Bondia.cat 09/05/2013

259 views
180 views

Published on

TITULAR: El Constitucional ‘frena’ la declaració sobiranista
FOTO: Els picapedrers de la Floresta, a Borges

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 09/05/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:9 DE MAIG DEL 2013ElConstitucional‘frena’ladeclaraciósobiranistaEls blancs golegen (6-2)clarament al Bernabéu elMàlaga de Pellegrini, queacabà amb dos expulsatsEls picapedrers de la Floresta, a BorgesL’empresa obrirà una nova planta industrial a la capital de les GarriguesElMadridnofallaieltítolperalBarçahad’esperarXAVIER LOZANO (ACN)p. 03 i Edit p. 04p. 12p. 00PUBLICITATL’alt tribunal té 5 mesos per decidir si impugna o no la decisió del ParlamentCacenunatracadorqueassaltàunafarmàciaalcentredeLleidaciutatp. 05DescensdebicissensecontrolpelscaminsdelParcdel’AltPirineup. 06NÚMERO 1.755 ANY 8La Generalitat afirma que manté el camí del dret a decidir i l’aposta pel diàlegObresaRondaPonentdeMollerussapertreureelgiral’esquerrap. 06AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hBaquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)De 22.00 a 09.00 hVillalonga Pifarré. Hostal, 2 (Bordeta)FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)De 22.00 a 09.00 hFreixenet Tresànchez. Mossèn Reig, 14AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 1 =Blets 2 ACrucíferes 2 =Freixe 1 =Moreres 2 =Palmeres 0 =Pi 1 =Plàtan 0 =Roure/Alsina 4 =Salze 2 DPoligonàcies 1 =Xiprer 1 DAlternaria 3 =Cladosporium 3 =Del 6 al 12 de maigNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaMoltsnúvolsduranteldiaquepodendeixarplugescapaúltimahoraEl cel estarà ennuvolat fins al migdia, i tot ique apartir de llavors en general s’obriranclarianes, al Pirineu i Prepirineu creixerannuvolades que tornaran a deixar el cel entremig i molt ennuvolat, i no es descartenalgunes pluges a última hora, sobretot a lazona del Pirineu. Les temperatures mínimesseran semblants o lleugerament més altesmentre que les màximes seran lleugeramentmés baixes07.05 h21.18 hMinvantwww.bondia.catmeteo@bondia.catDIVENDRES DISSABTE
 3. 3. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201303AVUIPUBLICITATLaDeclaraciódeSobirania,suspesamentres’estudiasiésconstitucionalDurant els propers 5 mesos elTribunal Constitucional ha de decidir sobre l’acord del Parlament catalàAGÈNCIES. MADRID / BARCELONAEl Tribunal Constitucional hasuspèsladeclaraciósobiranistadelParlamentdeCatalunya,quedefensa que Catalunya és un“subjecte jurídic i polític so-birà”. El recurs el va presentarl’Advocacia de l’Estat a peticiódel Govern espanyol.LaimpugnaciódelGovernes-panyolimplicalasuspensiótem-poral d’aquest acord del Parla-mentcatalàdurant5mesos.Du-rant aquest període de temps,l’alttribunalhauràdedecidirso-bre el fons de la qüestió, és adir,silaDeclaraciódeSobiraniaésonoinconstitucional.Estrac-tariadelaprimeravegadaende-mocràcia que el TC suspèn unacord d’un Parlament autonò-mic. La mera admissió a tràmitdelrecursjavacomportarlasus-pensió temporal de l’acord delParlament.Els advocats de l’Estat con-sideren que la Declaració deSobiraniaatorgaalpoblecatalàel dret a separar-se de la restad’Espanya i, per tant, és un des-afiament obert a la Constitució.Després que li ho demanés, elParlament de Catalunya va in-formar el Tribunal Constitucio-nalqueconsideraigualdevàlidselsacordsdelgener,onesdecla-ra Catalunya com a poble sobi-rà,queelsdelmesdemarç,que,amés,instenaldiàlegambelgo-vern de Madrid. Per tant, elsacords del març pel dret a deci-dir no anul·laven els del gener,que són els impugnats pel Go-vern espanyol.LapresidentadelParlament,Núria de Gispert, ha anunciatque ja ha ordenat als serveis ju-rídicsdelaCambracatalanaquepreparin l’escrit d’al·legacionsperrecórrerladecidiódelTC.DeGispert ha qualificat d’insòlitaaquestadecisió,ihaapuntatque“no té sentit jurídic” portar unadeclaració política alTC.Desafiament obert ala ConstitucióSegons els argumentsdels advocats de l’EstatLa Cambra catalanarecorrerà el textDe Gispert qualificad’insòlita la decisióSEGUEIX APOSTANTPER LAVIA DEL DIÀLEGEl president de la Genera-litat, Artur Mas, ha garantitque el Govern manté el camídel dret a decidir mentre hovulguilamajoriadelpobleca-talà, però també ha assegu-rat que seguirà tenint el dià-leg amb l’Estat com un delsprincipis rectors malgrat lasuspensiódeladeclaraciódesobirania després que el TChagiadmèsatràmitelrecurspresentat per l’Estat. “El ca-mí segueix, no hi ha d’havercap dubte. No és un camí degentil·luminadaalParlament,sinó que és un camí deciditpel poble a les urnes”, ha ar-gumentat Mas.LaGeneralitatmantéelcamídeldretadecidirLa presidenta del Parlament va comparèixer en saber-se la decisió del TCRAFA GARRIDO (ACN)
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013Un anymes, les Cases i CentresRegionals de la nostra Federa-ció seran presents en els mésemblemàtics actes de la nostraFesta Major en honor al nostrepatró, Sant Anastasi.Abans de passar a comentarlaparticipaciódelesnostresen-titats, vull aprofitar la pressentper felicitar les nostres entitatspels gran èxits assolits en elsdarrersdiesperlesCasesd’Ara-gó amb les festes de Sant Jordi(SanJorge)i,deformaespecial,en el Festival folklòric amb laparticipaciódelgrupsRaicesdeZA-HU-TE i l’Esbart Lleidatà deDansaires.Al Centre Gallec, per la sevapart, va portar directament desde Galícia a Lleida la Festa delMarisc(UnMardeSabores)ce-lebradaelsdies3,4i5al’espla-nadadelCampd’Esports;alCen-tre Extremeny, pels actes de lacelebració el dia 1 de maig de laCreu de Maig, amb processó,missa, actuació folklòrica, dinarpopular i ball.I a la Casa d’Andalusia, pelsmolts milers de persones quehanaglutinatalvoltantdelase-va desena Fira d’Abril de LleidaEmveig amb l’obligació de con-testar l’article que el Sr. XavierCaufapé,capdeConvergènciaaLleida, ha publicat al seu diariamb el títol “CiU, el canvi ne-cessari a la Paeria”. El Sr. Cau-fapéargumentalanecessitatdecanvi, d’alternança, a l’Ajunta-ment de Lleida, fonamental-ment, per manca de projecte.Des de la democràcia, l’Ajunta-ment de Lleida ha tingut alter-nança:hihanhagutdosalcaldessocialistes,l’alcaldeAntoniSiu-rana i jo mateix, i també ha tin-gut un alcalde de Convergèn-cia, Manel Oronich, malaurada-ment, amb poc èxit a la ciutat iquevadurarmenysdedosanys,sense que el seu partit ni elsciutadans puguin destacar capprojecterellevant,realitzatenelperíodedeCiUal’AjuntamentdeLleida.Sr. Caufapé, el que més empreocupa, però, del seu article idel seu pensament, i és el quem’hafetcontestar-lo,ésquepera vostè i per a Convergència iUnióelqueil·lustrencomaman-ca de projecte i el més criticableés la conferència que vaig pro-nunciar al Col·legi de Periodis-tes de Catalunya i que