Bondia.cat 30/04/2013

304 views
235 views

Published on

TITULAR: Cimera a la Paeria per parlar dels 13.000 parats de la ciutat
FOTO: Torrefarrera balla els ritmes de l’Àfrica

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 30/04/2013

 1. 1. 30 D’ABRIL DEL 2013Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:CimeraalaPaeriaperparlardels13.000paratsdelaciutatMés de 90.000 personesompliranel Camp Nou perfer front demà al BayernTorrefarrera balla els ritmes de l’ÀfricaClou la 26a Setmana Cultural també amb un dinar d’homenatge a lavellesaElBarçasommiaenelmiracledeLeoMessiARXIUAJUNTAMENT DE TORREFARRERAp. 05p. 11 p. 06PUBLICITATÀngel Ros accepta la proposta, feta al ple, del líder de l’oposició de CiU, Joan Ramon ZaballosElectrocutatsaSantGuimdosoperarisd’unafàbricadepinsop. 06LaDiputaciópremiaràelsmillorsprojectesd’emprenedorsdel’FPp. 03NÚMERO 1.751 ANY 8L’alcalde recorda que l’Ajuntament ja té en marxa un Pla Ocupa’t que beneficia 300 persones
 2. 2. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201302DINTERÈSPUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hSimó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)Anadon. Balmes, 44De 22.00 a 09.00 hMartí. Anselm Clavé, 35FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)De 22.00 a 09.00 hJoana Aragonés. Avinguda Barcelona, 71AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 3 AOlivera 0 =Avellaner 0 =Bedoll 1 =Freixe 1 DMoreres 3 =Palmeres 0 =Pi 2 =Plàtan 2 DPollancre 1 DSalze 2 =Roure 2 AXiprer 1 DAlternaria 3 =Cladosporium 3 =Del 22 al 30 d’abrilNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaContinuaràelcelennuvolatiambalgunesprecipitacionsEl cel estarà ennuvolat o cobert al llarg deldia, tornant-se núvols més abundants a partirde migdia. S’esperen alguns ruixats a puntsde muntanya. La cota de neu es situaràentorn els 2.400 metres, i baixarà als 2.000metres al matí i entorn els 1.500 metres a latarda. Les precipitacions que s’esperen seranminses o localment poc abundants. Lesmínimes serán lleugerament més baixes. Lesmàximes pujaran moderadament.07.14 h21.012 hMinvantwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUS
 3. 3. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201303AVUILaDiputaciópremiaràlainiciativaemprenedoradelsestudiantsd’FPEls guardons, amb dues categories, distingiran la millor idea i el projecte mésviable en el seu entornREDACCIÓ. LLEIDALa Diputació de Lleida i el con-sorcidepromocióeconòmicadeles comarques lleidatanes, Glo-baLleida,vanpresentarahirla1aedició dels Premis als millorsprojectes d’emprenedoria a laformacióprofessionaldeLleida,que han posat en marxa encol·laboració amb el Departa-mentd’Ensenyamentitenenperobjectiu incentivar el desenvo-lupament d’iniciatives d’empre-nedoria que ajudin a fomentarl’esperit empresarial de l’alum-nat de cicles formatius de graumitjà i grau superior de forma-cióprofessionaldelterritori.Elsguardons premiaran la milloridea emprenedora així com elprojectemésviableenelseuen-torn.Els premis s’adrecen alsalumnes de cicles formatius degrau mitjà i superior, de forma-cióprofessional,dels42centrespúblics i privats de les comar-quesdeLleidaqueofereixenfor-mació professional a la demar-cació de Lleida, així com alsalumnesdelesescolesdecapa-citació agrària.Actualment, entorn d’uns8.000 estudiants estudien for-macióprofessionalalescomar-ques lleidatanes, la meitat delsquals cursen segon curs ja siguidegraumitjàosuperior,queperpoder aprovar el grau han depresentar un projecte final ambel qual, ara, també podran pre-sentar-se als premis que s’handonat a conèixer públicamentavuiiquevolenincentivareldes-La primera edició d’aquests nous guardons es va presentar ahir a LleidaDIPUTACIÓ DE LLEIDAGlobaLleidacoordinal’organitzaciódelspremisPerlasevapart,elvicepresidenttercer de la Diputació de Lleida,PauPerdices,vadestacardurantla presentació dels guardonsl’aposta que totes les instituci-onsqueformenpartdelconsor-ci GlobaLleida han fet per tras-passar des dels respectius ensdepromocióeconòmicaaaquestorganisme la gestió de tots elsaspectes relacionats amb l’em-prenedoria.Per aquest motiu, GlobaLlei-da ja coordinarà l’organitzaciód’aquests nous premis, que do-nen continuïtat als que ja orga-nitzava fins ara el Patronat dePromocióEconòmicadelaDipu-tació de Lleida. El mateix passaamb els premis LO, que fins araorganitzava la Diputació, aixícom amb la gestió dels centreseuropeusd’empresesinnovado-res (CEEI), segons ha explicatPerdices.En aquest sentit, el consellerdelegat de GlobaLleida, OriolOró,vaexplicarqueunavintenade persones procedents de lesinstitucions que formen part deGlobaLleida ja estan treballantpelconsorcitotiquelasevanò-mina encara els la segueix pa-gant l’Ajuntament de Lleida o laDiputació, segons el cas.UNA FIRA PLENAMENTCONSOLIDADALa7aediciódelaF&T,FiradeFormació Professional i Tre-ball, va tancar les portes dis-sabte amb uns 15.000 visi-tants. El president de la Fun-dació Fira de Lleida i alcaldede la ciutat, Àngel Ros, va ferunavaloraciópositivadelafi-ra “que està plenament con-solidada”.L’alcalde va assegurar quelaFormacióProfessionaléslamillor garantia contra l’atur ique s’ha de de tendir a la for-maciódual,ambestudisd’FPi la formació a l’empresa, se-guint models com el francès il’alemany,aixícomtambéalasevainternacionalització.Rostambé considera que es ne-cessari transmetre i difondreel fet que es pot estudiar FPcom a alternativa al batxille-ratidesprésaccediraunacar-rerauniversitària.Rosvaafir-mar que hi ha interès per FPiquelafirahamantingutlesxi-fres d’assistència malgrat lesdificultats econòmiques queha patit.Enguanyelsalóvaestrenarvisites guiades per a pares, acàrrecdetècnicsipersonaldelDepartamentd’Ensenyament.L’objectiu de les visites eraqueelsparesconeguindepri-mera mà i in situ l’oferta deFormació Professional a lesterres de Lleida de cara a laformació dels seus fills.El saló F&T es va celebrardel 25 al 27 d’abril al Pavelló4deFiradeLleidaamblapar-ticipacióde24expositors(en-titats i empreses del sector) i24 famílies de formaci repre-sentades.Elsalóhaacollit52activitats paral·leles.L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va clausuar el saló dissabte passatFinsa15.000personesbusqueninformacióaF&TL’objectiu: fomentarl’esperit empresarialEls guardons s’adrecenals alumnes dels 42centres d’FP de LleidaRepresentants deLleida a CatalunyaEn la Mostra dels millorsprojectes emprenedorsd’FP de tot el paísEl 31 de maig, límitper rebre projectesEls vençedors de cadacategoria rebran 500euros en materialinformàticenvolupamentdeprojectesem-prenedorsqueespuguinacabarimplementant al territori.TERMINI, FINS AL 31 DE MAIGAixí, s’han establert dues ca-tegories, la de cicle mitjà i la decicle superior, en cadascuna deles quals es premiarà la millorideaemprenedora,perunaban-da, i el projecte més viable en elseu entorn, per altra, segons vaexplicar el director dels serveisterritorials d’Ensenyament aLleida,MiquelÀngelCullerés.Amés, els alumnes guanyadorsparticiparanenrepresentaciódeLleida en la Mostra de millorsprojectesd’emprenedoriaalaFPde Catalunya que convocaaquest mateix Departament.Els alumnes interessats hau-ran de presentar el seu projecteemprenedor que mostri la crea-ciód’unproducteounserveiilaseva comercialització. El termi-ni per presentar els treballs ésfinsel31demaig.Lavoluntatésque els guanyadors es puguinanunciaraljuny,abansquefina-litzi l’actual curs acadèmic. Elsvencedors de cada categorias’enduran material informàticvalorat en 500 euros. Una co-missió avaluadora serà l’encar-regada d’escollir els millors tre-balls a partir de la seva qualitat,el seu caràcter innovador, la vi-abilitat econòmica del projecte,la possibilitat de crear ocupacióquetinguiilasevaadequacióalterritori.
