Bondia.cat 30/05/2013

215 views
136 views

Published on

TITULAR: La meitat de les parelles de fet són un frau per obtenir la residència
FOTO: 2.000 persones a l’adéu de Juanjo

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 30/05/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:30 DE MAIG DEL 2013ElBarças’emportalaCopaCatalunyaRAMON GABRIEL (DEFOTO)p. 11PUBLICITATLacampanyaforestald’enguanynomésdurarà2mesosperlesplugesprimaveralsp. 06NÚMERO 1.764 ANY 8PremiPríncepd’Astúriesamb‘sabor’aAlmacellesLameitatdelesparellesdefetsónunfrauperobtenirlaresidència2.000 persones a l’adéu de JuanjoComiat multitudinari a l’alpinista lleidatà mort a l’HimàlaiaLAURA CORTÉS (ACN)p. 03 i Edit. 04p. 11L’Estat denega un 55% de les sol·licituds per aquestes unionsL’Espanyol s’avançà al marcador gràcies a Simao,però el Barça, que va posar el joc i les ocasions,va empatar a un minut del final per mitjà de Cesc.A la tanda de penals el Barça va ser més efectiu.El Premi Príncepd’Astúries d’Investi-gació recau sobreels descobridors delBossó de Higgs ientre l’equip gua-nyador hi ha la cate-dràtica almacellencaTeresa Rodrigo.Càritasatén16.171famíliesl’anypassatiavisadelperillquelapobresaesperpetuïp. 05p. 06
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hPrat. Bruc, 30 (Cappont)Puigpinós. Humbert Torres, 23De 22.00 a 09.00 hManso. Passeig de Ronda, 43FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hBaquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)Isanta. Alcalde Porqueras, 76De 22.00 a 09.00 hMontegut. Passeig de Ronda, 93AL·LÈRGIESParietària 3 =Gramínies 4 =Olivera 3 ABlets 4 =Faig 1 =Freixe 0 =Melcoratge 0 =Palmeres 0 =Pi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alzina 3 =Salze 0 =Xiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 27 de maig al 2 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaNeuiplujaalPirineuisolalaPlana,peròlestemperaturesnopugenEstem pràcticament al mes de juny, però eltemps que ens fa dia rere dia sembla méspropi de l’inici de la primavera que no pasd’ara, quan queden tres setmanes per entrara l’estiu. Al Pirineu hi plourà de nou i en lescotes més altes, fins i tot nevarà, mentre quea la Plana de Lleida el sol anirà guanyantprotagonisme. Tot i això, les temperaturescontinuen sense pujar i a la zona de Lleida lesmàximes oscilaran entre els 18 i els 23 graus.06.48 h21.37hLluna plenawww.bondia.catmeteo@bondia.catDIVENDRES DISSABTEhttp://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201303AVUILapoliciacreuunfrauel55%delesparellesdefetconstituïdesel2012L’Estat en denega un centenar a Lleida en considerar que l’objectiu era obtenir el permís de residènciaREDACCIÓ. LLEIDAL’Estat va denegar a les comar-quesdeLleidadurantel2012un55% de les parelles de fet endetectar que es tractava d’unaunió fraudulenta per obtenir unpermísderesidènciadefamiliarcomunitari. En concret, de les183 sol·licituds rebudes durantl’any passat, els organismescompetentsenvandenegar100.Lasubdelegadadelgoverndel’EstataLleida,InmaManso,haatribuït aquesta dada al fet quedes del 2010 ja no és necessariquelesparellesdefethagind’es-tar inscrites al registre civil sinóquepodenfer-hoalregistred’unajuntament.Representants de la policiadel’Estat,delaInspecciódeTre-ball, de la Seguretat Social i del’Oficinad’EstrangeriadeLleidaesvanreunirahiramblasubde-legada del govern de l’Estat aLleida,InmaManso,pertald’es-tabliriincrementarelsprotocolsde coordinació per evitar l’ob-tenció de permisos de residèn-ciaidetreballcomafamiliarsdecomunitaris després de forma-litzar una unió de conveniènciaamb una persona comunitària.Durantlatrobada,elsrespon-sables d’aquests organismesvandestacarquedurantel2012es van registrar a les comar-ques de Lleida un total de 777sol·licituds per obtenir el per-mís de residència com a famili-ar de comunitari, de les qualsse’n van denegar 272, un 35%.Del total, 261 havien forma-litzat un matrimoni, 183 havienformalitzatunauniódefeti333sol·licitaven el permís de resi-dència com a familiar comu-nitari per ser descendents o as-cendents d’un comunitari.Una parella afagada de la mà passejant pel carrerINFORMATIVOJURIDICO.COMPUBLICITATREUNIÓ ENTRE ELS SERVEIS IMPLICATSElsresponsablesdelaComis-sariaidelaBrigadad’Estran-geriadelCosNacionaldePo-licia, de l’Oficina d’Estrange-ria de Lleida, de laTresoreriade la Seguretat Social, de laInspecció provincial de Tre-ball, de la Dependència deTreball i Immigració i de laSubdelegació del Govern in-crementaranelsmecanismesde coordinació entre els dife-rents serveis per millorar elcontrol en les autoritzacionsrelacionades amb el règimdelsciutadanscomunitarisdela Unió Europea i els seus fa-miliars per evitar el frau.MéscoordinacióperevitarlesunionsdeconveniènciaEs van presentar untotal de 183 peticionsManso ho atribueix al fetque no s’han d’inscriureal Registre Civil, sinó enqualsevol ajuntament777 sol·licituds perobtenir la residènciaEls organismescompetents deneguen el35% de les demandesd’aquest permísEnelcasdelesparellesdefet,les denegacionsvan arribar finsel 55%, ja de les 183 sol·licitudsrebudes van ser denegades uncentenar, després de detectarque es tractava d’un frau.A la vegada, durant el 2013s’ha notat un increment de de-negacions de matrimonis ins-critsalregistrecivil,fetqueMan-sohaatribuïtalfetquearas’ha-gin d’acreditar els mitjanseconòmics. Així, si entre gener imaigdel2012esvandenegarun22% dels matrimonis inscrits alregistre civil, entre els mateixosmesos d’aquest 2013 han estatun 38%.InvestiguensisóngrupsorganitzatsDins de la tramitació d’aquestasol·licitud,laparellahadesupe-rar una entrevista personal queha de permetreverificar una sè-rie de circumstàncies que de-mostrin la seva convivència, elseuconeixementmutu,entreal-tres aspectes L’informe que ela-boralapolicia,alqueespotafe-gireltestimonidetercers,esre-met a l’Oficina d’Estrangeria deLleida, que és qui aprova o de-nega la sol·licitud del permís deresidència.Peraixò,elsorganis-mes participants en la trobadavan acordar que quan la policiadetectiqueunaparelladefetésfraudulenta,s’enviïunacopiadelcertificat a la fiscalia per tal quees pugui investigar si poguésexistir al darrera un grup orga-nitzat que promou aquest tipusd’unions fraudulentes.