aquím’hagicentratenl’educaciócomaprioritatpermillorarl’actualsi-tuacióeconòmicaisocialdelpa-ís. Em fa por pensar que hi pu-gui haver un alcalde de Lleidaquenoprioritzil’educaciócomavalordefuturdelsnostresciuta-dans.Enelmeudiscurs,vaigre-petirquel’educacióésl’únicac-tiu que no es deprecia, l’actiuque mai és tòxic i mai cal resca-tar.Nomésambl’educació,ambla formació en tots els àmbitsdes dels períodes lectius esco-lars fins a la formació professi-onal i la universitat, garantiremel futur dels nostres nois i noiesi el de la nostra ciutat. Em preo-cupa el seu pensament i el delseu partit si la seva desqualifi-cació d’un projecte es basa enquè aquest es fonamenta enl’educació. Sr. Caufapé, els ciu-tadans i les ciutadanes de Llei-da triaran alcalde/ssa quan to-qui, d’aquí a dos anys, i alesho-res veuran qui té projectes deciutatqueil·lusioninisegurquevaloraran la importància del’educació pel nostre futur.des del dia 1 al 5 de maig que, ames, aquest any han fet coinci-dir amb la primera Fira del Ca-vall a Lleida. No hi varen faltarextraordinàries actuacions mu-sicals i folklòriques, espectaclede doma de cavalls, dinars degermanor i missa rociera multi-tudinària.Molts milers de persones deLleida i comarques han gauditd’aquests actes organitzats perles nostres entitats.Araéstempsdelanostrafes-ta major patronal de Lleida, i ésper això que ja el divendres a laPlaçadeSantJoanactuarandesde les vuit de la tarda els grupsfolklòrics de la Casa d’Anda-lusiaiAragó,queoferiranelmi-llor dels seus espectacles a tra-vés del seus grups de folklore idansa popular i tradicional ambuna durada de dues hores .Cal destacar que el día ante-rior (avui) un dels grups que esva crear a la Casa d’Andalusia ideprojecciónacional,LosNimai,presentaranelcedèRumbakon-fusióniseranundelsgrupsdelaprimera de les revetlles delsCamps Elisis.El dissabte totes les Cases iCentres Regionals de la nostraFederacióparticiparanenl’ofre-na floral al patrò de la ciutat,SantAnastasi,donantcolorabi-llats amb els seus vestits típicsdecadascunadelescomunitatsautònomes que representen,Per la tarda, hi seran pres-sentsalaBatalladeFlors,ialessis hi haurà tres hores de balls idansesdelesCasesiCentresdeCastellaiLleó,GalíciaiExtrema-dura.Aquestany,comainvitats,estaran pressents els grups deballsiSanjuanerosdelaCasadeCastellaiLleóaVilanovailaGel-trú , així com el grup de gaites idansa de la Fundació GalíciaUniversal de Barcelona .Al vespre arribarà la gran re-vetlla del Camps Elisis amb laparticipacióesperadadelesCa-sesiCentresRegionals,queambel seus típics productes gastro-nòmics i vins autòctons i de di-ferentsdenominacions,donaranambient a la tradicional revetllaen la qual hi participaran dife-rents grups musicals i orques-tres fins a la matinada. Aquestarevetlla, organitzada per la Co-missiódeFestesdel’AjuntamentdeLleida,ésmoltesperadapelsciutadansdeLleidaicomarquesdelvoltant i es pot accedir al re-cintedelsCampsElisisdeformagratuïta des de primera hora dela tarda .Així, doncs, unavegada mes,les nostres entitats estan súperimplicades amb la nostra FestaMajor,amblasevaaportaciódegrupsiactuacions,gastronomia,ofrenes i carroses de festa.Des d’aquí el nostre agraï-ment a tots els que fan possibleaquesta aportació anual i cons-tant a les festes de la ciutat i atots els actes ciutadans.LesCasesRegionalsilaFestaMajordeLleidaRespostaaXavierCaufapéDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialEl Tribunal Constitucional (TC) ha suspès la declaració sobiranista del Parlament.Des del punt de vista sorpresiu, la notícia l’hauríem de considerar menor perquè aningú se li escapava que el Govern espanyol -a través de l’Advocacia de l’Estat- hofrenaria. Ara s’obren 5 mesos perquè el TC prengui una decisió ferma sobre si ladeclaració és o no constitucional. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert,titllà d’insòlita la decisió de dur al TC una declaració política, però, no ens enga-nyem, la Declaració de Sobirania és més que política, és l’avantsala d’un trenca-ment oficial amb l’Estat, i si algú legalment ho pot paralitzar, aquest és el TC.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).LaDeclaraciódeSobiraniaielTCAlcalde de LleidaÀngel Ros i DomingoCosme Garcia i MirPresident de laFederació de Cases iCentres Regionals de Lleida
 5. 5. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201305LLEIDAPUBLICITATREDACCIÓ. LLEIDAAgents de la Policia de la Gene-ralitat-Mossosd’Esquadravandetenir el dia 6 de maig a Llei-da, Félix Jesús H.A., de 38 anys,de nacionalitat espanyola i veíde Lleida, com a presumpte au-tor d’un delicte de robatori ambviolència i intimidació.Els fets es remunten al mig-dia del dimarts 30 d’abril, quanesvaproduirunrobatoriviolental’interiord’unafarmàciaubica-da al Passeig de Ronda de Llei-da.Segonsladenúncia,unhomeque amagava la seva identitatambuntapaboquesiunacaput-xa,va accedir a l’establiment enun moment en que no hi haviacapclient.Esvaadreçaralesdu-es dependentes que hi havia enaquell moment a l’establiment,les va amenaçar amb un gani-vetperagafarlarecaptaciódelacaixa enregistradora i va fugircorrents.En tenir coneixement del ro-batori es va muntar un disposi-tiu de recerca per tota la zona.Totieldesplegamentl’homenoes va localitzar.Elcasvapassarllavorsalsin-vestigadors, els quals van cen-trarlesindagacionsendescobrirla identitat de l’atracador.Després de l’estudi de diver-sosindicisesvadeterminarquel’atracamenthauriaestatperpe-trat per Félix Jesús H.A. Aquestvaserdetingutdurantelmatídelpassat dilluns a Lleida.INGRÉS A PRESÓEl detingut, que té antece-dents, va passar ahir a disposi-ció judicial davant del jutjatd’instruccióenfuncionsdeguàr-diadeLleida,elqualvadecretarel seu ingrés a la presó.S’amagava darrereun tapaboques i unacaputxaL’agressor va accedir al’establiment quan no hihavia cap clientVa fugir amb larecaptació de lacaixa registradoraEs va muntar undispositiu, però llavorsno se’l va localitzàDetingutperatracarunafarmàciadelPasseigdeRondaIntimidà les dependentes de l’establiment amb un ganivetJornadaperfomentarlahigienedemansAmb motiu del Dia de la Higiene de Mans, l’Hospital SantaMaria organitzà una jornada per recordar a professionals dela salut, pacients i familiars, que la higiene de mans és la for-ma més simple i efectiva per reduir el risc d’infecció.DEPARTAMENT DE SALUTCampanyadel’AssociaciócontraelCàncerL’AssociacióEspanyolaContraelCàncer(AECC)Lleidavace-lebrar ahir la postulació que organitza anualment a beneficide l’entitat pel manteniment de les prestacions que ofereixals usuaris de forma gratuïta. A la foto, amb Inma Manso.SUBDELEGACIÓ DEL GOVERNPremienuninfermerperuntreballsobrel’obesitatREDACCIÓ. LLEIDAMiquelFlores,infermerdelCAPBalàfia-Pardinyes va rebre unpremi