Bondia.cat 20/03/2014

408 views
252 views

Published on

TITULAR: Itàlia homenatja un dels pilots que van bombardejar Lleida
FOTO: Mollerussa engega motors

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 20/03/2014

 1. 1. 20 DE MARÇ DEL 2014 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: PUBLICITAT PUBLICITAT NÚMERO 1.873 ANY 9
 2. 2. 02 FIRA DE SANTJOSEP BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 Unafiraquefadelscanvisoportunitats Alcalde de Mollerussa i president de Fira de Mollerussa Marc Solsona i Aixalà La 142a Fira de Sant Josep tor- naambrenovadaforçaalcalen- dari per esdevenir un any més punt de trobada del sector agrí- colairamaderdelpaís.Elfetque la festivitat local de Sant Josep s’escaiguiendimecresensplan- tejal’oportunitatdeteniractivi- tat firal al llarg de 5 dies i obrir portesdelSalódel’Automòbilel dia 19. D’aquesta manera, tot i re- conèixer que l’eix de la Fira de SantJosephaestat,ésiseràtot l’àmbitdelamaquinàriaagríco- la i ramadera, hem volgut apro- fitar l’avinentesa per donar un impulsaundelssectorsd’aquest certamen que any rere any està agafantprotagonisme,sobretot si tenim en compte el volum de negoci que mou tot i el moment complicatperl’economiaquees- temvivintenl’actualitat.Vullre- cordar en aquest sentit que en l’anteriorediciódelSalódel’Au- tomòbilesvangenerar4,4mili- ons d’euros envenda devehicle nou, una xifra que dóna força i caràcter a aquest aparador que és el segon més important de Catalunya. Elcertamenagrícola,encon- cret,continuafomentantunany més la sectorització i professio- nalitzacióamblavoluntatdedo- nar un millor servei tant als ex- positors com al públic visitant. Des de l’Ajuntament i des de Fi- ra de Mollerussa hem volgut, doncs,treballarperquè,abanda de la làmina expositiva amb els prop de 300 expositors direc- tes i els més de 25.000 metres quadratsdesuperfícienetaocu- pada, la fira agafi també un ma- jor protagonisme pel que fa a l’àmbit més demostratiu. És per això que hem volgut donar un tomb a les jornades tècniques queanyrereanyorganitzemiels hemremarcatelcaràcterprofes- sional aprofundint en la inter- accióentreelsparticipants.Com reduir l’impacte de l’ús de fito- sanitaris,laplanificaciódelregi la fertilització o l’afectació de la PAC són alguns dels temes es- collits enguany per protagonit- zarlapartmésformativadelafi- ra, un camp en el qual també es volcomptarapartird’araambla col·laboració estreta de l’àmbit universitari. La nostra voluntat de servei cara a l’expositor també ens ha empèsaferunaapostaclaraper lesnovestecnologiesioferir-los la possibilitat de vendre el seu producteatravésd’unaWebApp dissenyadaperatelèfonsintel·li- gents i tauletes tàctils i adapta- daperaordinadorquefunciona mitjançant codis QR. La nostra fira és útil i és per aixòquehaperduratenelsanys amb la mateixa fortalesa que la vaveurenéixerperquèhasabut adaptar-sealscanvisiconvertir- losenoportunitatsperaaquells que hi confien any rere any. Bona fira a tothom! Elsalóquemarcal’inicidelanovacampanya President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell Francesc Fabregat i Talarn La celebració de la Fira de Sant JosepdeMollerussamarcal’ini- ci de la campanya de reg, de sembrad’algunscereals,depre- paració dels trossos i, en defini- tiva,del’incrementdel’activitat al camp. Els pagesos i els rama- ders,però,cadadiadoneuelmà- xim de vosaltres mateixos en la vostra feina sense saber quina compensacióeconòmicarebreu. Laincertesadelpreudelproduc- teil’incrementdecostosdepro- ducció són unes variables amb què aneu trampejant per conti- nuar guanyant-vos la vida fent una feina molt honesta i neces- sària per al territori. Pel que fa al sector del porcí, enguany, a les dificultats habi- tuals, se n’afegeixen de noves, jaquelesplantesdetractament de purins han hagut de tancar per fer pressió davant del Go- verndeMadrid,quevoltiraren- davant una llei que reduiria un 40%lesprimesperquilovatper horaproduïtalesplantesdeco- generació d’energia elèctrica gràcies al tractament del purí. Les plantes de cogeneració d’energia amb el tractament de purins, per tant, es veuen ame- naçades; i tanmateix, el greuge recau sobretot en el nostre ter- ritori,jaqueelsramadershande desfer-se del purí i no poden abocar-ne més al sòl. Tinguem encompteque,segonsdadesde 2009, al Pla d’Urgell es crien o s’engreixen 358.000 porcs. A mésamésdelsgrangers,ensve- iem tots els plaurgellencs per- judicats en la mesura que vivim en una comarca que està consi- derada totalment zonavulnera- ble perquè s’ha assolit el límit permès de nitrats a la terra. Lareducciódelesprimesales empresesd’energiesrenovables, sense distingir la font amb què es produeix energia, pot causar greus perjudicis ambientals al Plad’Urgell,perjudicisperalsra- maders de porcí i també el tan- camentd’empreses.Aquestaés unamostramésdelaignorància del govern central a l’hora de fer lleis sense atendre les de- mandes del territori. La pagesia ilaramaderiailaindústriaagro- alimentària són sectors estra- tègics i essencials per al desen- volupament econòmic de les nostres terres. I les administra- cions hi som per contribuir a la millora de la nostra societat, de l’economia, del medi ambient, etc. i no per posar pals a les ro- des. Per això, el Consell Comar- cal està col·laborant amb els ra- maders, a través de l’ITAGI, per donar-lossuportenlessevesde- mandesimobilitzacions,davant d’una problemàtica que afecta tota la comarca. En passejar per la Fira de Sant Josep, que arriba a la 142a edició,veurelesnovetatsenma- quinària agrícola i ramadera i anar descobrint els salons com- plementaris a la fira, probable- ment es copsaran en les con- verses les incerteses dels pa- gesos i ramaders. Però, esperem-ho,tambélesganesde començar una nova campanya, deveurecréixerelsfruits,deviu- reamblanostraterraidelluitar per un futur més pròsper. Que tingueu una bona Fira! PUBLICITAT Major impuls al Saló de l’Automòbil Un dels aparadors de vehicles més importants de Catalunya Dificultat afegida al sector porcí La crisi dels purins és una mostra més de la ignorància de Madrid
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 03 MOLLERUSSA PUBLICITAT LaFiradeSantJosepapostaperla innovacióidemostraciótecnològica Al 100% d’ocupació, el certamen obre portes de la 142a edició des d’avui fins diumenge a Mollerussa REDACCIÓ. MOLLERUSSA Totestàapuntperquèdesd’avui fins diumenge se celebri a Mo- llerussa la 142a Fira de Sant Jo- sep, un certamen que obre en- guany amb un decidida aposta per combinar el caràcter ex- positiu de la fira amb el demos- tratiu.PeralpresidentdeFirade Mollerussa i alcalde de la capi- tal del Pla d’Urgell, Marc Solso- na, el futur de les fires passa per canviar el discurs i no valo- rar-les “només en funció del nombre d’expositors i super- fície ocupada, sinó també per la sevautilitat”,laqualespotacon- seguir mitjançant “la innovació, latecnologiail’aportaciódesen- sacions diferents i d’allò que no es pot trobar a Internet o en un catàleg”. L’alcalde,acompanyatpeldi- rectordel’ensfiral,PoldoSegar- ra, va afegir en el marc de la presentació del certamen, que “la Fira de Sant Josep de Molle- russa ha de trencar amb aquest estereotip de cultura tradici- onal i ha de ser una aposta per la modernitat tecnològica apli- cada a la maquinària agrícola”. Ambaquestafilosofia,unade lesnovetatsd’aquesta142aedi- ció és l’organització de dues jornades demostratives, la pri- mera divendres passat a Ivars d’Urgellialaqualhivanpartici- par nombroses empreses que van fer un mostra in situ de ma- quinària per a la gestió mecàni- ca de les restes vegetals i tre- ball de sòl del panís. L’altrajornadadecampesfa- rà avui mateix en unes finques properes al Recinte Firal i mos- traràlesnovestecnologiesapli- cades a la maquinària agrícola. Aquesta jornada d’agricultura de precisió està organitzada conjuntament per l’Associació d’Exportadors de Maquinària AgrícoladeCatalunya(FEMAC), elClústerdeMaquinàriaAgríco- Imatge de la jornada que es va celebrar divendres passat a Ivars FIRA DE MOLLERUSSA lad’aquestaassociació,delqual FiradeMollerussaésmembre,i el mateix ens firal. Una altra de les novetats se- gonsvaexplicareldirectoresre- fereixal’estructuradelesjorna- desprogramadesperalsdiesde fira. Així, aquestes sessions no- més es portaran a terme en- guany al matí i clouran amb un dinarconjuntdetotselspartici- pants, una fórmula que ja es fa a la Borsa Interpirenca de Cere- alsiqueesdevé“unespaidere- lacióinegocimoltproductiu”,va dir Segarra. EldirectordeFiradeMollerus- sa, Poldo Segarra, va dir tam- bé elnombred’expositorsins- crits ronda els 300 amb una ocupaciód’uns25.000metres quadrats entre el Recinte Ex- terior, els Pavellons Firals i el Salódel’Automòbil.Iaixòque enguanyla fira comptarà amb l’absència dels expositors de tractors, que l’any passat van arribar a un acord amb la Fira perparticipar-hicadadosanys en combinació amb la Fira de SantMiqueldeLleida.Pelque fa a la procedència d’aquests expositors el 87% són de Ca- talunya, dels quals gairebé el 70% són de Lleida; un 12% d’altres punts de l’Estat espa- nyol, i l’1 % restant d’estran- gers. La inauguració oficial del certamen serà avui a les 6 de la tarda. 25.000 METRES QUADRATS DE SALÓ
 4. 4. 04 FIRA DE SANTJOSEP BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Unacitapercopsarl’actualitatdelsector Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Josep Maria Pelegrí i Aixut LaFiradeSantJosepésavuiuna delestrobadesdereferènciaper als professionals dels sector agrícola i ramader. La conso- lidaciódelaFiraésunfetindub- tableilesxifresaixíhorefermen any rere any. Aquestaésunacitaobligada, cada any, per copsar l’actuali- tatdelsector,jaquecompta,en- tre altres coses, amb una àm- plia informació de les noves prestacions i tecnologies de la maquinàriaagrícola,iamblace- lebració d’unes molt prestigio- sesjornadestècniquesquecon- tribueixenalamilloradelespro- duccions catalanes, i especialmentlesdelesTerresde Lleida i del Pla d’Urgell. LaFirahaevidenciatungran dinamisme al llarg de les seves edicions, i cada any suposa un pas endavant més cap a la seva internacionalització. Ens trobem davant d’un cer- tamen que un cop més es pre- senta amb bones perspectives tantd’expositorscomdepúblic, és una bona ocasió per a posar en valor el paper estratègic i l’aportació del sector agroali- mentarialprogrésibenestarde la societat catalana, i, alhora, destacar el compromís del Go- vern per desenvolupar de comú acordambelsectoraquellespo- lítiques orientades a garantir la competitivitat i el futur del sec- toragrari,ramader,agroalimen- tari i pesquer de Catalunya, un sector anticíclic, un ‘dic de con- tenció’,queestàdemostrantca- pacitatrealperaliderarl’econo- mia del país, i a més, com dic sovint, el nostre clúster agroali- mentari és, sens dubte, un dels més importants d’Europa. Cal felicitar l’organització de la fira de Sant Josep per haver- la consolidat fins avui, que arri- bemala142edició,iperconver- tir-la en un gran element dina- mitzador econòmic tant del sector com del pla de Lleida, en una clara aposta per la profes- sionalització i l’especialització, que té la voluntat de sumar es- forços i convertir els expositors encol·laboradorsi,sobretot,que continua fidel al seu principi de posar en contacte els agents econòmics,pertalquelesseves empreses obrin mercats, cone- guin clients, o puguin preparar- se i veure novetats a incorporar en la propera campanya agríco- la. Esperoqueaquestanovaedi- ció de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que se celebra en una de les regions agroalimen- tàries més dinàmiques de Cata- lunya, de