Phân tích tài chính doanh nghiệp

16,397 views
16,380 views

Published on

Hiểu được sức khỏe của doanh nghiệp

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. 1. Ph©n tÝch Tµi chÝnh doanh nghiÖ p Th.s §oµn H÷u C¶nh1
 2. 2. Néi dung Ph©n tÝch TCDN x Tæng quan vÒ ph©n tÝch TCDN x Ph­¬ ng ph¸ p lËp, ® vµ kiÓ m tra c¸ c b¸ o c¸ o äc tµi chÝnh vµ ph©n tÝch l­u chuyÓ n tiÒn tÖ x Ph©n tÝch kÕ t qu¶kinh doanh x Ph©n tÝch Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn vµ tµi s¶ n x Ph©n tÝch c¸ c tû sè tµi chÝnh x Ph©n tÝch t×nh huèng: Ph©n tÝch Tµi chÝnh2 ngµnh Xim¨ ng
 3. 3. I. Tæng quan vÒ ph©n tÝch TCDN x Kh¸ i niÖ m x Môc tiª u x Ph­¬ ng ph¸ p ph©n tÝch x Qui tr×nh ph©n tÝch TCDN3
 4. 4. 1. Kh¸i niÖm Ph©n tÝch tµi chÝnh l qu¸ tr×nh kiÓ m tra, xem µ xÐ t c¸c sè lÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ trong i qu¸ khø nh»m m ôc ®Ých ®¸nh gi¸ thùc trng tµi ¹ chÝnh, d ù tÝnh c¸c rñi ro vµ tiÒ m n¨ng t­¬ng l ai cña m ét DN, trªn c¬ së ®ã gióp cho nhµ ph©n tÝch ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cã lªn quan ti i í li Ých cña hä trong DN ®ã. î4
 5. 5. 2. M tiªu ph©n tÝch tµi ôc chÝnh doanh nghiÖp x Nhµ cho vay (tÝn dông ng©n hµng vµ tÝn dông th­¬ng m¹i) -- Xem xÐt, ®nh gi¸ tÝnh ¸ thanh kho¶ cÒ doanh nghiÖ p. n a x Nhµ ®Çu t­ tr¸i phiÕu -- Xem xÐt, ®nh gi¸ ¸ dßng tiÒn dµi h¹n cÒ doanh nghiÖ p. a x Cæ ®«ng -- Xem xÐt, ®nh gi¸ vµ ® ¸ iÒu ­ chØnh ®îc kh¶n¨ sinh lêi vµ søc mnh ng ¹ ho¹t ® dµi h¹n cÒ doanh nghiÖ p. éng a5
 6. 6. 2. M tiªu ph©n tÝch tµi ôc chÝnh doanh nghiÖp (tiÕp) x Nhµ qu¶n trÞ Ð TËp trung vµo ph©n tÝch, ®nh gi¸ tr¹ng th¸ i tµi chÝnh hiÖ n t¹i vµ c¸ c ¸ c¬ héi tiÒm tµng cÒ doanh nghiÖ p. a x KiÓm so¸t Ð Xem xÐt tËp trung vµo lîi nhuËn tõ ho¹t ® ® t­ vµo c¸ c tµi s¶ éng Çu n kh¸ c nhau víi hiÖ u qu¶kh¸ c nhau. x HiÓu Ð HiÓ u ® c c¸ c nhµ cung cÊp vèn ù¬ ph©n tÝch nh­ thÕ nµo vÒ doanh nghiÖ p.6
 7. 7. 3. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ph©n tÝch tµi chÝnh 3.1 Ph­¬ng ph¸p so s¸nh - Gãc ® so s¸ nh é - §iÒu kiÖ n sö dông ph­¬ ng ph¸ p so s¸ nh: ®ång nh t vÒ néi dung kinh tÕ, vÒ ®¬n vÞ ®o l ng, vÒ ­ê ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ ®é d µi thêi gian. - C¸ c kü thuËt: So s¸nh theo hµng ngang So s¸nh theo hµng d äc7
 8. 8. 3. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ph©n tÝch tµi chÝnh (tiÕp) 3.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ x Mét tû l l sù biÓ u hiÖn m ét m èi quan hÖ gi÷a m ét l ng nµy Öµ ­î víi m ét l ng kh¸c ­î x Khi ph©n tÝch tû l cÇn chó ý nh÷ng ®iÓ m sau: Ö - Mét tû l m uèn cã ý nghÜa th× c¸c yÕu tè c u thµnh nã ph¶i Ö thÓ hiÖn m èi quan hÖ cã ý nghÜa. - C Çn ph¶i hiÓ u biÕt c¸c yÕu tè tham gia c u thµnh tû l vµ Ö nh÷ng gi¶ ®Þnh thay ®æi yÕu tè nµy ®Õn tû l . Ö H¹n chÕ : - Kh«ng th y ®­îc ®é ln cña m çi yÕu tè. í8 - Kh«ng hiÖu qu¶ nÕu so s¸nh c¸c ngµnh kh¸c nhau.
