’G ø`` e áYƒª› IÉ`` «M PÉ`` ≤fEG øe ’ó`` Ña ,á`` «≤«≤MÉæJÉ«M ¿CG Éæª∏Y ™`` e ,ÜÉcôdG øe äÉÄe πàb ¤EG ô`` e’G ∫ƒ`` ëàj C’ ób Éææµd ,Égòîàf ¿CG Ö`` éj »àdG áÑ©°üdG äGQGô`` ≤dÉH á`` Ä«∏e .ÖFÉ°U ÒZ ¿ƒµj Ée IOÉY ´ô°ùàŸG QGô≤dG ¿CG ∑Qóf ᪵ëdG k k k ¿CGh ,É©FÉ°T ɪFGO ¢ù«d í«ë``°üdG ¿CG ɪFGO ôcòJ k k øY ∞WGƒ©dG OÉ``©HEG .É``ªFGO Éë«ë``°U ¢``ù«d ™FÉ``°ûdG k øe ∂«éæj Ée ÉÑdÉZ áª``°SÉ◊Gh ájÒ``°üŸG äGQGô≤dG .É¡æY ≈æZ ‘ âfCG ,᪫Nh ÖbGƒY k p
 14. 14. 17 Ò¨°U ±ô°üJ ,¿óæd áæjóe ¤EG ó`` LÉ°ùŸG óMCG ΩÉeEG π≤àfG äGƒ`` æ°S òæe ¬dÉ≤àfG ó©Hh .óé°ùŸG ¤EG ¬dõæe øe Ék ªFGO á∏aÉ◊G Öcôj ¿Éch π≤à°ùj IÒ`` ãc Ék ` `fÉ«MCG ¿Éc á`` ∏aÉ◊ÉH ¬`` ∏≤æJ ∫Ó`` N ,™`` «HÉ°SCÉH q ,¢ù∏Lh IôLC’G ™aO Iôe äGPh .¬°ùØf ≥FÉ°ùdG ™e É¡JGP á∏aÉ◊G ¢VÎØŸG øY IOÉjR Ék °ùæH øjô°ûY ¬d OÉYCG ≥FÉ°ùdG ¿CG ∞`` °ûàcÉa‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ qn ≠∏ÑŸG ´ÉLQEG ¬`` «∏Y ¿EG :¬`` °ùØæd ∫Ébh ΩÉeE’G ô`` µa .IôLC’G ø`` e qn :¬°ùØf ‘ ∫Ébh ,iôNCG Iôe ôµa ºK ,¬≤M øe ¢ù«d ¬fC’ ;óFGõdG ¿CG ɪc .óMCG ¬H º`` à¡j ødh ,π«Ä°Vh ó«gR ≠∏ÑŸÉa ,ô`` eC’G ¢ùfG{ n ødh ,IôLC’G øe ∫ÉŸG øe ÒãµdG ≈∏Y π°ü– äÓaÉ◊G ácô°T ,∫ÉŸÉH ßØàMCÉ°S Gk PEG ,≠`` ∏ÑŸG Gò`` g ÖÑ°ùH A»°T º`` ¡«∏Y ¢ü≤æj .âµ°SCGh ,ˆG øe ájóg √óYCGh q ¬æµdh ,ΩÉeE’G Égójôj »`` àdG á£ëŸG óæY á∏aÉ◊G â`` ØbƒJ ≥FÉ°ùdG ≈£YCGh √ój óeh á¶◊ ∞bƒJ ,ÜÉÑdG øe êôîj ¿CG πÑb øe ≥ëà°SCG ɇ ÌcCG »æà«£YCG ,π°†ØJ :¬d ∫Ébh ,Ék °ùæH øjô°û©dG ‘ ójó÷G ΩÉeE’G â°ùdCG :¬dCÉ°Sh º°ùàHGh ≥FÉ°ùdG ÉgòNCÉa ,∫ÉŸG ;ºcóé°ùe ¤EG ÜÉ`` gòdG ‘ Ióe òæe ôµaCG ÊEG ?á`` ≤£æŸG √òg iQC’ ;Gk óªY óFGõdG ≠`` ∏ÑŸG ∂à«£YCG ó≤dh ,ºµæjO ≈`` ∏Y ±ô©à∏d ô©°T ,á∏aÉ◊G øe ΩÉeE’G ∫õf ÉeóæYh ,∂`` aô°üJ ¿ƒµ«°S ∞«c
 15. 15. 18∂°ùªàa !∞bƒŸG áÑgQ ø`` e Ék °VQCG ™≤j OÉch ,¬«bÉ°S ‘ ∞`` ©°†HÉj :Ék «cÉH ÉYOh Aɪ°ùdG ¤EG ô`` ¶fh ,¬«∏Y óæà°ù«d ;OƒªY Üô`` bCÉH .Ék °ùæH øjô°û©H »æjO ™«HCÉ°S âæc ,ˆCG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ᪵ëdG ,ÉæJÉaô°üJ √ÉŒ ô°ûÑdG π©a OhOQ Gk óHCG iôf ’ ób øëf hCG ,¢SÉædG √Dhô≤«``°S …òdG ó«MƒdG ¿BGô≤dG ¿ƒµf Ée Ék fÉ«MCÉa ¿CG Öéj Gòd ;¢SÉædG øe ÉfÒZ √GÒ``°S …òdG ó«MƒdG øjódG k n nq p q l ,ÚbOÉ°U Ék ªFGO øµædh ,øjôNBÓd Ihóbh Óãe Éæe πc ¿ƒµj ,ÉæJÉaô``°üJ ÖbGôj ø``e Gk ó``HCG ∑Qófo ’ ó``b É``æfC’ ;AÉ``æeCG ÉÃQ ,Égò«ØæJ πÑb ᪵ëH ∂JGQGôb ™LGQ ,Éæ«∏Y ºµëjh GvóL ᪫Nh √QÉKBG ¿ƒµJ ∑ô¶f ‘ Gk Ò¨°U Ék aô°üJ ±ô°üàJ .¬©e πeÉ©àJ øe ≈∏Yh ,∂«∏Y
 16. 16. 19 ÜGƒcC’G ´GƒfCG É¡«éjôN ¿CG á«ÑæLC’G äÉ©eÉ÷G ‘ á©FÉ°ûdG ó«dÉ≤àdG øe Gƒaô©à«d ;πª°ûdG u⁄ äGAÉ≤d ‘ ôNB’Gh Ú◊G ÚH É¡«dEG ¿hOƒ`` ©j øeh ,êhõ`` J øeh ,Ék ` `«qn Ø«Xh í`` ‚ øe ,º`` ¡°†©H ∫Gƒ`` MGC ≈`` ∏Y É¡«éjôN ¢†©H ≈≤àdG äÉ©eÉ÷G ∂∏J ióMEG ‘h ,ïdEG ...Ö‚CG óYÉ≤e IQOɨe øe á∏jƒW äGƒæ°S ó©H Rƒé©dG ºgPÉà°SCG ∫õæe ‘‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ,á«∏ª©dG º¡JÉ«M ‘ IÒÑc äÉMÉ‚ Gƒ`` ≤≤M ¿CG ó©Hh ,á°SGQódG ,»YɪàL’Gh …OÉŸG QGô`` ≤à°S’G Gƒ≤≤Mh ,Ö°UÉæŸG ™aQCG Gƒ`` dÉfh øe ∞aCÉàj º`` ¡æe πc ≥`` ØW á∏eÉéŸGh á`` «ëàdG äGQÉ`` ÑY ó`` ©Hh .ôJƒàdG øe ÒãµdG º¡d ÖÑ°ùJ »àdG IÉ«◊Gh πª©dG •ƒ¨°V øe Gk ÒÑc Ék ≤jôHEG πªëj OÉY ºK ,Ó«∏b º¡æY PÉà°SC’G ÜÉZh k ,IôNÉa á«æ«°U ÜGƒcCG ,¿ƒdh πµ°T πc øe ÜGƒcCG ¬©eh ,Iƒ`` ¡≤dG ,∂«à°SÓH ÜGƒ`` cCGh ,…OÉ`` Y êÉLR ÜGƒ`` cGC h ÚeÓ«e ÜGƒ`` cCGh ∫ɪ÷G ≈¡àæe ‘ â`` fÉc ÜGƒcC’G ¢`` †©Ña ,∫É`` à°ùjôc ÜGƒ`` cCGh ∑Éæg âfÉc ɪæ«H ,øªãdG á¶gÉH âfÉc ºK øeh ,Ék fƒdh Ék ª«ª°üJ .䃫ÑdG ô≤aCG ‘ √óŒ …òdG ´ƒædG øe ÜGƒcCG ºµæe óMGh πc Ö`` °ü«d ,Gƒ∏°†ØJ :¬`` HÓ£d PÉà°SC’G ∫É`` b Ék µ°ù‡ ÚéjôÿG ø`` e óMGh πc äÉH ÉeóæYh .Iƒ`` ¡≤dG ¬°ùØæd á∏«ª÷G ÜGƒcC’G ¿CG ºà¶M’ πg :Gk Oó› PÉà°SC’G º∏µJ ,܃`` µH
 17. 17. 20ÜGƒcC’G ºàÑæŒ º`` µfCGh ,ºcQÉ«àNG É`` ¡«∏Y ™bh »àdG »`` g §≤aƒg Ée ¤EG º`` µæe óMGƒdG ™`` ∏£àj ¿CG »`` ©«Ñ£dG ø`` ªa ?á`` jOÉ©dGºàæc Ée ,ôJƒàdGh ≥`` ∏≤dG ºµd ÖÑ°ùj Ée §Ñ°†dÉH Gò`` gh ,π`` °†aCG k≈∏Y ºàaÉ¡J ºµæµdh ,܃µdG ¢ù«dh Iƒ¡≤dG ƒg Ó©a ¬«dEG á`` LÉëHºµæe óMGh πc ¿CG â¶M’ ∂dP ó©Hh ,á櫪ãdG á∏«ª÷G ÜGƒcC’G .øjôNB’G …ójCG ‘ »àdG ÜGƒcCÓd Ék ÑbGôe ¿Éc ᪵ëdG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ áfɵŸGh ∫ÉŸGh áØ«XƒdG ¿EÉa ,Iƒ¡≤dG »g IÉ«◊G âfÉc ƒd IÉ«◊G …ƒ– äGhOCG Oô› »gh ,ÜGƒcC’G »g á«YɪàL’G ÉeóæYh ,Ò``¨àJ ’ É¡``°ùØf ≈≤ÑJ (Iƒ¡≤dG) IÉ``«◊G á``«Yƒfh ´Éàªà``°S’G á``°Uôa ™«``°†f ÉæfEÉa ,܃``µdG ≈``∏Y §``≤a õ``côf ÜGƒ``cC’ÉH ΩÉ``ªàg’G Ωó``©H ºµë``°üfCG º``K ø``eh ,Iƒ``¡≤dÉH .Iƒ¡≤dÉH ´Éàªà°S’ÉH ºµë°üfCG ∂dP ∫óHh ,ÚLÉæØdGh ∑Éæ¡a ,¿hÒ``ãµdG É``¡æe ÊÉ``©j á``aBG √ò``g á``≤«≤◊G ‘ ≠∏H ɪ¡e ¬``«a ƒg É``e ≈∏Y ˆG ó``ªëj ’ ¢``SÉædG ø``e ´ƒ``f ICGôeG êhõàj ,øjôNB’G óæY Ée Ék ªFGO ÖbGôj ¬fC’ ;ìÉ``‚ øe øe πªLCG ICGôeG êhõ``J √ÒZ ¿CG Gk ó≤à©e π¶j ¬``æµdh ,á``∏«ªL Ék Yƒf ¬``°ùØæd Ö∏£jh º©£ŸG ‘ áYƒª› ™e ¢ù∏éj ,¬``àLhR k π¶j ¬fEÉa ,¬Ñ∏W É``à ´Éàªà``°S’G øe ’óHh ,ΩÉ©£dG øe Ék æ«©e øe .√ƒÑ∏W Ée âÑ∏W »æà«d :∫ƒ≤jh ,øjôNB’G ¥ÉÑWC’ Ék ÑbGôe áLÉ◊G ¿hO íæe øe ˆG ∑É``ÑM ÉŸ ô¶æJ ¿CG ∂``°ùØæd ∫ó©dG .ÚdOÉ©dG ∫óYCG ƒg º©æŸÉa ,º©ædG øe ∑ÒZ óæY ÉŸ ô¶æ∏d
