Bondia.cat 21/05/2013

264 views

Published on

TITULAR: Detenen un veí de la Seu per robar en un bingo i fugir per l'autopista a 230 km
FOTO: Arrenca la setmana de l'Aplec

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 21/05/2013

  1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:21 DE MAIG DEL 2013LesreservesalPirineucauenpelmaltempsMARTA LLUVICH (ACN)p. 08PUBLICITATElLeganès,primerrivaldelLleidaEsportiuenel‘playoff’perretornaralaSegonaAp. 12NÚMERO 1.760 ANY 8NovaxarxaelèctricaperalsmunicipisdelSegriàLAURA CORTÉS (ACN)DetenenunveídelaSeuperrobarenunbingoifugirperl’autopistaa230kmArrenca la Setmana de l’AplecPregó de Marià Gomà i lliurament dels premis Bover i LlimacJULIÀ ESCUDÉ (FECOLL)p. 09p. 06Els Mossos busquen la resta de la banda i una part del botíLes pluges dels últims dies i de la primavera engeneral provoquen una davallada de les reservesa hotels i allotjaments del Pirineu. Un altre delssectors més perjudicats és els esports d’aventura.Electra RedenergiaSL donarà serveielèctric a diversosmunicipis de lacomarca, com sónels de Vilanova de laBarca, Torre-serona,Torrefarrera iAlcoletge.L’AjuntamentdeLleida‘condemnarà’el‘lapao’,ilaUdL,encontradelaLleiWertp. 06 i Editorial p. 05p. 08
  2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Isanta. Alcalde Porqueras, 76De 22.00 a 09.00 hSàez Pons. Major, 27FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hSimó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)Anadon. Balmes, 44De 22.00 a 09.00 hSalafranca. Lluís Companys, 12AL·LÈRGIESParietària 2 =Gramínies 4 =Olivera 3 ABlets 4 =Crucíferes 2 =Faig 1 =Melcoratge 0 =Moreres 0 =Pi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure 4 =Salze 1 DXiprer 1 DAlternaria 2 =Cladosporium 4 =Del 20 al 26 de maigNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaPlujadetardaalPirineu,mentrealaPlanas’esperennúvolsisolFins a migdia predominarà el cel poc o migennuvolat, però a partir de migdia s’esperenruixats a punts del Pirineu i Prepirineu, quecontinuaran en alguns llocs fins al vespre, toti que les quantitats acumulades no seranabundoses. A la Plana de Lleida s’esperen soli núvols. Quant a les temperatures, lesmínimes seran semblant o un pèl més baixes,mentre que les màximes es mantindran o, finsi tot, podrien pujar lleugerament.06.54 h21.29 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUShttp://www.jordibalasch.es/
  3. 3. BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 201303AVUIPUBLICITATNouprogramad’acompanyamentintegralaemprenedorsdeLleidaLaDiputacióiGlobaLleidaposenenmarxaRural100alescomarquesdelaSegarra,elSolsonèsil’AranREDACCIÓ. LLEIDALa Diputació de Lleida i Globa-LleidahanposatenmarxaRural100,unprogramad’acompanya-mentintegralperapersonesem-prenedoresquevolencrearomi-llorarlasevaempresa.Elprogra-ma, que executarà la fundacióCEDRICAT, s’iniciarà a les co-marques de la Segarra i el Sol-sonèsialaVald’Aran,onesdes-envoluparàentreaquestmesdemaigifinalsd’anytotiquelavo-luntat de la Diputació, que hidestina enguany 72.000 euros,és estendre’l al conjunt de lademarcaciódeLleidadurantelsdos pròxims anys i assolir al fi-naldelprogramauncentenardenous projectes empresarials alterritori.Rural 100 és un programad’acompanyament integral pera persones emprenedores quevolencrearomillorarlasevaem-presa,basatenlaformació,l’as-sessoramentestratègic,la inno-vació i el finançament. L’acom-panyament es portarà a termeen les diferents etapes del des-envolupament del negoci i in-clourà la tutoria i la formació enl’aplicació de les eines pròpiesdelprograma,lagestiódelfinan-çamentexternnecessariilaori-entació, si cal, cap a professio-nals que puguin assessorar enaspectes que no cobreix el pla.El programa, obert a qualse-vol tipus de projecte i no nomésaaquellsrelacionatsambelsec-tor agrari tot i desenvolupar-seen un entorn rural, prioritzaràaquellesiniciativesquesuposinla creació de major ocupació,aquellesqueincideixindemane-ra efectiva sobre l’atur juvenil,aquellesqueestiguinpromogu-des per dones i joves així comaquelles amb una clara relacióamb l’emprenedoria social i elterritori, segons ha explicat elpresidentdelaDiputaciódeLlei-da, Joan Reñé.ElprogramaRural100,quejas’hadesenvolupatalesIllesBa-lears i a la Conca de Barberà-AltCamp,arribaaraalescomar-queslleidatanes,enconcretalescomarquesdelaSegarra,elSol-sonès i la Val d’Aran, on es des-plegarà des d’aquest mes demaigfinsafinalsd’aquest2013,promogut per la Diputació deLleida i GlobaLleida i executatper la fundació CEDRICAT.Per crear novesfirmes o per millorarEs basa en la formació oen l’assessoramentQuins projectes esprioritzaran?Els que creïn una majorocupació o contractinjoves, per exempleL’APORTACIÓ INICIALPer tal de fer-lo possible,laDiputaciódeLleidades-tinarà aquest any a Rural100laquantitatde72.000euros. Reñé ha remarcat,però, que el programa noplanteja cap aportació di-recta de finançament alsemprenedors o empresesparticipants sinó que elsdinersquehidestinalaDi-putació es destinaran a ladespesaordinàriadelpro-grama en conceptes comara la formació o el segui-ment dels projectes parti-cipants de les tres comar-ques. Tot i que s’inicia elprojecte a la Segarra, elSolsonès i la Val d’Aran,l’objectiu de la Diputacióde Lleida i GlobaLleida espoder arribar a cobrir elconjuntdelterritorilleida-tà en els 2 pròxims anys.Durant aquest temps,s’han fixat com a objectiuassolir un centenar denous projectes.L’objectiuésquearribiatotLleidaen2anysEl nou programa, que ara es posa en marxa en tres comarques, es va presentar ahir a LleidaDIPUTACIÓ DE LLEIDA
  4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013Cartes al directorLamento profundament que elpresident de la Fundació Públi-caTeatredelaLlotja,ÀngelRos,no hagi respost el nostre articleen el què plantejàvem interro-gants al voltant de la Fundació.El resultat del seu silenci és queencaranosabemsiestàinscritaa tots els efectes als registrescorresponentsosegueixalllimb.Una situació que no li ha im-pedit adjudicar contractes de300.000 € de diner públic a laúnicaempresaprivadaqueesvapresentar a un concurs que vapassardesapercebutperalares-ta del sector. Crec que hem do-natsuficienttempsperaclarirelsnostres dubtes, però el governmunicipal,calla.Seguireminsis-tint en la convocatòria delsmembres del Patronat. En can-vi, el gerent de la Fundació hapublicatunescritsobrelaLlotjaon té la suficient habilitat de norespondre cap de les preguntesplantejades.Tot segueix igual.Elconjuntdelleidatanesillei-datans tenen dret a la transpa-rència en les actuacions del’equip de govern i de la Corpo-raciómunicipal.Iperaixòsegui-rem cercant les respostes sobretotallòquenos’explicaambcla-redat,nosolsalarestadelaCor-Jesús parlava de la fidelitat, esdir,denotrencarlapromesaques’ha fet a algú: l’espós/a, alscompromisospolítics,alsacordscomercials, a Déu. Jesús acabala seva dissertació amb aques-tesparaules:“Ningúpotservirados senyors, perquè o avorriràl’un i estimarà l’altre, o estima-rà a l’un i menysprearà a l’altre.NopodeuserviraDéuilesrique-ses” (Lluc 16:13). Entre elvariatauditori s’hi trobaven els fari-seus que estimaven el diner i es“burlaven d’Ell”. Amb les sevesmofes pretenien desentendre’sd’Ell com si el que Jesús deia noanésdirigitaells.Enelfons,pe-rò, els preocupaven les ense-nyances del Senyor perquè lara classe, alternar socialmentamblajet-set,vestirmodelsdelsgrans modistos, adquirir signesd’ostentació: joies,tractamentsde bellesa per a privilegiat…Aquestes persones es creuenquesónriquesperquèdisposendelmillorqueelspotproporcio-naraquestmón.Pobreséselquesónrealment.Quanelsfillsse’lsacostenperdemanar-losdinerspels seus capricis i no per abra-çar-los perquè no se’ls estimen,estan posant de manifest la se-vapobresaperquèlessevesper-sones no valen res als ulls de laseva prole malcriada. Es limitena fer de banquers que financenelscapricisdelsseusfillsqueno-més viuen per malgastar el queno els ha costat res guanyar, endisbauxesquealhoraelsconver-teixen en depredadors.