per una comunicació so-bre l’obesitat infantil a la MillorComunicació del Consell delCol·legid’InfermeresiInfermers.EspaispelsdiscapacitatsdurantlaFestaMajorREDACCIÓ. LLEIDAL’Ajuntament de Lleida habilitaespais per a persones amb dis-capacitatambmotiudelaFestaMajor per fomentar la seva par-ticipació en les activitats de laciutat.L’AuditoriacullelDiadelaFibromiàlgiaPonències i músicaREDACCIÓ. LLEIDAL’AuditoriEnricGranadosvaserl’escenaridelsactescommemo-ratius del Dia Mundial de la Fi-bromiàlgia i la Fatiga Crònica,ambdiversesponènciessobrelamalaltia i un concert a càrrec dela Big Band de l’AuditoriDurant el matí hi va haverponènciesrelacionadesambles“Noves evidències d’abordatgede la Síndrome de SensibilitatQuímica Múltiple i la Fibromiàl-gia”, i “Fibromiàlgia en la infàn-ciaiadolescència”.L’últimacon-ferència va girar entorn de l’úsdelamúsicacomaeinaterapèu-ticaihaanatacàrrecdeladiplo-mada en infermeria i musicote-rapeuta, Montse Poch. Hi vahavertambéunalecturadelma-nifestperpartdelasecretàriadeFibroLleida, Rosa Vicente Gar-cia, on es van reconèixer elsavenços assolits els darrersanys, com per exemple la con-cessió de la incapacitat perma-nent absoluta per fibromiàlgia.REDACCIÓ. LLEIDALa Federació d’Hostaleria deLleida i l’Ajuntament de Lleidas’uneixen aquests dies per ofe-rirdiversespropostesgastronò-miquesambmotiudelesFestesde Maig: el tradicional vermut iel menú de Festa Major. Mésd’una trentena de bars i restau-rantsdelaciutatoferiranalaciu-tadaniavermuts i una tapes per3 euros durant els dies 9, 10, 11i12 de maig. Igualment, gairebé20 establiments de restauracióde la ciutat elaboraran el menúde Festa Major, a un preu de 18euros i menús infantils per 8euros. Tota la informació sobreelVermutielMenúdeFestaMa-jor a www.movimenth.comVermutimenúespecialperlesFestesdeMaigOferts per la Federació d’Hostaleria i l’Ajuntament
 6. 6. 06COMARQUES BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATREDACCIÓ. CERVERALa Fira de Sant Isidre de Cerve-ra, que se celebrarà els dies 15,18 i 19 de maig, comptarà en-guanyambuntotalde64expo-sitors, una xifra un 60% superi-or a la quarantena amb què vacomptarl’anypassat.Elpressu-post es manté invariable en40.000 euros.En la presentació del certa-men, el paer en cap, Ramon Ro-SantIsidredeCerveratindrà64expositors,un60%mésquefaunanyLa Fira del Pa inclou tallers a les escoles i un de professionalpaperalesescoles,untallerpro-fessional, el tast de pa del Sol-sonès amb oli Gomà de Cerverai la presentació de la nova cocade l’Aquelarre.A més, la Fira de Sant Isidreenguany realitzarà un recomp-tedelsvisitants,mitjançantunaempresa especialitzada, quepresentarà un estudi objectiuque permetrà valorar l’impacteeconòmic del certamen.yes,vadestacat“laconsolidacióde la Fira del Pa, que celebra lasegonaedició,idel’EspaiPoblesonesconviden4municipisdelacomarca i un nucli agregat deCervera”.La 2a Fira del Pa, organitza-da amb la col·laboració del Gre-mi de Forners de les Terres deLleida,dónacontinuïtatal’expo-siciódepansdelmónipresentadiversesnovetatscomtallersdeComissenaPonts16.500paquetsdetabac‘negre’REDACCIÓ. PONTSLa Guàrdia Civil va comissar di-llunsaPonts16.500paquetsdetabac de contraban procedentd’Andorravaloratsen62.700eu-ros. Estava amagat en bossesnegres en una furgoneta.ObresalaRondaPonentdeMollerussaREDACCIÓ. MOLLERUSSAL’Ajuntament de Mollerussa vacomençar ahir les obres per eli-minar el gir a l’esquerra a la in-tersecció entre Ronda Ponent ielcamídeFondarella.L’objectiués millorar la seguretat.MARTA LLUVICH (ACN). SORTEl Parc Natural de l’Alt Pirineuha rebut les darreres setmanesdiferents denuncies relaciona-des amb la pràctica de descensde bicicletes de forma incontro-lada per vials de la xarxa de ca-mins del Parc.Agustí López, president delParc Natural, ha dit que aques-tapràcticanotéresaveureambles bicicletes de muntanya i haafegit que es tracta de descen-sos ‘’salvatges’’ per camins his-tòrics. López ha explicat queaquestesbicicletesposenenpe-rill la seguretat de les personesquecaminenperaquestscaminsierosionenimalmetenelterreny.ElsAgentsRuralsintensificaranlavigilànciaenaquestspuntsisical multaran els ciclistes.Descensdebicissensecontrolal’AltPirineuS’augmentaràlavigilànciaisicalesposaranmultesNovaborsadetreballideprojectesalaGranadellaTambé ofereix microcrèdits i elviver d’empresesREDACCIÓ. LA GRANADELLAL’AjuntamentdelaGranadellahacreat una borsa de treball per apersones i empreses. Aquestaborsavadirigidaaunadoblepú-blic objectiu, per una banda apersones de les Garrigues Altesque busquen feina, i per altrabanda a empreses de la zona.Elserveiésgestionatpelser-veidePromocióEconòmicamu-nicipalilasevafinalitatésposarencontacteofertaidemandadetreball i la demanda i oferta deprojectes empresarials. El De-partament de Promoció Econò-micamunicipaltambéofereixunserveidemicrocrèditsalsempre-nedors i empresaris de la zona ielsserveisdelviverd’empreses.PicapedrersdelaFloresta,alesBorgesACN. LES BORGES BLANQUESL’empresa de picapedres de laFloresta, propietat de la famíliaMartin, inicia aquesta primave-raunanovaetapadesprésdepo-sar en marxa la sectorialitzaciódelseuoficiambl’oberturad’unanova planta industrial de tall delapedraamàquinaalpolígonin-dustrialdelesBorgesBlanques.Aquests picapedrers, que hanpassat l’ofici entre generacionsdesdefa80anys,mantindraneltallerartesanalalpobled’origen.
 7. 7. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201307PUBLICITAT
 8. 8. 08ENSENYAMENT BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013Lapoblacióescolarcatalanacreixeràenl’educacióprimàriaisecundàriaA l’ESO es preveu un creixement continuat durant cada curs fins arribar a la campanya 2023-2024REDACCIÓ. LLEIDALapoblacióescolaraCatalunyacreixerà el proper curs, concre-tament en l’educació primària ienlasecundària,enquèencen-trespúblicsescrearan317nousgrupsaprimàriai32al’ESO. El74% d’aquest creixement de lapoblacióescolars’haprogramaten centres públics.No obstant, a “P3 el nombred’alumnesseràlleugeramentin-ferior” a causa de la disminuciódemogràfica i “s’ha previst unadisminució de 61 grups a la pú-blica i d’entre 10 i 12 a la con-certada”, va anunciar la conse-llera d’Ensenyament, Irene Ri-gau.CREIXEMENT CONTINUAT CADACURS FINS AL 2023-2024El creixement de la poblacióescolar en la secundària es tra-duirà en una nova oferta de 32nou grups en centres públics. Amés,enl’ESOespreveuuncrei-xementcontinuatcadacursfinsel 2023-2024, que “compor-taràlacreaciódenousgrupsperdonar la resposta adequada”,segons Rigau.PelquefaaP3,segonsRigau,el nombre d’alumnes serà infe-rior “perquè el cens demogràficha assenyalat una davallada demés de 800 alumnes d’aquestaedat”,quecomportaràlareduc-ció de 61 grups en l’ensenya-ment públic i de 10 a 12 en elscentres