 4. 4. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201304OPINIÓLa setmana passada es va cele-brarla7aediciódelaFiradeFor-mació Professional i Treball, elSaló F&T, un certamen que en-guanyhaestatl’aparadorde24grups d’oficis i especialitatsque es poden cursar als centresi instituts de les nostres Terres.L’èxitd’acollidad’aquestafirara-tifica l’encert de l’aposta quevarealitzar l’Ajuntament de Lleidajuntament amb els centres edu-catius de la ciutat amb la cre-ació d’aquest Saló per donarvi-sibilitat i impulsar aquests es-tudis.Les xifres sobre el grau d’in-serciódelsestudiantsdeForma-ció Professional ens donen laraó. Ho recordava fa pocs diesen la conferència del Col·legi dePeriodistes: nomésun6,5%delstitulats de Formació Professio-nalbuscafeina.Larestadetitu-lats,obétreballen,continuenes-tudissuperiorsoaltresciclesdeFP.L’any 2006 Ajuntament i re-presentantsdelscentresd’ense-nyament de la ciutat vam estard’acord en treballar conjunta-mentper,desdeLleida,dotarelsLleida, capital de la vegueriade Lleida a la qual dóna el seunom,és,sensecapmenadedub-te, la ciutat de referència de to-tes les nostres comarques.Les estacions d’autobusos itrenssónpuntsneuràlgicsdeco-municació dels ciutadans de lesnostrescomarquesambelsser-veis sanitaris, educatius, so-cials i culturals que ens ofereixla ciutat de Lleida; i dels ciuta-dansdeLleidaicomarquesambaltrespartsdelterritorideCata-lunya i del món, ciutats mésgrans o més petites on podentrobar allò que Lleida encara noelshiofereix,compotsertreball,estudis, intervencions i provesmèdiques, negocis, actes cultu-rals, aeroports internacionals,etc.DesdelaSeccióLocaldeLlei-da d’Esquerra Republicana deCatalunya nosaltres creiem quelanovaxarxadebusosdeLleidaés poc eficient en relació aaquestspuntsneuràlgicsdeco-municació de la ciutat, ja quemoltes vegades s’hauran de fertransbords per arribar a serveisessencials, no facilitant així lamobilitatdelsnostresciutadansipropiciantlautilitzaciódelcot-xeparticularperfersegonsqui-nes pràctiques habituals ques’haurien de solucionar amb eltransport públic.Un exemple de poca eficièn-ciaéselfetqueunapersonaquearriba en tren o viu per la zonade Princep deViana, hagi de fertransbords sivol anar a l’Hospi-tal Universitari Arnau de Vi-lanova o a alguns Barris de laciutat, i el mateix en sentit con-trari.Una altra ineficiència quehem constatat és que la línia deRondarodegitotelbarrideCap-pont, dilatant-se en el temps iperdent agilitat, quan la sevafunció principal hauria de serportar les persones al centre delaciutatialesestacionsd’auto-busos i trens.La nostra ciutat no és comaltres que tenen diversitat detransports urbans comunitaris:autobusos, metro, tramvia, fer-rocarrils, etc, només en té un,l’autobús, i creiem que no ésmolt demanar que sigui, com amínim, eficient.estudis de la FP del reconeixe-ment social que mereixien.Transcorregut aquest tempscrec que puc dir amb orgull queho estem aconseguint.A Lleida hi ha actualment4.400alumnesquecursenalgu-na branca de Formació Profes-sionalielSalóF&Tésunfidelre-flexdel’ampliventalld’especia-litzacions professionals ques’ofereixen.AquestaFiranovanéixerso-la,formapartd’unprojectemésampliqueinclouelConselldelaFormació Professional, un ensconsultiu integrat per 64 insti-tucions i entitats que estan tre-ballanttransversalmentperlasi-nèrgia entre els estudis i el mónlaboral, ielViverd’Emprenedorsper a titulats de FP. Aquest ésl’engranatge que ha de perme-tretancarelcercledesdelafor-macióacadèmicailadeteccióre-aldelesdemandesdeperfilsla-borals del món empresarial finsa la creació d’empreses per partde titulats de Formació Profes-sional.Des de l’Ajuntament de Llei-dahicontinuaremapostant,es-pecialment per la formació duali en alternança amb les empre-ses, un model que s’aplica faanysenpaïsosquesónunmirallpelquefaaaquestsestudis,comsón França o Alemanya. A Llei-da,institutscomLaCaparrellaol’EscoladelTreballjahitreballen.Cal,però,ampliaraquestaexpe-riència, volem ser referència enel treball conjunt entre Forma-ció Professional i Empresa.Elpassatdijousesvanferpú-bliques les dades de l’atur del’Enquesta de la Població Acti-va, unes xifres que mostren lagravíssima situació que traves-senEspanyaiCatalunya,ambxi-fres d’atur del 27,16% i del24,53%, respectivament, i mi-lers de famílies queviuen situa-cionsmoltdifícils.ALleidatam-bé hi ha moltes llars que estanpatint la crisi però, segonsaquestes dades recents, la taxad’aturésmenor,del16,59%. Ésunaxifrad’aturinacceptable,pe-ròmoltpersotadelamitjanana-cional i estatal. Hem de seguirapostantperl’educació,ilaFor-mació Professional és la mésefectivaperalainserciólaboral.Coneixedors, doncs, del po-tencial d’ocupació que tenenels titulats en Formació Profes-sional, des de l’Ajuntament deLleida estarem amatents a lesoportunitats que es poden ge-nerar a l’entorn de nous seg-mentsdemercat.Enaquestsen-tit, treballarem per aconseguirnovestitulacionsenàmbitspro-pers als nostres sectors pro-ductiusialesempresesdelnos-tre entorn, com ara l’energètic,mediambiental,agrari,mecànic,tecnològicoserveisalesperso-nes.La internacionalització delsestudis de Formació Professio-nal és també una assignaturapendent que estem decidits aimpulsar.Peraixò,elcursvinentconvocarem beques municipalsperrealitzarestadesformativesiestudisdeFPal’estranger.L’in-tercanvideconeixementpermit-jàdel’aprenentatged’altresmo-delsdefuncionamentésunaei-na fonamental de millora de lespotencialitatsdelsestudiantsdelaFormacióProfessional,aban-da d’una experiència personalindispensable en l’actual socie-tat globalitzada.Avui, sense cap dubte, la Fi-ramésimportantdeLleidaéslaFira de Formació Professional iTreball, per l’efecte multiplica-dor que té i perquè representauna gran suma de voluntats al’entorn del bé que genera mésbeneficis a curt, mitjà i llarg ter-mini: l’educació.Lleida,ciutatdeserveisDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialA Lleida ciutat hi ha prop de 13.000 persones sense feina registrades al Serveid’Ocupació, una xifra que hauria de sotragar les nostres consciències. El drama del’atur és tan intens i feridor que l’acord entre les dos principals forces polítiquesde la Paeria, de celebrar una cimera o un ple monogràfic sobre el tema, esdevé unamica d’esperança entre tanta foscor. Probablement la Paeria no té gaires eines perafrontar un problema tan greu com aquest, però el sol fet de donar-li visibilitat iafrontar-lo des de les més altes instàncies de la ciutat, fa que els afectats, i elsciutadans en general, es puguin sentir menys abandonats a la seva sort.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).Convéafrontareldramadel’aturSecció Local de Lleida d’ERCFormacióProfessional, unaapostadepresentidefuturÀngel Ros i DomingoAlcalde de Lleida
 5. 5. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201305LLEIDALaPaeriafaràunacimeraperafrontarl’aturalaciutatÀngel Ros accepta la proposta del líder de l’oposició, Joan Ramon ZaballosREDACCIÓ. LLEIDALa Paeria celebrarà una cimerao un ple monogràfic dedicat ex-clusivamental’aturalaciutatdeLleida, que afecta prop de13.000 persones segons els re-gistresoficials.L’alcaldedeLlei-da, Àngel Ros, va acceptar diu-menge, via twitter, la propostaquevaferellíderdel’oposiciódeCiU, Joan Ramon Zaballos, elpassat ple municipal.