“L’adquisició de tresors ambuna llengua mentidera és unavanitat fugissera dels qui cer-quen la mort” (Proverbis 21.6).Eldineradquiritposantlamàenl’eraripúblic,mata.Esbuscaransubterfugis legals per eludir laresponsabilitat d’haver posat lamàenelcalaixonesguardenelsdinerspúblics.Espagarancopi-oses minutes per pagar a famo-sos advocats amb el propòsitd’aconseguirqueprescriguinlescauses que tenen obertes i alslladres no els passi res. Passarsí,presumeixendel’intel·ligentsperquèsóncapaçosd’enganyartothom, inclús a Déu.Si el final de la història ha deser aquest, no es necessiten tri-bunals de comptes, lleis de fi-nançamentdelspartitspolíticside transparència perquè d’unamaneraoaltraelspolíticssegui-ranuntant-sed’olielsdits.Icomesjustificaeldramàticfinaldelamala administració de justíciaambl’excusadelamancademit-jans que té l’Estat per controlarles despeses, les reunions pertractar el tema de la corrupciópolítica no són res més que cor-tinesdefumperdistreurel’elec-torat.Si no existeix un Tribunal deJustícia per sobre de les institu-cionsjudicialsdel’Estatensque-dem amb que la Democràcia ésla menys dolenta de les filosofi-es polítiques perquè ens conce-deixeldretapicardepeusmen-trel’elitpolíticanoviatjaenclas-se turística perquè la dignitatdels càrrecs que ostenta no elspermet semblant vexació.Sesegueixenregalantvestitsi complements de marca, conti-nuenviatjantambdespesespa-gades per treure’s l’estrès queelsprodueixeltreballfeixucquefan servint la ciutadania, par-ticipen en disbauxes en les queprostitutes de luxe, expertes enl’artdelmassatge,elscapitostoses poden recuperar de les feri-desrebudesalsaferrissatscom-batsparlamentarisienlesfeixu-gues i tedioses convencions in-ternacionals.No. No ens conformem ambeldretapicardepeus.Elsquinocreuen en l’existència d’un Tri-bunalSuperiordeJustíciaCeles-tial, la corrupció tant estesa elscorseca l’ànima. Els qui creiemenunDéujustquepassacomp-tes, encara que no amb la rapi-desa que voldríem, que dóna acadascúelqueesmereix,ensin-dignen sí el corruptes.Sabem que en el momentoportúelJutgedictaràlasentèn-cia de culpabilitat. No s’adme-tran excuses. Els prestigiososbufetsd’advocatsnoaconsegui-rantòrcerlajustíciaafavordelsseus clients. “ No t’exasperis acausa dels dolents, no envegiselsquifaninjustícia:perquèavi-at seran tallats com l’herba, i esmarciran com l’herba tendra”(Salm 37:1,2)poració, sinó, sobretot, als quèambelsseusimpostossostenenla Fundació, i també l’equipa-ment,delaLlotja,quesónelcon-junt de ciutadanes i ciutadans.I aprofito que el gerent de laFundacióaclareixquel’externa-lització de la Llotja es produeixal 2012 per demanar-li al presi-dent de la Fundació que ens ex-pliquicomesvaexternalitzar.Encap reunió s’ha explicat als pa-trons de la Fundació –el nostreGruphiésrepresentat–lescon-dicions sobre l’externalització,els motius d’utilitzar un pro-cedimentinounaltreielsinfor-mesacreditatiusdelsistemaem-prat al respecte. Mai s’ha expli-cat! I un nou interrogant, elgerentparladel2012.Ielsegonsemestre del 2011, com es vagestionar? Això si, al 2013 s’hafet un concurs de concurrènciapublica, s’ha exposat 9 dies alpúblic i sols s’ha presentat unaempresa. Uns autèntics cracksque en 9 dies presenten tota ladocumentació administrativa,tècnica... No sé com no operena tota Catalunya en la restad’equipaments i festivals ons’obrenconcursospúblics!Espe-rem que aquest cop sí ens acla-reixin tot allò que no han fetmaienlesreunionsdelPatronat,dificultantlatascadelsmembres–elsquenopertanyenalgovernmunicipal–, que han de posicio-nar-sesensetindreunainforma-ciócompletaitransparentsobrel’actuació de la Fundació.LaFundacióFantasma(2)multitudqueelseguiaposavaenperill el negoci de la religió queels produïa grans guanys a cos-telles dels fidels als que oprimi-en. Jesús no era religiosamentcorrecte. Se n’havien de desferd’Ell.El tema del diner és clau per-què l’amor desmesurat que se lité és l’arrel de molts danys. Peldineresmata,estrenquenfamí-lies, els polítics posen les mansen l’erari públic.Aixòúltimhoposaenevidèn-cia un dels casos mediàtics re-centmentproduïts:elspolíticsesmereixen ser vigilats i lligatsmolt curt. Algú ha dit que la ri-quesa li recorda el fem en elscamps. Quan n’hi ha un granmuntfapudor.Quans’escampapel camp fertilitza el sòl. El casBarcenas, Gürtel, Millet i tantsd’altres que recentment indig-nenl’opiniópúblicaperquèhihaen joc moltíssim diner pel mig,ensobliguenaprotegir-nosambcaretesperevitatlaferuminfec-ciosa que desprenen.Perquèelshomesfancuaperaconseguirdinersalpreuquesi-gui? Perquè pensen que ambels diners es pot aconseguir totallòqueelsfaràfeliços:unluxósapartament,uncreuerenprime-Ha mort el tio JustoJoan Argilés Ciscart. AdvocatHa mort el tio Justo. Una ma-la notícia. Ell era un quinqui-llerodelsantics,delsbons,delsque no surten als diaris al’apartat de successos. De jo-ve anava pels camins, de po-bleenpoblearreglantivenent“quincalla”. Els quincalleroserenelsdescendentsdelsmo-riscos que van expulsar elsReis Catòlics. Als que es vanquedar, els van prohibir viureenlesvilesiciutats.Idegene-ració en generació van anard’un lloc a l’altre. Això els vaobligaraviurecomlescabres,id’algunamaneraelsvaestig-matitzar. Ell, el tio Justo i elsseus germans ho van patir enlessevescarns.Mésd’unave-gada van fer cap a la Model.–– Ahora ya sé que no sabeisnada de estos robos –els hivadiraquellcapdelaGuardiaCi-vil un cop ben atonyinats aconsciència–,peròporeltiem-po que he perdido con voso-trososvoyaenviaralacàrcel.Així les gastaven en aquellstemps. Era la Ley de Vagos yMaleantes, feta a mida per aells, els que no tenien estabi-litat domiciliar, perquè en elsseu dia una altra llei els ho vaimpedir.T’hoexplicavaellsen-serancúnia,ambaquellabon-homiaquedesprenia,iallíalaRambla, els diumenges en laFira dels Antiquaris, era esti-mat per tothom. Me’l va pre-sentarl’oncleA.Salazar,elqueprecisament el va recollir a ellielsseusgermans,pelats,plu-mats i llençats al carrer des-prés de 2 mesos de presó perser “quincalleros”. Els va do-nar de menjar i diners per tor-nar a Lleida, on tothom sap elbona persona que era. Ha es-tat un honor ser amic seu. Unhomegenerós,derespecteideparaula com aquells d’abans.Models com ell, fan falta avui.Sobre els CampsElisis en Festa MajorJosep Roman. LleidaEl cap de setmana de FestaMajor donava gust passejarpels “Campos”, ple de cana-lla, de pares, de padrins. I dejovent per la nit. Va acompa-nyar un temps excepcional.Hi havien un munt d’activi-tats per tothom. Realment elsCamposestavendeFestaMa-jor!Tenimsortdeteniraquestmagnífic parc al bell mig de laciutat.QuanvaigarribaraLlei-da no era així. Al riu no es po-dia baixar i els Campos esta-ven tancats i decadents, res aveure com estan avui. El can-vi tan espectacular em donapeu a una petita reflexió depresentidefutur.Entempsdecrisi llunydel meu pensamentproposar innovacions costo-ses. Ans al contrari, crec quecal simplement unes gotetesd’imaginació per millorar-ho.M’agradaria que cada capde setmana el parc oferís ac-tivitats a grans i petits, joves iadults. M’agradaria que entresetmanaelparcfosllocdetro-bada i descoberta d’escolars.M’agradariapoderferuncafèen la terrasseta del Campos,poderpetarlaxerradai,posatsa demanar, poder dinar a l’hi-vern dins d’un bon restauranti a l’estiu fora a resguard delsmagnífics arbres del parc.Quasi tot això el parc ja hoofereix en major o menor me-sura.Elspetitstenen,entreal-tres activitats, el Parc AnnaMari, la Ludoteca, el Club Ba-nyetes i els espectacles del“País del Banyetes”. Posarl’oficina d’aquest Club ha es-tat un encert. Caldria incre-mentar les activitats infantilsentre i els caps de setmana(aniversaris, festes...). La res-tadepúblictenenalsCamposiespaiscolindantselsconcertsdeFestaMajor,fires,l’Aplec...I ara la crítica. Als Camposfalta una mica d’organització.Altres parcs centrals a lesgransciutatss’estructurenenensdegestió,ambunaprogra-mació pública d’espectacles iactivitats.Tothompotsaberelque passa al parc un dia qual-sevol,imoltméselcapdeset-mana. Amb imaginació, orga-nització i pocs diners més, elsCamposmillorarienmoltíssim.FerumdecorrupcióISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esBea Obis i AguilarPortaveu de CiU al’Ajuntament de LleidaOctavi Pereña i Cortina
