Տարեկան հաշվետվություն

 • 876 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
876
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ՇողիկՊողոսյանՏարեկանհաշվետվությունԱՌԱՋԻՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՋԵՐՄՈՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
  http://www.mskh.am/tesadaran.php?id=4717
  Շատ դժվարություններ հաղթահարվեցին ջերմոցը ստեղծելու ճանապարհին: Աշխատանքներին մասնակցեցին , թե ուսուցիչներ, թե աշակերտներ, թե բանվորներ....
 • 2. ՍկսվելենՄայրդպրոցումջերմոցինախապատրաստականաշխատանքները :Նպատակըուսումնականջերմոցունենալնէր, որտեղաշակերտներնուսուցիչներիհետմիասինկարողենկատարելզանազանփորձեր` բույսերիբազմացման, երկարակեցության, Հայաստանիպայմաններումմեկամյաբույսերըդարձնելերկամյակամբազմամյաև այլն...
  http://www.mskh.am/tesadaran10/td139-01.html
 • 3. Վերջապես տեղի ունեցավ միջին դպրոցի ջերմոցի բացումը
  http://www.mskh.am/801
 • 4. ԱրտերկրիցներմուծվածբույսերըփորձելենքհարմարեցնելՀայաստանիպայմաններին և կլիմային:Ջերմոցենտեղափոխվել <<Մեդիա>> կենտրոնումգտնվող<<Գարդենիա>> պարտեզումծնված և բազմացվածամենատարբերբույսեր` սուրճի, բանանի, լիմոնի….
 • 5. Գարնանըակնկալումենքավելիմեծացնելտեսականին` ուսուցիչների, սովորողների և բնակիչներինվիրատվություններիշնորհիվ: Ասեմ, որկաննմանդեպքեր, երբսիրովհանձնումենմերխնամքինիրենցծաղիկները` ինչինչպատճառներովչկարողանալովխնամելնրանց:
 • 6. Արդենիսկսկսվածենորոշհետազոտականաշխատանքներ: Հանձնարարված է տարբերսովորողների և խմբերիտեղեկություններհավաքելգրքերից, համացանցից, կոնկրետծաղիկներիմասին: Հետագայումնպատակունենալովտարբերաղբյուրներիցհավաքածնյութերըուսումնասիրել և ստեղծելգրքույկներ` որոշակիանվանացուցակով, որտեղկլինենտեղեկություններայդծաղիկիընտանիքի, հայրենիքի, խնամքի, բազմացման, հիվանդությունների, բուժման և առանձնահատկությունների...
   
 • 7. Ճամփորդություն դեպիԴարակերտիջերմոց
  http://www.mskh.am/453
 • 8.
 • 9.
 • 10. <<ՓՈՔՐԻԿ ՋԵՐՄՈՑ>>
  Հաշվիառնելովորոշբույսերիօրինակ `մանուշակ, ֆուկսիա , դրացենակամվիշապածառիջերմասերլինելը, միտքհղացավառանձնահատուկվերաբերմունքցուցաբերելայդբույսերիհանդեպ , ապահովելովհամեմատաբարբարձրջերմաստիճան: Ստեղծվեծայդբույսերիհամարփոքրիկկացարան ` <<Մինի>> ջերմոց, որըտաքացվում է սովորականէլեկտրականլամպիլույսով: Սահմանված է ամենօրյահսկողություն և սովորողներիհետկատարվումենանհրաժեշտգրառումներ
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. 2-րդ կիսամյակում ,ՋերմոցայինաշխատանքներիցբացիիրականացրելեմԿարուձևիընտրությամբգործունեությունը
 • 16. Գործունեությանմեջընդգրկվածեն 7-8-րդ դասարանիմիխումբսովորողներ, որոնքսիրով և հետաքրքրությամբմասնակցումենիրենցիսկընտրածնախասիրությանը:
 • 17. http://www.mskh.am/am/4437ԿարուձևիընտրությամբգործունեությանաշխատանքներըառաջինկիսամյակումանցկացրելՄերիխանջյանը: այդդասընթացներըտեղիենունեցելարհեստագործականդպրոցիշենքում` կարիարհեստանոցում:
 • 18. Շատկարևոր է սովորողներիմոտձևավորելբարձրճաշակ, պահանջկոտություն, համբերատարությունիրենցգործինկատմամբ, քանիորայսբնագավառումպետք է լինելբանիմաց և խելացի…
 • 19. Կարուձևիմասնագիտությունընտրողըպետք է իմանա,որմիայնհագուստիձևիընտրությունըբավարարչիայնպատարաստելուհամար: Պետք է կտորըհամապատասանիընտրվածձևին, ինչպեսնաևայնկրողիկառուցվածքին:
 • 20. Դրահամարկարուձևիմասնագիտությունընտրողներըպետք է կարողանան` 1.կատարել անհրաժեշտչափումներ2.ստանալ համապատասխանչափսիձևմանձևաններ <լեգալներ>3.ճիշտ տեղադրելկտորիվրա, ամրացնելգնդասեղներով, նորայնուհետևկտրել ` չմոռանալովթողնվացքները <կարաբաժիններ>:
 • 21. Գաղտնիքչէ, որժամանակակիցհագուստներըձևավորվումենբազմաթիվաբստրակտզարդերով, որոնքկարողենպատրաստվածլինելչնախատեսվածնյութերից: Մենքնույնպեսփորձումենքպատրաստելհամապատասխանզարդեր…
 • 22. Շատկարևոր է նաև, որսովորողներըկարողանանհաշվելտվյալմոդելիհամարանհրաժեշտկտորիչափը` կախվածկտորիլայնությունից:
 • 23. Անհամբերսպասումենքմերնորաստեղծկարիարհեստանոցին, որըմերաշխատանքըկդարձնիավելիդյուրին և արդյունավետ…
 • 24. Միխումբ սովորողներ,տեխնոլոգիայի դասաժամերին այցելել  են ուսումնաարտադրական արհեստանոց` ջերմոց:
   Դասաժամերի ընթացքում տնկվել, խնամվել և վերատնկվել են բազմատեսակ բույսեր: Հնարավորին չափ հավաքվել են որոշ բույսերի սերմեր, որոնք նախատեսված են նորաստեղծ սերմադարանում պահելու և հաջորդ տարում` ավելի նպատակային  օգտագործելու համար:   Այս սովորողների հետ խնամել ենք գրադարանի ներքին բակը և միաժամանակ մասնակցել ենք շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներին:
  Այս գործունեության արդյունքում  ստեղծվել են թաղարային ծաղիկներ, որոն օգտագործվել են ըստ անհրաժեշտության:
  Տեխ. Դասաժամերից բացի ներքոհիշյալ սովորողները լրացուցիչ  արտաժամյա ներգրավվել են ջերմոցային աշխատանքների մեջ:
   
  Արմենուհի Գասպարյան 8-1
  Մարիամ Սեմրջյան 8-1
  Բարեղամյան Սեդա 7-5
  Սաշիկ Առաքելյան 8-2