 18. 18. 21 ?ÜOC’G ¬ª∏YCG πg á«– ¬«∏Y »`` ≤∏«d ;Ò¨°üdG ¬µ°ûc ó`` æY ∞≤j Ωƒ`` j πc ‘ ¬æµdh ≥∏£æjh ,É¡æªK ™aójh ,á∏°†ØŸG ¬àØ«ë°U òNCÉjh ,ìÉÑ°üdG ìÉÑ°U πc ‘h ,á«ëàdG ∂∏J ≈∏Y ™FÉÑdG øe OôH Ék bÓWEG ≈¶ëj ’ ™aójh á∏°†ØŸG ¬àØ«ë°U òNCÉj ôNBG ¢üî°T √QGƒéH ∞≤j Ék ` `°†jCG äQôµJh ,πLôdG ∂`` dòd Ék Jƒ°U ™ª°ùj ’ É`` æÑMÉ°U øµdh ,É`` ¡æªK‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ¬àØ«ë°U ò`` NCÉj πc .Ú°üî°ûdG Ú`` H ∂°ûµdG ΩÉ`` eCG äGAÉ`` ≤∏dG ’ ºµHCG ôNB’G ¢üî°ûdG ¿CG É`` æÑMÉ°U øXh ,¬≤jôW ‘ »`` °†Áh ≈∏Y âHôj º`` µHC’G ∂dP óLh …òdG Ωƒ`` «dG AÉ`` L ¿CG ¤EG ,º`` ∏µàj k ?∂°ûµdG ÖMÉ°U ≈∏Y á«ëàdG »≤∏J GPÉŸ :ÓFÉ°ùàe º∏µàjh ,¬Øàc ΩÉjC’G º¶©e ‘ â`` æch ,á«°VÉŸG ™«HÉ°SC’G ∫Gƒ`` W ∂à©HÉJ ó≤∏a .á«eƒ«dG ∂àØ«ë°U …ΰûJ âfCGh ,∂H »≤àdCG :∫É≤a ?á«ëàdG ¬«∏Y »≤dCG ¿CG ‘ á°VÉ°†¨dG Éeh :πLôdG ∫É≤a Gk PEG :∫Éb ,’ :ÉæÑMÉ°U ∫É≤a ?IóŸG ∂∏J ∫GƒW Gk OQ ¬æe ⩪°S πgh ÖÑ°ùdG Éeh :ÉæÑMÉ°U ¬dCÉ°ùa ?ÉgOôj ’ πLQ ≈∏Y á«ëàdG »`` ≤∏J ⁄ np πLQ -∂°T ÓH- ¬fCG ó≤àYCG :∫É`` ≤a ?∂jCGôH á«ëàdG Oôj ’ ¬`` fCG ‘ Gk PEG :ÉæÑMÉ°U ∫É≤a .á«ëàdG ¬«∏Y »≤∏Jo ¿CG ≥ëà°ùj ’h ,ÜOC’G π«∏b ÊójôJ πg :ÉæÑMÉ°U ∫Éb .º©f :∫Éb !?ÜOC’G π«∏b ∂jCGQ ‘ ƒg
 19. 19. 22∫ƒ¡d πLôdG âµ°ùa ?ÜOC’G ¬ª∏YCG ΩCG ,ÜOC’G á∏b ¬æe º∏©JCG ¿CG .áeó°üdG ᪵ëdG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ r n rn n rn r n r n n rn nâ«``°ùeCG ∞``«c nâëÑ``°UCG ∞``«c n p no ËôµdG OGDƒa ‘ sOƒ``dG ¢Sôr¨j És‡ o o p n p
 20. 20. 23 IOófi ájhGR øe ‘ Ék ©FGQ Ék ` `°SQO º¡ª∏©j ¿CG OGQCG AÉ`` æHCG á`` ©HQCG π`` Lôd ¿Éc º¡Jô¶f ø`` µJ ’h ,á`` Yô°ùH QƒeC’G ≈`` ∏Y Gƒ`` ªµëj ’CG :IÉ`` «◊G Iôé°T óLƒJ å`` «M ,ó«©H ¿Éµe ¤EG º`` ¡∏°SQCG ∂dòd ;á`` «ë£°S øH’G Ögòa ,¬d Iôé°ûdG ∞°üj ¿CG º¡æe πc øe Ö∏Wh ,IÒÑc ‘ ådÉãdGh ,™«HôdG ‘ ÊÉ`` ãdG ÖgPh ,AÉà°ûdG π`` °üa ‘ ÈcC’G‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ º¡à∏MQ øe GhOÉ`` Y ÉeóæYh ,∞`` jôÿG ‘ ô`` ¨°UC’Gh ,∞`` «°üdG .√BGQ Ée ∞°üj ¿CG º¡æe πc øe Ö∏Wh ,Ék ©e º¡©ªL Ió«©ÑdG ∫Éb ɪæ«H .áaÉLh á`` ë«Ñb âfÉc Iôé°ûdG ¿EG :∫hC’G ∫É`` ≤a ,ådÉãdG ø`` H’G Öé©Jh ,AGô`` °†Nh ábQƒe â`` fÉc É`` ¡fEG :≈`` fÉãdG ‘ ájÉZ hóÑJh ,á`` ∏«ªL áëFGQ äGP OhQƒ`` H IÉ£¨e É¡fEG :Ó`` FÉb k É¡fEG :Ék ` `≤∏©e ,ΩÓµdG ô¨°UC’G ø`` H’G ≈¡fCGh !∫É`` ª÷Gh á`` YhôdG º¡eÓc Gk ô`` °ùØe ÜC’G ìô`` °ûa .IÉ`` «◊Gh QɪãdÉH á`` Ä«∏e â`` fÉc ;∞∏àfl º°Sƒe ‘ Ö`` gP º¡æe Óc ¿C’ ;í`` «ë°U ¬fCÉH Ék ` `©«ªL k hCG º°Sƒe ‘ ¢`` üî°T hCG Iôé°T ≈`` ∏Y ºµ– ¿CG Ö`` éj ’ ∂`` dòd πc ô°ùîà°ùa ,AÉ`` à°ûdG âbh ‘ âª∏°ùà°SG GPEÉ` `a ,¬æ«©H ∞`` bƒe IôªãŸG IÉ«◊Gh ,∞«°üdG ‘ ™FGôdG ¢`` SÉ°ùME’Gh ,™«HôdG ∫ɪL .∞jôÿG ‘ »àdG
 21. 21. 24 ᪵ëdGÚ©e º``°Sƒe ‘ ∂``d çó``ëj iò``dG ⁄C’G ´ó``J ’ºµ– ’h ,º``°SGƒŸG á``«≤H ‘ ìôØdG ô``°ùîJ ∂``∏©éj¿CG ∫hÉ``Mh ,óMGh ô``¡¶e hCG ∞``bƒe ‘ IÉ``«◊G ≈``∏YˆG ¿C’ ; IôŸG ±hô¶dGh áÑ©°üdG ∞bGƒŸG ¥ƒa È©J q k .π°†aCG IÉ«Mh ≈∏MCG ÉJÉbhCG ∂d ó©j ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬
 22. 22. 25 ÖbGƒ©dG áaô©e ¿ƒJCÉj øjòdG QÉéàdG ¬«a ™`` ªéàj ¢ù∏› ¤EG ICGôeG äAÉ`` L äQÉ°TCÉa ,º`` ¡d áMGΰSG ƒgh ,º¡©FÉ°†H ™`` °Vƒd ¿Éµe πc ø`` e ¿EG Gk Ò`` N :∫Éb É¡æe Üô`` b ÉŸh ,É`` ¡«dEG º`` góMCG ΩÉ`` ≤a ,É`` gó«H ∂«£YCÉ°ùa ‹ É¡àeób ¿EG ,á`` eóN ∂æe ójQCG :âdÉb ,ˆG AÉ`` °T ¤EG ÖgP »LhR :âdÉb ?áeóÿG ´ƒ`` f Ée :∫Éb ,Gk QÉæjO øjô°ûY‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ :∫Éb ,¬æY ÈN äCÉ` `j hCG ™Lôj ⁄h ,äGƒ`` æ°S ô°ûY òæe OÉ`` ¡÷G p k Ögòj ÓLQ ójQCG :â`` dÉb ,ˆG AÉ°T ¿EG á`` eÓ°ùdÉH ¬`` ©Lôj ˆG ¿CG ójQCG »æfEÉa ,»`` æ≤∏£j ºK ,É¡LhR ÉfCG :∫ƒ`` ≤jh ,»`` °VÉ≤dG ¤EG ÉŸh ,∂©e ÖgPCÉ°S :∫Éb ,äÉjôNC’G AÉ°ùædG πãe ¢û«YCGh êhõ`` JCG Iô°†M É`` `j :ICGô`` ŸG âdÉb ,¬eÉeCG ÉØ`` `bhh »`` °VÉ≤dG ¤EG É`` Ñ` ` gP ¿B’Gh ,äGƒ`` æ°S ô°ûY òæe »`` æY ÖFɨdG »LhR Gò`` g ,»`` °VÉ≤dG .»æ≤∏£j ¿CG ójôj ∫Éb ,º©f :π`` LôdG ∫Éb ?É`` ¡LhR âfCG π`` g :»°VÉ≤dG ∫É`` ≤a »°VÉ≤dG ∫É`` b ,º©f :π`` LôdG ∫Éb ?É`` ¡≤∏£J ¿CG ó`` jôJCG :»`` °VÉ≤dG Iô°†M Éj ,º©f :ICGôŸG âdÉb ?¥Ó£dÉH á`` «°VGQ âfCG πgh :ICGôª∏d .≥dÉW »g :πLôdG ∫Éb ,É¡≤∏W Gk PEG :πLô∏d »°VÉ≤dG ∫Éb ,»°VÉ≤dG ⁄h ,äGƒæ°S ô°ûY »æY ÜÉZ πLQ ,»°VÉ≤dG Iô°†MÉj :ICGôŸG âdÉb ,¥Ó£dG á≤Øfh äGƒæ°S ô°ûY á≤Øf ójQCG ;»H ºà¡j ⁄h ,»∏Y ≥`` Øæj qn ?É¡«∏Y ≥ØæJ ⁄h ,É¡àcôJ GPÉŸ :πLô∏d »°VÉ≤dG ∫Éb
 23. 23. 26‘ ICGôŸG √ò`` g »æà©bhCG ó`` ≤d :¬°ùØf çóëj ,π`` LôdG ∫É`` b k∫ƒ°UƒdG ™«£à°SCG ’h ,’ƒ`` ¨°ûe âæc :»°VÉ≤∏d ∫É`` b ºK ,á`` ∏µ°ûe,πLôdG ∫Éb ,á≤Øf QÉ`` æjO »ØdCG É¡d ™aOG :»°VÉ≤dG ∫É`` b ,É`` ¡«dEG,‹ á∏«M ’ øµdh ,ʃæé°Sh Êhó∏÷ äôµfCG ƒd :¬°ùØf çóëj»ØdC’G ICGôŸG äòNCGh É`` aô°üfG ºK ,»°VÉ≤dG Iô°†M É`` j ™aOCÉ°Sá∏µ°ûe ‘ ™`` bh ób πLôdÉa ,Gk QÉ`` æjO ø`` jô°ûY ¬à£YCGh ,QÉ`` æjO≈∏Y âdõf •É«°ùdG ’EGh ,¬`` Hòc øe A»°ûH ìƒ`` Ñj ¿CG ™`` «£à°ùj ’ .Ék °†jCG QÉéàdG ÚH ¬à©ª°S â£≤°Sh ,√ô¡X ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ᪵ëdG k .¬ÑbGƒY º∏©J ’ ÉÄ«°T π©ØJ ’h ,ÜòµJ ’
 24. 24. 27 ôëÑdG ᪂ u»∏eôdG Å`` WÉ°ûdG ≈∏Y ¿É`` «°ûÁ É¡«HCG ™`` e á∏Ø£dG â`` fÉc n r á∏«d âq`Ñg »`` àdG áp Ø°UÉ©dG QÉ`` KBG âfÉch ,»∏MÉ°ùdG É`` ª¡à«H Üôb o n l l k ôëÑdG ᪂ äÉfGƒ«M øe ±’BGh ±’BG PEG ,Gvó` `L áë°VGh ¢ùeCG Gk ó«©H »JÉ©dG ꃟG É¡H ≈eQ ób ,»ÑgòdG ÅWÉ°ûdG ≈∏Y Iô`` °ûàæe o qp o ,ÒNC’G ¬p ≤eQ ‘ ô` `NB’G É¡°†©Hh ,âq`«e É¡æe ¢†©H ,√É`` «ŸG øY nn o‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ äɪ‚ ióMEG á`` ≤«bôdG Égó«H ʃ`` æL πµ°ûHh á∏Ø£dG äò`` NCG p r k ó©H â¡ŒGh ,ô`` ëÑdG ¤EG É¡JOÉYCGh ,á` `«M âdGRÉe »àdG ô`` ëÑdG p ó«©Jo Gòµg â«≤Hh ,ôëÑdG ‘ Ék ` `°†jCG É¡àeQh ,iôNC’G ƒëf ∂`` dP p p k ±’B’G äÉÄe ≈∏Y á≤Ø°T ;»µÑJ »gh ,ôëÑdG ¤EG âYÉ£à°SG É`` e k π©ap »©«£à°ùJ ød ,Iõ`` jõ©dG »àæHG :ÓFÉb ÉgƒHCG É`` gQOÉH .É¡æe ô«q ¨jo ød -äGô`` °û©dÉH âfÉc ƒd ≈àM- É`` ¡°†©H PÉ≤fEG ¿EG . mA»`` °T !IÉ°SCÉŸG √ò¡d º«dC’G ™bGƒdG øe Ék Ä«°T p p »æ©j ’ ób :á≤K πµH âdÉbh ,É¡«HCG ܃°U âæÑdG äQGó`` à°SG áp ªéæ∏d »æ©j ¬æµdh ,á櫵°ùŸG áp ªéædG √p ò¡d …PÉ≤fEG Ék Ä«°T ⁄É©∏d ,o¬∏c ¢UÓÿGh ,o¬` `∏c ôª©dG »`` æ©j ¬fEG ,Ò`` ãµdG A»°ûdG É`` ¡°ùØf n n n .É¡∏c É«fódGh ᪵ëdG n n rn rp l n knr n p o r .ΩÓs¶dG nø©∏r f ¿CG øe ÒN ᩪ°T nóbƒf ¿CG n