l’Estat i d’Europa, si- gui, com sempre, un gran certa- men firal al servei de la dinamització econòmica d’un dels sectors més estables de la nostraeconomiaialhoratambé del país, perquè aquest és un sector de futur i de país, capda- vanter en l’agenda política i en lareactivacióeconòmicadeCa- talunya. Unreferentterritorialisectorialde1rnivell President de la Diputació de Lleida Joan Reñé i Huguet La Fira de Sant Josep de Mo- llerussa és un exemple de com el treball, la voluntat, l’enginy i l’empenta d’un municipi i una comarca pot arribar a crear i consolidar un esdeveniment- símbol, que ultrapassa l’àmbit estrictament local per conver- tir-seenunreferentterritoriali sectorial de primer nivell. LaciutatdeMollerussaésun dels principals motors econò- mics i industrials de les terres de Lleida i un dels seus mà- ximsexponentsdesolidesaco- mercial, perfectament visualit- zatenlaFiradeSantJosep,que enguany celebra la seva 142a edició, i en la resta de certà- mens que organitza la ciutat. L’oferta firal del territori de Lleida és molt àmplia ivariada, iesconcentradaenmésde160 fires,convocadesper92muni- cipis i distribuïdes entre les 12 comarques i l’Aran. Per tant, la fira, com a factor multiplicador de l’activitat econòmica, conti- nuasentundelseixostransfor- madorsdel’economiad’aques- tes terres. Mollerussa, amb la Fira Ca- talanadelaMaquinàriaAgríco- la.Salódel’Automòbil,sesuma a l’esclat firal de Ponent amb veu pròpia i de qualitat. Per tant, tot el que s’esdevé a la fi- ratéunaespecialtranscendèn- cia en el sector agroindustrial deCatalunya.Iaquestéselmi- llor escenari per posar damunt de la taula les preocupacions del sector agrari, entre les quals,laregulaciódelsrecursos hídrics i el seu aprofitament. Com he dit aquests dies, les garanties i concessions dels nostresregadiuspermetenque moltes persones i famílies tin- guin el seu modus vivendi en l’agriculturaiensónelsgarants que les terres de Lleida siguin el rebost de Catalunya i el un poolagroindustrialméspotent del sud d’Europa. Cal denunciar, doncs, deter- minats posicionaments ide- ològics que l’únic que perse- gueixen és l’enfrontament en- tre territoris i sectors econòmics del país. El Pla Hi- drològic de l’Ebre ha de garan- tirlesnostresnecessitatsicon- cessions hídriques en una ges- tió agrícola que, com deia abans, és imprescindible per a la nostra subsistència. I això hadeserperfectamentcompa- tible amb l’exigència de millors cabals per garantir els ecosis- temes del Delta de l’Ebre. La trampa ens arriba en una propostamésqueabusivaenel nombredenousregadiusplan- tejats a l’Aragó i a la Rioja (de 965.000 a 1.410.000 hc.). Un increment més que qüestiona- ble i que plantejat en àrees ab- solutamentsalinesagreujaràla salinització del Delta. Catalu- nyatéaiguasuficientpercobrir les necessitats urbanes, indus- trials i de regadius i gestionar adequadament els propis eco- sistemes fluvials. L’únic que calésque,uncopmés,Espanya no ens faci trampes. La Fira de Sant Josep és l’aparadord’unsector,elprima- ri,lamatèriaprimeradelqualés l’aigua, fonamental en el des- envolupament de les terres de Lleida i l’equilibri socioeconò- micdelpaís.Laimplantaciódels regs a Catalunya és la història d’una lluita constant, de la transformaciód’unmediidela superaciód’unpoble.Ambl’ai- gua hem fet país i així ha de continuar sent. Un saló amb molt de dinamisme Que avança cap a la internacionalització
 5. 5. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 20 DE MARÇ DEL 2014 Itàliahomenatjaundelspilots quevanbombardejarLleida Mollerussa engega motors Ahirva encetar el 34 Saló de l’Automòbil i avui, la 142 Fira de Sant Josep AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA p. 06 p. 00 p. 07 PUBLICITAT Luigi Gnecchi, homenatjat per les més altes institucions de l’Estat italià al complir 100 anys NÚMERO 1.873 ANY 9 El membre de l’Aviazione Legionaria podria ser cridat a declarar per l’Audiència de Barcelona ACN Unciclistade61anys moralesBorgesal toparambunsenyal p. 08 Volenadaptarl’oferta turísticadeLleidaals visitantshebreus p. 03 Un centenar denuncien a Barcelona l’ofec a que els sotmeten els governs Revolta d’empresaris iautònoms deLleida
 6. 6. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 1 = Olivera 0 = Auró Negundo 2 = Avellaner 2 = Bruc 0 = Crucíferes 1 = Freixe 1 = Melcoratge 1 = Mimosa 1 = Moreres 1 A Om 1 = Palmeres 0 = Pi 1 A Plàtan 1 = Pollancre 3 A Del 17 al 23 de març Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida S’atansamaltemps però,demoment,les temperaturesamunt Avui el cel estarà serè o poc ennuvolat, però durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on s’esperen ruixats d’intensitat feble o moderada i localment acompanyats de tempesta, potser el preludi del mal temps que s’anuncia a partir de dissabte. Mentre, però, els termòmetres segueixen marcant temperatures del mes de maig i fins i tot del juny. Així, les temperatures màximes es mantindran altes i tornarem a fregar els 23ºC. 07.05 h 19.07h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que el nou Mercat del Pla servirà per revitalitzar el Centre Històric? 1 • El que cal és replantejar al 100% el barri 2 • Hi ajudarà però no serà suficient 3 • No, de cap manera 4 • Sí, al 100% ElslectorsdelBonDia handecidit: 57,4% 1 21,3% 2 17% 3 4,3% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Veus amb bons ulls la reforma tributària que prepara el govern de Madrid?
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 03 AVUI LaDiputaciófaunacridaperadaptar l’ofertaturísticaalsvisitantshebreus Fins a 70 empresaris del Pirineu participen al Pont de Suert en una jornada sobre la cultura hebrea REDACCIÓ. EL PONTDE S /TÀRREGA Enelmarcdelasetmanad’Isra- el, organitzada per la Diputació deLleida,lacorporaciólleidata- na va reunir ahir una setantena d’empresaris turístics de les co- marquesdel’AltUrgell,l’AltaRi- bagorça, el Pallars Jussà, el Pa- llars Sobirà, la Cerdanya i la Val d’AranenlaJornadaTurismehe- breu i cultura jueva. L’objectiuerainformarelsas- sistents d’aquelles prescrip- cionsquepodenpropiciarquela comunitat jueva sigui molt més receptiva a l’oferta del Pirineu, si,perexemple,s’atenen aspec- tes com ara els relacionats amb ladietacoixerpracticadapelju- daisme. De fet, l’ens provincial vaferunacridaaadaptarlanos- traofertaturísticaenaquestadi- recció. “Que tinguem la capaci- tat de no errar a l’hora de fer l’ofertaclarapertaldeprescriu- re més i millor”, va dir el presi- dent de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, que en els seus par- laments va recordar el treball que la institució porta a terme amb turoperadors israelians ar- randel’acceptaciósuscitadapel projecte de senyalització de ru- tes d’evasió de l’Holocaust pel PirineudeLleidaPerseguitsisal- vats. Lajornadavacontinuar amb les intervencions del president de l’ARCCI Associació de Rela- cions Culturals Catalunya-Isra- el, Andreu Lascorz; i la secretà- ria general de la xarxa de Jude- ries d’Espanya, Assumpció Hosta. S’hivaposarenconeixe- mentdadesrelacionadesambel perfil mig de les pernoctacions realitzades per la comunitat ju- eva,queesxifraen14milionsde persones a tot el món. Ahir a la tarda es va inaugurar la sala del Museu de Tàrrega dedicada al llegat jueu de la ciutat AJUNTAMENT DE TÀRREGA PUBLICITAT NOVA SALA DEL MUSEU COMARCAL DE L’URGELL El Museu Comarcal de l’Ur- gell disposa des d’ahir d’un nou atractiu, una nova sala permanent que porta per tí- tol Tragèdia al Call –Tàrrega 1348 i exposa el llegat histò- ric del passat jueu de la ciu- tat, així com el seu patrimoni medieval.Lainauguracióofi- cial d’aquest nou espai ex- positiu es va fer ahir a la tar- da. L’avalot contra els jueus registrat al call deTàrrega el 1348vagenerarcentenarsde víctimes mortals. Tragèdia al call – Tàrrega 1348 recorda aquest brutal esdeveniment delsegleXIVmostrantlespe- ces de la necròpolis medie- valhebreadeTàrrega,lesRo- quetes,oneslocalitzarenvíc- times de l’assalt durant les excavacions arqueològiques efectuades l’any 2007. El ja- ciment,únicaEuropa,éstes- timonisingulardel’onadaan- tijueva que assotà el conti- nent durant els segles XIV i XV. L’Ajuntament deTàrrega vol convertir la sala en un atractiuculturaliturísticamb vocació internacional i en un pol de referència. ElllegatjueudeTàrregafetexposició L’objectiu és atreure més turistes israelians a Lleida L’ens provincial manté contactes amb turoperadors d’Israel arran del projecte ‘Perseguits i salvats’ 14 milions de pernoctacions Ofereixen consells per millorar l’oferta actual
 8. 8. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 Cartes al director Deixeu-me que comenci aquest escrit amb el que diu una quar- tilla que em va donar a l’Over- pard,elpresidentdelafundació del barri de Pardinyes. Diu així “Apadrina un nen o una nena! Facilita-lilapossibilitatd’unàpat saludable a l’escola!” Quin és el problema? En els darrers mesos, amb les dificul- tats econòmiques de les famíli- esiladràsticareducciódelpres- supost de les administracions, ha disminuït el nombre de nens inenesquepodenaccediralser- veidemenjadorescolar.Estrac- ta de famílies en risc d’exclusió social amb criatures que tenen eldinaral’escolacomaúnicàpat saludable i equilibrat per cobrir lesnecessitatsdietètiquesbàsi- ques per al creixement. Coneixedores de la solidari- tat de la nostra gent, direccions i AMPA dels centres educatius, l’Associació Shalom i la funda- ció privada del barri de Pardi- nyes s’han unit i han iniciat un projecteperquèlagentquevul- guicontribuirhopuguiferapor- tant una quantitat. Aixònohadesubstituirl’obli- gació de l’administració pública de garantir la cohesió social i d’ajudar aquestes famílies. Pe- Aquests dies estic conversant amb alguns ciutadans que em plantegenlessevesqüestionsen relació als rebuts de l’IBI. Con- sidero que donar resposta a aquestes persones és un deure que tinc com a regidora d’Eco- nomia de la Paeria. Ho he dit moltes vegades i no ho amago: a ningú ens agrada que ens to- quin la butxaca. Arabé,queunsenyorquevol encapçalar una llista electoral quetépretensionsdedirigiruna ciutat faci jocs de mans amb les matemàtiquesperconfondreles personessobreelspagamentde l’IBI a la ciutat de Lleida són fi- gues d’un altre paner. Sr. Pos- tius, jo no hauria d’estar respo- nent les seves elucubracions, perquè tots dos sabem que usa lesxifresilesideesambunalleu- perara,perllei,éselprincipalin- grés de les administracions lo- cals i, per tant, la base dels ser- veis públics de què gaudim tots i totes. Peraixòemsorprènqueelse- nyor Postius, membre de la co- missió d’Economia de l’Ajunta- ment, utilitzi el fet que es pugui pagar en quatre vegades el re- butcomunelementnegatiu.La- mentoquefrivolitziambuname- suraquepreténfacilitarelpaga- ment del principal impost municipal. És obvi que cal mul- tiplicarperquatrel’importdeca- da fracció per arribar al preu to- tal que ens toca pagar a tota la ciutadania de Lleida, el senyor Postius no està desvetllant res i si es pensa que ho fa, el proble- ma és tan gran com seu. El que no explica el senyor Postius és que, evidentment, aquestfraccionamentesfasen- se cap tipus d’interès i és una mesura que la Paeria ha aplicat voluntàriament (no tots els Ajuntaments ho apliquen) amb el convenciment de posar-ho més fàcil a les famílies. Voldria recordar-li també que de tota la cistellad’impostosquepagauna família,el93%sónimpostoses- tatals(IRPFiIVA)inomésun7% de l’import que al cap de l’any paguem en impostos se’ls que- daAjuntament.Crecquenono- més hem de mirar els impostos desdelpuntdevistadelsingres- sos,calreflexionaraquèesdes- tinen: a serveis