  5. 5. 05OPINIÓBONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013Estem a punt de finalitzar unatemporada esportiva que haestat especialment il·lusio-nantperalesTerresdeLleida.Futbol, bàsquet, hoquei,handbol i voleibol, en esportper equips, tant femení commasculí, i Marc Màrquez, Sa-ül Craviotto, Juanjo Garra oCarlos Pigem, Gerard Piris iAlejandro Esmatges, entre al-tres, en esport individual, hanassociat el nom de Lleida a fi-tes importants. En l’esportd’equip,elLleidaEsportius’haclassificat aquest diumengeper disputar la promoció d’as-censaSegonaA.ElForçaLlei-da ha jugat el play-off d’as-cens a l’ACB. Les noiesd’handboldel’AssociacióLlei-datana ja han assolit la Divi-sió d’Honor de Plata i el CBLleida ha ascendit aquest diu-menge a Copa Catalunya. Enhoquei el Lleida Llista lluitaper les posicions europees. Iel Sícoris Club va fer-se ambla medalla de bronze al Cam-pionatd’EspanyadeConjuntsGimnàsia Rítmica. El BàsquetPardinyes i el l’Handbol Par-dinyes estan fent una ex-cel·lenttemporada,tots3ambopcionsd’ascendir decatego-ria, com també l’estan fentmolts altres clubs de la ciutat.A Lleida hi ha 307 equipsque entrenen i donen feina a236 tècnics titulats i la ciutatcompta amb 90 espais muni-cipalsesportiusquepermetendesenvolupar, des de la base,fins als equips d’elit, un ampliventall d’especialitats. L’es-port municipal dóna suport alcentenar d’activitats que esrealitzen al llarg de l’any i queprotagonitzenlesgairebé140entitatsmultidisciplinarsdelaciutat i les 45 federacions quehitenenrepresentació.Lesac-tivitats esportives promogu-des pels clubs en espais pro-pis o municipals es comple-menten amb l’esport que or-ganitza la Paeria en els perí-odes de vacances escolars,com l’Esportmania o el Cuca-esport, que dóna servei edu-catiu a milers de nens.A lavegada que donem su-port a l’esport base i d’elit,Lleidaestàdespuntantenl’or-ganització de grans esdeveni-ments vinculats a l’esport:l’anypassatvam acollir la UE-FAFutsalCup,lasortidad’unaetapa de la Vuelta a España ila prova BTT Lleida DownTown, inclosa al circuit de laUnió Internacional de Ciclis-me. Aquest any, entre altres,hem format part de nou de laruta de la Volta Ciclista a Ca-talunya; hem fet a la Llotja elcongréssobrelagestióespor-tiva Sport Business Sympo-sium; aquest cap de setmanacelebrem el Campionat d’Es-panya de Vol Acrobàtic i elproper 29 de maig el Campd’Esports serà l’escenari delafinaldelaCopaCatalanadeFutbol entre el Barça i l’Espa-nyol.Enl’àmbitdelaformaciói la tecnificació de l’esport ba-se, acollirem el proper mes dejuliol un campus d’handbolamb l’exjugador internaci-onal David Barrufet i l’entre-nador del primer equip del FCBarcelona, Xavier Pascual.És una nova mostra del reco-neixementalacapacitatorga-nitzativa de Lleida. Els gransesdeveniments esportius es-tan constituint una de les no-ves fortaleses i continuaremtreballant en aquesta línia.Unaciutatquepromoul’es-port educa en valors i en co-hesió social: els valors coo-peració, treball en equip, dis-ciplina, superació, esforç iigualtat es fomenten i es tra-meten mitjançant l’esport.L’esporttambééssalutiso-lidaritat. Les nombroses cur-ses i caminades ciutadanesque s’organitzen a la ciutat,promogudes per diferents en-titatsiassociacions,ensónunexempleclar.Permeteu-meci-tar en aquest sentit la 1a Cur-sa de la Dona que es va estre-narperlaFestaMajor.Mésde1.300 persones van córrer enbenefici de la investigaciócontra el càncer. Aquest és eltarannà de Lleida.Lleida compta també, desdel passat mes gener, amb elConsellAssessorMunicipaldel’Esport, un òrgan que aplegatota la família de l’esport de laciutat i que camina amb l’ob-jectiu de sumar esforços perfer, encara més gran, la di-mensió esportiva del nostremunicipi.Elsatletes,elsjugadors,elsesportistes lleidatans, homesi dones, nens i nenes, són unexemple per a la ciutadania iels millors ambaixadors de laciutatdeLleida.Lesdificultatsque en algun moment de latemporada han travessat elsdiferentsclubsdelaciutathanestat un revulsiu per tirar en-davant i demostrar que el va-lordel’esportivitatideltreballpermet superar totes les bar-reres.Avui continuem pendentsdels nostres esportistes, ambla mirada posada al Dhaulagi-ri,alNepal,onellleidatàJuan-jo Garra està intentant asso-lir el seu novè 8.000. Cadanou cim, cada triomf de l’es-port lleidatà és una gran lliçóde ciutadania per a tots.Lleida,ambl’esportDonem suport al’esport base i d’elit,i també despuntemen organitzar gransesdevenimentsL’esport també éssalut i solidaritat, lescaminadesciutadanes que espromouen en són unexemple clarEstan censades més de 4.000varietats de caragols terrestresen el món dels quals el 10%d’aquesteseslocalitzenaEuro-pa. Molt poques tenen virtutsgastronòmiques, tan sols unes7o8,destacantentreellesl’hè-lix Pomatia, coneguda com ca-ragol de vinya. És el més grandels quals degustem en el nos-trepaís,itéelnomvulgardeca-ragol pla o gitano.El mol·lusc gasteròpode es-tà present entre els primers ali-ments dels humans, donada laquantitat de peles trobades enjaciments prehistòrics a Dina-marca, El Marroc, Tunis i Si-cília. Hèlix és la paraula en llatíde caragol. Els romans li deno-minaven hélice.Elsanticsgrecshomenjaveni apreciaven molt. Ja en aquelltemps utilitzaven un cobert es-pecial, el mànec del qual aca-bavaenpuntaperafacilitarl’ex-tracció.Noobstantaixò,vanserels romans els quals van popu-laritzarenelmónelcaragolcommenjar i els qualsvan ensenyara apreciar-lo.Era tant el fervor romà peraquestsmol·luscsgasteròpodespulmonats exempts d’esque-let, que ja en l’any79 de nostraEra, Fulvius Harpinius va esta-blir en les proximitats de Pom-peia (Nàpols) la primera granjadecaragols,consistentengransextensions de terreny voltatamb cendra a fi d’evitar la fugi-daionhaviamoltsmatolls.Har-pinius encebava els caragolsambfarinadesegócuitaambvi.Plini el VellLahistòriaestàfarcidadepà-gines escrites amb el seu nom.Plini el Vell, en la seva HistòriaNatural, parla de caragols ros-tits,degustatsambvi.I,CeliApi-ci va més enllà i apunta que elsromanshoutilitzaventambépera tractar diverses malalties, talcom es recull en el seu llibre.Lavidadelmol·luscnosobre-passa els 5 anys de longevitat,éshermafroditainsuficient(pera procrear necessita altre), i es-tà dotat de 200 fileres de dentsamb unes 25.000 dents. Exis-teixen dubtes si té visió o no, iel nom vulgar de caragol, se-gons uns estudiosos france-sos, té el seu origen a Espanya,pel dibuix que formen en la se-va pela les circumferències iespirals.Sopa de caragolsFrança i Espanya són els pa-ïsosperexcel·lènciaquemésca-ragols consumeixen en el món,especialment el Midi francès iCatalunya, encara que podemdir que gairebé totes les comu-nitatsespanyolesgaudeixendeles seves receptes típiques: a lariojana,al’asturiana,alamadri-lenya, a la catalana, a l’andalu-saial’aragonesa.Elsfrancesostambè elaboren una maneramolt singular de preparar-los:sopadecaragols,consistentenun brou reduït de vi blanc.A pesar que la carn del gas-teròpode és bastant insípida,freturosa en certa forma de sa-bor,tépropietatsimportantsenla dieta: són rics en sals mine-rals(calci,magnesi,coureicinc),i baixos en calories, on 100grams de caragol aporten 60calories. El 89% del caragol ésaigua, mentre que la vedella ésel77%, el pollastre el73%, l’os-tra el 81%, i la truita de riu el75%.Elcaragol,entreelsprimersalimentsdelaHumanitatDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialLa polèmica a l’Aragó de passar a denominar ‘lapao’ el català que es parla a la Franja, ja vaviure el primer capítol de rebuig la setmana passada quan l’Ajuntament d’Alcampell es vaposicionar en contra. Aquesta ‘condemna’ porta camí d’estendre’s com una taca d’oli entre lespoblacions de la Franja no governades pel PP o pel PAR -que són els dos partits que handonat suport a la nova llei de llengües-, però ara també s’hi comencen a involucrar altresajuntament catalans. Ahir l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar que durà una moció al pleperquè considera que el ‘lapao’ és un error científic i polític. Del primer no hi ha dubte, delsegon, dóna més que pensar: hi ha llocs on l’anticatalanisme és una arma que dóna molts vots.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).LaPaeriaesposicionaràdavantel‘lapao’França i Espanya sónels països perexcel·lència que méscaragols mengen almón, sobretot el MidiFrancès i CatalunyaÀngel Ros i DomingoAlcalde de LleidaEnric Ribera GabandéPeriodista
  6. 6. 06LLEIDA BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013REDACCIÓ. LLEIDAElgrupdelPSCalaDiputaciódeLleida presenta una moció en laque demana al govern que li-quidieldeuteambelsenslocalsElportaveu,MiquelAguilà,vaexplicar que “exigim a la Gene-ralitat un finançament suficientper als ajuntaments que garan-teixilaqualitatdeprestaciódelsserveis”Aguilà, va remarcar que “elsajuntaments catalans estan pa-tint una situació financera límit,agreujada amb el deute que laGeneralitatdeCatalunyatéambel món local”.Un deute, va dir, “que calcu-lem pot ser d’un 1.000 milionsd’euros, a més del deute no re-conegut per a que no computicom a dèficit”.El pregó va tenir lloc a la sala Leandre Cristòfol de La LlotjaGomàfaelpregóqueobrel’AplecdelCaragolPremi Bover per a la Coordinadora d’ONGs a LleidaREDACCIÓ. LLEIDAElpresidentdeCreuRojaLleida,Marià Gomà va ser el pregonerque va obrir el programa de laSetmana Cultural de l’Aplec delCaragol a la Sala Leandre Cris-tòfol de La Llotja. Tot seguit, laFederació de Colles de l’Aplec(Fecoll) va fer el lliurament delspremisBoveralaCoordinadorad’Organitzacions No Governa-mentals de Lleida, i el premi Lli-mac a Telemadrid (sense queaquesta segona entitat públicafos present a la recollida ). L’or-ganització de la festa també valliurar el premi a Raül Llevot-que es va excusar-, guanyadordelIIConcursdeRodolinsiVer-sos Satírics: Memorial JordiPlens. Les activitats de la Set-mana Cultural continuen avui al’amfiteatre dels Camps Elisis,amb la XXI Cantada d’Havane-res de l’Aplec del Caragol, ambArrels de laTerra Ferma, Boira iBarca de Mitjana de Premià deMar com a grup convidat.MocioperquèesliquidieldeuteambenslocalsEl PSC de la Diputacióvol que la Generalitat paguiPremienunprojectedelaUdLperconservarfruitaValortec dóna 10.000€ per comercialitzar la patentREDACCIÓ. LLEIDAElgrupderecercamixtdePost-collita de la Universitat de Llei-da (UdL) i l’Institut de Recerca iTecnologiaAgroalimentària(IR-TA)rebrà10.000eurosdelaGe-neralitatperfacilitarlaintroduc-ció al mercat internacional d’unnoumicroorganisme(socaCPA-7 de Pseudomonas graminis)que ajuda a conservar la fruitade IV gamma, és a dir, el pro-ducte fresc trossejat i envasatpelseuconsum.