“Farem un monogràfic o ci-mera per polítiques contral’atur”, diu Ros al seu twit, afe-gint: “Però ja està en funciona-mentelPlaOcupa’tquearribaa300joves”.DesprésespotllegirlarespostadeZaballos:“Perfec-te! Celebro el Pla Ocupa’t, peròdavant d’una situació excepcio-nal d’atur, mesures excepcio-nals”. Zaballos assumeix, en unarticle publicat diumenge, queels regidors de la Paeria potserno“estemafrontantambsufici-entencert”elproblemadel’atur.Els sindicats, presentant ahir els actes del Primer de Maig a LleidaUGTSegons dades del Serveid’OcupaciódeCatalunya,Lleidaciutat va tancar març amb12.849 persones a l’atur, 249més que en la mateixa data del’anyanterior.Laxifraésunami-ca més alta que la deTarragona(12.091 aturats), amb la matei-xa població que Lleida, mentrequeestàllunydels7.934aturatsregistrats a Girona, encara queaquestaciutattécensatstrentamil habitants menys que Lleida.PUBLICITATXFeriadeAbrilalsCampsElisisREDACCIÓ. LLEIDAEls Camps Elisis acolliran de l’1al 5 de maig la X edició de la Fe-ria d’Abril, la III Feria de laTapai la I Feria del Caballo de PuraRaza Española. Unes 600 per-sones arribades de tot l’Estatompliran fins a tres hotels de laciutat, segons va dir ahir el pre-sident de la Casa de Andalucíade Lleida, Jordi Solana. SegonsSolana “laciutatesveuràbene-ficiada amb aquesta fira”.AdultssensefillstolerenpitjorlairaREDACCIÓ. LLEIDAInvestigadorsdelaUdLhanana-litzat com regulem la ira. Els pa-res relacionen el fet d’enfadar-se, principalment, amb els seusfills. Això els fa susceptibles deregular més ràpidament aques-taemociónegativa.Encanvi,elsadults sense fills i els adoles-centstriguenmoltméstemps,jaque ho relacionen amb un ven-tall més ampli de situacions.La UGT-Terres de Lleida iCCOO de Lleida es manifes-taran aquest 1 de Maig ambellema‘S’hoestancarreganttot’,perquèlespolítiquesim-pulsades pels governs de laGeneralitat i l’Estat i de laUnió Europea no tenen límiti estan destruïnt els llocs detreball, els convenis col·lec-tius, els serveis públics, laprotecció social, els mitjansdecomunicació(públicsipri-vats), la democràcia...Els dos sindicats van pre-sentar ahir al matí els actesambmotiudelDiadelTreball,queculimnaranamblamani-festació convocada a les 12delmigdiaiquesortiràdesdela Plaça del Treball per fi-nalitzaralaRamblaFrancescMacià, davant la Subdelega-ció del Govern de l’Estat.1deMaig:‘S’hoestancarreganttot’
 6. 6. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201306COMARQUESREDACCIÓ. LLEIDA / MONTELLÀEl sud del Pallars Jussà, el Sol-sonès, l’Alt Urgell i el nord de laNoguera han estat, de moment,leszonesonméshaplogutenelsdarrers dies. Segons dades delServei Meteorològic de Catalu-nya (SMC), en aquests indretss’han acumulat entre 50 i 75 li-trespermetrequadratdesdedi-jous passat. La quantitat méselevada s’havia registrat a Boí,amb 80 litres, però en altres in-drets del Pirineu es van superarels 60 litres per metre quadrat(com aTremp o Espot).A la Plana, però, tot i que laprecipitacióhaestatconstantnos’ha acumulat tanta aigua. Elsregistres del SMC parlen dequantitatsqueoscil·lenentreels40iels50litresalsuddelaNo-guera, el Segrià i bona part deles Garrigues; i entre els 30 i els40litresalSegrià,elPlad’Urgelli el nord i l’est de les Garrigues.A banda de la pluja, aquestepisodi de preciputació tambéha estat marcat per la neu, quefins i tot va arribar a cotes bai-xesalescomarquesdeTarrago-na.Espotvaacumular46centí-metresdeneu;Sasseuva,39;ielPort del Comte, 21.Lesprecipitacionscaigues,jasigui en forma de neu o pluja,haurancontribuïtaincrementarlesreservesd’aiguaderiusiem-bassamentsdecaraalatempo-radad’estiu.Malgratquedemo-ment no s’han produït desbor-daments, la crescuda del cabaldelriuaLleidaciutat,perexem-ple, va obligar a tallar l’accés alacanalització.SegonsdadesdelaConfederacióHidrogràficadel’Ebre(CHE),elvolumdelSegrealseupasperBalaguerésde8,2metres cúbics per segon, peròunavegadasuperatLleida,aSe-ròs, és de 157,4 metres cúbicsper segon.ELEVAT RISC D’ALLAUSD’altra banda, la Direcció deProtecció Civil de la Generalitatva posar en prealerta el plaALLAUCAT davant del riscd’allaus a moltes àrees del Piri-neu indicat per l’Institut Geolò-gicdeCatalunya(IGC).Elriscésfort (4 sobre 5 a l’escala euro-pea)alazonaRibagorçana-VallFosca, a la Pallaresa, a la Ter-Freser i al vessant nord del Ca-dí-Moixeró.Dosoperaris,electrocutatsenunafàbricadeStGuimUn d’ells ha de ser evacuat amb helicòpter a BCNREDACCIÓ.SANTGUIMDEFREIXENETEls Bombers de la Generalitatvan treballar ahir a primera ho-ra de la tarda en un accident la-boral greu a Sant Guim de Frei-xenet, on 2 operaris van resul-tar ferits en rebre unadescàrregaelèctricaquantreba-llaven en la instal·lació elèctricade l’empresa Pinsos Yak.L’avís de l’accidentva arribara les 15.59 hores i va mobilitzar2 dotacions dels Bombers. Dosoperarisdelafirmamiravend’ar-reglar la unitat transformadoradecorrentelèctricdel’empresa.Per causes que encara no s’hancomençatainvestigar,els2ope-raris van rebre una descàrregaelèctricaivanresultarferits.Se-gonsinformaelSistemad’Emer-gències Mèdiques (SEM), und’ellshahagutdeserevacuatpervia aèria a la Vall d’Hebron.Laplujadeixaentre50i75litresacumulatsalPirineuEl sud del Jussà, el Solsonès, l’Alt Urgell i el nord de la Noguera, on més aigua cauACatalunyaesvenen135poblesabandonatsInversors internacionals, interessats a comprar-losREDACCIÓ. LLEIDAA Catalunya hi ha 135 pobles onuclis agregats que es veneníntegrament.Aixòvol dir que esbusca comprador per a tot elconjuntrural:cases,terresdere-gadiu i altres edificis inclosos.Segons explicava ahir 324.cat,moltsvanquedardeshabitatsfadècades, quan es va produir unabandonament progressiu delcamp, i es van anar degradant.Ara, amb la crisi, hi ha qui deci-deixferelpascontrari:deixarlaciutat per anar al camp. I per ai-xò ja hi ha inversors internacio-nalinteressatsacomprarpoblesabandonats.Entreells,hitrobemunapedaniadelaBaroniadeRi-alb: el nucli d’Esblada. En de-manen 280.000 euros. El preuinclou 80 hectàrees de terrenydebosciregadiuilesruïnesdels14 edificis registrats.2detingutsperrobaren5comerçoscerdansTambéassaltenunacasaREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLEls Mossos d’Esquadra van de-tenir el 18 d’abril passat dos jo-ves, un veí de la Seu d’Urgell de24anysi,l’altre,de25anysiveídeBarcelona,comapresumptesautors de 6 robatoris amb forçaenestablimentscomercialsdelaCerdanya comesos entre finalsdegenerifinalsdemarç.Entotsels casos, els assaltats forçavenles portes d’accés després d’in-utilitzarelssistemesd’alarma,i,un cop a l’interior, sostreien di-ners, equips informàtics i altresobjectes de valor. Arran de lesdenúncies, els mossosvan obriruna investigació que va perme-tredetenirlamatinadadedijousels presumptes autors quan cir-culaven en un turisme per la N-260, al terme de Bellver de Cer-danya.Elsmossosvanlocalitzarla matinada de dijous durant uncontrol de prevenció de robato-ris a la N-260, a Bellver de Cer-danya, un turisme en el qual vi-atjaven els dos presumptes au-torsdelsfets.Lapoliciavatrobaral’interiordelvehiclediversesei-nes emprades per comtre elsrobatoris.Un7%mésd’expositorsa SantIsidredeSolsonaREDACCIÓ. SOLSONALa61aFiradeSantIsidredeSol-sona, que se celebrarà del 10 al12 de maig, tindrà un total de218 expositors, 15 més que enl’anterioredició(+7%).Inclouràuna exposició de productes ar-tesanalsi maquinària agrícola.NovesjunteslocalsdelPPaSanaüjaiPinellREDACCIÓ. SANAÜJAEl Partit Popular va constituirdiumenge les juntes locals delsmunicipis de Sanaüja i Pinell,queestaranpresididesperJosepTorra i Ramon Salva, respec-tivament. L’objectiu és tornar atenir la presència al consistori.TreballSocialsupervisaràelsprofessionalsdelJussàACN.TREMPEl Consell Comarcal del PallarsJussà i el Col·legi oficial de Tre-ballSocialdeCatalunyavansig-nar ahir un acord de col·labora-ció amb l’objectiu de millorarl’eficàcia dels professionals. ElCol·legisupervisaràlatascadelsprofessionals a la comarca.MOREN 2 PERSONES ENUNA ALLAU AL CADÍDosexcursionistesde38anysveïns de Santa Perpètua deMogoda (Vallès Occidental)vanperdrelavidadiumengealvespre en ser sepultades peruna allau a la cara nord de laserra del Cadí. Els BombersdelaGeneralitatnovanpoderrescatar-ne els cossos, però,fins a les dues de la matinadad’ahiri,posteriorment,traslla-dades a la Funerària de la Seud’Urgell. Segons les primeresinformacions els excursionis-tes,quehavienanataferlaca-nal de l’Ordiguer amb baixadaperlaCanaldeCristall,vansersorpresosperunaallauqueelsva sepultar.Torrefarreratancala26aSetmanaCulturalLa cloenda de la 26a Setmana Cultural deTorrefarrera va te-nir lloc diumenge amb un dinar popular en homenatge a lagent gran. Va aplegar unes 300 persones.COM360VisitesperfomentarlaintegracióaTàrregaLa Regidoria d’Acció Social deTàrrega desenvolupa aquestsdies el seu nou programa de cursos i tallers per promoure laintegració dels col·lectius més vulnerables.AJUNTAMENT DE TÀRREGA
 7. 7. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201307PUBLICITAT