 9. 9. 4. Quy tr×nh ph©n tÝch 4.1 Thu thËp th«ng tin x Thông tin tài chính - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị - Tài liệu kế toán chi tiết x Thông tin phi tài chính - M«i tr ng vÜ m « ­ê - M«i tr­êng vi m «: Th«ng tin chung vÒ ngµnh: Th«ng tin vÒ doanh nghiÖp: ThÞ tr­êng, s¶n phÈm , chÝnh9 s¸ch cña doanh nghiÖp, tæ chøc, quản trị doanh nghiÖp
 10. 10. 4. Quy tr×nh ph©n tÝch (tiÕp) 4.2 KiÓm tra tµi liÖu x Néi dung kiÓ m tra - TÝnh hîp ph¸p cña tµi lÖu (tr×nh tù lËp, ban hµnh, i ng­êi l p, c p cã thÈm quyÒ n ký duyÖt v.v...) Ë - TÝnh nh t trÝ cña c¸c th«ng tin trªn tµi lÖu. i - TÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin. x Ph¹m vi kiÓ m tra: c¸c tµi lÖu trùc tiÕp, c¸c tµi lÖu i i kh¸c cã lªn quan, ®Æc biÖt l c¸c tµi lÖu gèc. i µ i10
 11. 11. 4. Quy tr×nh ph©n tÝch (tiÕp) 4.3 Ph©n tÝch, ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh x X©y d ùng hÖ thèng chØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch x ViÕt b¸o c¸o vµ sö d ông b¸o c¸o ph©n tÝch.11
 12. 12. II. Ph­¬ng ph¸p lËp, ®äc vµ kiÓm tra c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh x B¶ c©n ® kÕ to¸ n ng èi x B¸ o c¸ o kÕ t qu¶kinh doanh x B¸ o c¸ o l­u chuyÓ n tiÒn tÖ x B¸ o c¸ o thuyÕ t minh tµi chÝnh x KiÓ m tra c¸ c b¸ o c¸ o tµi chÝnh x Ph©n tÝch dßng tiÒn12
 13. 13. • B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n x Lµ mét b¶ tãm t¾t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cÒ n a mét doanh nghiÖ p t¹i mét thêi ® m. B¶ c©n iÓ ng ® cho thÊy: èi Tæng sè c¸ c Vèn chÒ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶ = kho¶ nî n n + së hÖu.13
 14. 14. 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) CÊu tróc B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n Tæng gi¸ trÞ nî vµ vèn chÒ së hÖu (nguån vèn) Vèn l­u Nî ng¾n h¹n Tµi s¶ l­u ® n éng ® rßng éng Nî dµi h¹n Þ Tµi s¶ cè ® nh n Þ 2. Tµi s¶ cè ® nh n hÖu h×nh Þ 3. Tµi s¶ cè ® nh n v« h×nh Vèn chÒsë hÖu14
 15. 15. B¶ng c©n ®èi cña c.ty PDU TÝnh ® Õn ngµy 31 t h¸ng 1 2 n¨m 2007 vµ 2008 (® ¬n vÞ: t û VN§ 2007 2008 2007 2008 Tai san (Asset ) Nî vµ vèn chñ së h­u Tµi san lu ®éng ­ Nî ng¾n h¹n TiÒ n m Æt 1 04 1 60 C ¸c khoan phai tra 232 266 C ¸c khoan phai thu 455 688 Nî ng¾n h¹n phai tra 1 96 1 23 Hµng tån kho 553 555 Tæng 1 ,1 1 2 1 ,403 Tæng 428 389 Tµi san cè ®Þnh Nhµ x­ëng, thiÕt bÞ 1 ,644 1 ,709Nî d µi h¹n 408 454 Vèn chñ së huu C æ phiÕu th­êng vµ thÆng d ­ vèn 600 640 Thu nhËp giu li ¹ 1 ,320 1 ,629 Tæng 1 ,920 2,26915 Tæng tµi san 2,756 3,1 1 2 Tæng gi¸ trÞ huuµ vèn chñ së nî v 2,756 3,1 1 2
 16. 16. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TÝnh láng (Liquidity) Lµ kh¶ n¨ng chuyÓ n ®æi tµi s ¶n thµnh tiÒ n m Æt cã xÐ t ti yÕu tè í thêi gian chuyÓ n ®æi vµ chi phÝ chuyÓ n ®æi. C ¸c kho¶n m ôc trong b¶ng c©n ®èi l «n ®­îc xÕp theo thø tù tÝnh l ng gi¶m d Çn. u á Gi¸ trÞ thÞ tr­êng (Market Value) Lµ gi¸ trÞ hiÖn ti cña tµi s¶n. ¹ Gi¸ trÞ sæ s¸ch (Book Value) Lµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®­îc h¹ch to¸n trªn b¶ng c©n ®èi ti ¹ thêi ®iÓ m doanh nghiÖp bá tiÒ n ra m ua. Gi¸ trÞ sæ s¸ch th­êng nhá h¬n gi¸ trÞ thÞ tr­êng16