públics per tot- hom com la neteja, el manteni- ment, l’educació... El senyor Postius és el primer en dema- nar polítiques d’ocupació i ha- bitatge... prioritat que evident- ment comparteixo, essent tots dos sabedors que no són com- petències que no ens correspo- nenestrictamental’administra- ció local. El gran tema de fons és la reforma del finançament local, una assignatura pendent des defaanys. Jo l’animo aquetre- balli per ella i no faci com el que vaferelseupartit,CIU,enels23 anysquevagovernaralaGene- ralitat, on no va fer els passos necessaris per resoldre aquest problema. Ésunapesadaherèn- ciaqueencaraarrosseguem.Ire- soldreaquestfinançamentésur- gentiprioritari.Aquísíquelade- sídiade23anyshamultiplicatel problema per 4, com a poc. Enresum,araperara,l’IBIés l’eixdelfinançamentmunicipali amb això comptem els Ajunta- ments, i des de la Paeria li asse- guro que el gestionem amb la màxima eficàcia, transparència i, sobretot, responsabilitat. Per tant, sigui valent i entengui que governarunaciutatnoéspasco- sadedemagògiaijocsdemans, sinódesaberquinaciutatvolem ser,iquinsserveispúblicsvolem oferir als ciutadans. rò allà on no arriben els pressu- postos públics, tenim la sort de comptar amb una societat civil activa i compromesa. Em va agradarmoltlainiciativa,quear- rencad’aquestasocietatcivil,de la proximitat i de la solidaritat delsveïns,d’unacridadegerma- nor i de convivència. Em comentava el president de la fundació que una família havia anat a fer un donatiu que era el import del regal d’aniver- sarid’unnenquehaviarenunci- at al seu regal per donar-li a un altrenenqueteniamésnecessi- tat.Quinahistòriamésbonicade solidaritat, això si que és edu- car amb valors, que tanta falta ens fan a la nostra societat. Aplaudeixo la iniciativa i em sumo a ella, jo també apadrina- réunnenounanena,itambédi- réallòde‘dóna’nsuncopdemà’. Com diu mossèn Vicens no es tracta de donar la propina del bar, sinó de ser autènticament solidaris, i aquesta solidaritat propera i finalista és una bona eina no solament per intentar solucionar una situació d’un in- fantquehonecessita,sinótam- bé una gran oportunitat. Seria fantàstic que aquesta iniciativaesfesamésllocs,crec que és digna de ser estesa. De veritat, moltes gràcies als que han tingut la idea, la han posat a la pràctica i sobretot a aquest que els ha tocat el cor i han par- ticipat: moltes gràcies per estar al costat de les persones. Uncopdemàdelasocietat geresaquenoescorresponamb quitélaresponsabilitatderepre- sentar la ciutadania. Sinó, po- si’m exemples de ciutats gover- nades pel seu partit en què l’ajuntamentdetornestiguiapli- cant un IBI, o qualsevol impost, que agradi a la seva ciutadania; posi’ns a tots exemples d’ajun- taments de CiU que no vegin amb indefensió com els impos- tos que paguen els ciutadans i ciutadanes marxen en un per- centatge alt cap a l’estat en de- triment de les pròpies ciutats. Efectivament, aquesta set- mana l’Ajuntament de Lleida ha començatacobrarelprimerfrac- cionamentdelrebutdel’IBIales llars de la ciutat. Vull recordar que vam decidir fraccionar en 4 aquests rebuts per alleugerir la pressió fiscal sobre les famílies ifacilitar-neelpagament.Cons- cientsdelmomenteconòmicque encara vivim, crec que tenir la possibilitatd’esglaonarl’import d’aquest impost és una bona mesura.Aquestany,amés,s’ha congelatl’IBI,unimpostqueara Sortir de l’armari Xavier-S. Ribelles i Puig. Lleida. El 21 de febrer va tenir lloc a Tarragonalapresentaciódela Sectorial Mossos per la Inde- pendència de l’ANC, acte que tambéestàprevistaLleidal’11 d’abril.Moltselqüestionenad- duintlaimparcialitatquehade regirelsmembresd’uncospo- licial,essent,segonsdiuen,un acte polític. Nocalnidirqueelpensament humà és lliure; és una con- dició inherent i inevitable. Les persones posseïm la capa- citatdepensaritenimconsci- ènciaideològicaencaraquesi- gui en abstracte. Això no ho potimpedirningú,nilesdicta- dures, ni les tiranies, ni els ca- cicats, ni les oligarquies. La diferència, però, entre aquestsrègimsiunademocrà- cia, és que una democràcia permet la lliure expressió del pensament,fetqueladefineix i la caracteritza. Essent, per tant, persones que convivim en democràcia, qualsevol ha de poder manifestar el seu pensament. Ésmés,sifóssimprourespon- sables, participaríem més en els afers públics i ens sentirí- emobligatsafer-ho.Votarn’és un clar exponent, com ho és participar en activitats que contribueixin a què això que en diem política sigui una ac- tivitat més digna i participati- va. És evident també, que un funcionaripúblichadeferpre- valer la imparcialitat en totes les seves decisions. Expres- sar el pensament, però, no és incompatible amb la manera d’actuarnienvulneralesobli- gacions.Tot el contrari, preci- sament per la seva condició, un funcionari que manifesta lliurement el seu pensament, és més estricte i més rigorós perquèésconscientdelpaque s’hi juga. Sócelquefaig,faigelquecrec, crecelquepenso,pensoelque vull ivull la llibertat; tant la lli- bertat de dir no, com la de dir sí. Si, sortim de l’armari. Lleida, una de las ciudades con el IBI más caro de España Pere Serret Besa. Miembro de la plataforma Gent de Lleida. LleidayTarragonasonlosdos municipiosconelimpuestoso- bre Bienes Inmuebles (IBI) más caro de España, según el ránkingtributariodelosmuni- cipios españoles de 2013 ela- boradoporlaAgenciaTributa- ria del Ayuntamiento de Ma- drid.PorelcontrarioelIBImás barato se paga en Pamplona. Como dijo en su momento el regidor Sr. Joan Vilella del AyuntamientodeLleida,losle- ridanos continuamos pagan- do las tasas y los impuestos más elevados del Estado y la ciudaddeLleidacontinuarási- endo,comohedichoanterior- mente, la capital de provincia de todo el Estado Español máscara. Elimpuestodevehí- culos, las tasas de escombre- rías hanpasadodepagar310 euros, de media en el año 2006apagar459actualmen- te. ¿Es posible y tolerable tal ac- titud?. Si el Ayuntamiento de Lleida actualizara el valor ca- tastral (que al parecer no tie- ne ningún interés), el IBI en la ciudad de Lleida, se reduciría aproximadamenteun15%au- tomáticamente. Me consta que el Partido Po- pular ha propuesto actualizar losvalorescatrastales,sinnin- gunaduda consideranquelos leridanosnosmerecemosuna bajada de impuestos. Es lamentable la negativa y la faltadevoluntadporparte del GobiernodelaPaeríaparapo- der conseguir una reducción en los impuestos que padece- mos todos los leridanos. Porlotantoenvistadelasex- pectativas mi pregunta va di- rigida al Sr.Angel Ros (Alcal- de de Lleida). ¿Piensa tomar alguna medida al respecto ahora que se aproximan unas eleccionesmunicipales?,ose- guiremos padeciendo la mis- ma causa. “Divideixinelrebutdel’IBIper4” ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Montse Mínguez Tinenta d’alcalde i regi- dora d’Hisenda Ajuntament de Lleida Paco Cerdà Regidor de CiU a la Paeria.
 9. 9. 05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 El dimarts dia 25 de febrerel GoverndelaGeneralitatdeCa- talunya va aprovar un Acord de Govern que encomanava al Servei Català de la Salut a uni- ficar,sotaunúnicensjurídic,de naturalesapública,totselsdis- positius assistencials gestio- nats a les terres de Lleida per l’InstitutCatalàdelaSalut(ICS) i per l’empresa pública Gestió deServeisSanitaris-GSS(Hos- pitaldeSantaMariadeLleidai Hospital del Pallars a Tremp), tots ells de titularitat pública. Pertant,lasevasumacontinua essent de titularitat 100% pú- blica, com obliga el mateix Acord. Aquestaintegracióésunpas mésd’unprocésdecoordinació i de creixement complementa- ri dels dos grans hospitals de Lleida: l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’Hospital deSanta Maria,itambél’aten- ció primària de salut. Durant més de 20 anys han treballat cadavegadademaneramésin- tegrada, evitant duplicitats, compartint serveis i generant sinèrgies. Aquesta progres- siva integració funcional ha produït beneficis per als paci- ents i també per als professio- nals. I tots els governs, siguin del color que siguin, han recol- zat i potenciat aquest procés. Sivolemcontinuaravançant és imprescindible el continuar sumant. Cal tenir en compte que el no fer res és perpetuar la situació actual i, a lavista de comevolucionenelsserveissa- nitaris, tenir el risc d’anar en- darrere ¿Té sentit que dos hos- pitals que estan a 250 metres l’undel’altre,quecomparteixen gerència, molts professionals, tot el sistema informàtic i, so- bretot, que donen servei a uns mateixos pacients, treballin de manera independent l’un de l’altre, o fins i tot competeixin? ¿Té sentit que els hospitals no treballin de manera inte- grada amb els especialistes de l’atencióprimàriadeLleida?¿Té sentitquepelfetd’anarcadas- cú pel seu compte no siguem prou grans com per poder re- soldre alguns casos a Lleida i que aquests pacients hagin de marxar a tractar-se a Barcelo- na? ¿Té sentit que, per anar se- parats,perdemoportunitatsde consolidaro,finsitot,augmen- tar la nostra capacitat de for- macióMIR?¿Tésentitquelare- cerca no estigui integrada dins tots els dispositius assistenci- als del territori? Triple benefici Nosaltres creiem que no té sentit tot això. No es tracta de ferelmateixambmenysrecur- sos, sinó a l’inrevés, almenys ambelsmateixosrecursos,tre- ballant de manera integrada, poder fer més, mantenint-ne, aixòsí,lanaturalesapública.La unió fa la força. Si aconseguim anarjunts,nonoméssumarem sinó que multiplicarem. El benefici serà triple. Pri- mer, per als pacients, que veu- ranmillorarlaqualitatassisten- cial, i també com algunes pa- tologies, que ara cal derivar a Barcelona, es podran assumir des de Lleida. Segon, per als professionals,quetindranmés oportunitats de desenvolupar noves tècniques i especialitza- cions,iampliarlacapacitatdo- cent i de recerca. I tercer bene- fici, per al contribuent, ja que els guanys obtinguts rever- tiranalsistemasanitarideLlei- da,podentferméscosesdeles que actualment fem. Tenim l’exemple de l’Ins- titut de Recerca Biomèdica (IRB)deLleida.L’IRBLleidaha aconseguit passar al grup se- lectedels21institutsacreditats a nivell d’Espanya, és a dir, a la divisió d’honor, gràcies a que, en el seu dia, es va decidir uni- ficarenunúnicens(l’IRB)tota la recerca bàsica i clínica de l’àmbit de les ciències de la sa- lut a Lleida. Ara, gràcies a l’es- forç de tots, es recullen els re- sultatsd’aquellamagníficade- cisió. De divisió d’honor Inoensmereixemtambéte- nir a Lleida una xarxa sanitària aladivisiód’honor? Sisumem, com en el cas de l’IRB Lleida, tindremmassacríticasuficient. Laresta,jahotenim.Tenimex- cel•lents professionals. Tenim una Universitat de Lleida i un IRB Lleida potent que ens ga- ranteixen el poder integrar la docència i la recerca. I tenim il•lusió i convenciment que ai- xòéselmillorperLleidailase- va gent. Enresum,volem,perlester- res de Lleida i de l’Alt Pirineu, serveissanitarisintegratsipú- blics d’excel•lència,vinculats a la docència i a la recerca, per aconseguir arribar a la divisió d’honor assistencial, tal i com ja hem aconseguit a l’àmbit de larecercabiomèdica.Ambl’es- forç i el compromís de tots, se- gur que ho aconseguirem. Perunsserveissanitaris públicsd’excel·lència Benvolgut alcalde, Jo també he de fer matisaci- ons importants a la seva carta. Em sap greu però ho he de fer. I sense escarafalls. No en tenim necessitat. Sí, de fer-ho públic, perquè les coses, quan més cla- res i transparents millor. Eldeutequevostèdiuqueva suportardurantanysipanysper partdelConsellComarcaldelSe- grià, no és exactament tal i com el dibuixa. M’explico. Precisa- mentperserregidoraal’Ajunta- ment de Lleida , una de les pri- meres coses que vaig