• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Տարեկան հաշվետվություն
 

Տարեկան հաշվետվություն

on

 • 1,031 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,031
Views on SlideShare
1,030
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Տարեկան հաշվետվություն Տարեկան հաշվետվություն Presentation Transcript

  • ՇողիկՊողոսյանՏարեկանհաշվետվությունԱՌԱՋԻՆԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՋԵՐՄՈՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
   http://www.mskh.am/tesadaran.php?id=4717
   Շատ դժվարություններ հաղթահարվեցին ջերմոցը ստեղծելու ճանապարհին: Աշխատանքներին մասնակցեցին , թե ուսուցիչներ, թե աշակերտներ, թե բանվորներ....
  • ՍկսվելենՄայրդպրոցումջերմոցինախապատրաստականաշխատանքները :Նպատակըուսումնականջերմոցունենալնէր, որտեղաշակերտներնուսուցիչներիհետմիասինկարողենկատարելզանազանփորձեր` բույսերիբազմացման, երկարակեցության, Հայաստանիպայմաններումմեկամյաբույսերըդարձնելերկամյակամբազմամյաև այլն...
   http://www.mskh.am/tesadaran10/td139-01.html
  • Վերջապես տեղի ունեցավ միջին դպրոցի ջերմոցի բացումը
   http://www.mskh.am/801
  • ԱրտերկրիցներմուծվածբույսերըփորձելենքհարմարեցնելՀայաստանիպայմաններին և կլիմային:Ջերմոցենտեղափոխվել <<Մեդիա>> կենտրոնումգտնվող<<Գարդենիա>> պարտեզումծնված և բազմացվածամենատարբերբույսեր` սուրճի, բանանի, լիմոնի….
  • Գարնանըակնկալումենքավելիմեծացնելտեսականին` ուսուցիչների, սովորողների և բնակիչներինվիրատվություններիշնորհիվ: Ասեմ, որկաննմանդեպքեր, երբսիրովհանձնումենմերխնամքինիրենցծաղիկները` ինչինչպատճառներովչկարողանալովխնամելնրանց:
  • Արդենիսկսկսվածենորոշհետազոտականաշխատանքներ: Հանձնարարված է տարբերսովորողների և խմբերիտեղեկություններհավաքելգրքերից, համացանցից, կոնկրետծաղիկներիմասին: Հետագայումնպատակունենալովտարբերաղբյուրներիցհավաքածնյութերըուսումնասիրել և ստեղծելգրքույկներ` որոշակիանվանացուցակով, որտեղկլինենտեղեկություններայդծաղիկիընտանիքի, հայրենիքի, խնամքի, բազմացման, հիվանդությունների, բուժման և առանձնահատկությունների...
    
  • Ճամփորդություն դեպիԴարակերտիջերմոց
   http://www.mskh.am/453
  • <<ՓՈՔՐԻԿ ՋԵՐՄՈՑ>>
   Հաշվիառնելովորոշբույսերիօրինակ `մանուշակ, ֆուկսիա , դրացենակամվիշապածառիջերմասերլինելը, միտքհղացավառանձնահատուկվերաբերմունքցուցաբերելայդբույսերիհանդեպ , ապահովելովհամեմատաբարբարձրջերմաստիճան: Ստեղծվեծայդբույսերիհամարփոքրիկկացարան ` <<Մինի>> ջերմոց, որըտաքացվում է սովորականէլեկտրականլամպիլույսով: Սահմանված է ամենօրյահսկողություն և սովորողներիհետկատարվումենանհրաժեշտգրառումներ
  • 2-րդ կիսամյակում ,ՋերմոցայինաշխատանքներիցբացիիրականացրելեմԿարուձևիընտրությամբգործունեությունը
  • Գործունեությանմեջընդգրկվածեն 7-8-րդ դասարանիմիխումբսովորողներ, որոնքսիրով և հետաքրքրությամբմասնակցումենիրենցիսկընտրածնախասիրությանը:
  • http://www.mskh.am/am/4437ԿարուձևիընտրությամբգործունեությանաշխատանքներըառաջինկիսամյակումանցկացրելՄերիխանջյանը: այդդասընթացներըտեղիենունեցելարհեստագործականդպրոցիշենքում` կարիարհեստանոցում:
  • Շատկարևոր է սովորողներիմոտձևավորելբարձրճաշակ, պահանջկոտություն, համբերատարությունիրենցգործինկատմամբ, քանիորայսբնագավառումպետք է լինելբանիմաց և խելացի…
  • Կարուձևիմասնագիտությունընտրողըպետք է իմանա,որմիայնհագուստիձևիընտրությունըբավարարչիայնպատարաստելուհամար: Պետք է կտորըհամապատասանիընտրվածձևին, ինչպեսնաևայնկրողիկառուցվածքին:
  • Դրահամարկարուձևիմասնագիտությունընտրողներըպետք է կարողանան` 1.կատարել անհրաժեշտչափումներ2.ստանալ համապատասխանչափսիձևմանձևաններ <լեգալներ>3.ճիշտ տեղադրելկտորիվրա, ամրացնելգնդասեղներով, նորայնուհետևկտրել ` չմոռանալովթողնվացքները <կարաբաժիններ>:
  • Գաղտնիքչէ, որժամանակակիցհագուստներըձևավորվումենբազմաթիվաբստրակտզարդերով, որոնքկարողենպատրաստվածլինելչնախատեսվածնյութերից: Մենքնույնպեսփորձումենքպատրաստելհամապատասխանզարդեր…
  • Շատկարևոր է նաև, որսովորողներըկարողանանհաշվելտվյալմոդելիհամարանհրաժեշտկտորիչափը` կախվածկտորիլայնությունից:
  • Անհամբերսպասումենքմերնորաստեղծկարիարհեստանոցին, որըմերաշխատանքըկդարձնիավելիդյուրին և արդյունավետ…
  • Միխումբ սովորողներ,տեխնոլոգիայի դասաժամերին այցելել  են ուսումնաարտադրական արհեստանոց` ջերմոց:
    Դասաժամերի ընթացքում տնկվել, խնամվել և վերատնկվել են բազմատեսակ բույսեր: Հնարավորին չափ հավաքվել են որոշ բույսերի սերմեր, որոնք նախատեսված են նորաստեղծ սերմադարանում պահելու և հաջորդ տարում` ավելի նպատակային  օգտագործելու համար:   Այս սովորողների հետ խնամել ենք գրադարանի ներքին բակը և միաժամանակ մասնակցել ենք շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներին:
   Այս գործունեության արդյունքում  ստեղծվել են թաղարային ծաղիկներ, որոն օգտագործվել են ըստ անհրաժեշտության:
   Տեխ. Դասաժամերից բացի ներքոհիշյալ սովորողները լրացուցիչ  արտաժամյա ներգրավվել են ջերմոցային աշխատանքների մեջ:
    
   Արմենուհի Գասպարյան 8-1
   Մարիամ Սեմրջյան 8-1
   Բարեղամյան Սեդա 7-5
   Սաշիկ Առաքելյան 8-2