 8. 8. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201308COMARQUESElsOmellonsiElsTormstanquenlesescolesREDACCIÓ. ELS OMELLONSEls municipis garriguencs delsOmellons i ElsTorms es queda-ran sense escola el curs vinentper manca d’alumnes, segonsavançava ahir Som Garrigues.LaSeureivindicadenoulesrotondesalaN-260REDACCIÓ. LA SEU D’URGELLL’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-bert Batalla, va explicar ahir aRàdioSeu, que el consistori hasol·licitat una reunió amb Fo-mentperreivindicarlaconstruc-ció de les rotondes de la N-260.PUBLICITATREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESLa Junta de Seguretat Local deles Borges Blanques, formadapels cossos de la Policia Local idelsMossosd’Esquadra,vapre-sentar ahir a l’equip de governmunicipal el balanç de les actu-acions dutes a terme durant elprimeranydefuncionamentalacapitaldelesGarrigues.Segonsla comparativa interanual, quevadesdel’abrildel2012almarçde 2013, hi ha hagut una dismi-nuciódel13,9%delsdelictesiunaugmentdelesdetencions,quehanpujatun25,8%.D’altraban-da, i pel que fa als robatoris,han disminuït un 12% els consi-deratsrobatorisambforçaperòhan augmentat un 31,8% elsfurts.L’alcalde de la ciutat, EnricMir, va afirmar que “gràcies aquedesdelaformalitzaciódelaJuntahemreforçatlacol·labora-ció amb la Policia Local i elsMossos d’Esquadra, les BorgesMenysdelictesimésdetencionsalesBorgesBalanç del 1r anyde funcionament de la Junta de Seguretatcompta amb un nivell superiorde professionalitat dels nostresagents, el que s’ha vist reflectiten aquestes dades, que demos-tren que la ciutat continua sentuna capital tranquil·la i amb unnivelldedelinqüènciamoltbaix”.Durant la trobada es va feruna valoració positiva d’aquestperíodeiesvanproporcionarlesdades de les diferents accionspolicials.Laprincipalsatisfaccióha estat, pel que fa a la davalla-da de fets delictius, el descensen un 8,2% dels delictes contrael patrimoni i la baixada en un55% dels delictes relatius altrànsit.Noobstant,l’estuditam-bédemostraquelesfaltess’hanincrementatun20,8%,sobretotles que són contra el patrimonio contra les persones.Pel que fa a la davallada delsrobatorisambforçadestacaqueels que han tingut lloc a l’interi-or d’un vehicle han pujat un114,3%,aixícomelsquehantin-gut lloc en una empresa, ques’han incrementat en un 50%.L’altre tipus de robatori, els deviolència/intimidació, pels queja s’ha creat un grup policial es-pecífic, són els que s’han incre-mentat degut a l’augment delsrobatoris duts a terme amb elmètode de “l’estrebada”.REDACCIÓ.TÀRREGALa decisió de fer onejar la ban-dera espanyola a diferents seusinstitucionalsdePonentarreldela denúncia interposada per lasubdelegació del govern espa-nyol a Catalunya ha provocat jamostres de rebuig. És el cas delConsellComarcaldel’Urgell,onahir,membresdelCasalPopularEl Rostoll van desplegar unapancarta demanant la retiradade la bandera espanyola iapel·lant a què “resistir és vèn-cer”.AMollerussa,lesJERChanconvocatperdimecresunacon-centració de protesta davant elconsell del Pla d’Urgell.L’actedelsmembresdelRos-toll va consistir en una concen-tració davant la seu del ConsellComarcal de l’Urgell sota el le-ma Fora la bandera espanyola,resistirésvèncer,ilalecturad’unmanifest.Altexts’apuntavaquelespressionsdeladelegaciódelgovern espanyol s’emmarquenen “l’ofensiva espanyolista”.Protestesal’UrgellialPlacontralabanderaespanyolaEls consells comarcalsvan penjar-la divendresMembres del Casal Popular El Rostoll van exhibir una bandera a TàrregaRÀDIO TÀRREGABaixen els robatorisperò pugen els furtsEls delictes relatius altrànsit, els que registrenel descens més elevatEs doblen els atacs al’interior de vehiclesLes empreses de laciutat també registrenmés incidentsVisitad’alumnesal’AjuntamentdeMollerussaMésd’unaseixantenad’alumnesdel’escolaElCarmedeMo-llerussa van visitar ahir l’Ajuntament, on van ser rebuts perl’alcalde, Marc Solsona, i la regidora d’Ensenyament.AJUNTAMENT DE MOLLERUSSAElClubdeLecturesd’Artesarecapta400eurosLaGalaBenèficaorganitzadadissabteaArtesadeSegreambl’objectiuderecaptarfonsperlasecciólocaldeCàritesvare-collir un total de 388,50 euros.
 9. 9. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201309ACTUALITAT“Espanyaestàpitjorquefaunanyenatur”Admet Mariano RajoyAGÈNCIES. MADRIDEl president del Govern, Maria-no Rajoy,va intentar enviar ahirun missatge d’optimisme des-prés de les tràgiques dades del’atur. No obstant, Rajoy ha ini-ciatelseudiscursadmetentqueEspanya “està pitjor que fa unany”quantalnombredeparats,peròhaconfessatqueniellnielseu Govern se senten “paralit-zats”. En un acte de l’Institut del’Empresa Familiar celebrat aMadrid, ha assegurat que ja haposatelsfonamentspersortirdela crisi i ha citat tres eixos: la re-ducciódeldèficit,lareformadelsistema financer i la reforma la-boral. “Si l’any que ve tornen atenirl’amabilitatdeconvidar-mea la seva assemblea, tindremocasiódecomprovarsiéscertelqueavuielsheplantejat:quees-temalllindard’invertirlanostrasituacióiquelesbasesperacon-seguir-ho cada vegada són méssòlides”, s’ha atrevit a dir Rajoydavant les empreses familiars.Junquerascridaala‘rebel·lió’peldèficitPer pujar el límit al 2%AGÈNCIES. BARCELONAElpresidentd’ERC,OriolJun-queras, ha afirmat que “és im-possible fer uns pressupostosamb un límit de dèficit a l’1,2%.Aquest sostre obliga a una re-tallada addicional de 3.800 mi-lions d’euros”. Junqueras ha as-senyalat, a més, que la del dèfi-cit no és la qüestió mésimportantdelscomptesdelaGe-neralitat. Segons Junqueras, sil’Estat “pagués tot el que ensdeu”, la Generalitat podria tenir“dèficit zero”. “Davant aquestasituació hi ha dues opcions”, vaafirmar ahir el líder republicà:“ExigiralParlamentquedoniperbones aquestes xifres i faci unspressupostos” , que és el queexigeixen el PSC i el PPC, o bérebel·lar-se. Junqueras opta perla segona i fa una crida a par-tits, sindicats i entitats empre-sarials catalans a fer pinya perexigir que aquest límit de dèfi-cit s’elevi fins al 2%, és a dir, elque ja hi va haver el 2012.QuarantadetingutsperpornografiainfantilLa policia ha detingut 41 persones per tinença i distribucióde pornografia infantil en una operació iniciada per les de-núncies a Twitter. Les detencions i escorcolls han afectat 18demarcacions, entre elles Barcelona iTarragona.ACNElCellerdeCanRocaaspiraalpodimundialEl Celler de Can Roca optava de nou ahir a la nit a convertir-se en el millor restaurant del món. Els germans Roca presen-ten el projecte ‘El Somni’ a Londres coincidint amb la cele-bració de la gala de premis de ‘Restaurant Magazine’.ACNAGÈNCIES. MADRIDAlfredo Sáenz ha comunicat alconselld’administraciódelbancla renúncia voluntària als seuscàrrecsdevicepresidenticonse-ller delegat de l’entitat, i a mésdeixarà de formar part del con-sell, ha informat el Santander.L’executiu ha generat uns dretsde pensió que pugen a 88 mili-ons d’euros, que cobrarà al dei-xar el càrrec. La renúncia de Sá-enz es produeix just després del’aprovaciódeldecretsobrel’ho-norabilitatdelscàrrecsdirectiusde la banca, que va ser publicatal Butlletí Oficial de l’Estat(BOE) aquest 12 d’abril.Aquest decret dóna l’opció aSáenzdecontinuarenelcàrrec,ja que depèn del Banc d’Espa-nya decidir si un directiu re-uneixcriterisd’honorabilitatne-cessarisperdirigirunaentitatfi-nancera, malgrat haver estatimputat en una causa judicial.Aquest és el cas de Saenz.Tant l’Audiència Provincial deBarcelona com el Tribunal Su-prem van condemnar Sáenz auna pena de tres mesos de pre-só i inhabilitació per a l’exercicide la professió bancària durantaquest temps, per una querellafalsa que va provocar l’entradaa la presó de quatre empresarisdurant uns mesos. El Governvadecidir l’indult de Sáenz el no-vembredel2011.ElGoverntam-bé va suprimir els antecedentspenals, els quals van ser rebut-jats recentment pel Suprem.El Banc d’Espanya havia ini-ciat un procediment, segons eldecret d’abril, per determinar laidoneïtat de Sáenz per seguircom a primer executiu del bancque presideix Emilio Botín.Sáenzs’emporta88milionsdepensiódelSantanderL’executiu abandona el càrrec mentre era investigada la seva ‘honorabilitat’PRESÓ A L’EXPRESIDENTDE CAIXA PENEDÈSLafiscaliaanticorrupcióhade-manat a l’Audiència