fer com a responsable d’hisenda al Con- sell, era mirar deutes pendents delConsellambelsajuntaments de la comarca. Quanvaigveure que a Lleida devíempocmésde850.000eu- ros, em va sorprendre. Per dife- rents motius. L’elevada quanti- tat. Que des de l’ajuntament de Lleida mai s’haguès reclamat, MAI. Ni per escrit, ni en consell d’alcaldes(percert,vostècoma alcaldedeLleidanomésvavenir el dia de la seva constitució; no l’hem vist en cap altre consell d’alcaldes). Ni en els plens dels últims 4 anys. Sr. Ros, quan vaig demanar de liquidar aquest deute encara emvasorprendreméselfetque l’Ajuntament de Lleida devia més al Consell que aquest a l’ajuntament.Aixíquesr.Ros,no ha estat vostè qui ha suportat manca de tresoreria a favor del Consell,NO.Ientotcas,sienal- gún moment ho ha fet, l’ajunta- ment ho ha permès conscient- ment. (decret 2008 en que s’acorda liquidar deute a l’em- presaadjudicatàriadelabrossa al Consell abans que liquidar a l’ajuntament de Lleida) i amb el seu consentiment. Els decrets de presidència passen per ple. Al 2008 també. I nogovernàvemelsquehofem ara.Iambaltresajuntamentsde la comarca (de diferents colors polítics) hem arribat a acords de pagaments de deutes pen- dents. I tant. Perquè vam seure a una taula ,vam exposar punts devistaivamarribaraunacord. Iaquíenstrobem.Demanant seure a una taula, demanant un calendariperposar-sealdia.Ide moment, anem compensant. L’última compensació es de 130.648eurosquelidevíemper PUOS 2009 i 2011 i compra de contenidors del 2012 contra 352.921eurosquel’ajuntament ens deu a nosaltres. Peròafinalsdemarçtornarà avèncerelcànonderesiduscor- responentalprimertrimestrede l’any i que espero que liquidi puntualment. No podem fer el mateix (utilitzar el sistema de compensació) amb el Consorci deResidusdelSegrià.Sialfinal ensgireninteressosperquèvos- tè no ha pagat res del 2013, aquests repercutiran en tots els municipis de la comarca i para- doxalment no ho faran a Lleida, ja que no rep el servei des del Consell Comarcal. I no sé perquè dubta que quan parlo de segrianecs, no hi compto als lleidatans i lleidata- nes. Es vostè qui ho matisa ( el subconscient traeix...). Sempre ho he cregut així i a mi m’enor- gulleix. I a vostè? Lleida segueix prestant ser- vei, acaba dient en la seva car- ta. Home, alcalde, només falta- ria!Comlarestademunicipisde la comarca i del país. Ara falta que, sense demagògia i amb sentitcomú,seguiaunataulade manera serena i pacti amb nos- altresquanicompagaràeldeu- te que té amb el consell comar- cal del Segria i amb el Consorci de Residus del Segrià. I no respondré cap més carta quevosté m’adreci. Crec que és suficientposaradisposiciódels municipisdelacomarcaidetots elssegrianencsisegrianenques (elslleidatansilleidatanesinclo- ses- no fos que m’ho tornès a matisar) qualsevol dels decrets i documentació a la que he fet referència en la carta anterior i en aquesta mateixa. QuanicompagaràlaPaeria? DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial “Diguem prou”. Sota aquest lema més d’un miler de representants de treballadors autònoms i de micro, petites, mitjanes empreses de Catalunya van cridar educadament ahir a Barcelona contra el sogall administratiu i fiscal que els té incompresiblement penalitzats a més a més de la ferotge crisi econòmica. Els poders públics no els tenen en consideració, els escanyen i fan pinça amb el sistema financer, que no els obre l’aixeta del crèdit. Tot això, aquest ofec al teixit productiu català i espanyol, ho denuncien fins i tot institucions europees, però l’Administració nostrada és com un gran elefant, difícil de moure i sempre amb gana. Prou escolar la sang de la nostra economia, perquè només a Lleida autònoms i pimes suposen el 98% de l’activitat. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Pimesiautònoms,lasangdelanostraeconomia Josep Pifarré Director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran Consellera comarcal del Segrià Bea Obis
 10. 10. 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA Luigi Gnecchi, pilot feixista ita- lià que va manar una esqua- drilla de l’Aviazione Legionaria que va participar en els bom- bardejos de Barcelona i Lleida, entre altres objectius, durant la Guerra Civil espanyola, ha estat homenatjat a Itàlia per les més altes institucions d’aquell estat en motiu d’haver arribat, el pas- sat 5 de març, als 100 anys. Gnecchi,quedesprésdelainter- venció a la guerra espanyola al costat de Franco va participar tambéalaSegonaGuerraMun- dialauxiliantl’aviaciónazi,haes- tatfelicitatpelcapdel’EstatMa- jor de les Forces Aèries itali- anes, Pasquale Preziosa, com a “portador de valors que és es- sencial seguir per enfrontar-se alscompromisosd’avuiielsdes- afiaments del demà”. La minis- tradeDefensaitaliana,Roberta Pinotti,tampocs’haquedatcur- taenelselogisaGnecchi,iatra- vésdeltwitterlihadesitjat“mol- tes felicitats a l’aviador plu- ricondecorat”. Pinotti es referia alesmedallesqueelpilotvaacu- mular de l’Espanya franquista, de la Itàlia feixista i de l’Alema- nya nazi, com la Creu de Ferro del III Reich. L’aviador Gnecchi va participar en diverses missi- ons de bombardeig de la pobla- ció civil a Catalunya entre els anys 1937 i 1938. La Secció 10 de l’Audiència de Barcelona té oberta una causa penal des del gener de l’anypassat per deter- minar els responsables d’aque- lles matances. De moment n’ha identificat21,depilots,il’apari- ció ara de Luigi Gnecchi podria portar-lo a integrar la llista i ser cridat a declarar, com ja ha de- manatunadvocat.ElGovernita- lià no ha col·laborat pas en aquestesidentificacions.Barce- lonavaserbombardejadadiver- sos cops entre 1937 i 1939 per l’AviazioneLegionaria,ambcen- tenarsdevíctimesmortals.Llei- da va partir-ne també diversos, debombardejos,peròelméstrà- gic,iobradelesesquadrillesque comandavaGnecchi,vasereldel 2 de novembre del 1937, quan lesbombesaèriesvanmataruna cinquantena d’alumnes i diver- sos professors del Liceu Esco- larinombrosesdonesquecom- praven al mercat de Sant Lluís. Itàliahonoraundelspilots delsbombardejosdeLleida Luigi Gnecchi, que ha fet 100 anys, homenatjat pel ministeri de Defensa italià ‘Districte Mercatdel Pla’pel BarriAntic Pla de dinamització REDACCIÓ. LLEIDA L’Ajuntament de Lleida ha po- satenmarxaunPladeDinamit- zació del Centre Històric que preténtransformarelbarrid’una manera transversal i integral, a travésdelacreaciód’unamarca que, sota el nom ‘Districte Mer- catdelPla’doniaconèixerlaidi- osincràsiail’especialatractiudel barri. El projecte de dinamitza- ció gira entorn a tres eixos: un important programa econòmic de foment a l’emprenedoria, un pla de millores de l’entorn i un pla de comunicació i difusió del Centre Històric. Per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el pla “de- passa l’àmbit i les parets del MercatdelPlaivolserunaactu- aciótransversaliintegral,desde molts punts de vista, sobre la globalitat del Centre Històric”. En primer lloc, es donarà conti- nuïtat al programa Solars Vius, iniciatel2011,perseguirconver- tint espais en desús en espais públics,generantunnoupuntde vista de l’entorn -actualment hi haprojectesen12solars-.Ense- gonlloc,espreveuunainterven- ciócromàticaalesfaçanesomit- geresseleccionadesprèviament. Alumnesdel’Arabellrebeneducaciófinancera AtravésdelprogrmaEducacióFinanceraalesEscolesdeCatalu- nya(EFEC),1.600estudiantslleidatansde4td’ESOprenencons- ciènciadel’úsdelsdinersientenenl’operativafinancerabàsica. Col·lectiusientitatslocals, alaMarxaperlaDignitat REDACCIÓ. LLEIDA AhiresvapresentarlaMarxaper la Dignitat, que recorrerà Lleida dissabte a partir de les 17.30. Aquesta protesta aplega enti- tats,col·lectiussocialsisindicats que volen recollir “totes les rei- vindicacions del nostre país”. Unrobatoridecable causaretardsaRodalies REDACCIÓ. LLEIDA Un robatori de cablejat de coure ahir a primera hora entre les es- tacions de Sants i Bellvitge va provocarretardsquevanafectar, entre altres, les línies R14, R15 i R16, en direcció a les comar- ques deTarragona i Lleida. ‘FemDissabtealteubarri’ arribaaSucsiRaimat REDACCIÓ. LLEIDA Aquestaactuacióintensiva,que ja s’ha fet als Magraners, Secà i Llívia,arribaaraaSucsiRaimat ambunequipde30operarisque fantasquesdenetejaencarrers iplaces,embornals,contenidors i mobiliari i petites reparacions. REDACCIÓ. LLEIDA Lleida ret homenatge al presti- giós científic amb l’Any Oró, co- incidint amb el desè aniversari de la seua mort, el 2 de setem- bre del 2004 als 80 anys, i per tal de divulgar la seua figura i el seu gran llegat. Els actes s’inici- aranaquestdivendresalParcde Gardeny amb la inauguració d’unaexposiciósobrefotografia científicaiastronòmica,untaller d’astrofotografiaiunaconferèn- cia. Però les activitats se succe- iran al llarg de tot l’any. Una de les més esperades serà l’expo- sició que permetrà traure a la llumperprimeravegadapartdel llegat de Joan Oró, propietat de laseuafundació,guardatenmés de 200 caixes al Parc Científic i que ha de ser la base del futur Museu de la Ciència, parat per falta de finançament. El llegat el componen treballs científics, apunts, llibretes i fotografies, a banda de la maqueta de la lluna quevan utilitzar, abans delviat- ge, els astronautes que la van trepitjar el 1969, que és propie- tatdelaNASAperòqueestàex- posada a Gardeny. L’objectiu és que estigui a punt al setembre i que pugui visitar-se durant un any.Alvoltantdelamostras’or- ganitzaranconferènciesitallers, així com visites dirigides a es- colars. També hi haurà progra- mesdetelevisiódivulgatiuspro- duïts al Magical. Enmarxal’AnyOró, perdivulgareltreball delcientíficlleidatà En el desè aniversari de la seva mort, el 2004 A sobre, el centenari aviador Luigi Gnecchi mostra les condecoracions de la Itàlia feixista i l’Alemanya nazi. A la dreta, la imatge més famosa dels bombardeigs de Lleida el 1937, obra d’Agustí Centelles
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 07 COMARQUES REDACCIÓ. MOLLERUSSA El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va inaugurar ahir el Saló de l’Automòbil que se celebra en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. El saló, el segon més important de Catalunyapelquefaavendade vehicles nous, compta enguany amb la presència de 26 exposi- tors que tot i la crisi encaren el certamen amb optimisme. L’or- ganització confia repetir les xi- fres del darrer any en què es vanfacturar4,4milionsd’euros iesvanvendre185cotxes.Mal- grat que la 142a Fira de Sant Josep de Mollerussa no obrirà les portes fins avui, l’organitza- ció va decidir avançar enguany adimecresl’oberturadelSalóde l’Automòbil atenent així les de- mandes dels expositors. Mollerussareuneix26 empresesd’automòbils enlaFiradeSantJosep Arrenca el segon saló del sector més important de Catalunya El president de la Diputació (al centre de la foto) va inaugurar el saló SALVADOR MIRET (ACN) “ElPSOEvaferunpla energèticdescabellat” El ministre d’Agricultura parla sobre la crisi del purí ACN. MADRID Elministred’Agricultura,Miguel Arias Cañete, ha assegurat que elgovernespanyolestàprenent mesures respecte a les plantes de tractament de purins perquè elsPartitSocialistavafer“lapo- líticaenergèticamésdescabella- da del món que ha conduït al dèficit de tarifa”. AixíhajustificatCañetel’apli- cació de les retallades en les re- tribucions que reben aquestes plantespergenerarelectricitati que ha impulsat recentment el Ministeri d’Indústria. Ambtot,elministres’hades- vinculat de les decisions del de- partamentdeJoséManuelSoria assegurantque“jonosócelres- ponsable de les plantes ni fixo latarifaelèctrica.Jobuscaréuna soluciómediambientalalcamp”, diu l’endemà de la protesta. PUBLICITAT PUBLICITAT ElConselldelSegrià contracta30desocupats REDACCIÓ. LLEIDA El Consell Comarcal del Segrià s’haacollitadosprogramesocu- pacionals impulsats pel Servei d’OcupaciódeCatalunya(SOC). Gràciesaaquestsprogramesha contractat 30 aturats. Al’UCIels3feritsenel xocdelaC-14aPeramola REDACCIÓ. LLEIDA L’accident que es va produir di- lluns a la tarda a la C-14 a Pera- mola es va saldar amb 3 ferits moltgreus,queestrobenhospi- talitzats a l’UCI a l’Arnau de Vi- lanova. No hi va haver morts. NouServeideSuport DomiciliarialaGranadella REDACCIÓ. LA GRANADELLA L’Ajuntament de la Granadella engegaràenbreuterminiunSer- vei de Suport Domiciliari muni- cipal dirigit a la població amb més necessitat d’atenció social del municipi. EnmarxalapatrullaruralmixtadelesBorges Amb l’objectiu de fomentar una vigilància de proximitat al municipi, les Borges Blanques compta des de fa uns dies ambunapatrullamixtaformadaperunagentdeMediAmbi- ent de la Policia Local i per un Mosso d’Esquadra. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