 25. 25. 28 ÉæJÉ«M oå«M ,™bGƒŸG øe ™bƒe ¤EG äGAÉ°ûfE’G …ôjóe óMCG ÖgP p m o n,É°ùfôa ‘ áªî°†dG ÊÉ`` ÑŸG óMCG ó««°ûàH ¿ƒeƒ≤j ∫É`` ª©dG n¿Éc p qπeÉ©dG ¬«∏Y Oôa ?π©ØJ GPÉ`` e :¬dCÉ°Sh ∫ɪ©dG óMCG øe ÜÎ`` bGh q p k√ò¡H áp Ñ∏°üdG Qp ÉéMC’G Ò`` °ùµàH ΩƒbCG :ÓFÉb ,á«Ñ°üY á`` ≤jô£H o q o n,∫ɪ©dG ¢ù«FQ ‹ ∫É`` b ɪc ,É¡Ñ«JÎH Ωƒ`` bCGh ,á`` «FGóÑdG ä’B’G p .ô◊G Gòg ‘ Ék bôY ÖÑq °üJCGh qp o ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬¬dCÉ°Sh ,ô`` NBG mπeÉY ¤EG Ö`` gPh ,äGAÉ°ûfE’G ô` `jóe ¬`` côJ n o√òg pπ«µ°ûàH ΩƒbCG ÉfCG :ÊÉ`` ãdG πeÉ©dG tOQ ¿Éµa ,¬°ùØf ∫GDƒ` `°ùdG oQÉéMC’G ™ªŒ ∂dP ó©Hh ,É¡dɪ©à°SG øµÁ ™£bp ¤EG QÉ`` éMC’G q o o mÉk fÉ«MCGh ,Ö©àe πªY ƒgh ,…Qɪ©ŸG ¢Sóæ¡ŸG äÉ£«£îJ Ö°ùM l o l q p n»àLhRh É`` fCG »°û«Y äƒ`` b ¬æe Ö`` °ùcCG »æµdh ,π`` ∏ŸG »`` æÑ«°üj n o q p o .πªY ¿hO øe πXCG ¿CG øe π°†aCG …óæY Gògh ,…O’hCGh¬dCÉ°Sh ,å`` dÉK πeÉY ¤EG äGAÉ`` °ûfE’G ôjóe Ö`` gP É`` gó©H m o nÒ°ûj ƒgh ,ÓFÉb ,¬`` «∏Y ådÉãdG πeÉ©dG Oô`` a ,πª©j ɪY Ék ` `°†jCG k o qn q .ÜÉë°S áp ëWÉf Ap ÉæÑH ΩƒbCG ÉfCG !?∂°ùØæH iôJ ’CG :≈∏YCG ¤EG o ᪵ëdG k ,á``«HÉéjE’G á``jhGõdG ø``e Qƒ``eCÓd É``ªFGO ô``¶fG r o ,π©ØJ É``ª«a ∂``°ùØf §``Ñ– ’h ,¬``∏ª©J É``à ™``qà“h .πª©J âfCGh ,º°ùàÑJ ¿CG ∂æe ≥ëà°ùJ IÉ«◊Éa
 26. 26. 29 k É≤Ñd øc ÊEG{ : ˆG ∫ƒ°SQ ∫Éb :âdÉb ÚæeDƒŸG ΩCG á°ûFÉY øY :âdÉb ,≈`` Ñ°†Z »∏Y pâ`` æc GPEGh ,á`` «°VGQ »`` æY pâ`` æc GPEG º`` ∏YC’ q ,á«°VGQ »æY pâæc GPEG ÉeCG{ :∫É≤a z?∂dP ±ô©J øjCG øe{ : oâ∏≤a ÜQh ’ : pâ∏b ≈Ñ°†Z âæc GPEGh ,óªfi ÜQh ,’ :Údƒ≤J ∂fEÉa ’EG ôégCG Ée ,ˆG ∫ƒ°SQ Éj ˆGh ,πLCG{ : oâ∏b :âdÉb ,zº`` «gGôHEG‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ .z∂ª°SG ᪵ëdG ø``eh ,Ió``MGh IÒ``Jh ≈``∏Y Ò``°ùJ ’ IÉ``«◊G ¿EG äÓµ°ûeh äÉaÓNh ºgÉØJ Aƒ``°S çóëj ¿CG »©«Ñ£dG á∏µ°ûe …CG çhóM óæY ≈``°ùæf ’CG Öé«a ,¢SÉædG ÚH ÜGOBGh ,±ô``°üàdG ø``°ùMh ,á``bÉÑ∏dGh ÜOC’G ≥``∏N .øjôNB’G ™e πeÉ©àdGh ,çóëàdG
 27. 27. 30 π◊Ghá∏µ°ûŸG‘ CGóÑJ á«FÉ°†ØdG É`` °SÉf ádÉch âfÉc É`` ªæ«H :∫hC’G ∫É`` ãŸG√òg ,IÒÑc á∏µ°ûe º¡à¡LGh »LQÉÿG AÉ°†Ø∏d äÓMôdG õ«¡Œá£°SGƒH áHÉàµdG Gƒ©«£à°ùj ød AÉ°†ØdG OGhQ ¿CG ‘ πãªàJ á∏µ°ûŸGøe §≤°ùj ød È◊G ¿CG ≈æ©Ã ,á«HPÉ÷G ΩGó©fG ÖÑ°ùH ΩÓbC’G ?¿ƒ∏©Øj GPɪa ,∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ¥QƒdG ≈∏Y º∏≤dG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬äGƒæ°S ô°ûY ƒëf äôªà°SG äÉ°SGQóH GƒeÉb :á∏µ°ûŸG π◊Ék ª∏b GhQƒ£«d ;Q’hO ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG øe Ì`` cGC Gƒ≤ØfCGh ,á∏eÉcGòg ¢ù«d ,á`` «HPÉ÷G ΩGó©fG á`` dÉM ‘ áHÉàµdG ™`` «£à°ùj Ék ` `aÉL,∫Éà°ùjôµdG ≈àM ¢ù∏eCG í£°S …CG ≈∏Y Ék °†jCG áHÉàµdGh πH ,§`` ≤a .ájƒÄe áLQO áÄe çÓK ¤EG π°üJ IQGôM áLQO ‘ áHÉàµdGh,É¡°ùØf á`` ∏µ°ûŸG ¢`` ShôdG ¬LGh É`` eóæY :π`` jóÑdG π`` ◊G køY ÓjóH ¢`` UÉ°UQ ΩÓ`` bCG ΩGóîà°SG GhQô`` b á`` WÉ°ùÑH º`` ¡fEÉa .áaÉ÷G ΩÓbC’G ºî°V ¿ƒHÉ°U ™æ°üe ‘ ¿ÉHÉ«dÉH Iôe äGP :ÊÉãdG ∫ÉãŸGCÉÑ©J ⁄ »àdG áZQÉØdG ≥jOÉæ°üdG »gh ,IÒ`` Ñc á∏µ°ûe º¡à¡LGh∞°ûµd ¿ƒ`` ∏©Øj GPɪa ,Ö`` «∏©àdG ‘ CÉ£î∏d Gk ô`` ¶f ;¿ƒ`` HÉ°üdÉH !?ICÉÑ©ŸG ≥jOÉæ°üdG øe áZQÉØdG ≥jOÉæ°üdG
 28. 28. 31 á©°TC’ÉH πª©j RÉ¡L áYÉæ°üH ¿ƒ«fÉHÉ«dG ΩÉ`` b :á∏µ°ûŸG π◊ ,≥jOÉæ°üdG π`` NGóH ¿ƒHÉ°üdG ø`` Y ∞°ûµ∏d ¢ü°üfl ,á`` «æ«°ùdG k ’ɪY Gƒæ«q Yh ,º«∏°ùàdG º°ù≤H ≥jOÉæ°üdG êhôN §N ΩÉeCG √ƒ©°Vhh .RÉ¡÷G É¡Ø°ûc »àdG áZQÉØdG ≥jOÉæ°üdG OÉ©HEÉH Gƒeƒ≤«d ;Gk OóL ÉeóæY ≥HÉ°ùdG øe ô¨°UCG ô`` NBG ™æ°üe ‘ :πjóÑdG π`` ◊G á«fhε«dEG á`` Mhôà Gƒ`` JCG º`` ¡fEÉa ,É`` ¡°ùØf á`` ∏µ°ûŸG º`` ¡à¡LGh É¡¡«LƒJ ”h ,ÆQÉØdG ¥hóæ°üdG ¿Rh Ö°SÉæj Éà ɡJƒb Gƒ£Ñ°Vh‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ §≤°ùj å`` «ëH ,º«∏°ùàdG º`` °ù≤H ≥`` jOÉæ°üdG êhô`` N §`` N ¤EG »g ∂∏Jh ,AGƒ¡dG ´ÉaófG π©ØH ¬°ùØf AÉ≤∏J øe ÆQÉØdG ¥hóæ°üdG .á«≤£æŸG áé«àædG ᪵ëdG á∏µ``°ûŸG ¤EG ô¶æJ ’h ,á∏µ``°ûŸG πM ¤EG ô``¶fG á∏µ°ûŸG øjCÉa ,ô°ùjC’Gh §«°ùÑdG π◊G ‘ ôµa ,É¡°ùØf k ¢SÉfCG ∑Éæg !á∏µ°ûe ∑Éæg óLƒJ ’ ¬fCG á∏µ°ûŸG ?GPEG ,á∏¡``°Sh ájôë``°S ¥ô£H äÓµ``°ûŸG π``M ‘ ¿ƒ``YQÉH ’ ø``e äÓµ``°ûŸG ≥``∏N ‘ ¿ƒ``YQÉH ¿hô``NBG ∑É``ægh .á∏µ°ûe
 29. 29. 32 QGô≤dÉH ∫Ó≤à°S’G¬æe ádhÉfi ‘ Ék ÑjôZ Ék ` `Ñ∏W ájô≤dG πgCG øe ‹GƒdG Ö`` ∏WºgÈNCGh ,ájô≤dG ¬H ô“ …ò`` dG ´ƒ÷Gh §ë≤dG ô£N á`` ¡LGƒŸICGôeGh πLQ πc ≈∏Yh ,ájô≤dG §°Sh ‘ Gk ÒÑc Gk Qób ™°†«°S ¬fCÉH rpóMGh πc ™`` °†j ¿CG •ô°ûH ,Í`` ∏dG øe Ék Hƒc Qó`` ≤dG ‘ ™`` °†j ¿CG r p .óMCG √ógÉ°ûj ¿CG ÒZ øe √OôØà ܃µdG qn ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬π«∏dÉH ≈ØîJ º`` ¡æe πc ,‹GƒdG Ö`` ∏W á«Ñ∏àd ¢SÉædG ´ô`` g‹GƒdG íàa ìÉÑ°üdG ‘h ,Qó≤dG ‘ ¬°üîj …òdG ¢SCɵdG Ö`` µ°Shóéj ⁄h ,AÉŸÉH CÓàeG Qó≤dG ?ógÉ°T GPÉeh ?ó`` Lh GPɪa Qó≤dGøe ’óH AÉŸG á«YôdG øe óMGh πc ™`` °Vh GPÉŸ ?Í∏dG øjCG ,Ék ` `æÑd kGPEG) :¬°ùØf ‘ ∫Éb á«YôdG ø`` e óMGh πc ¿CG ƒg ÖÑ°ùdG ?Í`` ∏dGÍ∏dG ᫪c ≈`` ∏Y ôKDƒj ød ¬`` fEÉa ,AÉŸG øe Gk ó`` MGh Ék Hƒc â`` ©°Vh¿CG »æ©j Gògh .(Qó≤dG ‘ ájô≤dG πgCG É`` ¡©°†«°S »àdG ,IÒѵdGóMGh πch ,ó∏ÑdG ídÉ°üe ájÉYQ ‘ √Ò`` Z ≈∏Y óªàYG óMGh πcóMGh πch ,√ÒZ É¡«a ôµa »àdG É`` ¡°ùØf á≤jô£dG ‘ ôµa º`` ¡æe qn k káé«àædGh ,Í∏dG øe ’óH AÉe Öµ°S …òdG ó«MƒdG ¬fCG øX º¡æeºY ´ƒ÷G :»`` JB’Éc âfÉc äÉaô°üàdG √ò`` g ÖÑ°ùH âKóM »`` àdG qnâbh º¡æ«©j É`` e Ghóéj ⁄h ,º¡æe ÒãµdG äÉ`` eh ,ájô≤dG √ò`` g .äÉeRC’G
 30. 30. 33 ᪵ëdG k äÉaô°üJ ≈∏Y óªà©J ’ ,Ó≤à°ùe ∂aô°üJ π©LG øe π©LG ,∂``JGQGôb PÉ``îJG ‘ º¡cƒ∏``°Sh ø``jôNB’G k ,º¡JÉaô°üJ ‘ ™«ª÷G ¬H …óà≤j Écƒ∏``°S ∂JÉaô°üJ .á©FGQ èFÉàædG ¿ƒµà°Sh‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬
