«Բժիշկ, քիմիկոս, կենսաբան-խորացվածուսուցմանդասարաններիղեկավար` ԱնահիտՄեժլումյանիտարեկանհաշվետվությունը<br />
Դասավանդումեմկենսաբանություն << Բժիշկ, կենսաբան,  քիմիկոսների»11-1 և 10-3  դասարաններիմասնագիտականխմբերում:Էկոլոգիաառար...
Տարվաընթացքում,մասնագիտականխմբերումկատարվելենհետևյալաշխատանքները`11-1 դասարանումլաբորատորև գործնականաշխատանքներԲույսերիօրի...
Սովորողներըուսումնասիրել և քննարկելենհետևյալթեմաները<br />1.Էվոլյուցիոնտեսությւոն<br />2.Օրգանականաշխարհիզարգացմանհիմնակա...
 3.11-րդդասարանիկենսաբաններիկողմից`իրենցնախաձեռնությամբ և տնօրենիթույլտվության,աջակցությանշնորհիվսկսելենզբաղվելճագարներիբա...
10-3. Լաբորատոր և գործնականաշխատանքներ<br /> 1.Ուսումնասիրվել է մանրադիտակիկառուցվածքը<br />Մանրադիտակիկառուցվածքըուսումնա...
2.Բջջի քիմիականբաղադրությանթեմայովկատարվելենհետևյալլաբորատորաշխատանքներ`<br />Բարդ և պարզշաքարներիորոշումսննդամթերքներում<...
8.Բացի լաբորատոր և գործնականաշխատանքներից<br />10-3 դասարանիկենսաբաններիխումբըսովորել է հետևյալթեմաները`<br />Կենդանինյութ...
9. Կազմակերպելեմուսումնականճամփորդություններ<<Շամպայն –գինիների>> գործարան,որտեղմեզմանրամասնբացատրելեն << Բրյուտ>> տեսակի...
Այցելելենքդիագնոստիկկենտրոն<<Անի>>, որըգտնվում է Բ-2 թաղամասում: ԱյցելելենքենքնաևՄեծամորիատոմակայան:Կազմակերպվելէ ուսումն...
11-1 և 10-3 դասարանիաշակերտներիհետայցելելենք <<Հայաստանիծառատունկ >> կազմակերպությունը, ծանոթացելենքնրանցտնկարանիաշխատան...
Բացիդասականդասագրքայինգիտելիքներիցքննարկելենքնաևայլընտրաքայինտեսություններ,որոնքայժմգտնվումենդեռզարգացմանփուլում: Նյութերը...
10.10-րդ և 11-րդ դասարաններիկենսաբաններըմասնակցելենհամայնքային և դպրոցականկենսաբանությանառարկայականօլիմպիադային, շահելովմր...
Կենսաբանական 10-3 և 11-1 դասարաններիսովորողներիհետստեղծելենքհետևյալուսումնականնյութերը:<br />1.Շնչառություն:<br />2.Մարսո...
Միջինդպրոցի 9-րդ դասարանումանցելեմհետևյալթեմաները<br />Կենդանինյութիհիմնականհատկությունները<br />Կենդանինյութիքիմիականկազմ...
Մանկավարժականուսումնարանիուսանողներըանցելենհտևյալթեմաները`<br />Հենաշարժիչհամակարգիկառուցվածքը և նշանակությունը<br />Ոսկոր...
11.02.2011թ. ստացելենքմրցանակ` Հ.Հ.կրթության և գիտությաննախարարությանկողմից ` հանրակրթական DIGITEC 2011 <<Տեսադասեր>> ան...