 12. 12. 08 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Edificial’AltUrgell,10eneficiènciaenergètica La promotora Fundació Nou Lloc i la immobiliària Salàs han construït el primer edifici de l’Alt Urgell amb certificació A de qualitat energètica eficient. FERRAN GARCÍA (ACN) ‘LaPassió’deCerveraapostapelteatreinclusiu Per primera vegada, 4 persones amb discapacitat del Centre Ocupacionall’EspígoldeCerveradel’AssociacióAlbapartici- paran a les diverses representacions de La Passió. ASSOCIACIÓ ALBA LaGeneralitat crearàun observatoride labiodiversitat REDACCIÓ. BOÍ La Generalitat crearà l’Obser- vatori de conservació i segui- mentdelabiodiversitatilarede- finició i potenciació del Consell de Protecció de la Natura amb l’objectiudemillorarlasevavin- culació amb el Departament. Aquest és un dels objectius que s’hamarcatelGovernambelPla de gestió dels espais naturals protegits de Catalunya, que el consellerd’Agricultura,JosepM. Pelegrí,vapresentarahiralaVall deBoí.Pelegrívareclamaralgo- vern de Madrid que recuperi les ajudesperalParcNacionald’Ai- güestortes,quehadeixatdeper- cebre uns 2 milions d’euros. Rutapelsametllers floritsdelaSegarra REDACCIÓ. CERVERA ElConsellComarcaldelaSegar- rahacreatunarutaperalapro- moció turística de la florida d’ametllers que s’està produint aquesta segona quinzena de març a la comarca. LaNogueraeditauna novaagendacomarcal REDACCIÓ. BALAGUER Aquesta setmana es publica el primernúmerod’ElRepic,elnou butlletí que recollirà les acti- vitatsqueesfanalsmunicipisde la Noguera. Sortidesperaproparla naturaalsalcarrassins REDACCIÓ. ALCARRÀS L’Ajuntamentd’Alcarràshaorga- nitzat rutes temàtiques durant tot l’anya fi de donar a conèixer la natura i el seu extens terme municipal als alcarrasins. Les sortides s’iniciaran dissabte. REDACCIÓ. BELLCAIRE D’URGELL LatravesseraurbanadeBellcai- re d’Urgell suspèn en aspectes comaralamobilitatolasegure- tat viària, segons una auditoria duta a terme pel RACC. Només ha aconseguit 37,5 punts d’un màxim de 100. Els principals problemes del tram de la C-53 estudiat a Bell- caired’Urgellsónlavelocitatex- cessiva dels vehicles que hi cir- culen, que es podria solucionar amblainstal·lacióderotondeso semàfors; voreres estretes, ab- sènciadecarrilsreservatsperfer girs a l’esquerra així com la cir- culacióexcessivadevehiclespe- sants, ja que hi circulen un 800 camions al dia. L’estuditambévaloranegati- vament la contaminació acústi- ca, que arriba als 73 decibels i l’absència d’infraestructura ci- clista. ElRACChadutatermeunes- tudi en diverses travesseres ur- banes, com la de Bellcaire d’Ur- gell, amb l’objectiu de fer ar- ribar a les administracions la necessitatd’aplicarmilloresper minimitzarelsproblemesdese- guretat i mobilitat. Ho ha expli- cataquestdimecreselmànager de programes Fundació RACC, Xavier Ruestes, que ha assegu- ratquelasituaciódetramscom l’estudiat a Bellcaire d’Urgell és extrapolablealamajoriadetra- vesseres urbanes de Lleida. Els principals problemes del tram estudiat de la C-53 L’excessiva velocitat dels vehicles que hi circulen o la gran quantitat de camions que hi passen Denotar la necessitat d’aplicar millores per evitar accidents El RACC diu que aquest cas es pot extrapolar a la resta de Lleida Latravesseraurbana deBellcairesuspènen seguretatimobilitat Un estudi elaborat pel RACC li dóna 37,5 punts sobre 100 Morales Bogesun ciclistade 61anys Al topar amb un senyal REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES LaPoliciaLocaldelesBorgesva rebre dimats a quarts de 9 del vespre l’avís que un ciclista ha- via sofert un accident al carrer Cavalleria de la capital de les Garrigues, al final del pont de la variant. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar2dotacionsdelSiste- ma d’Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Quan hi van ar- ribarelserveismèdics,però,l’ho- me,de61anysjahaviamort.Tot iquelescausesdel’accidentsón desconegudesihihadiverseshi- pòtesis,segonshaninformatdes delaPoliciaLocal“perunmotiu o altre, el ciclista va perdre el control de la bicicleta que con- duïaivaxocarcontraunsenyal, rebent un fort impacte que li va provocar la mort”.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 09 ACTUALITAT AGÈNCIES. BARCELONA La protesta de Pimec pel tracte que reben les pimes i els autò- noms per part dels governs va reunirahirunes1.400persones (uncentenarvingudesdeLleida) al Palau de Congressos de Bar- celona per cridar Diem prou!. “L’any que va començar la crisi, les pimes generaven el 64% del valorafegit.Avuidia,aquestaxi- fra ha caigut al 55%”, va asse- nyalar el president de la patro- nal, el lleidatà Josep González, qui va acusar als polítics d’om- plir-se la boca de promeses per facilitareldiaadiadepimesiau- tònoms però després legislar en un altre sentit. “Ens van pro- metre que es baixarien les co- titzacionsuns[Governestatal]i que serien business friendly els altres[Generalitat],peròhanfet el contrari”, va reivindicar. Autònomsipetitsempresariscatalans acusenelsgovernsdemaltractar-los 1.400 persones protesten al Palau de Congressos, un centenar de Lleida Un moment de l’acte d’ahir Prorussosexpulsenl’exèrcit ucrainèsdelquartergeneral Tropesrussestambéocupenunabaseucraïnesaal’oestdelapenínsuladeCrimea AGÈNCIES. SEBASTOPOL Els militars de l’Armada ucra- ïnesaaCrimeavanabandonarel seu quarter general a la ciutat crimeana de Sebastopol, pres ahir per forces russes d’autode- fensa i civils. Centenars de ma- nifestants van prendre el quar- teridesprésdeplantar-hilaban- dera russa van proposar als soldats ucraïnesos que es ren- dissin i s’hi unissin o bé aban- donessinlabase,laciutatdeSe- bastopoliCrimea.Elcomandant encapdel’Armadad’Ucraïna,el contraalmirall Serguei Gaiduk, vaserdetingut.Segonslafisca- lia crimea, Gaiduk “va transme- tre a les unitats militars d’Ucra- ïna (a Crimea) una ordre provi- nent de Kíev de fer servir les armes contra la població civil”. El Ministeri de Defensa d’Ucra- ïnavadeclararqueGaidukvaser tret del quarter general de l’Ar- madaiportata“paradordesco- negut”.Amés,tropesrussesvan assaltar una altra base militar Els militars ucraïnesos abandonen el seu quarter després de rendir-se. AGÈNCIES. BARCELONA ElTribunalSuperiordeJustíciade Catalunyava decidir ahir imputar peldelictedesubornOriolPujol,la sevadona,AnnaVidal,ielsempre- sarisRicardPuignouiSergiAlsina pelcasdelesITV.Segonslesacu- sacions, Pujol hauria cobrat 30.000€atravésdel’empresade la seva dona per votar a favor d’unesesmenesalaLleideSegu- retat Industrial del 2008 que afa- vorien els empresaris.Tant el fis- calcomelmagistratinstructorcon- sideren que el suposat delicte de subornpassiucomèsdurantlatra- mitació de la llei i el de tràfic d’in- fluències durant l’elaboració del noumapaireglamentd’estacions d’ITVformarienpartdelmateixpla. Les noves imputacions les va co- municarelmagistratEnricAngla- da, que ja havia imputat Pujol, PuignouiAlsinaperunaltrecàrrec delmateixafer.Amésdels4impu- tats, el jutge va convocar 6 testi- monis:EnricMaruganiPedroOla- barria,queformavenpartambAl- sinadel’empresaInteca,accionis- tad’Applus;EudaldCasadesús,ex- diputatdeCiUalParlament;Antoni Soy,delaConselleriad’Economia; i Albert Roig, exdirector de Segu- retat Industrial.També declararà comatestimoniperòambelsdrets d’un imputat JosepTous, respon- sabled’IndústriadeCDCiimputat en la causa inicial de les ITV, però noenaquestnoudelicte. ImputenOriolPujolpersubornenelcasdelesITV Elmagistratveuindicisquehauriacobrat30.000€atravésdel’empresadelasevadona,tambéimputada Quatre imputats pel ‘cas ITV’ Pujol, la seva dona i Puignou i Alsina Doble imputació de Pujol Un any després de la 1a, per tràfic d’influències La policia va detenir el pre- sumpte franctirador que va matar un soldat ucraïnès i un membre dels destacaments d’autodefensaenunabasemi- litar ucraïnesa a Simferopol. L’incident va acabar amb dos ferits més a prop de la matei- xabasemilitar.Sesospitaque el jove, de 17 anys i originari de la regió de Lvov, a l’oest d’Ucraïna, podria pertànyer al grup ultranacionalista ucra- ïnès Sector de dretes. DETENEN L’AUTOR DE LA MORTDE 2 SOLDATS ucraïnesaalalocalitatcrimeade Novoozernoie. Per la seua part, el president rus, Vladimir Putin, va ordenar ahiralMinisterideTransportsla construcció de dos ponts sobre l’estret de Kertx, que separa el territori rus de la recent annexi- onada península de Crimea. Werts’ofereix acrearungrup detreballamb Catalunya AGÈNCIES. MADRID El ministre d’Educació, José Ig- nacioWert, va intentar rebaixar latensióambelGoverndelaGe- neralitatpeldecretqueregulael castellàcomallenguatambéve- hicular a l’escola catalana.Wert va afirmar que les comunitats amb una llengua cooficial, com Catalunya, s’han de sentir “cò- modes”ambelnouordenament. Vaafegirquedimartshaviapar- lat amb Irene Rigau i va dir que estava obert a analitzar-ne els detalls, si era necessari, en un grup de treball específic. Preci- sament, la consellera catalana d’Ensenyament no va assistir a la Conferència Sectorial d’Edu- cació al considerar que la llei Wert relega el català. Rajoynovol unaCatalunya “empobridai foradelaUE” AGÈNCIES. MADRID ElpresidentdelGovernMariano Rajoyvaferaquestesdeclaraci- onsahiralasessiódecontroldel Govern al Congrés dels dipu- tatsenrespostaalaintervenció del portaveu d’ERC, Alfred Bosch,quelivademanarquepo- sés en verd el semàfor de la de- mocràcia.Desprésd’unintercan- vi de preguntes i respostes, Ra- joy va declarar: “Vull que tots continuem formant part de la mateixa nació. Durant segles hemcompartitlamateixaHistò- ria, les mateixes fortunes i cala- mitat, creuant la nostra sang. Junts ens ha anat bé. Tenim un patrimoni i història comuns. A més, no vull una Catalunya em- pobrida,foradelaUE,del’euro, de l’ONU o els tractats.” Morunanenade3anys perfaltad’ambulància LasanitatdelPaísBascesvanegaraenviar-laaBurgos AGÈNCIES. VITÒRIA El fiscal superior del País Basc, Juan Calparsoro, ha obert dili- gències per investigar l’atenció sanitària a la nena de La Puebla deArganzón,alcomtatdeTrevi- ño (Burgos), que teniavaricel·la i que va morir en un hospital de Vitòria fa dos dies. Segons Cal- parsoro, la fiscalia basca va re- breahirunadenúnciaprocedent delDefensordelPacient,enquè selisol·licitavainvestigarl’aten- ciósanitàriarebudaperlanena. AnneGanuza,detresanysimig, va morir dilluns a l’hospitalTxa- gorritxu de Vitòria, on va ser traslladadapelsseusparesamb cotxe des de La Puebla de Ar- ganzón (Treviño) a l’empitjorar elseuestatidesprésque desdel Servei Basc de Salut-Osakidet- zades d’emergències decidissin no enviar-li una ambulància.