concertats.ALUMNES AMB NECESSITATSEDUCATIVES ESPECIALSEn aquest sentit, la titulard’Ensenyament va explicar que“cadavegadaques’analitzaiesretocalaprogramaciódegrups,no només tenim en compte laEl nombre d’alumnes d’ESO creixerà durant la propera dècadaPUBLICITATDisminució delsalumnes a P-3El curs passat van ser89.024 a Catalunya i elque ve seran uns 84.015Alumnes ambnecesitats especialsLa programació de grupsha de tenir en comptetotes les particularitatsd’idoneïtatdel’escolaritzacióenl’etapa que pertoca, sinó tambéladistribuciód’alumnesambne-cessitats educatives especialsque també és un criteri presenti que ha estat molt present perpoder millorar la situació en de-terminades poblacions”.Respecte a l’evolució delnombred’alumnatdeP3,elcurspassat va ser de 89.024 alum-nes, el curs actual és de 84.894i el curs vinent hi ha una previ-sió de 84.015, per tant, és de-mostrar una tendència a la dis-minució del nombre d’alumnesde preescolar.ELS POLÈMICS MÒDULSEn resposta a la situació deprovisionalitat d’alguns centresqueconviuenenmòduls,lacon-sellera va advertir que el finan-çamentpodriaevitaraquestasi-tuació: “Si volem substituir elsprop de 1.000 mòduls per edifi-cis convenients, la pregunta éssitenimelfinançament.Perquèno podem tenir aquest finança-ment? I perquè se’ns està esca-nyant des d’aquest punt de vis-ta com a país? Demanem entretots aquest finançament.”RIGAU PLANTEJA LA PLANIFICACIÓTENINTEN COMPTE LA DEMOGRAFIALaconsellerad’EnsenyamentdelaGeneralitat,IreneRigau,vadeclarardiesenrerequelademografia és una de lesclaus per entendre la planifi-cació escolar del proper cursescolar 2013-2014.Enaquestsentit,Rigauvaafirmar que la davallada de-mogràfica ha obligat a agru-parleslíniesescolarsencen-tres consolidats i a aprofitarel parc d’edificis que actual-ment es troben disponibles.Tanmateix,laconselleravadestacar la importància queuna bona planificació pot te-nir en la gestió futura, ja que“si no planifiquem tenint encomptelademografia,d’aquía2o3anysfaltaranaulesdesecundària”.LaconselleraRi-gau va recordar que “hemestudiat població per pobla-ció”, i “hemvolgut afavorir elrepartiment equitatiu de laimmigracióentretotselscen-tres escolars”.Rigau ultima la planificació per al proper curs (2013-2014)“Hemd’evitarquefaltinaulesd’ESO”
 9. 9. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201309ENSENYAMENTPUBLICITATREDACCIÓ. LLEIDAElGovernjaestàtreballantenlafutura llei de formació professi-onal i el 3r Pla de formació pro-fessional (FP) per dona un “im-puls” a l’ocupació que generenelsestudistècnicsielsoficis.Ai-xí,elconsellerd’EmpresaiOcu-pació, Felip Puig, considera elnou pla de FP 2013-2016 comun pas per avançar “d’una ve-gadapertotes”capaunnoumo-deldeformacióprofessionalquegeneriocupaciópelsestudiantsi competitivitat per les empre-ses. La consellera d’Ensenya-ment, Irene Rigau, va avançarquelanovalleideFPcercaaug-mentar el percentatge d’estudi-ants que trien aquest itinerari ila seva inserció en el món labo-ral. SegonPuigiRigau,l’impac-te pressupostari del pla estaràassumit pels departamentsd’Ensenyament, que comptaamb 420 milions d’euros dedi-catsalaformacióinicial,id’Em-presa i Ocupació, que preveudestinar al voltant dels 300 mi-lions a programes de FP.PerunaFP quegenerifeinaalsestudiantsicompetitivitatlaboralFutura llei i nou pla d’FP del Govern per impulsar l’ocupacióL’objectiu és que els estudiants de l’FP estiguin cada cop més preparats per facilitar la seva integració laboralREDACCIÓ. LLEIDALa matriculació tindrà lloc entreel10iel14dejunyperalsalum-nes d’infantil, primària i primerd’ESOientreel25iel28dejunyper als de segon, tercer i quartd’ESO. Per segon any consecu-tiu,lamatriculaciódelsalumnesd’ESOquerealitzinelsexàmensde setembre serà del 6 al 10 deSegons una enquesta delCentred’Estudisd’Opinió–Òm-nibus de la 2a onada de2012–,elsaspectesquelesfamí-lies consideren més importantsen relació amb els centres edu-catiussón,enprimerlloc,elpro-jecteeducatiu,seguitdelprofes-sorat, la direcció, les instal·laci-onsielsserveiscomplementaris.AspectesvaloratsalesfamíliesapreinscripcióProjecte, professorat, direcció i instal·lacionsConveniperpromourel’escolaruralaLleidaREDACCIÓ. LLEIDALaconselleraRigauvasignarunconveni per promoure l’escolaruralambl’AjuntamentdeVerdúi la Universitat de Lleida (UdL),a través de la Coordinació delsEstudis i la Innovació de l’Esco-la Rural. La CEIER (Coordinaciódels Estudis i la Innovació del’EscolaRural)had’impulsaridi-fondre la coordinació dels estu-dis, la interpretació i la innova-ció de l’escola rural. També voldifondre’n els recursos, orga-nitzaractivitatsformativesadre-çadesalasevescomunitatsedu-cativesiperalasevapròpiapro-jecció. Ensenyament, a travésd’aquest acord, facilitarà lacol·laboració i suport dels Ser-veis Educatius, especialmentde l’Urgell i de la resta de la de-marcació lleidatana.
 10. 10. 10FESTA MAJOR DETÀRREGABONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATREDACCIÓ.TÀRREGATàrrega ampliarà la programa-ció de la Festa Major de Maigfinsaunasetantenad’actesdu-rant cinc dies, del 10 al 14, su-mant una jornada més en rela-cióal’anypassat.Aixòéspossi-ble malgrat mantenir la mitjanade pressupost per dia de l’edi-ció anterior (quan ja llavors esretallà un 30%) i sumant a l’es-forç de la Regidoria de Culturales aportacions del teixit as-sociatiu local en diferents ves-sants:folklore,esports,patrimo-ni històric, aplecs i trobades.Laculturapopulariladifusiódels símbols identificadors delaciutatcentraranaltrecopunacelebració amb què s’honra lesSantesEspinesilaMaredeDéude l’Alba. El pregó d’enguanyaniràacàrrecdel’historiadorJo-sep Maria Solé i Sabaté (diven-dres, 20h, Casa Consistorial).La cultura popular guanyamés força any rere any. S’espe-raunatrentenadecollesala26aTrobada de Gegants i Capgros-sos.Tàrregaprogramafinsa70actesperlaFestaMajortotilacontencióLa celebració enguanys’allarga un dia, malgrat l’austeritatEls elements de cultura popular locals seran els grans protagonistes de les festesAJUNTAMENT DE TÀRREGARECUPERADA PER L’ASSOCIACIÓ GUIXANETTàrrega recuperarà durant laFesta Major de Maig la Pro-cessó de les Santes Espines,tradicióreligiosaiculturalquees remunta a l’any 1551. Lainiciativa és fruit de l’Associ-ació Guixanet i la ParròquiadeTàrrega,unapropostaquel’Ajuntamenthaincorporatalcalendari d’actes. Segons elsseusimpulsors,“ésunexerci-ci de reconstrucció històrica,escenificant la processó quedonàorigenalafestespatro-nals de la ciutat des del segleXVI”. La processó tindrà llocel dilluns 13 de maig, a 3/4de7 de la tarda.LaProcessódelesSantesEspinesestornaacelebrarREDACCIÓ.TÀRREGALaFiracóc2013,l’aparadorgas-tronòmic de la Festa Major deMaig de Tàrrega, aplegarà 23expositorsqueposaranal’abastdelpúblicunampliventalldeva-rietats de coca de recapte i d’al-tres productes de fleca. La xifraéslleugeramentsuperioraladel’any passat. La cita serà dis-sabte i diumenge a l’Espai Mer-CAT i a la plaça de les Nacionssense Estat.Elsvisitantstindranl’oportu-nitat d’adquirir-hi els cócs mésclàssics (escalivada, carabassó,samfaina,arengada,...)juntambnoves receptes innovadores.També s’hi podran trobar altresproductes de fleca.Firacóc2013comptaràamb23fornsexpositorsLes coques de recapte són el producte estrella de la mostra gastronòmicaAJUNTAMENT DE TÀRREGA