11.Կազմել եմ նախաքննական ստուգարքային առաջադրանքներ 9-րդ դասարանի սովորողների համար և ստուգել եմ այդ առաջադրանքների պատա...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Տարեկան Հաշվետվություն

1,129 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Տարեկան Հաշվետվություն

 1. 1. «Բժիշկ, քիմիկոս, կենսաբան-խորացվածուսուցմանդասարաններիղեկավար` ԱնահիտՄեժլումյանիտարեկանհաշվետվությունը<br />
 2. 2. Դասավանդումեմկենսաբանություն << Բժիշկ, կենսաբան, քիմիկոսների»11-1 և 10-3 դասարաններիմասնագիտականխմբերում:Էկոլոգիաառարկանդասավանդումեմ 11-1,11-3,11-5 ,10-3դասարաններում:Մանկավարժականուսումնարանիուսանողներինդասավանդումեմ<<Մարդուանատոմիա և ֆիզիոլոգիա>> առարկան:Միջինդպրոցումդասավանդումեմ <<Կենսաբանություն >> առարկան9-1,9-2,9-3 դասարաններում:<br />
 3. 3. Տարվաընթացքում,մասնագիտականխմբերումկատարվելենհետևյալաշխատանքները`11-1 դասարանումլաբորատորև գործնականաշխատանքներԲույսերիօրինակովվարիացիոն շարքի և կորիկառուցումՄարդուգենետիկակայիուսումնասիրմանտոհմանաբանկանմեթոդըՄանրադիտակայինուսումնասիրությունՄասնակցությունդպրոցիջերմոցիկառուցմանըՍենյակային և այլբուսերիմոդիֆիկացիոնփոփոխականությանուսումնասիրությունԳենետիկականխնդիրներիլուծում<< Գ.Սևոյան>>-ի խնդրագրքից<br />
 4. 4. Սովորողներըուսումնասիրել և քննարկելենհետևյալթեմաները<br />1.Էվոլյուցիոնտեսությւոն<br />2.Օրգանականաշխարհիզարգացմանհիմնականօրինաչափությունները<br />3.Կենդանիների, բույսերի և մանրէներիսելեկցիա<br />4.Կենսատեխնոլոգիա<br />5.Ժառանգականության հիմնականօրինաչափությունները<br />6.Փոփոխականության օրինաչափությունները<br />7.Կյանքի ծագումը,զարգացումըև մարդուտեղըօրգանականաշխարհում<br />
 5. 5. 3.11-րդդասարանիկենսաբաններիկողմից`իրենցնախաձեռնությամբ և տնօրենիթույլտվության,աջակցությանշնորհիվսկսելենզբաղվելճագարներիբազմացմամբ և ուսունասիրությամբ<br />4.ՆարեկՄուսինյանը,բացիճագարաբուծությունից,որոշելէկամավորականսկզբունքովանցնելուսումնականպրակտիկանմեկշաբաթովԵրևանի<br />< Կենդանաբանականայգում>`խնամելովգիշատիչներին:Այսգործունեությանհամարնանույնպեսստացել էտիար Ա. Բլեյանիաջակցությունը<br /> <br />
 6. 6. 10-3. Լաբորատոր և գործնականաշխատանքներ<br /> 1.Ուսումնասիրվել է մանրադիտակիկառուցվածքը<br />Մանրադիտակիկառուցվածքըուսումնասիրելուցհետոկատարվել է հետևյալգործնականաշխատանքները,թե<br />10-3, թե11-1 բժիշկ-կենսաբաններիխմբերում`<br />ա/Դպրոցիբակիցհավաքածկանաչմամուռիկառուցվածքիուսումնասիրություն<br /> բ/Լաբորատորիայումաճողսենյակայինբույսերի,հողումապրողքարաքոսներիուսումնասիրություն և քարերիվրաաճողքարաքոսներիկառուցվածքիհետազոտում<br />գ/Թիթեռներիթեփուկների,գունակներիև աչքիկառուցվածքներիուսումնասիրություն<br />դ/Լաբորատորիայումաճողբույսերիպյաստիդների և գունակներիտեսակներիուսումնասիրություն<br />