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 2013Pandèmia (del grec pandemia,reuniódetotelpoble).Epidèmiaestesaamoltspaïsos,oqueata-caaquasitotselsindividusd’unpaís.¿Qué valor le damos a las insti-tuciones más importantes delestado español? Sí hubiera quedar una calificación sociológi-ca,unanotaentre0a10,loses-pañoles darían un 3,6. Esta esla media que resulta de medir laconfianza que dieciséis institu-ciones españolas inspiran a susciudadanos según la última en-cuesta de abril del Centro de In-vestigaciones Sociológicas(CIS).Esta calificación de confian-za denota la falta de fuerza ysolidez como referente que ac-tualmente tiene el entramadoinstitucional entre los españo-les. La crisis actual está penan-do a todas las instituciones,comprobado por el paulatinodescenso en las valoracionesquesevanproduciendoencues-ta tras encuesta del CIS. PeroSegons l’EPA (Enquesta Po-blacióActiva)elsaturatssónenaquestprimertrimestredel’anygairebé 6.200.000 persones.Per aturar aquesta hemorràgiacalpararaquestapolíticad’aus-teritat que no té cap fonament il’OMS ja ha dit que en aquestessituacions de crisi cal cuidar elssistemes de protecció social.El sistema sanitari no és pa-trimoni de ningú. És un sistemaques’haconstruïtdurantmésdetrenta anys amb l’ajut de tots,pertant,ésmassaserióseltemaperquè amb aquesta crisi, la sa-nitat marxi pel forat de l’aigüe-ra.La frontera entre sanitat pú-blica i privada sembla cada ve-gadamésdiluïda.Semblacomsiels polítics segueixin fil per ran-dalafamosafrasedel’escriptoranglès William Shakespeare:“Procurant el millor espatllemsovint el que està bé.”L’Estat espanyol s’ha posici-onat com el segon país d’Euro-paquemésgastaensanitatpri-vada,26.697milionsd’euros,laqual cosa suposa un 26,4% dela despesa sanitària total, unpercentatge només superat perSuïssa.Comensafectaaquestapan-dèmia a les infermeres? Doncs,en els darrers dos anys s’handestruït més de 20.000 llocs detreball infermers, i aquells queestan a l’atur no tenen expecta-tives de trobar un treball es-table i encara més greu, els re-centmentgraduatstenencomaúnica possibilitat l’emigració,perquè per a ells trobar un llocdetreballés,adiad’avui,unaal-ternativa inviable.Doncs,quècalfer?Calcanvi-ar les condicions cada vegadamésprecàriesenquèelsprofes-sionals de la infermeria hem dedesenvolupar el nostre treball.Aixímateix,ipelquefaaldes-envolupament professional in-fermer, és absolutament priori-tari aconseguir el desenvolupa-ment definitiu, tant de laprescripcióinfermeracomdelesespecialitats d’infermeria.Millorar la qualitat dels ser-veis a un millor cost, fet que im-plicaria una notable redistribu-ció de tasques. Propiciar la ca-pacitat resolutiva, la millorexpressió clínica de l’eficiència,fet que ens portaria a una rede-finició de les professions. Elimi-nar des de la política sanitària,els entrebancs reguladors quepuguin entorpir els canvis es-mentats: ens convé una ràtioinfermera/metge d’1/4?Labaixadotaciód’Infermeriarespectealamedicinaconstitu-eix un desequilibri estructuralendèmic.El nostre nombre d’inferme-res per cada 100.000 habitantscontinuaentreelsmésbaixosdel’OrganitzacióperalaCoopera-cióielDesenvolupamentEconò-mic (OCDE).Per tot això, cal revisar percompletelscontingutsadminis-tratius de les consultes: fer lesactivitatsadministrativesforadeles mateixes, qüestionar i com-partir amb altres professionalstotes les activitats autogenera-des –bàsicament, controls decrònics– inclosa la pròpia de-finició de malalt crònic (no hi hacontrol sense autocontrol) i im-plicar intensament les inferme-res en l’assistència a les patolo-gies agudes.también, determinadas actu-aciones o culturas instituciona-lesnoaportanmuchovaloralli-derazgo que deberían de tenercomo soporte del esqueleto delEstadoenlopolítico,legislativoy judicial. Esta es la percepciónde los españoles en función delos valores por los que ellos mi-den lo útil o lo inútil, lo bueno oloperjudicial,lovitaloloacceso-rio, los hechos o la demagogia,lo pleno o lo vacuo, la generosi-dadolacodicia…enfin,enfun-ción de una escala de valoresdondeacadaunoseponeensusitio.Enestaúltimaencuesta,dalacasualidad que las únicas insti-tuciones que están por encimadel cinco son aquellas encarga-dasdeproporcionarseguridadalos españoles. La Guardia Civil,la Policía y las Fuerzas Arma-das son garantes, cada una deellas con sus responsabilidadesyen sus campos específicos, deproporcionarlaseguridadnece-sariaparaquelosespañolespo-damos desarrollar nuestros de-beres y derechos en paz y liber-tad.Tambiéngarantizanlabasedelbienestardecualquiersocie-dadqueeslapropiasuperviven-ciaenarmoníaconunosvaloresproclamados constitucional-mente. Algo habrán percibidolosespañolesenestasinstituci-onesparalideraractualmentelaconfianza institucional. Quizássea porque son las únicas insti-tuciones que no viven para símismas, que no quieren sobre-vivir a costa de cualquier cosa:sabenquesusentidoysumisiónestán basados en un servicio alos demás efectivo y sin dema-gogias,realynecesario,apesardelosrecortesylospeligros quecomporta su tarea. Si hay queestar, se está, sin horarios, sinquejas, sin críticas, sin reco-nocimientos.Eldeberylahones-tidad,elsentidodelhonor,ladis-ciplinayla generosidad son susseñas de identidad.Ysi algo fa-lla, pues son imperfectas, o al-guien no cumple, son las prime-rasenasumirresponsabilidadessin quejas y con la obedienciadebida.Las Fuerzas Armadas repre-sentanhoyelcompromisodeEs-paña de participar en determi-nados escenarios de nuestroplaneta Tierra que afectan a suseguridad integral y a su desar-rollo. Estar presentes en Afga-nistán, Líbano, en Somalia y ensusaguas,enMalioenlaAntár-tida,porcitarlasmásimportan-tes, es un esfuerzo humano yeconómico importante para lasociedadespañola,quemuestrade esta forma su generosidadcon la Organización de Naci-ones Unidas, con nuestros alia-dos de la OTAN y con nuestrosvecinoseuropeos.Perosobreto-do, es la forma en que los espa-ñoles nos solidarizamos conaquellas poblaciones donde laseguridad y por tanto el desar-rollo están amenazados. Ga-rantizar un futuro estable a es-tos ciudadanos, aportando nu-estros ejércitos la fuerzanecesaria, es la forma de mos-trar colectivamente que elvalorde la solidaridad acampa entrenosotrosylosmilitaresestamosorgullosos de ser su instrumen-to.La actual crisis está afectan-do a las relaciones colectivas yal desapego de los ciudadanoshacía el entramado instituci-onal.Cuandolosbienesescase-an nos volvemos más hacia no-sotros mismos, en una especiede introspección, existiendo elriesgo de olvidarnos de lo co-lectivo, de lo común, de lo quenos une como sociedad plural einterdependiente. Los ejércitostrabajan para representar esosvalores que nos den solidez yfuerza como sociedad solidariaen un entorno seguro.PD:InMemoriambrigadaNa-varroGarcía,brigadaVelascoRo-mánysargentoPrietoGonzález.Valor,valoresyFuerzasArmadasAturinaquestapandèmia!DIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialObtenir un permís de residència a l’Estat espanyol últimament està molt car iaquest seria un dels motius de l’increment de falses unions, en aquest cas parellesde fet. Així, a les comarques de Lleida, l’Estat en va denegar l’any passat uncentenar, el que representa més de la meitat (55%) de les sol·licituds rebudes. Nocal ni dir que aquestes decisions s’han acordat després que la Policia hagicomprovat que es tractava d’un frau, però també posa damunt de la taula que hiha persones disposades a cometre il·legalitats per poder-se quedar a casa nostra.S’equivoquen, però, quan decideixen que la solució és per la via de l’engany.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).Parellesdefetde‘conveniència’President del Col·legiOficial d’Infermeresi Infermers de LleidaJosep Maria Camps i BalaguéPablo Martínez DelgadoSubdelegado de Defensaen LleidaLas instituciones porencima del 5 en laencuesta del CIS, lasque dan seguridadLos ejércitos trabajanpara representarvalores que nos densolidez y fuerza