 11. 11. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201311FESTA MAJOR DETÀRREGAPUBLICITATPROGRAMA D’ACTESDivendres, 10 de maig•10.00, Plaça Major • LA RÀDIOAL CARRER• 12.00 • REPIC DE CAMPANES•18.00,Campanardel’Església•VISITES AL CAMPANAR•20.00,CasaConsistorial•PRE-GÓ DE FESTA MAJOR• 21.00, Teatre Ateneu • CON-CERT AMB L’ORQUESTRA DECAMBRA DE l’EMMT• 22.00, Plaça Major • CORRE-FOC AMB ELS DIABLES DE LABAT•23.00,PlaçadelesNacionssen-se Estat • CONCERT AMB ELSCATARRES, LA TROBA KUNG-FÚ, HOTEL COCHAMBRE I DI-GA’LS-HI INQUIETSDissabte, 11 de maig•10.30,Pl.Major,NacionssenseEstat, Àlbers, Pati, Can Colapi •DESCOBREIX TÀRREGA FENTESPORT• 11.00, Local Societat Ateneu •20è CAMPIONAT DE BOTIFAR-RA CIUTATDETÀRREGA• 11.00, c/ del Pou de gel • VISI-TES GUIADES A L’INTERIORDEL POU DE GEL• 13.00, Campanar de l’Església• VISITES AL CAMPANAR•16.00,CampdelsEscolapis•4tTORNEIGDEBITLLESCATALA-NES CIUTATDETÀRREGA• 16.00, Pavelló Municipal •HANDBOL• 18.00, Espai MerCAT • OBER-TURA DEL FIRACÓC 2013• 18.00, Plaça Major • XOCOLA-TADAIDISCOPINKYAMBCAM-PI QUI PUGUI• 18.00, Casal Popular El Rostoll• CORRE-TOSSINO• 18.00, Campanar de l’EsglésiaParroquial•VISITESALCAMPA-NAR•18.15,CinemesMajèstic•CINE-MA FAMILIAR: ‘AMICS PERSEMPRE’• 19.00, Claustre del Carme • IN-AUGURACIÓDELA6aMOSTRADE BONSAIS• 19.30, c/ del Migdia cantonadaamb c/ de Sant Agustí • VISITAGUIADA A L’ADOBERIA MOLÍDEL CODINA•21.15,TeatreAteneu•CANTCO-RAL: AGRUPACIÓ CORALOBERTA DE PONENT• 20.30, Plaça de Sant Antoni •SOPAR POPULAR• 22.30, Plaça de Sant Antoni •ESPECTACLE I CERCAVILA DEFOLKLORE•23.30,PlaçadelesNacionssen-seEstat•NITJOVEELECTRÒNI-CA TÀRREGA 2013. SESSIÓFLAIX FM• 24.00, Plaça Major • BALLSTRADICIONALS AMB LA COI-XINERA I FESTA AMB LA TER-RASSETA DE PREIXENSDiumenge, 12 de maig• 9.30, Plaça de les Nacions sen-seEstat•14èOBERTD’ESCACSDE PROMOCIÓ SUB-16 I 13èOBERT D’ESCACS DE PARTI-DES RÀPIDES CIUTAT DE TÀR-REGA• Matí, Piscines Municipals • EX-HIBICIÓ DE MODELISME NA-VAL• Matí, Cruïlla Pl. del Carme ambc/ del Carme • ESTAND DIVUL-GATIUDELDIAMUNDIALDELAFIBROMIALGIA I EL DOLORCRÒNIC•10.00,JardinsdelTeatreAteneu•TALLERS DE BONSAIS• 10.00, Espai MerCATi plaça deles Nacions sense Estat • FIRA-CÓC2013I26èAPLECDELCÓC•11.30,PlaçadelesNacionssen-seEstat•26aTROBADADEGE-GANTS I CAPGROSSOS, EXHI-BICIÓDEL’HOMEDELABARRAACOMPANYATS PELS GRA-LLERS DE LA BARRA• 11.00, c/ del Pou de gel • VISI-TES GUIADES A L’INTERIORDEL POU DE GEL• 12.00, Plaça del Carme • 30èAPLEC DE SARDANES•12.00,EsglésiaParroquialSan-taMariadel’Alba•OFRENAFLO-RAL• 13.00, Campanar de l’EsglésiaParroquial • VISITES AL CAMPA-NAR• 16.00, Parc de Sant Eloi • VISI-TESGUIADESAL’INTERIORD’UNTORREÓ CARLÍ I DEL CAMPA-NAR DE SANTELOI• 17.00, Camp d’Esports Joan Cap-devila • FUTBOL 1a CATALANA• 18.00, Plaça de les Nacions sen-se Estat • CAFÈ CONCERT AMBL’ORQUESTRA SATURNO• 18.00, Camp dels Escolapis •DESFILADA CANINA, DEMOS-TRACIÓ DE PARAGILITY I TA-LLERS• 18.15, Cinemes Majèstic • CINE-MAFAMILIAR:‘AMICSPERSEM-PRE’• 19.30, Plaça Major o plaça delsÀlbers • CIRC: LOS 2 PLAY• 20.00, Plaça de les Nacions sen-seEstat•BALLLLARGAMBL’OR-QUESTRA SATURNODilluns, 13 de maig•10.00,Campd’EsportsJoanCap-devila • MATINAL DE FUTBOL• Matí, Centre ciutat • MERCATTRADICIONAL AMB PIXIE DIXIE• Matí, Claustre del Carme • MER-CADETDEL BONSAI• 11.00, Parc de Sant Eloi • VI-SITES GUIADES A L’INTERIORD’UNTORREÓCARLÍIDELCAM-PANAR DE SANTELOI• 18.15, Cinemes Majèstic • CINE-MAFAMILIAR:‘AMICSPERSEM-PRE’•18.45,PlaçaMajor•PROCESSÓDE LES SANTES ESPINES• 19.30, Església Parroquial • OFI-CI DE LES SANTES ESPINES• 21.00, Plaça Major • EIXIDA DEFESTA MAJOR• 21.00, Plaça de les Nacions Sen-se Estat • SOPAR POPULAR• 23.00, Plaça de les Nacions Sen-seEstat•CONCERTAMBLEXU’SI SE ATORMENTA UNAVECINADimarts, 14 de maig• 10.00, Plaça de les Nacions sen-se Estat • MATINAL DE JOCS IN-FANTILS• 10.00, Nou pavelló del Club Na-tació • BÀSQUET3 X 3• 10.00, Claustre del Carme • TA-LLERS DE BONSAIS• 11.00, Museu Trepat • VISITESGUIADES•12.00,EsglésiaParroquial•MIS-SA SOLEMNE• 13.00, Plaça de les Nacions sen-se Estat • VERMUT POPULAR ICONCERT•18.00,Pl.delesNacionssenseEs-tat • CONCERTD’HAVANERES• 18.00, c/ del Migdia cantonadaamb c/ de Sant Agustí • VISITAGUIADAAL’ADOBERIAMOLÍDELCODINA• 18.15, Cinemes Majèstic • CINE-MAFAMILIAR:‘AMICSPERSEM-PRE’•19.00,Pl.Major•CERCAVILADEGEGANTS I CAPGROSSOS• 20.00, Plaça de les Nacions sen-seEstat•BALLLLARGAMBL’OR-QUESTRA BANDA SONORA• 20.30, Teatre Ateneu • TEATRE:‘EL NOM’
 12. 12. 12ACTUALITAT/ ESPORTS BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013AGÈNCIES. BARCELONALa comissió d’experts designa-dapelgovernperelaborarunin-forme sobre la reforma de l’Ad-ministració pública recomana alaGeneralitatdeCatalunyaenelseu informe final reduir el nom-bre de funcionaris i cobrir elsseus llocs amb treballadors in-definits,quenotenenlafeinaas-seguradapertotalavida,segonsva publicar ahir el rotatiu El Pa-ís.En aquest sentit, el consellerdelBancd’EspanyaGuillemLó-pez Casasnovas, que encapçalaaquest grup d’experts, assegu-ra que no es tracta d’acomiadarels funcionaris, sinó de fer-losuna nova contractació.Segonsva explicar ell matei-xen declaracions a “El matí deCatalunyaRàdio”,noméselsquidetenen autoritat haurien demantenir l’estatus de funciona-ris.Seria,perexemple,elcasdelspolicies, o dels inspectors delsdiversosramsoelsqueatorguenllicències.LA FUNCIÓ PÚBLICA, NOMÉSPER ALS QUE PORTEN POTESTAT“Lafunciópúblicas’hadere-servar per a aquelles funcionsque porten potestat, que por-ten“autoritas”i,pertant,neces-sitenaquestaprotecció,tantperpart de la interferència políticacomperpartdelaciutadana.Laresta? No hi ha res que justifi-qui que hagin de ser funció pú-blica, i si algú creu que ho justi-fica ho ha d’explicar”,va dir Ca-sasnovas en declaracions al’emissora pública catalana.PRIORITAT A MÈRITS I APARCARCRITERIS COM L’ANTIGUITATElscriterisdeselecciódeper-sonalpodriendonarprioritatalsmèritsiaparcarcriteriscoml’an-tiguitat per ascendir, així comagilitzar la mobilitat geogràficai funcional.Estudien“reconvertir”funcionarisenlaboralsLa comissió d’experts de la Generalita proposa la mesuraAGÈNCIES. BARCELONAEl president de la Junta d’Extre-madura,elpopularJoséAntonioMonago, va