 14. 14. 10 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 11 REDACCIÓ. LLEIDA El judici previst ahir, a la sala de lo Social 2 de Lleida, a causa d’una demanda per la que vint exjugadorsdelaUELleidarecla- menundeutependentdesdela temporada 2009-10, de 205.000euros,vasesuspèsper segona vegada. Els jugadors, a través de la Associació de Fut- bolistes Espanyols (AFE), re- clamenaquestosdinersqueen- cara no han cobrat. La deman- da era inicialment contra el Lleida Esportiu, però, al passat mes de setembre, els advocats del club van al·legar que el deu- tenoeraseu,sinodelaUELlei- da.Peraquestmotiu,eljutgeva suspendre el judici demanant a AFE que també inclogués a la demanda a l’antic club, que es troba en procés de liquidació. Ahir va passar una cosa si- milar.AmésamésdelLleidaEs- portiu i de la UE Lleida, la de- manda va contra Jordi Esteve, SiscoPujoliEduardSentías,que formaven part del grup de per- Suspèsunaltrecopun judicicontraelLleida Vint exjugadors de la UE reclamen un deute de 205.000 € El judici dels exjugadors de la UE Lleida no va passar de la vista prèvia. LLEONARD DELSHAMS sones que optaven a heretar el Lleida.Elsdefensorsdetotesles partsdemandadesvandiscrepar del criteri de AFE sobre les per- sonesfísiques,jaque,niPujolni Sentías formen part del Espor- tiu i, en canvi, no consta el pre- sidentAlbertEsteve.Eljutgeva tornaraesmenarlaplanaaAFE, demanant un aclariment al res- pecte i, a més a més,va atendre lapeticiódesuspensiódelaad- ministració concursal, ja que el deute està reconegut al con- curs de creditors que, per la se- va part está pendent de judici. L’exposiciódelNouEspaiBarçaarribaaTàrrega Amb la presència del exjugador Paco Clos i els directius Ra- mon Cierco i Ramon Pont, la exposició itinerant del Nou Es- paiBarça,quemostracomseràelfuturCampNou,vaarribar aTàrrega, després de passar per La Seu d’Urgell i Lleida. CRISTINA GONZÁLEZ/FC BARCELONA ElCentredeTecnificaciódeLesBorges,apunt El Centre deTecnificació de tennis taula de Les Borges ja es- tà finalitzat. El club te previst fer el trasllat del material a les novesinstal·lacions la propera setmana,perfer-lo servi a ple rendiment a partir de l’1 d’abril. TONI BOLDÚ PUBLICITAT Reinholt,del ForçaLleida, alaselecció REDACCIÓ. LLEIDA El jugador del Força Lleida Es- ben Reinholt ha estat convocat per la selecció danesa absoluta, per disputar el Preeuropeu d’aquestestiu.Reinholt éscon- verteix així en el primer jugador internacional absolut en la jove historia del club lleidatà. Rein- holts’incorporaràalaseleccióa mitjans de juliol per preparar el torneig que, per Dinamarca, co- mençarà el 10 d’agost amb Bie- lorussia. REDACCIÓ. LLEIDA El lleidatà Enric Ribelles, juga- dordelFCBarcelonaentre1957 i 1961, va morir dimarts als 80 anys d’edat. Nascut a Puigverd de Lleida l’1 de febrer de 1934, va arribar al Club procedent de la UE Lleida. Interior de bastant classe i molt lluitador, sempre tindria molta competència en una davantera plena de cracs, però amb el tècnic Helenio Her- reraadquiririaprotagonisme.De fet, en aquella etapava alternar titularitat amb Ladislao Kubala. Ribelles va guanyar dos Lli- gues i dos Copes de Fires, i dos Copes més amb el València i es va retirar al Lleida. El funeral serà avui a Puigvertd (16.0). Morals80anysRibelles, exjugadordel Barcelona Tambéva jugar a la UE LleidayalValència Elsgermans Màrquez, avuiaescena REDACCIÓ. LLEIDA Marc Màrquez a MotoGP i Àlex Màrquez a Moto3, comencen avui el Mundial al circuit de Lo- sail, a Catar. Marc defensa el tí- tol de campió queva guanyar la passada temporada, mestres que el seu germà aspira a lluitar aquest any per la victoria. Marc va admetre ahir que “la lesió és el principal obstacle per gua- nyar”.
 16. 16. 12 FET BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 Novaacreditació peraMercolledia Podrà mediar entre el sector del cereal i el Mercat de Chicago REDACCIÓ. LLEIDA L’alcalde i president de Merco- lleida, Àngel Ros, va presidir di- martselConselld’Administració de l’ens, on es va anunciar que Mercolleida serà catalogada, desprésdesuperartotselscon- trols, com a EAFI (Empreses d’AssessoramentFinancer),una qualificació autoritzada per la ComissióNacionaldelMercatde Valors que permetrà operar en elmercatdefuturdecereals,fet que respon a una demanda del propisector.Laqualificació,que podria arribar en els propers di- es, suposa que Mercolleida pu- gui actuar com a intermediari entre el sector i el Mercat de Cereals de Chicago. El Consell d’Administració també va servir per aprovar els comptes anuals de l’any 2013, enquèMercolleidahatingutuna xifradenegocisnetade516.151 euros,pràcticamentun25%més respecte l’any anterior. Un aug- ment que es deu, en part, a l’ex- cel·lent ocupació de l’edifici de Mercolleidaidelpàrquingasso- ciatielslloguersdel’edificiÀgo- ra de la Llotja. Respon a una demanda del sector Catalogada Empresa d’Assessorament Financer (EAFI) Puja un 25% la xifra de negocis neta Gràcies a l’excel·lent ocupació de l’edifici i del pàrquing associat REDACCIÓ. MOLLERUSSA L’Oficina d’Atenció i Informació al Consumidor del Pla d’Urgell ha atès 605 consultes -en visi- tes presencials, per telèfon o a travésdel’adreçaelectrònicade l’oficina- i ha tramitat 1.532 re- clamacions durant tot l’any 2013.D’aquestesreclamacions, el 78% es van resoldre, “un ín- dex molt alt”, segons el presi- dent del Consell, Francesc Fa- bregat. De les 1.535 reclamaci- ons, 45 s’han tramitat com a denúncia,5s’hanenviatalajun- ta arbitral i unes 1.200 s’han re- solt per mediació. Respecte de l’any anterior, han incrementat un 67% les reclamacions i han disminuïtlleumentlesconsultes. Les companyies de telecomuni- cacions encapçalen les queixes. ElPlarep50consultesi 127reclamacionsalmes Dades de l’Oficina d’Atenció al Consumidor al 2013 Músicsdetot Europaalcurs delFeMAP REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL El FeMAPtanca el procés d’ins- cripcions per al 2n Curs del Fes- tival de MúsicaAntiga dels Piri- neus,enguanydirigitperMauri- cio Molina i dedicat a l’estudi i interpretaciódelamonodiame- dieval, havent rebut sol·licituds d’instrumentistes de tot Eu- ropa. El curs s’ha obert a can- tants i instrumentistes de fídu- la, saltiri, arpa, flauta travesse- ra, simfonia, cítola, etcètera. AgraïmentalsgermansLópezdelesBorges L’Espai Macià de les Borgesva acollir dissabte l’acte de reco- neixementalsgermansLópezSansenmotiudeladonaciódel fons de l’Orfeó Borgenc a la població de les Borges. L’acteva ser presidit per l’alcalde Enric Mir. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES Lleidadónaeltretdesortidaal’AnyOró L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, la tinenta d’alcalde i regidora deTecnologies, Montse Mínguez, i la família del científic Jo- an Oró, van donar dimarts el tret de sortida a l’Any Oró, una iniciativa que omplirà Lleida d’activitat científica. AJUNTAMENT DE LLEIDA PUBLICITAT PresentenalaSeuunpla deFPdualaAlemanya REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL El CETAP-Telecentre de la Seu va acollir dilluns la sessió infor- mativasobreelprogramaCATA- ZUBI de formació professional dual remunerada a Alemanya. Primeraniversaridela plataformatotSuma REDACCIÓ. BARCELONA Laplataformademicro-finança- ment totSuma compleix un any i ja compta amb més de 40 pro- jectes resolts amb èxit i prop de 150.000 euros recollits. Bell-llocacull el4tDijous Emprenedors REDACCIÓ. BELL-LLOC La Incubadora d’Empreses de Bell-lloc, conjuntament amb el Consell Comarcal del Pla d’Ur- gell, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el CEEI Lleida , organit- za la 4a edició de les Jornades d’Emprenedoria Dijous Empre- nedors que començaran el 27 de març. Bell-lloc preveu l’as- sistència d’una setantena de perdones en aquestes sessions.