 5. 5. BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201305LLEIDAREDACCIÓ. LLEIDACàritas va atendre directamenta 16.171 famílies durant l’anypassat,atravésd’algunsdelsdi-ferentsprogramessolidarisquedesenvolupa l’entitat cristianadepenentdelestresdiòcesisdelescomarquesdeLleida,segonsel balanç d’activitats que re-flexa la memòria de 2012.Les Càritas dels bisbats deLleida, Urgell i Solsonavan pre-sentar ahir la memòria d’activi-tats de l’anypassat on s’ha des-tacat l’increment del nombre depersones i famílies ateses ambrespecte al 2011 en un 18%. Elsdelegats de les tres diòcesisvan alertar del perill que la po-bresaescronifiquiiperpetuïai-xí com que hi ha parròquies onja s’atén per igual a immigrantsi autòctons.L’incrementd’atencióengai-rebé2.500famíliesennomésunany s’ha reflectit gairebé en latotalitatdeprogramesquedes-envolupenlestresCàritas.Enelsprogramesd’AcollidaiAjutsAs-sistencials s’ha atès a un 24%més de persones (4.200 sobreles 3.396 del 2011); en el dedi-cat a la Infància, Família i Ado-lescència, l’augment és encaramésespectacular,un40%,pas-sant de les 1.542 atencions ales 2.155; els programes d’Inte-gracióLaboraliSocialvansupo-sar que gairebé cada dia es fesuna mitjana de 12 atencions(4.371),ilesmediacionsperpro-gramesd’HabitatgeSolidarigai-rebé es van doblar, de 21 l’anyanterior a 40 durant l’anyante-rior.Càritasatén16.171famíliesaLleidadurantl’anypassatEls delegats de les tres diòcesis alerten del perill que la pobresa es cronifiquiSOLS BAIXA L’ATENCIÓ ALA DROGODEPENDÈNCIAL’únic programa que va enre-gistraunamenoratenciódirec-ta va ser el dedicat a les Dro-godependències. Un descensperò,irreal,jaquesibééscertqueelsquivanseratesosaal-gun dels dos centres de Càri-tasaCatalunyaperaquestser-veivasermenor,laxifradeper-sonesqueesvaatansararebreinformació sobre el programava ser molt més gran.ClouenelstallersdonatsperVoluntarisSèniorsUntotalde204socisisòciesdelesllarsdejubilatshanaprèsinformàtica, anglès, internet i llenguatge musical en els ta-llers impartits pels Voluntaris Sèniors a Pardinyes i a Mario-la. Ahir es va fer la cloenda amb el lliurament de diplomes.AJUNTAMENT DE LLEIDARosrepeldirectordeGovernació,JordiCurcóL’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va rebre el director dels Ser-veisTerritorials de Governació i Relacions Institucionals, Jor-di Curcó, que va realitzar una visita institucional a la Paeria.A l’acte van assistir els representants dels grups municipals.AJUNTAMENT DE LLEIDAPlad’acciódel’ocupabilitatdelsalumnesdelaUdLREDACCIÓ. LLEIDAAmb l’objectiu de facilitar la in-corporació al mercat laboral del’estudiantatdelaUniversitatdeLleida,elrector,RobertoFernán-dez,vaanunciarahiralClaustre,quelaUdLelaboraràunPlad’ac-ció d’ocupabilitat, ja que “tot ique no sigui una obligació de launiversitat donar feina als seustitulatssíquetenimunarespon-sabilitatmoralenverselsnostresalumnes per ajudar-los a acon-seguir-ho”. Aquest pla, preténunir esforços de les diferentsunitats que treballen en aquestàmbit, així com implicar l’Asso-ciació d’Antics Alumnes i Amicsde la UdL i la Fundació.Detingutperrobaren4trastersdelseuedificiREDACCIÓ. LLEIDAEls Mossos d’Esquadra van de-tenir ahir un veí de Lleida de 45anyscomapresumpteautordelrobatori en quatre trasters delmateix edifici on viu, situat alpasseig de Ronda.Cursosdeformaciódel’AssembleadeReligionsREDACCIÓ. LLEIDAL’Assemblea Municipal de lesReligions de Lleida organitza, afinals del mes vinent, cursos deformació sobre xarxes socials,legalitat i respecte.L’ATMpresentaelsactesdelaSetmanaSostenibleREDACCIÓ. LLEIDAL’ATM de Lleida explicà les acti-vitats de la Setmana de la Mo-bilitat Sostenible i Segura, (22-29 setembre), on recomana ca-minar, l’organització de pedalesiactivitatsambtransportpúblic.2caçats‘infraganti’perrobarenunpisdeshabitatREDACCIÓ. LLEIDADos detinguts en ser sorpresosrobant en un pis deshabitat. LaGuàrdia Urbana va localitzar enla furgoneta dels lladres diver-sos objectes com ara peces decoure, rodes i un ciclomotor.CDCLleida,endefensadelmodeleducatiucatalàREDACCIÓ. LLEIDALa sectorial d’Ensenyament deCDC Lleida fa costat al Govern,partits, institucions i comunitateducativaperquèlaLOMQCEsi-gui radicalment modificada.REDACCIÓ. LLEIDALaDiputaciódeLleidaincentival’eficiènciaenergèticadelsajun-taments lleidatans mitjançantuna línia de subvenció de126.000 euros que finançarà elcost de l’elaboració de Plansd’Acció d’Energia Sostenible(PAES) per reduir el en un 20%l’emissió de CO2 per a l’any2020.Així hova explicar ahir en ro-dadepremsaelvicepresidentdelPatronatdePromocióEconòmi-ca i vicepresident tercer, PauPerdices.Aquestsplansserviranperte-nir una completa radiografia deladespesaenergèticadecadas-cun dels ajuntaments per des-prés poder proposar les actu-acionsperassolirelscompromi-sos de reducció de gasosd’efecte hivernacle.AjutsdelaDiputacióperreduirl’emissiódeCO2Incentiva l’eficiència energètica dels ajuntaments
 6. 6. 06COMARQUES BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATLacampanyaforestalnomésdurarà2mesosaquestestiuLa Generalitat hi destina enguany36 milions d’euros, 5 menys que l’anypassatREDACCIÓ/ACN.LLEIDA/BARCELONALa Generalitat espera una cam-panyaforestalmenyscomplica-daqueladel’anypassat,marcatpel gran foc de l’Empordà, queva deixar 10.000 hectàrees cre-mades i 4 persones mortes en747incendis.Adiferènciad’ales-hores,aranovenimd’unasitua-ció de sequera, sinó que la pri-mavera ha estat molt plujosa.Per això, el conseller d’Agricul-tura, Josep M. Pelegrí, va avan-çarahiralParlamentquelacam-panya d’incendis d’aquest estiuserà més curta i durarà dos me-sos, juliol i agost.“Amb les precipitacions acu-muladesilesprevistespelspro-persdiespotesperar-seunfinalde primavera amb una activitatd’incendis inferior a la d’altresanys”, va explicar Pelegrí.Però les precipitacions delsúltims mesos també han afavo-rit el creixement de molta vege-tacióque,encasd’unaonadade Els bombers protestant davant el Parlament controlats per mossos@QUICOSALLESAlmacellesielPríncepd’AstúriesREDACCIÓ. ALMACELLESElPremiPríncepd’Astúriesd’In-vestigació Científica i Tècnica2013 ha recaigut en els desco-bridors del Bossó de Higgs, unapartícula clau per explicar l’ori-gen de l’univers. El guardó dis-tingeix la feina dels físics PeterHiggsiFrançoisEnglertil’equipLaboratoriEuropeudeFísicadePartículesCERNdeGinebra,delqual en foma part l’almacellen-caTeresaRodrigoAnoro.Rodri-go fou coordinadora per a la Fí-sica Experimental de Partículesen el Comitè Executiu del Cen-tre Nacional de Física de Partí-cules, Astropartícules i Nuclear,i participant en el Projecte LHC(Col·lisionador d’Hadrons). Enaltres paraules, fou la màximaautoritatiresponsableenelsex-perimentsdutsatermealCERN,centre que coordina, i que vandonar com a resultat la troballade la “partícula de déu”.ReuniósobreelfrackingalParlamentACN. BARCELONALa Plataforma Aturem elFracking(PAF)vadenunciarahirquelamodificaciódelalleid’hi-drocarburs que ha d’aprovar elgovern espanyol permetrà lafractura hidràulica en la fase deprospecció. La PAF va advertirque la nova normativa perme-tràal’Estatautoritzarelspermi-sosdeprospecciósensetenirencompte la Generalitat. El porta-veudelaPlataforma,JaumeMo-ya,va assenyalar que hi ha indi-cis que les companyies que hansol·licitat l’autorització de pros-peccióadiverseszonesdeCata-lunyas’estanaliantperresoldreelserrorsquehaprovocatlapa-ralitzaciód’algunsdelspermisosper part de la Generalitat.MigmilerdebombersdelaGe-neralitatvanmostrarahirelseumalestar a les portes del Par-lamentmentreadinselconse-ller d’Interior, Ramon Espada-ler, presentava el dispositiud’aquesta campanya forestal.Lesprotestesvanseraïradesiesvanproduirescenesdeten-sióentrebombersiantiavalotsdels Mossos d’Esquadra. Elspoliciesfinsitotesvanacabaremportant un bomber de 63anys, alliberat amb càrrecs.CONCENTRACIÓ DE MIGMILER DE BOMBERScalor molt forta, podria ser fà-cilment inflamable. Per tant, laGeneralitat insisteix que el riscés ben viu en un país on el 60%delterritoriésmassaforestaliel40% dels incendis són deguts anegligències.Elpressupostdelacampanyaésde36milionsd’eu-ros, 5 menys que en l’anterior.REDACCIÓ. LLEIDAEls exportadors de fruita frescade les comarques de Lleida vanhaverdeferfrontdurantel2012aunespèrdueseconòmiquesdefins a 56 milions d’euros a cau-sa de les reclamacions per mer-mes excessives al·legades pelsreceptors del producte.Així es desprèn de les dadesdelabalançacomercialfetespú-bliques al gener per la CambradeComerçiIndústriadeLleidaidels percentatges de penalitza-ció que calcula l’empresa d’ins-peccions en destí FruitAudit,promoguda per Afrucat.Lleidavaexportarfruitafres-cal’any2012pervalorde279,10milionsd’euros,mentreelvolumde les pèrdues que van assumirelsempresariseradel10al20%.Pèrduesde56M€perreclamacionsendestíPer als exportadors de fruita fresca lleidatans