relacionar les reta-llades de la Generalitat amb laideologia independentista. EnunesmorzaraBarcelona,quevacomptarambpocapresènciadela cúpula del PPC, Monago vaaprofitarperatribuir-seelmèritqueExtremadurasiguilacomu-nitat, segons diu, més saneja-da. Però Monago no només hadit això, sinó que sembla que téclar per què les de finances dela Generalitat no poden presu-mir del mateix: “L’independen-tisme és l’autèntic responsablede les retallades en cooperacióa Catalunya”.Monagoresponsabilitzal’independentismeperlesretalladescatalanesEscassa presència del PPa l’esmorzar a BarcelonaMonago, ahir a l’esmorzar a BCNRAFA GARRIDO (ACN)LaCUPparlaenLAPAOalParlamentiMas“l’entèn”A Aragó el que fins ara era català, canvia de nomAGÈNCIES. BARCELONALa polèmica generada pel Go-vernaragonèsilasevanovade-nominaciódelcatalàdelaFran-ja, la “llengua aragonesa pròpiade l’àrea oriental”, que amb elnomdeLAPAOestàprevistqueavui s’aprovi a les Corts arago-neses,vapermetreveure,aban-da d’una unanimitat gens habi-tual a la Cambra catalana, quel’humor també té cabuda en lapolítica. Va ser quan el porta-veudelaCUP,DavidFernàndez,va dirque faria la seva interven-ció en LAPAO. En la seva rèpli-ca, el president Mas, per si decas,vavoleresvairdubtes:“Grà-cies,senyorFernàndez,heacon-seguit entendre-l’hi tot”.28nadonsdelMarrocvenutsaEspanyaAGÈNCIES. MELILLALaGuàrdiaCivilhadestapatunatrama que va comprar almenys28 nadons al Marroc i els vanvendre a famílies de la penínsu-la. En l’operatiu, que s’ha bate-jat amb el nom Operació Oculta,s’hanimputat31persones,12deles quals ja han mort. S’han in-dentificat fins ara 14 de les víc-times,algunesdelesqualsnisa-bienquehavienestatadoptades.100.000firmespelsinistredelmetroaValènciaL’associació de víctimes de l’accident del metro de Valènciaha reunit més de 100.000 signatures per reobrir les investi-gacions d’un sinistre on hi van perdre la vida 43 persones.ACNAGÈNCIES. MADRIDNingú dubta que el Barça seràcampió de Lliga, però aquest tí-tol l’haurà d’obtenir per mèritspropis diumenge davant el Va-lladolid després que anit el Re-ialMadridsuperéselMàlagadePellegrini (5-2), en un partit onJoseMourinhotambévaserpro-tagonistajaquevaserxiulatperl’aficióquanesvadirelseunomper la megafonia de l’estadi.El Madrid va sortir endollat iundelspochabituals,comésAl-ElMadridgolejaelMàlagaiajornaeltítoldeLligaperalBarçaEs desfan dels de Pellegrini (6-2), quevan patir 2 expulsionsta indirecta dins de l’àrea, CR7esmenava el seu error i feia el 2a1(minut25)ipocdesprésmar-cavaÖzil(minut32).Antunesre-tallavapocdesprés,peròBenze-ma feia el 4 a 2, que deixava elpartit pràcticament sentenciat.Alasegonapartelsblancsfe-ien el 5 a 2 a través de Modric i,ja amb només 9 jugadors alcamp -De Michelis va acabarabansd’horaenrebrelasegonagroga-iDiMariavaferlapunti-lla als instants finals.biol, feia l’1 a 0 (minut 2), peròel Màlaga no es va voler arron-sar i gràcies a Sant Cruz retor-naven la igualtat al marcador(minut 14).Vaserflord’estiu,perquèpocdesprés Cristiano Ronaldo for-çavaunpenalil’expulsiódeSer-gio Sánchez, encara que el por-tuguès no va reeixir i Willy Ca-ballero va rebutjar la pilotaencaraquevaquedarmiglesio-nat.Pocdesprés,però,enunafal-AGÈNCIES. MANCHESTERSirAlexFerguson,l’eternentre-nadorimànagerdelManchesterUnited, va anunciar ahir oficial-ment que es retirarà dels llocsqueocupaquans’acabiaquestatemporada.Ferguson,de71anys,enfa26queestàvinculatalManchesterUnited,clubambelqualhaacon-seguit un palmarès inigualable,el millor de la història del futbolanglès.13 LLIGUES I 2 CHAMPIONS,ENTRE D’ALTRES TÍTOLSAmb ell, el Manchester Uni-tedhaguanyatuntotalde13Lli-gues,l’última,lad’aquestatem-porada que és a punt d’acabar-se; 5 Copes angleses, duesLliguesdeCampions,4Copesdela Lliga i 10 Community Shield.Ja feia dies que s’especulavaamblaretirada,perònohaestatfinsavuiqueFergusonhacomu-nicat la seva decisió a través dela pàgina web del ManchesterUnited.Fergusondeixadesprésde27anyselManchesterAnuncia que es retirarà quan s’acabi la temporadaSir Alex Ferguson
 13. 13. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Anna Karenina. 15.45 , 18.00, 20.15, 22.30Un planeta solitario(+7) (HD.) 16.25El lado bueno de las cosas (+12). 16.00, 18.10Argo (+7). 20.20, 22.25.Noche de vino y copas (+7) (HD). 18.30, 20.15, 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Iron Men 3 (+12) (HD). 15.50, 18.05, 20.20, 22.35.Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30, 18.30,20.30, 22.30, •00.30.Efectos secundarios (+12). 16.15, 18.20,Posesion infernal (Evil Dead)(+18) 20.30, 22.30, •00.30La gran boda (+12). 16.15, 18.15, 20.15,22.15, •00.20Combustión (+16) 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, • 00.30Tierra prometida (+7) 16.15, 18.15, 20.20, 22.25, •00.30Oblivion (+7) 16.30, 19.10, 22.00, •00.25Iron Man 3 (+12)16.30, 19.00. 22.00, •00.25Scary Movie 5 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.30Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30, 19.15, 22.00,•00.30La nostra vita 16.20, 18.20, 20.00, 22.00. • 00.20Los Croods (apta) 16.40, 18.30Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esLa caza (+12). 16.05, 18.30, 20.35, 22.40La cocinera del presidente (apta). 16.05Cristiada (For Greater Glory) (+16). 16.05October Baby (+7). 17.25Grandes esperanzas (+7). 19.10Mon petit (apta). 21.15Blue Valentine (+16). 22.40Danse La Danse. Nacho Duato (apta). 17.15On The Road (+12). 16.05, 18.30, 20.35, 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Iron Man 3 (+12) (3D) 17.45, 20.05, 22.30Iron Man 3 (+12) 13.45, 16.10, 21.00, •23.25Iron Man 3 (+12). °11.55,°14.20,16.45, 19.10, 21.35,•00.00Iron Man 3 (+12) °12.45, 15.00, 17.15, 19.40, 22.05,•00.30.Los Croods (apta) (3D) 15.40Los Croods (apta) (català) (HD) 14.30, 16.25Los Croods (apta) 12.00, 16.05, 18.05, 20.00G.I. Joe: La venganza (+12) 21.50, •23.50G.I. Joe: La venganza (+12) (3D) •23.20Oblivion (+12) (HD). 18.15, 20.50Oblivion . °11.30, °14.00, 16.30, 19.00, 21.30, •00.00Oblivion. °12.20, °14.50,17.20, 19.50, 22.20, •00.50Jack el cazagigantes (+7) (3D). 12.20Jack el cazagigantes (+7) °11.40, °13.50, 16.00.Un lugar donde refugiarse (+12). 18.05, 20.10, 22.15,•00.25Tierra prometida (+7). 14.25, 16.25, 18.25, 20.25Parker (+16) 12.10, 22.20, •00.30Dando la nota (+12). °11.35, °13.45, 16.20,18.30Los últimos días (+12) 20.35, 22.35, •00.25Memorias de un zombi adolescente (+12). 12.00, 20.50,22.40, • 00.30.Oz, un mundo de fantasía (+7). 16.15, 18.30Oz, un mundo de fantasía (+7) (3D). 11.50La gran boda (+12). 12.00, 14.20, 16.00, 17.35, 19.15,21.00, 22.40, •00.20Scary Movie 5 (+16). °12.20, 14.05, 15.45, 17.25, 19.05,20.45, 22.25, •00.05.Combustión (+16) 12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 20.20,22.15, •00.15Ayer no termina nunca °11.45, 14.15, 16.10, 18.00, 19.50.Efectos secundarios (+12). 