 7. 7. 2.Բջջի քիմիականբաղադրությանթեմայովկատարվելենհետևյալլաբորատորաշխատանքներ`<br />Բարդ և պարզշաքարներիորոշումսննդամթերքներում<br />Սիպիտակուցներիորոշումսննդամթերքներում<br />Ամիլազաֆերմենտիազդեցությամբբարդշաքարներիքայքայումմինչևպարզշաքարներ<br />Սպիտակուցներիբնափոխումը`ֆիզիկական և քիմիականգործոններիազդեցությամբ<br />Ոսկորիանօրգանականև օրգանականնյութերիորակականորոշում<br />3.Արյան ճնշմանուսուցանում և չափում<br />4.Գենետիկական տոհմաբանականմեթոդիուսումնասիրությունավագդպրոցիդասարաններում,օգտագործելովվիճագրականհարցումըհոմոզիգոտձախլիկներինհայտնաբերելուհամար<br />
 8. 8. 8.Բացի լաբորատոր և գործնականաշխատանքներից<br />10-3 դասարանիկենսաբաններիխումբըսովորել է հետևյալթեմաները`<br />Կենդանինյութիհիմնականհատկությունները<br />Կենդանինյութիքիմիականկազմավորվածությունը<br />Բջջիկառուցվածքնուֆունկցիաները<br />Նյութերիփոխանակությունը և էներգիայիփոխակերպումներըբջջում<br />Օրգանիզմիբազմացմանձևերը<br />Բջջիբազմացմանձևերը<br />Միտոզ և մեյոզ,որըհիմնականումյուրացվել էինտերնետայինտեսաֆիլմերիմիջոցով, օգտագործելովէլեկտրոնայինգրատախտակը<br />Օրգանիզմներիսաղմնային և հետսաղմնայինզարգացումը:<br />
 9. 9. 9. Կազմակերպելեմուսումնականճամփորդություններ<<Շամպայն –գինիների>> գործարան,որտեղմեզմանրամասնբացատրելեն << Բրյուտ>> տեսակիշամպայններիպատրաստման, պահպանման և որակիչափանիշներիհետ:<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Այցելելենքդիագնոստիկկենտրոն<<Անի>>, որըգտնվում է Բ-2 թաղամասում: ԱյցելելենքենքնաևՄեծամորիատոմակայան:Կազմակերպվելէ ուսումնականճամփորդություն <<Անի>> կաթնամթերքիգործարան և Երևանիկենդանաբանականայգի:<br />http://www.youtube.com/watch?v=mA5GUrJ3zpc<br />
 13. 13. 11-1 և 10-3 դասարանիաշակերտներիհետայցելելենք <<Հայաստանիծառատունկ >> կազմակերպությունը, ծանոթացելենքնրանցտնկարանիաշխատանքներին , բացահայտելենքմեզհամարանծանոթշատբույսեր…<br />
 14. 14. Բացիդասականդասագրքայինգիտելիքներիցքննարկելենքնաևայլընտրաքայինտեսություններ,որոնքայժմգտնվումենդեռզարգացմանփուլում: Նյութերըվերցրելենքինտերնետայինտարբերկայքերից: Դասերիժամանակօգտվումենքէլեկտրոնայինգրատախտակից,որըդասերըդարձնում է հետաքրքիր,պատկերավոր,հասկանալիև մատչելի:Կատարելենքբազմաթիվթարգմանություններ 10-3 և 11-1 դասարաններիկենսաբանականխմբերիհետ<br />
 15. 15. 10.10-րդ և 11-րդ դասարաններիկենսաբաններըմասնակցելենհամայնքային և դպրոցականկենսաբանությանառարկայականօլիմպիադային, շահելովմրցանակայինտեղերըդպրոցականօլիմպիադայում:<br />11.Կազմել եմ 8-11-րդ դասարաններիհամարգարնանայինօլիմպիադայիառաջադրանքները<br />11-1, 11-3 և 11-5 դասարաններումքննարկելենք և տեսաֆիլմերիմիջոցովյուրացրելենք<br />Ջուրը և նրահատկությունները<br />Մթնոլորտ, մոլորակներ և կյանքընրանցվրա<br />Գենետիկականմուտացիաներ և դրանցպատճառները<br />Վիրուսներ, բակտերիաներ: Նրանցնշանակությունը և կիրառությունը<br />Ծխախոտիազդեցությունըմարդուառողջությանվրա<br />Չեռնոբիլյանվթարիհետևանքովառաջացածմուտացիաները:<br />Իմունիտետը ,նրաձևերը և նշանակությունըէկոլոգիայիտեսակետից:<br />Ֆոտոսինթեզը և նրանշանակությունը:<br />