Éselprimerpre-midelconcursValortec,enlaca-tegoria de Pla de Comercialit-zació d’una patent. El tret mésdiferencial respecte dels mèto-des actuals és que pot frenar elcreixement de certs patògens siesprodueixuntrencamentdelacadena de fred, ja sigui durantl’emmagatzematgeieltransporto en el punt de venda.Lleidacommemoral’Anyd’OccitàniaLleida viurà els propers mesos un seguit d’activitats de l’Anyd’Occitània. Enguanyes commemoren els 800 anys de la ba-talla de Muret i el700 de la signatura d’Era Querimònia.HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)LaUdlesmanifestacontralaLleiWertRebuig a l’esborranyREDACCIÓ. LLEIDALaUniversitatdeLleida(UdL)vamanifestarahirpúblicament-iatravésd’uncomunicat-elseure-buig a la Llei orgànica de millo-radelaqualitateducativa(LOM-CE,enlesseuessiglesencaste-llà) més coneguda con la LleiWert.Elcomunicatafirmaque“en-tenem que aquesta, a més decontradir obertament l’Estatutde Catalunya, constitueix unatac directe a la immersió lin-güística al sistema educatiu ca-talà que tant ha contribuït, du-rant anys, a que la ciutadaniadeCatalunyaaprenguiiconeguitantelcatalàcomelcastellà,evi-tantaixílafracturasocialquere-presentaria la consolidació dedoscomunitatslingüístiquesdi-ferenciades,ambunmodeld’èxitabastament reconegut interna-cionalmentperexpertsiinstitu-cions d’arreu del món”i afegeixque “la llei només contribuirà agenerarunproblemadecohesiósocial allí on no ha existit mai”.MISSATGESREDACCIÓ. LLEIDAL’Ajuntament de Lleida es pro-nunciarà oficialment en contrade la decisió del govern arago-nèsd’anomenarLAPAOalcata-làqueesparlaalaFranjadePo-nent.Així ho va assenyalar l’alcal-dedelaciutat,ÀngelRos,quevaqualificarlareformadelaLleidellengües aprovada per les Cortsaragoneses ara fa un parell desetmanes com un ‘’error cientí-fic i polític’’.Ros ja es va pronunciar enaquesta línia el mateix dia quelesCortsvandebatreeltemape-ròahirshaanatmésenllàihaditque faran un pronunciamentcom el que java fer dijous el po-ble franjolí de la Llitera, el Cam-pell amb una moció a la sessióplenària.Enaquestsentit,fontsmuni-El pronunciamentarribarà a travésd’una mocióRos ja es va pronunciaral seu dia en contra de ladecisió d’AragóAlcampell, el primermunicipi ‘opositor’L’Ajuntament ja es vaposicionar en contra enel ple de dijous passatReunió de consistorisde la FranjaVolen prendre mesurescontra la nova lleiL’AjuntamentdeLleidarebutjaràenelpleladenominaciódellapaoRos titlla d’error científic i polític la llei aragonesa de llengüescipals van assenyalar que espodriaimpulsarunamociósimi-lar a la que es va aprovar enaquest municipi oscenc.ES PREPAREN MESURES DE MÉSAJUNTAMENTS DE LA FRANJAEn aqueste sentit, l’alcalded’Alcampell, Josep Anton Chau-vell,javaexplicaraquestmateixdiumenge que els pobles de laFranja de Ponent estan prepa-rantunareunióperprendreme-surescontralareformadelalleide llengües d’Aragó, que va seraprovadaambelsuportdelPar-titPopular(PP)ielPartitArago-nès (PAR).Aquesta llei, fixa que a partird’ara el català de la Franja pas-sa a denominar-se LAPAO i ell’aragonès LAPAYP, una decisióque ha aixecat i aixecarà moltapolseguera.Uncentenardeboletsdeprimaveraal’IEIREDACCIÓ. LLEIDAEl Pati de l’IEI acull ahir i avui laXIX Mostra de bolets de prima-vera de lesTerres de Lleida.Totielfreddelsúltimsdies,sónmésde 100 les espècies exposades.Especialde‘L’HoraL’delaCadenaSeralSOCREDACCIÓ. LLEIDALaCadenaSERCatalunyaemetavui des del Servei d’OcupaciódeCatalunyaaLleidaundelses-pecialdelprograma‘L’HoraL: ra-diografia de la crisi’ (12.20h).CurssobreCertificacióEnergèticad’EdificisREDACCIÓ. LLEIDALaCoellaculldilluns(16.30h)uncurs pràctic per a la CertificacióEnergètica d’Edificis existentsperdonaraconèixerelmarcnor-matiu europeu i estatal.Vega(ERC) reclamaquel’IRTAsegueixiaLleidaREDACCIÓ. LLEIDAElcandidatd’ERC alaPaeriavolqueAgriculturafacimarxaenre-ra,atèsque“significaràunagranpèrdua per la nostra ciutat, pelmón acadèmic i per al sector”.
  7. 7. BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 201307PUBLICITAT
  8. 8. 08COMARQUES BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATArbecaorganitzaunarutapelCamídeStJaumeUnaquarantenadepersonesvanrecórrerdiumengelesqua-treparròquiesdel’Arxiprestatdedicadesal’ApòstolSantJau-me, en una ruta organitzada per entitats d’Arbeca.AJUNTAMENT D’ARBECARècorddepúblicaArtesaamb‘DinerFàcil’LestresrepresentacionsqueelGrupdeTeatred’ArtesadeSe-greva fer el cap de setmana de l’adaptació de la comèdia Di-ner Fàcil han sumat més de mig miler d’espectadors.JOSEP MARIA ESPINALLleidamostraelseuatractiuturísticatelesdel’EstREDACCIÓ. LLEIDAQuatre equips de televisió, tresde Rússia amb una audiènciad’uns 65 milions d’espectadorsiundelprimercanaldelatelevi-siód’Ucraïna,ambun4,8%d’ín-dexd’audiència,faranunrepor-tatge sobre l’oferta cultural deles comarques de la plana deLleida prenent com a eix centralla Ruta del Castells. El Patronatde Turisme de la Diputació deLleidahafetpossible,conjunta-mentambl’AgènciaCatalanadeTurisme(ACT),aquestviatgedepremsa com a resultat de les di-ferents gestions que van fer elstècnicsdelPatronatdurantlaFi-ra MITTde Moscou.MilpersonesjaconeixenelMuseud’AlmacellesREDACCIÓ. ALMACELLESLes jornades de portes obertesal Museu d’Arquitectura i Urba-nismeJosepMasDordald’Alma-celles, celebrades el cap de set-mana,vanserunèxit,jaquemésde mil persones van visitar-lo.MorunveídelaFuliolaenunaccidentambeltractorREDACCIÓ. LA FULIOLAUn veí de la Fuliola de 71 anysvamorirdiumengeaixafatperlapresa de força del seu tractor.Segons els Mossos, els fets vantenir lloc al pati de casa seva.DebateuropeuaSolsonasobremigracionsitreballREDACCIÓ. SOLSONASolsona acull del 22 al 24 demaig el Seminar on rural youthmigrations and employment; unseminari de discussió sobre lesmigracions i l’ocupació de la jo-ventut rural a nivell europeu.MARTA LLUVICH (ACN). ALTÀNEUEl president de la Federaciód’HostaleriadeLleida,JuanAn-tonioSerrano,haasseguratqueel mal temps d’aquesta darrerasetmanaidelaprimaveraenge-neral està ocasionant una da-valladadelesreservesahotelsiallotjaments del Pirineu.Segons Serrano, les baixestemperaturesilapersistentpre-sència de la neu afecten d’unamanera‘’considerable’’lesreser-ves. Pel que fa als esportsd’aventura d’aigua com el rà-fting o el barranquisme han pa-tit de manera especial el maltemps. Un 40% de les reservess’han ajornat. Les empresesd’esportsd’aventurahanditqueaquests tres dies han estat mi-llorqueuncapdesetmanaperòno tant bo com un pont.No hi ha noves reserves envista a les previsions meteo-rològiques i de les que hi haviafetes de feia temps ‘’alguna’’ hacaigut, explica Serrano. Peraquest motiu, ha qualificat de‘’justet’’ el pont de la SegonaPasqua al Pirineu de Lleida. Detotes maneres, Serrano tampocha volgut justificar directamentpelmaltempsladavalladadere-servesitambéhaapuntatamo-tius econòmics. En aquest sen-tit, ha explicat que hi ha moltamenys oferta, ja que per exem-ple, el 60% de places a la Vald’Aran estan tancades.El 40% de lesactivitats previstess’acaben ajornantEl pont de la SegonaPasqua resulta millorque un cap de setmanaLa Federaciód’Hostaleria tambéacusa l’economiaJuan Antoni Serranoexplica que aquestaprimavera hi ha moltamenys ofertaLesreservesalPirineudeLleidacauenenpicatperculpadelmaltempsEl sector dels esports d’aventura és un dels més perjudicatsNovaxarxaelèctricaperalazonadelSegriàElectra RedenergiaLAURA CORTÉS (ACN). VILANOVA B.Diversesautoritatslocalsvanas-sistir ahir al migdia a la inaugu-ració de la nova xarxa de distri-bució elèctrica d’Electra Rede-nergia SL, que donarà servei adiversosmunicipisdelSegrià.Laprimeratorresl’hancol·locatelsoperaris a la zona del TossalRoig, a Vilanova de la Barca.Aquesta nova xarxa, ques’instal·laràendostrams,garan-tirà, segons responsables del’empresa, l’actual i futura de-manda energètica dels munici-pisperonpassa. Elprimertramés una xarxa de 18 kms entreLleida,Alcoletge,Torre-seronaiTorrefarrera.Elsegon,de10qui-lòmetres transcorre entre Vila-nova de la Barca i Alcoletge.Electra Redenergia SL hi inver-tirà18 milions d’euros.