 7. 7. BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201307COMARQUESPUBLICITATREDACCIÓ / ACN.TÀRREGAEl director general de Desenvo-lupament Rural del Departa-mentd’Agricultura,JordiSala,vaexplicar ahir a Tàrrega que eldesenvolupamentdelaxarxase-cundàriadelcanalSegarra-Gar-rigues, que impulsa el Govern,quedacondicionadaalademan-da dels pagesos. ‘’On hi hagi al-ta demanda de reg i els regantss’hagin posat d’acord per pagarl’obra es farà obra”, va concre-tar. En aquest sentit, va reiterarunavegadamésquehiha‘’moltinterès’’ per regar a diversosllocs i el compromís es d’impul-sarl’obraonhihagiaquestade-manda. Les zones de Verdú iCastelldans són les que fins arahan mostrat més interès.SegonsSala,finsaralaxarxasecundàrias’haviafetd’unama-neramolt“descoordinada”iaraescorreelriscquemotainfraes-tructura ja acabada quedi endesús i es malmeti amb el pasdels anys.MésobresdelSegarraGarrigues,ademandaLa xarxa secundària sols es construirà a petició dels pagesosFinalment, Sala va parlar delpla pilot per analitzar la compa-tibilitat del regadiu amb la pro-tecció de les aus en una zonadels Plans de Sió i va explicarque de moment s’ha aturat per-què “portava un calendari moltllunyà”.ElDepartamentestàes-tudiantaraalternativesperveu-re si s’ha d’acabar fent o no itambé per analitzar alguna al-trametodologiaperanarmésdepressa.Peraquestmotiu,s’estàmantenint contactes amb dife-rents científics especialitzats.El director general de Des-envolupament Rural va feraquestes declaracions ahir aTàrrega en el marc de la prime-raTrobadadeComunitatsdeRe-gantsdeCatalunya,quevaaple-gar més de 200 representantsdels regants.Elprincipalobjectiudelatro-bada era posar en comú dife-rentsexperiènciesiproblemàti-quesdeldiaadia,peròtambéelde fomentar el diàleg amb l’Ad-ministració. Sala va valorar po-sitivamentlapossibilitatquelescomunitats de regants de tot elpaís acabin constituint una fe-deracióquelesapleguitotespe-rò va remarcar que és una deci-sió que han de prendre elles. Elregadiu ocupa un 27% de la su-perfície agrícola del país i gene-ra el70% de la producció.REDACCIÓ. ALCARRÀSL’alcalded’Alcarràs,MiquelSer-ra,vaexplicarahirqueelsdelic-tes al municipi han baixat un11,5% del maig de 2012 a l’abrilde 2013 respecte al mateix pe-ríode de l’any anterior. Pel quefa concretament als robatorisamb força el descens se situaen el 29,8% mentre que les de-tencions policials han augmen-tat un 48,7%, de 39 a 58.Tot i que el delegat del Go-vern, Ramon Farré, no va negarquelespatrullesciutadanesha-gin pogut influir en la millora delaseguretatalmunicipi,assegu-ra que la principal causad’aquestdescensdelictiuhaes-tat la prevenció de tots els cos-sos de seguretat. En l’últim anys’handutaterme10controlsdevehiclesdiarisdemitjananomésa Alcarràs.Entreelmaigde2012il’abrilde 2013 els cossos policialsvandetectar 500 casos d’infrac-cions penals, delictes i faltes,mentre que un any abans la xi-fra va ser de 512.Menysrobatorisimésdetencions,aAlcarràsEl Govern reconeix la feina feta pels sometentsImatge de la Junta Local de Seguretat celebrada ahirAJUNTAMENT D’ALCARRÀSVerdú i Castelldans,interessats en regarL’objectiu és evitar queobres ja acabadesquedin en desúsTrobada de regantsde tot CatalunyaLes comunitatsproposen constituir unafederació que lesaglutini totesTàrregainclouun‘outlet’ambvehiclesd’ocasióREDACCIÓ.TÀRREGAElMercatdelVehicled’OcasiódeTàrrega incorporarà una zonaoutletambcotxesalavendapermenys de 3.500 euros i amplial’oferta fins a 14 expositors.Acordperlesobresdelc/laBassadelesBorgesREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESLes obres del carrer la Bassa deles Borges Blanques es duran aterme a partir del 16 de setem-bre,desprésdel’acordalquèhanarribat els comerciants i veïns.
 8. 8. 08GESTORS I RENDA BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATJ.R.R. LLEIDALa nova campanya de la renda sempre comportaalguns canvis. En aquesta ocasió hi ha algunesnovetats vinculades amb el sector de l’habitatge.Hi ha dues exempcions destacades. La primera és queel guany patrimonial que es generi per la dació en pa-gamentd’unhabitatgealsseusdeutorsnotributaràper-què queden aixoplugats sobre un reial decret de l’anypassat de mesures urgents de protecció de deutors hi-potecarissenserecursos.Lasegona,ésquetambéque-daran exempts de declarar el 50% dels guanys pa-trimonials que es posin de manifest amb ocasió de latransmissió d’immobles urbans adquirits a títol onerósentre el 12 de maig i el 31 de desembre de l’anypassat.Hi ha més exempcions?Sí, també es declaren exempts els ajutats excepcionalsper danys personals en casos de defunció i d’incapaci-tat absoluta i permanent que hagin patit les personesafectadespelsincendisforestalsialtrescatàstrofesna-turals,itambéhihaalgunesmodificacionsenlesexemp-cions per acomiadament o cessament del treballador.En aquest aspecte també voldria esmentar que esmantenen les deduccions per a les empreses que hanmantingut les seves plantilles des del 2008, i aquestaés una mesura important d’ajut a l’empresari.Una altra novetat important és en el capítol de lesdeclaracions patrimonials per guanys en el joc.A partir d’ara, tots els guanys patrimonials que s‘acon-segueixenpelsjocsnocontigenciatsperl’Estathaurandetributarendiferentspercentatges,segonslesquan-titats assolides. Cal tenir en compte, però, que no escomputen fiscalment les pèrdues degudes al joc obtin-gudes en el període impositiu que superin els guanysobtinguts en el joc en el mateix període.Hi ha alguna novetat específica de Catalunya?Sí, pel que fa a l’habitatge habitual, hi haurà deduc-cionsdellloguer(noméscontribuentsendeterminadessituacions desfavorides) i de la rehabilitació.També espodran aplicar deduccions als interessos per préstecsperaestudisdemàsteridoctorat,peral’adquisiciód’ac-cions o participacions d’entitats noves o de creació re-centiperalainversióenaccionsd’empresesenexpan-sió del Mercat Alternatiu Bursari.Què preocupa últimament al sector dels gestors?Hi ha una inquietud a l’hora d’assessorar per les retri-bucions als administradors de les pimes que són socie-tats anònimes o limitades, ja que se’ls aplica el mateixtractament que si fossin unagran empresa i això supo-saunatributaciódel42%.LasetmanapassadaesvaferpúblicalaLleid’Emprenedorsihemvistquenos’hanre-collit les esmenes del Col·legis de Gestors, que plante-javen aplicar als administradors de les pimes unes ta-bles de tributa-ció a partir del8%.Hi ha cadacop mésprofessionalsque es volentreure’s eltítol degestor?l col·lectiucreix.Al 2012 hiva haver un total de75 nous gestors a Cata-lunya-delsquals,cincaLleida-,quevansuperarlespro-ves pertinents. Parlaríem d’un70% d’aprovats respec-te a les sol·licituds presentades, encara que cal tenir encompte que n’hi ha que ja no es presenten a l’examen.Enguanytenim137personesapuntadestitulatsenem-presarials, econòmiques, dret o ciències polítiques-, deles quals 104 tindran l’oportunitat d’examinar-se a laprova que es farà l’octubre a Barcelona, i els altres 33faran el Màster en Gestió Administrativa.Parlant de màsters, la Universitat de Barcelona(UB) impartirà el curs vinent a Girona un Màsterde Gestoria Administrativa a Girona. Per a quanun màster d’aquestes característiques a Lleida?Ambaquestaqüestiótenimunanovetatimportantper-què està previst que el proper 20 de juny el Col·legi deGestors Administratius signi un conveni amb la Uni-versitat de Lleida (UdL) perquè a partir del curs 2014-2015 s’imparteixi un Màster en Gestio