 17. 17. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (The Income Statement) B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (B¸o c¸o thu nhËp) x Lµ m ét b¶n t m t t kÕt qu¶ ho¹t ®éng (c¸c ã ¾ kho¶n doanh thu vµ chi phÝ) cña doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong m ét kho¶ng thêi gian nh t ®Þnh, th­êng l m ét quý hoÆc µ m ét n¨m , víi kÕt thóc l sè lÖu vÒ li hoÆc µ i · l rßng cho thêi kú ho¹t ®éng ®ã. ç Tæng doanh thu Ð Tæng chi phÝ = Thu nhËp17
 18. 18. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (The Income Statement) B¸o c¸o thu nhËp nam 2008 cña c«ng ty P.D.U Ьn vÞ tÝnh: tû VND Doanh thu thuÇn 1 ,509 Chi phÝ hµng b¸n 750 Kh u hao 65 Thu nhËp tr­íc li vay vµ thuÕ (EBIT) · 694 · Tra li tiÒ n vay 70 Thu nhËp tr­íc thuÕ(Thu nhËp chÞu t huÕ) 624 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 21 2 Thu nhËp sau thuÕ(t nhËp r hu ßng) 41 2 Tr¶ cæ tøc (25% ) 1 0318 Thu nhËp giu li (75% ) ¹ 309
 19. 19. C¸ch tÝnh thu nhËp vµ cæ tøc trªn mçi cæ phÇn cæ phiÕu Gia thiÕt, c«ng ty P.D.U. cã 200 triÖu cæ phÇn cæ phiÕu ®ang lu hµnh tÝnh ®Õn cuèi nam 2008. D ùa vµo b¸o c¸o thu ­ nhËp cña P.D.U, h·y tÝnh thu nhËp trªn m çi cæ phÇn cæ phiÕu (EPS)? Vµ tÝnh cæ tøc trªn m çi cæ phÇn cæ phiÕu? Thu nhËp trª Thu nhËp rßng - Cæ tøc ­u ®i n · 412 tû mçi cæ phÇn = = 200 triÖ u CP = 2060 VND Tæng sè cæ phiÕ u cæ phiÕ u ® l­u hµnh ang (EPS) Cæ tøc trª mçi n Tæng sè cæ 103 tû cæ phiÕ u hiÖ n = tøc = = 515 VND Tæng sè cæ 200 triÖ u hµnh(DPS) phiÕ u ® l­u ang CP19 hµnh
 20. 20. 3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (The Cash Flow Statement) B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ(B¸o c¸o dßng tiÒn) x Kh¸ i niÖ m: l b¸o c¸o tµi chÝnh tæng µ hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö d ông l ng tiÒ n ph¸t sinh trong k× b¸o c¸o ­î cña DN x Môc ® ch: b¸o c¸o c¸c kho¶n thu, chi Ý tiÒ n ®­îc ph©n l ¹i theo c¸c ho¹t ®éng. o20
 21. 21. 3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (The Cash Flow Statement) x CÊu tróc - L­u chuyÓ n tiÒ n tõ ho¹t ®éng kinh doanh - L­u chuyÓ n tiÒ n tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ - L­u chuyÓ n tiÒ n tõ ho¹t ®éng tµichÝnh x C¬ së lËp - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - ThuyÕt m inh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¶ng ph©n bæ kh u hao, tr¶ li vµ gèc tiÒ n vay… ·21
 22. 22. 3. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (The Cash Flow Statement) B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (B¸o c¸o dßng tiÒn) x ý nghÜ a: + X¸c ®Þnh l ng tiÒ n do c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ­î m ang li trong k× vµ d ù ®o¸n c¸c d ßng tiÒ n trong ¹ t­¬ng l ai + §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ li cæ phÇn b»ng tiÒ n · + ChØ ra m èi lªn hÖ gi÷a li, l rßng vµ viÖc thay i · ç ®æi tiÒ n cña doanh nghiÖp. + Lµ c«ng cô l p kÕ ho¹ch Ë22