  9. 9. BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 201309COMARQUESCacenunveídelaSeuperrobarenunbingoVa ser detingut després de fugir d’un control d’alcoholèmiaREDACCIÓ.TORREDEMBARRAEls Mossos d’Esquadra amb lacol·laboració de la Policia Localde Torredembarra van detenirdiumenge a Torredembarra doshomes -un d’ells, veí de la Seu-,quehaurienrobatalbingodeSa-lou la matinada del mateix dia.La detenció, però, no va ser perlasevavinculacióal’atracament,sinó que es va produir desprésdesaltar-seuncontrold’alcoho-lèmia a l’AP-7 i emprendre unapersecució.Durant la fugida,van circulara velocitats superiors als 230kms/hora, fins que en veure’sacorralats van abandonar el tu-risme i van emprendre la fugidacorrentcampatravés,onvanserenxampar poc desprésQuanelsagentsvancompro-varquedinsdelvehicle-queeraEls Mossos busquenla resta de la bandaVan escapar en un altrevehicle i també es vanendur una part del botíPUBLICITATTallersobreplansd’empresaaTàrregaEl CEITàrrega ha impartit durant les últimes dues setmanesun taller sobre l’elaboració de plans d’empresa. La proposta,amb un total de 10 hores de formació, ha suposat un èxit departicipació aplegant una vintena d’inscrits.AJUNTAMENT DE TÀRREGALesBorgesmilloral’accésalcamídelPolígonL’Ajuntament de les Borges Blanques va iniciar ahir els tre-balls de millora i condicionament del camí del Polígon de lesVerdunes,malmèsarrandelpasdiaridevehiclespesants.Lesobres suposen tapar els forats i aplanar els sots del camí.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUESLaTorredeCapdellapodràescriure’samb‘p’REDACCIÓ. LATORRE DE CAPDELLAEl Govern de la Generalitat per-metrà en uns mesos que el mu-nicipidelaTorredeCapdellapu-gui escriure el seu nom amb p,tal com figura alweb municipal,segons avançava ahir TV3.Montgaiaplegafinsa10productorsdecervesaREDACCIÓ. MONTGAIFiresdeMontgaihacreatunter-cer certamen al municipi de-dicat en aquest cas a la cervesacatalana elaborada artesanal-ment. Serà dissabte i aplegaràuna desena de productors.robat- hivan localitzar 3 bossesplenes de monedes i estris. Entotal hi havia 9.043 €, dos ca-laixos de màquines enregistra-dores,unamàquinapercomptarmonedes i diverses eines sus-ceptibles de ser emprades percometre robatoris amb força,queelsvanvincularambelroba-torial bingo de de Salou.També es va saber que el ro-batori el van cometre més per-sones i que els altres van fugiramb un altre vehicle i amb unaaltra part del botí. Els Mossoscontinuen la seva recerca.
  10. 10. 10GASTRONOMIA BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013
  11. 11. BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 201311ACTUALITATPUBLICITATEROde33treballadorsalconsistorideCambrilsL’Ajuntament de Cambrils ha presentat un Expedient de Re-gulació d’Ocupació (ERO) que afectarà 33 treballadors labo-rals del consistori per tal de reduir la despesa de personal.ACN143MEURdepèrduespelsfocsal’estiual’AltEmpordàAGÈNCIES. LA JONQUERAEls danys provocats pels incen-dis de l’estiu passat a l’Alt Em-pordàpugena143milionsd’eu-rosenimpacteambientalifores-tal. El conseller d’Agricultura,Josep Maria Pelegrí, va avançaraquesta xifra en una reunió a laJonquera amb els alcaldes delsmunicipis afectats.Els 143 milions d’euros com-prenen, entre d’altres, tota laproduccióforestal(suroillenya)que s’ha perdut i els camps depastura que el foc va arrasar.“L’objectiu és evitar que un in-cendi com el de l’any passat espuguirepetir”,vaassegurarPe-legrí.RigaudiuquelaLleiWertbuscaminarCatalunyaAGÈNCIES. BARCELONALa consellera Rigau reitera queno pot aplicar la “llei Wert” per-què va en contra de l’Estatut iperquè forma part d’una estra-tègia del del Govern espanyolperminarlamoraldelscatalans.Escorcollalacasadel’expresidentabalearAGÈNCIES. PALMA DE MALLORCALa policiava registrar ahir la ca-sa de l’expresidenta del Consellde Mallorca i Parlament balear,Maria Antònia Munara, i la del’exvicepresident Miquel Nadal.Eldeutepúblicespanyoljaarribaal87,8%delPIBREDACCIÓ. MADRIDEl deute públic espanyol va tor-narapujaralmarç,finsaarribarals 923.311 milions d’euros.Aquesta dada representa el87,8% del Producte InteriorBrut.AGÈNCIES. ALMERIATres persones van morir i altresduesvanresultarferidesdegra-vetatcomaconseqüènciad’unaexplosióqueesvaproduiral’in-terior de la caserna de la LegióÁlvarez Sotomayor de Viator, aAlmeria.Tant els morts com els feritssón membres de la Legió, tot ique no se’n coneix encara laidentitat, tot i que al tancamentd’aquesta edició encara no se’nconeixien les seves identitats.Concretament, les tres vícti-mes mortals són dos brigades iun sargent de la Legió, que estrobaven prop d’un morter ubi-cat en un BMR, un vehicle blin-dat lleuger de sis rodes. Aquestvehicle compta amb una plata-forma per a morters on, segonssembla, s’ha produït l’explosió.TORNAVEN DE DESACTIVAREXPLOSIUSEn el moment dels fets, capa dos quarts de tres del migdia,els tres militars tornaven d’unapràcticadedesactivaciód’explo-sius.Undelsferitsvasertraslladaturgentmentfinsal’hospitalTor-recárdenas d’Almeria, mentrequel’altrequeestrobaalmateixrecinte militar.S’ha obert una investigaciópertaldedeterminarquinvaserl’origen queva desencadenar ladeflagració.Tornaven de ferpràctiques endesactivar explosiusEstaven prop d’un BMR,un vehicle blindat lleugerde sis rodesLes víctimes són dosbrigades i un sergentdel cos de la LegióS’ha obert unainvestigació per esbrinarquè causà la deflagració3mortsi2feritsenunaexplosióalacasernadelaLegióaAlmeriaLa deflagració esva produir quan estaven prop d’un morterAlemanyacarregacontrael‘plaDragui’Crítica del BundesbankAGÈNCIES. BERLÍNAlemanya ha criticat novamentlesmesureseconòmiquesimpul-sades des del Banc Central Eu-ropeu. El president del Bundes-bank, Jens Weidmann, va asse-gurar, en una entrevista al diari“Bild am Sontag”, que les últi-mes decisions del president delBCE, Mario Draghi, com perexemple la rebaixa dels tipusd’interèsfinsalnivellhistòricdel0,5%, són contraproduents peraturar la crisi del deute.Weidmann també adverteixque els tipus tard o d’hora hau-ran de tornar a augmentar i quelapolíticaactualésinsosteniblea llarg termini. Weidmann avisadel perill que la UE perdi cre-dibilitat davant els mercats fi-nancerssiacceptaunarelaxaciódels objectius de dèficit públic.AGÈNCIES. BARCELONAElpresidentdelaGeneralitatdeCatalunya, Artur Mas, plantejala possibilitat de celebrar uneseleccions amb caràcter plebis-citaricoma“últimrecurs”encasque no es pugui convocar unaconsulta.En una entrevista inèdita in-closaenelllibre“Araquenoensescoltaningú”deJordiCabré,elpresidentMasdefensaqueelre-ferènduméslafórmulaqueesfaservir als països desenvolupats.Però, afegeix, que si no s’acabacelebrantunaconsulta“segura-ment s’haurà de fer a travésd’unes eleccions amb caràcterplebiscitari” tot i que consideraque aquest escenari “no és elmés desitjable”.“L’ORDRE VA PRIMER QUE ELSIDEALS”D’altra banda, Artur Mas co-incideixambelpolíticcatalanis-ta Francesc Cambó que “l’ordrevaprimerqueelsideals”.“Unpa-ís trencat no pot avançar”, afe-geix.MasveuunplebiscitsialfinalnohihaconsultaPerò remarca que no és l’escenari “més desitjat”