21.40, •23.35Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comMemorias de un zombie adol. (+12). Dim. 17.30.La gran boda (+12). Dim. 18.10, 19.30, 20.20; Dv. 22.30;Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 18.10, 20.10Anna Karenina (apta). Dl. 22.15Iron Man (Digital HD). Dim. 18.00, 20.20; Dv. 22.30; Ds.18.00, 20.20, 22.40; Dg. 18.00, 20.20; Dl. 22.15Jack el cazagigantes (+7). Dv. 22.30; Ds. 17.30; Dg. 17.30Un asunto real. Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comIron Man 3 (+12). Dim. 17.30, 22.15; Ds. 17.30, 22.30; Dg.17.30, 22.00; Dl. 22.15Los amantes pasajeros (+12). Dim. 20.00La gran boda. Dim. 17.30, 20.00, 22.15; Dv. 22.30, Ds.17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.00; Dl. 22.15Siete psicópatas (+16). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.00Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comLos últimos días (+12). Dim. 17.30Oz: un mundo de fantasía (+7). Dim. 19.30Memorias de un zombie adolescente (+12). Dv. 22.15;Ds. 19.15; Dg. 17.30La trama (+12). Ds. 22.15; Dg. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comLos Croods (apta). Dim. 17.00Una bala en la cabeza (+16). Dim. 19.30Jack el cazagigantes (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.00Parker (+16). Dg. 19.30; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comLos amantes pasajeros (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comOz: un mundo de fantasía (+7). Dim. 17.00La trama (+12). Dim. 19.30; Ds. 18.15; Dg. 17.00Un asunto real (+12). Dv. 22.00Los últimos días (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comJack el cazagigantes. Dim. 17.30; Dv. 22.00; Dg. 17.30Los amantes pasajeros (+12). Ds. 22.00Dg. 19.00.CinemesExposicionsInstawalk a AigüestortesPati de l’IEI. LleidaA les 19.30.Inauguració de l’exposició fotogràficaInstagram del primer Instawalk al parcnacionald’AigüestortesiEstanydeSantMauriciAraLleida.Espotvisitarfinsel20 de juny.Malí, molt més que unpassaportVestíbol edifici del Rectorat. Lleida.Finsel10demaighompotcontemplarl’exposicióorganitzadaperl’associaciód’immigrants malaians de Lleida Bin-kadi.Cartells de l’AplecSala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida.Finsel31demaiglaseudelaFecollmos-tra els cartells presentats al concurs2013, incloent-hi el cartell guanyador,obra de Ginesta Jové.Elsodelallum.Mompou/GaudiMuseu comarcal. CerveraFins el 12 de maig, es pot contemplarl’exposició El so de la llum. Mom-pou/Gaudi,undiàlegentreelcomposi-tor Frederic Mompou i l’arquitecteAn-toni Gaudí.LeyendasdecombateDafo. Espai d’art contemporani. Lleida.Antoni Hervàs i Pablo Serret de Enamostrenlaseuaobra,finsel6dejuliol.Unbarrienprojecte,unbarrienconstruccióLocal social de l’AAVV Barri Universitat.Alcalde Sol, 13-15 baixos. Lleida.Exposició de fotos antigues del barriUniversitat des dels inicis de la cons-trucció,alesprimeresdècadesdelsegleXX . Oberta fins el 30 de setembre.TrilogiadelaprivadesaSala Gòtica IEI. Lleida. A les 20.00 hExposiciódeMargaXimenez/NoraAn-carola. Fins el 23 de juny.75 imatges/75 anysSala d’exposicions temporals del MuseuComarcal de l’Urgell.Tàrrega.A les 20.00.Inauguració de l’exposició commemo-rativadels75anysdelMuseud’Arque-ologiadeCatalunya,amblapresentacióa càrrec de Xavier Llovera, director delMuseu. Romandrà oberta fins el 24 dejuny.La boira i joCalTalaveró Centre d’Art. C/ De la Font,20. Verdú. www.caltalavero.catExposició de Jaume Amigó amb la boi-radelesTerresdePonentcom elementque embolcalla els mesos d’hivern. Espotveure fins el 22 de juny.RespirsBiblioteca de Guissona.Finsel31demaig,espotvisitarlamos-tradepinturaipoesia,deRosaM.Arra-zola.TallersMental ArithmeticBiblioteca d’Alguaire. Dimecres 15.Inscripció prèvia abans del 13 de maig.Tallerperanensde3a5anysbasatenelprogramaAlohaambpresènciaamésde 20 països i que ofereix un desenvo-lupament mental d’una forma amena idivertida exercitant els dos hemisferisdel cervell.ConferènciesBellesa femenina i mónclàssicCaixaForum. Lleida.A les 19.00Lacatedràticad’ArtAnticdelaUniver-sitatAutònomadeMadrid,CarmenSán-chez,abordaràlarelacióqueenelmóngrecexistiaentrehomesidones,laper-cepcióclàssicadelabellesafemeninail’origen del sentiment amoròs hetero-sexual. La xerrada s’emmarca en el ci-cle de conferències Entre els déus i elshomes.Reptes i Estat CatalàSala d’actes de l’ajuntament del Poal.A les 20.30.Xerrada sobre les raons econòmiques,polítiques i socials d’una Catalunya in-dependent,acàrrecdelaFundacióCa-talunyaEstat,amblapresentació‘Rep-tes econòmics d’un futur Estat Català.Preguntes i respostes. Al finalitzar seservirà una copa de cava.Visió i aprenentatgeLlar de jubilats de Vila-sana.A les 20.00.Xerrada a càrrec d’Araceli Garcia.L’or negre de la mortCasal Popular La Fura. Solsona.A les 21.30.Xerrada a càrrec de Xavier Montanyà,que inclourà la presentació d’un llibreonesdenúncialasituacióalazonape-troliera del sud de Nigèria.JornadesPostcollitaSala d’actes de l’edifici principal d’Etsea.Lleida.A les 09.00.Inici de la XII Jornada tècnica de post-collita,ambJosepUsall,capdelProgra-ma Postcollita de l’Irta.Etsea-EmpresaSala de graus de l’edifici Etsea.A les 10.15InicidelaquartajornadaEtsea-Empre-sa:elmóndelsfertilitzantsil’agricultu-ra, a càrrec de Narciso Pastor, directorde l’Escola i Jaume Lloveras, professorde la UdL:Pallars, destinació turísticaConsell comarcal del Pallars Sobirà. SortTercerseminarisobreelPallarsSobirà,onpresentaranunllibreidivulgaranar-ticlescientíficsrelacionatsambl’esportielturisme,elaboratspermembresdelGrup de Recerca per l’Anàlisi i la Plani-ficació delTurisme de l’Escola.ProjeccionsUna mirada sobre l’autismeFunàtic. Lleida.A les 19.30Projecciódeldocumental sobrel’autis-meUnesaltresveus, apartirdel’expe-riència de pares, mares i avis de nensamb autisme. A més de la projecció, hihaurà debat amb psicòlegs i psicoana-listes. Preu: 10 €.LlibresCinema i literaturaSala de projeccions de la BibliotecaPública de Lleida.A les 10.30.TrobadadelgrupdelecturadeCinemailiteratura.Comentaridelllibre‘Choco-lat’,deJoanneHarris,idelasevaadap-tació cinematogràfica.Metalls preciososRestaurant Lalà. C/ Sant Roc, 17.Tàrrega.A les 20.00 hores.Amb el subtítol Setze personalitats ca-talanesalcenlaveuJosepGamelliFor-nellentrevistaenaquellllibreadiferentspersonalitats de la societat catalana.BoscEndinsBiblioteca comarcal Jaume Vila.Mollerussa.A les 20.30.PresentaciódelpoemariBoscEndins,acàrrec de l’autor, Bernat Huguet.MúsicaConcert i djCampus d’Agrònoms. Lleida.A les 16.00.ConcertsambStrombers,Ser-viziopú-blico,MöndoLoco,RepúblicaSkaipun-xadiscos PSF, coincidint amb l’inici delagimcanadel’AgrònomdeFerro2013.