 23. 23. III. Ph©n tÝ ch tû s è tµi chÝ nh (F inancial ratio analys is ) Tû sè tµi chÝnh l c¸c tû s è ®­îc thiÕt l p b»ng l y chØ tiªu nµy µ Ë chia cho chØ tiªu kh¸c, hoÆc l y sè lÖu nµy chia cho sè lÖu kh¸c. i i Tr­íc khi sö dông mçi tû sè tµi chÝnh, ta cÇn chó ý - Tû sè ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? - Nã ®o l ng g×? T¹i sao ta li quan t©m ®Õn tû sè ®ã? ­ê ¹ - §¬n vÞ tÝnh cña tû sè ®ã l g×? µ - Tû sè cao hoÆc th p sÏ cho chóng ta biÕt ®iÒ u g×? - Tû sè nµy cã thÓ ®­îc c¶i tiÕn hoµn thiÖn b»ng c¸ch nµo?23
 24. 24. VÝ dô: Ph©n tÝch tû sè tµi chÝnh c«ng ty DOH UKI B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C «ng ty DOHUKI TÝnh ® Õn ngµy 31 t h¸ng 12 nam 2007vµ 2008 ( t VND) û 2007 2008 Thay ®æi Tµi san cã Tµi san lu ®éng ­ -TiÒ n m Æt 84 98 + 14 -C ¸c khoan phai thu 1 65 1 88 + 23 -Hµng tån kho 393 422 + 29 Tæng 642 708 + 66 Tµi san cè ®Þnh -Nhµ x­ëng vµ thiÕt bÞ rßng 2,731 2,880 + 1 4924 Tæng tµi san 3,373 3,588 + 21 5
 25. 25. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (Balance Sheet) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C «ng ty DOHUKI TÝnh ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 2 nam 2007 vµ 2008 (tû VND) 2007 2008 Thay ®æi Tµi san nî vµ vèn chñ së huu Nî ng¾n h¹n -C ¸c khoan phai tra 31 2 344 + 32 -Nî ng¾n h¹n 231 1 96 - 35 Tæng 543 540 - 3 Nî d µi h¹n 531 457 - 74 Vèn chñ s ë huu -C æ phiÕu ®¹i chóng vµ thÆng d ­ vèn 500 550 + 50 - Lîi nhuËn giu li ¹ 1 ,799 2,041 + 242 Tæng 2,299 2,591 + 29225 Tæng nî vµ vèn chñ së huu 3,373 3,588 + 21 5
 26. 26. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (Income Statement) C «ng ty DOHUKI B¸o c¸o thu nhËp 2008 (tû VND) Doanh thu 2,31 1 Chi phÝ hµng b¸n 1 ,344 Kh u hao 276 Thu nhËp tr­íc thuÕ vµ li vay (EBIT) · 691 · Tra li vay 1 41 Thu nhËp chÞu thuÕ 550 ThuÕ thu nhËp (34% ) 1 87 Thu nhËp sau thuÕ (thu nhËp rßng) 363 Tra cæ tøc (33% ) 1 2126 Lîi nhuËn giu li (67% ) ¹ 242
 27. 27. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè hiÖn hµnh (Current Ratio) Tû sè hiÖ n hµnh (kh¶n¨ ng Tµi s¶ l­u ® n éng = thanh to¸ n ng¾n h¹n) Tæng nî ng¾n h¹n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 708 Tû sè Tû sè hiÖ n hµnh cuèi kú = = 1.31 lÇn 540 0.13 ngµn lÇn h 642 Tû sè hiÖ n hµnh ®Çu kú = = 1.18 lÇn b»ng27 543 1.4
 28. 28. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè nhanh (Quick Ratio) Tû sè nhanh (kh¶n¨ ng Tµi s¶ l­u ® Ð Hµng tån kho n éng = thanh to¸ n nhanh) Tæng nî ng¾n h¹n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 708 - 422 Tû sè Tû sè nhanh cuèi kú = = 0.53 lÇn 540 0.07 ngµn lÇn h 642 - 393 Tû sè nhanh ®Çu kú = = 0.46 lÇn b»ng28 543 0.55
 29. 29. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè tøc thêi (CashRatio) Tû sè tøc thêi TiÒn m®t = (Tû sè tiÒn m®t) Tæng nî ng¾n h¹n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 98 Tû sè Tû sè tøc thêi cuèi kú = = 0.18 lÇn 540 0.03 ngµn lÇn h 84 Tû sè tøc thêi ®Çu kú = = 0.15 lÇn b»ng29 543 0.14
 30. 30. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè vèn l­u ®éng rßng so víi tæng tµi s¶n Tû sè vèn l­u ® rßng éng Vèn l­u ® rßng éng = so víi tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vèn l­u ® rßng so éng 708 - 540 Tû sè = = 4.7% víi tæng tµi s¶ cuèi kú n ngµn 3,588 1.8% h Tû sè vèn l­u ® rßng so éng 642 - 543 víi tæng tµi s¶ ®Çu kú = n = 2.9% b»ng30 3,373 4.5%