Nacionalespanyolaqueimpositresanysimigdepresóperl’expresidentde Caixa Penedès Ricard Pa-gèsperhavercobratpensionsi sobresous suposadament ir-regulars. Així mateix, demanatres anys de presó per uns al-trestresexdirectius,iquetotsplegatsretorninmésde15mi-lionsd’euros,10,7delsqualsdi-rectament per part de Pagès.Elscondemnatsdel‘casPallerols’novanapresóSuspès el seu ingrès fins que es resolgui l’indultAGÈNCIES. BARCELONAL’Audiènciahasuspèsl’execuciódelespenesdepresóperal’em-presari andorrà Fidel Pallerols,l’exsecretari d’organitzaciód’Unió Vicenç Gavaldà i l’exdi-rectord’OcupacióLluísGavaldà,al’esperaqueesresolguil’indult.Les condemnes per a Pallerols iVicenç Gavaldà van ser de setmesosiperaLluísGavaldà,d’unany i mig, per falsedat i frau ensubvencions.Eltribunaldónaunany al Govern perquè decideixisielsindulta.Justificalasuspen-sió amb la “no excessiva exten-siótemporaldelespenesdepre-só i amb el fet que, tenint encompte el temps que es triga aresoldre els indults, si estigues-sinreclosos,lafinalitatd’aquells“pogués resultar il·lusòria”.ACN. BARCELONAManel Fuentes va anunciar ahiren antena que deixa ‘El Matí deCatalunyaRàdio’afinaldetem-porada,el12dejuliol,ihalamen-tatlavaloracióqueeldirectordela ràdio va fer divendres passatsobre les últimes dades d’audi-ència. En paral·lel, ha recordatels bons nivells d’oients que haaconseguitenonadesanteriors.‘El Món’ de Jordi Basté a RAC 1supera en audiència Fuentes.A més, Fuentes ha esgrimitmotius personals per deixar elprograma, i ha manifestat queelsseusfillsesmereixenqueelsacompanyi cada matí a l’escola.Fuentesabandona‘ElMatídeCatalunyaRàdio’Manuel Fuentes, als estudis de Catalunya Ràdio.ACN
 10. 10. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201310ESPORTSA.GUERRERO. LLEIDAL’alpinista lleidatà Juanjo Garra ha iniciat un nou repte.Garra va marxar fa un parell de setmanes cap al Nepalper assolir un nou vuit mil. El Dhaulagiri. Ho podria feramitjansdemaig.Abansdemarxar,ensvaatendreperexplicar-nos que l’espera en aquesta nova expedició.A pel novè 8.000. Explica’ns les principalscaracterístiques d’aquest nou cim, el Dhaulagiride 8.167?Al Dhaulagiri se’l coneix com la muntanya blanca. Nodeixa indiferent a ningú perquè té unes siluetes excep-cionals i unes arestes que treuen l’alè. És un cim com-plicat i exigeix el millor de cada alpinista. Pujarem perla ruta nord-est i és el setè cim més alt del món.Quin és el calendari previst i les característiquesde l’expedició?De mitjans d’abril fins al 2 de juny, l’arribada a Lleida.És el període màxim. Al camp base hi serem uns 34 di-es però abans però hem de fer totes les gestions a Kat-mandú, demanar els permisos d’expedició (uns 9.000euros per expedició), compres, unviatge en autocar de19 hores. Aleshores tenim dues opcions per pujar alcamp base: una ruta de quatre dies molt vertical o unade set dies que és més segura. Dependrà dels gruixosdeneu.L’atacacimseràlasegonaotercerasetmanademaig que és quan s’obre les anomenades finestres cli-matològiques, que són períodes de certa bonança de4-5 cinc dies abans del monsó.Pel que fa a l’expedició, m’acompanyen dos alpinistesandalusos(LoloGonzáleziEnriqueOsiel).Hiha,aban-da, dues expedicions més, una de polonesa i l’altra defrancesos. Hi ha molta feina. Hem de muntar uns2.000 metres de cordes.Quina serà la part més difícil i quins són els riscsmés importants?Hi ha dos punts molt complicats. El primer es troba alCamp2.Estractad’unazonaonhihamoltesallausperlasevainclinació.Inomésespotacamparallà.Idesprés,la segona part hi ha una llarga travessia en diagonalquan ataques el cim, a la zona de7.400 metres, on hasde donar el millor de tu mateix pujant i baixant.L’aclimatació és un factor clau a l’hora de pujar.Com és el procés?És,encertamanera,unactedesadomasoquisme.Pen-sa que la manca d’oxigen és molt important. Ho femper fases perquè l’organisme s’hi adapti de la millorforma.Femascensosidescensos.Així,l’organismepro-dueixmésglobusvermells.Hihacomplicacionsperquèhem d’evitar “trombos”. Prenen, per exemple, una as-pirinacadadiaperdissoldrelasang.Ésunprocésllarg,d’unes tres setmanes.Diuen que els alpinistes esteu fets d’una pastaespecial. L’aspecte psicològic és clau?Jo crec que representa el 60%. Jo he vist sent molt for-ta que ho han de deixar perquè no estan preparat. Pas-ses per moments molts durs. La muntanya ens escul-peix com a persones. Ens fa valorar moltes coses: eltreballenequip,l’autosuperacióolalleialtat.Hihamoltsintanginbles que no es controlen.Per fer aquest cim, quina preparació has fet?L’entrenament no es deixa mai. He fet molt treball ae-ròbic com maratons, bicicleta, natació. I és feina diàriauna mena de currículum ocult. I a banda, tota la logísti-ca que comporta. Abans de marxar, ja tenim previst totelmaterialquenecessitem.Pensaquemouremunato-nadematerial.Aixòenssuposa,perexemple,llogarpor-tejadors.Com és la vida en un camp base?Ha de ser una vida disciplinada. Pensa que la mancad’oxigen suposa que el teu organisme vagi molt méslent. Jo em marco una rutina i m’aixeco a les 7.30, es-morzoicomençoaprepararcoses(paquets,cordes,etc.)o desfem neu per cuinar o fer la bugada. També dedi-quem temps a l’oci (juguem a cartes, mirem DVD o lle-gim). Però es fa molt llarg.En quin moment d’una ascensió ho has passatmés malament?Hihaunacosaquenopotscontrolar:laclimatologia.Lamuntanya és avegades injusta. La neu, el fred, el gel etpoden impedir assolir un cim. Són factors que et pro-dueixen angoixa. He viscut moments molt complicats.Per exemple, l’any passat al Sisha Pangma a JaunitoOiarzabal liva donar un edema pulmonar poc abans defer el cim i es va bloquejar. A més, era de nit. Sortosa-ment, vam poder fer el cim i ell es va recuperar.Quin és el millor moment per un alpinista?Hihadosmomentsespecials.Unquanveusquetenselcim a tocar i ho aconseguiràs. No quan ets dalt de tot,sinó instants abans. I després, quan tornes al camp ba-se. Per mi, un alpinista no fa el cim quan està al puntmésaltdelamuntanya,elcimsempreestàalcampba-se.Noésnoméspujar.PensaquepropdelcimdelDhau-lagiri hi ha dos cadàvers.Abans, els alpinistes estaven pràcticamentincomunicats, en canvi, ara és molt diferent.Et puc explicar els dos casos. Al 1991, amb Araceli Se-garra en l’expedició al Broad Peak (Paquistan) i quevaserelmeuprimer8.000,vàremenviaruntelegramaeneldarrerassentamenthumà.Alcapdemesimig,altor-nar, vàrem enviar un telegrama dient que estàvembé.Lamàximaera“Nonews,goodnews”.Ésadir,nohihanotíciadoncsvoldirqueésbonanotícia.Ietdirémés,al camp base del KarakórumvaigrebreunacartadeLleida.Ara,encanvi, és molt diferent. És laimmediatesa. Tenim els telèfonsvia satèl·lit i pots trucar desdetotarreu.Peròhasdedis-tingirentrel’úsil’abús.Jotru-co cada tres o quatre dies. Amés, quan fem l’ascensió elportem per seguretat ja queporta GPS. I trucar, evident-ment, des del cim.Quina funció tenen elsxerpes?Pensaquesónunaètniaqueviuen en alçada i ja estanadaptatsalamuntanya.Sónvitals per fer cim. Hi ha elsportejadors (porten el mate-rial) i els d’alçada, que sónaquellsqueensajudenapre-parar la muntanya. Són unmembre més de l’expedició.S’ha perdut elromanticisme del’alpinisme els darrers anys amb aquest ‘boom’ demolta gent per pujar, per exemple, a l’Everest?En certa manera sí. Abans, les coses es feien pas a pas.Jo vaig començar pel Montsec, Pirineus, Alps i Andes idesprésdeiesaratocaHimàlaia.Ara,perexemple,hihaagències que munten expedicions a l’Everest comaquells que munten un cap de setmana al Pirineu fentactivitatsd’aventura.Costenuns60.000eurosperper-sona i t’ajuden a pujar. A més, per exemple, als EstatsUnits, a les targetes de visita hi posa ‘Everest summi-ter’ (ha fet el cim de l’Everest) i és com un aspecte moltpositiu en el teu currículum. Jo crec que es salten fasesmolt importants i aleshores passen els accidents per-què la gent no està prou formada.Quins són els teus reptes de futur? Arribaràs a ferels 14. 8.000?Notincunametaconcreta.ElDhaulagiriésunpuntmésen la meva trajectòria. Si faré tots els 8.000? No ho sé.El que novull és que es converteixi en una obsessió. Jovullanaracumulantexperiències.Evidentment,m’agra-daria fer-los però no em treu la son. Però no tot acabaaHimalaya.Eldiaquenosentiil·lusiópertotaixò,doncs,caminaré pel Montsec que també es paradisíac. L’im-portant és vida als anys i no anys a la vida.Entrevista Juanjo Garra“Unalpinistafaelcimquantornaalcampbase,nodaltdelamuntanya”