 31. 31. 34 r n ⪰üdÉH ò∏o J’,ôëÑdG ¢VôY ‘ áæ«Ø°S ‘ ¢SÉædG øe áYƒª› ∑Éæg ¿Éc√ƒà©ŸG Gòg ΩÉb ,QGòfEG ≥HÉ°S ¿hOh ICÉéah ,√ƒà©e ¢üî°T º¡©ehπ©ØJ GPÉŸ :√ƒdCÉ°S É`` Ÿh !¬d ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG ‘ áæ«Ø°ùdG ô`` ØëH‹ ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG ‘ AÉ°TCG Ée πªYCG ¿CG ‘ wôM ÉfCG :∫Éb ?∂dPGPÉe !‹ ƒg ɪ«a πNóàj ¿CÉH óMC’ íª°SCG ødh ,áæ«Ø°ùdG √òg ‘ ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ?ádÉ◊G √òg ‘ Gƒ∏©Øj ¿CG ¢SÉædG ‘ ¢VÎØj≈橪a ,¬H ¢UÉÿG ¿ÉµŸG ‘ AÉ°ûj Ée π©Øj √ƒcôJ º`` g ¿EGπµJG GPEGh ,¬`` ©e ¿ƒ`` JƒÁ ±ƒ°Sh ,¿ƒ`` bô¨j ±ƒ`` °S º¡fCG ∂`` dP±ƒ°S …ÒZ ¿EG :¬`` °ùØf ‘ ∫Ébh ,ôNB’G º¡°†©H ≈`` ∏Y º`` ¡°†©HGhó–G ºg ¿EGh ,óMCG ÖLGƒdÉH Ωƒ≤j ’ ób ¬fEÉa ,ÖLGƒdÉH Ωƒ≤jº¡fCG Gòg ≈`` 橪a ,¬à£N ò«ØæJ ø`` e √ƒ©æeh ,Ék ©«ªL Gƒ`` ∏NóJhÉk ©«ªL Gƒ∏Nóàj ¿CG Ö`` LGƒdG øªa Gòd ;䃟G ø`` e ¿ƒéæj ±ƒ`` °S k .´ÉæbE’G øe ’óH Iƒ≤dG ΩGóîà°S’ Ghô£°VG ¿EGh ≈àM ,¬©æŸ
 32. 32. 35 ᪵ëdG ɪ¡e ÅWÉÿG ∑ƒ∏``°ùdG á¡LGƒe ‘ âª``°üdÉH ò∏J ’ ∫hÉM ,øjô``°SÉÿG ÈcCG âfCG ¿ƒ``µJ É``Ãôa ,√Qó``°üe ¿Éc Å Ä } :¤É``©J ∫É``b ,√Ò``«¨J ™«£à``°ùJ É``e Ò``«¨J :π``≤J ’h |Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ .óMCG ¬H Ωƒ≤j ’ Ö``LGƒdÉH GPEGh (ÖLGƒdÉH Ωƒ≤«``°S …ÒZ) k ,√ó«H √Ò¨«∏a Gô``µæe ºµæe iCGQ ø``e{ : ˆG ∫ƒ``°SQ ∫É``b ∞©°VCG ∂dPh ,¬Ñ∏≤a ™£à°ùj ⁄ ¿EÉa ,¬fÉ°ù∏Ña ™£à°ùj ⁄ ¿EÉa .ô°†J ⁄ Ée ôM âfCGh z¿ÉÁE’G q q
 33. 33. 36 ∞bGƒŸG Ö©°UCGá¨∏dG º`` ∏©e ¿Éc É`` ªæ«H ,á`` «FGóàH’G ¢`` SQGóŸG ió`` MEG ‘,¿Éëàe’G äÉHÉLEG ¥GQhCG ´Rƒj »FGóàH’G ÊÉãdG ∞°ü∏d á«Hô©dG,PÉà°SCG Éj â몰S ƒd :∫ƒ≤j √ò«eÓJ óMCÉH GPEÉa ,¬ëë°U ¿CG ó©HΩÉeCG É£N áeÓ©H ô°ûJ ⁄ â`` fCGh Iô°ûY øe á«fɪK »`` àLQO ¿EG Câ°ü≤fCG ÒÑ©àdG ‘ ∂`` àLQO ¿EG :PÉà°SC’G ¬«∏Y Oôa ,á`` HÉLEG …CGIô°ûY …CG ,É¡∏c áLQódG ójQCG ÊEG :ò«ª∏àdG ∫É≤a ,ÚàLQO ∂`` æe ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬,á∏eÉc áLQódG òNCÉj ¿CG ≈`` ∏Y Gk ô°üe ò«ª∏àdG ¿Éch Iô`` °ûY øe p o¬Ø°UƒH ,√ò«ª∏J êôëj ’CG PÉ`` à°SC’G OGQCÉa ,¬ª∏©e ∫OÉéj ò`` NCGhGPEG :¬d ∫É`` ≤a ,π°üØdG ‘ Ú¨HÉædGh ø`` jõ«ªàŸG ò«eÓàdG ó`` MCG…ó– ÜÉH øe) á`` ∏eÉc áLQódG ∂`` ∏a ,áæ÷G ÜGôJ äô`` °†MCG .(á∏eÉc áLQódG òNCG ΩóYh ÖdÉ£dG.ÜGÎdÉH Aƒ∏‡ ¢ù«µH ¬ª∏©Ÿ ò«ª∏àdG ≈JCG πÑ≤ŸG Ωƒ«dG ‘hɪc áæ÷G ÜGôJ Gòg :ò«ª∏àdG ¬«∏Y Oô`` a ?Gòg Ée :º∏©ŸG ∫É≤a≈∏Y »°û“ »eCG â∏©L :¬«∏Y Oôa !?¬Jô°†MCG ∞«c ∫É≤a !âÑ∏WÉæJÈNCG ób âfCGh ,¢ù«µdG Gòg ‘ ∂`` d ¬à©ªL ºK øeh ,ÜGÎ`` dGQÉ«N øe º∏©ŸG ΩÉeCG ¿Éc É`` ªa ,äÉ¡eC’G ΩGóbCG â– á`` æ÷G ¿CGAÉØNEG º∏©ŸG ™£à°ùj ⁄h ,á∏eɵdG áLQódG ò«ª∏àdG »`` £©j ¿CG ’EG .√ò«ª∏J AÉcòH ¬HÉéYEG
 34. 34. 37 ᪵ëdG k É¡H ô``“ »àdG ∞``bGƒŸG Ö©``°UCG ¿CG Gó``«L ô``còJ â©ÑJGh ,É¡«a ±ô``°üàdG âæ``°ùMCG GPEG GvóL á∏¡``°S »g .É¡LÓYh É¡MôW ‘ πãeC’G ܃∏°SC’G‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬
 35. 35. 38 ôuµa r Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y ∫GDƒ°S åH ” äÉYGPE’G ióMEG ‘ ,É¡«©ªà°ùŸ áYGPE’G É¡eó≤J á≤HÉ°ùe ¬Ø°UƒH ,Ú©ªà°ùª∏d √Gƒàfi …òdG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLEÓd ᪫b IõFÉL ∑Éæg âfÉch :»JB’ÉcäÉ°ü°üîJ ‘ AÉ`` ª∏Y á`` ©HQCG πªëj OÉ`` £æe ∑É`` æg ¿Éc⁄ÉYh ,∂`` ∏a ⁄ÉYh ,AÉ`` «ª«c ⁄É`` Yh ,AÉjõ«a ⁄É`` Y :á`` Ø∏àfl ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ kº¡à¡LGhh ,ífÎj OÉ£æŸG CGóH QGòfEG ≥HÉ°S ¿hOh ICÉéah ,AÉ`` «MCGGƒ∏jÉëàj »µd ;Aɪ∏©dG óMCG »eQ º¡eõ∏j íÑ°UCGh ,IÒÑc á∏µ°ûeAɪ∏©dG øe …CG :ƒ`` g ∫GDƒ°ùdGh º`` ¡°ùØfCÉH Gƒéæjh ,á`` ∏µ°ûŸG ≈∏Y√òg øe ¢ü∏îà∏d ;¬`` «eQ Öéj OÉ`` £æŸG ô¡X ≈∏Y ø`` jOƒLƒŸG ?ºcô¶f ‘ á∏µ°ûŸGIõFÉ÷ÉH Rƒ`` Ø∏d Gvó` `L IÒ`` ãc ä’É`` °üJG á`` YGPE’G â`` ≤∏J»ª∏Y π«∏– á`` HÉLEG πc ™`` e ¿Éch ,∫GDƒ` `°ùdG Gò`` ¡d á`` °ü°üîŸGAɪ∏©dG Ú`` H øe ¬«eQ º`` àj ±ƒ°S …òdG ⁄É`` ©dG QÉ`` «àNG Ö`` Ñ°ùdƒg øe ∂jCGQ ‘ â`` fCGh ,OÉ£æŸG ô`` ¡X ≈∏Y øjOƒLƒŸG á`` ©HQC’G ?¬«eQ Öéj …òdG ⁄É©dGPEG ,äGƒæ°S â°S ÉgôªY á`` ∏ØW Ö«°üf øe âfÉc á`` HÉLE’G !Ék fRh º¡∏≤KCG »eôf :âdÉb áWÉ°ùÑH
 36. 36. 39 ᪵ëdG á``≤jô£H ô``µØf ¿CG IÒ``ãc ¿É``«MCG ‘ É``æeõ∏j Éæ¡LGƒJ »``àdG äÓµ``°ûª∏d ∫ƒ∏M OÉ``éjE’ ;á``«©«ÑW øe πFÉW ∑É``æg ¢ù«d PEG ,π«``°UÉØJ ‘ ¢``VƒÿG ¿hO .πM ¿hO øe äÓµ°ûŸG ójOôJ‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬
 37. 37. 40 A»°ûdG ᪫b,∫ÉjQ áÄe ¢`` ùªN äGô°VÉëŸG ió`` MEG ‘ ô`` °VÉëŸG ™`` aQ∫É≤a ,º¡jójCG ø`` jOƒLƒŸG º`` ¶©e ™aQ ?√ò`` g ójôj øe :∫É`` bhΩÉ≤a ,Gòg π©aCG ¿CG ó©H øµdh ,ºµæe Gk óMGh É¡«£YCG ±ƒ°S :º¡d…ójC’G âdGRÉeh ?Égójôj øe :º¡dCÉ°S ºK øeh ,ábQƒdG á°ûeôµH≈∏Y Oƒ≤ædG ≈eôa ,Gò`` g â∏©a ƒd GPÉe ,Ék æ°ùM :∫É≤a ,á`` ©ØJôeáî°ùàe »gh É`` ¡©aQ ºK øeh ,¬FGòëH É`` ¡°ùYóH ΩÉbh ,¢`` VQC’G ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ?Égójôj ∫GRÉe ºµæe øe :º¡dCÉ°Sh ,ÜGÎdÉH áÄ«∏ehGƒfƒµJ ¿CG Ö`` éj :∫É`` ≤a ,á`` ãdÉK Iô`` e …ó`` jC’G â`` ©ØJQÉaºàdRɪa ,Oƒ`` ≤ædÉH â`` ∏©a ɪ¡e ƒ`` gh ,Ék ª«b Ék ` `°SQO ºàª∏©J ó`` báÄe ¢ùªN âdGRÉe »¡a ,ɡફb ‘ ¢`` ü≤æJ ⁄ É¡fC’ ;É`` ¡fhójôJ¢ûªµæfh ,¢VQC’G ≈∏Y §≤°ùf ÉæJÉ«M øe IójóY äGôe ‘ .∫ÉjQÖÑ°ùH hCG ÉgÉfòîJG »àdG äGQGô≤dG ÖÑ°ùH ™LGÎfh ,Éæ°ùØfCG ≈∏Yɪ¡e Éæd ᪫b ’ ¬fCÉH É`` ¡æ«M ô©°ûæa ,ÉæH §«– »àdG ±hô`` ¶dG’CG ∫hÉëa ,õ«‡ ¢üî°T ∂fC’ ;∂`` ફb ó≤ØJ ’ âfCÉa ,π`` °üM≈∏Y É¡dÓ¶H »≤∏J ¢ùeC’G ∫ÉeBG äÉÑ«N ´óJ ’ ,Gk óHCG ∂dP ≈°ùæJ .ó¨dG ΩÓMCG
 38. 38. 41 ᪵ëdG ∂°ùØæd ÎNÉa ,âfCG √Oó– Ée »g A»°ûdG ᪫b !º«≤dG π°†aCG‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬
 39. 39. 42 á≤Ñ°ùŸG AGQB’G;É«dÉ£jEG ¤EG ôØ°ùdG ¢UÉî°TC’G óMCG Qôb ΩGƒYCG á©°†H πÑbCGôb á∏MQ πc πÑb ¬JOÉ©ch ,á«bóæÑdGh ÉehQ QÉKBG º¶YCG IógÉ°ûŸâØdh ,äGòdÉH ÚàæjóŸG Ú`` JÉg øY IÒãc á«MÉ«°S Ék ` `Ñàch ádOCGᣫëŸG ´QGƒ°ûdG ‘ ∫ƒéàdG ø`` e ôjòëàdG IÌc É¡æ«M ¬gÉÑàfGΩƒj äGPh (»æ«eÒJ ≈YóJh) ÉehQ ‘ á°ù«FôdG QÉ£≤dG á£ëÃIôcòJ ≥jó°üàd ;äGòdÉH á£ëŸG ∂`` ∏J ¤EG Ögòj ¿CG ¬`` «∏Y ¿Éc ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ .¬©e âfÉc »àdG »HhQhC’G QÉ£≤dG…OÉæj áÄ«¡dG ÖjôZ ÜÉ°ûH ÅLƒa »°ùcÉàdG øe ¬dhõf Qƒah,á£ëŸG ƒëf ≈£ÿG ´ô°SCGh ¬∏gÉŒ ¬æµdh ,É¡ª¡Øj ’ á¨∏H ¬«∏Y,™ØJôe 䃰üH ¬«∏Y ñGô°üdGh ¬Ø∏N Ò°ùdG ‘ ÜÉ°ûdG ô`` ªà°SÉaÉk jOÉæe ¬Ø∏N ÜÉ°ûdG iôéa ,iôL ºK ∫hôg ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc ɪa∞bh ÚMh ,ó`` jôj GPÉe á`` aô©Ÿ ∞bƒà∏d ô`` £°VG ≈`` àM ,Ió`` ëH,Ö°VÉZ 䃰Uh á«Ñ°ü©H çó`` ëàj òNCG Iô°TÉÑe ¬eÉeCG ÜÉ`` °ûdG¬à¶Øfi √AÉ£YEG ójôj ¿Éc ÚM ‘ ,¬d ¬∏gÉŒ ≈∏Y ¬eƒ∏j ¬fCÉch .IôLC’G IQÉ«°S øe ¬dhõf Qƒa ¬æe â£≤°S »àdG ᪵ëdG óëj á≤Ñ``°ùŸG AGQB’G »æÑJh ,ºKEG ø¶dG ¢†©H ¿EG q .≥«°V √ÉŒG ‘ √ô°üëjh ,ÉfÒµØJ øe
 40. 40. 43 πaɨàdG ≥∏o N o »àdG á∏Ø◊G AÉ¡àfG ó`` ©H É¡LhR A»› áLhõdG äô`` ¶àfG qn áYÉ°S ∞°üf ºK ,≥FÉbO ô`` °ûY äôe ,ôNCÉJ ¬æµd ,É¡«dEG â`` «n `YoO r p ºK ,¿ƒ°übÉæàj ¿hƒ`` YóŸG CGóHh ,¬`` «∏Y É≤ØJG …òdG óYƒŸG ≈`` ∏Y GƒfÉc øjòdG IƒYódG ÜÉë°UCGh »g ’EG n≥Ñj ⁄h á∏eÉc áYÉ°S äôe âfCG øjCG !»¡dEG Éj ,Ö©Jh ¥ÉgQEG øe º¡«∏Y GóH Ée ™e É¡fƒ∏eÉéj‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ó«YGƒŸÉH Ωõ`` à∏j ’ ¬fEG !∑ô`` NCÉàH »æLô– Ék ` `ªFGO !?»LhR É`` j IQÉ«°ùdG âÑcQh ô°†M Gk ÒNCG ,πéÿG øe »µHCG äóc ó≤d ,Ék JÉàH áª∏µH É¡ªa íàØJ ¿CG π`` Ñbh ,Ö°†¨dG øe ∞ŒôJ »gh ,á`` Yô°ùH …ΰû«d ;ájQÉŒ äÓfi á©Ñ°S ≈∏Y ôe ób ¬fCÉH É¡LhR ÉgÈNCG q º∏a ,´ƒf OƒLCG QÉàîj ¿CG π°†Øj ¬fC’h ,¬`` àÑ∏W …òdG RÉ¡÷G É¡d Gòg √óæY ó`` Lƒa πfi ôNBG π°Uh ≈`` àM ,èàæe …CG ¬`` ©æ≤j ø`` µj ?∂HƒcQ óæY ¬d â¡ÑàfG πg ,∞∏ÿG ‘ ¬fEG ,RÉ¡÷G ƒg GPEGh ,»Ø∏ÿG ó`` ©≤ŸG ≈∏Y ™HÉb ƒg GPEÉa ,¬«dEG â`` àØàdG !∂Ñ∏b Ö«WCG É`` e ,õjõ©dG »LhR Éj âfCG Ú`` µ°ùe ,Ék eÉ“ É`` ¡Ñ∏W óæY »æLôMCG Ék ` `°†jCG ¬`` æµd !Êó©°ùJ ≈`` àM ÒãµdG ∫ò`` ÑJ º`` ch k ¬àÑJÉY ¿EG ,Ó«∏b äôµa ,á≤jÉ°†àe ÊCG √ÈNCG ¿CG óH ’h ,»HQÉbCG ,»àÑZQ á«Ñ∏Jh …OÉ`` ©°SEG ᫨H ,¬Ñ©Jh √RÉ‚EÉH ó«©°S ƒ`` gh ,¿B’G ±ƒ°Sh ,¬Jƒ°U ™aôj ¿CG ø`` µÁh ,√ƒØ°U ôµYCÉ°S »`` æfCG ∂°T Óa
 41. 41. 44,â–QG âµ°Sh â«°VɨJ ¿EGh ,êGõŸG …ôµ©àe ∫õæŸG ¤EG ™Lôf .π©ØdÉH áLhõdG ¬JQÉàNG Ée Gògh ,ÒN ≈∏Y Éæàæ«Ø°S â°†eh ᪵ëdG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ¬``eƒb ‘ ó«``°ùH t»``ѨdG ¢``ù«d p mq n p n »``HÉ``¨``à` ŸG ¬```eƒ```b nó``«``°``S sø``µ``d p
 42. 42. 45 á∏µ°ûŸG OóM Ωƒj äGPh ,OÉ`` à©ŸG ÉgQÉ°ùe ‘ á`` ∏aÉ◊G »`` °†“ Ωƒ`` j πc k ƒd ɪc hó`` Ñjh ,’ƒW ø`` jΟG ÜQÉ≤j º`` î°V πLQ É`` ¡«dEG ó`` ©°U :ºî°†dG ìÉ°U ºK ,áeQÉ°U Iô¶æH ≥FÉ°ùdG ≥eQ ,Ék ` `YQÉ°üe ¿Éc º∏a ,√ó`` ©≤e ≈∏Y ¢ù∏L º`` K ,ôcGòàdG á`` ª«b ™`` aój ’ (¿ƒ`` L) Ωƒ«dG ‘ h,™bGƒdG ô`` eC’ÉH »°VQh ,¬æe Ék ` `aƒN ;≥FÉ°ùdG ¬`` °ûbÉæj‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ .™aódG ¢†aQh (¿ƒL) ó©°üa ,ó¡°ûŸG QôµJ ≥MÓdG (¿ƒL) Öcôj Ωƒj πc ,∫Gƒ`` æŸG Gòg ≈∏Y ∫É◊G ô`` ªà°SGh √òg QGôµJ ø`` e ÜÉÄàcÉH ≥`` FÉ°ùdG Ö«°UCÉa ,™`` aój ’h á`` ∏aÉ◊G πªëàj ó©j ⁄h ,ΩƒædG ≈∏Y IQó≤dG ó≤ah ,É¡d πM ¿hO ∞`` bGƒŸG ,ΩÉ°ùLC’G ∫É`` ªµd ÖjQóJ õ`` côe ¤EG Ωɪ°†f’G Qô`` ≤a ,ó`` jõŸG ¢ùØædG øY ´ÉaódG äÉ`` °VÉjQ ™«ªLh ,hOƒ÷Gh ¬«JGQɵdG º`` ∏©Jh ¢ùMCGh ,¿Éc ɪc π`` jõ¡dG ≥FÉ°ùdG ∂dP ó©j ⁄h ,∫É`` à≤dG ¿ƒæah .¬°ùØf øY ΩÉàdG ≈°VôdÉH ,á∏aÉ◊G ¤EG ºî°†dG (¿ƒ`` L) ó©°U ≥MÓdG ô`` ¡°ûdG ‘h ™aój ød :ìÉ°Uh ,É¡°ùØf á`` eQÉ°üdG √ô¶ædÉH ≥FÉ°ùdG ‘ ¥ó`` Mh ,áYô°ùH á∏aÉ◊G ≥FÉ°ùdG ∞bhCG ,IôcòàdG ᪫b (¿ƒL) º«YõdG (¿ƒL) ¿C’ ;¢TÉgófÉH (¿ƒL) Oôa !?’ ⁄h :¬¡Lh ‘ ñô`` °Uh .á∏aÉ◊G ܃côd ÊÉ› ∑GΰTG ¬jód ºî°†dG
 43. 43. 46 ᪵ëdGÉgOƒLh øe ócCÉJ á∏µ°ûe …CG πM ‘ ´hô°ûdG πÑb k !!Ó°UCG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬
 44. 44. 47 áÑ©∏dG ¥Ó◊G ¢`` ùª¡a ,á`` bÓ◊G π`` fi ¤EG Ò`` ¨°U ódh π`` NO .∂d âÑKCG ÉfCGh ô¶àfG ,⁄É©dG ‘ ódh ≈ÑZCG Gòg :¿ƒHõ∏d iOÉfh ,iôNC’G ó«dG ‘ Ék °ù∏a 25h ój ‘ Ék ªgQO ¥Ó◊G ™°Vh .≈°ûeh Ék °ù∏a 25 `dG ódƒdG òNCÉa ,Ú¨∏ÑŸG ¬«∏Y ¢VôYh ,ódƒdG πc ‘h ?Gk óHCG º∏©àj ’ ódƒdG Gòg :∂d πbCG ⁄CG :¥Ó◊G ∫Éb‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ .¬°ùØf ôeC’G Qôµj Iôe øe Ék LQÉN ó`` dƒdG πHÉb π`` ëŸG øe ¿ƒ`` HõdG êôN É`` eóæY ,¬æe Ωó≤àa ,ódƒdG ∫CÉ°ùj ¿CG IÒ◊G ¬à©aóa ,Ëôc ¢ùjB’G πfi !?ºgQódG òNCÉJ ’h ,Iôe πc Ék °ù∏a 25`dG òNCÉJ GPÉŸ :¬dCÉ°Sh »¡àæJ º`` gQódG ¬«a ò`` NBG …ò`` dG Ωƒ`` «dG ¿C’ :ó`` dƒdG ∫É`` b !áÑ©∏dG ᪵`ëdG k á``°Vƒ©ÑdÉa ,√ô¨``°U ≈``∏Y GÒ¨``°U ¿ô≤ëà``°ùJ ’ .ó°SC’G á∏≤e »eóJ
 45. 45. 48 »°üî°ûdG ´ÉÑ£f’GIóëàŸG äÉj’ƒdÉH É`` Jƒ°ùæe á©eÉL ‘ Ék eÉY ø`` jô°ûY πÑb‘ »eƒj πµ`` °ûH ¬eÉ©W ∫hÉ`` æàj ÜÓ£dG ó`` MCG ¿Éc á`` «µjôeC’G¢†©Hh ñÉÑ£dG ∞≤j ¿Éc ΩÉ©£dG ÊGƒ°U ∞∏Nh ,ÜÓ£dG ¬«aƒH nQÉ«àNGh ±ô`` ¨dG ≈∏Y ÜÓ£dG Ió`` YÉ°ùŸ ;¬«aƒÑdG ‘ Ú`` ∏eÉ©dG,º©£ŸG ‘ πª©J ,áàeõàe á∏eÉY É¡æ«M ¬gÉÑàfG âØ∏a ,¥ÉÑWC’G,Ék °†jCG ¬àgôc É`` ¡fCG ¢VÎaGh ,Iô`` ¶f ∫hCG øe É¡gôc ó`` b ¿Éch ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ .⪰üH RGõĪ°T’Gh â≤ŸG äGô¶f ¿’OÉÑàj Ék ªFGO ÉfÉch¿CG ’EG É`` ¡æe ¿Éc É`` ªa ,IOÉ`` M Iô¶æH É`` ¡≤eQ Ωƒ`` j äGPhâfCG πg :¬fPCG ‘ â°ùªgh ,¬°ü«ªb ábÉ«H ¬àµ°ùeh ,¬æe âHÎbG∂æë°U ‘ ¬∏ª– É`` ªa ,QòMG Gk PEG :â`` dÉ≤a ,º©f :∫Éb ?º`` ∏°ùe .܃àµe ƒg ɪc ô≤H º◊ ¢ù«dh ,ôjõæN º◊ ᪵ëdG »``°üî°ûdG ´ÉÑ£f’G øe ¢UÉî``°TC’G ≈∏Y ºµ◊G k k .CÉ£N ¿ƒµj Ée ÉÑdÉZ ádOC’G øe IOôéŸG ∞bGƒŸGh