 31. 31. 1. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n, hoÆc kh¶ n¨ng thanh kho¶n x Tû sè thêi gian duy tr× ho¹t ®éng Tµi s¶ l­u ® n éng Tû sè thêi gian duy tr× = Chi phÝ b×nh qu©n ho¹t ®éng ngµy Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè thêi gian duy 708 = = 192 ngµy tr× ho¹t ®éng 1,344/36531
 32. 32. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè tæng nî (Total Debt Ratio) Tæng sè nî Tû sè tæng nî = Tæng nguån vèn Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 3,588 Ð 2,591 Tû sè Tû sè tæng nî cuèi kú = = 0.28 lÇn 3,588 -0.04 ngµn lÇn h 3,373 Ð 2,299 Tû sè tæng nî ®Çu kú = = 0.32 lÇn b»ng32 3,373 0.4
 33. 33. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè tæng nî –Vèn chñ së h÷u Tû sè tæng nî Tæng nî -vèn chÒsë hÖu = Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè tæng nî-vèn 0.28 = = 0.39 lÇn chÒsë hÖu cuèi kú 0.72 -0.08 lÇn Tû sè tæng nî-vèn 0.32 = = 0.47 lÇn chÒsë hÖu ®Çu kú33 0.68
 34. 34. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Sè nh©n vèn chñ së h÷u Tæng tµi s¶n Sè nh©n vèn chÒsë hÖu = Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Sè nh©n vèn chÒ 3,588 = = 1.39 lÇn së hÖu cuèi kú 2,591 -0.08 lÇn Sè nh©n vèn chÒ 3,373 = = 1.47 lÇn së hÖu ®Çu kú34 2,299
 35. 35. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè nî dµi h¹n Nî dµi h¹n Tû sè nî dµi h¹n = Nî dµi h¹n + Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 457 Tû sè nî dµi h¹n cuèi kú = = 0.15 lÇn 457 + 2,591 -0.04 lÇn 531 Tû sè nî dµi h¹n ®Çu kú = = 0.19 lÇn35 531 + 2,299
 36. 36. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè thanh to¸n l·i vay (TIE) Tû sè thanh to¸ n l· i Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l· i vay (EBIT) = vay (TIE) L· i vay Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè thanh to¸ n 691 = = 4.9 lÇn l· i vay cuèi kú 14136
 37. 37. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n x Tû sè ®¶m b¶o tiÒn mÆt thanh to¸n l·i vay Tû sè ® m b¶ tiÒn ¶ o EBIT + KhÊu hao = m®t thanh to¸ n l· i vay L· i vay Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè ® m b¶ tiÒn ¶ o 691 + 276 m®t thanh to¸ n l· i vay = = 6.9 lÇn cuèi kú 14137
 38. 38. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay hµng tån kho Tû sè vßng quay hµng Gi¸ vèn hµng b¸ n = tån kho Hµng tån kho Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 1,344 = = 3.2 lÇn hµng tån kho 42238
 39. 39. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè kú h¹n vßng quay hµng tån kho Tû sè kú h¹n vßng 365 ngµy Hµng tån kho = quay hµng tån kho = Vßng quay hµng Gi¸ vèn hµng tån kho b¸ n/365 Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè kú h¹n vßng 365 ngµy = = 114 ngµy quay hµng tån kho 3.239
 40. 40. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Tû sè vßng quay c¸ c Doanh thu = kho¶ ph¶ thu n i C¸ c kho¶ ph¶ thu n i Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 2,311 = = 12.3 lÇn c¸ c kho¶ ph¶ thu n i 18840