 17. 17. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 12 años de esclavitud (+16). 16.10, 18.30 3 bodas de más (+12). 20.50, 22.30 Agosto (+16). 16.00, 18.10 Cuento de invierno (+7). 20.20, 22.30 El médico (+16) (HD). 16.30 La Venus de las Pieles (+16) (HD). 19.10, 20.50, 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 300: El origen de un imperio (+16) (HD). 16.00, 18.00 Pompeii: vida i mort a Pompeii i Herculano. (VOSE). Documental-exposició del Museu Britànic de Londres, a les 20.00 hores LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) El lobo de Wall Street (+16). 16.15, 19.30, •23.00 Her (+12). 16.30, 19.15, 22.15, •00.30 Una vida en tres días. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10, •00.20 Ocho apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.22, 22.20, •00.25 Dallas Buyers Club (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.15 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.05 Philomena (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 La gran estafa americana (+16). 16.20, 19.00 Robocop (apta). 22.20,•00.30 Jack Ryan: Operación sombra (+12). 20.25, 22.30, •00.30 Nebraska (apta). 16.10, 18.15 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Joven y bonita (+16). 15.00, 18.30, 20.55, 22.40 Alabama Monroe (+16). 16.45 El sexo de las madres (+12). 21.05 Emperador (+7). 15.00, 17.35, 19.20, 22.40 Las maestras de la República (apta). 16.30, 18.15 La segunda mujer (+12). 15.00 La gran bellaza (+12) (VOS). 20.20 Pelo malo (+12). 16.45, 19.20, 22.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. 300: el origen de un imperio (+16). °12.15, °14.15,16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 300: el origen de un imperio (+16). °12.45,°14.45,16.35, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 300: el origen de un imperio (+16). °13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, •23.15 300: el origen de un imperio (3D). 19.45,21.45, •23.45 8 apellidos vascos (apta). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 8 apellidos vascos (apta). °12.20, °14.10, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 Monuments Men (+7). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.010, 22.20, •00.30 El lobo de Wall Street (+16). °12.35, 15.45, 18.50, 22.00 La Lego película (apta). °11.30, 15.00, 18.30 La Lego pel·lícula (apta). (CAT)°13.15, 16.45 Robocop (2014) (+12). 20.25, 22.30, •00.35 Frozen. El reino del hielo (apta). °11.50, °13.50, 15.50, 17.50 París a toda costa (+7). 19.50, 21.30, •23.15 Lluvia de albóndigas 2 (apta). °11.45, °13.25, 15.05, 16.50 Jack Ryan: operación sombra (+12). 18.45, 20.40,22.35, •00.30 El poder del dinero (+12). (HD) 21.10 La Bella y la Bestia (+7) (HD). 16.50 Tú y yo. David Bisbal (apta) (HD). 19.00, 20.00 La Bella y la Bestia (+7).°11.45, °13.50, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.20 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °12.40, °14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) (3D). °11.40, °13.50, 15.40, 17.30 Una vida en tres días (+12). °12.05, °14.10, 16.15, 18.20, 20.25, 22.30, •00.35 La gran estafa americana (+16) (HD). °11.40, °14.15, 16.50, 19.25, 22.00, •00.35 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Sobran las palabras (+7). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 16.10, 18.10, 20.10; Dl. 22.15 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) (Dig. HD). Ds. 18.15; Dg. 16.15, 18.15 12 años de esclavitud (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Venus de las pieles (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 16.10, 18.10, 20.10; Dl. 22.15 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). Ds. 18.15; Dg. 16.15, 18.15 La gran estafa americana (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg. 16.00, 18.20, 20.40; Dl. 22.15 Història de la meva mort (+7). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. Al encuentro de Mr. Banks (+7). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 19.30 Robocop (+12). Ds. 22.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Mary’s Land (+12). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Monuments Men (+7). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 El caballero Don Latón (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Jack Ryan: Operación sombra (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. Los Cinco y el misterio de la... (apta). Dg. 17.00 Robocop (+12). Dg. 20.00 Cinemes Exposicions Retrobaments Sala Enart. Lleida. Fins al 16 de maig. Unadelesprimeressèriesdelfotògraf XaviGómez,onapartird’unapaletade colorgairebétricromática,aconsegueix l’unió diversos elements gràfics. Esteve, màrtir. Una visió actual de la lapidació Museu de Lleida. Fins al 25 de maig Instal·laciódelaceramistaTeresaGiro- nés que s’inspira en les obres del propi museu. Concretament, Gironés fa una reflexió sobre el tema de la lapidació, tantenelpassatcomenelsnostresdi- es. La lapidació és una forma de tortu- raquecausaungreuturmentenelsque lapateixen.Espracticadesdel’antigui- tat, com es recull en l’AnticTestament, i s’emprava, per exemple, per castigar l’adulteri.TeresaGironéshaprescoma puntdepartidaEsteve,elprimermàrtir de l’Església cristiana, que va morir a Jerusalem poc després de la crucifixió de Jesús al mont Gòlgota. Mossos d’Esquadra. Segona República i Guerra Civil Centre d’Interpretació del Front del Segre “Ermengol Piró”, d’Alcoletge. Fins al 21 de març Mostraitinerantorganitzadaconjunta- ment pels departaments de Presidèn- ciaid’InteriordelaGeneralitatdeCata- lunya. L’exposició mostra documents, imatgesiobjectes queintegrenelfons del Servei Històric dels Mossos d’Es- quadra,comelprimerreglamentdelcos, del’any1817,uniformesoriginalsdela Segons República o lesprimeres pla- ques credencials dels Mossos. Fins el 24 de març. MercèRodoreda Complex Cultural de Juneda. Fins al 28 de març Exposicióitinerantorganitzadaperl’Ins- titutCatalàdelesDonesqueensendin- saenlavidail’obradel’escriptoramés traduïda de la lliteratura catalana con- temporània. Espais inusuals Rectorat de la UdL. Lleida. Fins al 28 de març Col·lecció de fotos de Jaume de Fran- ciscoVillarubia,quehacapturatunasè- riederaconsd’indretsdel’entorndioce- sà comlaCúria,l’EsglésiadeSantLlo- renç, la Casa Sacerdotal o l’Arxiu Capitulare.“Sónespaisderepòs,desi- lencis compartits, plens de llum i om- bres entregirades que ens fan pensar en altres temps i en altres moments”, diu l’autor. WimWendersPhotographs Fundació Sorigué. Fins al 30 de març. Exposiciófotogràficasobreelcineasta alemany. Presenta una selecció de fo- tos panoràmiques de gran format, fe- tes pel director durant els darrers vint anys,deformaparal·lelaal treballcine- matogràficiqueplantegenunaprofun- da reflexió sobre el paisatge. Destaqu enlesfotosdelaZonaZeroaNovaYork. Nou Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida Fins al 31 de març PinturesacríliquesdeJoaquimNogués sobre paisatges urbans de la ciutat de Lleida. Hans Küng Claustre de l’àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 31 de març. Exposició que plasma l’ètica de dife- rentstradicionsreligioses,coml’hindu- isme,elbudisme, lareligióxinesa,elju- daisme, el cristianisme o l’Islam. Catalunya i la Guerra de Successió Museu de Lleida. Fins al 31 de març. Enelmarcdelacommemoraciódelter- cer centenari de la Guerra de Succes- sió, el Museu de Lleida acull una mos- traitinerantdelMuseud’HistòriadeCa- talunya. L’exposició està formada per diferentsàmbitsexplicatiusiinclouqua- tregravatsd’unacol·leccióparticular,a més d’un audiovisual i un interactiu. Conferències La visió del poble Centre Cívic. Sant Guim de Freixenet. A les 20.00 hores L’Aulad’extensióculturaldelaSegarra i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal organitzen una xerradasobreel1714ambSánchezPi- ñol, autor del llibre Victus. Tallers i cursos Orienta’t Institut FEDAC. Guissona. A les 10.00 hores Tretdesortidaalstallersques’emmar- quenenelCatàlegd’ActivitatsEducati- ves que el Consell Comarcal de la Se- garra presta als centres educatius. Diversos Setmana de la Sostenibilitat Plaça Víctor Siurana. Lleida. A les 17.00 hores InauguraciódelaquatraediciódelaSet- mana de la Sostenibilitat que organit- za la UdL. Hi haurà jocs de fusta amb TombsCreatius,barambproducteseco- lògicsdelacooperativaLoFatoilains- tal·laciódelcarrouselecològicNautilus, de la companyia teatral lleidatana La Baldufa. Estudi barris i crisi. El cas de Pardinyes Orvepard. Lleida. A les 18.00 hores Presentació dels resultats preliminars del’estudiBarrisdesafavoritsdavantde lacrisi:segregacióurbana,capacitatcí- vica i innovació social. Hi intervindran IsmaelBlanco,responsabledelainves- tigació; Andreu Camprubí, recercador d’El Risell, i Ivan Bitrià, recercador d’IGOP. Música Roger Mas Plaça Víctor Siurana. Lleida. A les 20.30 hores. ElcantautorsolsoníRogerMaspartici- pa amb un recital en l’obertura de la quarta Setmana de la Sostenibilitat de laUdL.Elconcertestàsonoritzatutilit- zant energia solar d’Intiam Ruai i Fun- dacióTerra. Tikun Jewwish Soul Music Sala Montsuart de l’IEI. Lleida. A les 19.30 hores. LabandaestàformadaperMatthewSi- mon (USA), trompeta; Xavier Figarola (Catalunya),clarinet,saxofon; JuanCar- los García (Espanya), acordió; Alejan- dro Fränkel (Argentina), contrabaix, i Rob Citron (EUA), bateria. El concert s’emmarca en els actes de la Setmana d’Israel que organitza la Diputació de Lleida. Recital de cant i piano Auditori Enric Granados. Lleida. A les 20.30 hores. ToniMarsol,comabaríton,iJosepFer- rer,comabaix,intepretenduetscòmics d’òperabuffa,gransàries,esceneshis- tòriquesipassatgesd’autènticvirtuosis- me vocal. Marsol i Ferrar són dos dels grans solistes consolidats del panora- ma musical català que, habitualment, participen en importants produccions operístiques,acompanyatsalpianopel reconegut pianista Jordi Castellà. Projeccions A midsummer night’s dream Sala d’actes del Rectorat. Lleida. A les 20.00 hores RetransmissiódinsdelcicleÒperaOber- ta-El Liceu a la UdL de la Temporada Musical. Pompei From the Bristish Museum Teatre Principal. Lleida. A les 20.00 hores Documental de 90 minuts en anglès amb subtítols en castellà sobre l’expo- sicióPompeiFromtheBristishMuseum, ambNeilMcGregor,directordelmuseu, com a guia. És el primer esdeveniment decinemaqueesrealitzaalMuseuBri- tànicdeLondres.Ofereixunavisitapri- vada per les exposicions sobre lavida i la mort a Pompeia i Herculano. Concursos Rodolins i versos satírics Informació www. aplec.org. La Fecoll convoca el quart concurs de rodolins iversos satírics Memorial Jor- diPlens,detemàticalliuretotiqueesva- loraràelsquetractindeLleida,caragols oaspectescarrinclons. Elsescritss’hau- ran de presentar entre el 21 de març i l’11 d’abril del 2014. El premi consisti- ràenunarutaturística-gastronòmica- cultural pel barri antic de Lleida. 22è Certamen Literari Cartes de desamor http://cartesdesamor.blogspot.com.es/ L’Organització de Veïns de Pardinyes (ORVEPARD)convocael22èCertamen Literari de Cartes de Desamor. El ter- mini de presentació finalitza el 31 de març. Cartells del XXXV Aplec Informació a www.aplec.org Concurs per triar el cartell del XXXV AplecdelCaragol.Eltreballespotpre- sentarfinsl’1d’abrilioptaaunúnicpre- mi de 1.035 euros. Concurs de narrativa J. Solà Informació a www.bell-lloc.cat. Desenaconvocatòriadelconcursdenar- rativabreuJoanSolà,adreçatalagent jove del municipi per potenciar l’hàbit dellegiriescriure.Elstreballsespodran presentarfinsal3d’abrilalesoficines de l’ajuntament., i els premis s’adjudi- caran el 27d’abril. Humor gràfic caragoler Informació a www.aplec.org La Fecoll convoca la setena edició del concurs, que atorga un premi de 1.007 euros.Elterminidepresentacióésl’11 d’abril. Premi Ramon Roca Boncompte www.firatarrega.cat/formació/premi- ramon-roca-boncompte Quarta edició del premi convocat per RosRocaGroupiFiraTàrregaambuna dotació de 6.000€. El guardó té com a objectiu erigir-se en una eina útil en la recerca d’estudis culturals. Propostes fins al 15 d’abril del 2014. Premis IEI 2014 La Diputació ja té definides les bases delspremisIEI2014,enlamodalitatLes Talúries (premi de teatre o guió d’es- pectacleteatral,premideprosaidepo- esia), així com premi de fotografiaTon Sirera i premi de divulgació científica HumbertTorres,dotatsamb5.000eu- ros.Elsoriginalsespodenpresentarfins al27dejunyde2014.Elspremiseslliu- raran el 18 de setembre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL14 AL20 DE MARÇ - CIRCUITURGELLENC DEL14 AL17DE MARÇ - (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 18. 18. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 9 2 5 Sudoku Tocapassarcomptesperquètotvagibé i sense sobresalts. No et deixis portar per les temptacions consumistes, real- ment no necessites tantes coses. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Solsserbastantfidelentotselssentits i avui això ho hauràs d’aplicar en les amistats.Algúetdemanaunfavorespe- cialimiraràsd’ajudaraquestapersona. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Éshoraqueorganitzismilloralgunsas- pectes familiars que has deixat passar potser per mandra o perquè creies que no eres capaç de resoldre’ls. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Lamentar-seiprotestarper algunaco- sa que no està al teu abast solucionar noéselmillorcamípersentir-sebé.Re- corda-ho avui. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Not’had’inquietarelfutur,perquèhiha influènciespositivesquet’ajudenami- llorarenl’àmbitlaboral.Potsernosigui el quevols, però és un pas endavant. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Elmillorésquenot’immiscueixisenpro- blemes aliens de cap classe. Siveus al- gunproblemaenelterrenylaboral,allu- nya-te’n aviat per no sortir escaldat. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Estaràsforçaguerrerinodeixaràsque ningút’imposielseucriteri.Estàbéque siguis ferm, però sigues amable en ex- posar els teus arguments. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Sentiràsqueeltempss’esfumaiquene- cessites fer certes coses abans que si- guimassatard,especialmentquantala tevavida personal. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Avui notaràs que no és tan difícil obte- nirunarespostaquenecessites,relaci- onadaambestudisoambelterrenypro- fessional. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE No permetis que els teus sentiments t’arrosseguinaveurelescosesambpo- ca objectivitat. Deixa que els més pro- pers s’expressin amb sinceritat. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Commésclarparlisavui,millorfuncio- naranlestevesrelacionspersonals.Siés amb la parella, dedica un temps a pla- nificar unviatge o una festa. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Devegadesdir“no”evitamoltsmalde- caps i malgastar el temps en penedir- se. Et costarà dir-ho, però després et sentiràs molt més a gust i feliç. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.863 Solucions n. 1.862 6 5 6 1 7 9 4 5 9 3 6 9 3 1 7 8 9 2 7 6 7 2 4 3 8 9 3 9 5 8 2 7 4 6 1 3 3 7 6 5 8 1 9 4 2 2 4 1 3 6 9 5 7 8 3 8 5 4 2 7 1 6 9 4 9 7 1 6 8 2 5 3 1 2 6 9 3 5 4 8 7 7 3 1 8 4 2 5 9 6 8 2 5 6 1 9 7 3 4 6 9 4 7 5 3 8 1 2 1. OFERTAS CHICA CATALANA, me ofrezco a cuidar a gente mayor. Disponibilidad las 24 horas. Tel.666009295. 2. DEMANDAS ESNECESITAtapisser.Fabricasofas(Cas- tellnoudeSeana).Enviarcurriculum: nou- forza@forzasofas.comoTelf.973251051 ES NECESSITA Oficiala o aprenenta avançadadeperruqueria.Tel.600330313. DISTRIBUIDORINDEPENDIENTEdeHer- balife.Llamarparaproductoonegocio.Tel. 973890274.www.siquieres-puedes.com 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 13. QUIRO - MASAJISTAS MASAJES BUEN ambiente, relajación, cansancio,estrés.Jovencita,discreta.Al- tostanding.Tel.660371405. 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTIPARAISO!!!Karlarubita,cu- litotragon,francéslácteo.Orgasmosase- gurados.Salidas.24h.Tel.630632154. ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS T’AGRADA EL patinatge en línia? Entra aramateixa:rollerslleida.comobusca’ns alfacebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. BORDETA120M2,2npis,4habitacions,2 banys,traster,balcó,calefaccióindividual, sense mobles. 400€. Despeses incloses. Tel.973210170. Particular. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! PUB300M2.ZonaAlta.Enplerendiment. Perjubilació.Tel.696146474. 22. VENTAS OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948. OPORTUNITAT INVERSOR: Les Borges Blanques.NauPolígonIndustrialLesVer- dunes (sortida Autopista) Parcel•la 6.647m2. Nau 3.307m2 (105m façana 5 portes d’accés. Preu interessant. Finques BorgesTel.670537829. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. INVERSORSBLOCDE8PISOS+baixos+ magatzem de 80 m2 al nucli àntic de llei- da70.000 euros. Informació i visites (fin- quesCor)Tel.636189656. CASA A Lleida, REBAIXADA, zona plaça europa,200m2desolar,uns400m2cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada en zona molt tranquil•la, amb cabana de pedra en perfecte estat (terra enrajolat i teulada nova). Rebaixada preu 22.000 € Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. CABANADEVOLTAENVENDA,enperfec- te estat a les Borges Blanquess amb més de 4 hectàrees d’oliveres i terra campa (sembrat).TerrenyregableambelfuturSe- garraGarrigues.Preu30.000eurosInfor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. FINCADEREGADIUd’unahectàreaapocs metresdeBorges,zonadepuradora,total- ment plana i sembrada. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656. SEVENDEosealquila,localmuycéntri- co en Lleida. Superficie 520 m2, en dos plantas.Tel.627946391. FINCA A les Borges de 17000 m2 plana i amb possibilitat de reg. Preu 9.000 e. In- formació i visites Tel. 636 189 656 Fin- quesCor. 25. VENTAS ¡COMPRAMOS!TURISMOS, furgonetas, 4x4, etc....Tasación gratuita, pago conta- do.Tel.667708978.
 19. 19. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. AmbCarles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. Després del disbarat de l’Edgar arriben les conseqüències per a tots. 16.35 Divendres. 18.50 Els misteris d’en Murdoch. 19.40 Espai Terra. 20.15 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Amb ulls de nen. 22.30 Polònia. 23.10 Els visitants. 00.40 Lost girl 01.22 Doctor Who. 02.26 Dues dones divines. 02.52 Cava de Blues. 09.00 Mic. 09.55 El Clifford cadell. 10.49 EspieZ! Nova generació. 11.35 Sabrina. 12.02 WordGirl. 12.31 Bugs Bunny i els seus amics. 13.02 Sailormoon. 13.51 Shin Chan. 14.40 Bugs Nunny i els seus amics. 15.26 Bola de drac Z. 16.14 One piece. 16.40 El llibre de la selva. 17.05 MIC. 17.55 Una mà de contes. 18.05 L’Spirou petit. 18.19 Geronimo Stilton. 18.44 Els pingüins de Madagascar. 19.30 Info K. 19.47 La casa d’Anubis. 20.14 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 Cinema 3. 22.35 Sala 33. La primavera. 00.25 Extres. 00.30 Nous exploradors. 07.55 8 de 8. 08.25 Catalunya blues. 08.55 Televenda. 10.55 Dinamita. Sèrie. 11.25 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.55 Perry Mason. El cas del misteri de la cantant emmudida. 18.40 Pitlane. Programa de motor. 19.05 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. Caos. EUA. 2005. Dir: Barbara Kopple. Int: Malcolm Anne Hathaway, Bijou Phillips, Joseph Gordon-Levitt, Channing Tatum, Michael Biehn, Freddy Rodriguez 00.25 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. El fantàstic de Catalunya; Vigila amb el poder del mal; El follet del bosc de Girona . 01.25 Clips. 07.59 La cançó del Banyetes. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna. 12.30 Caminant per Catalunya. 13.00 Sector primari (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida activa (red). 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Central de neu. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El Temps. 20:44 Anem a dormir. 20:45 Aran TV (red). 21:00 Lleida al Dia - L’entrevista. 21:30 Al Dia Notícies. 22:00 Lleida al Dia - La Tertúlia. 23:00 El Punt al Dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i SergioSauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. L’objectiu del programa és ajudar els espectadors i convertir-se en una xarxa social de cooperació. 18.45 España en directo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.15 El tiempo. 22.30 Cuéntame cómo pasó. El fin de la Transición. 23.45 Ochentéame otra vez. Retrat nostàlgic de la dècada de 1980. 00.35 El debate de La 1. 02.05 La noche en 24h. 03.55 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 España en comunidad. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 11.50 Para todos La 2. 13.25 Don Matteo. 14.35 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.45 Vespre a La 2. Inclou L’Informatiu. 20.00 Don Matteo. 21.05 Docufilia. 22.00 Documental. 23.40 En portada 00.25 La 2 Noticias. 00.55 Días de cine. 02.00 Conciertos de Radio-3. 02.30 Fiesta Suprema. 03.00 Docufilia. 03.45 TVE es música 06:25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias i Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero, Isabel Jiménez i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 La Voz Kids. Presentat per Jesús Vázquez. 01.25 Supervivientes 2014. Resumen diario. 02.15 Premier casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. Amb María José Sáez i Esther Vaquero. 08.55 Espejo público. Presentat per Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón. Amb Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Tu cara me suena. 01.45 Los más... 02.30 Ganing casino. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Investigadores forenses. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. Espai d’informació esportiva. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 3ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. The Glimmer Man. 1996. EUA. Dir: John Gray. Int: Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans. Un veterà detectiu és traslladat i haurà de treballar amb un jove policia amb mètodes molt diferents dels seus. 00.15 En el aire. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 O elperro o yo. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per ManuCarreño y Manolo Lama. 15.45 Ciega a citas. Nunca me he enamorado. Pablo Andújar i Carlos Rangel competeixen per guanyar el “Micrófono de Oro”. 17.00 Castle. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 20.45 UEFA Europa League. Betis-Sevilla. 23.00 Elementary. Naturaleza diabólica 23.50 Castle. 02.15 House. 03.00 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 20. 20. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 20/03/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Martí, Ambròs, Alexandra, Benigna, Clàudia, Eugeni, Juliana, Matrona, Víctor PUBLICITAT Alcaldesdepobles petits,pluriempleats La ‘Leyde Racionalización ySostenibilidad de la Ad- ministración Local (LRSAL)’, envigor des del passat 1 de gener i que tanta polseguera està ai- xecant, i amb raó, per la la- minació de les competèn- cies locals i la recentralit- zació que imposa Madrid, té un article que s’ha es- bombat poc i que alguns partits ‘centralistes’ no dubten en senyalar com a un dels detonants de les protestes. Es tracta del75 bis, que disposa que els alcaldes i regidors dels po- bles de menys de 1.000 habitants (una bona part dels de Lleida) no podran tenir dedicació exclusiva al càrrec i només excepcio- nalment, dedicació parcial. TWITTER @ForcadellCarme «No tenim por i no caurem en provocacions.Continuaremtre- ballant per poder votar el #9N2014Endemocràciatotes resol a les urnes» @osistere «Noemvullacostumaralabar- baritat permament: Forcadell tem la il·legalització: ‘L’ANC és en punt de mira’ @VilaWeb owl.li/uJZ2z» @jaumeclotet «Diu el president Rajoy que els independentistes “no es merei- xen una Catalunya empobrida”. Tampocelsunionisteslamerei- xen i ja la tenen.» @Igsalcuber «Rajoy:LaconsultaaCatalunya és un semàfor en vermell elsin- gulardigital.cat/cat/noti- ces/20…via@elsingularPotser nosapqelssemàforscanviende color» @decidirlibres «Recordad #machismomata» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA ORIOL PUJOL El diputat i fins fa poc dirigent deConvergènciahadeferfront a una nova imputació del jutge per cas de les ITV, ara per un suposat delicte de suborn. PUNT I A PART FRANCESC OLLÉ Conseller delegat de la llotja de Mercolleida, que ha estat acre- ditada per negociar amb la de Chicago (EUA), on es fixen els preus mundials del cereal. Moltes felicitats Josep pels 12 anys! De part dels teus pares i família LA FOTOTECA Diumenge es va celebrar la festa de la matança del porc a Alpicat Taula informativa del CRVLleida. Que el càncer no t’apagui la veu!

×