 46. 46. 49 ø¶dG ¢†©H ô“Dƒe Qƒ°†◊ IƒYO Ú«µjôeC’G Ú«°SÉeƒ∏HódG óMCG ≈≤∏J ≈∏Y ¢ù«°SGƒ÷G Üô`` M ¬«a â`` fÉc â`` bh ‘ ,ƒ`` µ°Sƒe ‘ ‹hO ¬JQòM ∑Qƒjƒ«f QÉ`` £e ¬JQOɨe π`` Ñbh ,ÚÑfÉ÷G ÚH É`` gó°TCG ,¬«∏Y ¿ƒ°ù°ùéà«°S ¢`` ShôdG ¿CG øe ᫵jôeC’G á`` «LQÉÿG IQGRh .â°üæàdG Iõ¡LCÉH Å∏àÁ ÖfÉLC’ÉH ¢UÉN ¥óæa ‘ ¬fƒ©°†«°Sh‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ åëÑj CGó`` H ≈àM ,¥óæØdG ‘ ¬`` àaôZ πNO ¿EG É`` e Gò`` µgh á°Sƒ°SóŸG äÉ`` fƒahôµ«ŸGh ,á`` eƒYõŸG â`` °üæàdG Iõ`` ¡LCG ø`` Y πNGO ≈àMh πH ,»°SGôµdG πNGOh äÉѪ∏dG ¥ƒah äÉMƒ∏dG ∞`` ∏N ,∂dP øe A»`` °T OÉéjEG ø`` e ¢SCÉ«j OÉc Ú`` Mh ,¬`` °ùØf ¿ƒ`` Ø∏àdG Údhó›) Ú«fó©e Úµ∏°S OƒLh ßMÓa ,ô`` jô°ùdG â– ô¶f ø≤jCÉa ,á«Ñ°ûÿG á`` aô¨dG á«°VQCG ø`` e ¿GRÈj (ɪ¡°†©H ∫ƒ`` M ,ájƒb á°Tɪc ô°†MCG ¿CG ’CG ¬`` æe ¿Éc ɪa ,¬àdÉ°V ≈∏Y ÌY ¬`` fCG πÑb Ék «FÉ¡f É`` ¡©£b ºK ,¢†©H øY É¡°†©H ∑Ó`` °SC’G ∂Øj CGó`` Hh IQÉØ°U ™ª°S É`` e ¿ÉYô°S ¬æµdh ,ΩÉ`` æ«d √ô`` jô°S ¤EG ¬`` Lƒàj ¿CG ,»∏Ø°ùdG ≥HÉ£dG ø`` e Ék NGô°Uh OÉéæà°SG äGƒ`` °UCGh ,±É`` ©°SE’G Öàµe ‘ ∞XƒŸG ¬`` HÉLCÉa ,çóM ɪY ∫CÉ°ù«d ;á`` Yɪ°ùdG ™aôa πØ°SCG á≤∏©ŸG á`` ØéædG â£≤°S ,…ó`` «°S Éj ≥`` ∏≤J ’ :∫É`` Ñ≤à°S’G .»µ«é∏ÑdG ÜhóæŸG ¢SCGQ ≈∏Y ∂àaôZ
 47. 47. 50 ᪵ëdG kô``°üëj ¬fEG π``H ,§≤a É``ªKEG ¢``ù«d ø``¶dG ¢``†©H .ÅWÉNh ≥«°V √ÉŒG ‘ ÉfÒµØJ ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬
 48. 48. 51 πª©dG ¿É≤JEG Ö∏Wh ,áKÓãdG √AGQRh ∂`` ∏ŸG ≈Yóà°SG ΩÉjC’G ø`` e Ωƒj ‘ Ögòjh Ék °ù«c òNCÉj ¿CG ô`` jRh πc øe Ö∏W ,Ék ÑjôZ Gk ô`` eCG º`` ¡æe ∞∏àfl ø`` e ∂∏ª∏d ¢ù«µdG Gò`` g CÓ` `ª«d ;ô`` °ü≤dG ¿É`` à°ùH ¤EG ‘ óMCÉH Gƒæ«©à°ùj ’CG º`` ¡æe Ö∏W ɪc ,´hQõdGh QɪãdG äÉ`` Ñ«W øe AGQRƒdG Üô¨à°SG ,ôNBG óMCG ¤EG Éghóæ°ùj ’CGh ,᪡ŸG √ò`` g‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ,¿Éà°ùÑdG ¤EG ≥∏£fGh ,¬°ù«c º¡æe óMGh πc òNCGh ,∂∏ŸG Ö`` ∏W øe ™ªéa ,∂∏ŸG »°Vôj ¿CG ≈∏Y ¢UôM ó≤a ∫hC’G ôjRƒdG É`` eCÉa Ö«£dG Òîàj ¿Éch ,√OƒLCGh ∫ƒ°üëŸG π°†aCG ø`` e äGôªãdG πc .¢ù«µdG CÓe ≈àM QɪãdG øe ó«÷Gh ójôj ’ ∂`` ∏ŸG ¿CÉH Ék ©æà≤e ¿Éc ó`` ≤a ,ÊÉ`` ãdG ôjRƒdG É`` eCG ÚÑà«d ;QɪãdG ¢`` üëØj ød ¬fCGh ,¬`` °ùØæd É¡LÉàëj ’h ,QÉ`` ªãdG ôëàj ⁄h ,∫ɪgEGh π°ùµH QɪãdG ™ªéH ΩÉ≤a ,A…OôdG øe ó«÷G qn ÉeCG ,≥ØJG ɪثc QɪãdÉH ¢`` ù«µdG CÓe ≈àM ,ó°SÉØdG øe Ö`` «£dG ¢ù«µdG iƒàëà ºà¡j ±ƒ°S ∂∏ŸG ¿CG ó≤à©j º∏a ,ådÉãdG ô`` jRƒdG .QÉé°TC’G ¥GQhCGh ÜÉ°ûYC’Gh ¢ûFÉ°û◊ÉH ¢ù«µdG Óªa ,Ó°UCG C k ™e ,áKÓãdG AGQRƒdÉH ≈JDƒj ¿CG ∂∏ŸG ôeCG ≥MÓdG Ωƒ«dG ‘h ∂∏ŸG ôeCG ∂∏ŸÉH AGQRƒ`` dG ™ªàLG ɪ∏a ,Égƒ©ªL »`` àdG ¢SÉ«cC’G ,IóM ≈∏Y wπc ,ºgƒæé°ùjh áKÓãdG AGQRƒdG GhòNCÉj ¿CÉH Oƒæ÷G
 49. 49. 52øé°S ‘ ô¡°TCG áKÓK Ióe ¬©e …òdG ¢ù«µdG ™e º¡æe óMGh πc,ÜGô°ûdGh πcC’G º¡æY ™æÁ ¿CGh ,óMCG ¬«a º¡«dEG π°üj ’ ó`` «©HÉ¡©ªL »àdG QÉ`` ªãdG äÉÑ«W øe πcCÉj òNCÉa ∫hC’G ô`` jRƒdG É`` eCÉa¢TÉY ó≤a ÊÉ`` ãdG ôjRƒdG ÉeCGh ,á`` KÓãdG ô¡°TC’G â°†≤fG ≈`` àM§≤a í∏°U Ée ≈∏Y Gk óªà©e ,á∏«M á∏bh ≥«°V ‘ áKÓãdG Qƒ`` ¡°ûdGπÑb Ék YƒL äÉe ó≤a ådÉãdG ôjRƒdG ÉeCG ,É¡©ªL »àdG QɪãdG ø`` e .∫hC’G ô¡°ûdG »°†≤æj ¿CG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ᪵ëdG ¿Éà``°ùH ‘ ¿B’G âfCÉa ?âfCG ´ƒf …CG øe ∂``°ùØf ∫CÉ``°SG hCG ,á``Ñ«£dG ∫ɪYC’G ø``e ™``ªŒ ¿CG á``jôM ∂``d ,É``«fódG k ¿CG ∑ƒ∏ŸG ∂∏e ôeCÉj ÉeóæY GóZ øµdh ,áã«ÑÿG ∫ɪYC’G ,∑óMh º∏¶ŸG ≥«°†dG øé°ùdG ∂dP ‘ ,∑Èb ‘ øé°ùJ »àdG ∫É``ªYC’G äÉÑ«W Ò``Z ∂©Øæj ±ƒ``°S ó≤à©J GPÉ``ªa .É«fódG ∂JÉ«M ‘ ɡ੪L k ‘ GóZ π©Øæ``°S GPÉe :Qô≤fh Éæ``°ùØfCG ™e ¿B’G ∞``≤f k èFÉàf ¬``©Ñàj ,πª©dG ¿É``≤JEG ¿CG É``ªFGO ô``còJh ?Éææé``°S ¬«YGhO â``fÉc É``ª¡e ∂∏ªY ¿É``≤JEÉH ∂``«∏Y Gò``d ;á``©FGQ GPEG Öëj ˆG ¿EG{ : ˆG ∫ƒ``°SQ ∫Éb ó≤a , ¬HÉÑ``°SCGh k .z¬æ≤àj ¿CG ÓªY ºcóMCG πªY
 50. 50. 53 ìÉéædG á≤HÉ°ùe ‘ ∑QÉ°T ɪ∏c ,IõFÉL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ´QGõe Oƒnq ©J ÜÉÑ°SCG ‘ ¬°ûbÉfh ,»Øë°U ¬∏HÉb ΩÉjC’G óMCG ‘h ,ájƒæ°ùdG IQòdG IQòdG QhòH ∫OÉÑàj ´QGõŸG ¿CG »Øë°üdG º∏Y ó≤a ,ΩÉY πc √Rƒa âfCGh ,∂fGÒ÷ Ió«÷G QhòÑdG »£©J ∞«c :¬dCÉ°ùa ,¬fGÒL ™e ?á≤HÉ°ùŸG ‘ ∂fƒ°ùaÉæ«°S º¡fCG º∏©J‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ܃ÑM πª– í`` jôdG ¿CG ,…ó`` «°S Éj º`` ∏©J ’CG :´QGõ`` ŸG OQ q ÊGÒL ´Qõj Éeóæ©a ?ô`` NBG ¤EG π≤M øe É`` ¡H »≤∏Jh ,ìÉ`` ≤∏dG ≈∏Y AGƒ`` ¡dG ‘ IôKÉæàŸG ìÉ`` ≤∏dG ܃`` ÑM ô`` KDƒà°S á`` ÄjOQ Gk Qhò`` H »£YCG ¿CG ó`` H Óa Gk ó«L ’ƒ°üfi ójQCG â`` æc GPEÉa ,‹ƒ`` °üfi k .QhòÑdG ´GƒfCG π°†aCG ÊGÒL ∞«c Gk ó«L ∑Qój ,Òãc É«fódG √òg ‘ √ÒZh ´QGõŸG Gò`` g ’EG Gk ó«L ’ƒ°üfi è`` àæj ø∏a ,IÉ«◊G √òg ‘ AÉ`` «°TC’G π`` YÉØàJ k .ó«L ∫ƒ°üfi êÉàfEG ≈∏Y ¬fGÒL óYÉ°S GPEG ᪵ëdG øªa ,IóYÉ≤dG √òg ≥Ñ£æJ IÉ«◊G »MÉæe πc ‘ ≈∏Y øjôNB’G óYÉ°ùj ¿CG ¬«∏©a ΩÓ°S ‘ ¢û«©dG ójôj ,IOÉ©``°S ‘ ¢û«©dG ójôj ø``e ≈∏Yh ,ΩÓ``°S ‘ ¢``û«©dG ;IOÉ©``°S ‘ ¢û«©dG ≈∏Y ø``jôNB’G óYÉ``°ùj ¿CG ¬``«∏©a .πµdG IOÉ©°ùH á£ÑJôe OôØdG IOÉ©°S ¿C’
 51. 51. 54 CGƒ°SC’Gh Å«°ùdG,ôjô°ùdG ≈∏Y á`` dÉ°SQ äóLƒa ,É¡àæHG á`` aôZ ΩC’G â`` ∏NO :»JB’Éc ádÉ°SôdG ¿ƒª°†e ¿Éc ,ÚàØŒôe øjó«H É¡JCGôb»æfCÉH ∑È`` NGC ,ø`` jójó°T ∞°SCGh Ωó`` æH ,á`` Ñ«Ñ◊G »`` eCG,»≤«≤◊G Ö◊G ¬©e äóLh ó≤a ,ó`` jó÷G »≤jó°U ™e âHôg¬«fPCG ‘ É¡©°†j »`` àdG •GôbC’G øe º`` ZôdÉH ,GvóL ∞«£d ƒ`` gh ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬,IÒѵdG ¬àLGQOh ¬`` ª°ùL ≈∏Y IÒãµdG º`` °TƒdG ∫ɵ°TCGh ¬`` ØfCGhÉæfEG :‹ ∫ƒ≤j ƒgh ,π`` eÉM Ék °†jCG ÉfCÉa ,»eCG Éj §≤a Gòg ¢`` ù«dhÉk ©e ¢û«©æ°S ÉæfCG ƒg Qôb ɪc ,IÉ«◊G ‘ GvóL øjó«©°S ¿ƒ`` µæ°SóMCG Gògh ,»`` ©e O’hC’G øe ÒãµdG ÜÉ`` ‚GE ójôjh ,á`` HɨdG ‘πLCG øe ¬YQõæ°Sh ,…PDƒj ’ ¢û«°û◊G ¿CG ÊÈNCG ó≤d ,»eÓMCGøëæa ,»eCG Éj »æĪWG ,ÚjÉcƒµdG Éæfhó¡«°S øjòdG É`` æFÉbó°UCG≥ëà°ùj ƒ¡a ,»Ñ«ÑM πLCG øe RójEÓd AGhO Aɪ∏©dG óéj ¿CG ƒYóf∞«c º∏YCGh ,áæ°S Iô°ûY ¢ùªN ¿B’G …ôªY ÉfCÉa ,»≤∏≤J ’ ,»eCG .∑OÉØMCG ≈∏Y ‘ô©ààd ;∑QhRCÉ°S Ée Ωƒj ‘ ,»°ùØæH »æàYCGá°ü∏îŸG ∂àæHG :á«JB’G á¶MÓŸG É¡eC’ âæÑdG âÑàc ádÉ°SôdG ôNBG ‘