 41. 41. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè kú h¹n vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Tû sè kú h¹n vßng quay 365 Kho¶ ph¶ thu n i = = c¸ c kho¶ ph¶ thu n i Vßng quay kho¶n D.thu/365 ph¶ thu i Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè kú h¹n vßng quay 365 = = 30 ngµy c¸ c kho¶ ph¶ thu n i 12.341
 42. 42. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay vèn l­u ®éng rßng Tû sè vßng quay vèn Doanh thu = l­u ® rßng éng Vèn l­u ® rßng éng Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay vèn l­u = 2,311 = 13.8 lÇn ® rßng éng 708 - 54042
 43. 43. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay tµi s¶n cè ®Þnh Tû sè vßng quay Doanh thu = Þ tµi s¶ cè ® nh n Þ Tµi s¶ cè ® nh rßng n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 2,311 = = 0.8 lÇn n Þ tµi s¶ cè ® nh 2,88043
 44. 44. 3. Kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n x Tû sè vßng quay tæng tµi s¶n Tû sè vßng quay Doanh thu = tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè vßng quay 2,311 = = 0.64 lÇn tæng tµi s¶n 3,58844
 45. 45. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû sè lîi nhuËn biªn (Profit Margin) Tû sè lîi nhuËn biª n Thu nhËp sau thuÕ = (PM) Doanh thu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè lîi nhuËn 363 = = 15.7% biª (PM) n 2,31145
 46. 46. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû sè sinh lêi c¬ së (BEP) Tû sè sinh lêi Thu nhËp tr­íc l· i vay vµ thuÕ (EBIT) = c¬ së (BEP) Tæng tµi s¶ n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû sè sinh lêi c¬ 691 = = 19.3% së (BEP) 3,58846
 47. 47. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû suÊt thu håi tµi s¶n (ROA) Tû suÊt thu håi Thu nhËp sau thuÕ = tµi s¶n(ROA) Tæng tµi s¶n Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû suÊt thu håi 363 = = 10.12% tµi s¶ (ROA) n 3,58847
 48. 48. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi x Tû suÊt thu håi vèn chñ së h÷u (ROE) Tû suÊt thu håi vèn Thu nhËp sau thuÕ = chÒsë hÖu (ROE) Vèn chÒsë hÖu Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: Tû suÊt thu håi vèn 363 = = 14% chÒsë hÖu (ROE) 2,59148
 49. 49. 5. Tû sè gi¸ thÞ tr­êng x Thu nhËp trªn mçi cæ phiÕu (EPS) Thu nhËp trª mçi n Thu nhËp sau thuÕ = cæ phiÕ u (EPS) Sè l­îng cæ phiÕ u th­êng Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: §­îc biÕ t tæng sè phiÕ u cÒ c«ng ty ® l­u hµnh lµ 55 triÖ u cæ a ang phiÕ u, gi¸ thÞ tr­êng hiÖ n t¹i lµ 88000®/CP Thu nhËp trª mçi cæ n 363 tû = = 7260VND phiÕ u (EPS) 50 triÖ u CP49
 50. 50. 5. Tû sè gi¸ thÞ tr­êng x Tû sè gi¸ thÞ tr­êng trªn thu nhËp cæ phiÕu (P/E) Gi¸ thÞ tr­êng cÒ cæ phiÕ u a Tû sè P/E = Thu nhËp cÒ cæ phiÕ u a Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 88000 VN§ Tû sè P/E = = 12.12 lÇn 7260 VN§50
 51. 51. 5. Tû sè gi¸ thÞ tr­êng x Tû sè gi¸ thÞ tr­êng trªn gi¸ trÞ sæ s¸ch (M/B) Gi¸ thÞ tr­êng cÒ cæ phiÕ u a Tû sè P/E = Gi¸ trÞ sæ s¸ ch cÒ cæ a phiÕ u Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña DOHUKI n¨m 2008, ta cã: 88000 VN§ Tû sè M/B = = 1.7 lÇn (2,591/50)51
 52. 52. Ph©n tÝ ch t×nh huèng Ph©n tÝch tµi chÝnh c«ng ty Xim¨ng BØm s¬n (Tµi liÖu ph©n tÝch göi kÌm)52

×