  12. 12. 12ESPORTS BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013REDACCIÓ. LLEIDAEl sorteig dels duels de l’eli-minatòria d’ascens a Segona Arealitzat ahir a la Ciutat del Fut-boldeLasRozas(Madrid)vade-terminar el Leganés com el rivaldel Lleida Esportiu, entre elsequips que no han estat campi-ons de grup però que sí han ac-cedit al ‘play-off’.Els altres encreuaments sónCaudal-Cartagena,Alcoyano-Ei-bar, Huracán-Lucena, LevanteB-BilbaoAthleticiRealOviedo-Albacete.Pel que fa a les eliminatòriesdels camions de grup, el sorteigha dibuixat els duels Real Jaén-Alavés i Tenerife-L’Hospitalet.Els vencedors d’aquestes doseliminatòriesascendiranalaca-tegoriadeplata,mentrequeelsperdedorss’afegiranaleselimi-natòries de la resta d’aspirantsa l’ascens.Els partit d’anada per al Llei-daseràaquestdissabtealCampd’Esports (18.00h), mentre queel de tornada serà el cap de set-mana següent.La Paeria habilitarà autobu-sos per als penyistes de l’Aplecdel Caragol que vulguin anar alpartit, ja que coincideix en plecap de setmana de l’Aplec.BUFANDA COMMEMORATIVAEl club també ofereix la pos-sibilitat de comprar una bufan-da commemorativa per 2 € jun-tamentambl’entrada.Elpreudeventa a la botiga del Lleida Es-portiu serà de 8 € per als socis i10 € per a la resta (es podrà ad-quirir a partir de divendres).ElLeganès,rivaldelLleidaala1aeliminatòriadeplayoffEl partit d’anada es disputarà aquest cap de setmana i el de tornada, la següentPREUS ESPECIALS I‘PACKS’ D’ENTRADESPels socis, el preu de les en-trades serà de 10 € a tribuna i7allateralsolsunaentradapersociiaquestaseràintransferi-ble). Per als no socis els preussón de 15 i 10 €, a tribuna i la-teral, respectivament (el preuhabitual és de 20 i 14 €.Elsnensde0a10,gratis.Amés,elcluboferixpacksde3entradesalateraligolper25€ide3en-tradesatribunaper35euros..PUBLICITATIITorneigClínicaSanza-Hos.MontserratdegolfJoel Girbau, en handicap general masculí, Ares Boira en ge-neral femení i, en categoria sènior, Josep M. Herrera (mascu-lí) i Asunción Figuera (femení), els vencedors del 2nTorneigClínica Sanza-Vithas Hospital Montserrat al Raimat Golf.MISSATGESPresentaciódelaXallenguerGarriguesBTTLa Diputació de Lleida va acollir la presentació de la 1aXallenger Garrigues BTT 2013, que consta de nou curses ennou municipis diferents de la comarca de les Garrigues, quees disputaran fins al mes s’octubre.DIPUTACIÓ DE LLEIDAFlorentinoconfirmal’adéudeMourinhoAGÈNCIES. MADRIDFlorentino Pérez va confirmarahir un secret a veus: Mourinhodeixarà de ser l’entrenador delMadridalfinald’aquestatempo-rada. El president del club blancva anunciar l’acord amistós en-tre les parts en una roda depremsa en què tambéva fer pú-blicalaconvocatòriad’eleccionsa la presidència. Seran el 16 dejuny i Florentino s’hi presen-tarà.“Elbalançdel’etapadeMou-rinhoalMadridéspositiu”,vaserlafraselapidàriadelpresident,ivaexplicarquenohihacapcom-pensacióeconòmicaperMourin-ho.Miró(CTTMollerussa),5èalBenjamídeCatalunyaREDACCIÓ. ESPARREGUERAEl jugador del CTT MollerussaMarc Miró va aconseguir la 5aposició en el Campionat de Ca-talunyaBenjamí,celebrataquestdiumenge al Pavelló Poliespor-tiu d’Esparreguera.L’Associacióguanyael1rTorneigdeFistballREDACCIÓ. LLOCL’AssociaciódeVolei-Fistball,vaguanyar el 1r Torneig Ciutat deLleida de Fistball, que l’enfron-tàalCVBalàfia.Totselscompo-nentssónalaselecciócatalana.LatennistaAresLlobera,campionanfantilicadetREDACCIÓ. LLEIDALa jugadora del ClubTennis Ur-gell Ares Llobera es va endur elCampionatLlongueras,disputatenlesinstal·lacionsdelClubTen-nisLleida,tantalacategoriain-fantil com a la cadet.
  13. 13. BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Anna Karenina. 15.45, 18.00Un lugar donde refugiarse (+12). 20.15, 22.20Babycall (+16). 16.10, 18.10El impostor (+12) (VOS). 20.00, 22.00La mula (+12) (HD.) 16.30, 18.20Marea letal (+12) (HD). 20.10,22.15Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Iron Man 3 (+12) (HD). 16.30La bran boda (+12) (HD). 18.50, 20.30, 22.10Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30, 18.30,20.30, 22.30, •00.30Los Croods (apta) (dissabte i diumenge). 16.40, 18.30Tierra prometida. 20.20, 22.20,•00.20La gran boda (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.20Objetivo: la Casa Blanca (+16). 16.00, 18.10, 20.20,22.30, •00.40Oblivion (+7). 16.30, 19.10, 22.00, •00.25Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.25El gran Gatsby (+12). 16.15, 19.00, 21.45, 00.20Scary Movie 5 (+16). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.15Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30, 19.15, 22.00,•00.15Combustión (+16). 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esBarbara (+12). 15.00, 18.40, 20.30La nostra vita (+7). 17.00Indignados (apta) (VOS). 22.50El ejercicio del poder (+12) (VOS). 15.00, 20.50Ayer no termina nunca (+12). 16.50La caza (+12). 18.30, 22.30Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00Ali (apta). 18.00Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 20.20Nana (+7) (VOS). 21.45Kauwboy (+7). 16.30, 19.25, 22.50JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Objetivo: la Casa Blanca (+16). °11.40,°13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.30,•00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16). °12.40,°14.50, 17.00,19.10, 21.20, •23.30Iron Man 3 (+12). °12.10, °14.30,16.50, 19.10, 21.30,•23.50Iron Man 3 (+12). 20.00, 22.20, •00.40Iron Man 3 (+12) (3D). 18.25, 20.40, •23.00Los Croods (apta) (3D). °11.30, °14.40, 16.35Los Croods (apta). °12.05, 15.50, 18.00La gran boda (+12). °12.00, °14.20, 16.00, 17.40, 19.20,21.00, 22.40, •00.20Jack el cazagigantes (+7). °11.35, °14.00, 16.15, 18.20G.I. Joe: La venganza (+12). 20.30, 22.30, •00.25Efectos secundarios (+12). °12.00, 16.45, 18.45Combustión (+16). 20.45, 22.40, •00.40Dando la nota (+12). °11.35, °13.45, 16.25, 18.30,20.30Los últimos días (+12). 22.35,•00.30Oz, un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.35,18.50Memorias de un zombi adolescente (+12). 21.10,•23.05Buscando a Nemo (apta) (HD). °11.35, 16.25El gran Gatsby (+12) (HD). 18.15, 20.50, •23.25El gran Gatsby (+12). °13.55,16.30, 19.05, 21.40,•00.15El gran Gatsby (+12). °12.15, °14.50, 17.25, 20.00,22.35Scary Movie 5 (+16). °12.20, °14.05, 15.45, 17.25, 19.05,20.45, 22.25, •00.05Oblivion (+12). °11.30, 16.20, 18.50, 21.20, •23.50Stoker (+16). °12.00,°14.40, 16.35, 18.25, 20.15, 22.05,•00.00Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comCombustion (+16). Dv. 18.10, 20.10, 22.30; Ds. 18.10,20.10, 22.30, Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15El gran Gatsby (+12) (Digital HD). Dv. 19.00, 22.30; Ds.17.30, 20.15, 22.45; Dg. 17.30, 20.15; Dl. 22.15Noche de vino y copas (+7). Dv. 18.20, 22.30; Ds. 20.20,22.30; dg. 20.20; Dl. 22.15Ali (apta). Dv. 20.20; Ds. 18.20; Dg. 18.20Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comObjetivo: La Casa Blanca (+16). Dv. 22.30; Ds. 17.30,20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15La cocinera del presidente (apta). Dv. 22.30; Ds. 20.00;Dg. 20.00La última isla (apta) (català). Ds. 18.15; Dg. 20.00Ali (apta). Ds. 22.30; Dg. 22.00; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comEfectos secundarios (+12). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg.19.30Incompatibles (+16). Ds. 22.15; Dg. 17.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comEfectos secundarios (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15Un amor entre dos mundos (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comLos últimos días (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comNoche de vino y copas (+7). Dv. 22.00Memorias de un zombie adolescente (+12). Ds. 18.15;Dg. 17.00; Dl. 22.154 días de mayo (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comMemorias de un zombie adolescente (+12). Dv. 22.00;Dg. 17.30La trama (+12). Ds. 22.00Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. BalaguerTel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióCinemesExposicionsXIX Mostra de bolets deprimavera de les Terres deLleidaPati de l’IEI de Lleida. Dilluns 20 i dimarts21 de maig.L’exposiciócomptaambmésdecentes-pècies de diferents hàbitats: de pratsdel Pirineu odelariberadelaplanadeLleida, o de zones de mitja muntanya.La mostra es completa amb una expo-sició bibliogràfica que serveix d’home-natge a Francisco Javier Martínez So-pena, quiva ser conseller de l’IEI.L’humor i la sàtira a la premsacomarcal de les Terres dePonent, avuiClaustre de l’hemeroteca de la BibliotecaPública de Lleida. (Rambla d’Aragó, 10).Exposició promoguda per l’AssociacióCulturalLaQuerail’AssociacióTantin-ta,ques’emmarcadinslamostraanualCaricArt,quesecelebrasimultàniamenta Barcelona i Lleida. Fins el 22 de juny.RespirsBiblioteca de GuissonaFins el 31 de maig, oberta l’exposicióRespirs, pintura i poesia, de Rosa M.Arrazola.La boira i joCalTalaveró Centre d’Art. C/ De la Font,20. Verdú. www.caltalavero.catExposició de Jaume Amigó amb la boi-radelesTerresdePonentcom elementque embolcalla els mesos d’hivern. Espotveure fins el 22 de juny.TrilogiadelaprivadesaSala Gòtica IEI. Lleida.ExposiciódeMargaXimenez/NoraAn-carola. Fins el 23 de juny.