Òpera obertaSala d’actes del Rectorat. Lleida.A les 19.00.Retransmissiód’Aïda,deGiuseppeVer-di, dins del cicle Òpera Oberta.RodinkaCafè delTeatre de l’Escorxador. Lleida.A les 22.00.ConcertdeRodinka,unaformacióinte-gradaper cincdonesd’unamateixafa-mília, originàries de la regió de Praga.Interpretenmúsiqueseslaves,zíngares,klèzmer,músiquesd’aquestllogaretco-mú indefinible que són les cultures delvellcontinent L’entradacosta12eurosa taquilla, 10 si és anticipada.OrlesGraus en ADE i DretSala Ricard Viñes de la Llotja. Lleida.A les 17.00.ActedelliuramentdelesorlesdelaFa-cultatdeDretiEconomiaalstitulatsdela primera promoció del grau en Admi-nistració i Direcció d’Empreses i la pri-merapromociódeDret,apadrinatsperValentí Pich Rosell, president del Con-sellGeneraldeCol·legisd’Economistes.SolidaritatDonació de sangVestíbul de l’Amistat. Mollerussa.Toteldia,campanyadedonaciódesang.EsportsSalut i amistatPlaça St. Salat. Cervera. A les 08.00 h.CicledecaminadesorganitzatperlaPa-eria de Cervera.Cervera patinaPlaça Pius XII. Cervera. A les 21.30Patinades obertes a tothom.Concursos.ParadaliteràriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zarsobrelamobilitatsostenible. Elplaçpels treballs finalitza el 21 de juny.La por. L’aposta contrarevoluci-onàriaFinsel18dejuliolespotparticiparenelconcursdeliteraturabreuambrerefonssocial.Fesarribarelteuparerenformade conte o relat curt a animcontac-ta@gmail.com o s www.lleidapartici-pa.cat/anim. El premi està dotat amb300 €.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DE L’1 AL9 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14OCI BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.2 9 547SudokuUn fet inesperat trasbalsarà els teusplans,totiquenonecessàriamentserànegatiu.Sabràsencaixarlescosescomvinguin i no perdràs els nervis.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILNovoldràs que hi hagi conflictes al teuvoltant.Peraixò,tractaràsd’intervenirentre dos amics que mantenen postu-res enfrontades.TAURE20 ABRIL-20 MAIGSitenspendentunexamenoficial,unaoposicióounaentrevistadetreball,pre-para’tafonsiintentanoatabalar-te.Es-tàs qualificat per fer-ho molt bé.BESSONS21 MAIG-20 JUNYSe’tocorrerannovesformespersermésproductiualafeina.Etmostraràscrea-tiu i sabràs com portar a la pràctica to-tes les teves idees.CRANC21 JUNY-22 JULIOLEtprendràsmoltseriosamenttotelre-lacionat amb la feina. No descansaràsfinsqueconcloguiscosaquetensentremans.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTIntentaràs que res alteri la teva rutinaavui. Els canvis d’última hora et dese-quilibraran. A la feina, hauràs d’adap-tar al que opini la majoria.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRENo t’obsessionis amb el futur, encaraquenoestiguisenelteumillormomentprofessional. Potser la situació t’obli-gui a anar amb cautela.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREEt sortiràs en qualsevol discussió en laqualetvegisimmers.Deixaràsatotsfo-radejocamblatevaverborreaidialèc-tica. No et mostris superb.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREAlgúintentaràboicotejarunprojecteenquèestàsimmers.Esforça’tperdefen-sar la teva feina i que aquesta personanohointoxiquiamblessevesparaules.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBRESietsentspocmotivatalafeina,lajor-nadase’tfaràespecialmentllargaavui.Et costarà centrar i tirar endavant lesteves obligacions.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENEREts massa crític amb tu mateix. Has devalorar-mésperquèelsaltrestambéhofacin.Noetmartiritzispelsdefectesper-què són moltes més les tevesvirtuts.AQUARI20 GENER-18 FEBRERPodrien assignar-te un nou projecte alafeina.Elscanvisnot’espanten,alcon-trari,etserveixenperposaraprovalesteves capacitats.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.742Solucions n.1.74159 4129 324 15 399 73 54 2835 46 88 937 6 94 5 18 2 32 4 37 8 96 1 58 5 12 3 69 7 46 4 75 9 81 3 23 2 81 6 75 9 41 9 54 2 36 8 72 7 49 8 53 1 69 3 64 7 18 5 25 1 83 6 27 4 91. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463952. DEMANDASSEPRECISAmatrimoniopararegentarres-tauranteenLleida.Tel.687186713.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580613. QUIRO - MASAJISTASMASAJES PROFESIONALES.Thailan-des,entatami.Altonivel.Discreción.Telf.650037759.14. CONTACTOSNOVEDADBRASILEÑA.150pechosnatu-rales.Muyatrevida.cuerpoirresistible.Telf.688473091.¡¡¡TRAVESTI PARAISO!!! Karla rubita,culitotragon,francéslácteo,besonegro.Orgasmosasegurados.Salidas.24h.Tel.630632154.16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESPARTICULARLLOGOpis,4habitacions.360€.Bordeta.Tel.973738083.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.ATICO,2dormitorios,amueblado,juntoca-tedral.320€.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIJOUS, 9 DE MAIG DEL 201315PUBLICITAT
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.09/05/2013PUBLICITATAvui felicitem les CATARINA iles CASILDAPUBLICITATLAPAO,LAPAPYC...iLAPOLLAEl projecte de llei de lesllengües i modalitats lin-güístiques pròpies d’Ara-gó, que avui s’aprovarà ales Corts aragoneses i quepassa a anomenar el quefins ara era català com aLAPAO (Llengua Arago-nesa Pròpia de l’Àrea Ori-ental) I l’aragonès com aLAPAPYP(Llengua Ara-gonesa Propia de les Àre-es Pirenaica i Prepirenai-ca) ha provocat reaccionsde tota mena. N’hemvistuna on esveu un mapad’Aragó amb les zones dedistribució del LAPAO i elLAPAPYC, mentre a laresta de la comunitat esparlaria LAPOLLA (Llen-gua Aragonesa Propia deOtros Lindos Lugares deAragón).TWITTER@denunciemcat«ElTCsuspèn,uncopmés,lavo-luntatdetotselscatalans.UnTCsense la confiança del poble, ésun TC sense legitimitat #ImP-Presentables»@angelsponsa«Conseller Homs denuncia al#Parlament la vergonya q unatelevisiópúblicasiguicapaçdte-nirpenjatunvideocomelqfadi-es teTelemadrid»@MLLORDES«Parla per ell, oi? “@elsingular:Navarro:“Elquecomençamala-ment, acaba malament”»@sergiue«Hanvolgutestalviartantenfre-qüènciadepasdelbusa#lleidaque a cada parada puja i baixauna ma de gent infumable...»@icveuia«“Decidir és recuperar el sentitde la democràcia i poder canvi-ar polítiques. Canvïi aquestespolítiquesaustericides”@herre-rajoan a A. Mas»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAJOSÉ ANTONIO MONAGOElpresidentdelaJuntad’Extre-madura va dir a Barcelona que“l’independentismeésl’autènticresponsabledelesretalladesencooperació a Catalunya”.PUNT I A PARTRAMON ROYESLaFiradeSantIsidredeCerve-ra tindrà en l’edició d’enguanyfins a 64 expositors, el que su-posaunincrementdel60% res-pecte a l’anyanterior.Taller d’scrapbooking al PoalLA FOTOTECAFesta de la Gent Gran a AlbesaRecepció a la Paeria del centre Aremi, participant al projecte Comenius

×