 11. 11. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201311ESPORTSPUBLICITATPUBLICITATEL REAL MADRIDAPEL·LA AVUI A L’ÈPICAEl Real Madridtampochotin-dràfàcilavui(20.45hTV3/La1)peraixecarel4-1adversda-vant el Borussia de Dormund.ElsdeMourinhos’encomanenal’ànimadeJuanitoperprota-gonitzarunaremuntada,al’es-til de les protagonitzades pelsblancs en la dècada dels 70 i80 del segle passat. Tot i queCristiano Ronaldo ha estatdubte,tothomtépersegurqueestarà en l’equip inicial.ElBarçasommiaambunaaltranitmàgicapereliminaralBayernMessi jugarà i el barcelonisme convertirà el Camp Nou en una olla a pressió per superar als alemanysAGÈNCIES. BARCELONAElbarcelonismeesperaqueladedemà sigui una altra nit màgicaiesprodueixielmiracled’el·limi-naralBayerndeMunichipoderestar així a la final de Wembleyde la Champions d’enguany. Noésgensfàcilaixecarun4-0aunsalemanys que funcionen comunamàquinaperfectamentgrei-xada però, com es diu al ves-tidor blaugrana, “no és impos-sible”.ElCampNouseràunaollaa pressió amb 90.000 especta-dors i un mosaic de sortida queapel·larà a l’orgull d’un club quevolrecuperarlaimatgeperdudaara fa una setmana a l’AlliançArena. Ara mateix tothom s’en-comana a Leo Messi. L’argentí,que encara no està al cent percent, va entrenar ahir amb TitoVilanova, igual que Puyol,Mascherano, Abidal i Adriano,tot i ser un dia de festa per laplantilla blaugrana. De la sevainspiració dependran bona partde les opcions d’un club que totireconéixerqueelBayernesfa-vorit, confien en la remuntadaqueelstornariaasituarenelpri-mer lloc del futbol mundial. Andrés Iniesta també apunta a jugar de titular davant el Bayern.FCBElLleidavolelcamppleperrebrel’EibarEl Lleidavol que el Camp d’Esports estigui ple per rebre diu-mengeal’Eibariofereixunpacdetresentradesper20eurosi un altre de quatre per 25, i una més per veure l’Osasuna.CARLES MIRANDAElbàsquetcompaginaràl’esportamblauniversitatSignat un conveni entre la UdLi el Força LleidaREDACCIÓ. LLEIDACompatibilitzar l’educació uni-versitàriaamblapràcticaespor-tivad’altnivelléselprincipalob-jectiu delconvenidecol·labora-ció que van signar ahir laUniversitat de Lleida i el ForçaLleida. Seguint la filosofia delsistema nordamericà, l’acordpretèn facilitar la formació delsjugadors de bàsquet i, al mateixtemps, fomentar la pràctica delbàsquet entre la comunitat uni-versitària. També es contemplala possibilitat de crear un equipuniversitari, associat al ForçaLleida, que pugui participar enels campionats de Catalunya id’Espanya.Elconvenitindràunavigència de tres temporades.
 12. 12. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201312PUBLICITAT
 13. 13. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Un amor entre dos mundos (+apta). 16.15Alacrán enamorado (+16). 18.15, 20.10, 22.05El lado bueno de las cosas (+12). 16.00, 18.10Argo (+7). 20.20, 22.25Anna Karenina (apta) (HD). 16.00, 18.15Lol (+12) (HD). 16.00, 18.20, 20.10, 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Iron Men 3 (+12) (HD). 15.50, 18.05, 20.20, 22.35Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esLa nostra vita. 16.20, 18.20, 20.20, 22.20,•00.20Un lugar donde refugiarse (+7). 16.30, 19.15,22.00, •00.30Posesión infernal. 16.45, 18.40, 20.30 , 22.25,•00.15Combustion. 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.30Memorias de un zombi adolescente (+12). 16.15, 18.15,20.15, 22.15, •00.15Tierra prometida. 16.15, 18.15,20.20, 22.25, •00.30Iron Man 3. 16.30, 19.00, 22.00, •00.25Oblivion (+12). 16.30, 19.10, 22.00, •00.25Efectos secundarios. 16.15,18.15,20.20, 22.25, •00.30Los Croods (apta). 16.40, 18.30,Tipos legales. 20.30, 22.30, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esLa caza (+12). 15.15, 17.25, 19.30, 22.30Mon petit (apta). 16.004 días de mayo (+12). 17.25On The Road (+16). 19.00Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 21.00Grandes esperanzas (+7). 22.30Danse La Danse. Nacho Duato (apta). 16.35Ayer no termina nunca. 15.00, 17.45, 19.20,20.55,22.30JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Iron Man 3 (+12) (3D). 15.30, 17.50, 20.10, 22.35Iron Man 3 (+12). °11.30, °13.50, 16.10, 18.35, 21.00,•23.25Iron Man 3. °12.05, °14.25, 16.45, 19.10, 21.35, •00.00Iron Man 3 (+12). 17.15, 19.40, 22.05, •00.30Django desencadenado (+16). °11.50Jack el cazagigantes (+7) (3D). °12.20Jack el cazagigantes (+7). °11.40, °13.50, 16.00Un lugar donde refugiarse (+12). 18.05,20.10, 22.15,•00.25Oblivion (+12). °11.30, °14.00, 16.30, 19.00, 21.30,•00.00Oblivion. °12.20, °14.50, 17.20, 19.50, 22.20, •00.50Oblivion (+12) (HD). 18.10, 20.45Los Croods (apta) (3D). °14.30Los Croods (apta) (HD) (català). 16.20Los Croods (apta). °12.00, 16.00, 18.00G.I. Joe: la venganza (+12). 20.00, 22.00, •00.00G.I. Joe: la venganza (+12) (3D). •23.10Tierra prometida (+7). °14.25, 16.25, 18.25, 20.25Parker (+16). °12.10, 22.20, •00.30Dando la nota (+12). °11.35, °13.45, 16.20, 18.30Los últimos días (+12). 20.35, 22.35, •00.25Anna Karenina (apta). °11.50, 20.50, •23.10Oz: un mundo de fantasía (+7). 16.15, 18.30Oz: un mundo de fantasía (+7) (3D). °11.50Combustión (+16). °12.30, °14.30, 16.30, 18.30, 20.30,22.30, •00.30Combustión (+16). °13.30, 15.30,17.30, 19.30,21.30, •23.30Memorias de un zombi adolescente (+12). °12.35, °14.30,16.25, 18.20, 20.15Efectos secundarios (+12). 22.10, •00.10Ayer no termina nunca.°14.15, 16.10, 18.00,19.50,21.40The Host (La huésped) (+12). °11.45, •23.30Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comAnna Karenina . Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg.17.30, 20.00; Dl. 22.15; Dm. 22.30; Dim. 18.00, 20.20Memorias de un zombie adolescente (+12) 17.30Iron Man 3 (+12) Digital HD. Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20,22.40; Dg. 18.00, 20.20, Dl. 22.15; Dm. 22.30; Dim.18.00, 20.20.Memorias de un zombie adolescente (+12). Dv. 22.30; Ds.18.20, 20.20, 22.30, Dg. 17.45, 19.45; Dl. 22.15; Dm.22.30; Dim. 18.10, 20.00Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comIron Man 3. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30,20.00, 22.30; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dim. 17.30, 22.15Los amantes pasajeros. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00,22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15; Dm. 22.15La gran boda (+12). Dim. 17.30, 20.00, 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comIron Man 3. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30,20.00, 22.30; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dim. 17.30, 22.15Los amantes pasajeros. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00,22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15; Dm. 22.15La gran boda (+12). Dim. 17.30, 20.00, 22.15Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comLos Croods (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dim. 17.00La trama (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15Una bala en la cabeza (+16). Dm. 22.15; Dim. 19.30El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comJack el cazagigantes (+7). Dg. 17.00Parker (+16). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comOz: un mundo de fantasía. Dg. 17.00; Dl. 22.15; Dm. 17.00Los amantes pasajeros (+12). Dg. 19.30La trama (+12). Dm. 22.15; Dim. 19.30Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comUna bala en la cabeza (+16). Ds. 22.00; Dg. 19.00Ruby Sparks (+7). Dg. 17.30Jack el cazagigantes (+7). Dm. 22.00; Dim. 17.30CinemesExposicionsIIIconcursderodolins.Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida.Fins el 30 d’abril, exposició dels origi-nalspresentatsalconcursderodolinsiversos satírics- Memorial Jordi Plens,així com obres del propi Plens.Il·lusióimovimentdelesombresalfilmIEI. Sala Montsuar.Finsel5demaig,l‘IEIexhibeixunamos-tra de peces originals de la col·leccióQueraltó, una de les col·leccions priva-dessobreelmóndelcinemail’audiovi-sual més importants d’Europa. Es po-drancontemplarombresxineses,jogui-nesòptiques,llanternesmàgiquesolesprimeres plaques fotogràfiques en co-lor dels germans Lumière.Tilld’olibaespill.Elprocéscrea-tiuielmuntatge.Aula Magna de l’IEI. LleidaL’exposició pretén fer una reflexió so-breelprocéscreatiuielmuntatged’unespectacle de titelles. Oberta fins el 9de maig.Malí, molt més que unpassaport.Vestíbol edifici del Rectorat. Lleida.Finsel10demaighompotcontemplarl’exposicióorganitzadaperl’associaciód’immigrants malaians de Lleida Bin-kadi.Trilogia de la privadesaSala Gòtica IEI. Lleida. A les 20.00 h.ExposiciódeMargaXimenez/NoraAn-carola. Fins el 23 de juny.MaçoneriaisocietatClaustre de l’hemeroteca de la BibliotecaPública de Lleida.Finsel10demaig,espotvisitarlamos-tra organitzada per l’Associació Cultu-ralLleidailaBiblioteca.Comparteixes-pai amb l’exposició sobre tipografia.El so de la llum.Mompou/GaudiMuseu comarcal. CerveraFins el 12 de maig, es pot contemplarl’exposició El so de la llum. Mom-pou/Gaudi,undiàlegentreelcomposi-tor Frederic Mompou i l’arquitecteAn-toniGaudí,quevanferunartnascutdela llum meditèrrania.GiliiRoigilafotografiaMuseu d’Art Jaume Morera.L’exposiciópermetconèixerlaproduc-ció fotogràfica de Baldomer Gili i Roiga partir d’una selecció representativadelessevesmillorsinstantànies.Espotcontemplar fins al 9 de juny.ConferènciesEducacióenlainfànciaSala de juntes de la Facultat de Ciènciesde l’Educació. UdL.A les 11.00.Presentació del quart estudi de la vul-nerabilitatdeCreuRojaCatalunya,amblaconferència Elpaperdel’educacióeneldesenvolupamentdelainfànciail’ado-lescènciaensituaciódevulnerabilitat,acàrrec de la professora de la UdL, Ma.Àngels Balcells.UnviatgealNordSala d’actes de l’IEI. Lleida.A les 18.00.La locutora i publicista Carmen Saba-dor pronunciaràlaconferènciaUnvia-je al norte... acompañando a la VirgenBlanca de la Academia. L’acte està or-ganitzat per Mujeres en Igualdad.Sistemad’acreditacióDPCSala de videoconferències del Centre deCultures. Cappont. Lleida. A les 18.30.InicidelajornadaSistemad’acreditacióprofessionalDPCEnginyers,acàrrecdeJoséAntonioGaldón,presidentdelCon-sejo General de Ingenieria Técnica In-dustrial.Tinc una demència?Seu de Sol del Solsonès. SolsonaA les 17.00.Enelmarcdelcicledexerradesdel’Es-cola de Famílies, conferènciaTinc unademència, a càrrec de la doctora de laUnitatdeMemòriadelSolsonès,IngridCharques.HomenatgesSant Jordi del Consell EscolarMunicipal.Sala 2 de l’Auditori. Lleida.A les 18.00.Retran homenatge als centres IES Jo-sep Lladonosa, Les Heures-AcadèmiaTècnica,CordeMariaielsdocentsFran-cescJové,MariaJesúsCabau,JosepVa-lera, Madre M. Concepción Sagüillo iIsabelArqué,enreconeixementalase-vatrajectòria.L’actuaciódelConserva-tori Municipal de Música tancarà l’ac-te.MúsicaKrregades de romançosSala MàriusTorres. ArbecaA les 22.00.Concert de música tradicional, enmar-cat en les jornades culturals d’Arbeca.Homenatge a Count BasieCafè delTeatre de l’Escorxador. Lleida.A les 22.30.JeanPierreDerouardQuartetpresentael seu homenatge a un dels referentsdel jazz de tots els temps, el pianista idirectord’orquestraCountBasie.L’en-trada costa 10 euros.LlibresXXI Saló del Llibre infantil ijuvenilPavelló firal. Mollerussa.A les 9.30, 11.00 i 15.30.Jaume Copons i Òscar Julve presenta-ran l’Elvis Ribaldi, per a nens de 8 a 12anys.ContesamblaPeppaPigPavelló firal. Mollerussa.Dimecres 1, a les 12.30.SessiódecontesamblaPepaPig,enelmarcdelsalódelllibreinfantil.Alatar-da (18.00), espectacle ‘Els músics deBremen’, a càrrec de Xip Xap.InfantilFesta BanyetesDimecres, 1 de maig. A l’Arborètum i zonaesportiva col·lidant.A partir de les 16.30 hores.Alllargdelatardamultitudd’activitatscom infables, diferents tallers, circuitsi actuacions de tota mena per als nensi nenes.Els músics de BremenPavelló Firal- Saló del Llibre. Dimecres, 1de maig. A les 18:00 hores.Música i cançons són elvehicle per co-nèixerlahistòriaqueensexplicalacom-panyiaXipXap.Espectaclefamiliar,es-pecialmentperaunpúblicde1a7anys.TallersCursderusCada dimarts i dijous a l’Ateneu.De 20.00 a 21.30.Nou curs de rus, de nivell inicial.TallerdecançóCada dimecres a l’Ateneu.A les 20.30.Si tens interès en el cant, ovols practi-carl’acompanyamentambalguninstru-ment,osimplementcantaripassar-t’hobé. L’activitat és oberta a tothom.CréixerenfamíliaBiblioteca Margarida de Montferrat.Balaguer.Tots els dimecres del mesd’abril.De les les 19.00 a les 21.00.Talleradreçatalsparesimaresdenensi nenes de 0 a 3 anys.Cultura popularBall de cavalletsLocal de la Societat Ateneu.TàrregaA les 20.30.L’AssociacióCulturalGuixanetdesvet-llaalgustretsdelrecuperatballdelsca-vallets Moros i Cristians, que escenifi-caran en la propera festa major deTàrrega.Trobada de gegants icapgrossosDes de la plaça Jacint Rosinach. Juneda.Dimecres 1, tot el matí.XVIItrobadadegegantsiIXtrobadadecapgrossos,organitzadaperlaRocaFu-mada de Juneda.ConcursosFlaixipoesiaMés informació al Consorci per a laNormalització Lingüística de Lleida.EnelmarcdeSantJordi,naixelconcursFlaixipoesiaobertatotselsseguidorsdelfacebookdel’AuladellenguadeTàr-rega. Els participants han de seleccio-narunpoemaounsversosencatalà,ferunafotorelacionadaambelseucontin-gut i penjar-ho a la pàgina de l’Aula,http://www.facebook.com/AulaTarre-ga.Elterminifinalitzael5demaigales23.59 hores. El guanyador serà premi-atambunexemplardeParaulaencesa.ParadaliteràriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zar sobre la mobilitat sostenible. Peracompanyarlapresentació,aquestma-tí organitzaran uns tallers literaris abordd’unautobúshistòricde1966,ubi-cat al costat de l’IEI.Lapor,l’apostacontrarevolucio-nàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu parer en forma de conte o relatcurt a animcontacta@gmail.com o bé através de la web www.lleidapartici-pa.cat/anim.Lleidasí,...peròRes Non Verba. C/ Maragall, 17. 25003Lleida.Tel. 690 228 425.associaciornv@gmail.comConcursdefotografiaconvocatperl’As-sociacióResNonVerba.Espodenpre-sentar fins un màxim de 3 fotografies ilatemàticaéslaciutatdeLleidaiprovín-cia.Terminidepresentacióel30dejuny.RutadelCisterMés informació al web www.larutadelcis-ter.info o al facebook.com/larutadelcister.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 26 D’ABRILAL2 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201314OCIAnuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.8 93 51SudokuPodriencomplicar-selescosesalafei-na,peròten’aniràsméstranquilacasasi deixes tot acabat i no passes el capde setmana donant-livoltes.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILAprofitaalatardaperaalgunaactivitatque no signifiqui estar tota l’estona lli-gat a la tecnologia ni a les xarxes soci-als.Airealamentielcosunamicamés.TAURE20 ABRIL-20 MAIGSorprèn la teva parella amb una esca-pada romàntica que no s’esperi, peròabansdetornar-teboigtriantdestí,tin-gues clar el teu pressupost.BESSONS21 MAIG-20 JUNYLa primavera t’està sentant bé, encaraqueéspossiblequenotisalgunabaixa-da, però no serà important. El millor,gaudir d’alguna cosa casolà, tranquil.CRANC21 JUNY-22 JULIOLTindràs tants plans que et costarà tri-ar. Deixa per dimecres les obligacionsdomèstiquesigaudeixdel’oci.Tindràsun dinar familiar una mica mogut.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTPodries rebre la resposta positiva queestàsesperant,potserrelacionadaambl’estranger, o conèixer una informaciómoltvaluosa sobre el teu treball.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRERecupereslavitalitatqueetcaracterit-za.T’hasaixecatambl’egopujatinohihapersonaquese’tresisteixi.Noetfal-taran plans per als propers dies.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREAprèn que quan reveles una mica de lateva intimitat, estàs venut a aquestapersona. Potser algú en qui confiaves,et traeix.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREPotseralgúproperetprovoqui,perònoli segueixis el joc. Ja li has demostratque pot recórrer a tu si ho necessita. Apartir d’ara, cadascú pel seu camí.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBRELes crítiques a la teva forma d’actuar,en general, no t’afecten, però avui etmostresvulnerableit’hoprenstotmolta pit. No li pots agradar a tothom.