Administrativa,una circumstància que suposarà que els que el superines converteixin en gestors adminisatratius de ple dret.En principi, el màster serà d’un curs.El Col·legi posa a disposició dels seus membresunaplataformadecomunicacióperfacilitar-los-hi l’ús de les campanyes col·legials perquè tam-bé les puguin rebre els clients dels gestors i lesgestories. El futur del sector és a per internet?Sí, sense cap mena de dubte i, sobretot, perquèles administracions hi aposten obertament. Pe-ròaquestplantejamenttanclartambésuposaunproblemaperalgunsclientsdelsgestors.Nomésperposarunexemple,apartird’aquest1dejunys’implanta el programa NOTES, que comporta-rà que qualsevol persona hagi de fer de maneraobligada gestions a través de la xarxa telemàti-ca i tenir signatura electrònica. Hi ha petits em-presaris, com poden ser pagesos ovenedors am-bulants, que no estan familiaritzats amb els ordi-nadors i la informàtica i aquesta circumstància esconverteixenunhàndicapimportant. Aquestspro-fessionalsnecessitentrobarsolucionsràpides,se’lshadedonarfacilitatsperquèsegonsquinstràmits-alguns dels quals també s’hauran de fer obli-gatòriament de manera presencial- es puguiautoritzar el gestor a dur-los a terme.Entrevista Venanci Blanch“Larenda2012incorporaexempcionsperladaciódepisositributspeljoc”
 9. 9. BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201309GESTORS I RENDAElsgestorsadministratiuscatalanscelebrenlasevafestapatronalL’esdeveniment col·legialva tenir lloc el passat 18 de maig a l’espai del DissenyHub BarcelonaREDACCIÓ. BARCELONA / LLEIDAEl proppassat dia 18 de maig esvacelebrarlafestaprofessionaldels gestors administratius deCatalunya, que en aquesta oca-sió va acollir el DHUB (DissenyHub Barcelona), futura seu delMuseu del Disseny, a la capitalcatalana.Com ja sol ser habitual en laFesta dels Gestors Administra-tius catalans, durant la celebra-ció es va procedir al llliuramentels guardons a tots els gestorsque han fet els vint-i-cinc i cin-quanta anys de vida corporati-va, així com també els títols degestor administratiu que darre-rament han estat expedits pelConsellielDepartamentdeJus-tícia de la Generalitat de Ca-talunya.L’esdevenimenttambévaser-vir perfer un reconeixement alsnous membres del Col·legi Ofi-cial de Gestors Administratiusde Catalunya.MEDALLA AL MÈRIT AL DOCTORCARLOS PÉREZ DEL VALLEA més a més, la jornada fes-tiva del Col·legi de Gestors Ad-ministratius de Catalunya tam-bé va servir per realitzar el lliu-ramentdelamedallaalmèritdelaprofessió,queenaquestaoca-sió va recaure en la persona delrectordelaUniversitatAbatOli-ba CEU, el doctor Carlos Pérezdel Valle.LamedallaperaCarlosPérezdelVallevaserrecollidapeldoc-tor Juan Corona Ramon, rectorhonorífic.LacelebracióvatenirllocalDissenyHubBarcelonaA l’acte esva guardonar tots els gestors que han fet 25 i 50 anysde vida corporativa, i es van reconèixer els nous col·legiats.COL·LEGI DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYAPUBLICITATVisitadelscol·legiatsalaSagradaFamíliaAbans del dinar, els gestors van poder gaudir d’una visita guia-da al temple de la Sagrada Família, d’Antoni Gaudí.Lliurament deguardons als gestorsque porten ja 25 i 50anys de vidacorporativa
 10. 10. 10ACTUALITAT BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 2013ElParlamentretallaunapagaalsdiputatsACN. BARCELONAElParlamentreduiràelseupres-supostambmesurescoml’elimi-naciódelsteletacsidelestarge-tes de Renfe, així com una pa-ga, com al 2012, dels diputats,diputades i funcionaris.IzquierdaUnida,peldretadecidiraCatalunyaAGÈNCIES. MADRIDICV, IUiA i IU van signar ahir alCongrés el seu suport al dret adecidir del poble català. El líderd’IU,CayoLara,hadestacatqueper primera vegada una forçapolíticaestatalavalaaquestdret.UnexaltcàrrecdelPPadmetquepagàalpartitAGÈNCIES. MADRIDPablo Crespo, exsecretari d’Or-ganització del PP gallec, admetdavanteljutgelaveracitatd’unadelesanotacionsdel“papersdeBárcenas” i admet haver pagat126.000 euros en efectiu al PP.PUBLICITATAGÈNCIES. BRUSSEL·LESLa Comissió Europea ha exigitaquest dimecres a Espanya unarevisió “sistemàtica” del sis-tema tributari “per al març” del2014, que inclogui una reduc-ció de les deduccions en els im-postos directes (renda i socie-tats).L’Executiucomunitaritam-bé reclama una pujada delsimpostos sobre els carburants ireduir els productes que es be-neficiendeltipusreduïtdel’IVA.Espanya haurà de tenir fina-litzada,abansd’acabar-seelmesde juliol, una avaluació dels re-sultatsieficàciadelareformala-boral i adoptar les mesures ad-dicionals necessàries el setem-bre d’aquest any, com a molttard.Lareformadelespensions,així mateix, ha d’estar finalitza-da abans d’acabar aquest anyper garantir la sostenibilitat dedespesa pública en pensions iendarrerintl’edatdejubilacióenfunció de l’esperança de vida.La Comissió Europea tambéha proposat aquest dimecresampliar al 6,5% el marge de dè-ficit per a Espanya aquest any,dues dècimes més (equivalentsauns2.000milionsd’euros)queel 6,3% que havia demanat elGovern de Mariano RajoyPer un altre costat, l’Orga-nització per a la Cooperació i elDesenvolupament Econòmic(OCDE)va corregir ahir a la bai-xa les seves previsions sobrel’economia espanyola per aaquest any i el vinent, quan lasortidadelarecessiói“unalen-ta recuperació” no evitaran quela taxa de desocupació arribi asuperar el 28%.L’OCDE preveu quel’atur a Espanyaarribi al 28%Corregeix a la baixa lesprevisions d’enguany ide l’any que veLa CE també proposaampliar fins al 6,5%el marge de dèficitDues dècimes per aEspanya, que suposen2.000 milions mésBrussel·lesexigeixpujarl’IVA,lagasolinaiunaretalladaalespensionsLa Comissió Europeavol que es redueixi l’IRPFi SocietatsElprimermatrimonigaiaFrança,aMontpellerMontpeller va celebrar ahir el primer casament gai de Fran-ça,retransmèsendirecteperlatelevisió.VincentAutiniBru-no Boileau s’han convertit en la primera parella homosexuala contraure matrimoni després de la reforma d’Hollande.REUTERS (ACN)
 11. 11. BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201311ESPORTSPUBLICITAT2.000personespugenalaSeuperdonarl’últimadéuaJuanjoGarraComiat multitudinari a l’alpinista lleidatà que diumengeva perdre lavida arran un accident al DhaulagiriLAURA CORTÉS (ACN). LLEIDA2.000 persones entre mics i fa-miliars de l’alpinista lleidatàJuanjo Garra van pujar ahir alpunt més alt de Lleida, el Cas-telldelRei,alaSuda,peracomi-adar l’alpinista lleidatà JuanjoGarra.Hanestatmolteslesmos-tres de condol a la família i elsrostres de dolor que es podienapreciar entre els presents.Durantl’actevanparlarmem-bresdelCentreExcursionistadeLleida; l’alcalde de la ciutat, Àn-gel Ros, i amics i familiars deGarra. D’entre aquests últims,Ramon Sanaüja va llegir en re-cordaGarra;“Silesarrelsforenels seus pares, el tronc el seugermàilesbranqueslasevado-na,vatenirunfruit,elseuamor,aquest era el seu nucli i la restasom la resta de seva la família”.I ha seguit, “un aiguat ha caiguta sobre, una pedregada, massaairegèlidiintens.L’arbrehaque-datsacsejatperòhasalvatelseufruit i està aquí. Deixem que elfruit es refaci, donem-li oxigen,deixeu que el sol li cicatritzi lesferides. Deixeu que el seu fruit,maduri”.CONNEXIÓ AMB ELSCOMPANYS A L’HIMÀLAIAL’homenatgevaacabaramblaconnexió amb els seus com-panys,al’Himàlaia,unpilardedol a càrrec dels castellers deLleida i la cançó ‘Bring me toLife’ d’Evanescence. Final-ment, la dona i la filla de Juan-jo Garra han deixat anar al celdos globus blancs, amb què lihan dit adéu . Juanjo Garra vamorir diumenge passat, des-prés de d’accidentar-se en eldescens del Dhaulagiri. El comiat a l’alpinista lleidatà va ser multitudinariHERMÍNIA SIRVENT (AJUNTAMENT DE LLEIDA)Ferrer,AlmagroiRobredocontinuen‘vius’aParísAGÈNCIES. PARÍSDavid Ferrer, Nicolás Almagro iTommyRobredopassenalater-cera ronda de Roland Garros enderrotar Montañés, Roger-Vas-selin i Sijsling, respectivament.ElsPacersigualendenoulasemifinalambMiamiAGÈNCIES. INDIANAPOLISEls Pacers van derrota per 99 a92 Miami i ara la semifinal del’NBAs’igualaa2victòries.Elpi-votRoyHibbert(Indiana)haes-tat l’home clau del