 52. 52. 56 IÒ¨°üdG IÓ≤ŸG¿Éch ,I̵H ¬JQÉæ°üH ≥∏©j ∂ª°ùdG ¿Éc Gk OÉ«°U ¿CG ihô`` j¬æe GƒWÉ°ûà°SG Ωƒj äGPh ,øjOÉ«°üdG ¬FÓeR ÚH ó°ùM ™°Vƒeᵪ°ùdÉH ßØàëj ®ƒ¶ëŸG OÉ«°üdG ¿CG Gƒ¶M’ É`` eóæY ,Ék Ñ°†ZGƒNô°U ÉgóæY ,ôëÑdG ¤EG IÒѵdG ᵪ°ùdG ™Lôjh ,IÒ`` ¨°üdG!?ÒѵdG ∂ª°ùdG »eôJ GPÉŸ !?¿ƒæ› âfCG πg !?π©ØJ GPÉe :¬«a .IÒ¨°U IÓ≤e ∂∏eCG ÊC’ :OÉ«°üdG º¡HÉLCG ÉgóæY ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ᪵ëdG øëf ∞``°SCÓd øµd ,á``°ü≤dG √ò``g ¥ó``°üf ’ ó``b QɵaC’G »eôf PEG ,OÉ«``°üdG Gòg ¬∏©a Ée Ωƒ``j πc π©Øf á浪ŸG ä’É``ªàM’Gh á``©FGôdG ΩÓ``MC’Gh IÒ``ѵdG Éædƒ≤Y ø``e ÈcCG É``¡fCG ≈∏Y É``fQƒ¡X ∞``∏N É``æMÉéæd .OÉ«°üdG ∂dP IÓ≤e »g ɪc ,ÉæJÉ«fɵeEGh ,…OÉŸG ìÉéædG ≈``∏Y §≤a ≥Ñ£æj ’ ô``eC’G Gòg ,᫪gCG Ì``cCG ≥``WÉæe ≈``∏Y ≥Ñ£æj ¬``fCG ó``≤àYCG π``H ¿ƒµf ¿CGh ,™``bƒàf ɇ ÌcCG Öëf ¿CG ™«£à``°ùf ø``ëæa πªLCG πµ°ûH ÉæJÉ«M ¢û«©f ¿CGh ,¬«∏Y øëf ɇ ó©°SCG .¬H øeDƒJ Ée âfCÉa ,π«îàf ɇ á«∏YÉa ÌcCGh
 53. 53. 57 á∏µ°ûŸG QÉ≤àMG øe iƒµ°T RQƒ`` Jƒe ∫GÔL ácô°ûH ∑É`` «àfƒH áÑ©°T â`` ≤∏J :»JCÉj Ée É¡°üf ,É¡FÓªY óMCG ’ ÉfCGh ,º`` µ«dEG É`` ¡«a ÖàcCG »`` àdG á«fÉãdG Iô`` ŸG »`` g √ò`` g ,ÉæJô°SCG ‘ Gk ó`` «∏≤J Éæjód ¿CG ™bGƒdG ø`` µdh ,OôdG Ωó©d º`` µeƒdCG ´ƒf øµd .á∏«d πc AÉ`` °û©dG ó©H á«∏ëà∏d Ëôc ¢`` ùjB’G ∫hÉæJ ƒ`` gh‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ OGôaCG ÚH âjƒ°üJ çó`` ëj å«M ,á∏«d πc ∞∏àîj Ëô`` c ¢ùjB’G ,á∏«d πc ‘ ¬dhÉæàæ°S …òdG Ëôc ¢ùjB’G ´ƒf ≈∏Y Ék «eƒj Iô`` °SC’G ∑É«àfƒH IQÉ«°S AGô`` °ûH Gk ôNDƒe âªb ó≤a ,á∏µ°ûŸG øªµe É`` ægh »JÓMQ â`` ëÑ°UCG Ú◊G ∂`` dP òæeh ,º`` µàcô°T ø`` e Ió`` jóL ó≤a ,á∏µ°ûe πã“ Ëô`` c ¢ùjB’G AGô°ûd äÉæjƒªàdG ¤EG á`` «eƒ«dG IQÉ«°ù∏d OƒYCGh ,É«∏«fÉa Ëôc ¢ùjBG …ΰTCG ÉeóæY »æfCG â`` ¶M’ ¢ùjBG ´ƒf …CG âjΰTG GPEG ÉeCG ,IQÉ«°ùdG QhóJ ’h ,∑ôëŸG πª©j ’ ʃbó°Uh ,GvóL ájOÉY IQƒ`` °üH QhóJ IQÉ«°ùdG ¿EÉa ,ôNBG Ëô`` c .∫ƒbCG ɪ«a OÉL ÉfCG q π°SQCG á`` dÉ°SôdG √òg ∑É`` «àfƒH ácô°T ¢`` ù«FQ CGôb É`` eóæY ÖMÉ°U OGQCÉa ,IQÉ«°ùdG ÖMÉ°U ∫õ`` æŸ áfÉ«°üdG »°Sóæ¡e óMCG ¢ùjB’G AGô°ûd √òNCÉa ,¬àjGhQ ¥ó°U ¢Só桪∏d âÑãj ¿CG IQÉ`` «°ùdG Qój ⁄ IQÉ«°ù∏d GOÉY ÉeóæYh ,É«∏«fÉa Ëôc ¢ùjBG iΰTGh Ëô`` c
 54. 54. 58áHôéàdG √òg QGôµJ Qô`` bh ,áfÉ«°üdG ¢Sóæ¡e Öé©J ,É`` ¡côfi,∞∏àfl Ëôc ¢`` ùjBG ´ƒf QÉàîj ¿Éc á`` ∏«d πc ‘h ,∫É`` «d çÓ`` K m´ƒf …CG AGô°T ó`` ©H ájOÉY IQƒ°üH QhóJ IQÉ«°ùdG â`` fÉc π`` ©ØdÉHh .É«∏«fÉØdG ´ƒf ’EG ,Ëôc ¢ùjB’G øeÉe ≥jó°üJ ¢`` †aQh ,∂dP øe á`` fÉ«°üdG ¢Sóæ¡e Ö`` é©JQGôµJ ‘ CGóHh ,∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ≥£æª∏d ±Éæe ¬fC’ ;√Gô`` j máaÉ°ùª∏d á≤«bO äɶMÓe π«é°ùJ ™e Ék «eƒj äÉæjƒªà∏d á`` ∏MôdG ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ôÁ »àdG ´QGƒ°ûdGh ,¬©£≤j …ò`` dG øeõdGh ,Ék «eƒj É¡©£≤j »àdGπch ,É¡H Ò°ùJ »`` àdG áYô°ùdGh ,IQÉ«°ùdÉH Oƒ`` bƒdG ᫪ch ,É`` ¡æeäÉfÉ«ÑdG π`` «∏– ó©Hh .äÉæjƒªàdG ¤EG á`` ∏MôdÉH ≥∏©àJ á`` eƒ∏©eÉk àbh ¥ô¨à°ùj É`` «∏«fÉØdG Ëôc ¢ùjBG AGô`` °T ¿CG óLh É¡©ªL »`` àdG™«H º°ùb ¿C’ ∂dPh ;Ëôc ¢ùjB’G øe ôNBG ´ƒf …CG AGô°T øe πbCGôHƒ°ùdG áeó≤e ≈a ™≤j âcQÉe ôHƒ°ùdG ≈a É«∏«fÉØdG Ëô`` c ¢ùjBG´ƒædG »g É«∏«fÉØdG ¿C’ ;¬`` æe IÒÑc äÉ«ªc óLƒJ ɪc ,â`` cQÉe .øFÉHõ∏d π°†ØŸGh »Ñ©°ûdGá¡÷G ≈a ™`` ≤àa ,iôNC’G Ëô`` c ¢ùjB’G ´Gƒ`` fCG »`` bÉH É`` eCG‘ ∫ƒWCG Ék àbh ¥ô`` ¨à°ùJ ºK øeh ,âcQÉe ô`` Hƒ°ùdG øe á`` «Ø∏ÿG¿CG »gh ,á`` ∏µ°ûŸG πM øe áfÉ«°üdG ¢`` Sóæ¡e ÜÎbG ,É`` ¡FGô°T,IÒ°üb Ióe É¡côfi ∞`` bƒJ ó©H iôNCG Iôe QhóJ ’ IQÉ`` «°ùdG´ƒ°VƒŸG ¿CG …CG ,É«∏«fÉØdG Ëôc ¢`` ùjBG AGô°T óæY çóëj Ée ƒ`` gh
 55. 55. 59 ¢ùjB’G ´ƒ`` æH ¢ù«dh ,∑ôëŸG É`` ¡«a íjΰùj »`` àdG IóŸÉH ≥`` ∏©àe ∑ôfi ¿CG »`` gh ,É`` ¡∏Mh á`` ∏µ°ûª∏d ¢`` Sóæ¡ŸG π`` °UƒJh ,Ëô`` c Iôe ¬∏ªY …ODƒj ¿CG ™«£à°ùj ≈`` àM ,OÈ«d ;Ék àbh êÉàëj IQÉ`` «°ùdG AGô°T óæY çóëj ’ Ée ƒgh ,IQÉ«°ùdG 𫨰ûJ IOÉYEG óæY iô`` NCG ‘É°VE’G âbƒdG øµd ,âbƒdG ô°ü≤d Gk ô¶f ;É`` «∏«fÉØdG Ëôc ¢ùjBG iôNCG äÉ¡µf ≈∏Y ∫ƒ`` °üë∏d IQÉ«°ùdG ÖMÉ°U ¬`` bô¨à°ùj …òdG .AóÑ∏d á«aÉc Ióe ∑ôëŸG ójÈàH íª°S Ëôc ¢ùjB’G øe‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ᪵ëdG k ó¡÷G øe π«∏≤Ña ,hóÑJ ɪc â°ù«d ÉÑdÉZ QƒeC’G í``°†àJ ±ƒ``°S »ª∏©dG π«∏ëàdG øe A»``°T ™e ,âbƒdGh .π°†aCG πµ°ûH IQƒ°üdG
 56. 56. 60 √É«ŸG ôÄHh ¿É°ü◊GÉ¡æµdh ,á≤«ªY √É`` «e ôÄH ‘ ÚYQGõŸG ó`` MCG ¿É°üM ™`` bhôKCG øe ⁄C’G ø`` e ójó°ûdG Aɵ`` ÑdÉH ¿É°ü◊G ¢`` û¡LCGh ,á`` aÉLÉ¡dÓN ´QGõ`` ŸG ¿Éc ,äÉYÉ°S Ió`` Y Gòµg ô`` ªà°SGh ,•ƒ`` ≤°ùdG ?¿É°ü◊G ó«©à°ù«°S ∞«c ôµØjh ,∞bƒŸG åëÑj kób ¿É°ü◊G ¿CÉH ¬°ùØf ™æ≤jo »c ÓjƒW ôeC’G ¥ô¨à°ùj ⁄h ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ kAGô°T áØ∏µJ øe ÜÎ`` ≤J ¬LGôîà°SG áØ∏µJ ¿CGh ,GRƒéY í`` Ñ°UCG,πjƒW øeR òæe áaÉL ô`` ÄÑdG ¿CG ÖfÉL ¤EG Gòg ,ôNBG ¿É`` °üM .πµ°T …CÉH É¡eOQ ¤EG êÉà–h‘ ¬JóYÉ°ùe º¡æe Ö∏Wh ,¬`` fGÒL ´QGõŸG iOÉf ,GòµghôÄÑdG øe ¢ü∏îàdG :óMGh ¿BG ‘ Ú`` à∏µ°ûe πëj »c ;ô`` ÄÑdG ΩOQ∞jQGƒ÷Gh ∫hÉ`` ©ŸÉH ™`` «ª÷G CGóHh .¿É`` °ü◊G øaOh á`` aÉ÷G,ôeC’G ÇOÉH ‘ .ô`` ÄÑdG ‘ É¡FÉ≤dEGh äÉjÉØædGh áHôJC’G ™`` ªL ‘䃰üH π¡°üj ò`` NCG å«M ,…ôéj Ée á`` ≤«≤M ¿É`` °ü◊G ∑QOCG¢ûgófG âbƒdG øe π«∏b ó©Hh .IóéædG Ö`` ∏Wh ⁄C’G √Dƒ∏Á ,∫ÉY m .ICÉéa ¿É°ü◊G 䃰U ´É£≤f’ ™«ª÷GπNGO ¤EG ´QGõ`` ŸG ô¶f ∞jQGƒ÷G øe π«∏b Oó`` Y ó`` ©H PEG k!√ô¡X õ¡H ’ƒ¨°ûe ¿É°ü◊G óLh ó≤a ,√BGQ ÉŸ ≥©°U óbh ,ôÄÑdG