 16. 16. Կենսաբանական 10-3 և 11-1 դասարաններիսովորողներիհետստեղծելենքհետևյալուսումնականնյութերը:<br />1.Շնչառություն:<br />2.Մարսողություն:<br />3.Օրգանոիդներ:<br />4.Կլոնավորում:<br />5.Ճնշմանչափում<br />6.Չարլզ Դարվին<br />7.Ճառագայթում<br />8.Վիտամիններ<br />http://cid-99699f69f4c01111.office.live.com/browse.aspx/organoid?uc=1<br />http://www.youtube.com/watch?v=gO8VfTSKmNo<br />http://www.youtube.com/watch?v=k9tDqz-sg18<br />http://www.youtube.com/watch?v=mA5GUrJ3zpc<br />http://www.slideshare.net/Bnagetnet/ss-8387411<br />http://www.slideshare.net/Bnagetnet/ss-8386986<br />Ստեղծելենքնաևմիջառարկայականուսումնականբնագիտությանամբիոնում`9. <<Տեսողություն>><br />https://skydrive.live.com/?mkt=ru-ru&sc=documents#cid=99699F69F4C01111&id=99699F69F4C01111!127&sc=documents<br />
 17. 17. Միջինդպրոցի 9-րդ դասարանումանցելեմհետևյալթեմաները<br />Կենդանինյութիհիմնականհատկությունները<br />Կենդանինյութիքիմիականկազմավորվածությունը<br />Բջջիկառուցվածքնուֆունկցիաները<br />Նյութերիփոխանակությունը և էներգիայիփոխակերպումներըբջջում<br />Գենետիկայիհիմունքները:<br />Օրգանիզմիբազմացմանձևեևը:<br />Միտոզ և մեյոզ:<br />
 18. 18. Մանկավարժականուսումնարանիուսանողներըանցելենհտևյալթեմաները`<br />Հենաշարժիչհամակարգիկառուցվածքը և նշանակությունը<br />Ոսկորիկառուցվածքը,աճը,կոտրվածքներիտեսակները<br />Ոսկորներիմիացմանձևերը<br />Մկաններիկառուցվածք և նշանակություն:<br />Մկաններիտեսակներ, մկանայինհոգնածություն:<br />Հենաշարժիչհամակարգիհիգիենա և առաջինօգնությունվնասվածքներիդեպքում<br />Օրգանիզմիներքինհեղուկմիջավայր:<br />Արյանբաղադրությունը, գոռծառույթները, ձևավորտարերը:<br /> <br />
 19. 19. 11.02.2011թ. ստացելենքմրցանակ` Հ.Հ.կրթության և գիտությաննախարարությանկողմից ` հանրակրթական DIGITEC 2011 <<Տեսադասեր>> անվանակարգում` ստուգատեսիմրցանակայինհանձնաժողովիցանհատականօգտագործմանարտաքինկրիչ և հատուկմրցանակ:<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. 11.Կազմել եմ նախաքննական ստուգարքային առաջադրանքներ 9-րդ դասարանի սովորողների համար և ստուգել եմ այդ առաջադրանքների պատասխանները:<br />12. 09.06.11 այցելել ենք 131 դպրոց Սահակյան Սուսանի հետ և բաժանել ենք 103 բուկլետ<br />13. Իրականացրել ենք Արման սարկավագի հետ, տնօրենի համաձայնությամբ, 10 և 11 դասարանցիների համար ծրագիր <<Մարդասիրություն և առողջագիտություն>> թեմայով:<br />

×