+ Christus+, porta fideiCatedral de Lleida.Exposició commemorativa de l’Any dela Fe a la Diòcesi de Lleida. Oberta finsel7de juliol.Fotografies del terme deTrempVestíbul de l’Arxiu Comarcal del PallarsJussà. C/ Mercadal, s/n.Tremp. Horari: dedilluns a divendres, de 09.00 a 15.00 h.Exposiciódefotografiesantigues,rea-litzades pel senyor Jordi Mir i Parachea l’any 1972, amb motiu de la incorpo-ració de diferents nuclis de població almunicipideTrempiqueajudenaconèi-xer el despoblament de la comarca delPallars Jussà. L’exposició romandràoberta fins el 12 de juliol.MuseusMuseu de l’orBalaguer. www.balaguer.catDesdel3demaigBalaguerdisposadelCentre d’Interpretació de l’Or, segond’aquestes característiques a Europa.ConferènciesSistema educatiu finlandès:què en podem aprendre?Sala d’actes Francesc Buireu. Cervera. Ales 18.00 hores.A càrrec del psicòleg i pedagog XavierMelgarejo. Organitza l’Associació Ca-talana de Dislèxia.IncontinènciaurinàriaifecalAECC de Lleida. C/ Pallars, 25.De 17.30 a 19.00 hores.AcàrrecdeMireiaSerret,fisioterapeu-ta. Organitza AECC-Catalunya contraelCàncerdeLleida.Adreçatapersonesintervingudes de càncer de pròstata,buefeta urinària i matriu.Comportament animal ihabilitats directivesAuditori CaixaFòrum. Lleida.A les 19.00 hores.Conferència d’Enrique Mora, que for-mapartdelcicledeconferènciesConei-xement emprenedor, organitzades perGlobaLleida. Inscripcions: 973725522inscripcions@globalleida.orgLa marató de Nova YorkEls Armats de Lleida. C/ Enric Granados,19 entresòl. Lleida. A les 20.30 hores.Conferència col·loqui a càrrec dels at-letesJoaquimNoguésiMariaJosepNo-guera. L’acte serà presentat i moderatpelsenyorJoséAntonio GarcíaBarran-co i és obert a tothom.TallersIniciació a la caricaturaClaustre de l’Àrea Infantil i Juvenil de laBiblioteca Pública de Lleida. Dimecres,22. A les 18.00 hores.Taller per a majors de 13 anys, a càrrecdeMatíasTolsà,organitzatperLaQue-ra, setmanari satíric i l’AssociacióTan-tatinta.LesinscripcionsesfanalaBibli-oteca i les places són limitades.LlibresRevolució sense enemicsSala d’actes de la Biblioteca Pública deLleida. A les 19.00 hores.De Daniel Gabarró i Jaume López Her-nández. Elllibrepreténserunaeinaperentendreiresoldreelsproblemesactu-alsiconstruirdeformapacíficaunano-vasocietat.OrganitzaelGrupSocialdeLleida.84, Charing Cross RoadEspai MàriusTorres. A les 18.00 hores.Trobadadelgrupdelecturadenovel·lacontemporània entorn el llibre de l’es-criptora Helene Hanff.MúsicaXXI Cantada d’Havaneres del’Aplec del CaragolAmfiteatre dels Camps Elisis (al costatdel Palau de Vidre). A les 20.30 hores.L’acte compta amb les actuacions delsgrupsArrelsdelaTerraFerma,BoiraielgrupconvidatBarcadeMitjana,dePre-mià de Mar.Paul FusterCafè-bar Nando. Organyà.A les 21.30 hores.PaulFusterésuncantautorqueal’abrilva iniciar una gira amb una bicicletaadaptada per poder portar una guitar-ra i un amplificador construïts per ell,perrecórrer60poblesdeCatalunyafentactuacions.ProjeccionsVentanasalmundoVestíbulo de CaixaForum Lleida. Del 15de maig al 31 de julio. Activitat gratuïta.A través d’una sèrie de curtmetratgesprotagonitzatsperpersonesqueviuenen circumstàncies adverses, es pretènatansar elvisitant a la realitat dels paï-sos en desenvolupament.250 km. familiars ambbicicleta per HolandaCentre Excursionista de Lleida.A les20.30 hores.Recorregut de l’Àneu, el Xavi i la Mag-da per un país amb quilòmetres de ter-renyplaperanarambbici,apteperato-teslesedats.Unitineraricircularde250km. envoltat de natura.AltresProjecte Rural 100Sala d’actes de l’edifici del Seminari.Dimecres, 22. A les 19.00 hores.Cal Inscripció prèvia: Tel 973725522 o alcorreu: spifarre@globalleida.orgRural 100 és un programa d’acompa-nyament integral per a emprenedors ipersonesquevolenmillorarlasevaem-presa,basatenlaformació,l’assessora-ment,innovacióielfinançament. Elpro-grama creat per la fundació Cedricat,comptaambelsuportdediversesenti-tatsadministrativesiempresarialscomelConsellComarcaldel Solsonès,Dipu-tació de Lleida o GlobaLleida.Dia Memorial de la SidaPati de l’IEI. Lleida. Dimecres, 22. A les19.00 hores.Recordatori i homenatge als malalts.SolidaritatPallasos sense FronteresDissabte, 25 i diumenge, 16. Aplec delCaragol. Informació: telèfon 696801708o el correu: lopallassodidi@gmail.comPallasos sense Fronteres busquen vo-luntarisquepuguinajudarelcapdeset-manadel’AplecdelCaragolpervendrenassosdepallasso(bàsicament)illiurarinformació. També sol·liciten la col·la-boració d’algun artista que vulgui feruna mica d’animació o gags.ConcursosConcursdefotografiadeMorosi CristiansdeLleida.VMemorialXavierAlujaInformació i bases: www.miclleida.orgLes fotografies presentades poden serencoloroblancinegreihandeserimat-gesdelafestaquesecelebraràelsdies18i19demaig.Larecollidadefotosco-mençarà el 22 de maig i finalitzarà el7de juny.Lleida sí, ... peròRes Non Verba. C/ Maragall, 17. 25003Lleida.Tel. 690 228 425.associaciornv@gmail.com5a edició del concurs popular de foto-grafiaconvocatperl’AssociacióResNonVerba en el qual pot participar tothomquehodesitgi.Espodenpresentarfinsunmàximde3fotografiesilatemàticaés la ciutat de Lleida i província desd’unavessantpositiva...ototelcontra-ri.Elplaçdepresentaciód’obresacabael 30 de juny.La por. L’apostacontrarevolucionàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu conte o relat curt a animcontac-ta@gmail.com o bé a través de la webwww.lleidaparticipa.cat/anim. El gua-nyadordelconcursseràguardonatambelpremiHipatiad’Alexandria2013,do-tat amb 300 euros.EsportsX Setmana de la gent granSolsona. Durant tota la setmana del 20al 26 de maig.Duranttotalasetmanaelsmajorsde60anys podran gaudir de diverses activi-tats com caminades, xerrades, tallers,etc.Algunesactivitatsrequereixenins-cripcióprèvia. Elsactesestanorganit-zats per l’Ajuntament de Solsona.Caminem per la salutDavant els Mossos d’Esquadra.Mollerussa. A les 16.30 hores.Caminadaperamajorsde60anysgui-ada per un tècnic.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL17AL23 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
  14. 14. 14OCI BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.57 2SudokuDesconfia de les promeses que escol-tis, sobretot, si són massa emocionals.La gent sol dir coses de manera impul-siva que mai portarà a la pràctica.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILEt mostraràs massa controlador ambels altres. Aquesta actitud agobiará ales persones que tens a prop. Dóna’lsunrespirideixa’lsquevaginalseuaire.TAURE20 ABRIL-20 MAIGElteutarannàseràmolthedonistaivol-dràs satisfer les teves apetències dequalsevol tipus. Expressaràs oberta-ment els teus sentiments.BESSONS21 MAIG-20 JUNYUn sisè sentit t’alertarà d’algun perillavui.Etmostraràsprevingutiguardaràsladistànciaambaquellespersonesqueno són de la teva confiança.CRANC21 JUNY-22 JULIOLNo t’aferris als trastos vells. Dedica lajornadaadesprendre’tdelescosesca-duques.Etvindràbédonar-liunairenoua la teva llar.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTNo serveix de res que et lamentis pelquevapoderserinovaser.Acceptalescoses com vinguin i tracta de solucio-nar qualsevol contratemps.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREReflexiona sobre el que et costa gua-nyar els diners i la facilitat amb què elsgastes.L’objectiuésqueequilibriselteunivell d’ingressos i de despeses.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBRENo et farà res modificar els teus plans,fins i tot si surts perjudicat amb el can-vi. Passi el que passi, t’adaptaràs a lescircumstàncies com un camaleó.