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENEREtcostaràcontrolarlesemocions.Por-taràsl’extremqualsevolcosaqueetpas-si. El cap de setmana desconnecta deles preocupacions i carrega les piles.AQUARI20 GENER-18 FEBRERTravesses un moment emocional com-plicat. L’actitud d’algú que t’atreu, etdesconcerta. No ho posis en safata. Sivol estar amb tu, que et busqui.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.738Solucions n. 1.737513 8 61733985 6475 842 1998 67 56 1 43 9 27 5 88 3 27 1 56 4 95 7 96 8 41 2 32 4 68 3 59 7 19 5 71 2 43 6 88 3 17 9 62 4 55 2 31 8 74 6 94 7 65 9 32 8 19 1 84 6 23 5 71. OFERTASREFORMAS EN GENERAL precios másbajosdelmercado.Tel.600094641.NOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463952. DEMANDASPORAMPLIARzonasenecesitadistribui-dora AVON.Telf. 639 957 477 - 642 958042.CENTRE DE formació i serveisd’emergènciesdegranprestiginacional,seleccionafreelanceperrepresentacióila comercialització de serveis de Bom-bers i Ambulàncies a Ajuntaments, En-titats de cultura popular, etc... ,així comperformació aPymesigransempresesdeLleidaprovíncia.Mail:bombers@es-colaemergencies.com Tel. 977 344334.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605585806SE VENDE estanterias de fruteria. Buenprecio. Tel.65666861514. CONTACTOSNOVEDADATRACTIVA, cariñosa, com-placiente,besucona,francésnatural,dis-creto.Tel.608705530.DENUEVOEliCatalana.Llámame,ven,ga-rantizovolverás.Tel.688223358.NOVEDADMARIA.Española.27años.Apartir 30€.Todos los servicios.Tel. 688226258.NOVETATKAMILA. Catalana 24 anys,massatges en camilla.Tots els serveis.Particular.Tel.688400841.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.SE ALQUILA almacen, 600m2. Con ofici-na,instalacióneléctrica.Alcoletge.Tel.973196342/636826068.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.PARTICULARESTUDIO.Nuevo.Amuebla-do. Gastosincluidos290€.Telf.626343915.ATICO,2dormitorios,amueblado,juntoca-tedral.320€.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.22. VENTASESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)63618965625. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 201315TELEVISIÓ06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Berneda.Roberto no acepta aAlexandra, la segundamujer de su hijo, nitampoco a sus nietos.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por IsabelJiménez.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.22.15 Gran Hermano Catorce.22.30 El don de Alba. La últimanoche. Una vecina dePablo, Ana, protagonizaun intento de suicidio.00.00 Médium. La médium es elmensaje; Fiebre infantil.01.45 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.Presentació: Carles Prats iNúria Solé.15.40 Cuines.15.50 La Riera. La Judit haacceptat que ella és la quefa nosa, però avuidescobreix que en Teo noés del tot transparent.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.20.00 Telenotícies vespre.20.25 Zona Champions.20.38 Futbol ChampionsLeague. R. Madrid-Borussia Dortmund.22.45 Zona Champions.23.15 Sense ficció.00.55 TR3S C.01.05 Gavin i Stacey.01.32 Comedy Inc.01.54 The Inbetweeners.02.18 Divendres.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.42 Els barrufets.10.33 Avatar.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.07 Via llibre.23.35 Herta Müller.00.07 Viatge per l’Àrtic ambbruce Parry.01.50 TR3S C.07.20 8 de 8.07.45 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 El jardí de Carles Herrera.17.10 Pel·lícula. La tumba india.1959. Dir: Fritz Lang. ing:Debra Paget, PaulHubschmid. L’arquitecteHarald i la ballarinaSeetha estan perduts aldesert, a punt de morir enuna tempesta de sorra.19.05 8 al dia. Programad’actualitat basat en les 8notícies del dia. Dirigit ipresentat per Josep Cuní.22.30 Gran cinema. Más allá delApocalipsis. 2004. EUA.Dir: John Lafia. Int: BeauBridges, Kim Delaney. Unaltre terratrèmol 10,5assola la costa oeste delsEstats Units i amenaça deconvertir la zona en uninfern.01.40 Misteris... amb SebastiàD’Arbó.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats CCOO.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 Museus.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Unidad Central Operativa.17.40 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente.20.00 Desafío Champions.20.45 Futbol. R. Madrid-Borussia Dortmund.21.30 Teledario 2 (en eldescanso).21.40 El tiempo (en eldescanso).22.40 Masterchef.00.05 Desafío Champions.00.45 Miniserie. La Odisea. Int:Armand Assante, IsabellaRossellini, Irene Papas.03.35 TVE es música.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Bubbles.19.30 Para todos La 2.20.00 L’informatiu. Inclou Eltemps.20.30 Continuarà.21.00 Docufilia.22.00 Versión española.Cromosoma cinco.23.40 La 2 Noticias.06.00 Minutos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson. Doble, dobleNilo zozobra; Exploradorde incógnito.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.15 Sin rastro.01.45 Ganing Casino.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.30 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.40 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.16.45 Bones.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 20 h.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 The Very Best of ElIntermedio.21.30 El intermedio.22.30 Filmaniac.22.35 El taquillazo. Superagente86. Maxwell Smart, elatolondrado y despistadosuperagente 86, seenfrenta aquí a su primeramisión.00.30 Cine. Agárralo comopuedas 2 y 1/2.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.Presentado por CésarMillán.09.45 Caso abierto. Hola,Adrián; Mala reputación;Luz de gas.12.30 Las mañanas de Cuatro.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Cortadores decabezas; La guarida de losladrones.17.40 Money Time. Presentadopor Luján Argüelles.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.Presentado por RobertoArce y Mónica Sanz.21.00 Lo sabe, no lo sabe.Presentado por JuanraBonet.22.30 Castle.23.15 Elementary. Camaradas.Sherlock investiga elmisterioso ataque del queha sido víctima eldetective Bell.00.00 Castle. La vida de losotros.01.00 Ladrón de guante blanco.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.30/04/2013PUBLICITATAvui felicitem els AMADOR,INDALECI i les SOFIAPUBLICITATÀngelRosseràavielpropersetembreLa política i l’economia noli estan donant precisa-ment alegries a l’alcaldede Lleida, tot i que tampoca gaires més mortals, talcom està aquest pais. Hiha, però, circumstànciesque fan que aquestes pre-ocupacions passin a se-gon terme perquè s’impo-sen les expectatives de fe-licitat personal. Això deud’estar pensant el paer encap de Lleida, l’Àngel Ros,perquè la seva filla Marta iel seu gendre, José Cres-pín, el faran avi el propersetembre. L’alcalde, queha entrat ja a la seixante-na, tindrà sense cap menade dubte una preocupaciómés després de l’estiu, en-cara que aquesta serà deles ben dolces.TWITTER@jubach12«Des de dijous que no para deploure, Facebook no m’avisaavui de cap aniversari i tornaGran Nord. Crec que els maiesanaven per aquí.»@MiquelPueyo«AEspanya,lasobiraniaestàad-ministrada per l’Advocacia del’Estat.El poble català no exis-teix(jurídicament).Demolight.»@jaumeclotet«Ser bilingüe és molt millor queser monolingüe, com demostrael cas Rajoy. Excel·lent infogrà-fic > bit.ly/18ezeoN»@masaenfurecida«LOSCULPABLESDELCASOPALLEROLS NO VAN A IR ALA CÁRCEL PORQUE ELLOSNO TIENEN LA CULPA DEQUE NO ESTUVIERA EL IN-DULTOYA PREPARADO.»@cgnoelia«Encara que trobeu això, la ca-nalitzacióestàobertasegonslaPaeria. Podeu anar a córrer!»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAALFREDO SÁENZEl fins ara conseller delegar delBanco Santander abandona elcàrrec perquè el Banc d’Espa-nya ha obert expedient al dub-tar de la seva honorabilitat.PUNT I A PARTJOAN REÑÉLa Diputació de Lleida, institu-cióquepresideix,premiarà,jun-tamentambGolbaLleida,elsmi-llors projectes d’emprenedorsde la formació professional.Trobada dels amics del pare DomènechLA FOTOTECAL’Associació Gent Gran del Partit Popular visita el CaixafòrumMaria Barbal i Pep Coll la “fan petar” a l’IEI

×