 57. 57. 61 ™ØJôjh ,¢VQC’G ≈∏Y √QhóH É¡«eôj áHôJC’G ¬`` «∏Y â£≤°S ɪ∏µa .≈∏YC’ IóMGh Iƒ£N QGó≤à ƒg ,ôÄÑdG πNGO ¤EG ñÉ°ShC’G »≤∏j πµdG ,∫É◊G ôªà°SG Gòµgh ,¢VQC’G ≈∏Y §≤°ùàa ,√ô`` ¡X õ¡«a ,¿É°ü◊G ô¡X ≈∏Y ™`` ≤àa AπŸ áeRÓdG Ió`` ŸG ó©Hh .≈∏YCG ¤EG Iƒ£N Iƒ`` £N ™ØJôj å`` «M IõØb õØb å`` «M ,¢VQC’G í`` £°S øe ¿É°ü◊G ÜÎ`` bG ,ô`` ÄÑdG .ΩÓ°ùH ¢VQC’G í£°S ¤EG É¡H π°Uh ᣫ°ùH‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ᪵ëdG »µ∏a ,∂``«∏Y É¡dÉ≤KCGh É``¡YÉLhCÉH IÉ``«◊G »``≤∏J k ≈àM ;¿É``°ü◊G π©a Ée π``ãà ∂«∏Y ,ÉØ«``°üM ¿ƒ``µJ áÑ≤Y ádõæà »g Éæ∏HÉ≤J á∏µ``°ûe πµa ,É¡«∏Y Ö∏¨àJ âª∏©J ó≤d ,≥∏≤J Óa ,ÉæJÉ«M ≥jôW ‘ IÌY ôéMh ¢†ØæJ ¿CÉH äÓµ``°ûŸG QÉHBG ≥ªYCG øe ƒéæJ ∞«c ƒ``à∏d Iƒ£N ∂``dòH ™ØJôJh ,∑ô``¡X ø``Y äÓµ``°ûŸG √ò``g .≈∏YC’ IóMGh
 58. 58. 62 ¿É≤JE’GÜÉë°UCG ΩÉ≤a ,É¡côfi π`` £©J IÒÑc áæ«Ø°S ∑É`` æg ¿ÉcGk ÒÑN Ghô`` °†MCG ,Égƒë∏°üj »`` µd ;AGÈN QÉ`` °†MEÉH á`` æ«Ø°ùdGGƒYóà°SÉa ,á∏©dG »g Ée ±ô©jo ⁄h ,IóFÉa ¿hO øµd ,ôNB’G Ö≤YáÑ«≤M ¬©e ô°†MCG ,øØ°ùdG ìÓ°UEG ‘ √ôªY ≈°†b Gk RƒéY ÓLQ k∑ôëŸG ¤EG ÖgPh π°Uh ÚMh ,äGhOC’Gh Oó`` ©dÉH áÄ«∏e IÒÑcøe ¿ÉæKG ∑É`` æg ¿Éch ,πØ°SCG ¤EG ≈`` ∏YCG ø`` e ábóH ¬`` °üëØàj ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬¿CG ¿É«æªàjh ,¬fÉÑbGôjh Rƒé©dG πLôdG ¿É©HÉàj áæ«Ø°ùdG ∑Ó`` e .πª©∏d áæ«Ø°ùdG Oƒ©J »µd ;á∏©dG Éaô©jÖgP ,∑ôëŸG ¢üëØJ ø`` e Rƒé©dG πLôdG ≈¡àfG ¿CG ó`` ©H≈∏Y Ahó¡H ¥ô£j CGóHh ,IÒ¨°U ábô£e êôNCGh ,Oó©dG áÑ«≤M ¤EG,πª©∏d ∑ôëŸG OÉY ≈àM äɶ◊ ’EG »g Éeh ,∑ôëŸG øe Aõ`` L∑ôëŸG íÑ°UCGh ,É¡fɵe ¤EG ábô£ŸG OÉYCGh ,Rƒé©dG Égó©H ΩÉ`` bøe IQƒJÉa áæ«Ø°ùdG ∑Ó`` e º∏à°SG ´ƒÑ°SCG ó©H .ó«L πµ°ûH π`` ª©jGòg Ée :∑ÓŸG ñô°U ,ìÓ°UE’G ᪫b ∫ÉjQ ±’BG Iô°û©H Rƒ`` é©dGGƒ∏°SQCÉa ,᪫≤dG √òg ≥ëà°ùj Ék Ä«°T πª©j ⁄ Rƒé©dG Gòg !?≠`` ∏ÑŸG .ìÓ°UE’G ∞«dɵàH á∏°üØe IQƒJÉa ¬æe ¿ƒÑ∏£j ádÉ°SQ ¬dπLôdG π°SQCG ?º`` ¡«∏Y Oô`` dG ¿Éc ∞«ch ?¿ƒ`` ©bƒàJ GPÉ`` e¥ô£dG :∞`` «dɵàdG π`` «°UÉØJ É`` ¡«a Öàc IQƒ`` JÉa º`` ¡d Rƒ`` é©dG
 59. 59. 63 áÄe ™°ùJh ±’BG á©°ùJ) ¥ô£J øjCG áaô©e ,(¿GQ’hO) ábô£ŸÉH !(Gk Q’hO ¿ƒ©°ùJh á«fɪKh ᪵ëdG õ«ªàfh ,¬``æ≤àf Ée ƒg IÉ``«◊G ‘ A»``°T πc ø``ªK .§≤a ¬∏ª©f Ée ’ ,¬«a‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬
 60. 60. 64 áMQÉ°üŸG πµjÉe É¡LhR π°Uh ÉeóæY Gk OQÉH Ék °TO äòNCG ób GQÉ°S âfÉc ∫ƒNO ó©Hh ,Ék °TO òNB’ πNOCG ±ƒ°S :É¡d ∫É≤a ,êQÉÿG øe ,Égô©°T ∞ØŒ GQÉ°S ¬àLhR âfÉc ɪ«ah ,Ωɪëà°SÓd πµjÉe ɪgQÉL äóLh ÜÉÑdG âëàa ÉeóæYh ,¿ôj ÜÉÑdG ¢SôéH GPEG ¤EG ô¶æj ¿Éc ¢SÉeƒJ øµdh ?ójôJ GPÉe :¬àdCÉ°ùa ,¢SÉeƒJ ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ÜhôdG …óJôJ ∫GõJ’ »gh ,É¡eGƒbh É¡dɪL øe á°ûgóH GQÉ°S,GQÉ°S Éj ∂d ¢VôY …ód :¢SÉeƒJ ∫Éb ÉgóæY ,Ωɪëà°S’G ó©H »ëàØJ ¿CG πHÉ≤e Q’hO ∞dCG ∂«£YCÉ°S :∫Éb ?ƒg Éeh :âdÉb ?§≤a π«ª÷G ∑ó°ùL iQC’ ;ÜhôdGá¶◊ πHÉ≤e Q’hO ∞`` dGC :É`` ¡°ùØæd âdÉbh ,GQÉ`` °S äô`` µaÉfCG Ék æ°ùM :¬d âdÉ≤a ,ô¨e ¢VôY ¬fEG Ék ` `æ°ùM ,»ª°ùL É¡«a iôj m,ájQÉY »gh ,™FGôdG Égó°ùL iÒd ;ÜhôdG ¬d âØ°ûch ,á≤aGƒe¢SÉeƒJ πeCÉJ ÉeóæY ,øJÉØdG Égó°ùL π∏ÑJ âdGRÉe AÉŸG äGô£bh∫ÉM ¤EG ÖgPh ,Q’hO ∞`` dC’G É`` gÉ£YCGh ,πgòŸG ô`` ¶æŸG Gòg¬∏HÉ≤e ™aóJ ⁄ …òdG ≠∏ÑŸG Gò¡H áMôa »gh GQÉ°S â∏NO ,¬∏«Ñ°Søe πµjÉe É¡LhR êô`` N ÉeóæYh ,Égó°ù÷ IôHÉY Iô`` ¶f iƒ°S ?ÜÉÑdG ¥ô£j ¿Éc øe :É¡dCÉ°S Ωɪ◊G
 61. 61. 65 Q’hO ∞dC’G ô°†MCG πgh :∫É≤a ,¢SÉeƒJ ÉfQÉL ¬fEG :âdÉ≤a ,á°ûgódG øe É¡ªa GQÉ`` °S âëàa ?Úeƒj πÑb ¬d É¡à«£YCG »`` àdG ,Q’hO ∞dCG ÊÉ£YCG ó≤d ,º`` ©f :â∏ªcCGh !?Q’hO ∞dC’G :â`` dÉbh ¢SÉeƒJ ¿CG âª∏Yh ,≠`` ∏ÑŸG É¡LhR »£©J »`` gh ,É¡°SCGQ â`` °ùµfh πeCÉJ ¿CG ó©H Q’hO ∞`` d’G OÉYCG ¿CÉH ,Ék eÎfi Ék ` `Ñ∏≤e É¡«a π`` ªY C .É¡æJÉØe‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ᪵ëdG AÉcô``°ûdG ÚH áMQÉ``°üŸG ¿É``«MC’G øe Ò``ãc ‘ .áMOÉa ôFÉ°ùN ‘ ´ƒbƒdG º¡ÑæŒ
 62. 62. 66 π°SÓ°ùdG ó«b køe Ó«a ¿CG ¿Gƒ`` «◊G ≥`` FGóM ió`` MEG QGhR ó`` MCG ß`` M’ q¬eób ∫ƒM ∞∏jo ,Ò¨°U πÑM ᣰSGƒH §HQ ób áªî°†dG á`` ∏«ØdG oøe ¿Éc !¢UÉØbCG ’h á`` ªî°V π°SÓ°S ∑É`` æg ¢ù«∏a ,á`` «eÉeC’G√ó«b øe Qô`` ëàj ¿CG ádƒ¡°ùH ™«£à°ùj π`` «ØdG ¿CG Gvó` `L ßMÓŸGógÉ°T !∂dP ≈`` ∏Y Ωó≤j ’ Ée Ö`` Ñ°ùd ¬æµd ,AÉ`` °ûj â`` bh …CG ‘ np√òg ∞≤J ⁄ :¬`` dCÉ°Sh ,¬æe Üô`` ≤dÉH π«ØdG ÜQóe ô`` FGõdG Gò`` g ‫ﻓﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ‬ ?Üô¡∏d ádhÉfi …CÉH Ωƒ≤J ’h ,É¡fɵe áªî°†dG äÉfGƒ«◊GäÉfGƒ«◊G √ò`` g â`` fÉc ɪæ«M ,Ék ` `æ°ùM :ÜQó`` ŸG ÜÉ`` LCG¬«∏Y »g É`` ‡ ÒãµH ô¨°UCG â`` fÉch ,IO’ƒdG á`` ãjóM á`` ªî°†dG;¬°ùØf ‹É`` ◊G ó«≤dG º`` éM ‘ Gk ó«b É`` ¡d Ωó`` îà°ùf É`` æc ,¿B’G,Égó««≤àd á«aÉc ôª©dG ∂dP ‘ Oƒ«≤dG √òg âfÉch .¬H É¡£HÔd∂a ≈∏Y IQOÉb ÒZ ∫GõJ ’ É¡fCG Ió≤à©e äÉfGƒ«◊G √òg È`` µJh∫Gõj ’ πÑ◊G ¿CG OÉ`` ≤àYG ≈∏Y π¶J πH ,É¡æe Qô`` ëàdGh Oƒ`` «≤dG .¬æe QôëàJ ¿CG Gk óHCG ∫hÉ– ’ »g ∂dòdh ;Égó«≤jäÉfGƒ«◊G √ò¡a .GvóL Ék °ûgóæe âæc :ôFGõdG ∂dP ∫ƒ≤«aQôëàJ ¿CG ádƒ¡°ùH ™«£à°ùJ á∏FÉg ¿GRhCG ™`` aôd Iƒ≤dG ∂∏“ »`` àdG .É¡fɵe â«≤Ña ,™«£à°ùJ ød É¡fCG äó≤àYG É¡æµd ,ÉgOƒ«b øe
 63. 63. 67 ᪵ëdG k IÉ``«◊G ‘ ¿ƒ``°†Á ,É``°†jCG π``«ØdÉc É``æe Ò``ãµdG hCG ,õéæf ¿CG ™«£à``°ùf ’ ÉæfCG ÉgOÉØe ,áYÉæ≤H Ú≤∏©e k ¿hõLÉY ÉæfCG ó≤à©f ÉæfC’ ,ádƒ¡°ùH ∂dPh ,ÉÄ«``°T Ò¨f ∫hÉM .í∏Øf ⁄h ,Ωƒ``j äGP ÉædhÉM ÉæfCG hCG ,∂``dP øY k .A»°T ’ ƒg π«ëà°ùŸÉa ,ÉÄ«°T ™æ°üJ ¿CG‫إﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ‬

×