partit.ManelComasnegaquehagiabusatde2noiesAGÈNCIES. SEVILLAManelComashanegatqueabu-sés de 2 noies el 2008 quan en-trenava el Cajasol, i va mostrarlaseva“sorpresa”perquèunjut-jat de Sevilla l’hagi imputat.AbidaldiràavuiquedeixaelBarçaAGÈNCIES. BARCELONAÉricAbidaloferiràavuiunarodade premsa acompanyat del pre-sident Sandro Rosell i d’AndoniZubizarreta, director de l’ÀreaEsportiva de Futbol, per anun-ciar que deixa el Barça. Aixídoncs, es confirmaran tots elsrumorsqueapuntenqueelfran-cèsabandonaràelclubblaugra-na per no haver arribat a unacord pel seu futur com a juga-dor. Abidal disposa de diversesofertes per continuar jugant.GonzáleziGirbau,campionsperparellesagolfREDACCIÓ. LLEIDADani González i Joel Girbau esvan imposar en la setena ediciódelcampionatdelclubperpare-lles que es va celebrar el 19 demaig al Raimat Golf Club.EltàndemformatperGonzá-lez-Girbau va finalitzar amb 66cops (-6), un menys que els se-gons classificats, Melgosa i Fal-có,quevanacabaramb67cops.LaterceraposicióvaserperCris-tina i Sebastià Casanella (69cops).Elcampionatdelclubperpa-relles 2013 va comptar amb laparticipacióde98jugadorsquevanformar49parellesivandis-putarlaprovasotalafórmuladejoc Fourball Medal Play Handi-cap (comptava la millor bola deles dues de cada forat).REDACCIÓ. LLEIDAEl Barça esva emportar la CopaCatalunya en la final que es vadisputaranitdavantelBarçaenun Camp d’Esports de Lleidaple a vessar.Els homes d’Aguirre es vanavançargràciesalsolitarigoldeSimaoSabrosaalminut20delaprimera meitat en aprofitar unaassistència i superar el porterOier.Per la seva part, el Barça vaposareljociunainfinitatd’oca-sions,perònovantenireldiada-vant d’un inspiradíssim Casillaque ho parava tot.Al final el Barça va acabaramb totes les figures del primerequip sobre el camp i Cesc vaempataraunminutdelfinal.Ai-xí, es va forçar la tanda de pe-nals, on els homes de Tito Vila-nova van ser més efectius.ElBarças’emportalaCopaCatalunyaaLleidaVan superar l’Espanyol a la tanda de penalsEl porter Casilla va ser la gran figura per al conjunt espanyolistaRAMON GABRIEL (DEFOTO)
 12. 12. 12PROPOSTES BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 2013Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Anna Karenina (apta). 16.00, 18.15Efectos secundarios (+12). 20.35, 22.30Babycall (+16). 16.10, 22.10El impostor (+12) (VOS). 18.10Un lugar donde refugiarse (+12) 20.00La gran boda (+12) (HD). 16.30, 18.10, 19.50Marea letal (+12) (HD) 21.50Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Dead Man Down (+16) (HD). 16.00, 18.05, 20.15, 22.25.El ocaso de los dioses (òpera en directe des de l’Scalade Milà) 18.00 (dijous, 30 de maig).Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30, 18.30,20.30, 22.30, •00.30Los Croods (apta) (dissabte i diumenge). 16.40, 18.30Tierra prometida. 20.20, 22.20,•00.20La gran boda (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.20Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.40Oblivion (+7). 16.30, 19.10, 22.00, •00.25Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.25El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45, 00.20Scary Movie 5 (+16). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.15Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30, 19.15, 22.00,•00.15Combustión (+16). 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esBarbara (+12). 15.00, 18.50, 22.30La caza (+12) 17.00, 20.40Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00De jueves a domingo (apta) 16.30Kauwboy (+7) 18.10Tomboy (apta). (VOS) 19.35Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.00El ejercicio del poder (+12) (VOS) 22.30Ali (apta) 15.00Un amigo para Frank (+7) (VOS). 21.00Un amigo para Frank (+7). 16.30 18.50, 19.30, 22.30.JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Objetivo: la Casa Blanca (+16). 11.40, 13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.30,•00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16). °12.40,°14.50, 17.00,19.10, 21.20, •23.30Fast &Furious 6 (+16) 11.30, 15.15, 17.35, 20.00, 22.20,°00.40.Fast &Furious 6 (+16) 13.35, 16.00, 18.25, 20.50, 23.15.Fast &Furious 6 (+16) 12.00, 14.25, 16.50, 19.15, 21.40,00.05.Iron Man 3 (+12). °11.45, °15.45,18.00, 20.15, 22.30,•00.45Iron Man 3 (+12) (3D). 13.20.Los Croods (apta) (3D). °14.40, 16.30Los Croods (apta). °11.45, 15.50, 18.00La gran boda (+12). °12.00, °14.20, 16.00, 17.40, 19.20,21.00, 22.40, •00.20Jack el cazagigantes (+7). °11.35, 14.00,°16.15, 18.20G.I. Joe: La venganza (+12). 20.30, 22.25, •00.25Dando la nota (+12). 11.50, 14.20, 16.25.Oz, un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.35, 18.50Un amigo para Frank (+7). 12.00, 14.20, 16.00, 17.40,19.20, 21.00, 22.40, 00.20.Buscando a Nemo (apta) (HD). °11.30, 16.15El gran Gatsby (+12) (3D). 18.05El gran Gatsby (+12). °13.55,16.30, 19.05, 21.40,•00.15El gran Gatsby (+12). °12.15, °14.50, 17.25, 20.00, 22.35Scary Movie 5 (+16). °18.30, 20.10, 22.00, 23.40.Oblivion (+12). °21.20, •23.50Stoker (+16). °13.45,°19.50, 22.00,•00.00The Trip (+12) 20.40, 22.35, 00.30.Dead Man down (HD) 11.40, 18.20, 20.25, 22.30, 00.35.Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comPosesion Infernal (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.10,22.30, Dg. 18.00, 20.10; Dl. 22.15El gran Gatsby (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.30,20.15, 22.45; Dg. 17.30, 20.15; Dl. 22.15L’ultima illa (apta). Dv., 22.30; Ds. 19.45; Dg. 19.45La cocinera del presidente (apta). Ds. 17.45, 22.30; Dg.17.45; Dl 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comFast&Furious (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30;Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Noche de vino y de copas (+7). Dv. 22.30; Ds. 17.30,20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.00; Dl 22.15.Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comPosesion infernal (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30Parker(+16). Ds. 22.15; Dg. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comIncompatibles(+16). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dl. 22.154 días de mayo(+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30.El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comIron Man 3 (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comLa gran boda (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15.Un amor entre dos mundos (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comCombustión (+16). Ds. 18.00.G.I. Joe: La venganza(+12). Ds. 22.00; Dg. 18.00La cocinera del presidente (apta) Dl. 18.00Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicionsDretscompartitsMuseu d’Arquitectura i Urbanisme JosepMas Dordal. Almacelles.ExposicióitinerantquepretènaproparlaUnióEuropeaielseuprojectealsciu-tadansiciutadanesdelsdiferentsllocson es podràvisitar. Fins els 2 de juny.#Animac2013Cafè delTeatre.Exposiciódelesfotografiesselecciona-desquevanparticiparaAnimaciInsta-gram, amb una participació de més de187 fotos. L’exposició es podrà veurefins el 16 de juny.InstawalkaAigüestortesPati de l’IEI. LleidaA les 19.30.ExposiciófotogràficaInstagramdelpri-merInstawalkalparcnacionald’Aigües-tortesiEstanydeSantMauriciAraLlei-da. Es potvisitar fins el 20 de juny.El nostre món en guerraSala Montsuar de l’Institut d’EstudisIlerdencs. A les 20.00 hores.Exposició amb fotografies realitzadesperreconegutsfotògrafsdeguerra, pro-moguda per la Creu Roja i que preténdenunciar els problemes derivats delsconflictes armats del món.Romandrà oberta fins el 24 de juny.LeyendasdecombateDafo. Espai d’art contemporani. Lleida.Antoni Hervàs i Pablo Serret de Enamostrenlaseuaobra,finsel6dejuliol.Rusiñol, Gauguin, Sunyer,Monet. Paisatges a lacol·lecció Carmen ThyssenCaixaForum. Av. Blondel, 3. Lleida.Selecció del fons de paisatge modern,de la col·lecció Carmen Thyssen. L’ex-posició està estructurada entorn a di-ferents periodes: naturalisme, simbo-lisme, impressionisme o postimpressi-onisme. L’exposició romandrà obertafins el 28 de juliol.Unbarrienprojecte,unbarrienconstruccióLocal social de l’AAVV Barri Universitat.Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida.Exposició de fotos antigues del barriUniversitat des dels inicis de la cons-trucció,alesprimeresdècadesdelsegleXX . Oberta fins el 30 de setembre.ConferènciesAlimentació al llarg de la vidaSala d’actes de la Biblioteca Pública deLleida. A les 18.30 hores.Xerradasobrealimentacióienvelliment,acàrrecdeCristinaSubiasNogués,do-cent del Màster Universitari en Nutri-cióiSalutdelaUOC.Organitza:Univer-sitatObertadeCatalunyaielsSSTTdeLleida i la Biblioteca Pública de Lleida.Paisatge transgreditCaixaFòrum. Lleida.A les 19.00.L’historiador AlbertMercadéexplicaràcomelpaisatgismemodernvaserenelsseus orígens un moviment artístic re-bel.L’activitatésparal·lelaal’exposicióRusiñol,Monet,Gauguin,Sunyer.Elpai-satge a la col·lecció CarmenThyssen.L’entrevista: com em venc?Oficina Jove de les Garrigues. Les BorgesBlanques. A les 10.30 hores.Xerrades d’assessorament i orientaciólaboral.Deixar de fumar és possibleCasal Marino. Les Borges Blanques.A les 20.00 hores.Xerrada a càrrec de Marta Chillón, ques’emmarca dins les jornades de la Set-manacontraelTabac.Acontinuaciópre-estrenadelvídeoJovesitabac,realitzatpels alumnes de centres educatius desecundària de les Garrigues.Educació i salut en xarxa:valors i hàbits saludablesCentre cultural Les Monges. La Seud’Urgell. A les 18.00 hores.Dins les jornades Educació i salut: unplantejamentintegral,conferènciaacàr-rec de José Manuel del Pozo.Com depurar el nostre cosSeu social del Sol del Solsonès.A les 17.00.La infermeria Marisa Fumaz explicaràcom depurar el nostre cos, en el marcdel cicle de xerrades d’Escola de famí-lies.La xocolata, plaer saludableCasa Delfin.Tàrrega.A les 20.30.DinsdelcicleTàrregaCiència,conferèn-cia sobre la xocolata, un plaer saluda-bleencondicions,acàrrecdeMa.ÀngelsMartín, de l’Institut de Ciència iTecno-logia dels Aliments.Ictus cerebralCasal Lapallavacara. BalaguerA les 20.00.Conferènciasobrel’ictuscerebral,acàr-recdeladoctoraPilarBiendicho,espei-calistaenmedicinafamiliaricomunità-ria del Cap de Balaguer.LlibresArtur Mas: on són els meusdiners?Sala de Juntes del 2n pis de la facultat deLletres (Rectorat). A les 19.00 hores.PresentaciódelllibreacàrrecdeMartaSibinaiAlbano Dante,delcol·lectiuCa-fè amb Llet.Història del PitiSala de lectura del c. cívic de Balàfia.A les 19.00.L’autor del llibre, Àngel Biosca, i la IaiaCanàriaexplicaranl’extraordinàriahis-tòria del Piti.Grups de lectura virtualsAccés des de la plataforma virtualReadGroups(http://www.readgroups.com).Grups de lectura virtual de ciència-fic-cióentornl’obraMecanoscritdelsegonorigen, de Manuel de Pedrolo, i tambédenovel·lacontemporàniaentornl’obraDeunegrets,d’AgathaChristie.Calins-cripció prèvia a través de:bplleida.cultura@gencat.catTeatreThe Shakespearean Museum:a love collectionSaló Víctor Siurana (Rectorat).A les 21.00 hores.A càrrec d’estudiants del grau d’Estu-disAnglesos,dirigitsperNúriaCasado(professora de la UdL).El meu idiotaEscenari Sícoris.Divendres 31, a les 21.00.RepresentaciódelacomèdiaElmeuidi-ota,original de FrancisVeber i sopar alrestaurant Sícoris. Preu: 20 euros.TallersTaller d’estiu pels infantsDel 25 de juny al 10 de setembre.Inscripcions: Cercle de Belles Arts deLleida. C/ Major, 24.Te. 973 243725 -699 633 364Tallerperanensde5a12anys,ambunadurada de 3 hores, en el qual es vol fo-mentar el treball en equip experimen-tant amb diferents materials.MúsicaUniCorn i Coral ShalomClaustre de les Heures de la facultat deLletres (Rectorat). A les 21.00 hores.Vesprada musical.Concert del col·legi MaristesSala de l’Ajuntament d’Espot.A les 18.00 hores.80alumnesde6èdeprimàriadelCol·le-giMaristesMontserratdeLleidarealit-zaran un concert amb peces tradicio-nalscatalanesiactuals.Desprésdelcon-cert hi haurà un berenar popular. Elsactes són gratuïts i compten amb lacol·laboració de l’Ajuntament d’Espot.DiversosHomenatge a Francesc EsteveAula Magna de l’IEI.A les 19.30.HomenatgeaFrancescEsteveiPeren-dreu.Activitats juvenils per a l’estiuCentre de Recursos Juvenils. C/ LaPalma, 6-10. Lleida.Tel. 973700 66.joventut@paeria.catFacebook: joventutlleidaTwitter: @joventutlleidaElpassatdilluns27demaig,esvaobrirel termini per a les inscripcions que laRegidoriadeJoventutpromouperal’es-tiu,desdecampsdetreballurbans,es-ports,setmanestemàtiques,sortidesoactivitatsalsBuscsd’AssaigElMercat.Festa de final de cursCamps Elisis. A les 18.00 hores.Festadefinaldecursdelaxarxadecen-tres oberts i ciberaules, grup de joves,organitzat per la Regidoria de Benes-tar Social i Ocupació.EsportsCervera patinaPlaça Pius XII. CerveraA les 21.30.Patinades obertes a tothom. Organit-za: Cervera Patina.Concursos.Parada literàriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zarsobrelamobilitatsostenible. Elplaçpels treballs finalitza el 21 de juny.XPremideFotografiaBases convocatòria: www.segria.cathttps://twitter.com/JoventutSegriaEl Consell comarcal del Segrià, amb lacol·laboraciódelaDiputaciódeLleidaila Direcció General de Joventut convo-ca aquest premi que en aquesta edicióvolplasmarenimatgeslesqualitatsquefan del Segrià una terra estimada. Lesfotografiahaurandeserinèditesitenircom a referents la comarca del Segrià.La por. L’apostacontrarevolucionàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu parer en forma de conte o relatcurt a animcontacta@gmail.com o bé através de la web www.lleidapartici-pa.cat/anim. El guanyador del concursserà guardonat amb el premi Hipatiad’Alexandria 2013, dotat amb 300 eu-ros.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL24 al 30 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201313OCI2SudokuEstaràs d’acord amb alguna cosa queetdiraniqueetvindràmoltbépermou-re’t amb precaució i saber molt bé onposes l’accent o les paraules.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILSapsquehihacosesquedevegadesésmillor no explicar. Cada un té els seussecretsiésmillorquesiguiaixífinsitotamb persones en què confiïs.TAURE20 ABRIL-20 MAIGNo podràs evitar que alguna cosa a lafeinaetmolestioetsàpigagreu,ielqueés més convenient dir-ho, encara quede manera molt tèbia, sense exagerar.BESSONS21 MAIG-20 JUNYAquests somnis que de vegades tenspoden donar-te algunes claus per a lavida real, així que prent’ho amb comp-te,analitza’lsiveuràscapaonavançar.CRANC21 JUNY-22 JULIOLEtprendràstotambforçasentitdel’hu-moriambdistànciasuficientperquènoalterielteuànim,finsitotsihihacosesamb les que no estiguis gens d’acord.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTDeixa’t portar i fia’t d’un familiar, pot-serunfilloungermàquet’ajudaràenal-guna cosa que té a veure molt amb elteu benestar o la teva salut.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRELesactivitatsqueestiguinrelacionadesamb la creativitat o l’artístic t’aniranperfectes perquè gaudiràs molt d’ellesi li s’asseuran molt bé a l’esperit.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREAlgú insisteix comptar amb tu per a unsopar o una celebració en els pròximsdiesienelfonsetfail·lusió,aixíqueac-cepta com més aviat.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBRENoseràundiaespecialmentagitat,pe-ròsíquehauràsdesolucionaralgunte-ma pesat, potser relatiu a impostos oqualsevol altre relacionat amb diners.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREAdministrabéelsrecursos,nogastisencapcapriciperquèelsnecessitaràsperquelcomnecessarialacasaquehauràsde reposar o arreglar aviat.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERPrestaatencióaaquestsdetallsquepo-densermoltimportantssiestàsapuntd’acabar estudis o exàmens, i que pre-senten un obstacle o una dificultat.AQUARI20 GENER-18 FEBREREtcentresmoltenuntreballquepotsertinguiuncomponentbenèficoquet’in-teressaperampliarcontactes.Utilitza-ho bé, però siguis agraït amb tothom.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.751Solucions n. 1.7508 743 91 32 876 96 5156 4 79 3 641 8749 18 4 79 5 61 3 29 5 23 1 78 4 66 3 18 4 29 7 57 9 32 6 54 8 14 8 17 3 96 2 55 2 61 8 47 9 35 2 43 7 86 1 91 9 85 6 42 7 33 6 72 1 94 5 81. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463955. AMISTADESBUSCOCABALLERO60años.Tel.634995270.