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBRESi analitzes una experiència passada,trobaràslarespostaperalgunassump-tequearaetpreocupa.Tinguesclarambquines persones pots comptar.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREPosaunamicadelatevapartperquèlateva relació de parella millori. Portesuns dies sense gaire temps per a ella.Organitza un pla romàntic i íntim.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERApunta’t a qualsevol pla que et treguidelarutina.Necessitesdistreure’ticon-versar amb gent. No et preocupis percap assumpte domèstic.AQUARI20 GENER-18 FEBRERNecessites temps per saber quin rumbdonar-lialatevavida.Pren-teunsdiesde vacances i viatja a algun lloc on pu-guis recapacitar.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.747Solucions n. 1.7461 5244 7186 3 9757 6259 69 43623 8758 3 72 1 65 4 91 5 29 4 76 3 89 6 43 5 82 7 14 8 13 6 29 7 52 6 95 7 13 8 45 3 78 4 91 2 67 5 41 9 36 2 88 1 34 2 67 9 56 9 27 8 54 1 31. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395RUMANO 49 años, 10 en LLeida. BuscocualquiertrabajoportodaCatalunya:lim-pieza,mecanico,soldadura,construcción,chofer B+C+CE, CAP. Soy trabajador, se-rio.Cochepropio,posibilidaddedesplazar-me.Tel.677030932.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605585806VENDOCOLCHONESymuebles.Seminue-vos.Buenprecio.Tel.608273047.14. CONTACTOS¡¡¡2X30!!!NOELIA,maduritaargentina,golfísima. 170 pecho. La reina del grie-go,bocademiel.24h.S/prisas.Tel.689435765.¡¡¡20€!!!MADURITAsupercaliente,be-sucona,francéssin.Tel.622035046.ELI CATALANA llámame. Ven. Garantizovolverás.Discreción.Torrefarrera.Tel.688223358.ANNA RUMANA, 26 años, muy cariñosa.Todoslosservicios.Tel.688357711.16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.ES LLOGUEN places parquing motos. C/GermansIzquierdo,38.Tel.608730485.SEALQUILApiso3habitaciones,amuebla-do.C/MusicVivaldi(zonaPagesos).350€.Tel.973210699PARQUINGCOTXEpetit,ZonaAlta. 8.000€. Telf.699857189.PARTICULAR 2 dormitorios, céntrico,amueblado. 310€.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
  15. 15. BONDIADIMARTS, 21 DE MAIG DEL 201315TELEVISIÓ06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Berneda.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por IsabelJiménez.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.45 El don de Alba. La noviablanca. Alba y Andreaacuden a la despedida desoltera de Ester, peró unespíritu parece decidido aimpedirlo, una misteriosamujer vestida de novia.00.30 Gran Hermano Catorce: Eldebate.02.30 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.Presentació: Carles Prats iNúria Solé.15.40 Cuines.15.50 La Riera. El Dani i laMíriam discuteixen pelreportatge i ell proposaanar a veure la mare de laIsabel.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El gran dictat.21.00 Telenotícies vespre.21.50 Sense ficció.23.13 Pel·lícula. El danès serbi.Uns fanàtics religiososposen preu al cap de SaraSantanda, una polèmicaescriptora anglo-iraniana.01.50 TR3S C.01.55 Divendres.03.28 Fusió i swing a l’estudi.05.01 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.05 Via llibre.23.34 Premis d’Honor de lesLletres Catalanes.00.07 Extres.00.05 El viatge dels continents.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.00 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Dirigit ipresentat per Alfons Arús.16.30 Dame un respiro. Sèrie. LaMaya Gallo, una joveperiodista, comença atreballar en la revista delseu pare després de seracomiadada de la sevafeina en televisió.17.20 Pel·lícula. la decisión dePhillip. 12005. EUA. Dir:Kevin Connor.18.50 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.30 Gran cinema. Rebobini-la,si us plau. 2008. EUA. Dir:Micahel Gondry. Int: JackBlack, Mos Def, DannyGlover, Mia Farrow.00.45 Equip de reporters.Programa d’informació ianàlisi dels temesd’actualitat.01.40 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.02.30 Clips.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats UGT.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Gran Reserva, el origen.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 Letris. Nuevo. Concursoen donde el dominio delvocabulario y la velocidades clave a la hora deelaborar palabras.21.30 Teledario 2.21.40 El tiempo.22.30 Masterchef. Concurs.23.45 Fabricando made in Spain.Nuevo.01.00 Repor. El jornal de lasubvención.02.00 La noche en 24 h.03.30 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Trucks.19.30 Para todos La 2.20.00 Paraísos cercanos.21.00 Docufilia.22.00 Versión española.Homenaje Alfredo Landa.00.10 La 2 Noticias.00.45 Redes 2.0.01.10 Ritmo urbano.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.15 Sin rastro.01.45 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.25 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.10 La Sexta Meteo 1ª edición.15.35 Taxi.16.20 Así nos va.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta meteo 2ªedición.21.00 La Sexta deportes 2ªedición.21.30 El intermedio.22.30 Filmaniac.22.35 El taquillazo. La carrera dela muerte: el origen. 2010.EUA. Dir:Roel Reiné.00.20 Cine. Los elegidos 2.2009. EUA. Dir: TroyDuffy.02.20 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time. Con LujánArgüelles.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. El atentado.12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. La dura realidad;Esposados; Nikki Heat.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRobert Arce y MónicaSanz.21.00 Lo sabe, no lo sabe.22.30 Castle. El factor humano.Un equipo de miembrosde seguridad sellainexplicablemente laescena de un crimen trasun atentado.23.15 Elementary. La tormentadel siglo.00.00 Castle. El objetivo.00.45 Ladrón de guante blanco.A quemarropa; Los sietede Burke.02.30 La línea de la vida.04.00 Shopping.05.15 Puro Cuatro.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
  16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.21/05/2013PUBLICITATAvui felicitem els SECUNDÍ,TORQUAT i les VIRGÍNIAPUBLICITATRecollidadefirmespercuidaranimalsElweb change.org/es hainicia ja fa dies una recolli-da de signatures per de-manar -segons figura a lapetició- que l’Ajuntamentde Lleida tingui més curadels animals i li demanentant a l’alcalde, Àngel Ros,com al regidor de MediAmbient, Josep Barberà,que se’implica més ambam el centre d’acollidad’animals de companyiaque gestiona, amb la pro-moció de més campanyesi jornades de portes ober-tes, entre d’altres. Ahir almatí portaven recollides1.376 signatures i els encalien 624 més (és a dir,fins a 2.000) per poder ferarribar la sol·licitud. Segui-rem informant sobre l’evo-lució de la iniciativa.TWITTER@jaumeclotet«Guiris que et pregunten comanar a un lloc i enfilen en sentitcontrari al que els has indicat.#PassaMoltSovint > pic.twit-ter.com/ta3Sc1vQ08»@xiscohm31«buenosdias#lleidahedesper-tado y no era un sueño esta-mos.en playoff noa lo.merece-mos! #campsdesportsple»@gerardbajona«Un 35% del dèficit fiscal cata-làesdestinaalfinançamentau-tonòmicdel’Estatespanyol,iun12% a defensa!»@ramonhenares«L’estat es vol gastar280.000,00€enarreglarel‘Va-lle de los Caidos’. Hi ha despe-ses que son prioritàries!!!»@MiquelPueyo«Elgovernespanyolconfiamas-saenlaviolènciainstitucional.Lidóna una imatge internacionalpèssima i se’ls pot girar en con-tra.»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAFLORENTINO PÉREZElpresidentdelMadridvaanun-ciar ahir l’adéu de Mourinho dela banqueta madridista 3 anysabansqueacabielcontracte,totdient que el resultat és positiu.PUNT I A PARTTONI SELIGRATEl Lleida Esportiu disputarà la1aeliminatòriadelplayoffd’as-censcontraelLeganès,peròtin-drà tot el suport dels afecci-onats en coincidir amb l’Aplec.Dolors Sandiumenge rep la Medalla centenàriaLA FOTOTECAVI Campionat de Botifarra Intercolles de L’Aplec per la colla El FrontónFlors i patrimoni en la sortida de la gent gran de Torrefeta i Florejacs

×