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOS¡¡¡2X30!!! NOELIA, madurita argentina,golfísima. 170 pecho. La reina del griego,boca de miel. 24h. S/prisas.Tel. 689 435765.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESES LLOGUEN places parquing motos. C/GermansIzquierdo,38.Tel.608730485.PARTICULAR 2 dormitorios, céntrico,amueblado. 310€.Tel.619747200.LLOGARIA Afamiliaprofessionald’hoste-leria,cafeteriaambvivenda.(Pons-peuca-rretera).Tel.676079864.ZONA CAMP Esports. Pis per estudiants.4habitacions,moblat.Piscinacomunitària.500€.Tel.606840451.ALQUILO PISO, 3 habitaciones. Avd. Ma-drid. Particular a particular. Amueblado.Calefacción. Ascensor.Tel.661163271.SEALQUILApiso3habitaciones,amuebla-do.C/MusicVivaldi(zonaPagesos).350€.Tel.973210699TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)SETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.com22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.VENDOPARCELArústica.1800metros.Te-nisLleida.65.000euros.Tel.616493313.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 14. 14. 14TELEVISIÓ BONDIADIJOUS, 30 DE MAIG DEL 201306.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El Gran Dictat.21.00 Telenotícies vespre. AmbRamon Pellicer i RaquelSans.21.50 La meva. 30 anys de TV3.22.35 Polònia23.15 Hawthorne. La Christinaasumeix que en Marcus ésculpable desprésd’adonar-se de lesesgarrapades i els blausque té la Camille.00.05 Lost girl.00.52 TR3S C.00.55 Bombers de Nova York.01.35 Comedy Inc.01.57 Divendres.03.28 Fusió i swing a l’estudi.05.01 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.11.18 Gasp!12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Cinema 3.22.40 El documental.23.34 La Sonora.00.00 Els eixams.00.43 TR3S C.00.47 Els trens de Bombai.07.15 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 Dame un respiro. Sèrie.17.15 Pel·lícula. La luna se reflejaen ti. 1998, EUA. LaMaggie troba casualmentla Nuala, la sevaexmadrastra, amb qui vaser molt feliç durant laseva infància.19.00 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.30 Gran cinema. The Skuklls:sociedad secreta. 2000.EUA. Dir: Rob Cohen. Int:Joshua Jackson, PaulWalker, Hill Harper. EnLuke MacNamara, unestudiant universitaripertanyent a la classetreballadora, s’uneix a unafraternitat elitista isecreta.00.25 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.01.30 Més que vi.01.55 Clips.07.59 La cançó del bon dia.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al dia.10.30 Cafeïna (red).11.30 L’última troballa (red).12.00 Tendències (red).12.30 Mirades (red).12.50 El debat de Lleida Activa.13.30 Gaudeix la festa.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia.16.45 Bonus music.17.00 Promo.17.30 Catsons.18.00 Pica lletres (red).18.30 Club Banyetes.18.45 Fòrmula Pi.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.40 El temps.20.44 Anem a dormir. Infantil.20.45 Màsters UDL. Capítol 8.21.00 Univers de formació.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1. Con AnaBlanco y Jesús Álvarez.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Gran Reserva. Serie.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.30 Tenemos que hablar.19.30 Letris. Concurso.20.20 Corazón.21.00 Telediario 2.22.10 El tiempo.22.30 Carta a Eva.23.55 Cine. La sombra de Evita.2011. España. Dir: XavierGassió. Int: personajesreales.01.25 El debate de La 1.02.55 La noche en 24h.04.30 TVE es música.05.00 Noticias 24.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Solo Moda.09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.30 Cámara abierta 2.0.13.45 Mixeur. Sabores e ideas.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Truck.19.30 Para todos La 2.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Tinc una idea.21.00 Docufilia.22.00 Cinefilia.23.45 En portada.00.15 La 2 Noticias.00.45 Días de cine.06.30 Informativos Telecinco.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.Antonia, una mujer quevive en la indigenciaacude al programa parareclamar la ayuda de sunieta, que goza de unabuena posicióneconómica.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.30 Gran Hermano Catorce.Presentado por MercedesMilá.01.45 Gran Hermano Catorce. Lacasa en directo.02.30 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusannaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.14.00 Los Simpson.15.00 Antena 3 Noticias 1.15.45 Deportes 1.16.00 El tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo!20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.30 Deportes 2.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero 3.0.22.50 Cine. Sentencia de muerte.2007. EUA. Dir: JamesWan. Nick Hume semuestra preocupado porla vida de sus dos hijos.01.00 Cine. La convicción de unahija. 2006. EUA. Dir:David Winkler.02.30 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.45 Crímenes imperfectos:ricos y famosos.11.30 Historias criminales.12.25 Al rojo vivo. Con G.Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Con HelenaResano.15.00 Jugones. Espacio deinformación deportiva.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.40 Taxi. Concurso. Con MikiNadal y Manolo Sarrià.16.30 Así nos va.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.30 Pesadilla en la cocina. ConAlberto Chicote.00.45 Pesadilla en la cocinaEEUU.01.45 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Secuestrada;Operación géminis.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por JesúsCintora.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino y Marta Fernández.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. El factor humano;Érase una vez un crimen;Una vida perdida.18.30 Te vas a enterar. ConJesús Gallego y Álvaro dela Lama.20.00 Noticias Cuatro. ConRoberto Arce y MónicaSanz.21.00 Lo sabe, no lo sabe. ConJuanra Bonet.22.30 Home Cinema. Air ForceOne Derribado. 2012. Int:Jeremy Sisto, Emilie DeRavin, Linda Hamilton.02.00 Ciudades del pecado.Praga y Argentina.02.45 La línea de la vida.04.00 Shopping.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 15. 15. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.30/05/2013PUBLICITATAvui felicitem els FERRANPUBLICITATUnamossalluualapistolaunaesteladaEl diari Abc, en la sevaedició digital, ha publicatuna foto, captada en unbar i divulgadaviaTwitter,on es potveure que unaagent dels Mossos portal’estelada a la culata del’arma. En el text lamentael “patriotisme en els efec-tius de la policia catalana”així com que combinin “in-dumentària reglamentàriai sentiment sobiranista”.A més, partidaris i detrac-tors del sobiranismevancomentar aTwitter la foto.Alguns consideren que ésvergonyós” i demanen“mesures” contra l’agent.D’altres s’ho prenen ambhumor i manifesten queels hi recorda a l’època dequan “duien enganxines ala carpeta de l’institut”.TWITTER@guillem_sm«Espadalerjahadit3copscam-panya “electoral” quan volia dir“forestal”. A mi aquests lapsusem semblen reveladors...»@maryah_33«“@vpartal: Els mossos carre-guencontrabombersdavantdelparlament vilaweb.cat/noti-cia/411979…” anem b, ara jas’estomaquenentreells#oletu»@MiquelPueyo«A mi ja em va bé que no facicalors,però tinc amics i famili-arsdesorientatsperaquestapri-mavera líquida.Vam estirar mésel braç...?»@TDAHCatalunya«El #TDAH està darrera del25% dels casos de fracàs esco-lar, segons el Llibre Blanc Euro-peu delTDAH.»@Joan_Rueda«Mal exemple que La riera pre-senti una feina a #Lleida comuna putada...»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAJOSÉ M. DURAO BARROSOLa Comissió Europea relaxa eldèficit a Espanya però li recla-ma més impostos als carbu-rants, menys productes ambl’IVAreduïtireformarpensions.PUNT I A PARTTERESA RODRIGOLacatedràticaalmacellencafor-ma part de l’equip que ha des-cobert el Bossó de Higgs i quehaestatguardonatambelPrín-cep d’Astúries d’Investigació.EL Club de l’Amistat Terres de Lleida, amb Ramon FarréLA FOTOTECAConcurso Nutrigame al Col·legi Episcopal amb pel Dia de la NutricióEl Quartet Arquerins du la seva música de cambra al Museu de l’Urgell

×